You are on page 1of 18

ครู

ลิลลี่

วิชา ภาษาไทย
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย
โดย อ.กิจมาโนชญ โรจนทรัพย (ครูลิลลี่)
๑. คําในขอใดมีโครงสรางพยางคเหมือนคําวา “บารมี”
๑. ปกษา ๒. ริษยา ๓. ปริศนา ๔. วารุณี

จงตอบคําถามขอ ๒ – ๓ จากประโยคตอไปนี้
“สุวรรณภูมินามนี้ดังไปทั่วถิ่น”
๒. จงหาเสียงพยัญชนะตนเดี่ยววามีกี่เสียง (ไมนับเสียงซํ้า)
๑. ๕ เสียง ๒. ๖ เสียง
๓. ๗ เสียง ๔. ๘ เสียง

๓. จงหาพยางคปดวามีกี่พยางค
๑. ๕ พยางค ๒. ๖ พยางค
๓. ๗ พยางค ๔. ๘ พยางค

2
๔. ขอใดกลาวผิด
๑. ภาษาไทยถูกจัดวาเปนภาษาดนตรี
๒. ภาษาเขียนสําคัญกวาภาษาพูดในการที่จะเขาใจคนในสังคมหนึ่ง ๆ
๓. ภาษาไทยจัดวาเปนภาษาคําโดด
๔. ภาษาถิ่นนั้นขึ้นอยูกับการตกลงของคนในทองถิ่นนั้น ๆ

ใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๕ – ๖
“ดําเนินเดินเคียงขจีเสียงสําเนียงโตนด บังคมบรรทมโหดบําเหน็จสรวลยวนฤทัย”
๕. จากขอความขางตน จงหาคําไทยแทที่หนาตาคลายคําเขมร
๑. ดําเนิน ๒. สําเนียง ๓. บังคม ๔. บําเหน็จ

๖. จงหาคําตายจากขอความขางตนวามีกี่คํา
๑. ๕ คํา ๒. ๖ คํา ๓. ๗ คํา ๔. ๘ คํา

3
จงใชขอความนี้ตอบคําถามขอ ๗ – ๘
“คนเราตองรูจักหมั่นสะสมความดีเอาไว สักวันหนึ่งเมื่อเราตกยาก ความดีอันนี้จะไดกลับมาตอบสนองเรา
ความดีถึงแมทํายากแตถาตั้งใจทํามันก็ไมไกลเกินเอื้อมมิใชหรือ”
๗. ผูเขียนใชโวหารใดในการนําเสนอ
๑. สาธกโวหาร ๒. เทศนาโวหาร ๓. อธิบายโวหาร ๔. บรรยายโวหาร

๘. ขอใดเปนลักษณะของขอความขางตน
๑. อธิบายตามลําดับขั้น
๒. ใชคําถามเชิงวาทศิลป
๓. การนิยาม
๔. การพรรณนา ใหเห็นภาพชัดเจน

๙. ขอใดมีคําสะกดผิด
๑. แคลอรี โควตา คุกกี้
๒. ไขมุก มุกตลก กะเพรา
๓. ลําไย เบรก นํ้ามันกาด
๔. หมูหยอง ปาฏิหาริย ผาขาวมา

4
๑๐. คําใดออกเสียง “อะ” แลวเปนการเนนเสียงที่ตางจากพวก
๑. กะเกณฑ ๒. พริกกะเกลือ ๓. จะจะ ๔. ชนะ

๑๑. “หนึ่งภูษาผาทรงณรงครบ ใหมีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี


วันอาทิตยมีสิทธิโชคโฉลกดี เอาเครื่องสีแดงทรงเปนมงคล”
ขอใด ปรากฏเดนที่สุดจากคําประพันธขางตน
๑. เลนเสียงสัมผัสใน ๒. สัมผัสวรรณยุกต ๓. ภาพพจน ๔. นาฏการ

