You are on page 1of 392

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  ‫א‬
 ‫א‬
 
۱۳۲۲ ،໢໠ິ໣ ،௼ອ໭ຍຩ
ັຎຒ໋ ສ໴ຳ ໢໠໘ຑ ‫؛‬໪໠໇ ໡ຍຩ ໱ອ໭ຍຩ ໢໠ິ໣ ෲຍ ດ໳ກ ບ຤ຑ ຕຍຮ໳ຮ໘ທ :຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
،(ພ໋) ຮ໣໻ຍ ຐຣຎົ ௽க໨໫ຮ໓ ໪ິຳຆ໣ :໢໗ – .໡໼ິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ອ ໡ຎ໣ຍ ௽ທຎ໘໴໘຤ທ ௽க໨໫ຮ໓ ໪ິّຳຆ໣ ໖໴໘຤ທ‫؛‬໲໨໴ິຣ
.۱۳۸۹ :໕۱۴۱۳
ູ۳۹۲
ISBN 978 – 964 – 8238 – 34- 1
.ຎ୙໴໓ ັຎຳຍ ຮຑ ௽ິ໳໮໧ ຖຳຮ໬໓
.າ໳໮໧ຮ໳ຯ ຕອ໮ົ ໪ຑ ໦໴໨୽໤໫ ‫؛‬۳۸۷ -۳۴۳ູ :໪໣ຎ໨ຑຎຘஐ
.໕۶۱ .۴ ،໡໮ຳ ໡ຎ໣ຍ ،(້) ௽໠໋ ໦ຑ ໦໴ິຣ .۳ .ຮ໴ິ໔ທ ໭ ສ໘໧ – ຎ໫໪໣ຎ໨ທອຎ໳ຯ .۲ .ຮ໴ິ໔ທ ໭ ສ໘໧ – ຍອ໮ືຎ໋ ໪໣ຎ໨ທອຎ໳ຯ .۱
.໥ຍ໮໨໋ ຏ ອຮ຤໣ -۱۳۵۲ ،ັຎຒ໋ ،௽໨໴ິຣ .໒ໟຍ .ຎ໫௼ອຍ໮ஔ໮ຳ -
۲۹۷/۷۷۷ BP ۲۷۱ /۶۰۸ /ຩ۲ຯ۹

‫ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﲢﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
໲໨໴ິ຤ໟຍ ັຎّຒ໋ ສّ໴ິໟຍ :‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‬
໲໤໠໌ໟຍ ໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ບ຤ຒ໠ໟ ຎ຿ّຮໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດິّຳຆ໣ :‫ﲢﻘﻴﻖ‬
ຮ໣໷ຍ ຐຣຎົ ດິّຳຆ໣ :‫اﻟﻨﺎﴍ‬
໲໤໠໌ໟຍ ໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ບ຤ຒ໠ໟ ຎ຿ّຮໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດິّຳຆ໣ ‫ﺻﻒ اﳊﺮﻭﻑ ﻭاﻹﺧﺮاج ﹼ‬
:‫اﻟﻔﻨﻲ‬ ‫ﹼ‬
ດຨິ໧۱۰۰۰ :‫اﻟﻜﻤﹼﻴﺔ‬
໡٢٠١٠/໫١٤٣١ :໰ໟ໭໷ຍ :‫اﻟﻄﺒﻌﺔ‬
໱ຮ໳ຯ໭ ‫ ـ‬ດ຤໔ົ ۳۹۲ :‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻭاﻟﻘﻄﻊ‬
໦໴க໧ :‫اﳌﻄﺒﻌﺔ‬
ISBN: 978 – 964 – 8238 – 34 – 1 ٩٧٨ ‫ـ‬٩٦٤ ‫ـ‬٨٢٣٨ ‫ـ‬٣٤ ‫ـ‬١ :‫ﺷﺎﺑﻚ‬
٠٠٩٨ -٢٥١-٧٨٣٦٣٥٣ ໲໤໠໌ໟຍ ໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ບ຤ຒ໠ໟ ຎ຿ّຮໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດິّຳຆ໣ :‫א‬
۰۰۹۸ -۹۱۲۷۵۴۱۸۳۲ .۱۲ ້ຮ໔ໟຍ ،໢໠໌໣ ້ອຎື ،ດຳສّ ໘໤ໟຍ ໢໗ ،ຩຎຠິّ ໟຍອຍຩ
http://www.ridhatorath.org info@ridhatorath.org
‫@ @‬

‫@ @‬

‫ﺍﳊﻤﺪ ‪ ‬ﺭﺏ‪ ‬ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼ‪‬ﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴ‪‬ﻨﺎ‬


‫ﳏﻤ‪‬ﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﺍﻟﻄﻴ‪‬ﺒﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫@ @‬
@ @

@ @

@ @õa†ç⁄a
@ @

@NNNõbØÛa@ lbz•c@ ßb@ μg@ NNN@ ôØÛa@ éÜÛa@ òČvy@ μg

@kyb•@ μg@ NNN@ õaŠçŒÛa@ ´Ç@ ñŠÓë@ a@ Þì‰@ Áj@ μg

@μg@ NNNõbàÛa@ òØöýß@ énØi@ åß@ μg@ NNN@ôØÛa@ òjî–½a

@ð†î@bí@ÙîÛg@ NNNŠ•bã@ýi@âìÜĽa@ μg@ NNNŠib–Ûa@kna

@bàØîÜÇ@éßýë@a@paìÜ•@ ïÜÇ@åi@ ´§a@a@†jÇ@bic@bí

@ÉÐäí@ ü@ âìí@ ð†ÛaìÛë@ ïÛ@ òÇbÐ’Ûa@ b îua‰@ LÝîÜÔÛa@ aˆç@ â†Óc

@ @NáîÜ@đkÜÔi@éÜÛa@ómc@åß@ü
 g@æìäi@üë@ćÞbß

銣]<Œ^flfÂ
@ @òČû½a@òàÜ×

໲‫ـ‬໫ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ອຍຮຣ໷ຍ ໲ຑ຃ ດ໴຤ເທ໭ ຓຩຎ໬ື ຖ໧ຎ໛ ຎّ໤ໟ
ෲຍ ໰๼໠‫ ົـ‬໲ຒ໨ໟຍ ຎ໬ຑ ຀ຎຟ ໲ຘ๼ໟຍ ດّ໴໣໼ຳ໹ຍ ດໟຎຳຮໟຍ ດ໣໮໤໳ຩ໭ ໦໳ສໟຍ ໆ໔ຣ ໲໓ ຮّ ິໟຍ
ຓສໟຎວ ດّ໳ສّ໤຤໤ໟຍ ດّ໴໣໼ຳ໹ຍ ດ໌໳ຮຸໟຍ ຖ຤ຒົ຃ ،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໦໋ ຎ໬໐๼໠ຑ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
:໪‫ــ‬ໟກ໭ ໪‫ــ‬໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠‫ ົ ـ‬໡ຮ‫ــ‬໛໷ຍ ໲
ّ ‫ ـ‬ຒ໨ໟຍ ໝ໮‫ــ‬໘ໟ ຍ๰ສ໴ິ‫ــ‬ຠທ ‫؛‬໲໨໴ິ‫ــ‬຤ໟຍ ຮ໛ຬ‫ــ‬ໟຍ ຩ໮‫ــ‬໠ຨຑ
໦໴ّ໴໤‫ືـ‬ຎ໬ໟຍ ດ‫ـ‬໠໴໘໋ ຕອຎ‫ືـ‬຃ ໰‫ـ‬໨໌໤ໟຍ ຍຬ‫ـ‬໫ ໰‫ـ‬ໟງ໭ ،໦໴ິ‫ـ‬ຣ ໦‫ـ‬໣ ຎ‫ـ‬໧຃໭ ،໲๼໨໣ ໦໴ິຣ
ຖ‫ــ‬໴໤๸ທ ໻໭ ،ຎ‫ــ‬໧ຮ໛ຫ ໮‫ــ‬຤໤ທ ໻ ෲຍ໮‫ــ‬໓ :ສ‫ــ‬໳ະ໴ໟ ຎ‫ــ‬໬ໟ໮໘ຑ ໡໼ّິ‫ـ‬ໟຍ ຎ‫ــ‬໬໴໠໋ ຀ຍສ‫ــ‬໔ໟຍ ຐ‫ــ‬໨໳ຯ
.ຎ໨໴ຣ໭
،໲໨໴ິ‫ـ‬຤ໟຍ ຕ໮ຼ‫ـ‬ໟຍ ຍຬ‫ـ‬໫ ຩຎ‫ـ‬໤ວງ ດّ໴໧ຎິ‫ـ‬໧໹ຍ໭ ໰ໟຎ‫໌ـ‬ທ ෲຍ ຀ຍສ‫໋ـ‬຃ ໝ໭ຎຣ ຍຬໟ໭
໩ຬ‫ــ‬໬ຑ ໚໴ໜຸ‫ــ‬ຘໟຍ ຮ‫ــ‬ຒ໋ ‫؛‬໥ຎ‫ــ‬໤໳໹ຍ ຖ‫ــ‬ຒຜ໳໭ ،໢‫ــ‬໤໬ໟຍ ຬ຤ຸ‫ــ‬໳໭ ،ຏ໮‫ــ‬໠໘ໟຍ ໲‫ــ‬໴຤໳ ໱ຬ‫ــ‬ໟ๼ຍ
໦໴‫ـ‬ຑ ດ‫ـ‬ໄຑຍຮໟຍ ດ‫ـ‬໘໴໘຤ໟ ໢‫ـ‬໬໛ຍອຩງ ສ‫໌ـ‬ຑ ຎ‫ـ‬໫຀ຎ໴ຣງ ໝ໭ຎ຤໳ ໦໣ ໞ
๼ ໜຑ ໞ໴ໜ໨ຘໟຍ໭ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ
ຓຮ໴໌ຸ‫ــ‬ໟຍ ຀ຎ‫ــ‬໘ຑ ໦໴‫ــ‬ຑ໭ ໪‫ــ‬ໟກ໭ ໪‫ــ‬໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠‫ ົ ـ‬໲
ّ ‫ ـ‬ຒ໨ໟຍ ໪‫ــ‬໴ໟງ ຎ‫໋ــ‬ຩ ໱ຬ‫ــ‬ໟ๼ຍ ໡໼‫ــ‬ຳ໹ຍ ຀ຎ‫ــ‬໘ຑ
.ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠

໲໓ ັຎ໨ໟຍ ໞ໴໠ເທ ໝ໭ຎຣ ໦َ໣ ໝّ໭຃ ‫ ـ‬ດ໨໌໠ໟຍ ໪໴໠໋ ‫ ـ‬ດ໳໭ຎ໌໣ ໦ຑ ສ໳ະ໳ ໥ຎໜ໓
຀ً ຎ໔ວງ ‫؛‬໦໳ສໟຍ ໦໋ ໦໴ຟອຎຨໟຎຑ ໢໬ຘ໌໧ ບ໴ຣ ‫؛‬ຎ໫ຯ໮໣ອ໭ ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ ຓອ໮ຜໟຍ ດ໘໴໘ຣ
໰໠໋ ໞ໤຤໳ ໦َ໣ ໰ໟງ ດຟຎ຤ໟຍ ຕ຃ສຑ ດ່຤໠ໟຍ ໚໠ທ ໦໤໓ ،ດّ໴໘໴໘຤ໟຍ ໢໬ຘّ໳໮໬ໟ ໪໨໣
໥ຎໜ໓ ،ຎ໬຋ຎ໘ຑ ດّ໴໣໮໤໳ຩ໭ ،ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ ຓອ໮ຜໟຍ ຀໯ຩຎຒ໣ ໦໋ ້ຎ໓ສໟຍ ດ໳ຍອ ໪໘ທຎ໋
໲໠໋ ໦໳ສຑຎ໌ໟຍ ໦໳ຯ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໫ຯ໮໣ອ໭ ຎ໬໧ຎ໛ອ຃໭ ຓອ໮ຜໟຍ ໩ຬ໫ ໦໋ ໝّ໭໷ຍ ໊໓ຍສ໤ໟຍ
ລ໮໤ຸໟຍ໭ ຩ໮໤ຼໟຍ ຐ໨໳ຯ ،຀໼ຑຮ໛ ດ໠ໄຑ ໪ຘّ໤໋໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ
຀ຎ໨ປ຃ ດ໣ຎ໣໺ໟ ໖ໃຎ໨ໟຍ ໥ຎິ໠ໟຍ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ،ຎ໬໴໠໋ ໪໣໼ຳ໭ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ،຀ຎຑ໹ຍ໭
.ດّ໴໣໼ຳ໹ຍ ໢໴໘ໟຍ໭ ຀໯ຩຎຒ໤ໟຍ ຖ໓ّຮຣ ໲ຘ๼ໟຍ ດ໤໛ຎ຤ໟຍ ຓຮ໣ະໟຍ ໚໠ຘໟ ຎ໬໳ّສຼທ
ຎ໨໣໮໳ ໰ໟງ ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ ຮ຋ຎ໌ຸໟຎຑ ໚໴ໜຸຘໟຍ ຮّ ໤ຘິ໳໭ ،້ຍຮຼໟຍ ຮّ ໤ຘິ໳ ຍຬໜ໫໭
໡ສ໋ ດّ໴໧ຎິ໧໹ຍ໭ ໡໼ຳ໹ຍ ຀ຍສ໋຃ ໙ອຩ຃ ໥຃ ສ໌ຒ໓ ،ດ໔໠ຘຨ໣ ຐ໴ໟຎຳຄຑ໭ ،ຍຬ໫
ຍ໭ຬວ຃ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ້ຎຒທ຃ ໦໣ ໞ໴໨ໟຍ ໲໓ ຐ໴໫ຮຘໟຍ໭ ໞຘ໘ໟຍ ໯໭ສຟ
ດປຍສ຤ໟຍ ດّຠ຤ຑ ‫؛‬ໞ໴໠ເຘໟຍ໭ ໚໴ໜຸຘໟຍ ໦໣ ‫ ـ‬ດ໨໌໠ໟຍ ໪໴໠໋ ‫ ـ‬ສ໳ະ໳ ໪ຑ ຃ສຑ ຎ໣ ຓອຎປຈຑ
໑ຎ໌຿ງ໭ ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ ຓອ໮ຜໟຍ ໊໴໴໤ທ ຽຮ໐ໟ ‫؛‬ດ໓ຎ໘ຜໟຍ ຓຬ໓ຎ໨ຑ ໦໴໨໴໌ຘິ໣ ،ດ໧ຮຼ໌ໟຍ໭
.ດّ໴໧ຎິ໧໹ຍ ໞຑ ،ດّ໴໣໼ຳ໹ຍ ຓຎ໴຤ໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ຋ຎ໌ື ອ໭ຩ
າّຒ໠ທ ໦ّ໤໣ ໢໬ເ໌ຑ ໝ໭ຎຣ ‫ ـ‬໚໠ທ໭ ຕ໻໭ຎ຤໤ໟຍ ໩ຬ໫ ໞຸ໓ ສ໌ຑ໭ ‫ ـ‬໡໮໴ໟຍ໭
໥໮໌ໟຍ ສ໳ ສّ ໤໳ ໥຃ ‫ ـ‬ດ໓ຮ໌໤ໟຍ໭ ໢໠໌ໟຍ ຀ຎໄ໏ ຖ຤ທ໭ ‫ ـ‬໢໠໌ໟຍ ໞ໫຃ ໝຎຟອ ໱ະຑ
໲໓ ໩໭຃ສຑ ຎ໣ ໝຎ໤໛ງ ໲໓ ໪໨໣ ດ໤໫ຎິ໣ ‫؛‬໢໬໌ຒທ ໦َ໣໭ ດ໤໠່ໟຍ ໚ຌໟ໭໷ ຓສ໋ຎິ໤ໟຍ໭
.໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫໷ ໢
๴ ໠໇ ໦໣ ໢໬ທຮ໴ິ໣
ຕຎຒປງ໭ !! ຍ๰ຮ໳໭ະທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ຦ິ໧ ໑໼ຘວຍ ດ໴໤ິຘຑ ດ๼ຼ໘ໟຍ ຕ຃ສຒ໓
١١ ດّິຳຆ໤ໟຍ ດ໤໠໛

ຬວ໷ຎ໓ ໻
๼ ງ໭ ،໢໠໌ໟຍ ດໟ໵ ຍ๰ຮ๼ໜ໨ທ໭ ،໖຋ຎ໘຤໠ໟ ຎ๰ຒ໠໗ !! ຎ๰໗໼ຘວຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ຕຍຮ໘໓ ຾໌ຑ
ໝ໮໘ໟຍ ຍຬ໫ ໡ຎ໣຃ ສ໤ຼ໳ ໻໭ ،ຎ໬໴ໟງ ສ໨ຘິ໳ ຓສ໋ຎ໗ ໢໠໌໠ໟ ໲໘ຒ໳ ໻ ໝ໮໘ໟຍ ຍຬ໬ຑ
.໲໣໼ຳ໹ຍ ໊໳ຮຸຘໟຍ ອຩຎຼ໣ ໦໣ ອٌ ສຼ໣
ອຎໜ໧ຈຑ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຀ຍສ໋຃ ໦໋ ອຍຬຘ໋໻ຍ ໥ຎ໛ ໚ໟຬ໛໭
ຏຩ໷ຍ ໊໣ ໪໴ືຎ໤ທ ໡ສ໋ ດّຠ຤ຑ ‫؛‬ຎ໬໴໓ ຩອຍ໮ໟຍ ໦໌໠ໟຎ໛ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໊ໃຎ໘໣ ຾໌ຑ
໲໓໭ ະ໳ະ໌ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໦໌໠ໟຍ ຩອ໭ ຫງ ‫؛‬໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰໠໋ ຍ๰ຩّ ອ ໊໴໓ຮໟຍ ໲໣໼ຳ໹ຍ
.ຓຮ໴ຜ໛ ໦ໃຍ໮໣
໊໣ ‫ ـ‬ෲຍ ໪໤ຣອ ‫ ـ‬໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໦໋ ດໟ໮໘໨໤ໟຍ ດ๼ຼ໘ໟຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ໒຿຃
‫ ـ‬ດ๼ຼ໘ໟຍ ດ໳ຎໜຣ ໦໣ ຮ໬່໳ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ດّ໴໘ທ ໪‫ـ‬ໟ ຦໴ຸໟຍ ຮ໳ຮຒທ໭ ،໲໧ຎ໤ຜ໌ໟຍ ໲ໟຍ໮ໟຍ
،ດ໬ຟ ໦໣ ‫ ـ‬ෲຍ ໪໤ຣອ ‫ ـ‬໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໪ຸ໴໌໳ ໥ຎ໛ ໱ຬ๼ໟຍ ໮ّ ຠໟຍ ໦໋ ໒ຸໜທ
.ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ໊ໄ໘໤ໟຍ ຍຬ໫ ຕ໮ຒປ ໦໋ ໒ຸໜທ ໲໬໓ ໯ຮວ຃ ດ໬ຟ ໦໣໭
ອຎຒຘ໋ຍ ໻ ໱ຬ๼ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ສ໨ຳ ອຎຒຘ໋ຍ ໡ສ໌ຑ ຢّຠຒຘໟຍ ໰ໟງ ຮ໣໷ຍ ໞົ໭ ຍຬໜ໫໭
໡ສ໋ ໦໋ ໒ຸໜທ ດ໴ໟຎ໋ ໦໴໣ຎເ໣ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໪໳໮຤ທ ຎ໤ໟ ،໲໠໤໌ໟຍ ໊໗ຍ໮ໟຍ ໲໓ ໪‫ـ‬ໟ
๰ ເ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡໮ຼ໌໤ໟຍ ໦໋ ໻
ອຎປ໵ຍ ໦໋ ໼ ๼ ງ ຎ໬໠ຜ໣ ອ໭ສົ ໥ຎໜ໣ງ
.ດ໬ຒຸໟຍ໭ ໚
ّ ຸໟຍ ໞຒ໘໳ ໻ ຎ໤ຑ ໲໧ຍສໟຍ໭ ໲ົຎ໘໠ໟ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ຖຘຒປ ໲ຘ๼ໟຍ ຕຎ໣ຍຮໜໟຍ໭
ດ໣ّ ໼໌ໟຍ ໢໠໘ຑ ຀ຎ໤ّິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ຏຎຘ໛ ຀ຎຟ ຎ໨໫ ໦໣໭
،໖໳ຮໃ ໦໣ ຮຜ໛ຄຑ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ສ໨ຳ ດّ຤ົ ຕຎຒປ໹ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ັຎّຒ໋ ສّ໴ິໟຍ
.໒໳ຮ຤ທ໭ ໚໴ໜຸທ ໦໣ ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໝ໮ຣ ຮ໛ຫ ຎ໣ ໊໓ສໟ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢

ຎ໨ຨ໴ື ດຣຎ໤ິໟ ດّ໴ໟຎຟຮໟຍ ໲໧ຎຒ໤ໟຍ ໖໓໭ ໰໠໋ ຀ຎຟ ໪๼໧຃ ໪໨ຳຎ຤໣ ໦໤໓
ຮ່໧ ໂ
๼ ຤໣ ໡໮໴ໟຍ ໲໫ ໲ຘ๼ໟຍ໭ ෲຍ ໪່໔ຣ ໱ອ໭ຍສໟຍ ໢໠ິ໣ ຦໴ຸໟຍ ෲຍ ດ໳ກ ຫຎຘຳ໷ຍ
.ດ໛ອຎຒ໤ໟຍ ດّ໴໤໠໌ໟຍ ຓຯ໮຤ໟຍ ຀໼ເ໓໭ ຀ຎ໤໠໋
ຓ໮ວ໹ຍ ດ๼໓ຎ໛ ໰ໟງ ຮ໳ສ໘ຘໟຍ໭ ຮໜຸໟຍ ໞ໳ະຠຑ ໡ّສ໘ຘ໧ ໥຃ ຎ໧ّຮິ໳ ໡ຎຘຨໟຍ ໲໓໭

๼ ຨ໧໭ ،ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ຝຍຮວງ໭ ໖໴໘຤ທ ໲໓ ຍ໮໤໫ຎຳ ໦໳ຬ๼ໟຍ ຀ຍ๼ະ໋໷ຍ ໞ຿ຎ໓໷ຍ
:ຮ໛ຬໟຎຑ
໲໤໠໌ໟຍ ໢໳໮໘ຘໟຍ ດّ໤໬໣ ໰๼ໟ໮ທ ໱ຬ๼ໟຍ ໲ຟຎ໔ຨໟຍ ສّ໤຤໣ ຦໴ຸໟຍ ດ໠໴ເ໓ ‫ ـ‬١
.ຏຎຘໜໟຍ ຢ໴຤ຼທ໭
ອຩຎຼ໤ໟຍ ດ໌ຟຍຮ໣ ດّ໤໬໣ ໰๼ໟ໮ທ ໱ຬ๼ໟຍ ໱ສຳ໷ຍ ໲໠໋ ຦໴ຸໟຍ ດ໠໴ເ໓ ‫ ـ‬٢
ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ດ໨ຠໟ ດ໳໮ເ໋ ໲໓ ດ໛ອຎຸ໤ໟຍ໭ ،ໝຍ໮໗໷ຍ໭ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ໭ ຕຎ໳໵ຍ ພ໳ຮຨທ໭
.ດ໴๼ໄຨໟຍ ຦ິ໨ໟຍ ໊໣
ດ໴໧ຎຜໟຍ ດ໌ຟຍຮ໤ໟຍ ດّ໤໬໣ ໰๼ໟ໮ທ ໱ຬ๼ໟຍ ໙ອຎຒ໣ ໦໴ິຣ ຦໴ຸໟຍ ດ໠໴ເ໓ ‫ ـ‬٣
.ຕຎຠ໳ຮຨຘໟຍ໭ ອຩຎຼ໤໠ໟ
໢ິ໘໠ໟ ຺
๼ ໨ໟຍ ໢໳໮໘ທ ດّ໤໬໣ ໰๼ໟ໮ທ ໱ຬ๼ໟຍ ໲໤໴໤ຘໟຍ ໡໼ຳ ຦໴ຸໟຍ ດ໠໴ເ໓ ‫ ـ‬٤
.ຏຎຘໜໟຍ ໦໣ ໝّ໭໷ຍ
ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ‫ ـ‬ດ໴๼ໄຨໟຍ ຦ິ໨ໟຍ ດ໠ຑຎ໘໣ ສ໨໋ ຎ໧ສ໤ຘ໋ຍ ຎ໨๼໧຃ ໰ໟງ ໩ّ໮໨໧ ໥຃ ຩّ ໮໧ ຎ໤໛
ຮ໴ິ໔ທ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຎ໬໨໣ ຩຍຮ໤ໟຍ ໰໠໋ ໒໘໧ ໢ໟ ໲ຘ๼ໟຍ໭ ຎ໬໴໓ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຯ໮໣ຮໟຍ ຾໌ຑ
ສ໨໋ ຢ໴຤ຼຘໟຍ ໰ໟງ ະ໣ຮທ ຎ໬๼໧຃ ‫ـ‬ຑ ຎ໫ຮّິ໓ ບ໴ຣ ູ ໝ ລ :ໞຜ໣ .ຎ໬ໟ ໒๼ໟຆ໤ໟຍ
١٣ ດّິຳຆ໤ໟຍ ດ໤໠໛

.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໨ຑ ໪໳ສ໳ ໦໴ຑ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ າ໔໧ ໦໣ ຎ໫ຬວ຃ ໪๼໧຃໭ ຦ຳຎ໨ໟຍ
ຎ໨໠໌ຠ໳ ໥຃໭ ،ຓຮວ໵ຍ໭ ຎ໴໧ສໟຍ ຮ໴ວ ໪໴໓ ຎ໤ໟ ໊໴໤ຠໟຍ ໖๼໓໮໳ ໥຃ ໰ໟຎ໌ທ ໪ໟຄິ໧
.ຐ໴ຠ໤ໟຍ ໢໌໧ ໪๼໧ງ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດَ໣ສَ ວ
๶ ໞ
๼ ຠຳ ໲໓

@ @âýČÛa@éîÜÇ@b™ČŠÛa@âbß⁄a@òČûß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ïàÜÈÛa@ÕîÔznÛaë@szjÜÛ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @ÑÛû½a@òßȆÔß

໚຋ຎ໴ຒ໧຃ ໖໳ຮໃ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ،໱໮ّິໟຍ ໚ໃຍຮົ ໰ໟງ ຎ໨ຘ໳ສ໫ ຫງ ໢


ّ ໬๼໠ໟຍ ໙ສ໤຤໧
،໚໨໴໣຃໭ ،໚ّ໴ຒ໧ ໰ຑຮ໗ ໲໓ ຓّຩ໮໤ໟຍ ໻
๼ ງ ຍ๰ຮຟ຃ ໪໴໠໋ ຎ໨ໟຄິທ ໢ໟ໭ ،໚຋ຎ໴໔ົ຃໭
໪ຘّ໳ອّ ຫ ໦໋ ຖຒ໫ຫ຃ ໦໣ ຀ຍ໮ໟ ຖ຤ທ ຮຸ຤ໟຍ ໚ໟຄິ໧໭ ،໚໘໠ວ ໦໣ ໚ທຮ໴ວ໭
ນສຣ຃ ໦໣ ໪໨໋ ຩຍຬ໳ ໱ຬ๼ໟຍ ،໪຿໮ຣ ໦໣ ຩອ໮ໟຍ໭ ،๰ຍຮ໴໬ໄທ ໢໬ທຮّ໬ໃ໭ ،າຟຮໟຍ
.໪໋ຎຒທ຃໭ ໪ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ໩ສ໬໋ ໰໠໋ ໆ໓ຎຣ ໦໣ ໰໠໋໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ໲๼໠ຼ໧໭ ،໩ສ໌ຑ
:ສ໌ຑ໭
ດ໳ຎ໏ ຍ໭ສ๼໛຃ ໢໬๼໧຃ :ສຠ໳ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟ ّ໊ຒ‫ـ‬ຘຘ໤ໟຍ ໥ّ ງ
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຓອຎ໳ຯ ໰໠໋ ،ສ໳ສຸຘໟຍ ດ໳ຎ໬໧ ຍ໭ຩّສື໭ ،ສ໴໛ຄຘໟຍ
ສຣ຃ ໪໛ອຎຸ໳ ໢ໟ ຺຋ຎຼຨຑ ໪ທອຎ໳ຯ ຍ໮๼ຼວ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬๼໧຃ ໰๼ຘຣ ،໡໼ّິໟຍ
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໰ເທຮ໤ໟຍ ໪໴ຑ຃໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໰໔ໄຼ໤ໟຍ ໩ّສຟ ໰๼ຘຣ ،ຎ໬໴໓
ດ໌໳ຮື ຀ຎ໴ຣງ໭ ،໦໳ສໟຍ ຀ຎ໘ຑ ຖຒຟ໭຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທຩຎ໬ື ໥ّ ໷ ໻
๼ ງ ໚ໟຫ າ໴ໟ໭
ດ໳ຎ໏ ຕຩຎ໛ ຎ໣ສ໌ຑ ،໦໳ສິ໔໤ໟຍ ອຎປກ ໮຤໣໭ ،໦໴ّ໴ຒ໨ໟຍ ໢ທຎວ໭ ໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ ສّ໴ຳ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦

໰๼໠ົ ດ໌໳ຮຸໟຍ ຐຣຎົ ຎ໬ໟ ຎ໬໤ຳອ ໲ຘ๼ໟຍ ຎ໫ຩ໭ສຣ ໦໋ ຝຮຨທ ໥຃ ດ໠໴ຒ໨ໟຍ ໡໼ຳ໹ຍ
໱ຬ๼ໟຍ ،ດ໳໭ຎ໌໣ ໪໴ຑ຃ ໦໣ ສ໴໬໤ຘຑ ດ໓໼ຨໟຍ ີຮ໋ ສ໳ະ໳ ໰໠ຘ໋ຍ ຎ໤໨໴ຣ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຓຩຎ໬ື ສ໌ຑ ،໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ ສّ໴ຳ ດ໌໳ຮື ໑ّຮຣ໭ ،໦໳ສໟຎຑ ຐ໋໼ທ
໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰໠໋ ດຑ໭ຬໜ໤ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໊຿໮ຑ ຓຍ໭ຮໟຍ ຮ໣຃ ໪๼໧ຈ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ຎ໣໹ຍ ໲໓ ໚๼ໜຸທ໭ ໦໌ໄທ ໲ຘ๼ໟຍ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
ຎ໤໛ ،໪ຑ ໒ຼ๼ຘ໳ ໭຃ ،໪ໟ໮໘໳ ໭຃ ،໪໠໌໔໳ ຎ໣ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ໪໔ໟຎຨທ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ິ຤ໟຍ ໮ຑ຃ ໯໭ອ :ໝຎ໗ ບ໴ຣ ،ສ໳ສ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໚ໟຫ ຮ໛ຫ
ຓສຣຍ໭ ດຨິ໧ ດ໳໭ຎ໌໣ ຐຘ໛ :ໝຎ໗ ،ນຍສຣ໷ຍ ຏຎຘ໛ ໲໓ ໲໨຋ຍສ໤ໟຍ ໒໴ຳ ໲ຑ຃
໲ຑ຃ ໞເ໓ ໦໣ ຎ๰ຌ໴ື ໯໭ອ ໦ّ໤໣ ດّ໣ຬໟຍ ຖ຋ຮຑ ໥຃ :‫ ـ‬ດ໋ຎ໤ຠໟຍ ໡ຎ໋ ສ໌ຑ ‫ ـ‬໪ໟຎّ໤໋ ໰ໟງ
໥໮໨໌໠໳ ،ຮຒ໨໣ ໞ
๼ ໛ ໰໠໋໭ ،ຓອ໮໛ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ຀ຎຒໄຨໟຍ ຖ໣ຎ໘໓ .໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃໭ ،ຏຍຮທ
‫ ـ‬຀໼ຑ ັຎ๼໨ໟຍ ສّ ື຃ ໥ຎ໛໭ ،໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໲໓໭ ،໪໴໓ ໥໮໌໘໳໭ ،໪໨໣ ໥໭຅ຮຒ໳໭ ،๰ຎ໴ّ໠໋
ّ ໠໋ ດ໌໴ື ໦໣ ຎ໬ຑ ໦໣ ຓຮຜໜໟ ‫؛‬ດ໓໮ໜໟຍ ໞ໫຃ ‫ ـ‬ຬຌ໨໴ຣ
ໞ໤໌ຘຳຎ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
໢໬ຑ ໮໫໭ ،ດ໌໴ຸໟຍ ّ໊ຒ‫ـ‬ຘຘ໳ ໥ຎໜ໓ ،ຓຮຼຒໟຍ ໪໴ໟງ ໢
ّ ຿໭ ،ດّ໴‫ـ‬໤ຳ ໦ຑ ຩຎ໳ຯ ໢໬໴໠໋
،ອສ໣໭ ຮຠຣ ໞ
๼ ໛ ຖ຤ທ ໢໬໠ຘ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໡ຎّ໳຃ ໢໬໨໣ ໥ຎ໛ ໪๼໧໷ ‫؛‬໑ອຎ໋
້໭ຬຟ ໰໠໋ ໢໬ຒ໠ົ໭ ،໥໮໴໌ໟຍ ໞ໤ຳ໭ ،ໞຟອ໷ຍ໭ ໱ສ໳໷ຍ ໊ໄ໗໭ ،໢໬໓ຎວ຃໭
.໢໬໨໣ ໑໭ຮ໌໣ ຎ໬ຑ ໖ຒ໳ ໢໠໓ ،໕ຍຮ໌ໟຍ ໦໋ ໢໫ຩّຮື໭ ໢໫ຩຮໃ໭ ،ໞຨ໨ໟຍ
ດ໌໴ື ໦໣ ສຣ໷ ຍ໭ະ໴ຠ໳ ໻
๼ ຃ :໕ຎ໓໵ຍ ໊໴໤ຟ ໲໓ ໪ໟຎّ໤໋ ໰ໟງ ດ໳໭ຎ໌໣ ຐຘ໛໭
ຮຜ໛ ສ໗ ໥ຎ໤ຜ໋ ໲໓ ບ໳ສ຤ໟຍ ໥ّ ງ :໪ໟຎّ໤໋ ໰ໟງ ຐຘ໛ ໢
ّ ປ ...ຓຩຎ໬ື ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃໭ ໲
ّ ໠໋
ຍ໮໋ຩຎ໓ ຍຬ໫ ໲ຑຎຘ໛ ໢໛຀ຎຟ ຍຫຈ໓ ،ດ໴ຣຎ໧໭ ໪ຟ໭ ໞ
๼ ໛ ໲໓໭ ،ຮຼ໣ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ຎຸ໓໭
١٧ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

ຍ๰ຮຒວ ຍ໮໛ຮຘທ ໻໭ ،໦໴ໟّ໭໷ຍ ຀ຎ໔໠ຨໟຍ໭ ດຑຎ຤ຼໟຍ ໞ຋ຎເ໓ ໲໓ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໰ໟງ ັຎ๼໨ໟຍ


໲໓ ໪‫ـ‬ໟ ຾໗ຎ໨໤ຑ ໲໧໮ທຄທ໭ ໻
๼ ງ ຏຍຮທ ໲ຑ຃ ໲໓ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໦໣ ສຣ຃ ໪໳໭ຮ໳
ຏຍຮທ ໲ຑ຃ ດّຠ຤ໟ ຾ຣຩ຃໭ ،໲໨໴໌ໟ ຮّ ໗຃໭ ،ّ໲ໟງ ຐ
ّ ຣ຃ ຍຬ໫ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬ດຑຎ຤ຼໟຍ
.໪໠ເ໓໭ ໥ຎ໤ຜ໋ ຐ໗ຎ໨໣ ໦໣ ໢໬໴ໟງ ສّ ື຃໭ ،໪ຘ໌໴ື໭
ດຑຎ຤ຼໟຍ ຐ໗ຎ໨໣ ໲໓ ຓຮ໴ຜ໛ ອຎຒວ຃ ຖ໳໭ຮ໓ ،ັຎ໨ໟຍ ໰໠໋ ໪ຒຘ໛ ຖ຋ຮ໘໓
໰๼ຘຣ ،໯ຮຠ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໱ຮຠ໳ ຎ໣ ດ໳ຍ໭ອ ໲໓ ັຎ໨ໟຍ ສّ ຟ໭ ،ຎ໬ໟ ດ໘໴໘ຣ ໻ ດ໠໌ຘ໔໣
໢໬໧ຎ໴ຒົ ຍ໮໤๼໠໌໓ ،ຐ໴ທຎຘໜໟຍ ໲໤๼໠໌໣ ໰ໟງ ໲໘ໟ຃໭ ،ຮຑຎ໨໤ໟຍ ໰໠໋ ໚ໟຫ ຮ໛ຬຑ ຍ໭ຩຎື຃
،໥ກຮ໘ໟຍ ໥໮໤๼໠໌ຘ໳ ຎ໤໛ ໩໮໤๼໠໌ທ໭ ໩໭໭ອ ໰๼ຘຣ ،໊ຳຍ໮ໟຍ ຮ໴ຜໜໟຍ ໚ໟຫ ໦໣ ໢໬໧ຎ໤໠໏໭
.ෲຍ ຀ຎື ຎ໣ ໚ໟຬຑ ຍ໮ຜຒ໠໓ ،໢໬໤ຸຣ໭ ໢໬໣ສວ໭ ໢໫຀ຎິ໧໭ ໢໬ທຎ໨ຑ ໩໮໤๼໠໋ ໰๼ຘຣ໭
ຖ໣ຎ໗ ໦໣ ຍ໭ຮ່໧ຍ :໥ຍສ໠ຒໟຍ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ຓສຣຍ໭ ດຨິ໧ ໪ໟຎّ໤໋ ໰ໟງ ຐຘ໛ ໢
ّປ
໩຀ຎໄ໋ ຍ໮ໄ໘ຳ຃໭ ،໥ຍ໮໳ສໟຍ ໦໣ ໩໮຤໣ຎ໓ ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃໭ ຎ๰໴ّ໠໋ ຐ
ّ ຤໳ ໪໧๼຃ ດ໨ّ໴‫ـ‬ຒໟຍ ໪໴໠໋
ຍ໮໠๼ໜ໨໓ ،໡໮໘ໟຍ ຀໻ຆ໫ ຓ໻ຍ໮໤ຑ ໩໮໤ຘ໤໬ທຍ ໦໣ :໯ຮວ຃ ດຨິ໨ຑ ໚ໟຫ ໊໔ື໭ .໪໗ຯອ໭
ຎ໤ّ໴ຳ ໻໭ ،໕ຍຮ໌ໟຎຑ ໪໨໣ ຮຜ໛຃ ໻໭ ສّ ື຃ ຀໼ຒໟຍ ໦ໜ໳ ໢໠໓ ،໩ອຍຩ ຍ໮໣ສ໫ຍ໭ ،໪ຑ
ໞວສ໴໓ ໪ຑ ໖ຜ໳ ໦໣ ໪໴ທຄ໴ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ດ໌໴ື ໦໣ ໞຟຮໟຍ ໥ّ ງ ໰๼ຘຣ ،ດ໓໮ໜໟຎຑ
ຬວຄ໳ ໰๼ຘຣ ໪ປّສ຤໳ ໻໭ ،໪໛໮໠໤໣໭ ໪໣ຩຎວ ໦໣ ໑ຎຨ໳໭ ،໩ّຮຳ ໪໴ໟງ ໲໘໠໴໓ ໪ຘ໴ຑ
໥ຎຘ໬ຑ໭ ،້໮຿໮໣ ،ຮ໴ຜ໛ ບ໳ສຣ ຮ໬່໓ ،໪໴໠໋ ໦
ّ ໤ຘໜ໴ໟ ດ່໴໠໐ໟຍ ໥ຎ໤໳໷ຍ ໪໴໠໋
໲໓ ັຎ໨ໟຍ ໢່໋຃ ໥ຎ໛໭ ،ຓ໻໮ໟຍ໭ ຓຎເ໘ໟຍ໭ ຀ຎ໬໘໔ໟຍ ໚ໟຫ ໰໠໋ ໰ເ໣໭ ،ຮຸຘ໨໣
،໚ິ໨ໟຍ໭ ້໮ຸຨໟຍ ໥໭ຮ໬່໳ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໥໮໔໌ເຘິ໤ໟຍ໭ ،໥໭຅ຍຮ໤ໟຍ ຀ຍّຮ໘ໟຍ ດّ໴໠ຑ ໚ໟຫ
ຍ໮ຒ໴ຼ໳໭ ،໢໬ິໟຎຠ໣ ຍ໮ຑّຮ໘໳໭ ،໢໬ທ໻໭ ສ໨໋ ໚ໟຬຑ ຍ໮່຤໴ໟ ‫؛‬ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໥໮໠໌ຘ໔໴໓
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨

໰ໟງ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ໭ ອຎຒວ໷ຍ ໚໠ທ ຖ໠໘ຘ໧ຍ ໰๼ຘຣ ،ໝຯຎ໨໤ໟຍ໭ ້ຎ໴ເໟຍ໭ ໝຍ໮໣໷ຍ ໪ຑ


໢໫໭ ،ຎ໫໭໭ອ໭ ،ຎ໫໮໠ຒ໘໓ ،໥ຎຘ໬ຒໟຍ໭ ຏຬໜໟຍ ໥໮๼໠຤ຘິ໳ ໻ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໦໴໧ຎّ໳ສໟຍ ໱ສ໳຃
.ຎ໬ຑ ຍ໮໨ّ໳ສທ ໻໭ ،ຎ໫໭໭ອ ຎ໤ໟ ດ໠ໃຎຑ ຎ໬๼໧຃ ຍ໮໤໠໋ ໮ໟ໭ ،ّ໖ຣ ຎ໬๼໧຃ ໥໮๼໨່໳
ຩຍຩຯຎ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຕຎ໣ ໰๼ຘຣ ໚ໟຬ໛ ຮ໣໷ຍ ໝະ໳ ໢໠໓
໭຃ ،໪໣ຩ ໰໠໋ ໒຋ຎວ ໮໫໭ ໻
๼ ງ ໞ໴ຒ໘ໟຍ ຍຬ໫ ໦໣ ສຣ຃ ໖ຒ໳ ໢໠໓ ،ດ໨ຘ໔ໟຍ໭ ຀໼ຒໟຍ
.(١)ຽອ໷ຍ ໲໓ ສ໳ຮໃ
،ຩ໭ຮ໘ໟຍ໭ ຩ໮໬໔ໟຎຑ ໲໫๼໼ໟຍ ،ອ໮ຠ໔ໟຍ໭ ໕໮ິ໔ໟຍ ຐຣຎົ ໪໨ຑຍ ໩ສ໌ຑ ຀ຎຟ໭
໦໣ ຩຍສ໤ຑ ຦໳ອຎຘໟຍ ໪‫ـ‬ໟ ຎ໬໠ّຠຳ (٢)ໝຎ໤໋຃ ດປ໼ປ ຎ໬໴໓ ໞ໤໋໭ ،໦໴໨ຳ ນ໼ປ ໢ໜ຤໓
໥໮ຒໜທຮ໳໭ ،ຮ໤ຨໟຍ ໥໮ຑຮຸ໳ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໰ໟງ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ອ໮໣ຄຑ ສ໬໋໭ ،ອຎ໌ໟຍ໭ ໱ະຨໟຍ
ອຎ໴ວ໷ຍ໭ ຀ຎ໳ຮຑ໷ຍ ໥໮໠ຘ໘໳ ،ຏຎ໘໋ ໻໭ ،ຏຎິຣ ໢໬໴໠໋ າ໴ໟ໭ ،ອ໮ຠ໔ໟຍ
،໥໭຅ຎຸ໳ ຎ໣ ໥໮໠໌໔໳໭ ،໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ໭ ຀ຎ໴ຒ໧໷ຍ ສ໌ຑ ໖໠ຨໟຍ ຮ໴ວ ໥໮ّຒິ໳໭ ،຀ຎ໤໠໌ໟຍ໭
.໢໫ຮ໴໏໭ ،ດຒ໌ື ໦ຑ ຓຮ໴໐໤ໟຍ໭ ،ຓຎໃອ຃ ໦ຑ ຮິຑ໭ ،໪໴ຑ຃ ໦ຑ ຩຎ໳ຯ :ໝຎຜ໣຃
،ຐຜ໛ ໦໋ ໪๼໠໛ ໚ໟຫ ຐ໗ຍຮ໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໥ຎ໛໭
‫ ـ‬໯຃ອ ຎ໬ຑຎ໘໋຃ ໰໠໋ ຖຒ໠໘໧ຍ ສ໗ ດّ໣໷ຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃໭ ຕຩຎ໋ ສ໗ ດ໴໠໫ຎຠໟຍ ໥ّ ຃ ໢໠໋ ຎّ໤໠໓

.٢٦ ‫ ـ‬٢٥ :١١ ສ໳ສ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ໻ ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື ‫ ـ‬١
،٨١ ‫ ـ‬٧٨ :٣ ຐ໫ຬໟຍ ຝ໭ຮ໣໭ ،٥١٨ ‫ ـ‬٥١٥ :٥ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ໭ ດ໳ຍສຒໟຍ໭ ،٨٣ :٣ ຏຎ໘ໟ໷ຍ໭ ໰໨ໜໟຍ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
:٥ ຐ໳ຬ໬ຘໟຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،٤٩٨ ‫ ـ‬٤٩٥ :٥ ໱ຮຒໄໟຍ ຦໳ອຎທ໭ ،١٢٤ ‫ ـ‬١١٧ :٤ ຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ໞ໣ຎໜໟຍ໭
.٣٨١ ‫ ـ‬٣٨٠ :٢ ຓّຩ໮໤ໟຍ ໊໴ຑຎ໨໳໭ ،٣٧٢ / ١٨٧
١٩ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

໖໠ຨໟຍ ໰໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ໭ ،໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ ສّ໴ຳ ດ໔໴໠ວ໭ ،໦໳ສໟຍ ໰໠໋ ໢ّ໴໘ໟຍ ໪ຘ໔ຼຑ
ສ຋ຎ໗ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑຍ໭ ،ດّ໣໷ຍ ໩ຬ໫ ໲
ّ ຒ໧ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ ໮໫໭ ،໦໴໌໤ຟ຃
໩ສຠ໣ ໡໼ຳ໹ຍ ໰ໟງ ສ໴໌໳ ໥຃ ໪ຒຟຍ໭ ໦໣ ‫ ـ‬ອຎّຠ໔ໟຍ໭ ຓຮ໔ໜໟຍ ໞທຎ໗໭ ،ອຍຮຑ໷ຍ
໢໬ໟຎ໤໋຃໭ ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໊຋ຎ່໓ ໲໣໼ຳ໹ຍ ໸໤໠ໟ ໦ّ໴ຒ໳໭ ،໪໤໴ໟຎ໌ທ໭ ໪ຘ໤໠໛໭ ໪ຨ໳ອຎທ໭
໪ທອ໮ປ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໠໋ຄ໓ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຺຋ຍຮ໓ ຎ໬໨໣ ສ໌ທຮທ ໲ຘ๼ໟຍ ໢໬໳ຯຎຨ໣໭
໪ّຒ໨໳ ໲ໜໟ ‫؛‬໲ຒິ໠ໟ ໪ໟຎ໴໋໭ ໪໠໫຃໭ ،ໞຘ໘໠ໟ ໪ຑຎ຤ົ຃໭ ໪ິ໔໧ ຎ๰຿ّຮ໌໣ ،໯ຮຒໜໟຍ
ດຑຎ໴໧ ຮ໬່໤ຑ ັຎ໨໠ໟ ຍ໭ຮ໬໇ ໥ງ໭ ،໦໳ຩ ຏຎ຤ົຄຑ ຍ໮ິ໴ໟ ໡໮໘ໟຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ
:໪ຒໄວ ໯ສຣງ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗ ຍຬ໠໓ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໢໴່໌ໟຍ ໝ໮ຳّຮໟຍ
ດ໋ຎໃ ໦໋ ຍ໮๼ໟ໮ທ໭ ،໥ຎໄ໴ຸໟຍ ດ໋ຎໃ ຍ໮໣ະໟ ສ໗ ໡໮໘ໟຍ ຀໻ຆ໫ ໥ّ ຃ ໢ຘ໤໠໋ ສ໗໭
໡ຍຮຣ ຍ໮๼໠ຣ຃໭ ،຀໲໔ໟຎຑ ຍ໭ຮປຄຘຳຍ໭ ،ຩ໭ສ຤ໟຍ ຍ໮໠๼ໄ໋໭ ،ຩຎິ໔ໟຍ ຍ໭ຮ໬໇຃໭ ،໦໤ຣّຮໟຍ
.(١) ໪ໟ໼ຣ ຍ໮໣ّຮຣ໭ ،ෲຍ
໥ّ ງ໭ ،ຮ໣໷ຍ ໦໣ ໥໭ຮທ ຎ໣ ໝະ໧ ສ໗ ໪๼໧ງ :໪ຑຎ຤ົ໷ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗໭

๼ ງ ຎ໬໨໣ ໖ຒ໳ ໢ໟ ໰๼ຘຣ ຖ๼ໟ໭໭ ຕّຮ໤ຘຳຍ໭ ،ຎ໬໓໭ຮ໌໣ ຮຑຩ຃໭ ،ຕຮ๼ໜ໨ທ໭ ຕຮّ໴‫ـ‬໐ທ ສ໗ ຎ໴໧ສໟຍ
໻໖
ّ ຤ໟຍ ໥ّ ຃ ໥໭ຮທ ໻຃ .ໞ໴ຑ໮ໟຍ ໰໋ຮ໤ໟຎ໛ ຶ໴໋ າ໴ິວ ໻
๼ ງ໭ ،຀ຎ໧໹ຍ ດຑຎຒຼ໛ ດຑຎຒົ
໲๼໧ຈ໓ ،๼ໞຟ໭๼ະ໋ ෲຍ ຀ຎ໘ໟ ໲໓ ໥໮໨໣ຆ໤ໟຍ ຐ໏ຮ໴໠໓ ،໪໨໋ ໰໫ຎ໨ຘ໳ ໻ ໞໃຎຒໟຍ ໥ّ ຃໭ ،໪ຑ ໞ໤໌໳
.(٢) ຎ๰໣ຮຑ ໻
๼ ງ ໦໴໏ຎຒໟຍ ໦໴໤ໟຎ່ໟຍ ໊໣ ຓຎ໴຤ໟຍ໭ ຓຩຎ໌ຳ ໻
๼ ງ ຕ໮໤ໟຍ ໯ອ຃ ໻

຦໳ອຎທ໭ ،٢٣٣ :١٧ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ،໢ໟຍ໮໌ໟຍ :ຮ່໧ຍ໭ ،٣٨٢ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ‫ ـ‬١
.٤٨ :٤ ຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ໞ໣ຎໜໟຍ໭ ،٤٠٣ :٥ ໱ຮຒໄໟຍ
،٥٧٦ :١ ດّ໤໐ໟຍ ໒ຸ໛໭ ،໪ທຎ໤໠໛ ອຎຼ໗ ،٢٤٥ :ໝ໮໘໌ໟຍ ໒຤ທ :ຮ່໧ຍ໭ ،١٥٠ :٣ ອຎຒວ໷ຍ ມຮື ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٠

໥ຎໜ໓ ،ດّ໴‫ـ‬໛ະໟຍ ໪ິ໔໨ຑ ຩຎຟ໭ ،ຓຩຎ໬ຸໟຍ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໖ຸ໋ ຍຬໜ໫໭
.໦໳ສໟຍ ໦໛ຮໟ ຎ๰໣ຍສ໬໧ຍ໭ ،໡໼ຳ໹ຍ ດ໣ຮ຤ໟ ຎ๰ໜຘ໫ ໪໠ຘ໗
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໩ّສຟ ໪໴໓ ໝຎ໗ ໱ຬ๼ໟຍ ໮໫໭ ໚ໟຬ໛ ໥໮ໜ໳ ໻ ໒໴໛໭
໪໴໠໋ ໪ຘ໴຤ເທ໭ ໪ທຩຎ໬ື ໻໮໠໓ (١)
໦໴ິຣ ໦໣ ຎ໧຃໭ ໲๼໨໣ ໦໴ິຣ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
ດ໌໳ຮຸໟຍ ຖໟສຒຘຳ໻໭ ،ຩ໮໋ ໡໼ຳ໺ໟ ຮّ ເວຍ ຎ໤ໟ໭ ،ຩ໮໤໋ ໦໳ສ໠ໟ ໡ຎ໗ ຎ໤ໟ ໡໼ّິໟຍ
.ດّ໳໮໣໷ຍ ດ໌໳ຮຸໟຎຑ ດّ໳ສّ໤຤໤ໟຍ
໦໣ ຮືຎ໌ໟຍ ໡໮໴ໟຍ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ໯ຮຟ ຎ໣
໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ຀ຎ໣ຩ໭ ،ຮ໫ຎໄໟຍ ໪໣ຩ ໚໔ຳ ໦໣ ຎ໤ّ໴ຳ ໻໭ ،ຮຸຒໟຍ ອّ໮ຼທ ໕໮໓ ໡ّຮ຤໤ໟຍ
،๰ຎ໔໌ເຘິ໣ ຎ๰ຑ໭ຮໜ໣ ໼
๰ ໛ຎປ ຍ๰ສ໴ຣ໭ ຎ๰ຒ໳ຮ໏ ຍ๰ຮຒ໐໣ ຎ๰ຜ໌ື ຎ๰໧ຎຸໄ໋ ໪໠ຘ໗໭ ،໪ຑຎ຤ົ຃໭
ລຍຮົ ໊໤ິ໳໭ ،໥ຎ໌໳ ໼໓ ໦໴໌ຘິ໳໭ ،ອຎຠ໳ ໼໓ ຮ໴ຠຘິ໳໭ ،ນຎ໐໳ ໼໓ ບ໴໐ຘິ໳

،١٩٢ :٩ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،١٧١ :٢ ໰ຒ໘໌ໟຍ ຮ຋ຎວຫ໭ ،٣٨١ ໭ ١٩٢ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭
຦໳ອຎທ໭ ،١٥٦٦ / ٢١٧ :١٤ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٢٨٤٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١٤ :٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭
.٧٥ ຏຎຑ ،٢٧٠ :٢ ຐໟຎໄ໤ໟຍ ຮ໫ຍ໮ຟ໭ ،٣١٠ :٣ ຀໼ຒ໨ໟຍ ໡໼໋຃ ຮ໴ຳ໭ ،٤٠٣ :٥ ໱ຮຒໄໟຍ
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٠٦ :ຓສ໤໌ໟຍ໭ ،١٢٧ :٢ ຩຎືອ໹ຍ໭ ،١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٤ ຏຎຑ ،١١٦ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١
ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،٣٧٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٥٨ :٥ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ ໦໨ຳ໭ ،٢٧٠ :٤٣ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٨٣٩
،໪໨໣ ຎ໧຃໭ :໪໴໓໭ ،٢٥٨٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٢ :٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،໪໨໣ ຎ໧຃໭ :໪໴໓໭ ،١٨١ :٩
໥ຍະ໴໣໭ ،٢٠ :٢ ດຑຎ໐ໟຍ ສຳ຃໭ ،໪໨໣ ຎ໧຃໭ :໪໴໓໭ ،٧٠٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٤ :٢٢ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭
،ຢ໴຤ົ ບ໳ສຣ :ໝຎ໗໭ ،١٧٧ :٣ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،٣١٧٠ / ١٣٥ :٢ ໝຍສຘ໋໻ຍ
.໥ຎຟຮຨ໳ ໢ໟ໭
٢١ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

