You are on page 1of 14

42 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

5 éëA
éØVpN Þ éëA
Ýì OwÛ ÅDëC Þ lG Û ÅDëC
: éØVpNd
.ÙìñßWì× êoDë ßN qC DèÜN Þ ÙìOvpJí× Co ßN DèÜN
: pìw¿Nd
Clh æDË¡ìJ ok ÚDwÛC
PÃìÃd ok Þ ,Clh qC ÞC êDçD¨DÃN Þ ælÜF êDçqDìÛ êCpF PvC êqDºA pv DW@Ü@ëC
Þ oDÊkoÞpJ êDÜR Þ lØd ÐG MDëA Cpëq ,kßzí× §ßA DWÜëC qC Ýi@v Ý@e@Î
.kßF P×Dì qÞo éF ½CpOAC ÞÞC ÅDJ MCm éF ÚDØëC oDè±C
PhDÜz Þ P¾p × Þ íNlìÃA ÙÇe× éëDJ Ý@ëC D@F æl@Ü@F íñß@Ê D@W@Ü@ëC qC D@×C
H¬Di× Co ÞC ,lÜìFí× ¢ÆDJ MCm pFCpF ok Þ ,ÞC oß©d ok Co kßh oD@ÊkoÞp@J
ÞC êDèÇØÆ Þ DçkCl×C qC xKv Þ ,ÞC pFCpF ok¢ëßh PëkßGA qC PwiÛ éO@hD@v
lG Û ÅDëC) ((ÙëßVí× êoDë ßN qC DèÜN Þ ÙOvpJí× CpN DèÜN)):lëßÊí× Ýiv
.(Ýì OwÛ ÅDëC Þ
Þ ,kpìÊ êDV ÚDwÛC ÚDV ok éOznÊ MDëA ÙìçD¿× éÆ í×DËÜç :pËëk pìG N éF
PØdo Þ ,kßzí× ÝzÞo ÚDìÛDèV ælÜçk yoÞpJ ÕC oßÛ éF ykßVÞ ÁD@Ø@AC
kp¾ Èë Moߤ éF ÚDwÛC ,lÜÆí× Åok Co CrV qÞo ok¢OìÇÎD× Þ ÞC £Dh Þ ÖDA
qC yCæpØR ÝìOwiÛ êlìdßN ÄìØA ælìÃA ÝëC ,lëAí× ok ælìÃA p²Û qC Ð×DÆ
qC Þ ,Úl×A ok MCßèz Þ ÚCoDGVÞ DèOF íÊlÜF qC Þ ,ÚkßF Clh ¦ÎDh ælÜF ßwÇë
.PvC ÚkpÆ qCok ÞC ÅDJ MCm éF kClØOvC Pvk pËëk êßv
Ýiv DWÜëC ok Þ P¿Êí× MD¿¤ Þ MCm lìdßN qC Ýiv éOznÊ MDëA ¸ÂCÞ ok
.PvC ÍD ¾C lìdßN Þ ,MkDGA lìdßN qC
43 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Clh MCm rV ¢OvpJ éOwëDz Co rìZ bìç Þ xÇaìç éÆ PwÛA MkDGA lìdß@N
qC Þ ÙìvDÜ¡F PìØvo éF Co ÞC ÝìÛCß DèÜN ,ÙìèÛ ÚkpÊ ÞC ÚD×p¾ éF DèÜN ÙìÛClÛ
.ÙërìçpKF ÞC ÅDJ MCm pìº pFCpFok ÙìÏwN Þ íÊlÜF ´ßÛ pç
í¾ pRå× Ó) ÙìÛClF ÞC ÙÎDA ok Co íÃìÃd pRå× DèÜN éÆ Pw@ÛA ÍD@ @¾C l@ì@dß@N
éÇÏF ÙëÞpÛ HGv ÍDGÛk éF Þ ÙìÜÆ oDÇÛC Co EDGvC ÙÎDA éÇÜëC éÛ (ÕC ÓC kßVß@ÎC
PvC ÞC ,PvC Clh ÚD×p¾ éF Ùç ÚA ,koCk êpìRöDNpç íGGv pç éÆ ÙìzDF lÃO ×
.PvC ækCk í¡iGNDìd EA éF Þ íñDÜzÞo lìzoßh éF Þ ,íÊlÛqßv ¢NA éF éÆ
Þ Mol DèÜN ,kßF lçCßh ÕC éF íÇO× DèÜN ÚDwÛC éÆ PwÛA ælìÃA Ý@ëC æp@Ø@R
lÂD¾ Þ ,pënJÍCÞq ,íÛD¾ yp²Û ok ÞC pìº Þ ,lÛCkí× ÞC éF «ßFp@× Co P@Ø@²@A
.lzDFí× MolÂ
éìÇN Co ÞC ÚDwÛC éÆ koCk ÝëC PÂDìÎ Þ ,PvC ¢ëDOv Þ kDØOAC ÐFD ÕC MCm DèÜN
.lçk oCp rìZ éØç ok kßh æDÊ
Clh éF DèÜN Þ ælëpF MCkßVß× éØç Þ xÆ éØç qC CpÛDwÛC kDÃOAC Þ p@Ç@¿@N Ý@ëC
PvC ÞC ÚD×p¾ éF rìÛ kÞoí× EDGvC ÙÎDA ÍDGÛk éF pÊC íOd ,lçkí× l@Ûß@ì@J
.lÜÆí× ælçD¡× PvC EDGvÓC HGw× éÆ Co ClhMol ,EDGvC êÔFÓ ok íÜ ë
PëDèÛíF éF éÆ kpFí× ÓDF Co ÞC pǾ ľC Þ ¸ìvÞ CpÛDwÛC cÞo ol ÚA ælìÃA ÝëC
.kqDví× Dço Þ kCqA kÞle× êDè®ìe× qC Þ klÛßìJí× PëlFC Þ
DçéOÇÛ
PvC ÞC nþ öDÇNC é®ÃÛ @1
,kßz ÖlÃ× ÐAD¾ pF Íß ¿× éÆ í×DËÜç ÙëCælÛCßh EpA MDìFkC ok éaÛA ÄG@¬
lG Û pF ÅDëC éØÏÆ Úlz ÖlÃ× DWÜëC ok Þ ,kkpÊí× ækD¿OvC ÚA qC p¥d íÜ ×
lìdßN Þ MkDGA lìdßN ÚDØç ÚA éWìOÛ Þ PvCoD¥eÛC pF ÐìÎk Ý@ì@ @O@w@Û Þ
.ÙëkpÆ ÚDìF ÓDF ok éÆ PvC íÎD ¾C
44 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

