You are on page 1of 272

DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.

com 1

CAÊN DUYEÂN TIEÀN ÑÒNH


Soaïn giaû : Döông Coâng Haàu

Moät quyeån saùch xem tuoåi vôï choàng chæ daãn nhöõng vieäc buoàn, ly hieäp cuûa moãi ñoâi baïn
treû quaù khöù vò lai.
Moät quyeån saùch voâ cuøng giaù trò, ñaõ phaûi toán gaàn 6 naêm nghieân cöùu bieân soaïn.
Moät quyeån saùch soaïn giaû coi nhö ñaéc yù nhaát chaéc chaén seõ thoaû loøng mong ñôïi cuûa quyù vò
laâu nay.
Quyù vò ñaõ töøng tìm hieåu trong “ DIEÃN CAÀM TAM THEÁ “ do toâi bieân soaïn .
“ THIEÂN VAÊN VAÄN SOÁ “ do Döông Coâng Minh thaân phuï toâi bieân soaïn.
Quyù vò khoâng theå boû qua quyeån “ CAÊN NGUYEÂN TIEÀN ÑÒNH “ seõ do nhaø xuaát baûn
“ ÑUOÁC SAÙNG “ gôûi tôùi quyù vò nay mai.

DÖÔNG COÂNG HAÀU

LÔØI HOÀI SÔÛ


BAÛN SAÙCH SOÁ

Ngöôøi soaïn giaû : Danh töø Döông Coâng Haàu: Sö Hieäu (Khöông Ñöùc)
Sanh naêm 1928 queâ höông ôû laøng Khaùnh Bình, Quaân Caø Mau, Tænh Baïc Lieâu.
Thaân sinh toâi laø nhaø nho hoïc löu truyeàn, laïi theâm chuyeän luyeän khoa hoïc, moät baøn Saùch soá
naøy nhieàu naêm kinh nghieäm thaïo thoâng, ñeå löu truyeàn töû toân keá nghieäp :
Bôûi thaáy quaû thaät baûn Saùch Soá naøy noùi roõ tæ mæ chi tieát nhöõng vieäc dó vaõng khoâng sai. Laïi
coøn thoâng hieåu nhöõng vieäc vò lai quaû quyeát, tieân tri, baù voâ nhaát thaát.
Thaät laø moät baûn saùch Tröù Danh, hieäu “ Dieãn Caàm Tam Theá Töôùng Phaùp “ moät khoa hoïc
tinh thoâng, ñeå dieãn luaän vaän maïng cuûa ngöôøi xem soá maïng cho treû haøi nhi môùi sanh nuoâi ñaëng
soáng hay khoâng ?
Laïi coøn xem ngöôøi lôùn tuoåi : Vaän maïng thoï phuù quyù, baàn tieän hoaï phöôùc ra sao?
Ñoaùn quaû quyeát voâ ngoa, thaät laø baûn saùch soá naøy quyù voâ löôïng giaù.
Bôûi theá cho neân, toâi ñaønh chia ngaøy giôø laàn löôït tìm caùch trích luïc Dieãn nghóa cho ñaëng
thaønh toaøn baûn saùch naøy, ñeå giuùp ích cho vaän maïng cuûa chö vò, ñaëng tieân vieãn kieán thöùc nhöõng
vieäc vò lai.
Quyeån saùch naøy cuõng hieäp lyù vôùi boä maùy Huyeàn Cô, bôûi do theo nguõ haønh sanh khaéc môùi
chuyeån bieán vaän maïng cuûa ngöôøi, bôûi ñoù phaùt sanh caùi ñieàu thaïnh, suy, bæ, thaùi, öùng bieán cho
ngöôøi ñöôïc tieân tri nhöõng chuyeän vò laïi thaät laø tieän duïng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 2

Neân xem ñaëng baûn Saùch Soá naøy coù theå töôøng vi vaän maïng cuûa mình khoâng coøn lo ngaïi
chuyeän chi khaùc nöõa.
Neáu gaëp thaïnh thì taán haønh, gaëp suy thì thoaùi boä, gaëp bæ thì aån nhaãn, gaëp thaùi thì môû roäng,
laáy ñoù maø so saùnh vôùi caùi vaän maïng, tuyø thôøi haønh söï, ba voâ nhaát thaát .

LÔØI TRÖNG BAÈNG KEÁT LUAÄN

Thaày Lieät Töû noùi raèng :


Nieân ngoaït nhaät thôøi giai taùi ñònh
Toan lai do maïng baát do nhôn :
Maïng lyù höõu thôøi chung tö höõu :
Maïng lyù höõu thôøi maït cöôïng caàu :
Nghóa laø :
Naêm thaùng ngaøy giôøi ñònh tröôùc.
Tính laïi bôûi maïng chaúng bôûi ngöôøi.
Maïng lyù coù thôøi sau tua coù,
Maïng lyù khoâng thôøi chôù göôïng caàu.
Theo theá thöôøng ai cuõng luaän vaäy, ñoù cuõng höõu lyù, tuy vaäy, cuõng coù hai caùi tröôøng hôïp
ñaùng suy nghó.
Giaû nhö : Moät böïc Ñeá Vöông coøn phaûi duøng Quaân Sö ñeå xem vaän maïng tuaàn kieán nhöõng
ñieàu trò loaïn, höng vong, döôøng nhö chieác thuyeàn lôùn coù laùi ñeå cheá khieán ñi ngay môùi ñaëng.
Coøn thöù nhôn cuõng coù caùi vaän maïng thaïnh, suy, bæ, thaùi, khi coù vieäc laøm theá naøo ñeå cöùu
giuùp cho vaän maïng ñaëng tieân kieán, phoå cöùu nhôn thaân.
Coù phaûi duøng baûn Saùch Soá naøy ñeå tìm ñieàu hoaï phöôùc thì ñaëng kieán thöùc tieân tri, laáy ñoù maø
löøu löôït caùi söï phoå cöùu vaän maïng .
Giaû nhö ngöôøi höõu söï phaûi ñi ñeâm toái, thì caây ñuoác daãn ñaøng môùi ñaëng saùng suoát.
Coøn ngöôøi muoán laäp thaân, thì neân xem Saùch Soá naøy môùi töôøng tri vaän maïng :
Ñaây cuõng do nôi caùi taâm trí vieãn töï cuûa chö vò löu yù ñoù thoâi.

Ñöùc Phu Töû noùi raèng :


Nhôn voâ vieãn töï taát höõu caän öu
Nghóa laø :
Ngöôøi khoâng lo xa aét coù lo gaàn.
Neáu khoâng lo xa khi coù vieäc gaàn lo sao kòp.

Lôøi Caùo Baïch


7 naêm ngoài taïi baøn haøng ngaøy luaän xem vaän maïng cho ngöôøi, ñaõ traûi qua thaáy nhöõng ñieàu
hoaï phöôùc y nhö lôøi heïn khoâng sai, vì vaäy neân oâng quyeát ñònh dieãn nghóa. Ñoù cuõng laø nhôø gia
giaùo löu truyeàn thieän ngheä, neân môùi daùm kænh buùt (Dieãn nghóa ) baûn soá saùch naøy.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 3

Lôøi Dieãn Keát


Tröôùc khi quí khaùn giaû muoán xem baûn Saùch Soá naøy , neân tìm hieåu Thaäp Thieân Can, Thaäp
Nhò Ñòa Chi raùp laïi thaønh tuoåi roài tìm mình maïng gì ? roài tìm mình ôû giaùp naøo ? Tìm tay tröôøng
sanh mình nhaèm chöõ gì ?
Roài bieân ra xem saùch môùi ñaëng.

Pheùp Xem Soá

Khi laáy Thieân Can hieäp thaùng sanh


Khi laáy Ñòa Chi hieäp thaùng sanh
Khi laáy Maïng hieäp thaùng sanh
Khi laáy Maïng hieäp giôø sanh
Khi laáy Muøa hieäp giôø sanh

Khi xem choã baûn ñoà naøo phaûi coù yù nhìn tröôùc phía tay traùi , thaáy tuoåi hay maïng roài quay
sang qua tay maët, gaëp thaùng sanh thì ngoù leân ñaàu haøng thaáy chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû sau baøi ñoù
coù giaûi nghóa roõ cuûa mình kieát hung thì roõ. Baûn Saùch Soá naøy xem ñi xem laïi thì ñaëng hieåu yù,
bôûi soaïn giaû, Dieãn Nghóa coù luaän raùp keát thuùc caùc ñieàu yeáu lyù goàm vaøo trong moãi baøi roài ñaõ
quyeát ñoaùn roài, khoâng caàn nghieäm lo truùng traät chi nöõa caû, khoûi keøm theâm vieäc khaùc, cho khoûi
sai laàm.
Quyù khaùn giaû neân löu yù :

Lôøi daën theâm


Soá 1: Laø vaän khí cuûa trôøi trong 3 naêm thì coù nhuaàn moät thaùng, nhö coi veà thaùng sanh , sanh
nhaàm thaùng nhuaàn thì laø 2 thaùng keå nhö moät thaùng . Giaû nhö : nhuaàn 2 thaùng gieâng, thaùng
gieâng tröôùc, thaùng gieâng sau, cuõng keå thaùng gieâng maø thoâi, nhuaàn thaùng naøo cuõng ñieàu vaäy caû.
Soá 2: Laø trong naêm coù 4 muøa : muøa Xuaân, muøa Haï, muøa Thu, muøa Ñoâng. Moãi muøa laø 3
thaùng nhöng phaûi neân löu yù coi trong lòch, trong boán muøa, ngaøy naøo laø laäp Xuaân, laäp Haï, laäp
Thu, laäp Ñoâng, nhieàu khi tieát trôøi ñoåi sôùm hay treã hôn 5-10 ngaøy, neân khi phaân soá phaûi phaân
muøa tuyeát cho kyõ môùi khoûi ñieàu sai laàm.
Soá 2 : Baøi Thieân Can Vaø Baøi Ñòa Chi
Baøn tay Thieân Can hieäp vôùi Ñòa Chi.
Phaûi tìm tuoåi mình ôû nhaàm trong giaùp naøo roài khôûi thuaän haønh tôùi tuoåi mình nhaèm Thieân
Can chöõ gì ? Vôùi caùi naêm laø Ñòa Chi , ñoù laø hoaëc Giaùp Tyù hay laø Aát Söûu…

Baøi Thieân Can


Giaùp, Aát , Bính , Ñinh, Maäu, Kyû, Canh , Taân, Nhaâm, Quyù.
( Baøi naøy phaûi hoïc thuoäc loøng ) .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 4

Baøi Ñòa Chi


Tyù, Söûu , Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu,Tuaát , Hôïi
( Baøi naøy phaûi hoïc thuoäc loøng ) .

Soá 3 : Muïc Luïc Soá Tuoåi

Maáy möôi tuoåi laø tuoåi gì ? NEÂN XEM ÑAÂY TRÖÔÙC cho bieát mình tuoåi Tyù laø gì Tyù, tuoåi Söûu
laø gì Söûu .v.v…
CAÙCH TÍNH CHOÀNG TUOÅI MOÃI NAÊM
Qua naêm môùi thì tính choàng leân moät tuoåi, tuoåi con giaùp laø tuoåi meï sanh mình trong
naêm ñoù thì khoâng thay ñoåi.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 5

Keå töø naêm 1969 trôû leân

1 tuoåi laø tuoåi Kyû Daäu 39 tuoåi laø tuoåi Taân Muøi
2 tuoåi laø tuoåi Maäu Thaân 40 tuoåi laø tuoåi Canh Ngoï
3 tuoåi laø tuoåi Ñinh Muøi 41 tuoåi laø tuoåi Kyû Tî
4 tuoåi laø tuoåi Bính Ngoï 42 tuoåi laø tuoåi Maäu Thìn
5 tuoåi laø tuoåi Aát Tî 43 tuoåi laø tuoåi Ñinh Meïo
6 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thìn 44 tuoåi laø tuoåi Bính Daàn
7 tuoåi laø tuoåi Quyù Meïo 45 tuoåi laø tuoåi Aát Söûu
8 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Daàn 46 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tyù
9 tuoåi laø tuoåi Taân Söûu 47 tuoåi laø tuoåi Quyù Hôïi
10 tuoåi laø tuoåi Canh Tyù 48 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Tuaát
11 tuoåi laø tuoåi Kyû Hôïi 49 tuoåi laø tuoåi Taân Daäu
12 tuoåi laø tuoåi Maäu Tuaát 50 tuoåi laø tuoåi Canh Thaân
13 tuoåi laø tuoåi Ñinh Maäu 51 tuoåi laø tuoåi Kyû Muøi
14 tuoåi laø tuoåi Bính Thaân 52 tuoåi laø tuoåi Maäu Ngoï
15 tuoài laø tuoåi Aát Muøi 53 tuoåi laø tuoåi Dinh Tî
16 tuoåi laø tuoåi Giaùp Ngoï 54 tuoåi laø tuoåi Bính Thìn
17 tuoåi laø tuoåi Quyù Tî 55 tuoåi laø tuoåi Aát Meïo
18 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn 56 tuoåi laø tuoåi Giaùp daàn
19 tuoåi laø tuoåi Taân Meïo 57 tuoåi laø tuoåi Quyù Söûu
20 tuoåi laø tuoåi Canh Daàn 58 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Tyù
21 tuoåi laø tuoåi Kyû Söûu 59 tuoåi laø tuoåi Taân Hôïi
22 tuoåi laø tuoåi Maäu Tyù 60 tuoåi laø tuoåi Canh Tuaát
23 tuoåi laø tuoåi Ñinh Hôïi 61 tuoåi laø tuoåi Kyû Daäu
24 tuoåi laø tuoåi Bính Tuaát 62 tuoåi laø tuoåi Maäu Thaân
25 tuoåi laø tuoåi Aát Daäu 63 tuoåi laø tuoåi Ñinh Muøi
26 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thaân 64 tuoåi laø tuoåi Bính Ngoï
27 tuoåi laø tuoåi Quyù Muøi 65 tuoåi laø tuoåi Aát Tî
28 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Ngoï 66 tuoåi laø tuoåi Giaùp Thìn
29 tuoåi laø tuoåi Taân Tî 67 tuoåi laø tuoåi Quyù Meïo
30 tuoåi laø tuoåi Canh Thìn 68 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Daàn
31 tuoåi laø tuoåi Kyû Meïo 69 tuoåi laø tuoåi Taân Söûu
32 tuoåi laø tuoåi Maäu Daàn 70 tuoåi laø tuoåi Canh Tî
33 tuoåi laø tuoåi Ñinh Söûu 71 tuoåi laø tuoåi Kyû Hôïi
34 tuoåi laø tuoåi Bính Tyù 72 tuoåi laø tuoåi Maäu Tuaát
35 tuoåi laø tuoåi Aát Hôïi 73 tuoåi laø tuoåi Ñinh Daäu
36 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tuaát 74 tuoåi laø tuoåi Bính Thaân
37 tuoåi laø tuoåi Quyù Daäu 75 tuoåi laø tuoåi Aát Muøi
38 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn 76 tuoåi laø tuoåi Giaùp Ngoï
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 6

77 tuoåi laø tuoåi Quyù Tî


78 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thìn
79 tuoåi laø tuoåi Taân Meïo
80 tuoåi laø tuoåi Canh Daàn
81 tuoåi laø tuoåi Kyû Söûu
82 tuoåi laø tuoåi Maäu Tyù
83 tuoåi laø tuoåi Ñinh Hôïi
84 tuoåi laø tuoåi Bính Tuaát
85 tuoåi laø tuoåi Aát Daäu
86 tuoiå laø tuoåi Giaùp Thaân
87 tuoåi laø tuoåi Quyù Muøi
88 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Ngoï
89 tuoåi laø tuoåi Taân Tî
90 tuoåi laø tuoåi Canh Thìn
91 tuoåi laø tuoåi Kyû Meïo
92 tuoåi laø tuoåi Maäu Daàn
93 tuoåi laø tuoåi Ñinh Söûu
94 tuoåi laø tuoåi Bính Tyù
95 tuoåi laø tuoåi Aát Hôïi
96 tuoåi laø tuoåi Giaùp Tuaát
97 tuoåi laø tuoåi Quyù Daäu
98 tuoåi laø tuoåi Nhaâm Thaân
99 tuoåi laø tuoåi Taân Muøi
100 tuoåi laø tuoåi Canh Ngoï

Soá 4: Coi Tuoåi Gì, Nhaèm Maïng Gì ?

Giaùp Tyù Aát Söûu maïng Kim Vaøng döôùi bieån


Bính Daàn Ñinh Meïo maïng Hoûa Löûu trong loø
Maäu Thìn Kyû Tî maïng moäc Caây röøng lôùn
Canh Ngoï Taân Muøi maïng Thoå Ñaát ñöôøng loä
Nhaâm Thaân Quyù Daäu maïng Kim Vaøng göôm nhoïn
Giaùp Tuaát Aát Hôïi maïng Hoûa löûa treân nuùi
Bính Tyù Ñinh Söûu maïng Thuyû nöôùi döôùi soâng
Maäu Daàn Kyû Meïo maïng Thoå ñaát ñaàu thaønh
Canh Thìn Taân Kî maïng Kim vaøng chöa ñeøn
Nhaâm Ngoï Quyù Muøi maïng moäc caây döông lieãu
Giaùp Thaân Aát Daäu maïng Thuyû nöôùc trong gieáng
Bính Tuaát Ñinh Hôïi maïng Thoå ñaát noùc nhaø
Maäu Tyù Kyû Söûu maïng Hoaû löûa saám chôùp
Canh Daàn Taân Meïo maïng moäc caây toøng baù
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 7

Nhaâm Thìn Quyù Tî maïng Thuyû nöôùc chaûy daøi


Giaùp Ngoï Aát Muøi maïng Kim vaøng trong caùt
Bính Thaân Ñinh Daäu maïng Hoaû löûa döôùi nuùi
Maäu Tuaát Kyû Hôïi mang Moäc caây ñaát baèng
Canh Tyù Taân Söûu maïng Thoå ñaát vaùch nhaø
Nhaâm Daàn Quyù Meïo maïng Kim vaøng laù traéng
Giaùp Thìn Aát Tî maïng Hoûa löûa ngoïn ñeøn
Bính Ngoï Ñinh Muøi maïng Thuyû nöôùc treân trôøi
Maäu Thaân Kyû Daäu maïng Thoå ñaát neàn choøi
Canh Tuaát Taân Hôïi maïng Kim vaøng ñeo tay
Nhaâm Tyù Quyù Söûu maïng Moäc caây daâu
Giaùp Daàn Aát Meïo maïng Thuyû nöôùc khe lôùn
Bính Thìn Ñinh Tî maïng Thoå ñaát trong caùt
Maäu Ngoï Kyû Muøi maïng Hoûa caây löïu ñaù
Canh Thaân Taân Daäu maïng Moäc caây löïu ñaù
Nhaâm Tuaát Quyù Hôïi maïng Thuyû nöôùc bieån lôùn

Soá 5 : Coi Theo Muøa Taàm Giôø Sanh


Pheùp taàm giôø theo nhö döôùi ñaây

THAÙNG GIEÂNG , THAÙNG 9

Giôø ban ngaøy


4 giôø 20 ñieåm, ñeán 6 giôø 19 ñieåm laø giôø Daàn
6 giôø 20 ñieåm , ñeán 8 giôø 19 ñieåm laø giôø Meïo
8 giôø 20 ñieåm , deán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Thìn
10 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Tî
12 giôø 20 ñieåm , ñeán 2 giôø 19 ñieåm laø giôø Ngoï
2 giôø 20 ñieåm , ñeán 4 giôø 19 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


4 giôø 20 ñieåm, ñeán 6 giôø 19 ñieåm laø giôø Thaân
6 giôø 20 ñieåm , ñeán 8 giôø 19 ñieåm laø giôø Daäu
8 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Tuaát
10 giôø 20 ñieåm , ñeán 12 giôø 19 ñieåm laø giôø Hôïi
12 giôø 20 ñieåm , ñeán 2 giôø 19 ñieåm laø giôø Tyù
2 giôø 20 ñieåm , ñeán 4 giôø 19 ñieåm laø giôø Söûu

THAÙNG 2 , THAÙNG 8

Giôø ban ngaøy


4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Daàn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 8

6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Meïo


8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Thìn
10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Tî
12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Ngoï
2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Thaân
6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Daäu
8 giôø , ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Tuaát
10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Hôïi
12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Tyù
2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Söûu

THAÙNG 3 , THAÙNG 7

Giôø ban ngaøy


4 giôø 30 ñieåm , ñeán 6 giôø 29 ñieåm laø giôø Daàn
6 giôø 30 ñieåm , ñeán 8 giôø 29 ñieåm laø giôø Meïo
8 giôø 30 ñieåm ,ñeán 10 giôø 29 ñieåm laø giôø Thìn
10 giôø 30 ñieåm , ñeán 12 giôø 29 ñieåm laø giôø Tî
12 giôø 30 ñieåm , ñeán 2 giôø 29 ñieåm laø giôø Ngoï
2 giôø 30 ñieåm , ñeán 4 giôø 29 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


4 giôø 30 ñieåm , ñeán 6 giôø 29 ñieåm laø giôø Thaân
6 giôø 30 ñieåm , ñeán 8 giôø 29 ñieåm laø giôø Daäu
8 giôø 30 ñieåm ,ñeán 10 giôø 29 ñieåm laø giôø Tuaát
10 giôø 30 ñieåm , ñeán 12 giôø 29 ñieåm laø giôø Hôïi
12 giôø 30 ñieåm , ñeán 2 giôø 29 ñieåm laø giôø Tî
2 giôø 30 ñieåm , ñeán 4 giôø 29 ñieåm laø giôø Söûu

THAÙNG 4 , THAÙNG 6

Giôø ban ngaøy


4 giôø 40 ñieåm , ñeán 6 giôø 39 ñieåm laø giôø Daàn
6 giôø 40 ñieåm , ñeán 8 giôø 39 ñieåm laø giôø Meïo
8 giôø 40 ñieåm ,ñeán 10 giôø 39 ñieåm laø giôø Thìn
10 giôø 40 ñieåm , ñeán 12 giôø 39 ñieåm laø giôø Tî
12 giôø 40 ñieåm , ñeán 2 giôø 39 ñieåm laø giôø Ngoï
2 giôø 40 ñieåm , ñeán 4 giôø 39 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


4 giôø 40 ñieåm , ñeán 6 giôø 39 ñieåm laø giôø Thaân
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 9

6 giôø 40 ñieåm , ñeán 8 giôø 39 ñieåm laø giôø Daäu


8 giôø 40 ñieåm ,ñeán 10 giôø 39 ñieåm laø giôø Tuaát
10 giôø 40 ñieåm , ñeán 12 giôø 39 ñieåm laø giôø Hôïi
12 giôø 40 ñieåm , ñeán 2 giôø 39 ñieåm laø giôø Tyù
2 giôø 40 ñieåm , ñeán 4 giôø 39 ñieåm laø giôø Söûu

THAÙNG 5

Giôø ban ngaøy


5 giôø 20 ñieåm , ñeán 7 giôø 19 ñieåm laø giôø Daàn
7 giôø 20 ñieåm , ñeán 9 giôø 19 ñieåm laø giôø Meïo
9 giôø 20 ñieåm ,ñeán 11 giôø 19 ñieåm laø giôø Thìn
11 giôø 20 ñieåm , ñeán 1 giôø 19 ñieåm laø giôø Tî
1 giôø 20 ñieåm , ñeán 3 giôø 19 ñieåm laø giôø Ngoï
3 giôø 20 ñieåm , ñeán 5 giôø 19 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


5 giôø 20 ñieåm , ñeán 7 giôø 19 ñieåm laø giôø Thaân
7 giôø 20 ñieåm , ñeán 9 giôø 19 ñieåm laø giôø Daäu
9 giôø 20 ñieåm ,ñeán 11 giôø 19 ñieåm laø giôø Tuaát
11 giôø 20 ñieåm , ñeán 1 giôø 19 ñieåm laø giôø Hôïi
1 giôø 20 ñieåm , ñeán 3 giôø 19 ñieåm laø giôø Tyù
3 giôø 20 ñieåm , ñeán 5 giôø 19 ñieåm laø giôø Söûu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 10

THAÙNG 11
Giôø ban ngaøy
3 giôø 40 ñieåm , ñeán 5 giôø 39 ñieåm laø giôø Daàn
5 giôø 40 ñieåm , ñeán 7 giôø 39 ñieåm laø giôø Meïo
7 giôø 40 ñieåm ,ñeán 9 giôø 39 ñieåm laø giôø Thìn
9 giôø 40 ñieåm , ñeán 11 giôø 39 ñieåm laø giôø Tî
11 giôø 40 ñieåm , ñeán 1 giôø 39 ñieåm laø giôø Ngoï
1 giôø 40 ñieåm , ñeán 3 giôø 39 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


3 giôø 40 ñieåm , ñeán 5 giôø 39 ñieåm laø giôø Thaân
5 giôø 40 ñieåm , ñeán 7 giôø 39 ñieåm laø giôø Daäu
7 giôø 40 ñieåm ,ñeán 9 giôø 39 ñieåm laø giôø Tuaát
9 giôø 40 ñieåm , ñeán 11 giôø 39 ñieåm laø giôø Hôïi
11 giôø 40 ñieåm , ñeán 1 giôø 39 ñieåm laø giôø Tyù
1 giôø 40 ñieåm , ñeán 3 giôø 39 ñieåm laø giôø Söûu .

THAÙNG 10, THAÙNG 12


Giôø ban ngaøy
4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Daàn
6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Meïo
8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Thìn
10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Tî
12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Ngoï
2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Muøi

Giôø ban ñeâm


4 giôø , ñeán 5 giôø 59 ñieåm laø giôø Thaân
6 giôø , ñeán 7 giôø 59 ñieåm laø giôø Daäu
8 giôø ,ñeán 9 giôø 59 ñieåm laø giôø Tuaát
10 giôø , ñeán 11 giôø 59 ñieåm laø giôø Hôïi
12 giôø , ñeán 1 giôø 59 ñieåm laø giôø Tyù
2 giôø , ñeán 3 giôø 59 ñieåm laø giôø Söûu .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 11

Soá 6 : Coi con nít môùi sanh Maïng gì ? Kieát hung


Maïng Kim
Maïng Kim deã nuoâi nhöng maø noù ít nhoõng nheõo, roài nhaèm khi noù khoùc thì khoù doã laém.

Maïng Moäc
Maïng Moäc deã nuoâi, lôùn coù loäc trôøi cho aên maëc nhieàu, khoâng cheát yeåu, maïng ñaëng soáng
laâu, deã laøm aên.

Maïng Thuyû
Maïng thuyû sanh ra caùi maët noù buoàn laém , noù hay khoùc daï ñeâm trong luùc ban ñeâm, töø 8 ngaøy
saép leân 21 ngaøy thì khoûi söï khoùc, phaûi coù thaày yeám môùi ñaëng , roài phaûi cho baø con nuoâi hay
ngöôøi quen nuoâi.
Cha meï ñöøng nhìn ñeán naêm 3 tuoåi phaûi chuoäc veà nuoâi môùi ñaëng . Neáu ñeå cha meï nuoâi caùi
maïng noù 10 keå coù 2 maø thoâi , khi noù lôùn coù tính hay buoàn trong luùc eâm tònh laém .

Maïng Hoûa
Maïng Hoûa hay khoùc daï ñeâm, sanh ra chöøng 8 ngaøy hoaëc 21 ngaøy thì noù khôûi söï khoùc nhieàu
laém, vaäy phaûi kieám thaày phaùp gioûi eám noù môùi heát khoùc, roài môùi deã nuoâi.
Con trai, gaùi môùi sanh nuoâi ñaëng khoâng ?
1. Coi soá coù trôøi ñaùnh hay khoâng ?
Ñaây duøng Thieân Can naêm hieäp vôùi giôø sanh kieát hung.
Naêm Giaùp, Naêm Aát sanh nhaèm giôø Ngoï (phaïm)
Naêm Bính, Naêm Ñinh sanh nhaèm giôø Tyù (phaïm)
Naêm Maäu, Naêm Kyû sanh nhaèm giôø Tuaát (phaïm)
Naêm Can, Naêm Taân sanh nhaèm giôø Daàn(phaïm)
Naêm Nhaâm, Naêm Quyùsanh nhaèm giôø Daäu (phaïm)
Soá noùi treân sanh con nít phaïm nhaèm nuoâi khoâng ñaëng . Con nuoâi ñaëng thì ñeánlôùn bò trôøi
ñaùnh .
2. Coi soá coù raén caén hay khoâng ?
Naêm Giaùp, Naêm Aát sanh nhaèm giôø Tî , Daäu ,Söûu (phaïm)
Naêm Bính, Naêm Ñinh sanh nhaèm giôø Thaân, Tyù ,Thìn (phaïm)
Naêm Maäu, Naêm Kyû sanh nhaèm giôø Hôïi, Meïo ,Muøi(phaïm)
Naêm Nhaâm, Naêm Quyùsanh nhaèm giôø Daàn, Ngoï , Tuaát (phaïm)
Soá naøy 2 naêm phaïm 3 giôø, neáu coù phaïm giôø nhö treân ñaây, trong 3 tuoåi trôûi laïi thì nuoâi
khoâng ñaëng .
3. Coi soá coù cheát yeåu hay khoâng ?
Ñaây duøng thaùng sanh, duøn giôø sanh hieäp laïi bieát kieát hung.
Sanh thaùng gieâng, thaùng 5, thaùng 9 giôø Thìn(phaïm )
Sanh thaùng 2, thaùng 6, thaùng 10 giôø Muøi (phaïm )
Sanh thaùng 3, thaùng 7, thaùng 11 giôø Tî (phaïm )
Sanh thaùng 4, thaùng 8, thaùng 12 giôø Daàn (phaïm )
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 12

Coi treân ñaây 3 thaùng coù phaïm 1 giôø kî. Neáu coù phaïm soá naøy thì khoù nuoâi ñeán 12 tuoåi hoaëc
môùi sanh.
4. Coi soá nít nuoâi khoù, deã, trai vaø gaùi ?
Sanh thaùng 2 giôø Daäu Kî Sanh thaùng 8 giôø Meïo Kî
Sanh thaùng 3 giôø Tuaát Kî Sanh thaùng 9 giôø Thìn Kî
Sanh thaùng 4 giôø Hôïi Kî Sanh thaùng 10 giôø Tî Kî
Sanh thaùng 5 giôø Tyù Kî Sanh thaùng 11 giôø Ngoï Kî
Sanh thaùng 6 giôø Söûu Kî Sanh thaùng 12 giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 7 giôø Daàn Kî
Thuôû nhoû phaïm soá naøy thì khi lôùn tuoåi ñau veà beänh ho ra huyeát. Nhöùt thieát veà beänh maùu
huyeát .
5. Coi soá nít coù teù soâng, teù gieáng hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng giôø Daàn Kî Sanh thaùng 7 giôø Thaân Kî
Sanh thaùng 2 giôø Meïo Kî Sanh thaùng 8 giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 3 giôø Thìn Kî Sanh thaùng 9 giôø Tuaát Kî
Sanh thaùng 4 giôø Tî Kî Sanh thaùng 10 giôø Hôïi Kî
Sanh thaùng 5 giôø Ngoï Kî Sanh thaùng 11 giôø Tyù Kî
Sanh thaùng 6 giôø Muùi Kî Sanh thaùng 12 giôø Söûu Kî
12 thaùng treân ñaây, neáu sanh con nít phaïm thaùng naøy, giôø naøy thì phaûi coi chöøng neù teù soâng,
teù gieáng, neáu giöõ qua ñaëng 12 tuoåi thì ñaëng khoûi, ñeán lôùn phaûi coi chöøng chìm ghe.
6. Coi sanh boán muøa coù phaïm giôø khoùc hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Ngoï Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9, giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11, thaùng 12, giôø Meïo Kî
Neáu sanh phaïm 3 thaùng nhaèm giôø naøy thì môùi sanh noù hay khoùc daï ñeâm. Duøng thaày phaùp
gioûi eám heát.
7. Coi sanh con coù kî cha meï hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 7, giôø Tî , giôø Hôïi Kî
Sanh thaùng 2, thaùng 8, giôø Tuaát , giôø Thìn Kî
Sanh thaùng 3, thaùng 9, giôø Meïo , giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 10, giôø Daàn , giôø Thaân Kî
Sanh thaùng 5, thaùng 11, giôø Söûu , giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 6, thaùng 12, giôø Tyù , giôø Ngoï Kî
Neáu sanh con nít phaïm thaùng naøy, thì moät laø khoù nuoâi ñeán lôùn, neáu nuoâi ñaëng thì cha meï
phaûi phaân ly, neáu khoâng phaân ly thì noù lôùn bò cheát cheùm.
8. Coi soá con nít coù ñau gheû hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Thìn , giôø Tuaát Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Söûu , giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Tuaát , giôø Hôïi Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Söûu, giôø Daàn Kî
Neáu sanh trong 3 thaùng naøy, gaëp nhaèm 2 giôø naøy thì hay sanh beänh gheû choùc luùc nhoû ñeán
lôùn môùi heát .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 13

9. Coi soá con nít nuoâi ñaëng hay khoâng ?


Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Söûu , giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Thìn , giôø Tuaát Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Tyù , giôø Ngoï Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Meïo , giôø Daäu Kî
Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy neáu phaïm nhaèm thì nuoâi khoâng ñaëng, soá ñi
chaàu Dieâm Vöông.
10. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Thìn , giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù , giôø Meïo Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Söûu , giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Tî , giôø Hôïi Kî
Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi 2 giôø naøy thì laø noù nguû giaät mình, van vaùi môùi deã
nuoâi tôùi lôùn : Tuoåi hay coù kî veà teân , ñaïn .
11. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?
Sanh naêm Tyù, giôø Daäu kî
Sanh Tuaát , giôø Söûu, giôø Daàn, giôø Thaân , giôø Tî, giôø Meïo Kî
Sanh naêm Hôïi , giôø Thìn Kî
Neáu sanh nhaèm naêm naøy thì bò quyû baét khoù nuoâi, phaûi kieám thaày phaùp gioûi eám noù, ñeán lôùn
tuoåi bò ma nhaùt thöôøng.
12. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?
Sanh naêm Giaùp, naêm Aát , giôø Daäu , giôø Thaân kî
Sanh naêm Bính , naêm Ñinh , giôø Hôïi , giôø Tyù kî
Sanh naêm Maäu , naêm Kyû , giôø Daàn , giôø Meïo, giôø Söûu kî
Sanh naêm Canh , naêm Taân, giôø Tî , giôø Ngoï kî
Sanh naêm Nhaâm , naêm Quyù , giôø Thìn , giôø Tuaát , giôø Söûu , giôø Muøi kî
Neáu sanh con nít nhaèm naêm naøy,gaëp giôø naøy thì khoù nuoâi nhöng nuoâi ñaëng thì lôùn bò ñaùnh
baèng caây maø cheát.
13. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Meïo Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Ngoï Kî
Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau hoaëc laø coù taät. Neáu coù
phöôùc ñöùc nhieàu, ñeán lôùn coù coâng danh, laøm aên phaùt ñaït, phoøng keû hung aùc noù cheùm leùn .
14. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, giôø Tyù Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 giôø Meïo Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11,thaùng 12 , giôø Ngoï Kî
Sanh con nít trong 3 thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau hoaëc laø coù taät. Neáu coù
phöôùc ñöùc cuûa Oâng Baø nhieàu thì qua ñaëng , ñeán lôùn laøm aên ñaëng , coøn phöôùc ñöùc ít thì phaûi
chòu ñi aên xin.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 14

15. Coi con nít deã nuoâi hay khoâng ?


Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, giôø Tî, giôø Ngoï, giôø Thaân , giôø Daäu Kî
Sanh thaùng 3, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 12, giôø Tyù, giôø Hôïi , giôø Söûu, giôø Muøi Kî
Sanh thaùng 4, thaùng 5, giôø Hôïi, giôø Tyù Kî
Sanh thaùng 7, thaùng 8,giôø Daàn, giôø Meïo, giôø Tî , giôø Ngoï Kî
Sanh thaùng 10, thaùng 11 , giôø Tyù, giôø Ngoï, giôø Thìn, giôø Meïo kî
Sanh con nít trong maáy thaùng naøy gaëp phaûi giôø naøy thì laø hay ñau trong 100 ngaøy ,nuoâi
döôõng raát khoå cöïc , phaûi caàn maãn thuoác thang nhieàu môùi ñaëng. Neáu qua ñaëng thì lôùn leân noù
hay coù beänh laët vaët trong mình.
16. Coi soá con nít coù teù soâng, teù gieáng hay khoâng ?
Sanh thaùng gieâng , thaùng 2, thaùng 3, giôø Meûo kî
Sanh thaùng 4 ,thaùng 5, thaùng 6 , giôø Ngoï kî
Sanh thaùng 7 ,thaùng 8, thaùng 9 , giôø Daäu kî
Sanh thaùng 10 ,thaùng 11, thaùng 12 , giôø Tyù kî
Sanh 3 thaùng kî moät giôø coi chöøng teù soâng, gieáng nhöng qua khoûi, ñeán khi lôùn tuoåi phaûi ñeà
phoøng .
17. Coi soá con maét toû saùng hay khoâng ?
Maïng Kim : sanh thaùng 1-4-5-10-11 (phaïm)
Maïng Moäc : sanh thaùng 4-5-7-8 (phaïm)
Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-4-5-9 (phaïm)
Maïng Hoûa : sanh thaùng 1-4-5 (phaïm)
Maïng Thoå : sanh thaùng 1-4-5-10-11 (phaïm)
Soá noùi treân ñaây ai maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy, phaûi ñeà phoøng con maét hay beänh, hay
bò toái, muø. Cuõng neân laøm laønh vaø thi aân trôï khoå thì ñöôïc qua .
18. Coi soá coù ñau löng hay khoâng ?
Maïng Kim : sanh thaùng 1-5-7-8 (phaïm)
Maïng Moäc : sanh thaùng 4-5-7-8 (phaïm)
Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-2-4-5 (phaïm)
Maïng Hoûa : sanh thaùng 4-5 –10-11(phaïm)
Maïng Thoå : sanh thaùng 4-5-10-11 (phaïm)
Soá noùi treân ñaây ai maïng naøy sanh nhaèm thaùng naøy hay ñau löng, taùnh thoâng minh. Gia ñaïo
höng vöôïng, coù Phöôùc Loäc sanh.
19. Coi soá coù bò löûa chaùy hay khoâng ?
Tuoåi Tyù : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî
Tuoåi Söûu : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî
Tuoåi Daàn : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî
Tuoåi Meïo : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Thìn : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî
Tuoåi Tî : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî
Tuoåi Ngoï : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî
Tuoåi Muøi : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî
Tuoåi Thaân : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî
Tuoåi Daäu : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 15

Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî


Vì toäi kieáp tröôùc khinh thaàn thaùnh neân sanh nhaèm thaùng kî , vaäy neân laøm ñieàu Aâm chaát thi
aân boá ñöùc , ñöùc haïnh nhieàu thì qua.
20. Coi soá côõi traâu, côõi ngöïa kieát hung ?
Tuoåi Tyù : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî
Tuoåi Söûu : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Daàn : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî
Tuoåi Meïo : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Thìn : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî
Tuoåi Tî : sanh thaùng 10 , thaùng 4 kî
Tuoåi Ngoï : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî
Tuoåi Muøi : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Thaân : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî
Tuoåi Daäu : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî
Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Sanh nhaèm thaùng kî treân ñaây :
Ñôøi xöa kî côõi ngöïa traâu ñôøi nay kî
Côõi caùc loaïi xe neân phoøng ngöøa .
21. Soá bò raén caén vaø coïp aên?
Tuoåi Tyù : sanh thaùng 1 , thaùng 7 kî
Tuoåi Söûu : sanh thaùng 2 , thaùng 8 kî
Tuoåi Daàn : sanh thaùng 3 , thaùng 9 kî
Tuoåi Meïo : sanh thaùng 4 , thaùng 10 kî
Tuoåi Thìn : sanh thaùng 5 , thaùng 11 kî
Tuoåi Tî : sanh thaùng 6 , thaùng 12 kî
Tuoåi Ngoï : sanh thaùng 7 , thaùng 1 kî
Tuoåi Muøi : sanh thaùng 8 , thaùng 2 kî
Tuoåi Thaân : sanh thaùng 9 , thaùng 3 kî
Tuoåi Daäu : sanh thaùng 10 , thaùng 4 kî
Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 11 , thaùng 5 kî
Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 12 , thaùng 6 kî
Treân ñaây moãi tuoãi kî hai thaùng neáu sanh nhaèm hai thaùng treân ñaây ôû ñaát baèng kî raén, coøn ôû
röøng kî coïp döõ phaûi ñeà phoøng.
22. Soá kî teù caây, teù soâng gieáng ?
Maïng Kim : sanh thaùng 5-7 kî
Maïng Moäc : sanh thaùng 5-7 kî
Maïng Thuûy: sanh thaùng 1-10 kî
Maïng Hoûa : sanh thaùng 4-10 kî
Maïng Thoå : sanh thaùng 4-10 kî
Sanh taùng kî treân ñaây : treøo leo phoøng teù, qua möông caàu ñi suoái soâng neân giöõ mình kheùo
teù naëng haïi thaân.
23. Soá naøy phoøng khi ñuû tuoåi maõn soá doïc ñaøng, khoâng coù nhaø ôû ?
Tuoåi Tyù : sanh thaùng 7 –3-5 kî
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 16

Tuoåi Söûu : sanh thaùng 4-8-6 kî


Tuoåi Daàn : sanh thaùng 5-9-7 kî
Tuoåi Meïo : sanh thaùng 10-6-8 kî
Tuoåi Thìn : sanh thaùng 7-11-9 kî
Tuoåi Tî : sanh thaùng 8-12-10 kî
Tuoåi Ngoï : sanh thaùng 1-9-11 kî
Tuoåi Muøi : sanh thaùng 10-2-12 kî
Tuoåi Thaân : sanh thaùng 11-3-1 kî
Tuoåi Daäu : sanh thaùng 4-1-12 kî
Tuoåi Tuaát : sanh thaùng 1-5-3 kî
Tuoåi Hôïi : sanh thaùng 2-6-4 kî

Soá 7 : Coi hoàn ñi ñaàu thai : qua 12 caàu


Tröôùc heát phaûi bieát caùi maïng roài laáy thaùng sanh, ngoù leân coi Caàu thöù maáy roài tìm coi phía
sau, kieám Caàu thöù maáy coi thì roõ vieäc kieát hung, maïng nam, maïng nöõ khaùc nhau.
(Pheùp tìm caàu)
Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu Caàu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Maïng Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kim thaùng
Maïng Sanh 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Moäc thaùng
Maïng Sanh 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thuûy thaùng
Maïng Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hoûa thaùng
Maïng Sanh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Thoå thaùng
Maïng Sanh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Kim thaùng
Maïng Sanh 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moäc thaùng
Maïng Sanh 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
Thuûy thaùng
Ma ïng Sanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hoûa thaùng
Maïng Sanh 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thoå thaùng

Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 1)


Soá naøy vôï choàng thay ñoãi 2, 3 ñôøi. Ñöùa con ñaàu khoù nuoâi, soá coøn phaàn tu nieäm thì toát vaø coù
soá laøm giaøu .
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 2)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 17

Soá naøy vôï choàng thay ñoåi nhieàu ñôøi , haøo con cuõng loâi thoâi, soá löu laïc ñeán luùc lôùn tuoåi beà
vôï choàng môùi an.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 3)
Soá naøy lôùn tuoåi hay coù tai naïn laém , luùc tuoåi treû coù gian nan nhieàu, ñeán lôùn ñaëng qua coù tu
thì ñaëng ba ñöùa con, baèng khoâng coù tu coù moät ñöùa maø thoâi.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 4)
Soá naøy lôùn phaûi caàu khaån Trôøi Ñaát môøi coù con ñaëng moät ñöùa vaø coù Thaàn phoø hoä ñeán giaø thì
ñaëng thong thaû caûnh muoän.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 5)
Soá naøy lôùn tuoåi laøm aên phuù laém, nhaø cöûa, söï nghieäp kinh vinh, vôï choàng thuôû treû hay traéc
trôû, tuoåi lôùn môùi ñaëng neân ñoâi.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 6)
Soá naøy gaëp quyû söù baét cho neân ñöùa nhoû naèm nguû hay giaät mình, hay khoùc, phaûi kieám thaày
phaùp gioûi eám noù môùi heát, roài cho ngöôøi ta laøm con nuoâi ñôõ moät thôøi gian coù nhö vaäy nuoâi môùi
ñaëng .
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 7)
Soá naøy hoàn ôû coõi treân, Phaät cho xuoáng ñaàu thai, taùnh hay cuùng kieán. Lôùn tuoåi laøm aên khaù
laém : yù vui veû, cha meï ñaëng soáng laâu.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 8)
Soá naøy lôùn tuoåi taùnh hay muoán ôû nuùi non, maïng lyù ñaëng an khoâng coù haïi, coù 3 ñöùa con, coù
höôûng phuùc. Oâng baø cha meï deã laøm aên.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 9)
Soá naøy môùi sanh hay giaät mình phaûi cho ngöôøi ta laøm con nuoâi môùi ñaëng maïnh gioûi : ngöôøi
meï naêm sau coøn phaûi sanh ñöùa nöõa.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 10)
Soá naøy con trai khoù nuoâi, con gaùi deã nuoâi, soá naøy phaûi chòu laøm con nuoâi ngöôøi ta môùi ñaëng
maïnh gioûi, khi ñeán lôùn môùi deã laøm aên.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 11)
Soá naøy khi meï coù thai thì hay ñau oám vaø hay coù hoaïn naïn thöôøng, sanh noù ra deã nuoâi, neáu
meï maïnh gioûi thì sanh noù ra hay ñau oám vaø nhoõng nheõo laém.
Coi hoàn ñi ñaàu thai(caàu soá 12)
Soá naøy cuõng nuoâi ñaëng ñeán lôùn nhöng maø luùc ñang nuoâi thuôû nhoû truïc traëc laém, cha meï
neân caàn maãn nuoâi döôõng môùi ñaëng.