ຖຒ໬໧໭ ໪໣ຎ໴ວ ຖ໗ຮຣ຃ ສ໗໭ ،຀ຍສ໋໷ຍ ໦໣ ໑໻໵ຍ ໦໴ຑ ໢໫໭ ໪ໟຎ໴໋໭ ໪ໟຎ໔ໃ຃
ໞ໌໔໳ ຎ໤໛ ສ໠ຑ ໰ໟງ ສ໠ຑ ໦໣ ຎ໳ຎໄ໤ໟຍ ຏຎຘ໗຃ ໰໠໋ ຖ໠໤ຣ໭ ໪໤໳ຮຣ ຖ໴ຒຳ໭ ໪ໟຍ໮໣຃
໢ໟ ໲ຘ๼ໟຍ ຓ໮ິ໘ໟຍ໭ ຓّສຸໟຍ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໩ຎ໗໻ ຎّ໤໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ ،ຓຮ໔ໜໟຍ ຎ໳ຎຒິຑ
ຍຬ໫໭ ،຀ຎ໴ຣ໭ ໼
๰ ຠວ ‫؛‬ດّ໴‫ـ‬໧ຎິ໧໹ຍ ໦໴ຒຟ ຎ໬ໟ ໯ສ๾໨໳َ໭ ،຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ຮ໴່໧ ຎ໬ໟ ໦ໜ໳
.຀ຎ໴ໟ໭໷ຍ ໦໣ ໲ໟ໭ ໻໭ ،຀ຎ໴ຒ໧໷ຍ ໦໣ ໲
ّ ຒ໧ ໪ຑ ະ໔໳ ໢ໟ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ຑ ຺
๼ ຘຨ໣
ຖ໗ຎ໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ະໟ ດ๼ົຎວ ໞ຋ຎເ໓ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ຮ໛ຫ ສ໗໭
໰ໟຎ໌ທ ෲຎຑ ຮ຋ຍະໟຍ ໂຑອ ຎ໫ອ໮຤໣ ،ດ໳໮໴໧ຩ໭ ດ໳໭ຮວ຃ ຓຮ໴ຜ໛ ສ຋ຍ໮໓໭ ،ໞ຋ຎເ໔ໟຍ ໞ
๼໛
໰ໟງ ຎ๰໴໋ຍຩ ໩ອຎຒຘ໋ຎຑ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໼ວ ໦໣ ໝຍ໮ຣ໷ຍ ໊໴໤ຟ ໲໓
ෲຍ ໲໋ຍຩ ໚໴ّຒໟ :ໞ໗໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທຍອຎ໳ຯ ຾໌ຑ ໲໓ ຩອ໭ ສ໘໓ ‫؛‬໰ໟຎ໌ທ ෲຍ
໲໌໤ຳ໭ ໲ຒ໠໗ ໚ຑຎຟ຃ ສ໘໓ ،໚ຘປຎ໐ຘຳຍ ສ໨໋ ໲໧ສຑ ໚ຒຠ໳ ໢ໟ ໥ຎ໛ ໥ງ :ໞ໗໭ ،ຎ๰໌ຒຳ
،໪ຘໟຎຳອ໭ ໝ໮ຳຮໟຎຑ ໥ຎ໤໳໹ຍ ໰ໟງ໭ ،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰ໟງ ໲໋ຍສໟຍ ໮໬໓ ،(١)...໱ຮຼຑ໭
໮ໟ :ດ຤໴຤ຼໟຍ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໲໓ ຩອ໭໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໯ສ໬ໟຍ ດّ໤຋຃ ດ໣ຎ໣ຈຑ ຩຎ໘ຘ໋໻ຍ໭
،๰ຎ໗໮ື ຍ໮ທຎ໤ໟ ໞເ໔ໟຍ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຎ໣ ັຎ໨ໟຍ ໢໠໌໳
.(٢)ຕຍຮິຣ ໪໴໠໋ ໢໬ິ໔໧຃ ຖ໌๼ໄ໘ທ໭
໚ໟຫ ໢໠໌໳໭ ،ຮ໴ຨໟຍ ໦໣ ໪ທອຎ໳ຯ ໲໓ ຎ໣ ຍ໮໤໠໌໳ ໮ໟ໭ :໯ຮວ຃ ດ໳ຍ໭ອ ໲໓໭

.٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٩ ຏຎຑ ،٣٩٣ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٢٧٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢

.(١)໪໧ຎ໴ທງ ໲໓ ໢໬ໟຍ໮໣຃ ຍ໮໋ຎຒໟ໭ ،໑໮໴ິໟຎຑ ໪ທອຎ໳ຯ ໰໠໋ ຍ໮໠ຘຘ໗໻ ،ັຎ໨ໟຍ


:ຮ໛ຬ໧ ،ຓຮ໴ຜ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໩ຮ຋ຍະໟ ໰ໄ໌ທ ໲ຘ๼ໟຍ ຕຎ໣ຍຮໜໟຍ໭ ໞ຋ຎເ໔ໟຍ໭
.(٢)ຮ๼ວຄທ ຎ໣໭ ،໪ຒ໧ຫ ໦໣ ໡ສّ ໘ທ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ຮ໔໐໳ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣
ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໋໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໪‫ـ‬ໟ ໮໋ສ໳ ໦ّ໤໣ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٣)໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ໭
ໞ໫຃໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ອຍ໮ຟ ໲໓ ດ๼໨ຠໟຍ ໲໓ ໥໮ໜ໳ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٤)໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໪ຘ໴ຑ
.(٥)ຽອ໷ຍ ໲໓ ໪‫ـ‬ໟ ໮໋ສ໳ ໦ّ໤໣ ຮຜ໛຃ ຀ຎ໤ິໟຍ ໲໓ ໪‫ـ‬ໟ ໮໋ສ໳ ໦໣ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٦)ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ດໜ຋໼໤ໟຍ ໪຤໓ຎຼທ ໦ّ໤໣ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٧)໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຢ໓ຎຼ໳ ໦ّ໤໣ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭

.١٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧ ຏຎຑ ،١٧٦ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


،٣ ،٤ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١٩ ‫ ـ‬٤١٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٤ ຏຎຑ໭ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١١
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٣
.٣٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤٢٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٤
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٥
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٦
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٧
٢٣ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

.(١)ດ໨ຳ ໦໴໌ຒຳ ຏ໮໧ຫ ໪‫ـ‬ໟ ຮ໔໐໳໭ ،໰ເ໣ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ຮ໔໐໳ ෲຍ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭


ໝຎ໗ ຫງ ‫؛‬ດ໤ຣّຮໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຀ຎ໋ສໟ ໝ໮໤ຸ໣ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
໚໠ທ ໢ຣອຍ໭ ،າ໤ຸໟຍ ຎ໬ທຮّ໴໏ ສ໗ ໲ຘ๼ໟຍ ໩໮ຟ໮ໟຍ ໚໠ທ ໢ຣອຎ໓ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໦໴໋໷ຍ ໚໠ທ ໢ຣອຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຓຮ໔ຣ ໰໠໋ ຖຒ๼໠໘ທ ໲ຘ๼ໟຍ ຩ໭ສຨໟຍ
ຖ໗ຮຘຣຍ໭ ຖ໋ະຟ ໲ຘ๼ໟຍ ຏ໮໠໘ໟຍ ໚໠ທ ໢ຣອຍ໭ ،ຎ໨ໟ ດ໤ຣອ ‫؛‬ຎ໬໋໮໣ຩ ຕຮຟ ໲ຘ๼ໟຍ
.(٢) ຎ໨ໟ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ດວຮຼໟຍ ໢ຣອຍ໭ ،ຎ໨ໟ
໰ເຘ໘໤ຑ ،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ສ໨໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດ໌໳ຩ໭ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
ّ ໬๼໠ໟຍ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗
໰๼ຘຣ ،໥ຍສຑ໷ຍ ໚໠ທ໭ ،າ໔໧໷ຍ ໚໠ທ ໚໋ຩ໮ຘຳ຃ ໲๼໧ງ ໢
.(٣) ຶໄ໌ໟຍ ໡໮໳ ຽ໮຤ໟຍ ໰໠໋ ໢໬໴໓ຍ໮ທ
.(٤)ຍ๰ສ໴໌ຳ ຐຘ໛ ຎ๰໴ّ໘ື ໥ຎ໛ ໥ງ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٥)໦໴ّ໴‫ـ‬໠๼໋ ໰໠໋຃ ໲໓ ໪ຒຘໜ໳ ෲຍ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
،໪‫ـ‬ໟ ໚ໟຫ ຮວّຩຍ໭ ،໢໫ອຩ ໑໻ກ ຓຮຸ໋ ໪໘໔໧຃ ໢໫ອຩ ໞ
๼ ໜຑ ໪‫ـ‬ໟ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭

.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٣
.٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٤ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٤
ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٣٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤٢٢ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٥
.١٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١٧ :١٤ ໪ິ໔໧
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤

.(١)໢໫ອຩ ໑໻ກ ຓຮຸ໋ ໢໫ອຩ ໞ


๼ ໜຑ ໚ໟ :໪‫ـ‬ໟ ໞ໴໗ ຮຸຣ ຍຫຈ໓
໲໓ ັຎ໨ໟຍ ຮ຋ຎຳ໭ ،๰ຎ໣ຎ໋ ໦໴໌ຑອຄຑ ັຎ໨ໟຍ ໞຒ໗ ດ๼໨ຠໟຍ ໞວສ໳ ໪๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٢)໒໗໮໤ໟຍ໭ ຏຎິ຤ໟຍ
໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ທ຃ ໦໣ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
ດ໤ຠ໠໣ ດຟຮິ໣ ັຮ໓ ໒ໟ຃ ໰໠໋ ໞ໤ຣ ໦໤໛ ໥ຎ໛໭ ،ດ໤ິ໧ ໒ໟ຃ ໖ຘ໋຃ ໦໣ ຮຟ຃
.(٣)ෲຍ ໞ໴ຒຳ ໲໓
໦໣ ෲຍ ໪ຒຘ໛ ໪໴ໟງ ຎ๰໗ّ໮ຸທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ທ຃ ໦໣ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭

ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຀ຍ໮ໟ ຖ຤ທ ໥ຎ໛໭ ،໪໨໴໤໴ຑ ໪ຑຎຘ໛ ໲ໄ໋຃໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໦໴໨໣໵ຍ
.(٤)໢໴໠໋ ໊໴໤ຳ ෲຍ ໥ّ ງ ،໪ຘຟອຩ ໲໓ ໪໨ໜິ໴໓ ດ๼໨ຠໟຍ ໞວສ໳ ໰๼ຘຣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋

๼ ໜຑ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ຎ๰໴ືຎ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ທ຃ ໦໣ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٥)ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໪‫ـ‬ໟ ໊໓ອ໭ ດຌّ໴ຳ ໒ໟ຃ ໪໨໋ ຎ຤໣໭ ،ດ໨ິຣ ໒ໟ຃ ຓ໮ໄວ
ຕຍຮ໔ໟຍ ໂ
๼ ຸຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭

.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٨ ຏຎຑ ،٤٢٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٤٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤٢٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٦ ຏຎຑ ،٤٥٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٣
.٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٤ ຏຎຑ ،٤٩٧ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٤
.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤١ ຏຎຑ ،٤٤٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٥
٢٥ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

ສ໨໋ ດໟະ໨໤ໟຍ໭ ດຒທຮ໤ໟຍ ໮ّ ໠໋ ໦໋ ດ໳ຎ໨໛ ໮໫໭ ،(١)໪ືຮ໋ ໕໮໓ ෲຍ ອຍຯ ໦໤໛ ໥ຎ໛
ෲຍ ໪໌໓ອ ໦໣ ດໟະ໨໤ຑ ໥໮ໜ໳໭ ،໩ຮ຋ຍະໟ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໪໴ໄ໌໳ ໱ຬ๼ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ ໢໴່໋໭ ،ෲຍ
.໪ືຮ໋ ໦໣ ໩ຎ໧ຩ຃໭ ،໪຋ຎ໤ຳ ໰ໟງ
.(٢)໕ຯّຮໟຍ ໲໓ ສ໳ະ໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໧ຎ໴ທງ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٣)ຮ໤໌ໟຍ ໲໓ ສّ ໤ທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٤)຀໮ິໟຍ ໊໓ຍສ໣ ໊໓ສທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٥)ດໟ໮ຒ໘໣ ຓອ໭ຮຒ໣ ຓຮ໤໋ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٦)ຓຮ໤໋ ໦໳ຮຸ໋໭ ໦໴ຘ໨ປຍ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
ຕຍອ໭ຮຒ໣ ،ຓຮ໤໋ ໦໳ຮຸ໋໭ ،ດّຠຣ ໦໳ຮຸ໋ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭

.٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١٣ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤١٣ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٣
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٢ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦١ ຏຎຑ ،٢٨٤ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٤
.٣١٧٩
،٢٤ ،٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٧ ຏຎຑ ،٤٢٦ ‫ ـ‬٤١٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٥
ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٨ ຏຎຑ ،٤٣١ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٢٥
.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٤٨ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٦
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦

.(١)ຕ໻໮ຒ໘໣
.(٢)ດّຠຣ ໦໳ຮຸ໋໭ ດິ໤ວ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٣)ຓອ໭ຮຒ໣ ດّຠຣ ໦໴໧ຎ໤ປ ໪‫ـ‬ໟ ຐຘໜທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٤)໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ພຠຣ ນ໼ປ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ດ໴໛ຍຯ ດ໠ّຒ໘ຘ໣ ຓອ໭ຮຒ໣ ດّຠຣ ໦໴ປ໼ປ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٥)໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ພຠຣ ໦໣ ດّຠຣ ໦໴໌ຒຳ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
.(٦)ຎ໫ອຎ໤໋ຄຑ
.(٧)໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ດّຠຣ ດ຋ຎ໣ ໝສ໌ທ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໨໣໭
໩ຬ໫ ໲໓ ມສ໘໳ ໻ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ອຍສ໘໣ ໲໓ ໑໼ຘວ໻ຍ ຍຬ໫໭
ຓຮຒຘ໌໤ໟຍ ໂ຋ຍຮຸ໠ໟ ໪໋ຎ໤ຠຘຳຍ ບ໴ຣ ໦໣ ‫ ـ‬ຮ຋ຍະໟຍ ໝຎຣ ຐິ຤ຑ ຎّ໣ງ ໪๼໧໷ ‫؛‬ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ

.٩ ،٥ ،٤،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٤٩ ‫ ـ‬٤٤٦ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٤٨ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.١٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ،٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٣
.١٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٢ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٤
.١٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٥
.١٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٦
.١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٤٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٧
٢٧ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

໻໭ ،ຮໄຑ ໻໭ ،ຮື຃ ຮ໴໏ ໭຃ ،໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໪໧໮ໜ໛ ،ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜ໠ໟ ໪໛ຍອຩງ ໲໓ ‫ـ‬
໑໮ວ ໲໓ ໥ຎ໛ ໮ໟ ຎ໤໛ ‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໪໧ຎ໴ທງ ໝຎຣ ຐິ຤ຑ ໭຃ ،ດ໌໤ຳ ໻໭ ،ً຀ຎ໳ອ ຐ໠ໄ໳
໕ສົ ໲໓ ໪໨໣ ໢໠໋ ຎ໣ ຐິ຤ຑ ໭຃ ،໢໬ໟຎّ໤໋໭ ອ໮ຠໟຍ ຀ຎ໔໠ວ ໱ສ໳຃ ໦໣ ໞຟ໭໭
‫؛‬໪ທອຎ໳ະໟ ດົ໮ຼຨ໣ ຕຎ໗໭຃ ຐິ຤ຑ ໭຃ ،໥ຎໜ໤ໟຍ ຐິ຤ຑ ໭຃ ،໪ທອຎ໳ຯ ໲໓ ໪ຘّ໴໧
໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ຯ ສ໨໋ ໢໴່໌ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ ໕ຎ໘຤ຘຳຍ ໲໓ ຍ๰ຮ໴ຒ໛ ໼
๰ ວຩ ຕຎ໗໭໷ຍ ຾໌ຒໟ ໥ّ ຈ໓
.ຎ໬໴໓ ໡໼ّິໟຍ
:ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ສ໳ະ໳ ໦ຑ ຩ໭ຍຩ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ໚ໟຫ ໦໤໓
๼ ໛ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣
ຝຮຨ໳ ໢ໟ໭ ،ດ๼ຘຒໟຍ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຮ໔໏ ດ໌໤ຟ ໞ
໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ໪໨ໜິ໣ ໥ຎ໛໭ ،ຎ໬໨໣ ຓຮິຣ ໪ິ໔໧ ໲໓໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໦໣
.໡໼ّິໟຍ
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຎຟ ດ໨๼ຠໟຍ ໲໓ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໩ّຮິ໳ ໻ ໦໣ ،ຩ໭ຍຩ ຎ໳ :ໝຎ໗

.(١)ຢ໠໓຃ ໻ ໦໣ :ຖ໠໗ ‫؟‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣໭ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໡ຎّ຤ຸໟຍ ສ໳ຯ ໦໋໭
ຎ໣໭ ໪ຒ໧ຫ ໦໣ ໡ّສ໘ທ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຮ໔໏ ໥ຎຒ໌ື ໦໣ ໒ຼ໨ໟຍ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
.(٢) ຮ๼ວຄທ
ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣໭ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،๰ຎເ໳຃ ໪໨໋໭

.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٥٧ ຏຎຑ ،٤٧٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٥١ ຏຎຑ ،٤٦٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٨

໲໓ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ອຍຯ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ،໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ
.(١)໪ືຮ໋
ອຍຯ ໦໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦໋ ،໥ຎّ໫ສໟຍ ຮ໴ຸຑ ໦໋໭
.(٢)ດ๼ຘຒໟຍ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຮ໔໏ ຐຟອ ໦໣ ໡໮໳ ໝّ໭຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗

ّ ຤ໟຍ ໲໨ທຎ໓ ຎ໤ّຑອ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ໷ ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،๰ຎເ໳຃ ໪໨໋໭
໰ທ຃ ໦໣ຆ໣ ຎ໤ّ໳຃ ،ຮ໴ຸຑ ຎ໳ ຖ໨ິຣ຃ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ສ໨໋ ໑ّຮ໋ຄ໓
໥໭ຮຸ໋ ໪‫ـ‬ໟ ຖຒຘ໛ ،ສ໴໋ ໡໮໳ ຮ໴໏ ໲໓ ،໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗
،ໞຳຮ໣ ໲
ّ ຒ໧ ໊໣ ຓ໭ະ໏ ໥໭ຮຸ໋໭ ،ຕ໼ّຒ໘ຘ໣ ຕຍອ໭ຮຒ໣ ،ຓຮ໤໋ ໥໭ຮຸ໋໭ ،ດّຠຣ
ດ຋ຎ໣໭ ،ຓຮ໤໋ ດ຋ຎ໣໭ ،ດّຠຣ ດ຋ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ຖຒຘ໛ ສ໴໋ ໡໮໳ ໲໓ ໩ຎທ຃ ໦໣໭ ،ໝຩຎ໋ ໡ຎ໣ງ ໭຃
໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ດ໓ຮ໋ ໡໮໳ ໲໓ ໩ຎທ຃ ໦໣໭ ،ໝຩຎ໋ ໡ຎ໣ງ ໭຃ ،ໞຳຮ໣ ໲
ّ ຒ໧ ໊໣ ຓ໭ະ໏
໭຃ ،ໞຳຮ໣ ໲
ّ ຒ໧ ໊໣ ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃໭ ،ຕ໼ّຒ໘ຘ໣ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃໭ ،ດّຠຣ ໒ໟ຃ ໪‫ـ‬ໟ ຖຒຘ໛
ّ ໟງ ຮ່໨໓ :ໝຎ໗ ‫؟‬໒໗໮໤ໟຍ ໞຜ໤ຑ ໲ໟ ໒໴໛໭ :໪‫ـ‬ໟ ຖ໠໘໓ :ໝຎ໗ ،ໝຩຎ໋ ໡ຎ໣ງ
໪ຒື ໲
໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ທ຃ ຍຫງ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໥ّ ງ ،ຮ໴ຸຑ ຎ໳ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،ຐເ໐໤ໟຍ
ດّຠຣ ຓ໮ໄວ ໞ
๼ ໜຑ ໪‫ـ‬ໟ ຖຒຘ໛ ،໪໴ໟງ ໪ّຟ໮ທ ໢
ّ ປ ،ຕຍຮ໔ໟຎຑ ໞິຘ໏ຎ໓ ،ດ໓ຮ໋
.(٣) ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ :ໝຎ໗ ໻
๼ ງ ໪໤໠໋຃ ໻໭ ،ຎ໬ໜຳຎ໨໤ຑ

.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٥٥ ຏຎຑ ،٤٧٦ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٥٠ ຏຎຑ ،٤٦٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٢٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١٧ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ ‫ ـ‬٣
٢٩ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

໦໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،ຝຎّຠ຤ໟຍ ໦ຑ ໦໤ຣّຮໟຍ ສຒ໋ ໦໋໭
ຎ໣໭ ໪ຒ໧ຫ ໦໣ ໡ّສ໘ທ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຮ໔໏ ນ໼ປ ໦໣ ດ໠໴ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ອຍຯ
،໰຤຿໷ຍ ດ໠໴ໟ໭ ،ຮໄ໔ໟຍ ດ໠໴ໟ :ໝຎ໗ ‫؟‬໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ ໲ໟຎ໴໠ໟຍ ໱
ّ ຃ :ຖ໠໗ ،ຮ๼ວຄທ
.(١) ໥ຎຒ໌ື ໦໣ ໒ຼ໨ໟຍ ດ໠໴ໟ໭
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،ໞເ໔ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋໭
໖໳ຮໄໟຍ ໲໓ ຕຎ໣໭ ໥ຎເ໣ອ ຮ໬ື ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣ :ໝ໮໘໳
.(٢) ຎ๰໨໣ກ ດ๼໨ຠໟຍ ໞວຩຍ :໪‫ـ‬ໟ ໝຎ໘໳໭ ،ຐຳຎ຤໳ ໢ໟ໭ ،ຽຮ໌໳ ໢ໟ
ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໥ຎ໴ຒ໇ ໦ຑ າ໧໮໳ ໦໋໭
໒ໟ຃໭ ،໢຋ຎ໘ໟຍ ໊໣ ດّຠຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ດ໓ຮ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
،ດ໤ິ໧ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ໖ຘ໋໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃
،໖໳ّສຼ ๼ ຟ໭๼ະ໋ ෲຍ ໩ຎّ໤ຳ໭ ،ෲຍ ໞ໴ຒຳ ໲໓ ັຮ໓ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ໥໼໤ຣ໭
๼ ໟຍ ໱ສຒ໋ ໞ
.(٣) ໱ສ໋໮ຑ ໦໣ກ
،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞເ໓຃ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໣ ຮ໬່໳ ໱ຬ๼ໟຍ໭
ຎ໬໴໓ ຍ໮໌຿໮໓ ،ອຍຮຑ໷ຍ ຎ໧຅ຎ໤໠໋ ຎ໬໧ຄຸຑ ໢
ّ ຘ໫ຍ ສ໗໭ ،๰ຎ໧ຄື ຎ໬໤່໋຃໭ ،๰ຍອສ໗ ຎ໬๼໠ຟ຃໭
.ຎ໬໴໠໋ ໖໴໠໌ຘໟຍ໭ ،ຎ໬ຣຮື ໦໣ ຍ໭ຮຜ໛຃໭ ،ໝຍ໮ໄໟຍ ຕຎ໔๼ໟຆ໤ໟຍ

.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٥٤ ຏຎຑ ،٤٧٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٨ ຏຎຑ ،٥٤٦ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٠ ຏຎຑ ،٣٢١ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٣٠

໱ອ໭ຍສໟຍ ໢໠ິ໣ ຦໴ຸໟຍ ෲຍ ດ໳ກ ໞ໴໠ຠໟຍ ຎ໧ຫຎຘຳ຃ ດຣຎ໤ຳ ຀໻ຆ໫ ດ໠໤ຟ ໦໣໭
،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ດຳອສ໣ ດ໣ສຨໟ ໩ຮໜ໓໭ ໪ິ໔໧ ອຬ໧ ໱ຬ๼ໟຍ ‫ ـ‬໪๼໠໇ ໡ຍຩ ‫ـ‬
໦໣ ໩ຍຮ໳ ໥ຎ໛ ຎ໤ໟ ‫؛‬໪ຜ຤ຑ ອຍສ໣໭ ،໪໣ຎ໤ຘ໫ຍ ໂ
๼ ຤໣ ດ໔໳ຮຸໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໧ຎໜ໓
໩ຬ໫ ໝ໮ຣ ໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ໢໠໌ໟຍ ໲ّ໋ສ໣ ຾໌ຑ ຕຎ໬ຒື ໊໓ຩ໭ ،ّ໖຤ໟຍ ໥ຎ໴ຑ ຓອ໭ຮ຿
ຎ໬໠໘໧໭ ຎ໬ທ໮ຒປ ໲໓ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ສ໨໋ ໡ຎ໫໭໷ຍ໭ ໙໮ໜຸໟຍ ຽຮ໌ທ ໻ ໲໛ ‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ
.໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໯ສ໬ໟຍ ດّ໤຋຃ ໦໋
،ດ໤ّ໴໘ໟຍ ໪ປຎ຤ຑ຃ ໦໣ ຓຩຎ໔ຘຳ໼ໟ ຖ໘๼໓໭ ໥ຄຑ ،ౠ໲໠໋ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໦
ّ ໣ ສ໗໭
‫؛‬໕ຍອ໭໷ຍ ໩ຬ໫ ຖຒຘໜ໓ ،ຓຮໜຘຒ໤ໟຍ ໪຋ຍອກ໭ ،ດ໴ໟຎ໌ໟຍ ໪ທຎ໘໴໘຤ທ໭ ،ດ໴໓ຎຸໟຍ ໪ທຎ໧ຎ໴ຑ໭
.໦໴໤໠ິ໤ໟຍ໭ ໡໼ຳ໺ໟ ດ໣ສວ
້໮ຟຮໟຍ ສ໌ຑ ،ຎ໬ໄ໴ິຒທ໭ ນ໮຤ຒໟຍ ໩ຬ໫ ໊໤ຟ ໲໓ ສ໬ຠໟຍ ດ໳ຎ໏ ຖໟຬຑ ສ໗໭
໪ທຎ໬໴ຟ໮ທ໭ ໪ທຍຩຎືອຈຑ ໲໨໳ຮຜ໳ ໥ຎ໛ ບ໴ຣ ‫ ـ‬໩ຎ໋ອ໭ ෲຍ ໪່໔ຣ ‫ ـ‬໪ຘຣຎ໤ຳ ໰ໟງ
໲๼໨໣ ໪໠໓ ،໩ّຮ໗຃໭ ،໪່ຣ໼໓ ،໪໴໠໋ ໪ຘ຿ຮ໋ ບ຤ຒໟຍ ຍຬ໫ ໞ໣ຎໜທ ຎ໣ສ໨໋໭ ،ດ໤ّ໴໘ໟຍ
.຀ຍະຠໟຍ ດ໌໳ຮຸໟຍ ຐຣຎົ ໦໣໭ ،ຮໜຸໟຍ
:໦໴໤ິ໗ ໰ໟງ ຏຎຘໜໟຍ ໢໴ິ໘ທ ໢
ّ ທ ສ໗໭
:຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝّ໭໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
:໪໴໓ ຎ໨ຜ຤ຑ໭
.ຓອຎ໳ະໟຍ ສ໨ຳ ໖໴໘຤ທ :໻
๰ ໭ّ ຃
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ອ໭ສົ ໰໠໋ ດໟຍສໟຍ ໦຋ຍຮ໘ໟຍ :ຎ๰໴໧ຎປ
٣١ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

.ຎ໬໨໋ ຏຍ໮ຠໟຍ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໝ໮ຣ ຕຎ໬ຒຸໟຍ ຽຍຮ໌ຘຳຍ :ຎ๰ຜໟຎປ


.຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ດّ໴໔໴໛ :ຎ๰໌ຑຍອ
:ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
:໪໴໓ ຎ໨ຜ຤ຑ໭
.ຎ໬໤໴່໌ທ໭ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ :໻
๰ ໭ّ ຃
.໲໨໴ິ຤ໟຍ ໢ທຄ໤ໟຍ :ຎ๰໴໧ຎປ
.ຮ໌ຸໟຍ ຩຎຸ໧ງ :ຎ๰ຜໟຎປ
.ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ :ຎ๰໌ຑຍອ
.ຏ໮໴ຠໟຍ ໖ື໭ ອ໭ສຼໟຍ໭ ຩ໭ສຨໟຍ ໢ໄໟ :ຎ๰ິ໣ຎວ
.ຓອຎ໳ະໟຍ ໰ໟງ ໲ຸ໤ໟຍ :ຎ๰ຳຩຎຳ
.໡ຎ໌ໄໟຍ ໡ຎ໌ໃງ :ຎ๰໌ຑຎຳ
.຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ຳ :ຎ๰໨໣ຎປ
.ດວຮຼໟຍ :ຎ๰໌ຳຎທ
຀ຎໜຒໟຍ :ຍ๰ຮືຎ໋
:໮໫໭ ،ຮ໣຃ ໰໠໋ ໪໴ຒ໨ຘໟຍ ໦໣ ສّ ຑ໻໭
:໲໫໭ ،຦ິ໧ ໊ຑອ຃ ໰໠໋ ຓອຎ໳ະໟຍ ໦ຘ໣ ໞ໘໧ ໲໓ ຎ໧ສ໤ຘ໋ຍ ສ໗ ຎ๼໧຃
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٣٢

ສّ໴ິໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດ໇໮໔຤໣ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ຏຎຘໜໟ ດ໴๼ໄວ ດຨິ໧ ‫ ـ‬١


ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ດّ໴ໜ໠໣ ໲໓ ຖ໧ຎ໛ ،ຓສ໤ຘ໌໣ ،ດຳّສ໘໤ໟຍ ໢໗ ດ໨໳ສ໣ ໲໓ ،໱ຩຮຟ໭ຮຒໟຍ
໡ຎ໗ ບ໴ຣ ،‫ـ‬໫ ١٠٨٣ ດ໨ຳ ໰๼໓໮ຘ໤ໟຍ ،໲໧໮ຘໟຍ ໱
ّ ໭ຮຸຒໟຍ ສّ໤຤໣ ໲ຟຎ຤ໟຍ ໦ຑ
຦໴ຸໟຍ ດຨິ໧ ໰ໟງ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ໲໬ຘ໨ທ ໥຃ ໰ໟງ ،໪໳ສໟ ຖ໧ຎ໛ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ
ຎ໧ຮື຃໭ ،ຏຎຘໜໟຍ ໲໓ ໞົ໷ຍ ໲໫ ຎ໬ຘ໠໌ຟ ໚ໟຬໟ໭ ،຦ິ໨ໟຍ ຢ
ّ ົ຃ ໲໫໭ ،ّ໲ຳ໮ໄໟຍ
.ໞົ໷ຍ ດຨິ໨ຑ ຎ໬໨໋ ຎ໧ຮّຒ໋ ສ໗໭ ،ຶ໣ຎ໬ໟຍ ໲໓ ຦ິ໨ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໦໣ ຎ໬໔ໟຎວ ຎ໣ ໰ໟງ
ສّ໴ິໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດ໇໮໔຤໣ ،ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ຏຎຘໜໟ ດ໴๼ໄວ ດຨິ໧ ‫ ـ‬٢
ດຨິ໧ ໲໫໭ ،٦٨٣٧ ໢໗ຮຑ ،ດຳّສ໘໤ໟຍ ໢໗ ດ໨໳ສ໣ ໲໓ ،ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໲໔ຠ໨ໟຍ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ
໊໣ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ ໊ຟຮທ ،ຓຮຒຘ໌໣໭ ດ຤ّ຤ຼ໣໭ ດິ໴໔໧໭ ດ໤໳ສ໗ ດ໴๼ໄວ ໲໫໭ ،ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃
.ຩ :໑ຮ຤ໟຎຑ ຎ໬ໟ ຎ໧ະ໣ອ ສ໗໭ ،໒๼ໟຆ໤ໟຍ ດຨິ໧
າ໠ຠ໣ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດ໇໮໔຤໣ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ຏຎຘໜໟ ດ໴๼ໄວ ດຨິ໧ ‫ ـ‬٣
ດ໣๼໼໌ໟຍ ຎ໬຤ّ຤ົ ،١٢٤٣٠ ໢໗ຮໟຎຑ ດຳຮ໬໔໤ໟຍ ،໥ຍຮ໬ໃ ໲໓ ໲໣໼ຳ໹ຍ ໯ອ໮ຸໟຍ
.ຝ :໑ຮ຤ໟຎຑ ຎ໬ໟ ຎ໧ະ໣ອ ສ໗໭ ،໒໳ຮຸໟຍ ໪๼ໄຨຑ ໲ິ໠ຠ໤ໟຍ
ຎ໬໴໠໋ ໖๼໠໋໭ ຎ໬຤ّ຤ົ ،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ຏຎຘໜໟ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ‫ ـ‬٤
.໥ :໑ຮ຤ໟຎຑ ຎ໬ໟ ຎ໧ະ໣ອ ສ໗໭ ،໲໨໴໣໷ຍ ໦໴ິ຤ໟຍ ສຒ໋ ຦໴ຸໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ
໰ໟງ ຀ຎ໨ຜໟຍ ໞ໴໤ຟ໭ ຮໜຸໟຍ ຺ໟຎຨຑ ໡ّສ໘ທ຃ ໥຃ ໲
ّ ໠໋ ຎ๰໣ຍະໟ ໯ອ຃ ໡ຎຘຨໟຍ ໲໓໭
໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ບ຤ຒ໠ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ّຮໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດິّຳຆ໣ ໲໓ ໞ຿ຎ໓໷ຍ ຓ໮ວ໹ຍ
໰ໟງ ໪ຟຍຮວ໹ ،໪໘໴໘຤ທ໭ ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ໲໓ ໲ທສ໋ຎິ໤ຑ ຍ໮໤໫ຎຳ ໦໳ຬ๼ໟຍ ،ّ໲໤໠໌ໟຍ
໢໫ຎّ໳ງ໭ ຎ໨໘๼໓໭໭ ،຀ຍະຠໟຍ ຮ໴ວ ෲຍ ໢໫ຍະຠ໓ ،ດ໳ຎ໨໋໭ ດٍ ໗๼ຩ ໞ
๼ ໜຑ ،ຩ໮ຟ໮ໟຍ ໢ໟຎ໋
٣٣ ດ໣ສّ ໘໤ໟຍ

ຕຎ໬ຒຸໟຍ ໊໓ຩ໭ ،ّ໖຤ໟຍ ໦໋ ຏ


ّ ຬໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຐ໫ຬ໣ ດ໣ສຨໟ

ّ ອ ෲ ສ໤຤ໟຍ໭ ،ຐ໴ຠ໣ ຐ໳ຮ໗ ໪๼໧ງ ،໦໴໠ໄຒ໤ໟຍ ພຠຣ ໊ໄ໗໭ ،໦໳ສໟຍ ໦໋
.໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ ໪ໟກ໭ ສّ໤຤໣ ໰໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ໭ ،໦໴໤ໟຎ໌ໟຍ

 ‫א‬
 ١٤٣٠‫א‬٢٩‫א‬

 
ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໦໣ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ໰ໟ໭໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໦໣ ຓຮ໴ວ໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(ຩ) ດຨິ໧ ໦໣ ໰ໟ໭໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(ຩ) ດຨິ໧ ໦໣ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ດ໌ຑຍຮໟຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(ຝ) ດຨິ໧ ໦໣ ໰ໟ໭໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(ຝ) ດຨິ໧ ໦໣ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ຓຮ໴ວ໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(໥) ດຨິ໧ ໦໣ ໰ໟ໭໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
.(໥) ດຨິ໧ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ຏຍ໮ປ ດ໳ຍ໭ຮໟ ໰ໟ໭໷ຍ ດ຤໔ຼໟຍ ຓອ໮ົ
 
@ @ÞČëþa@áÔÛa

< <ð]…ç^Â<ì…^è‡
.ຓອຎ໳ະ໠ໟ ෲຍ ໪໤ຣອ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໕ຮໃ ໖໴໘຤ທ 
.ຓອຎ໳ະ໠ໟ ෲຍ ໪໤ຣອ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ຦໴ຸໟຍ ໕ຮໃ ດຳຍອຩ 
ອ໭ສ‫ ົــ‬ດّ຤‫ ົ ـ‬໰‫ــ‬໠໋ ດ‫ــ‬ໟຍّສໟຍ ດ‫ــ‬໴ّຟອຎຨໟຍ໭ ດ‫ــ‬໴໠ວຍສໟຍ ໦຋ຍຮ‫ــ‬໘ໟຍ ໥ຎ‫ــ‬໴ຑ 
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ
.ດّ໴ຳສ໘ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ 
.ຎ໬໨໋ ຏຍ໮ຠໟຍ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໝ໮ຣ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຎ໬ຒຸໟຍ ຽຍຮ໌ຘຳຍ 
.຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ໩ອຍຮໜທ໭ ໦໌໠ໟຍ ໢ໜ
๶ຣِ ໥ຎ໴ຑ 
.ຎ໬໴໓ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໦໴ຑ ໊໤ຠໟຍ ໰ເຘ໘໣໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ຕຎّ໴໔໴໛ ຮ໛ຫ 

@ @
@ @a@黉@ïìİÛa@ƒî’Ûa@òíaëŠi@õa‰ì‘bÇ@ñ‰bí‹

ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ສຠ


ّ ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ໲໓ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໯໭ອ
:ໝຎ໗،(١)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໦໋ ،໊໳ະຑ ໦ຑຍ
(٤)
໡ຮّ ຤໤ໟຍ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ (٣)໡໮໳ (٢)໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣
໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ (٧)ෲຍ ໩ຎ໘໠໳ ໡໮໳ (٦)ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ (٥)໰໘ໟ ຎ๰໴໛ຎຑ ໩ສ໨໋ ໞ
๼ ່໳ ໰๼ຘຣ

،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໩ຮ໴໏໭ ໢໴ໜຣ ໦ຑ ຩ໭ຍຩ ໦ຑ ໢໴ໜຣ ໲໨ປّສຣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١
ດ໤໘໠໋ ໦໋ ،๰ຎ໌໴໤ຟ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ໭ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໦໋ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋
໦໋ ،໲໨໬ຠໟຍ ໚ໟຎ໣ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໦໋ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣໭ ໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.໡໮໳ ໲໓ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໡ّຮ຤໤ໟຍ ໦໣ ໝສຑ ຮ໬ຸໟຍ ໦໣ ຮືຎ໌ໟຍ ໡໮໳ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.໲
َ ໘ِ ໟ๶ : ຩ  ໲໓ ‫ ـ‬٥
.ໞ
๼ ຟ໭ະ๼ ໋ ໝສຑ ໰ໟຎ໌ທ :໥ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.ຏຍ໮ຜຑ ໩ຎ໘໠໳ : ຩ  ໲໓໭ ،ෲຍ ໩ຎ໘໠໳ ໡໮໳ ໝສຑ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٤٦
(٣ )
ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ ດຠ ๼ ໛ (٢)ຏຍ໮ປ ،(١)ຓ໭ະ໏ ໲໔ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໲໔ໟ຃໭ ،ດຠ
ّຣໞ ّຣ
ດ໤ّ ຋໷ຍ ໊໣໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຍະ໏໭ ຮ໤ຘ໋ຍ໭ ພ
ّ ຣ ໦໣ ຏຍ໮ຜ໛
໲໓ ໥ຎ໛ ໦໤ໟ (٥)ຎ໣ ،໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،(٤) ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮّ ໟຍ
(٨)
‫؟‬໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ ໲໓ ໪໴ໟງ ຮ໴ຼ໤ໟຍ ໪໨ໜ໤໳ ໢ໟ໭ ،(٧)ຎ໬໴ົຎ໗຃໭ ຩ໼ຒໟຍ (٦)
ສ໴໌ຑ
໲໓ (١٠)
ຎ๰໌໔ທຮ໣ ຎ๰຤ໄຳ ສ໌ົ ໭຃ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ ຯຮຑ (٩)໚ໟຬ໛ ໥ຎ໛ ຍຫງ :ໝຎ໗
໦໣ ໰໠๼ົ໭ ،(١٢)໪໠ທຎ໗ ໰໠໋ (١١)
຀ຎ໋ສໟຍ ໲໓ ສ໬ຘຟຍ໭ ،໡໼ّິໟຎຑ ໪໴ໟງ ຄ໣໭຃໭ ،໩ອຍຩ

໲໓໭ ،ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ດّຠຣ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١
.ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭ ،ດّຠຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥
.ຏຍ໮ປ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
๼ ໛ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ຓຮ໤໋໭ ດّຠຣ໭ ຓ໭ະ໏ ໞ
:໥ ໲໓໭ ،໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ :ຎ໬ໟສຑ ຩອ໭ ຝ ໲໓໭ ،ຩ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٤
.໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ
.ຎ໤໓ :຦ິ໨ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.ສ໌ُຑ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໪໴ົຎ໗຃໭ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໥ ໲໓໭ ،ຮ໴ິ໤ໟຍ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.໚ໟຬ໛ ໝສຑ ໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.ຝ ໲໓ ຎ๰໌໔ທຮ໣ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٠
.໦໌໠ໟຍ໭ ຀ຎ໋ສໟຍ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.໪໠ທຎ໗ ໝສຑ ໪໴໤ໟຎ໇ :ຩ ໲໓໭ ،຀ຎ໋ສໟຎຑ ໪໠ທຎ໗ ໰໠໋ ສ໬ຘຟຍ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٤٧

ّ ປ .(٣)າ໤ຸໟຍ ໝ໭ະທ ໥຃ ໞຒ໗ ອຎ໬໨ໟຍ ອສົ ໲໓ ໚ໟຫ (٢)໦ໜ໴ໟ໭ ،໦໴ຘ໌໛ອ (١)ສ໌ຑ‫( ـ‬٥)໪໴໘ຘ๼໳ ໻ ໦ّ໤໣ ‫ ـ‬໩ອຍຩ ໲໓ (٤)໦໣ ຮ໣ຄ໳໭ ،໪໴ໜຒ໳໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏສ໨໴ໟ
(٨ )
ະ๼ ໌໴ໟ໭ ،໪໴໠໋ ້ະຠໟຍ ອຎ໬໇ຈຑ (٧)ດຒ໴ຼ໤ໟຍ ໩ອຍຩ ໲໓ (٦)໦໣ ໢໴໘໳໭ ،໪໴໠໋ ຀ຎໜຒໟຎຑ
(١٠)
ຍຫງ ‫ ـ‬໢໬ໟ ໦໣ຎ຿ ຎ໧຃໭ .(٩) ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ໢໬ຑຎຼ໤ຑ ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ
ຖ໠໌ຟ :(١٤)ຖ໠໗ :(١٣)ໝຎ໗ ،(١٢)໚ໟຫ ໊໴໤ຟ (١١)ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰໠໋ ‫ ـ‬໚ໟຫ ຍ໮໠໌໓

.໩ສ໌ຑ ໰๼໠ົ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


.໦ໜ໴ໟ໭ ໝສຑ ໞ໌໔໳ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ໝຍ໭ະໟຍ ໞຒ໗ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໦ّ໤໣ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.໪໴໘๼ຘ໳ ໻ ໦ّ໤໣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٥
.຦ິ໨ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໲໓ ໦໣ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٦
.໪ຘຒ໴ຼ໣ :໥ ໲໓໭ ،໪ຘຒ໴ຼ໣ ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋໭ ،ດຒ໴ຼ໣ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.ດຨິ໧ ໰໠໋ :ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຎ໬໴໓ ະ๼ ໌໴ໟ໭ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٨
ະ๼ ໌໴ໟ໭ ،ຕ໮໴ຒໟຍ ໲໓ ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ ຀ຎໜຒໟຎຑ ໥໮໗໼ຘ໳໭ ،໪໴໠໋ ້ະຠໟຍ ອຎ໬໇ຈຑ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎຼ໤ຑ ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ
.໦໣ຎ຿ ຎ໧ຄ໓ :໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،໦໣ຎເໟຍ ຎ໧຃໭ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
๼ ຟ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.ະ๼ ໋໭ ໞ
.ຏຍ໮ຜໟຍ ຍຬ໫ ໊໴໤ຟ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٢
.຦ິ໨ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٣
.ຖ໠໘໓ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٤٨

ຎ໧຃໭ ،໦໣ຎເໟຍ ຎ໧຃ :ໝຎ໗ (١)


‫؟‬໢໴໋ະໟຍ໭ ໢໬ໟ ໚ໟຫ ໦໣ຎເໟຍ ຖ໧຃ ،໙ຍສ໓
:ໝຎ໗ ‫(؟‬٥)ຎ๰ເ໌ຑ ຎ໨ເ໌ຑ ໱ະ๼ ໌໳ (٤)໒໴໛ :(٣)ຖ໠໗ ،໚ໟຫ ໞ໌໓ ໦໤ໟ (٢)໢໴໋ະໟຍ
ຎ໨໠໌ຟ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ (٨)ຎ໧ອ໮ຟ຃ ෲຍ (٧)໢່໋຃ :(٦)໥໮ໟ໮໘໳
ສّ໤຤໣ ໝກ ໦໣ ໱ສ໬໤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໪໴ّໟ໭ ໊໣ ،໩ອຎຜຑ ໦໴ຒໟຎໄໟຍ ໦໣ ໢໛ຎ໳ّງ໭
(١١) (١٠)
໲໓ ໚໣໮໳ ໲ຸ໤ທ ໻ ໥຃ ຖ໌ໄຘຳຍ ໥ງ໭ ،(٩)໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
(١٣) (١٢)
ດຟຎຣ ໪໴໓ ໰ເ໘ທ ໻ ،າ຤໧ ໡໮໳ ໪໧๼ຈ໓ ‫؛‬ໞ໌໓ຎ໓ ດຟຎຣ

ຖ໧຃໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،‫؟‬໢໴໋ະໟຍ໭ ໢໬ໟ ໞ


๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰໠໋ ໚ໟຬໟ ໦໣ຎເໟຍ ຖ໧຃ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١
.‫؟‬໪ຑ ໢໴໋ະໟຍ໭ ໚ໟຫ ຍ໮໠໌໓ ຍຫງ ໢໬ໟ ໦໣ຎເໟຍ
.໢໴໋ະໟຍ໭ ໚ໟຫ ໢໬ໟ ໦໣ຎເໟຍ ຎ໧຃ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ຖ໠໗ :ໝຎ໗ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໒໴ໜ໓ :຦ິ໨ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.໥໮ໟ໮໘ທ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໢๼່໋ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໢໛ອ໮ຟ຃໭ :ຓຩຎ໳ຯ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠ົ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.໥ຈ໓ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
າ໔໧ ໦໣ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ສ໗ ໮຤໨ຑ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຮຸຘ໨ທ :໥ ໭ ຝ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໨ຑ ຖ໧ຎ໛ ໮ໟ໭ ໪໳ສ໳ ໦໴ຑ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ
.໰ເ໘໳ ໻ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١٢
.ຎ໬໴໓ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٤٩

໥ຮວສّ ໳ ໻໭ ،ຍ๰ສືອ ຎ໬໴໓ ຮ໳ ໢ໟ໭ ،(٣)ຎ໬໴໓ ໪‫ـ‬ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ ຖ໴ເ໗ (٢)໥ຈ໓ ،(١)໦໣ຆ໣
ຎ໤໴໓ ໪ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ ຎ๰ຌ໴ື ໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ ໲໓ ຮວຩّ ຍ ໦໤໓ ،ຎ๰ຌ໴ື ໪໴໓ (٤)໪ໟະ໨໤ໟ ໢໛ສຣ຃
ຏຍ໮ປ ໢໬ໟ (٧)ෲຍ ຐຘ໛ ໚ໟຫ ຍ໮໠໌໓ ຍຫຈ໓ ،໪໠໫຃ ໲໓ ໪ໟ (٦)໙ອຎຒ໳ ໢ໟ໭ ،(٥)ຮວຩّ ຍ
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຎ໬໠๼໛ ،(٨)ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃໭ ،ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃
(١١) (١٠) (٩)

ّ ົ໭໭ ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ໭ ຮຟ຃ ໪ໟ ໥ຎ໛໭ ،໪ໟກ໭
.ດ໋ຎິّ ໟຍ ໡໮໘ທ ໥຃ ໰ໟງ ຎ໴໧ສໟຍ ෲຍ ໖໠ວ ຬ໨໣ ،ໞຘ໗ ໭຃ ຕຎ໣ ສ໴໬ື໭ ໖໳ສّ ົ໭

.໥ ໲໓ ໦໣ຆ໣ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١


.໥ງ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຎ໬໴໓ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬٣
.໪ໟະ໨໤ຑ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٤
໚ໟຫ ໲໓ ຎ๰ຌ໴ື ໪ໟະ໨໤ໟ ຮວّຩຍ ໦໣ ໪๼໧ຈ໓ ຎ๰ຌ໴ື ໚ໟະ໨໤ໟ ໥ّ ຮວّສທ ໻໭ ،๰ຍສືອ ຮ໳ ໢ໟ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.໩ຮວّສ໳ ຎ໤໴໓ ໪‫ـ‬ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ ໡໮໴ໟຍ
.໙ອຎຒ໳ ໻໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.ຏຍ໮ປ ໢໬ໟ :ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋໭ ،ຏຍ໮ປ ຮຟ຃ ໢໬ໟ ෲຍ ຐຘ໛ :ຩອ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٧
໒ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭ ،ດّຠຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ ໪ໟ ຐຘ໛ ໚ໟຫ ໞ໌໓ ໦໤໓ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃
໦໴ຑ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ າ໔໧ ໦໣ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ສ໗ ໮຤໨ຑ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ໢໬ໟ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬٩
.໪‫ـ‬ໟ ໝສຑ ໢໬ໟ :ຩ ໲໓໭ ،ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໨ຑ ຖ໧ຎ໛ ໮ໟ໭ ໪໳ສ໳
.ຏຍ໮ປ ໪‫ـ‬ໟ ໥ຎ໛໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໲ົ໭໭ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١١
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٥٠

ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໝຎ໗ :ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ໭ ،(١)ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໝຎ໗


໚ໟຫ (٣)໲໓ ໪ຑ ໮໋ຩ຃ ຀ຎ໋ຩ ໲໨໤໠๼໋ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ໷ (٢)ຖ໠໗ :໲໣ຮເ຤ໟຍ
(٦)
໱ອຍຩ ໦໣໭ ຩ໼ຒໟຍ ສ໌ຑُ ໦໣ (٥)໪໴ໟງ ຕຄ໣໭຃໭ ،(٤)ຏຮ໗ ໦໣ ໪ທອຯ ຎ໧຃ ຍຫງ ໡໮໴ໟຍ
‫( ـ‬٩)໦໴ຘ໌໛ຮّ ໟຍ ຖ໴໠๼ົ ຖ໧຃ ຍຫງ ،ດ໤໘໠໋ ຎ໳ :(٨)໲ໟ ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ،(٧)໪໴ໟງ ໡໼ّິໟຎຑ
(١٣) (١٢) (١١) (١٠)
ສ໌ຑ ໦໣ ໪໴ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ສ໨໋ ‫ـ‬ ໞ໘໓ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຎຑ ໪໴ໟງ ໲໣໮ທ ໥຃ ສ໌ຑ

.໲໨໬ຠໟຍ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


.ຖ໠໘໓ :໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،ຖ໠໗ :ໝຎ໗ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ຩ ໲໓ ໲໓ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٣
،ຐ໳ຮ໗ ໦໣ ໩ອຯ຃ ໢ໟ ຍຫງ ໪ຑ ໮໋ຩ຃ ຀ຎ໋ຩ໭ :ຓຩຎ໳ຯ ຎ໫ສ໌ຑ ຎ໤໬໴໓໭ ،ຐ໳ຮ໗ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ຶ໣ຎ໫ ໲໓ ຍຬໜ໫໭ ،ຏຮ໗ ໦໣ ໩ອຯ຃ ໢ໟ ຍຫງ ໪ຑ ໮໋ຩ຃ ຀ຎ໋ຩ໭ :ຩ ໲໓໭
.ຩ ໲໓ ໪໴ໟງ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٥
.໱ອຍຩ ຢໄຳ ໦໣໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
໡໼ّິໟຎຑ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຍຬໜ໫໭ ،໪໴ໟງ ໢໴໠ິຘໟຎຑ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໥ ໲໓ ໪໴ໟງ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،ຝ ໲໓ ໪໴ໟງ
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໲ໟ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٨
.໦໴ຘ໌໛ອ :໥ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.຀໰໣໮ທ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
.ຖ໠໗໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຍຬໜ໫໭ ،ສ໌ຑ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١٢
ຓຩຎ໳ຯ ດຨິ໧ ໰໠໋໭ ،໦໣ :໥ ໲໓໭ ،໦໣໭ :ຝ ໲໓໭ ،ດຨິ໧ ໰໠໋ ຩ ໲໓ ໦໣ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬١٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٥١

໪ຑ (٣)໮໋ສ໳ ຎ໤ຑ ຕ໮໋ຩ ສ໘໓ (٢)໚ໟຫ ຖ໠໗ ຍຫງ ໚๼໧ຈ໓ ‫؛‬ໝ໮໘ໟຍ ຍຬ໫ ‫( ـ‬١)ຮ໴ຒໜຘໟຍ
ຖ໨໛໭ ،(٧)ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ (٦)ດ຋ຎ໣ (٥)໚ໟ ෲຍ ຐຘ໛໭ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣(٤)໩ອຍ໭ّ ຯ
໲໓ ໢໬໛ອຎຸທ ໰๼ຘຣ ،(١٠)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ (٩ )
໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ສ໬ຸຘຳຍ (٨)
໦໤໛
(١٣) (١٢)
،໪໌໣ ຍ໭ສ໬ຸຘຳຍ ໦໳ຬ๼ໟຍ ຀ຍສ໬ຸ๼ ໟຍ ໲໓ ໻
๼ງ ໑ຮ໌ທ ໻໭ ،(١١)໢໬ທຎຟອຩ

