You are on page 1of 1

Budući da se i helikopter i brod kreću u istom smjeru, a znamo da se helikopter kreće s lijeva

na desno, onda znamo i da se


brod kreće s lijeva na desno.
Helikopter se nalazi u jednoj
određenoj tački prostora u
trenutku kada ispušta paket. To
znači da se brod može nalaziti
ili lijevo ili desno od
helikoptera. Ako kažemo da
se brod nalazi lijevo od
helikoptera (položaj 1) onda
prelazi crni put sb koji je duži
od zelenog puta što ga prelazi
paket. Ako kažemo da se brod
nalazi desno od helikoptera
(položaj 2), onda brod prelazi
crveni put koji je kraći od
zelenog puta koji prelazi paket.

Kako znati u koji od dva položaja staviti brod?

Poznato je da se brod kreće brzinom 36 km/h a paket brzinom 216 km/h (horizontalna
komponenta brzine koja nas i zanima). Budući da za isto vrijeme se trebaju naći u istoj tački
prostora (brod i paket), to znači:

sb=u∙ t i sp=v∙ t iz čega slijedi

t=sb/u i t=sp/v

odnosno sb/u=sp/v ili

sb/sp=u/v

iz čega se vidi da je put koji brod prelazi manji od puta koji prelazi paket, pa zaključujemo da
se brod nalazi u drugom položaju i prelazi crveni put.

U tom slučaju je udaljenost između helikoptera i broda x=sp-sb= v∙ t- u∙ t=t∙(v-u)

Vrijeme nalazimo iz formule za slobodan pad jer je kretanje paketa po y-osi zapravo slobodan
pad:

t=√2h/g.

x=√2h/g∙(v-u)=195,5 m.