Soá 8 : Coi 12 giôø sanh chia ra 36 giôø sang heøn


Tìm coi giôø sanh thì phaûi laät trang soá 4 kieám thaùng sanh, kieám giôø sanh roài môùi coi ñaëng .
Ñaây 1 giôø chia laøm 3: ñaàu giôø, giöõa giôø , sau giôø vaän soá khaùc nhau.
Luaän soá 36 giôø
Ñaàu giôø Tyù
Khaéc meï : Laøm ngöôøi taùnh leï laøng, vôï choàng khaéc ñôøi thöù nhaát, khaéc con ñaàu loøng, anh em
khoâng hoaø, tuoåi nhoû laøm aên khoâng khaù, tuoåi lôùn veà sau laøm aên khaù.
Giöõa giôø Tyù
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 18

Cha meï song toaøn, laøm ngöôøi vui veû, aên maëc khoâng thieáu, anh em ñeàu coù phaän, sanh con
ñaëng nhieàu, ñi khaùc xöù laøm aên khaù, soá coù quyeàn chöùc.

Sau giôø Tyù


Khaéc cha : tính roäng raõi, anh em khoâng khaù, sanh con khoù daïy, thuôû nhoû cöïc khoå, laøm vieäc
gì coù ñaàu khoâng ñuoâi. Soá theo queâ vôï xa cha meï.
Ñaàu giôø Söûu
Cha meï song toaøn, tuoåi treû laøm aên trung bình , 20 tuoåi phaát leân laøm aên phaùt ñaït, taùnh thoâng
minh, gaàn ngöôøi sang troïng, coù chöùc phaän, anh em khaù, haøo con toát.
Giöõa giôø Söûu
Khaéc cha : vieäc aên maëc trung bình, taùnh yù coâng bình, ñeán 36 tuoåi phaùt taøi, anh em khoâng
hoaø, baø con baûn laõng, ñi xöù khaùc, hai baøn tay traéng laøm neân söï nghieäp.
Sau giôø Söûu
Khaéc meï : tuoåi nhoû chòu taâm khoå, laøm vieäc lôùn ra nhoû, khoâng nhôø anh em, haøo con phaùt ñaït
khaù, ñeán 40 tuoåi laøm aên thònh vöôïng, lôùn tuoåi khaù theâm, tay coù ngheà nghieäp laøm aên.
Ñaàu giôø Daàn
Khaéc cha : soá gaàn ngöôøi sang troïng , vieäc hung hoaù hieàn, tuoåi nhoû cöïc khoå , 37 tuoåi phaát
leân laøm aên khaù , coát nhuïc baûng laõng , coù nhôø con nuoâi luùc tuoåi giaø
Giöõa giôø Daàn
Cha meï ñaëng song toaøn , taùnh ngöôøi sieâng naêng , aên maëc khoâng thieáu , anh em khaù, coù con
2, 3 ñöùa taùnh toát, vaên chöông gioûi, söï nghieäp neân.
Sau giôø Daàn
Khaéc meï : khoâng nhôø anh em, con ñaàu loøng khoù nuoâi, tuoåi nhoû phieâu löu cöïc khoå. Ñeán 36
tuoåi phaùt taøi, laøm aên khaù, laøm vieäc gì hay tính tôùi tính lui, thöôøng coù ñau oám beänh taät.
Ñaàu giôø Meïo
Khaéc meï : laøm vieäc gì tröôùc coù sau khoâng, khoâng nhôø anh em, tuoåi nhoû boân ba, laën loäi, cöïc
trí, soá khaéc con, con khoâng chöøng , vieäc aên maët tuyø thôøi coù thôøi khoâng .
Giöõa giôø Meïo
Cha meï song toaøn, trai sang , gaùi troïng , quí nhôn yeâu chuoäng , gaùi ít choàng , anh em khaù,
con nhieàu aên maëc khoâng thieáu, söï nghieäp kinh vinh coát nhuïc hoaø, coù chöùc phaän.
Sau giôø Meïo
Khaéc cha : thuôû nhoû boân ba, lao khoå, khoâng nhôø anh em, ñeán 36 tuoåi saép leân deã laøm aên,
chöøng aáy môùi ít ñi, laäp söï nghieäp ñaëng vöõng beàn.
Ñaàu giôø Thìn
Cha meï song toaøn, taùnh yù mau leï, anh em khaù, con ñaàu loøng nuoâi khoâng ñaëng , coát nhuïc
baát hoaø, taùnh hieàn töø, tay coù ngheà nghieäp laøm aên , thuôû nhoû bình thöôøng, ñeán 12 tuoåi phaùt taøi.
Giöõa giôø Thìn
Khaéc cha : laøm ngöôøi coù taùnh coâng bình, leï laøng, quí nhôn hay giuùp ñôõ, ôû xa xöù laäp neân söï
nghieäp, tuoåi treû khoù neân 44 tuoåi laøm aên phaùt ñaït, anh em khoâng hôïp yù
Sau giôø Thìn
Khaéc meï : coù taùnh thoâng minh, laøm aên thònh vöôïng, haøo con toát, anh em laøm aên kha,ù soá coù
chöùc phaän, coù phöôùc loäc, höôûng ñaày ñu,û coù danh tieáng, sang rtoïng, moät ñôøi ñaëng thaûnh thôi
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 19

Ñaàu giôø Tî
Khaéc meï : coù loäc aên maëc anh em khoâng ñaëng nhôø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, khaéc haøo choàng
vôï, tuoåi nhoû boân ba ñi nhieàu xöù , ñeán lôùn laøm aên phaùt ñaït, coù chöùc phaän, coù söï nghieäp

Giöõa giôø Tî
Cha meï song toaøn, gaàn ngöôøi sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, anh em laøm ñaëng neân, haøo con
ñaëng giaøu coù coâng danh. Taùnh haïnh khaúng khaùi, laøm aên khaù, ñi xöù laäp neân.
Sau giôø Tî
Khaéc cha : soá gaàn ngöôøi sang troïng, laøm aên khi thaønh khi baïi khoâng chöøng, tình anh em laït
leõo, khoù nuoâi con, vôï choàng loâi thoâi, tuoåi nhoû soá löu laïc cöïc khoå, lôùn tuoåi laøm aên phaùt ñaït.
Ñaàu giôø Ngoï
Cha meï song toaøn, laøm ngöôøi tính tình lôïi haïi, gaàn ngöôøi sang, anh em hoaø, hai ba doøng con,
aên maëc khoâng thieáu, soá coù chöùc coù quyeàn, vaän soá höng vöôïng.
Giöõa giôø Ngoï
Khaéc meï :tính ngöôøi leï laøng, khoâng nhôø anh em, con ñaàu loøng khoù nuoâi, taùnh thoâng minh ,
lanh lôïi, tuoåi nhoû cöïc khoå, ñeán lôùn tuoåi laøm aên phaùt ñaït, ñeán caûnh giaø cuõng trôû laïi cöïc khoå.
Ñaàu giôø Muøi
Cha meï song toaøn, soá ñaëng gaàn ngöôøi sang , troïn ñôøi yeân vui, anh em hôïp yù , soá coù chöùc
troïng, gaùi thì coù quyeàn ñaëng sang troïng deã laøm aên, söï nghieäp kinh vinh.
Giöõa giôø Muøi
Khaéc cha : tính khí roäng raõi coù quí nhôn thöông, ñaëng nhôø anh em, thuôû nhoû laøm aên bình
thöôøng, lo löôøng laëng loäi cöïc trí, vôï choàng khaéc ñôøi thöù nhaát, khaéc con, lôùn tuoåi laøm aên khaù.
Sau giôø Muøi
Khaéc meï : quí nhôn hay yeâu chuoäng , aên maëc bình thöôøng, tuoåi nhoû laøm aên khi hö khi neân,
tuoåi treû cöïc khoå , anh em khoâng hoaø, sanh con cöùng coûi, lôùn tuoåi laøm aên khaù hôn thôøi tuoåi treû.
Ñaàu giôø Thaân
Cha meï song toaøn tính thoâng minh gaàn ngöôøi quí theá, ngheà vaên, nghieäp voõ ñieàu thoâng, baø
con coù quyeàn töôùc, anh em laøm aên khaù haøo con, deã laøm aên, soá coù ruoäng ñaát, deã laäp gia ñình.
Giöõa giôø Thaân
Khaéc cha : baø con khoâng hoaø, anh em khoâng nhôø, boân ba cöïc khoå, coù vôï choàng sôùm, ôû ñôøi
khoâng ñaëng coù vôï muoän toát laøm aên xa xöù khaù, laäp taïi xöù cha meï khoâng khaù.
Sau giôø Thaân
Khaéc meï : nhôn tình coát nhuïc laïnh leõo , thuôû nhoû cöïc khoå, hình voùc oám yeáu, haøo con loâi
thoâi, ñeán 30 tuoåi vaän thôøi môùi bình, ñeán 40 tuoåi laøm aên môùi phaùt ñaït
Ñaàu giôø Daäu
Cha meï song toaøn , ñôøi sang troïng vaên voõ ñeàu thoâng, anh em phaân caùch, haøo con ít, taøi lôïi
khaù, nhaø cöûa toát , coù quyeàn töôùc, taâm taùnh toát.
Giöõa giôø Daäu
Khaéc cha : tính roäng raõi, anh em baát hoaø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, thuôû nhoû laøm aên khoâng
haïp thôøi, trai khaéc vôï, gaùi khaéc choàng, ñi khaùc xöù khoâng ôû choã cuõ.
Sau giôø Daäu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 20

Khaéc meï : vieäc aên maëc bình thöôøng, khoâng nhôø anh em, thuôû nhoû khoå taâm, ñeán 37 tuoåi trôû
leân thì phaùt taøi, vôï choàng khaéc nhau, trai thì chaäm treã, gaùi thì daâm loaïn, thaát haøo con.
Ñaàu giôø Tuaát
Khaéc meï : tính mau leï, loøng hieàn laønh, khoâng nhôø anh em, laøm vieäc gì ñeàu coù quyeàn, tuoåi
thuôû nhoû bình thöôøng, cöïc khoå ñeán 37 tuoåi saép leân laøm aên phaùt ñaït, ngöôøi coù quí nhôn giuùp ñôõ.
Giöõa giôø Tuaát
Khaéc cha : anh em thaân toäc khoù nhôø, vôï choàng khoâng hoaø, con ñaàu loøng khoù nuoâi, thuôû nhoû
khoâng ñaäu taøi, ñeán 42 tuoåi laøm aên phaùt ñaït, caûnh muoän khaù theâm, aên noùi khoâng chöøng.
Sau giôø Tuaát
Cha meï song toaøn tính mau leï, vaên voõ ñeàu thoâng, baø con anh em ñeàu khaù coù ngheä hoïc tinh
xaûo, vôï choàng beàn laâu, soá ôû xa xöù môùi ñaëng.
Ñaàu giôø Hôïi
Cha meï song toaøn tính thoâng minh, mau leï, thaân toäc anh em hoaø thuaän, sanh con coù quyeàn
töôùc, lôùn tuoåi söï nghieäp ñaëng neân, coù möu keá vaø coâng bình.
Sau giôø Hôïi
Khaéc cuûa : taùnh noùng maø coù yù hieàn , baø con anh em khoâng haïp yù, thuôû nhoû cöïc khoå, trai 2
ñôøi vôï, gaùi 3 ñôøi choàng, lôùn tuoåi khaù hôn nhoû, vieäc laøm aên raát nhoïc yù.

Soá 9 : Coi ngaøy sanh sang heøn


Phaøm coi ngaøy sanh ôû treân ñaàu haøng laø hieäu ngaøy, coi sanh ngaøy maáy, tìm thaáy ngaøy ôû döôùi, roài
ngoù leân treân thaáy 3 chöõ gì , roài tìm ra tröông sau keå ñaây roài tìm 3 chöõ ñoù, coù baøi noùi soá toát, xaáu, quyù tieän
theå naøo thì roõ khoâng sai, soá trai gaùi cuõng ñeàu coi chung.
Pheùp taàm ngaøy

Thaùi Döông Thaùi Aâm Thieân Phuï Thieân Maãu Thieân Ñeá Thieân Hoaøng
Nhöït Nhöït Nhöït Nhöït Nhöït Nhöït
Ngaøy muøng 1 Ngaøy muøng 2 Ngaøy muøng 3 Ngaøy muøng 4 Ngaøy muøng 5 Ngaøy muøng 6
Ngaøy muøng 7 Ngaøy muøng 8 Ngaøy muøng 9 Ngaøy muøng Ngaøy muøng11 Ngaøy
10 muøng12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Coi sanh ngaøy Thaùi Döông Nhöït
Sanh nhaèm ngaøy Thaùi Döông Nhöït loøng saùng laùng, phöôùc loäc nhieàu, coù ngheà nghieäp, baèng
khoâng coù ngheà nghieäp thì cha meï cheát sôùm .
Coi sanh ngaøy Thaùi AÂm Nhöït
Sanh nhaèm ngaøy Thaùi AÂm Nhöït ñi xa xöù coù nhieàu ngöôøi kính troïng quí nhôn thöông, 36
tuoåi saép leân vaän thôøi laøm aên phaùt ñaït.
Coi sanh ngaøy Thieân Phuï Nhöït
Sanh nhaèm ngaøy Thieân Phuï Nhöït lôùn tuoåi cuûa nhieàu, caàm ñaëng, soá ñaëng soáng laâu phaûi tu nieäm
thì phaûi buoàn raàu .
Coi sanh ngaøy Thieân Maãu Nhöït
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 21

Sanh nhaèm ngaøy Thieân Maãu Nhöït ñaëng vinh hoa toá , gaëp ñaëng ngaøy laøm giaøu vaø sang troïng,
cuûa voâ ra khoâng chöøng.
Coi sanh ngaøy Thieân Ñeá Nhöït
Sanh nhaèm ngaøy Thieân Ñeá Nhöït hay chôi anh em baïn nhieàu, taùnh haïnh hieàn töø vaø vui veû, gaùi
thì khaéc choàng.
Coi sanh ngaøy Thieân Hoaøng Nhöït
Sanh nhaèm ngaøy Thieân Hoaøng Nhöït khaéc cha meï, khaéc vôï choàng , khoâng ôû choã cha meï sanh,
ñi tôùi xöù khaùc laäp thaân neân.
Soá 10 : Coi soá sanh toång luaän nhieàu ñieàu
Thoï thai thaùng 4, sanh thaùng gieâng
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù tu haønh vaø coù cöùu ngöôøi, cho neân kieáp naøy ñaëng loäc thaät ñaày ñuû, cuûa tieàn
nhieàu, coù ñieàn vieân roäng, coù chöùc phaän sang troïng, ñaëng soáng laâu, ñi xa xöù khaù hôn, trong
mình coù taät kín, vôï choàng buoåi ñaàu khoâng thaønh vaø con ñaàu loøng khoù baûo döôõng.
Thoï thai thaùng 5, sanh thaùng 2
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc hay boá thí vaø in kinh phaùt cho ngöôøi tu, kieáp naøy laøm laønh ñaëng sang troïng, coù
phaàn ñi xa xöù laøm aên, laäp neân söï nghieäp, ñieàn vieân coù, caùi tính cöùng maïnh, khoâng nhôø anh em,
khoù nuoâi con, hay tieát kieäm, hay daïy ngöôøi.
Thoï thai thaùng 6, sanh thaùng 3
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc taùnh öa baøi baïc laø caên nghieäp, kieáp naøy taùnh hay phaûn phuùc ngöôøi ôn, laøm vieäc gì
thaáy neân roài thaáy hö khoâng chöøng, khoù laøm con cuûa cha meï, laøm vieäc gì tröôùc coù sau khoâng, aên
maëc heïp thieáu, taâm taùnh thoâng minh, ñeán giaø môùi khaù.
Thoï thai thaùng 7, sanh thaùng 4
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc thoâng minh khoân kheùo laém, kieáp naøy nhö sanh trong Muøa Xuaân, muøa Haï thì
phaùt taøi, laøm aên thònh vöôïng, söï nghieäp laäp ñaëng neân, coù ñieàn vieân khaù, khaéc cha meï, vôï
choàng buoåi ñaàu khoâng thaønh, con ñaàu loøng khoù baûo döôõng.
Thoï thai thaùng 8, sanh thaùng 5
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù taùnh yû theá khinh ngöôøi, kieáp naøy hay say röôïu khaéc cha meï, anh em, vôï con
ñi töù phöông, ñoà khoå, sau khi lôùn tuoåi aên maëc ñuû, laøm aên khaù, neáu bieát laøm laønh thì ñieàn vieân
khaù.
Thoï thai thaùng 9, sanh thaùng 6
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc taùnh can tröôøng roài sau bieát laøm laønh, kieáp naøy khaéc cha meï, anh em vôï choàng
vaø con trong mình coù tieåu taät, coù laøm laønh thì ñaëng soáng laâu, phaùt taøi, coù chöùc phaän vaø minh
maãn.
Thoï thai thaùng 10, sanh thaùng 7
Soá nhö vaày :
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 22

Kieáp tröôùc coù taùnh hay baøn luaän ñieàu laønh, hay boá thí cho ngöôøi ngheøo heøn baèng tieàn gaïo,
kieáp naøy ñi ñeán ñaâu thì ngöôøi ta kính troïng ñeán ñoù, thuôû nhoû laøm aên bình thöôøng, lôùn tuoåi laøm
aên phaùt ñaït, coù chöùc phaän, vôï choàng buoåi ñaàu, con ñaàu loøng khoù baûo döôõng, coù ngheà lôùn, coù taät
ñau löng hay taät chaân.
Thoï thai thaùng 11, sanh thaùng 8
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù tu nieäm laønh, nhoû aùc, lôùn thieän luùc naøy luùc tuoåi ñang coøn traû quaû laøm aùc,
thuôû nhoû phaûi chòu taøn khoå khaéc 3 ñôøi choàng vôï, ít con ñi nhieàu choã, khoâng nhôø anh em, luùc 36
tuoåi saép leân laøm aên phaùt ñaït, laäp neân söï nghieäp coù chöùc phaän, cha meï soáng khoâng laâu.
Thoï thai thaùng 12, sanh thaùng 9
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù taùnh vui veû, trung tính roäng raõi, kieáp naøy ngöôøi hay yeâu chuoäng, anh em coù
laøm qua khoâng ôû ñaëng gaàn nhau, soá dôøi choã ôû 3 laàn, coøn laøm chaúng laønh thì dôøi 5 laàn môùi ñaëng
bình an, khaéc cha meï .
Thoï thai thaùng gieâng, sanh thaùng 10
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù taùnh can ñaûm, töï taùc, töï thò, khoâng phuïc ngöôøi, kieáp naøy phaûi chòu coâ ñoäc
moät mình, ñi löu laïc tha phöông taän khoå, ñeán lôùn 50 tuoåi laäp nghieäp môùi ñaëng phaùt taøi, dieän
maïo ñaëng toát.
Thoï thai thaùng 2, sanh thaùng 11
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù taùnh kieâu thaùi, khinh thò ngöôøi, kieáp naøy hay ñau traùi tim ñau nguõ taïng, traû
quaû, khaéc cha meï, anh em, khoù nuoâi con, soá naøy phaûi laøm laønh cho nhieàu ñaëng giaûi oan thì ñeán
44 tuoåi laøm aên ñaëng phaùt taøi. Coù ñieàn vieân söï nghieäp coù chöùc phaän, phaûi neân söûa taùnh cho
sôùm.
Thoï thai thaùng 3, sanh thaùng 12
Soá nhö vaày :
Kieáp tröôùc coù taùnh noùi tieân phaät, loøng coøn raén ñoäc, kieáp naøy aên maëc thieáu, hay ñau con maét, coâ
theá moät mình, phaûi laøm laønh cho nhieàu ñaëng traû quaû xöa, ñaëng giaûi oan khieân, laønh coù dö thì
trôøi phaät cho chuyeån hoaù ví phöôùc thì ñaëng töï laäp söï nghieäp trôû neân luùc caûnh giaø baèng khoâng
aên naên thì chòu khoå tôùi giaø.
Soá 11 : Coi laøm aên ngheà nghieäp gì thuaän soá
Phaûi kieám coi cho heát môùi roõ ngheà cuûa mình, laøm traùi ngheà khoâng khaù.
Nam nöõ coi chung

Soá mua baùn :


Maïng Kim : sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 8, thaùng 10 coù soá
Maïng moäc : sanh thaùng 4, thaùng 6, thaùng 10, thaùng 12 coù soá
Maïng Thuyû : sanh thaùng 4, thaùng 8, thaùng 12 coù soá
Maïng Hoûa : sanh thaùng 5, thaùng 11 coù soá
Maïng Thoå : sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 10 coù soá
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 23

Soá caâu, chaøi löôùi, ñaùy roï, mua thuyû lôïi


Maïng Kim : sanh thaùng gieâng, thaùng 3, thaùng 9, thaùng 10 coù soá
Maïng moäc : sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6, thaùng 12 coù soá
Maïng Thuyû : sanh thaùng 2, thaùng 4, thaùng 6, thaùng 9, thaùng 11 coù soá
Maïng Hoûa : sanh thaùng 2, thaùng 6, thaùng 7, thaùng 11 coù soá
Maïng Thoå : sanh thaùng gieâng, thaùng 2, thaùng 3, thaùng 6, thaùng 8, thaùng 9 coù soá
Soá laøm thôï
Maïng Kim : sanh thaùng 8 , thaùng 10 coù soá
Maïng moäc : sanh thaùng 6, thaùng 10 coù soá
Maïng Thuyû :sanh thaùng 7, thaùng 11, thaùng 12 coù soá
Maïng Hoûa : sanh thaùng gieâng coù soá
Maïng Thoå : sanh thaùng gieâng, thaùng 3, thaùng 7, thaùng 10 coù soá
Soá 12 : Coi ngöôøi coát con gì ? Bieát sang heøn

Phaøm coi tuoåi gì ngoù ngang qua tìm thaùng sanh, roài ngoù leân coi nhaèm con gì laø coát con ñoù.
Roài tìm tröông sau, gaëp baøi noùi coát con ñoù, noùi roõ caùi soá sang heøn cuûa mình maø theá naøo
khoâng sai.
Muïc luïc tìm coát
Ñaây Thaùng Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát Coát
laø sanh Traâu Coïp Thoû Roàng Raén Ngöïa Deâ Khæ Gaø Choù Heo Chuoät
tuoåi
Tyù Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Söûu Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Daàn Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Meïo Thaùng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Thìn Thaùng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Tî Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Ngoï Thaùng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Muøi Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Thaân Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Daäu Thaùng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tuaát Thaùng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hôïi Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coi coát Chuoät sang , heøn
Sanh nhaèm coát chuoät taâm tính khoâng can ñaûm, hay thuø nhoû moïn, hay coù taät beänh laët vaët
trong mình thöôøng laém, hay buoàn raàu, ít vui, hay tranh luaän, aên maët nhö thöôøng
Coi coát Traâu sang , heøn
Sanh nhaèm coát Traâu laøm ngöôøi taùnh kheùo trí saùng, thaáy vieäc chi cuõng mau hieåu, taùnh ngay
thaúng vôùi ngöôøi, soá ñi xa xöù coù anh em baïn töû teá, nhöõng vieäc laøm coù ích cho ñôøi khoâng ñeàn ôn
maø vaãn laøm hoaøi.
Coi coát Coïp sang , heøn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 24

Sanh nhaèm coát Coïp khoâng coù phaùt ñaït ôû xöù cha meï sanh, ñi xa xöù laøm aên khaù, soá ñaëng
sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, luaän möu chi thì coù ñaëng naáy, coù quyeàn haønh oai voõ, aên uoáng deã,
baát luaän ngon dôû
Coi coát Thoû sang , heøn
Sanh nhaèm coát Thoû laøm vieäc gì ban ñaàu khôûi lôùn, luùc sau nhö khoâng coù nhö hoïc nhieàu bieát
ít, coù soá ôû choã cha meï sanh ñaëng neân, daàn daàn ñeán khi lôùn tuoåi cuõng ñaëng khaù, yù vui veû maø coù
taùnh nhaùt.
Coi coát Roàng sang , heøn
Sanh nhaèm coát Roàng ngöôøi ñaëng sang troïng laïi coù oai quyeàn taøi lôïi phaùt ñaït, laïi coù danh
tieáng, ôû ñaëng yeân, taùnh ñaëng vui veû, khoâng muoán ñi xa xöù.
Coi coát Ngöïa sang , heøn
Sanh nhaèm coát Ngöïa soá ngöôøi ñaëng sang troïng, aên maëc ñaày ñuû, taùnh hay ñi xöù naøy, xöù kia,
töôùng maïo toát, möu moâ gioûi, tay chaân lanh leï .
Coi coát Deâ sang , heøn
Sanh nhaèm coát Deâ soá ngöôøi lôùn tuoåi ñaëng thoâng thaû, ôû choã boá meï sanh khoâng ñaëng, soá hai
baøn tay traéng, môùi laäp nghieäp ñaëng thaønh, daàu ôû töû teá bao nhieâu, loái xoùm cuõng hay gheùt, öu aên
traùi caây nhieàu hôn .
Coi coát Khæ sang , heøn
Sanh nhaèm coát Khæ ngöôøi khoù caèm cuûa, öa ñi chôi, tay chaân boä töôùng leï laøng, coù taùnh thoâng
minh öùng bieán, nhöng khoâng coù taùnh deø daët, khoâng chuù yù .
Coi coát Gaø sang , heøn
Sanh nhaèm coát Gaø soá ngöôøi ñaëng sang troïng, ñaëng gaàn ngöôøi quí nhôn, ñi ñaâu thì coù nha
traõo boä haï nhieàu theo hoä veä, coù danh tieáng nhieàu, cuûa coù coâng môùi höôûng, khoâng coù coâng
khoâng höôûng, taùnh sieâng naêng mau leï.
Coi coát Choù sang , heøn
Sanh nhaèm coát Choù ngöôøi coù taùnh khaúng khaùi laém, ít sôï ai, hay giuùp ñôõ vôùi ñôøi, ôû ñôøi hay
coù loøng beânh vöïc anh em vaø trung tính, khoâng chòu lôøi noùi naëng lôøi, ít coù hoaïn naïn, tuoåi lôùn trôû
neân söï nghieäp
Coi coát Heo sang , heøn
Sanh nhaèm coát Heo ngöôøi coù taùnh ngay thaúng, ñaëng sang troïng nhöng khoâng coù ôû xöù cha
meï sanh, beà aên uoáng deã hay maïnh khoeû, ngöôøi töû teá öa yeâu chuoäng quí theå.
Soá 13 : Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh tìm ngheà nghieäp

Pheùp coi phaûi tìm 10 chöõ, roài tìm thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2
chöõ gì, roài tìm ra chöông sau, gaëp 2 chöõ ñoù coi, nam nöõ ñeàu coi chung, ñaây duøng Thieân - Can
coi thaùng sanh maø thoâi .
Muïc luïc
Ñaây laø

Am nhaïc
Truûng toå

Söï thoaùt

Thuû taùc
Ñaõ theát

Hoaøng
Quang
Thaùng

phuøng
Tuù taøi

Tieâm

Taêng
thieân

Sanh
nhaân

quaân

ñöôïc
sanh

ñaïo

Taøi

quí

Giaùp Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 25

Aát Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Bính Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Ñinh Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Maäu Thaùng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Kyû Thaùng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Canh Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Taân Thaùng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Nhaâm Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Quí Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Quan Nhôn
Soá naøy soá coù maïng laøm giaøu, hay aên cuûa boán phöông, hoïc taäp vaên chöông deã laáy khoaù, soá
coù tieàn vaø luùa gaïo.
Truûng Teà
Soá naøy ngöôøi coù taùnh can cöôøng, coù soá laøm con nuoâi ngöôøi ta, khaù neân thaûo luyeän ngheà
nghieäp ñeå hoä thaân ngaøy sau.
Tuù Taøi
Soá naøy coù soá veà vaên chöông ñaëng caäy nhôø veà sau, coâng ñöôøng raát thònh vöôïng, nam nöõ
cuõng vaäy.
Ñaõ Thieát
Soá naøy coù soá laøm thôï reøn, hoaëc laøm thôï thieát, baèng khoâng thì cuõng coù ngheà laøm göôm giaùo,
neáu khoâng thì anh em ôû caùch xöù
Sö Thuaät
Soá naøy coù soá laøm Thaày, nhö coù phöôùc nhieàu ñaëng laøm quan, trong ñôøi aên maëc ñaày ñuû,
ngöôøi coù taøi vaø gaàn ngöôøi sang troïng .
Sö Quan
Soá naøy taùnh haïnh coù möu keá nhieàu, coù soá laøm thôï moäc, soá coù aên maëc ñaày ñuû, kheùo yù, kheùo
tay laøm.
Aâm Nhaïc
Soá naøy coù taùnh thoâng minh coù ngheà ñôøn tinh thoâng, coù danh tieáng vaø vui veû, ñeán xöù naøo
cuõng ñöôïc ngöôøi troïng haäu quí theå.
Tieäm Döôïc
Soá naøy coù soá laøm thaày thuoác vaø laäp tieäm thuoác, laøm thaày boùi, coù caùi phaàn laøm thaày, thuaän
soá thì khaù .
Taêng Ñaïo
Soá naøy coù tu nieäm ñaëng ñaét quaû, neáu laäp gia ñình sau roài cuõng boû, duø laøm ngheà gì thì cuõng
ñuû sanh nhai theá thoâi .
Taøi Phuøng
Soá naøy coù soá laøm thôï may, tay caàm keùo, kim chæ, neáu khoâng laøm thôï may thì tay phaûi coù
taät, phaûi neân laøm ngheà .
Hoaøng Quyù
Soá naøy khoâng coù soá ôû theo laøng xoùm laøm aên, chæ coù caùi soá ôû theo choán coâng moân, laøm ngheà
vaên chöông thì toát .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 26

Thuû Taùt
Soá naøy coù soá troàng raêng, nhoå raêng gioûi laém, laøm ngheà raêng ñaëng khaù laïi coù ngöôøi sang
troïng yeâu chuoäng.
Coi Thieân – Can hieäp vôùi thaùng sanh, coi tieáp 2 caùi baûng muïc luïc nöõa ôû chöông sau ñaây noùi
veà soá may ruûi sang heøn.
Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh toát xaáu

Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm
thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ
ñoù coi.
Nam nöõ ñeàu coi chung.
Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi.
Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình.
Muïc luïc

Phaù gia
Phi thieân

Quan saùt
Luïc haïp
Ñaïi hao
hì h ùt
Ñaïi baïi

Baùt ñaïi
Coâ hoàn

Quaû tuù
Thaùng
Thieân

Thieân

maïng
Long

Tieåu
sanh

Ñaûn
Can

ùt

saùt
h

Giaùp Thaùng 1 9 4 5 6 9 1 1 2 5 11 4 12 4 1
Thaùng 10 8 9 12 2 5 9 6 12 2 3
Aát Thaùng 4 11 10 11 12 12 6 3 8 8 10 4 12 2 3
Bính Thaùng 4 12 4 11 6 9 6 11 10 7 9 7 3 1 4
Ñinh Thaùng 7 12 4 5 6 12 2 7 10 10 8 3 7 5 12
Maäu Thaùng 7 3 10 5 12 6 2 5 9 9 7 7 3 6 11
Kyû Thaùng 10 3 1 11 3 11 6 3 12 1 6 6 10 7 10
Canh Thaùng 10 3 7 2 9 11 11 11 1 1 5 10 6 8 9
Taân Thaùng 10 6 7 8 9 6 1 3 8 2 4 6 10 9 8
Nhaâm Thaùng 10 6 1 2 3 6 11 1 6 1 3 1 9 10 7
Quí Thaùng 1 8 1 2 3 6 11 4 10 3 2 9 1 11 5
Coâ Thaàn
Soá phaän Coâ Thaàn, soá khaéc vôï choàng, khaéc con, laïi theâm phaän baïc, laïi coù anh em khoâng
hoaø, moãi vieäc gì töï lieäu .
Quaû Tuù
Soá phaïm Quaû Tuù, soá khaéc vôï choàng , khaéc con, soá phaän baïc, gaùi gaëp soá naøy khoâng coù
choàng con chi caû .
Ñaïi Baïi
Soá phaïm Ñaïi Baïi thì laäp gia ñình khoâng thaønh nhöng coù choã khaùc toát thì ñôõ nheï bôùt, baèng
khoâng söï nghieäp phieâu löu.
Lang Phaïm
Soá naøy coù söï nghieäp ôû xöù khaùc thì toát, vaø coù ruoäng ñaát baèng nhö ôû xöù cha meï sanh thì thaát
baïi .
Baùt Baïi
Soá phaïm Baùt Baïi thì gia ñình söï nghieäp laäp khoâng thaønh, trai ñi ñoâng taây, gaùi ñi nam baéc,
soá löu laïc phong traàn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 27

Tieåu Lang Phaïm .


Soá phaïm Tieåu Lang Phaïm, trai thì laøm con nuoâi ngöôøi ta , baèng khoâng thì cuõng laøm boä haï,
gaùi kî cha meï anh em,baø con.
Phaù Gia Saùt
Soá naøy ôû xöù cha meï sanh, laøm aên laäp nghieäp khoâng thaønh, coù soá ñi xöù khaùc, laøm aên laäp
nghieäp ñaëng vöôïng.
Tam Hình Saùt
Soá phaïm Tam Hình Saùt thì trong ñôøi phaûi ngöøa keûo bò baét giam caàm, nhö coù phöôùc thì qua
ñaëng thì khoâng .
Ñaïi Hao
Soá phaïm Ñaïi Hao thì trong ñôøi phaûi ngöøa söï laøm aên thaát baïi, vaø tieàn taøi caån thaän keûo hao
bôùt thình lình, raén neân deø daët.
Luïc Haïp
Soá naøy ñaëng Luïc Haïp thì cha meï ,anh em, baø con, laøm aên cuõng ñeàu thuaän haïp caû, vieäc aên
maëc roäng raõi.
Quan Saùt
Soá naøy ñaëng Quan Saùt thuôû nhoû khoù nuoâi, lôùn leân hay coù tai naïn, vaø hay coù beänh, baèng
khoâng thì phaûi chòu taät .
Ñaûn Maïng Saùt
Soá phaïm Ñaûn Maïng Saùt, luùc cha meï môùi sanh khoù nuoâi, haïng 3 naêm vaø haïng 6 tuoåi , haïng
12 tuoåi neân qua khoûi thì ñeán naêm 21, 31 tuoåi neân ngöøa soá phaän ai bi .
Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh sang heøn

Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm
thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ
ñoù coi.
Nam nöõ ñeàu coi chung.
Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi.
Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình.
Muïc luïc
Thieân Thaùng Thieân Phöôùc Thieân Hieäp Döông Kim OÂ Vaân
Can sanh Aát Tinh Quan Loäc Vaän Tinh
Giaùp Thaùng 6 1 8 1 2 3 8
10
Aát Thaùng 10 12 2 3 4 11
8
Bính Thaùng 10 1 11 4 5 6 12
8
Ñinh Thaùng 8 11 10 5 6 7 10
10
Maäu Thaùng 6 7 2 4 7 6 2
10
Kyû Thaùng 10 6 1 5 1 7 1
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 28

4
Canh Thaùng 10 5 5 7 8 9 5
6
Taân Thaùng 1 4 4 8 9 10 4
5
Nhaâm Thaùng 2 5 5 10 10 12 5
4
Quí Thaùng 4 4 4 11 11 1 4

Thieân Aát
Soá naøy gaëp Thieân Aát soá ngöôøi ñaëng sang troïng vaø ñaëng raûnh rang, laøm ruoäng, nuoâi thuù vaät
ñeàu thònh vöôïng.
Phöôùc Tinh
Soá naøy ñaëng Phöôùc Tinh soá ñaëng sang troïng , soá naøy soáng laâu coù hoïc thi deã laáy khoa, coøn
laøm aên thì ñaëng saûn nghieäp lôùn .
Thieân Quan
Soá naøy ñaëng Thieân Quan thì coù chöùc phaän, choán trieàu ñình ñaëng soáng laâu theâm sang troïng.
Hieäp Loäc
Soá naøy ñaëng Hieäp Loäc thì ñaëng giaøu sang kinh vinh coù taùnh thoâng minh , thaân maïng khoâng
tai hoïa , höôûng vinh hoa.
Döông Vaän
Soá naøy Döông Vaän thì anh em coát nhuïc khoâng hoøa, coù soá laøm thôï keùo, anh em ôû xa caùch
khoâng nhôø.
Kim OÂ
Soá naøy ñaëng Kim OÂ taùnh thoâng minh hieåu vieäc, ñi xöù naøo cuõng coù taøi lôïi thònh vöôïng, söï
nghieäp ñaëng an cö.
Vaên Tinh
Soá naøy ñaëng Vaên Tinh coù soá vaên chöông taán phaùt, laøm aên thònh vöôïng, phoøng coøn ngaøy sau
ñi aên xin
Coi Thieân – Can hieäp thaùng sanh sang heøn
Pheùp coi phaûi tìm 10 Thieân – Can tuoåi , coi nhaèm chöõ gì, roài tìm chöõ ñoù ôû choã naøy, roài tìm
thaùng sanh maáy, gaëp roài ngoù leân ñaàu haøng, coi nhaèm 2 chöõ gì, roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ
ñoù coi.
Nam nöõ ñeàu coi chung.
Ñaây duøng Thieân – Can tìm thaùng sanh maø thoâi.
Neáu truøng 2, 3 thaùng cuõng laø cuûa mình.
Muïc luïc
Toaïi loäc

Bòch loäc
Hao loäc
Aùm loäc
Baát loäc

Taøi loäc

Saùt loäc
Höôûng

Vöôïng
Thaùng

Chính
Thieân

Thieân
Khoån
sanh
can

loäc

loäc

loäc

loäc

loäc

Giaùp Thaùng 1 11 9 7 5 3 1 11 9 7 5 3
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 29

Aát Thaùng 2 12 10 8 6 4 2 12 10 8 6 4
Bính Thaùng 3 1 11 9 7 5 3 1 11 9 7 5
Ñinh Thaùng 4 2 12 10 8 6 4 2 12 10 8 6
Maäu Thaùng 5 3 1 11 9 7 5 3 1 11 9 7
Kyû Thaùng 6 4 2 12 10 8 6 4 2 12 10 8
Canh Thaùng 7 5 3 1 12 9 7 5 3 1 11 9
Taân Thaùng 8 6 4 2 1 10 8 6 4 2 12 10
Nhaâm Thaùng 9 7 5 3 2 12 9 7 5 3 1 11
Quí Thaùng 10 8 6 4 3 1 10 8 6 4 2 12

Höôûng Loäc
Soá naøy coù taøi loäc thònh vöôïng, coù ruoäng vöôøn, coù taùnh toát, vieäc aên maëc ñuû, gaëp hung hoaù
hieàn, caàu quan coù quôùi nhaân ngöôøi kính troïng.
Khoån Loäc
Soá naøy phaïm Khoån Loäc, anh em baø con khoâng ñaëng gaàn, aên maëc thieáu maëc, taùnh can
cöôøng, nhieàu ngöôøi gheùt, tuoåi nhoû ngheøo, tuoåi lôùn khaù.
Boái Loäc
Soá naøy phamï Boái Loäc anh em ôû xa caùch, ñi bieät xöù khoâng veà, ñi ôû nhieàu xöù, ñoà lao cöïc
khoå, maø khoâng khaù .
Chaùnh Loäc
Soá naøy phaïm Chaùnh Loäc taùnh caàn kieäm, ñi löu laïc xöù khaùc khi tuoåi lôùn laøm aên trôû neân söï
nghieäp , vôï chong
à con chaùu vui veû.
Aùm Loäc
Soá naøy phaïm Aùm Loäc aên maëc coù ít khoâng nhôø anh em, gaàn ngöôøi sang troïng, söï nghieäp ko
ôû xöù cuõ, tuoåi lôùn aên ôû ñaëng yeân, laøm aên môùi khaù .
Taøi Loäc
Soá naøy phaïm Taøi Loäc laøm aên khaù söï nghieäp laäp neân, coù traâu ruoäng, toâi tôù ñuû duøng, trôû neân
danh tieáng phuù gia .
Saùt Loäc
Soá naøy phaïm Saùt Loäc soá boân ba loäi laëc, möu sanh keá mò thöôøng, ñeå sanh nhai, ñeán tuoåi gaàn
giaø laøm aên môùi khaù.
Thieân Loäc
Soá naøy phaïm Thieân Loäc coù soá laøm quan, laïi coù soá laøm giaøu, toâi tôùi nhieàu , vôï choàng hoøa
thuaän, höôûng phöôùc loäc nhieàu
Hao Loäc
Soá naøy phaïm Hao Loäc taùnh hay aên dieän tieäc , hay keát nhôn tình, chôi gaàn ngöôøi sang troïng,
söï nghieäp phaù tan, ñeán xöù khaùc môùi laäp an.
Toaïi Loäc
Soá naøy phaïm Toaïi Loäc taùnh haïnh nhieàu möu keá , coù taùnh tham, xaûo traù, anh em, vôï choàng
con chaùu coù nhöhg khoâng hoøa hieäp.
Bònh Loäc
Soá naøy phaïm Bònh Loäc hay coù bònh hoaïn laém, khoâng ôû xöù cuõ tu haønh khoâng ñaëng, giöõ tieát
kieäm, ñôøi cöïc khoå maø cuõng ngheøo .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 30

Vöôïng Loäc
Soá naøy phaïm Vöôïng Loäc tieàn taøi höng vöôïng, saûn nghieäp laäp thaønh , taùnh hay chôi anh em
baïn, trai coù vôï gaùi coù choàng gaëp ñaëng choã sang troïng.