๑๒. จากคําประพันธขอ ๑๑ ขอใดอนุมานได


๑. สังสารวัฏ ๒. ศรัทธา ๓. ความเชื่อ ๔. ประเพณี

๑๓. ขอใดใชกลวิธีการแตงตางจากขออื่น
๑. ตั้งมือรอนโตมรรํา
๒. เทียมชางมารทานชางหมื่น
๓. พื้นโถมศึกฝกทนศร
๔. รอนงาสายรายเงยเศียร

5
๑๔. ขอใดกลาวผิด
๑. รายสุภาพจะจบดวยโคลงสองสุภาพ
๒. เสียงวรรณยุกตเปนลักษณะบังคับของกลอนแปด
๓. ครุลหุเปนลักษณะบังคับของฉันท
๔. เสียงวรรณยุกตเปนลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ

จงใชโคลงบทนี้ตอบคําถามขอ ๑๕ – ๑๖
สงครามความเศิกซึ้ง แสนกล
จงพออยายินยล แตตื้น
อยาลองคะนองตน ตามชอบ ทํานา
การศึกลึกเลหพื้น ลอเลี้ยวหลอกหลอน
๑๕. จากคําประพันธขางตน จงหาคําตายแทนเอกมีกี่คํา
๑. ๒ คํา ๒. ๓ คํา ๓. ๔ คํา ๔. ๕ คํา

๑๖. จากคําประพันธขางตน จงหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน


๑. ยิน – ยล ๒. เศิก – ศึก
๓. ลอ – เลี้ยว ๔. ลึก – เลห

6
๑๗. คําวา “และ” ในประโยคใดเปนประโยคตางชนิดจากขออื่น
๑. พอและแมสอนลูก ๆ ทุกคน
๒. พี่ชอบไอศกรีมและผลไม
๓. พี่และนองไปตลาดทุกวันอาทิตย
๔. ฉันขายและรับซื้อทองรูปพรรณจากเขา

๑๘. ขอใดเปนวิธีการสรางคําสมาสแบบกลมกลืนเสียงที่ตางจากขออื่น
๑. รโหฐาน ๒. วนาราม ๓. สุริโยทัย ๔. มหัศจรรย

๑๙. ขอใดมีจํานวนพยางคนอยที่สุด
๑. คณะแพทยศาสตร
๒. คณะนิเทศศาสตร
๓. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๔. คณะอักษรศาสตร

๒๐. เสียงของพยางคในขอใดมีโครงสรางตางกับพยางคอื่น
๑. ทรัพย ๒. เศรา ๓. ครับ ๔. สรอย

7
๒๑. เสียงพยัญชนะควบกลํ้าในขอใด ตรงกับเสียงพยัญชนะควบกลํ้าในภาษาไทยที่มีมาแตเดิม
๑. บราซิล ๒. ดรัมเมเยอร ๓. เบรก ๔. นิวเคลียส

๒๒. ขอความตอไปนี้มีเสียงพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าเทาใด “และชื่นเชยกับชีวิตทุกทิศทาง”


๑. ๕ แหง ๒. ๖ แหง ๓. ๗ แหง ๔. ๘ แหง

๒๓. รูปพยัญชนะที่ทําหนาที่เปนทั้งตัวสะกดและพยัญชนะตนในขอใดเปนเสียงเดียวกัน
๑. กัลยา ๒. คุณภาพ ๓. กุลบุตร ๔. ภาสกร

๒๔. คําวา “ไมตก” ในขอใดมีความหมายตางจากขออื่น


๑. เสื้อสีไมตก ๒. ฉันคิดไมตก ๓. เขาสอบไมตก ๔. เสื้อตัวนี้ไหลไมตก

8
๒๕. คําวา “เปน” ในขอใดตางจากพวก
๑. เขาเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศชิลี
๒. เขาเปนเครื่องยนตทุกชนิด
๓. เขาเปนครูมานาน
๔. เขาเปนชางยนตของอูที่นี่

๒๖. คําวา “นอย” ในขอใดไมไดมีความหมายบอกจํานวน


๑. นํ้านอยยอมแพไฟ
๒. เขามากันนอย
๓. เมียหลวงมักชังเมียนอย
๔. บุญนอยเราตองทําแตกรรมดี