rìÛ æCo ÝëC ok Þ ,ÙëoCk ÞC ÈØÆ éF UDìOdC rìÛ kßh íÊlÜF Þ PëkßGA ok íOd
lÜÛD× êoß×C Þ Dëo Þ HWA Þ ½CpeÛC oDO¾pÊ CkDG× ,PwV PÛD O@vC ÞC qC l@ëD@F
.krëoí× Ùç ok ÅDJ CoD× PëkßGA éÆ Ùëß¡F DèÜëC
êßF íØÆ ÙìOvpJí× Co ßN DèÜN ÙìñßÊí× éÆ ÍÞC éÏØV ok pËëk pì@G@ @N é@F
PÎDd ÚA Þ ÙìÜÆí× cÔ¤C CpÛA Ýì OwÛ ÅDëC éÏØV DF éϤD¾ÔF ,koCk ÍÔÃO@vC
íñßËÎC Þ ÙëqDví× ÙwW× kßh MoDGA ok Co (ªëß¿NéÛ Þ pGV éÛ) Ýëp×ÓC ÝìF
.D× êDçoDÆ éØç êCpF kßF lçCßh
Ýì OwÛ Þ lG Û ok ¸ØV é»ì¤ pÆm @2
uDvC éÆ lçkí× ÚD¡Û PvC ¸ØV Moߤ éF éØç éÆ l F MDëA ÝìÜ@a@Ø@ç Þ
ælÜF éÆ í×DËÜç éF íOd ,PvC PADØV Þ ¸ØV éëDJ pF qDØÛ D¤ß¥i× MkD@G@A
DN ,lÜìGF PADØV Þ ¸ØV ÚDì× Co kßh lëDF krìhí× pFqDìÛ Þ qCo éF Clh pFCpF ok
.¢ìÊlÛq êDçoDÆ pëDv éF lvo éZ
íØìçD¿× DèÜëC lÜÛD× Þ íGϬCÞrÛC ,êÞpÇN Þ ,íñCpÊkp¾ éÛßÊ pç HìNpN ÝëC éF
. kßzí× éOhDÜz ÖÔvC Þ ÚAp p²Û qC kÞkp×
éO¾pÊ PvC qDØÛ êCpF ´DØOVC éF MßAk éÆ é×DÂC Þ ÚCmC qC ,qDØÛ D¤ß@¥@i@×
,PvC qDØÛ pÊqDºA éÆ lØd æoßv DN (... qDØÛ êßv éF EDO¡F ÷ßÏ¥ÎCíÏA í@d)
ФC ok MkDGA ÝëC éÆ PvC ÝëC pF ÐìÎk éØç PvCÚA ÚDëDJ éÆ ÙÇìÏA ÖÔw@ÎC
éÆ PvC Pvok ,kßz ÖDWÛC PADØV Moߤ éF lëDF íÜ ë ,koCk íADØOVC éGÜV
éVok Þ íAp¾ éGÜV êkp¾ MkDGAD×C PvC fìe¤ ÖÔvC ok rìÛ êkCp@¾ qD@Ø@Û
.koCk Co ÖÞk
ÙëpìÊí× ÈØÆ ÞC qC DçÞpìÛ koßhpF ok @3
,í ìG¬ êDçÞpìÛ p²Û qC Ùç ,PvC ÞpFÞo í¿ÏOi× êDçÞpìÛ DF ÚDèV ÝëC ok p¡F
Epi× Ð×CßA pFCpF ok lÛCßOF éÇÜëC êCpF .kßh íNCm ÚÞok êDçÞpìÛ p²Û qC Ùç Þ
½peÜ×Þ pËÛCpëÞ Þ
45 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ok Co kßh éÆ PvC DWÜëC ,koCk êoDÆ kl× Þ oDë éF UDìOdC lÜÆ P×ÞDÃ× ,ælÜÜÆ
DF Þ ,krìhí× pF ECßh qC qÞo éØç ,lçkí× oCp oDÊkoÞpJ PëDØd p@O@Z p@ëq
qC Þ ækpÆ oDÊkoÞpJ PëkßGA éF ½CpOAC Ýì OwÛ ÅDëCÞ lG Û ÅDëC éÏØV oCpÇN
ÚDçDË×Dz Þ ,kpìÊí× ÈØÆ ÉorF æqoDG× ÝëC ok êqÞpìJ êCp@F ÞC ÅD@J MCm
Þ kDë DF Þ krìhí×pF ÞC kDë DF ,lèÛí× pOwF éF pv éÏØV ÝìØ@ç oCp@Ç@N D@F r@ì@Û
ÝìÜZ éF éÆ íwÆ ÍDd éF Dzß@h Þ kÞoí@× ECß@i@F ÞC kß@VÞ qC kCl@Ø@O@vC
kÞp¾ Ùì² N pv êlÜ×oÞq Þ í¡ÇÛkpÊ bìç pFCpF ok ,lvpF ÚDØëC qC êDèÏdp×
ÖÔvC pG×DìJ ÚßaØç ,kqDFíØÛ Co kßh MDëkD× éFmDV Ð@FD@Ã@×ok ,koÞAí@Ø@Û
Þ qDØÛ :ÝìØÎD ÎC Eo Õ íNDØ× Þ êDìe× Þ íÇw@Û Þ í@NÔ@¤ ÚC :l@ëß@Êí@×
PvC ÚDìÛDèV oDÊkoÞpJ éÆPvC lÛÞClh ÚA qC éØç ÙNDìd Þ Ép@× ,Ù@NkD@G@A
.(162 @ÖD ÛC)
6 éëA
éØVpN Þ éëA
ÙìÃOwØÎC «p¥ÎC DÛlçC
: éØVpNd
.D×p¾ PëClç PvCo æCo éF Co D×
: pìw¿Nd
ÙìÃOw× «Cp¤ ÚkßØìJ
PÛD OvC Þ PëkßGA éÏdp× éF Íß¤Þ Þ oDÊkoÞpJ pFCpF ok ÙìÏwN oDè±C qC xJ
,PvCo æCo éF Co ÞC éÆ PvC ÝëC ælÜF êD¨DÃN ÝìOwiÛ ÞC ÅDJ MCm qC kClØOvC Þ
DN ,lëD×p¾ PëClç fÎD¤ ÐØA Þ ÚDØëC æCo Þ ,kCk Þ ÍlAæCo ,íÇ@ì@Û Þ í@ÆD@J æCo
.lëCr¿ìF ÚA pF rìÛ Co PëClç PØ Û éOzCk íÛCqoC ÞC éF Co DèOØ Û éØç éÆ íñClh
46 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ÚDÇ×C íÎÞ DÜzA kßh êClh DF Þ ,PvC Ý×å× nñCpz ÝìÜZ ok ÚDwÛC ÝëC éZ pÊ
«Cp¤ qC Þ ,kkpÊ HÏv ÞC qC íÏ×CßA p¬Dh éF P@Ø@ @Û Ý@ëC ÚA p@ç é@Æ koCk
.kßzæCpØÊ Þ ½peÜ× ÙìÃOw×
í¾CpeÛC Þ yr»Î éÆ lçCßiF kßh êClh qC oDF æk ÐÂCÓ qÞo éÛDGz pç lëDF x@J
.lëDìÛ ¢ìJ ÞC êCpF
éÆ koCk íNDVok Þ HNCp× PvC Äd ÝìñA ÚDØç éÆ ÙìÃOw× «Cp¤ ÝëC æÞÔ @F
Co MDVok ÝëC qC oClÃ× pç ,lÜOwìÛ ÚDwÇë MDVok ÝëC ÚkßØìJ ok kCp¾C é@Ø@ç
lëDF ÚDØëC DF ÚDwÛC éÆ koCk kßVÞ êpNÓCÞ Þ pNÓDF MDVokqDF ,lëDØÛ í« ÚDwÛC
.lÜÆ PëClç MDVok ÚA éF Co ÞC DN lçCßiF Clh qC
«Cp¤ éF PëClç PvCßh ok æoCßØç D× CpZ éÆ ½Þp × ÍCå@v Ý@ëC D@W@Ü@ëC ok
.kßzí× cp®× ?ÙìçCpØÊ D× pË× ÙìÜÆí× Clh qC ÙìÃOw×
éÛßØÛ éÆ ÚD×D×C Þ pG×DìJ qC lzDF ælÜGëq D× qC Ýiv ÝëC éÆ í¨p¾ éF íè@Ë@ÛCÞ
!?koCk íÜ × éZ lÛkßF Ð×DÆ ÚDwÛC
:ÙìñßÊí× kCpëC ÝëC jvDJ ok
Þ yr»Î ÙìF é²eÎ pç PëClç pìw× ok ÚDwÛC lz æoDzC é@Æ oß@®@ÛD@Ø@ç :ÓÞC
oDÊkoÞpJ oDìOhC ok Co kßh lëDF ÐìÎk ÝìØç éF ,kÞoí@× ÞC æoD@Fok ½Cp@e@ÛC
.koClèËÛ PFDR PvCoæCo pF Co ÞC éÆ lÜÆ D¨DÃN Þ koCnËF
é²eÎ éF é²eÎ ,íèÎC HçCß× ÖDØN Þ íOwç Þ kßVÞ éÆ ÙìÜÆ yß×Cp¾ lëDGÛ D@×
.lvoí× D× éF ÉorF ölG× ÚA qC
,PvC ÁpF êDèK×Ó ÐS× (p²Û Èë qC) MCkßVß× éØç Þ D× ÐS× ÙìO¿Ê DÃ@FD@v
éÆ PwÛA p¬Dh éF kßzí× ¢iJ PhCßÜÇë Þ Ð¥O× ,L×Ó oßÛ ÙìÜìFí× p@ÊC
êlëlV oßÛ é²eÎ pç ÁpF ¸GÜ× lvoí× ÞC éF ÁpF¸GÜ× qC ÞpìÛ é²eÎ éF é²eÎ
.kkpÊí× ÐëßeN L×Ó éF í«DGNoC êDèØìv éÏìvßF Þ lÜÆí× lìÎßN
47 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

