You are on page 1of 13

CADANGAN PENGGUNAAN MODUL JANJANG ARITMETIK

Modul ini dibahagikan kepada 3 bahagian, MODUL 1, MODUL 2 dan MODUL 3. Setiap
modul dibekalkan dengan satu lembaran kerja dan satu video yang menunjukkan contoh
penyelesaian bagi setiap objektif pembelajaran yang diperkenalkan. Setiap modul digunakan
dalam dua waktu PdP untuk tempoh 80 minit. Peta alir dibawah menunjukkan langkah-
langkah penggunaan modul.

Bahagikan murid Edarkan lembaran


Set Induksi kepada 8 kumpulan kerja kepada setiap
murid

Penyelesaian Tayangan video Agihan soalan


soalan setiap contoh kepada setiap
kumpulan penyelesaian kumpulan.

“Gallery walk”
Penyelesaian
ditampal di dinding (minta pelajar menulis Sesi soal jawab
kelas pemerhatian bagi setiap
kumpulan untuk sesi
soal jawab)

Setiap murid Seorang wakil


Latihan pengukuhan: melengkapkan kumpulan
lembaran kerja menyemak jawapan
Buku Teks
masing-masing kumpulan lain.

1
TAJUK: JANJANG ARITMETIK
Janjang Aritmetik

a , a  d , a  2d , a  3d , a  4d , ...
T1 , T2 , T3 , T4 , T5 , ...

Sebutan ke-n, Hasil tambah n sebutan pertama,

n
Tn  a  (n  1) d Sn   2a  (n  1)d 
2
n
Tn  S n  S n 1 Sn   a  Tn 
2

a = Sebutan pertama

d = Beza sepunya = Tn  Tn 1

MODUL 1

Hasil Pembelajaran :

1.1 Mengenal pasti ciri-ciri janjang aritmetik.

1.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi merupakan janjang aritmetik.

1.3 Menentukan dengan menggunakan rumus:

a) sebutan tertentu dalam sesuatu janjang aritmetik

b) bilangan sebutan dalam suatu janjang aritmetik

2
Lembaran Kerja 1
(A) 1.1 dan 1.2 Tentukan sama ada jujukan nombor berikut membentuk suatu janjang
aritmetik atau tidak. Jika janjang aritmetik, tentukan beza sepunya janjang itu.

(a) 4, 10, 16, 22,… 1 1 1 1


(b) , , , ,…
16 14 12 10

(c) 34, 46, 58, 70,… (d) 0.01, 0.09, 0.17, 0.25,…

(e) 23, 32, 41, 49,… (f) 2 x  1 , 4 x , 6 x  2 , 8 x  5 ,…

(g) 5, 8, 11, 14,… (h)3x + 4, 4x + 2, 5x, 6x  2, …

3
(B) 1.3 (a) Cari nilai sebutan yang dinyatakan dalam setiap janjang aritmetik yang berikut.
(a) 13, 21, 29, 37,… ; Sebutan ke-21 (b) 6, 11, 16, 21,… ; Sebutan ke-30

(c) 32, 21, 10, 1,… ; Sebutan ke-26 (d) −6, −3, 0, 3, … ; Sebutan ke 60

(e) y  2 , y , y  2 , … ; Sebutan ke-12 1 7 5 13


(f) , , , ,… ; Sebutan ke-15
3 12 6 12

(g) 2.4, 3.1, 3.8, 4.5, … ; Sebutan ke-10 2 1 2 1


(h) , 1 , 1 , 2 ,… ; Sebutan ke-17
3 6 3 6

(C) 1.3 (b) Tentukan bilangan sebutan dalam janjang aritmetik berikut:

4
(a) 56, 70, 84, 98,…….., 266 5
(b) 3, , 2, …., 0
2

(c) 16, 11, 6, …., 24 (d) 25, 21, 17, …., 19

(e) 10x, 7x, 4x, …., 23x 1 5 3 46


(f)  ,  ,  , ..., 
3 6 4 3

(g) 2, 6, 10, …, 82 (h) 21, 18, 15, …, 66.

Latihan
Buku teks , muka surat 3 , Penilaian Kendiri 1
muka surat 4 , Penilaian Kendiri 2
muka surat 6 , Penilaian Kendiri 3
MODUL 2

5
Hasil Pembelajaran :

1.4 Mencari:

a) hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik,

b) hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang aritmetik,

c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik diberi.

Lembaran kerja 2

6
(A) 1.4(a) Cari hasil tambah janjang aritmetik berikut.
(a) 13, 21, 29, 37,… ; bagi 20 sebutan (b) 6, 11, 16, 21,… ; bagi 25 sebutan
pertama pertama

1 7 5 13 (d) −6, −3, 0, 3, … ; bagi 18 sebutan


(c) , , , ,… ; bagi 13
3 12 6 12 pertama
sebutan pertama

(e) 2, 6, 10, 14, …, 54 (f) 21, 18, 15, 12, …, -30

(g) 23, 17, 11, …, -25 (h) -6, 1, 8, 15, …, 127

(B) 1.4(b) Cari hasil tambah janjang aritmetik berikut.