๒๗. สํานวนคูใดไมเปนในทํานองเดียวกัน
๑. ตาบอดไดแวน – หัวลานไดหวี
๒. ไกไดพลอย – วานรไดแกว
๓. กิ้งกาไดทอง – คางคกขึ้นวอ
๔. ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า – ตําขาวสารกรอกหมอ

9
๒๘. พระคุณตวงเพียบพื้น ภูวดล
เต็มตรลอดแหลงบน บอนใต
พระเกิดพระกอชนม ชุบชีพ มานา
เกรงบทันลูกได กลับเตาตอบสนอง
จากคําประพันธขางตนสะทอนแนวคิดดานใดจากเรื่อง ลิลิตตะเลงพาย
๑. พระคุณพอแม ๒. พระคุณแม ๓. พระคุณพอ ๔. การดูแลพอแม

๒๙. “อันวาจาใชวาเพียงคารม เหมือนมีดทองสองคมนั้นเชียวหนา


ถาพูดดีความคิดก็ฤทธา พลอยพลอยวาจาก็ฆาเรา”
แนวคิดสําคัญของคําประพันธบทนี้คือขอใด
๑. พูดไปสองไพเบี้ย ๒. ปลาหมอตายเพราะปาก
๓. คิดกอนพูด ๔. ปากหวานกนเปรี้ยว

๓๐. ขอใดไมเปนสารโนมนาวใจ
๑. ลองดูครับทาน ทานจะยอมใหนองของเราโหยหิวตอไปหรือครับ
๒. เชิญสัมผัสมิติใหมแหงวงการแวนตาดวยระบบอินฟาเรด
๓. ปดไฟกอนออกจากหองทุกครั้งนะคะนักเรียน
๔. บุญเกิดจากใจที่ตั้งใจใวพรอมแลว บุญเริ่มจากทําวันละนิดสั่งสมไปเรื่อย ๆ

10
๓๑. ขอใด ไม แสดงเจตนาใหทํา
๑. ไมดื่มกอนหรือคะ ๒. งวงก็ไปนอนเลยนะ
๓. ไมชอบกันก็ไมบอก ๔. วันนี้คุณชวยโลกลดความรอนหรือยัง

๓๒. “ฉันไมชอบคนที่พูดมาก” ประโยคนี้กํากวมดวยสาเหตุใด


๑. สํานวนตางประเทศ
๒. วางสวนขยายผิดที่
๓. คําฟุมเฟอย
๔. ผิดระดับภาษา

๓๓. ทอนที่ขีดเสนใตขอใดทําหนาที่ในประโยคตางจากขออื่น
๑. เพลงที่เพิ่งรองจบไพเราะมาก
๒. เกวียนเลมนี้ราคาแพงมาก
๓. หนังสือเหลานี้เหมาะสําหรับเด็ก
๔. เศษขยะหลังบานใครเอาไปทิ้ง

11
๓๔. ขอใดเปนประโยคความซอน
๑. ฉันไมชอบผูชายเกาะชายกระโปรงผูหญิง
๒. ฉันไมชอบผูชายและผูหญิงในหองนั้น
๓. ฉันไมชอบผูชายพายเรือ
๔. ฉันไมชอบ และรังเกียจผูชายเหลานั้นมาก

๓๕. “ครั้นคํ่าสนธยาราตรีกาล จึงเผยมานออกชมแสงบุหลัน”


คําประพันธขางตน เปนจินตภาพดานใด
๑. จินตภาพดานเสียง ๒. จินตภาพดานแสง
๓. จินตภาพเคลื่อนไหว ๔. จินตภาพดานสี

๓๖. “เมื่อคืนฉันฝนวาเธอกับฉันชวนกันขี่ควายควายมันไลขวิดหวุดหวิดเจียนตายฝนดีหรือรายทํานายใหที”
ขอความขางตนเมื่อนํามาจัดเรียงวรรคใหม จะไดเปนคําประพันธชนิดใด
๑. กลอนแปด ๒. โคลงสี่สุภาพ ๓. กาพยสุรางคนางค ๔. กาพยยานี ๑๑