lOØ× kßVÞ Èë Moߤ éF éZ pÊ PvC DèK×Ó ÝëC oßÛ lÜÛDØç rìÛ D× í@O@w@ç
íOwç ¸GÜ× qC êCæqDN kßVÞ é²eÎ éF é²eÎ PÃìÃd ok íÎÞ ,PvC pÊ æßÏ@V
.lvoí×D× éF ,§Dì¾ oDÊlëp¾A
êlëlV PëClç éF ,lvoí× D× éF êDçqDN kßVÞ é²eÎ pç éÆ éÛßËÛDØç ÝëC pFDÜF
Clh DF D× í«DGNoC êßÜ × êDèØìv ok í ÛCß× pÊC PvC íèëlF ÙëlÜ×qDìÛ rìÛ
¸®Â PëClç ¸GÜ× ÚA qC Co D× lÛßìJ ... Þ DèìÆDJDÛ ,DèØϱ,Dè@ët@Æ ,kß@z kD@W@ëC
.lz ÙìçCßh ½peÜ× ÙìÃOw× «Cp¤ qC é²eÎ ÚDØç Þ ,lÜÆí×
PFDR ÙìÃOw× «Cp¤ pF D× Þ lëDìÛ ¢ìJ ¸ÛCß× ÝëC éÆ ÙìÜÆí× HϬ Cl@h qC D@×
.ÙìÛDØF
ÚD¥ÃÛ ÐdCp× DWëolN ÚDwÛC éÆ PvC Ð×DÇN Äëp¬ ÚkßØìJ ÚDØç PëClç :DìÛDR
.lvpF pNÓDF ÐdCp× éF Þ koCnËF pv P¡J Co
PëDèÛíF êßv éF Þ PvC kÞle×DÛ Ð×DÇN Äëp¬ é@Æ Ù@ì@ÛCkí@× r@ì@Û Co Ý@ëC
.kÞoí× ¢ìJ ÚDÜaØç
PëClç êD¨DÃN Clh qC ÚD×D×C Þ ÚCpG×DìJ íOd éÆ PwìÛ HW N êDV ÝëC pFDÜ@F
ÚÞlF éØç Þ ,PvC Clh DèÜN ÄÏ®× ÍDØÆ éÇÜëC éZ ,lÜÜÆ Ùì@Ã@O@w@× «Cp@¤
qC Co êpNÓDF MDVok êD¨DÃN rìÛ DèÛA éÆ koCk ¸ÛD×éZ lÜÏ×DÇN pìw× ok öDÜSOvC
.lÜëDØÜF Clh
pË× ?ÙìOvp¾íØÛ kÞok Þ MCßϤ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏA ÕC íϤ) pG×DìJ pF D× pË×
?PwìÛ lØe× ÍA Þ lØe× êCpF oDÊkoÞpJ æqDN PØdo êD¨DÃN ,MCßϤ Ößè¿×
DëClh DØÏA íÛkq Eo :kß×p¾íØÛ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏA ÕC íϤ) pG×DìJ kßh pË×
!ÝÆ pO¡ìF Cp× (PëClç Þ) ÙÏA
PëClç PëClç lÛÞClh :êlç CÞlOçC ÝënÎC ÕC lërë Þ :lëßÊíØ@Û ÚAp@ p@Ë@×
.(76 @Ùëp×) lÜÆí× ÚÞr¾C Co ÚDËO¾Dë
48 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

