You are on page 1of 15

Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions

Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes


Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

MÒDUL PROFESSIONAL 1: MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS

UF2 – COMPONENTS D’UN EQUIP MICROINFORMÀTIC

En aquesta unitat formativa veurem els diferents components que formen un equip
microinformàtic com la CPU, la RAM, la memòria secundària (HDD), la targeta gràfica
(interna i externa), les targetes d’ampliació (targeta de xarxa, de so, etc) i la placa base
i els seus diferents connectors.

Resultats d’aprenentatge:

1. Selecciona els components d’integració d’un equip microinformàtic estàndard,


descrivint-ne les funcions i comparant-ne les prestacions de diferents fabricants.

Criteris d’avaluació:

1.1. Descriu els blocs que componen un equip microinformàtic i les seves funcions.
1.2. Reconeix l’arquitectura de busos.
1.3. Descriu les característiques dels tipus de microprocessadors (freqüència, tensions,
potència, sòcols, entre d’altres).
1.4. Descriu la funció dels dissipadors i ventiladors.
1.5. Descriu les característiques i utilitats més importants de la configuració de la placa
base.
1.6. Avalua tipus de xassís per a la placa base i la resta de components.
1.7. Identifica i manipula els components bàsics (mòduls de memòria, discos fixos i els
seus controladors, suports de memòries auxiliars, entre d’altres).
1.8. Analitza la funció de l’adaptador gràfic i el monitor.
1.9. Identifica i manipula diferents adaptadors (gràfics, LAN, mòdems, entre d’altres).
1.10. Identifica els elements que acompanyen un component d’integració
(documentació, controladors, cables i programari d’utilitats, entre d’altres).

Continguts

1. Identificació dels blocs funcionals d’un sistema microinformàtic i funcionalitat dels


components de les plaques base:
1.1. Principals funcions de cada bloc.
1.2. Reconeixement de l’arquitectura de busos.
1.3. Característiques dels microprocessadors.
1.4. Control de temperatures en un sistema microinformàtic.
1.5. El programa de configuració de la placa base. Programari base i d’aplicació.
1.6. Dispositius integrats a placa.
1.7. Identificació i manipulació dels components bàsics. Tipus de memòria.
1.8. Característiques i funcions de cada tipus.
1.9. Anàlisi del mercat de components d’equips microinformàtics.
1.10. L’adaptador gràfic i el monitor d’un equip microinformàtic.
1.11. Connectivitat LAN i WAN d’un sistema microinformàtic.
1.12. Controladors de dispositius.

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
1
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

ÍNDEX
2. Components d’un equip microinformàtic (PLACA BASE + CPU) ...................... 3
Exercici1 ........................................................................................ 3
Exercici2 ........................................................................................ 3
Exercici3 ........................................................................................ 3
Exercici4 ........................................................................................ 3
Exercici5 ........................................................................................ 4
Exercici6 ........................................................................................ 4
Exercici7 ........................................................................................ 5
Exercici8 ........................................................................................ 5
Exercici9 ........................................................................................ 5
Exercici10 ...................................................................................... 6
Exercici11 ...................................................................................... 7
Exercici12 ...................................................................................... 8
Exercici13 ...................................................................................... 9
Exercici15 ...................................................................................... 9
Exercici16 .................................................................................... 11
Exercici17 .................................................................................... 12
Exercici18 .................................................................................... 12
Exercici19 .................................................................................... 12
Exercici20 .................................................................................... 13
Exercici21 .................................................................................... 13
Exercici22 .................................................................................... 13
Exercici23 .................................................................................... 13
Exercici24 .................................................................................... 13
Exercici25 .................................................................................... 14
Exercici26 .................................................................................... 15

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
2
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

2. Components d’un equip microinformàtic (PLACA BASE + CPU)

En aquesta unitat formativa veurem els diferents components que formen un equip
microinformàtic com la CPU, la RAM, la memòria secundària (HDD), la targeta gràfica
(interna i externa), les targetes d’ampliació (targeta de xarxa, de so, etc) i la placa base
i els seus diferents connectors. A banda de la pròpia caixa de l’ordinador, la qual també
és un element a tenir en compte.

Exercici1
Busca què és el FSB i BSB d’una placa mare, explica on estan situats i per a que
serveixen.
-FSB (Front Side Bus) es el tipo de bus utilizado como bus principal en algunos de los
antiguos microprocesadores para comunicarse con el circuito integrado auxiliar.

-BSB (Back-Side Bus) es el tipo de bus utilizado para conectar el microprocesador y su


memoria caché externa.

Exercici2
Fes una llista de les funcions del NORTHBRIDGE i una altre de les funcions del
SOUTHBRIDGE.
- Northbridge:
• Tipus de CPU que soporta la placa i velocitat d’aquesta (CPU). • Velocitat del bus
frontal (FSB).
• Tipus i quantitat de memòria RAM suportada.
• Controla la targeta gràfica integrada en cas que n’hi hagi.
- Southbridge:
• Suport per busos d’expansió, com el bus PCI o l’antic bus ISA.
• Controladors de dispositius: IDE, SATA, targeta de xarxa, targeta de so.
• Controlador de ports per perifèrics: USB o FireWire.
• Funcions d’administració d’energia. • Controlador del teclat, d’interrupcions,
controlador DMA.
Exercici3
Quines parts componen el sistema d’arrancada d’un ordinador ? Per a què serveix
cadascuna ?

