You are on page 1of 4

TỔNG CÔNG TY VEAM

HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG


DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN CÔNG TÁC CHỨC VỤ NGÀY SINH Chữ ký Ghi chú
1 FVL VŨ ĐỨC HÙNG PHÒNG AN TOÀN TRƯỞNG PHÒNG 10/1/1979
1
MAI MẠNH DŨNG PHÒNG VẬT TƯ CHỦ TỊCH CĐ
2
HOÀNG VĂN MINH QUẢN LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
3
2 VIỆN MÁY NN HOA XUÂN TIẾN
4
BÙI THỊ CÚC
5
TRẦN VĂN SẮN LÁI XE
6
3 DISOCO Đỗ Văn Đặng Ban giám đốc Phó giám đốc phụ trách 10/19/1959
7 ATMT
Mai Xuân Mạnh Đảng, Đoàn thể Chủ tịch Công đoàn Công ty 9/12/1954
8
Phan Văn Thu Phòng TBNL - Ban ATMT Phó phòng Thiết bị Năng 9/21/1959
9 lượng - Trưởng ban ATMT
Đồng Văn Phương Ban ATMT KTV chuyên trách về ATMT 6/24/1966
10
4 VEAM ÔTÔ Nguyễn Quốc Thành Phó giám đốc, Phó chủ tịch
11 Ban Lãnh đạo HĐBHLĐ 6/23/1963
Nguyễn Đức Dũng Phó Giám đốc,Uỷ viện
12 Ban lãnh đạo HĐBHLĐ 5/10/1973
Trần Văn An Cán bộ đào tạo tháng 3/2010
13 VPTH 6/2/1980
Nguyễn Đình Sơn Cán bộ đào tạo tháng 3/2010
14 VPTH 10/12/1966
Nguyễn Minh Công
15 VPTH Cán bộ đào tạo tháng 3/2010 5/1/1985
Trương Đình Cảnh CB chuyên trách công tác
16 VPTH BHLĐ 1/30/1984
5 COLOA Nguyễn Văn Thuận Ph©n x­ëng s¶n xuÊt Qu¶n ®èc 3/10/1981
17
Vũ Trí Thức Ban Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc 8/12/1953
18
Nguyễn Hoàng P.KTSX C¸n bé an toµn 10/17/1974
19
6 GANG BK Vũ Tân Nguyên Chi nhánh Bắc Kạn Giám đốc 2/15/1948
20

1/4
TỔNG CÔNG TY VEAM
HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN CÔNG TÁC CHỨC VỤ NGÀY SINH Chữ ký Ghi chú
Lâm Văn Thuận Chi nhánh Bắc Kạn CT Công đoàn 10/23/1968
21
Bùi Thị Hoa Chi nhánh Bắc Kạn P. Phòng TC- HC 10/30/1983
22
Nông Văn Cương Chi nhánh Bắc Kạn Trưởng ca 10/30/1983
23
7 TMV Lưu Mạnh Tuấn CĐ Công ty ô tô Toyota Vie UVBCH 10/30/1971
24
8 Máy kéo Đào quang Khải Ban giám đốc Phó Giám đốc 15/6/1957
25
Nguyễn minh Thành Phòng kỹ thuật Kỹ thuật viên ATLĐ
2/16/1984
26
Phạm văn Tuyền Phòng TCHC Chuyên viên
12/5/1967
27
9 Matexim Tào Thanh Mai Chủ tịch CĐ
28
Vũ Văn Long Phó CT CĐ
29
10 FUTU1 Phương tấn Bình Chủ tịch CĐ 1/22/1961
30
Vũ Xuân Tính 3/15/1962
31
11 Viện CN Dương Quang Trung Chủ tịch CĐ 3/16/1954
32
Cấn Công Điệp CB chuyên trách công tác 11/10/1981
33 BHLĐ
12 CK Chính xác Bùi Ngọc Oanh Chủ tịch CĐ 10/15/1958
34
Ngô Tiến Linh CB chuyên trách công tác 5/12/1985
35 BHLĐ
13 SVEAM Nguyễn Văn Dân Chủ tịch CĐ 8/27/1954
36
Đoàn Văn Phúc CB chuyên trách công tác 1/23/1959
37 BHLĐ
14 CK Vinh Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc 12/29/1959
38
Văn Công Hoan Chủ tịch CĐ 5/21/1961
39
Lê Đình Tý 10/20/1961
40

2/4
TỔNG CÔNG TY VEAM
HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN CÔNG TÁC CHỨC VỤ NGÀY SINH Chữ ký Ghi chú
Bạch Hưng Cầm 10/12/1964
41
Nguyễn Thị Kim Oanh 8/1/1972
42
Nguyễn Văn Ngữ 7/22/1982
43
Phạm Nguyên Thanh 3/3/1971
44
Trần Quang Hồng 5/10/1970
45
15 FOMECO Vũ Công Sỹ Phó CT CĐ 1/5/1954
46
Nguyễn Bá Quyền CB chuyên trách công tác 7/19/1964
47 BHLĐ
16 VETRACO Nguyễn Thúc Cẩn
48 Phòng Kinh doanh 1 Phó Giám đốc 11/2/1972
Lê Thanh Hương
49 Phòng TC-HC Trưởng phòng 2/3/1970
17 VISUCO Nguyễn Quốc Khánh Bộ phận Cải tiến Quản Đốc 28/06/1975
50
18 CK Trần Hưng Trần Liệt Thanh Chủ tịch HĐBH LĐ 10/11/1958
51 Đạo Phó Giám đốc
Nguyễn Trung Thành P Chủ tịch HĐBH LĐ Chủ tịch CĐ 12/2/1953
52
Trần Đình Thuấn CB chuyên trách công tác 4/21/1968
53 BHLĐ
19 Honda Việt Nam Nguyễn Văn Nguyên Phòng Công đoàn Cán bộ Công đoàn chuyên
54 trách 13/2/1982
Đỗ Đức Việt Phòng An toàn Kỹ sư BHLĐ chuyên viên 26/8/1988
55 phòng an toàn
20 NAKYCO Ngô Đình Hậu Chủ tịch CĐ
56
21 CK An Giang Lê Thanh Vân Phó Giám đốc - UV Hội đồng
57 BHLĐ
Trần Minh Thuận Phó phòng tổ chức-Hành
58 chính - UV HĐBHLĐ
25 CN VEAM Nghệ
59 An Phó Giám đốc

60

3/4
TỔNG CÔNG TY VEAM
HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ TẬP HUẤN BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN CÔNG TÁC CHỨC VỤ NGÀY SINH Chữ ký Ghi chú

61

62

63

64

65

66

67

68
22 Đúc Veam
69
23 VJE
70
24 Matexim HP
71
25 CQ VEAM
72

73

74

75

76

77

4/4

Related Interests