PëClç éÆ DèÛA :ÙçCßÃN ÙçDNA Þ êlç ÙçkCq CÞlOçC ÝënÎC Þ :lëßÊí@× r@ì@Û Þ
.(17 @lØe× lçkí× DèÛA éF CßÃN Þ ,lëCr¾Cí× ÚD¡OëClç pF lÛÞClh lÛCéO¾Dë
(ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏA ÕC íϤ) pG×DìJ pF kÞok éF «ßFp× éÆ íÎCåv jvDJ DWÜëC qC Þ
pNÓDF ÖDÃ× êD¨DÃN PÃìÃd ok MCßϤ Þ kÞok ÝëC éÆ ÝzÞo rìÛ PvC ÚD×D×C Þ
.PvC ÚCoCßÊorFÚA êCpF pNÓCÞ Þ
:lìñD×p¾ éVßN pëq Tëld Þk éF ÙìO¿Ê éaÛA Úlz ÝzÞo êCpF
ÙìÃOwØÎC «Cp¥ÎC DÛlçC éÏØV pìw¿N ok (ÖÔwÎC éìÏA) íÏA ÚDÜ×å@× p@ì@×C @1
íOd ,DÜ×DëC í¨D× í¾ éF ÅDÜ ¬C ênÎC ÈÃì¾ßN DÜÎ ÖkC íÜ@ @ë ,l@ëD@×p@¾í@×
D× pF éOznÊ ok éÆ Co íNDÃì¾ßN ClÛÞClh:DÛoDØACÐGÃOw× í¾ ÈÎnÆ È ì@®@Û
ælÜëA ok DN æk é×CkC ÚDÜaØç ,ÙëkpÆ PAD¬C Co ßN ÚA PÆpF éF Þ íOzCk íÛCqoC
.ÙìÜÆ PAD¬C Co ßN rìÛ ÚD×pØA
íÎC êkåØÎC Äëp®ÎC ÖÞrÏÎ DÛlzoC íÜ ë :lëD×p¾í× (ÖÔwÎC éìÏA) ÁkD¤ ÖD×C @2
nhDÛ ÚC ÞC ,H®»Ü¾ DÜñCßçC ¸GOÛ ÚC Ý× ¸ÛDØÎCÞ,ÈOÜV íÎC ¼ÏGØÎC Þ ,ÈOG@e@×
P¡èF éF Þ lvoí× ßN PGe× éF éÆ íçCo pF Co D× ClÛÞClhíÜ ë :ÈÏèܾ DÜñCoD@F
ÅÔç Þ í¾CpeÛC öCoA Þ ælÜ¡Æ êDèvßç êÞpìJ qC ¸ÛD@× Þ ,kkp@Êí@× Ð@¤CÞ
.oClF PFDR ,PvC ælÜÜÆ
?PwìZ ÙìÃOw× «Cp¤
Clh ÝìñA ÚDØç ÙìÃOw× «Cp¤ lëAí× pF lìW× ÚAp MDëA ívopF qC éÆ éÛßËÛA
æoßv ok éÇÛDÜZ PvC Clh MCoßOvk éF ÚkßF lÜGëDJ Þ Äd Ýëk Þ íOvpJ
49 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

øÏ× DØì DÜëk ÙìÃOw× «Cp¤ íÎCíFo íÛClç íÜÛC Р:ÙìÛCßhí× 161 éëA ÖD @ÛC
PëClç ÙìÃOwجCp¤ éF Cp× lÛÞClhßËF :ÝìÆp¡ØÎC Ý× ÚDÆ D× Þ D¿ìÜdÙìçCpFC
.lëqoßÛ ÅpzClh éF rÊpç éÆ ÙìçCpFC ÝìñA,oCßOvCÝëkéF :ækpÆ
éF Åpz éÛßÊ pç í¿Û Þ ÙìçCpFC êlìdßN ÝìñA Þ DV pF DJ Þ PFDR Ýëk DWÜ@ëC ok
.lÜÆí× ¦i¡× Co íNlìÃA éGÜV ÝëC éÆ ælz í¾p × ÙìÃOw× «Cp¤ ÚCßÜA
ÓC ÖkA íÜF Dë ÙÇìÎC lèAC ÙÎC :ÙìÛCßhí× ÝìÜZ 62 Þ 61 éëA x@ë æoß@v ok D@×C
êC)) :ÙìÃOw× «Cp¤ Cnç íÛÞlGACÚC Þ ÝìG× ÞlA ÙÇÎ éÛC ÚD®ì¡ÎC CÞlG@ @N
éF) lìÜÇÛ ¢OvpJ Co ÚD®ìz éÆ ÙOwGÛ ÚDØì@JD@Ø@z D@F p@Ë@× ÖkA ÚCl@Ûqp@¾
ÙìÃOw× «Cp¤ ÚDØç ÝëC lìÜÆ ¢OvpJ Cp× Þ (lìñDØÜ@Û Ð@Ø@A ÞC MCoß@O@vk
.((PvC
oDÆ éÛßÊ pç í¿Û éÆ ælz æoDzC Äd ÝìñA íÏØA êDçé@G@Ü@V é@F D@W@Ü@ëC ok
.PvC í¾CpeÛC ÐØA Þ íÛD®ìz
ÙìÃOw× «Cp¤ éF Úlìvo æCo 101 éëA ÚCpØA ÍA æoßv ok ÚAp é@O@¿@Ê é@F Þ
.(ÙìÃOw× «Cp¤ íÎC êlç lþ ÕDF Ù¥O ë Ý× Þ) PvC Clh DF «DGNoC Þ lÛßìJ
pO¡ìF æCo Èë ézíØç ÙìÃOw× æCo éÆ lvoí× p²Û éF ÖqÓ rìÛ éOÇÛ ÝëC p@Æm
æCo ÝëpOÇëkrÛ éÆ koCk kßVÞ ÙìÃOw× nh Èë DèÜN é®ÃÛ Þk ÚDì× Cpëq Pwì@Û
.lçkí× ÐìÇ¡N Co
ok íèÎC ÝìñA Þ Ýëk ÚDØç ,ÙìÃOw× «Cp¤ lëßÊí× ÚAp p@ÊC Ý@ëC p@FD@Ü@F
DF «DGNoC æCo ÝëpOÇëkrÛ éÆ PvC ÐìÎk ÝëC éF PvC íÏØA Þ íNlìÃA êDçéGÜ@V
.PwÛDØç Clh
lÜA ÝëlÎC ÚC PwìÛ pO¡ìF Ýëk Èë í ÂCÞ Ýëk éÆ PvC ÐìÎk ÝìØç éF rì@Û Þ
.(19 éëA ÚCpØA ÍA)((PvC ÖÔvC Clh krÛ ok Ýëk)):ÖÔvÓC ÕC
ÝìñA pç éÆ koCk í ìvÞ íÜ × ÖÔvC éÆ lëk ÙìçCßh Cl F Cl@h P@vCß@h é@F
æl¡Û jwÛ lëlV ÝìñA DF Þ éOzCk PìØvo éÆ ÚD×q Þ p¥A ÚA ok Co êlì@dß@N
.kßzí×Ð×Dz PvC
50 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

