You are on page 1of 4

ACTIVITAT_1.

25 %

1. Fes una cerca a internet i explica quina tasca desenvolupen cadascun dels organismes
següents: www.parlament.cat, www.govern.cat, www.congreso.es, www.senado.es,
www.lamoncloa.gob.es.

www.parlament.cat - Su función es la legislativa, es decir, aprueban leyes.

www.congreso.es – Función constituyente, función legislativa, función de control político,


función judicial, función electoral, función administrativa, función de control público,
función de protocolo.

www.senado.es – Función legislativa, función presupuestaria, función de control e impulso


político, función de integración territorial.

www.lamoncloa.gob.es –

ACTIVITAT_2. Pràctica. 30%

1. Llegeix els articles 1, 2 i 3 de l'Estatut dels Treballadors i exposa en què consisteixen.


Pots accedir a l’Estatut dels Treballadors al moodle 2 del curs.

Art.1

Aquesta Llei és aplicable als treballadors que voluntàriament prestin serveis retribuïts per
compte d’altri i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica,
anomenada ocupador o empresari.

S’exclouen de l’àmbit que regula aquesta Llei:

1-Les prestacions personals obligatòries.

2- L’activitat que es limita, purament i simple, al mer exercici del càrrec de conseller o
membre dels òrgans d’administració en les empreses que tenen la forma jurídica de societat
i sempre que aquesta activitat a l’empresa només comporti l’exercici de tasques inherents al
càrrec.

3- Els treballs fets a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge.

4- etc

A aquests efectes s’entén exclosa de l’àmbit laboral l’activitat de les persones que presten
serveis de transport a l’empara d’autoritzacions administratives de les quals són titulars,
exercida, pel preu corresponent, amb vehicles comercials de servei públic dels quals són
propietaris o tenen el poder directe de disposició, fins i tot si aquests serveis són fets de
manera continuada per a un mateix carregador o comercialitzador

La legislació laboral espanyola és aplicable al treball que prestin els treballadors espanyols
contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles a l’estranger, sense perjudici de les
normes d’ordre públic aplicables en el lloc de treball.

A l’efecte d’aquesta Llei, es considera centre de treball la unitat productiva amb una
organització específica que està donada d’alta com a tal davant l’autoritat laboral.
Art.2

Es consideren relacions laborals de caràcter especial:

a)La del personal d’alta direcció no inclòs a l’article 1.3

b) La del servei de la llar familiar.

c) La dels condemnats en les institucions penitenciàries.

d) La dels esportistes professionals.

e) La dels artistes en espectacles públics.

f) La de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un empresari o
més, sense que n’assumeixin el risc i ventura.

g) La dels treballadors amb discapacitat que presten serveis en els centres especials
d’ocupació

h) La dels estibadors portuaris que presten serveis a través d’entitats de posada a disposició
de treballadors a les empreses titulars de llicències del servei portuari de manipulació de
mercaderies, sempre que aquestes entitats exerceixin la seva activitat exclusivament en
l’àmbit portuari

i) etc.

En tots els supòsits que assenyala l’apartat anterior, la regulació d’aquestes relacions
laborals ha de respectar els drets bàsics que reconeix la Constitució.

Art.3

1. Els drets i obligacions concernents a la relació laboral es regulen:

a) Per les disposicions legals i reglamentàries de l’Estat.

b) Pels convenis col·lectius.

c) Per la voluntat de les parts, manifestada en el contracte de treball, si el seu objecte és


lícit, i sense que en cap cas es puguin establir, en perjudici del treballador, condicions menys
favorables o contràries a les disposicions legals i convenis col·lectius esmentats abans.

d) Pels usos i costums locals i professionals.

2. Les disposicions legals i reglamentàries s’han d’aplicar amb subjecció estricta al principi de
jerarquia normativa. Les disposicions reglamentàries han de desplegar els preceptes que
estableixen les normes de rang superior, però no poden establir condicions de treball
diferents de les que estableixen les lleis que han de desplegar.

3. Els conflictes originats entre els preceptes de dues normes laborals o més, tant estatals
com pactades, que han de respectar en tots els casos els mínims de dret necessari, s’han de
resoldre mitjançant l’aplicació del que sigui més favorable per al treballador vist en el seu
conjunt, i en còmput anual, respecte dels conceptes quantificables.
4. Els usos i els costums només s’han d’aplicar si manquen disposicions legals, convencionals
o contractuals, si no és que tenen una recepció o remissió expressa.

5. Els treballadors no poden disposar vàlidament, abans o després de la seva adquisició, dels
drets que tenen reconeguts per disposicions legals de dret necessari. Tampoc no poden
disposar vàlidament dels drets reconeguts com a indisponibles per conveni col·lectiu.

2. En Jordi té 17 anys i està cursant un cicle de grau mitjà. Li han proposat de treballar a la
cafeteria del barri quatre hores a dia, de dilluns a dissabte. a) Poden contractar al Jordi? b)
Explica quin tipus de relació laboral s'estableix.

Si, no hi ha cap impediment per contractar a Jordi ja que la ET permet contractar a majors de
16 anys encara que no siguin major de edats.

Relació laboral per compte d’altri.

3. Un voluntari de Protecció Civil, treballa per compte aliè? Si no ho saps, fes una cerca per
internet.

No perque no compleix les característiques de les relacions laborals ordinaris: personal,


voluntària, per compte d’altri, retribuïda i independent.

4. El teu veí és pintor, i et pinta la casa. El fet de que el convidis a un refresc, conforma una
relació laboral? I si acordeu que li pagaràs pels seus serveis la mateixa quantitat que ell cobra a
la seva empresa?

No, ja que no hi ha retribució. Seria un treball per amistat.

En aquest cas podria convertirse en un treball per compte propi.

5. L'Elena, durant les vacances d'estiu, ajuda al seu pare a la botiga de queviures, ho pot fer?
Se li aplica l'ET?

Si però estaria considerat com un treball de tipus familiar y per tant estaríem parlant de una
relació no laboral. No se li aplicaria el ET per el que he dit abans.

6. Quin tipus de relació laboral tindran els següents treballadors?

a) Un professor d'institut de secundària. Relació no laboral (funcionari.)

b) Un soldat. Relació no laboral.

c) Un oficial de primera de l'empresa Constructors,S.A. Relació laboral extraordinària.

d) Un taxista amb vehicle propi. Relació no laboral (autonomo).

e) Un treballador de la llar. Relació laboral especial.

f) Cuidar les plantes de la veïna. Relació no laboral.


ACTIVITAT_3. 30%

1. Omple la piràmide segons la jerarquia de la normativa laboral:

Dret col·lectiu a la lliure sindicació o vaga


Disposició comunitària sobre el soroll a la feina
Llei Orgànica de Llibertat Sindical
Estatut dels Treballadors
Reglament de Prevenció de Riscos Laborals
Conveni Col·lectiu del teu sector
professional
Contracte de treball

2. Un conveni col·lectiu pot contradir el que estableix l’Estatut dels Treballadors? Explica’n el
motiu.

No, no pot contradir perque l’ET es una norma de rang superior, té uns límits que s’han de
cumplir

3. Una Llei Orgànica pot contradir el que diu l’Estatut dels Treballadors? Raona-ho.

Si pot però no hauria de passar ja que l’Estatut hauria de complir amb els límits de la llei
organcia.