12
๓๗. “โชคดีนะที่พอผมมาลงทุนที่จังหวัดนี้ มิเชนนั้นชีวิตผมคงไมเปนอยางนี้”
ขอใด อนุมานมิไดจากขอความนี้
๑. ผูพูดดีใจที่ไดอยูจังหวัดนี้
๒. ตอนนี้ชีวิตของผูพูดคอนขางประสบความสําเร็จ
๓. พอของผูพูดเปนคนมองการณไกล
๔. ผูพูดประสบความสําเร็จมากกวาพอ

๓๘. โครงสรางของประโยคใดตางจากขออื่น
๑. เขาตัดหญาที่ขึ้นริมรั้ว
๒. ครูใหญมอบรางวัลนี้ใหแกนักเรียนที่สอบไดที่ ๑
๓. นองของฉันซื้อซิมการดที่ลดราคา
๔. คุณพอซื้อที่ที่คุณปูแนะนํา

๓๙. “เมื่อกวาดลางพื้นโรงอาหารแลวสภาพก็นามองยิ่งขึ้น”
ความบกพรองของประโยคขางตนควรแกไขโดยวิธีใด
๑. เติมประธาน ๒. เติมสันธาน ๓. เติมอุทาน ๔. เติมสรรพนาม

13
๔๐. ประโยคใดเปนการแสดงทรรศนะที่มีเหตุผลประกอบ
๑. แสงอาทิตยตอนกลางวันจะแรงมาก
๒. โลกหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวงอาทิตย
๓. ควรทานผักผลไมมาก ๆ จะชวยใหระบบขับถายดี
๔. ผักผลไมก็ตองอาศัยแสงแดด ในการสังเคราะหแสง

๔๑. ขอใดมีโครงสรางการแสดงเหตุผลตางจากขออื่น
๑. ผมติดประชุม จึงตองไปชานะครับคุณพอ
๒. พี่ของผมอยูเวรดึก เลยรูสึกไมสดชื่นอยางที่เคยเห็น
๓. หลอนไดลงขาวหนาสตรีบอยก็เนื่องมาจากรูจักบรรณาธิการคนใหม
๔. เพราะเขาเปนคนพูดกอน ผมจึงลงมือตามเขา

๔๒. “นายสมศักดิ์เปนประธานนักเรียนเตรียมการพูดทั้งคืนเพื่อวาพรุงนี้จะตองพูดหนาแถวหลังเคารพธงชาติ
แตเมื่อถึงเวลาพูดจริง ๆ เขาตื่นเตน ประหมา และสั่น การพูดของเขาจึงไมดีเทาที่ควรจะเปน”
อนุมานไดวาการสื่อสารครั้งนี้บกพรองที่จุดใด
๑. การเตรียมกอนพูดดึกเกินไป
๒. นายสมศักดิ์
๓. นักเรียนหลายพันคนตอนเคารพธงชาติ
๔. สภาพแวดลอมตอนเชา

14
๔๓. “ธ ใหโหรหามหุติฤกษ ซึ่งจะเบิกพยุหยาตรา”
จากคําประพันธขางตน สะทอนความคิดดานใด
๑. พระราชพิธี ๒. ประเพณี
๓. ความเชื่อ ๔. ตําราพิชัยสงคราม

๔๔. “เพียนทองงามดั่งทอง ไมเหมือนนองหมตาดพราย


กระแหแหหางชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม”
ขอใดไมปรากฏจากคําประพันธบทนี้
๑. เลนเสียง ๒. ภาพพจน
๓. กวีโวหาร ๔. การแตงกาย

๔๕. คําถามขอใดที่คําตอบละบทกริยาไมได
๑. เธอชอบรถยนตสีอะไร ถาจะเปลี่ยนรถ
๒. นักเรียนอยากทานอะไรคะ
๓. ใครตอบแทนสมทรงไดคะ
๔. กระเปาใบนี้สวยไหมคะ