ÐÃÛ éÜì×q ÝëC ok ÚCpw¿× éÆ í¿ÏOi× êDçpìw¿N kßzí× ÝzÞo D@W@Ü@ëC qC Þ


:kkpÊí× qDF rìZ Èë éF ¸ÂCÞ ok éØç lÛCækpÆ
.ÖÔvC íÜ × éF Co ÚA í© F
.ÚAp íÜ × éF í© F
.ÝìOvCo ÚD×D×C Þ pG×DìJ éF í© F
ÝëC ÖDØN lÛCækßØÛ pìw¿N ,lÜÆíØÛ ÍßG Co ÚA rV éÆ ÕC ÝìñA éF CpÛA í© @F Þ
íÏØA Þ êkDÃOAC êDçéGÜV ok íèÎC ÝìñA Þ Ýëk ÚDØç éF P¡ÊqD@F í@ÛD@ @×
.lÜÆí×
éF ÖClÆ pç Þ ælz koCÞ éÜì×q ÝëC ok í×ÔvC ¸FDÜ× ok éÆ íNDëCÞo ÝìÜ@a@Ø@ç
qC :éÏØV qC ,kkpÊí× qDF ФC Èë éF éØç ækpÆ æoDzC éÎöDw× ÝëC qC êCé@ëÞCq
ÙìÃOwØÎC «Cp¥ÎC :ælz ÐÃÛ ÝìÜZ (ÙÏvÞ éÎA Þ éì@Ï@A ÕC í@Ï@¤) p@G@×D@ì@J
PvC ÚCpG×DìJ æCo ÙìÃOw× «Cp¤)) :ÙèìÏA ÕC Ù ÛC ÝënÎC Ùç Þ öDìGÛÓD¬Cp¤
.((lÛCælz íèÎC êDèOØ Û ÍßØ¡× éÆ lÜOwç DèÛDØç Þ
«Cp¥ÎC DÛlçC éëA pìw¿N ok éÆ ÙìÛCßhí@× (ÖÔ@w@ÎC é@ì@Ï@A) ÁkD@¤ ÖD@×C qC
((.PvC ÖD×C PhDÜz Þ æCo oß²Ü×)) :ÖD×ÓC ø¾p × Þ Äëp®ÎC :kß×p¾ ÙìÃOwØÎC
:ÙìÃOwØÎC «Cp¥ÎC ÝeÛ ÕC Þ :ælz ÐÃÛ ÖD×C ÚDØç qC êpËëk Tëld ok r@ì@Û Þ
.((ÙìÃOw× «Cp¤ ÙìñD× lÜÊßv Clh éF))
pì×C ,ÙìÃOw× «Cp¤ :kß×p¾ éÆ ÙìÛCßhí× ÖD×C ÚDØç qC qDF êpËëk Tël@d ok
.PvC (ÖÔwÎC éìÏA) íÏA ÚDÜ×å×
éØñC Þ (ÖÔwÎC éìÏA) íÏA Þ (ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏA ÕC íϤ) pG×DìJ éÆ PvC ÙÏw×
ÚDØç éF éØç (ÖÔwÎDØèìÏA) PìF ÐçC
51 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Co íÏØA Þ êkDÃOAC êDçéGÜV éÆ íNßAk ,lÛkpÆí× MßAk Clh êlìdßN ÝìñA


.P¾pÊí× pF ok
«Cp¤ í@Ü@ @× ok ((MCkp@¿@×)) ED@O@Æ ok ((H@ºCo))é@Ç@Ü@ëC H@ÎD@V
Ößè¿× ok ÚkßF ÙìÃOw× ÝëC pFDÜF ,PvC ÙìÃOw× æCo ((«Cp¤)):lëß@Êí@×
ÝëC êÞo pO¡ìF éZ pç lìÆöDN êCpF ,Àì¤ßNMoߤ éF ÚA pÆm Þ ,ækDO¾C «Cp@¤
.PvC éÎöDw×
52 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

7 éëA
éØVpN Þ éëA
ÝìÎD©ÎC Ó Þ ÙèìÏA Eß©»ØÎC pìº ÙèìÏA PØ ÛC ÝënÎC «Cp¤
: éØVpNd
!ÚDçCpØÊ éÛ Þ êkpÆ H©º ÚD¡ëC pF éÆ DèÛA éÛ êkCk PØ Û ÚDÛA pF éÆ DèÛA æCo
: pìw¿Nd
!í¾CpeÛC nh Þk
éëA ok éÆ ((ÙìÃOw× «Cp¤)) êCpF PvC íÜzÞo pìw¿N PÃìÃd ok é@ëA Ý@ëC
´CßÛC ÍßØ¡× Co ÚDÛA éÆ D×p¾ PëClç íÛDwÆ æCo éF Cp× :lëßÊí× ,ÙëlÛCßh ÐGÂ
ÚCkp× êpGço PØ Û ,Äì¾ßN PØ Û ,PëClç PØ Û)êkCk oCp kßh êDèOØ@ @Û
Þ ,Pzq ÍDØAC pRC pF éÆ DèÛA éÛ (MkDèz Þ kDèV Þ ÐØA Þ ÙÏA PØ@ @Û Þ Ä@d
Þ ækpÆ Dço Co Äd ækDV éÆDèÛA éÛ Þ lz ÚDzpìËÜ×Ck ßN H©º ælìÃA ½Cp@e@ÛC
pìº ÙèìÏA PØ ÛC ÝënÎC «Cp¤) ælz ÚCkpÊp@v Þ æCp@Ø@Ê D@çé@çCp@ì@F ok
.(ÝìÎD©ÎC Ó Þ ÙèìÏA Eß©»ØÎC
oßOvk D× éF Clh ,ÙëoClÛ PëClç Ùvo Þ æCo éF Ð×DÆ íñDÜzA D× ÚßZ PÃìÃd ok
ÍßØ¡× éÆ DèÛA Þ ÚCoDÆßÇìÛ Þ ÚCpG×DìJ nh Þ Äëp¬ éëA ÝëC ok é@Æ l@çkí@×
.ÙìçCßiF ColÛCælz ÞC ½D®ÎC Þ PØ Û
,koCk oCp í¾CpeÛC nh Þk ézíØç DØz pFCpF ok éÆ lçkí× oCl¡ç D× éF rìÛ Þ
Þk ÝëC pìw¿N éF êkÞq éF éÆ ((ÝìÎD¨))nh Þ ((ÙèìÏA Eß©»@×)) n@h
.lzÙìçCßh DÜzA
53 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