.໭ຍ໮ໟຍ
.ຮ໴ຒໜຘໟຍ ໝສຑ ໦໴ຘ໌໛ّຮໟຍ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١
໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຩ ໲໓໭ ،໚ໟຫ ຖ໠໗ ໝສຑ ຕ໮໋ຩ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.໚ໟຬຑ ຕ໮໋ຩ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧
.ຍ໮໋ສທ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໩ອຍّ໭ຯ ໝສຑ ໩ອຍຯ ໦໣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.ຎ໬ຑ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ດ຋ຎ໣ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٦
໊໓ອ໭ ،ດຌّ໴ຳ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ໚໨໋ ຎ຤໣໭ ຓຩຎ໳ຯ ຎ໫ສ໌ຑ໭ ،ດຟອຩ ໝສຑ ດ໨ິຣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ :ດຨິ໧ ໰໠໋ ໥ ໲໓໭ ،ດຟອຩ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ ໚ໟ
.໦ّ໤໣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.໲໠໋ ໦ຑ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.໥ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٠
.໪ທຎຟອຩ ໲໓ ໪ஐອຎຸທ ௽ຘ๼ຣ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໑ຮ໌ທ ໻ ໢
ّ ປ :ຩ ໲໓໭ ،ຝ ໲໓ ໭ຍ໮ໟຍ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٢
.໊໣ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬١٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٥٢

ອຍຯ ໦໣ (٤)ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ໭ ،(٣)ໝ໮ຳອ ໞ ๼ ໛ (٢)ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ (١)໚ໟ ຐຘ໛໭
๼ ໛໭ ،໲ຒ໧ ໞ
.(٦)໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ،ໞຘ໗ ໡໮໳ ຬ໨໣ ،(٥)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
:(٧) ໝ໮໘ທ

໡໼ّິໟຍ ،(٨)ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦ຑຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ
ດ໤ໃຎ໓ ໦ຑຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ ،໦໴໴ّົ໮ໟຍ ສ໴ّຳ ໦ຑຍ໭ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦ຑຎ໳ ໚໴໠໋
،ອ໮ທ໮໤ໟຍ ຮທ໮ໟຍ໭ ،໩ອຎປ ໦ຑຍ໭ ،ෲຍ ອຎປ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ ،(٩)໦໴໤ໟຎ໌ໟຍ ຀ຎິ໧ ຓສ໴ّຳ

.໪‫ـ‬ໟ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬١


.໥ ໭ ຝ ໲໓ ຓອຎ໳ຯ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٢
.ໝ໮ຳອ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໞ
๼ ໛ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٤
. ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
ຕຍ໮໠ົ :ຝ ໲໓ ຎ໬ໟສຑ ຩອ໭໭ ،໥ ໭ ຝ ໲໓ ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຓຮ໘໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٦
.໪໴໠໋ ෲຍ
ຕຩອ໭໭ ،ຝ ໭ ໥ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.ຓອຎ໳ະໟຍ ດ໤໠໛ ໥ຎໜ໣ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໝ໮໘ທ ດ໤໠໛
.໪ທຮ໴ວ ໦ຑຍ໭ ،ෲຍ ຓຮ໴ວ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٨
໪๼໧຃໭ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ໮຤໧ ໰໠໋ ໦໴໤ໟຎ໌ໟຍ ຀ຎິ໧ ຓສّ໴ຳ :ຩອ໭໭ ،຀ຎິ๼໨ໟຍ ຓສّ໴ຳ :ຕຩອ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໨ຑ ໪໳ສ໳ ໦໴ຑ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ າ໔໧ ໦໣ ຎ໫ຬວ຃
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٥٣

ຎ๰໌໴໤ຟ ໲໨๼໣ ໢ໜ໴໠໋ ،(١)໚຋ຎ໨໔ຑ ຖ໠๼ຣ ໲ຘ๼ໟຍ ມຍ໭ອ໷ຍ ໰໠໋໭ ،໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ
ຖ໤່໋ ສ໘ໟ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ .ອຎ໬໨๼ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໲໘ຑ໭ ،ຖ໴໘ຑ ຎ໣ ،ຍ๰ສຑ຃ ෲຍ ໡໼ຳ
،(٤)໡໼ຳ໹ຍ ໞ໫຃ ໊໴໤ຟ ໰໠໋໭ ،ຎ໨໴໠໋ ໚ຑ ດຒ໴ຼ໤ໟຍ (٣ )
ຖ໠๼ຟ໭ ،(٢)ດ໳ّຯຮّ ໟຍ
(٦ ) (٥)
໦໌໠໓ ،ຕຍ໮໤ິّ ໟຍ ໞ໫຃ ໊໴໤ຟ ໰໠໋ ຕຍ໮໤ິّ ໟຍ ໲໓ ໚ຘຒ໴ຼ໣ ຖ໤່໋໭
ດّ໣຃ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ໢ໜ໴໠໋ ອ໮ຠໟຍ໭ ໢໠່ໟຍ ັຎຳ຃ ຖິຳّ ຃ ດّ໣຃ ෲຍ
،ຎ໬໴໓ ෲຍ ໢ໜຒທ๼ອ ໲ຘ๼ໟຍ ໢ໜຒທຍຮ໣ ໦໋ ໢ໜຘໟຍຯ຃໭ ،໢ໜ໣ຎ໘໣ ໦໋ ໢ໜຘ໌໓ຩ
.(٨)໢ໜໟຎຘ໗ ໦໣ ໦໴ໜ໤ຘໟຎຑ ໢໬ໟ ໦໳ສ໬ّ ໤໤ໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،(٧)໢ໜຘ໠ຘ໗ ດّ໣຃ ෲຍ ໦໌ໟ໭
໢໬໋ຎຒທ຃໭ ໢໬໋ຎ໴ື຃໭ ،(٩)໢໬໨໣ ໢ໜ໴ໟງ໭ ໪‫ـ‬ໟ໮ຳອ ໰ໟງ໭ ෲຍ ໰ໟງ ຖ຋ຮຑ

.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ຝ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໚໠ຣຮຑ ຖວຎ໧຃໭ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬١
຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ຖ๼໠ຟ໭ ດّ໳ຯຮໟຍ ຩຮທ ໢ໟ ໥ ໲໓໭ ،ຝ ໲໓ ດ໳ຯّຮໟຍ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٢
.຦ຳຎ໨ໟຍ ໯ສໟ ຓຮ๼໓໮ຘ໤ໟຍ
ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋໭ ،ຩ ໲໓ ຖ໤່໋໭ ດ໤໠໛ ຎ໫ສ໌ຑ ຩອ໭໭ .ຝ ໲໓ ຖ๼໠ຟ໭ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٣
.ຝ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ໝສຑ
.ຽອ໷ຍ໭ ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬٤
ສ໌ຑ ຖ๼໠ຟ໭ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຖ໤່໋໭ ດ໤໠໛ ໞຒ໗ ຖ๼໠ຟ໭ ດ໤໠໛ ຕຩອ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ຖ໤່໋໭
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ຕຍ໮໤ິّ ໟຍ ໞ໫຃ ໊໴໤ຟ ໰໠໋ ຕຍ໮໤ّິໟຍ ໲໓ ໚ຘຒ໴ຼ໣ ຖ໤່໋໭ ຓຮ໘໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٦
.໚ຘ໠ຘ໗ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໚ໟຎຘ໗ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.຦ຳຎ໨ໟຍ ໯ສໟ ຓຮ๼໓໮ຘ໤ໟຍ ຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໰໠໋ ໢໬໨໣ ໢ໜ໴ໟງ໭ ෲຍ ໰ໟງ ຖ຋ຮຑ ຩອ໭ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬٩
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٥٤

໦໤ໟ ຏຮຣ໭ ،(٢)໢ໜ໤ໟຎຳ ໦໤ໟ ໢໠ຳ ໲๼໧ງ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ .(١)໢໬຋ຎ໴ໟ໭຃໭
ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ،(٤)ຩຎ໳ຯ ໝກ ෲຍ(٣)໦໌ໟ໭ .ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ،໢ໜຑອຎຣ
ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،ສ໌ຳ ໦ຑ ຮ໤໋ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،ດຒໃຎ໗ ດ໴ّ໣຃ ໲໨ຑ
ຖ໧຃ (٧)໲ຑຄຑ .(٦)໢ໜໟຎຘ໘ໟ (٥)ຖຒ໘๼ ໨ທ໭ ຖ໤ຠໟ຃໭ ຖຟຮຳ຃ ດّ໣຃ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،ຍ๰ຮ໤ື
(٨)
໲໨໣ຮ໛຃໭ ،໚໣ຎ໘໣ ໡ຮ໛຃ ໱ຬ๼ໟຍ ෲຍ ໝຎຳຄ໓ ،໚ຑ ໲ຑຎຼ໣ ໢່໋ ສ໘ໟ ،໲໣ّ ຃໭
ສّ໤຤໣ (١١)ຖ໴ຑ ໞ໫຃ ໦໣ ອ໮ຼ໨໣ ໡ຎ໣ງ ໊໣ ،໙ອຎປ ຐ໠ໃ (١٠)໲໨໗ຯຮ໳ ໥຃ ،(٩)໚ຑ

໲໓ ໢໬຋ຎ໴ໟ໭຃໭ ໢໬໋ຎຒທ຃໭ ໢໬໋ຎ໴ື຃໭ ،໢໬໨໣ ໢ໜ໴ໟງ໭ ໪‫ـ‬ໟ໮ຳອ ໰ໟງ໭ ෲຍ ໰ໟງ ຖ຋ຮຑ :ຓຮ໘໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١
໭ ຩ ໲໓ ໢໬໋ຎ໴ື຃ ໞຒ໗ ໦໣ ຕຩອ໭໭ ،ຩ ໲໓ ໪‫ـ‬ໟ໮ຳອ ໰ໟງ໭ ຓຮ໘໓ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،ຝ
.໥ ໲໓ ໢໬຋ຎ໴ໟ໭຃໭ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،໥
.໚໤ໟຎຳ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.໦໌໠໓ :໥ ໭ ຝ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ຩຎ໳ຯ ໝກ ໞຒ໗ ໭ ຍ๰ຩຎ໳ຯ :‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຩອ໭ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٤
๰ ສຑ ຕຄّ໴໬ທ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.ຖຒ๼໘໨ທ໭ :໦໣ ໻
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،໚ໟຎຘ໘ໟ :໥ ໭ ຝ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໯ຮວ຃ ດຨິ໧ ໦໣ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ສ໗ ໮຤໨ຑ ຝ ໲໓໭ ،໥ ໲໓ ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ຎ໬໠ຒ໗ ຩອ໭ ‫ ـ‬٧
.໲໨໣ຮ໛຃໭ ໝສຑ ໲໨໣ຮໜ໳ ໥຃ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.ຩ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٩
.໲໨໗ຯຮ໳໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
ສ໌ຑ ໚ّ໴ຒ໧ :‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຖ໴ຑ ໞ໫຃ ໝສຑ ໝກ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.ຖ໴ຑ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٥٥
(٢)
໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ (١)໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ๰໬໴ຟ໭ ໙ສ໨໋ ໲໨໠໌ຟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ
،໪ໟ໮ຳອ ໰ໟງ໭ ،(٤)ෲຍ ໰ໟງ ຏຮّ ໘ທ຃ ໲๼໧ງ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ .(٣)ຓຮວ໵ຍ໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓
،(٦)໚ທ໻ຍ໮໤ຑ ،(٥)໚໴ໟງ໭ ،໦ິ຤ໟຍ ໰ໟງ໭ ،ດ໤ໃຎ໓ ໰ໟງ໭ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໰ໟງ໭
໩ອ໮ຟ໭ (٩)໪໤໠໇ ໲໓ ໯ຮຟ໭ ،໪໧ຎ໴໨ຑ ໪໴໠໋ ໰໨ຑ໭ ،(٨)໚ໟຫ (٧)າຳّ ຃ ໦ّ໤໣ ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ໭

ّ ປ ෲຍ ໰ໟງ ຏຮّ ໘ທ຃໭ ،໢໬໨໣ ໢ໜ໴ໟງ໭ ෲຍ ໰ໟງ ຖ຋ຮຑ .໢ໜ໋ຎ໴ື຃ ໰໠໋໭ ،໢ໜ໴໠໋

:‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຩ ໲໓໭ ،໙ສ໨໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ๰໬໴ຟ໭ ໲໨໠໌ຟຍ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١
.໙ສ໨໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥ ໲໓໭ ،໰໨ິ຤ໟຎຑ
.໥ ໭ ຩ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٢
.ຎ໫ສ໌ຑ ໱ສّ໴ຳ ຎ໳ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໰ໟຎ໌ທ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬٤
໢๼໠ຳ໭ ໚໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໢๼໠ຳ໭ ໚໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ :ຓຩຎ໳ຯ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.໢໬໴໠໋
໲໓໭ ،ຏຮ຤ໟຍ ໚ໟ ຐຼ໧໭ ໚໠ທຎ໗ ໦ّ໤໣ ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ໭ :ຓຩຎ໳ຯ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٦
໮຤໧ ໰໠໋໭ ،໢ໜ຋ຍສ໋຃ ໊໴໤ຟ ໦໣໭ ،ຏຮ຤ໟຍ ໚ໟ ຐຼ໧໭ ،໚໠ທຎ໗ ໦ّ໤໣ ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ :ຓຩຎ໳ຯ ຝ
،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓໭ ،ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ ສ໌ຑ ໭ ໚຋ຍສ໋຃ ໦໣ :ຓຩຎ໳ຯ ໝສຑ ດຨິ໧
.໢ໜ຋ຍສ໋຃ ໊໴໤ຟ ໦໣໭ ،ຏຮ຤ໟຍ ໚ໟ ຐຼ໧໭ ໚໠ທຎ໗ ໦ّ໤໣໭ ໚຋ຍສ໋຃ ໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ໭
.າّຳ຃ ສ໌ຑ ັຎຳ຃ :ຩ ໲໓໭ ‫ ـ‬٧
.໚ໟຫ ດ໤໠໛ ໝສຑ ອ໮ຠໟຍ ດ໤໠໛ ຕຩອ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ຝ ໲໓ ຩອ໭ ໦ຘ໤ໟຍ ໲໓ ຎ໣໭ ،໪໤໠໇ ໯ຮຟ຃໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٥٦
(٢ )
໦໴ຒົຎ໨๼ໟຍ໭ ،໢ໜ຋ຍສ໋຃ ໦໣ (١)ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ໭ ،໢ໜ໴ّໟ໭ ຓ໻ຍ໮໣໭ ،໢ໜທ໻ຍ໮໤ຑ ໢ໜ໴ໟງ
،໢ໜ໤ໟຎຳ ໦໤ໟ ໢໠ຳ ໲๼໧ງ .໢໬໋ຎຒທ຃໭ ໢໬໋ຎ໴ື຃ ໦໣ (٣)ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ໭ ،ຏຮ຤ໟຍ ໢ໜໟ
ෲຍ ໝຎຳຄ໓ .໢໛ຍຩຎ໋ ໦໤ໟ ໭ّ ສ໋໭ ،໢໛໻ຍ໭ ໦໤ໟ (٤)໲
ّ ໟ໭໭ ،໢ໜຑອຎຣ ໦໤ໟ ຏຮຣ໭
(٥ )
໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຍ ໲໨໗ຯຮ໳ ໥຃ ،໢ໜ຋ຎ໴ໟ໭຃ ດ໓ຮ໌໣໭ ،໢ໜຘ໓ຮ໌໤ຑ ໲໨໣ຮ໛຃ ໱ຬ๼ໟຍ
໡ສ໗ (٧)໲ໟ ຖຒّ‫ـ‬ຜ໳ ໥຃໭ ،ຓຮວ໵ຍ໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໢ໜ໌໣ ໲໨໠໌ຠ໳ (٦)໥຃໭ ،໢ໜ຋ຍສ໋຃
ສ໨໋ ໢ໜໟ (٩)ຩ໮໤຤໤ໟຍ ໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໨໐໠๼ຒ໳ ໥຃ ໪ໟຄຳ຃໭ ،(٨)ຓຮວ໵ຍ໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໕ສົ
(١٣) (١٢) (١١) (١٠)
໖ໃຎ໧ ຮ໫ຎ໇ ໱ສ໬໣ ໡ຎ໣ງ ໊໣ ໱ອຎປ ຐ໠ໃ ໲໨໗ຯຮ໳ ໥຃໭ ،ෲຍ

.ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


.໦໴ຒົຎ๼໨ໟຍ ໦໣໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໥ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໲ໟ໭໭ ໝສຑ ໝ๴ ຍ໮໣ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ຩ ໭ ໞົ໷ຍ ໲໓໭ ،໲໨໗ຯອ໭ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
.໥຃ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຕຩອ໭໭ ،໲ໟ ດ໤໠໛ ສ໌ຑ ໢໛ສ໨໋ ດ໤໠໛ ຕຩອ໭ ໥ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.ຓຮວ໵ຍ໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໕ສົ ໡ສ໗ ໲ໟ ຖّຒຜ໳ ໥຃໭ :ຓຮ໘໓ ຝ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٨
.໱ຬ๼ໟຍ :ຓຩຎ໳ຯ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.໙ອຎປ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،໢໛ອຎປ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١٠
.໯ສ໫ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຩ ໭ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬١١
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ຮ໫ຎ໇ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٢
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໖຤ໟຎຑ :ຓຩຎ໳ຯ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٥٧

໲ຑຎຼ໤ຑ ໲໨໴ໄ໌໳ ໥຃ ،໩ສ໨໋ ໢ໜໟ ໱ຬ๼ໟຍ ໥ຄຸໟຎຑ໭ ،໢ໜ໘๼ ຤ຑ ෲຍ ໝຄຳ຃໭ .(١)໢ໜ໨໣


ຎ໬ຘ໳ّຯອ ໢່໋຃໭ ،ຎ໬໤່໋຃ ຎ໣ ດຒ໴ຼ໣ ،(٣)໪ຘຒ໴ຼ໤ຑ ຎ๰ຑຎຼ໣ (٢)໲ໄ໌໳ ຎ໣ ໞເ໓຃ ໢ໜຑ
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٤)໦໴຿ອ໷ຍ໭ ຕຍ໭ຎ໤ິّ ໟຍ ໊໴໤ຟ ໲໓໭ ،໡໼ຳ໹ຍ ໲໓
໲໣ຎ໘໣ ໲໓ ໲໨໠໌ຟຍ ໢
ຎ໴຤໣ ໱ຎ໴຤໣ ໞ໌ຟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .ຓຮ໔໐໣໭ ດ໤ຣອ໭ ຕຍ໮໠ົ ໚໨໣ ໪ໟຎ໨ທ ໦ّ໤໣ ຍຬ໫
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٥)ສّ໤຤໣ ໝກ໭ ສّ໤຤໣ ຕຎ໤໣ ໲ທຎ໤໣໭ ،ສّ໤຤໣ ໝກ໭ ສّ໤຤໣
໡໮໳ ຍຬ໫ ໥ّ ງ ໢
(٧)
໥ຎິໟ ໰໠໋ ،໦໴໌໠ໟຍ ໦ຑຍ ໦໴໌໠ໟຍ ،ຩຎຒ໛໷ຍ ດ໠໛ກ ໦ຑຍ໭ ،(٦)ດ໴ّ໣຃ ໮໨ຑ ໪ຑ ຖ໛ຮّ ຒທ
๼ ໛ ໲໓ ،(٨)໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໚໴ّຒ໧
໪໴໠໋ ໚໴ّຒ໧ ໪໴໓ ໒໗໭ ໒໗໮໣໭ ໦ໃ໮໣ ໞ
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٩)໡໼ّິໟຍ ໪ໟກ໭
໚໨໣ ໢໬໴໠໋ ،ດ໳໭ຎ໌໣ ໦ຑ ສ໳ະ໳໭ ،ດ໳໭ຎ໌໣໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ຎຑ຃ ໦໌ໟຍ ໢

.໢ໜໟ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


.໰ໄ໋຃ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
໲໓໭ ،໪ຘຒ໴ຼ໤ຑ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥ ໲໓ ຩອ໭ ໢໌໧ .ດຒ໴ຼ໤ຑ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
ຎ๼໧ງ :ໝ໮໗຃ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ຩອ໭໭ ،ດຒ໴ຼ໣ ໦໣ ຎ໬ໟ ຎ໳ :ຎ໫ສ໌ຑ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ
.໥໮໌ຟຍອ ໝສຑ ໥໮໌ຟຍّຮໟຍ :ຝ ໲໓ ໦ໜໟ໭ ،ດຒ໴ຼ໣ ໦໣ ຎ໬ໟ ຎ໳ ،໥໮໌ຟຍອ ໪໴ໟງ ຎ๼໧ງ໭ ෲ
.຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ສ໗ ໮຤໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،ຽອ໷ຍ໭ :໥ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
໡໮໳ ຍຬ໫ ໥ّ ງ :໥ ໲໓໭ ،ດّ໴໣๸຃ ໝກ໭ ຩຎ໳ຯ ໝກ ໰໠໋ ດ໨໌໠ໟຍ ໪໴໓ ໝ๼ະ໨ُ໳ ໡໮໳ ຍຬ໫ ໥ّ ງ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.ຖໟ๼ະ໨ທ ໝສຑ ໝະ໨ທ :ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋໭ ،ດّ໴໣຃ ໝກ໭ ຩຎ໳ຯ ໝກ ໰໠໋ ດ໨໌໠ໟຍ ໪໴໓ ຖໟ๼ະ໨ທ
.໥ຎິໟ໭ ໚໧ຎິໟ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ຓຮ໘໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٨
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ :ຎ໬ໟສຑ ຩອ໭ ໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،ຩ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ‫ ـ‬٩
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٥٨

໢໬໴໠໋ ໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ،ຩຎ໳ຯ ໝກ ໪ຑ ຖຣຮ໓ ໡໮໳ ຍຬ໫໭ .(١)໦໳ສຑ໵ຍ ສຑ຃ ດ໨໌໠ໟຍ
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٣)໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ໦໴ິ຤ໟຍ ໢໬໠ຘ໘ຑ ،(٢)ດ໨໌໠ໟຍ
໦໌໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ ໒໋ຎເ໓ ໢
،ຍຬ໫ ໲໔໗໮໣ ໲໓ (٥)໭ ،໡໮໴ໟຍ ຍຬ໫ ໲໓ ໚໴ໟງ ຏຮّ ໘ທ຃ ໲๼໧ງ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٤)ຏຍຬ໌ໟຍ໭ ໚໨໣
໚໴ّຒ໧ ໝກ໭ ໚໴ّຒ໨ໟ ຓ໻ຍ໮໤ໟຎຑ໭ ،໢໬໴໠໋ (٦)ດ໨໌໠ໟຍ໭ ،໢໬໨໣ ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ ،໲ທຎ໴ຣ ໡ຎ໳ّ຃໭
.(٧)໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋໭ ໪໴໠໋
:‫( ـ‬٩)ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ‫( ـ‬٨)ໝ໮໘໳ ໢
ّປ

ّ ໬๼໠ໟຍ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


ສຑ຃ ດ໨໌໠ໟຍ ດ໳໭ຎ໌໣ ໦ຑ ສ໳ະ໳ ໰໠໋໭ ،ດ໳໭ຎ໌໣໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ຎຑ຃ ໦໌ໟຍ ໢
.໦໳ສຑ໵ຍ
.ດ໨໌໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ :ຩ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٢
໦໴ິ຤ໟຍ ໢໬໠ຘ໘ຑ ດ໨໌໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ ،໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ຩຎ໳ຯ ໝກ ໪ຑ ຖຣຮ໓ ໡໮໳ ຍຬ໫໭ :ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ‫ ـ‬٣
،໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ໝສຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ :ຩ ໲໓໭ ،໥ ໭ ຝ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ
ໝກ໭ ສ໌ຑ ດ໨໌໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ :‫ ـ‬໯ຮວ຃ ດຨິ໧ ໦໣ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ ໮຤໨ຑ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭
.໥ຍ໭ຮ໣
ّ ໬๼໠ໟຍ :ຩອ໭ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໢໬໠ຘ໘ໟ ‫؛‬๰ຍສຑ຃ ດ໨໌໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ ໒໋ຎເ໓ ໢
.໥ ໲໓ ໭ຍ໮ໟຍ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٥
.໦໌໠ໟຎຑ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥ ໲໓໭ ،ດ໨໌໠ໟຍ໭ ໝສຑ ໦໌໠ໟຎຑ໭ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
ຖ໴ຑ ໞ໫຃໭ ສّ໤຤໣ ໚ّ໴ຒ໨ໟ :໥ ໲໓໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໚ّ໴ຒ໧ ຖ໴ຑ ໞ໫຃໭ ໚ّ໴ຒ໨ໟ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໚ّ໴ຒ໧
.ໝ໮໘ທ ໢
ّ ປ :໥ ໭ ຝ ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຩ ໲໓ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٩
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٥٩

ّ ‫ـ‬ຣ (١)໢‫ــ‬໠໇ ໢ໟຎ‫ ໇ــ‬ໝّ໭຃ ໦‫໌ــ‬ໟຍ ໢


໪‫ ـ‬ໟ ໊ຑຎ‫ـ‬ທ ຮ‫ــ‬ວກ໭ ،ສ‫ــ‬໤ّ ຤໣ ໝກ໭ ສ‫ــ‬໤ّ ຤໣ ໖ ّ ‫ـ‬໬໠๼ໟຍ
،ຖ໌໳ຎ‫ື ــ‬໭ ،(٣)໦໴ິ‫ ــ‬຤ໟຍ (٢)ຕສ‫ ــ‬໫ຎຟ ໲‫ ــ‬ຘໟ๼ຍ ດຑຎຼ‫໌ ــ‬ໟຍ ໦‫໌ ــ‬ໟຍ ໢
ّ ‫ـ ـ‬໬໠๼ໟຍ .໚‫ ــ‬ໟຫ ໰‫ ــ‬໠໋
ّ ໬๼໠ໟຍ .(٥)໪໠ຘ໗ ໰໠໋ (٤)ຖ໌໳ຎຑ໭
.ຎ๰໌໴໤ຟ ໢໬໨໌ໟຍ ໢
.(٧)ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໚ໟຫ (٦)ໝ໮໘໳
:(٨)ໝ໮໘໳ ໢
ّປ
.(٩)໚‫ــ‬຋ຎ໨໔ຑ ຖ‫ ـ‬໠๼ຣ ໲‫ــ‬ຘໟ๼ຍ ມຍ໭ອ໷ຍ ໰‫ــ‬໠໋໭ ،ෲຍ ສ‫ــ‬ຒ໋ ຎ‫ــ‬ຑ຃ ຎ‫ــ‬໳ ໚‫ــ‬໴໠໋ ໡໼ّິ‫ ـ‬ໟຍ

.ຩ ໲໓ ໢໠໇ ຩຮທ ໢ໟ໭ ،໢໬໗໮໘ຣ ສّ໤຤໣ ໝກ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຕຩອ໭ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬١
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ໥ ໲໓ ຕສ໫ຎຟ ຕຩອ໭໭ ،ຖຑອຎຣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
໮຤໧ ໰໠໋ ໪໠ຘ໗ ໰໠໋ ໩຀ຍສ໋຃ ຖ໌໳ຎທ໭ ໦໴ິ຤ໟຍ ຖຑອຎຣ ໪໴໓໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຓຩຎ໳ຯ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໨ຑ ໪໳ສ໳ ໦໴ຑ ຖ໧ຎ໛ ດຨິ໧ ໦໣ ຎ໫ຬວ຃ ໪๼໧຃໭ ຦ຳຎ໨ໟຍ ໪຤ّ຤ົ
ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓໭ ،ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຖ໌໳ຎຑ໭ ສ໌ຑ ຖ໌ຑຎທ໭ ດ໤໠໛ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬٤
໲໓໭ ،ຖ໌໳ຎຑ ໝສຑ ຖ໌ຑຎທ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬໴໓໭ ،ຖ໌໳ຎຑ໭ ສ໌ຑ ໪຋ຍສ໋຃
.໪໠ຘ໗ ໰໠໋ ຖ໌໳ຎື໭ :ຩ
໪຤ّ຤ົ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຎ໫ສ໌ຑ ຩອ໭໭ ،໩ອຎຼ໧຃ ໞຘ໗໭ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
ّ ໬໠ໟຍ :‫ ـ‬໯ຮວ຃ ດຨິ໧ ໦໣ ຦ຳຎ໨ໟຍ
.໢໬໴໠໋ ໚ຘ໤໘໧໭ ،໚ຳຄຑ໭ ،໚ຘ໨໌ໟ ໞ໌ຟຍ ໢
.ໝ໮໘ທ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٧
.ໝ໮໘ທ ໢
ّ ປ :ຩ ໲໓໭ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ໞ໗ ໢
ّ ປ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.໚໠ຣຮຑ ຖວຎ໧຃໭ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٦٠

ຮ‫ـ‬ວກ ෲຍ ໪‫ـ‬໠໌ຟ ໻໭ ،ອຎ‫ـ‬໬໨๼ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໲໘ຑ໭ ຖ໴໘ຑ ຎ໣ ،ຍ๰ສຑ຃ ෲຍ ໡໼ຳ ໲໨๼໣ (١)໚໴໠໋
،(٤)໦໴ິ‫ـ‬຤ໟຍ ໦‫ـ‬ຑ ໲
ّ ‫ـ‬໠໋ (٣)໰‫ـ‬໠໋໭ ،໦໴ິ‫ـ‬຤ໟຍ ໰‫ـ‬໠໋ ໡໼ّິໟຍ .(٢)໢ໜທອຎ໳ະໟ ໲໨๼໣ ສ໬໌ໟຍ
.(٦)໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃ (٥)໰໠໋໭
.(٨)ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໚ໟຫ (٧)ໝ໮໘໳
:ຓສຣຍ໭ ຓّຮ໣ (٩)ໝ໮໘໳ ໢
ّປ
໢ ๰ ໭ّ ຃ ໪‫ـ‬ຑ ຃ສ‫ـ‬ຑຍ໭ ،(١١)໲໨๼‫ـ ـ‬໣ ໦‫ـ໌ـ‬໠ໟຎ‫ـ‬ຑ ໢‫ـ‬ໟຎ‫ ໇ـ‬ໝّ໭຃
ّ ‫ ـ‬ປ ،໻ (١٠)

๼ ‫ـ‬ວ ໢
ّ ‫ـ‬໬๼໠‫ـ‬ໟຍ

.໢ໜ໴໠໋ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬١


،ෲຍ ໪໠໌ຟ ໻໭ :ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋໭ ،໢ໜທອຎ໳ຯ ໦໣ ສ໬໌ໟຍ ຮວກ ໪໠໌ຠ໳ ໻໭ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.໢ໜທອຎ໳ຯ ໦໣ :໥ ໲໓໭
.໲໠໋ ໞຒ໗ ໰໠໋ ໆ໔ໟ ຮ໴໐ຑ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ໭ ຦໴ຸໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ຶ໣ຎ໫ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ດຨິ໧ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ຩ໻໭຃ ໰໠໋໭ :ຓຩຎ໳ຯ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٤
.ຝ ໲໓ ໰໠໋ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٥
ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຍຬໜ໫໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ຩ ໢໬ຠ໬໣ ຍ໮ໟຬຑ ໦໳ຬ๼ໟຍ :ຓຩຎ໳ຯ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،ດຨິ໧ ໰໠໋
.ໝ໮໘ທ :ຩ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٨
 :ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຩອ໭໭ ،ໝ໮໘໳ ໝສຑ ໝ໮໘ທ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.ໝ໮໘ທ ໢
ّ ປ :ຩ໲໓໭ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣
.ດຨິ໧ ໰໠໋ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓໭ ،ຩ ໲໓ ຺
๼ ວ ດ໤໠໛ ສ໌ຑ ຖ໧຃ ດ໤໠໛ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬١٠
.ຩ ໲໓ ໲๼໨໣ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١١
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٦١

ّ ໬๼໠ໟຍ .໊ຑຍຮໟຍ໭ ،ບໟຎຜໟຍ໭ ໲໧ຎຜໟຍ(١)໦໌ໟຍ


໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦໌ໟຍ໭ ،(٢)ຎ๰ິ໣ຎວ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢
ໝກ໭ (٣)ຍ๰ຩຎ໳ຯ໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ໲ຑ຃ ໝກ໭ ،ຍ๰ຮ໤ື໭ ،ສ໌ຳ ໦ຑ ຮ໤໋໭ ،ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ໭ ،ຩຎ໳ຯ
. (٥ )
ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ،໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ (٤)໥ຍ໭ຮ໣໭ ،ຩຎ໳ຯ
:(٦)ໝ໮໘໳໭ ،ສຠິ໳ ໢
ّປ
ෲ ສ໤຤ໟຍ .(٨)໢໬ຑຎຼ໣ ໰໠໋ (٧ )
໚ໟ ໦໳ຮ໛ຎຸໟຍ ສ໤ຣ ສ໤຤ໟຍ ໚ໟ ໢
ّ ໬໠๼ໟຍ
(١٠)
໡໮໳ ّ ໬๼໠ໟຍ .(٩)໲ຘ໳ّຯອ ໢໴່໋ ໰໠໋
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໋ຎ໔ື ໲໨໗ຯອຍ ໢

.ຩ ໲໓ ໦໌ໟຍ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١


.໩຀ຎຑກ໭ :ຓຩຎ໳ຯ ‫ ـ‬ດຨິ໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.຦ຳຎ໨ໟຍ ໯ສໟ ຓຮ๼໓໮ຘ໤ໟຍ ໯ຮວ໷ຍ ຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ໚ໟຬ໛໭ ຩ ໲໓ ຍ๰ຩຎ໳ຯ໭ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٣
.຦ຳຎ໨ໟຍ ໯ສໟ ຓຮ๼໓໮ຘ໤ໟຍ ໯ຮວ໷ຍ ຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ໚ໟຬ໛໭ ຩ ໲໓ ໥ຍ໭ຮ໣໭ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٤

ّ ປ ،໦໌໠ໟຎຑ ໚໴ّຒ໧ ໝກ ໢໠໇ ໢ໟຎ໇ ໝّ໭຃ ຺ ّ ໬໠๼ໟຍ :ຍຬໜ໫ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຕຩອ໭ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٥
๼ ວ໢
໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒُ໋ ໦໌ໟຍ໭ ،໩ຎຑ຃໭ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬໠๼ໟຍ .໦໳ຮວ໵ຍ໭ ໦໴ໟّ໭໷ຍ ໦໣ ສ໤ّ ຤໣ ໝກ ຀ຍສ໋຃ ໦໌ໟຍ
໲໓ ຺
๼ ວ ສ໌ຑ ຖ໧຃ ຕຩອ໭໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ،ດຒໃຎ໗ ດ໴ّ໣຃ ໲໨ຑ໭ ،໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ،ຩຎ໳ຯ
.໥
.ໝ໮໘ທ໭ ،ສຠິທ ໢
ّ ປ :ຩ ໲໓໭ ،ຎ໬໴໓ ໝ໮໘ທ ຓສຠຳ ສຠິທ ໢
ّ ປ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໚ໟ ດ໤໠໛ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٧
.໲ຑຎຼ໣ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
.໢໬໴໓ ໲ຘّ໳ຯອ໭ ໲ຑຎຼ໣ :ຩອ໭ ໥ ໲໓໭ ،໢໬໴໓ :ຓຩຎ໳ຯ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٩
.໥ ໭ ຝ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬١٠
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٦٢

،(١)໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ໙ສ໨໋ ໕ສົ ໡ສ໗ ໲ໟ ຖຒّ‫ ـ‬ປ໭ ،ຩ໭ອ໮ໟຍ


.(٢)໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ຩ ໢໬ຠ໬໣ ຍ໮ໟຬຑ ໦໳ຬ๼ໟຍ
໩ອ໭ະທ ໥຃ ຖ໌ໄຘຳຍ ໥ງ(٥)໭ :(٤)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋(٣)ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ດ໤໘໠໋ ໝຎ໗
.(٨)໚ໟຫ ໊໴໤ຟ ຏຍ໮ປ ໚໠໓ ،ໞ໌໓ຎ໓ (٧)໙ອຍຩ (٦)໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ໡໮໳ ໞ
๼ ໛ ໲໓

 W[‫א‬‫]א‬
ຖຟຮວ :ໝຎ໗ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໦໋ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໯໭ອ໭
ຎ໣ສ໌ຑ ،໱
ّ ຮ໐ໟຍ ໰ໟງ ‫ ـ‬ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ດ໋ຎ໤ຟ໭ ‫ ـ‬ໝຎ໤ّ ຠໟຍ ໥ຍຮ໬໣ ໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ ໊໣
໦໣ ຎ໨໏ຮ໓ ຎ໤ّ ໠໓ ،ດ໨໳ສ໤ໟຍ ໰ໟງ ຓຮ໴຤ໟຍ ໦໣ ຎ໧ຮິِ ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ຝຮວ

.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ :ຎ໫ສ໌ຑ ຩອ໭ ຩ ໲໓ ‫ ـ‬١


.໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ :໥ ໲໓໭ ،໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ :ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.ຮ໗ຎຒໟຍ ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ ດ໤໘໠໋ :໪ໟ໮໗ ຝ ໲໓ ຩຮ໳ ໢ໟ ‫ ـ‬٤
.ຎ໬ໟສຑ ດ໤໘໠໋ ຎ໳ :໥ ໭ ຝ ໲໓໭ ،ຩ ໲໓ ໭ຍ໮ໟຍ ຩຮທ ໢ໟ ‫ ـ‬٥
.ຩ ໲໓ ຍຬ໛໭ ،໦໣ ໝສຑ ໲໓ :‫ ـ‬ໝສຑ ດຨິ໧ ໮຤໧ ໰໠໋ ‫ ـ‬ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໲໓ ‫ ـ‬٦
.໙ຮ໫ຩ ໦໣ :໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٧
.໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ຀ຎື ໥ງ :ຓຩຎ໳ຯ ໥ ໭ ຝ ໲໓ ‫ ـ‬٨
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٦٣‬‬

‫‪:ຎ໨ໟ ໝຎ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ດ໴ຣຎ໧ ໰ໟງ ໪໬ຟ໭ ໥ຍ໮໔ົ ໑ຮົ ຓອຎ໳ະໟຍ‬‬
‫‪໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ັ຃ອ ສ໨໋ ໦໣ ໥ຎໜ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ອ໭ະທ‬‬
‫໋‪.໪໌໣ ຎ໧຃໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໪໴ໟງ ຄ໣໭຃ ຎ໨໫ຎ໫ ໦໣ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠‬‬
‫‪،໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ຎ໫ຍ໭ອ ໲ຘ๼ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໥ຍ໮໔ົ ຎ໋ສ໓ :ໝຎ໗‬‬
‫‪ັ຃ອ ສ໨໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ໰໠๼ົ ໢‬‬
‫໋‪ّ ປ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦‬‬
‫‪ ້ຩّ ໮໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃‬ـ ‪ ຎ໫ຮຑຩ ໲໓‬ـ ‪،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃‬‬
‫‪໥ຎໜ໓ .້ຩّ ໭໭ ،໩໮຤໧ ໪໬ຟ໭ ຎ๰໓ຮຼ໨໣ ،໢໴໠ິຘໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰ໟງ ຄ໣໭຃໭‬‬
‫‪:(١)ຎ໤໫ຮຑຩ ໲໓ ຎ໋ຩ ຎ໤໴໓‬‬
‫ﻛﺮب‬ ‫ﻛﺎﺷﻒ ﹸ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻀﻄﺮﻳﻦ‪ ,‬ﻳﺎ ﹺ ﹶ‬ ‫دﻋﻮة ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﱢ ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﳎﻴﺐ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫‪‬ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ‪ ,‬ﻳﺎ ﹸ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻜﺮﻭﺑﲔ‪ ,‬ﻭﻳﺎ ﹺ ﹶ‬
‫ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺴﺘﴫﺧﲔ‪ ,‬ﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﴏﻳﺦ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺴﺘﻐﻴﺜﲔ‪ ,‬ﻭﻳﺎ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻏﻴﺎث اﳌﹾـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ﺑﺎﳌـ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻫﻮ ﹺ ﹾ‬ ‫ﺮء ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺣﺒﻞ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹾأﻗﺮب ﹶ ﹺ‬
‫ﹶﻨﻈﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻭﻗﻠﺒﻪ‪ ,‬ﹶﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺑﲔ ﹾاﳌـﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﳛﻮﻝ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫اﻟﻮرﻳﺪ‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫إﱄ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹸ ﱠ‬
‫اﺳﺘﻮ￯‪,‬‬ ‫اﻟﻌﺮش ﹾ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﺮﺣﻴﻢ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬‫اﻟﺮﲪﻦ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻫﻮ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺒﲔ‪ ,‬ﹶﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫اﻻﹾ ﹾﹶﻋﲆ ﹶﻭ ﹺﺑﺎﻻﹸﻓـ ﹺﹸﻖ ﹾاﳌـﹸ ﹺ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﹺ‬ ‫ﳜﻔﻰ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺧﺎﺋﻨﺔ اﻻﹾ ﹾ ﹸ ﹺ‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫ﺧﺎﻓﻴﻪ‪,‬‬‫ﹶﹲ‬ ‫ﻣﻦ ﻻ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫اﻟﺼﺪﻭر‪ ,‬ﹶﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶﻋﲔ ﹶﻭﻣﺎ ﹸ ﹾﲣﻔﻲ ﱡ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬
‫ﺗﺸﺘﺒﻪ ﹶ ﹺ‬
‫ﻣﻦ ﻻ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹸ‬
‫ﻳﱪﻣﻪ‬ ‫اﳊﺎﺟﺎت‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹾ‬‫ﹸ‬ ‫ﺗﻐﻠﻄﻪ ﹾ‬
‫ﻣﻦ ﻻ ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶﺻﻮات‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻻﹾ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﻻ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﻳﺎ ﹶ ﹾ‬
‫ﺷﻤﻞ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻓﻮت‪ ,‬ﻭﻳﺎ ﹺ‬ ‫ﻛﻞ ﹶ ﹴ‬ ‫ﻠﺤﲔ‪ ,‬ﻳﺎ ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭﺑﺎرئ ﱡ ﹸ ﹺ‬
‫اﻟﻨﻔﻮس‬ ‫ﻛﻞ ﹶ ﹾ ﹴ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﹸ ﱢ‬
‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻣﺪرﻙ ﹸ ﱢ ﹾ‬ ‫إﳊﺎح ﹾاﳌـﹸ ﹼ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹾ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻗﺎﴈ ﹾ‬ ‫ﺷﺄﻥ‪ ,‬ﻳﺎ ﹺ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﹺﰲ ﹶ ﹴ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻣﻨﻔﺲ‬ ‫اﳊﺎﺟﺎت‪ ,‬ﻳﺎ ﹸ ﹶ ﱢ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻛﻞ ﹶ ﹾ ﹴ‬ ‫ﻫﻮ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﹾاﳌـﹶ ﹾﻮت‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶﹾﹶ‬
‫ﻛﺎﰲ ﹾاﳌ ﹸـ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﱄ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹸ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫اﹾ ﹸ ﹺ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﻬﲈت‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹼ‬ ‫اﻟﺮﻏﺒﺎت‪ ,‬ﻳﺎ ﹺ ﹶ‬ ‫اﻟﺴﺆﻻت‪ ,‬ﻳﺎ ﹶ ﹺ ﱠ ﱠ‬ ‫ﻣﻌﻄﻲ ﱡ‬ ‫ﻟﻜﺮﺑﺎت‪ ,‬ﻳﺎ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹸ‬

‫‪ ١‬ـ ‪.຦ິ໨ໟຍ ໑໼ຘວຍ ໰ໟງ ຓອຎື໹ຍ ໥໭ຩ ໦໣ ໂ໘໓ ໞົ໷ຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ ໲໓ ຎ໧ສ໤ຘ໋ຍ‬‬
‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪٦٤‬‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻛﻞ ﹶ ﹴ‬ ‫ﹺ‬
‫أﺳﺎﻟﻚ‬ ‫ﹶرض‪ .‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫اﻟﺴﲈﻭات ﹶﻭاﻻﹾ ﹾ ﹺ‬ ‫ﳾء ﹺﰲ ﱠ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﹶ ﹲ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﹾ ﹸ‬ ‫ﳾء‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﱢ ﹾ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹾ‬
‫ﺑﻨﺖ ﹶ ﹺ ﱢ ﹶ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﹺ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺑﺤﻖ ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﻋﲇ ﹺ‬ ‫ﺑﺤﻖ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﻧﺒﻴﻚ‪,‬‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶﻭ ﹺ ﹶ ﱢ‬ ‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﻨﺒﻴﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱟ‬ ‫ﺧﺎﺗﻢ ﱠ ﹺ ﹼ ﹶ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺﹶ ﱢ ﱠ‬
‫ﻭﲠﻢ‬‫أﺗﻮﺟﻪ ﹺﰲ ﹶﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫إﻟﻴﻚ ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﲠﻢ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻓﺈﲏ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫ﺴﲔ; ﹶ ﹺ ﹼ‬ ‫ﻭاﳊـﹸ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺴﻦ ﹶ ﹾ‬ ‫اﳊـﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭﺑﺤﻖ ﹾ‬ ‫ﹶﹺﹶ ﱢ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻭﺑﺤﻘﻬﻢ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ‪,‬‬ ‫ﻭأﻋﺰﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭاﻗﺴﻢ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹸ‬ ‫أﺳﺄﻟﻚ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹸ‬ ‫إﻟﻴﻚ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ ﱢ ﹺ ﹾ‬ ‫أﺗﺸﻔﻊ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﲠﻢ ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫أﺗﻮﺳﻞ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶﹶ ﱠ ﹸ‬
‫ﻋﲆ‬ ‫ﻓﻀﻠﺘﻬﻢ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺬﻱ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻋﻨﺪﻙ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﱠ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻘﺪر ﱠاﻟﺬﻱ ﹶﳍـﹸ ﹾﻢ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﻨﺪﻙ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﱠاﻟﺬﻱ ﹶﳍـﹸ ﹾﻢ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶﹺ ﱠ ﹺ‬
‫اﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ,‬ﹺ ﹺ‬ ‫ﻋﻨﺪﻫﻢ‪ ,‬ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﺑﺎﺳﻤﻚ ﱠاﻟﺬﻱ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭﺑﻪ‬ ‫دﻭﻥ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺧﺼﺼﺘﻬﻢ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻭﺑﻪ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻭأﺑﻨﺖ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﻌﺎﳌﲔ‬ ‫ﻋﲆ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﻀﻠﻬﻢ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﺎﻕ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﹶ‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ,‬ﹶ ﹼ‬ ‫ﻓﻀﻞ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻓﻀﻠﻬﻢ ﹾ‬ ‫ﹸ ﹾ‬ ‫أﺑﻨﺘﻬﻢ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶﹶ ﹾﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﻏﻤﻲ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹼ‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻭأﻥ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫آﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬
‫ﻭﻋﲆ ﹺ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹶ‬
‫ﺗﺼﲇ ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬ ‫أﻥ ﹸ ﹶ ﱢ ﹶ ﹶ‬ ‫أﺳﺎﻟﻚ ﹶ ﹾ‬ ‫ﲨﻴﻌﺎ‪ .‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹰ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻲ اﳌﹾـﹸ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﻛﺮﰊ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﲡﲑﲏ ﹶ‬ ‫دﻳﻨﻲ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﺗﻘﴤ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹸاﻣﻮرﻱ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻬﻢ ﹾ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﳘﻲ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶﱢ‬
‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﺗﻐﻨﻴﻨﻲ ﻋ ﹺﻦ ﹾاﳌـﹶ ﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﳘﻪ‪,‬‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻫﻢ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﺗﻜﻔﻴﻨﻲ ﹶ ﱠ‬ ‫ﹶﳐﻠﻮﻗﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺴﺄﻟﺔ ﹺ ﹶإﱃ ﹾاﻝ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹾ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾﹶ ﹾﹺ‬
‫أﺧﺎﻑ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﺣﺰﻭﻧﺔ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻋﴪﻩ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻋﴪ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺟﻮرﻩ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﺟﻮر ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹾﹶ‬
‫أﺧﺎﻑ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﺑﻐﻲ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻣﻜﺮﻩ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻜﺮ ﹶ ﹾ‬ ‫ﴍﻩ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﴍ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺣﺰﻭﻧﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﹸ ﹸ ﹶﹶﹸ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻣﻘﺪرة ﹶ ﹾ‬ ‫ﻛﻴﺪﻩ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻛﻴﺪ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹸ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺑﻐﻴﻪ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾﹶﹸ‬
‫ﻭﻣﻜﺮ ﹾاﳌـﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ ﹸ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻠـﻬﻢ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻜﺮة‪ .‬ﹼ ﹸ ﱠ‬ ‫ﹶ‬ ‫اﻟﻜﺎﻳﺪﻳﻦ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻛﻴﺪ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﺗﺮد ﹶ ﱢ‬ ‫ﻋﲇ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭأﻣﺎﻧﻴﻪ‪,‬‬ ‫ﻭﺑﺄﺳﻪ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻜﺮﻩ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻛﻴﺪﻩ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﴏﻑ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻓﻜﺪﻩ‪ ,‬ﹶﻭا ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻛﺎدﲏ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹶ‬ ‫ﻓﺄردﻩ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫أرادﲏ ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﲡﱪﻩ‪,‬‬ ‫ﺑﻔﻘﺮ ﻻ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹺ ﹶ ﹾ ﹴ‬ ‫اﺷﻐﻠﻪ ﹶ ﹼ‬ ‫اﻟﻠـﻬﻢ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺷﺌﺖ‪ .‬ﹼ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻭأﻧﻰ ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺷﺌﺖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻛﻴﻒ ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭاﻣﻨﻌﻪ ﹶ ﹼ‬
‫ﹶ ﹾﹶﹾﹸ‬
‫ﹶﹶﹴ‬
‫ﻭﻣﺴﻜﻨﺔ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﱟ‬ ‫ﻭﺑﺴﻘﻢ ﻻ ﹸ ﹺ‬ ‫ﺗﺴﺪﻫﺎ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹸ ﹾ ﹴ‬ ‫ﺗﺴﱰﻩ‪ ,‬ﹺ ﹶ ﹴ‬ ‫ﹺ ﹴ‬
‫ﺗﻌﺰﻩ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭذﻝ ﻻ ﹸ ﱡ ﹸ‬ ‫ﻭﺑﻔﺎﻗﺔ ﻻ ﹶ ﹸ ﱡ‬ ‫ﻭﺑﺒﻼء ﻻ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﻔﻘﺮ ﹺﰲ ﹾ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭأدﺧﻞ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺑﺎﻟﺬﻝ ﹶﻧﺼﺐ ﹶ ﹺ‬
‫ﻣﻨﺰﻟﻪ‪,‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫اﴐب ﹺ ﱡ ﱢ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ‬ ‫اﻟﻠـﻬﻢ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﲡﱪﻫﺎ‪ .‬ﹼ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻻ ﹶﹾﹸﹸ‬
‫ﻓﺮاغ ﹶﻟﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﺑﺸﻐﻞ ﹺ ﹴ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹺ ﹸ ﹾ ﹴ‬ ‫ﻭاﻟﺴﻘﻢ ﹺﰲ ﹶ ﹶﺑﺪﻧـ ﹺﹺﻪ‪ ,‬ﹶ ﹼ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹺﱠﹶ‬
‫ﻭأﻧﺴﻪ‬ ‫ﺷﺎﻏﻞ ﻻ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺗﺸﻐﻠﻪ ﹶ ﹼ‬‫ﺣﺘﻰ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭاﻟﻌﻠﺔ ﹶ ﱡ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﻳﺪﻩ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫أﻧﺴﻴﺘﻪ ﹺذ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺﹾ‬
‫ﻭرﺟﻠﻪ‬ ‫ﻭﺑﴫﻩ ﹶﻭﻟﺴﺎﻧـﹺﻪ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺑﺴﻤﻌﻪ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﺧﺬ ﹶ ﹼ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻛﺮﻙ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ذﻛﺮﻱ ﹶﻛﲈ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٦٥‬‬
‫اﻟﺴﻘﻢ‪ ,‬ﻭﻻ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﲨﻴﻊ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﹺﰲ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭأدﺧﻞ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹶﹾﹺﹺ‬
‫ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺗﺸﻔﻪ ﹶ ﹼ‬ ‫ذﻟﻚ ﹾ ﱡ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺟﻮارﺣﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﲨﻴﻊ ﹶ‬ ‫ﻭﻗﻠﺒﻪ ﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹶ‬
‫ذﻛﺮﻱ‪ ,‬ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭﻋﻦ ﹺ ﹾ‬ ‫ﺷﺎﻏﻼ ﹺ ﹺﺑﻪ ﹶ ﹼ‬ ‫ﺷﻐﻼ ﹺ ﹰ‬ ‫ﲡﻌﻞ ﹺ ﹶ‬
‫ﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻛﺎﰲ ﻣﺎ ﻻ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭاﻛﻔﻨﻲ ﻳﺎ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹸﻟﻪ ﹸ ﹾ ﹰ‬ ‫ﹶﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭﻣﻐﻴﺚ ﻻ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹲ‬ ‫ﻣﻔﺮج ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻣﻔﺮج ﻻ ﹸ ﹶ ﱢ ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹶ ﱢ ﹲ‬ ‫ﻛﺎﰲ ﹺ ﹶ‬ ‫اﻟﻜﺎﰲ ﹶﻭﻻ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻓﺈﻧﻚ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺳﻮاﻙ; ﹶ ﹺ ﱠ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹶ‬
‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬
‫ﻭﻣﻐﻴﺜﻪ‬ ‫رﺟﺎؤﻩ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹸﹸ‬ ‫ﻛﺎﻥ‬
‫ﻣﻦ ﹶ‬ ‫ﺧﺎب ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪.‬‬ ‫ﺟﺎر ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﺟﺎر ﻻ ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹲ‬ ‫ﻣﻐﻴﺚ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹸ ﹶ‬
‫ﻭﻣﻨﺠﺎﻩ‬
‫ﻏﲑﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻠﺠﺄ ﹸﻩ ﹺإﱃ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻬﺮﺑﻪ ﹺإﱃ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻔﺰﻋﻪ ﹺإﱃ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺳﻮاﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹺ ﹶ‬
‫ﻭﻣﻠﺠﺌﻲ‪,‬‬ ‫ﻭﻣﻬﺮﰊ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﻣﻔﺰﻋﻲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭرﺟﺎﺋﻲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺛﻘﺘﻲ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﺄﻧﺖ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻏﲑﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﳐﻠﻮﻕ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹸ ﹴ‬ ‫ﹾ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬ ‫ﻭﺑﻤﺤﻤﺪ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬
‫إﻟﻴﻚ‬ ‫أﺗﻮﺟﻪ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫أﺳﺘﻨﺠﺢ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ ﱠ‬ ‫ﻭﺑﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹸ‬ ‫أﺳﺘﻔﺘﺢ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻓﺒﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﻨﺠﺎﻱ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶﹶﹾ ﹶ‬
‫اﻟﺸﻜﺮ‪,‬‬ ‫ﻭﻟﻚ ﱡ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫اﳊـﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﻟﻚ ﹾ‬ ‫ﺳﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭأﺗﺸﻔﻊ‪ ,‬ﹶ ﹶﻓﺄ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻭأﺗﻮﺳﻞ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬
‫ﺑﺤﻖ ﹸ ﹶ ﹴ‬ ‫ﺴﺘﻌﺎﻥ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺸﺘﻜﻰ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺﹶﹾ ﹶ‬
‫ﳏﻤﺪ‬ ‫ﻓﺄﺳﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ ﻳﺎ اﷲﹸ‪ ,‬ﹺ ﹶ ﱢ ﱠ‬ ‫ﻭأﻧﺖ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭإﻟﻴﻚ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﻛﺸﻔﺖ‬ ‫ﻭﻛﺮﰊ ﹺﰲ ﹶﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا‪ ,‬ﹶﻛﲈ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﳘﻲ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻏﻤﻲ ﹶ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹼ‬ ‫ﺗﻜﺸﻒ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻭأﻥ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬
‫ﹶ ﹺ‬
‫ﻛﺸﻔﺖ‬‫ﻋﻨﻲ ﹶﻛﲈ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻓﺎﻛﺸﻒ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻋﺪﻭﻩ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻫﻮﻝ ﹸ ﹺ‬
‫ﻭﻛﻔﻴﺘﻪ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻭﻛﺮﺑﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻏﻤﻪ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﳘﻪ ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻧﺒﻴﻚ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻋﻦ ﹶ ﹺ ﱢ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ‬
‫ﻋﻨﻲ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻛﻔﻴﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ,‬ﹾ ﹺ‬ ‫ﻋﻨﻲ ﹶﻛﲈ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ‬
‫ﻫﻮﻝ ﻣﺎ‬ ‫ﻭاﴏﻑ ﹶ ﹼ‬ ‫ﻭاﻛﻔﻨﻲ ﹶﻛﲈ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻓﺮﺟﺖ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻭﻓﺮج ﹶ ﹼ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹾﹸ‬
‫ﻣﺆﻭﻧﺔ ﹶﻋﲆ‬ ‫ﳘﻪ‪ ,‬ﹺﺑﻼ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﻣﺎ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻣﺆﻭﻧﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﻣﺆﻭﻧﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻮﻟﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫أﺧﺎﻑ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹸ‬
‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫أﳘﻨﻲ ﹶ ﹺ‬ ‫ﺣﻮاﺋﺠﻲ‪ ,‬ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫أﻣﺮ‬ ‫ﳘﻪ ﹾ‬ ‫ﱡﹸ‬ ‫ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭاﴏﻓﻨﻲ ﹺ ﹶﺑﻘﻀﺎء ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹾﻧﻔﴘ ﹾ‬
‫ﺪا‪,‬‬ ‫ﺳﻼﻡ اﷲﹺ ﹶ ﹶأﺑ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻲ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ﹺ ﹼ‬‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﻭﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫آﺧﺮﰐ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭدﻧﻴﺎﻱ‪ .‬ﻳﺎ ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ‪ ,‬ﹶﻭﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫اﻟﻌﻬﺪ ﹾ‬
‫آﺧﺮ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﺟﻌﻠﻪ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﻬﺎر‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﺑﻘﻲ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹸ ﹺ‬
‫ﺑﻘﻴﺖ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻣﺎ ﹶ‬
‫ﻭﺑﻴﻨﻜﲈ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻕ اﷲﹸ ﹶ ﹾﺑﻴﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶﱠ ﹶ‬
‫ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭذرﻳﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹾ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﹸ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫اﻟﻠـﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹺ‬
‫ﻣﻠﺘﻬﻢ‪,‬‬ ‫ﻭﺗﻮﻓﻨﻲ ﹶﻋﲆ ﱠ ﹺ ﹾ‬ ‫ﳑﺎﲥﻢ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﻭأﻣﺘﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﳏﻴﺎ ﹸ ﹶ ﱠ ﹶ ﱢ ﱠ‬ ‫أﺣﻴﻨﻲ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹼ ﹸ ﱠ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫أﺑﺪا ﹺﰲ ﱡ ﹾ‬ ‫ﻋﲔ ﹶ ﹶ ﹰ‬ ‫ﻃﺮﻓﺔ ﹶ ﹾ ﹴ‬ ‫ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺗﻔﺮﻕ ﹶ ﹾﺑﻴﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫زﻣﺮﲥﻢ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬ ‫ﻭاﺣﴩﲏ ﹺﰲ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹸﹾ‬
‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪٦٦‬‬