Coi ñòa – chi hieäp thaùng sang thaùng heøn


Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu tìm thaáy 2
chöõ gì ? roài tìm 2 chöõ ñoù ôû sau ñaây , coù noùi roõ sang heøn.
Nam nöõ coi chung.
Muïc luïc

Thieân an
Vong saùt
Nhuït maõ

Kieáp saùt

Nieân saùt
Hoa caùi
Luïc haïi

Ñòa saùt
Taøi saùt

Tuôùng
Thaùng

Ngoïai
Thieân
Tuoåi

sanh

linh
saùt

saùt
Tyù Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Söûu Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Daàn Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Meïo Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Thìn Thaùng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Tî Thaùng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Ngoï Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Muøi Thaùng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Thaân Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Daäu Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tuaát Thaùng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hôïi Thaùng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nhöït Maõ
Soá naøy ñaëng Nhöït Maõ taùnh hay ñi nhieàu laøm aên khaù, coù ñieàn ñòa, thaâu taøi lôïi nhieàu, gia truï
ít lo, ra ñöôøng nhieàu troïng haäu.
Luïc Haïi
Soá naøy ñaëng Luïc Haïi khaéc cha meï, anh em , thaân toäc, beà vôï choàng con caùi cuõng xung khaéc
, coù soá ñi tu thì ñaéc quaû.
Hao Caùi
Soá naøy ñaëng Hao Caùi thì ñaëng coù duyeân , nhieàu ngöôøi thöông coù phaùt 3 taøi gioûi, coù loäc thöïc
nhieàu , ngöôøi thaùng hay kính troïng.
Kieáp Saùt
Soá naøy ñaëng Kieáp Saùt khaéc cha meï, khaéc vôï con, coù phöôùc thì qua, baèng khoâng thì ñi aê xin, soá
gaùi thay ñoåi 3 ñôøi choàng.
Tai Saùt
Soá naøy ñaëng Tai Saùt nhôn thaân hay coù taât beänh, khoâng lìa vaø hay coù tai naïn thöôøng, hay khaéc
à vaø con caùi.
vôï chong
Thieân Saùt
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 31

Soá naøy ñaëng Thieân Saùt soá trai khaéc cha meï vôï, soá con gaùi khaéc cha meï choàng, vôï khaéc choàng,
ít con hay coù beänh ngaët, baèng khoâng thì luu laïc, moät mình tìm caùch sinh nhai.
Ñòa Saùt
Soá naøy ñaëng Ñòa Saùt thöôøng gaëp tai naïn, kî con, khaéc vôï choàng nhöng coù ngheà gioûi laøm aên no
ñuû.
Nieân Saùt
Soá naøy ñaëng Nieân Saùt khoâng ôû choã cha meï laäp, ñi choã khaùc laøm aên khaù,töï laäp neân söï nghieäp
khoâng nhôø anh em .
Ngoïai Saùt
Soá naøy ñaëng Ngoïai Saùt soá khoâng ôû xöù cha meï ñi ôû xöù khaùc laøm aên khaù.khaéc vôï choàng,khaéc
con, tay traéng laäp neân söï nghieäp .
Vong Thaàn
Soá naøy ñaëng Vong Thaàn soá khaéc anh em , baø con , ñoåi choã ôû 3 laàn, kyø 3 laäp neân söï nghieäp ñieàn
vieân toát.
Töôùng Tinh
Soá naøy ñaëng Töôùng Tinh soá coù quyeàn haønh, bænh caùn, tuoåi treû phaùt taøi, loäc sôùm, beà vôï choàng
con chaùu sung tuùc raát vinh hoa.
Thieân An
Soá naøy ñaëng Thieân An, taùnh can tröôøng, taâm thoâng minh , coù oá tu nieäm ñaéc quaû, coù hoïc thi deã
laáy khoa.

Coi ñòa – chi hieäp thaùng sang thaùng heøn


Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu tìm thaáy 2
chöõ gì ? roài tìm 2 chöõ ñoù ôû sau ñaây , coù noùi roõ sang heøn.
Nam nöõ coi chung.
Muïc luïc

Baïch haït
Gaùc öng
Baät cöu
Kim keâ

Sôn loäc
Yeán töø

Khoång
Heà saùt
Thaùng

Phuïng
hoøang

Hoàng

Chaâu
Sö töû
Tuoåi

sanh

töôùc

töôùc
cao

Tyù Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Söûu Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Daàn Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Meïo Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Thìn Thaùng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Tî Thaùng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Ngoï Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Muøi Thaùng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Thaân Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Daäu Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tuaát Thaùng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hôïi Thaùng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 32

Phuïng Hoøang
Soá naøy ñaëng Phuïng Hoøang taùnh hieàn laønh, coù chöùc phaän lôùn baèng khoâng thì cuõng phaùt taøi
thònh vöôïng raát vinh hoa.
Sö Töû
Soá naøy ñaëng Sö Töû thì maïng ñaëng chöùc phaän lôùn, coù taùnh oân hoøa vôùi ñôøi , coù ngheà nghieäp
lôùn laøm aên thònh vöôïng.
Kim Keâ
Soá naøy ñaëng Kim Keâ taùnh haïnh can ñaûm, vaên chöông gioûi , coù ngheà kheùo , coù danh tieáng
loäc thöïc nhieàu .
Heà Saét
Soá naøy ñaëng Heà Saét coù taøi baèng ngöôøi , ngheà nghieäp raát tinh thoâng laøm quan cuõng toát, laøm
õ coù taøi.
daân cung
Yeán Töø
Soá naøy ñaëng Yeán Töø taâm taùnh kheùo, thaân hình ñi ñöùng nheï nhaøng, sieân naêng noùi chuyeän , ít
buoàn raàu, ñaëng maïnh khoûe trong mình.
Hoàng Cao
Soá naøy ñaëng Hoàng Cao soá naøy hay lui toùi choán quan tröôøng, caùi maïng ñaëng höng vöôïng,
loäc thöïc töï nhieân coù, moät ñôøi ñaëng vui veû.
Sôn Loäc
Soá naøy ñaëng Sôn Loäc thuôû nhoû caùch xa cha meï lo laøm aên, moãi vieäc chi cuõng chaúng ñuû, tuoåi
lôùn ñaëng thònh vöôïng , vaøng baïc ñaày röông.
Khoång Töôùc
Soá naøy ñaëng Khoång Töôùc thì coù danh tieáng gaàn ngöôøi sang troïng , laøm aên coù chi lo lieäu,
bieát töï laäp laáy thaân.
Baät Cöûu
Soá naøy ñaëng Baät Cöûu ôû ñôøi hay coù taùnh laøm laønh, y loäc khoâng thieáu, tuoåi nhoû chua khaù,
ñeàn lôùn ñaëng vui veû thònh vöôïng .
Chaâu Töôùc
Soá naøy ñaëng Chaâu Töôùc taùnh haïnh ñaëng cao cöôøng, aên maëc khoâng thieáu, tieàn taøi thònh
vöôïng ra ñöôøng nhieàu ngöôøi kính troïng .
Baïch Haït
Soá naøy ñaëng Baïch Haït soá naøy ñi mua baùn töù phöông coù tieàn luùa nhieàu , tuoåi lôùn laøm aên
thònh vöôïng , ñaëng thong thaû .

Soá 14 : Coi nuoâi thuù vaät ñaëng hay khoâng ?


Coi soá coù tay nuoâi vaät ñaëng hay khoâng ? Pheùp coi tìm tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh
thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau , tìm chuõ ñoù coi coù
baøi giaõi nghóa roõ nuoâi ñaëng khoâng thì bieát.
Nam nöõ coi chung.
Muïc luïc
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 33

Khoâng

Khoâng

Höôùng

Höôùng
Thaùng

Kieân

Hieäp

Hieäp

Hieäp
Tuoåi

sanh

Giai

Giai

Giai

Phaù
Tyù Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Söûu Thaùng 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Daàn Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Meïo Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Thìn Thaùng 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Tî Thaùng 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Ngoï Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Muøi Thaùng 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Thaân Thaùng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Daäu Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tuaát Thaùng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hôïi Thaùng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chöõ Kieân
Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn ñaëng thònh
vöôïng , caùi hueâ lôïi lôùn aáy coøn laäp neân söï nghieäp vöõng beàn.
Chöõ Giai
Soá naøy khoâng coù soá nuoâi heo vaø caùc loøai thuù, neáu nuoâi hay cheát laém, neáu khoâng cheát thì
khoâng sanh ñeû vaø nuoâi khoâng lôùn neân raát baát lôïi.
Chöõ Khoâng
Soá naøy khoâng coù soà nuoâi heo vaø caùc loøai thuù, neáu nuoâi thì hay sanh ra nhieàu traéc trôû laém,
laïi theâm khoâng lôùn, khoâng sanh ñeû baát lôïi.
Chöõ Phaù
Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù nhöng nuoâi 2, 3 löùa ñaàu coù hao toån loâi thoâi, roài
sau ñaëng trôû neân thònh vöôïng laém.
Chöõ Hieäp
Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn caùi hueâ lôïi aáy
noù sanh theâm thònh vöôïng .
Chöõ Höôùng
Soá naøy coù soá nuoâi traâu heo vaø caùc loøai thuù noù sanh ñeû nhieàu , nuoâi mau lôùn caùi hueâ lôïi aáy
noù sanh theâm thònh vöôïng .

(soá nuoâi caùc loøai thuù tieân ñoùan khoâng sai )

Soá 15 : Coi ruoäng ñaát coù khoâng ?


Pheùp coi phaûi tìm muïc luïc chöông soá 6 , coi maïng gì cho bieát , roài coi môùi ñaëng , tröôùc tìm
maïng roài bieát mình sanh thaùng maáy , roài coi ngang ra gaëp thaùng sanh roài ngoù leân ñaàu haøng coi
nhaèm chöõ gì ? roài coi tieáp theo sau ñaây tìm chöõ ñoù coi thì roõ .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 34

Muïc luïc
Ñaây laø Thaùng Khoâng Baïi Höôùng Kieân Giai Phaù Hieäp
maïng sanh
Kim Thaùng 4 10 3 7 6 1
Thaùng 5 12 11 9 2 8
Moäc Thaùng 7 9 4 1 10 11
Thaùng 12 5 2 3 8 6
Thuûy Thaùng 1 12 3 10 4 7
Thaùng 2 6 9 11 5 8
Hoûa Thaùng 6 7 8 4 10 1
Thaùng 12 9 5 3 11 2
Thoå Thaùng 7 1 2 4 5 10
Thaùng 8 9 12 3 11 6

Chöõ Khoâng
Soá naøy nham è Chöõ Khoâng daàu coù ruoäng cha meï cho, giöõ cuõng khoâng coøn, ñeán khi ngheøo
coøn 2 baøn tay traéng, roài coù yù lo taïo, hay laø mua ñaëng ít nhieàu roài môùi môû ñaëng neân.
Chöõ Baïi
Soá naøy nham è Chöõ Baïi ruoäng ñaát cha meï cho hay laø mình taïo, ôû taïi choán quan sanh thì bò
thaát baïi, neáu coù yù chí lôùn ñi xöù khaùc laäp ñieàn vieân, thì coù ñaëng chuùt ít .
Chöõ Höôùng
Soá naøy nhamè Chöõ Höôùng daàu ruoäng ñaát cha meï cho cuõng khoâng caàn gìn giöõ ñi ñeán ñaâu
thaáy ruïoâng ñaát cuõng khoâng ham bôûi theá cho neân, khoâng giöõ khoâng taïo ñaëng , lo aên maëc chôi
bôøi ñoù thoâi .
Chöõ Kieân
Soá naøy nhaèm Chöõ Kieân cha meï cho ruoäng ñaát giöõ ñaëng hay töï taïo cuõng ñaëng thaønh, vaø
ñaëng thònh vöôïng , laøm aên ngheà ruïoâng thöôøng gaëp ñaëng muøa beàb vöõng.
Chöõ Giai
Soá naøy nhaèm Chöõ Giai cha meï cho ruoäng ñaát giöõ khoâng ñöôïc laâu daøi, töï nhieân tay traéng taïo
thaønh ruoäng ñaát ñieàn vieân, raát neân thònh vöôïng veà luùc tuoåi giaø.
Chöõ Phaù
Soá naøy nhaèm Chöõ Phaù du cha meï cho ruoäng ñaát cuõng heát, roài asu khi ñeàn xöù khaùc laäp laïi
cuõng khoâng thaønh, taïi soá khaùc ñieàn ñòa , soá khoâng coù ruoäng.
Chöõ Hieäp
Soá naøy nhaèm Chöõ Hieäp cha meï cho ruoäng ñaát ñaëng giöõ gìn laïi coøn mua taïo theâm, cuõng ñeàu
ñaëng toát, soá naøy coù ñieàn ñòa raát thònh vöôïng vöõng beàn.
Lôøi luaän theâm
Tích xöa hoài ñôøi Tam Quoác, coù lôøi cuûa Ñöùc Quan Ñeá Thaùnh Quaân. Ngaøi noùi raèng:”Höõu
phöôùc thì höõu Ñieàn, voâ phöôùc thì voâ ñieàn,” ôûi chöõ phöôùc coù chöõ ñieàn
Coøn noùi taâm lyù bôûi boä taâm sanh hieàn.
Vaäy ngöôøi muoán coù ñieàn ñòa phaûi töï kieân taâm nghóa laø : Taâm Trung Taâm Chaùnh, Taâm –
Thieän,, Taåm Töø, Taâm – Töø , Taâm- Hoøa , Taâm – Coâng Bình, Taâm – Coá – Gaéng lo phaän söï, töï
nhieân caàm thieân ñaëng , cuõng coù theå beàn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 35

Saùch coå coù caâu noùi raèng:”Phöôùc Ñöùc naêng thaéng soá”, daàu soá coù ñieàn maø khoâng coù ñöùc giöõ
gìn cuõng khoâng ñaëng, muoán coù ñieàn tröôùc phaûi boài coâng tích ñöùc môùi ñaëng .

Soá 14 : Coi hoïc gioûi dôû ?


Phaøm khi coi soá hoïc phaûi coi tuoåi gì ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân
ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau coi chöõ ñoù thì hieåu hoïc gioûi dôû
Nam nöõ coi chung.
Muïc luïc

Khoâng

Khoâng

Höôùng

Höôùng

Höôùng
Thaùng

Kieân

Hieäp

Hieäp
Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc

Tröïc
Tuoåi

sanh

Giai
Giai

Giai

Phaù
Daàn Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngoï Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tuaát Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thaân Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Tyù Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Thìn Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Tî Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Daäu Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Söûu Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Hôïi Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meïo Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Muøi Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tröïc Kieân
Sanh nhaèm Tröïc Kieân thì hoïc raát thoâng minh , hoïc ít hieåu nhieàu, söï hoïc raát phaùt ñaït, daàu
hoïc vaên hay hoïc voõ, cuõng ñeàu laáy khoa ñaëng deã daøng, khi laày khoa thì ñaëng khoa cao khoâng coù
laáy nhoû.
Tröïc Höôùng, Tröïc Hieäp
Sanh nhaèm Tröïc Höôùng, Tröïc Hieäp thì söï hoïc ñaëng thoâng minh , hoïc ít hieåu nhieàu , khi ñi
thi laây khoa ñaëng baäc trung maø thoâi, soá naøy heã taán thì Vi Quan, daàu coù thoâi cuõng Vi Sö , nghóa
laø tôùi thì laøm quan, lui thì laøm thaày.
Tröïc Phaù, Tröïc Giai, Tröïc Khoâng
Sanh nhaèm Tröïc Phaù, Tröïc Giai , Tröïc Khoâng :caùi söï hoïc nhieàu vieäc thoâng hieån coù ít, cho
neân caùi söï hoïc ngaøy sau ít sôû caäy veà söï hoïc. Baát dó laø hoïc cho bieát chöõ ñeå noùi chuyeän vôùi ñôøi
ñoù thoâi khoù laáy khoa cho ñaëng .

Soá 17 : Coi thi cöû laáy khoa ñaëng hay khoâng ?


Phaøm khi coi thi kyø nhöùt laø coi ñaây
Tröôùc phaûi tìm tuoåi gì ? ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi
nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù thi coù baøi noùi roõ khoa thi. Neáu khoâng coù noùi
thi, khoâng noùi khoa, neáu truøng 2,3 thaùng cuõng laø cuûa mình.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 36

Nam nöõ coi chung.


Muïc luïc
Tuoåi Thaùng Hö Taâm Maõo Tinh Taâm Maõo Can Quyû Löu Nguu
sanh Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù Tuù

Tyù Thaùng 7 1 4 7 1 7 1 4 10 7
Söûu Thaùng 11 5 8 11 2 11 5 8 2 11
Daàn Thaùng 3 9 12 3 6 3 9 12 6 3
Meïo Thaùng 1 7 1 4 7 10 4 7 1 10
Thìn Thaùng 5 11 5 8 11 2 8 11 5 2
Tî Thaùng 9 3 9 12 3 6 12 3 9 6
Ngoï Thaùng 4 10 7 10 4 1 10 1 7 4
Muøi Thaùng 8 2 11 2 8 3 2 5 11 8
Thaân Thaùng 12 6 3 6 12 9 6 9 3 12
Daäu Thaùng 10 4 10 1 1 4 7 10 4 1
Tuaát Thaùng 2 8 2 5 5 8 1 2 8 5
Hôïi Thaùng 6 12 6 9 6 12 3 6 12 9

Hö Tuù
Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm tyù, thi laáy phaän khoa laø phaàn keå chaéc , thì nhaèm naêm thìn thì
cuõng laáy phaän khoa keå chaéc , coøn nhaèm naêm khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ?
Taâm Tuù
Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Daàn, naêm Meïo thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm
khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ?
Maõo Tuù
Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Muøi thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì
phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ?
Tinh Tuù
Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm naêm Ngoï thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm khaùc thì
phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ?
Can Tuù
Soá naøy hoäi thi gaëp nhaèm thaùng 7, thaùng 8 thì thi laáy phaän khoa keå chaéc, coøn nhaèm naêm
khaùc thì phöôùc ñuùc ñaëng chaêng ?
Quyû Tuù
Soá naøy thi khoâng kî naêm thaùng chi caû, nhö hoïc gioûi sieâng naêng , ñeán khi thi deã laáy khoa
ñaëng 2 chöõ coâng danh vaø hieån ñaït .
Laâu Tuù
Soá naøy hoïc sieâng naêng ñeán khi thi deã laày khoa tuy hoïc cöïc khoå quaù maëc daàu neân caàn naêng
thì baûng ñeà choùi raïng , danh thôm.
Ngöu Tuù
Soá naøy tuy hoïc dôû maëc daàu nhöng maø haûi raùng caàn hoïc ñeán sau cuõng laáy khoa ngaøy sau
cuõng coâng danh ñaëng .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 37

Coi thi cöû kyø nhì laáy khoa ñaëng hay khoâng ?
Phaøm khi coi thi kyø nhì laø coi ñaây
Tröôùc phaûi tìm tuoåi gì ? ? roài ngoù sang tìm thaùng sanh thaùng maáy , roài ngoù leân ñaàu haøng coi
nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau gaëp 2 chöõ ñoù thi coù baøi noùi roõ khoa thi. Neáu khoâng coù noùi
thi, khoâng noùi khoa, neáu truøng 2,3 thaùng cuõng laø cuûa mình.
Nam nöõ coi chung.
Muïc luïc
Tuoåi Thaùng Cung Thöôïng Giaùc Di Voõ Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå
sanh Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå Cung Thöôïng Giaùc Di Voõ

Tyù Thaùng 2 4 3 2 1 8 1 7 2 8
Söûu Thaùng 4 7 9 4 8 1 8 10 4 1
Daàn Thaùng 8 12 2 4 12 4 2 8 1 4
8
Meïo Thaùng 3 10 4 8 4 2 4 1 3 2
Thìn Thaùng 9 5 8 3 9 6 9 4 9 3
Tî Thaùng 12 2 1 1 3 9 3 2 11 9
Ngoï Thaùng 5 9 12 5 5 11 5 9 5 11
Muøi Thaùng 12 9 6 12 11 5 11 3 12 5
Thaân Thaùng 3 6 5 3 6 12 6 11 3 12
Daäu Thaùng 6 1 11 6 1 6 12 5 6 6
Tuaát Thaùng 10 8 7 10 7 10 10 12 10 7
Hôïi Thaùng 7 12 10 7 10 7 7 6 7 10

Cung Kim
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao raát vinh hieãn toân troïng ñaëng danh thôm
Thöông Moäc
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng trung khoa , ñaëng hieån vinh toân nhöng khoâng coù truyeàn
ñaëng cho con chaùu.
Giaùc Thuûy
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao raát vinh hieån , quyeàn cao chöùc troïng
Di Hoûa
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao vang danh Hueâ Haï röïc rôõ tieáng khen
Voõ Thoå
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao laõnh quyeàn haønh raát oai nghi vinh hieån
Kim Cung
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao roài sang laøm quan voõ coù oai voõ khoâng sai
Moäc Thöông
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng khoa cao roài sang laøm quan voõ coù oai voõ khoâng sai
Thuûy Giaùc
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng tieåu khoa nhöng maø laøm vieäc vôùi thöôïng thaåm quan
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 38

Hoûa Di
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng tieåu khoa cuõng ñaëng sang troïng quyù theå
Thoå Voõ
Soá naøy coù soá thi kyø nhì laáy ñaëng trung khoa roài sau leân chöùc ñaëng beàn laâu .

Soá 18 : Coi soá coù ôû tuø hay khoâng ?


Vaø coù phaïm nhieàu ñieàu haïi khaùc nöõa hay khoâng ?
Keå döôùi ñaây :
Ôû tuø, thoåi taøi, dòch lôïi, löûa chaùy, thay ñoåi vôï choàng phaù nhaø, quyû phaù haïi, haïi con phaù cuûa.
Neáu phaïm soá naøy phaûi giöõ phaän :
Tuoåi trai, tuoåi gaùi coi chung
Tuoåi Giaùp Tyù sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc haïi
Tuoåi Aát Söûu sanh thaùng 9 phaïm phaù nhaø baùc haïi
Tuoåi Bính Daàn sanh thaùng 10 phaïm ôû tuø baùc haïi
Tuoåi Maäu Thìn sanh thaùng 12 phaïm dòch leä baùc haïi
Tuoåi Kyû Tî sanh thaùng 2 phaïm kî vôï choàng baùc haïi
Tuoåi Canh Ngoï sanh thaùng 6 phaïm phaù cuûa baùc haïi
Tuoåi Taân Muøi sanh thaùng 12 phaïm ít con baùc haïi
Tuoåi Nhaâm Thaân sanh thaùng 3 phaïm ôû tuø baùc haïi
Tuoåi Quyù Daäu sanh thaùng 9 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Giaùp Tuaát sanh thaùng 9 phaïm phaù cuûa baùc haïi
Tuoåi Aát Hôïi sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Bính Tyù sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Ñinh Söûu sanh thaùng 9 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Maäu Daàn sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Kyû Meïo sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Canh Thìn sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc haïi
Tuoåi Taân Tî sanh thaùng 6 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Nhaâm Ngoï sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Quyù Muøi sanh thaùng 2 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Giaùp Thaân sanh thaùng 9 phaïm ôû tuø baùc haïi
Tuoåi Aát Daäu sanh thaùng 9 phaïm ôû tuø baùc haïi
Tuoåi Bính Tuaát sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc haïi
Tuoåi Ñinh Hôïi sanh thaùng 3 phaïm phaù nhaø baùc haïi
Tuoåi Maäu Tyù sanh thaùng 6 phaïm löûa chaùy baùc haïi
Tuoåi Kyû Söûu sanh thaùng 9 phaïm löûa chaùy baùc taøi
Tuoåi Canh Daàn sanh thaùng 12 phaïm ñoåi vôï choàng baùc taøi
Tuoåi Taân Meïo sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Nhaâm Thìn sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Quyù Tî sanh thaùng 6 phaïm ít taøi baùc taøi
Tuoåi Giaùp Ngoï sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 39

Tuoåi Aát Muøi sanh thaùng 3 phaïm hao con baùc taøi
Tuoåi Bính Thaân sanh thaùng 9 phaïm ít cuûa baùc taøi
Tuoåi Ñinh Daäu sanh thaùng 9 phaïm ít cuûa baùc taøi
Tuoåi Maäu Tuaát sanh thaùng 3 phaïm ít cuûa baùc taøi
Tuoåi Kyû Hôïi sanh thaùng 6 phaïm ít cuûa baùc taøi
Tuoåi Canh Tyù sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Taân Söûu sanh thaùng 9 phaïm ñoåi vôï choàng baùc taøi
Tuoåi Nhaâm Daàn sanh thaùng 4 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Quyù Meïo sanh thaùng 7 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Giaùp Thìn sanh thaùng 5 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Aát Tî sanh thaùng 1 phaïm dòch leä baùc taøi
Tuoåi Bính Ngoï sanh thaùng 12 phaïm ôû tuø baùc taøi
Tuoåi Ñinh Muøi sanh thaùng 10 phaïm phaù hoaïi baùc taøi
Tuoåi Maäu Thaân sanh thaùng 3 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Kyû Daäu sanh thaùng 9 phaïm phaù hoaïi baùc taøi
Tuoåi Canh Tuaát sanh thaùng 3 phaïm ôû tuø baùc taøi
Tuoåi Taân Hôïi sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi
Tuoåi Nhaâm Tyù sanh thaùng 6 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Quyù Söûu sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Giaùp Daàn sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Aát Meïo sanh thaùng 12 phaïm thoái taøi baùc taøi
Tuoåi Bính Thìn sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Ñinh Tî sanh thaùng 6 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Maäu Ngoï sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi
Tuoåi Kyû Muøi sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi
Tuoåi Canh Thaân sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Taân Daäu sanh thaùng 9 phaïm quyû phaù baùc taøi
Tuoåi Nhaâm Tuaát sanh thaùng 3 phaïm dòch leä baùc taøi
Tuoåi Quyù Hôïi sanh thaùng 2 phaïm quyû phaù baùc taøi

Soá 19:Coi tuoåi con trai coù phaù saûn cuûa vôï hay khoâng ?
Soá naøy neáu ai phaïm thì khi coù vôï phaù haïi cuûa cha meï vôï, vaø cuûa vôï. Daàu coù laõnh heát gia
taøi cuõng phaù heát.

Pheùp tìm coi :


3 tuoåi ñoàng chung soá phaän :
Tuoåi Thaân
Tuoåi Ty ù sanh nhaèm thaùng gieâng phaù saûn cuûa vôï
Tuoåi Thìn

Tuoåi Tî
Tuoåi Daäu sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa vôï
Tuoåi Söûu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 40

Tuoåi Daàn
Tuoåi Ngoï sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa vôï
Tuoåi Tuaát

Tuoåi Hôïi
Tuoåi Meïo sanh nhaèm thaùng 2 phaù saûn cuûa vôï
Tuoåi Muøi

Neáu ai coù cha meï phaïm nhaèm thaùng nhö treân ñaây vôï vaø cha meï vôï bò phaù saûn.
Soá naøy chöa cöôùi neân traùnh, cöôùi roài neáu thoâi maéc quaû baùo.
Coi tuoåi con gaùi coù phaù saûn cuûa choàng hay khoâng ?
Neáu soá naøy ai phaïm thì khi coù choàng phaù haïi cuûa cha meï choàng vaø cuûa choàng. Daàu coù laõnh
caû gia taøi cuõng phaù heát.

Pheùp tìm coi :


3 tuoåi ñoàng chung soá phaän :
Tuoåi Thaân
Tuoåi Tyù sanh nhaèm thaùng 12 phaù saûn cuûa choàng
Tuoåi Thìn

Tuoåi Tî
Tuoåi Daäu sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa choàng
Tuoåi Söûu

Tuoåi Daàn
Tuoåi Ngoï sanh nhaèm thaùng 9 phaù saûn cuûa choàng
Tuoåi Tuaát

Tuoåi Hôïi
Tuoåi Meïo sanh nhaèm thaùng 8 phaù saûn cuûa choàng
Tuoåi Muøi
Neáu ai coù cha meï phaïm nhaèm thaùng nhö treân ñaây, choàng vaø cha meï choàng bò phaù saûn
Soá naøy chöa cöôùi neân traùnh, cöôùi roài neáu thoâi maéc quaû baùo.

Soá 20: Coi soá vôï choàng ôû ñôøi vôùi nhau coù ñaëng khoâng ?
Phaøm laøm ngöôøi coù Can Tröôøng laø ñaïo troïng. Caàn nhöùt chuû tröông gia ñình laïi theâm trong
khi sanh con noái nghieäp.
Trai thì choïn löïa gaùi ñöùc, vaø soá maïng naêm, thaùng , ngaøy, giôø sanh toát môùi ñaëng yeân gia
ñình vaø noái haäu.
Con gaùi thì choïn löïa trai taøi, vaø soá maïng naêm, thaùng , ngaøy, giôø sanh toát môùi trao thaân phaän
moät ñôøi ñaëng yeân.
Cuoäc vôï choàng laø quan troïng nhaát, maø bôûi coù caùi tuïc xöa nay : nhöùt laø cao leã deã thöa, cuûa
ñaøng trai, nhì thì ai chieàu chuoäng nhieàu thì ñaëng beàn, ñaøng gaùi khoâng nghó ñeán soá phaän veà sau.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 41

Pheùp duøng cuoäc vôï choàng , duy nhöùt laø caùi choã gaùi ñöùc , trai taøi so saùnh phuïng loan
Tröôøng hôïp duy nhaát hôn nöõa, khi môø cuoäc keát cuoäc hoân nhaân, trai caàn phaûi xem soá maïng
ñaøng gaùi. Coøn gaùi caàn phaûi hieåu soá maïng ñaøng trai, ñoù môùi laø hoïc thuaät .
Caùi löông duyeân cuûa Oâng Chaâu Vaên Vöông saùnh duyeân vôùi baø Haäu Phi sau sanh con chaùu
noái nghieäp ñaëng nhôø ñôû toát ñeïp ñoù coù phaûi laø nhôø 2 tröôøng hôïp quyù ñoù . Nhöùt laø trai taøi, nhì laø
gaùi ñöùc ; nhöùt laø soá maïng toát nhì laø doøng doõi toát môùi keát duyeân. Coøn coù moät caùi thuû tuïc ñaõ laâu
nay khi naøo hai hoï keát luaän cuoäc löông duyeân cuûa ñoâi treû thì chaïy theo loái xoùm kieám thaày, coi
saùch Taân soaïn, Ngoïc Haïp, Löõ Taøi, Lòch Nhöït ñeå caäy coi tuoåi laøm sao thaáu ñaùo soá maïng vôï
choàng cho ñaëng .
Bôûi theá hoâm nay trong cuoäc vôï choàng , bò töû bieät, ngöôøi thì sanh ly . oâi thoâi caùi thaûm haïi aáy
chaát ñaày non cuõng bôûi taïi thaày khoâng hoïc saùch soá : “Tam Theá vaø Saùch ” “Cao Ly Toaùn Soá ”,
saùch “Thieân Vaên Vaïn Soá” vaø quaû ñaïi Vieät , saùch Baùt Traïch Minh Caûnh, bôûi theá cho neân laàm
laïc raát nhieàu laøm cho oâng Tô baø Nguyeät raát buoàn. Vì vaäy cho neân toâi tìm kieám phöông phaùp
sanh hoïc, luaän hoïc, khaûo hoïc ñeå kinh nghieäm coù nhieàu naêm cuûa “Toå Phuï “ laâu ñôøi. Toâi ra xuaát
sö ñaõ coù nhieàu naêm ñeå quaû quyeát, saùch soá noùi khoâng sai, vaø coù cheá nghieäm theâm, coù saùch khaùc
maø phuï boå theâm, ñeå coá taëng cho ñôøi, ñeå xem löông duyeân cho khoûi ñeàu raéc roái gia ñình cuûa
ñôøi.
Nhöõng lôøi noùi treân ñaây khoâng theå noùi heát lôøi, xin chö vò chuù yù :
Pheùp coi soá vôï choàng chöông sau ñaây .

Coi vôï choàng toát xaáu


Phaøm laøm ngöôøi neân hieåu soá phaän gia ñình caàn yeáu vieäc vôï choàng trong cuoâc töông lai theá
naøo, thì phaûi bieát mình tuoåi gì ? roài meï sanh thaùng maáy, soá trai ruõi phaän thaùng “Coâ Thaàn “ thì
trong ñôøi mình phaûi chòu raéc roái, vôùi cuoäc löông duyeân treã chaày vaø thay ñoåi coù nhieàu vôï, phaûi
khoå vôùi taâm saàu.
Coøn soá gaùi phaûi bieát mình tuoåi gì ? Meï sanh nhaèm thaùng maáy ; coi coù nhaèm thaùng “Quaû
Tuù” thì trong ñôøi mình phaûi chòu raéc roái , vôùi cuoäc löông duyeân treã chaày vaø thay ñoãi coù nhieàu
ñôøi choàng , phaûi khoå vôùi taâm saàu. Soá trai , soá gaùi coi chung moät tuoåi , nhöng maù khaùc thaùng ,
neân chuù yù nghieäm xem. Chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài maø boû mang quaû baùo.

Muïc luïc
Tuoåi Tyù - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 2, thaùng 8 thì phaïm
Tuoåi Söûu - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 3, thaùng 9 thì phaïm
Tuoåi Daàn - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 4, thaùng 10 thì phaïm
Tuoåi Meïo - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 5, thaùng 11 thì phaïm
Tuoåi Thìn - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 6, thaùng 12 thì phaïm
Tuoåi Tî - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 1, thaùng 7 thì phaïm
Tuoåi Ngoï - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 42

- Gaùi sanh thaùng 2, thaùng 8 thì phaïm


Tuoåi Muøi - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 3, thaùng 9 thì phaïm
Tuoåi Thaân - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 4, thaùng 10 thì phaïm
Tuoåi Daäu - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 5, thaùng 11 thì phaïm

Tuoåi Tuaát - Trai sanh thaùng 4 , thaùng 10 thì phaïm


- Gaùi sanh thaùng 6, thaùng 12 thì phaïm
Tuoåi Hôïi - Trai sanh thaùng 1 , thaùng 7 thì phaïm
- Gaùi sanh thaùng 1, thaùng 7 thì phaïm
soá noùi treân ñaây laø soá tuoåi coù sanh nhaèm thaùng ñoù laø phaïm, baèng tuoåi ñoù sanh nhaèm thaùng
khaùc thì khoâng phaïm , thì ñaëng yeân bôùt cuûa löông duyeân
Nam pham “Coâ Thaàn ”theâ ly bieät
Nöõ truøng Quaû Tuù nöõ ñoäc phoøng trung
Coi soá vôï choàng coù khoâng ?
Baøi naøy coi naêm sanh hieäp vôùi giôø sanh, neáu khoâng phaïm soá naøy thì toát coøn nhö phaïm soá
naøy thì vôï choàng sanh ñeàu khoâng toát, ngaøy sau coù traéc trôû, vieäc löông duyeân khoûi laáy thaùng laáy
ngaøy laøm chi caû.
Trai phaïm nhaèm tuoåi naøy , giôø naøy thì khoâng coù vôï
Gaùi phaïm nhaèm tuoåi naøy , giôø naøy thì khoâng coù choàng.

3 tuoåi ñoàng chung soá phaän 2 giôø :


Tuoåi Daàn
Tuoåi Meïo giôø Tî, giôø Söûu phaïm
Tuoåi Thìn

Tuoåi Thaân
Tuoåi Daäu giôø Hôïi, giôø Tuaát phaïm
Tuoåi Tuaát

Tuoåi Hôïi
Tuoåi Tyùï giôø Daàn, giôø Tuaát phaïm
Tuoåi Söûu

Tuoåi Tî
Tuoåi Tyù giôø Thaân, giôø Thìn phaïm
Tuoåi Muøi
Coi soá vôï choàng , nam nöõ coi chung.
Phaøm khi coi thì phaûi tìm muïc luïc tröôùc ñaàu saùch, coi tuoåi gì ? nhaèm maïng gì ?hoaëc laø
maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù , roài seõ coi laïi chöông naøy, nhaèm maïng gì ? roài nhôù
laïi meï sanh thaùng maáy, roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì? Roài tìm ra trang sau, kieám chöõ
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 43

ñoù thì caâu 8 caâu thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo quyeát ñoaùn khoâng sai chöa cöôùi thì
thoâi, cöôùi roài boû bò quaû baùo .
Muïc luïc
maïng gì

Moäc duïc
Tröôøng

Döôõng
vöông

Tuyeät
Quan

quan

Bònh
Laâm
sanh

Thai
Suy
Coi

Moä
ñaøi

Ñeá

Töû
Kim 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Moäc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thuyû 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Hoûa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thoå 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Tröôøng Sanh
Meï cha tích ñöùc daøy coâng ,
Nay neân con höôûng phöôùc hoàng Tröôøng Sanh .
Vôï choàng duyeân nôï ñaëng thaønh ,
Traêm naêm tô toùc yeán anh giao hoaø.
Soáng laâu an höôûng moät nhaø,
Troïn ñôøi coù moät ñaâu laø coù hai.
Toâi trai, tôù gaùi haøng ngaøy,
Soá naøy coù ñöùc haäu laïi ñaëng nhôø
(soá naøy ñaëng troïn toát )
Moäc Duïc
Chaúng may soá heà ôû trôøi,
Sanh nhaèm Moäc Duïc ñoåi ñôøi caên duyeân ,
Hoân nhaân traéc trôû chôù phieàn ,
Moät ñôøi thöù nhöùt khoâng yeân gia ñình ,
Ñôøi sau vöông vaán linh ñình,
Thöù ba hoaø hieäp chung tình traêm naêm
Lo cho huynh ñeä nhöùt taâm ,
Vieäc roài keát oaùn thuø thaâm nôû ñaønh.
(soá naøy tröôùc xaáu sau toát )
Quan Ñaøi
Than oâi ! Trong caûnh phoøng loan ,
Sanh nhaèm Quan Ñaøi ñeo mang nôï tình
Hai ñôøi phaûi chòu linh ñình
Thình lình gaëp moái chung tình töù ba
Ngaøy sau neân cöûa neân nhaø
Ñeán giaø troïn ñaïo goïi laø phu theâ
Trong beà gia ñaïo beà hueà
Teà gia noäi trôï moïi beà ñaëng an.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 44

Laâm Quan
Hôûi thaân phaän baïc sau naøy
Laâm Quan ruûi gaëp , noãi naøy ñôùn ñaâu
Vôï choàng ai cuõng öôùc ao,
Taïi sao coù baïn khaùc naøo nhö khoâng
Caùc soâng, caùc nuùi vôï choàng
Yù tình khoâng haïp loan phoøng quaïnh hiu
Nhôù troâng buoàn tuoåi bao nhieâu
Ñeán khi gaëp maët khoù yeâu tình chaøng
(soá naøy phaûi chòu troïn ñôøi)
Ñeá Vöôïng
Khaù neân tích ñöùc thi coâng
Sanh nhaèm Ñeá Vöôïng phöôùc hoàng töông giao
Hoân nhaân gaëp choã sang giaøu
Moät ñôøi thong thaû cuøng nhau phæ nguyeàn
Thieân nhieân sôû ñònh löông duyeân
Thöôïng hoaø haï luïc mieâng mieâng ñôøi ñôøi
Soá naøy duyeân nôï chaúng dôøi
Thaûnh thôi lo lieäu an nôi gia ñình .
(soá naøy tröôùc sau troïn toát)
Suy
Thaûm thay caên soá voâ phaàn
Gaëp duyeân baïc phaän sanh nhaèm chöõ Suy
Maïng ai naáy tính khoâng tuyø
Gaëp nhau hieàm tî khaùc gì tuø nhôn
Ñoâi co nhieàu tieáng thòeât hôn
Saâm thöông hai ngaõ nhö ñôøn thieáu giaây
Hai ñôøi phaûi chòu ñoåi xaây
Thöù ba nôùi ñaëng sum vaày nôï duyeân .
(soá naøy tröôùc xaáu sau toát)
Bònh
Thaûm buoàn cho caûnh nôï duyeân,
Sanh nhaèm chöõ Bònh luî lieân gia ñình
Thôû than phieàn traùch phaän mình
Roài ñaây thoï laõnh giöõ gìn lö höông
Sanh ly töû bieät hai ñöôøng
Daãu maø khoâng thaùc tang löông chia lìa
Taùn tu nhôn ñöùc traâu tria,
Thöù nhì môùi ñaëng ñoù ñaây sum vaày
(soá naøy ñôøi thöù nhaát khoâng ñaëng, ñôøi thöù 2 môùi beàn)
Töû :
Caâu raèng phu phuï tình thaâm
Phaïm nay Chöõ Töõ vöông nhaèm cho thaùng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 45

Vôï choàng khoâng ñaëng hieäp hoaø,


Khoâng truøng duyeân nôï ñaâu maø bình an,
Moät ñôøi thöù nhöùt lo toan ,
Khoâng lìa thì thaùc hai ñaøng bieät ly
Ñôøi sau troïn nghóa troïn nghi,
Keát nguyeàn tô toùc phaûi thì beàn laâu
( soánaøy tröôùc xaáu sau toát)
Moä
Vôï choàng nghóa naëng tình thaâm,
Sanh nhaèm chöõ Moä vöông laâm cho chaøng,
Caên duyeân muø mòt lôõ laøng
Khi tan, khi hieäp ñoâi ñaøng môùi xong
Tröôùc ñôøi xoùm kieán choøm ong
Ñôøi sau qui hieäp böôûi hoàng ña ñoan ,
Vôï choàng môùi ñaëng bình an,
Ñeán sau roài cuõng bình an moät mình
(soá naøy vieäc vôï choàng loän xoän roài sau cuõng goaù)
Tuyeät
Vôï choàng duyeân nôï chaúng laønh,
Sanh nhaèm chöõ Tuyeät bao ñaønh saàu ñau ,
Theâm saàu soá phaän quaûn bao ,
Xem trong duyeân nôï khaéc haøo phu theâ
Maõng lo tranh ñaáu boän beà,
Traûi qua bao ñoä gia teà môùi an.
Bôûi do soá heä chôù than ,
Kyø ba trôøi ñònh môùi an gia ñình
(soá naøy hai ñôøi khoâng beàn, ñôøi thöù ba môùi beàn)
Thai
Hoàng nhan coát caùch xanh töôi ,
Xueâ xoa aên maëc, tieáng cöôøi coù duyeân ,
Deø ñaâu tình nghóa öu phieàn ,
Löông duyeân thöù nhöùt veïn tuyeàn ñaëng ñaâu
Cuûa tieàn hao toán ngoû haàu ,
Thöù nhì môùi ñaëng giao ñaàu phuïng loan ,
Phæ nguyeàn tình thieáp nghóa chaøng ,
Gia ñình phaùt ñaït ñaëng an moät nhaø
(soá naøy thöù nhì môùi ñaëng vöõng beàn)
Döôøng
Soá naøy trôøi ñaát cho ta ,
Vôï choàng phoái ngaãu giao hoaø bình an,
Phuïng loan keát caùnh baày ñoaøn
Moät naêm sanh döôõng phoøng loan kòp kyø ,
Aên maëc ñaày ñuû soá ni ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 46

Vôï choàng moät tuoåi vaäy thôøi giaøu sang .


Chôù lo duyeân nôï lôõ laøng ,
Vôï choàng hoaø hieäp luaän baøn thaát gia.
(soá naøy vôï choàng ñaëng ñoàng moät tuoåi vaø moät thaùng sanh thì ñaëng giaøu
sang vaø trong moät naêm thì coù con mau choùng ).