15
๔๖. โครงเรื่องการเขียนรายงานเรื่อง “กฎหมายไทย” ขอใดมีความสําคัญนอยที่สุด
๑. ประวัติกฎหมายจากอดีตสูปจจุบัน
๒. วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
๓. ประเภทของกฎหมายแตละสมัย
๔. ทัศนคติของทานนายกฯ

๔๗. “ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม”
คําประพันธวรรคนี้มีความเดนดานใด
๑. จังหวะดุจดนตรี ๒. เสียงดุจดนตรี ๓. สัมผัสวรรณยุกต ๔. เลนคํา

จงใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ ๔๘ – ๔๙
“เจาอยุธยามีบุตร ลวนยงยุทธเชี่ยวชาญ หาญหักศึกบมิยอ ตอสูศึกบมิหยอน
ไปพักวอนวาใชให ธ หวง ธ หาม แมนเจาครามเคราะหกาจ จงอยายาตรยุทธนา”
๔๘. ลีลานํ้าเสียงของผูพูดตรงกับขอใด
๑. เสาวรจนี ๒. นารีปราโมทย
๓. พิโรธวาทัง ๔. สัลลาปงคพิสัย

16
๔๙. คําวา “เจาอยุธยา” หมายถึงใคร
๑. พระนเรศวร ๒. พระเอกาทศรถ
๓. พระมหาธรรมราชา ๔. พระมหาจักรพรรดิ

๕๐. ขอใดมี “ ฤ ” ทําหนาที่เปนพยัญชนะตน


๑. อังกฤษ ๒. ทฤษฎี ๓. ปฤจฉา ๔. ฤทัย

17
เฉลย
๑. ตอบ ขอ ๔ ๒. ตอบ ขอ ๓ ๓. ตอบ ขอ ๒ ๔. ตอบ ขอ ๒
๕. ตอบ ขอ ๒ ๖. ตอบ ขอ ๒ ๗. ตอบ ขอ ๒ ๘. ตอบ ขอ ๒
๙. ตอบ ขอ ๔ ๑๐. ตอบ ขอ ๒ ๑๑. ตอบ ขอ ๑ ๑๒. ตอบ ขอ ๓
๑๓. ตอบ ขอ ๑ ๑๔. ตอบ ขอ ๔ ๑๕. ตอบ ขอ ๓ ๑๖. ตอบ ขอ ๒
๑๗. ตอบ ขอ ๒ ๑๘. ตอบ ขอ ๑ ๑๙. ตอบ ขอ ๒ ๒๐. ตอบ ขอ ๓
๒๑. ตอบ ขอ ๔ ๒๒. ตอบ ขอ ๔ ๒๓. ตอบ ขอ ๒ ๒๔. ตอบ ขอ ๒
๒๕. ตอบ ขอ ๒ ๒๖. ตอบ ขอ ๓ ๒๗. ตอบ ขอ ๔ ๒๘. ตอบ ขอ ๓
๒๙. ตอบ ขอ ๓ ๓๐. ตอบ ขอ ๓ ๓๑. ตอบ ขอ ๓ ๓๒. ตอบ ขอ ๒
๓๓. ตอบ ขอ ๔ ๓๔. ตอบ ขอ ๑ และ ๓ ๓๕. ตอบ ขอ ๓ ๓๖. ตอบ ขอ ๓
๓๗. ตอบ ขอ ๔ ๓๘. ตอบ ขอ ๒ ๓๙. ตอบ ขอ ๒ ๔๐. ตอบ ขอ ๓
๔๑. ตอบ ขอ ๓ ๔๒. ตอบ ขอ ๒ ๔๓. ตอบ ขอ ๓ ๔๔. ตอบ ขอ ๓
๔๕. ตอบ ขอ ๔ ๔๖. ตอบ ขอ ๔ ๔๗. ตอบ ขอ ๒ ๔๘. ตอบ ขอ ๓
๔๙. ตอบ ขอ ๓ ๕๐. ตอบ ขอ ๔

18