‫رﰊ‬ ‫ﻭﻣﺘﻮﺳﻼ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ ﹶ ﹼ‬ ‫زاﺋﺮا‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ‬ ‫أﺗﻴﺘﻜﲈ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲﹺ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﻭﻳﺎ ﹶأﺑﺎ ﹺ‬
‫ﹶﹾ‬ ‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﻭاﻵﺧﺮة‪ .‬ﻳﺎ ﹶ‬
‫ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻌﺎ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ ﹶﺗﻌﺎﱃ ﹺﰲ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﹺ ﹺ‬ ‫ﺑﻜﲈ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹰ‬ ‫إﻟﻴﻪ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻭﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﻓﺎﺷﻔﻌﺎ‬ ‫ﻫﺬﻩ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭرﺑﻜﲈ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ ﹾ‬ ‫ﹶﹶﱢ ﹸ‬
‫اﻟﺮﻓﻴﻊ‪,‬‬ ‫ﻨﺰﻝ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻭاﳌـﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫اﻟﻮﺟﻴﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭاﳉﺎﻩ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺤﻤﻮد‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶﻘﺎﻡ ﹾاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﷲﹺ ﹾاﳌـ ﹶ‬ ‫ﻟﻜﲈ ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﹶ ﹸ‬ ‫ﱄ; ﹶ ﹺ ﱠ‬
‫ﻭﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮا ﹺ ﹶ ﹶ ﱡ ﹺ‬ ‫ﻋﻨﻜﲈ‪ ,‬ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻟﺘﻨﺠﺰ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫أﻧﻘﻠﺐ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ .‬ﹺ ﹼإﲏ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹾﹶ ﹶﹶ‬
‫ﻣﻨﻘﻠﺒﻲ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬‫أﺧﻴﺐ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ,‬ﹶﻓﻼ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﺟﻞ ﹺﰲ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻋﺰ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻜﲈ ﱄ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ ﹶ ﱠ‬ ‫اﷲﹺ‪ ,‬ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﻣﻨﺠﺤﺎ ﹸ ﹾ ﹶ ﹰ‬
‫ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺎ‬ ‫ﻣﻔﻠﺤﺎ ﹸ ﹾ ﹺ ﹰ‬ ‫راﺟﺤﺎ ﹸ ﹾ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻘﻠﺒﻲ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹰ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺑﻞ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﺧﺎﴎا‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﺧﺎﺋﺒﺎ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ ﹺ ﹰ‬ ‫ﹸﹾﹶﹶ ﹰ‬
‫ﹺ‬ ‫اﳊـﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺﱄ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﺷﺎء اﷲﹸ‪ ,‬ﹶﻭﻻ‬ ‫أﻧﻘﻠﺐ ﹶﻋﲆ ﻣﺎ ﹶ‬ ‫ﺗﺸﻔﻌﺎ ﱄ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ‪ .‬ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻮاﺋﺞ‪ ,‬ﹶﻭ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﲨﻴﻊ ﹾ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎء ﹶ ﹺ‬
‫ﻇﻬﺮﻱ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ‬
‫ﻭﻣﺘﻮﻛﻼ‬ ‫ﻣﻠﺠﺌﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻣﻔﻮﺿﺎ ﹶ ﹾأﻣﺮﻱ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ‪ ,‬ﹸ ﹾ ﹰ‬ ‫ﻗﻮة ﹺإﻻﹼ ﹺﺑﺎﷲﹺ‪ ,‬ﹸ ﹶ ﱢ ﹰ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﹶﻭﻻ ﹸ ﱠ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻋﲆ اﷲﹺ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬
‫ﻟﻴﺲ ﹶﻭراﹶء اﷲﹺ‬ ‫ﳌﻦ ﹶدﻋﺎ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺳﻤﻊ اﷲﹸ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﻛﻔﻰ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﺣﺴﺒﻲ اﷲﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭأﻗﻮﻝ‪ :‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶﹶ‬
‫ﺣﻮﻝ ﹶﻭﻻ‬ ‫ﻳﻜﻦ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻳﺸﺄ ﹶﱂ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻛﺎﻥ‪ ,‬ﹶﻭﻣﺎ ﹶﱂ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫رﰊ ﹶ‬ ‫ﺷﺎء ﹶ ﹼ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻰ‪ ,‬ﻣﺎ ﹶ‬ ‫ﺳﺎدﰐ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﻭراءﻛﻢ ﻳﺎ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﹾ‬
‫اﻧﴫﻓﺖ‬ ‫إﻟﻴﻜﲈ‪ .‬ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻣﻨﻲ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫اﻟﻌﻬﺪ ﹺ ﹼ‬ ‫آﺧﺮ ﹾ ﹺ‬
‫ﺟﻌﻠﻪ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﹺ‬
‫أﺳﺘﻮدﻋﻜﲈ اﷲﹶ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﹺ‬
‫ﻗﻮة ﹺإﻻﹼ ﹺﺑﺎﷲﹺ‪ .‬ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹶ‬
‫ﹶ‬ ‫ﹸﱠﹶ‬
‫ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﲈ ﹸ ﱠ ﹺ ﹲ‬ ‫ﺳﻴﺪﻱ‪ ,‬ﹶﺳﻼﻣﻲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲﹺ‪ .‬ﻳﺎ ﹺ‬
‫ﹶ ﱢ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ ﻭﻳﺎ ﹶأﺑﺎ ﹺ‬
‫ﹶﹾ‬ ‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﺳﻴﺪﻱ ﻳﺎ ﹶ‬
‫ﹶ‬ ‫ﻳﺎ ﹶ ﱢ‬
‫إﻥ‬‫ﻋﻨﻜﲈ ﹶﺳﻼﻣﻲ ﹺ ﹾ‬ ‫ﳏﺠﻮب ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻏﲑ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫إﻟﻴﻜﲈ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭاﺻﻞ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭاﻟﻨﻬﺎر‪ ,‬ﹺ ﹲ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫اﺗﺼﻞ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶﻣﺎ ﱠ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻳﺸﺎء ﹺ ﹶ‬
‫أﻧﻘﻠﺐ ﻳﺎ‬ ‫ﳎﻴﺪ‪ .‬ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﲪﻴﺪ ﹶ ﹲ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﹶ ﹲ‬ ‫ﻭﻳﻔﻌﻞ; ﹶ ﹺ ﱠ ﹸ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫أﻥ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺑﺤﻘﻜﲈ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭأﺳﺄﻟﻪ ﹺ ﹶ ﱢ ﹸ‬ ‫ﺷﺎء اﷲﹸ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ‬
‫ﻗﺎﻧﻂ‪,‬ﹴ‬ ‫آﻳﺲ‪ ,‬ﻭﻻ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺷﺎﻛﺮا‪ ,‬ﹺ ﹰ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻏﲑ ﹺ ﹴ ﹶ‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫راﺟﻴﺎ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪا ﷲﹺ‪,‬‬‫ﹰ‬ ‫ﺗﺎﺋﺒﺎ‪,‬‬ ‫ﻋﻨﻜﲈ‪ ,‬ﹰ‬ ‫ﺳﻴﺪﻱ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﱢﹶ ﱠ‬
‫ﺑﻞ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﻋﻦ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻋﻨﻜﲈ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ‬ ‫راﻏﺐ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ‪ ,‬ﹶﻏﲑ ﹺ‬
‫ﹾﹶ‬ ‫راﺟﻌﺎ ﹺإﱃ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪا‪ ,‬ﹺ ﹰ‬ ‫آﺋﺒﺎ‪ ,‬ﹺ ﹰ‬ ‫ﹺ ﹰ‬
‫ﺳﻴﺪﻱ‪,‬‬ ‫اﻟﻌﻈﻴﻢ‪ .‬ﹶﻳﺎ ﹶ ﱢ ﹶ ﱠ‬ ‫اﻟﻌﲇ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻗﻮة إﻻﹼ ﹺﺑﺎﷲﹺ ﹾ ﹶ ﱢ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﹶﻭﻻ ﹸ ﱠ ﹶ‬ ‫ﺷﺎء اﷲﹸ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫إﻥ ﹶ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ ﹺ ﹾ‬ ‫راﺟﻊ ﹺ ﹲ‬ ‫ﹺ ﹲ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‪ ,‬ﹶﻓﻼ‬ ‫أﻫﻞ ﱡ ﹾ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﰲ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻓﻴﻜﲈ ﹶ ﹺ‬ ‫زﻫﺪ ﹸ‬ ‫أﻥ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﹾ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭإﱃ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫إﻟﻴﻜﲈ‪ ,‬ﹶ ﹺ‬ ‫رﻏﺒﺖ ﹺ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹺﹾ ﹸ‬
‫ﳎﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﻳﺐ ﹸ ﹲ‬ ‫إﻧﻪ ﹶ ﹲ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻜﲈ‪ ,‬ﹺ ﱠ ﹸ‬ ‫أﻣﻠﺖ ﹺﰲ ﹺ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫رﺟﻮت ﹶﻭﻣﺎ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺧﻴﺒﻨــ ﹶﹺﻲ اﷲﹸ ﹺ ﱠﳑﺎ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﱠﹶ‬
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٦٧

ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໥ّ ງ :໪ໟ ຖ໠๸໘໓ ،໥ຍ໮໔ົ ຖໟຄິ໓ :ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໝຎ໗


،ຓອຎ໳๼ະໟຍ ຀ຎ໋ສຑ ຎ໧ຎທ຃ ຎ໤๼໧ງ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ຍຬ໬ຑ ຎ໨ທຄ໳ ໢ໟ ໲໣ຮເ຤ໟຍ
،໥ຎໜ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໰ໟງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໱ສّ໴ຳ ໊໣ ຕຩອ໭ :໥ຍ໮໔ົ ໝຎ໘໓
໥຃ ສ໌ຑ ،້ຍຩ໮ໟຍ ສ໨໋ ຀ຎّ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ໋ຩ໭ ،ຎ໨ທອຎ໳ຯ ໲໓ ໩ຎ໨໠໌໓ ໱ຬౠໟຍ ໞຜ໣ ໞ໌໔໓
ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໲ໟ ໝຎ໗ :໥ຍ໮໔ົ ໲ໟ ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،ຎ໨ّ໋ຩ໭ ຎ໤໛ ّ້ຩ໭໭ ،ຎ໨໴๼໠ົ ຎ໤໛ ໰๼໠ົ
ອ๸ຯ໭ ‫ ـ‬ສ໌ُຑ ໭຃ ຏຮ໗ ໦໣ ‫ ـ‬຀ຎّ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ُ້ ຩຍ໭ ،ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໫ ສ໫ຎ໌ທ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
‫ ـ‬຀ຎّ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ໋ຩ໭ ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ອຍຯ ໦໣ ໞ
๼ ໜໟ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰໠໋ ໦໣ຎ຿ ໲๼໧ຈ໓ ،໪ຑ
ຮ໴໏ ໞົຍ໭ ໪໣໼ຳ໭ ،ອ໮ໜຸ໣ ໪໴໌ຳ໭ ،ດໟ໮ຒ໘໣ ໪ທອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :‫ ـ‬ສ໌ُຑ ໭຃ ຏຮ๸໗ ໦໣
.໪ُຒ໴ّຨ໳ ໻໭ ،ຖ໐໠ຑ ຎ໣ ຎ๰໐ໟຎຑ ،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໦໣ ດّ໴ເ໘໣ ໪ຘຟຎຣ໭ ،ຏ໮ُຠ຤໣
໲ຑ຃໭ ،໲ຑ຃ ໦໋ ໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ດ໧໮ُ໤ເ໣ ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໫ ຕສຟ໭ ،໥ຍ໮໔ົ ຎ໳
،໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໪໴ຑ຃ ໦໋
ຮ໴໣຃ ໪໴ຑ຃ ໦໋ ໦ິ຤ໟຍ໭ ،໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮ُ໤ເ໣ ໦ິ຤ໟຍ ໪໴ວ຃ ໦໋ ໦໴ິ຤ໟຍ໭
ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃໭ ،໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ໭ ،໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮ُ໤ເ໣ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
໪ّຑອ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ໭ ،໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໦໋
ອຍຯ ໦໣ ໥ّ ຃ :ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ໪ິ໔໧ ໰໠໋ ෲຍ ໰ໟກ ສ໗ .໥ຎ໤๼ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋
ຖ໠ຒ໗ ،຀ຎّ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ໋ຩ໭ ‫ ـ‬ສ໌ُຑ ໭຃ ຏຮ๸໗ ໦໣ ‫ ـ‬ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
ຐِ໠໘໨໳ ໻ ໢
ّ ປ ،໪ໟຆຳ ໪ຘ໴ໄ໋຃໭ ،ຖ໐໠ຑ ຎ໣ ຎ๰໐ໟຎຑ ໪ຘໟຄິ໣ ໲໓ ໪ຘ໌๼໔ື໭ ،໪ທອຎ໳ຯ ໪໨໣
໖ຘ໌ໟຍ໭ ،ດ๼໨ຠໟຎຑ ຯ໮໔ໟຍ໭ ،໪ຘຟຎຣ ຀ຎເ໘ຑ ໪໨໴໋ ຍ๰ຮ໳ຮ໗ ຍ๰ອ໭ຮິ໣ ໪ຒ໠໗຃໭ ،๰ຎຒ຋ຎວ ໲๼໨໋
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٦٨

ෲຍ ໰ໟກ .ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຎ໨ໟ ຐົຎ໧ ໼ວ ،໪ໟ ໊໔ຸ໳ ໦໣ ໞ


๼ ໛ ໲໓ ໪ຘ໌๼໔ື໭ ،ອຎ๼໨ໟຍ ໦໣
.໚ໟຫ ໰໠໋ ໪ທ໮ໜ໠໣ ດໜ຋໼໣ ໪ຑ ຕສ໬ື ຎ໤ຑ ຎ໧ສ໬ື຃໭ ،໪ິ໔໧ ໰໠໋ ໚ໟຬຑ ໰ໟຎ໌ທ
ຍ๰ອ໭ຮُຳ ‫؛‬໚໴ໟງ ໲໨໠ຳອ຃ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໝຎ໗ ໢
ّປ
ດّ໤຋໷ຍ ໰ໟງ໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໦ິ຤ໟຍ໭ ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໌ໟ ໯ຮຸຑ໭ ຍ๰ອ໭ຮຳ໭ ،໚ໟ ໯ຮຸຑ໭
ّ ໠໋ ອ໭ຮຳ໭ ໙ອ໭ຮຳ ສّ໤຤໣ ຎ໳ ໡ຍສ໓ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ໙ສໟ໭ ໦໣
ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
.ບ໌ຒໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ໢ໜຘ໌໴ື໭ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໦ິ຤ໟຍ໭
ນສຣ ຍຫງ ،໥ຍ໮໔ົ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໲ໟ ໝຎ໗ :໥ຍ໮໔ົ ໝຎ໗ ໢
ّປ
ໞຳ໭ ،຀ຎّ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ُ້ ຩຍ໭ ،ຖ໨໛ ບ໴ຣ ໦໣ ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ອ๸ະ໓ ດຟຎຣ ෲຍ ໰ໟງ ໚ໟ
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ໭ ໩ສ໋໭ ໒໠ຨ໣ ຮ໴໏ ෲຍ໭ ،ෲຍ ໦໣ ໚ທຄທ ໚ຘຟຎຣ ໚ّຑອ
.ෲ ສ໤຤ໟຍ໭ ،໪๼໨໤ຑ ໪ໟກ໭

 W‫א‬‫א‬‫א‬
ໞ໣ຎ໛ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໞ໴໠ຠໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໫ ໯໭ອ໭
:໲ໟຎຘໟຍ ສ໨ິໟຎຑ ຕຍອຎ໳ະໟຍ
໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໩ຮ໴໏໭ ໢໴ໜຣ ໦ຑ ຩ໭ຍຩ ໦ຑ ໢໴ໜຣ ໲໨ປສّ ຣ
໦ຑ ຢໟຎົ໭ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໦໋ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ
໦໋ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໦໋ ،ຎ๰໌໴໤ຟ ດຒ໘໋
:ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໨໬ຠໟຍ ໚ໟຎ໣ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٦٩

๼ ່໳ ໰๼ຘຣ ໡ّຮ຤໤ໟຍ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣

໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ ໩ຎ໘໠໳ ໡໮໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໲໘ໟ ຎ๰໴໛ຎຑ ໩ສ໨໋

ّ ຣ ໦໣ ຏຍ໮ຜ໛ ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ ດຠ
ّຣໞ
๼ ໛ ຏຍ໮ປ ،ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋
໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮّ ໟຍ ດ໤ّ ຋໷ຍ ໊໣໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຍະ໏໭ ຮ໤ຘ໋ຍ໭
....໡໼ّິໟຍ
ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໝຎ໗ :ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ໭ ໲໨໬ຠໟຍ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໝຎ໗
.(١)...຀ຎ໋ຩ ໲໨໤๼໠໋ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ໷ ຖ໠໘໓ :໲໣ຮເ຤ໟຍ
຦໴ຸໟຍ ຎ໬໗ຎຳ ສ໗ ،ຎ໬ຑຍ໮ປ໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ະໟ ໕ຮໃ ດິ໤ວ ຎ໨໫ ຎ໬໓ ໪໴໠໋໭
:ຎ໬໧ຎ໴ຑ ໚໴ໟງ໭ ،໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ຦໴ຸໟຍ໭ ໲ຳ໮ໄໟຍ

 W‫א‬‫א‬‫א‬
໦໋ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໩ຩຎ໨ຳຈຑ ‫ ـ‬໡ّສ໘ທ ຎ໤໛ ‫ ـ‬຦໴ຸໟຍ
໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣» :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ
໲໘ໟ ຎ๰໴໛ຎຑ ໩ສ໨໋ ໞ
๼ ່໳ ໰๼ຘຣ ໡ຮّ ຤໤ໟຍ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑຍ
ຏຍ໮ປ ،ຓ໭ະ໏ ໲໔ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໲໔ໟ຃໭ ،ດຠ
ّ ຣ ໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ ໩ຎ໘໠໳ ໡໮໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ
໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຍະ໏໭ ຮ໤ຘ໋ຍ໭ ພ
ّ ຣ ໦໣ ຏຍ໮ຜ໛ ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ ດຠ
ّຣໞ
๼໛

.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٧٠

.໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮّ ໟຍ ດ໤ّ ຋໷ຍ ໊໣໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ


໲ຘ๼ໟຍ ດ໳ຍ໭ຮ໠ໟ ໮໫ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ ໱ຬ๼ໟຍ ສ໨ິّ ໟຍ ຍຬ໫ ໥ّ ງ :ໝ໮໗຃
໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໰໠໋ ຐ๼ທຮຘ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ໭ ຮຟ໷ຍ ໥ຎ໴ຒໟ ຽّຮ໌ຘທ
ຎ໤๼໧ງ໭ ،ຎ໬໨໋ ບ຤ຒໟຍ ຩສຼຑ ໦຤໧ ໲ຘ๼ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ຺
๼ ໧ ໪໴໓ ຮ໛ຬ໳ ໢ໟ໭ ،຀ຍອ໮ືຎ໋
:ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ໭ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໝຎ໗ :໪ໟ໮໘ຑ ສ໌ຑ ຎ໤໴໓ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ຎ໬ໟ ຽຮّ ໌ທ
຀ຎ໋ຩ ໲໨໤໠๼໋ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ໷ ຖ໠໗ :໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໝຎ໗
ຩ໼ຒໟຍ ສ໌ຑُ ໦໣ ໪໴ໟງ ຕຄ໣໭຃໭ ،ຏຮ໗ ໦໣ ໪ທອຯ ຎ໧຃ ຍຫງ ໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ ໲໓ ໪ຑ ໮໋ຩ຃
‫ ـ‬໦໴ຘ໌໛ຮّ ໟຍ ຖ໴໠๼ົ ຖ໧຃ ຍຫງ ،ດ໤໘໠໋ ຎ໳ :໲ໟ ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ،໪໴ໟງ ໡໼ّິໟຎຑ ໱ອຍຩ ໦໣໭
ຍຬ໫ ‫ ـ‬ຮ໴ຒໜຘໟຍ ສ໌ຑ ໦໣ ໪໴ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ສ໨໋ ‫ ـ‬ໞ໘໓ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຎຑ ໪໴ໟງ ຊ໣໮ທ ໥຃ ສ໌ຑ
،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣ ໩ອຍّ໭ຯ ໪ຑ ໮໋ສ໳ ຎ໤ຑ ຕ໮໋ຩ ສ໘໓ ໚ໟຫ ຖ໠໗ ຍຫງ ໚໧๼ຈ໓ ‫؛‬ໝ໮໘ໟຍ
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ສ໬ຸຘຳຍ ໦໤໛ ຖ໨໛໭ ،ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ ໚ໟ ໪๼໠ໟຍ ຐຘ໛໭
໦໳ຬ๼ໟຍ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ໲໓ ໻
๼ ງ ໑ຮ໌ທ ໻໭ ،໢໬ທຎຟອຩ ໲໓ ໢໬໛ອຎຸທ ໰๼ຘຣ ،໡໼ّິໟຍ

๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ໭ ،ໝ໮ຳອ ໞ
๼ ໛໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ ،໪໌໣ ຍ໭ສ໬ຸຘຳຍ
....໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ،ໞຘ໗ ໡໮໳ ຬ໨໣ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣

 W‫א‬‫א‬
໦໣ ຎ໫ຬວ຃໭ ຓອຎ໳๼ະໟຍ ໩ຬ໫ ໯໭ອ ໪๼໧຃ :໩ّຮຳ ັّສ໗ ໪໣໼໛ ໕ຎ໴ຳ ໦໣ ຮ໫ຎ๼່ໟຍ໭
ຎ໬໨໣ ،ຐຘ໛ ໪ໟ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ໝຎ໗ .໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٧١

،໱໮໠໌ໟຍ ຓະ໤ຣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦໋ ،ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໪ຑ ຎ໧ຮຒວ຃ ،ພ


ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛
.ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋
໱ຮ໴໤຤ໟຍ໭ ສ໌ຳ ໦໋ ،໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ສ໴ّຟ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ຎ໬ຑ ຎ໧ຮຒວ຃໭
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃໭
(١)
ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ
໦໋ ،ສّ໴ຟ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ຎ໧ຮຒວ຃ .ພ
ّ ຤ໟຍ ໲໓ ຏຎຘ໛ ໪‫ـ‬ໟ :ຮວກ ໊຿໮໣ ໲໓ ໝຎ໗໭
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣
.(٢)ໞ໴໋ຎ໤ຳງ
ຎ໬໨໣ ໥ຎ໨ປຍ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ຦໴ຸ໠ໟ ໕ຮໃ ດປ໼ປ ໩ຬ໬໓
:ຎ໬໧ຎ໴ຑ ໚໴ໟງ໭ ،໪ຒຘ໛ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ບໟຎຜໟຍ໭ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໰ໟງ
໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ໩ຍ໭ອ ສ໘໓ :‫ ـ‬ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໰ໟງ ໮໫໭ ‫ ـ‬ໝ໭ّ ໷ຍ ໖໳ຮໄໟຍ ຎ໣ّ ຃
.໪໨໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،໱໮໠໌ໟຍ ຓະ໤ຣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦໋ ،ෲຍ ສ໴ຒ໋
ຫຎຘຳ຃ ،໱ຮ຋ຎເ໐ໟຍ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໮໬໓ :ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຎّ໣຃
໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .ຎ໤໬ຑຍຮ຿຃໭ ໲ືຎຠ໨ໟຍ໭ ຦໴ຸໟຍ
ຎ໬໌໴໤ຟ ຎ໧ຯຎຟ຃ ...ຐຘ໛ ໪ໟ ،ෲຍ ໪໤ຣອ ຎ໨ຨ໴ື ،ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ،໱ຮ຋ຎເ໐ໟຍ ،໢໴໫ຍຮຑງ

.٧٠٦ / ٤٤٠ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬١


.٦٠٦ / ٤٠٠ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٧٢

ດ໨ຳ ຮ໔ົ [ຮ໬ື] ໒ຼ໧ ໲໓ ෲຍ ໪໤ຣອ ຕຎ໣໭ ،໪ວ໮໴ື ໦໋ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ ໊໴໤ຟ໭


.(١)ດ຋ຎ໣ ໊ຑອ຃໭ ຓຮຸ໋ ໯ສຣງ
໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ໦໣ ສຣຍ໭ ໦໋ ໭ຮ໳ ໢ໟ ໦໣ ໲໓ ‫ ـ‬໪ໟຎຟອ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭
،້ຎ໤ິໟຍ ຮ໴ຜ໛ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ໰໨๼ໜ໳ ،໱ຮ຋ຎເ໐ໟຍ ،ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ :‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ
ຎ໨ໟ ຯຎຟ຃໭ ،໪໨໣ ຎ໨໌໤ຳ ،ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ຎ໫ຎ໧ຮ໛ຫ ໒໴໧ຎຼທ ໪ໟ໭ ،ໝຎຟຮّ ໟຎຑ ໑ອຎ໋
.(٢)ດ຋ຎ໣ ໊ຑອ຃໭ ຓຮຸ໋ ໯ສຣງ ດ໨ຳ ຕຎ໣ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ ໊໴໤ຠຑ
،໪໴໘໔ໟຍ ،ດ໘ຜໟຍ ،຦໴ຸໟຍ :໡໮໤໬໤ໟຍ ຝຮ໓ ໲໓ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ໪໨໋ ໝຎ໗໭
.(٤)໱ຮ຋ຎເ໐ໟຍ ෲຍ (٣)ສຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ،ໞ຿ຎ໔ໟຍ
໪ຘ໳ຍ໭ອ ໡ສ໋ :໦໣ ໪ຑ ໡ະຘໟຍ ຎ໤ຒິຣ ‫؛‬ດ໘ປ ໮໬໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ຦໳ຎຸ໣ ໦໣ ໪๼໧ງ ຎ໤ຑ໭
.(٥)ດ໘ຜໟຍ ໦໋ ໻
๼ ງ ດໄຳຍ໭ ໼ຑ

.١٦٦ / ٦٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٦١١٧ / ٤٢٥ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
،٦١١٧ / ٤٢٥ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ :໊ຟຍອ .ສ໴ຒ໋  ໮໫ ຢ໴຤ຼໟຍ໭ ،ອສຼ໤ໟຍ ໲໓ ຩອ໭ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬٣
.١٦٦ / ٦٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ໭
.ຮຸ໋ າ໣ຎຨໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٩٧ :໡໮໤໬໤ໟຍ ຝຮ໓ ‫ ـ‬٤
‫ ـ‬ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໱຃ ‫ ـ‬຦໴ຸໟຍ ຍຬ໫ ຖ໳຃ອ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝ໮໗ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໤ໟຍ ໮໫ ຎ໤໛ ‫ ـ‬٥
໭ອ຃ ໢໠໓ ،໪໧໮໔ّ໌ເ໳ ຎ໨ວ໮໴ື ຖ໳຃ອ໭ ،๰ຍຮ໴ຜ໛ ຎ๰ຌ໴ື ໪໨໣ ຖ໌໤ຳ໭ ،໱ສໟຍ໮ໟ໭ ໲ໟ ຎ๰໘໳ສົ ໥ຎ໛໭
໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ດ໤ຟຮທ ໲໓ ໝຎ໗໭ .٢٠٧ / ٨٥ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ .໪ຘຒ๼໨ຠທ໭ ຎ๰ຌ໴ື ໪໨໋
໲໨໴ຑ ດໄຳຍ໮ຑ ໻ ّ ປ ،๰ຍຮ໴ຜ໛ ໪໨໣ ຖ໌໤ຳ໭ ຦໴ຸໟຍ ຍຬ໫ ຖ໳຃ອ :ສّ໤຤໣
๼ ງ ໪໨໋ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໋ ຖ໔๼໗໮ທ ໢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٧٣

ຓະ໤ຣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ،ສّ໤຤໣ ໮ຑ຃ ໮໬໓ :໱໮໠໌ໟຍ ຓະ໤ຣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຎّ໣຃໭


໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ໭ ،ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຦໳ຎຸ໣ ໦໣ ໮໫໭ ،໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ،໱ຮຒໄໟຍ ،໱໮໠໌ໟຍ
໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ :໪໘๼ ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .໥໭ສຒ໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃໭ ،໱ຮ຋ຎເ໐ໟຍ ෲຍ ສ໴ຒ໋
໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ຓະ໤ຣ
໑ຮ໌໳ ،໱ຮຒໄໟຍ ،ສّ໤຤໣ ໮ຑ຃ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ
ຎ໨ວ໮໴ື ໪໴໘ໟ໭ ،ຩຍສ໐ຑ ໡ສ໗ ،ຎ໬຋ຎ໬໘໓໭ ດ໔຋ຎໄໟຍ ໩ຬ໫ ຀໼
๼ ຟ຃ ໦໣ ໥ຎ໛ ،ຶ໋ຮ໤ໟຎຑ
،ດ຋ຎ໤ປ໼ປ໭ ໦໴ິ໤ວ໭ ໲໧ຎ໤ປ ດ໨ຳ ໲໓ ຕຎ໣໭ ،ດ຋ຎ໤ປ໼ປ໭ ໦໴ິ໤ວ໭ ຖ
๼ ຳ ດ໨ຳ ໲໓
.(١)ຐຘ໛ ໪ໟ
໥ຎ໛ ،ສ໤ّ ຤໣ ຎຑ຃ ໰໨๼ໜ໳ ،໱ຮຒໄໟຍ ،໱໮໠໌ໟຍ ،ຓະ໤ຣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ :຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭
໒໴໧ຎຼທ໭ ຐຘ໛ ໪ໟ ،໦ຳຎ຤໤ໟຍ ຮ໴ຜ໛ ،ຎ๰໋ອ໭ ،ຍ๰ສ໫ຍຯ ،ຎ๰໬໴໘໓ ،ຎ๰໓ອຎ໋ ،ຎ๰ຒ໳ຩ຃ ،໼
๰ ຿ຎ໓
.(٢)ຓຮ໴ຜ໛
໪໴ໟຎ໣຃ ໲໓ ຢໟຎຼໟຍ ໒໳ຮຸໟຎຑ໭ ،ສ໫ຍະ๼ ໟຍ ໒໳ຮຸໟຎຑ ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໪໔ົ໭໭
.(٣)ຩອຍ໮໣ ຓສّ ໋ ໲໓

.١٠٥٩ / ٣٩٦ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ .໪໨໴ຑ໭


.١٥٠ / ٦٤ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١
.١٩٥ / ١٣٥ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
،໥໮ປ໼ຜໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٢٥٣ :ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ໝّ໭໷ຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٨ :໲ໟຎ໣໷ຍ ‫ ـ‬٣
.١٣ ໭ ١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໥໮ປ໼ຜໟຍ໭ ໦໣ຎຜໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٣١٧ :ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٧٤

.໪ຘ໗ຎປ໭ ໲໓ ໒໗๼໮ຘໟຍ ໲໐ຒ໨໳ ໻໭ ،ດ໘ປ ໞຟຮໟຍ ໥ّ ຃ :໚ໟຫ ໦໣ ໞ๼ຼ຤ຘ໤ໟຍ໭


،໦ິ຤ໟຍ ໮ຑ຃ ،໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໮໬໓ :໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ຎّ໣຃໭
໡໼ຳ໹ຍ ດ໘ປ ຦໴ື ໮໫໭ ،໲ّ໤໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ـ‬ຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ຮ໴ິ໔ຘໟຍ ຐຣຎົ ،໲ّ໤໘ໟຍ
،໦ິ຤ໟຍ ໮ຑ຃ ،໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲໠໋ :໪໘๼ ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .໲໨໴໠ໜໟຍ
.(١)ຮຜ໛ຄ໓ ໊໤ຳ ،ຐ໫ຬ໤ໟຍ ຢ໴຤ົ ،ສ໤ຘ໌໣ ،ຖຒປ ،ບ໳ສ຤ໟຍ ໲໓ ດ໘ປ ،໲໤໘ໟຍ
໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ،ຢ໳ຮົ ໖໴ປ໮ທ ໪๼໘ຣ ໲໓ ຩຮ໳ ໢ໟ ،໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໮໬໓ :໩໮ຑ຃ ຎّ໣຃໭
:ອ໮໣຃ ໚ໟຫ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ຎّ໤໣໭ .໪ຘ໳ຍ໭ອ ອຎຒຘ໋ຍ໭ ،໪ຘ໗ຎປ໭ ໲໓ ໝຎໜືງ ໻
໦໋ ໒ຸໜ໳ ຍຬ໫໭ ،(٢)໪ຘ໗ຎປ໭ ໰໠໋ ໕ຎ໔ທ๼໻ຍ ໰ّ໋ຩຍ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ໥ّ ຃ :ໝّ໭໷ຍ
.ຮ໳ສ໘ທ ໞ
๼ ໗຃ ໰໠໋ ໪ໟ ໦໴໣ສّ ໘ຘ໤ໟຍ ຾໌ຑ ໖໴ປ໮ທ
،๰ຍຮ໴ຜ໛ ຮ໴ິ໔ຘໟຍ ໲໓ ໪໨໋ ໯໭ອ ສ໗ ‫ ـ‬໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໱຃ ‫ ـ‬໪໨ຑຍ ໥ّ ຃ :໲໧ຎຜໟຍ
໩ຍ໭ອ໭ ،ຎ໨໴ໟງ ໲໬ຘ໨໳ ຎ໤ຑ ໥໭ຮຒຨ໣໭ ໥໭ຮ໛ຍຫ ໦຤໧໭ :໪ຑຎຘ໛ ດ໣ّສ໘໣ ໲໓ ຮ໛ຫ ສ໗໭
ດ໣ّສ໘໤ໟຍ ໩ຬ໫ ຀໮຿ ໰໠໋໭ ،(٣)໢໬ຘ໋ຎໃ ෲຍ ຽຮ໓ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໦໋ ຎ໨ທຎ໘ປ໭ ຎ໨ຨ໳ຎຸ໣
໲໓ ໊໗໭ ໦໣ ດ໠໤ຟ ໦໣໭ ،ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໣ ສ໨ິໟຍ ໲໓ ໊໗໭ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ດ໗ຎປ໮ຑ :໢ໜ຤໳
.໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໩໮ຑ຃ :ສ໨ິໟຍ
ບ໳ສຣ ຮຸ໧ ໦໣ ໝّ໭຃ :໥໮ໟ໮໘໳ ຎ໨ຑຎ຤ົ຃໭ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ :ບໟຎຜໟຍ

.٦٨٠ / ٢٦٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.١٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ໞ໳ຫ ،٢٨٤ :ໞ຋ຎິໟຍ ມ໼໓ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
.ດ໣ّສ໘໤ໟຍ ،١٣ :໲ّ໤໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٧٥

ຍ໭ຮໜ໨໳ ໢ໟ໭ ،໪໴໠໋ ຍ໭ສ໤ຘ໋ຍ ໦໴໴ّ໤໘ໟຍ ໥ّ ຃ :ຮ໬່໳ ໚ໟຬຑ໭ ،(١)໮໫ :໢໘ຑ ໦໴໴ّ໓໮ໜໟຍ
໦ຑ ໞ໬ຳ໭ ،໲໗ຮຒໟຍ ຍ໮ຟຮວ຃ ຎ໤໛ ،໢໗ ໦໣ ໩໮ຟຮວ໷ ໻
๼ ງ໭ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ ໦໣ ຎ๰ຌ໴ື
.ຎ໤໫ຮ໴໏໭ ،ຩຎ໳ຯ
໥ّ ຃ :໪๼໠຤໣ ໲໓ ຎ໨໘๼໘ຣ ສ໗໭ ،(٢)ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ຩຎ໨ຳ຃ ໲໓ ໊໗໭ ໪๼໧຃ :໊ຑຍຮໟຍ
.(٣)ດ໗ຎປ໮ໟຍ ໰໠໋ ຓອຎ໣຃ ໚ໟຫ
.໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ດ໗ຎປ໭ ໲໓ ໝຎໜືງ ໻ ໪໧๼຃ :ໞຼ
๼ ຤ຘ໤ໟຍ໭
ໝّ໭໷ຍ ໦ິ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ໮໬໓ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຩຍ໮ຠໟຍ໭ ຎ຿ຮّ ໟຍ໭
ຓະ໤ຣ ໢໬໨໣ ،ຖ໴ຑ ໊໳ະຑ ສໟ໭໭ ،ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ອ໮ຼ໨໤ໟຍ ໰ໟ໮໣ ،ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ،໊໳ະຑ ໦ຑຍ
:ຎ໬໨໣ ،ຐຘ໛ ໪ໟ ،ໞ໤໌ໟຍ ຮ໴ຜ໛ ،໢໬ທຎ໘ປ໭ ດ໔຋ຎໄໟຍ ໩ຬ໫ ໲຤ໟຎົ ໦໣ ໥ຎ໛ ،໊໳ະຑ ໦ຑຍ
:ໝຎ໗ ،ມ໮໧ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຎ໧ຮຒວ຃ .ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛໭ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຍ໮ປ ຏຎຘ໛
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຎ໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،໥ຎ໴໔ຳ ໦ຑຍ ຎ໨ປສّ ຣ
.(٤)໪ຒຘໜຑ ،໪໨໋ ،໰ິ໴໋

.١٨ / ١٦ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


:ຮ່໧ຍ໭ ،٧٥٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٤ :١ ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٦٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٧ :١ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٢
.٢١٢ :١ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃
.٢١٠ :١ ໝຎຟຮّ ໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٣
.٨٩٣ / ٣٣٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٧٦

ອຩຍ໮໧ ໲໓ ຩອ໭໭ .(١)໲໓໮໛ ،ຢ໴຤ົ ،ດ໘ປ :໪ໟຎຟອ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭


.(٢)ດ໤ໜ຤ໟຍ
.ຮຒຘ໌໣ ໪ຑຎຘ໛ ໰ໟງ ໝّ໭໷ຍ ໖໳ຮໄໟຍ ໥ّ ຈ໓ ،ດ໠໤ຠໟຎຑ໭
໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໦໋ ຎ໫ຍ໭ອ ສ໘໓ :‫ ـ‬໪ຒຘ໛ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ໮໫໭ ‫ ـ‬໲໧ຎຜໟຍ ໖໳ຮໄໟຍ ຎّ໣຃໭
າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃໭ ໱ຮ໴໤຤ໟຍ໭ ສ໌ຳ ໦໋ ،໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ສ໴ّຟ
.໪໨໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭
໰๼໨ໜ໤ໟຍ ،ສ໴ّຟ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໮໬໓ :ສ໴ّຟ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ຎّ໣຃
໡ສ໌ຑ ໡ະຘໟຍ ໱ຬ๼ໟຍ ໲ືຎຠ໨ໟຍ໭ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຦໳ຎຸ໣ ໦໣ ໮໫໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໲ຑຄຑ
໦ຑຍ ໢໬໨໣໭ ،ຕຎ໘ປ ໢໬๼໠໛ ໪ຨ໳ຎຸ໣ ໥໮ໜ໴໓ ،ດ໘ປ ໦໋ ໻
๼ ງ ດໄຳຍ໭ ໥໭ຩ ໦໣ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ
.ສّ໴ຟ ໲ຑ຃
໦໣ ،ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໮໬໓ :໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
،ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ :໪໘๼ ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .ຎ໬໬ຟ໭໭ ،ຎ໬໨໴໋໭ ،ດّ໴໣ຎ໣໹ຍ ດ໔຋ຎໄໟຍ ຀໼
๼ ຟ຃
໥ຎ໛ ຎ໣໭ ،໢໗ ໞ໳ະ໧ ໪໧๼ງ :ໝຎ໘໳໭ ،໢໬໬ຟ໭໭ ،໢໬໣ສّ ໘ຘ໣໭ ،໢໬໬໴໘໓໭ ،໦໴໴໤ّ ໘ໟຍ ຦໴ື
:ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭ .(٣)໪໴ໟງ ໥໮ໜິ໣ ،໦໴໋ ،ດ໘ປ ،ດ໘ປ ،ຎ໬໨໣ ໪໠ົ຃

.٥٣٩٣ / ٣٦٤ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٢٣٦ :١ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :ຮ່໧ຍ໭ ،٢٦١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٥٣ :٥ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٢
.١٠٤٢ / ٣٨٣ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٧٧

،ອສ໘ໟຍ ໞ໴໠ຟ :໪ໟຎຟອ ໲໓ ໝຎ໗໭ (١)໪ຑ ໕໮ປ໮໣ ،ໝຎຟຮّ ໟຎຑ ໑ອຎ໋ ،ອສ໘ໟຍ ໞ໴໠ຟ
:໪໴໓ ໝຎ໗໭ ،໪໨໋ ໰຿ ๼ ໟຍ ຦໳ຎຸ໣ ສຣ຃ ໮໫໭ .(٢)ດ໘ປ ،໪໘໔ໟຎຑ ຮ໴ຼຑ
๼ ຮທ ສ໗໭ ،໕໭ສຼ
໦໣ ໪ຘ຤
ّ ຼຑ ໢ໜ຤໳ ໢ໟ໭ ໪ຣ໭ອ ෲຍ ັສّ ໗ ຦໴ຸໟຍ ໚ໟຫ ໪຤຤
ّ ຼ໳ ໢ໟ ຎ໣ ໞ
๼໛
.(٣)ຢ໴຤ົ ຮ໴໏ ،໙໭ຮຘ໣ ຎ໧ສ໨໋ ໮໬໓ ،ອຎຒວ໷ຍ
،໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃໭ ໱ຮ໴໤຤ໟຍ໭ ສ໌ຳ ໦໋ :໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃໭
:ຩຍຮ໤ໟຎ໓ :ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋
໦ຑ ສ໤ຣ຃໭ ໱ຮ໴໤຤ໟຍ໭ ສ໌ຳ ໦໋ ໱໭ຮ໳ ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໥ّ ຃
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ໥໭໭ຮ໳ ໢໫໭ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ າ໳ອຩງ
.໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ
:໚ໟຫ ໢໠໌໳ ،໲໤ّ ໘ໟຍ ،໒໠ວ ໲ຑ຃ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ໮໬໓ :ສ໌ຳ ຎّ໣຃
຦໴ື :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .ຕຎ໘ຜໟຍ ຀໼
๼ ຟ໷ຍ ໦໣ ໮໫໭ ،໪໨໋ ໱
ّ ໭ຮ໤ໟຍ໭ ໱໭ຍຮໟຍ ດ໨໳ຮ໘ຑ
،๰ຍຮ໴ຜ໛ ຎ๰ຌ໴ື ດ໣ّ ຎ໌ໟຍ ບ໳ສຣ ໦໣ ໊໤ຳ ໥ຎ໛ ،ຎ໬໬ຟ໭໭ ،ຎ໬໬໴໘໓໭ ،ດ໔຋ຎໄໟຍ ໩ຬ໫
.(٤)ບ໳ສ຤ໟຍ ຐ໠ໃ ໲໓ ຮ໓ຎຳ໭
ຮ໴ຜ໛ ອຎຒວ໷ຍ ໊ຳຍ໭ ،ອສ໘ໟຍ ໞ໴໠ຟ ،໢ຳຎ໘ໟຍ ຎຑ຃ ໰໨๼ໜ໳ :຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭

.٧٠٩ / ٤٤٢ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬١


.٦٢٧٣ / ٤٣٩ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
.١٨١٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ໞ໳ຫ ،٩٠ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ‫ ـ‬٣
.٤٦٧ / ١٧٧ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٧٨

.(٢)໪໨໣ ໊໤ຳ໭ ،໪ຟຮ໓ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໞّຠ໋ ດຠ


ّ ຤ໟຍ ໲໘ໟ ໪๼໧ງ :ໞ໴໗໭ .(١)ດ໘ປ ،໒໴໧ຎຼຘໟຍ
ຐຘໜໟຍ ໦໣ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ິໟ ດ໤ຣຮّ ໟຍ ຏຎຘ໛ ໪໴໘໔ໟຍ ໝّ໭຃ ໲໓ ໕໭ສຼ
๼ ໟຍ ສّ ໋໭
.(٣)໊ຟຮ໤ໟຍ ຎ໬໴ໟງ໭ ،ໝّ໮໌໤ໟຍ ຎ໬໴໠໋ ໲ຘໟ๼ຍ ،ຓອ໮໬ຸ໤ໟຍ
ຕຎ໘ຜໟຍ ໦໣ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ،໱ຮ໴໤຤ໟຍ ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໮໬໓ :໱ຮ໴໤຤ໟຍ ຎّ໣຃໭
໦ຑ ໚ໟຎ໣ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .຀๼໼ຟ໷ຍ
຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭ .(٤)໢໬໬ຟ໭໭ ،໦໴໴໤ّ ໘ໟຍ ຦໴ື ،໲໤ّ ໘ໟຍ ،ັຎຒّ໌ໟຍ ໮ຑ຃ ،໱ຮ໴໤຤ໟຍ ،໊໣ຎຟ
،໲໤ّ ໘ໟຍ ،ັຎຒّ໌ໟຍ ຎຑ຃ ໰໨๼ໜ໳ ،໱ຮ໴໤຤ໟຍ ،ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓
.(٥)ດ໘ປ
ໝຎ໗ .໲ّ໤໘ໟຍ ،ّ໱ຮ໌ື໷ຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໮໬໓ :າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຎّ໣຃໭
،໲ّ໤໘ໟຍ ،ّ໱ຮ໌ື໷ຍ ،ّ໲໠໋ ໮ຑ຃ ،ສ໤ຣ຃ ໦ຑ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ
.(٦)ດ໳ຍ໭ຮّ ໟຍ ຢ໴຤ົ ،ບ໳ສ຤ໟຍ ຮ໴ຜ໛ ،ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໲໓ ຎ๰໬໴໘໓ ،ດ໘ປ ໥ຎ໛
໦໣ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ،ອຎໄ๼ ໌ໟຍ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໮໬໓ :໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
:໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .໕໭ສ๼ຼໟຍ ຦໴ຸໟຍ ສໟຍ໭ ໪໳໮ຑຎຑ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋໭ ໲໨໴໠ໜໟຍ ຦໳ຎຸ໣

.٣١٦ / ٢١٥ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬١


.٢١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٥٤ :٢ ດ໤໌໨ໟຍ ໡ຎ໤ທ໭ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ ‫ ـ‬٢
.٤ ،٣ :١ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ‫ ـ‬٣
.٥٧٣ / ٢١٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٤
.٤٤٠ / ٢٩٤ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٥
.٢٢٨ / ٩٢ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٦
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٧٩

،ດ໘ປ ،໪໧ຎ໣ຯ ໲໓ ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ຦໴ື ،໲໤ّ ໘ໟຍ ،ອຎໄ๼ ໌ໟຍ ،ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣
.(١)ຐຘ໛ ໪ໟ ،ບ໳ສ຤ໟຍ ຮ໴ຜ໛،໦໴໋
໪๼໧຃ :ຮ໫ຎ່ໟຍ ໦
ّ ໜໟ໭ ،ດ໋ຎ໤ຟ ໦໴ຑ ໙ຮຘຸ໣ ໮໬໓ :ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຎّ໣຃໭
໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ດ໳ຍ໭ອ ດ໨໳ຮ໘ຑ ،໲ّ໤໘ໟຍ ໱ຮ໌ື໷ຍ ໰ິ໴໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃
،໢໬໬ຟ໭໭ ،໦໴໴ّ໤ّ ໘ໟຍ ຦໴ື :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .ຍ๰ຮ໴ຜ໛ ໪໨໋ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ໭
໲໘ໟ໭ ،ຎ໬ຑ ໥ຎໄ໠ິໟຍ ໲໘໠໳ ໱ຬ๼ໟຍ າ໴຋ຮໟຍ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໥ຎ໛໭ ،໊໓ຍສ໣ ຮ໴໏ ،໢໬໬໴໘໓໭
.(٣)ຎ๰ເ໳຃ ຦໴ຸໟຍ ໪໘๼ປ໭໭ .(٢)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ
໲ຑ຃ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໪໧๼຃ :ຮ໫ຎ່ໟຎ໓ :໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
ອຎໄ๼ ໌ໟຍ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ໱ຮ໴໤຤ໟຍ໭ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ດ໳ຍ໭ອ ດ໨໳ຮ໘ຑ ‫؛‬ຏຎໄ๼ ຨໟຍ
:໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .ຍ๰ຮ໴ຜ໛ ໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ໪ຘ໳ຍ໭ອ໭ ،໪໨໋
໲ຑ຃ ໢ຳຍ໭ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ،ຕຎ໳ّະໟຍ ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣
،໦໴໋ ،ດ໘ປ ،ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ຮ໴ຜ໛ ،ອສ໘ໟຍ ໢໴່໋ ،ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ໞ໴໠ຟ ،ສ໳ຯ :ຏຎໄ๼ ຨໟຍ
໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭ .(٤)໪ຘ໳ຍ໭ອ ໰ໟງ ໥໮ໜິ໣ ،໒໴໧ຎຼຘໟຍ ໦ິຣ

.٩٤٦ / ٣٥٣ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.١٩٨ / ٨١ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
ຎ໬໬ຟ໭໭ ໢໗ ຦໴ື ຍຬ໫ ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃໭ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ໝຎ໗໭ .٥١٩٧ / ٣٥١ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٣
.(٧٥/٦٠ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ) .໊໓ຍສ໣ ຮ໴໏ ຎ໬໬໴໘໓໭
.٨٩٧ / ٣٣٤ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٨٠

ໞ໫຃ ໦໣ ຕຎ໘ຜໟຍ໭ ໝ໭ສ໌ໟຍ ໦໣ ໲ຸ๼ ໜໟຍ ໩ສّ ໋໭ .(١)ດ໘ປ ،໲໓໮໛ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ໲ຑ຃
.(٢)໥ຎ໨ຳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ຍ໭໭ອ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໢໠໌ໟຍ
.໪ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ،ໞ໴໠ຟ ،ດ໘ປ ໮໬໓ :ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
.຀໼
๼ ຟ຃ ຕຎ໘ປ ໢໬໠๼໛ ໪ໟຎຟອ໭ ،ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬໪໘ຑຎິ໛ ‫ ـ‬໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໬໓ ໪໴໠໋໭
໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໦໋ ໩ຍ໭ອ ສ໘໓ :‫ ـ‬ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໰ໟງ ໮໫໭ ‫ ـ‬ບໟຎຜໟຍ ໖໳ຮໄໟຍ ຎّ໣຃໭
.໪໨໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ສ໴ّຟ
.໢໬ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ສّ ໘ທ ສ໗ ،຀໼
๼ ຟ຃ ،ຕຎ໘ປ ໢໬໠๼໛ ໪ໟຎຟອ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫໭
ສّ໤຤໣ ຐຘ໛ ໰ໟງ ດ຤໴຤ົ ຎ๰໗ຮໃ ຦໴ຸ໠ໟ ໥ّ ຃ :ຎ໧ຮ໛ຫ ຎّ໤໣ ໞຼ
๼ ຤ຘ໳ ໱ຬໟ๼ຍ໭
.໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑຍ
๼ ງ ،ຎ໬ິ໔໧ ໲໓ ດ໣ّ ຎທ ຖ໧ຎ໛ ໥ງ໭ ໕ຮໄໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ງ :ໝຎ໘໳ ສ໗
໖ຒໄ໨ທ ໻ ຎ໬๼໧຃ ໻
໊໴໤ຟ ໰ໟງ ໕ຮໄໟຍ ດ຤
ّ ຼຑ :໢ໜ຤ໟຍ :໮໫ ຏ໮໠ໄ໤ໟຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬ຏ໮໠ໄ໤ໟຍ ໡ຎ໤ທ ໰໠໋
ຓອຎ໳ຯ :ຎ໬ຘ໠໤ຟ ໦໣ ໲ຘ๼ໟຍ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛໭ ຕຎ໳ຍ໭ອ
໰ໟງ ໦ໜທ ໢ໟ ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຮ໛ຫ ໲ຘໟ๼ຍ ໕ຮໄໟຍ ໩ຬ໫໭ .຀ຍອ໮ືຎ໋
ຮ໴໏ ອຍສ໘໤ໟຍ ຍຬ໫໭ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ູ໮ຼວ ໰ໟງ ໲໫ ຎ໤๼໧ງ໭ ،໪໨໋ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ໊໴໤ຟ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຍ໭ອ ໲ຘ๼ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໊໴໤ຟ ດّ຤ຼຑ ໢ໜ຤໠ໟ ສ໴໔໣