DçéOÇÛ
? lÜÛDìÆ ÙèìÏA PØ ÛC ÝënÎC @1
ÍßvpÎC Þ ÕC ¸®ë Ý× Þ :PvC ækpÆ pìw¿N Co æÞpÊ ÝëC 69 é@ëA öD@w@Û æoß@v
Þ öClè¡ÎC Þ ÝìÃël¥ÎC Þ ÝììGÜÎC Ý× ÙèìÏ@A ÕC Ù@ @ÛC Ý@ën@ÎC ¸@× Èò@ÎÞD@¾
:DÃì¾oÈòÎÞC Ýwd Þ ÝìeÎD¥ÎC
oCp íÛDwÆ DF Co DèÛA Clh ,lÜÜÆ PAD¬C Co pG×DìJ Þ Clh MCoßOvk éÆ íÛDwÆ))
ÝìOvCo Þ ÁkD¤ ÚCpGço Þ ÚCpG×DìJ qC ,éOhDv kßh PØ Û ÍßØ¡× éÆ lçkí×
.((lÜOwç íFßh ÚDÃì¾o ÚDÜëC Þ ,fÎD¤ kCp¾C Þ ClhæCo ÚClìèz Þ ÚCqDGÛDV Þ
æÞpÊ oDèZ Co Clh PØ Û koß× kCp¾C éëA ÝëC ÙìÜÆí× é²dÔ× éÆ éÛßËÛD@Ø@ç
.ÝìeÎD¤ Þ ,öClèz ,ÝìÃël¤ ,ÚCpG×DìJ)):lÜÆí× í¾p ×
Èë ÝOhDv êCpF éÆ lzDF íÜ × ÝëC éF æoDzC lëDz éÛDÊoD@è@Z Ð@dCp@× Ý@ëC
koCÞ öDìGÛC Þ Äd ÚCpGço lëDF PwiÛ ,Ý×å× Þ íÂpO× Þ ÙÎDv íÛDw@ÛC é@ @×D@V
.lÛßz ÚClì×
pËëlÇë DF ÚDzoCkpÆ Þ oDO¿Ê éÆ ßËOvCo Þ Äël¤ ÚD»ÏG× D@è@ÛA ÍD@G@Ûk é@F Þ
.lÜçk ypOwÊ DV éØç ok Äëp¬ ÝëC qC Co ÚCpG×DìJ ½ClçC DN ,PvC ÌÜçDØç
æCo ¸ÛD× éÆ DèÛA Þ ækßÎA p¤DÜA DO ìG¬ ,êpǾ íÊlÛqDv ÚCoÞk ÝëC ÍDGÛk é@F
Þ lÛßz lìèz êCælA Þ lÜÜÆ ÖDì DèÛA ÐFDÃ× ok lëDF í ØV ,lÛoCk pF pv lÜÃd
.kkpÊ êoDìFA lìdßNPhok ÚD¡ÆDJ Úßh DF
PvC ÚDeÎD¤ Úl×A kßVÞ éF DèzÔN Þ Dè¡zßÆ ÝëC Íߥe× ÖoDèZ éÏdp@× ok
.PëßÜ × qC ælÜÆA Þ éOwëDz Þ ÅDJ íADØOVC
nh ok éÆ ÙìçCßhí× Clh qC íJ ok íJ qÞo éÛDGz ok lØd æoßv ok D× ÝëCpFDÜF
Þ ÝìeÎD¤ Þ Clèz nh ,ÝìÃël¤ nh öDìGÛC nh ,ÙëpìÊ oCp æÞpÊ oDèZ ÝëC
ÝzÞo
54 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Þ ÙìÜÆ é¿ì±Þ ÖDWÛC ,«ß®h ÝëC qC íÇë ok lëDF íÛD×q ¸®Ã× pç ok éÆ P@vC
.ÙìñDØÛ CkC Co ¢ëßh PÎDvo
?lÜÛDìÆ ((ÝìÎD¨)) Þ ((ÙèìÏA Eß©»×)) @2
æÞpÊ éF æoDzC ÖClÆ pç éÆ lçkí× ÚD¡Û Áß¾ MDëA ok Ùç qC Þk ÝëC ÚkpÆ ClV
.PvC í¥i¡×
:koCk kßVÞ pìw¿N év PwìZ Þk ÝëC ÚDì× Áp¾ éÇÜëC ok
éÆ kßzí× ækD¿OvC ÝìÜZ lìW× ÚAp ok éØÏÆ Þk ÝëC ÍDØ O@vC koCß@× qC @1
pËëk pìG N éF Þ ,PvC ÝìÎD¨ qC pNlF Þ pOOiv êCéÏdp× ((ÙèìÏA Eß©»×))
,ľDÜ× Dë Þ UßWÎ ÚDçCpØÊ ,ÙèìÏA Eß©»× Þ ,lÜOwçêkDA ÚDçCpØÊ ÝìÎD¨
pÆm DèÛA koß× ok lÛÞClh Ý Î Þ H©º ,koCß× qC êoDìwF ok ÐìÎk ÝìØ@ç é@F Þ
.ælz
H©º ÙèìÏ ¾ Col¤ p¿ÇÎDF cpz Ý× ÝÇÎ Þ ÙìÛCßhí× ÐeÛ æoß@v 106 é@ëA ok
H©º lÜOhDv ækpOwÊ p¿Æ êCpF Co kß@h é@Ü@ì@v é@Æ íñD@è@ÛA)) :ÕC Ý@×
.((PvC DèÛA pF oDÊkoÞpJ
Þ ÝìÆp¡ØÎC Þ MDþDÜØÎC ÞÝìþDÜØÎC En ë Þ ,PvC æl×A fO¾ æoßv 6 éëA ok Þ
Þ ÙèìÏA ÕC H©º Þ ößwÎC ÷pñCk ÙèìÏA ößwÎC ݱ ÕDF ÝìÛD²ÎC MD@Æp@¡@Ø@ÎC
Åp¡× ÚDÛq Þ ÚCkp× Þ Ä¾DÜ× ÚDÛq Þ ÚCkp× lÛÞClh)):ÙÜèV ÙèÎlAC Þ ÙèÜ Î
Þ ,lçkí× oCp ¢ëßh H©º koß× lÛpFí× lF ÚDØÊ Clh æoDFok éÆ Co Dè@ÛA Þ
ækD×A ÚDÛA êCpF Co ÙÜèV Þ ,kqDví×oÞk ¢ëßh PØdo qC Þ ,lÜÆí× Ý Î Co DèÛA
.PvC éOhDv
Þ kDÜA Þ PVDWÎ æCo ,p¿Æ pF æÞÔA éÆ lÜOwç DèÛA ÙèìÏA Eß©»× ÍDd p@ç é@F
ok ÚCpG×DìJ Þ íèÎC ÚCpGço oCqA Þ PëmC qC íOd Þ lÜëDØìJí× Co Äd DF íÜØ@zk
CßñDF Þ :lëßÊí× ÚCpØA ÍA æoßv 112 éëA lÜÜÆíØÛoCnÊÞp¾ ÚD@Ç@×C Moß@¤
Äd pì»F öDìGÛÓC ÚßÏOÃë Þ ÕC MDëDFÚÞp¿ÇëCßÛDÆ ÙèÛDF ÈÎm ... ÕC Ý× H©@»@F
DØF ÈÎm
55 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