7
(a) 9, 13, 17, 21,… (b) 2, 6, 10, 14, …
(sebutan ke-4 hingga ke-24) (sebutan ke-5 hingga ke-16)

(c) 263, 257, 251, 245,…. (d) 21, 18, 15, 12, …
(sebutan ke-8 hingga ke-15) (sebutan ke-7 hingga ke-18)

(e) 13, 18, 23, 28,… (f) -6, 1, 8, 15, …


(sebutan ke-5 hingga ke-23) (sebutan ke-9 hingga ke-20)

(g) -12, -9, -6, -3,… (h) 6.7, 5.3, 3.9, …


(sebutan ke-20 hingga ke-35) (sebutan ke-7 hingga ke-14)

(C) 1.4(c) Tentukan bilangan sebutan dalam janjang aritmetik berikut.

8
(a) 9, 13, 17, 21,… (hasil tambah n sebutan (b) 2, 6, 10, 14, … (hasil tambah n sebutan
pertama ialah 270) pertama ialah 800)

(c) 0.9, 1.8, 2.7, 3.6,… (hasil tambah n (d) 21, 18, 15, 12,… (hasil tambah n
sebutan pertama ialah 504.9) sebutan pertama ialah 0)

(e) 13, 18, 23, 28,… (hasil tambah n (f) -6, 1, 8, 15, … (hasil tambah n sebutan
sebutan pertama ialah 153) pertama ialah 553)

(g) -12, -9, -6, -3,… (hasil tambah n sebutan (h) 6.7, 5.3, 3.9, … (hasil tambah n sebutan
pertama ialah 378) pertama ialah -93.6)

Latihan
Buku teks , muka surat 10 , Penilaian Kendiri 4
MODUL 3

9
1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik.
Proses Penyelesaian Masalah

Langkah Pertama MEMAHAMI MASALAH


Baca dan kaji soalan untuk mengetahui maklumat yang diberikan
dan maklumat yang dikehendaki.
Tentukan sama ada maklumat yang diberikan mencukupi.
Jika maklumat asas yang diberikan tidak mencukupi, apakah
maklumat lanjutan yang diperlukan?
Kalau boleh, lakarkan rajah daripada maklumat yang diberikan
dan perkenalkan tata tanda yang akan digunakan.
Langkah Kedua MEMPEROLEH RANCANGAN PENYELESAIAN
Carikan hubungan di antara data yang diberi dengan apa yang
dikehendaki.
Tentukan sama ada kamu pernah melihat masalah yang
seumpama dengannya.
Adakah kamu mengetahui teorem yang boleh kamu gunakan?
Dapatkan rancangan penyelesaian.
Langkah Ketiga MENJALANKAN RANCANGAN PENYELESAIAN
Jalankan rancangan penyelesaian dengan berhati-hati untuk
memperoleh jawapan yang dikehendaki.
Langkah Keempat MENYEMAK SEMULA
Kesilapan dan kesalahan mungkin berlaku dalam penyelesaian
masalah. Semak penyelesaian untuk memastikan keputusannya
betul.
Banyak pengajaran yang boleh diperolehi daripada kesilapan atau
kesalahan supaya tidak mengulanginya.

Lembaran kerja 3

10
(1) Satu tumbuhan bertambah tinggi dengan 0.5 cm setiap hari. Jika tinggi asalnya ialah
4cm, berapa hari lagi ketinggiannya akan menjadi 175cm?

(2) Rajah menunjukkan tiga segitiga yang dibentukkan oleh mancis. Panjang setiap mancis
ialah 5 cm.

…..
Perimeter bagi setiap segitiga membentuk janjang aritmetik. Sebutan untuk janjang
mengikut tertib menaik.
(a) Tulis tiga sebutan pertama dalam janjang ini
(b) Cari beza sepunya janjang itu

11
(3) Pada hari pertama, isipadu air dalam sebuah tangki ialah 600 liter. Setiap hari
berikutnya, air dalam tangki itu ditambah sebanyak 30 liter. Hitungkan isipadu, dalam
liter, air dalam tangki itu pada akhir hari ke-10.

(4) Rajah menunjukkan tiga segiempat sama berturutan dalam susunan menaik.

x cm (x + 2) cm (x + 4) cm
(a) Tunjukkan perimeter bagi segiempat yang membentuk janjang aritmetik.
Seterusnya, nyatakan beza sepunya.

(b) Diberi x = 8 cm, cari


(i) Hasil tambah perimeter bagi 16 segiempat yang pertama.
(ii) Segiempat yang pertama mempunyai perimeter melebihi 210.

Latihan
Buku teks, muka surat 11 , Penilaian Kendiri 5
Muka surat 12, Latihan Formatif 1.1

12
Jawapan:
Lembaran kerja 1
(A) (B)
(a) J.A , d  6 (b) Bukan J.A (a) 173 (b) 151

(c) J.A , d  12 (d) J.A , d  0.8 (c) -243 (d) 171

(e) Bukan J.A (f) Bukan J.A (e) y - 20 23


(f)
6
(g) J.A , d  3 (h) J.A , d  x  2
(g) 8.7 26
(C) (h)
3
(a) 16 (b) 7
(e) 9 (f) 12
(e) 12 (f) 31
(g) 21 (h) 30

Lembaran kerja 2
(A) (B)

(a) 1780 (b) 1650


(a) 1281 (b) 480
143 (h) 39
(g) (c) 1600 (e) 0
6
(e) 1482 (f) 1062
(e) 392 (f) -81
(g) 963 (h) -52.8
(g) -9 (h) 1210
(C)
(a) 10 (b) 20
(i) 33 (j) 15
(e) 6 (f) 14
(g) 21 (h) 18

Lembaran Kerja 3

(1) 342 (2) (a) 15, 30, 45 (3) 870 (4)(a) d =8


(b) d =15 (b) (i) 1472
(ii) n = 24

13