You are on page 1of 3

1 For

Examiner’s

Use

PROGRESSION TEST IV
Telugu Max. Marks: 25

Duration: 45 minutes
Grade 6
Name: _____________________

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST


Answer all the questions in the spaces provided on the question paper.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question.
The total number of marks for this paper is 25.

I OºñAl¼ ¶pñ¶¥évOµÀ Y¢¸sÀvÀ ±¸±ÀµÀAfº.


1 s¹v¶¢l¼ç ±¸Y WvOµ¶mÀ VµA¶pOµÀAf¸ ¶pûO½±µÀ ¶¢lµçOµÀ IAlµÀOµÀ
j¶ªÀOµÀ È¢y¹õfµÀ?
..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. [3]

2 ¶p¶¥À¶¢Áv O¸¶p±¼ ¶¢vÇ s¹v¹ïné OÐvÑêhµÀ¶m颸±µÀ EAOǶ¢±µ¶¢


±µÀ GAfµ¶¢VµÀÛ?
..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... [3]

................................................................................................................................................................................
2 For

Examiner’s

Use

III OºñAl¼ ¶pl¸v¶mÀ Oµw»p ±¸±ÀµÀAfº


[2]

1 Jl¼ + Km¸ = ....................................


2 ¤À±µÀ + I¶¢±µÀ = ....................................

IV OºñAl¼ ¶pñOµÅi- £OµÅhµÀ v¶mÀ -±¸±ÀµÀAfº.


[4]
1 §ñ ......................................
2 sûÑY¶mA ......................................
3 «¸é¶mA ...................................
4 «¸ö£À ......................................
V OºñAl¼ ¶pl¸vOµÀ ¶p±¸ï±ÀµÀ ¶pl¸vÀ -±¸±ÀµÀAfº.
[3]

1 nAS¼ = ....................................

2 ahµA = ......................................

3 sûµÃ£À = ..........................................

VI «ÏAhµ ¢¸O¸ïvÀ ¢¸ñ±ÀµÀAfº.

1 WvOµ¶pvÀOµÀvÀ -
........................................................................................................................
............................................
........................................................................................................................
............................................
2 ¶pOµÅi -
.........................................................................................................................
...........................................
..........................................................................................................................
..........................................

................................................................................................................................................................................
3 For

Examiner’s
3 Cv¹ô±µÀ ¶¢ÀÀlµÀçS¸ =
Use
..........................................................................................................................
..........................................
.........................................................................................................................
........................................... [3]

VII ¶¢ïi±ÉOµ ¶pl¸v¶mÀ ¢¸ñ±ÀµÀAfº.


[3]

1 D¶mAlµA x .......................... 2 Y±ÀµÀA x ...........................

3 lûµ±µîA x ..........................

VIII OºAl¼ ¶pl¸vOµÀ £Sµñ¶¬ ¢¸O¸ïvÀ ±¸±ÀµÀAfº. J¶ª¶¢Ã¶ªÈ¢Ã


¢¸ñ±ÀµÀAfº.
1 CO¸ÖVÇvÇyµÀõ
= ......................................................................................................................

2 ±ÇAfµÀ l¼OµÀÖvÀ
= .................................................................................................................

3 KlµÀ Ê¢yµÀõ
= ...................................................................................................................

4 ¦¶¢Oɶ¥¶¢ÁvÀ
= .......................................................................................................................
[4]

................................................................................................................................................................................