éF éÆ CpZ lz (kßèë) DèÛA ÍDd Ð×Dz lÛÞClh H©º)) :ÚÞlO ë CßÛDÆ Þ Cß@¥@A
.((lÜO¡Æí× ÄdDÛ éF Co íèÎC ÚCpG×DìJ Þ lÛlëqoÞí× p¿Æ Clh
Þ êoD¥Û Ýì¾peÜ× ((ÝìÎD¨)) qC kCp× éÆ lÛoCk ælìÃA ÚCpw¿× qC í ØV @2
.lÛkßèë ÚD¾peÜ× ((ÙèìÏA Eß©»×)) qC oß²Ü×
ÖÔvC MßAk pFCpF ok æÞpÊ Þk ÝëC £Dh êDèëpìË ¨ß× p¬Dh éF PzCkpF ÝëC
,lÜÆí× ßÊqDF ÀÏOi× MDëA ok Deëp¤ Ùç ÚAp éÆ éÛßËÛDØç Cpëq ,lzD@Fí@×
,lÛkCkí× ÚD¡Û ÖÔvC MßAk éF PGwÛ í¤Dh MÞClAÞ éÜìÆ ,kßèë ÚD¾peÜ@×
éÆ PznËÛ êrìZ D×C ,lÛkßF ÖÔvC ÚCp¡G× qC DèÛA ÚClÜØ¡ÛCk ,qDºA ok lÜZ pç
ÚD¡ëkD× ¸¾DÜ× ÚkDO¾C p®h éF éÏØVqC PwìÛ ÚA cpz êDV DWÜëC éÆ íNDèV éF
Þ ÖÔvC P¾p¡ìJ ok íÜÇz oDÆ éÛßÊ pç qC Þ ,lÛlz ÝØzk Ýëp@O@O@i@vp@v
PwìÛßìè¤æÞpÊ ¸¨ß× rìÛ qÞp×C éÆ éÛßËÛDØç) lÛkpÇÛ oCnÊÞp¾ ÝìØÏw@×
.(PvC ÝìØç ÚDÛDØÏw× Þ ÖÔvC pFCpF ok
p²Û éF fìe¤ oDìwF ((ÙèìÏA Eß©»×)) éF DèÛA qC p@ì@G@ @N ÍD@d Ý@ëC D@F Þ
pF íÏÆ ÄìG®N ÐìG qC PÃìÃd ok pìG N ÝëC éÆ PzCk éVßN lëDF íÎÞ lvoí×
.kßèë qC éOvk ÝëC ok ÙèìÏA Eß©»×Ößè¿× oD¥eÛC éÛ ,PvC kp¾
,kßGÛ éÛDOivpv ld ÝëC DN ÖÔvC pFCpF ok ÚD¡ ¨ß× éÆ êoD¥Û qC ÚD¾peÜ× D×C
ÝìÎD¨ éF pìG N DèÛA qC ,lÛkßF ælz íçCpØÊ oDO¾pÊ Äd ÝìñA PhDÜz ok DèÜN
.PvC kp¾ pF íÏÆ ÄìG®NÐìG qC Ùç ÚA éÆ ælz
ÚD¾peÜ× éF ÝìÎD¨ Þ kßèë éF ÙèìÏA Eß©»× CoCpÆ rìÛ í@×Ô@vC T@ëkD@dC ok
.lz æoDzC ÓDF ok éÆ PwÛDØç yCéOÇÛ Þ PvC ælz pìw¿N êoD¥Û
éÆ lÜÆí× æoDzC íÛDçCpØÊ éF ÝìÎD¨ éÆ koCk kßVÞ rì@Û ÍD@Ø@O@dC Ý@ëC @3
((ÙèìÏA Eß©»×)) éÆ íÎDd ok lÛoClÛ ÚCpËëk ÝOhDv æCpØÊ p@F êoCp@¤C
íÛDwÆ
56 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

Co ÚCpËëk lÜzßÆí× Cß ÖDØN DF Þ ,pÊ æCpØÊ Ùç Þ lÜçCpØÊ Ùç éÆ lÜOw@ç


.!lÛqDv kßh ÌÛpØç
PëClç ¸ÛD× éÆ lëßÊí× íÛDwÆ qC Ýiv éÆ PvC íNDëA íÜ@ @× Ý@ëC l@çD@z
kDë DèÛA qC ((ÕC ÐìGv ÝA ÚÞl¥ë)) ÚCßÜA éF Þ lÛkßF PvCo æCo éF ÚCp@Ë@ëk
D× l F Ý× ÕC í¾ÚßVDeëÝënÎC Þ :ÙìÛCßhí@×êoß@z æoß@v 16 é@ëA ok æl@z
:lëlz ECnA ÙèÎ Þ H©º ÙèìÏA Þ ÙèFo lÜA ø©dCk ÙèOWd éÎ H@ì@W@O@vC
íϤ) pG×DìJ pFCpFok ,ÚDÜ×å× éìdDÛ qC ÖÔvC MßAk ypënJ qC l F éÆ D@è@ÛA))
Þ PWd ,lÛrìhí× pF í¾CpeÛC êDèSeF Þ éؤDi× éF (ÙÏv Þ éÎA Þ é@ì@Ï@A ÕC
Þ PvC DèÛA pF Clh H©º Þ PvC uDvC íF Þ Ð¬DF Clh æDË¡ìJ ok ÚD@¡@Ï@ì@Îk
.kßF lçCßh ÚDzoD²OÛC ok lëlzECnA
ÍÞC pìw¿N ÚDØç pìvD¿N ÝëC ÝëpO ×DV éÆ lvoí× p²Û éF ÝìÜZ éØç ÝëC DF D×C
qC íÂCl¥× PÃìÃd ok Þ PvC ¸ØV ÚA ok Dçpìw¿N éìÃF éÆ êpì@w@¿@N P@vC
Co éëA ¸ìvÞ Ößè¿× D× éÆ koClÛ íÏìÎk ÝëC pFDÜF kßzí×Eßwe× ÚA ÄëkD@¥@×
.ÙìÜÆ kÞle×
ÝìØÎD ÎC Eo Õ lØeÎC Þ
(lØd æoßv ÚDëDJ)
÷pÃF æoßv
é×lÃ×
PvC éëA 286 Þ ,ælz ÍqDÛ ((éÜël×)) ok æoßv ÝëC
æpÃF æoßv êCßOe×
,æl¡Û ÍqDÛ DWÇë DØÏw× PvC lìW× ÚAp êDçæoßv ÝëpNíÛÓ߬ éÆ æoßv ÝëC
,í×ÔvC é ×DV ÚßÊDÛßÊ êDçqDìÛ êDèOGvDÜ× éF Þ ,ÀÏOi× Ð¤Cß¾ ok éÇÏ@F
.PvCælëkpÊ ÍqDÛ éÜël× ok
ÐñDw× qC êoDìwF Þ ÖÔvC êkDÃOAC ÍߤC p²Û qC ÚA Pì ×DV ÍDd ÝëC D@F í@ÎÞ
.PwìÛ oDÇÛC ÐFD (êkD¥OÂC Þ ívDìv ,íADØOVCêkDGA) íÏØA
:æoßv ÝëC ok éÇÜëC éZ
oCpvC é ÎD®× Äëp¬ qC D¤ß¥i× Clh íñDvDÜz Þ lìdßN Úß×CpìJ íñDèS@e@F @1
.PvC æl×A ¢Üëp¾A
ÚA íwd êDèÎDS× D¤ß¥i× ,Ép× qC xJ íÊlÛq Þ kD × éÜì×q ok íñDèSeF @2
.rërA ÚDOvCk Þ Dèºp× Úlz ælÛq Þ ÙìçCpFC ÚDOvCk lÜÛD×
.íÛDØvA EDOÆ ÝëC PìØçC Þ ÚAp qDWAC éÜì×q ok íñDèSeF @3
êDèëpìË ¨ß× Þ ÚDþDÜ× Þ kßèë æoDFok íÛÓ߬ Þ Ð¥¿× oDìwF íñDèS@e@F @4
.é®FCo ÝëC ok ÚDÛA êDèìÜÇzoDÆ ´CßÛC Þ ,ÚApÂ Þ ÖÔvC pFCpF ok DèÛA £Dh
Þ (ÖÔwÎC éìÏA) ÙìçCpFC D¤ß¥i× ÉorF ÚCpG×DìJ jëoDN éÜì×q ok íñDèSeF @5
.(ÖÔwÎC éìÏA) ívß×
æCo ok kDèV ,æqÞo ,qDØÛ éÏØV qC í×ÔvC ÀÏOi× ÖDÇdC éÜì×q ok íñDèSeF @6
qC íØè× PØwÂ Þ ,Ýëk Þ MoDWN ÖDÇdC ,ÁÔ¬ Þ UCÞkqC ,éÏG pìì»N Þ Xd ,Clh
ÝìÜaØç Þ ,Clh æCo ok ÁD¿ÛC éÜì×q ok íÛCÞCp¾ êDèSeF D¤ß¥i×Þ DFo ÖD@Ç@dC
qC í¡iF Þ ECpz Þ oDØÂ Þ ÖCpd êDèOzßÊ qC íOØw ÙëpeN Þ £D¥Â éÎöDw×
.ÚA lÜÛD× Þ Pì¤Þ ÖDÇdC
59 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