Coi soá vôï choàng maïng ngöôøi ñaøn oâng :


Ñaây coi vôï choàng toát xaáu, phaøm khi coi phaûi tìm Muïc luïc tröôùc ñaàu saùch coi tuoåi gì ? Nhaèm
maïng gì ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài nhôù laïi meï sanh thaùng maáy, roài
ngoù leân ñaàu haøng ngoù xem nhaèm 2 chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau kieám chöõ ñoù xem, coù taùm caâu
thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo ? quyeát ñoaùn khoâng sai . chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài boû
maéc quaû baùo.
Muïc luïc
Maïng ñaøn Hoaø Hieäp Thöông Ngoã Baûo Thuû Nhaäp Xaù Ly Theâ
oâng Löôïng Nghòch
Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng
Kim 4 5 6 7 8 9
Moäc 10 11 12 1 2 3
Thuyû 7 8 9 10 11 12
Hoûa 1 1 3 4 5 6
Thoå 7 7 8 10 11 12
Hoøa Hieäp
Soá naøy duyeân phaän trôøi cho ,
Laøm chi ñaëng naáy chôù lo öu phieàn ,
Chung tình vónh vieãn ñaëng yeân ,
Sôùm tröa chung höôûng phæ nguyeàn Traàn Chaâu ,
Trong ngoaøi trai gaùi tôù haàu ,
Gia ñình saép ñaët nôi ñaâu chænh teà ,
Phu theâ loan laïc moät beà ,
Tröôøng sanh thoï höôûng chôù beà lo chi.
(soá naøy thuaän thaûolaøm aên khaù )
Hoøa Hieäp
Caùm ôn nguyeät laõo tô hoàng ,
Kheùo se duyeân moái chæ vôï choàng thöông nhau ,
Ngaøy ñeâm lo lieäu laøm giaøu ,
Cuøng nhau baøn baïc thanh tao cang traøng ,
Gia ñình höng vöôïng bình an ,
Trong ngoaøi taøi vaät nghing ngang boán beà ,
Trong thaân phieàn traùch cöôøi cheâ ,
Soá naøy baïc phaän nhöõng beà anh em .
(soá naøy vôï choàng laøm aên khaù khoâng nhôø anh em )
Ngoã Nghòch
Tô hoàng, nguyeät laõo hôûi oâng .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 47

Côù sao duyeân nôï boâng loâng theá naøy ,


Ñeøn ngaøy noùi chuyeän sanh raày ,
Hai ñôøi caùch trôû ñoåi thay vôï choàng ,
Thöù ba môùi coù tô hoàng ,
Thình lình gaëp ñaëng vôï choàng traêm naêm ,
Taâm ñaàu yù hieäp chaúng laàm ,
Saéc caàm haøo hieäp ñoàng taâm troïn ñôøi .
(soá naøy hai ñôøi tröôùc chia lìa, thöù ba môùi beàn)
Baûo Thuû
Soá naøy nguyeät laõo kheùo se ,
Traêm naêm tô toùc chôù e chi phieàn
Löông duyeân chung thuyû ñaëng yeân ,
Cuûa tieàn giöõ gìn phæ nguyeàn öôùc mô ,
Xoùm gieàng ai naáy cuõng nhôø ,
Vôï choàng vónh vieãn phuïng thôø toå tieân ,
Gaàn nhau baùn chuyeän ít nhieàu ,
Cuûa tieàn thaâu nhaäp luoân phieân ñeå daønh.
(soá naøy vôï choàng ñoàng loøng, laøm aên khaù )
Nhaäp Xaù
Löông duyeân cöôùi gaõ toát thay ,
Mai nhôn noùi giuùp hai beân vöøa loøng ,
Tröôùc thôøi aên noùi ñaëng xong ,
Sau thôøi aên noùi böôùm ong roän raøng ,
Hai ñaøng lôõ vôõ raõ tan ,
Thöù nhì hoaø hieäp baø con gia ñình ,
Taùnh tình tin caäy giöõ gìn ,
Cuøng nhau troïn ñaïo chung tình phu theâ .
(soá naøy thöù nhöùt khoâng beàn , thöù hai ñaëng beàn )
Ly Theâ
Soá thaùng baïc phaän quaù chöøng ,
Vôï choàng gaëp maët laãy löøng muoán gaây ,
Laøm cho eùn nhaïn laïc baày ,
Keû nam ngöôøi baéc ngoài ñaây ñôïi chaøng ,
Thaûm thay traùch phaän lôõ laøng ,
Vôï choàng caùch trôû gia ñaøng quaïnh hiu ,
Nhôù troâng hình daïng maáy chieàu ,
Khoå maø vui troïn veà ñieàu nôï duyeân .
(soá naøy vôï choàng gaëp nhau thì gaây , xa thì nhôù )

Coi soá vôï choàng maïng ngöôøi ñaøn baø :


Ñaây coi vôï choàng toát xaáu, phaøm khi coi phaûi tìm Muïc luïc tröôùc ñaàu saùch coi tuoåi gì ? Nhaèm
maïng gì ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài nhôù laïi meï sanh thaùng maáy, roài
ngoù leân ñaàu haøng ngoù xem nhaèm 2 chöõ gì ? roài tìm ra chöông sau kieám chöõ ñoù xem, coù taùm caâu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 48

thô noùi roõ vieäc vôï choàng toát xaáu theá naøo ? quyeát ñoaùn khoâng sai . chöa cöôùi thì thoâi, cöôùi roài boû
maéc quaû baùo.

Maïng ñaøn Truøng Phu Truøng Theâ Khaéc Töû Töông Caùch Sôn Caàu Töû
baø Hieàm
Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng Thaùng
Kim 10 11 12 1 2 3
Moäc 4 5 6 7 8 9
Thuyû 1 2 3 4 5 6
Hoûa 7 8 9 10 11 12
Thoå 1 2 3 4 5 6
Truøng Phu
Phu theâ giöõ gìn chöõ tuøng ,
Can thöôøng ñaïo troïng giaây duøn nöông nhau ,
Neáu maø caêng thaúng khaùc naøo ,
Moái tô yeáu ôùt laøm sao cho beàn ,
Kieáp tröôùc thaát höùa hai beân ,
Kieáp naøy traû quaû hieäp neân vôï choàng ,
Raày raø xung khaéc chaúng ñoàng ,
Thöù nhì môùi ñaëng tô hoàng se saên
(soá naøy phaûi traû quaû xong , sau môùi neân)
Truøng Theâ
Soá naøy choàng vôï nöông nhau ,
Xem trong caên nôï xoân xao boän beà ,
Soá naøy ai nôû cöôøi cheâ ,
Löông duyeân thöù nhöùt khueâ phoøng ñôïi troâng ,
Tô hoàng nguyeät laõo hôõi oâng ,
Giuùp cho ñoâi treû loan phoøng coù ñoâi ,
Ñôøi sao ñaëng hieäp giao boâi ,
Vöõng beàn tô toùc an ngoâi gia ñình .
(soá naøy thöù nhöùt khoâng xong, thöù nhì ñaëng)
Khaéc Töû
Can tröôøng gaëp gôõ cuøng nhau ,
Yù tình hoaø hieäp laøm giaøu khoâng con
Vôï choàng lo lieäu moûi moøn ,
Cuûa tieàn coù saün khoâng con noái doøng ,
Ñieàn vieân coù saûn nghieäp lo xong ,
Soá khoâng sanh döôõng loøng troâng ñôïi hoaøi ,
Thaùng neân tích ñöùc haäu lai ,
Xin con nuoâi ñôõ mong ngaøy trôøi cho .
(soá naøy vôï choàng laøm aên khaù maø khoâng con)
Töông Hieàm
Vôï choàng gaëpmaët chaúng öa ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 49

Gaëp nhau kieáp chuyeän noùi thöøa theâm gaây ,


Buoåi ñaàu gaëp gôõ vuøa khuaây ,
Ñeán sau raày loän tao maøy seõ xa ,
Thieân thai soá ñònh ñoù laø ,
Hai ñaèng kieáp tröôùc chaúng qua lôõ nguyeàn ,
Kieáp naøy khoâng ñaëng phi duyeân ,
Khaù tu nhôn ñöùc môùi neân cöûa nhaø
(soá naøy laø soá traû nôï tieàn kieáp khoâng neân boû nhau )
Caùch Sôn
Soá thaùng caùch trôû vôï choàng ,
Neáu maø thuôû traû tô hoàng seõ lôi ,
Traûi qua moät ñoä ñoåi ñôøi ,
Thöù nhì môùi ñaëng ôû ñôøi traêm naêm ,
Caùch soâng caùch nuùi xa xaêm ,
Soá trôøi chuyeån ñònh phöôùc taâm phæ nguyeàn ,
Khuyeân chaøng giaûm bôùt öu phieàn ,
Caên duyeân haûo hieäp baïn hieàn trôøi cho.
(soá naøy ñôøi thöù nhöùt caùch trôû, ñôøi thöù nhì beàn laâu ).
Caàu Töû
Soá naøy choàng vôï quaïnh hiu ,
Ñoâi ñaøng thô thaån maáy chieàu troâng con ,
Ñeâm naèm lolieäu hao moøn ,
Sôùm tröa caàu khaån thon von thaùng ngaøy ,
Laïy trôøi, laïy phaät caàu con ,
May sao trôøi phaät cho con noái doøng ,
Yù tình aên ôû cuõng xong ,
Vôï choàng hoaø hôïp taác loøng meán thöông
(soá naøy yù tình haïp maø khoâng con ).

Soá 21 : Coi tay tröôøng sanh nhaèm chöõ gì ?


Phaøm khi coi tay Tröôøng Sanh tröôùc phaûi tìm chöõ gì ? nhaèm maïng gì ? roài môùi khôûi vaøo tay
thuaän haønh Maïng naøo khôûi theo choå aáy , cuõng ñeàu thuaän haønh ñieåm ñeán tuoåi mình nhaèm chöõ
gì laø chöõ ñoù .
Ban ñaàu khôûi : Tröôøng Sanh , Moäc Duïc, Quan Ñaùi , cöù ñeám ñeán tuoåi mình nhaèm chöõ gì laø
laáy chöõ ñoù ñeå xem con nhieàu hay ít .
Phaûi ñoïc baøi Tröôøng Sanh cho thuoäc loøng .
Tröôøng Sanh , Moäc Duïc, Quan Ñaùi, Laâm Quan, Ñeá Vöôïng , Suy, Bònh , Töû, Moä, Tuyeät,
Thai, Döôõng .
Maïng Kim khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Tî thuaän haønh .
Maïng Moäc khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Hôïi thuaän haønh .
Maïng Thuyû khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Thaân thuaän haønh .
Maïng Thoå
Maïng Hoûa khôûi Tröôøng Sanh taïi Cung Daàn thuaän haønh .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 50

Pheùp khôûi vaø tay Tröôøng Sanh nhö vaäy

Khi khôûi Tröôøng Sanh roài ñoïc tôùi, coøn ngoùn tay traùi chæ moãi vò trí, moã cung . chöøng naøo ñeán
tuoåi cuûa mình, nhaèm vì sao naøo thì laø vì sao ñoù laø cuûa mình. Tay tröôøng sanh naøy ñeå coi haøo
con nhieàu hay ít .

Soá 22 : Coi nuoâi con ñaëng nhieàu hay ít


Pheùp coi con ñaëng nhieàu ít, tröôùc phaûi ñoïc cho thuoäc baøn tay Tröôøng Sanh ôû tröôùc baøi 21,
môùi bieát coi tuoåi mình nhaèm tuoåi gì ? roài môùi tìm coi choã naøy tính laïi coi nhaèm chöõ choã naøo
môùi hieåu ñaëng .
Soá ñònh con :
Tröôøng Sanh sanh con nuoâi ñaëng phaân nöûa .
Moäc Duïc sanh con nuoâi ñaëng 2 ñöùa .
Quan Ñaùi sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa.
Laâm Quan sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa .
Ñeá Vöôïng sanh con nuoâi ñaëng 5 ñöùa .
Suy sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa .
Bònh sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa .
Töû sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa .
Con gaùi hoaëc lo nuoâi con nuoâi
Moä sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa .
Tuyeät sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa .
Thai sanh con nuoâi ñaëng 1 ñöùa .
Döôõng sanh con nuoâi ñaëng 3 ñöùa .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 51

Lôøi giaûi luaän :


Ñaây laø luaän haøo con trai, neáu phöôùc ñöùc toå tieân nhieàu thì y ñöùa con trai. Coøn phöôùc ñöùc ít
thì ñoåi sang con gaùi, coøn soá naøy cuûa ngöôøi choàng thì coi nhö vaäy, coøn soá con cuûa ngöôøi vôï nöõa,
hay ñaøng hieäp laïi cuoäc sanh döôõng con cuûa choàng, phaàn con cuûa vôï , coäng chung laïi laø khaùc
hôn soá ñònh tröôùc ñaây .
Coù yù nhö vaày : neáu con ñöùa naøo noù öa cha hôn, thì laø con cuûa cha noù, coøn ñöùa naøo öa meï hôn
thì laø con cuûa meï noù, ñoù laø caùi quaû tieàn khieân nhö vaäy, môùi keát tình Phuï töû, Maåu töû tình thaâm .
Ñaây laø lôøi giaûi luaän theâm cho deã hieåu, nhôû kinh nghieäm nhieàu naêm môùi roõ ñaëng , qua chaéc
nhö vaäy khoâng sai .
Coøn vôï choàng sanh con dö soá ñònh thì ñoù laø quaû baùo tieàn kieáp , bôûi theá cho neân trong soá
ñònh thì noù coù hieáu, coøn sanh dö trong soá ñònh thì noù baát hieáu, ñaõ baát hieáu maø laïi haïi cha meï ,
ñeå söï buoàn raàu laø khaùc nöõa.
Trong tay Maåu Taâm Töû coù 6 ñöùa con, con ngöôøi vaø con ta ñoù laø con cuûa mình , coøn con trôøi,
con ñaát, con phaät, con ma ñoù laø con ñi baùo quaû, ñaõ khoâng coù hieáu, laïi coøn haïi cha meï quaû thaät
chaúng sai .

Soá 23 : Xem haøo anh em kieát hung .


Phaûi bieát mình maïng gì ? ? hoaëc laø maïng Kim, Moäc , Thuyû, Hoûa , Thoå chi ñoù roài xem trong
khuaân soá, tìm gaëp maïng mình roài xem ngang qua haøng soá thaùng sanh, gaëp soá thaùng sanh roài,
ngoù leân ñaàu haøng, thaày nhaèm chöõ gì , roài xem chöông sau, coù baøi giaûi chöõ ñoù noùi roõ haøo anh
em kieát hung ñöôïc taän töôøng thuyû chung .
Nam nöõ xem chung .
Pheùp tìm sao
maïng gì

Moäc duïc
Tröôøng

Döôõng
vöông

Tuyeät
Quan

quan

Bònh
Laâm
sanh

Thai
Suy
Coi

Moä
ñaøi

Ñeá

Töû

Kim 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Moäc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thuyû 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Hoûa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Thoå 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Phaûi xem taùm caâu thô ôû chöông sau môùi bieát roõ chuyeän soá phaän anh em .
Tröôøng Sanh
May thay soá phaän Tröôøng Sanh ,
Meán thöông coát nhuïc phöôùc laønh ñuû ñoâng ,
Anh em khoù ñaëng moät doøng ,
Hoaëc khaùc cha meï ôû trong soá naøy ,
Anh em caùch trôû ñoâng taây ,
Moät nhaø chung ôû sanh raày vôùi nhau ,
Thöông thì giuùp ñôõ tröôùc sau ,
Phaûi ñeàu rieâng ôû môùi mau neân nhaø.
Moäc Duïc
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 52

Ñoaùn xem moäc duïc soá naøy


Giuùp lo huynh ñeä loøng naøy theâm thöông ,
Vieäc ta töï lieäu lo löôøng ,
Nghó thaàm toan tính khoù nöông caäy nhôø ,
Caàm thöông leân ngöïa buoân cöông ,
Ñoâng xoâng taây ñuïc töù phöông lo löôøng ,
Ñoaùn thöông soá phaän vaán vöông ,
Moät mình töï laäp gia ñình trôû neân .
Quan Ñaùi :
Neân xem quan ñaùi soá ta,
Anh em coát nhuïc moät nhaø hoan vui
Daàu cha xa caùch buoåi ñaàu
Roài sau quy hieäp coù ñaâu xa ñöôøng ,
Ñeä huynh hoaø hieäp veän toaøn ,
Gia ñaøn taïo laäp bình an vui vaày
Noài ai naáy naáu ñuû ñaày ,
Ñöùng möøng trong hoï sum vaày ñeä huynh.
Laâm Quan
Soá ta sanh gaëp laøm quan ,
Anh em sung tuùc hieån vang nhö laø ,
Moät goác sanh ñaëng ñoâi ba ,
Moãi ngöôøi moãi yù voâ ra lo löôøng ,
Coá tính chieáu mang thaûm thöông ,
Phaûi chòu coâ quaïnh moät ñöôøng rieâng lo ,
Ñôøi sanh gaëp noãi gaây go ,
Hai ba boán nhaùnh toan lo nhieàu beà.
Ñeá Vöôïng
Xem haøo huynh ñeä töông taøn
May nhaèm Ñeá Vöôïng phöôùc nhaèm trôøi ban
Baøn tính khoân kheùo lo toan ,
Ñaáu taøi thua trí laø ñaønh laäp neân
Soá naøy huynh ñeä ñoâi beân
Hoaëc khaùc cha meï döôùi treân thuaän hoaø,
Soá ta duø caùch xöù xa ,
Ñeán khi giaùn caûnh moät nhaø ñoaøn vieân .
Suy
Than oâi soá gaëp chöõ Suy
Khoâng coøn coát nhuïc chia ly ñoâi ñaøng ,
Haøo huynh ñeä khoâng toaøn veïn ,
Tai aùch taät beänh phaøn naøn thaân sô ,
Neáu maø coù phöôùc höôûng nhôø ,
Moät ngöôøi chòu taät chòu khôø cho ta ,
Ñeán khi trong luùc tuoåi giaø ,
Hai ngöôøi thaáy maët loøng maø meán thöông .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 53

Bònh
Vöông mang chöõ bònh soá ta ,
Ñeä huynh baát haïp sanh ra tî hieàm ,
Anh thôøi chaúng ñaëng trang nghieâm ,
Em thôøi voâ leã loãi nieäm ñeä huynh ,
Chaúng coøn huynh ñeä chi tình ,
Thaø khoâng coát nhuïc moät mình deã hôn ,
Caûm phieàn suy nghó xöa ôn ,
Taïi vì caên soá daï hôøn laøm chi .
Töû
Luaän xem chöõ töû soá naøy ,
Khaùt haøo huynh ñeä ñoåi xaây nghóa tình ,
Anh khoâng ñaïo nghóa phaân minh ,
Em chaúng nhôn tình chòu nhòn cho an ,
Oai huøm laøm giöõ ngang taøng ,
Ngoaïi nhôn thaân thích nghòch haøng ñeä huynh ,
Soá naøy khoâng troïn nghóa tình ,
Ñeán khi buoàn giaän choán kình laïi nhau.
Moä
Soá phaàn gaëp moä linh ñình
Bô vô lôït laït nghóa tình laø ñaây ,
Cha meï sanh döôõng ngoõ haàu ,
Ñoâi ba coát nhuïc moät maøu hoaù sanh ,
Moãi ngöôøi taùnh cuõng khoân laønh ,
Ñeàu rieâng taâm yù caïnh tranh baát hoaø ,
Moät mình lo tính gaàn xa ,
Ñeán xa neân ñaëng thaát gia höôûng nhôø .
Tuyeät
Sanh nhaèm chöõ tuyeät chaúng may ,
Hao huynh toán ñeä khoù naøi ñuû ñoâng ,
Daàu maø coøn ñuû khoù troâng ,
Anh em töù xöù khoûi mong phuïc hoài ,
Naèm ngoài daï nhôù boâng long ,
Ñeán khi giaûn caûnh chôù hoøng caäy ai ,
Ñeán nay môùi bieát toû baøy ,
Thieân thai soá ñònh ngaøy mai caûm phieàn .
Thai
Chaúng may gaëp vò thai tính ,
Trong mình sanh beänh thaân mình ña ñoan,
Xieát than huyenh ñeä khoâng taøn ,
Baøn lui tính tôùi chaúng an moät beà ,
Chôù heà baøn luaän ñeà hueà ,
Noùi naêng töû teá bò cheâ theâm phieàn ,
Kieáp tröôùc laøm chuyeän voâ duyeân ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 54

Kieáp naøy traû quaû tieàn khieân cuûa mình .


Döôõng
Sanh nhaèm chöõ döôõng soá naøy
Nhöõng ñieàu hung kieát xem ñaây toû töôøng ,
Trong nhaø anh chò ít thöông ,
Ra ñöôøng treân döôùi kính nhöôøng röôùc ñöa ,
Boán phöông danh tieáng ngöôøi öa ,
Coát nhuïc khoâng nghó boû chöøa uoång thay ,
Moät mình xa caùch naøo hay,
Caùc ö kyø phaän ngaøy nay roõ raøng .

Soá 24 : Coi tuoåi oâng Huyønh Ñeá boán muøa sang heøn
Phaøm soá ngöôøi sanh thaùng maáy, ôû nhaèm choã naøo trong mình oâng Huyønh Ñeá ,coi giaøu ngheøo,
sang heøn, lôïi haïi ,soá ngöôøi ra sao .
Muïc luïc : Muøa Xuaân
Sanh thaùng gieâng, thaùng 2, thaùng 3 muøa xuaân
Sanh nhaèm muøa xuaân thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû
choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn
tieän .
Tuoåi taàm choã
Tuoåi Tyù ôû taïi ñaàu Tuoåi Söûu ôû taïi hoâng
Tuoåi Daàn ôû taïi chaân Tuoåi Meïo ôû taïi vai
Tuoåi Thìn ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Tî ôû taïi baøn tay
Tuoåi Ngoï ôû taïi buïng Tuoåi Muøi ôû taïi baøn tay
Tuoåi Thaân ôû taïi chaân Tuoåi Daäu ôû taïi vai
Tuoåi Tuaát ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Hôïi ôû taïi hoâng
Muïc luïc : Muøa Haï
Sanh thaùng 4, thaùng 5, thaùng 6 muøa haï
Sanh nhaèm muøa haï thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã
naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän .
Tuoåi taàm choã
Tuoåi Tyù ôû taïi buïng Tuoåi Söûu ôû taïi tay
Tuoåi Daàn ôû taïi chaân Tuoåi Meïo ôû taïi vai
Tuoåi Thìn ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Tî ôû taïi baøn tay
Tuoåi Ngoï ôû taïi ñaàu Tuoåi Muøi ôû taïi hoâng
Tuoåi Thaân ôû taïi chaân Tuoåi Daäu ôû taïi vai
Tuoåi Tuaát ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Hôïi ôû taïi hoâng
Muïc luïc : Muøa Thu
Sanh thaùng 7, thaùng 8, thaùng 9 muøa thu
Sanh nhaèm muøa thu thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû choã
naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn tieän .
Tuoåi taàm choã
Tuoåi Tyù ôû taïi vai Tuoåi Söûu ôû taïi baøn tay
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 55

Tuoåi Daàn ôû taïi ñaàu goái Tuoåi Meïo ôû taïi hoâng


Tuoåi Thìn ôû taïi chaân Tuoåi Tî ôû taïi baøn tay
Tuoåi Ngoï ôû taïi vai Tuoåi Muøi ôû taïi hoâng
Tuoåi Thaân ôû taïi buïng Tuoåi Daäu ôû taïi ñaàu goái
Tuoåi Tuaát ôû taïi chaân Tuoåi Hôïi ôû taïi ñaàu
Muïc luïc : Muøa ñoâng
Sanh thaùng 10, thaùng 11, thaùng 12 muøa xuaân
Sanh nhaèm muøa ñoâng thì laø 12 tuoåi , tuoåi naøo cuõng ñeàu coi ñaây caû, kieám coi tuoåi mình ôû
choã naøo roài tím ra chöông sau coi baøi ñoù,coù taùm caâu thô noùi roõ soá cuûa mình, phuù quyù hay baàn
tieän .
Tuoåi taàm choã
Tuoåi Tyù ôû taïi buïng Tuoåi Söûu ôû taïi ñaàu goái
Tuoåi Daàn ôû taïi hoâng Tuoåi Meïo ôû taïi vai
Tuoåi Thìn ôû taïi chaân Tuoåi Tî ôû taïi ñaàu
Tuoåi Ngoï ôû taïi baøn tay Tuoåi Muøi ôû taïi ñaàu goái
Tuoåi Thaân ôû taïi hoâng Tuoåi Daäu ôû taïi vai
Tuoåi Tuaát ôû taïi chaân Tuoåi Hôïi ôû taïi baøn tay .
Luaän soá maïng moãi ngöôøi ôû chaâu thaân oâng Huyønh Ñeá, tieáp theo boán muøa, tuoåi naøo ôû choã quí
tieän, daàu tuoåi naøo cuõng ôû trong baøi thô naøy .
Baøi thô ôû treân ñaàu oâng Huyønh Ñeá
Sanh taïi treân ñaàu oâng Huyønh Ñeá ,
Trong ñôøi vui veû khoûi ñôøi nhoïc lo
Raûnh rang phuù quí trôøi cho ,
Cao löông myõ vò aên no thieáu gì ,
Coâng danh phuù quí lo chi ,
Töï nhieân danh giaù moät khi ñaëng nhôø ,
Soá naøy daàu giaù ñaøo thô ,
Gaëp caûnh duyeân nôï ñaëng nhôø naøo phu ,
Saùnh duyeân cuøng vôùi danh phu ,
Daàu cho nam nöõ coâng phu kòp kyø.
(soá naøy nam nöõ cuõng ñeàu toát caû )
Baøi thô ôû treân vai oâng Huyønh Ñeá
Sanh nhieàu choã ôû treân vai ,
Tuoåi xuaân cöïc khoå naøo hay vaän thôøi ,
Ba möôi gaëp vaän thôùi lai ,
Saép leân lôùn tuoåi tieàn taøi thieáu chi ,
Chöøng aáy traâu ruoäng thieáu gì
Soá trôøi ñaõ ñònh phaûi thì thua ai ,
Anh em soá phaän tieàn taøi ,
Chuyeän mình mình lieäu khoù beà caäy nöông .
(soá naøy nhoû cöïc lôùn khaù ,khoâng nhôø anh em )
Baøi thô ôû hoâng oâng Huyønh Ñeá
Sanh nhaèm Huyønh Ñeá ôû hoâng,
Phöôùc hoàng thì ñaëng chôø troâng laøm giaøu ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 56

Thi thô kinh saùch thoâng thaïo ,


Soá coù khoa muïc ñaëng haøo coâng danh,
Löông duyeân tô toùc ñaëng thaønh,
Traêm naêm chung höôûng phöôùc sanh an hoaø ,
Laøm aên gaëp ñaëng soá neân ,
Vôï choàng lo tính vaäy maø ñaëng neân .
(soá naøy laøm aên khaù, ñaëng khaù coâng danh )
Baøi thô ôû taïi buïng oâng Huyønh Ñeá
May sanh nhaèm buïng oâng vua ,
Cuûa tieàn aên maëc thua ai ñaâu laø ,
Chaúng vaên thì voõ soá ta ,
Hai beân chaàu chöïc xöôùng ca vui möøng ,
Nöõa ñôøi sung söôùng quaù chöøng ,
Trong ngoaøi cuûa caûi laãy löøng thieáu chi ,
Soá naøy chung thuûy khaû vi
Daàu khoâng chöùc phaän höôùng thì giaøu sang
(soá naøy deã laøm aên laém, coù quyeàn chöùc, gaùi coù choàng giaøu sang )
Baøi thô ôû taïi tay oâng Huyønh Ñeá
Ôû tay Huyønh Ñeá toát thay ,
Phöôùc maø ta ñaëng tieàn taøi thieáu chi ,
Ra ñi nhieàu keû yeâu vì ,
Trong nhaø traêm vieäc thieáu cho vaät duøng ,
Lao taâm tuoåi nhoû chaúng cuøng ,
Ñeán khi lôùn tuoåi thung dung veïn toaøn ,
Boán phöông lui tôùi luaän baøn ,
Cuûa tieàn taøi vaät muoân ñaøn thieáu chi
(soá naøy tuoåi nhoû trung bình ñeán 35 tuoåi saép leân phaùt ñaït laém )
Baøi thô ôû taïi ñaàu goái oâng Huyønh Ñeá
Ôû nôi ñaàu goái khoå oâi !
Thuôû treû cöïc khoå loâi thoâi traêm beà ,
Ñi nhieàu chaân chaúng muoán veà ,
Xieát bao lao khoå chôù heà ngoài khoâng .
Gia ñaøng treå naûi khoâng xong ,
Ñeán boán möôi taùm tuoåi môùi hoøng ngoài an ,
Chöøng aáy lo lieäu gia ñaøng ,
Trong ngoaøi ñeán ñoù vöõng vaøng laäp neân .
(soá naøy tuoåi treû ñi ñöùng nhieàu , 48 tuoåi môùi neân )
Baøi thô ôû chaân oâng Huyønh Ñeá
Soá naøy sanh ôû taïi chaân ,
Tu haønh ñaéc quaû coù hôn ngöôøi thöôøng ,
Bieát ñôøi neân iguùp nghóa thöông ,
Khaù tu nhôn ñöùc lo löôøng ngaøy sau ,
Choã cha meï ôû ñaëng naøo ,
Vôï choàng thöù nhöùt khaéc haøo ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 57

Ñôøi sau môùi ñaëng veïn beà ,


Gia ñình khaùc xöù môùi heà laäp neân .
(soá naøy tu ñaéc quaû, vôï choàng thay ñoåi moät laàn môùi neân)

Soá 25 : Coi tuoåi , con cuûa naêm oâng Huyønh Ñeá


sang heøn
Con vua Thanh Ñeá
Tuoåi Daàn, tuoåi Meïo : taùnh öa chôi baàu baïn, baäu baïn hay phaûn , coù trí ñoä, coù baø con ñoâng,
con chaùu nhieàu neân ñeà phoøng hoaû hoaïn,
Neân thôø vua Thanh Ñeá , ôû ñôøi neân nhaãn naïi môùi an .
Con vua Xích Ñeá
Tuoåi Tî , tuoåi Ngoï : taùnh noùng naûy leï laøng, gaàn ngöôøi sang troïng con chaùu ít , coù taøi loäc vaø
coù tieåu taät .
Neân thôø vua Xích Ñeá taùnh nhaãn naïi môùi yeân .
Con vua Baïch Ñeá
Tuoåi Thaân , tuoåi Hôïi : taùnh haïnh can cöôøng , coù taât hoaëc coù theïo , hay öa dao buùa, öa chieán
traøng , coù taøi loäc hay hoaïn naïn .
Con vua Haéc Ñeá
Tuoåi Tyù , tuoåi Hôïi : taùnh thoâng minh coù taøi loäc, coâng bình, öa troàng tæa, khoâng khieáp sôï, hay
ñi löu thoâng nhieàu .
Neân thôø oâng vua Haéc Ñeá neân laøm laønh aên chay thôø phaät môùi neân.
Con vua Huyønh Ñeá
Tuoåi Thìn , tuoåi Tuaát , tuoåi Söûu, tuoåi Muøi : taùnh cöùng maïnh hay coù cuûa hoaïch taøi, öa troàng
tæa hay bao goàm cô maät.
Neân thôø Thoå Ñòa, Thieân Thaàn phaûi tu taâm thôø phaät môùi neân

Soá 26 : Coi soá coù nhaø hay khoâng ?


Pheùp coi tröôùc phaûi tìm mình laø tuoåi gì ? roài nhôù thaùng meï sanh nhaèm vaøo thaùng maáy roài
ngoù ngan ra , tìm gaëp thaùng sanh cuûa mình, roài ngoù leân ñaàu haøng coi nhaèm chöõ gì ? roài tìm ra
chöông sau chöõ ñoù roài roõ .

Muïc luïc
Hieäp gia

Kieân gia

Kieân ñòa

Phaù gia
Ñaïi gia
Baïi gia

nghieäp
Khoâng

Höôùng

Höôùng

Höôùng

Khoâng
Thaùng

Vong
Tuoåi

sanh

gia

gia

gia

gia

gia

Tyù Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Söûu Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Daàn Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meïo Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Thìn Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Tî Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 58

Ngoï Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Muøi Thaùng 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Thaân Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daäu Thaùng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Tuaát Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hôïi Thaùng 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Soá khoâng gia vaø vong gia
Phaøm nhaèm soá khoâng gia vaø vong gia, khi caát nhaø ôû trong nhaø, ngöôøi ñaøn baø hay ñau beänh
maùu huyeát thöôøng ngöôøi ñaøn oâng hay ñau toán cuûa tieàn thöôøng, nhöng ôû ñaëng laâu daøi.
Soá phaù gia vaø baïi gia
Phaøm nhaèm soá phaù gia vaø baïi gia khoâng ô ûnhaø cha meï ñaëng phaûi ñoåi dôøi choã khaùc, môùi
laäp ñaëng thaønh nghieäp , neáu ôû nhaø cuûa cha meï thì boân ba cöïc khoå laém .
Soá höôùng gia
May ñaëng gaëp soá höôûng gia : ôû nhaø cha meï ñaëng ñeå môû roäng vieäc laøm aên vaø coù soá taïo laäp
nghieäp khaùc cuõng ñaëng thaïnh vöôïng laøm aên phaùt ñaït .
Soá hieäp gia
Soá naøy ñaëng soá Hieäp gia : nhaø cöûa laäp ñaëng nguy nga toát ñeïp, ngöôøi aên noùi ñaëng thoâng
minh , môû mang, tuoåi lôùn 50 saép leân thì thaáy gia nghieäp toát, cuûa tieàn luùa gaïo nhieàu
Soá kieân gia
Soá naøy ñaëng soá Kieân gia : soá naøy laäp gia nghieäp môùi thì laøm aên khaù laém, coøn ôû nhaø cuõ cha
meï , hay mua nhaø cuõ söûa laïi thì phaûi chòu ñau oám hoaøi .
Soá ñaïi gia
Soá naøy ñaëng soá Ñaïi gia : soá naøy ôû nhaø cuûa cha meï khoâng ñaëng hay sanh ñeàu hao toán, tai
naïn, coù soá ñi ôû laøng khaùc, taïo gia nghieäp ñaëng toát, deã laøm aên hôn choã cuõ .
Phaøm soá ngöôøi ôû choã queâ höông laäp ñaëng , neáu ñi xöù khaùc taïo khoâng thaønh, coøn soá ngöôøi
coù löu laïc xöù khaùc laäp neân gia nghieäp ; neáu ôû laïi queâ höông thì laïi khoâng thaønh
Soá 27 : Coi soá maïng tuoåi coù 30 caâu thô vaø ñoaùn roõ vaän
thôøi , moãi naêm, moãi thaùng , moãi ngaøy kieát hung
Lôøi giaûi luaän :
Phaøm khi coi vaän thôøi haõy xem baøi giaûi tröôùc ñaây môùi ñaëng hieåu roõ caùch thöùc ñeå xem .
Trong ñaây moãi tuoåi naøo ôû chöông tröôùc ñeàu coù ñeå roõ : ngöôøi ñaøn oâng tôø oâng gì ñoä maïng ,
ngöôøi ñaøn baø thôø baø gì ñoä maïng tuyø theo tuoåi maø thôø vaø moãi tuoåi ñeàu coù ñieàu luaän 30 caâu thô
ñeå ngaâm cònh veà soá maïng trong ñôøi cuûa mình, ñaëng höôûng söï sang heøn giaøu sang, may ruûi, vôï
choàng , anh em , con chaùu ra theá naøo , mình ñaëng bieát roõ soá maïng cuûa mình, thaät quaû khoâng sai
roài keá ñoù quyeát ñoaùn vaän thôøi trong moãi naêm thònh suy vaø trong moãi naêm coù 12 thaùng may
ruûi vaø trong moãi thaùng coù ñoaùn roõ ngaøy kî haïp cuûa mình.
Pheùp coi neân chuù yù tìm vaø xem cho thöôøng thì seõ roõ vaän thôøi naêm, thaùng , ngaøy saép ñeán
thaïnh, suy may ruûi cuûa mình laøm ngöôøi neân hieåu vaän thôøi laø ñieàu quyù hôn caû .
Pheùp coi vaän thôøi moãi naêm
Nhö coi vaän thôøi ngöôøi ñaøn oâng maáy möôi tuoåi , thì coi haøng soá tuoåi ñaøn oâng ôû haøng treân,
coøn nhö coi vaän thôøi cuûa ngöôøi ñaøn baø maáy möôi tuoåi thì coi haøng soá tuoåi ñaøn baø ôû haøng döôùi
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 59

nhö tìm soá tuoåi cuûa mình gaëp ôû taïi choã thaùng naøo thì laáy choã thaùng ñoù laøm caùi vaän thôøi moät
naêm , coøn muoán xem thaùng naøo thì kieám thaùng ñoù xem thì bieát kieát hung .
Pheùp coi vaän thôøi moãi thaùng
Ñaøn oâng , ñaøn baø coi chung , nhö muoán xem vaän thôøi may ruûi thaùng gieâng thì tìm thaùng
gieâng maø coi ,nhö muoán xem vaän thôøi may ruûi thaùng 2 thì tìm thaùng 2 maø coi , coù ñuû 12 thaùng
vaän thôøi may ruûi , nhöõng ñieàu kî haïp quyeát ñoaùn roõ raøng,moãi naêm naøo cuõng coi troïn 12 thaùng
ñoù , nhö coi heát thaùng chaïp thì trôû laïi coi thaùng gieâng.
Khi coi vaän thôøi phaûi coi caùi naêm tröôùc, coi kî naëng hay kî nheï , roài seõ coi vaän thôøi moãi
thaùng , nhö coi vaän thôøi gaëp naêm kî naëng, thì phaûi neân chuù ñeà phoøng vaø caàu nguyeän trôøi phaät
phuø hoä cho ñaëng nheï qua.
Pheùp coi vaän thôøi moãi ngaøy
Ñaøn oâng , ñaøn baø coi chung , tröôùc khi muoán xem vaän thôøi ngaøy kî, ngaøy haïp thì phaûi coi
trong lòch Nhöït Thaàn laø ngaøy gì ? Hoaëc laø ngaøy Tyù, ngaøy Söûu, ngaøy Daàn chi ñoù tính coi nhaèm
ngaøy maáy ôû ngoaøi hoaëc laø muøng 1, muøng 2, muøng 3 chi ñoù, roài seõ coi trong thaùng ngaøy kî haïp
trong moãi thaùng quyeát ñoaùn khoâng sai.
Lôøi giaûi luaän neân löu yù
Coi vaän thôøi gaëp naêm kî, thaùng kî laø kî naëng phaûi neân ñeà phoøng
Coi vaän thôøi gaëp naêm haïp vaø gaëp thaùng kî laø kî nheï, coù vieäc kî ñaëng nheï.
Coi vaän thôøi gaëp naêm haïp vaø thaùng haïp laø haïp troïn toát , ñaëng may vui veû. Naêm haïp coù
thaùng kî , thaùng haïp coù ngaøy kî , ngaøy haïp coù giôø kî xin chuù yù .
Lôøi phuï caäp
Kính trình chö ñoäc giaû xin chuù yù ñieàu naøy laøm goác, bôûi söï hoïa phöôùc ruûi may do nôi phaän
thôøi khieán sanh cho ta laø moät leõ phaûi, khoâng theå troán traùnh nôi ñaâu cho khoûi nhöng coù moät leõ laø
hoaï phöôùc töï tay ta laøm, neân trong saùch coù caâu :” hoïa phöôùc nhö aûnh tuyø hình” nghóa laø :”ñieàu
hoaï phöôùc nhö boùng theo hình”nhö laøm ñieàu aùc thì coù tai hoaï ngaycho neân luùc ñaëng bí thôøi suy
ta ñaëng bieát tröôùc ta neân aån daät vaø chuù yù ñeà phoøng thì chaéc coù phaàn ñaëng nheï vaø nhôù tröôùc
ngaøy ta coù laøm ñieàu laønh neân luùc kî laáy ñoù maø mua chuoäc söï suy bæ tai hoaï ñaëng qua .
Lôøi giaûi luaän treân ñaây xin trình chö ñoïc giaû ñaëng theâm yù kieán taâm lyù cuûa khoa soá maïng vaän
thôøi .
TUOÅI: GIAÙP TYÙ
Maïng:HAÛi Trung Kim
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ:Thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá phaän nhö laø ,
Giaùp tyù maïng kim maïng soá ta nhö vaày,
Maïng kim tuoåi thuyû theá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy .
Trung nieân phaùt ñaït tieàn taøi ,
Gia ñình no ñuû trong ngoaøi ñaêng an .
Soá ta khoâng ñaëng veïn toaøn
Tin ngöôøi giuùp ñôõ laø ñaøng voâ aân .
Taùnh hay lo tính caøn phaân ,
Tính cao lo thaáp aân caàn sieâng naêng ,
Baûi buoân loã mieäng khoan hoaèn ,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 60

Giaän hay noùi coïc taùnh haèng thoâng minh ,


Soá naøy ñaëng chöõ hieån vinh ,
Coù maïng quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang .
Laøm aên lôùn vieäc khoâng toaøn ,
Baát caâu vieäc nhoû bình an ñaéc thaønh .
Soá naøy tuoåi treû xuaân xanh ,
Ñaéng cay moät luùc phaûi ñaønh gian truaân
Caùch xa xöù xôû troâng chöøng ,
Khaéc haøo phu phuï ñaõ töøng soá nhieàu,
Löông duyeân ñôøi ñoåi vaäy thì ,
Khoù troøn ñoâi baïn haàu bi soá phaàn .
Sanh nhaèm thieân quyù giai nhaân ,
Taùnh saùng thanh khieát töï taân nghieäp ngheà .
Lo cho huynh ñeä nhieàu beà ,
Anh em thieáu söùc chôù heà boû qua.
Hay lo hay tính yù ta ,
Hoïc nhieàu bieát ít khaù maø taøi hay .
Ta neân chöôûng ñöùc nhieàu ngaøy,
Mai sau an höôûng haäu lai an laønh.
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15,27,39,51,63,75,87
Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 11,23,35,47,59,71,83,95
Ñieàu haïp :laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn , caàn vieäc quan coù ngöôøi quyù nhôn
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî : coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choå, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng , ngöôøi keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 4,16,28,40,52,64,76,88
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 10,22,3,46,58,70,82,94

Ñieàu haïp: Laøm aên thònh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn , vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc phaûi kî chuùt ít
cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù
vieäc raày raø chuùt ít.
Tuoåi ñaøn oâng : 6,18,30,42,54,66,78,90
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 9,21,33,45,57,69,81,93

Ñieàu haïp : Laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo
tính vieäc chi giöõ böùc trung laø toát ,coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: Phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng , coù tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu ,soùng lôùn giöõ
mình keûo bò teù.
Tuoåi ñaøn oâng: 6,18,30,42,54,66,78,90
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 8,20,32,44,56,68,80,92
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 61

Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn,lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: Coù beänh ñau trong ình khoâng ñaëng an,phoøng troäm caép hao taøi,coù beänh ñau neân
caàu nguyeän trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp phaän
may veà chöùc phaän caàn vieäc quan coù ngöôøi quyù nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän vôùi nhau hoaëc coù beänh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn.
Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân
nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suaát gia ñaïo ñaëng sö an vui
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc .
Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quyù
nhôn giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc thay dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai hoaëcd tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñôõ nheï .
Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58,70,82, 94
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân
nôï vaán vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , coù vieäc cuõng kî chuùt ít , ñeà phoøng ñaëng
cuõng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vôï choàng , coù vieäc buoàn giaân chuùt ít, vaø
coù tieáng thò phi raày raø hoaëc phoøng troäm caép maát ñoà .
Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83,95
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39,, 51, 63, 75, 87
Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , cuûa
á kî ñi soâng saâu , soùng lôùn vaø giöõ mình keûo bò teù .
tieàn coù hao ton,
Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 62

Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh d9au neân
caàu nguyeän trôøi phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Ñieàu haïp: LaØm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi , ngöøa keû tieåu nhôn phaû, coù beänh ñau chuùt ít sanh
vieäc xung buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi
cuõng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui .
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc .
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Giaùp Tyù
Ngaøy Tyù - haïp : quôùi nhaân vaên thô, ñôn töø , nhaäp hoïc
- Kî : nghe lôøi can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn .
Ngaøy Söûu - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû
- Kî : raày raø, gaùi hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc cho phoøng thaát voïng
Ngaøy Daàn - haïp : vaên thô, ñôn töø, nhaäp nhoïc, ñi ñöôøng
- Kî : trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát.
Ngaøy Meïo - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn
- Kî : phaùpluaät raày raø, beänh hoaïn, gaùi hôøn choàng.
Ngaøy Thìn - haïp : coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhaân giuùp ñôõ
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng bò teù, choù döõ.
Ngaøy Tî - haïp : moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng
- Kî : bònh hoaïn, troâm caép, gian tham, hung döõ, phaù hoaïi.
Ngaøy Ngoï - haïp : quôùi nhaân hoä trôï
- Kî : nghe lôøi , huøn haïp, choàng hôøn vôï, xung buoàn ñi nhieàu.
Ngaøy Muøi - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát.
- Kî : pheùp luaät, tranh raày,lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi.
Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng
- Kî : raày raø ñaøo ñaát, trao hôøn vôï .
Ngaøy Daäu - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn
- Kî : gian tham, phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng.
Ngaøy Tuaát - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng,
- Kî : ñöa tieàn ra caàu taøi, quan söï, nghe lôøi can thieäp, xung buoàn .
Ngaøy Hôïi - haïp : lo lieäu hôïp lyù, caàu tieân baø giuùp bònh
- Kî : beänh hoaïn, cöôùp troäm ,phaù hö hao
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Aát Söûu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 63

Maïng : Haûi Trung Kim


Nam : Thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Nhaân ñoä maïng
Nöõ : Thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Aát Söûu Kim maïng soá ta nhö vaày
Tuoåi thoå kim maïng soá naøy
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh
Phöôùc ñöùc chieáu maïng ñaëng laønh
Coù tay caàm cuûa loäc daønh veà sau
Löông duyeân cay ñaéng bieát bao
Khaéc xung choàng vôï deã naøo ñaëng an
Tuoåi xuaân dôøi ñoåi ñoâi phaàn
Caûnh gia ñình moät lo toan gia ñình
Soá ta phaûi raùng giöõ gìn
Phaïm vaøo nôi choán toäi tình tuø lao
Khoâng phaàn giuùp ñôõ quaûn bao
Buoåi ñaàu töû teá ñeán sau phaûn loøng
Ngoaïinhô döôøng aáy laø xong
Coøn trong thaân toäc chaúng mong vui gì
Baø con laõm ñaïm vaäy thì
Soá ta töï laäp ñaëng khi sang giaøu
Coù bònh choã kín khoûi mau
Phaûi mang tieåu taät veà sau thoï töôøng
Tính ngöôøi khaúng khaùilo löôøng
Thaáy vieäc ham hoïc laø ngöôøi khoân ngoan
Tuoåi xuaân khoâng ñaëng veïn toaøn
Caùch nôi cha meï xa ñaøng laøm aên
Ôû nôi xöù xuõ khoù khaên
Vöông mang taät bònh laêng xaêng toån taøi
Aáu nieân thôøi vaän ñaéng cay
Vaõng nieân phaùt ñaït höôûng raøy veà sau
Thi aân boá ñöùc doài daøo
Ngaøy sau ñaëng höôûng phöôùc haøo thaûnh thôi .

Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89


Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân
nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: vôï choàng coù giaân hôøn vôùi nhau vaø trong mình coù nhöùc moûi chuùt ít

Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90


Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 64

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi ñöôøng xa, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi, neân deà phoøng vaø
caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi
cuõng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng tröøng phaït, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít.
Tuoåi ñaøn oâng: 8,20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 6,12, 24, 36, 48, 60, 72, 84
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong ngöôøi lo tính nhieàu vieäc hoaëc vôï choàng coù vieäc
giaân nhau chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp:laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng
daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép, hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn
vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø trong mình coù chuùt nhöùc moûi.
Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi ñöôøng xa, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi, neân deà phoøng vaø
caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.

Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85


Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 65

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng , vôï choàng coù vieäc giaän
nhau chuùt ít.
Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi
cuõng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong ngöôøi lo tính nhieàu vieäc hoaëc vôï choàng coù vieäc
giaân nhau chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , gaùi thì caûnh duyeân nôï vaàn vöông.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép, hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn .
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Aát Söûu
Ngaøy Tyù - haïp : caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng , ñaøo ñaát, dôøi choã ôû.
- Kî : hay lo nhieàu , phoøng beänh hoaïn .
Ngaøy Söûu - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân trôï
- Kî : nghe , troäm caép ñöa ra tieàn, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn.
Ngaøy Daàn - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát
- Kî : lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï
Ngaøy Meïo - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân trôï
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu kî teù.
Ngaøy Thìn - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc gaëp hung hoaù hieàn
- Kî : phaùp luaät, bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng.
Ngaøy Tî - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng
- Kî : ñaøo ñaát, buoàn yù, quan söï kî teù
Ngaøy Ngoï - haïp : keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø ñoä
- Kî : lo nhieàu laøm chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï.
Ngaøy Muøi - haïp : khoâng coù
- Kî : nghe lôøi, cöôùp troäm, can thieäp, huøn haïp, than buoàn
Ngaøy Thaân - haïp : caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát
- Kî : lo nhieàu laøm chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï.
Ngaøy Daäu - haïp : thaàn linh ñoä maïng , quôùi nhaân giuùp ñôõ , haïp thô töø
- Kî : ñöa tieàn ra , caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï
Ngaøy Tuaát - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc gaëp hung hoaù hieàn,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 66

- Kî : raày raø phaùp luaät, khoå taâm lo nhieàu, gaùi hôøn choàng.
Ngaøy Hôïi - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng
- Kî : ñaøo ñaát, ñoåi ñôøi, kî teù, quan söï buoàn phieàn.
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Bính Daàn
Maïng : Lö Trung Hoa
Nam : Thôø caäu taøi, caäu quyù ñoä maïng
Nöõ : Thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Bính daàn maïng hoûa soá ta nhö vaày
Tuoåi Moäc maïng hoûa soá naøy
Tuoåi cuøng vôùi maïng hay ñaây khaéc raày
Queâ höông xa caùch chaúng may
Tay khoù caàm cuûa tieàn taøi ñaày vôi
Boân ba lo tính nhieàu nôi
Laøm thôøi khoâng thònh tính thôøi boû qua
Chôù tin loøng daï ngöôøi ta
Huøn haïp tin caäy vieäc maø xong ñaâu
Vôï choàng caùch trôû buoåi ñaàu
Ñôøi sau hoaø hieäp ngoõ haàu xa phöông
Töï taâm lieäu tính lo löôøng
Trung nieân tieàn cuûa taàm thöôøng baäc trung
Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng cuøng
To gan lôùn maät töï tung moät mình
Coù soá gaàn ñaëng ngöôøi vinh
Hoaëc coù quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang
Ñeâm naèm lo tính khoâng an
Chöa tay ñi ñöùng ngoõ toan xa ñöôøng
Phuø traàm soá phaïm baát löông
Soâng sau soùng lôùn bò thöông moät laàn
Maïng sanh nhôø coù giaûi Thaàn
Ruûi thì gaëp naïn ñaëng thì nheï qua
Soá naøy xa caùch meï cha
Cuøng laø huynh ñeä ruoät raø phaân chia
Höõu phöôùc thì khoûi chia lìa
Laøm aên xa xöù trôû veà queâ höông
Soá naøy khoâng troïn kieát töôøng
Neân laøm aâm chaát an khöông gia ñình .

Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91


DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 67

Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 2 phaàn, caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân
giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù ñaâu
buoàn.
Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi
cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình coù nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít .
Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng
daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
cuûa tieàn coù hao toán, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hình phaït,vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau,
vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc .
Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù vieäc ruûi .
Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo
tính vieäc chi cuõng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù ñau beänh neân caàu nguyeän Trôøi
Phaät phuø hoä cho ñaëng nhe. ï
Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhaân giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu ,hoaëc ñoåi dôøi choã ô’,chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi ,cuûa
tieàn coù hao toån, kî ñi soâng nöôùc soùng lôùn, hoaëc coù bònh chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 68

Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát,
gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: phoøngtroäm caép, hao taøi, coù ñoäng vieäc quan laøng vaø trong mình coù nhöùc moûi ít
ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít .
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
neân deà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï
Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø coù tieàng
thò phi raày raø, trong loøng lo laéng tính nhieàu vieäc .
Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ñieàu haïp: : laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo teù, phoøng coù vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi ñôøi .
Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo
tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép hao taøi.
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Bính Daàn
Ngaøy Tyù - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng , coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ .
- Kî : nghe lôøi, ñöa tieàn ra , caàu taøi quan söï, ñi nhieàu, kî teù, ñi soâng
Ngaøy Söûu - haïp : caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh.
- Kî : bònh, hoaïn naïn, phaù hoaïi, gian tham, raày raø.
Ngaøy Daàn - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng
- Kî : nghe lôøi, ñöa tieàn ra , caàu taøi, soâng saâu ñi nhieàu.
Ngaøy Meïo - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoaù hieàn
- Kî : cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng
Ngaøy Thìn - haïp : khoâng coù
- Kî : buoàn raàu, kî teù, ngöôøi quen phaûn, choù döõ.
Ngaøy Tî - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät raày raø , lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng.
Ngaøy Ngoï - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhaân hoã trôï.
- Kî : quan söï, ñi teù, raày raø,ñaøo ñaát, phoøng tai hoaï.
Ngaøy Muøi - haïp : keát hoân vui veû, hôïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh.
- Kî : bònh hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng haïp, than buoàn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 69

Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi ñi nhieàu , ñoåi ñôøi.
Ngaøy Daäu - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát .
- Kî : caép troäm, luaät phaùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi laùo, trai hôøn vôï .
Ngaøy Tuaát - haïp : quôùi nhaân hoã trôï .
- Kî : ngöôøi thaân phaûn, quan söï buoàn phieàn.
Ngaøy Hôïi - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng,trai hôøn vôï.
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Ñinh Meïo
Maïng : Lö Trung Hoûa
Nam : Thôø caäu taøi, Caäu Quyù ñoä maïng
Nöõ : Thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Ñinh Meïo maïng hoûa soá ta nhö vaày
Khoù nuoâi thuôû nhoû maïng naøy oám ñau
Coù soá phaïm choán tuø lao .
Neân laøm Aâm chaát phöôùc haøo ñaëng qua ,
Thò phi sanh tieáng raày raø
Thöôøng maïng khaåu thieät sanh ra buoàn phieàn
Soá naøy duyeân nôï khoù tìm
Caên duyeân nhieàu chôû öu phieàn ñoåi xaây
Khoù nuoâi con kieán soá naøy
Hao toán tieàn cuûa coøn ñaày phöôùc phaàn
Gia ñình taïo laäp nhieàu laàn
Ñaëng neân cô nghieäp ñeán gaàn tuoåi cao
Ñoaùn raèng thieân phaù laâm vaøo
Daàu cuûa cha meï deã naøo caàm laâu
Ñeâm naèm lo tính cao saâu
Tay laøm ra cuûa ngoõ haàu troâng mang
Mieäng löôõi lanh lôïi saùng thoâng
Coù duyeân ñi ñöùng phöôùc hoàng xöù xa
Tay chaân mau leï yù ta
Taùnh ngöôøi vui veû, mieäng maø baûi buoâi
Öa nôi yeân tænh loøng vui
Vieäc laøm khoâng troïn ñaàu ñuoâi vieäc gì
Aên maëc chaèng thieáu soá ni
Cuûa tieàn thöôøng coù vaäy thì vaøo ra
Ñeán khi gaëp vaän töï ta laäp thaønh
Khaù neân tích ñöùc laøm laønh
Mong sau phaùt ñaït phöôùc sanh gia ñình .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 70

Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93


Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù ñau beänh neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nhe. Ï

Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94


Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù beänh ñau
chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù than buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính
vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc
Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu coù vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân
giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phoøng troäm maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân deà phoøng vaø caàu nguyeän
Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi
cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, hình phaït, vôï choàng coù buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù
tieáng thò phi raày raø .
Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , gaùi coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toån, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng sau soáng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù.
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy hoaëc coù sanh tieáng thò phi raày raø. Coù ñau bònh neân caàu nguyeän
Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 71

Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88


Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi ñôøi, phoøng troäm
caép maát ñoà , hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia
ñaïo an vui .
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít , trong loøng lo tính nhieàu
vieäc .
Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu , chôù neân ñi xa , ngöøa keû
tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân deà phoøng vaø
caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Ñieàu haïp: : laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít vaø coù tieáng thò phi
raày raø.
Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu, soáng lôùn, giöõ mình
keûo bò teù.
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Ñinh Meïo
Ngaøy Tyù - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân , gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng
Ngaøy Söûu - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng .
- Kî : ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra , caàu taøi, ñi soâng nghe lôøi .
Ngaøy Daàn - haïp : moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh.
- Kî : bònh hoaïn .
Ngaøy Meïo - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäphoïc, quôùi nhaân phuø trôï .
- Kî : than buoàn , nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát.
Ngaøy Thìn - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát.
- Kî : nhöùc moûi, lo nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng .
Ngaøy Tî - haïp : thô töø, ñôn töø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng.
- Kî : gian tham, ñaøo ñaát, ngöôøi quen phaûn, trai hôøn vôï .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 72

Ngaøy Ngoï - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân , gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät bònh hoaïn, thò phi .
Ngaøy Muøi - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhaân hoä trôï .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi,quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn .
Ngaøy Thaân - haïp : moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh .
- Kî : bònh hoaïn .
Ngaøy Daäu - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï .
- Kî : nghe lôøi keû gian tham, ñi nhieàu, trai hôøn vôï, than buoàn .
Ngaøy Tuaát - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui .
- Kî : phaùp luaät, raày raø, lo nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng .
Ngaøy Hôïi - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng .
- Kî : trai hôøn vôï, ñaøo ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn .
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Maäu Thìn
Maïng : Ñaïi Laâm Moäc
Nam : Thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ : Thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Maäu Thìn maïng Moäc soá ta nhö vaày
Tuoåi Thoå maïng Moäc soá naøy
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh
Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh
Giaûi Thaàn ñoä maïng phöôùc daønh veà sau
Phuø traàm soá maïng khoûi naøo
Soâng saâu soùng lôùn phaïm vaøo moät phen
Chôù tin loøng daï ngöôøi quen
Ngaøy sau trôû laïi baïc ñen phaûn loøng
Cuûa tieàn khoù giöõ cho xong
Laøm ra coù cuûa chòu voøng toån hao
Coâng danh coù soá phöôùc naøo
Coù maïng quyeàn töôùc ñöùng vaøo coâng moân
Vôï choàng xung khaéc ngöõ ngoân
Laáy söï nhaãn naïi baûo toàn veà sau
Ñeä huynh xa caùch ngoõ haàu
Thöông nhau ñeå daï coù thaâm tình
Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng tin
Thaùnh Thaàn khoâng töông choáng kình quyû ma
Mieäng Phaät loøng raén ñoù laø
Ñoà möu thieát keá cao xa loã lôøi
Buoåi ñaàu tính lôùn vaäy thôøi
Ñeán sau tính nhoû ñoåi dôøi boû qua
Laøm nôi noùi ngaõ vaäy maø
Xung cha khaéc meï töï ta lo löôøng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 73

Hao taøi cuõng ñaëng taàm thöôøng


Trung nieân taïo laäp gia ñöôøng hieån vang
Soá naøy neân chöù taâm khoan
Ngoû haàu höôûng ñaëng phöôùc ban gia ñình.

Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93


Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp
ñôõ .
Ñieàu kî: coù vieäc ñi nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo
bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính vieäc chi giöõ
böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc . Coù ñau bònh neân caàu nguyeän
Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï .
Tuoåi ñaøn oâng: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, caàu coù
vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ .
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp vaø tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù beänh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia
ñaïo an vui .
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít .
Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà
chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân ñi
xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù tieàn cuûa hao toàn , kî ñi soâng saâu soùng lôùn , neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc quan laøng hình phaït , vaø coù keû tranh phaûn raày raø, ngöøa troäm caép
maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít .
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp ñôõ .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 74

Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn .

Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88


Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát .
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng
daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu, soùng lôùn
hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: vôï choàng vieäc buoàn giaän chuùt ít vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Ñieàu haïp: : laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà
chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, ngöøa keû
tieåu nhôn phaûn, coù tieàn cuûa hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän
Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng, ngöøa troäm caép maát ñoà, vaø coù vieäc tranh phaûn raày
raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau .
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Maäu Thìn
Ngaøy Tyù - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, quôùi nhaân trôï .
- Kî : ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn.
Ngaøy Söûu - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : gian tham, phaùp luaät, tranh raày , gaùi hôøn choàng .
Ngaøy Daàn - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng .
- Kî : ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn .
Ngaøy Meïo - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh .
- Kî : bònh hoaïn lo nhieàu.
Ngaøy Thìn - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï .
- Kî : nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc nhôn, möu haïi.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 75

Ngaøy Tî - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû,ñaøo ñaát.
- Kî : trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát baïi
Ngaøy Ngoï - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhaân hoä trôï .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi soâng, aùc nhôn, gaùi hôøn choàng .
Ngaøy Muøi
Ngaøy Thaân - haïp : vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng .
- Kî : ñi teù, quan söï, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát .
Ngaøy Daäu - haïp : yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh .
- Kî : bònh hoaïn, nhöùc moûi , trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng .
Ngaøy Tuaát - haïp : coù thaàn linh ñoä maïng .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn .
Ngaøy Hôïi - haïp : caàu taøi, keát hoân, an vui , ñaøo ñaát.
- Kî : nhöùc moûi, lo chi thaát voïng, trai hôøn vôï .
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Kyû Tî
Maïng : Ñaïi Laâm Moäc
Nam : Thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ : Thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Kyû Tî maïng Moäc soá ta nhö vaày
Maïng Moäc tuoåi cao hoûa löûa khaéc caây
Sôùm sanh coù bònh ñuû ñaày thuoác thang
Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng an
Phaûi phoøng teù naêng vöông maïng taät raày
Soá naøy duyeân nôï ñoåi thay
Caên duyeân nhieàu choã ñaéng cay nôï tình
Ñeán khi Loan Phuïng hoaø minh
Neáu chöùa phöôùc ñöùc ñinh ninh ôû ñôøi
Ngöôøi coù taùnh nhaùt vaäy thôøi
Vaên chöông ham hoïc trong ñôøi saùng thoâng
Taâm linh bieát tröôùc ôû loøng
Soá ngöôøi laïi coù vaøo coâng danh
Coù tay thöông maõi tai laønh
Soá coù traâu ruoäng loäc daønh veà sau
Tính toan lo lieäu quaûn ban
Vieäc laøm kyû löôõng muoán mau vöøa loøng
Sanh nhaèm chöõ bònh long ñong
Hay coù bònh taät noù hoàng vaàn vöông
Roài lo roän trí laïi thöôøng
Tính cao lo thaáp töông tö gia ñình
Tröông ngöôøi trôï giuùp ñinh ninh
Khoâng phaàn chôi baïn phuï tình khoâng ôn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 76

Ngöôøi coù chí khí khoâng sôøn


Khoâng chòu nhô bôïn ñeå hôøn cho ai
Soá naøy daàu gaùi hay trai
Neân traùo taønh ñöùc laâu ngaøy veà sau
Höôûng ñaëng söï nghieäp sang giaøu
Gia ñình yeân oån ñaëng haøo hieån vang .

Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït , vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø coù
tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc .
Tuoåi ñaøn oâng: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn baø: 1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, phoøng troäm caép maát ñoà, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, vaø giöõ mình keûo bò teù.
Tuoåi ñaøn oâng: 2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn baø: 12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn , coù caûnh duyeân nôï vaàn vöông, lo tính
vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, hoaëc coù vieäc lo buoàn chuùt
ít.
Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù quôùi nhaân giuùp
ñôõ .
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, phoøng troäm caép maát ñoà, cuûa tieàn coù
hao toán, kî ñi soâng saâu , soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít , chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi,
vaø sanh vieäc xung yù than buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn baø: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia
ñaïo an vui .
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù tieáng thò phi
raày raø.
Tuoåi ñaøn oâng: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn baø: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn , lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng , ngöøa keû tieåu nhôn phaûn
giöõ mình keûo bò teù , neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 77

Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90


Thaùng 7 Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî
ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø coù tieáng
thò phi raày raø .
Tuoåi ñaøn oâng: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn baø: 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 5 phaàn , lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï .
Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù .
Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn baø: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi10 ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông , lo
tính vieäc chi cuõng saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù ñau bònh neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï.
Tuoåi ñaøn oâng: 9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn baø: 5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ô, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu ,
soùng lôùn hoaëc coù bònh ñau chuùt ít , chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, vaø sanh vieäc xung yù than
buoàn .
Tuoåi ñaøn oâng: 10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn baø: 4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Ñieàu haïp: : laøm aên gaëp vaän may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 ñaëng 7 phaàn lo tính vieäc chi cuõng
saùng suoát, gia ñaïo an vui .
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít.
Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn baø: 3, 15. 27. 39. 52. 64. 76. 89
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 4 phaàn , gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông .
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phuø hoä cho ñaëng nheï .
Ngaøy kî haïp cuûa tuoåi Kyû Tî
Ngaøy Tyù - haïp : caàu taøi, ñaøo ñaát .
- Kî : phaùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng .
Ngaøy Söûu - haïp : coù quôùi nhaân hoä trôï .
- Kî : ngöôøi thaân phaûn, quan söï, gian tham, ai bi .
Ngaøy Daàn - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu .
Ngaøy Meïo - haïp : coù quôùi nhaân phoø hoä .
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 78

- Kî : ñi teù, gian tham, quan söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu .
Ngaøy Thìn - haïp : caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh .
- Kî : bònh hoaïn,tranh raày .
Ngaøy Tî - haïp : vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . ñi ñöôøng , thaàn linh ñoä maïng .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn , ñi soâng .
Ngaøy Ngoï - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát .
- Kî : raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi , gaùi hôøn choàng .
Ngaøy Muøi - haïp : khoâng coù .
- Kî : ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù .
Ngaøy Thaân - haïp : caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn .
- Kî : phaùp luaät, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng .
Ngaøy Daäu - haïp : vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . ñi ñöôøng , thaàn linh ñoä maïng .
- Kî : quan söï, keû tham lam, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng .
Ngaøy Tuaát - haïp : yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh .
- Kî : raày raø, bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng .
Ngaøy Hôïi - haïp :vaên thô ,ñôn töø , nhaäp hoïc . thaàn linh ñoä maïng .
- Kî : ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu .
(ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy , phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy )
Tuoåi : Canh Ngoï
Maïng : Loä Baøn Thoå
Nam : Thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ : Thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Canh Ngoï maïng Thoå soá ta nhö vaày
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh
Soá ngöôøi ñaëng coù quyeàn haønh
Ngöôøi sang troïng ñaõi phöôùc sanh yeâu vì
Taùnh ngöôøi khoâng ñoäc vaäy thì
Giaän ngöôøi noùi giöõ chaúng ghi vaøo loøng
Taùnh öa hoa nguyeät long dong
Y toan daâm duïc ñaëng mong vui vaày
Gia ñình coù soá ñoåi xaây
Ñoâi laàn môùi ñaëng döïng gaày laäp neân
Taâm trí lo tính khoâng beàn
Lo ñoân lo ñaùo khoâng neân vieäc gì
Tin ngöôøi giuùp ñôõ sau thì phaûn taâm
Maïng sanh thieän phöôùc chieáu laâm
Taâm linh bieát tröôùc ngoõ taàm saùng thoâng
Taùnh ngöôøi roäng raõi khoan hoàng
Ra nôi coâng chuùng phaàn ñoâng vöõng vaøng
Cuûa tieán loäc thöïc trôøi ban
Ñuû aên, ñuû maëc ñaëng an ñoù laø
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 79

Soá naøy xa caùch meï cha


Cuøng huynh ñeä soá ta khoâng gaàn
Töï taâm lieäu tính aân caàn
Khoâng nhôø coát nhuïc laïi phaàn khoâng nhau
Vôï choàng dôøi ñoåi ñôøi sau
Môùi laø sum hieäp ñôøi sau ôû ñôøi
Soá naøy nam nöõ vaäy thôøi
Neân laøm aâm ñöùc höôûng nôi caûnh giaø .

Tuoåi ñaøn oâng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87


Thaùng gieâng Tuoåi ñaøn baø: 11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhaân giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Ñieàu haïp: Laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: Phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø
coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89,.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: Laøm aên caån thaän 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: Chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Ñieàu haïp: Laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troâm caép hao taøi, coù beänh ñau
neân caàu nguyeän trôøi phaät phoø hoä cho ñaêng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: Laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôïc coù vieäc
gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù beänh ñaâu chuùt
ít sanh vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Tuoåi ñaøn baø: 6, 28, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 80

Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày ra, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn chuùt ít hoaëc troäm caëp maát ñoà.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng:11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông caàu
vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù vaø cuûa
tieàn coù hao toán.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù beänh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép hao taøi, coù beänh ñau
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù vieäc
gaëp may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän
nhau, hoaëc coù beänh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp dieäp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 haàn, vaø coù caønh
vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Ngoï
NGAØY TYÙ … haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn
vôï, xung buoàn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 81

NGAØY SÖÛU … haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, kî: phaùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng.
NGAØY DAÀN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ngöôøi thaân phaûn, ñaøo
ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than.
NGAØY MEÏO … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, kî: phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn
choàng.
NGAØY THÌN … haïp: coù thaàn hoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï nghe lôøi, ñi
soáng.
NGAØY TÎ … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, keû gian tham.
NGAØY NGOÏ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn
haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn.
NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, kî: tranh raày nhöùc moûi quen phaûn,
dôøi choã ôû, trai hôøn vôï.
NGAØY THAÂN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ngöôøi quen phaûn, dôøi
choã ôû, trai hôøn vôï
NGAØY DAÄU … haïp; caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn kî: phaùp luaät,
keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng.
NGAØY TUAÁT … haïp coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi
teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng.
NGAØY HÔI … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình, kî: keû gian tham, bònh
hoaïn.
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)

TUOÅI: TAÂN MUØI


Maïng: Loä Baøn Thoå
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùi Töû ñoâ maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Tuoåi Muøi maïng thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng soá maïng ñaëng vaày töông sanh
Phöôùc ñöùc chieáu soá ñaëng laønh
Tieàn taøi phaùt ñaït taïo thaønh gia cö.
Taùnh ngöôøi mau leï lo tö,
Uoáng aên cuõng deã khoâng töø moùn chi
Tuø lao soá phaïm vaäy thì,
Baét buoäc hình phaït soá ni co raøy
Phu theâ soá phaän ñaéng cay
Quaû Tuù chieáu maïng hoâm nay treã chaày,
Ñeán sau loan Phuïng hieäp baày,
Ñoâi daøng khaùc xöù xum vaày nôï duyeân
Yù tinh khoâng haïp sanh phieàn
Laáy söï nhaãn naïi bình yeân ôû ñôøi
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 82

Ñoái ngöôøi töû teá vaäy thôøi


Sau ngaøy tranh phaûn tieáng lôøi vaøo ra
Ñeâm thanh lo tính vaäy maø
Chöa ñi nhieãu choã soá ta ñôøi ñôøi
Queâ höông toå phuï caùch nôi
Taïo laäp khaùc söù vaäy thôøi ñaëng neân
Baø con laõnh ñaïm ñoâi beân
Khoâng nhôø thaân toäc töï eân lo löôøng
Taâm taùnh roäng raõi oân löông
Ñaàu loøng sanh gaùi an khöông gia ñình
Caûnh giaø soá ôû moät mình
Töï quyeàn laøm chuû gia ñình laøm aên
Ta neân tích ñöùc loøng haèng
Nheï Ñieàu khaéc kî mong raèng thaûnh thôi
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø; 9, 21, 33, 45, 57, 60, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn vaø coù caûnh
diyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù vieäc gaëp
may veà chöùc phaän caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, ñeà phoøng
keû tieåu nhôn phaûn, vaø kî ñi soâng saâu, soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng:7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø; 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän vôùi nhau.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng:8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôù.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc laøng, vaø giuõ mình
keûo bò teù, sanh vieäc buoàn lo
Thang 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieäu kî: coù bònh ñaâu trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 83

Tuoåi ñaøn baø:4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi coù caûnh duyeânh nôï vaán
vöông.
Ñieàu kî: chôù neân can theäip tin caäy ngöôøi, phoøng troâm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôïc gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng:1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chòu giöõ böïc trung laø toát, daàu
coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän vôùi nhau.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
minh keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thang 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít vaø trong loøng lo tính nhieàu
vieäc, coù binh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi lo ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù binh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Muøi
NGAØY TYÙ … haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng trai hôøn vôï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 84

NGAØY SÖÛU … haïp: (khoâng coù) (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn
haïp.)
NGAØY DAÀN … haïp:caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, Kî: nhöùc moûi, trai hôøn vôï,
lo chi phoøng thaát voïng.
NGAØY MEÏO … haïp:vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan sö)
NGAØY THÌN … haïp caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, kî: phaùp luaät, raày raø, gaùi
hôøn choàng, lo nhieàu.
NGAØY TÎ … haùp:vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: ñi teù, quan söï, dôøi choã
ôû, than buoàn, ñaøo ñaát.
NGAØY NGOÏ … haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaùt, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY MUØI … haïp:coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî : ñöa tieàn ra caàu taøi,
nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi.
NGAØY THAÂN … haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaùt, (kî: nhöùc moûi lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï.
NGAØY DAÂU … haïpcoù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra caàu taøi, ngöôøi
quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu.
NGAØY TUAÁT … haïp:caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, raày raø,
bònh hoaïn, gaùi hôøn choàn.
NGAØY HÔÏI … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: taïo choã ôû, quan söï, ñi
teù, than buoàn.
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc1 ngaøy)

Tuoåi : Nhaâm Thaân


Maïng: Kieám Phong Kim
Nam: thôø Oàn Töû vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Nhaâm Thaân Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Kim soá naøy,
Khoù nuoâi thuôû nhoû ñuû ñaày thuoác thang
Thöôøng hay bònh hoaïn vöông maïng
Giaûi thaàn ñoä maïng nheï an thaân hình.
Phuø Traàm soá maïng giöõ gìn,
Soâng saâu soùng lôùn höõu kinh moät laàn.
Thöôøng hay ñi ñöùng phaân vaân,
Gia ñinh khaùc söù laäp thaân ñaëng thaønh.
Huyeát vaän chieáu maïng chaúng laønh.
Tay khoù caàm cuûa phaûi ñaønh toån hao.
Laøm aên töï tin chôù naøo,
Tin ngöôøi huøn haïp ngaøy sau khoâng troøn.
Thoâng minh cô bieát loøng son,
Cô möu leùo laét laïi coøn saùng thoâng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 85

Quôùi nhôn trong ñaõi phöôùc hoàng,


Ra vaøo nôi choán pheùp coâng yeâu vì.
Coù tay taøi ngheä vaäy thì,
Taùnh ngöôøn caàn kieäm soá ni laäp thaønh.
Ñeä huynh xung khaéc chaúng laønh,
Coát nhuïc tuy coù roõ raøng nhö khoâng
Soá trai khaéc haïi con ñoâng
Soá gaùi phaïm aáy phaûi phoøng khaéc phu
Traùi yù noùi coäc phoâng phuø,
Ngöôøi gheùt boä mieäng coâng phu nhoïc loøng.
Coá soá Tu nieäm phöôùc hoàng,
Gia ñình tieàn cuûa trong voøng böïc trung
Ta neân tính ñöùc boài vun,
Haäu nhöït an höôûng ngoõ cuøng thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp, tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toàn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troäm caëp maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, hoaëc coù ñoäng vieäc quan
laøng.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù quôùi nhôi giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vaø nöøa keû tieåu nhôn phaûn,
hoaëc ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng hình phaït vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thang 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veâ chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi
vaø giöõ minh keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 86

Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaêng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raøy raø, coù binh ñau neân caàu nguyeän
Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troâm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi
raày raø.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo laéng vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, phoøng coù vieäc ñoäng quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc
Thaùng11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81. 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc gaëp vieäc may veâc
chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñoõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình khoûi bò teù, hoaëc ñau chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù binh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm cöïp maát ñoá

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Thaân


NGAØY TÍ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quoùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, quan
söï, than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 87

NGAØY SÖÛU … haïp: keát hoàn, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, gian
tham, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä, kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn.
NGAØY MEÏO … haïp: caàu taøi, taøo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: phaùp luaät, gian tham, nhöùc moûi,
lo phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï.
NGAØY THÌN … haïp:coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than buoàn
nhieàu
NGAØY TÎ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, lo nhieàu,
raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng.
NGAØY NGOÏ … haïp: coù thaàn ñoä mang, quôùi nhôn hoä trôï, kî ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, quan söï , ñi soâng, ñi nhieàu.
NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, taøo choã ôû, keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn,
raày raø.
NGAØY THAÂN … haïp:vaên, thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn.
NGAØY DAÂU … haïp:caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, kî: keû gian
tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng.
NGAØY TUAÁT … haïp: (khoâng coù) kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn.ö
NGAØY HÔÏI …haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, lo nhieàu,
raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng
( Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng tröôùc say 1 ngaøy)

Tuoåi : Quí Daäu


Maïng : Kieám Phong Kim
Nam: thôø Oâng Töû vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá mang nhö laø
Quùi Daäu kim maïng kim khaêc hieàm,
Taùnh ngöôøi cöùng coûi laäp ngheâm beà ngoaøi
Soá phaàn duyeân nôï ñoåi thay,
Quaû Tuù chieáu, maïng ñaéng cay nôï tình
Coù duyeân saéc ñeïp ba sinh,
Nhieàu nôi tính laïi chung tình khoù xong
Thieân Ñöùc chieáu maïng phöôùc hoâng
Soá ngöôøi tröôøng thoï taám loøng trung cang
Taâm taùnh cöùng coûi vöõng vaøng
Mieäng thôøi hay noùi chaúng maøng sôï ai
Boä nieäng khoâng kín hoâm nay,
Coù vieäc vui mieäng noùi raøy laäu ra
Tieàn taøi y loäc soá ta,
Cuõng laø ñuû duïng ñaïo nhaø aám no
Taùnh hay vui veû truyeän troø
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 88

Thoâng minh taùnh saùng soá ño vieäc laøm


Baø con laõnh ñaïm ñaønh cam
Khoâng nhôø thaân toäc tay laøm chaéc aên
Vaõng caûnh phaùt ñaït vöôïng taêng.
Ñeán khi lôùn tuoåi nhö traêng ñeâm raèm
Ta neân tích ñöùc noi taâm,
Phaûi phoøng coù soá phaïm nhaèm tuø lao
Coù duyeân ñi ñöùng ra vaøo
Vieäc khoù hoùa deã chuyeän naøo cuõng xong
Maïng naøy co soá quyeàn coâng,
Cuõng laø taøi ngheä trong loøng baøn tay.
Ta neân tích ñöùc haäu lai,
Mong nhôø vaõng caûnh höôûng raøy vinh vang.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù binh ñau trong tí ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc dôøi ñoåi, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän vôùi nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäch
chi cuõng ñaïng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieân taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, choù
neân ñi xa ñöôøng, vaø phoøng troäm caép hao taøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeàn Trôøi Phaät phoø hoï cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù tieâng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vôïi choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 89

Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù
vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc hi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù vieäc buoàn lo chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vaän may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan cô ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh nhieàu vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieân taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø vaø trong mình möùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi chôõ ôû, phoøng coù vieäc bi ai hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nahu, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø
coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo
tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Daäu
NGAØY TÍ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoâng, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät,
bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 90

NGYØ SÖÛU … haïp: coù thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï
bò teù, ñi soáng, raàu buoàn.
NGAØY DAÀN … haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn.
NGAØY MEÏO … haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôn
vôï, than buoàn.
NGAØY THÌN … haïp:caàu taøi, ñaøo ñaùt, taïo choã ôû, kî: phaùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng.
NGAØY TÎ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: keû gian tham, ngöôøi
thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï.
NGAØY NGOÏ … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät
raày raø, gaùi hôøn choàng.
NGAØY MUØI … haïp: coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, ñi
teù, ñi soâng, quan söï.
NGAØY THAÂN … haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn,
NGAØY DAÄU … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, huøn
haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn.
NGAØY TUAÁT … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, ñaøo ñaát, kî: raày raø, nhöùc moûi, lo
nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng.
NGAØY HÔÏI … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: keû gian tham, ngöôøi
thaân phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï.
( Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Giaùp Tuaát
Maïng : Sôn Ñaàu Hoûa
Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieàn Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Giaùp Tuaát maïng Hoûa soá ta nhö raày
Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy,
Sôùm sanh coù bònh ñuû ñaày thuoác thang.
Maët troøn taùnh saùng dung nhan,
Coù duyeân ñi ñöùng ngöôøi toan yeâu vì.
Loøng hay lo laéng vaäy thì
Ñeâm lo ngaøy lieäu gaén ghi gia ñình.
Phaù toái chieáu maïng giöõ gìn,
Coù soá maât cuûa thình lình chaúng hay.
Taùnh ngöôøi khoâng ñoäc loøng naøy,
Giaàn ngöôøi thì noùi giaän raày boû qua.
Ñôøi sanh cöïc khoå soá ta,
Daãu maø coù cuûa cuõng laø khoå taâm.
Trong tay ngheà nghieäp töï taâm,
Tay kheùo saûo bieån phöôùc laâm leï taøng.
Khi naøo gaëp vieäc khoù toan,
Trong ngaøy trong buoåi tình caøng mau thoâng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 91

Daãu maø coù hoïc toán coâng,


Hoïc nhieàu bieát ít trong loøng laûng sao.
Vôï choàng hoøa hieäp sô giao,
Traêm naêm tô toùc taâm baøo vaày vui.
Haøo con phaùt ñaït Trôøi xui,
Ña sanh dò döôõng deã nuoâi con baày.
Cuûa tieàn loäc thöïc soá naøy,
Giaù ñaøng sung tuùc ñuû ñaày vinh quang
Taùnh hay giöõ phaän ngaøy ñaøng,
Khoâng chòu nhô bôïn khoâng can vieäc ngöôøi.
Ta neân tích ñöùc veïn ngöôøi,
Ngoû haàu phaùt ñaït toát töôi gia ñình.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phong coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn. Lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu
coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caëp maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän
chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn hoaëc
coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, va trong mình nhöc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 92

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng hình phaït.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc
quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc
chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù beänh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, coù vieäc kî, ñeà phoøng cuõng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhaân phaûn hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc than buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñao ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeø phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, duø coù
vieäc kî chuùt ít ñeø phoøng cung ñaëng nheï
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà .
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Tuaát
NGAØY TYÙ … haïp: coù thaàn hoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 93

NGAØY SÖÛU … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: phaùp luaät, keû gian
tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng.
NGAØY DAÀN … haïp; vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, kî: quan söï, ñaøo
ñaát, taïo choã ôû, kî teù, than buoàn.
NGAØY MEÏO … haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, kî: keû gian tham, bònh hoaïn lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï.
NGAØY THÌN … haïp: coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, ñi
soâng, than buoàn.
NGAØY TÎ … haïp; caàu taøi, keát hoân, tao choã ôû, kî: nhöc moûi, lo chi phoøng thaát
voïng, trai hôøn vôï.
NGAØY NGOÏ … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôk, kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï
NGAØY MUØI … haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî; phaùp luaät, raày raø,
gaùi hôøn choàng.
NGAØY THAÂN … haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, kî: quan sö ñi teù, dôøi choã
ôû, ñaøo ñaát than buoàn.
NGAØY DAÄU … haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn,
keû gian tham hay lo nhieàu.
NGAØY TUAÁT … haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi huøn haïp, ngöôøi quen
phaûn, hay xung buoàn.
NGAØY HÔÏI … haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: nhöùc moûi trai hôøn vôï,
lo cho phoøng thaát voïng.
(Ñieàu haïp, kî ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
tuoåi : Aát Hôïi
Maïng : Sôn Ñaàu Hoûa
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Aát Hôïi maïng hoûa soá ta nhö vaây.
Tuoåi Thuyû maïng hoûa soá naøy,
Maïng cuøng vôùi tuoåi hai ñaây khaùc raøy
Trong mình bònh gheû chaúng may,
Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay thaân hình.
Ngöôøi coù taùnh saùng loøng linh,
Chöa tôùi bieát tröôùc yù tình mau thoâng
Coù duyeân taùnh kheùo ôû loøng,
Ngöôøi laïi thaàm gheùt baát ñoàng yù ta.
Tuoåi nhoû soá khaéc meï cha,
Hoaëc cha cuøng meï chòu raøy gian nan.
Tuoåi xuaân nhieàu vieäc tai naïn.
Khaéc haøo phu phu khoâng toaøn caên duyeân.
Lôõ duyeân buoåi tröôùc öu phieàn,
Ñôøi sau hoïi hieäp veïn tuyeàn traêm naêm
Trung nieân vaõng caûnh taøi laâm,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 94

Nöûa ñôøi phaùt ñaït cuõng caàm thieáu chi.


Thöôøng hay mang tieáng thò phi,
Ra vaøo mieäng löôõi vaäy thì saøm ngoân,
Taùnh ngöôøi döôùi troïng treân toân,
Thieân Thoï chieáu maïng baûo toàn soáng laâu
Soá naøy con khaån con caàu,
Môùi laø nuoâi ñaëng ngoõ haàu veà sau.
Ñeâm naèm giaác moäng chieâm bao,
Thaáy thaân ñaëng nheï bay mau löøng mình.
Maïng naøy deã laäp gia ñình,
Coù tay caàm cuûa giöõ gìn ñaëng laâu.
Ta neân tích ñöùc roäng saâu,
Laäp neân cô nghieäp ngoõ haàu thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieân taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc hôøn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc
quan laøng hình phaït, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: giöõ mình keûo teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc cuûa tieàn hao toán
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù ñau bònh chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi giöõ böïc trung laø toát, gia ñaïo ñaëng söï an vui
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít vaø trong mình nhöùc
moûi ít ngaøy.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 95

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
phoøng troäm caáp hao taøi, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ
mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt tí coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình
nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù phoøng
daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa troâm caép hao taøi, vaø
coù keû tieåu nhôn phaûn, giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng caø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 96

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Hôïi


NGAØY TYÙ … haïp: caàu taøi, phoø hoä, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi lo nhieàu, lo
chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU … haïp: (khoäng coù) kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than buoàn.
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, phoø hoä, (kî: phaùp luaät, tieáng thò phi, lo nhieàu, trai
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi
phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, ( kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, ( kî: Phaùp luaät, nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham,
quan söï, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kyù teù,
quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, raày raø)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä maïng (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Bính Tyù
Maïng :giang Haï Thuûy
Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø baø Chuùa Ngoïc Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Bính tyù maïng Thuyû soá ta nhö vaày
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khoâng toaøn
Ñieàu Khaùch chieáu maïng chaúng an
Moät laàn teù naëng phaûi mang taät raày.
Hoaëc teù soâng gieáng hoâm nay,
Soâng saâu soùng lôùn naïn tai phaûi phoøng
Cuûa tieàn khoù giöõ cho xong
Tay laøm ra cuûa kho mong giöõ troøn
Thieáu nieân taøi loäc hao moøn,
Trung nieân phaùt ñaït laïi coøn vinh quang
Soá naøy tay coù quyeàn ban,
Cuøng laø chöùc töôùc gaàn haøng quôùi nhôn
Ñôøi sanh thanh khieát khoâng sôøn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 97

Giaàn hôøn ñeå daï caêm hôøn nhôù dai.


Mieäng noùi nhôn nghóa ai hay,
Loøng thôøi lo vaén lo daøi khoù phaàn.
To gan lôùn maät chaúng caàn,
Ñeán khi noùi coïc khoâng phaân treû giaø.
Khoâng phaàn chôi baïn soá ta.
Can thieäptin caây vieäc maø xong ñaâu.
Phu theâ hoäi hieäp daùo ñaàu,
Lôõ duyeân buoåi tröôùc ngoõ haàu ñôøi sau
Thoâng minh chí khí phöôùc haøo,
Moät ñôøi thanh khieát sang giaøu baäc trung.
Laøm aên nhöõng vieäc khoâng cuøng,
Vieäc nhoû neân ñaëng lôùn duøng chaúng xong.
Ta neân tích ñöùc ôû loøng,
Mong nhôø ai höôûng trong voøng vaõng nieân.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an. Phoøng troäm caëp hao taøi, coù bònh ñau neân
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi tuoåi coù gaëp may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 98

Ñieàu kî: chôù neân can thieáp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình coù nhöùc
moûi chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn daëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít, ñeà phoøng
cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò
phi raày raø, hoaëc ñeà phoøng troäm caép maát ñoà
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toàn, phoøng coù ñoäng vieäc quan
laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daâu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 99

Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi
ít ngaøy
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Tyù
NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc (kî: nghe lôøi, can
thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: raày raø, gaùi hôøn
choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, ( kî: trai hôøn vôï, ngöôøi
quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn (kî: phaùp
luaät, raày raø, bònh hoaïn gaùi hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn hoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi soâng, ñí teù, choù döõ0
NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (kî:bònh hoaïn, caép
troäm gian tham, hung döõ, phaù hoaïi)
NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, xung
buoàn, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: phaùp luaät, tranh raày,
lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát,
trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî gian
tham, phaùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh hoä maïng, ( kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï,
nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn cöôùp
troäm, phaù hö hao)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Ñinh Söûu
Maïng: Giang Haï Thuûy
Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông ñoä maïng
Ñaùon xem soá maïng nhö laø
Ñinh Söûu maïng Thuûy soá ta nhö vaày
Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy,
Coù taät bònh kín coù vaày tröôøng sanh.
Thaùu Döông chieáu maïng khoân lanh.
Taùnh saùng mau hieåu taøi laønh taâm linh,
Veû vui göông dieän yù tình,
Chieâm bao thöôøng thaáy meï mình bay ñi
Long Thaàn chieáu maïng phoø trì
Tay laøm ra cuûa vaäy thì nhö chôi.
Soá naøy taïo laäp neân ñôøi,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 100

Gia ñình phuù tuùc choùi ngôøi thònh danh.