.٦٠٨ / ٤٠٠ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬١


.٩٨٠ / ٥٥٧ :ໝຎຟّຮໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ອຎ໴ຘວຍ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٨١

.ດປ໼ຜໟຍ ໕ຮໄໟຍ ໩ຬ໬ຑ ຎ๰໳ّ໭ຮ໣ ຎ໬໌໴໤ຟ າ໴ໟ ຫງ ‫໊؛‬໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ


:໪ຑຍ໮ຟ໭
໲໨໴໠ໜໟຍ໭ ໕໭ສຼ
๼ ໟຎ໛ :ໞ຋ຍ໭໷ຍ ໦໴ປّສ຤໤ໟຍ ຓຩຎ໋ ຕຮຟ ສ໗ ໪໧๼຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
໦໤ໟ ໚ໟຫ ຮ໬່໳໭ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໦໤຿ ໲໓ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ຝຍອຩງ ໰໠໋ :໢໫ຮ໴໏໭
ຓອຎ໳ະໟຍ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ດ໨໳ຮ໗ ຬຌ໨໴ຣ ຓຩຎ໌ໟຍ ໩ຬ໫ ໥໮ໜຘ໓ ،(١)໢໬ທຎ໔໨๼ຼ໣໭ ໢໬ຒຘ໛ ໊ຒّຘທ
໱ຬ๼ໟຍ ໖໳ຮໄ໠ໟ ດໟ໮໤ຸ໣ ໥໮ໜຘ໓ ຍຬ໫ ໰໠໋໭ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໦໤຿ ໲໓ ດຟອສ໣
.ພ
ّ ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ູ໮ຼວ ໰ໟງ ໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ
໢ໟ໭ ،๰ຎຒຘ໛ ໪‫ـ‬ໟ ໥ّ ຃ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໚ໟຬ໛໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຮ໛ຫ ສ໗ :ຎ๰໴໧ຎປ໭
໥ّ ຃ ຎ໤ຑ໭ ،໪ຒຘ໛ ໲໓ ໲໫ ຎ໤๼໧ງ ໪ທຎّ໳໭ຮ໣ ໊໴໤ຟ ໥ّ ຃ :ຢເ๼ຘ໴໓ ،ຕຎ໳ຍ໭ອ ໪‫ـ‬ໟ ໥ّ ຃ :ຍຮ໛ຬ໳
ໝຎໜື໹ຍ ໊໔ທຮ໴໓ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ໲໧ຎຜໟຍ ໖໳ຮໄໟຍ
.໪໠ົ຃ ໦໣

 W
،(٢)ມ໮໧ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ຍ๰ຮຒຘ໌໣ ຎ๰໘໳ຮໃ ຦໴ຸ໠ໟ ໥ّ ງ

،٥٦٥ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٤٨ :٤ ໲໓ຎໜໟຍ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١
.ອຍະ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥ :٦ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،໩ສ໌ຑ ຎ໣໭ ٣٠٣ ຏຎຑ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛
ຎ໤໛ ໥໮໨໌໤ໟຍ ໊໣ ໩ຩຎ຤๼ທຍ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭ ،ມ໮໧ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໪໴໓໭ ،١١٧ :٨٦ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٨٢

‫ ـ‬ຮຒຘ໌໣ ໖໳ຮໄຑ ‫໊ ـ‬໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛ ໊໴໤ຟ ໱໭ຮ໳ ໲ືຎຠ໨ໟຍ໭


ຎ໬໠๼໛ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໥໮ໜຘ໓ ،(١)ມ໮໧ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋
຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ຢຒຼ໳ ຍຬ໬ຑ໭ ،ມ໮໧ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຕຎ໳ّ໭ຮ໣ ໡໮໤໋ ໲໓ ດ໠ວຍຩ
.໲ືຎຠ໨ໟຍ ໖໳ຮໃ ດ຤
ّ ຼໟ ‫؛‬ຍ๰ຮຒຘ໌໣ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ
ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ດ໳ຍ໭ອ ດໄຳຍ໮ຑ :຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ຢ໴຤ຼທ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໦ໜ໤໳໭
໰ິ໴໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ດ໳ຍ໭ອ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໖໳ຮໃ ໦໣ ຮ໬່໳ ໪๼໧ຈ໓ ،໰ິ໴໋ ໦ຑຍ
໕ຮໃ ຦໴ຸ໠ໟ໭ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ ດ໠໤ຟ ໦໣ ໥໮ໜຘ໓ ،(٢)ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛
.(٣)໰ິ໴໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຕຎ໳ຍ໭ອ໭ ຐຘ໛ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ດ຤໴຤ົ
໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຕຎ໳ّ໭ຮ໣ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ໥໮ໜ໴໓ ໪໴໠໋໭
.ຎ๰຤໴຤ົ ໊໳ະຑ

.ໆຣ໼໓ ،໲ໟຎຘໟຍ ຶ໣ຎ໬ໟຍ ໲໓ ຎ໨໘໴໠໌ທ ໦໣ ຢເ๼ຘ໴ຳ


໱ຬ๼ໟຍ ໲໓ຍຮ໴ິໟຍ ມ໮໧ ໦ຑ ັຎّຒ໌ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໥ّ ຃ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭ ،٨٩٣ / ٣٣٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١
໱ຮຼຒໟຍ ມ໮໧ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໮໫ ،٢٠٩ / ٨٦ :໪ໟຎຟອ ໲໓ ෲຍ ໪໤ຣອ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໪໧໮໨໋
ດّ໤຋໷ຍ ໦໣ ສຣຍ໭ ໦໋ ໭ຮ໳ ໢ໟ ໦໣ ໲໓ :໪ໟຎຟອ ໲໓ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ ໱ຬ๼ໟຍ ،໲໓ຍຮ໴ິໟຍ
໯ຮວ຃໭ ،ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :ໝຎ໘໴໓ ໪໴ຑ຃ ໰ໟງ ຐິ໨໳ ຓອຎທ ໪๼໧຃໭ ،٦٠٢٧ / ٤١٧ :໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
،ّ໲໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :ໝຎ໘໴໓ ،ໝّ໭໷ຍ ໩ّສຟ ສໟຍ໭ ໰ໟງ ຐິ໨໳ ສ໗໭ ،ມ໮໧ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :ໝຎ໘໴໓ ،໩ّສຟ ໰ໟງ
.ສຣຍ໭ ໞ
๼ ໜໟຍ໭
.٨٩٣ / ٣٣٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ــ‬٢
.٧٥ / ٦٠ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ــ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٨٣

 W‫א‬‫א‬‫א‬
໪໨໣ ຎّ໣຃໭ .໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ຢ
ّ ົ ຎ໨໫ ໰ໟງ໭
:ຍຬໜ໫ ໢໬ໟຎ຤໓ :໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ
໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໮໬໓ :ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ຎّ໣຃
ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰ໟ໮໣ ،ດ຤໴ຑອُ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໥ຎ໌໤ຳ ໦ຑ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ :໪๼໘ຣ
.໢໠໋຃ ෲຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ໯໭ອ ໪໧๼ງ :ໞ໴໗ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
໪໨໋ ໯໭ອ [໭] ،໡ຎ຤
ّ ຸໟຍ ສ໳ຯ ໦໋ ໯໭ອ໭ ،໩ສّ ຟ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ຢໟຎົ ໯໭ອ
ໝຎ໗ .ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ :໪໨ຑຍ໭ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣
໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :໢໬໨໣ ،ດ໋ຎ໤ຟ [໪໨໋] ໪໳໭ຮ໳ ຏຎຘ໛ ໪ໟ .໰ໟ໮໣ ໮໫ :ສ໌ຳ
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ຎ໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،ຓະ໤ຣ ໦ຑຍ ໦໋ ،ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຎ໧ຮຒວ຃ ،໊໳ະຑ
،ຢໟຎົ ໦໋ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎ໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑງ
.(١)໪ຑຎຘໜຑ
໲ຑ຃ ໦ຑ ໥ຎ໌໤ຳ ໦ຑ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ :ດົ໼ຨໟຍ ໲໓ ດ໣๼໼໌ໟຍ ໝຎ໗໭

.٥٣٢ / ٢٠٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٨٤

໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ໯໭ອ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰ໟ໮໣ ،ດ຤໴ຑຫ
.(١)໪໴ໟງ ຖ໔ຘ໠໳ ໻ ،ໝຎ໏ ،ຏຍຬ๼ ໛ ،໡໼ّິໟຍ
ّ ໠໋ ຮ໴ິ໔ທ ໝຎຟອ ໦໣ ໪‫ّـ‬໧໷ ‫؛‬ດ໘ປ ໞຟّຮໟຍ ໥ّ ຃ :໖໴໘຤ຘໟຍ໭
໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ຽອຎ໌໳ ໼໓ ،໦໳ຮ๼ວຄຘ໤ໟຍ ໦໣ ໪ّ‫ـ‬໧໷ ‫؛‬໪‫ـ‬ໟ ດ໣๼໼໌ໟຍ ໒໴໌ເຘຑ ຓຮຒ໋ ໻໭ ،໲ّ໤໘ໟຍ
ຩອ໭ ໪๼໧຃ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿ງ ،(٢) ໲໤ّ ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ຩຎ໨ຳ຃ ໲໓ ໪໋໮໗໭ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໤ໟຍ ໖໴ປ໮ຘໟຍ
.(٣) ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ໲໓
.(٤)ໝຎ຤ໟຍ ໝ໮໬ຠ໣ ໮໫໭ ،໥ຎ໌໤ຳ ໦ຑ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໮໬໓ ໩໮ຑ຃ ຎّ໣຃
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໥ຎ໴ຑ ໰ໟງ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫ ຺໴ຨ໠ທ ໦ໜ໤໳໭
:໲໠໳ ຎ໤ຑ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ
.ຢ໴຤ົ ໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ສ໨ຳ ໥ّ ຃ ‫ ـ‬١
.ອສ໘ໟຍ ໞ໴໠ຟ ،ດ໘ປ ໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໥ّ ຃ ‫ ـ‬٢
.ດ໘ປ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໥ّ ຃ ‫ ـ‬٣
.ໝຎ຤ໟຍ ໝ໮໬ຠ໣ ໥ຎ໌໤ຳ ໦ຑ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໋ ໥ّ ຃ ‫ ـ‬٤

.١٤١٩ / ٣٦٠ :ໝຍ໮໗໷ຍ ດົ໼ວ ‫ ـ‬١


.٦٢ :ດ໳໵ຍ ،ໞ໤໨ໟຍ ຓອ໮ຳ ٤٨٧ :ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٦٢ :ດ໳໵ຍ ،໥ຎ໗ຮ໔ໟຍ ຓອ໮ຳ ،٤٧٢ :໲ّ໤໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬٢
.٦٩٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٢٥ :٣ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٣
.١٥٣٩ / ١٤٢ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٤
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٨٥

໥ّ ຃ ໻
๼ ງ ،໥ຎ໌໤ຳ ໦ຑ າ໴໗ ໦ຑ ດຒ໘໌ຑ ຎ๰໔໴໌຿ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫໭
ຎ໬ຑຍ໮ປ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໞເ໓ ໯໭ອ ‫( ـ‬١)໲ທຄ໴ຳ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ຐຣຎົ
ດّ຤ົ ສ໌ຑ ‫؛‬ຍຬ໫ ຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ໒໌ເໟ ຮປ຃ ໼໓ ໪໴໠໋໭ ،ຢ໴຤ົ ໖໳ຮໄຑ ຎ໬໨໴໌ຑ
ຮວກ ຎ๰໘໳ຮໃ ໪໨໴໌ຑ ໥໮ໜ໳ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໖໳ຮໃ ໥ّ ຃ ໊໣ ،ຎ໬໴ໟງ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໖໳ຮໃ
.(٢)໪ຒຘ໛ ຖຳຮ໬໓໭ ໪ທຎ໳ຍ໭ອ ໪໨໋ ໱໭ຮ໳ ໪๼໧ງ ບ໴ຣ ‫؛‬ෲຍ ໪໤ຣອ ຦໴ຸ໠ໟ

 W‫א‬‫א‬‫א‬
໦ຑ ຢໟຎົ ໦໋ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ໩ຩຎ໨ຳຈຑ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຍ໭ອ໭
໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໦໋ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໦໋ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ໭ ດຒ໘໋
.໡໼ّິໟຍ
ຎ໤໛ ،ຢ໴຤ົ ໮໬໓ :໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໃ ຎّ໣຃
.ຮّ ໣
،໥ຎຘ໘ປ ຎ໤໬໓ :ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ໭ ໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
.(٣)ຎ໤໬ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ສّ ໘ທ ສ໗ ،໥໼໴໠ຟ

.٩٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໊ຟຍອ ‫ ـ‬١


.١٤١ / ١٠٩ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
.٨٣ ໭ ٧٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໊ຟຍອ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٨٦

:໲ືຎຠ໨ໟຍ ໪໨໋ ໝຎ໗ .໲໌ຨ໨ໟຍ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໮໬໓ :ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ຎّ໣຃໭
໲ຑ຃໭ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ໯໭ອ ،ດ໘ປ ،໲໓໮໛ ،໲ຑຮ໋ ،໲໌ຨ໨ໟຍ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ
.(١)ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ຕຎ໋ຎ໤ຟ ໪໳໭ຮ໳ ຏຎຘ໛ ໪ໟ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦ິ຤ໟຍ
،໲໌ຨ໧ ،໲໓໮໛ ،ດ໘ປ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭
.(٢)ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ຓّສ໋ ໪ຑ ຎ໧ຮຒວ຃ ،ຏຎຘ໛ ໪ໟ ،໲ຑຮ໋
.(٣)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໢໇ຎໜໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ،ດ໘ປ :ຏ໮ືກ ຮ໬ື ໦ຑຍ ໝຎ໗໭
໪໨໋ ໯໭ອ໭ ،(٥) ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ໭ (٤)
໲ّ໤໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ຩອ໭໭
.(٦)ຕຎ໘ຜໟຍ ຦໳ຎຸ໤ໟຍ
.ໞ໴໠ຟ ،ດ໘ປ ໮໬໓ ໪໴໠໋໭
໦ໜໟ ،ຢ໳ຮົ ໖໴ປ໮ທ ໪๼໘ຣ ໲໓ ຩຮ໳ ໢໠໓ :໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ຎّ໣຃໭

.٥٠٤ / ١٨٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٣٣٣ / ٢٢٤ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
.٣٧٧ / ٥٦ :຀ຎ໤໠໌ໟຍ ໢ໟຎ໌໣ ‫ ـ‬٣
:ດ໳໵ຍ ،ຮຠ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ،٣٥٥ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٤ :ດ໳໵ຍ ،ຓສ຋ຎ໤ໟຍ ຓອ໮ຳ ،١٥٦ :໲ّ໤໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬٤
.٢٨١ :١ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :໊ຟຍອ໭ ،٩٥
ອຎຼຒຘຳ໻ຍ໭ ،٣٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຕຎຳຎຠ໨ໟຍ ໦໣ ໩ຎ໴໤ໟຍ ຮ໴໬ໄທ ຏຎຑ ،٢٥٩ :١ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٥
ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :໊ຟຍອ໭ ،٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໥ກຮ໘ໟຍ ໢໴໠໌ທ ໰໠໋ ຮຟ໷ຍ ຬວ຃ ຏຎຑ ،٧٢ :٣
.٢٢٤ :١
.١٩٥ :٢ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ ‫ ـ‬٦
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٨٧

:ໝຎ໗ ،໲ຒ໴ຘ໘ໟຍ ດຒ໴ຘ໗ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲໠໋ ໦໋ ຎ๰ຜ໳ສຣ ໪ຣສ໣ ໲໓ ໲๼ຸໜໟຍ ຮ໛ຫ


ອຎໜຑ ໦໋ ،ອ໮໬໤ຟ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໲ຑ຃ ໲໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،໥ຍຫຎື ໦ຑ ໞເ໔ໟຍ ຎ໨ປສّ ຣ
໥ຎ໛໭ ،໲໠໋ ໦ຑ ສ໳ຯ ໰໠໋ ດ໤໘໠໋໭ ຮໜຑ ໮ຑ຃ ໞວຩ :ໝຎ໗ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ຮໜຑ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ
໥ຎ໛໭ ،໩ອຎິ໳ ໦໋ ຮວ໵ຍ໭ ໪໨໴໤໳ ໦໋ ຎ໤໫ສຣ຃ າ໠ຠ໓ ،໲ຑ຃ ໦໣ ຮຒ໛຃ ດ໤໘໠໋
ຮ໬ື ໦໣ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໤๼໧ງ ،໩ຮຘຳ ໪໴໠໋ ໰ວອ຃ ໦໣ ຎ໨๼໣ ໡ຎ໣໹ຍ າ໴ໟ :ໝຎ໗ ໪໧๼຃ :ຎ໤໬໐໠ຑ
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ໲໧ຮຒວ຃ ،໦໴ິ຤ໟຍ ຎຑ຃ ຎ໳ :‫ ـ‬ຎ໤໫຃ຮຟ຃ ໥ຎ໛໭ ‫ ـ‬ຮໜຑ ໮ຑ຃ ໪ໟ ໝຎ໘໓ ،໪໔໴ຳ
ຎ๰໣ຎ໣ງ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໭຃ ،໩ຮຘຳ ໪໴໠໋ ໰ວຮ໣ ໮໫໭ ຎ๰໣ຎ໣ງ ໥ຎ໛຃ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃
໢໠໓ ،ຖໜິ໓ :ໝຎ໗ ،໡໼ໜໟຍ ຮຼຒ໳ ສ໳ຯ ໥ຎ໛໭ :ໝຎ໗ ‫؟‬໪໔໴ຳ ຮ໬ື໭ ຝຮວ ໰๼ຘຣ
໮ຑ຃ ໪ໟ ໝຎ໘໓ ،຀໲ຸຑ ໪ຒ໴ຠ໳ ໻ ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛ ،ຕຍຮّ ໣ ນ໼ປ ໡໼ໜໟຍ ໪໴໠໋ ຩّ ຮ໓ ،໪ຒຠ໳
໰ວຮ໣ ໡ຎ໣ງ ໩ສ໌ຑ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ຯ໮ຠ໳ ສ໘໓ ຎ๰໣ຎ໣ງ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໥ຎ໛ ໥ງ :ຮໜຑ
໩ຮຘຳ ໪໴໠໋ ໰ວຮ໣ ໮໫໭ ຎ๰໣ຎ໣ງ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،໩ຮຘຳ ໪໴໠໋
.(١)໒
ّ ໜ໓ ،໪໨໋ ໒
ّ ໜ໳ ໥຃ ດ໤໘໠໋ ໰ໟງ ຐ໠ໄ໓ :ໝຎ໗ !‫؟‬ຎ໨໫ຎ໫ ໚ຑ ຀ຎຟ ຎ໣ ຖ໧ຄ໓
໒໗໮໣ ດ໤໘໠໋ ໒໗໮໣ ອ໮໬໇ ໮໫ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫ ໲໓ ມສ໤ໟຍ ໰໠໋ ສ໫ຎຸໟຍ໭
ຮໜຑ ໲ຑ຃ ໊໣ ໪ຑ ໰ທ຃ ໱ຬ๼ໟຍ ໮໫໭ ،໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ດ໣ຎ໣ງ ໦໋ ້ຎ໓ສໟຍ
໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ສ໳ຯ ໲໓ ຎ๰ຣສ໗ ຎ໬໨໣ ຮ໬່໳ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫໭ ،ສ໳ຯ ໰໠໋ ຝຎຠຘຣ໼ໟ
.໪ຣສ໣ ສ໴໔ທ ໯ຮວ຃ ຕຎ໳ຍ໭ອ ສຟ໮ທ
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ :ຓອຎທ ໪ໟຎຟອ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໩ສّ ໋ ສ໗໭

.٧٨٨ / ٤٧٨ :ໝຎຟຮّ ໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ອຎ໴ຘວຍ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٨٨

໲໓ :໯ຮວ຃໭ ،(١)໲໣ຮເ຤ໟຍ ຮໜຑ ໲ຑ຃ ໮ວ຃ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ،ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ :໼


๰ ຋ຎ໗
،໲໓໮ໜໟຍ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ،ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ :໼
๰ ຋ຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ຏຎ຤ົ຃
.(٢)໪໨໋ ສ໨ຳ຃
.ຍ๰ຮຒຘ໌໣ ໪ຘ໬ຟ ໦໣ ໖໳ຮໄໟຍ ໥໮ໜ໴໓ ،ມ໭ສ໤໣ ໮໬໓ ຍຬ໫ ໰໠໋໭
໡໮໤໋ ໰໠໋ ຩຎ໤ຘ໋໻ຎຑ ໝ໮໘໳ ໦໣ ໰໨ຒ໣ ໰໠໋ ຎ໨໴໨ຑ ໮ໟ ໪๼໧຃ :໚ໟຫ ໰ໟງ ໒຿຃
،ດໄຳຍ໮ໟຍ ໊໣ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໪໨໋ ໱໭ຮ໳ ໦໤ໟ ໪ໟ໮໤ື໭ ،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໖໴ປ໮ທ
໮ໟ ໚ໟຬ໛໭ .໡ّ ຎ໌ໟຍ ໖໴ປ໮ຘໟຍ ໪໠໤ຸ໴໓ ໪ຑຎຘ໛ ຩຎ໨ຳ຃ ໲໓ ໊໗໭ ໞຟຮໟຍ ຍຬ໫ ໥ّ ງ ບ໴຤໓
໥໮ໜ໳ ໻ ຺ຨື ໦໋ ສ໨ິ໳ ໻ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬ດ໗ຎປ໮ໟຍ ໰໠໋ ໪໨໋ ສ໨ຳ຃ ດໟ໻ສຑ :ຎ໨໠໗
໢ໜ຤໠ໟ ໲໔ໜທ ຺ຨື ໦໋ ດ໘ຜໟຍ ດ໳ຍ໭ອ ໥ّ ຄຑ :ຎ໨໠໗ ໮ໟ ໚ໟຬ໛໭ .ຩຎ໤ຘ໋໼ໟ ຍ๰ຩອ໮໣
.ຮ່໧ ໞ
๼ ຤໣ ຎ໬໠๼໛ ດປ໼ຜໟຍ ໲໧ຎຒ໤ໟຍ ໩ຬ໫ ໦ໜໟ໭ .໪ຘ໗ຎປ໮ຑ
ໝຄຳ ບ໴ຣ ‫؛‬໪໴໠໋ ຩຎ໤ຘ໋໻ຍ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໡໼໛ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໳ ،໢໌໧
ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ຍຬ໬ຑ ຎ໨ທຄ໳ ໢ໟ ໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໥ّ ງ :໼
๰ ຋ຎ໗ ໥ຍ໮໔ົ
໥ຎ໛ ດ໤໘໠໋ ໥ّ ຃ ໝຍຆິໟຍ ຍຬ໫ ໦໣ ຮ໬່໴໓ !‫؟‬ຓອຎ໳ະໟຍ ຀ຎ໋ສຑ ຎ໧ຎທ຃ ຎ໤๼໧ງ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
ຎ໨ໟ ໪໠໘໨໳ ໢ໟ ຍຫຎ໤໠໓ ຍ๰ຩອຍ໭ ໥ຎ໛ ໮ໟ ຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໫ ໥ّ ຃ ໝຄິ໓ ،໪‫ـ‬ໟ ຩຎ໤ຘ໋ຍ ໊຿໮໣
ໞຑຎ໗ ໮໫໭ ،ດ໳ຍ໭ຮ໠ໟ ໲໠ົ໷ຍ ໱໭ຍຮໟຍ ໮໫ ດ໤໘໠໋ ໥ّ ຄຑ ໲ຣ໮໳ ໱ຬ๼ໟຍ ຮ໣໷ຍ ‫؟‬ດ໤໘໠໋
໦໣ ໞ
๼ ໗຃ ໻໭ ،໚ໟຬໟ ສ๼໛ຆ໣ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໪ໟ ໥ຍ໮໔ົ ຮ໳ຮ໘ທ໭ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ ໰໠໋ ຩຎ໤ຘ໋໼ໟ

.١٥٠٣ / ١٤٠ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٣٧٣٢ / ٢٦٢ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٨٩

.ຓຮຒຘ໌໣ ໪ຘ໳ຍ໭ອ໭ ،๰ຎຣ໭ສ໤໣ ໪໧໮໛

 W‫א‬‫א‬‫א‬
໦໋ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໩ຩຎ໨ຳຈຑ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຍ໭ອ໭
໦໣ ດ໋ຎ໤ຟ໭ ،ໝຎّ໤ຠໟຍ ໥ຍຮ໬໣ ໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ ໊໣ ຖຟຮວ :ໝຎ໗ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ
ຓຮ໴຤ໟຍ ໦໣ ຎ໧ຮِິ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ຝຮວ ຎ໣ສ໌ຑ ໱ຮ໐ໟຍ ໰ໟງ ຎ໨ຑຎ຤ົ຃
ສຒ໋ ໲ຑ຃ ດ໴ຣຎ໧ ໰ໟງ ໪໬ຟ໭ ໥ຍ໮໔ົ ໑ຮົ ຓອຎ໳ະໟຍ ໦໣ ຎ໨໏ຮ໓ ຎ໤ّ ໠໓ ،ດ໨໳ສ໤ໟຍ ໰ໟງ
໦໣ ໥ຎໜ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ອ໭ະທ :ຎ໨ໟ ໝຎ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ
໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໪໴ໟງ ຄ໣໭຃ ຎ໨໫ຎ໫ ໦໣ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ັ຃ອ ສ໨໋
.໪໌໣ ຎ໧຃໭ ໡໼ّິໟຍ
໦໋ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ຎ໫ຍ໭ອ ໲ຘ๼ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໥ຍ໮໔ົ ຎ໋ສ໓ :ໝຎ໗
ຮ໴໣຃ ັ຃ອ ສ໨໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ໰๼໠ົ ໢
ّ ປ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃
ຄ໣໭຃໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍຮ໴໣຃ ‫ ـ‬ຎ໫ຮຑຩ ໲໓ ‫ّ້ ـ‬ຩ໮໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
ຎ໤໴໓ ໥ຎໜ໓ .ّ້ຩ໭໭ ،໩໮຤໧ ໪໬ຟ໭ ຎ๰໓ຮຼ໨໣ ،໢໴໠ິຘໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰ໟງ
. (١)...ຎ໫ຮຑຩ ໲໓ ຎ໋ຩ
ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛ ໦໣ ຎ໫ຬວ຃໭ ຎ໫ຍ໭ອ ສ໗ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ຃ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭

.٦٣ :ດ຤໔ຼໟຍ ໊ຟຍອ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٩٠

໪ໟ :ໝຎ໗ ບ໴ຣ ‫ ؛‬ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໦໣ ຮ໬່໳ ຎ໤໛ ،ຢ໴຤ົ ໪໴ໟງ ໪໘໳ຮໃ໭ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ


໦໋ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،໪๼໠ໟຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ໩ຎ໨໳໭ອ ،ຏຎຘ໛
.(١)ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ຏ໮ຒ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໪໴ຑ຃
،໥ຎຘ໘ປ ຎ໤໬໓ :ອຎໄ๼ ໌ໟຍ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ໪๼໠ໟຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຎّ໣຃
.ຎ໤໬ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ສّ ໘ທ ສ໗ ،໥໼໴໠ຟ
໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໮໬໓ :໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຎّ໣຃໭
຦໴ຸໟຍ ໪໨໋ ໰຿
๼ ຮທ ສ໗ ،໢໌໧ .ໝຎຟຮໟຍ ຐຘ໛ ໲໓ ຢ໳ຮົ ໖໴ປ໮ທ ໪໴໓ ຩຮ໳ ໢ໟ ،ອຎ๼ໄ໌ໟຍ
๼ ຮຘໟຍ໭ ،(٢)ຍ๰ຮ໴ຜ໛ ໕໭ສຼ
.ດ໗ຎປ໮ໟຍ ດ໣໼໋ :໲຿ ๼ ໟຍ
ຐຘ໛ ໊໴໤ຟ ໰ໟງ ຎ๰຤໴຤ົ ຎ๰໘໳ຮໃ ໕໭ສ๼ຼໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ໥ّ ຃ ໚ໟຫ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿ງ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛ ຎ໬ຘ໠໤ຟ ໦໣ ໲ຘ๼ໟຍ໭ ،ຏ໮ຒ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຕຎ໳ຍ໭ອ໭
ຎ໤໛ ‫ ـ‬໮໫໭ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣຄຑ ຮّ ໤໳ ໻ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫໭ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ດ໋ຎ໤ຟ ໪ທຎ໳ຍ໭ອ໭ ໪ຒຘ໛ ໊໴໤ຠຑ ຎ໧ຮຒວ຃ :‫ ـ‬຦໴ຸໟຍ ຮ໛ຫ
໦ຑ ໲
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋ ،າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣໭ ໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ
.(٣)ຏ໮ຒ຤໣ ໦ຑ ໲໠໋

.٦٤٩ / ٤٢١ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬١


ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،ອ໮໔໌໳ ໲ຑ຃ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໰ໟງ ໪໘໳ຮໃ ໲໓ ،٤٢٧ :٤ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٢
.ຝຎّຠ຤ໟຍ ໦ຑ ໦໤ຣّຮໟຍ ສຒ໋ ໰ໟງ ໪໘໳ຮໃ ໲໓ ،٤٤٧ :٤
.٦٢٤ / ٤١١ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٩١

໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ .໲໤ّ ໘ໟຍ ،໱


ّ ຮ໌ື໷ຍ ໮໬໓ :ຏ໮ຒ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃
.(١)ຐ໫ຬ໤ໟຍ ຢ໴຤ົ ،໪໴໘໓ ،໦໴໋ ،ດ໘ປ ،໪໧ຎ໣ຯ ໲໓ ໦໴໴ّ໤ّ ໘ໟຍ ຦໴ື :໪๼໘ຣ ໲໓
.ຢ໴຤ົ :໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໖໳ຮໄ໓ ໪໴໠໋໭
໪ໟ ໥ّ ຄຑ :຦໴ຸໟຍ໭ ໲ືຎຠ๼໨ໟຍ ຮ໛ຫ ສ໘໓ :໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎّ໣຃໭
.ຎ๰ຣສ໗ ໪໴໓ ຍຩອ໮໳ ໢ໟ໭ ،๰ຎຑຎຘ໛
ສຒ໋ ໮ຑ຃ ،໲໤໴໤ຘໟຍ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ຮ໤໋ ໦ຑ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗
،ມ໮໧ ໦ຑຍ ຎ໧ຮຒວ຃ .ອຩຍ໮໧ ຏຎຘ໛ ໪ໟ ،໡ຮຟ ຀ຍຮ຤ົ ໲໓ ດ໓໮ໜໟຎຑ ໦ໜິ໳ ໥ຎ໛ ،ෲຍ
ດ໠໴ໟ ໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຕຎ໣ :ໝຎ໗ ،ຩຎ໳ຯ ໦ຑ ສ໴َ໤ຣ
ُ ໦໋ ،໥ຎ໴໔ຳ ໦ຑຍ ໦໋
໮໫໭ ،໦໴ຘ຋ຎ໣໭ ໦໴ິ໤ວ໭ ໊ິທ ດ໨ຳ ຓຮວ໵ຍ ໯ຩຎ໤ຟ ໦໣ ໦໴໘ຑ ນ໼ຜໟ ຀ຎ໌ຑອ໷ຍ
.(٢)ດ໨ຳ ໦໴໌ິທ໭ ໊ຒຳ ໦ຑຍ
໩ຎ໨໳໭ອ ،ຏຎຘ໛ ໪ໟ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭
໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋
.(٣)ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ຏ໮ຒ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໪໨໋ ໯໭ອ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :ໝຎຟّຮໟຍ ຏຎຘ໛ ໲໓໭

.٩٤٠ / ٣٤٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٩١٠ / ٣٤٠ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
.٦٤٩ / ٤٢١ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٩٢

.(١)ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ໭ ໝຎເ໓ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ


ຕຎ໣໭ ،ຓຮ໴ຜ໛ ໻
๰ ໮ົ຃ ສ໴໤ຣ ໪໨໋ ໯໭ອ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ໰๼໨ໜ໳ :ຎ๰ເ໳຃ ໪໴໓໭
.(٢)ດ໨ຳ ໥໮໌ິທ໭ ໊ຒຳ ໪ໟ໭ ،໦໴ຘ຋ຎ໣໭ ໦໴ິ໤ວ໭ ໊ິທ ດ໨ຳ
ຓຍ໭ອ ສຣ຃ ຮ໫ຎໃ ໮ຑ຃ ໱ّສຟ ໥ຎ໛໭ :໱ອຍອະໟຍ ຐໟຎ໏ ໲ຑ຃ ດໟຎຳອ ໲໓໭
໦ຑ ໢ົຎ໋ ຏຎຘ໛ :໪໨໋ ໯໭ຮ໓ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໲໘ໟ ສ໗ ،ບ໳ສ຤ໟຍ
ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ຏຎຘ໛໭ ،໦໳ຯອ ໦ຑ ຀໼໌ໟຍ ຏຎຘ໛໭ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ຏຎຘ໛໭ ،ສ໴໤ຣ
.(٣)໚ໟຫ ຮ໴໏ ຀ຎ໴ື຃໭ ،໖ໟຎຨໟຍ ສຒ໋ ໦ຑຍ
ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋໭ ،ອຎ๼໔ຼໟຍ :໢໬໨໣ ،໥໭ຮວກ ດ໋ຎ໤ຟ ໪໨໋ ໯໭ອ ສ໗໭
ຮຒ໛໷ຍ ຫຎຘຳ໷ຍ ໝຎ໗ ຎ໨໫ ໦໣໭ ،໢໫ຮ໴໏໭ ،໢ືຎ໫ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲໠໋໭ ،໱ຮ໴໤຤ໟຍ
.(٤)໪໴໠໋ ຩຎ໤ຘ໋໻ຍ ໰ໟງ ຮ໴ຸທ ໪໨໋ ດ๼໠ຟ໷ຍ ດ໳ຍ໭ອ :໪ຘ໘໴໠໌ທ ໲໓ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໧ຎ໬ຒ໬ຒໟຍ
ຐّຠ໌ທ໭ ،ຕຎ໘ຜໟຍ໭ ຀๼໼ຟ໷ຍ ໦໣ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ໱ອ໮໨ໟຍ ນّສ຤໤ໟຍ ໩ّສ໋ ສ໗໭
໦໣໭ ،ໞ໴໫ຎຠ໤ໟຍ ໦໣ ‫ ـ‬ຓະ໴ຟ໮ໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬໩ّສ໌ໟ ‫؛‬໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ໦໣
.(٥)ດ໐໠ຒໟຍ ໲໓ ໪ໟ ໩ຮ໛ຫ ໡ສ໌ໟ ‫؛‬໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ ໞ຿ຎ໔ໟຍ

.٦٢٦١ / ٤٣٨ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٦٣٠٤ / ٤٤١ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
.١٤٨ :໱ອຍອະໟຍ ຐໟຎ໏ ໲ຑ຃ ດໟຎຳອ ‫ ـ‬٣
.٢٩٥ :ໝຎ໘໤ໟຍ ພ໬໨໣ ‫ ـ‬٤
.٢٤٥٣ / ٣٩ :٩ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣ ດ໤ທຎວ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٩٣

ດຟອຩ ໰໧ຩຄຑ ໪໓ຎຼ๼ທຍ ໦ໜ໤໳໭ :໪ຘ໤ຟຮທ ໲໓ ໲໧ຎ໘໣ຎ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ໝຎ໗໭


.(١)໪໨໋ ດ๼໠ຟ໷ຍ ດ໳ຍ໭ອ ອຎຒຘ໋ຎຑ ໦ິ຤ໟຍ
໲໓ ໪໔๼ໟຆ໣ ຮ໛ຫ ໱ຬ๼ໟຍ ،(٢)ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ຩຎ໨ຳ຃ ໲໓ ໪໤ຳຍ ຩອ໭໭
.(٣)ຏຎ຤ົ໷ຍ ໦໣ ຕຎ໘ຜໟຍ ດ໬ຟ ໦໣ ໪‫ـ‬ໟ ໊໗໭ ຎ໣ ໻
๼ ງ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໭ຮ໳ ໢ໟ ໪๼໧຃ :໪ຘຟຎຒ໳ຩ
໪ຨ໳ຎຸ໤ຑ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໖໴ປ໮ທ ູຎຼຘວ໻ ‫؛‬໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ຎ໨໌໔໨໳ ໻ ຍຬ໫ ໦ໜໟ໭
໪໠໤ຸ໳ ໼໓ ،໪ຨ໳ຎຸ໣ ໦໣ າ໴ໟ ໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣໭ ،(٤)໩ຎ໨໘๼໘ຣ ຎ໣ ໰໠໋
.໖໴ປ໮ຘໟຍ
ٍ ຎ໛ ໮໫໭ ،(٥)ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ຩຎ໨ຳ຃ ໲໓ ໊໗໭ ສ໗໭
ຎ໣ ໰໠໋ ໪ຘ໗ຎປ໮ຑ ໝ໮໘ໟຎຑ ໑
.໩ຎ໨໘๼໘ຣ
.໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ຦໴ຸໟຍ ໦໣ ສ໨ິໟຍ ຢ໴຤ຼທ ໲໓ ໪๼໠໛ ຍຬ໫
.ໝຎّ໤ຠໟຍ ໥ຍຮ໬໣ ໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ໭ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໪໴໔໓ :໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ໪໨໣ ຎّ໣຃໭
.໪ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ສّ ໘ທ ສ໗ ‫؛‬ດ໘ປ ໮໬໓ ،ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ຎّ໣຃
໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ :໪๼໘ຣ ໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗ ສ໘໓ :ໝຎ໤ّ ຠໟຍ ໥ຍຮ໬໣ ໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ ຎّ໣຃໭

.ສّ໤຤໣ ຏຎຑ ،١١٤ :ໝຎ໘໤ໟຍ ຢ໴໘໨ທ ‫ ـ‬١


.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.ຏຎຘໜໟຍ ດ໣ّສ໘໣ ،٣٧ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٣
.٣٢٣ :١ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٤
.٦١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٤٢ :١٠ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٥
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٩٤

،໲໓໮໛ ،໢໬໨໣ ໞ໫ຎ໛ ໲໨ຑ ໰ໟ໮໣ ໢


ّ ປ ،໢໫໻໮໣ ،໱ສຳ໷ຍ ،ຓຮ໴໐໤ໟຍ ໦ຑ ໥ຍຮ໬໣
໦໣ :໩ຩຎືອງ ໲໓ ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ّສ໋໭ .(١)
ດ໋ຎ໤ຟ ໪໳໭ຮ໳ ຏຎຘ໛ ໪ໟ ....ດ໘ປ
຀ຎ໬໘໔ໟຍ ໪ທຎ໘ປ໭ ،໪ຘ໧ຎໄຑ໭ ،໪ຘົ
๼ ຎວ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຏຎ຤ົ຃ ລ໮໴ື
.(٢)໦໴຤ໟຎຼໟຍ
.ຢ໴຤ົ :໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫ ໥ّ ຃ :໡ّສ໘ທ ຎّ໤໣ ໞ๼ຼ຤ຘ໓
໮໫໭ ،໒໴໌຿ ຎ໬ເ໌ຑ ،຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຮ໛ຫ ສ໗ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ໕ຮໃ ດປ໼ປ ໩ຬ໬໓ ໪໴໠໋໭
ຎ໧ຮ໛ຫ ສ໗໭ ،ບໟຎຜໟຍ ໮໫໭ ،ຢ໴຤ົ ຎ໬ເ໌ຑ໭ ،໲໧ຎຜໟຍ ໮໫໭ ،ຮຒຘ໌໣ ຎ໬ເ໌ຑ໭ ،ໝّ໭໷ຍ
ຮວກ ໖໳ຮໃ ຕຎຒປງ ໦ໜ໤໳ ໪๼໧຃ ໊໣ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ຏຍ໮ປ ໥ຎ໴ຒໟ ໮໫ ໝّ໭໷ຍ ໖໳ຮໄໟຍ ໥ّ ຃
໱ຬ๼ໟຍ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ຕຎ໳ຍ໭ອ໭ ຐຘ໛ ໊໴໤ຠໟ ຦໴ຸໟຍ ດ໳ຍ໭ອ ດ໬ຟ ໦໣ ໚ໟຬໟ ຢ໴຤ົ
໅ຎ໔ໟ໷ຎຑ ຎ໬ຑຍ໮ປ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໞເ໓ ໲໓ ໝّ໭໷ຍ ໖໳ຮໄໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ໯໭ອ
.(٣)໡ّສ໘ທ ຎ໤໛ ،ຎ໬ິ໔໧
໻ ،໥ຍອ໮໬ຸ໣ :(٥)ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ໭ (٤)
໥ຍ໮໔ົ ໲ຑຎຘ໛ ໥ّ ຃ :໒໴ເ໧໭
.ສ໨ິໟຍ ດ່ຣ໼໣ ໰ໟງ ຎ໤໬໌໣ ດຟຎຣ

.٥٢٥ / ١٩٨ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٢١٦ :٢ ຩຎືອ໹ຍ ‫ ـ‬٢
.٦٨ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬٣
.٥٢٥ / ١٩٨ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٤
.٥٠٤ / ١٨٩ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٩٥

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
ບ໴ຣ «ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛» ຏຎຘ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໪໠໘໧ ຎ໣ ໮໫໭ ໊ຑຍّຮໟຍ ຎّ໣຃
໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໩ຮ໴໏໭ ໢໴ໜຣ ໦ຑ ຩ໭ຍຩ ໦ຑ ໢໴ໜຣ ໲໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗
໦ຑ ຢໟຎົ໭ ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ໦໋ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ
໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໣ຮເ຤ໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ດ໤໘໠໋ ໦໋ ،๰ຎ໌໴໤ຟ ດຒ໘໋
.(١)໡໼ّິໟຍ
໪໌໣໭ ،໩ຮ໴໏໭ :໪ໟ໮໗ ໅ຎ຤ໟ ໥໭ຩ ໦໣ ໦໴໘໳ຮໃ ໰ໟງ ໞ
๼ ຤໨໳ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫໭
.໕ຮໃ ດ໌ຑອ຃ ໰ໟງ ໞ຤໨໳
.ໝຎຳອ໹ຍ ດ໬ຟ ໦໣ ໥ຎໄ໘ິ໴໓ :໩ຮ໴໏໭ ໅ຎ຤໠ຑ ຎ໤໫ ໥ຍຬ๼໠ໟຍ ໥ຎ໘໳ຮໄໟຍ ຎّ໣຃
ຍສ໋ ຎ໣ ຎ໤໬ໟຎຟອ ໊໴໤ຟ ດ໤ຟຮທ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໘໓ :໥ຍຮວ໵ຍ ໥ຎ໘໳ຮໄໟຍ ຎّ໣຃໭
:໦໴໨ປຍ
ຐຘ໛ ໲໓ ຎ๰຤໳ຮົ ໖ປ๼໮໳ ໢ໟ ໮໫໭ ،໢໴ໜຣ ໦ຑ ຩ໭ຍຩ ໦ຑ ໢໴ໜຣ :ໝّ໭໷ຍ
،(٢)
໡ຎ໌ໟຍ ໖໴ປ໮ຘໟຍ ໪໠໤ຸ໴໓ ໦໳ຮືຎຒ໤ໟຍ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ຦໳ຎຸ໣ ໦໣ ໪๼໨ໜໟ໭ ،ໝຎຟຮّ ໟຍ

.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


໭ ٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤ ຏຎຑ ،٦٠:ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢ ຏຎຑ ،٤٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
.ຎ໫ຮ໴໏໭ ،٧ ໭ ٦
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٩٦

.ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໪ຑຎຘ໛ ດ໣ສّ ໘໣ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ໱ຬ๼ໟຍ


໦໣ ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑຍ ໩ຎ໨ຜຘຳຍ ໦ّ໤໣ ໮໫໭ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ :໲໧ຎຜໟຍ໭
໲໓ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗໭ .໚ໟຫ ໲໓ ໕໭ສ๼ຼໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໪໌ຒທ໭ ،ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ຏຎຘ໛
،ບ໳ສ຤ໟຍ ໊ເ໳ ໥ຎ໛ ໪๼໧ງ :ໝ໮໘໳ ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑຍ ໥ຎ໛໭ ،໮ّ ໠໐ໟຎຑ ໥໮໴ّ໤ّ ໘ໟຍ ໪໔ّ໌຿ :໪๼໘ຣ
،໊຿໮ໟຎຑ ໪‫ـ‬ໟ ສ໴ໟ໮ໟຍ ໦ຑຍ໭ ،ّ໮໠໐ໟຎຑ ໪‫ـ‬ໟ ໦໴ّ໴໤ّ ໘ໟຍ ໰ໟງ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ດຒິ໧໭ .(١)໢໠໋຃ ໪ౠ໠ໟຍ໭
،໖๼ປ໮໣ ຮ໴໏ ໮໬໓ ໚ໟຫ ໊໣໭ ،໩ສ໨໋ ຎ໬ທ໮ຒປ ໡ສ໋ ໰ໟງ ຓອຎືງ ،໢໠໋຃ ෲຍ໭ :໪ໟ໮໗໭
໥ّ ໷ ‫؛‬ບ໳ສ຤ໟຍ ອຎຒຘ໋ຍ ໲໓ ໚ໟຫ ຮّ ເ໳ ໻ ໦ໜໟ໭ ،໪ຑ ຎ๰໔໴໌຿ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫ ໥໮ໜ໴໓
.ອ໮໬ຸ໣ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໪໨໣ ຖ໠໘໧ ໱ຬ๼ໟຍ ‫ ـ‬ຓຮ໴໤໋ ໦ຑ ໒໴ຳ ຏຎຘ໛
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ :໪ໟ໮໘ຑ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໩ຮ໛ຬ໓ ،າ໣ຎຨໟຍ ໖໳ຮໄໟຍ ຎّ໣຃໭
໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໨໬ຠໟຍ ໚ໟຎ໣ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໦໋ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ
.(٢)໡໼ّິໟຍ
:ດປ໼ປ ຕ໻ຎ໤ຘຣຍ ໪໴໔໓ :ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ :໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣» :໪ໟ໮໗ ໰໠໋ ໒ໄ໋ «ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭» :໪ໟ໮໗ ໥ّ ຃ :ໝّ໭໷ຍ
໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ຩ໭ຍຩ ໦ຑ ໢໴ໜຣ :ຍຬໜ໫ ສ໨ິໟຍ ໥໮ໜ໴໓ ،«໲ິໟຎ໴ໄໟຍ ສໟຎວ
໚ໟຎ໣ ໦໋ ،ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎົ ໦໋ ،໊໳ະຑ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ
໦ຑ ສ໤ّ ຤໤ຑ ໒໴໌຿ ໖໳ຮໄໟຍ ຍຬ໫໭ .໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໨໬ຠໟຍ

.٩٠٤ / ٣٣٨ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬١


.٥٥٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٩٧

.໡ّສ໘ທ ຎ໤໛ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໰ຳ໮໣


:໪ໟ໮໗ ໰໠໋ ຎ๰໓໮ໄ໌໣ «ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭» :໪ໟ໮໗ ໥໮ໜ໳ ໥຃ :໲໧ຎຜໟຍ
.໥ຎ໴ຑ ໰ໟງ ຝຎຘ຤໳ ໻ ،ຢ຿ຍ໭ ໩ສ໌ُຑ ຍຬ໫໭ ،«໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣»
໦ຑ ໢໴ໜຣ ໰໠໋ ຎ๰໓໮ໄ໌໣ «ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭» :໪ໟ໮໗ ໥໮ໜ໳ ໥຃ :ບໟຎຜໟຍ
໦໣ ຎ໫ຬວ຃ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໥ّ ຃໭ ،ຏຎຘໜໟຍ ໦໋ ໞ໘໨ໟຍ ຏຎຑ ໦໣ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໥໮ໜຘ໓ ،ຩ໭ຍຩ
໚໠ທ ຮ໛ຬ໳ ໢ໟ໭ ،໦໴ຒໟຍ ໲໓ ດໄຳຍ໭ ສຟ໮ທ ໪໧๼຃ ຎ໤ຑ໭ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛
.ຎ໬ຑ ອຎຒຘ໋ຍ ໻ ،ດ໠ຳຮ໣ ໥໮ໜທ ຬ຋ສ໨໋ ດ໳ຍ໭ຮໟຎ໓ ،ດໄຳຍ໮ໟຍ
໚ໟຫ ໰ໟງ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ໥ຎ໛ ໪໧๼຃ ຎ໤ຑ :ໝຎ໘໳ ໥ຄຑ ໚ໟຫ ໊໓ຩ ໦ໜ໤໳ ໪๼໧຃ ໻
๼ງ
໦ຑຍ ຦໴ຸໟຍ ຐຘ໛໭ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໊໴໤ຟ ໱໭ຮ໳ ໪๼໧຃ ຎ໤໛ ،(١)ຢ໴຤ົ ໖໳ຮໃ ຏຎຘໜໟຍ
໰ໟງ ຮ໇ຎ໧ ໪๼໧໷ ‫ ؛‬ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ :໪ທຎ໳ຍ໭ອ ດ໠໤ຟ ໦໣໭ ،(٢)໪໳໮ໟ໮໗
ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໬ໟ ໥໮ໜ໴໓ ຎ໤໬໨໴ຑ ໑໼ຘວ໻ຍ ໞ໘໨໳ ໢ໟ ໪๼໧ງ ບ໴ຣ໭ ،๰ຎ໤ຘຣ ໪ທຎ໳ຍ໭ອ
.ຓຮຒຘ໌໣ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໥໮ໜຘ໓ ،໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໖໳ຮໃ ໰ໟຍ ດ໓ຎ຿ງ ،ຮວກ ຢ໴຤ົ ໖໳ຮໃ
.ຕ໻ຎ໤ຘຣ໻ຍ ຮ຋ຎຳ ໦໣ ຏຮ໗໷ຍ ໮໫ ຮ໴ວ໷ຍ ໝຎ໤ຘຣ໻ຍ ໭
،ຢ໴຤ົ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຏຎຘ໛ ໰ໟງ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໖໳ຮໄ໓ ຍຬ໫ ໰໠໋໭
.໪໴໓ ໝຎຳອງ ໻

.٨٠ ໭ ٧٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


.١٤١ / ١٠٩ :ຖຳຮ໬໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٩٨

.໪ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ،ດ໘ປ ດຒ໘໋ ໦ຑ ຢໟຎຼ໓ :ສ໨ິໟຍ ໝຎຟອ ດّ໴໘ຑ ຎّ໣຃໭


຦໳ຎຸ໤ໟຍ ໪໨໋ ໯໭ອ ໪๼໨ໜໟ ،๰ຎ຤໳ຮົ ໖๼ປ໮໳ ໢໠໓ :໲໨໬ຠໟຍ ໚ໟຎ໣ ຎّ໣຃໭
.໪ຘ໗ຎປ໭ ໰໠໋ ຓອຎ໣຃ ໩ຬ໫໭ ،(١)ຕຎ໘ຜໟຍ
:໪໴໠໋ ຀ຎ໨ຜໟຍ໭ ໪ຣສ໣ ໲໓ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຓّສ໋ ຕຩອ໭ ໪๼໧຃ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿ງ
໚ໟຎ໣ ໦໋ ،໥ຎໜິ໣ ໦ຑຍ ໦໋ ،໲ຒ໠຤ໟຍ ໰໴຤໳ ໦໋ ،໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
໥຃ (٢)
໥໮຿ຮທ຃ ،໚ໟຎ໣ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໲ໟ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໲໨໬ຠໟຍ
າ໴ໟ ໪๼໧ງ ،໚ໟຎ໣ ຎ໳ ‫؟‬ດ๼໨ຠໟຍ ຍ໮໠ວສທ໭ ،ຍ໮๼໔ໜທ໭ ،ຓຎ໛ະໟຍ ຍ໮ທຆທ໭ ،ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ຍ໮໤໴໘ທ
໢ຘ໧຃ ໻
๼ ງ ،໪໧໮໨໌໠໳໭ ໢໬໨໌໠໳ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ຀ຎຟ ໻
๼ ງ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໡ຎ໣ຈຑ ຍ໮໤ّ ຘ຋ຍ ໡໮໗ ໦໣
ຮ໣໷ຍ ຍຬ໫ ໰໠໋ ໢ໜ໨໣ ‫ ـ‬໪๼໠ໟຍ໭ ‫ ـ‬ຖ໴໤ໟຍ ໥ّ ງ ،໚ໟຎ໣ ຎ໳ .໢ໜໟຎຣ ໞຜ໣ ໰໠໋ ໥ຎ໛ ໦໣໭
.(٣)໪๼໠ໟຍ ໞ໴ຒຳ ໲໓ ໪໔໴ິຑ ຏອຎເໟຍ ດໟະ໨໤ຑ ،ສ໴໬ຸໟ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ຮ໔໌ຟ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໲໨໬ຠໟຍ ໚ໟຎ໣ ໦໋ ،໲ຒ໠຤ໟຍ ໰໴຤໳ ໦໋ ،າ໧໮໳ ໦໋ ،໰ິ໴໋
ອُ ສَ ໘๾ ໳ُ ໻ ໪๼໧ງ ‫؛‬ຎ໧ຮ໣຃ ໲໓ ແຮ໔ທ ໚๼໧຃ :໯ຮທ ໻຃ .ຎ໨ຘ໌໴ື ໢ຘ໧຃ ،໚ໟຎ໣ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
،ຎ໨ຘ໔ົ ໰໠໋ ອُ ສَ ໘๾ ໳ُ ໻ ໚ໟຬ໛ ،໪๼໠ໟຍ ດ໔ົ ໰໠໋ ອُ ສَ ໘๾ ໳ُ ໻ ຎ໤ໜ໓ ،໪๼໠ໟຍ ດ໔ົ ໰໠໋

ຏຍຩກ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١١٤ ຏຎຑ ،١٧١ :٢ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٤ ຏຎຑ ،٣٣٤ :ສ໴ຣ໮ຘໟຍ ‫ ـ‬١
.٢٠٧ :٢ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :ຮ່໧ຍ໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໡ຎّ໤຤ໟຍ
.໥໮຿ຮທ ຎ໣຃ ຦ິ໨ໟຍ ໲໗ຎຑ ໲໓ ໦ໜໟ໭ ،ຎ໫ຎ໧ສ໤ຘ໋ຍ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໲໓ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٣٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٠ :ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎເ໓໭ ،١٢٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٢٧ :٨ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٩٩