íÜF ÞDÊ koß× ok PvC íÛDOvCk p¬Dh éF æpÃGÎC éF æoßv ÝëC êoCnË×D@Û D@×C Þ
.l×A lçCßh Clh PvCßh éF 73 DN 67 MDëA ok ÚA cpz éÆ ÐìñCpvC
æpÃF æoßv PÏ쩾
:PvC ælz ÐÃÛ í×ÔvC ¸FDÜ× ok íOìØçC pJ MDëCÞo æoßv ÝëC PÏ쩾 ok
Þ éÎA Þ éìÏA ÕC íϤ) ÖpÆC pG×DìJ qC ÚDìGÎC ¸ØW× ok ívpG¬ Ößdp× éÏØV qC
Ðì ,÷pÃGÎC :ÍD ?Щ¾C ÚApÃÎC æoßv êC :lÛlìvpJ éÆ lÜÆí× ÐÃÛ ÝìÜZ (ÙÏv
pNpF éØç qC ÚAp êDçæoßv qC Èì×ClÆ)):ívpÇÎCøëAÍD ?Щ¾C ÷pÃGÎC øëA êC
?PvC Щ¾C æpÃF æoßv MDëA qC éëA ÖClÆ lÛkpÆ §pA ,æpÃF æoßv :kß×p¾ ?PvC
.((ívpÇÎC øëA :kß×p¾
éF ívpÇÎC øëA ÚkßF Щ¾C Þ ,PwÛA Pì ×DV p¬Dh éF CpçD± æoßv ÝëC PìÏ©¾C
ÚA pìw¿N ok Clh PvCßh éF éÆ lzDFí× ÚA £Dh êlìdßN êCßOe@× p@¬D@h
.l×A lçCßh
êpNpF êpËëk MDèV qC ÚAp pËëk êDçæoßv qC í© F éÆ koClÛ MD¾DÜ× Ý@ëC Þ
.PvC ælz p²Û DèÛA éF ÀÏOi× êDçæDÊlëk qC éÆ CpZ ,lÜzDF éOzCk
Þ éìÏA ÕC íϤ) ÖpÆC pG×DìJ qC (ÖÔwÎCDØèìÏA) ÝìweÎC ÝF íÏA ÖD×C qC rì@Û Þ
æpÃF æoßv qDºA qC éëA oDèZ éÆ íwÆ kß×p¾ éÆ PvC ælz ÐÃÛ ÝìÜZ (ÙÏv Þ éÎA
Þ ÚDV ok rÊpç lÛCßiF Co ÚA phA qC éëA év Þ ÚA qC l FéëA Þk Þ ívpÇ@ÎC ø@ëA Þ
ÚApÂ Þ ,kßzíØÛ ÈëkrÛ ÞC éF ÚD®ìz Þ ,lëk lçCßiÛ êlÜëA yßhDÛ kßh ÍD@×
.kpÆ lçCßiÛ yß×Cp¾ Co
DèOÏ쩾 Þ DèFCßR éÆ ,ÙìÜÆ oCpÇN Co Ùè× PÃìÃd ÝëC éÆ ÙìÛCkí× ÖqÓ DWÜëC ok
ÐÃÛ í¤Dh MDëA Þ Dçæoßv Dë ÚAp MÞÔN êCpF éÆ íØè× êDèzCkDJ Þ
60 ée¿¤ ,1lÏV ,éÛßØÛ pìw¿N

DèÜN Þ lÛCßiF kCoÞC Moߤ éF Co DèÛA ÚDwÛC éÆ PwìÛ ÝëC ¢×ßè¿× rÊpç ælz
.lÜÆ PADÜÂ ÚDFq ykpÊ éF
Úlì¡ëlÛC Þ ,Úlì¡ëlÛC êCpF ÚlìØè¾ Þ ,ÚlìØè¾ êCpF ÚAp ÚlÛCß@h é@Ç@Ï@F
.PvC ÐØA êCpF
DF êkDëq oDìwF HvDÜN ælz pÆm êCéëA Dë êDçoßv æoDFok íOÏ쩾 p@ç D@ÂD@¿@NC
.koCk éëA Dë æoßv ÚA êCßOe×
lÜÆ P×ÞCl× ÚA pF xÆ pç éÆ ÙìÛCßhí× ÝìÜZ oßÛ æoßv PÏì©@¾ ok Ô@S@×
. lÜÆí× ³¿d DÛq éF íÊkßÎA qC Co ¢ÛClÛqp¾ Þ ÞC lÛÞClh
DF æqoDG× éÜì×q ok íØè× MCoßOvk oßÛ æoßv êCßOe× éÆ PwÛA p¬Dh éF ÝëC
,EDWd éF oßOvk kpW× kCp¾C UCÞkqC ¸ëpwN éF oßOvk :koCk íwÜV MD¾Cpe@ÛC
íÜÆCpJ é ëDz ÅpN éF oßOvk ,kßÎA ußç êDçæDËÛ Þ íÛCpZÙ¡Z ÅpN éF oßOvk
ÚCkp× Þ ÚDÛq æoDFok íApz ld êCpVC éF oßOvk æphÓDF Þ ,CÞoDÛ êDèOG@w@Û Þ
.oDÆDÛq
kßz ækDìJ êDçkCßÛDh Dë é ×DV ok æoßv ÝëC êCßO@e@× p@ÊC P@vC í@è@ël@F
.kßF lçCßiÛ DÛq éF íÊkßÎA
lìdßN éÜì×q ok éØç DÂD¿NC Þ lz æoDzC ÓDF ok éÆ æpÃF æoßv qC íNDëA ÝìÜaØç
íwÆ pÊC ,PvC íÛD®ìz êDçévßvÞ qC rìçpJ Þ ívDÜzClh Þ ,Hìº éF ÚDØëC Þ
lçCßh Co ÐñD©¾ ÚA DØÏw× ,lÜÆ ækDìJ ¢ÛDV ÄØA okCpÛA êCßOe× Þ l@ÛCß@i@F
.PzCk
Þ uDvC Þ íϤC ECßR íÎÞ ,koCk ECßR ÍDd pç éF ÚAp ÚlÛCßh éÆ PvC Pvok
.lzDF ÐØA Þ é¡ëlÛC êCpF êDè×lÃ× éÆ kßF lçCßh í×DËÜç ælÛqDv oDRA