Exercici4
Tradueix les següents paraules a l’anglès:

Placa base Mother board Velocitat de Transfer speed


transferència

Memòria memory Conjunt de Chip set


xips

Pila batery Ranures de Memory socket


memòria

Sòcol del processador Processor Ranures expansion slots


socket d’expansió

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
3
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici5
Posa el nom de cada connector extern. (Pots fer server Paint, Visio o qualsevol
alter programa per fer-ho). Sabries dir perquè hi ha 6 connectors d’àudio ?

Exercici6
Identifica a la placa base de la figura els següents components: Bancs de
memòria, Connectors de E/S, Connectors ATX 24, Connector IDE, , Bateria. (Pots
fer server Paint, Visio o qualsevol alter programa per fer-ho).

Identifica el Northbridge (pont nord) i el Southbridge (pont sud)

Connectors e/s

PCIEx16

Northbridge

Southbridge

Bancs
memòria

Bateria Conector atx 24 Connector IDE

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
4
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici7
Segons aquesta pantalla, respon les qüestions següents: (important, en el teclat
que fem servir <DEL> és equivalent a la tecla <supr>)

a) Quin és el model de placa base de la màquina? -Intel p965


b) Quin microprocessador té? Intel Core 2 CPU 6600
c) Quina memòria RAM en GB te instal·lada la placa base? 8gb
d) Amb quina tecla durant el procés d’arrancada entrem a la BIOS del sistema?
Tecla SUPR

Exercici8
Dibuixa fletxes vermelles entre el Northbridge i els dispositius que controla. (Pots
fer server Paint, Visio o qualsevol alter programa per fer-ho).

Exercici9
Dibuixa fletxes vermelles entre el Southbridge i els dispositius que controla. (Pots
fer server Paint, Visio o qualsevol alter programa per fer-ho).

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
5
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici10
Assenyala el Northbrige i el Southbridge de les següents plaques base. (Pots fer
server Paint, Visio o qualsevol alter programa per fer-ho).

Northbridge
Southbridge

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
6
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici11
En aquests dos models de placa base, que succeeix amb el Northbridge i el
Southbridge?

Estan en el mismo
chip

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
7
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici12
Assigna cada component amb el seu controlador (omple la taula):

Microprocessador
BIOS
Bus PCI
Bus PCI-Express
RAM
PATA i SATA
Ethernet, so, USB
FSB
Gràfica integrada
Control d'energia
Teclat i ratolí

Nothbridge Southbrige
Bus PCI-Exprés Bus PCI
RAM PATA i SATA
Gráfica Integrada Teclat i ratolí
FSB Ethernet, so, USB
Control de energía
Microprocesador BIOS

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
8
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici13
Busca la placa base ASUS Z97I-PLUS virtual respon les següents qüestions:

1. Quina és la marca i model de la placa base?


ASUS
2. Qui és el fabricant de la BIOS?
American Megatrends Incorporated
3. Com es diu el xip integrat de la targeta de xarxa integrada en placa base ?
Intel I218V
4. Quants ports USB té en total i de quin tipus són i on estan situats ?
Usb 3.0, hi han 6
5. Quins tipus de memòria principal admet i a quina velocitat ?
6. De què tipus és el sòcol del microprocessador ?
IntelSocket LGA1150

7. A quina velocitat treballen els connectors SATA ?


6gb/s
8. Quins tipus de processadors admet la placa ?
para la 5ª / Nueva 4ª / 4ª generación de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™
i3/Pentium®/Celeron® ,soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Soporta Intel® 22 nm CPU

9. Quin és el factor de forma de la placa i les seves mides ?


17 cm x 17 cm
10. Quin voltatge admeten els connectors d’alimentació de la placa ?
12V
11. Quina és la resolució gràfica màxima que admet la placa ?
720p
12. Quina és la capacitat màxima de memòria RAM que admet la placa i la targeta
gràfica ?
RAM: 16gb Grafica: 512mb
13. Quin és el fabricant de la targeta de so ?
Realtek

Exercici15
A quin connector correspon cada imatge, indica nom o funció:

Nom/funció: IDE

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
9
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Nom/funció: USB

Nom/funció: VENTILADOR CPU

Nom/funció: TARJETA SO

Nom/funció: RAM SLOT

Nom/funció: SATA

Nom/funció: ATX 24 PINS

Nom/funció: CPU

Nom/funció: AUDIO PANEL FRONTAL

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
10
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Nom/funció: CHIP CPU

Nom/funció: PCI

Nom/funció: PCI EXPRES

Nom/funció: RAM

Exercici16
Busca per internet les característiques de la placa base MSI Z370 Gaming Plus i
omple el quadre següent:

Tipus de Socket CPU LGA 1151 socket

Chipset

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
11
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Capacitat màxima RAM

Tipus de RAM Suportada

Nº de USB 3.1

Factor de forma

Connectors SATA en placa

CPU suportada

Preu

Exercici17
Un company vostre vol canviar el processador de la seva placa base per un de
més potent. La seva placa base és una Gigabyte GA-970A-UD3 i la llista de
processadors compatibles és aquesta llista. Tenim dues opcions de processador:
Intel Core i5-4690S i AMD FX-8350. Mira les especificacions de la placa i de cada
processador i respon a les següents preguntes:

1. És possible fer servir el processador de l'opció 1? Explica-ho i justifica-ho amb


captures de pantalla.