Coù duyeân ñaëng chöõ tam sanh,
Nôï duyeân deã taïo deã thaønh nguyeät hoa.
Moät ñôøi khoù troïn ñoù laø,
Ôû ñaëng beàn vöõng ñoù laø phöôùc sanh,
Ñeä huynh coát nhuïc chaúng laønh,
Nhôn tình aám laïnh daï daønh laõng sao.
Khoù nuoâi con kieán deã naøo,
Toán hao tieàn cuûa phöôùc haøo ñaëng neân.
Soá ôû moät choã khoâng beàn,
Ñoåi ñôøi khaùc xöù laäp neân gia ñình.
Caùch nôi cha meï döôõng sinh,
Aáy laø thuaän soá kieát tinh ñoä raøy.
Soá naøy ít coù naïn tai,
Kieát tinh ña chieáu hoâm nay vöõng vaøng.
Coù ñau mau huyeát chaúng an,
Thöôøng khi nhöùc moûi hoaëc sang gheû raøy.
Ta neân chöôûng Ñöùc laâu ngaøy,
Gia ñình an höôûng tieàn taøi vöôïng taêng.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp nhieàu vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi10 phaàn ñaëng 8 phaàn, caø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng cuûa tieàn hao toán, ngöøa keû
tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laàm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít, ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø
coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 101

Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo laéng vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh nhieàu vieäc xung buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän vôùi nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: ñeà phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng cuûa coù hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî chuùt ít, ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu
coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaêng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù binh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 102

Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troâm caëp hao taøi, hoaëc coù binh ñau chuùt
ít, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn. Sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Söûu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, ( kî: hay
lo nhieàu phoøng bònh hoaïn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh hoä maïng, coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe
lôøi, troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu tìa, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát (kî:lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kî teù)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu tìa, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp luaät, bònh
hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan
söï, ñi teù)
NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø ñoä, (kî: lo nhieàu, lo chi
phoøng thaât voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, troäm caëp, can thieäp huøn haïp, than
buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát
voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, haïp thô tôø (kî:ñöa tieàn
ra, caàu taøi, chöùc phaän, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, chöùc phaän, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:raày raø, phaùp
luaät, kî teù, quan söï, buoàn phieàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Maäu Daàn
Maïng : Thaønh Ñaàu Thoå
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Maäu Daàn maïng Thoå soá ta nhö vaày
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Soá naøy ta coù quyeàn haønh,
Ngöôøi sang troïng ñaõi coâng danh choùi ngôøi
Ñi ñeán xöù khaùc nôi nôi
Noùi rieâng ít tieáng laï thôøi nhö quen
Taùnh ngöôøi roäng raõi loøng beøn
Ton gan lôùn maät sang heøn khoâng phaân
Taâm ngöôøi khoâng ñoäc giai nhaân,
Giaän ngöôøi khoâng coá taùnh gaàn tröôïng phu
Ta neân döôõng taùnh tu taâm,
Cuûa tieàn nhö theå ñeøn lu caïn daàn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 103

Giaøu ngheøo ta khoù lo aâu,


Nhieàu phen ñôøi ñoåi sanh saàu soá ta,
Phu theâ xung khaéc baát hoaø,
Ñoåi dôøi duyeân nôï gaãm maø ñaéng cay
Ñeï huynh coát nhuùc chaân tay,
Anh em khaùc xöù ôû raøy phöông xa.
Khoâng nhôø thaân toäc khoù nöông,
Töï tay taïo laäp lo löôøng ñaëng neân.
Boãng thaân ta giöõ cho beàn
Moät laàn teù naëng chòu neân taät raày
Hình yeáu ñuoái laïi coù taøi,
Thoâng minh taùnh saùng ai taøi khoân lanh.
Haøo con ta chaúng ñaëng laønh,
Khoâng troâng nhôø caäy daï ñaønh laõng xao
Ta neân tích ñöùc veà sau.
Nhò Ñieàu khaéc kî ñaëng haøo thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn
hoa toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troâm caëp hao taøi, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi raày
raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tinh vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc bi ai, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn daëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc giaän vôùi nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, coù tieâng
thò phi raày raø, trong mình lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn daëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 104

Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt
ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaân tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc kî ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù vieäc chuùt ít sanh vieäc buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi
cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi hoaëc tai naï, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø
coù vieäc ñoäng quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát,coù vieäc
kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng vaø coù tieáng thò
phi raày raø, trong mình lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vaø giöõ mình keûo
bò teù, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc phoøng troäm caép
maát ñoà.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 105

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Daàn


NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, kî: nghe lôøi, ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ñi nhieàu, kyù teù, ñi soâng.
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaùt, caøu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh hoaïn
gian tham, phaù hoaïi, raày raø.
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, soâng saâu, ñi nhieàu.
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, haëp hung hoùa hieàn, kî: cöôùp
troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng
NGAØY THÌN ... haïp: ( khoâng coù), kî : buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî : phaùp luaät, raày raø,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàngl
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan sö, ñi
teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naï.
NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: bònh hoaïn,
raày raø, lo chi phoøng thaát voïng.
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coâ thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi.
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, kî: troäm caép, luaât phaùp, lo nhieàu ngöôøi noùi
laùo, trai hôn vôï.
NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, kî: ngöôøi thaân phaûn, quan söï, buoàn
phieàn.
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, kî: phaùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choâng.
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Kyû Meïo
Maïng : Thaønh Ñaàu Thoå
Nam: thôû Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoùan xem soá maïng nhö laø
Kyû Meïo maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh
Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh,
Cöïc khoå cha meï thöôøng sanh beänh raøy
Soá ta y loäc tieàn taøi,
Töï nhieân lo ñuû ngaøy ngaøy thaûnh thôi
Ngao du vui veû aên chôi
Ngöôøi khoâng khoå tri trong ñôøi raûnh rang.
Soâ naøy tay coù quyeàn baøn.
Coâng danh chöùc phaän ngöôøi sang yeâu vì
Khoâng phaàn chôi baïn soá ni.
Tin phaàn can thieäp deã chi ñaëng troøn.
Ñoái ngöôøi trong hau loøng son.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 106

Ngaøy sau trôû maët lai coøn phaûn taâm.


Than loäc laõnh thaûm buoàn thaàm
Cuøng laø huynh ñeä khoù loøng thôø nhau.
Vôï choàng ñaëng hieäp muoân sau,
Môùi laø ñaëng toát phöôùc haøo beàn laâu.
Ngöôøi hay tín ngöôõng nhieäm maøu,
Yeâu laønh chuoäng phaûi ngoõ haàu thieän taâm.
Cuûa phuï aám ta khoù caàm,
Daàu coù aûnh taøm ñöôøng hao ra.
Ñeâm thanh ngôù ngaån loøng ta,
Ngó suy buoàn tuoåi vaäy maø queâ xöa.
Khoâng chòu khi thò chaúng öa,
Ai maø khinh bæ ta chöøa ngöôøi xa.
Ta neân tích ñöùc ñoù laø,
Ngoõ haàu phaùt ñaït cöûa nhaø vinh quang.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù binh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù veû gaëp may thaïnh vöôïng, tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc trong mình nhöùc moûi chuùt
ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng vieäc coù ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc giaän buoàn nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm
caép maát ñoà, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 107

Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: cuûa tieàn hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ
mình keûo bò teù.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, coù bònh ñau neân caàu nguyeän
Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng,
hoaëc ñoåi dôøi, coù vieäc ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong loøng lo tính
nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaân nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm
caép maát ñoà, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän
nhau chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn. Lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 108

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Meïo


NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp
luaät raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi,
ñi soâng, nghe lôøi)
NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: than
buoàn, nghe loi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát. (Kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, traønh raày, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: thô tôø, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(Kî: gian tham, ñaøo ñaát,
trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phaùp
luaät, bònh hoaïn thò phi)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, nhaäp hoïc, hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: moïi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (Kî: bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: phaùp luaät, raày raø, lo nhieàu,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî:trai hôøn vôï, ñaøo ñaát,
ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Canh Thìn
Maïng: Baïch Laïp Kim
Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø baø Chuùa Tieàn Nöông Nöông ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø
Canh Thìn Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy,
Tuoûi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày.
Bònh phuø chieáu maïng chaúng may,
Thaân hình yeáu duoái bònh hoaøi khoâng an
Lo hay lo tính ña ñoan,
Khoå taâm öu löï gia ñaøng laøm aên.
Ngöôøi coù möu trí loøng baêng.
Tính cao lo thaáp khoan hoaèng môû mang.
Taùnh öu kinh saùch luaän baøn,
Ham nghe nghóa lyù laø ñaøng saùng thoâng.
Soá ta tieàn cuûa phöôùc hoàng,
Ñuû aên ñuû maëc ngoû mong ñaäu taøi.
Gia ñình coù soá ñoåi thay,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 109

Ñoâi laàn môùi ñaëng hoâm nay taïo thaønh.


Vôï choàng hoøa hieäp raønh raønh,
Moät ñôøi beàn vöõng chôù sanh ñoåi dôøi.
Soá ta chaúng ñaëng thaûnh thôi,
Khi aên khoâng heát khi thôøi ngoài khoâng.
Taùnh ngöôøi khoâng ñaëng beàn loøng,
Buoåi ñaàu tính lôùn sau hoøng nhoû thay.
Giaän ngöôøi ñeå daï hoâm nay,
Ôn ngöôøi ra phaûi cöùu maïng.
Mong ngaøy traû nghóa veïn toaøn môùi vui.
Ngöôøi sang troïng ñaõi baõi buoâi,
Coù duyeân ñi ñöùng khieán xui thöông tình.
Ta neân tích ñöùc giöõ gìn,
Bieán hung vi keát gia ñình laäp neân.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñoôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôø choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø trong mính nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôùn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 110

Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít,
phoøng troäm caép maát ñoà vaø coù tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñoôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôø choã ôû, vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau toûng ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính vieäc nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøngvaø caàu nguyeän Trôøi phaät phoø hoä.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän
nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Thìn
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, coù quôùi nhôn hoä
tröïo, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: gian tham, phaùp
luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 111

NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thôn, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caâu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû,, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî:nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc
nhôn möu haïi)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî:trai hôøn vôï, nhöùc moûi,
lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caøu
taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham,
pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî:ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, ñaøo ñaát)
NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî:ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp,
nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî:nhöùc moûi, lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Taân Tî
Maïng: Baïch Laïp Kim
Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nö: thôø baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Taân Tî Kim maïng soá ta nhö vaøy.
Tuoåi Hoûa Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hi ñaây khöùc raày,
Thuôû nhoû ñau ñeû chaúng may,
Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay nhöùc mình,
Thaùi Döông chieáu maïng taâm linh,
Chöa tôùi bieát tröôùc yù tinh saùng thoâng.
Long thaàn chieáu coá phöôùc hoàng,
Cuûa tieàn phaät ñaït raày mong sang giaøu.
Ta laøm ra cuûa bieát bao,
Gia ñình taïo laäp ñaëng haøo vinh quang.
Soá ta choàng vôï chaúng toaøn,
Ñoåi ñôøi caùch trôû ñoâi ñaøng reû phaân.
Ñôøi sau sum hieäp nghóa aân,
Cuõng laø khaéc yù laø phaàn soá ta.
Coù möu leùo laét vaäy maø,
Chí khí cöùng coûi daùm qua maët ngöôøi.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 112

Coù duyeân ñi ñöùng toát töôi,


Quôùi nhôn giuùp ñôõ khoù möôøi cuõng xong.
Taùnh ngöôøi sau tröôùc chaúng ñoâng,
Vui loøng thöông voäi buoàn loøng gheùt mau.
Loøng lo nhieàu vieäc lao xao,
Thaáy Ñieàu traùi yù can vaøo noùi ra.
Laøm aên ngöôøi gheùt tính ra,
Daàu maø coù gheùt cuõng laø khoâng sao.
Coù tay thöông maõi veà sau,
Ñoù laø thuaän soá phöôùc haøo ñaëng neân.
Ta taâm döôùng taùnh cho beàn,
Gia ñình phaùt ñaït tuoåi teân choùi ngôøi
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù tieáng thò phi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
hình phaït, trong loøng lo tính nhieàu vieäc
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø giöõ mình keûo bò teù,
hoaëc coù vieäc ñoäng quan laøng, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, caø coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn
giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû , chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vaø coù tieáng thò phi raày raø hoaëc vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän nhau chuùt ít
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 113

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong
loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaànd daëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà
chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caêp hao taøi, vaø coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöù
mình keûo bò teù.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaøn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc
ñoåi dôøi choã ôû, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù deà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
phoøng troäm caép maát ñoà, neân ñeà phoøng caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Ngaøy haïp, kî cuûa tuoåi Taân Tî
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai bi)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 114

NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan söï, nghe
lôùi, huøn haïp, ñi nhieàu_
NGAØY THÌN ... haïp: caøu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, tranh raày)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng( Kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi, phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî:ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù,)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, haëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî:
quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh
hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôn, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, ( kî; ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Nhaâm Ngoï
Maïng: Döông Lieãu Moäc
Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoùan xem soá maïng nhö laø,
Nhaâm Ngoï maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa maïng Moäc soá naøy,
Ñieàu khaùch chieáu maïng chaúng may,
Phaûi phoøng teù naëng chòu raøy taät thaân.
Chìm ghe teù gieáng moät laàn,
Phaûi phoøng soâng gieáng laø phaàn kî ta.
Taùnh öa troàng tæa ñoù laø
Taám loøng roäng raõi ham maø thieân taâm.
Caûu tieàn ta khoù giöõ caàm,
Laøm ra coù cuûa laïi taàm ñöôøng ho.
Soá khaéc cha meï deã naøo,
Laøm cho phuï maãu lao ñao thöông hình.
Taùnh ngöôøi caàn kieäm giöõ gìn,
Tuoåi xuaân laän ñaän gia ñình khoù neân.
Trung nieân vaõn caûnh vöõng beàn,
Lôùn tuoåi taïo laäp ñaëng neân gia ñình.
Soá ta gaàn ñaëng ngöôøi vinh,
Hoaëc coù quyeàn töôùc thaân tình ngöôøi sang.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 115

Vôï choàng sum hieäp veïn toaøn,


Treân hoaø döôøi thuaän ñoâi ñaøng yeâu thöông.
Haøo con cuõng ñaëng kieát töôøng,
Sanh nhieàu nuoâi deã an khöông thaïnh haønh.
Thoâng linh loøng daï hieàn laønh,
Ra nôi coâng chuùng ñaëng raønh trí lo.
Tuoåi xuaân khoå nhoïc laàn doø,
Nhieàu Ñieàu tai aùch nhö ñoø ñi soâng.
Khaù neân döôõng ñöùc beàn loøng,
Ngaøy sau ñaëng höôûng phöôùc hoàng thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, va coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän nhau chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù
vieäc kî cuõng ñaëng nheï
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 116

Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù troäm caëp hao taøi.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo
tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troâm caëp hao taøi, coù bònh ñau, neân
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù vieäc ñi
ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Ngoï
NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï ( Kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai
hôøn vôï, xung buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 117

NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc moûi,
lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân phaûn,
ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn
choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe lôøi,
ñi soâng)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn, keû gian tham)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôøn, nhaäp hoïc, quôùi nhöon hoä trôï (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi hôøn
choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöông, (kî: ngöôøi quen phaûn,
dôøi choã ôû, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, keû gian tham, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (kî: keû gian tham,
bònh hoaïn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Quí Muøi
Maïng: Döông Lieãu Moäc
Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Quí Muøi maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoåi maïng Moäc soá naøy,
Tuoûi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh,
Trí saùng mau hieåu taøi laønh taâm linh.
Long thaàn ñoä maïng keát linh,
Cuûa tieàn phaùt ñaït giöõ gìn trong tay.
Khoâng chòu noùi doái vôùi ai,
Noùi sao coù vaäy vieäc raøy ñinh ninh.
Chaún chòu noùi phaïm ñeán mình,
Naëng lôøi nhieàu tieáng nghóa tình döùt xa.
Löông duyeân caùch trôû soá ta.
Nhieàu nôi duyeân nôï vaäy maøkhoù song.
Ñeán sau loan phuïng chung phoøng,
Gaëp nôi haøo phuù phöôùc hoàng beàn laâu.
Roäng loøng vui veû ngoõ haàu,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 118

Cöùu ngöôøi roài laïi ñaùo ñaàu khoâng ôn.


Cöûa nhaø dôøi ñoåi nguoàn côn,
Caùch xöû cha meï dôøi chôn xöù ngöôøi.
Môùi laø taïo laäp toát töôi,
Ñaëng neân cô nghieäp vui cöôøi vinh quang.
Soá coù ñau gheû chaúng an,
Hoaëc thieáu maùu huyeát thöôøng mang nhöùc mình.
Baø con laõnh daïm nhôn tình,
Khoù nöông nhôø caäy töï mình laäp neân.
Vieäc laøm chaúng ñònh tröôùc beàn,
Muoán laøm laøm ñaïi hö neân quaûn gì.
Neân laøm Aâm ñöùc vaäy thì,
Gia ñình phaùt ñaït maïng tuyø ñöùc sanh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên cso gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònhd dau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 119

Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chut ít, sanh vieäc xing buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc
ñoåi dôøi. Neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc
quan laøng hình phaït.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
coù vieäc kî ñeø phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo
tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau ít
ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 120

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quùi Muøi


NGAØY TYÙ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn, huøn
haïp)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn
vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôùn hoä trôï,
(kî:ñöa tieàn ra, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:pheùp luaät, raày
raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: kî teù, quan söï, dôûi
choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caøu taøi,
nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taøo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai hôøn
vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, ngöôøi
quen phaûn, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng ñi nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, raày
raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan söï,
ñi teù, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi: Giaùp Thaân
Maïng: Tuyeàn Trung Thuûy
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Giaùp Thaân maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaøy töông sanh.
Soá ngöôøi ñaëng höôûng tu haønh,
Ít khi cöïc khoå phöôùc laønh thaûnh thôi.
Mieäng linh noøi tröôùc nhöõng lôøi,
Nhöõng Ñieàu hung kieát noùi thôøi chaúng sai.
Soá coù quyeàn töôùc trong tay.
Gaàn ngöôøi sang troïng yù raøy meán thöông.
Giöõ thaân soá phaän baát löông,
Moät laàn teù naëng bò thöông taät raøy.
Soá ta y loäc tieàn taøi,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 121

Gia ñình no ñuû hoâm nay an toaøn.


Taùnh tình hoøa thuaän taâm khoan,
Oân nhu meàm moûng laø ñaøng thieän löông
Tuoåi xanh vaän tô gioù söông,
Ngöõa nghieâng ñoâi ñoä laø ñöôøng khoå taâm.
Trung nieân vaõng caûnh taøi laâm,
Lôùn tuoåi phaùt ñaït cuûa caàm beàn laâu.
Khoâng phaàn chô baïn ngoõ haàu,
Tin caäy töû teá ñaùo ñaàu phaûn taâm
Ñeä huynh coát nhuïc tình thaâm,
Nghóa tình aám laïnh coù caàm nhö khoâng.
Soá trai coù khaéc con doøng,
Baèng maø soá gaùi phaûi phoøng khaéc phu.
Maïng naøy lôùn tuoåi ñi tu.
Xuaát gia ñaàu Phaät ngao du cöûa thuyeàn.
Ta neân tieän taùnh taâm kieân,
Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng yeân gia ñìng.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
` Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn daëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc vôï choàng coù vieäc
buoàn chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaêng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaøn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cung ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc
quan laøng hình phaït, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 122

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan
laøng, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñöïng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông,
lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn daëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän nhau chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù
tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình khoû bò teù, hoaëc ñau chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 123

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Thaân


NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù,
quan söï, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöù bònh, (kî:bònh hoaïn raày raø, gian
tham, lo chi phoøng thaát voïng)(
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát,(kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc
moûi, lo phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï.)
NGAØY THÌN ... haïp: cô quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than
buoàn nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä mang, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, raày raø)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian
tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: khoâng coù (kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, ( kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi: Aát Daäu
Maïng: Tuyeàn Trung Thuûy
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Aát Daäu maïng Thuyû soá ta nhö vaäy.
Tuoåi Kim maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy.
Sôùm sanh coù bònh chaúng may,
Khoù nuoâi thuôû nhoû thöôøng ngaøy oâm ñau.
To gan lôùn maät lôùn taâm cao,
Soá ngöôøi tröôøng thoï phöôùc haøo soáng laâu.
Chí khí cöùng coûi cao saâu,
Vui mieäng hay noùi ñöïng caâu chuîeân vui,
Gia ñình taïo laäp xong xuoâi,
Tieàn taøi y loäc duø nuoâi ñuû duøng.
Anh em tuy coù chaúng cuøng,
Ñeàu moät theáu söùc khoù tuøng laäp neân.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 124

Vieäc chi ta töï lieäu eân,


Tin huøn can thieäp chôù neân vieäc gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Khoâng caàn chôi baïn soá ni,
Vì tính baèng höõu sau thì buoàn than.
Löông duyeân vôï choàng khoâng toaøn,
Ñôøi sau hoäi hieäp ñaëng an gia ñình.
Coù duyeân gaàn ñaëng ngöôøi vinh,
Hoaëc coù chöùc phaän troïng tính ngöôøi sang.
Baø con thaân toäc hoøa an,
Meán thöông thuaän thaûo veïn toaøn nghóa aân,
Taùnh ngöôøi cöùng coûi khoâng vaân,
Chaúng chòu coù uoán laø phaàn nghòch ta.
Ñoaùn xem soá maïng phaân qua,
Khoå taâm nhieâu thuôû môùi laø vöõng neân.
Ta taâm döôõng taùnh cho beàn,
Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng neân cöûa nhaø.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, coù bònh
ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vôï
choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng
suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø phoøng troäm
caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï/
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, neân ñeå yù ñeà phoøng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 125

Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc trong minh nhöùc moûi chuùt ít, coù
bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caëp hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoân.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong minh nhöùc
moûi chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu
nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 126

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Daäu


NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaát, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn
vôï, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ( pheùp luaät, raày raø, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ngöôøi
thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng )
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp,
ñi teù, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, nhöùc moûi,
lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choâng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi: Bính Tuaát
Maïng: Oác Thöôïng Thoå
Nam: thôø Caäu Taøi Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Bính Tuaát maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Thoå soá naøy,
Tuoûi cuøng vôùi maïng hieäp vaày tröôøng sanh.
Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng laønh,
Oâm ñau keå thaùc nhoïc nhaèn meï cha.
Traèm Phuø chieáu maïng cho ta,
Teù soâng cuøng gieáng vaäy maøn phoøng aâu.
Taùnh ngöôøi kheùo leùo ñuoâi ñaàu,
Vaäy vieäc laøm kyõ löôõng ngoõ haàu xöng taâm.
Cuûa tieàn ta khoù giöõ caøm,
Sôùm voâ cöûa tröôùc toái taàm cöûa sau.
Ñoái ngöôøi töû teá döôøng naøo,
Trôû loøng phaûn yù bieát bao nhieàu laàn.
Thieáu tinh nhoû maät laø phaàn,
Taùnh hieàn yù nhaéc roõ phaân thieän hoaø.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 127

Ngöôøi sanh yeâu chuoäng troïng ta,


Keû nhoû ñem daï vaäy maø phaûn taâm.
Höôûng nôi taøi ngheä aám thaân ñoù laø,
Ngöôøi coù taùnh saùng hieåu xa,
Gaëp nhöõng vieäc khoù tính sau mau thaønh.
Boån thaân ta khaù giöõ laønh,
Moät laàn teù naëng chò ñaønh taät thaân.
Gia ñình dôøi ñoåi ñoâi laàn,
Môùi laø ñaëng vöõng töï taâm laäp thaønh.
Löông duyeân choàng vôï chaúng laønh,
Ñôøi sau khaùc xöù töông sanh ôû ñôøi.
Thi aân boå ñöùc nhieàu nôi,
Höôûng nhôø haäu vaäy thaûnh thôi gia ñình.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù binh trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình lo tính nhieàu vieäc,
coù bònh neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaân ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít,
sanh vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 128

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 9 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caëp hao taøi, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc than buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc
ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cung ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, hoaëc coù troäm caëp maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Tuaát
NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (Kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 129

NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû
gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî : quan söï,
taïo choã ôû, ñi teù, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn, keû gian tham, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp,
ñi soâng, than buoàn0
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát
voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî:
ñöa tieàn ta, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan sö)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, raày raø,
gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù, dôøi
choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh
hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trô, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi
quen phaûn, hay xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Ñinh Hôïi
Maïng: Oác Thöôïng Thoå
Nam: thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Ñinh Hôïi maïng Thoå soá ta nhö vaày,
Tuoåi Thuûy maïng Thoå soá naøy,
Tuoûi cuøng vôùi maïng hai ñay khaéc raøy.
Beänh phuø chieáu maïng chaúng hay,
Vaán vöông bònh hoaïn thöôøng ngaøy boå thaân.
Taùnh ngöôøi vui veû laø phaàn,
Baûi buoâi troïng ñaõi nghóa aân ngoït ngaøo.
Ñoái ngöôøi töû teá döôøng naøo,
Phuïc nôi ngoaøi maät taâm baøo phaûn khi.
Cuûa tieàn y loäc soá ni,
Cuõng laø ñaëng höôûng vaäy thì böïc trung.
Quaûn baøo thôøi giaän khoâng cung,
Ngöûa nghieâng ñoâi ñoä thung dung môùi laø.
Nôï duyeân deã taïo soá ta,
Moät ñôøi beà vöõng raày raø khaéc nhau.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 130

Thoâng minh taùnh kheùo leï mau,


Thöoïng toân haï troïng phöôùc haøo thieän taâm.
Soá ta höôûng thoï laâu naêm,
Taâm thaønh thieän söï phöôùc laâm an toaøn.
Haøo con khaéc ñöùa ñaàu haøng,
Muoân thôøi nuoâi deã sôm toaøn ñaëng ñaâu.
Töï at taïo laäp môùi maàu,
Khoù nöông nhôø höôûng trong baàu ñôïi huynh.
Taïo neân cô nghieäp gia ñình,
Khaùc xöù cha meï kinh ñinh cöûa nhaø.
Khoâng gaàn thaân toäc soá ta,
Moät mình toan lieäu cao xa loã lôøi.
Khaù neân tích thieän ôû ñôøi,
Gia ñình phong tuùc höôûng nôi an phaàn.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc cuûa tieàn coù hao toán
chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø,
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø trong
mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 131

Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
phoøng troäm caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù
tieáng thò phi raày raø, trong loøng tính nhieàu vieäc.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc
ñoåi dôøi, coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong mình
nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, neân tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao taøi,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hay bò teù, caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Hôïi
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo nhieàu, lo chi
phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 132

NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (Kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, than
buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaït, tieáng thò phi, lo nhieàu, traøi
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: keát hon, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo chi
phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn.)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham,
quan söï, than buoàn nhieàu)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, hoøng quan
söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, raày raø,)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng, (kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Maäu Tyù
Maïng : Thích Lòch Hoûa
Nam:thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Maäu Tyù maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thuûy maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Nhaát sanh nhaát töû chaúng may,
Keá thaùc thuôû nhoû phöôùc raøy ñaëng qua.
Vaän hay dôøi ñoåi baân ba,
Thöôøng hay ñi ñöùng cöûa nhaø phieân löu.
Daàu ta roäng trí saâu möu,
Cuõng laø ñuû duïng phieàn öu vaän thôøi.
Vôï choàng thay ñoåi nhieàu nôi,
Khoå taâm choàng vôï tieáng lôøi khoâng an.
Ngöôøi coù möu keá ña ñoan,
Khoù ai qua maët vöõng vaøng phaàn ñoâng.
Ngöôøi sang thöôøng meán phöôùc hoàng,
Nhôn tính töû teá ñoái loøng ñôõ nöng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 133

Tieåu nhôn keû nhoû khoâng chöøng.


Phaûn taâm choïi yù ñaõ töøng nhieàu khi.
Thoâng minh taùnh saùng vaày thì,
Tính toaùn keá chöôùc deã gì thua ai.
Ñôøi danh tay coù ngheä taøi,
Höõu taøi voõ maïng khoù raøy ñaëng neân.
Haøo con khoâng ñaëng troïn beân,
Sanh ña döôõng thieáu töï eân lo löôøng.
Laøm aên khôûi lôùn baát töôøng,
Nhoû thôøi neân vieäc ñaëng thöôøng böïc trung.
Taùnh ngöôøi ngay thaúng chaúng cuøng,
Soâ naøy nam nöõ ñeàu truøng löông duyeân.
Ta neân tích ñöùc taùm kieân,
Nheï Ñieàu khaéc kî vöõng yeân gia ñình.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ
mình keûo bò teù.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøn,
daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caë hao taøi, coù bònh neân
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 134

Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù bònhd ñau ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aê coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù troâm caëp maát ñoà.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng cuûa tieàn hao toán ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù
vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñao
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù binh ñao chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 135

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Tyù


NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
can thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn.)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, dôøi choã ôû, (Kî: raày raø, gaùi hôøn choàng,
nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (Kî: trai hôøn vôï, ngöôøi
quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày
raø bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, choù döõ)
NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (kî: bònh hoaïn, caép
troäm, gian tham, hung döõ, phaù haïi)
NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, ñi
nhieàu, xung buoàn0
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát (kî: pheùp luaät, raày raø, ñaøo
ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát,
trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hung, haëp hung hoùa hieàn, (kî: gian
tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï,
nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn.)
NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, cöôùp
troäm, phaù hö hao)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi: Kyû Söûu
Maïng: Thòch Lòch Hoûa
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Kyû Söûu maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông xanh,
Göông ñieän saùng laùng khoân lanh,
Boån thaân coù bònh thöôøng sanh ñau hoaøi.
Soá tay loäc tieàn taøi,
Cuûa tieàn phaùt ñaït ngaøy raøy aám thaân.
Ñôøi sanh ta ít khoå thaân,
Khoå taâm hôn heát nhieàu phaàn öu tö,
Nôï duyeân nhieàu choã baáy chöø,
Trung minh hueä chuùc neân hö môùi töôøng.
Vôï choàng caùch trôû ñoâi phöông,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 136

Ñôøi sau ñaëng vöõng gia ñöôøng laäp neân.


Taùnh ngay vui mieäng loøng beàn,
Taøi naêng ngheä thuaät tuoåi teân neân raøy.
Trong mình coù bònh thöôøng ngaøy,
Tieåu taät tieå bònh coù raøy soáng laâu.
Coù duyeân ñi ñöùng ngoõ haàu,
Ngöôøi ñeàu tieáp ñaõi baát caâu xa gaàn.
Coù tay thöông maõi ñaëng phaàn,
Soá ngöôøi coù loä ta caàn theâm hay,
Vieäc chi ta tính mau tai,
Ta laøm chaäm treã vieäc raøy khoù mau.
Muoá nheï taät bònh ngaøy sau,
Caùch nôi cha meï phöôùc haøo ñaëng an.
Ñeä huynh cuõng ñaëng thuaän haøo,
Cuõng laø con chaùu ñaëng haøng böïc trung.
Khaù neân tích ñöïc boài vun,
Gia ñình phaùt ñaït höôûng cuøng ngaøy sau.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo
tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà phoøng
vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù
vieäc kî chut ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít,
vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 137

Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, gia ñaïo
ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít,
coù tieáng thò phi raày raø, sanh vieäc xung buoàn
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc
may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu
coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc
laøm giöõ baâc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 138

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung yù than buoàn.
Ngay kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Söûu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay
lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi,
troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn.)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kî teù)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh
hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù, quan
söï, kî teù)
NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieàn baø ñoä, (kî: lo nhieàu, lo chi
phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, cöôùp troäm, can thieäp, huøn haïp,
than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo phoøng thaát
voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp
luaät, khoå taàm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi, kî
teù, quan söï, buoàn phieàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Canh Daàn
Maïng: Toøng Baù Moäc
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieàn Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Canh Daàn maïng Moäc soá ta nhö vaày,
Tuoåi Moäc maïng Moäc soá naøy,

Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy.


Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng may,
Thoâng minh taùnh saùng thaáy raøy mau thoâng.
Coù duyeân nôn choán phaøn ñoâng,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 139

Ngöôøi sang troïng ñaõi phöùôc hoàng meán thöông.


Soá ta xa caùch queân höông,
Ñoåi dôøi nhieàu choã gia ñöôøng khoâng an.
Chaân tay ñi ñöùng leân ñaøng,
Lo ñoùn lo ñaùo chaúng an trong loøng.
Mieäng huøm gan söùa khoù ñoøng,
Boä mieäng khoâng kín khoù mong daáu raøy.
Öa ai heát cuûa chaúng hay,
Gheùt ai heát tieáng cheâ bai khinh cöôøi.
Phaûn phuùc voâ haäu taùnh ngöôøi,
Tröôùc thôøi töû teá buoàn cöôøi ngaøy sau.
Cuûa tieàn nhu theå chieâm bao,
Ñuû aên ñuû maëc sôùm vaøo toái ra.
Khoù nhôø coát nhuïc soá ta,
Moät mình lo lieäu vaäy maø ñaëng neân.
Vôï choàng caùch trôû khoâng beàn,
Ñôøi sau hoäi hieäp yeân nôi gia ñình.
Soá ngöôøi tay coù taøi tính,
Ngheà nghieäp saün coù trong mình toát hôùn.
Cuûa tieàn hao hôùt nhieàu côn,
Tay laøm ra cuûa chi sôøn toán hao.
Tu taâm döôõng taùnh ngaøy sau,
Nheï Ñieàu khaéc kî ñaëng haøo thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieâc xung yù than
buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, hoaëc coù tieáng thò phi
raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 140

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø
toát.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù
tieáng thò phi raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù vieäc xung yù chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng
suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
hoaëc coù bònh ñau neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo
tính nhieàu vieäc, vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi vaø coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi
dôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 141

Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông,
lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, ngöøa troäm caëp maát ñoà.

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Daàn


NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa
tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi nhieàu, ñi teù, ñi soâng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh
hoaïn, gian tham, phaù haïi, raày raø,)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: cöôùp troäm,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), Kî: buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù döõ)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät raày raø,
lo nhieàu trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî quan söï, ñi
teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naïn)
NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn,
raày raø, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî:ñöa tieàn
raø, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: troâm caép, luaât pheùp, lo nhieàu, ngöôøi noùi
lao, trai hôøn vôï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn trôï, (kî:ngöôøi thaân phaûn, quan söï, buoàn phieàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Taân Meïo
Maïng: Toøng Baù Moäc
Nam: thôø Oâng An Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Taân Meïo maïng Moäc soá ta nhö vaøy.
Coù duyeân vui veû toát thay,
Maët trôøi ñaàm thaám ít hay duyeân taø.
Taâm tö thieän taùnh yù hoaø,
Giaän noùi cho bieát boû qua khoâng hôøn.
Soá ta caùch trôû caên ñôn,
Nhieàu nôi duyeân nôï keo sôn khoâng beàn,
Sau daàu coù ñaëng hieäp neân,
Cuõng coù khaéc ñoâi beân baát hoaø.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 142

Tieàn taøi y loäc soá ta,


Cuûa tieàn phaùt ñaït cöûa nhaø aám no.
Noùi ngaøy thaúng chòu noùi co,
Ngöôøi coù chi khí loøng lo vöõng vaøng.
Thaân ta thì ñaëng raûnh rang,
Trí ta chaúng raûnh laïi caøng khoå taâm.
Töï tay laäp nghieäp taøi laém,
Baø con thieáu söùc khoù taàm nhôø nhau.
Coù taøi thöông maõi phöôùc haøo,
Trai thôøi coù loäc, gaùi vaøo nguyeät hoa.
Thöông hay sanh tieáng raày raø,
Phaûi phoøng hình phaït soá ta coù raøy.
Khoâng phaàn höôûng cuûa gia taøi,
Daàu maø coù höôûng phaù raøy tieâu hao.
Naêm canh giaác moäng chieâm bao,
Töôùng tinh xuaát hieän chaïy mau nheï mình.
Khaù neân boá ñöùc xem kinh,
Khöông ninh an höôûng gia ñình vöông taêng.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaøn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh trong ngöôøi khoâng ñaëng an, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, coù bònh ñao neân
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, xanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít. Trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau. Ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm
caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 143

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít,
vaø coù tieáng thi phi raày raø.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu coù
vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau
chuùt ít, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, ngöøa troâm caép
maát ñoàn, hoaëc coù binh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø trong loøng lo tính
nhieàu vieâc.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù
neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troâm
caëp hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, vaø coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 144

Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taâm Meïo
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hung, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, ( kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi
soâng, nghe lôøi)
NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: than
buoàn, nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham, ñaøo
ñaát, trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:
pheùpluaät, bònh hoaïn, thò phi)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät raày raø, lo nhieàu,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo
ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Nhaâm Thìn
Maïng: Tröôøng Löu Thuûy
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ:thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Nhaâm Thìn maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Thuyû soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Khoù nuoâi thuôû nhoû chaúng may,
Ñau oám keá thaùc naïn tai buoåi ñaàu.
Phuø traàm chieáu maïng phoøng aâu,
Teù soâng teù gieáng ngoõ haàu moät khi.
Soá coù quyeàn töôùc vaäy thì,
Cuõng laø chöùc phaän kòp kyø coâng moân.
Ngöôøi sang troïng ñaõi kính toân,
Ra tay trôï giuùp baûo toàn nghóa aân.
Keû nhoû phaûn yù khoù phaân,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 145

Chôù neân tin ban sau laàn phaûn taâm.


Cuûa tieàn ta khoù giöõ caàm,
Tay laøm ra cuûa taàm ñöôøng toån hao.
Taùnhkhoâng ñònh tröôùc vieäc naøo,
Muoán laøm laøm ñaïi tay mau kheùo ngheà.
Sieâng naêng caàn kieäm gia teà,
Tay chaân chaúng nghó nhieàu beà tính lo.
Tuoåi xuaân roäng tri laàn doø,
Lôn leân cuõng ñaëng aám no gia ñình.
Vôï choàng sum hieäp ñinh ninh,
Haøo con thaïnh vöôïng hieån vinh thay laø.
Mieäng hieàn loøng döõ taùnh ta,
Thöông thôøi ñeå daï gheùt maø ñeå taâm.
Cô möu kheùo leùo saùng taàm,
Khaù xem hoaï phöôùc tuyø hình,
Laøm nhieàu Ñieàu thieän an ninh vöõng beàn.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù ñoäng vieäc
quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung than buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 146

Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa döoøng, ngöøk, cuûa tieàn hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheïu.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít
vaø phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình khoûi bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù
vieäc buoàn chuùt ít
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aê töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieâc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc
coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: phoøng troâm caép hao taøi, ngöøa coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc tranh phaûn raøy
raø, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 147

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Thìn


NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoùc, coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä
trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:gian tham, pheùp
luaát, tranh raày, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn0
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu binh, (kî: bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp, aùc
nhôn möu haïi)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: trai hôøn vôï, nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:keû gian tham,
pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, ñaøo ñaât)
NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp,
nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn.)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Quí Tî
Maïng: Tröôøng Löu Thuûy
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Quí Tî maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh coù bònh chaúng may,
Trong mình yeáu ñuoái hoaëc raøy taät thaân.
Göông dieän vui veû laø phaàn,
Taùnh hieàn yù deã khoâng phaân sang heøn.
Caïnh tranh ngoân ngöõ nhieàu phen.
Khoâng nhòn lôøi noùi thöôøng beøn caõi nhau.
Taùnh muoán mua gaép xoân sao.
Loøng ngöoài khoâng ñoäc noùi aøo boû qua.
Yù ham haùt xöôùng ñôøn Super Ca,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 148

Ít hay lo tính chuyeän xa laâu daøi.


Luaän xem duyeân nôï hoâm nay,
Vôï choàng caùch trôû ñoåi thay nhieàu laàn.
Khoå taâm choàng vôï phaân vaân,
Ñeán sau keát nghóa Chaâu Traàn beàn laâu.
Cuûa tieàn tay taïo daõi daàu,
Haøo taøi khoù giöõ ngoõ haàu vaøo ra.
Thoâng minh lanh lôïi thaáy xa,
Gaàn ngöôøi sang troïng xem qua thöông raøy.
Cöûa nhaø dôøi ñoåi nhieàu thay,
Gaàn ñaëng huynh ñeä hoâm nay phöôùc phaàn.
Haøo con khoâng troïn khoù phaân,
Sanh ña döôõng thieåu vaéng phaàn veà sau.
Ñeä huînh xung khaéc ñoàng baøo,
Ít khi haïp yù nhôø nhau coù phaàn.
Khaù neân döôõng taùnh tu taâm,
Höôûng nhôø haäu vaän thaân thoï tröôøng.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng hình phaït, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, giöõ mình keûo bò teù, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi
dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 149

Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong
mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daãu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, trong
loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may veà chöùc
phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa
tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieác xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng8 phaàn, lo tính vieäc
chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø trong mình
nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn,
phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 150

Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Tî


NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai bi)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, giam tham, quan söï, nghe
lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: binh
hoaïn, tranh raày)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng, (kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), Kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù.
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (Kî: pheùp luaát,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä, quôùi nhôn
hoä trôï, (kî: quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng
NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày ra, bònh
hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Giaùp Ngoï
Maïng: Sa Trung Kim
Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Giaùp Ngoï Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh boån maïng chaúng may,
Khoù nuoâi keá thaùc naïn tai tuoåi ñaàu.
Gia ñình dôøi ñoåi lo aâu,
Boân ba ñi ñöùng ngoõ haàu nhieàu khi.
Taùnh öa baèng höõu yeân vì,
Troïng ñaõi chuùng baïn vaäy thì vui chôi.
Ñoái loøng töû teá vaäy thôøi,
Sau bò ngöôøi phaûn ñoái dôøi nhôn taâm.
Cuûa tieàn tai loäc tay caàm,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 151

Cuõng laø no aám taøi laâm trung bình.


Muoán cho ñaëng veïn khöông minh,
Coù quyeàn coù sôû giöõ gìn laäp neân.
Löông duyeân chaäm treã khoâng beàn,
Ñoåi dôøi xung khaéc ñoâi beân baát hoaø.
Loøng khoâng ñònh tröôùc vaäy maø,
Muoán laøm laøm ñaïi taùnh ta toát môø.
Anh em khoù ñaëng vaäy nhôø,
Ñieàu laø thieáu söùc bao giôø troøn nhau.
Taùnh linh bieát tröôùc taâm cao,
Hoà nghi trong truïng ñeán sau nhö lôøi.
Haøo con sung tuùc thaûnh thôi,
Toát haøo con kieán xaáu nôi vôï choàng.
Ñeâm naèm giaác moät thaáy soâng,
Nheï mình bay boång bieån soâng qua raøy.
Thi aân boá ñöùc nhieàu ngaøy,
Gia ñình yeân vöõng tieàn taøi loäc taêng.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc
coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát.
Ñieàu kî: phoøng cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, chôù
neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 152

Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieâc.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau
chuùt ít, phoøng troäm caép maát ñoà.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo
tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 153

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï
choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû traûnh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Ngoï
NGAØY TYÙ ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, xung buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân phaûn,
ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoàn, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi
hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi,
quan söï, ñi soâng)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, keû gian tham)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, quôùi nhôn trôï, (kî: nghe lôøi
huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi
hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(kî: ngöôøi quen
phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
ñi teù quan söï, than buoàn, ñi soâng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (kî:keû gian tham,
bònh hoaïn)
Tuoåi : Aát Muøi
Maïng: Sa Trung Kim
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ:thôø baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Aát Muøi Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 154

Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.


