You are on page 1of 1

Akcioni plan koji zaposleni pravi za sebe

Akcioni plan
Ime i prezime zaposlenog: ___________________________________________
Izabrana opcija: ____________________________________________
Datum Datum Datum Datum Čekirati ako je
Akcioni korak planiranog planiranog realnog realnog akcioni korak
početka završetka početka završetka završen