2. És possible fer servir el processador de l'opció 2? Justifica que és compatible


amb una captura de pantalla on es vegi que la teva opció és compatible perquè
surt a la llista.

3. Inclou un altre processador que sigui compatible amb la placa base perquè el
client pugui triar. Justifica que és compatible amb una captura de pantalla on es
vegi que la teva opció és compatible perquè surt a la llista.

Exercici18
Sobre la pasta tèrmica que s’utilitza per ajudar a dissipar la calor dels
processadors. Què és la pasta tèrmica? Perquè serveix? Quina és la seva
composició? Té algun punt negatiu per la salut humana? Com es recomana fer-la
servir, expandint per tota la CPU o amb un punt central? Raona breument les
respostes.

Exercici19
Sobre la memòria cache dels microprocessadors, omple els forats dels paràgrafs
següents amb les paraules:

memòria temps cau

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
12
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

microprocessadors 2 L1

ràpida tercer L3

Una de les característiques dels ________________és la memòria cau, molt


___________i de petit tamany.

La ______________ cau és utilitzada pel processador per reduir el


_______________ promig necessari per accedir a les dades de la memòria
principal. La ____________________ és una «minimemòria» més ràpida, que
guarda còpies de les dades que són utilitzades més freqüentment.

Tots els processadors actuals tenen una cau de nivell 1, o __________, i una
segona cau, la cau de nivell __________, o L2, que es més gran que la L1 però
menys ràpida. Els més moderns inclouen també al seu interior un
_______________ nivell anomenat _________________.

Exercici20
Què proposa la llei de Moore? Té límit físic la llei de Moore?

Exercici21
Omple la següent taula sobre els processadors Intel Core i7-4771, Intel Core i7-
5820k i AMD Ryzen 7 1700X.

Característiques\CPU i7-4771 i7-5820k Ryzen 7 1700X


Nombre de nuclis
Velocitat del rellotge
(GHz)
Factor multiplicador
Cache
Tecnologia en nm
(longitud de canal)
Bus de dades
(número de bits)
Socket
Voltatge
TDP (W) (Consum)

Exercici22
Quina/es són les principals diferència/es entre una CPU i una GPU?

Exercici23
Cerca a internet i busca una caixa de format de forma ATX, una altra microATX,
una altra Mini-ITX i una altra E-ATX. Compara preus i indica a quin entorn faries
servir cada una.

Exercici24
Indica un mínim de 10 elements que pots observar sobre la placa base següent:
(fes servir paint, Visio o un altre software per indicar els elements).

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
13
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

Exercici25
Respon les preguntes de tipus test, marca de color verd la resposta correcta:

Quin d’aquests components interns NO pertany a la CPU:


a) Registres interns.
b) Unitat de control (UC).
c) Chipset.
d) Unitat aritmètic-lògica (UAL).

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
14
Àrea: Tecnologia, Família professional: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes
Muntatge i Manteniment d’Equips (MME), UF2 – Components d’un equip microinformàtic, P1, Professor: Carlos Marín

El factor de forma d’una placa base:


a) Té a veure sobretot amb les seves mides i la forma física de la placa.
b) Tots els factors de forma son compatibles entre si.
c) El més utilitzat actualment és el factor de forma AT.
d) Una fórmula matemàtica que ens diu la seva forma física i capacitats.

Marca la resposta INCORRECTA respecte els Sòcols:


a) LGA i ZIF són tipus de sòcols diferents i incompatibles entre ells.
b) El sòcol ens permet treure i posar amb facilitat una CPU.
c) Són els tipus de connectors a on s'insereixen les CPU.
d) AMD i INTEL comparteixen els mateixos tipus de sòcol.

La memòria RAM, la més utilitzada als ordinadors, es caracteritza per:


a) Ser una memòria no volàtil i més cara que els discos durs.
b) Ser una memòria volàtil i més ràpida que els discos durs.
c) Ser una memòria volàtil i més ràpida que la memòria cau o cache.
d) Ser una memòria no volàtil i més barata que la memòria cau o cache.

Exercici26
Ordena els següents factors de forma d’una placa base de més gran a més petit:
Nano ITX - Micro ATX - Pico ITX - Standard ATX - Mini ITX - Extended ATX

Cicle Formatiu Grau Mig SMX / Guadiana 13-15 / 08014 Barcelona / Tel. 93 180 02 00 / Fax 93 223 07
43 / escola@joanpelegri.cat / www.joanpelegri.cat
15