໦໣ຆ໤ໟຍ ໥ّ ງ ‫؛‬໦໣ຆ໤ໟຍ ດ໔ົ ໰໠໋ ອُ ສَ ໘๾ ໳ُ ໻ ໚ໟຬ໛ ،ຎ໨ຘ໔ົ ໰໠໋ ອُ ສَ ໘๾ ໳ُ ໻ ຎ໤໛໭


໦໋ ຕ
ౡ ຎ຤ຘທ ຏ໮໧๼ຬໟຍ໭ ،ຎ໤໬໴ໟງ ຮ່໨໳ ໪๼໠ໟຍ ໝຍະ໳ ໼໓ ،໪຤໓ຎຼ໴໓ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໰໘໠໴ໟ
໰໠໋ ອສ໘໳ ໒໴ໜ໓ ،ຎ໗ຮຘ໔໳ ໰๼ຘຣ ،ຮຠ๼ຸໟຍ ໦໣ ໕ອ໮ໟຍ ຕ
ౡ ຎ຤ຘ໳ ຎ໤໛ ،ຎ໤໬໫໮ຟ໭
.(١) ‫؟‬໚ໟຬ໛ ໮໫ ໦໣ ດ໔ົ
‫ّ؛‬ຮເ໳ ໻ ໚ໟຫ ໥ّ ຃ ໻
๼ ງ ໚ໟຎ໣ າ໔໧ ຎ໤໬ໟ ໱໭ຍຮໟຍ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ໥ຎຘ໳ຍ໭ຮໟຍ໭
ດໟຎ຤໣ ໼໓ ،໪໴໠໋ ຎ໤໬໠໘໧ ໲໓ ຍສ໤ຘ໋ຍ ໞ໴໠ຠໟຍ ດ໘ຜໟຍ ໲ຒ໠຤ໟຍ໭ ໥ຎໜິ໣ ໦ຑຍ ໥ّ ງ ບ໴ຣ
.໪๼໘ຣ ໲໓ ມສ໤ໟຍ ສ໴໔໳ ໚ໟຫ ໥ّ ຃
໦໋ ໪ຘ໳ຍ໭ອ ໥໮ໜຘ໓ ،້ຎ໤ຟ໹ຍ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ໥ຎໜິ໣ ໦ຑຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿໹ຎຑ
.໪໨ິຣ ໞຑ ،໚ໟຎ໣ ມສ໣ ສ໴໔ທ ໲໫໭ ،ດ຤໴຤ົ ໚ໟຎ໣
ຎ໬ຑຍ໮ປ໭ ດ໔໳ຮຸໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ໟ ໥ّ ຃ :ຎ໧ຮ໛ຫ ຎ໣ ໊໴໤ຟ ໦໣ ໞຼ
๼ ຤ຘ໳ ໱ຬໟ๼ຍ໭

ً ໨໏ ຮວ໵ຍ ຾໌ຒໟຍ ໲໔໓ ຎ໬ເ໌ຑ ດّ຤ົ ໦໋ ຎ໨ໟ๼ະ໨ທ ໮ໟ໭ ،ຓຮຒຘ໌໣ ໕ຮໃ ດິ໤ວ
.໪ິ໔໧ ໦໣ ໭຃ ،໱໭ຍຮໟຍ ຏຎຘ໛ ໦໣ ໥໮ໜທ ໥຃ ຎ໣ّ ງ :ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ໷ ໚ໟຫ໭ ‫؛‬ດ໳ຎ໔໛໭
໦໋ ،໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ໭ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ດ໳ຍ໭ອ ດ຤
ّ ຼຑ :໢ໜ຤໳ ໦໳ຮ໳ສ໘ຘໟຍ ໼໛ ໰໠໋໭
‫؛‬໪໌໴໤ຟ ຢ
ّ ົ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ສ໨ິໟຍ ຢ
ّ ົ ຍຫງ໭ .ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສّ໤຤໣
.໕ຮໄໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ໮ໟ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໴ຑ໭ ໪໨໴ຑ ໦໴໌໗ຍ໮ໟຍ ຓຍ໭ຮໟຍ ດ໗ຎປ໮ໟ

໊໣ ، ٣٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٠ :ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎເ໓໭ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ດ຤໓ຎຼ໤ໟຍ ຏຎຑ ،١٨٦ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠٠

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
໦໋ ຓອຎ໳ະໟຍ ອ໭ສົ ດّ຤ຼຑ າ໔໨ໟຍ ໥ຎ໨ຌ໤ໃຍ ຐຟ໮ທ ໦຋ຍຮ໗ ໙ຎ໨໫
.ດّ໴ຟອຎວ໭ ،ດّ໴໠ວຍຩ :໦໴໤ິ໗ ໰໠໋ ໲໫໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡໮ຼ໌໤ໟຍ
:໲໠໳ ຎ໤ຑ ຎ໬ໟຎ໤ຟງ ໦ໜ໤໴໓ :ດّ໴໠ວຍສໟຍ ໦຋ຍຮ໘ໟຍ ຎّ໣຃
໥ຎໜ໣ ໰໠໋ ຩ໮໌ຼໟຎຑ ຀ຍສຘຑ໻ຍ ຫງ ‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ໢໴່໨ຘໟຍ໭ ຐ໴ທຮຘໟຍ ‫ ـ‬١

ّ ປ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ້໭ຮຸໟຍ ໢ ّ ປ ،຀ຎ໤ິໟຍ ຖ຤ທ ໭຃ ،໊໔ທຮ໣
ّ ປ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ ໢
ໞຜ໣ ໦໋ ຓຩຎ໋ ອສຼ໳ ໻ ...ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ຓ຀ຍຮ໗ ໢
ّ ປ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ຓ໼ົ ໢
ّ ປ ،ຓສຠິໟຍ
ෲ ຮ໴ຒໜຘໟຎຑ ້໭ຮຸໟຍ ໥ّ ຃ :ມ໮຿໮ໟ ‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຍ໮໠໘໧ ໦໳ຬ๼ໟຍ ຓຍ໭ຮໟຍ ຀໻ຆ໫
ຐ໠ໃ໭ ຀ຎ໋ສໟຍ ຎ໫ສ໌ຑ໭ ،໪‫ـ‬ໟ ຓ໼ຼໟຍ ໢
ّ ປ ،໰ໟຎ໌ທ ໪‫ـ‬ໟ ຓສຠິໟຎຑ ໢ຘຨໟຍ໭ ،໪໧ຎ຤ຒຳ
.ັຎ໨ໟຍ ດ๸ ໣ّ ຎ໋ ໪໴ໟງ ໒ຘ໠َ໳ ໻ ຮٌ ໣຃ ،໩຅ຎ໨ປ ໞ
๼ ຟ ໪໨໣ ພ຋ຍ໮຤ໟຍ
ດ໧໮຤ຸ໤ໟຍ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ດ໴ໟຎ໌ໟຍ ໦໴໣ຎເ໤ໟຍ໭ ຕຍອຎຒ໌ໟຍ ‫ ـ‬٢

ّ ປ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ໢໴໠ິຘໟຍ ຖ໨ّ໤ເທ ບ໴ຣ ‫؛‬ໞ຋໻ສໟຍ໭ ໢๶ໜ຤
ِ ໟຎຑ

ّ ປ ،໢໬໨໣ ໡ຎ໘ຘ໧໻ຍ໭ ອຄຜໟຍ ຐ໠ໃ ໢
ّ ປ ،໥ຎ໴໐ໄໟຍ໭ ໢໠່ໟຍ ັຎຳ຃ າّຳ຃ ໦ّ໤໣ ໱ّຮຒຘໟຍ
.ຏຎຼ໤ໟຍ ໢๶ِ່໋ ໲໓ ໢໫ຮຟ຃ :໦໣ ໦໳ຮຑຎຼ໠ໟ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໩ສ໋໭ ຎ໣ ຐ໠ໃ
:໦໣ ،໒໴໨຤ໟຍ ໦໳ສໟຍ ໝ໮ົ຃໭ າຳ຃ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໱໮ຘ຤ທ ຎ໬๼໧຃ ຎ໤໛
.ດ໳໻໮ໟຎຑ ອຍຮ໗໹ຍ໭ ،ໝສ໌ໟຍ໭ ،໰ໟຎ໌ທ ෲ ຓສຠິໟຍ໭ ،ຮ໴ຒໜຘໟຎຑ ູ໼ວ໹ຍ໭ ،ສ໴ຣ໮ຘໟຍ
໡ຎ໣໹ຍ ໒໨໛ ໲໓ ອຄຜໟຍ ຬວ຃໭ ອຎຼຘ໧໻ຍ ‫ ـ‬໦໴ທّຮ໣ ‫ ـ‬ຎ໬໴໓ ຮ຋ຍະໟຍ ຐ໠ໃ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٠١

ດّຠ຤ໟຍ ໡ຎ໴໘ຑ ອຎຒວງ ຍຬ໫໭ ،໩ອ໮໬໇ ສ໨໋ ໒໳ຮຸໟຍ ໪ຟຮ໓ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໞّຠ໋ ດّຠ຤ໟຍ
ຎ໫ອ໭ສົ ໥ّ ຃ ໊໣ ،໦໴໤ໟຎ່ໟຍ໭ ດ໤໠່ໟຍ ໦໣ ໡ຎ໘ຘ໧໻ຍ໭ ،ອຄຜໟຍ ຐ໠ໃ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
ໝຎຒຑ ຮໄຨ໳ ໻ ຎّ໤໣ ໚ໟຫ໭ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ໭ ຮ໗ຎຒໟຍ ໦໴໣ຎ໣໹ຍ ໦໣ຯ ໲໓
.ດ໫ຎ໘໔ໟຍ ໦໣ ໆ
๼ ຣ ໢໬ໟ າ໴ໟ ໦໳ຬ๼ໟຍ ຓຍ໭ຮໟຍ ໦໋ ໼
๰ ເ໓ ،ໞ໴໠ຟ ໪໴໘໓ ໭๴ ຍອ
ຍຬ໬ຑ ອຍຮໜຘໟຍ ໥ّ ຈ໓ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ،๰ຎ໴໧ຎປ ໢໴໠ິຘໟຎຑ ໲๼ໟ໮ຘໟຍ ໢
ّ ປ ،๰໻໭ّ ຃ ໱ّຮຒຘໟຍ ‫ ـ‬٤
໻໭ ‫ ـ‬ອສຼ໳ ໢ໟ ໡ຎຘໟຍ໭ ໎໴໠ຒໟຍ ໥໮໤ເ໤ໟຍ ໲໓ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໬ຑ໭ ູ
๼ ຎຨໟຍ ຩສ໌ໟຍ
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ຮ໴໏ ໦໣ ‫ ـ‬ອສຼ໳
:໲໠໳ ຎ໤ຑ ຎ໬ຼ໴ຨ໠ທ ໦ໜ໤໴໓ :ດّ໴ຟອຎຨໟຍ ໦຋ຍຮ໘ໟຍ ຎّ໣຃໭
ໝ๼ ສທ ໲ຘ๼ໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໋ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຓຮທຍ໮ຘ໤ໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ‫ ـ‬١
໦ິຣ຃໭ ،ຕຎّຒ຤ຘິ໤ໟຍ ໞເ໓຃ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຓອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :໰໠໋
،ຎ໬໘໳ຩຎຼ໣ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໖໠ໄ໤ໟ ດ໠໣ຎື ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫໭ ،ຕຎຑ໮ຜ໤ໟຍ
໦຋ຍຮ໘ໟຍ ໲໓ ໞ໣ّ ຄທ໭ ຮຑّສທ ໰໧ຩຄຑ ໚ໟຫ ຢເ๼ຘ໳ ຎ໤໛ ،ຎ໬ໟ ຢ຿ຍ໭ ໕ຍສຼ໣ ໲໫ ໞຑ
.ຎ໬໴໓ ໡໼ໜໟຍ ຎ໨໔໠ຳ຃ ໲ຘ๼ໟຍ ດّ໴໠ວຍສໟຍ
໰໠໋ ‫ ـ‬໢໫ອຍຮຳ຃ ຖຳّສ໗ ‫ ـ‬໡ຎ່໌ໟຍ ຀ຎ໬໘໔ໟຍ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ດຒ໇ຍ໮໣໭ ດ໣໭ຍສ໣ ‫ ـ‬٢
໮໫໭ ،ດ໣ຮຼ໨໤ໟຍ ໥໭ຮ໘ໟຍ ໯ສ໣ ໰໠໋ ،๰ຎ໐ໟຎຑ ຎ๰໣ຎ໤ຘ໫ຍ ຎ໬໧ຄຸຑ ໡ຎ໤ຘ໫໻ຍ໭ ،ຎ໬ທ຀ຍຮ໗
.ຎ໫ອ໭ສຼຑ ໥ຎ໨ຌ໤ໃ໻ຍ ໰໠໋ ຢ຿ຍ໭ ໞ໴ໟຩ
ຖ໧ຎ໛ ໥ງ ສ໨ິໟຎຑ ໡ຎ໤ຘ໫໻ຍ ໰໠໋ ດຒທ๼ຮຘ໤ໟຍ ຓສ຋ຎ໔ໟຍ ໥ّ ຈ໓ :ໝຎຣ ໞ
๼ ໛ ໰໠໋໭
ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຓ໻ຍ໮໣ :໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ຎ໬໴໠໋ ຖ໠໤ຘືຍ ໲ຘ๼ໟຍ ໦໴໣ຎເ໤ໟຍ ຕຎຒປງ ໞຟ໷
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠٢

໢໠່ໟຍ າّຳ຃ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ໰໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ໭ ،໢໬຋ຍສ໋຃ ໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
ດ໴໓ຎ໛ ‫ ـ‬ຓຮທຍ໮ຘ໤ໟຍ ດ๼໨ິໟຍ໭ ສ໴ຠ໤ໟຍ ຏຎຘໜໟຍ ໦໣ ‫ ـ‬ດّ໴໌ໄ໘ໟຍ ດ๼ໟຩ໷ຎ໓ ،໥ຎ໴໐ໄໟຍ໭
ّ ົ ໦໋ ບ຤ຒໟຍ ໢ຸ๼ ຠທ ໰ໟງ ດຟຎຣ ໻ ຎ໬໌໣໭ ،(١)໦໴໣ຎເ໤ໟຍ ໩ຬ໫ ຕຎຒປ໹
ສ໨ຳ ດ຤
.໪ຘ຤
ّ ົ ໡ສ໋໭ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
໩ຬ໫ ຓ຀ຍຮ໗ ໰໠໋ ຏຍ໮ຜໟຍ ຐ๼ທຮທ ໞຟ຃ ໦໣ ສ໨ິໟຎຑ ໡ຎ໤ຘ໫໻ຍ ໥ຎ໛ ໥ງ໭
໰໠໋ ຎ໫ຩຎ໔໣ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬ຢ໣ຎິຘໟຍ ຓສ໋ຎ໘໓ ،ດّ໳໭ຮ໤ໟຍ ດ๼ົຎຨໟຍ ຎ໬໇ຎ໔ໟຄຑ ຓອຎ໳ະໟຍ
໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ໭ ،ຏຍ໮ຜໟຍ ໪໴໓ ໥ّ ຃ :໎໠ຑ ໱ຬ๼ໟຍ ໞ໤໌ໟຍ ໰໠໋ ຏຍ໮ຜໟຍ ຐ๼ທຮທ :ອ໮໬ຸ໤ໟຍ
໡ສ໌ຑ :ຎ໨໠໗ ໮ໟ ໰๼ຘຣ ໞຑ ،໚ໟຫ ຖຒຜ๸ທ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡໮ຼ໌໤ໟຍ ໦໋ ຎ๰ຘຑຎປ ໩ຩ໭ອ໭
.ດّ໴ຑ໮໠ໄ໤ໟຍ ຀ຎຟຮຑ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬ຎ໬ທ຀ຍຮ໗ ໦໣ ໊໧ຎ໣ ໼໓ ،ຓສ໋ຎ໘ໟຍ ໩ຬ໫ ຕ໮ຒປ

 W‫א‬‫א‬‫א‬
ෲຍ ໦໣ ໲໫ ຎ໤๼໧ງ :‫ ـ‬ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຍຬ໬ຑ໭ ،ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໬ຑ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ງ
໢໬໴໠໋ ໥໮໣໮ຼ໌໤ໟຍ ດّ໤຋໷ຍ ຎ໫ຍ໭ອ ໲ຘ๼ໟຍ ،ດ໴ّຳສ໘ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໦໣ ໲໬໓ ،๼ໞຟ໭ ະ๼ ໋
:ຎ໬໴໓ ຩອ໭ ບ໴ຣ ‫؛‬໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໢໫ສّ ຟ ດໄຳຍ໮ຑ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ
໲ຑ຃໭ ،໲ຑ຃ ໦໋ ໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ດ໧໮໤ເ໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຕສຟ໭ ،໥ຍ໮໔ົ ຎ໳
،໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໪໴ຑ຃ ໦໋

.໦໌໠ໟຍ ດّ໴໋໭ຮຸ໣ ໲໓ ໡໼ໜໟຍ ١١١ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໲ທຄ໴ຳ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٠٣

ຮ໴໣຃ ໪໴ຑ຃ ໦໋ ໦ິ຤ໟຍ໭ ،໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໦ິ຤ໟຍ ໪໴ວ຃ ໦໋ ໦໴ິ຤ໟຍ໭


ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃໭ ،໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ໭ ،໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
໪ّຑອ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ໭ ،໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໦໋
ອຍຯ ໦໣ ໥ّ ຃ :ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ໪ິ໔໧ ໰໠໋ ෲຍ ໰ໟກ ສ໗ .໥ຎ໤ເໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰໧໮໤ເ໣ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋
ຖ໠ຒ໗ ،຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ໋ຩ໭ ‫ ـ‬ສ໌ຑُ ໭຃ ຏຮ໗ ໦໣ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
ຐ໠໘໨໳ ໻ ໢
ّ ປ ،໪ໟຆຳ ໪ຘ໴ໄ໋຃໭ ،ຖ໐໠ຑ ຎ໣ ຎ๰໐ໟຎຑ ໪ຘໟຄິ໣ ໲໓ ໪ຘ໌໔๼ ື໭ ،໪ທອຎ໳ຯ ໪໨໣
໖ຘ໌ໟຍ໭ ،ດ໨๼ຠໟຎຑ ຯ໮໔ໟຍ໭ ،໪ຘຟຎຣ ຀ຎເ໘ຑ ໪໨໴໋ ຍ๰ຮ໳ຮ໗ ،ຍ๰ອ໭ຮິ໣ ໪ຒ໠໗຃໭ ،ຎ๰ຒ຋ຎວ ໲໨๼໋
ෲຍ ໰ໟກ .ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຎ໨ໟ ຐົຎ໧ ໼ວ ،໪‫ـ‬ໟ ໊໔ຸ໳ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ໪ຘ໌໔๼ ື໭ ،ອຎ໨ໟຍ ໦໣
.໚ໟຫ ໰໠໋ ໪ທ໮ໜ໠໣ ດໜ຋໼໣ ໪ຑ ຕສ໬ື ຎ໤ຑ ຎ໧ສ໬ື຃໭ ،໪ິ໔໧ ໰໠໋ ໚ໟຬຑ ໰ໟຎ໌ທ
ຍ๰ອ໭ຮຳ ‫؛‬໚໴ໟງ ໲໨໠ຳອ຃ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໝຎ໗ ໢
ّປ
ດّ໤຋໷ຍ ໰ໟງ໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໦ິ຤ໟຍ໭ ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໌ໟ ໯ຮຸຑ໭ ຍ๰ອ໭ຮຳ໭ ،໚ໟ ໯ຮຸຑ໭
ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໋ ອ໭ຮຳ໭ ໙ອ໭ຮຳ ‫ ـ‬ສّ໤຤໣ ຎ໳ ‫ ـ‬໡ຍສ໓ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ໙ສໟ໭ ໦໣
....ບ໌ຒໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ໢ໜຘ໌໴ື໭ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໦ິ຤ໟຍ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠٤

    ‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
ّ ຳສ໘ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ໭ .(٢)ຓອຎ໬ໄໟຍ໭ ،(١)ຮ໬ໄౡ ໟຍ :໮໫ ດ໐໠ໟຍ ໲໓ ັ
:໮໫ ໲ ُ ສ๸໘ໟຍ
໪ຟ໭ ໰໠໋ ໻ ،໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ ໰ໟງ :໱຃ ،ດ໴ّຳສ໘ໟຍ ຕຍຬໟຍ ໰ໟງ ຏ໮ິ໨໤ໟຍ
໪໧໮໛ ໢໏ອ ،ຎ๰໴ّຳສ๸໗ ຎ๰ຜ໳ສຣ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໰໤ّ ິُ໳ ໼໓ ຍຬໟ ،໱ّສ຤ຘໟຍ໭ ຯຎຠ໋໹ຍ
.ຎ๰໴ّ໬ໟງ ຎ๰໣໼໛
:໮໫ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໦໴ຑ໭ ໪໨໴ຑ ໕ອຎ໔ໟຍ໭
ບ໳ສ຤ໟຍ ຎّ໣຃໭ ،໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ ໦໣ ໪່໔ໟ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໥ّ ຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ๼໨ໟຍ ໦໣ ໪່໔ໟ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ຯ໮ຠ໴໓ ໲
ّ ຳສ໘ໟຍ
໑໼ຨຑ ،ຯຎຠ໋໹ຍ ໪ຑ ໞຼຣ໭ ،໱ສّ ຤ຘໟຍ ໪ຑ ໊໗໭ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ๰໴໧ຎປ
.໚ໟຫ ໦໣ ຀໲ື ໪ຑ ໊໘໳ ໢໠໓ ‫؛‬໲
ّ ຳສ໘ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ
໦໤໓ ،ຕ໮ຒຜໟຍ ໲
ّ ໌ໄ໗ ໮໬໓ ،ຮທຍ໮ຘໟຎຑ ໪໠๼໛ ໝ໮໘໨໣ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ๰ຜໟຎປ
ّ ຳສ໘ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ໑໼ຨຑ ຍຬ໫໭ ،ຍ๰ຮ໓ຎ໛ ໥໮ໜ໳ ໩ສ຤ຟ
໻ ໩ສ຤ຟ ໦໣َ ໥ّ ຈ໓ ،໲
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຐ໳ຬໜທ ໰ໟງ ໩ອຎໜ໧ງ ໊ຟຮ໳ ໢ໟ ຎ໣ ،໩ຮ໔ໜຑ ໢ໜ຤໳

.ັສ໗ ຓّຩຎ໣ ،٩٦٠ : ٣ ມຎ຤๼ຼໟຍ ‫ ـ‬١


.ັສ໗ ຓّຩຎ໣ ،٦٠ :١١ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٠٥

໻ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໥ّ ຃ :໰໨໌໤ຑ ،໪ທ໭໼ຘຑ ສຒّ໌ຘ໤ໟຍ :໮໫ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ๰໌ຑຍອ
،ດ໴ّຳສ໘ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໑໼ຨຑ ،໪໨໣ ຓອ໮ຳ໭ ຏຎຘໜໟຍ ດ຤ທຎ໓ ຓ຀ຍຮ໘ຑ ໻
๼ ງ ຀໯ະຠທ
.ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໲໓ ຎ໬໨໣ ຀໲ື ຓ຀ຍຮ໗ ຀໯ະຠ໳ ໼໓
ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໑໼ຨຑ ،໥໭ຮ໬ّ ໄ໤ໟຍ ໻
๼ ງ ໪ّິ໤໳ ໻ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ๰ິ໣ຎວ
،໲ຒ໨ໟຍ ໭຃ ،ດໟ໼ຠໟຍ ໢ຳຍ ຎ໬໴໓ ໦ໜ໳ ໢ໟ ຍຫງ ນສ຤໤ໟຍ ໦໣ ຎ໬ິّ ໣ ຯ໮ຠ໴໓ ،ດ໴ّຳສ໘ໟຍ
໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ ...ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬ّິ໣ ຯ໮ຠ໳ ໼໓ ໻
๼ ງ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ສຣ຃ ໭຃
.(١)໕໭ຮ໔ໟຍ
ຢເ๼ຘ໴໓ ໒໳ຮຸໟຍ ໱໮ຒ໨ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ໭ ໲
ّ ຳສ໘ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ໦໴ຑ ໕ຮ໔ໟຍ ຎّ໣຃໭
:໲໠໳ ຎ໤ຑ
໰ໟງ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໪ຒິ໨໳ ຎ໣ :໮໫ ໲
ّ ຳສ໘ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ໥ّ ຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ຒິ໨໳ ໻ ຫງ ‫؛‬໱໮ຒ໨ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ໑໼ຨຑ ،ດໟ໼ຠໟຍ໭ ຓະ๼ ໌ໟຍ ຏ
ّ ອ
.໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ໪໴ໟງ ໪ໟກ໭
ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ຎّ໣຃໭ ،ດّ໴ໟ໮໗ ‫ ـ‬ຎ໬๼໠໛ ໞຑ ‫ ـ‬ດّ໴ຳສ໘ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໞ
๼ ຟ ໥ّ ຃ :ຎ๰໴໧ຎປ
.ຮ໳ຮ໘ຘໟຎຑ໭ ،ໞ໌໔ໟຎຑ໭ ،ໝ໮໘ໟຎຑ ໥ຎ໛ ຎ໣ ຎ໬໴໔໓ :ດّ໳໮ຒ໨ໟຍ

.ຎ໫ສ໌ຑ ຎ໣໭ ٤٥ :٥ ດ໳ຍສ໬ໟຍ ັຎຒ໘໣ ຕຎ໛ອສຘິ໣ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠٦

@ @

@ @…ë…‰ë@pbèj‘

ຖິ໴ໟ ຎ໬๼໨ໜໟ ،ດ໔໳ຮຸໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໰໠໋ ຕຎ໬ຒື ຩຍຮ໳ງ ຾໌ຒໟຍ ໝ໭ຎຣ
:໲໠໳ ຎ໤໛ ໲໫໭ ،໚ໟຫ ໦ّ໴ຒຘ໴ຳ ຎ໤໛ ،ດّ໣ຎທ

 W‫א‬‫א‬
:໦໣ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໸ໟ ໪ຘຒິ໧ ໦ໜ໤໳ ໻ ຎ໣ ໰໠໋ ໞ໤ຘຸທ ຓອຎ໳ະໟຍ ໥ّ ງ
໖໠๼ຨຘໟຍ ໰໠໋ ໢໬ຘ໌໴ື ຍ໮๼ຜຣ ໢໬๼໧຃ ໊໣ ،໢໬໨໣ ໚ໟຫ ອສຼ໳ ໒໴໛ ຫງ ‫؛‬໦໌໠ໟຍ
ຍ໮໓ຮ໌໳໭ ،໢໫ຮ໴໏ ໦໋ ຎ໬ຑ ຍ໭ຯຎຘ໤໴ໟ ‫؛‬ດ໨ິ຤ໟຍ ຏຍຩ໵ຎຑ ຏຩّ ຄຘໟຍ໭ ،ດຒ໴ّໄໟຍ ໕໼ວ໷ຎຑ
໦໋ ຢ໴຤ຼ
๼ ໟຍ ໲໔໓ .ຝຎຠ໠ໟຍ໭ ຩຎ໨໌ໟຍ໭ ຐຼ
๼ ໌ຘໟຍ ໡ສ໋໭ ،ດ໠໴໤ຠໟຍ ໑ຎົ໭໷ຎຑ
ຍ໮໔๼ ໛ ،໢ໜ໨໣ ໪ຑ ັຎ໨ໟຍ ໲຿ອ ຎ໣ ຮິ໳຃ ຎ໣ :ໝຎ໗ ໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ
.(١)໢໬໨໋ ໢ໜຘ໨ິໟ຃
໦໋ ໲໬໨ໟຍ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໋ ຓຩອຍ໮ໟຍ ອຎຒວ໷ຍ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿໹ຎຑ ຍຬ໫
໥໮ໜທ ໥຃ ໙ຎّ໳ງ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ໱໭ອ ຎ໣ :ໞ໴ຒ໗ ໦໣ ،໚ໟຫ

.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຎ໤໬ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ໲໬໨ໟຍ໭ ຮ໣໷ຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٦ ຏຎຑ ،٢٥٤ :١٦ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬١
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٠٧
(١)
ຎ๰໧ຎّ໌ໟ ໭຃ ،๰ຎຑຎ๼ຨົ ໭຃ ،๰ຎືຎّ຤໓
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຐໄວ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ໱໭ອ ຎ໣໭
:ໝຎ໗ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ،໰໠ຑ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬໢໛ອຍຮຸຑ ໢໛ຮຒວ຃ ໻຃ :ໝຎ໘໓ ،ັຎ໨ໟຍ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
ຎ๰໘໠ວ ໖໠ຨ໳ ໢ໟ ෲຍ ໥ّ ຃ :ຍ໮໨๼່໓ .໩ສຣ໭ ຩّ໭ະຘ໳໭ ،໩ສຒ໋ ຏຮເ໳໭ ،໩ສ໓ອ ໊໨໤໳ ໱ຬ๼ໟຍ
ຎ໳ ،໰໠ຑ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬໚ໟຫ ໦໣ ຮّ ື ໮໫ ໦໤ຑ ໢໛ຮຒວ຃ ໻຃ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ...ຍຬ໫ ໦໣ ຮّ ື ໮໫
ຍຫງ໭ ،໢໬໨໌ໟ ໥໮໨໣ຆ໤ໟຍ ໩ສ໨໋ ຮ໛ຫ ຍຫງ ໱ຬ๼ໟຍ ،໥ຎ໌ّ ໠ໟຍ ຶ຤
ّ ໔ຘ໤ໟຍ :ໝຎ໗ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ
.(٢) ໩໮໨໌ໟ ໩໭ຮ໛ຫ
໲໓ ໦໣ ຖຟຮວ ຍຫງ ດ໨໌໠ໟຍ ໥ّ ງ :ຎ๰ເ໳຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ໱໭ອ ຎ໣໭
.(٣) ຎ໬ຒຣຎົ ໰໠໋ ຖ໌ຟອ ໻
๼ ງ໭ ،ຎ๰໏ຎິ໣ ຕສຟ໭ ໥ຈ໓ ،ຎ໤໬໨໴ຑ ຕຩຩّ ຮທ ຎ໬ຒຣຎົ

໩ຮ໛຃ ໲໧๼ງ :‫ ـ‬ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ໲໓ ຎ໤໛ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໝຎ໗໭

،٣٣ :١٦ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،຀ຍຬຒໟຍ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٣١٤ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،າ໔໨ໟຍ ຩຎ໬ຟ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٧١ ຏຎຑ
،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪໧ຎ໛ອ຃໭ ຮ໔ໜໟຍ ໝ໮ົ຃ ໲໓ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٢٨١ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ າ໔໨ໟຍ ຩຎ໬ຟ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٩ ຏຎຑ ،٣٤٠ :١٥ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭
:١٢ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຏຎຒິໟຍ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٣٤٥ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٣
໲໓ ຎ໫ຍ໭ອ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຓຮຸ໌ໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٦٠ ຏຎຑ ،٣٠١
໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ດ໗ສົ ໦ຑ ຓສ໌ິ໣ ໦໋ ໩ສ໨ິຑ ٣١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠ :ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຏຮ໗
໦ຑ ໲໠໋ ໦໋ ໩ສ໨ິຑ ،٣٢٠ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ ໲໓ ຎ໫ຍ໭ອ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໡໼ّິໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຓະ໤ຣ ໲ຑ຃
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٠٨

.(١)໦໴ຑຎຒّຳ ຍ໮໧໮ໜທ ໥຃ :໢ໜໟ


،໦໴໣ຎ๼ຘື ໦໴໧ຎّ໌ໟ ຍ໮໧໮ໜທ ໥຃ :໢ໜໟ ຖ໫ຮ໛ :ຎ๰ເ໳຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗໭
ຍຬ໛ :໢໬ທຮ໴ຳ ໦໣ :໢ຘ໠໘໓ ໢໬ໟຎ໤໋຃ ຉ໭ຎິ໣ ໢ຘ໔ົ໭ ໮ໟ ໦ໜໟ ،໥໭຃ຮّ ຒຘທ໭ ໥໮໤ຘຸທ
໮ໟ໭ .ອຬ໌ໟຍ ໲໓ ໎໠ຑ຃໭ ،ໝ໮໘ໟຍ ໲໓ ຏ໮ົ຃ ໥ຎ໛ ،ຍຬ໛໭ ຍຬ໛ :໢໬໠໤໋ ໦໣໭ ،ຍຬ໛໭
،໢໫຀ຎ໣ຩ໭ ຎ໧຀ຎ໣ຩ ໦໘ຣຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :‫ ـ‬໢໬໨໣ ໢ໜທ຀ຍຮຑ໭ ໢໫ຎّ໳ງ ໢ໜ໨໌ໟ ໥ຎໜ໣ ‫ ـ‬໢ຘ໠໗
໦໣َ ໢໬໨໣ ໖
ّ ຤ໟຍ ໑ຮ໌໳ ໰๼ຘຣ ໢໬ຘໟ໼຿ ໦໣ ໢໫ສ໫ຍ໭ ،໢໬໨໴ຑ໭ ຎ໨໨໴ຑ ຕຍຫ ຢ໠ົ຃໭
ຍ๰ຮ໴ວ໭ ໲
ّ ໟງ ຐ
ّ ຣ຃ ຍຬ໫ ໥ຎ໛ ،໪ຑ ພ໬ໟ ໦໣َ ໥ຍ໭ສ໌ໟຍ໭ ໲
ّ ໐ໟຍ ໦໋ ໱໮໋ຮ໳໭ ،໪໠໬ຟ
.(٢)໢ໜໟ
໲໓ ໚໴ໜຸຘ໠ໟ ‫؛‬຾໌ຒໟຍ ຎ໬ຑ ໚ّິ໤ທ ໲ຘ๼ໟຍ ດ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໫ ຩຎິ໓ ຢເ๼ຘ໳ ໲ໜໟ໭
:ອ໮໣໷ຍ ຾໌ຑ ໡ّສ໘໧ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໣ ດ໔໳ຮຸໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ອ໭ສົ ດّ຤ົ

໪‫ـ‬ໟ໮໗ ຢ໴຿໮ທ ໲໓ ສ໳ສ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭ .٢٠٦ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທຎ໤໠໛ ໦໣ ٤٠٦ :ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ‫ ـ‬١
໦ໜ໳ ໢ໟ໭ ،໡ຎຸໟຍ ໞ໫຃ ໥໮໤ຘຸ໳ ຍ໮໧ຎ໛ ໢໬๼໧຃ :໢໬໨໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໫ຮ໛ ໱ຬໟ๼ຍ໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໻ :໥໮ໟ໮໘໴໓ ،ດ໳໮ຸ຤ໟຍ ໦໣ ໡໮໗ ໪໤ّ໫໮ຘ໳ ຎ໤໛ ໻ ،໢໬໨໣ ຓ຀ຍຬຒໟຍ໭ ،໢໫ຎّ໳ງ ໢໬໨໌ໟ ໢໬໨໣ ໩ຮໜ໳
໲໓ ໲ໟຎ໐໳ ໦໣ ໢໬໨໣໭ ،໦໌໠໳ ໦໣ ໰໠໋ ໥໭ຮໜ໨໳໭ ،໡໼ຳ໹ຍ ໢ຳຍ ໪໴໠໋ ໦ّ໤໣ ສຣ຃ ໦໌ໟ ຯ໮ຠ໳
:ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ສຣ໷ ໝ໮໘໳ ໻ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໥ّ ຃໭ ،າ໴໠ຑງ ໦໌ໟ຃ ໻໭ ،ຮ໓ຎໜໟຍ ໦໌ໟ຃ ໻ :ໝ໮໘໴໓ ໚ໟຫ
.١٩٩ ດຒໄຨໟຍ ،١٢ :١١ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື .ຖ໨໌ໟ ໢
َ ໟِ :ໝ໮໘໳ ຎ໤๼໧ງ໭ ‫؟‬໦໌໠ທ ໢ໟ ໢
َ ໟِ
،٣٩٩ :٣٢ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٤٦ ໪‫ـ‬ໟ ໡໼໛ ໦໣ ،١٠٥ :٣ ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື໭ ،١٠٣ :໦໴๼໔ົ ດ໌໗໭ ‫ ـ‬٢
໲໬໨ໟຍ໭ ຮ໣໷ຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٣٤ ຏຎຒໟຍ ،٣٠٦ :١٢ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣໭ ،٣٧٣ ‫ ـ‬٣٦٩ ບ໳ສ຤ໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຎ໬ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٠٩

:‫ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻌﻦ‬:‫اﻷوّل‬

.(١)ෲຍ ໦໣ ຩຎ໌ຑ໹ຍ໭ ຩຮໄໟຍ :໰໨໌໤ຑ ດ໐໠ໟຍ ໲໓ ໦໌໠ໟຍ ຩອ໭


໮໫໭ ،໩໭ສ໌ຑ຃໭ ໩໭ຩຮໃ :໪໠໫຃ ໪໨໌ໟ :ດ໏໼ຒໟຍ ັຎຳ຃ ໲໓ ໱ຮຸຨ໣ະໟຍ ໝຎ໗
،ດໜ຋໼໤ໟຍ ອຍ໮ຟ ໦໣ ໩ສ໌ຑ຃໭ ،ດ๼໨ຠໟຍ ໦໣ ໩ຩຮໃ :າ໴໠ຑງ ෲຍ ໦໌ໟ ສ໗໭ .ສٌ ໳ຮໃ ໦
ٌ ໴໌ໟ
.(٢)ຎ໤໬ທຩຮໃ :ຐ຋ຬໟຍ໭ ຐ໠ໜໟຍ ຖ໨໌ໟ໭
.(٣)ຮ໴ຨໟຍ ໦໣ ຩຎ໌ຑ໹ຍ໭ ຩຮໄໟຍ :໦໌໠ໟຍ :ມຎ຤ຼໟຍ ໲໓ ໱
ّ ຮ໫໮ຠໟຍ ໝຎ໗໭
ෲຍ ໦໣ ໚ໟຫ໭ ،ໂຨິໟຍ ໞ໴ຒຳ ໰໠໋ ຩຎ໌ຑ໹ຍ໭ ຩຮໄໟຍ :໦໌໠ໟຍ :ຐ໏ຍຮّ ໟຍ ໝຎ໗໭
໦໣໭ ،໪໘໴໓໮ທ໭ ໪ຘ໤ຣອ ໝ໮ຒ໗ ໦໣ ້ຎໄ໘໧ຍ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓໭ ،ດຑ໮໘໋ ຓຮວ໵ຍ ໲໓ ໰ໟຎ໌ທ
.(٤)໩ຮ໴໏ ໰໠໋ ຀ຎ໋ຩ ໥ຎິ໧໹ຍ
໪໨໌ໟ໭ .ຏຍຬ໌ໟຍ :໥ກຮ໘ໟຍ ໲໓ ດ໨໌໠ໟຍ໭ :ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ໲໓ ອ໮່໨໣ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭
.(٥)໪ຑ๼ຬ໋ :ຎ๰໨໌ໟ ໪໨໌໠໳ ،ෲຍ
،ຩຎ໌ຑ໹ຍ :໦໌໠ໟຍ໭ ،ດ໤ຣຮّ ໟຍ ໦໣ ຩຮໄໟຍ :໦໌໠ໟຍ :໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ໲໓ ໝຎ໗໭
໢໬໘຤໠ທ ໼
๼ ຌໟ ‫؛‬໩໭ຩຮໃ໭ ،໢໬໨໣ ໩໭ສ໌ຑ຃ ໢໬໨໣ ໞຟຮّ ໟຍ ຩຮّ ໤ທ ຍຫງ ຏຮ໌ໟຍ ຖ໧ຎ໛໭

.໦໌ໟ ຓّຩຎ໣ ،٢١٣ :٤ ຮປ໷ຍ໭ ບ໳ສ຤ໟຍ ຐ໳ຮ໏ ໲໓ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ ‫ ـ‬١


.໦໌ໟ ຓّຩຎ໣ ،٤٠٧ :ດ໏໼ຒໟຍ ັຎຳ຃ ‫ ـ‬٢
.໦໌ໟ ຓຩّ ຎ໣ ،٢١٩٦ :٦ ມຎ຤ຼ
๼ ໟຍ ‫ ـ‬٣
.໦໌ໟ ຓຩّ ຎ໣ ،٤٧١ :ຐ໏ຍຮّ ໟຍ ຕຍຩຮ໔໣ ‫ ـ‬٤
.໦໌ໟ ຓّຩຎ໣ ،٣٥٧٩ :٤ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ‫ ـ‬٥
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١١٠

.(١)໥໼໓ ໲໨ຑ ໦໌ໟ :ໝຎ໘໴໓ ،໩ຮ຋ຍຮຟ

 W
 ‫א‬‫א‬‫א‬
.(٢)ຮ໴ປ໷ຍ ໦ຑ໻ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ ໲໓ ຎ໤໛ ،໢ຘຸໟຍ ໮໫ ຐ
ّ ິໟຍ

ّ ປ ،໊ໄ໘ໟຍ ຐ
ّ ິໟຍ ໞົ຃໭ .ຎ๰ຒّຳَ ຐ ౠ ຳَ :ດ໐໠ໟຍ ຓຮ໬໤ຟ ຐ໴ທຮທ ໲໓໭
ౡ ິُ ໳َ ຐ
.(٣)ຽຍຮ໋໷ຍ ໕ຮວ ຐ
ౠ ິໟຍ ໥ౠ ໷ ‫؛‬๰ຎ໤ຘື ຐ
ّ ິໟຍ ອຎົ
ّ ິໟຍ :ມຎ຤๼ຼໟຍ ໲໓ ໱ຮ໫໮ຠໟຍ ໝຎ໗໭
໪ّຒຳ໭ .໪ّຒິ໳ ໪ّຒຳ ສ໗໭ ،໢ຘຸໟຍ :ຐ
.(٤)໪໌ໄ໗ ໰໨໌໤ຑ ຎ๰ເ໳຃
ຢ໴ຒ໗ :໢ຘຸໟຍ :໢ຘື :ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ໲໓ ອ໮່໨໣ ໦ຑຍ ໝຎ໗ ສ໘໓ ،໢ຘຸໟຍ ຎّ໣຃໭
໮໬໓ ،๰ຎ໤ຘື ໪໤ຘຸ໳໭ ໪໤ຘຸ໳ ໪໤ຘື ،ّຐິໟຍ :໢ຘຸໟຍ໭ .໑ຬ໗ ໪໴໓ າ໴ໟ໭ ،໡໼ໜໟຍ
.(٥)ດຑّຎິ໤ໟຍ :ດ໤ທຎຸ໤ໟຍ໭ .ຏ
ّ ຎິຘໟຍ :໢ທຎຸຘໟຍ໭ ...໡໮ຘຸ໣
.ດ໤໴ຘຸໟຍ ໢ຳ໻ຍ໭ ،ّຐິໟຍ :໢ຘຸໟຍ :ມຎ຤๼ຼໟຍ ໲໓ ໱ຮ໫໮ຠໟຍ ໝຎ໗໭

.໦໌ໟ ຓّຩຎ໣ ،٣٠٩ :٦ ໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬١


.ຐຒຳ ຓّຩຎ໣ ،٣٣٠ :٢ ຮປ໷ຍ໭ ບ໳ສ຤ໟຍ ຐ໳ຮ໏ ໲໓ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ ‫ ـ‬٢
.ຐຒຳ ຓّຩຎ໣ ،٢٧٦ :٢ ດ໐໠ໟຍ ຓຮ໬໤ຟ ຐ໴ທຮທ ‫ ـ‬٣
.ຐຒຳ ຓّຩຎ໣ ،١٤٤ :١ ມຎ຤๼ຼໟຍ ‫ ـ‬٤
.໢ຘື ຓّຩຎ໣ ،١٩٧٥ :٢ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١١١

.(١)ດّຑຎິ໤ໟຍ :ດ໤ທຎຸ໤ໟຍ໭ .ຏ
ّ ຎິຘໟຍ :໢ທຎຸຘໟຍ໭
຀໲ຸໟຍ ໒ຼທ ໥ຄຑ ،ّຐິໟຍ :໢ຘຸໟຍ :໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ໲໓ ໲຤໳ຮໄໟຍ ໝຎ໗໭
.(٢)຺໘໧໭ ຀ຍອຯງ ໮໫ ຎ໤ຑ
.ສຣຍ໭ ຎ໤໬໤ໜຣ໭ ،ຏອຎ໘ຘ໣ ຎ໤໫ຎ໨໌໣ ໢ຘຸໟຍ໭ ຐ
ّ ິໟຍ ໥ّ ຃ ຮ໬່໳ ໪໨໣໭
ສ໗໭ ،໒໠ຘຨ໣ ຎ໤໫ຎ໨໌໤໓ ،໢ຘຸໟຍ ໭຃ ຐ
ّ ິໟຍ ຮ໴໏ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
ຎ໤໛ ‫ ـ‬໪ຑ ຎ໧ຮ໣๸ຍ ໱ຬ๼ໟຍ ໦໌໠ໟຍ ໦໴ຑ ໂ໠ຨໟຍ ໲໐ຒ໨໳ ໼໓ ໪໴໠໋໭ ،໡໼ໜໟຍ ໲໓ ໥ຎ໌໤ຘຠ໳
໦໣ ໝ໻ສຘຳ໻ຍ ດّ຤ົ ໡ສ໋ ຮ໬່໳ ໚ໟຫ ໦໣໭ .ຐ
ّ ິໟຍ ໦໴ຑ໭ ‫ ـ‬ຎ๰໘ຣ໻ ໩ຮ໛ຫ ໲ທຄ໴ຳ
๼ ໜໟ໭ ،໥ຍຮ໳ຎ໐ຘ໣ ໥ຎ໋໮຿໮໣ ຎ໤໬๼໧໷ ‫ّ؛‬ຐິໟຍ ໦໋ ໲໬໨ໟຎຑ ໦໌໠ໟຍ ດ໣ຮຣ ໰໠໋ ັ຃ອ

.ຮວ໵ຎຑ ຎ໤໫ສຣ຃ ັຎ໘໳ ໼໓ ،ດ๼ົຎວ ໡ຎໜຣ຃ ຎ໤໬໨໣
:‫ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﱠﺔ اﻟﻠﻌﻦ‬:‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

໊໗໭ ຍຫງ ໪ຑຎຒ຤ຘຳຍ໭ ໦໌໠ໟຍ ດ໴ّ໋໭ຮຸ໣ ໰໠໋ ຍ໮໘໔๼ທຍ ສ໘໓ :ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ຎّ໣຃ ‫ ـ‬١
ຎ๰໗ຍສຼ໣ ໥ຎ໛ ຍຫງ ຎ໤໴໓ ໚ໟຫ໭ ،ຎ๰ຒຟຍ໭ ໥໮ໜ໳ ສ໗ ໞຑ ،໪໘๼ ຤ຘິ໣ ໰໠໋໭ ،໪໬ຟ໭ ໰໠໋
ໝຎّ໤໋ ໦໣໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ໭ ໪ౠ໠ໟຍ ຀ຍສ໋຃໭ ،໦໴໤ໟຎ່ໟຍ ໦໣ ໱ّຮຒຘ໠ໟ
.ຕ໮໏ຎໄໟຍ ຓສຒ໋໭ ،ອ໮ຠໟຍ
ດ໤ّ ຋໷ຍ ໦໋ ຓອຩຎຼໟຍ ຀ຍຮّ ໐ໟຍ ດ໨๼ິໟຍ໭ ،ສ໴ຠ໤ໟຍ ຏຎຘໜໟຍ :໚ໟຫ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳໭

.໢ຘື ຓຩّ ຎ໣ ،١٩٥٨ :٥ ມຎ຤๼ຼໟຍ ‫ ـ‬١


.໢ຘື ຓّຩຎ໣ ،٩٨ :٦ ໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬٢
‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪١١٢‬‬

‫‪.ໞ໘໌ໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໴໣໮ຼ໌໤ໟຍ‬‬


‫إﻥ ﹼاﻟﺬﻳﻦ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ﻳﺆذﻭﻥ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໘໛ :໪໨໣ ຕຎ໳ຂຑ ໝ๼ ສຘຳຍ ສ໘໓ :ຏຎຘໜໟຍ ຎّ໣຃‬ﹺ ﱠ‬
‫ﹺ ﹺ‬
‫ﻭاﻵﺧﺮة‪.(١) ‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻟﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹺﰲ ﱡ ﹾ ﹶ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ ﹶ‬ ‫ﻭرﺳﻮﻟﻪ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬
‫اﷲﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫أﻧﺰﻟﻨﺎ ﹺﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹺ‬
‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻴﻨﺎت ﹶ ﹾ‬
‫ﻭاﳍـﹸ ﹶﺪ￯ ﹾ‬ ‫ﻳﻜﺘﻤﻮﻥ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫إﻥ ﹼاﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹺ ﱠ‬
‫ﹺﹸ ﹶ‬
‫اﻟﻼﻋﻨﻮﻥ‪.(٢) ‬‬ ‫ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬
‫ﻭﻳﻠﻌﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎس ﹺﰲ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﺑﻴﻨﺎﻩ ﹺ ﱠ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﺑﻌﺪ ﹶﻣﺎ ﹶ ﱠ ﱠ ﹸ‬ ‫ﹶﹾ‬
‫ﻭاﳌـﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﺟﺰاؤﻫﻢ ﹶ ﱠ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹸ ﹶ ﹺ‬
‫ﻼﺋﻜﺔ ﹶ ﱠ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎس‬ ‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲﹺ ﹶ ﹾ‬ ‫أﻥ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫أﻭﻟﺌ ﹶﻚ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ‬
‫ﹺ‬
‫أﲨﻌﲔ‪.(٣) ‬‬ ‫ﹶﹾﹶ ﹶ‬
‫ﹺ ﹺﹺ‬
‫ﻣﻮاﺿﻌﻪ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ‬ ‫ﻋﻦ ﹶ ﹶ‬ ‫ﳛﺮﻓﻮﻥ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﻜﻠﻢ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻫﺎدﻭا ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻣﻦ ﹼاﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹶ‬
‫ﻭﻃﻌﻨﺎ ﹺﰲ ﱢ ﹺ‬ ‫ﻟﻴﺎ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻣﺴﻤﻊ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹾﹶ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﻭﻟﻮ‬ ‫ﺘﻬﻢ ﹶ ﹶ ﹾ ﹰ‬‫ﺑﺄﻟﺴﻨﹶ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻭراﻋﻨﺎ ﹶ ﹼ ﹰ‬ ‫ﻏﲑ ﹸ ﹾ ﹶ ﹴ‬‫ﻭاﺳﻤﻊ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﻋﺼﻴﻨﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ‬
‫ﺳﻤﻌﻨﺎ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻗﺎﻟﻮا ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﺧﲑا ﹶﳍـﹸ ﹾﻢ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭأﻗﻮﻡ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻟﻜﺎﻥ ﹶ ﹾ ﹰ‬ ‫ﻭاﻧﻈﺮﻧﺎ ﹶ ﹶ ﹶ‬‫ﻭاﺳﻤﻊ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺳﻤﻌﻨﺎ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭأﻃﻌﻨﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶﱠﹸﹾ‬
‫أﳖﻢ ﹶ ﹸ‬
‫ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ إﻻﹼ ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫ﻗﻠﻴﻼ‪.(٤) ‬‬ ‫ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﹶﻓﻼ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ‬‫ﹺ‬
‫ﻟﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹺ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ‬‫ﹶ ﹶﹶﹸ ﹸ‬
‫ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ ﹶ ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫ﻓﻘﻠﻴﻼ ﹶﻣﺎ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻟﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹺ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﺑﻞ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻏﻠﻒ ﹶ ﹾ‬‫ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﹸ ﹾ ﹲ‬
‫ﻭﻗﺎﻟﻮا ﹸ ﹸ ﹸ ﹶ‬
‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﹸﹾ ﹺﹸ ﹶ‬
‫ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ‪.(٥) ‬‬

‫‪ ١‬ـ ‪.٥٧ :ດ໳໵ຍ ,ຏຍະຣ໷ຍ ຓອ໮ຳ‬‬


‫‪ ٢‬ـ ‪.١٥٩ :ດ໳໵ຍ ,ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٣‬ـ ‪.٨٧ :ດ໳໵ຍ ,໥ຍຮ໤໋ ໝກ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٤‬ـ ‪.٤٦ :ດ໳໵ຍ ,຀ຎິ໨ໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٥‬ـ ‪.٨٨ :ດ໳໵ຍ ,ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪١١٣‬‬

‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻟﻌﻨﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎر ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﹸ ﱠ ﹲ‬
‫ﻭﻣﺎﺗﻮا ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹺ ﱠ‬
‫إﻥ ﹼاﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻛﻔﺮﻭا ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻼﺋﻜﺔ ﱠ ﹺ ﹺ‬ ‫اﷲﹺ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎس ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫أﲨﻌﲔ‪.(١) ‬‬ ‫ﻭاﳌـﹶ ﹶ ﹶ‬‫ﹶ‬
‫ﻓﻘﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﹾ ﹺ ﹾ ﹺ‬
‫اﻟﻌﻠﻢ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹺ‬
‫ﺟﺎءﻙ ﹶ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ‬
‫ﻓﻴﻪ ﹺﻣﻦ ﹺ‬
‫ﹾ ﹶﹾ‬
‫ﺣﺎﺟﻚ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻓﻤﻦ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﻭأﺑﻨﺎءﻛﻢ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﺛﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹾ‬
‫ﻧﺒﺘﻬﻞ‬ ‫ﻭأﻧﻔﺴﻨﺎ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﻭأﻧﻔﺴﻜﻢ ﹼ‬ ‫ﻭﻧﺴﺎءﻛﻢ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭﻧﺴﺎءﻧﺎ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻧﺪع ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶﹾ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻮا ﹶ ﹾ ﹸ‬
‫ﹺ‬
‫ﻋﲆ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫اﻟﻜﺎذﺑﲔ‪.(٢) ‬‬ ‫ﻟﻌﻨﺖ اﷲﹺ ﹶ ﹶ‬‫ﻓﻨﺠﻌﻞ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﹶﹶ ﹾ ﹶﹾ‬
‫ﻭاﳌـﹸ ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻨﺎﻓﻘﲔ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﺟﻬﻨﻢ‬
‫ﻧﺎر ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻨﺎﻓﻘﺎت ﹶ ﹾ ﹸ ﱠ ﹶ‬
‫ﻭاﻟﻜﻔﺎر ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻋﺪ اﷲﹸ ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻭﻟﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺﹺ‬
‫ﻣﻘﻴﻢ‪.(٣) ‬‬
‫ﻋﺬاب ﹸ ﹲ‬ ‫ﻭﳍـﹸ ﹾﻢ ﹶ ﹶ ﹲ‬ ‫ﺣﺴﺒﻬﻢ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬‫ﻫﻲ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ ﹾ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﹶ ﹾ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬
‫ﻋﲆ ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﻈﺎﳌﲔ‪.(٤) ‬‬ ‫أﻥ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﺄذﻥ ﹸ ﹶ ﱢ ﹲ‬
‫ﻣﺆذﻥ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫اﻟﻼ ﹺ ﹸ ﹶ‬
‫ﻋﻨﻮﻥ‪.(٥) ‬‬ ‫ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ ﱠ‬‫ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹶﻭ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬ ‫‪  :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭‬ﹸ ﹺ ﹶ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬
‫‪ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳໵ຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ‬ـ ‪ ດ๰ ໳ກ ໦໴ປ໼ປ ໰໠໋ ສ໳ະທ ໲ຘ๼ໟຍ໭‬ـ ‪ດ๼ໟຍສໟຍ‬‬
‫‪ດຑ໼ົ ໞ‬‬
‫໋‪๼ ໜຑ ໒໘໳ ໥຃ ໰ໟງ ໥ຎິ໧໹ຍ ໊໓ສ໳ ،໱໮ຑຮທ ໲໧ກຮ໗ ພ໬໨໣ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ :໰໠‬‬
‫‪໰໠໋ ຖຒຜ໳ ໥຃໭ ،໩ອສ໗ ໭຃ ،໪໔ົ໭ ໭຃ ،໪໋໮໧ ໥ຎ໛ ຎ໤໬໣ ،ໞໃຎຒໟຍ ດ໬ຟຍ໮໣ ໲໓‬‬
‫‪.໊໴ໄຘິ໳ ຎ໤ຑ ໪໨໋ ໊໓ຍສ໳໭ ،ّ໖຤ໟຍ‬‬

