You are on page 1of 1

‫מדינת ישראל‬

‫משרד המשפטים‬
‫רשות התאגידים‬
‫רשם העמותות‬

‫דוח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה כהגדרתה בסעיף ‪36‬א לחוק העמותות‬
‫‪2018‬‬
‫_______‬ ‫לשנת‬

‫(למילוי רק בעמותות בעלות מחזור שנתי העולה על ‪)₪ 300,000‬‬

‫מספר עמותה‬ ‫שם עמותה‬
‫מספר‬ ‫ע"ר‬ ‫תשע שבע שתיים ‪ -‬לקידום עיתונאות אזרחית‬
‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪2018‬‬
‫________ תרומות מישויות מדיניות זרות ששוויין המצטבר עולה על ‪? ₪ 20,000‬‬ ‫א‪ .‬האם העמותה קיבלה בשנת‬
‫לא (נא לסמן ‪)X‬‬ ‫כן‬

‫אם כן – יש למלא את הטבלה‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫התנאים לתרומה אם יש כאלה‬ ‫מטרת התרומה או ייעודה‬ ‫סכום התרומה‬ ‫שם הישות נותנת התרומה‬

‫אך ורק למימון עריכה בשיחה מקומית‬ ‫תמיכה באתר שיחה מקומית‬ ‫‪ 42,000‬ש"ח‬ ‫קרן היינריך בל (גרמניה)‬

‫אך ורק למימון עריכה במגזין ‪+972‬‬ ‫תמיכה באתר מגזין ‪+972‬‬ ‫‪ 42,073‬ש"ח‬ ‫קרן רוזה לוקסמבורג (גרמניה)‬

‫לא (נא לסמן ‪)X‬‬ ‫כן‬ ‫ג‪* .‬האם לעמותה יש אתר אינטרנט?‬
‫* אם לעמותה יש אתר אינטרנט עליה לפרסם בו את המידע האמור בסעיף קטן ב‪.‬‬

‫חתימת מורשה‪:‬‬

‫יו"ר בפועל‬ ‫רועי מאור‬
‫תפקיד‬ ‫שם‬

‫‪1.1.2019‬‬
‫חתימה‬ ‫תאריך‬

‫רחוב ירמיהו ‪ ,39‬מגדלי הבירה בנין ‪ ,1‬ירושלים ‪ ,9446722‬ת"ד ‪ 34071‬ירושלים ‪9134001‬‬
‫טלפון‪ 1-700-70-60-44 :‬שלוחה ‪Moked-Amutot@justice.gov.il 3‬‬
‫שעות קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה' ‪ ;12:30-08:30‬יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)‬