Taâm taùnh saùng laùng khoâng lanh,
Maèt troøn vui veû phöôùc sanh duyeân phaàn.
Bònh phuø chieáu maïng ôû thaân,
Mình coù tieåu bònh khoù khaên döùt raøy.
Loøng hay lo tính ñeâm ngaøy,
Khoå taâm öu löï trong ngoaøi lam ön.
Tuoåi xuaân caàn kieäm sieâng naêng,
Cuõng laø ñuû dungj chöa baèng vaên nieân.
Nöûa ñôøi phaùt ñaït cuûa tieàn,
Lôùn tuoåi an höôûng bình yeân caûnh giaø.
Anh em thieáu söùc ñoùlaø,
Ai lo phaän naáy khoù maø nhôù nhau.
Gia ñình dôøi ñoåi khoûi naøo,
Laäp nôi khaùc xöù khaéc haøo meï cha.
Phu theâ hoäi hieäp giao haøo,
Lôõ duyeân buoåi tröôùc sau laø ñaëng neân.
Haøo con cuõng ñaëng vöõng beàn,
Cuõng laø ñeàu ñuû töï neân coù phaàn.
Taâm khoâng ñònh tröôùc caân phaân,
Thaáy thôøi laøm ñaïi khoâng caàn tính toaùn.
Coù duyeân ñi ñöùng xa ñaøng,
Ngöôøi ñeàu töû teá nhö haøng ngöôøi quen.
Chieâm bao ngoù thaáy khoâng heøn,
Nheï mình bay boång qua mieàn nuùi soâng.
Khaù neân cöùu giuùp thi coâng,
Gia ñình phaùt ñaùt phöôùc hoàng thaønh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
phoøng keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 155

Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaân, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, chuùt ít, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù ñau chuùt ít sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn hao toán, kî ñi
soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaéc ñoåi dôøi, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 156

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù
ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát, neân ñeå yù ñeàphoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù bònhd ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Muøi
NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh (kî: bònh hoaïn nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (Kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn
huøn haïp)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát,(kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï,
(kî:ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî:ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu binh, (kî: bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, phong giam tham, aùc nhôn haïi)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra,
ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan
söï, ñi teù)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 157

Tuoåi : Bính Thaân


Maïng: Sôn Haï Hoûa
Nam: thôø Caàu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Bính thaân maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc ray.
Taùnh can ñaåm loøng laïi ngay,
Thaùnh thaàn khoâng töôûng loøng naày khoâng tin.
Ta maø khoâng sôï choáng kình,
Ngöôøi coù chí khí yù tin coäc thay.
Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng mai,
Thaáy vieäc mau hieåu loøng raøy saùng thoâng.
Tay laøm mau leï, lôùn roøng nhö chôi.
Tuy raèng tieàn cuûa ñaày vôi,
Ñeán sau phaùt ñaït vaäy thôøi aám no.
Löông duyeân choàng vôï khoù doø,
Ñoåi dôøi caách trôû nhö ñoø ñöa soâng.
Soá trai laïi khaéc côn doøng,
Baèng maø soá gaùi loan phoøng chít ñoâi.
Coù tay thöông maõi taøi boài,
Mua baùn ñoåi chaùc trao doài laäp neân.
Vieäc hi ta töï lieäu eân,
Aáu nieân laän ñaän khoù beàn vieäc chi.
Ñeä huînh baèng höõu vaày thì,
Nhôn tình laïc leõo quaûn gì nghóa aân.
Trong mình thöôøng nhöùc moûi gaân,
Phaûi phoøng soá maïng moät laàn tuø lao.
Coù soá tu nieäm veà sau,
Caûi taø quy chaùnh böôùc vaøo thuyeàn moân.
Ta neân tích thieän löu toàn,
Nheï Ñieàu khaéc kî höôûng doàn ngaøy sau.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taïi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 158

Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä
cho ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu
coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can
thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc cuûa tieàn coù hao toán.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh trong ít ngaøy, phoøng coù vieäc tranh phaûn raày raø, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 159

Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình
nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng , daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaêng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, coù
tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt
ít cuõng ñaêng qua.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Thaân
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc quôùi nhôn trôï, (kî: ñi teù, quan
söï, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø,
gian tham, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than
buoàn nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoaù hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng nhieàu)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 160

NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh
hoaïn, raày raø)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaän ñoä maïng, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû
gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù), (kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than
buoàn.)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Ñinh Maäu
Maïng: Sôn Haï Hoûa
Nam: thôø Caäu Taøi, Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng.
Ñoaùn xeùm soá maïng nhö laø,
Ñinh Maäu maïng Hoûa soá ta nhö vaøy.
Tuoåi Kim maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Taùnh nhaùt hay sôï hoâm nay,
Nghe vieäc ñoäng tònh lo hoaøi khoâng an.
Taâm linh bieát tröôùc roõ raøng,
Hoà nghi thì coù ñaøng hoaøn chaúng sai.
Thò phi mang tieáng thöôøng hoaøi,
Nhieàu lôøi tieáng ôû ngaøi deøm pha.
Tuoåi xuaân thôø vaïn boân ba,
Ngöõa nghieâng cöïc nhoïc soá ta ñoåi dôøi.
Nöûa ñôøi ñaëng höôûng thaûnh thôi,
Cuûa tieàn phaùt ñaït vaäy thôøi ñaëng neân.
Löông duyeân traéc trôû ñoâi beân,
Ñôøi sau hoäi hieäp vöõng beàn vôùi nahu.
Taùnh hay vui veû baøo hao,
Thöông ngöôøi troïng nghóa quaûn bao nhôn tình.
Yù ngöôøi cöùng coûi moät mình,
Chaúng chòu eo uoán chôù bình luaän ai.
Haøo con khoâng troïn hoâm nay,
Sanh ra töôûng thieåu noåi raày toán hao.
Thieân Ñöùc chieáu maïng phöôùc haøo,
Nheï Ñieàu tai naïn xaâm vaøo boån thaân.
Nhö phong hình toäi moät laàn,
Hoaëc coù tieåu bònh laø phaàn soá ta.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 161

Maïng khoâng ngheøo khoå vaäy maø,


Daãu maø thieân phöôùc cuõng laø aám no.
Khaù neân boá ñöùc giuùp cho,
Gia ñình haïnh phuùc bôûi do hieàn laønh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít, coù
bònh ñau caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï
choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , hoaëc coù bònh ñau trong mình ít ngaøy sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc vaø trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát , daãu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc
quan laøng.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, cuûa tieàn hao toán chuùt ít, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 162

Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, cso bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc
moûi ít ngaøy.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daãu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo
tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Maäu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, bònh
hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieàn baø cöùu bònh, ( Kî: bònh hoaïn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 163

NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: pheùp luaät, raày raø, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:bònh hoaïn,0
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát,(kî: raày raø, nhöùc
moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Maäu Tuaát
Maïng: Bình Ñòa Moäc
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: trôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Maäu Tuaát maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi thoå maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày.
Loøng ngöôøi khoâng ñoäc hoâm nay,
Giaän ngöôøi noù döõ beà ngoaøi haønh hung.
Taùnh hay hoa nguyeät khoâng cuøng,
Yù öa hoa hoa nguyeät taâm trung vui vaày.
Loïc xung hcieáu maïng soá naøy,
Taùnh noùng hay noùi sanh raày vôùi nhau.
Tuoåi xuaân thôøi vaän lao ñao,
Ñaûo ñieân tieàn cuûa sôùm vaøo toái ra.
Ñeán khi lôùn tuoåi vaäy maø,
Cuõng laø no aám töï tay ta laøm.
Ñeä huînh xa caùch ñaønh cam,
Cuøng laø thaân toäc chôù ham caäy nhôø.
Töï taâm lo lieäu thì mô,
Huøn haïp giuùp ñôõ sau giôø phaûn taâm.
Ngöôøi sang troïng ñaõi phöôùc laâm,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 164

Môû lôøi ngöôøi giuùp laï caàm nhö quen.


Thoâng minh taùnh saùng ñaùng khen,
Khi gaëp vieäc khoù tính beøn mau thoâng.
Chaúng may duyeân nôï vôï choàng,
Xung khaéc caùch trôû baát ñoàng yù nhau.
Soá ta taøi ngheä phöôùc haøo,
Ta coù ngheà nghieäp ngaøy sau höôûng nhôø.
Hoïc nhieàu bieát ít ñôn sô,
Laøm maø neen ñaëng laø nhôø maïng caên.
Ta neân tích ñöùc khoa haèng,
Mong sau an höôûng phöôùc haèng aám no.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc, hoaëc vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thònh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 165

Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu
coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc coù tieáng thò phi, phoøng coù ñoäng vieäc quan
laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc, coù bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc than buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp dòp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø
coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an
vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neàn ñeà phoøng vaø
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, daàu
coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 166

Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
ngöøa keû tranh phaûn raày raø, maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Tuaát
NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ngöôøi phaûn, ñi teù, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû
gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choâng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî: quan
söï, tao choã ôû, ñi teù, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: keû gian tham, bònh hoan, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, (kî:nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát
voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï,(kî:
ñöa tieàn raø, caàu taøi ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày
raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh( Kî: bònh
hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù quôù nhôn hoä trôï, (kî : nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen
phaûn, hay xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Kyû Hôïi
Maïng: Bình Ñòa Moäc
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Kyû Hôïi maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoûi Thuûy maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Xuyeân taâm chieáu maïng chaúng may,
Hay lo hay tính thöôøng ngaøy khoå taâm.
Taùnh yù mau leï saùng taâm,
Chuoäng sôï aên uoáng khoâng caàn dôû ngon.
Chaúng may duyeân nôï khoâng troøn,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 167

Ñoåi ñôøi xung khaéc laïi coøn khoù nöông.


Ta neân nhaãn naïi nhòn nhöôøng,
Coù soá haäu nhöït gia ñöôøng chít ñoâi.
Tieàn taøi y loäc an ngoâi,
Aám thaân ñuû duïng taøi voài böïc trung.
Ñeä huînh thieáu söùc khoâng cuøng,
Baø con laõnh ñaïm khoù tuøng nhôø nhau.
Soá ngöôøi tröôøng thoï phöôùc haøo,
Oân löông hoaø nhaõ taâm baøo hieàn löông.
Taùnh hay toân troïng kính nhöôøng,
Khi buoàn khaùch ñeán tìm phöông vui cöôøi.
Coù tay thöông maõi veïn möôøi,
Coù loäc mua baùn soá ngöôøi ñaëng neân.
Khaéc haøo trônöûg töû khoâng beàn,
Ñaàu loøng sanh gaùi chaúng neân khaéc raøy.
Tam hình chieáu maïng chaúng may,
Phaûi phoøng tuø toäi naïn tai moät laân.
Lanh lôïi keá kheùo aân caàn,
Cuûa tieàn loäc thöïc ñaëng phaàn aám no.
Th\ích thieän döôùng taùnh khaù lo,
Gia ñình phaùt ñaït Trôøi cho höôûng nhôø.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït,
trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù tieáng thòphi raày raø.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù,
hoaëc cuûa tieàn coù hao toán chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 168

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù
hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, phoøng
coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông,
caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao
taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, trong loøng
lo tính nhieàu vieäc, vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, vaø coù ñoäng vieäc quan laøng, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc
ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø chuùt ít.
Thaùng 10Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kîk, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 169

Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: trong mình nhöùc môû ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaä chuùt ít, hoaëc coù tieáng
thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caëp hao
taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neàn ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Ngaøy kî, haïp cuûa Tuoåi Ñinh Hôïi
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), Kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù,
than buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaát, tieáng thò phi, lo nhieàu,
trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaøn, raày raø, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham,
phoøng quan söï, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaát,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng
quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, raày raø)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,(
kî ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi huøn haïp, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi: Canh Tyù
Maïng: Bích Thöôïng Thoå
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 170

Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng


Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Canh Tyù maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thuûy maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày.
Sôùm sanh coù bònh chaúng may,
Khoù nuoâi keå thaùc naïn tai tuoåi ñaàu.
Luïc xung chieáu maïng giaûi daàu,
Taùnh noùng lo tính ngoõ haàu khoå taâm.
Yù cöùng maïnh ngöôøi gheùt thaàm,
Tieåu nhôn troïng ñaõi coù duyeân ñi ñöôøng.
Gia ñình dôøi ñoåi nhieàu phöông,
Môû maïng nhieàu choã lo löôøng nhoïc taâm.
Tuoåi xuaân gioù traùi söông daàm,
Bô vô coâi cuùt lo thaàm tính eân.
Löông duyeân soá heä chaúng beàn,
Ñoåi dôøi xung khaéc ñoâi beân baát hoøa.
Ñeä huynh tính nghóa caùch xa,
Khoù nöông nhôø caäy töï ta taïo thaønh.
Ñôøi sanh trong saïch khoân lanh,
Gaëp Ñieàu nguy bieán hoaù thaønh vieäc may.
Ñôøi sanh vieäc lôùn chaúng may,
Vieäc nhoû laøm ñaëng lôùn raøy khoâng xong.
Tieàn taøi nhö nöôùc lôùn roøng,
Phaùt ñaït mau leï tay khoâng caáp kyø.
Khoâng phaàn chôi baïn coá tri,
Giuùp ñôõ tin caäy sau thì phaûn taâm.
Khoan hoàng chöôûng ñöùc nhieàu naêm,
Ngaøy sau môùi ñaëng phöôùc sanh thaïnh thôøi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù kî chuùt ít cuõng qua.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 171

Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi, vôï
choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , hoaëc coù bònh ñau trong ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mính nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , phoøng troäm caép maát ñoà, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 172

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, neân
ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng
lôùn, giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, neân
ñeà phoøng daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh
ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù bònh ñau chuùt ít,
sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên coù gaëp vieäc may thaïnh vöôïng tieàn tai 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Ngaøy ky, haïp cuûa tuoåi Canh Tyù
NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, (kî: nghe lôøi, can
thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: raày raø, gaùi
hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî trai hôøn vôï, ngöôøi
quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn, (Kî:
pheùp luaät , raày raø, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, choù döõ)
NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïg,(kî:caép troäm, bònh
hoaïn, gian tham, hung döõ, phaù haïi)
NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï ñi
nhieàu, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caøu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: pheùp luaät, tranh
raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo ñaát,
trai hôøn vôï)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 173

NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian
tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï,
nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, cöôùp troäm,
phaù hö hao)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Taân Söûu
Maïng: Bích Thöôïng Thoå
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Ba Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Taân Söûu maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Sôùm sanh coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu,
Sôùm sanh coù bònh chaúng laønh,
Boån maïng keå thaùc chòu ñaønh naïn tai.
Phaûi phoøng soäng gieáng hoâm nay,
Soá teù soâng gieáng phaïm raày moät phen.
Chôù tin loøng daï ngöôøi quen,
Guíp ñôõ roài laïi baïc ñen phaûn loøng.
Quôùi nhôn troïng ñaõi phöôùc hoàng,
Soá coù quyeàn töôùc trong voøng coâng danh.
Cuûa tieàn y loâcj ñaønh raønh,
Ra vaøo thöôøng tyyù©y khoù thaønh ñaëng laâu.
Haøo taøi döôøng aáy maëc daàu,
Nhöng ñaëng phaùt ñaït bôûi haàu phöôùc sanh.
Xem haøo huynh ñeä chaúng laønh,
Ñeàu laø thieáu söùc khoù thaønh gia cöù.
Gia ñình dôøi ñoåi öu tö,
Ñoâi laàn môùi ñaëng vöõng töø ñeán sau.
Tuoåi xuaân thôøi vaän lao ñao,
Caùch xöù cha meï ñaëng haøo neân thaân.
Coù tieåu taät bònh laø phaàn,
Trong mình ñaëng coù höôûng phaàn soáng laâu.
Coù tay thöông maõi lôïi caàu,
Mua baùn cuõng ñaëng Coâng Haàu cuõng neân.
Vôï choàng caùch trôû ñoâi beân,
Hai ñaøng khaùc xöù hieäp beàn vöõng laâu.
Tích thieän höôûng ñöùc laøm ñaàu,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 174

Höôûng nôi phaùt ñaït ngoõ haàu an khang.


Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trrong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng
lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong loøng lo
tính nhieàu vieäc.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa troäm caëp hao taøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít, coù tieáng thò phi raày raø, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 175

Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaànd ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng quan.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù keû tranh phaûn raày raø, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keûo bò teù sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 7 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau trong ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Söûu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay
lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn.)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, côù quôùi nhôn trôï, (kî: nghe lôøi,
troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, than buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 176

NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi nhieàu kî teù)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng,(Ky: ñaøo ñaát, buoàn yù,
quan söï, ñi teù)
NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: lo
nhieàu, bònh hoaïn, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù ), (kî: nghe lôøi, troäm caép, can thieäp, huøn haïp,
than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi
ngöôøi than phaûn, buoàn phieàn, quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp
luaät, khoå taâm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi,
kî teù, quan söï buoàn phieàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Nhaâm Daàn
Maïng: Kim Baïc Kim
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Nhaâm Daàn Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Moäc Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy,
Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng may.
Moät laàn teù naëng bònh raøy taät thaân.
Taùnh khoù khoâng ñoäc laø phaàn,
Ñôøi sanh cay ñaéng nhieàu phaàn gian truaân.
Boân baø ñi ñöùng khoâng ngöøng,
Chön ñi nhieàu choã ñaõ töøng lo toan,
Soá coù chöùc töôùc quyeàn ban,
Nhieàu ngöôøi yeâu chuoäng gaàn haøng quôùi nhôn.
Hao taøi tan nhoùm nguoàn con,
Cuõng laø ñuû duïng chí sôøn lôùn lao.
Vieäc laøm buïng tính lao xao,
Khoù daëng kyø quyeát vieäc naøo cho xong.
Vieäc chi ta chôù tin loøng,
Tin caäy giuùp ñôõ khoù troâng troøn.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 177

Mieäng vui hay noùi loøng son.


Thoâng minh taùnh saùng laïi coøn trí möu.
Vôï choàng xung khaéc saàu öu,
Hoaëc laø caùch trôû hoaøi cöu baát hoaø.
Soâng saâu soùng lôùn kî ta,
Chìm ghe teù gieáng phaïm maø moät phen.
Taùnh hay tìm hieåu vieäc heøn,
Chí khí cöùng coûi sang heøn khoâng phaân.
Ñôøi sanh nhieàu noãi toan taân.
Ñaëng ngöôøi troïng theå, ñaëng phaàn aám no.
Ta neân döôûng ñöùc khaù lo,
Mong ngaøy phaùt ñaït Trôøi cho höôùng phaàn.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù
ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, xanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít ngaøy, vôï choàng coù
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daâu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, daàu coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 178

Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho
ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaäng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng
thò phi raày raøchuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy
ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù traønh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Daàn
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 179

NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hôï trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa
tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi nhieàu, ñi teù, ñi soâng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh,(kî: bònh
hoan, gian tham, raày raø)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi nhieàu )
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:
cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), (kî:buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù
döõ)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùahieàn, (Kî: pheùp luaát, raày
raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï,
ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng tai naïn)
NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên, thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: troäm caáp, luaät pheùp, lo nhieàu, ngöôøi
noùi laùo, trai hôøn vôï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, quan söï,
buoân phieàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Quí Meïo
Mgaïng: Kim Baïc Kim
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Quí Meïo Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Moäc Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy,
Boån thaân coù bònh chaúng may,
Hoaëc thieáu maùu huyeát hoâm nay nhöùc mình,
Thaùi Döông chieáu maïng thoâng minh,
Taùnh saùng mau hieåu yù tình kheùo khoân.
Taâm linh bieát tröôùc tieân ngoân,
Nghi Ñieàu hung kieát taâm hoàn chaúng sai.
Ngöôøi la gheùt yù hoâm nay,
Thöôøng bò keû phaûn caïnh raày khí am.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 180

Taùnh hay roän trí lo thaàm,


Lo toan ñeå daï ai taàm hieåu ta.
Tieàn taøi y loäc xem qua,
Thieáu nieân tan nhoùm vaäy maø khoù ngaên.
Trung nieân vaõng caûnh loäc taêng,
Long Ñöùc chieáu maïng cuûa haèng caàm tay.
Cuûa cha meï khoâng höôûng raøy,
Daàu maø ñaëng höôûng phí xaøi tieân tan.
Coù ngheà hoaëc coù quyeàn ban,
Môùi laø ñaëng vöõng mong ñaøng laäp neân.
Vôï choàng dôøi ñoåi ñoâi beân.
Daàu trai hay gaùi khoâng beàn nôï duyeân.
Coù loäc aên uoáng an nhieân,
Moùn aên chaúng thieáu ñaëng yeân maïng raøy.
Gia ñình coù soá ñoåi thay,
Ñoâi laàn môùi ñaëng hoâm nay laäp thaønh.
Ta neân boá ñöùc laøm laønh,
Haäu nhöït phaùt ñaït phöôùc sanh höôûng nhôø.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù
bònh ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 181

Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép maát ñoà, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau
chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông,
caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, trong loøng sanh vieäc lo buoàn coù bònh
ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, vôï
choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù maát ñoà hoaëc coù bònh ñau ít ngaøy, sanh vieäc
xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø trong loøng lo
tính nhieàu vieäc.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaân ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng
troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 182

Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít , vaø coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi10 phaàn ñaëng 5 phaàn. Lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, cuûa tieàn coù hao toán, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Meïo
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu taøi,
ñi soâng, nghe lôøi)
NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (Kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: thô tôø, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (Kî: gian tham, ñaøo ñaát,
trai hôøn vôï, ngöôi quen phaûn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: phep
luaät, thò phi, bònh hoaïn)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, quan söï ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: moãi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, ( bònh hoaïn,)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät, raày raø, lo
nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo
ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Giaùp Thìn
Maïng: Phuùc Ñaêng Hoûa
Nam: thôø Oàng Quaân Ñeá Thaùn Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá ta nhö laø,
Giaùp Thìn Maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå Maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 183

Tuoåi nhoû coù bònh chaúng laønh,


Phaûi mang tröôøng bònh chòu ñaønh trong thaân.
Khoù khaên yù töù möôøi phaàn,
Khoù ngöøa taùnh neát khoù caên loøng ngöôøi.
Giaän ñeå trong daï ngoaøi cöôøi,
Ñeàn ôn traû oaùn veïn möôøi keá möu,
Trong ñôøi xung yù saàu öu,
Thöôøng hay lo tính ít vui trong loøng.
Haøo taøi ta khoù giöõ xong.
Tay laø ra cuûa chuïi voøng toán hao.
Khoâng phaàn chôi baïn veà sau,
Tin huøn giuùp ñôõ ñeán sau phaûn loøng.
Soá ta nhôø chuùt phöôùc hoàng,
Tay coù ngheà nghieäp môùi mong vöõng beàn.
Hoaëc laø quan chöùc cuõng neân,
Tieåu phöôïng ta coù ñaëng neàn aám thaân.
Raûnh rang soá ñaëng höôûng phaàn,
Ít ra khoå cöïc taám thaân ñoá laø.
Ñeä huînh coát nhuïc cuûa ta,
Cuõng laø no aám maø ta khoù gaàn.
Vôï choàng hoaø hieäp aùi aân,
Traêm naêm tô toùc chaâu traàn beà laâu,
Haøo con sung tuùc ngoõ haàu,
Cuõng laø neân ñaëng ñaùo ñaàu cuõng vinh.
Ta neân tích ñöùc xem kinh
Höôûng nôi vaõng caûnh gia ñình an khöông.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: lamø aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, coù bònh ñau neân
caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 184

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ,
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn tai 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, phoøng troäm caép maát ñoà, hoaëc coù
vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong loøng
lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 185

Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù thaïnh vöôïng tieàn tai 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï
vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø coù vieäc tranh
phaûn raày raø, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Thìn
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoï, coù quôùi nhôn hoä trôï,
(kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (Kî: gian tham,
pheùp luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp,
aùc nhôn möu haïi)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (Kî: trai hôøn vôï, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùahieàn, (Kî: keû gian tham,
pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát,)
NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp,
nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 186

NGAØY HÔÏI ... haïp: caâu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Aát Tî
Maïng: Phuùc Ñaêng Hoûa
Nam: thôø Oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Aát Tî maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa Maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raày.
Phöôùc ñöùc chieáu maïng ñaëng may.
Haøo taøi thaïnh vöôïng coù tay caàm tieàn.
Taùnh öa trang dieåm töï nhieân,
Aên ôû saïch seõ loøng hieàn vui thay.
Loøng roäng raõi yù laïi ngay,
Ban ñeâm giaác moäng thaáy bay löøng mình.
Phu theâ khoâng troïn chung tình,
Hieäp tan ñoâi ñoä nghóa tình laõng xao.
Vôï choàng chaúng ñaëng vui naøo.
Laáy söï nhaãn naïi ñaëng hao beàn laâu.
Tuø lao soá phaïm lo aâu,
Phaûi phoøng hình phaït ngoû haàu moät khi.
Thoâng minh taùnh saùng vaäy thì,
Thaáy vieäc mau hieåu laøm thì kheùo khoân.
Ngöôøi chí khí chaúng boân choân,
Khoa danh hieån ñaït ngöôøi toân yeâu vì.
Anh em caùch trôû vaäy thì,
Moät ngöôøi moät xöù deã chi ñaëng gaàn.
Gia ñình dôøi ñoåi ñoâi laàn.
Môùi laø taïo ñaëng phaàn beàn laâu,
Thò phi lôøi tieáng nhieàu caâu,
Cöùu ngöôøi khoâng nghóa ngöôøi aâu haïi thaàm.
Ñaàu loøng sanh gaùi khoù caàm,
Muoän maø sanh ñaëng traùi caám quí thay.
Khaù neân tích ñöùc haäu lai,
Ngaøy sau ñaëng höôûng tieàn taøi thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: lam
ø aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng
ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 187

Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng
thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp
tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù
tieáng thò phi raày raø chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc
kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau,
trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 188

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu haïp: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán,, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau chuùt ít, trong mình nhöùc moûi chuùt ít ngaøy,
hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï
vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù troäm caép maát ñoà, neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Tî
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo
chi phong thaát voïng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, gian tham, ai
bi)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, trai
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan söï,
nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, tranh raày)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng,
(kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 189

NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn ñoä, quôùi nhôn
trôï, (kî: quan söï keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh
hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Bính Ngoï
Maïng: Thieân Haø Thuûy
Nam:thôø Caâu Tai Caâu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Bính Ngoï maïng Thuûy soâ ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh coù bònh chaúng may,
Thöôøng khi ñau oám hoâm nay trong mình.
Ñôøi sanh xung yù buoàn tình,
Raàu lo nhieàu ñoaïn gia ñình quanh naêm.
Laït loøng taùnh roäng trong taâm,
Khoâng ñeå thuø oaùn haïi thaàm moät ai.
Soá coù quyeàn töôùc trong tay,
Quôùi nhôn troïng ñaõi ngöôøi raøy meán thöông.
Haøo taøi cuõng ñaëng bình thöôøng,
Ñuû aên ñuû maëc gia ñöôøng aám no.
Lieân can chieáu maïng raùng doø,
Tin caäy giuùp ñôõ ngöôøi lo phaûn loøng.
Anh em caùch trôû taây ñoâng,
Ñeàu rieâng gia thaát khoù mong ñaëng gaàn.
Vôï choàng caùch trôû ñoâi laàn,
Ñôøi sau khaùc xöù ñaëng phaàn beà laâu.
Taâm linh bieát tröôùc ngoõ haâu,
Nhöõng Ñieàu hung kieát noùi aâu coù raøy.
Tay coù ngheàø nghieäp toát thay,
Hoaëc laø thöông maõi tieàn taøi aám no.
Tuoåi xuaân tieàn cuûa nhoïc lo,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 190

Ñeán khi vaõng caûnh khoeû lo gia ñaøn.


Haøo con khoâng ñaëng veïn toaøn,
Ñaàu loøng sanh gaùi soá caøng ít trai.
Ta neân tích ñöùc haäu lai,
Mong nhôø vaõng caûnh höôûng raøy thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát.
Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân giöõ mình keûo bò teù, cuûa tieàn coù hao toán, chôù neân
can thieäp tin caäy ngöôøi khaùc, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaêng qua.
Ñieàu kî: coù vieâc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 191

Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeå
yù ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaêng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
vaø giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh
ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng
coù vieäc buoàn giaä chuùt ít, hoaêc coù bònh ít ngaøy.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Ngoï
NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, trai
hôøn vôï, xung buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 192

NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (Kî: ngöôøi thaân
phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoàn than)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaát, raày raø, gaùi
hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi,
quan söï, ñi soâng)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, keû gian tham)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn trôï, (Kî: nghe lôøi,
huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi
hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi thaân
phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï,)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, keû gian tham, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieàn baø cöùu bònh, laøm aên trung bình, (kî: keû gian
tham, bònh hoaïn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Ñinh Muøi
Maïng: Thieân Haø Thuûy
Nam:thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Ñinh Muøi maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh keå thaùc chaúng may,
Oám ñau laän ñaän naän tai nhieàu laàn.
Maïng sanh nhôø coù Giaûi Thaàn,
Ñôõ che phuø hoä ñaëng phaàn nheï qua.
Traàm Phuø phaïm soá cuûa ta,
Soâng saâu soùng lôùn ruûi maø thieät thaân.
Loøng hieàn taùnh chaúng tham saân,
Loøng nay tin töôûng laïi phaàn laït taâm.
Haøo taøi ta khoù giöõ caàm,
Laøm ra coù cuûa taàm ñöôøng toå hao.
Khoâng phaàn chôi baïn quaûn bao,
Phaûn taâm doåi taùnh deã naøo ñaëng laâu.
Taùnh ngöôøi khoù ñònh vui raàu,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 193

Khi möøng khi giaän khi raàu soá caên.


Anh em thaân toäc coù raèng,
Caùch xa laõnh ñaïm, khoù haèng caày nöông.
Vôï choàng caùch trôû ñoâi phöông,
Ñôøi sau hoäi hieäp an khöông laâu daøi.
Haøo con chaäm treã muoän thay,
Sanh nhieàu nuoâi ít khoù raøy ñuû ñoâng.
Soá ta nhôø chuùt phöôùc hoàng,
Soá coù quyeàn töôùc hoaëc trong nghieäp ngheà.
Gia ñình dôøi doåi nhieàu beà,
Chön ñi nhieàu chôù khoù heà moät nôi.
Khaù neân tích ñöùc ôû ñôøi,
Nheï ñeàu khaéc kî, thaûnh thôi caûnh giaø.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, trong mình nhöùc
moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc tranh
phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 194

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, gia ñaïo ñaëng sö bình an lo tính vieäc chi
giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caép hao
taøi, hoaëc coù bònh chuùt ít sanh vieäc xung yù buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöoøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ
mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöông tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù bònh trong ít ngaøy, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 195

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Ñinh Muøi
NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn,
huøn haïp,)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phong thaát voïng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï,
(kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn,(kî: pheùp luaät,
raày raø, gaùi hôøn choàng, lo nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, than buoàn, ñaøo ñaát)
NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan
söï, ñi teù, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Maäu Thaân
Maïng: Ñaïi Dòch Thoå
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Maäu Thaân maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Taùnh öa kinh dieån loøng laønh,
Coù soá tu nieäm hoïc haønh saùng thoâng.
Coù möu kheùo leùo nôi loøng,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 196

Taâm linh bieát tröôùc trong voøng kieát hung.


Vieäc lmaø mau leï khoâng cuøng,
Moät lôøi cay ñaéng taâm trung khoå raøy.
Soá coù quyeàn töôùc trong tay,
Quôùi nhôn troïng ñaõi ngöôøi hay yeân vì.
Ñieáu khaùch chieám maïng vaày thì,
Phaûi phoøng teù naëng moät khi taät raøy.
Trong mình thöôøng coù bònh hoaøi,
Khi ñau khi maïnh ñaéng cay thaân hình.
Vôï choàng xung khaéc buoàn tình,
Ñoâi laàn dôøi ñoåi gia ñình môùi an.
Anh em caùch trôû xa nhau,
Moät ngöôøi moät xöù gia ñaøng laøm aên.
Haøo taøi ñuû duïng thöôøng haèng,
Gia ñình no aám goïi raèng böïc trung.
Yù ham loøng khoù ñònh cuøng,
Muoán thôøi cho gaëp, naõo nuøng boû mau.
Haøo con tuy coù lao xao,
Ñeán ngaøy haäu nhöït deã naøo caäy nöông.
Soâ ta khoâng troïng kieát töôøng,
Xuaát gia ñaàu Phaät an khöông tuoåi giaø.
Khaù neân tích thieän ñoù laø,
Mong sau an höôûng ñôøi ta an laønh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 197

Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho
ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau , hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi
dôøi.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình
nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keåo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 198

Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau,
trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù chuyeän thò phi raày raø.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau ít ngaøy, hoaëc coù troäm caép maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu Thaân
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (Kî: ñi teù,
quan söï, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø,
gian tham, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,
(kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, gian tham,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: quan söï, ngöôøi thaân phaûn, than
buoàn nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn raï, caàu
taøi, nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (Ky:
bònh hoan, raày raø)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû
gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù ), (kî: ñí teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than
buoàn.)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 199

NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
raày raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Kyû Daäu
Maïng: Ñaïi Dòch Thoå
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoùan xem soá maïng nhö laø,
Kyû Daäu maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh,
Thoâng minh taùnh saùng taøi laønh taâm linh.
Ñòa giaûi ñoä maïng an nhinh,
Ít gaëp tai naïn thaân mình ñaëng an.
Haøo taøi laøm ñaëng deã daøng,
Cuûa tieàn phaùt ñaït nhoùm tan khoâng chöøng.
Taùnh cöùng coûi hay töï xöng,
Ngöôøi gheùt loã mieäng chaúng bô ngöôøi.
Tính cao lo thaáp veïn möôøi,
Thaâm taâm chaúng raûnh khieán ngöôøi boân choân.
Yù ngöôøi ít chòu kænh toân,
Thaân toäc khoâng caäy daïi khoâng moät mình.
Giuùp ngöôøi ngöôøi laïi phaûn tình,
Caïnh tranh phaûn leùn choáng kình khí taâm.
Löông duyeân choàng vôï traêm naêm,
Khaéc haøo khaåu thieät buoàn thaàm yù nhau.
Trong mình ít coù bònh ñau,
Nhöng thöôøng nhöùc moûi sanh vaøo trong thaân.
Coù tay thöông maõi ñaëng phaàn,
Sanh taøi thuaän lôïi aân caàn laäp neân.
Soá ngöôøi tröôøng thoï soáng beàn,
Taøi naêng lo keá töï eân lo löôøng.
Haøo con soá ñaëng kieán töôøng,
Sôùm maø sanh gaùi an khöông con baày.
Tu taâm döôõng taùnh soá naøy,
Mong höôûng vaõng caûnh ñuû ñaày thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 200

Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hoaëc coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn taøi hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keûo bò teù.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 201

Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng troäm caëp hao
taøi hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng
coù hao taøi neân ñeàphoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Daäu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaát,
bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn,)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: pheùp luaät, raày raø, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 202

NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tô, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, gian tham, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, nhöùc
moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, traøi hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Canh Tuaát
Maïng: Ngaïi Xuyeán Kim
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Canh Tuaát Kim maïng soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Loøng roäng raõi öa Ñieàu lanh,
Ham Ñieàu troàng tæa chöôûng canh caáy caøy.
Ñieáu khaùch chieáu maïng chaúng may.
Soá phaïm teù naëng chòu raøy taät thaân.
Nôi taâm lo lieäu 10 phaàn,
Hay raàu lo tính soù phaàn nghó suy.
Soá ta dôøi ñoåi nhieàu khi,
Muoän sau môùi ñaëng vaày thì laäp neân.
Neân hö may ruûi lo yeân,
Khoâng nhôø thaân toäc ñoâi beân quaûn gì.
Soá coù gnheà nghieäp vaày thì.
Taøi naêng ngheä thuaät buïng suy ta laøm.
Yù ngöôøi ngay thaúng khoâng tham,
Ngöôøi sang troïng ñaõi soá laøm coâng moân.
Ñoaùn haøo choàng vôï hieäp hoân,
Traêm naêm tô toùc kænh toân yeâu vì.
Haøo con thaïnh vöôïng vaäy thì,
Sanh döôõng sung tuùc soá ni con baày.
Soá ta coù loäc laøm thaày.
Vieäc laøm möu keá trôû xoay leï laøng.
Coù phaàn gaàn ñaëng ngöôøi sang,
Boán phöông ngheà nghieäp soáng saün saøng trong tay,
Soâ ta coù loïc höôûng hoaøi,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 203

Heát roài coù nöõa khoù raøy coù dö.


Ta neân tích thieän taâm tö,
Ñeán ngaøy vaõng caûnh phöôùc dö höôûng hoaøi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.,
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
vieäc laøm aên giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít,
sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieâc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 204

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép maát ñoà, trong loøng lo
tính nhieàu vieäc.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, cso
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø
coù keû tranh phaûn raày raø hoaëc maát ñoà
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Tuaát
NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ngöôøi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû
gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (Kî: quan
söï, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ñi teù, than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 205

NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: keû gian tham, bònh hoan, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (kî: nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (kî:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï.)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, raày
raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: quan söï, ñi teù,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, keû gian tham, hay lo)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi
quen phaûn, hay xung buoàn0
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Taân Hôïi
Maïng: Ngaïi Xuyeán Kim
Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû doä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Taân Hôïi Kim maïng soâ ta nhö vaày.
Tuoåi Thuûy Kim maïng soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Thaùi Döông chieáu maïng khoân lanh,
Thaáy vieäc mau hieåu taøi tình tam linh.
Lôøi noùi chaéc thieät ñinh ninh,
Khoâng chòu thay ñoåi yù tình saâu xa.
Chaúng ñeå thoát ñoäng ñeán ta,
Thaát yù baát haïp thôøi ta chaúng gaàn.
Tay laøm ra cuûa nhieàu laàn,
Thaát baïi nhieàu ñoä ñaëng phaàn aám no.
Taùnh ngöôøi hay tính hay lo,
Ñòa giaûi ñoä maïng ruûi ro nheï raøy.
Coù duyeân ñi ñöùng ñaëng may,
Ngöôøi ñeàu töû teá hay giao tình,
Soá ta duyeân nôï linh ñinh,
Ñoâi ba caùch trôû gia ñình môùi an.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 206

Cöûa nhaø dôøi ñoåi nhieàu phen.


Laäp coù nhieàu ñoä môùi toaøn beà laâu.
Aânh em caùch xöù ngoõ haàu,
Moät ngöôøi moät choã tö aâu lo löôøng.
Soá ta coù loäc maõi thöông,
Coù tay mua baùn laø ñöôøng laäp neân.
Yù ngöôøi thöông nhoû kính treân,
Soá ngöôøi tröôøng thoï ñaëng beàn soâng saâu.
Tuoåi xuaân taøi chaúng ñaùo daàu,
Ñeán khi vaõng caûnh ngoõ haàu vinh hueâ.
Khaù neân chöôûng ñöùc döïa keà,
Mong nhôø haäu vaän gia teà phong vinh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng vaø cuûa tieàn coù hao toán.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieâch tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 207

Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï,.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng
thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, coù vieäc ñi ñöôøng, hoaëc ñoåi
dôøi, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, trong mình nhöùc moûi ít ngaøy hoaêc coù tieáng
thò phi raày raø.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 208

Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng troäm caép maát
ñoà, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Hôi
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù.
Thanbuoàn.)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (kî: pheùp luaät, tieáng thò phi, lo nhieàu,
trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MEÏO ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieàn baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, raày raø, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: pheùp luaät, nhöùc moûi, lo
chi phong thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham,
quan söï, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng
quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, raày raø)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,
(kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôi, huøn haïp, than buoàn.)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Nhaâm Tyù
Maïng: Tang Ñoá Moäc
Nam: thôø oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Nhaâm Tyù maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thuûy maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cung vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Soâ ngöôøi coù tieáng coù danh,
Mieäng lanh hay noùi vieäc laønh kieát hung.
Phöôùc ñöùc chieáu maïng thung dung,
Haøo taøi thaïnh vöôïng gia trung vui vaày.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 209

Luaän xem duyeân nôï soá naøy,


Khaéc haøo choàng vôï ñoåi xaây nhieàu laàn.
Tình duyeân hoa nguyeät phaân vaân,
Muoän sau môùi gaëp ñaëng phaàn beàn laâu.
Tam hình soá phaïm giöõ aâu,
Phaûi phoøng tuø toäi coù haàu moät khi.
Soâ ta taâm khoå vaïy thì,
Thaân thôøi ñaëng raûnh quaûn gì khoå taâm.
Baø con laõnh ñaïm buoàn thaàm,
Anh em thieáu söùc coù caàm nhö khoâng.
Soá ta nhôø ñaëng phöôùc hoàng,
Ñaëng phaàn sang soá trong voøng hieån vang.
Laøm aên lôùn vieäc khoâng toaøn,
Nhoû thôøi neân vieäc deã daøng ñaëng neân.
Thöôøng sanh lôn tieáng khoâng eâm,
Raày raø theâu deät bôùt theâm thöôøng hoaøi.
Ngöôøi coù taùnh saùng toát thay,
Thaáy vieïc mau hieåu yù raøy thoâng minh.
Haøo con thaïnh vöôïng hieån vinh,
Sanh trai hai ñöa gia ñình laäp neân.
Tu taâm döôõng taùnh cho beàn.
Höôûng nôi vaéng caûnh ñaëng beàn thaûnh thôi.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: lan ø aên thanh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keûo bò teù.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 210

Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an vaø phoøng troäm caép maát ñoà, coù bònh ñau
neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieâc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng
coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình
nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng
troäm caép maát ñoà, vaø coù tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc
coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu
coù vieäckî cuõng ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 211

Ñieàu kî: coù bònh ñao trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh
ñau neân caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, coù vieäc xung buoàn.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Tyù
NGAØY TYÙ ... haïp: quôùi nhôn, vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc (kî: nghe lôøi, can
thieäp, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (ky: raày raø, gaùi
hôøn choàng, nhöùc moûi, lo vieäc chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: trai hôøn vôï,
ngöôøi quen phaûn, ñaøo ñaát)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoaù hieàn, (kî:
pheùp luaät, raày raø, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, choù döõ)
NGAØY TÎ ... haïp: moãi vieäc coù haïp yù, coù tieân baø ñoä maïng, (ky: bònh hoaïn, caép
troäm, gian tham, hung döõ, phaù haïi)
NGAØY NGOÏ ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, (ky: nghe lôøi, huøn haïp, choàng hôøn vôï, ñi
nhieàu, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi , keát hoân, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: pheùp luaät, tranh
raày raø, lo chi phoøng thaát voïng, nhöùc moûi)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: raày raø, ñaøo
ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian
tham, pheùp luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï,
nghe lôøi, can thieäp, xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: lo lieäu haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, cöôùp
troäm, phaù hö hao)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Quí Söûu
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 212

Maïng: Tang Ñoá Moäc


Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Quí Söûu maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Coù duyeân ñi ñöùng khoân lanh,
Ngöôøi ñeàu yeâu chuoäng phöôùc laønh meán thöông.
Bònh phuø chieáu maïng höõu thöông,
Coù tieåu taät bònh ôû thöôøng trong thaân.
Soá ta cha meï phaân vaân,
Hoaëc laø caùch trôû hoaëc phaàn moà coâi.
Luaän xem tieàn cuûa taøi boài,
Tay laøm thònh vöôïng voâ roài hao ra.
Ñôøi sanh khoå trí ñoù laø,
Roái lo roän tính khoù maø raûnh rang.
Taùnh ngöôøi lôùn maät to gan.
Soá ta tröôøng thoï,taâm khoang vui vaày,
Soá ta duyeân nôï ñoåi xaây,
Caùch ñôøi thöù nhöùt sum vaày ñôøi sau.
Anh em thieáu söùc quaûn bao,
Ngheøo nhieàu giaøu ít deã naøo laäp neân.
Taùnh hay trong döôùi kænh treân,
Thò phi chaúng chòu noùi theâm noùi thöøa.
Soá ta caùch xöù queâ xöa,
Khaùc xöù cha meï môùi vöøa laäp neân.
Haøo con coù muoän môùi beàn.
Baèng maø coù sôùm chaúng neân ñaâu maø,
Tay coù taøi ngheä vaäy maø,
Soá ta dôøi ñoåi cöûa nhaø ñoâi phen.
Tích thieän boá ñöùc loøng beàn,
Höôûng ngaøy haäu nhöït nhö ñeøn theâm du.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 213

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù haøo toán, kî
ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät
phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, coù bònh ñau chuùt ít,
sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít,.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
kî ñi soâng saâu soùng lôùn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 214

Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän nhau.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gia ñaïo ñaëng söï an vui, lo tính vieäc chi
giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï
vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung yù than buoàn.
Ngay haïp, kî cuûa tuoåi Kyû Söûu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø ñoä maïng, ñaøo ñaát, dôøi choã ôû, (kî: hay
lo nhieàu, phoøng bònh hoaïn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
troäm caép, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn
ñaëng buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, dôøi choã ôû, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, trai hôøn vôï)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi nhieàu, kîteù)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
bònh hoaïn, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, buoàn yù,
quan söï, ñi teù)
NGAØY NGOÏ ... haïp: keát hoân, nhieàu vieäc haïp, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: lo
nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, bònh hoaïn, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: nghe lôøi, troäm cöôùp, can thieäp, huøn haïp,
than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 215

NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi phoøng
thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, haïp thô tôø, (kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, buoàn phieàn, quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: raày raø, pheùp
luaät, khoå taàm, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñaøo ñaát, ñoåi dôøi,
kî teù, quan söï, buoàn phieàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Giaùp Daàn
Maïng : Ñaïi Khueâ Thuûy
Nam: thôø Oâng Quan Thaùnh Ñeá Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Giaùp Daàn maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Moäc maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raày.
Sôùm sanh tai naïn chaênngr may,
Ñau oám keå thaùc bao ngaøy khoù nuoâi.
Ngöôøi lôùn coù taùnh kheùo keá möu,
To gan lôùn maät,, veû vui beà ngoaøi.
Khoâng phaàn chô baïn hoâm nay,
Ngöôøi quen phaûn yù, döôùi tay phaûn tính.
Soá ta coù töôùc Trieàu Ñình,
Hoaëc laø lai voâ danh thình trong ñôøi.
Luaän xem tieàn cuûa ñaày vôi,
Ta laøm ra cuûa vaây thôøi thaáy mau.
Laïi loøng coù taùnh baøo hao,
Laøm nguy nhieàu ñoä ñeán sau an phaàn.
Meï cha caùch trôû nhieàu laàn,
Khaéc haøo phuï maãu töï loøng lo toan,
Soá ta trung vaän môùi an,
Cöûa nhaø yeân oån, gia ñaøng aám no.
Soá trai taøi ngheä nhieàu phoøng troäm caép hao taøi,,
Soá giaù duyeân nôï lo aâu ñoåi dôøi.
Haøo con thònh vöôïng vaäy thôøi,
Sanh ñaëng nuoâi deã noái dôøi hieån vang.
Ñeä huînh khaéc yù haïi phaûn,
Khoâng ñaëng hoaø thuaän giañaøng lo eân.
Tay coù chöùc nghieäp môùi neân,
Gia ñình taïo laäp vöõng beàn veà sau.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 216

Khaù neân tích thieän taâm baøo,


Ñeán ngaøy haäu nhöït ñaëng haøo an khöông.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, hoaëc coù tieáng thò phi
raày raø.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keoû bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keoû bò teù, hoaêc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngaøy.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 217

Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 2 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, sanh vieäc lo buoàn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau caø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keoû bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, chôù neân can thieäp tin caäy
ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu hoaëc ñoåi dôøi.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø, hoaëc phoøng troäm caép
maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Giaùp Daàn
NGAØY TYÙ ... haïp: thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, ñöa tieàn ra,
caàu taøi, ñi teù, ñi nhieàu, ñi soâng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh
hoaïn, gian tham, phaù hoaïi, raày raø.
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, soâng saâu, ñi nhieàu
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát gaëp hung hoùa hieàn, kî:
cöôùp troäm, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 218

NGAØY THÌN ... haïp: (khoâng coù), kî: buoàn raàu, ngöôøi quen phaûn, kî teù, choù
döõ
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, raày
raø, lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï,
ñi teù, ñaøo ñaát, phoøng taøi naïn.
NGAØY MUØI ... haïp: keát hoân, vui veû, haïp yù, caàu tieân baø cöùu bònh, kî: bònh
hoaïn, raày raø, lo chi phoøng thaát voïng.
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp, nghe lôøi, ñi nhieàu, ñoåi dôøi.
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, kî: troäm caép, luaât pheùp, lo nhieàu, ngöôøi
noùi laùo, trai hôøn vôï,
NGAØY TUAÁT ... haïp: quôùi nhôn hoä trôï, kî: ngöôøi thaàn phaûn, quan söï, buoàn
phieàn.
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, trai hôøn vôï gaùi hôøn choàng
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Aát Meïo
Maïng : Ñaïi Kheâ Thuûy
Nam: thôø oâng Quan Ñeá Thaùnh Quaân ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Aát Meïo maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Moäc maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây haïp raøy.
Taùnh ngöôøi meàm moûng toát thay,
Kính ngöôøi troïng nghóa taùnh hay giöõ mình.
Bònh phuø chieáu maïng hung tinh,
Coù tieåu taät bònh thaân bình thöôøng khi.
Coù duyeân ñi ñöùng vaày thì,
Quôùi nhôn yeâu chuoäng ngöôøi ni thöông tình.
Ngöôøi coù möu keá thoâng minh,
Vaên hay voâ bieát gia ñình nhieàu nôi.
Soá ta nhaø cöûa ñoåi dôøi,
Nghieäp ngheà traùo chaùt tay thôøi môû maïng.
Luaän xem haøo cuûa hieâpj tan,
Tay khoù caàm cuûa gia ñình ñuû no.
Vôï choàng caùch trôû aâu lo,
Ñôøi sau hoäi hieäp aám no yeân hoaø.
Khaéc xung coát nhuïc soá ta,
Hoaëc laø xöù khaùc gaàn maø böôøn nhau.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 219

Soá ta thaønh baïi lao ñao,


Khaù leân ngheøo xuoáng ñaõ bao nhieâu laàn.
Cuûa phuï aám khoù höôûng phaàn,
Töï tay laøm ñaëng laäp thaân môùi beàn.
Soá ta coù töôùc quyeàn neân,
Trong voøng chöùc phaän keà beân haïp raày.
Ñôøi sanh khoå trò laém thay,
Höõu phöôùc trung vaän töông lai gia ñaøn.
Soá naøy khoâng troïn ven toaøn,
Tích thieän chöôûng ñöùc trôøi ba caûnh giaø.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn hoaëc coù bònhd ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raøy raø, trong mình nhöùc moûi chuùt ít, ít ngaøy.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng
coù vieäc buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 220

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keoû bò teù, phoøng coù
ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø, chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, hoaëc coù maát ñoà hoaëc ñoåi dôøi, vôï choàng coù
vieäc buoàn giaän chuùt ít hoaëc coù bònh ít ngaøy, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, hoaëc coù ñoäng vieäc
quan laøng.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, phoøng
troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï/
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù
tieáng thò phi raày raø,.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung
laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keoû bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Aát Meïo
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 221

NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöùôc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, Kî: ñi teù, quan söï, ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi soâng, nghe lôøi)
NGAØY DAÀN ... haïp: moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh. (kî: bònh hoaïn)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: than
buoàn, nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi quen phaûn, ñao ñaát)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaát, (ky: nhöùc moûi, lo
nhieàu, tranh raày, lo chi phoøng thaát voïng )
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: gian tham, ñaøo
ñaát, trai hôøn vôï, ngöôøi quen phaûn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp
luaät, bònh hoaïn, thò phi)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, quôùi nhôn, hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, quan söï, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY THAÂN ... haïp: moïi vieäc an vui, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï (kî: nghe lôøi, keû gian tham, ñi nhieàu,
trai hôøn vôï, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, yeân vui, (kî: pheùp luaät, raày raø, lo
nhieàu, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: trai hôøn vôï, ñaøo
ñaát, ñi nhieàu, keû gian tham, ngöôøi phaûn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Bính Thìn
Maïng: Sa Trung Thoå
Nam:thôø Caäu Taøi Caäu Qui ñoä maïng
NöõL thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Bính Thìn maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Ngöôøi coù möu keá khoân lanh,
Taùnh yù gay gaét tung hoaønh töï taâm.
Giaän ngöôøi ñeå daï nhôù thaâm,
Oaùn thôø lo traû ôn taàm ñeàn ôn.
Soá ta ñi ñöùng nguoàn côn,
Boân ba nhieàu choã chì sôøn lo toan.
Ñieåu khaùch chieáu maïng chaúng an.
Phaûi phoøng teù naëng vöông mang taät raøy.
Luaän xem y loäc tieàn taøi,
Cuõng laø ñuû duïng ñoåi thay trung bình.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 222

Taùnh hay lo tính töï mình,


Möu thaàm trong buïng ít tin loøng ngöôøi.
Vaên xöông chieáu maïng toát töôi,
Saùng yù mau hieåu vui cöôøi baïn thaân.
Ñoaûn haøo choàng vôï Chaâu Traàn,
Löông duyeân dôøi ñoåi hai laàn môùi neân.
Ñôøi sau caùch xöû ñaëng beàn,
Haøo con nam nöõ ñoâi beân trung bình.
Ñeä huynh thaân toäc nghóa tình,
Ñoåi loøng laõnh ñaïm töï mình lo toan.
Aáu nieân thôøi vaän quanh co.
Nöûa ñôøi phaùt ñaït nhö ñoà ñeán nôi,
Laøm aên tính lôùn vaäy thôøi.
Daàn laøm quan chöùc trong ñôøi hieån vinh,
Ta neân tích thieän xem kinh,
Mong höông haäu vaän gia ñình an khöông.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ. Lo tính vieäc chi neân ñeâ yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keoû bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï
vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 223

Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít,
phoøng troäm caëp maát ñoà hoaëc coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keoû bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
vieäc laøm aên giöõ böùc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, coù caûnh
duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 224

Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, phoøng troäm caép maát ñoà, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Bính Thìn
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä, coù quôùi nhôn hoä trôï,
(kî: ngöôøi thaân phaûn, ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: gian tham,
pheùp luaät, tranh raày, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, keât hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, can thieäp, huøn haïp,
aùc nhôn möu haïi)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: trai hôøn vôï, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: thaân linh ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi soâng, aùc nhôn phaûn, ñi nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: keû gian tham,
pheùp luaát, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ñi teù, quan söï,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát)
NGAØY DAÄU ... haïp: yeân vui, moãi vieäc bình an, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh
hoaïn, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn linh ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, huøn haïp,
nghe lôøi, ñi soâng, xung buoàn)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, an vui, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Ñinh Tî
Maïng: Sa Trung Thoå
Nam: thôø Caâu Taøi Caäu Quí ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Ngoïc Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Ñinh Tî maïng Thoå soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa maïng Thoå soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai beân haïp raøy.
Thaùi Döông chieáu maïng ñaëng may,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 225

Taâm linh tính saùng taøi ngheä tinh thoâng.


Coù duyeân ngöôøi troïng taám loøng,
Vieäc chi lo tính taâm ñoàng ñôõ nöng.
Thieân coå chieáu maïng thöôøng töøng,
Trong mình nhöùc moûi gheû söng coù hoaøi.
Soá ta y loäc tieáp taøi,
Gia ñình phaùt ñaït höôûng raøy aám no.
Long Ñöùc aám loäc Trôøi cho,
Maïng khoâng ngheøo khoå chôù lo öu phieàn.
Luaän xem choàng vôï caên duyeân,
Ñoåi dôøi ngoâi moä môùi yeân gia ñình.
Taâm taùnh cöùng coûi choáng kình,
Can cöôøng taùnh noùng töï mình lo toan.
Ñeä huynh hoaø thuaän vöõng vaøng,
Thaân toäc söng töùc hoï haøng meán thöông.
Vieäc laøm kyõ löôõng moïi ñöôøng,
Ham Ñieàu kheùo toát vaên chöông choäm raøy.
Sanh con xung khaéc chaúng may,
Hao tieàn toán cuûa bao naøy khoù nuoâi.
Thò phi mieäng löôõi khoâng vui,
Raày raø lôøi tieáng ngöôïc xuoâi thöông haoøi.
Ñôøi sanh ñaëng nheï naïn tai,
Ñòa giaûi ñoä maïng qua raøy ruûi ro.
Thi aân boá ñöùc raùn lo,
Ngaøy sau ta höôûng aám no an nhaøn.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, hoaëc coù
vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø giöõ mình keoû bò teù, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi,
chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 226

Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi chuùt ít,, trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò
phi raày raø,.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keoû bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát, coù vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng quan.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau,
trong loøng lo tính nhieàu vieäc hoaëc coù tieáng thò phi raày raø,.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, phoøng troäm caép hao taøi, vaø giöõ mình keoû bò teù.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 10Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 227

Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi ít ngaøy.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Ngaøy haïp, kî cuûa tuoåi Ñinh Tî
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, nhöùc moûi, trai hôøn vôï, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ngöôøi thaàn phaûn, qna söï, gian
tham, ai bi)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn (kî: pheùp luaät, trai
hôøn vôï, gaùi hôøn choàng, hay lo nhieàu)
NGAØY MEÏO ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù, gian tham, quan
söï, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, tranh raày)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, thaàn linh ñoä maïng, (kî
: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, xung buoàn, ñi soâng)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: raày raø, lo chi phoøng thaát
voïng, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: (khoâng coù), (kî: ngöôøi quen phaûn, phoøng buoàn than, ñi teù)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn trôï, (kî:
quan söï, keû gian tham, ñöa tieàn ra, caàu taøi, ñi teù, ñi soâng)
NGAØY TUAÁT ... haïp: yeân vui, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: raày raø, bònh
hoaïn, nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra,
caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñi ñöôøng nhieàu)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Maäu Ngoï
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 228

Maïng: Thieân Thöôïng Hoûa


Nam:thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng.
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Maäu Ngoï maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Hoûa maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Loøng hay roái raém lo hoaøi.
Lo ñoân lo ñaùo baøo ngaøy roän taâm.
Soá ta keû kænh ngöôøi khaâm.
Ngöôøi ñeàu öa chuoäng phöôùc laøm duyeân phaàn,
Tam hình chaùnh chieáu boån thaät,
Lao tuø soá phaïm moät laàn khoâng sai.
Luaän haøo choàng vôï hoâm nay,
Nguyeät hoa ong böôùm soá raøy cuûa ta.
Phu theâ xung yù baát hoaø,
Ñoåi dôøi ñoâi ñoä khoù maø moät neân.
Taùnh hay thöông döôùi kính treân,
Quaûn bao roäng raõi tuoåi teân neâu raøy.
Phöôùc ñöùc chieáu maïng vöôïng taøi,
Gia ñình sung tuùc trong tay taïo thaønh.
Ñeä huynh caûch trôû chaúng laønh,
Khoù maø neân ñaëng hoaëc sanh taät raøy.
Gian nan bieán ñoåi bao naøy khoå taâm.
Taâm linh taùnh saùng töï taâm,
Töï tay taïo laäp phöôùc laâm ñaëng laønh.
Xung khaéc cha meï cam ñaønh,
Khoù ôû gaàn ñaëng hoaëc sanh taät raày.
Haøo con khoâng ñaëng ñuû ñoâng,
Sanh nhieàu nuoâi ít khoù troâng caäy nhôø.
Khaù neân chöôûng ñöùc ñöøng ngôø,
Taâm haønh thieän söï höôûng nhôø ngaøy sau.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 229

Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng coù vieäc
buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keoû bò teù, coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, vaø phoøng troäm caép hao taøi, neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu kî: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc bònh ñau chuùt
ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, trong loøng lo tính
nhieàu vieäc.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vôï choàng coù vieäc buoàn giaänchuùt ít,
vaø coù tieáng thò phi raày raø, hoaëc coù troäm caép maát ñoà.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 230

Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông,
caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keoû bò teù.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, phoøng troäm caép hao taøi, neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù vieäc
ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Maäu ngoï
NGAØY TYÙ ... haïp: coù quôi nhôn hoä trôï, (ky: huøn haïp, ñi nhieàu, trai hôøn vôï,
xung buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, (ky: pheùp luaät, tranh raày, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ngöôøi thaân phaûn,
ñaøo ñaát, trai hôøn vôï, buoøn than)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, (kî: pheùp luaät, raày raø, gaùi
hôøn choàng)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, nghe
lôøi, ñi soâng)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, keû gian tham)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, can thieäp, aùc nhôn phaûn, xung buoàn)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, (kî: tranh raày, nhöùc moûi, gaùi
hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 231

NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: ngöôøi quen
phaûn, dôøi choã ôû, trai hôøn vôï)
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (kî:
pheùp luaät, keû gian tham, gaùi hôøn choàng, bònh hoaïn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôi nhôn hoä trôï, (Kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ñi teù, quan söï, than buoàn, ñi soâng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, laøm aên trung bình (ky: keû gian
tham, bònh hoaïn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Kyû Muøi
Maïng: Thieân Thöôïng Hoûa
Nam: thôø Nguõ Coâng Vöông Phaät ñoä maïng
Nöõ: thôø Phaät Baø Quan Aâm ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Kyû Muøi maïng Hoûa soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Hoûa soá naøy,
Tuoåi cung vôùi maïng ñaëng vaày töông sanh.
Ngöôøi coù thieän taùnh loøng laønh,
Thöông ngöôøi giuùp ñôõ chaúng ñaønh haïi ai.
Bònh phuø chieáu maïng chaúng may,
Thöôøng khi coù bònhôû raøy trong thaân.
Loøng hay lo tính phaân vaân,
Roái loøng roän trí ít phaàn raûnh taâm.
Haøo taøi ta coù tay caàm,
Ñaëng phaàn lo aám phöôùc laâm höôûng phaàn.
Luaän xem duyeân nôï ña ñoan,
Tô tình nhieàu choã hieäp ta ñoâi laàn.
Taùnh hay hoaø thuaän thaân laân,
Yeâu chuoäng baèng höõu veïn phaàn nghóa nhôn.
Coù soá thöông maõi thì hôn,
Coù loäc quan chöùc cuõng höôûng phaàn raûnh rang.
Soá ta dôøi ñoåi gia ñaøng,
Khaùc xöù cha meï veïn toaøn laäp neân.
Baø con laõnh ñaïm ñoâi beân,
Nghóa tình laït leõo töï yeân lo löôøng.
Vieäc laøm yù chaúng chuû tröông,
Muoán thôøi laøm ñaïi taùnh thöôøng ñoåi thay.
Mieäng vui loøng chòu vieäc ngaøy,
Taùnh saùng mau hieåu soá raøy soáng laâu.
Haïn ba möôi saùu lo aâu,
Qua khoûi naïn aáy ngoõ haàu bình an.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 232

Thi aân boá ñöùc tam khoan,


Höôûng ngaøy haäu nhöt gia ñaèng khöông minh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, daàu gia ñaïo ñaëng söï an
vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít,.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc
trung laø toát, daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
vieäc laøm aên giöõ möùc trung bình laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï
vaán vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phaûn kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, xanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 233

Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, cuûa tieàn hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi. Neân caàu
nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng hình phaït.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng,
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, vieäc kî nheï cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø phoøng troäm caép hao taøi, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Kyû Muøi
NGAØY TYÙ ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïn, nhöùc moûi, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù), (ky: nghe lôøi, phoøng gian tham, xung buoàn,
huøn haïp)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 234

NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôi nhôn hoä
trôï(ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
raày raø, gaùi hôøn choøng, lo nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: ñi teù, quan söï, dôøi
choã ôû, ñaoø ñaát)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh
hoaïn, lo nhieàu)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (ky: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, nghe lôøi, phoøng gian tham, aùc nhôn haïi)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát,(ky: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï,(ky: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, ngöôøi quen phaûn, ñi teù, ñi soâng, ñi nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät,
bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: taïo choã ôû, quan
söï, ñi teù, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Canh Thaân
Maïng : Thaïch Löïu Moäc
Nam: thôø oâng Quan Bình Thaùnh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Canh Thaân maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh boån maïng chaúng may,
Khoù nuoâi keå thaùc naïn tai tuoåi ñaàu.
Ñôøi sanh coù taùnh buoàn raàu,
Khoâng phaàn chôi baïn ngoõ aâu phaûn loøng.
Taâm taùnh khoâng ñònh tröôùc phoøng,
Muoán laøm laøm ñaïi yù khong ngaên ngöøa.
Ngheà kheùo moùn toát chuoäng öa,
Taäp laøm cho ñaëng môùi vöøa loøng ñaây.
Trai thôø khaéc töû soá naøy,
Gaùi thôøi soá phaïm nhö vaày khaéc phu.
Soá ta haäu nhöït soá tu,
Xuaát gia ñaàu phaät ngao du cuûa thuyeàn,
Ta ñaëng nhö vaäy môùi yeân,
Thaân toäc laõnh ñaïm veïn tuyeàn ñaëng ñaâu.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 235

Haøo taøi no aám ngoõ haàu,


Tay laøm ra cuûa ñaùo ñaàu khoù dö
Soá phaïm teù naëng phoøng tö,
Hoaëc ñeå taät bònh toån hö trong mình.
Ñoåi dôøi nhieàu choã gia ñình,
Khoâng nhôø cha meï töï mình lo toan.
Tay chön mau maén leï laøng,
Hay laøm coâng vieäc laø ñaøng sieâng naêng.
Ta coù thieän taùnh coâng baèng,
Cöùu ngöôøi khoâng nghóa coù baèng nhieàu khi.
Cuõng neân boá ñöùc thi aân,
Höôûng ngaøy haäu nhöït ñaëng thì an khöông.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän
chuùt ít.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, vaø ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù ñoäng vieäc quan laøng, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho
ñaëng nheï.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø coù tieáng thò phi raày raø, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng hình phaït vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 236

Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc
ñoåi dôøi, vaø giöõ mình keûo bò teù phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít, vaø coù tieáng thò phi
raày raø.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, vaø giöõ mình keûo bò teù, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù bònh ñau chuùt
ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 237

Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø coù bònh ñau trong ít ngay.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Canh Thaân
NGAØY TYÙ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñi teù,
quan söï, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî: bònh hoaïnh, raày rf,
gian tham, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,
(ky: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: pheùp luaät, gian tham,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï
NGAØY THÌN ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, kî: quan söï, ngöôøi thaàn phaûn, than
buoàn nhieàu)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøng choàng
NGAØY NGOÏ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn trôï, kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi,
nghe lôøi, quan söï, ñi soâng, ñi nhieàu.
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu binh, kî: bònh
hoaïn, raày raø.
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, kî: ñöa
tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, ñi soâng, ñaøo ñaát, than buoàn.
NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, ñaøo ñaát, gaëp hung hoùa hieàn, kî: keû
gian tham, nhöùc moûi, gaùi hôøn choàng, lo chi phoøng thaát voïng.
NGAØY TUAÁT ... haïp: (khoâng coù), kî: ñi teù, phoøng ngöôøi quen phaûn, than
buoàn.
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, kî: pheùp luaät, lo
nhieàu, raày raø, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng.
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Taân Daäu
Maïng: Thaïch Löïu Moäc
Nam: thôø Oâng Quan Bình Thanh Töû ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Chuùa Tieân Nöông Nöông ñoä maïng
Ñoaùn xem soá maïng nhö laø,
Taàn Daäu maïng Moäc soá ta nhö vaày.
Tuoåi Kim maïng Moäc soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây baát hoaø.
Bònh phuø chieáu maïng cuûa ta,
Thöôøng sanh nhöùc moûi vaäy maø nhieàu khi.
Taùnh mau leï hay xeùt suy,
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 238

Giaän cuøng toái daï loøng thì hieàn löông.


Yù öa ca xöôùng laïi thöôøng,
Veõ vui taùnh neát khoâng ñöôøng ngaïo kieâu.
Luaän xem tieàn cuûa ñaëng nhieàu,
Höôûng söï no aám ít nhieàu böïc trung.
Mieäng hay vui noùi chaúng cuøng,
Ngöôøi ñeàu thöông meán bao dung taám loøng.
Soá ta duyeân nôï vôï choàng,
Caùch ñoâi thöù nhöùt phöôùc hoàng ñôøi sau.
Ít hay noùi vieäc haøo hoa,
Thaáy vieäc môùi chaéc noùi naøo chaúng tin.
Xem haøo thaân toäc ñeä huynh.
Khoâng ñaëng haøo thuaän yù tình thoâ sô.
Coù loäc mua baùn caäy nhôø,
Hoaëc laø coâng ngheä troâng chôø caäy neân.
Anh em khaùc xöù lo eân,
Môùi laø neân ñaëng tuoåi teân vôùi ñôøi.
Haøo con khoù döôùng vaäy thoâi,
Ñau oâm traèn troïc phöôùc Trôøi môùi qua.
Choán chieán ñaáu haïp yù ta,
Vieäc ngöôøi phaûi quaáy vaäy maø luaän phaân.
Ta neân tích thieän thi aân,
Mong ngaøy vaõng caûnh höôûng phaàn khöông minh.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù tieáng thò phi raày raø chuùt ít.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù
gaëp vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn
giaän nhau, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù keû tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, trong mình nhöùc moûi
chuùt ít.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 239

Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau phoøng
troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø coù
tieáng thò phi raày raø.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, lo tính vieâc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng quan.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn,
giöõ mình keûo bò teù, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong mình khoâng ñaëng an, hoaëc coù vieäc roän lo chuùt ít.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vaø trong loøng lo tính nhieàu vieäc, vaø trong mình
nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp
ñôõ.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 240

Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn,
chôù neân ñi xa ñöôøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng troäm caép hao taøi, ngöøa
keû tieåu nhôn phaûn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø coù tieáng thò phi raày raø, vôï choàng
coù vieäc buoàn giaän chuùt ít.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo
tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, giöõ mình keûo bò teù, hoaëc coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Taân Daäu
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp
luaät, bònh hoaïn, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu
taøi, quan söï, ñi teù, ñi soâng, raàu buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn)
NGAØY THÌN ... haïp: caàu taøi, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, (Ky: pheùp luaät, raày raø, nhöùc
moûi, lo chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (kî: keû gian tham,
ngöôøi thaân phaûn, ñaøo ñaát, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp
luaät, raày raø, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MUØI ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi teù, ñi soâng, quan söï)
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn)
NGAØY DAÄU ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi,
huøn haïp, gian tham, ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, keát hoân, ñaøo ñaùt, (ky: raày raø, nhöùc
moûi, lo nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: keû gian tham,
ngöôøi phaûn, ñaøo ñaát, than buoàn, trai hôøn vôï)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Nhaâm Tuaát
Maïng: Ñaïi Haûi Thuûy
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 241

Ñoùan xem soá maïng nhö laø,


Nhaâm Tuaát maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thoå maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Sôùm sanh keå thaùc chaúng may,
Khoù nuoâi ñau oâm naïn tai tuoåi ñaàu.
Traàm Phuø chieáu maïng aâu lo,
Phaûi phoøng teù gieáng soâng saâu kî raøy.
Khoâng phaàn chôi baïn laâu ngaøy,
Buoåi ñaàu töû teá haäu lai phaûn tình.
Soá ta ñaëng chöõ hieån gvinh,
Töôùc quyeàn chöùc phaän danh thính thieät laø.
Taùnh yù meàm moûng taâm hoaø,
Kính treân thöông döôùi taùnh ta coâng bình.
Luaän xem tieàn cuûa gia ñình,
Thieáu nieân ñuû duøng an ninh qua ngaøy.
Trung nieân vaõng caûnh ñaäu tai,
An laønh töï toaïi höôûng raøy thaûnh thôi.
Tay coù coâng ngheä vaäy thôøi,
Hoaëc laøm thaày thôï trong ñôøi aám thaân.
Tay kheùo taùnh saùng töï taân,
Boán phöông ngheà soáng veïn phaàn trôû xaây.
Phu theâ sum hieäp soá naøy,
Traêm naêm choàng vôï vui vaày thaát gia.
Soá gaùi khaéc phu ñoù laø,
Haøo con sanh döôõng ñaëng maø böïc trung.
Chieâm bao thöôøng thaáy töï tung,
Bay löøng loäi laëng thung dung leï laøng.
Ñôøi sanh neân chöùa taâm khoan,
Cöùu nhaân tích ñöùc höôûng ñaëng haäu lai.
Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ, coù vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, xanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
vieäc laøm aên giöõ böùc trung laø toát.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 242

Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, phoøng troäm caép maát ñoà, vaø trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù
ñeà phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn
hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaøn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi
Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi
nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vaø
giöõ mình keûo bò teù, sanh vieäc lo buoàn.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, vieäc laø aên giöõ böïc trung laø toát.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø phoøng troäm caép hao taøi, trong loøng lo tính nhieàu
vieäc.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 243

Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, phoøng keû tieåu nhôn phaûn, hoaëc coù bònh ñau
chuùt ít, sanh vieäc than buoàn.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, vaø coù
caûnh duyeân nôï vaán vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, vaø trong mình nhöùc moûi chuùt ít.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, cuûa tieàn coù hao toán,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, coù vieäc ñi ñöôøng hoaëc ñoåi dôøi, neân ñeà
phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî chuùt ít ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: coù vieäc tranh phaûn raày raø, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, phoøng coù ñoäng
vieäc quan laøng hình phaït, phoøng troäm caép maát ñoà.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Nhaâm Tuaát
NGAØY TYÙ ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä trôï, ñi ñöôøng, (ky: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, ngöøôi phaûn, ñi soâng, ñi teù, than buoàn)
NGAØY SÖÛU ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (kî: pheùp luaät, keû
gian tham, tranh raày, lo nhieàu, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÀN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, caàu quan, ñi ñöôøng, (kî: quan
söï, ñaøo ñaát, taïo choã ôû, ñi teù, than buoân)
NGAØY MEÏO ... haïp: caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: keû gian tham, bònh hoaïn, lo
chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY THÌN ... haïp: coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn
haïp, ñi soâng, than buoàn)
NGAØY TÎ ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo chi
phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY NGOÏ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä, quôùi nhôn hoä trôï, (ky:
ñöa tieàn ra, caàu taøi, ngöôøi thaân phaûn, ñi soâng, quan söï)
NGAØY MUØI ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät, raày
ra, gaùi hôøn choàng)
NGAØY THAÂN ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, (ky: quan söï, ñi teù,
dôøi choã ôû, ñaøo ñaát, than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 244

NGAØY DAÄU ... haïp: caàu taøi, keát hoân, ñaøo ñaát, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh
hoaïn, keû gian tham, hay lo nhieàu)
NGAØY TUAÁT ... haïp: coù ngöôøi quôùi nhôn hoä trôï, (kî: nghe lôøi, huøn haïp, ngöôøi
quen phaûn, hay xung buoàn.)
NGAØY HÔÏI ... haïp: caàu taøi, keát hoân, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, kî: nhöùc moûi, trai
hôøn vôï, lo chi phoøng thaát voïng)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Tuoåi : Quí Hôïi
Maïng: Ñaïi Haûi Thuûy
Nam: thôø Oâng Töû Vi ñoä maïng
Nöõ: thôø Baø Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñoä maïng
Ñoùan xem soâ maïng nhö laø,
Quí Hôïi maïng Thuûy soá ta nhö vaày.
Tuoåi Thuûy maïng Thuûy soá naøy,
Tuoåi cuøng vôùi maïng hai ñaây khaéc raøy.
Soá phaïm teù naëng chaúng may,
Phaûi phoøng khi ruûi chòu raøy toån thaân.
Kî soâng gieáng aâu giöõ phaàn,
Thuôû nhoû ñau oâm nhieàu laàn khoâng an.
Soá ta tay coù quyeàn ban,
Chöùc töôùc danh phaän laø ñaøng laäp neân.
Loøng hay thöông döôùi kính treân,
Taâm hieàn nhaân ñaïo chi beàn thaúng ngaøy.
Luaän xem y loäc tieàn taøi,
Ñuû aên ñuû maëc dö raøy hao ra.
Ñaëng haøo sang soá cuûa ta,
Thaát hoa tieàn cuûa khoù maø töông ñöông.
Ñoaùn xem phu phuï toû töôøng,
Khaéc haøo choàng vôï sanh ñöôøng ñoåi thay.
Lanh lôïi khoân kheùo ngheä taøi.
Soá höôûng tröôøng thoï naïn tai nheï phaàn,
Soá ta töï taïo laäp thaân,
Ñeä huynh thaân toäc khoù gaàn caäy nöông.
Gia ñình dôøi ñoåi tha höông,
Khaùc xöù cha meï tìm ñöôøng laøm neân.
Vaõng nieân thôøi vaän vöõng beàn,
Gia ñình höng vöôïng tuoåi teân choùi ngôøi.
Ñeâm naèm öùng moäng vaäy thôøi,
Nheï mình bay boång ñi chôi tung hoaønh.
Khaù trau taâm nieäm ñeå daønh,
Höôûng ñeàu phaùt ñaït phöôùc sang thoï tröôøng.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 245

Thaùng Gieâng Tuoåi ñaøn oâng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Tuoåi ñaøn baø: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 5 phaàn, lo tính vieäc chi giöõ böïc trung laø toát, coù
vieäc kî ñeà phoøng cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 2 Tuoåi ñaøn oâng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Tuoåi ñaøn baø: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp
vieäc may veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, vaø giöõ mình keûo bò teù,
phoøng cuûa tieàn coù hao toán.
Thaùng 3 Tuoåi ñaøn oâng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.
Tuoåi ñaøn baø: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù vieäc tranh phaûn raày raø.
Thaùng 4 Tuoåi ñaøn oâng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Tuoåi ñaøn baø: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, sanh vieäc xung buoàn.
Thaùng 5 Tuoåi ñaøn oâng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Tuoåi ñaøn baø: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng
saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, vaø trong
mình nhöùc moûi vaøi ngaøy.
Thaùng 6 Tuoåi ñaøn oâng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Tuoåi ñaøn baø: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, gaùi thì coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà phoøng, daàu coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa keû tieåu nhôn
phaûn, phoøng troäm caép hao taøi, neân ñeà phoøng vaø caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng
nheï.
Thaùng 7 Tuoåi ñaøn oâng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Tuoåi ñaøn baø: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát,
daàu coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 246

Ñieàu kî: vôï choàng coù vieäc buoàn giaän nhau, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng hình phaït, vaø
coù tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 8 Tuoåi ñaøn oâng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Tuoåi ñaøn baø: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.
Ñieàu haïp: laøm aên tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 6 phaàn, ngöôøi coù quyeàn töôùc coù gaëp vieäc may
veà chöùc phaän, caàu vieäc quan coù ngöôøi quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: giöõ mình keûo bò teù, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi, vaø coù vieäc ñi ñöôøng
nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi, phoøng coù ñoäng vieäc quan laøng.
Thaùng 9 Tuoåi ñaøn oâng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Tuoåi ñaøn baø: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.
Ñieàu haïp: laøm aên thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 7 phaàn, vaø coù caûnh duyeân nôï vaán
vöông, lo tính vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, gia ñaïo ñaëng söï an vui.
Ñieàu kî: coù bònh ñau trong ít ngaøy, vaø coù keû tranh phaûn raày raø.
Thaùng 10 Tuoåi ñaøn oâng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tuoåi ñaøn baø: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.
Ñieàu haïp: laøm aên töï yù caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 4 phaàn, caàu vieäc quan coù ngöôøi
quôùi nhôn giuùp ñôõ.
Ñieàu kî: coù vieäc ñi ñöôøng nhieàu, hoaëc ñoåi dôøi choã ôû, chôù neân can thieäp tin caäy ngöôøi,
cuûa tieàn coù hao toán, kî ñi soâng saâu soùng lôùn, hoaëc coù bònh ñau chuùt ít, sanh vieäc xung
buoàn.
Thaùng 11 Tuoåi ñaøn oâng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Tuoåi ñaøn baø: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.
Ñieàu haïp: laøm aên coù vieäc gaëp may thaïnh vöôïng tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 8 phaàn, lo tính
vieäc chi cuõng ñaëng saùng suoát, coù vieäc kî chuùt ít cuõng ñaëng qua.
Ñieàu kî: trong mình nhöùc moûi ít ngaøy, vôï choàng coù vieäc buoàn giaän chuùt ít, hoaëc coù
tieáng thò phi raày raø, trong loøng lo tính nhieàu vieäc.
Thaùng 12 Tuoåi ñaøn oâng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Tuoåi ñaøn baø: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.
Ñieàu haïp: laøm aên caån thaän tieàn taøi 10 phaàn ñaëng 3 phaàn, lo tính vieäc chi neân ñeå yù ñeà
phoøng, coù vieäc kî cuõng ñaëng nheï.
Ñieàu kî: phoøng coù vieäc ai bi, hoaëc tai naïn, chôù neân ñi xa ñöôøng, ngöøa troäm caép hao taøi,
ngöøa keû tieåu nhôn phaûn, caàu nguyeän Trôøi Phaät phoø hoä cho ñaëng nheï.
Ngaøy kî, haïp cuûa tuoåi Quí Hôïi
NGAØY TYÙ ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî: nhöùc moûi, lo
nhieàu, lo chi phoøng thaát voïng, gaùi hôøn choàng)
NGAØY SÖÛU ... haïp: (khoâng coù) , (kî: keû gian tham, ngöôøi quen phaûn, ñi teù,
than buoàn)
NGAØY DAÀN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, (ky: pheùp luaât, tieáng thò phi, lo nhieàu,
trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY MEÏO ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, thaàn ñoä maïng, quôùi nhôn hoä
trôï, (kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, quan söï, kî teù, ñi soâng, than buoàn)
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 247

NGAØY THÌN ... haïp: keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (ky: bònh hoaïn, raày raø, lo
chi phoøng thaát voïng)
NGAØY TÎ ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, coù thaàn ñoä maïng, (kî: ñöa tieàn
ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, ñi nhieàu, than buoàn)
NGAØY NGOÏ ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, ñaøo ñaát, (kî; pheùp luaät, gian tham,
nhöùc moûi, lo chi phoøng thaát voïng, trai hôøn vôï)
NGAØY MUØI ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï (ky: ngöôøi thaân phaûn, keû gian tham,
quan söï, than buoàn nhieàu0
NGAØY THAÂN ... haïp: caàu taøi, caàu phöôùc, gaëp hung hoùa hieàn, (ky: pheùp luaät,
lo nhieàu, trai hôøn vôï, gaùi hôøn choàng)
NGAØY DAÄU ... haïp: coù quôùi nhôn hoä trôï, (ky: nghe lôøi, huøn haïp, kî teù, phoøng
quan söï)
NGAØY TUAÁT ... haïp: caàu taøi, taïo choã ôû, keát hoân, caàu tieân baø cöùu bònh, (kî:
bònh hoaïn, raày raø,)
NGAØY HÔÏI ... haïp: vaên thô, ñôn tôø, nhaäp hoïc, ñi ñöôøng, coù thaàn ñoä maïng,
(kî: ñöa tieàn ra, caàu taøi, nghe lôøi, huøn haïp, than buoàn)
(Ñieàu kî, haïp ñuùng ngaøy, phoøng hôø tröôùc sau 1 ngaøy)
Soá 28. Coi sao moãi naêm kieát – hung
Phaøm khi ñeán ñaàu naêm neân coi naêm nay mình maáy möôøi tuoåi roài kieám trong soá
naøy ngoù thaáy roài ngoù ngaøy leân tieàm coi nhaèm vì sao gì? Roài tìm tröông keá ñaây tìm vì
sao ñoù coi coù baøi giaûng noùi roõ nhöõng Ñieàu kieát hung trong moät naêm, moãi naêm ñeán ngaøy
9 thaùng gieâng neân cuõng sao hoäi.
Pheùp tìm sao cuûa ñaøn oâng
TEÂN La Thoå Thuûy Kim Thaùi Hoûa Keá Thaùi Moäc
SAO Haàu Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh Ñoä Aâm Tinh
Maáy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
möôi
Maáy 10 11 12 13 14 15 16 17 18
möôi
Maáy 19 20 21 22 23 24 25 26 27
möôi
Maáy 28 29 30 31 32 33 34 35 36
möôi
Maáy 37 38 39 40 41 42 43 44 45
möôi
Maáy 46 47 48 49 50 51 52 53 54
möôi
Maáy 55 56 57 58 59 60 61 62 63
möôi
Maáy 64 65 66 67 68 69 70 71 72
möôi
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 248

Maáy 73 74 75 76 77 78 79 80 81
möôi
Maây 82 83 84 85 86 87 88 89 90
möôi
Maáy 91 92 93 94 95 96 97 98 99
möôi

Pheùp tìm sao cuûa ñaøn baø


11 tuoåi Hoûa Tinh 36 tuoåi Thuyû Tinh
12 Tuoåi Moäc Tinh 37 tuoåi Keá Ñoâ
13 tuoåi Thaùi Aâm38 tuoåi Hoûa Tinh
14 tuoåi Thoå Aâm 39 tuoåi Moäc Tinh
15 tuoåi La Haàu 40 tuoåi Thaùi AÂm
16 tuoåi Thaùi Döông 41 tuoåi Thoå Tinh
17 tuoåi Kim Tinh 42 tuoåi La Haàu
18 tuoåi Thuyû Tinh 43 tuoåi Thaùi Döông
19 tuoåi Keá Ñoâ 44 tuoåi Kim Tinh
20 tuoåi Hoûa Tinh 45 tuoåi Thuûy Tinh
21 tuoåi Moäc Tinh 44 tuoåi Keá Ñoâ
22 tuoåi Thaùi AÂm 47 tuoåi Keá Ñoâ
23 tuoåi Thoå Tinh 48 tuoåi Moäc Tinh
24 tuoåi La Haàu 49 tuoåi Thaùi Döông
25 tuoåi Thaùi Döông 50 tuoåi Thoå Tinh
26 tuoåi Kim Tinh 51 tuoåi La Haàu
27 tuoåi Thuûy Tinh 52 tuoåi Thaùi Döông
28 tuoåi Keá Ñoâ 53 tuoåi Kim Tinh
29 tuoåi Hoûa Tinh 54 tuoåi Thuûy Tinh
30 tuoåi Moäc Tinh 55 tuoåi Keá Ñoâ
31 tuoåi Thaùi AÂm 56 tuoåi Hoûa Tinh
32 tuoåi Thoå Tinh 57 tuoåi Moäc Tinh
33 tuoåi La Haàu 58 tuoåi Thaùi AÂm
34 tuoåi Thaùi Döông 59 tuoåi Thoå Tinh
35 tuoåi Kim Tinh 60 tuoåi La Haàu
61 tuoåi Thaùi Döông 76 tuoåi Thaùi AÂm
62 tuoåi Thuûy Tinh 77 tuoåi Thoå Tinh
63 tuoåi Thuûy Tinh 78 tuoåi La Haàu
64 tuoåi Keá Ñoâ 79 tuoåi Thaùi Döông
65 tuoåi Hoûa Tinh 80 tuoåi Kim Tinh
66 tuoåi Moäc Tinh 81 tuoåi Thuûy Tinh
67 tuoåi Thaùi AÂm 82 tuoåi Keá Ñoâ
68 tuoåi Thoå Tinh 83 tuoåi Hoûa Tinh
DIEÃN CAÀM TAM THEÁ – Döông Coâng Haàu www.tuviglobal.com 249

69 tuoåi La Haàu 84 tuoåi Moäc Tinh


70 tuoåi Thaùi Döông 85 tuoåi Thaùi AÂm
71 tuoåi Kim Tinh 86 tuoåi Thoå Tinh
72 tuoåi Thuûy Tinh 87 tuoåi La Haàu
73 tuoåi Keá Ñoâ 88 tuoåi Thaùi Döông
74 tuoåi Hoûa Tinh 89 tuoåi Kim Tinh
75 tuoåi Moäc Tinh 90 tuoåi Thuûy Tinh
Sao La Haàu
Vì sao naøy hung tinh, nam thì ngöøa quan söï, sanh raày raø, nhieàu ñoaïn öu saàu, nöõ
hay coù vieäc raàu buoàn, ñau maùu, sanh döôõng coù bònh, kî thaùng gieâng, thaùng 7, kî ñaøn
oâng nhieàu, kî ñaøn baø ít, moãi thaùng ngaøy 8 giaùng haï, cuùng 9 ngoïn ñeøn, 9 cheùn nöôùc, 3
caây nhan, duøng giaáy vaøng vieá baøi vò laïy veà höôùng Baéc, neân cuùng ñaëng toát.
Sao Thoå Tinh
Vì sao naøy hung tinh, ñi ñaâu cuõng khoâng thuaän yù, ñeà phoøng keû tieåu nhôn, gia ñaïo
khoâng an, hay coù chieâm bao moäng mò, kî nuoâi thuù, kî thaùng 4, thaùng 8, coù vieäc lo buoàn,
ñan oâng ñaøn baø ñeàu cuõng vaäy, moãi thaùng ngaøy 19 giaùng haï, cuõng 5 ngoïn ñeøn, 5 cheùn
nöôùc, 3 caây nhang, duøng giaáy vaøng vieát baøi vò, laïy veà höôùng Baéc, neân cuùng ñaëng toá.
Saøo Thuûy Tinh
Vì sao naøy coù kieát coù hung, ñaøn oâng ñi laøm aên khaù, ñi xa coù taøi lôïi, ñaøn baø hay coù
tai naïn, kî ñi soâng saâu, kî thaùng 4, thaùng 8, moãi thaùng ngaøy 21 giaùng haï, cuùng 7 ngoøn
ñeøn,7 cheùn nöôùc, 3 c