‫‪ ١‬ـ ‪.١٦١ :ດ໳໵ຍ ,ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬


‫‪ ٢‬ـ ‪.٦١ :ດ໳໵ຍ ,໥ຍຮ໤໋ ໝກ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٣‬ـ ‪.٦٨ :ດ໳໵ຍ ،ດຑ໮ຘໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٤‬ـ ‪.٤٤ :ດ໳໵ຍ ،໑ຍຮ໋໷ຍ ຓອ໮ຳ‬‬
‫‪ ٥‬ـ ‪.١٥٩ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١١٤

ສّ ຣ ໰ໟງ ໞຼທ ສ໗ ຓຮທຍ໮ຘ໣ ໞຑ ،ຍ๰ສّ ຟ ຓຮ໴ຜ໛ ຎ໬໴໓ ອຎຒວ໷ຎ໓ :ດ๼໨ິໟຍ ຎّ໣຃໭


ໞ໛໮໧໭ ،ອຎຒວ໷ຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ດ໠໤ຟ ໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ຩອ໮๸໧ ໦຤໧໭ ،ຎ໫ອ໭ສຼຑ ໊ໄ໘ໟຍ
:໊ຒّຘຘ໤ໟຍ ໰ໟງ ໲໗ຎຒໟຍ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໲໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،ດ໋ຎ໤ຟ ດ໤ຟຮທ ໲໓ ໲ຸ๼ ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
،ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ຎ໨ປສّ ຣ :໻ຎ໗ ،໲໤ّ ໘ໟຍ ອຍສ໨ຑ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ໭ ،໪໳໮ໟ໮໗
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໰ິ໴໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣໭ ،ອຎ໳ະ໬໣ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໲໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗
໮ຑ຃ ໩ສ໨໋ ຮ໛ຫ ສ໗໭ ‫ ـ‬ໝ໮໘໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ຎຑ຃ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،ອຎ໳ະ໬໣
،໪໨໌ໟ ໲໓ ໦໴໛๼ ຎຸໟຍ ໦໌ໟ໭ ،໪ຑຎ຤ົ຃ ໦໌ໟ໭ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ຎຑ຃ ෲຍ ໦໌ໟ :‫ ـ‬ຏຎໄ๼ ຨໟຍ
໦ຑ ຮ໔໌ຟ໭ ،ຮ໤໐ໟຍ ໮ຑ຃ ຍຬ໫ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،໪໴໓ ໚
ّ ື໭ ໚ໟຫ ໲໓ ໒໗໭ ສ໗ ໦໣ ໦໌ໟ໭
ັຎ໨ໟຍ ໥໮໋ສ໳ ،ຓຎ໋ຩ ຍ໭ອຎົ໭ ،ັຎ໨ໟຍ ຎ໨ຑ ຍ໮໠໛ຄຘຳຍ ໢ືຎ໫ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໢ືຎ໫໭ ،ສ໗ຍ໭
໚ໟຫ ໞຒ໗ ໦໣ ໦໌ໟ໭ ،໪໌໣ ໢໬໨໌ໟ໭ ،ෲຍ ໪໨໌ໟ ،ຏຎໄ๼ ຨໟຍ ໮ຑ຃ ໪໴ໟງ ໰໋ຩ ຎ໣ ໰ໟງ
ّ ປ ،໢໬໨໌ໟ ສ໗ ෲຍ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬ෲຍ ໢໬໨໌ໟ ،໢໬໨໌ໟ ໦໣ ໦
:ໝຎ໗ ໢ ّ ຟຮ຤ຘທ ໻ ،໲
ّ ໠໋ ຎ໳ .໢໬໨໣
ດ໨໌ໟ ໪໴໠໌໓ ،ෲຍ ໪໨໌ໟ ໦໣ ໦໌໠໳ ໥຃ ໢ປ๼ຄທ ໦໣ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗
.(١) ෲຍ
ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ຓສّ ໋ ໦໋ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ສ໴໌ຳ ໦໋ ،ຐ໫໭ ໦ຑ ດ໳໭ຎ໌໣ ໦໋ ،໢ໜ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،໰ິ໴໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ
໦໣ ໥໼ຟອ ໪໴໠໋ ໞວຩ ຫງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ສ໨໋ ຖ໨໛:ໝຎ໗ ،໥ຎ໤ّ ິໟຍ

.١٠١٢ / ٥٧٤ :ໝຎຟّຮໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ອຎ໴ຘວຍ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١١٥

:໪ໟ ໻ຎ໘໓ :ໝຎ໗ ໻ :ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ‫؟‬ດ໋ຎໄໟຍ ຽຮຘ໔໣ ໡ຎ໣ງ ໢ໜ໴໓຃ :໪ໟ ໻ຎ໘໓ ،ດ໳ّສ໳ະໟຍ
໥໼໓ ໚ໟ ໢໬໴໤ّ ິ໧໭ ،໪ຑ ໝ໮໘ທ໭ ،ຮّ ໘ທ໭ ،໲ຘ໔ທ ໚໧๼຃ :ຕຎ໘ຜໟຍ ໚໨໋ ຎ໧ຮຒວ຃ ສ໗
ສຒ໋ ໮ຑ຃ ຐເ໐໓ ،ຏຬໜ໳ ໻ ໦ّ໤໣ ໢໫໭ ،ຮ໴໤ຸທ໭ ້ອ໭ ຏຎ຤ົ຃ ໢໫໭ ،໥໼໓໭
،ຎຟຮວ ໪໬ຟ໭ ໲໓ ຐເ໐ໟຍ ຎ໳຃ອ ຎ໤ّ ໠໓ ،ຍຬ໬ຑ ໢໬ທຮ໣຃ ຎ໣ :ໝຎ໗໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໠ౠໟຍ
،ດ໳ّສ໳ະໟຍ ໦໣ ຎ໤໫໭ ،ຎ໨໗໮ຳ ໞ໫຃ ໦໣ ຎ໤໫ ،໢໌໧ :ຖ໠໗ ‫؟‬໦໳ຬ໫ ໑ຮ໌ທ຃ :໲ໟ ໝຎ໘໓
໦ຑ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ສ໨໋ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ౠ໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໒໴ຳ ໥ّ ຃ :໥ຎ໤໋ະ໳ ຎ໤໫໭
،໪໴໨໴໌ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໩ກອ ຎ໣ ،໪ౠ໠ໟຍ໭ ،໪ౠ໠ໟຍ ຎ໤໬໨໌ໟ ،ຎຑຬ໛ :ໝຎ໘໓ ،໦ິ຤ໟຍ
. (١)໩໮ຑ຃ ໩ກອ ໻໭ ،໪໴໨໴໋ ໦໣ ຓສຣຍ໮ຑ ໻໭
໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦໋ :ູຎຼຘວ໻ຍ ຏຎຘ໛ ໲໓ ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ສّ໤຤໣ ໦໋ ،ອຎ໔๼ ຼໟຍ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ،໦໴ິ຤ໟຍ
໒໠ຘວຍ :ໝຎ໗ ،ໝ໼຤ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ຩຎ໳ຯ ໦໋ ،໢ໜ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑຍ
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ໝຄຳ຃ ຎ໧຃ :ຖ໠໘໓ ،໲໔໌ຠໟຍ ຮຑຎຟ ບ໳ຩຎຣ຃ ໲໓ ຎ໨ຑຎ຤ົ຃
໦໌ໟ .ຎ໨໴໠໋ ໕ສຼ໳ ໥ຎ໛ ‫؛‬໲໔໌ຠໟຍ ຮຑຎຟ ໪๼໠ໟຍ ໢ຣອ» :ໝຎ໘໓ ،໲໧຃ສຘຑຍ ຖ໠ວຩ ຎ໤ّ ໠໓
.(٢) «ຎ໨໴໠໋ ຏຬໜ໳ ໥ຎ໛ ‫؛‬ສ໴໌ຳ ໦ຑ ຓຮ໴໐໤ໟຍ ໪๼໠ໟຍ
໦໋ ،ໂ໤ິໟຍ ໦ຑ ຮ໣ຎ໋ ໦໋ ໩ສ໨ິຑ ຐ໳ຬ໬ຘໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭

،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ມ໼ຳ ໦໣ ດّ໤຋໷ຍ ສ໨໋ ຎ໣ ຏຎຑ ،ດّຠ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٢٨٨ :١ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ
.٢٠٤ :ູຎຼຘວ໻ຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١١٦

໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຝຮຨ໓ ،ຕຎ໣ ໦໴໘໓ຎ໨໤ໟຍ ໦໣ ໼


๰ ຟອ ໥ّ ຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃
:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໪ໟ ໝຎ໘໓ ،໪ໟ ໰ໟ໮໣ ໪໴໘໠໓ ،໪໌໣ ໲ຸ໤໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋
໥຃ ໖໓ຎ໨໤ໟຍ ຍຬ໫ ຓຯຎ໨ຟ ໦໣ ຮّ ໓຃ :໩໻໮໣ ໪ໟ ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ‫؟‬໥໼໓ຎ໳ ຐ໫ຬທ ໦໳຃
ຎ໤໓ ،໲໨໴໤໳ ໰໠໋ ໡໮໘ທ ໥຃ :ຮ່໧ຍ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໪ໟ ໝຎ໘໓ ،ຎ໬໴໠໋ ໲໠๼ົ຃
:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໝຎ໗ ໪໴ّໟ໭ ໪໴໠໋ ຮຒّ໛ ໥຃ ຎ໤ّ ໠໓ ،໪໠ຜ໣ ໞ໘໓ ໝ໮໗຃ ໥຃ ໲໨໌໤ິທ
໲໓ ໙ສຒ໋ ະວ຃ ໢ ّ ໬๼໠ໟຍ
ّ ໬๼໠ໟຍ .ດ໔໠ຘຨ໣ ຮ໴໏ ດ໔໠ທຆ໣ ດ໨໌ໟ ໒ໟ຃ ໙ສຒ໋ ຎ๰໧໼໓ ໦໌ໟຍ ໢
໰ໟ๼໮ຘ໳ ໥ຎ໛ ໪໧๼ຈ໓ ‫؛‬໚ຑຍຬ໋ ສّ ື຃ ໪໗ຫ຃໭ ،໙ອຎ໧ ຮّ ຣ ໪໠ົ຃໭ ،໙ຩ໼ຑ໭ ໙ຩຎຒ໋
.(١)໚໴ّຒ໧ ຖ໴ຑ ໞ໫຃ ຾໐ຒ໳໭ ،໙຀ຎ໴ໟ໭຃ ໱ຩຎ໌໳໭ ،໙຀ຍສ໋຃
ຎຑ຃ ຎ໨໌໤ຳ :໻ຎ໗ ،ຝຍຮّ ິໟຍ ດ໤໠ຳ ໲ຑ຃໭ ຮ໳໮ປ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓໭
ຎ๰໌ຑອ຃໭ ،ໝຎຟຮໟຍ ໦໣ ດ໌ຑອ຃ ດຑ໮ຘໜ໣ ໞ
๼ ໛ ຮຑຩ ໲໓ ໦໌໠໳ ໮໫໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋
໡ّ ຃໭ ສ໨໫໭ ດ໧໼໓໭ ດ໧໼໓໭ ،໢໬໴ّ໤ິ໳໭ ،ດ໳໭ຎ໌໣໭ ໥໼໓໭ ໥໼໓໭ ໥໼໓ :຀ຎິ໨ໟຍ ໦໣
.(٢)ດ໳໭ຎ໌໣ ຖວ຃ ໢ໜ຤ໟຍ
໦໣ ຩຎ໔ຘິ໳ ຎّ໤໣ ،ຎ໫ຮ໴໏໭ ດ຤໴຤ຼໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ّຮໟຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
໥໮຿ຮ໳ ຍ໮໧ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ໬໋໮໤ຠ໣
.໚ໟຫ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໢໬ຘ໌໴ື ໥໮໤໠๼໌໳໭ ،໪໧໮໠໌໔໳໭ ،໦໌໠ໟຎຑ

.٢٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຕຍ໮໣໷ຍ ໰໠໋ ຓ໼๼ຼໟຍ ຏຎຑ ،١٧٥ :٣ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬١
.١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،຀ຎ໋ສໟຍ໭ ຓ໼๼ຼໟຍ ສ໌ຑ ຐ໴໘໌ຘໟຍ ຏຎຑ ،ຓ໼๼ຼໟຍ ຏຎຘ໛ ،٣٣٠ :٣ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١١٧

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
໪ຘໟຎຳອ ໲໓ ،໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໠໣ຎ໌ໟຍ ຮّ ຤ໟຍ ،໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗
໦໣໭ ،໰ຼ຤ທ ໥຃ ໦໣ ຮຜ໛຃ ໲໬໓ :ດ໔໳ຮຸໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ຎ໣ّ ຃ :ດ໴ّຳ໮ໄໟຍ ສ຋ຍ໮໔ໟຍ
ໞຑ ،ດ໴ّ໋ຮຸໟຍ ໡ຎໜຣ໷ຍ ໰໠໋ ດ໠໤ຘຸ໤ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ຐຘ໛ ໰ໟງ ໊ຟຮ໴໠໓ ຎ໫ຩຍອ຃
ຩອ໭ ສ໗ ‫ ـ‬ຎ໬໠๼໛ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ ‫ ـ‬ຕຎຒຟຍ໮ໟຍ ຮຜ໛຃ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬ຎ໫ຮ໴໏໭ ໝ໮ົ໷ຍ ບ໳ຩຎຣ຃໭
ຮຜ໛຃໭ ،ຎ໬໠໋ຎ໓ ໦໌ໟ ຩອ໭ ສ໗ ‫ ـ‬ຎ໬໠๼໛ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ ‫ ـ‬ຕຎ໣ຮّ ຤໤ໟຍ ຮຜ໛຃໭ ،ຎ໬໛ອຎທ ໦໌ໟ
ຓສຳຎ໔ໟຍ ຕຍຩຎ໘ຘ໋໻ຍ ຮຜ໛຃໭ ،໪໨໌ໟ໭ ຎ໫ຮໜ໨໣ ຮ໔໛ ຩອ໭ ສ໗ ດ຤໴຤ຼໟຍ ຕຍຩຎ໘ຘ໋໻ຍ
.໪໨໌ໟ໭ ຎ໬ຒຣຎົ ຮ໔໛ ຩອ໭ ສ໗
:໪ໟ ໦໴ຑອຎ຤໤ໟຍ໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໰໠໋ ໦໴໣ສّ ໘ຘ໤ໟຍ ໦໌ໟ ຎ໣ّ ຃໭
،ຎ໫ຮຜ໛຃ ໭຃ ،໢໬໴໓ ໦໌໠ໟຍ ຏຎຒຳ຃ ້ຎ໤ຘຟຍ໭ ،໰ຼ຤໳ ໥຃ ໦໣ ຮຜ໛຃ ໪໴໓ ຩອ໭ ໱ຬໟ๼ຎ໓
ຕຎ໳ຍ໭ອ ໦໋ ໼
๰ ເ໓ ،ດ໨๼ິໟຍ ຀ຎ໤໠໋ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໪ຑ ຕຩອ໭ ສ໗ ،໰໔ຨ໳ ໥຃ ໦໣ ຢ຿໭຃
ຏຎຘ໛ ໲໓ ໲ຸ๼ ໜໟຍ ະ໳ະ໌ໟຍ ສຒ໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ໞ໴໠ຠໟຍ ດ໘ຜໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໯໭ອ ສ໗໭ ...،ດ໌໴ຸໟຍ
໦໋ ،ຎ๰໌໴໤ຟ ໲໤ّ ໘ໟຍ ອຍສ໨ຑ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ໝຎຟຮّ ໟຍ
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،໰ິ໴໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣໭ ອຎ໳ະ໬໣ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦໋ ،໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ
ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ‫ ـ‬ບ໳ສຣ ໲໓ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໧ຎຜໟຍ :໲໨໌໳ ،ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ອຎ໳ະ໬໣
ດ໨໌ໟ ໪໴໠໌໓ ໪๼໠ໟຍ ໪໨໌ໟ ໦໣ ໦໌໠໳ ໥຃ ໢ປ๼ຄທ ໦໣ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໠ໟຍ ໝ໮ຳອ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١١٨

‫ ـ‬ດໟ໻ສໟຍ ຢ໳ຮຼໟຍ ،ສ໨ິໟຍ ຢ໴຤ຼໟຍ ،໒໳ຮຸໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ຍຬ໬ຑ ໚໴໫ຎ໧໭ ،(١) ໪๼໠ໟຍ
ດຠ
ّ ຣ ‫ ـ‬ດ໘ຑຎິໟຍ ດ໴ّ໧ກຮ໘ໟຍ ຕຎ໳໵ຍ ໢
ّ ຿ ໊໣ ،ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ໭ ສ໴໛ຄຘໟຍ ໦໣ ໪໴໠໋ ໞ໤ຘືຍ ຎ໣໭
ດ໳໻໭ ໥ّ ຃ :ຓສ໤ຘ໌໣ ບ໳ຩຎຣ຃ ຓສّ ໋ ໲໓ ໱໭ອ ສ໗໭ ،໚ໟຫ ໲໓ ໒໗๼໮ທ ໦໣ ໰໠໋
ຐຠທ ໪໧๼຃໭ ،໢໬຋ຍສ໋຃ ໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຎຑ ໻
๼ ງ ໞຒ໘ທ ໻ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດ໤ّ ຋໷ຍ໭ ໲ຒ໨ໟຍ
.(٢)
ຎ໤໬ທ໻ຍ໮໣໭ ຎ໤໬ຘຒّ຤໣ ໡ຮ຤ທ໭ ،໖ຳຎ໔ໟຍ໭ ຮ໓ຎໜໟຍ ຓ໭ຍສ໋

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
ຎ໣ّ ຃໭ :ຕຍຩຎ໌ິໟຍ ໊໣ຎຟ ໲໓ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໗ຍຮ໨ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໗໭
ෲຍ ໦໣ ຩຎ໌ຑ໹ຍ໭ ຩຮໄໟຍ :໦໋ ຓອຎຒ໋ ໪໧๼໷ ‫؛‬ຎ๰໣໮໣ຬ໣ ໪໧໮໛ ໲໓ ຐ໳ອ ໼໓ :໦໌໠ໟຍ
ສ໗໭ ،ດ໌໳ຮຸໟຍ ຺
๼ ໨ຑ ໩ສ໌ຒທ ດ໔ຼຑ ໒ຼທ๼ຍ ໦໣ ໰໠໋ ໻
๼ ງ ະ຋ຎຟ ຮ໴໏ ຍຬ໫໭ ،໰ໟຎ໌ທ
:໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ .ອຎຒວ໷ຍ ໲໓ ສ໳ສຸໟຍ ໡ّ ຬໟຍ ໪໴໠໋ ຩອ໭
.(٣)໥ຎ໌ّ ໠ຑ າ໴ໟ ໦໣ຆ໤ໟຍ
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຐໄວ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໦໋໭
،໩ສ໓ອ ໊໨໤໳ ໱ຬ๼ໟຍ :ໝຎ໗ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ،໰໠ຑ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬໢໛ອຍຮຸຑ ໢໛ຮຒວ຃ ໻຃ :ໝຎ໘໓
...ຍຬ໫ ໦໣ ຮّ ື ໮໫ ຎ๰໘໠ວ ໖໠ຨ໳ ໢ໟ ෲຍ ໥ّ ຃ :ຍ໮໨๼່໓ .໩ສຣ໭ ຩ໭ّ ະຘ໳໭ ،໩ສຒ໋ ຏຮເ໳໭
:ໝຎ໗ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ،໰໠ຑ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬໚ໟຫ ໦໣ ຮّ ື ໮໫ ໦໤ຑ ໢໛ຮຒວ຃ ໻຃ :ໝຎ໗ ໢
ّປ

.١١٤ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


.٥١٥ :ດ໴ّຳ໮ໄໟຍ ສ຋ຍ໮໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
.໥ຎّ໌໠ຑ ໻໭ ໥ຎ໌ّ ໄຑ ໦໣ຆ໤ໟຍ າ໴ໟ :໪໴໓ ຩອ໭ ໦ໜໟ໭ ،٣٨٢٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٦٨ :١ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١١٩

໩໭ຮ໛ຫ ຍຫງ໭ ،໢໬໨໌ໟ ໥໮໨໣ຆ໤ໟຍ ໩ສ໨໋ ຮ໛ຫ ຍຫງ ໱ຬ๼ໟຍ ،໥ຎ໌ّ ໠ໟຍ ຶ຤
ّ ໔ຘ໤ໟຍ
.(١)໩໮໨໌ໟ
ຎ໬ຒຣຎົ (٣)໢໓ ໦໣ ຖຟຮວ ຍຫງ ດ໨໌໠ໟຍ ໥ّ ງ :(٢)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໝຎ໗໭
.(٤)ຎ໬ຒຣຎົ ໰໠໋ ຖ໌ຟອ ໻
๼ ງ໭ ،ຎ๰໏ຎິ໣ ຕສຟ໭ ໥ຈ໓ ،ຎ໤໬໨໴ຑ ຕຩຩّ ຮທ
:ໝ໭ّ ໷ຍ໭ ‫ ـ‬ෲຍ ໦໣ ຩຎ໌ຑ໹ຍ ຐ໠ໃ ໭຃ ،ສ໌ຒໟຎຑ ໢ໜ຤ໟຍ :໮໫ ໦໌໠ໟຍ ໥ຎ໛ ຎ໤ّ ໟ ໢
ّປ
໩ສ໌ຒທ ດ໔ຼຑ ໒ຼທ๼ຍ ໦໣ ໰໠໋ ໻
๼ ງ ຯ໮ຠ໳ ໻ :໲໧ຎຜໟຍ໭ ،ෲຍ ໻
๼ ງ ໪໴໠໋ ໊໠ໄ๼ ໳ ໻ ຐ໴໏
໦໣ ຯ໮ౠ ຠ໤ໟຍ໭ ،໪໨໌ໟ ້ຮຸໟຍ ຐຣຎົ ຯ໮ّ ຟ ໦໣ ໻
๼ ງ ຍ๰ສຣ຃ ໦໌໠໳ ໻
๼ ຃ ໲໐ຒ໨໴໓ ‫ ـ‬໪໨໣
໲໓ ຩອ໭ ຎ໤໛ ،໦໴໘ຳຎ໔ໟຍ໭ ໦໴໤ໟຎ່ໟຍ໭ ໦໳ຮ໓ຎໜໟຍ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ໮໫ ຎ໤๼໧ງ :້ຮຸໟຍ
໰໠໋ ෲຍ ດ໨໌ໟ :໚ໟ໮໘໛ ،໢
ّ ໋໷ຍ ໒ົ໮ໟຎຑ ໚ໟຫ ຯຍ໮ຟ ໲໓ ຐ໳ອ ໻໭ ،໥ກຮ໘ໟຍ
ຩ໮໬໴ໟຍ ໰໠໋ ෲຍ ດ໨໌ໟ :໚ໟ໮໘໛ ،໑ຎ໨ົ໷ຍ ຾໌ຑ ຺
๼ ຨ໳ ໒ົ໮ຑ ໭຃ ،໦໳ຮ໓ຎໜໟຍ
،ຮ໔ໜໟຍ ດ໔ຼຑ ໪໓ຎຼທ๼ຍ ໢໠໋ ໦໴ّ໌໣ ຺ຨື ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ຯຍ໮ຟ :໖
ّ ຤ໟຍ໭ .໯ອຎຼ໨ໟຍ໭
.໖ິ໔ໟຍ ໭຃ ໢໠່ໟຍ ໭຃

،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪໧ຎ໛ອ຃໭ ຮ໔ໜໟຍ ໝ໮ົ຃ ໲໓ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٢٨١ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
໊໣ ، ٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ າ໔໨ໟຍ ຩຎ໬ຟ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٩ ຏຎຑ ،٣٤٠ :١٥ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.ໝ໮໘໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ຎຑ຃ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ໲ໟຎ໤ຜໟຍ ຓະ໤ຣ ໲ຑ຃ ໦໋໭ :ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ໭ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬٢
.໢໓ ໝສຑ ໲໓ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ໭ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬٣
:١٢ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຏຎຒິໟຍ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٣٤٥ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٤
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຓຮຸ໌ໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٦٠ ຏຎຑ ،٣٠١
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢٠

:້ຮຸໟຍ ໦໣ ໪໨໌ໟ ຖຒຜ໳ ໦໣ ໰໠໋ ໻


๼ ງ ໚ໟຫ ຯຍ໮ຟ ໡ສ໋ :໦໣ ໞ໴໗ ຎ໣໭
ຕຎ໔ຼໟຍ ໯ສຣງ ໰໠໋ ໥ຎ໛ ໦໴ّ໌໣ ຺ຨື ໞ
๼ ໛ ໥ّ ໷ ‫؛‬ໞ໬ຟ ໲ຑ຃໭ ،໥໮໋ຮ໔໛
໻ ،ෲຍ ສ໨໋ ຎ๰ຑຮّ ໘໣ ໥໮ໜ໴໓ ،ຎ๰ຒ຋ຎທ ໭຃ ຎ๰໤໠ິ໣ ຕ໮໤໴໓ ،ຎ໬໨໋ ໊ຟອ ຎ໤ຑّອ (١)ດປ໼ຜໟຍ
،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໡໼໛ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໤ໟຍ ຫງ ‫؛‬໯໭ຮ໳ ໻໭ ໯໮ໄ໳ ໥຃ ໲໐ຒ໨໳ ໡໼໛ :໪໨໋ ຍ๰ສ໌ຒ໣
:໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮໟຍ ຎ໨ຘ໤ّ ຋຃ ໡໼໛໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ ໡໼໛໭
ໞ໫຃ ຾໌ຑ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ໬໨໣ ຩຎ໔ຘິ໤ໟຍ ໞຑ ،໦໴ّ໌໤ໟຍ ຺ຨຸໟຍ ໰ໟງ ໪ຘຒິ໧ ຯຍ໮ຟ
:໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ ໝຎ໗ .ຕຎຑຮ໘ໟຍ ຏຮ໗຃໭ ،ຕຍຩຎຒ໌ໟຍ ຐ ّ ຣ຃ ໦໣ ຩຎ໨໌ໟຍ໭ ຩ໮຤ຠໟຍ
‫ ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ‬ :ໝຎ໗໭ ،(٢) ‫أﲨﻌﲔ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎس ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭاﳌـﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﻼﺋﻜﺔ ﹶ ﱠ ﹺ‬ ‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹸ ﹶﹺ ﹶ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫اﻟﻼ ﹺ ﹸ ﹶ‬
ෲຍ ໦໌ໟ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໝຎ໗໭ ،(٣) ‫ﻋﻨﻮﻥ‬ ‫ﻳﻠﻌﻨﻬﻢ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹸ‬
‫ﻭﻳﻠﻌﻨﻬﻢ ﹼ‬ ‫ﹶﹾ ﹶﹸﹸ ﹸ‬
໲ຑ຃ ຏຍ໮ຟ ໲໓ ‫ ـ‬໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ໝຎ໗໭ ،(٤)ຎ๰ຣຯຎ໣ ໥ຎ໛ ໮ໟ໭ ،ຏຫຎໜໟຍ
ّ ໬๼໠ໟຍ :‫ ـ‬ຖ໴ຑ ໒ໟຄຑ ໩ຎຠ໫ ໦໴ຣ ໥ຎ໴໔ຳ
.໲ໟ ໲໐ຒ໨໳ ໻໭ ،ຮ໌ຸໟຍ ໦ິຣ຃ ໻ ໲๼໧ງ ໢
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦໌ໟ ສ໗໭ ،(٥)ດ໨໌ໟ ໒ໟ຃ ໑ຮຣ ໞ
๼ ໜຑ ໪໨໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ

.ນ໼ຜໟຍ ໮໫ ຢ໴຤ຼໟຍ໭ ،ອສຼ໤ໟຍ ໲໓ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬١


.١٦١ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
.١٥٩ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
໥ຎ໛ ໥ງ໭ ຏຫຎໜໟຍ ໰໠໋ ෲຍ ດ໨໌໠໓ ... :໙ອສຘິ໤ໟຍ ໲໓ ຩອ໭ ໦
ّ ໜໟ໭ ،ອສຼ໤ໟຍ ໲໓ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬٤
،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ າ໔໨ໟຍ ຩຎ໬ຟ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٩ ຏຎຑ ،٣٧٢ :١١ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣ .ຎ๰ຣຯຎ໣
.١١ ບ໳ສ຤ໟຍ

ّ ໠໋ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໮໗ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ຩອ໭ ສ໗໭ ،٦٣٣ :໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ ດّ໤຋໷ຍ ດ໣ຎ໣ງ ໲໓ ໦໴໌ຑອ໷ຍ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٢١

๼ ໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬ຖ໨໘໳ ໥ຎ໛ ໪໧๼຃ :໱໭ອ໭ ،(١)ດ໋ຎ໤ຟ


،ດ໳໭ຎ໌໣ ໦໌໠ຑ ‫ ـ‬ດ຿໭ຮ໔໤ໟຍ ຓ໼ຼ
໪໧๼຃ ໊໣ ،(٢)໲໤໠ຳ໷ຍ ອ໮໋໷ຍ ໲ຑ຃໭ ،໱ຮ໌ື໷ຍ ໰ຳ໮໣ ໲ຑ຃໭ ،ູຎ໌ໟຍ ໦ຑ ໭ຮ໤໋໭
໦໣ ໢໬໨໌ໟ ໯ຮ໳ ໥ຎ໛ ໪໧๼຃ ໻໮໠໓ ،໪ຑ ຀໮ິ໳ ໦໤ّ ໋ ຎ๰຤໔ົ ໢໫ສّ ື຃໭ ،ັຎ໨ໟຍ ໢໠ຣ຃
.ດ຿໭ຮ໔໤ໟຍ ຓ໼ຼໟຍ ໲໓ ໪໠๼຤໣ ຮ໴ّຨທ ຎ໤ໟ ຕຎ໋ຎໄໟຍ
໦໣ ໑ຮຼ໨໳ ໥ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໥ّ ຃ :໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໯໭ອ໭
.(٣)ໝຎຟອ ດ໌ຑອ຃ ໦໌໠ຑ ຓ໼ຼໟຍ
໒໴໛໭ ،໪ຑຎ຤ົ຃໭ ດ໳໭ຎ໌໣ ໊໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦ິ຤໠ໟ ໊໗໭ ຎ໣ ໰ໟງ ຮ່໧ ໦໣໭
ອຎຒວ໷ຍ ຐຘ໛ ໦໣ ‫ ـ‬໩ຮ໴໏໭ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ດ໤ّ ຋໷ຍ ໦໣ ຩອ໭ ຎ໣ ໊ຒّຘທ໭ ،໢໬໨໌ໟ
ຢ໳ຮຼຘໟຍ໭ ،ໝ໼ເໟຍ ຀ຎຳ຅ອ ໦໣ ໦໌໠ໟຍ ໖
ّ ຤ຘິ໳ ໦໣ ໢໬໨໌ໟ ໲໓ ‫ ـ‬ດ໴໋ຩ໷ຍ໭
.ດ໳ຮ໣໭ ໚
ّ ື ໪໳ຮຘ໌໳ ໻ ບ໴຤ຑ ،໦໳ສໟຍ ຮ຋ຎ໌ື ໦໣ ໚ໟຫ ໥ّ ຃ :໢໠໌໳ ،໢໬຋ຎ໤ຳຄຑ
໦໋ ໲໬໧ :໪໠ຜ໣໭ ،໦໴໧ຎّ໌ໟ ຍ໮໧໮ໜທ ໻ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗ ໦໣ ຩອ໭ ຎ໣໭

ຎ๰ຘ໴ຑ ໦໴໌ຒິຑ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຕ໮ຠ໫ ໚๼໧ງ :ູຎ໌ໟຍ ໦ຑ ໭ຮ໤໌ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
.໲ໟ ໲໐ຒ໨໳ ໻໭ ،ຮ໌ຸໟຍ ໝ໮໗຃ ໻ ໲๼໧ງ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໘໓ ،ຮ໌ຸໟຍ ໦໣
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໣໼໛ ໦໣ ،١٧٨ :٦ ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື .ດ໨໌ໟ ໒ໟ຃ ໑ຮຣ ໞ
๼ ໜຑ ໪໨໌ໟຍ ໢
ّ ໬໠ໟຍ
.٢١٩ :٢ ຐໟຎໄ໤ໟຍ ຮ໫ຍ໮ຟ໭ ،٨١ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٨٣ ໢໗ອ
.٦٤٢ :٢ ຕຍອຎ໐ໟຍ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١
.໲໤໠ຳ໷ຍ ໝສຑ ໲
ّ ໤໠ౡິໟຍ :໪໴໓໭ ،٢٤٢ ດຒໄຨໟຍ ،١٩٠ :١٣ ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ຩອ໭໭ ،١٦٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຎ໬ຘ໔ົ໭ ຓ໼ຼໟຍ ດ໴໔໴໛ ຏຎຑ ،٢٨٢ :٢ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬٣
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ໞ໳ຫ ،ຐ໴໘໌ຘໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٩ ຏຎຑ ،٤٦٢ :٦ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢٢

໦໋ ໰໬໧ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໥ّ ຃ ໱໭ອ ຎ໣໭ ،໦໴๼໘຤ຘິ໤ໟຍ ຮ໴໏ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ
ّ ົ ໥ຈ໓ ،(١)໡ຎຸໟຍ ໞ໫຃ ໦໌ໟ
໥ຄື ໮໫ ຎ໤໛ ،໪໴ໟງ ໢໬໣໼ຳງ ໮ຟຮ໳ ໥ຎ໛ ໪๼໠໌໠໓ ຢ
.(٢)ດّ໴໋ຮໟຍ ໰໠໋ ໖໔ຸ໤ໟຍ າ໴຋ຮໟຍ
ຮ໔ໜໟຎຑ ໦໳ຮ໫ຎຠ໤ໟຍ໭ ໝ໼ເໟຍ໭ ໢໠່ໟຍ ຀ຎຳ຅ອ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ :ດ໠໤ຠໟຎຑ໭
໥຃ ໻
๼ ງ ،ະ຋ຎຟ ຮ໴໏ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໦໣ ໢໫ຮ໴໏ ໰໠໋໭ ،ຐ
ّ ຤ຘິ໣ ໞຑ ،ະ຋ຎຟ :໖ິ໔ໟຍ໭
຀໲ຸຑ ໪໓ຎຼທ๼ຎຑ ໢ໜ຤໳ ໻
๼ ຃ ໲໐ຒ໨໳໭ ،໪‫ـ‬ໟ ດຒຟ໮໤ໟຍ ຕຎ໔ຼໟຍ ໯ສຣຈຑ ໪໓ຎຼທ๼ຎຑ ໦໘๼ ໴ຘ໳
ຮ໴໏ ໦໣ ໖ິ໓໭ ຮ໔ໜຑ ໢໠ິ໣ ໰໣ຮ໳ ໥຃ ຯ໮ຠ໳ ໻ ຫງ ‫؛‬໦໴໤ຨຘໟຍ໭ ໦
ّ ່ໟຍ ຩຮّ ຠ໤ຑ ຎ໬໨໣
๰ ຟອ ໞຟອ ໲໣ຮ໳ ໻ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ .໖໴໘຤ທ
໼໓ ،ຮ໔ໜໟຎຑ ໼
.(٤) (٣) ໚ໟຬ໛ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ ،໪໴໠໋ ສّ ທອຍ ໻
๼ ງ ໖ິ໔ໟຎຑ ໪໴໣ຮ໳

.١٠٨ ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


ّ ິໟຍ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໦໋ ໲໬໧ ໪๼໠໌໠໓ ໦໴໧ຎّ໌ໟ ຍ໮໧໮ໜທ ໻ ບ໳ສຣ ຎّ໣຃໭ :໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໧ຎືຎໜໟຍ ຾໴໔ໟຍ ໝຎ໗ ‫ ـ‬٢

໪໴໠໋ ໝ๼ ສ໳ ຎ໤໛ ،ສຣ຃ ໞ
๼ ໛ ໥໮໨໌໠໳ ບ໴຤ຑ ،໪ຑຎໜທອຍ ໲໓ ແຍຮ໓໹ຍ໭ ،໪໴໓ ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ ຐຒິຑ ،໢໬ໟ ຎ๰໘໠๸ວ
๼ ງ໭ ،໦໴໘๼ ຤ຘິ໤ໟຍ ໦໌ໟ ໦໋ ໰໬໧ ໪๼໧຃ ໻ ،໦໴໧ຎّ໌ໟ :໪ໟ໮໗
،ຎ๰໗ຮ໓ ຎ໤໬໨໴ຑ ໥ّ ຈ໓ ،໦໴໨໋໻ ຍ໮໧໮ໜທ ໻ :ໝຎ໘ໟ ໻
໦໌ໟ ໦໋ ໰໬໧ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໥ّ ຃ ໱໭ອ ຎ໣ ຎّ໣຃໭ .ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ໖຋ຎ໗ສຑ ແຎຣ຃ ໦໣ ໪໤໠໌໳
໥ຄື ໮໫ ຎ໤໛ ،໪໴ໟງ ໢໬໋໮ຟອ໭ ໢໬໣໼ຳງ ໮ຟຮ໳ ໥ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໠๼໌໠໓ ຢ
ّ ົ ໥ຈ໓ ،໡ຎຸໟຍ ໞ໫຃
ٌ ໳ຮ໗ ຍຬ໫໭ ،ຎ໨໨໴ຑ ຕຍຫ ຢ໠ົ຃ ໢
໦໣ ຐ ّ ໬๼໠ໟຍ :ຍ໮ໟ໮໗ ໦ໜໟ໭ :ໝຎ໗ ໚ໟຬໟ໭ ،ດ໴ّ໋ຮໟຍ ໰໠໋ ໖໔ຸ໤ໟຍ າ໴຋ຮໟຍ
‫ﻗﻮﻻﹰ ﱠ ﱢ ﹰ‬
.( ٢٢٢ :٥ ຀ຎເ໴ຒໟຍ ດّຠ຤໤ໟຍ) . ‫ﻟﻴﻨﺎ‬ ‫ﻓﻘﻮﻻﹶ ﹶ ﹸﻟﻪ ﹶ ﹾ‬
‫ ﹶ ﹸ‬ :‫ ـ‬໥໮໋ຮ໓ ດຼ
๼ ໗ ໲໓ ‫ ـ‬໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗
๰ ຟອ ໞຟອ ໲໣ຮ໳ ໻ :ຍຬໜ໫ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ໲໓ ບ໳ສ຤ໟຍ ຩອ໭ ‫ ـ‬٣
،໕໮ິ໔ໟຎຑ ໼
،١١١ :٧໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ .໚ໟຬ໛ ໪ຒຣຎົ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ ໪໴໠໋ ຕّສທອຍ ໻
๼ ງ ຮ໔ໜໟຎຑ ໪໴໣ຮ໳ ໻໭
.٧٣ :٨ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،٦٠٤٥ ບ໳ສ຤ໟຍ
.٣٥٥ ‫ ـ‬٣٥٢ :١ ຕຍຩຎ໌ິໟຍ ໊໣ຎຟ ‫ ـ‬٤
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٢٣

໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲໗ຍຮ໨ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໦໋ ໩ຎ໨໠໘໧ ໱ຬ๼ໟຍ ໡໼ໜໟຍ ຍຬ໫ ໲໓ ໞ໣ّ ຄຘໟຎຑ໭
.ດ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໫ ໲໓ ຮ໛ຫ ຎ໤ّ ໋ ຏຍ໮ຠໟຍ ຢເຘ๼໳
ສ໌ຒໟຎຑ ໢ໟຎ່ໟຍ໭ ສິ໔໤ໟຍ ໰໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ :໮໫ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ງ ບ໴຤໓ :ໞ໘໌ໟຍ ຎّ໣຃໭
໢໬໠໴໣ ໡ສ໋໭ ،໢໠່ໟຍ ໦໋ ັຎ໨ໟຍ ຐ๼໨ຠທ ຐຟ໮໳ ຍຬ໫໭ ،๼ໞຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ດ໤ຣອ ໦໣
،໪ໟຎ໌໓຃໭ ໪ໟຎ໤໋຃ ໞຜ໤ຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ ໡ສ໋໭ ،໢໫ຮ່໧ ໲໓ ໪ໃຎ໘ຳງ໭ ،໥໮໌໠໤ໟຍ ໰ໟງ

ّ ຤ໟຍ ຐຟ໮໳ ໪๼໧ຈ໓ ،ໝຩຎ໌ໟຍ໭ ໦ິ຤໤໠ໟ ດ໤ຣّຮໟຍ໭ ຮ໴ຨໟຎຑ ຀ຎ໋ສໟຍ ໑໼ຨຑ
໼໓ ،ັຎ໨ໟຍ ໰ໟງ ໥ຎິຣ໹ຍ໭ ຮ໴ຨໟຍ ໝຎ໤໋ຄຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ໭ ،໪ຑ ໲ّຳຄຘໟຍ ໲໓ ຐ໴໏ຮຘໟຍ໭
໮໬໓ ،໦ິຣ໭ ໞ໴໤ຟ ຮ໣຃ ‫ ـ‬ຍຬ໫ ໰໠໋ ຀ຎ໨ຑ ‫ ـ‬ໞ໘໌ໟຍ ຮ່໧ ໲໓ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ :໲໓ ໝຎໜືງ
໰໠໋ ໪ໟຎ໤ຘື໻ ‫؛‬ຮໜ໨໤ໟຍ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ ຐທຍຮ໣ ໦໣ ສّ ໌໳ ສ໗ ໞຑ ،໊໴໤ຠ໠ໟ ດّ໴ິ໔໧ ດ໴ຑຮທ
.໦໳ຮວ໵ຍ ໕໮໘ຣ ໰໠໋ ຯ໭ຎຠທ໭ ສّ ໌ທ໭ ໢໠໇ ໪๼໧຃ ຎ໤ຑ ໥໮໌໠໤ໟຍ ໞ໌໓ ຢ໴ຒ໘ທ
໦໳ຯّ໮ຠ໤ໟຍ ໦໴ຑ ໦໌໠ໟຍ ໢ໜຣ ໲໓ ໑໼ຨໟຍ ໊໗໭ ສ໘໓ :ດ໣ّ ຎ໌ໟຍ ຎّ໣຃໭ ‫ ـ‬٢
ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ຍ໮໘໔ທ๼ຎ໓ ،ດ໠໤ຠໟຍ ໲໓ ໪ຘ໴ّ໋໭ຮຸ໣ ໞົ຃ ໰໠໋ ໢໬໗ຎ໔๼ທຍ ສ໌ຑ ،໦໴໌໧ຎ໤ໟຍ໭
‫ ـ‬໦໴໘ຳຎ໔ໟຍ໭ ໦໴໤ໟຎ່ໟຍ໭ ໦໳ຮ໓ຎໜໟຍ ໰໠໋ ෲຍ ດ໨໌ໟ :໚ໟ໮໘໛ ‫ ـ‬໦໴ّ໌໤ໟຍ ຮ໴໏ ໦໌ໟ
໦໣ ຎ໫ຮ໴໏໭ ،ຏຬໜໟຍ໭ ໢໠່ໟຍ໭ ຮ໔ໜໟຎ໛ :ຎ๰໋ຮື ດ໣໮໣ຬ໣ ໑ຎົ໭ຄຑ ໒ຼທ๼ຍ ໦ّ໤໣
ຎ๰໤໠ິ໣ :໦໴ّ໌໤ໟຍ ໲ົຎ໌ໟຍ ໦໌ໟ ໢ໜຣ ໲໓ ຍ໮໔໠ຘວຍ໭ ،້ຮຸໟຍ ໲໓ ດຘຑຎຜໟຍ ຕຎ໣ّຮ຤໤ໟຍ
໲໓ ຩອ໭ ຎ໤ຑ ໻ສຘິ໣
ًّ ‫؛‬າ໴໠ຑງ ໦໌ໟ ໦໣ ໊໨໣ ໦໣ ໢໬໨໣ ໞຑ ،ຍ๰ຮ໓ຎ໛ ໭຃ ،໥ຎ໛
ౠ ໟ໮໘໳ ໻ :ບ໳ສ຤ໟຍ
໰ຘຣ ໢໇ຎ໌ທ ຎ໬໌໤ຳ ຍຫງ ໪๼໧ຈ໓ ‫؛‬໥ຎໄ໴ຸໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ ໢໛ສຣ຃ ໦
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢٤

.(١)ບ໳ສ຤ໟຍ ...ໞຒຠໟຎ໛ ຮ໴ຼ໳

 W‫א‬
:ດ๼ໟຩຄຑ ໥໮໌໧ຎ໤ໟຍ ໝ๼ ສຘຳຍ
:‫ﻲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ‬
ّ ‫ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻋﻦ اﻟﻨﺒ‬:‫اﻷوّل‬

໥ّ ຃ :ຏຎ๼ໄຨໟຍ ໦ຑ ຮ໤໋ ໦໋ ໪຤໴຤ົ ໲໓ ໱ອຎຨຒໟຍ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :ຎ໬໨໣


໥ຎ໛໭ ،ෲຍ ສຒ໋ ໪໤ຳຍ ໥ຎ໛ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ສ໬໋ ໰໠໋ ໥ຎ໛ ໼
๰ ຟອ

ّ ຒ໨ໟຍ ໥ຎ໛໭ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ౠ໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໚຤ເُ໳ ໥ຎ໛໭ ،ຍ๰ອຎ໤ຣ ຐ໘๼ ໠໳
ໝຎ໘໓ ،ສ໠ຠ໓ ໪ຑ ຮ໣ຄ໓ ،ຎ๰໣໮໳ ໪ຑ ໲ທ๸ຄ໓ ،ຏຍຮຸໟຍ ໲໓ ໩ສ໠ຟ ສ໗ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໝຎ໘໓ !໪ຑ ໰ທຆ໳ ຎ໣ ຮຜ໛຃ ຎ໣ ،໪໨໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :໡໮໘ໟຍ ໦໣ ໞຟອ
.(٢) ໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຐ
ّ ຤໳ ໪໧๼຃ ຖ໤໠໋ ຎ໣ ،ෲຍ໮໓ ‫؛‬໩໮໨໌໠ທ ໻ :໢๼໠ຳ໭
໦໴ّ‫໌ـ‬໤ໟຍ ຍຬ໫ ໦໌ໟ ໦໋ ໢໫ຎ໬໧ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ౠ ຒ໨ໟຍ ໥ّ ຃ :ຎ໨໫ ໆຣ໼໴໓
،ໞ໳ຮຒຟ ໲໧ຎທ຃ :໪ໟ໮໘ຑ ຎ๰໘໠ໄ໣ ຮ໤ຨໟຍ ຏອຎື ໦໌ໟ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໧๼຃ ໊໣

.١٩٦ :١ າ໧຃ ໦ຑ ໚ໟຎ໣ ຄໃ໮໣ ມຮື ໲໓ າຒ໘ໟຍ ‫ ـ‬١


ຎ໣ ໝສຑ ໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ຖ໤໠໋ ຎ໣ ຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໲໓໭ ،٦٧٨٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٩ :٨ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٢
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٠٦ :٥ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٣١٢ :٨ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،໪๼໧຃ ຖ໤໠໋
.١٣٧٤٧
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٢٥

،ຎ໫ຮຼຘ໌໣໭ ،ຎ໫ຮົຎ໋໭ ،ຮ໤ຨໟຍ ໦໌ໟ ‫ ـ‬໰ໟຎ໌ທ໭ ໙ອຎຒທ ‫ ـ‬ෲຍ ໥ّ ງ ،ສّ໤຤໣ ຎ໳ :ໝຎ໘໓


،(١) ຎ໬໴໘ຘິ໣໭ ،ຎ໬໴໗ຎຳ໭ ،ຎ໬໋ຎຘຒ໣໭ ،ຎ໬໌຋ຎຑ໭ ،໪໴ໟງ ດໟ໮໤຤໤ໟຍ໭ ،ຎ໬໠໣ຎຣ໭ ،ຎ໬ຑອຎື໭
.໦໴ّ໌໤ໟຍ ໦໌ໟ ຯ໮ຠ໳ ໻໭ ،໖໠ໄ໤ໟຍ ໦໌໠໳ ໥຃ ຯ໮ຠ໳ ໪໧๼຃ :໰໠໋ ໚ໟຫ ໝ๼ ສ໓
໦໣ຆ໤ໟຍ າ໴ໟ :ໝຎ໗ ໪๼໧຃ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໦໋ ໱໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
.(٢) ຀໱ຬຒໟຍ ໻໭ ،ຶຣຎ໔ໟຍ ໻໭ ،໥ຎ໌ّ ໠ໟຍ ໻໭ ،໥ຎ໌ّ ໄໟຎຑ
ຍຫງ ສຒ໌ໟຍ ໥ّ ງ :ໝຎ໗ ໪๼໧຃ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໦໋ ໱໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ໂຒ໬ທ ໢
ّ ປ ،ຎ໬໧໭ຩ ຀ຎ໤ິໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໖໠໐ຘ໓ ،຀ຎ໤ິໟຍ ໰ໟງ ດ໨໌໠ໟຍ ຕສ໌ົ ຎ๰ຌ໴ື ໦໌ໟ
ຎ๰໏ຎَິ໣َ ສຠທ ໢ໟ ຍຫຈ໓ ،໻
๰ ຎ໤ື໭ ຎ๰໨໴໤໳ ຬວຄທ ໢
ّ ປ ،ຎ໬໧໭ຩ ຎ໬ຑຍ໮ຑ຃ ໖໠໐ຘ໓ ،ຽອ໷ຍ ໰ໟງ
.(٣) ຎ໬໠຋ຎ໗ ໰ໟງ ຖ໌ຟອ ໻
๼ ງ໭ ،໼
๰ ໫຃ ໚ໟຬໟ ໥ຎ໛ ໥ຈ໓ ،໦ِ໌ໟ๸ ໱ຬ๼ໟຍ ໰ໟງ ຖ໌ຟອ

໊໣ ، ١٢٩٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٩ :٣ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ ໦໨ຳ໭ ،٢٨٩٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥١٩ :١ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ‫ ـ‬١
،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٣٦٧٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٢٦ :٣ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
ຏຎຘ໛ ،١٤٥ :٤ ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،້໮໴ຒໟຍ ຏຎຘ໛ ،٣١ :٢ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭
໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٩٠ :٤ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،້໮໴ຒໟຍ ຏຎຘ໛ ٣٢٧ :٥ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،ດຑຮື໷ຍ
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٠٥ :٢ ຮ໴໐ຼໟຍ ໊໣ຎຠໟຍ໭ ،٥٥٨٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٣١ :٩ ໰໠໌໳ ໲ຑ຃ ສ໨ິ໣໭ ،ຮ໴ິ໳
.٧٢٥٣
໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،٩٧ :١ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،١٠٤٨٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٧ :١٠ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
.໥ຎ໤໳໷ຍ ຏຎຘ໛ ،١٢ :١ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،١٩٣ :١٠
.٢٠٦٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٦ :١ ຮ໴໐ຼໟຍ ໊໣ຎຠໟຍ໭ ،٤٩٠٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٧ :٤ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢٦

.(١) ໪໠ຘ໘໛ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໦໌ໟ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ :ຎ໬໨໣໭


໻໭ ຀ຍສ໬ື ໥໮໧໮ໜ໳ ໻ ໦໴໧ຎౠ໌໠ໟຍ ໥ّ ງ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ :ຎ໬໨໣໭
.(٢) ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ຀ຎ໌໔ື
໕໮຤ໟ ໊໧ຍ໮໣ ໦໣ ຎ໫ຮ໴໏໭ ،ດຑ໮ຘໟຍ ໥ຎໜ໣໹ ‫؛‬໪໨໌ໟ ຯ໮ຠ໳ ໻ ໪໧๼຃ :໲໧ຎຜໟຍ
ດ໋ຎ໔ຸໟຍ ໭຃ ،ຓຮ໔๼ ໜ໤ໟຍ ຐ຋ຎຼ໤ໟຍ ໭຃ ،ຕຎຌ໴ّິ໠ໟ ດ໴ຣຎ໤ໟຍ ຕຎ໨ິ຤ໟຎ໛ :ດ໨໌໠ໟຍ
.ຎ໫ຮ໴໏໭ ،ດໟ໮ຒ໘໤ໟຍ
‫ ﹺ ﱠ ﹺ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໘ໟ ‫؛‬໪໨໌ໟ ຯ໮ຠ໳ ໻ ໦໴ّ໌໤ໟຍ ໲
‫إﻥ ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ‬ ّ ຤ໟຍ ຮ໓ຎໜໟຍ ໥ّ ຃ :ບໟຎຜໟຍ
‫ﻭاﳌـﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻛﻔﺎر ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﻼﺋﻜﺔ ﹶ ﱠ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎس‬ ‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲﹺ ﹶ ﹾ‬ ‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﹸ ﱠ ﹲ‬
‫ﻭﻣﺎﺗﻮا ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﻛﻔﺮﻭا ﹶ ﹶ ﹸ‬‫ﹶﹶﹸ‬
‫ﹺ‬
.(٤)໪ທ໮໣ ສ໌ຑ ໻ ‫ﹶﹾﹶ ﹶ‬
๼ ງ ໪໨໌ໟ ຮ໛ຬ໳ ໢໠໓ ،(٣) ‫أﲨﻌﲔ‬

.٢٣٦١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٥٢ :٢ ໲໣ອຍສໟຍ ໦໨ຳ໭ ،٧٣ :٨ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬١


.١٩٣ :١٠ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،٨٦ ໭ ٨٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٠٦ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٢
.١٦١ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
ຏຎ๼ໄຨໟຍ ໦ຑ ຮ໤໋ ໥ຎ໛ ສ໗໭ ،ອຎ๼໔ໜໟຍ ໦໌ໟ ຯຍ໮ຟ ໲໓ ໑໼ວ ໻ :໩ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ຮ໴ຜ໛ ໦ຑຍ ໝຎ໗ ‫ ـ‬٤
ສ໘໓ ໦ّ໴໌໤ໟຍ ຮ໓ຎໜໟຍ ຎّ໣ຄ໓ ،໩ຮ໴໏໭ ຕ໮໨໘ໟຍ ໲໓ ຓຮ໔ໜໟຍ ໥໮໨໌໠໳ ດّ໤຋໷ຍ ໦໣ ໩ສ໌ຑ ໦໣໭ (ຽອ)
໢໬ເ໌ຑ ໝ๼ ສຘຳຍ໭ .໪‫ـ‬ໟ ෲຍ ໢ຘຨ໳ ຎ໤ຑ ໱ອສ໧ ໻ ຎ๼໧໷ ‫؛‬໦໌໠໳ ໻ ໪๼໧຃ ໰ໟງ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ໦໣ ດ໋ຎ໤ຟ ຐ໫ຫ
‫ﻭاﳌـﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻛﻔﺎر ﹸ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ ﹺ ﱠ ﹺ‬ ດ໳໵ຎຑ
‫ﻼﺋﻜﺔ ﹶ ﱠ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎس‬ ‫ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﹶ ﹾ‬ ‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﹸ ﱠ ﹲ‬
‫ﻭﻣﺎﺗﻮا ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫إﻥ ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻛﻔﺮﻭا ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﹺ‬
໦ຑ ຮໜຑ ໮ຑ຃ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ອຎຘວຍ໭ ،໦ّ໴໌໤ໟຍ ຮ໓ຎໜໟຍ ໦໌ໟ ຯ໮ຠ໳ ໞຑ :໯ຮວ຃ ດ໔຋ຎໃ ຖໟຎ໗໭ .‫أﲨﻌﲔ‬ ‫ﹶﹾﹶ ﹶ‬
໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໘ຑ ໩ຮ໴໏ ໝ๼ ສຘຳຍ໭ .໒໌຿ ໪໴໓ ບ໳ສ຤ຑ ພ
ّ ຘຣຍ ໪๼໨ໜໟ໭ ،໲ໜໟຎ໤ໟຍ ໲ຑຮ໌ໟຍ
ໝຎ໘໓ ،໪ຑ ໰ທຆ໳ ຎ໣ ຮຜ໛຃ ຎ໣ ،ෲຍ ໪໨໌ໟ :ໞຟອ ໝຎ໘໓ ،໩ّສ຤໴໓ ໥ຍຮໜຳ ໪ຑ ໰ທຆ໳ ໥ຎ໛ ໱ຬ๼ໟຍ ດ๼ຼ໗
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٢٧

 W‫א‬‫א‬
ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໦໋ ຩອ໭ ຎ໤ຑ ຍ໮ໟ๼ສຘຳຍ ສ໘໓ :໲໧ຎຜໟຍ ໱຃ຮໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ຎ໣ّ ຃໭
:໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
໥ຫຄຘຳຍ :ຖໟຎ໗ ،ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ ໪຤໴຤ົ ໲໓ ໱ອຎຨຒໟຍ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :໪໨໤໓
:ຖ໠໘໓ ،໢ໜ໴໠໋ ໡ُ ຎິّ ໟຍ :ຍ໮ໟຎ໘໓ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰໠໋ ຩ໮໬໴ໟຍ ໦໣ ໂ
๲ ໫ອ
،໖໴໓ອ ෲຍ ໥ّ ງ ،ດຸ຋ຎ໋ ຎ໳ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ໝຎ໘໓ ،ດ໨໌໠ໟຍ໭ ໡ຎິّ ໟຍ ໢ໜ໴໠໋ ໞຑ
.(١)ບ໳ສ຤ໟຍ .໪໠๼໛ ຮ໣໷ຍ ໲໓ ໖໓ຮໟຍ ຐ
ّ ຤໳
໲ຑ຃ ໦ຑ ໢ໜ຤ໟຍ ໥ຫຄຘຳຍ :ໝຎ໗ ،໲໨໬ຠໟຍ ຓຮّ ໣ ໦ຑ ໭ຮ໤໋ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :໪໨໣໭
ດ໴ّຣ ،໪‫ـ‬ໟ ຍ໮໧ຬ຋ຍ :ໝຎ໘໓ ،໪ທ໮ົ ໑ຮ໌໓ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰໠໋ ູຎ໌ໟຍ
،໢໬໨໣ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໻
๼ ງ ໪ຒ໠ົ ໦໣ ຝຮຨ໳ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ໰໠໋໭ ،ෲຍ ດ໨໌ໟ ໪໴໠໋ .ດ໴ّຣ ສໟ໭ ໭຃
،ດ໌໳ສວ໭ ຮໜ໣ ໭໭ຫ ،ຓຮວ໵ຍ ໲໓ ໥໮໌຿໮໳໭ ،ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໥໮໓ຮّ ຸ໳ ،໢໫ ຎ໣ ໞ໴໠໗໭
.(٢)໕໼ວ ໦໣ ຓຮວ໵ຍ ໲໓ ໢໬ໟ ຎ໣໭ ،ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໥໮໤່ౠ ໌໳

໻ ໦໣ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ໝ๼ ສ໓ ،໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຐ
ّ ຤໳ ໪๼໧ຈ໓ ،໪໨໌໠ທ ໻ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
.(١٨٨ :١ ໢໴່໌ໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ) .໢໠໋຃ ෲຍ໭ .໦໌໠໳ ໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຐ
ّ ຤໳
໊໣ ،٢١٦٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧٠٦ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،٦٩٢٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٥ :٨ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٧٣١٢ / ٢٦٨ :٥٧ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٣١٧٢٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٥٧ :١١ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٢٨

ّ ໬๼໠ໟຍ :ໝຎ໗ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໧๼຃ :ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ ຎ໣ :໪໨໣໭


໦ຑ ດຒ໴ື ໦໌ໟຍ ໢
ຽອ຃ ໰ໟງ ຎ໨຿ອ຃ ໦໣ ຎ໧໮ຟຮວ຃ ຎ໤໛ ،໒໠ວ ໦ຑ ດ໴໣຃໭ ،ດ໌໴ຑອ ໦ຑ ດຒຘ໋໭ ،ດ໌໴ຑອ
.(١)຀ຎຑ໮ໟຍ
ຎ໧ຮຒວ຃ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎ໧ຮຒວ຃ ،໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໥ຎّຒຣ ໦໋ ໱ອຎຨຒໟຍ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :໪໨໣໭
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໤ຳ ໪໧๼຃ :໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໢ໟຎຳ ໲໨ປສّ ຣ ،໱ຮ໫ະໟຍ ໦໋ ،ຮ໤ّ ໌໣
ّ ໬໠๼ໟຍ :ໝ໮໘໳ ‫ ـ‬ຮຠ໔ໟຍ ໦໣ ຓຮ໴ວ໷ຍ ດ໌໛ຮໟຍ ໦໣ ້໮໛ຮໟຍ ໦໣ ໪ຳ຃ອ ໊໓ອ ຍຫງ ‫ ـ‬໢๼໠ຳ໭

،ສ໤຤ໟຍ ໚ໟ໭ ຎ໨ຑّອ ،໩ສ໤ຣ ໦໤ໟ ෲຍ ໊໤ຳ :ໝ໮໘໳ ຎ໣ສ໌ຑ ຎ๰໧໼໓໭ ຎ๰໧໼໓໭ ຎ๰໧໼໓ ໦໌ໟຍ
‫ﻓﺈﳖﻢ ﹶ ﹸ ﹺ ﹶ‬
.(٣) (٢) ‫ﻇﺎﳌﻮﻥ‬ ‫ ﹶ ﹺ ﱠ ﹸ ﹾ‬ :໪ໟ໮໗ ໰ໟງ  ‫ﳾء‬ ‫ﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬
‫اﻷﻣﺮ ﹶ ﹾ ﹲ‬
‫ ﹶﻟﻴﺲ ﹶ ﹶ ﹺ‬ :ෲຍ ໝະ໧ຄ໓
‫ﻟﻚ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ‬
ຍຫງ» :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،ຓຮ໳ຮ໫ ໮ຑ຃ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :໪໨໣໭
ດໜ຋໼໤ໟຍ ຎ໬ຘ໨໌ໟ ،ຎ໬໴໠໋ ໥ຎຒເ໏ ຕຎຒ໓ ،๾ຖຑَຄ໓ ໪ືຍຮ໓ ໰ໟງ ໪๶ທ຃ຮ໣ຍ ໞຟຮໟຍ ຎ໋ຩ
.(٤)ຢຒຼທ ໰๼ຘຣ

،٤٨١ :٤໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٢٤٢ :٥ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،ຮ໴ິ໳
.໩ຎຟຮຨ໳ ໢ໟ໭ ،ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຢ໴຤ົ ບ໳ສຣ ຍຬ໫ :ໝຎ໗໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣
ບ໳ສ຤ໟຍ ໞ໳ຫ ،١٤٣ :٤ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໦໴ຑ ໊໤ຠໟຍ໭ ،١٨٨٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٤ :٢ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
.٢٩٨ :١١ ້ຎ໤ຳ໷ຍ ້ຎຘ໣ງ໭ ،٣٢٥٤
.١٢٨ :ດ໳໵ຍ ،໥ຍຮ໤໋ ໝກ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
໊໣ ،٧٣٤٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٩٦ :٨ ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٤٥٥٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٢ :٥ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٣
.٦٣١٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٨ :٢ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ໲໓ ຩອ໭໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٤٤ :٢ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ ໲໓ ຩອ໭໭ ،٣٢٣٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٠ :٤ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٤
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٢٩

໼ ّ ໬๼໠ໟຍ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪‫ـ‬ໟ໮໗ ໦໣ ຩອ໭ ຎ໣ :໪໨໣໭


๰ ໋ອ໭ ໥ຎ໴຤ໟ ໦໌ໟຍ ໢
.(١) ດ໴ّຼُ໋ ໭ ໥ຍ໮໛ຫ໭
໢ໟ ،ດ໴ّຜ໳ສ຤ໟຍ ໢໬໌໣ຍ໮ຟ ໲໓ ດປ໮ຜຒ໣ ຓຮ໴ຜ໛ ໯ຮວ຃ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໙ຎ໨໫໭
:ຎ໬ຑ ຍ໮๼ໟສຘິ໳
໱ອຎຨຒໟຍ໭ ສ໤ຣ຃ ຝຮວ຃ :ອ໮ຜ໨໤ໟຍ ອّ ສໟຍ ໲໓ ໲ໃ໮໴ິໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ :ຎ໬໨໤໓
:ໝຎ໗ ،ຮ໤໋ ໦ຑຍ ໦໋ ໞ຋໻ສໟຍ ໲໓ ໲໘໬໴ຒໟຍ໭ ຮ໳ຮຟ ໦ຑຍ໭ ໲຋ຎິ໨ໟຍ໭ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ໭
ّ ໬໠๼ໟຍ :ສຣ຃ ໡໮໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗
໦໌ໟຍ໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ຎຑ຃ ໦໌ໟຍ ໢
.(٢)ດ໴໣຃ ໦ຑ ໥ຍ໮໔ົ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໭ຮ໤໋ ໦ຑ ໞ໴໬ຳ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໡ຎຸ໫ ໦ຑ ນຮ຤ໟຍ

،٣٣٦ :١٦ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛໭ ،١٢٢ / ١٤٣٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٦٠ :٢ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،٢١٤١
:٣ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،٦٢١٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٦ :١١ ໲໠ົ໮໤ໟຍ ໰໠໌໳ ໲ຑ຃ ສ໨ິ໣໭ ،٤٤٧٩٢ ບ໳ສ຤ໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٩٨٦٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٥٦
:໪໴໓໭ ،٢٥١٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٩٥٣ :٤ ອສຼ໤ໟຍ າ໔໧໭ ،٦٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٦٦ :١ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٦٠٥٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٨١ :٢ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،໥ຎ໴຤ໟ ໝສຑ ໥ຎ໴຤ໟ ໲໨ຑ
،٢١٥ :٤ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،໥ຎ໴຤ໟ ໲໨ຑ :໪໴໓໭ ،٩٠٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٨ :٢ ໰໠໌໳ ໲ຑ຃ ສ໨ິ໣໭
.١٩٧ :٢ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،໥ຎ໴຤ໟ ໲໨ຑ ຎ๰ເ໳຃ ໪໴໓໭ ،٤١٧٢ ບ໳ສ຤ໟຍ
،٢٢٢ :٢ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،١٢٨ :ດ໳໵ຍ ،໥ຍຮ໤໋ ໝກ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٣١٢ :٢ ອ໮ຜ໨໤ໟຍ ອّ ສໟຍ ‫ ـ‬٢
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٢ :٥ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ຎຑ຃ ໦໌ໟຍ :໪໴໓ ຩຮ໳ ໢ໟ ،٥٦٤١ ບ໳ສ຤ໟຍ
،٣٠٠٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٢٧ :٥ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ ໦໨ຳ໭ ،ຎ๰໧໼໓໭ ຎ๰໧໼໓໭ ຎ๰໧໼໓ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :໪໴໓໭ ،٤٥٥٩
ໝສຑ ໡ຎຸ໫ ໦ຑ ນອຎ຤ໟຍ ໦໌ໟຍ ໢ ّ ໬๼໠ໟຍ :໪໴໓ ຩຮ໳ ໢ໟ໭
ّ ໬๼໠ໟຍ :໪໴໓໭ ،໭ຮ໤໋ ໦ຑ ໞ໴໬ຳ ໦໌ໟຍ ໢
:໪໴໓໭ ،١١٠٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٤ :٦ ໲຋ຎິ໨໠ໟ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،໡ຎຸ໫ ໦ຑ ນຮ຤ໟຍ ໦໌ໟຍ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٣٠

໦໋ ،໢ທຎຣ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ໭ ،ຮ໳ຮຟ ໦ຑຍ໭ ،໪຤຤


ّ ົ໭ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ດ໌ຑອ຃ ໰໠໋ ໮໋ສ໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໝ໮ຳຮໟຍ ໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ໪໧๼຃ ،ຮ໤໋ ໦ຑຍ
.(١)
...ຮ໔໧
໪຿ຮ໣ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຽຮ໣ ຎ໤ّ ໟ :໪๼໧຃ ໦໣ ໱໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໪໴໓ ບ໌ຑ໭ ،ດທຆ໣ :໪ໟ ໝຎ໘໳ ໊຿໮໣ ໰ໟງ ຎ๰ຸ໴ຟ ໡໭ຮໟຍ ໰ໟງ ະّ໬ຠ໓ ،໪໴໓ ໲๼໓໮ທ ໱ຬ๼ໟຍ
،ດ໨໳ສ໤ໟຍ ໦໋ ຍ໭ຯຮຑ໭ ،໩໻
๼ ໮໓ ،ສ໳ຯ ໦ຑ ດ໣ຎຳ຃ ໢໬໴໠໋ ຮّ໣຃໭ ،ດຑຎ຤ຼໟຍ ໩໮ຟ໭
໦໋ ດຑຎ຤ຼໟຍ ໞّ໬໤ທ ຬٍ ຌ໨໴ຣ໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳຮຑ ຽຮ໤ໟຍ ໞ໘ຜ໓
ຶ໴ຟ ຍ໭ະ໬ّ ຟ :໢໬໴໓ ຢ໴ຼ໳ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໝ໮ຳອ໭ ،ຍ໮໠๼໠ິທ໭ ຮ໴ິໟຍ
.(٢) ຎ๰ປ໼ປ ຎ໬ໟຎ໗ ໰๼ຘຣ ໪໨໋ ໒໠๼ຨຘ໤ໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ ،ດ໣ຎຳ຃
໲໓ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໥ຎ໛ :ຖໟຎ໗ ،ດຸ຋ຎ໋ ໪ທ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໊໠ໄ๼ ໳ ໥ຎ໛ [໢ໜ຤ໟຍ] ຍຫຈ໓ ຍ໭ຮ່໨໓ ،ຍ໮ຒ໫ຬ໓ ،໩ຮໜ໨ຘຳຎ໓ ،ຎ๰ິّ ຣ ໊໤ິ໓ ،໪ທຮຠຣ
໲໓ ຎ໣໭ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໪໨໌໠໓ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໰໠໋

،٦١٩٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١٧ :٤ (ບໟຎຜໟຍ ສ๼໠ຠ໤ໟຍ) ໱ຮຒໄໟຍ ຮ໴ິ໔ທ໭ ،ຎ๰໧໼໓໭ ຎ๰໧໼໓ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ
຦໳ອຎທ໭ ،໭ຮ໤໋ ໦ຑ ໞ໴໬ຳ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :໪໴໓ ຩຮ໳ ໢ໟ໭ ໡ຎຸ໫ ໦ຑ ນອຎ຤ໟຍ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬໠ໟຍ :໪໴໓໭
.١١٦٦ / ٤٩٤ :١١ ໖ຸ໣ຩ
،ຐ໳ຮ໏ ،໦ິຣ ບ໳ສຣ ຍຬ໫ :໰ິ໴໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،٣٠٠٥ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٢٨ :٥ ໱ຬ໣ຮຘໟຍ ໦໨ຳ ‫ ـ‬١
຦໳ອຎທ໭ ،٦١٩٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١٧ :٤ (ບໟຎຜໟຍ ສ๼໠ຠ໤ໟຍ) ໱ຮຒໄໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ຩອ໭໭ ،ຢ໴຤ົ
.١١٦٦ / ٤٩٤ :١١ ໖ຸ໣ຩ
.٢٣ :ໞ຤໨ໟຍ໭ ໞ໠໤ໟຍ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٣١

.(١)ຎ๰໣ຎ໋ ໩ຎ໔໧໭ ،໪ຒ໠ົ


ໝ໮ຳອ ຖ໌໤ຳ ສ໘ໟ :ສ໬ື຃ :ໝຎ໗ ،ຮ໴ຑະໟຍ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
.(٢)ສໟ໭ ຎ໣໭ ໢ໜ຤ໟຍ ໦໌໠໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ
໢ົຎ໋ ໦ຑ ຮຼ໧ ໦໋ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ໲໓ ໲໧ຍຮຒໄໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ෲຎຑ ຫ໮໌໧ :໥໮ໟ໮໘໳ ັຎ໨ໟຍ ຍຫຈ໓ ،ດ໨໳ສ໤ໟຍ ສຠິ໣ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໲ຜ໴໠ໟຍ
໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໥ຎ໛ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫ ؟‬ຍຫຎ໣ :ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،໪ໟ໮ຳອ ຐເ໏໭ ،ෲຍ ຐເ໏ ໦໣
໦໣ ໪ຟຮວຄ໓ ໪໨ຑຍ ສ໴ຑ ຬວຄ໓ ،ໞຟອ ໡ຎ໘໓ ،໩ຮຒ໨໣ ໰໠໋ ຐໄຨ໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
๲ ໳໭ .ຩ໮໘໤ໟຍ໭ ສ຋ຎ໘ໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໘໓ ،ສຠິ໤ໟຍ

.(٣) ໩ຎຘຳ໷ຍ ໱ຫ ໥໼໓ ໦໣ ດ໣ّ ໷ຍ ໩ຬ໬ໟ ຎ๰໣໮໳ ໩ຬ໬ໟ
ౠ ‫ـ‬ຒ໨ໟຍ ໥ౠ ຃ :ຮຑຎ‫ـ‬ຟ ໦໋ ໪຤໴຤ົ ໲໓ ໢໠ິ໣ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໪‫ـ‬໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠‫ ົـ‬໲
.(٤) ໪໤ຳ໭ ໱ຬ๼ໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ :ໝຎ໘໓ ،໪໬ຟ໭ ໲໓ ໢َ ຳِ ໭ُ ສ໗໭ ອຎ໤ຣ ໪໴໠໋ ຮౠ ໣ ໢๼໠ຳ໭

໪໴໓ ຩຮທ ໢ໟ ໦ໜໟ໭ ٧٣١٢ / ٢٧٢ :٥٧ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٣١٧٣٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٥٩ :١١ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛ ‫ ـ‬١
.ຎ๰໣ຎ໋ ດ໤໠໛
ຐ໌໛ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ຓຩຎ໳ຯ ໊໣ ໪໠ຜ໣ ໯໭ອ໭ ،٣١٧٣٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٥٨ :١١ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛ ‫ ـ‬٢
.٧٣١٢ / ٢٧٢ :٥٧ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٣١٧٤٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٦١ :١١ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ ໲໇ຮ໘ໟຍ
໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٢٤٢ :٥ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣ ໲໓ ຩອ໭໭ ،٤٦٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧٦ :١٧ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
.٢٦٧٣ / ١١٦ :٣ ດຑຎ໐ໟຍ ສຳ຃໭ ،٤٣٥٨ / ٥٧٤ :٣ ດຑຎົ໹ຍ໭ ،ຮ໴ິ໳
໦ຑຍ ຢ໴຤ົ໭ ،٣٥ :٧ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ ໲໓ ຩອ໭໭ ،٢١١٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦٧٣ :٣ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٤
໯໭ອ ໦ໜໟ໭ ٥٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٥٣ :٣ ຐ໴໫ຮຘໟຍ໭ ຐ໴໏ຮຘໟຍ໭ ،٥٦٢٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٤٤ :١٢ ໥ຎຒຣ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٣٢

.ّ໊ຒຘຘ໤ໟຍ ໪ຑ ຮ໔່໳ ຎّ໤໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ


ດ໨๼ຳ໭ ،໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ຮ໫ຎ່ໟ ໪ຘ໘໓ຍ໮໤ໟ ‫؛‬ຏຍ໮ຼໟຍ ໮໫ ໲໧ຎຜໟຍ ໱຃ຮໟຍ ຍຬ໫໭
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ౠ໠ໟຍ ໝ໮ຳອ
໥໮໠໌໔໳ ຍ໮໧ຎ໛ ໢໬๼໧ຈ໓ ،๰ຎເ໳຃ ໚ໟຫ ໰໠໋ ດ໤຋ຎ໗ ດຑຎ຤ຼໟຍ ໦໣ ໊໤ຟ ຓຮ໴ຳ໭
.ອຎໜ໧ງ ໻໭ ،໒໗๼໮ທ ຮ໴໏ ໦໣ ໚ໟຫ
ໝຎ໗ :ຓຮ໳ຮ໫ ໲ຑ຃ ໦໋ ຩຮ໔໤ໟຍ ຏຩ໷ຍ ໲໓ ໱ອຎຨຒໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :໚ໟຫ ໦໤໓
໰ໟງ ໚໋ຎຘ໣ ຝຮວຄ໓ ،໖໠ໄ໧ຍ :ໝຎ໘໓ ،໲໨໳ຫຆ໳ ຍ๰ອຎຟ ໲ໟ ໥ّ ງ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ໞຟອ
:ໝຎ໗ ‫؟‬໚໧ຄື ຎ໣ :ຍ໮ໟຎ໘໓ ،໪໴໠໋ ັຎ໨ໟຍ ໊໤ຘຟຎ໓ ،໪໋ຎຘ໣ ຝຮວຄ໓ ،໖໠ໄ໧ຎ໓ ،໖໳ຮໄໟຍ
ຝຮວຄ໓ ،໖໠ໄ໧ຍ :ໝຎ໘໓ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨໠ໟ ຕຮ໛ຬ໓ ،໲໨໳ຫຆ໳ ອຎຟ ໲ໟ
໩ຎທຄ໓ ،໪໐໠ຒ໓ .໩ະວຍ ໢ ّ ໬๼໠ໟຍ :໥໮ໟ໮໘໳ ຍ໮໠໌ຠ໓ ،໖໳ຮໄໟຍ ໰ໟງ ໚໋ຎຘ໣
ّ ໬๼໠ໟຍ ،໪໨໌ໟຍ ໢
.(١)໚໳ຫ຅຃ ໻ ෲຍ໮໓ ،໚ໟະ໨໣ ໰ໟງ ໊ຟອຍ :ໝຎ໘໓
ຮໜ໨໳ ໢ໟ໭ ،໦‫ـ‬໴ّ໌ُ໣ ໰໠໋ ໪ຑ ຍ໮໋ຩ໭ ،໦໌໠ໟຍ ໢໬໨໣ ອສົ ສ໗ ຎ໨໫ ດຑຎ຤ຼໟຎ໓
໦໋ ໒ຸໜ໳ ໱ຬ๼ໟຍ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໩ຮ໳ຮ໘ທ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ،ຍຬ໫ .໢໬໴໠໋ ໚ໟຫ
.໩ຎ຿ອ

.ັຎّຒ໋ ໦ຑຍ ໦໋ ບ໳ສ຤ໟຍ


໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ໲໓ ຩອ໭໭ ،١٢٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ອຎຠໟຍ ດ໳ຎໜື ຏຎຑ ،٥٥ :ຩຮ໔໤ໟຍ ຏຩ໷ຍ ‫ ـ‬١
໢ໟ໭ ໢໠ິ໣ ແຮື ໰໠໋ ຢ໴຤ົ ບ໳ສຣ ຍຬ໫ :ໝຎ໗໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٦٥ :٤ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ
.٣٦ :ດ໳໵ຍ ،຀ຎິ໨ໟຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٥٢٩ :٢ ອ໮ຜ໨໤ໟຍ ອّ ສໟຍ໭ ،໩ຎຟຮຨ໳
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٣٣

ෲຍ ໦໌ໟ :ໝຎ໗ ،ຩ໮໌ິ໣ ໦ຑຍ ໦໋ ،๰ຎເ໳຃ ໱ອຎຨຒໟຍ ໪ຟຮວ຃ ຎ໣ :໪໨໣໭


ຕຍຮ໴ّ໐໤ໟຍ ،໦ິ຤໠ໟ ຕຎຠ໠๼໔ຘ໤ໟຍ໭ ،ຕຎຼ໤ّ ໨ຘ໤ໟຍ໭ ،ຕຎ໤ຸທ໮໤ໟຍ໭ ،ຕຎ໤ືຍ໮ໟຍ
:ຖໟຎ໘໓ ຕ຀ຎຠ໓ ،ຏ໮໘໌໳ ໡຃ :ຎ໬ໟ ໝຎ໘໳ ،ສຳ຃ ໲໨ຑ ໦໣ ຓ຃ຮ໣ຍ ໚ໟຫ ໎໠ຒ໓ .ෲຍ ໖໠ວ
ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦໌ໟ ໦໣ ໦໌ໟ຃ ໻ ໲ໟ ຎ໣໭ :ໝຎ໘໓ ،ຖ໴໛໭ ຖ໴໛ ຖ໨໌ໟ ໚໧๼຃ :໲໨໐໠ຑ ໪໧๼ງ
.(١)‫؟‬ෲຍ ຏຎຘ໛ ໲໓ ໮໫ ໦َ໣໭ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໰ໟງ ໞຟອ ຎໜື :ໝຎ໗ ،ດ໔໴຤ُຟ ໲ຑ຃ ບ໳ສຣ ໲໓ ຎ໣ :໪໨໣໭
໪ຑ ຮّ ໣ ໦໤໓ ،໖໳ຮໄໟຍ ໰໠໋ ໪໌ເ໓ ໚໋ຎຘ໣ ໞ໤ຣຍ :ໝຎ໘໓ ،໩ອຎຟ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋
๼ ໛ ໞ໌ຠ໓ ،໪໨໌໠໳
،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໰ໟງ ຀ຎຠ໓ ،໪໨໌໠໳ ໪ຑ ຮّ ໤໳ ໦໣ ໞ
ّ ປ ،໢໬ຘ໨໌ໟ ໕໮໓ ෲຍ ດ໨໌ໟ ໥ّ ງ :ໝຎ໘໓ ‫ັ؟‬ຎ໨ໟຍ ໦໣ ຖ
໱ຬ๼໠ໟ ໝຎ໗ ໢ ๸ ໴໘ໟ ຎ໣ :ໝຎ໘໓
.(٢) ໩໮຤໧ ໭຃ ،ຖ໴໔໛ :ຎໜື

ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦٧٨ :٣ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ໲໓ ຩອ໭໭ ،٤٨٨٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٩ :٦ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
ໝ໮ຳອ ໦໌ໟ ໪໴໓໭ ،١٩٨٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٤٠ :١ ດຟຎ໣ ໦ຑຍ ໦໨ຳ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٢١٢٥
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٦٣ :٢ ໲໣ອຍສໟຍ ໦໨ຳ໭ ،ບ໳ສ຤ໟຍ ...ຕຎ໤ືຍ໮ໟຍ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ
،٢٩١ :٩ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،٤١٦٩ ໭ ٤١٦٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٧ :٤ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ໭ ،٢٦٤٧
.٩٤٦٦ ບ໳ສ຤ໟຍ
໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،١٢٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ອຎຠໟຍ ດ໳ຎໜື ຏຎຑ ،٥٥ :ຩຮ໔໤ໟຍ ຏຩ໷ຍ ‫ ـ‬٢
،١٣٤ :٢٢ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،໢໠ິ໣ ແຮື ໰໠໋ ຢ໴຤ົ :ໝຎ໗໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٦٦ :٤
،١٨٤ :٩ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٧٠ :٨ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،٣٥٦ ບ໳ສ຤ໟຍ
.٢٥٦١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٣٤

໢໬໴໠໋ ຮໜ໨໳ ໢ໟ ໪๼໧ງ ບ໴ຣ ‫؛‬ຯຍ໮ຠໟຎຑ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໨໣ ອຍຮ໗ງ ໪໴໓໭
.໢໬ຘ໨໌ໟ ໕໮໓ ෲຍ ດ໨໌ໟ ໥ّ ງ :໪ໟ໮໘ຑ ໪໨໌ໟ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໧ງ ໞຑ ،໪‫ـ‬ໟ ໢໬໨໌ໟ
໦໌໠ໟຍ ໖
ّ ຤ຘິ໳ ໦َ໣ ໦໌ໟ ໰໠໋ ດ໳ອຎຟ ຖ໧ຎ໛ ດຑຎ຤ຼໟຍ ຓຮ໴ຳ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
໲໓ ຩّຩຮທ ໻໭ ໒๼໗໮ທ ໼ຑ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໦໣ ໢໠໌ຑ ،໦໴໴໌ຘໟຍ ໰໠໋
.໚ໟຫ

 W‫א‬
.໢໬຋ຎ໤໠໋ ຮຑຎ໛຃ ໦໣ ٌ໊ ໤ຟ ໩ຯຍ໮ຠຑ ມّຮົ໭ ຎ๰໴ّ໠໤໋ ໞ໤໌ໟຍ ຍຬ໫ ັອຎ໣ ສ໗໭
໰໠໋ :ໝຎ໗ ،໊໴໛໭ ໦໋ ຩຎຒ໌ໟຍ ໝຎ໌໓຃ ໖໠ວ ຏຎຘ໛ ໲໓ ໱ອຎຨຒໟຍ ໯໭ອ ສ໘໓
.(١) ෲຍ ດ໨໌ໟ າ໳ຮ໤ໟຍ
:ໝຎ໗ ،໲ຑ຃ ໲໨ປّສຣ ،໢໠ິ໣ ໮ຑ຃ ຎ໨ປّສຣ :ຕຎ໘ຜໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ໲໓ ໲໠ຠ໌ໟຍ ໝຎ໗໭
.(٢)ຮ່໨໤ໟຍ ໢໴໣ຩ ຮ໴ຼ໗ ຦໴ື ຓສຣຍ໭ ຓຮّ ໣ ෲຍ ດ໨໌ໟ ໪໴໠໋ ໲ິ໳ຮ໤ໟຍ ຮຸຑ ຖ໳຃ອ
໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໲໨ປّສຣ :ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໌ໟ ດ๼໨ິໟຍ ຏຎຘ໛ ໲໓໭
ໞ໌ຟ໭ ...໥໭ອຎ໫ ໦ຑ ສ໳ະ໳ ຮ໇ຎ໨໳ ໰໴຤໳ ໦ຑ ຫຎື ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،໲ໄຳຍ໮ໟຍ ອຎຸຑ

.١٢ :ຩຎຒ໌ໟຍ ໝຎ໌໓຃ ໖໠ວ ‫ ـ‬١


໊໣ ،٣٥١٦ /٦١ :٧ ໪ຨ໳ອຎທ ໲໓ ໱ຩຍສ໐ຒໟຍ ຐ໴ໄຨໟຍ ໩ຍ໭ອ໭ ،١٥٩ / ٢٤٧ :١ ຕຎ໘ຜໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٣٥

.(١) ໲ິ໳ຮ໤ໟຍ ໦໌໠໳ ຫຎື


ෲຍ ໦໌ໟ :ໝ໮໘໳ ໢໴໌໧ ຎຑ຃ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،໦໴໋໷ຍ ຮໜຑ ໮ຑ຃ ຮ໛ຫ :ຎ๰ເ໳຃ ໪໴໓໭
.(٢)ຮ໓ຎໜໟຍ ໲ິ໳ຮ໤ໟຍ ຍ๰ຮຸຑ
໦ຑ ສ໳ະ໳ ຖ໌໤ຳ ،ດ໬໳ຮ໛ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໲໨ປສّ ຣ :ຎ๰ເ໳຃ ໪໴໓໭
.(٣)໪ໟ໮໘ຑ ໝຎ໗ ໦໣໭ ،໢໬ຠໟຍ ෲຍ ໦໌ໟ :ໝ໮໘໳ ໥໭ອຎ໫
ຎ໤ّ ໟ ດ໔໴໨ຣ ຎຑ຃ ໥ّ ຃ :໲໔໨຤ໟຍ ະ໌ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ໻ ດ໳໭ຎ຤ໄໟຍ ຓສ໴໘໌ໟຍ ມຮື ໲໓໭
໮໫໭ ‫؛‬ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໭ຮ໤໋ ෲຍ ໦໌ໟ :ໝຎ໘໓ ،໡ຎິຟ໷ຍ໭ ຽຍຮ໋໷ຍ ໲໓ ໡໼ໜໟຍ ໦໋ ໞຌຳ
.(٤)ຍຬ໫ ໲໓ ໡໼ໜໟຍ ັຎ໨ໟຍ ໰໠໋ ຢຘ໓
໪ໟຄິ໳ ໞຟອ ໩ສ໨໋໭ ໚ໟຎ໣ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :໱ສ໬໣ ໦ຑ ໦໤ຣຮّ ໟຍ ສຒ໋ ໝຎ໗໭
໪໧๼ຈ໓ ‫؛‬ຍ๰ຮ໤໋ ෲຍ ໦໌ໟ ،ສ໴ຒ໋ ໦ຑ ໭ຮ໤໋ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ໚໠๼໌ໟ :ໝຎ໘໓ ،໥ກຮ໘ໟຍ ໦໋
.(٥)໡໼ໜໟຍ ໦໣ ດ໋ສຒໟຍ ໩ຬ໫ ້ສຘຑຍ
໥ຎ໤ຜ໋ ໲ຑ຃ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦໋ ໪ຨ໳ອຎທ ໲໓ ໱ຩຍສ໐ຒໟຍ ຐ໴ໄຨໟຍ ໞ໘໧໭
໢๼໠ໜຘ໳ ໲ິ໴ຑຍຮໜໟຍ ຎ๰໨໴ິຣ ໥ّ ງ :໪‫ـ‬ໟ ໞ໴໗໭ ،໦໴໌໣ ໦ຑ ໰໴຤໳ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،໲ິໟຎ໴ໄໟຍ

.١٨٨ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٨ :ດ๼໨ິໟຍ ‫ ـ‬١


.١٨٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٨ :ດ๼໨ິໟຍ ‫ ـ‬٢
.١٧٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٧ :ດ໨๼ິໟຍ ‫ ـ‬٣
.٦٢٤ :ດ໳໭ຎ຤ໄໟຍ ຓສ໴໘໌ໟຍ ມຮື ‫ ـ‬٤
.٥٦٠ :٦ ໯ຮຒໜໟຍ ໯໭ຎຘ໔ໟຍ ‫ ـ‬٥
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٣٦

.(١)‫؟‬ෲຍ ໪໨໌ໟ ໲ິ໴ຑຍຮໜໟຍ ໦໴ິຣ ໦໣໭ :ໝຎ໘໓ ،ໞຒ໨ຣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໲໓


໰໠໋ :ໝ໮໘໳ ໞຒ໨ຣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຖ໌໤ຳ :໲໠ຒ໨຤ໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໝຎ໗໭
.(٢)ຝຎຠ
ّ ຤ໟຍ ໦໌໠໳ ໦ິ຤ໟຍ ໥ຎ໛໭ .ෲຍ ດ໨໌ໟ ດ໴ّ໤໬ຠໟຍ
.(٣)ດ໴ّ໌໓ຎຸໟຍ ຾໌ຑ ໦໴ّ໌໤ໟຍ ໖ຳຎ໔ໟຍ ໦໌ໟ ຯຍ໮ຠຑ ມّຮົ ໦ّ໤໣໭
ຎ໫ຯຎຟ຃ :‫ ـ‬ສ໳ະ໳ ດ໨໌ໟ ໲໓ ‫ ـ‬໱ຯ໮ຠໟຍ ໦ຑຍ ໝຎ໗ :ດّ໴໋ຮຸໟຍ ຏຍຩ໵ຍ ໲໓໭
.(٤)ໞຒ໨ຣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໢໬໨໣ ،໥໮໋ອ໮ໟຍ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ
໦ຑຍ ບ໳ສຣ ໦໣ ໲໧ຍຮຒໄ໠ໟ໭ :໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ ໲໓ ຮຠຣ ໦ຑຍ ໆ໓ຎ຤ໟຍ ໝຎ໗໭
ຐເ໏ ຓ຃ຮ໣ຍ໭ ،໖ຑກ ສຒ໋ :ຎ໤໬ຳ໭຅ອ ຎ໤໬ທ໼ົ ຯ໭ຎຠທ ໻ ໥ຎ໨ປຍ :໪໌໓ອ ຮ໤໋
ຐຟ໮໳ ບ໳ສ຤ໟຍ ຍຬ໫ :ຐ໠໬໤ໟຍ ໝຎ໗ ،໢໛ຎ຤ໟຍ ໪຤຤ົ໭ ،໊ຟຮທ ໰๼ຘຣ ຎ໬ຟ໭ຯ
๼ ງ ෲຍ ໂຨຳ ຐຟ໮໳ ຎ໤໣ ‫ ـ‬ໝຍ໮໣໷ຍ ໲໓ ໭຃ ຖ໧ຎ໛ ໥ຍສຑ໷ຍ ໲໓ ‫ ـ‬໕໮໘຤ໟຍ ໊໨໣ ໥຃

໪ຟ໭ ໰໠໋ ໥ຎ໛ ຍຫງ ໢໠ິ໤ໟຍ ໲ົຎ໌ໟຍ ໦໌ໟ ຯຍ໮ຟ :໪໴໓໭ .໩໮໔໌ຑ ຎ໫ສ໤໐ຘ໳ ໥຃
໦໣ ຐ໠໬໤ໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ ຎ໨ຨ໳ຎຸ໣ ຾໌ຑ ໰ເທອຍ ສ໗໭ ...ໞ໌໔ໟຍ ໊໗ຍ໮໳ ໼
๼ ຌໟ ຏຎ໫ອ໹ຍ
.(٥)໦ّ໴໌໤ໟຍ ໲ົຎ໌ໟຍ ໦໌ໟ ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ບ໳ສ຤ໟຍ ຍຬ໬ຑ ໝ໻ສຘຳ໻ຍ

.٦١٨ / ٣١٠ :٢ ຐ໳ຬ໬ຘໟຍ ຐ໳ຬ໬ທ :ຮ່໧ຍ໭ ،٤١٣٩ / ٦٤ :٨ ຩຍສ໐ຑ ຦໳ອຎທ ‫ ـ‬١


.١٧٦ :ດّ໴໋ຮຸໟຍ ຏຍຩ໵ຍ ‫ ـ‬٢
.٧٨ :١٢ ໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٣
.١٧٥ :ດ໴ّ໋ຮຸໟຍ ຏຍຩ໵ຍ ‫ ـ‬٤
ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ໲໨໴໘໠ຒໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໨ຨ໴ື ພ
ّ ຘຣຍ໭ :ຎ๰ເ໳຃ ໝຎ໗໭ .٥١٩٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٦ :٩ ໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٣٧

 W‫א‬
:໊໓ສໟຍ໭ ດຸ໗ຎ໨໤໠ໟ ດ໠ຑຎ໗ ໥໮໓ຎ໨ໟຍ ຎ໬໗ຎຳ ໲ຘ๼ໟຍ ດ๼ໟຩ໷ຍ໭
໲໬໓ ຖຘຒປ ໮ໟ໭ ،ຎ໬ຘّ຤ົ ຖຒຜທ ໢ໟ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຈ໓ :ໝّ໭໷ຍ ຎّ໣຃
໰໠໋ ຖ๼ໟຩ ດ຤໴຤ົ ໯ຮວ຃ ບ໳ຩຎຣ຃ ຢ໳ຮົ໭ ໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ຮ໫ຎ່ໟ ດ຿ອຎ໌໣
.໦໌໠ໟຍ ຯຍ໮ຟ
ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຎ໬໴ໟງ ຓອຎື໹ຍ ຕّຮ໣ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬ດຑຎ຤ຼໟຍ ຓຮ໴ຳ ໡ຎ໴໗ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿໹ຎຑ
.໦໌໠ໟຍ
:ໝّ໭໷ຍ ບ໳ສ຤ໟຎຑ ໝ໻ສຘຳ໻ຍ ໰໠໋ ຩຮ໳໭
‫؛‬໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຐ
ّ ຤໳ ໪໧๼຃ ດ໬ຟ ໦໣ ໮໫ ຎ໤๼໧ງ :໪໨໌ໟ ໦໋ ໊໨໤ໟຍ ໥ّ ຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
ّ ຤໳ ໪๼໧຃ ຖ໤໠໋ ຎ໣ ،ෲຍ໮໓ ‫؛‬໩໮໨໌໠ທ ໻ :ໞ໴໠໌ຘໟຍ ໦໣ ໪໴໓ ຎ໣ ໰ເຘ໘໤ຑ
ෲຍ ຐ
໰໠໋ ໩ຮ໴໏ ຀ຎ໘ຑ໭ ،ໞ໴໠໌ຘໟຍ ຩອ໮໣ ໰໠໋ ອຎຼຘ໗໻ຍ ໡ຯ໼ໟຍ ໦໤໓ ໪໴໠໋໭ ،໪ໟ໮ຳອ໭
:໪໧໮໤ເ໣ ຎ໤ຑ ຮຒຨໟຍ ຍຬ໫ ໰໠໋ ຮ໴ິ໔ຘໟຍ ໲໓ ຮ໴ຜ໛ ໦ຑຍ ໖໠๼໋ ສ໗໭ .ຯຍ໮ຠໟຍ ໰ເຘ໘໣

ດໜ຋໼໤ໟຍ ຎ໬ຘ໨໌ໟ ຖຑຄ໓ ໪ືຍຮ໓ ໰ໟງ ຎ໬ຟ໭ຯ ຎ໫ຎ໋ຩ ຍຫງ ຓ຃ຮ໤ໟຍ ໲໓ ຩອຍ໮ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຎຑ ໦ّ໴໌໤ໟຍ ໦໌ໟ
ຎ໨ຨ໴ື ໪ໟຎ໗ ໱ຬ๼ໟຍ໭ ...໩ຎ໨໴໘ໟ ໦໣ ຾໌ຑ ໪໴໓ ໒๼໗໮ທ ສ໗໭ ،ຢ໴຤ຼໟຍ ໲໓ ໮໫໭ ،ຢຒຼທ ໰๼ຘຣ
،٧٨ ‫ ـ‬٧٧ :١٢ ໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ .້໭ຮຸ໣ ໡໮ຼ໌໤ໟຎຑ ໲ّຳຄຘໟຍ໭ ،໡໮ຼ໌໣ ໚๶໠໤َ ໟຍ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬໯໮໗຃
.٦٧٨١ ບ໳ສ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٣٨

ෲຍ ຐ
ّ ຤໳ ໻ ໦໣ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ໝ๼ ສ໓ ،໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຐ
ّ ຤໳ ໪໧๼ຄຑ ໪໨໌ໟ ໦໣ ໊໨໤ໟຍ ດ໠๼໌໓
.(١)໢໠໋຃ ෲຍ໭ ،໦໌໠໳ ໪ໟ໮ຳອ໭
ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫ ໦໴ຑ ໊໤ຠໟຍ ສ໌ຑ ໪๼໧ຄຑ :ໝ໮໘ໟຍ໭ ‫ ـ‬໢໴໠ິຘໟຍ ຽຮ໓ ໰໠໋໭ :ຎ๰໴໧ຎປ
ຯ໮ຠ໳ ໼໓ ،໦ّ໴໌໤໠ໟ ໻ ،າ໨ຠ໠ໟ ໦໌໠ໟຍ ໪ຟ
ّ ໮ຘ໳ ໥຃ ຯຍ໮ຟ :ດຠ໴ຘ໨ໟຍ ໥໮ໜທ ຎ໫ຮ໴໏໭
،໰ໟຎ໌ທ ໪๼໠ໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ໦໣ ໢ໜຣ ດّ໳໮໐ໟ ໚ໟຫ ໦໣ ໡ະ໠໳ :ໝ໮໘໧ ‫ ـ‬ຎ๰໘໠ໄ໣ ໦ّ໴໌໤ໟຍ ໦໌ໟ
ໝ໮໌ຠ໣ ໲๼໠໛ ໢ໜຣ ໦໌໠ໟຍ ຯຍ໮ຟ ໥ّ ໷ ‫້؛‬ອຎຸໟຍ ໪ຒຟ໭຃ ຎ໣ ໑໼ວ ໰໠໋ ໪໋໮໗໭ ໭຃
໕ຍສຼ໣ ສຟ໭ ໰ຘ໤໓ ،໩ຩ໮ຟ໭ ອّສ໘໤ໟຍ ້໮຿໮໤ໟຍ ໰໠໋ ດّ໴໘໴໘຤ໟຍ ດّ໴ເ໘ໟຍ ໮຤໨ຑ
ບ໴ຣ໭ ،ຎ๰໴ّ໠໌໓ ໪໤ໜຣ ຮ໴ຼ໳ ໩ຩ໮ຟ໭ ອّສ໘໤ໟຍ ໲๼໠ໜໟຍ ້໮຿໮໤ໟຍ ຍຬ໬ໟ ຝອຎຨໟຍ ໲໓
،ຎ໬໨໤຿ ໲໓ ໻
๼ ງ ໪ໟ ຩ໮ຟ໭ ໻ ຫງ ‫؛‬໩ຩຍຮ໓຃ ຩ໮ຟ໭ ໲໓ ຮຼ຤໨໳ ໲໠๼ໜໟຍ ຩ໮ຟ໭ ໥ّ ງ
໚ໟຫ ຩຍຮ໓຃ ໦໌ໟ :໮໫ ໢ໟຎ່ໟຍ໭ ໖ຳຎ໔ໟຍ໭ ຮ໓ຎໜໟຍ ໰໠໋ ෲຍ ດ໨໌ໟ :ຎ໨ໟ໮໗ ໰໨໌໣ ໥໮ໜ໴໓
ດ໨໌໠ໟຍ ໝະ๼ ໨ຘທ ໥຃ ໥໭ຩ ໦໣ ،໪ິ໔໧ ໲໠๼ໜໟຍ ໦໌໠ໟ ໰໨໌໣ ໼໓ ໻
๼ ງ໭ ،໪໘໳ຩຎຼ໣໭ ໲໠๼ໜໟຍ
.ຝອຎຨໟຍ ໲໓ ຎ໬໴໘๼ ຤ຘິ໣໭ ຎ໬ຑຎ຤ົ຃ ໰໠໋
໻໭ ،໥ຎ໌ّ ໠ໟຍ ໻໭ ،໥ຎ໌ّ ໄໟຎຑ ໦໣ຆ໤ໟຍ າ໴ໟ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃໭
،໪ໟ ຓຩຎ໋ ໑ຎົ໭໷ຍ ໩ຬ໫ ໞ໌ຟ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ ໡ຎ໘໣ ໲໓ ໪໧๼ຈ໓ :຀໱ຬຒໟຍ ໻໭ ،ຶຣຎ໔ໟຍ
໻ ຍຬ໫ ໰໠໋ ໪໧๼຃ :ຢ຿ຍ໮ໟຍ ໦໣໭ ،ຎ໬๼໠຤໣ ຮ໴໏໭ ،ຎ໬๼໠຤໣ ໲໓ ຎ໬໨໣ ຮຜໜ໳ ບ໴຤ຑ
.໊໨໤ໟຍ ໰໠໋ ໪໴໓ ສ໫ຎື
ດ໨໌໠ໟຍ ຕສ໌ົ ຎ๰ຌ໴ື ໦໌ໟ ຍຫງ ສຒ໌ໟຍ ໥ّ ງ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃໭

.١٨٨ :١ ໢໴່໌ໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٣٩

،ຎ໬ຑຍ໮ຑ຃ ໖໠໐ຘ໓ ،ຽອ໷ຍ ໰ໟງ ໂຒ໬ທ ໢


ّ ປ ،ຎ໬໧໭ຩ ຀ຎ໤ິໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໖໠໐ຘ໓ ،຀ຎ໤ິໟຍ ໰ໟງ
໥ຎ໛ ໥ຈ໓ ،໦ِ໌ໟ๸ ໱ຬ๼ໟຍ ໰ໟງ ຖ໌ຟອ ຎ๰໏ຎَິ໣َ ສຠທ ໢ໟ ຍຫຈ໓ .໻
๰ ຎ໤ື໭ ຎ๰໨໴໤໳ ຬວຄທ ໢
ّປ
ໝ๼ ສຘິ໤ໟຍ ຏ໮໠ໄ໣ າໜ໋ ໰໠໋ ໮໬໓ :ຎ໬໠຋ຎ໗ ໰ໟງ ຖ໌ຟອ ໻
๼ ງ໭ ،๰໼໫຃ ໚ໟຬໟ
๰ ໫຃ ໥ຎ໛໭ ດ໨໌໠ໟ ຎ๰໘๼ ຤ຘິ໣ ໥ຎ໛ ຍຫງ ໦໌๸ໟ ໱ຬ๼ໟຍ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ໪໧๼໷ ‫؛‬ໝ๼ ຩ຃
ຯຎຟ ຎ໬ໟ ໼
.ຎ๰໋ຮື ໪໨໌ໟ
໰ໟງ ຮ໇ຎ໧ ໮໬໓ :໪໠ຘ໘໛ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໦໌ໟ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃໭
.໡໼ໜໟຍ ໞ
๼ ຤໣ ໦໋ ຝອຎວ ໮໬໓ ،໦໣ຆ໤ໟຍ ໮໫໭ ،໖
ّ ຤ຘິ໤ໟຍ ຮ໴໏ ໦໌ໟ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ
໻໭ ຀ຍສ໬ື ໥໮໧໮ໜ໳ ໻ ໦໴໧ຎౠ໌໠ໟຍ ໥ّ ງ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮໗ ຎّ໣຃໭
໲໓ ຩອຍ໭ ໪໧๼຃໭ ،ຮ໴ຒ໌ຘໟຍ ຍຬ໬ຑ ໝ໻ສຘຳ໻ຍ ໒໌຿ ຖ໓ຮ໋ ສ໘໓ :ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ຀ຎ໌໔ື
໮຤໨ຑ ໪໧ຎິໟ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ໱ຮຠ໳ ບ໴຤ຑ ،໪ໟ ຓຩຎ໋ ໑ຎົ໭໷ຍ ໩ຬ໫ ໞ໌ຟ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ
.໻
๰ ໭ّ ຃ ຍຬ໫ .ຐຒຳ ໥໭ສຑ ໭຃ ຐຒິຑ ،ຮّ ໤ຘິ໣
ّ ຘ໳ ໻ ໪๼໧ຈ໓ :ຎ๰໴໧ຎປ໭
،ດ໨ິ຤ໟຍ ໝຎ໤໋໷ຍ ໥ຎ໴ທງ໭ ດຑ໮ຘໟຍ ໪໴໓ ໰ຟຮ໳ ໻ ໦໣ ໲໓ ໢
໦໌ໟ ຀ຍ໮ຳ ،ຎ໬໨໋ ສ໴໌ຑ໭ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ດ໤ຣອ ໦໣ ຩ໭ຮໄ໣ ໲ົຎ໌ໟຍ ໥ّ ຃ :໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣
໪໨໋ ຖ໴຤໣ ໭຃ ໊ຟອ໭ ຏຎທ ຍຫງ ،໢໌໧ .໚ໟຫ ໰໠໋ ຍ๰ສ຋ຍຯ າ໴ໟ ໦໌໠ໟຍ໭ ،໦໌໠໳ ໢ໟ ໭຃
.໪ໟ ຎ໬ໟ໮໤ື໭ ،໪໴ໟງ ෲຍ ດ໤ຣອ ້໮ຟອ ໦໣ ຬຌ໨໴ຣ ໊໧ຎ໣ ໻ ໪ຘຌّ໴ຳ
ຕຎ໨ິ຤ໟຎ໛ :ດ໨໌໠ໟຍ ໕໮຤ໟ ໊໧ຍ໮໣ ໦໣ ຎ໫ຮ໴໏໭ ດຑ໮ຘໟຍ ໥ຎໜ໣ງ ຩّຮຠ໣໭
໲໓ ໒ຘ໨໣ ໮໫໭ ،໚ໟຫ ຯຍຮຣງ ໦໣ ສّ ຑ ໻ ໞຑ ،๰ຎ໌໔໧ ໱ສຠ໳ ໻ ،ຕຎຌ໴ّິ໠ໟ ດ໴ຣຎ໤ໟຍ
໮ໟ໭ ໚ໟຫ ໢໬໨໣ ຮ໬່ໟ ໢໠່ໟຍ໭ ໖ິ໔ໟຍ ໦໋ ໼
๰ ໌໓ ຍ໮ຑຎທ ສ໗ ຍ໮໧ຎ໛ ໮ໟ ໢໬໧๼໷ ‫؛‬໡ຎ໘໤ໟຍ
،໊໘໳ ໢ໟ ໚ໟຫ ໥ّ ຃ ໊໣ ،ຎ໬໠໫຃ ໰ໟງ ໢ໟຎ່໤ໟຍ ຍ໭ຩّ ອ໭ ،໡ສ໨ໟຍ ຍ໭ຮ໬໇຃ ໥ຄຑ :໢໬ທ໮໣ ໞຒ໗
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٤٠

.໪ຒທຍຮ໣ ໰ຼ໗ຄຑ ໦໌໠ໟຍ ໥໮໘๼ ຤ຘິ໳ ໢໬໧๼຃ :ຬຌ໨໴ຣ ໪ຠຘ๼໤ໟຎ໓


ໝ๼ ສ໳ ຎ໤๼໧ງ໭ ،໪໨໌ໟ ຯ໮ຠ໳ ໻ ຎ๰໴ّຣ ໥ຎ໛ ໦໣ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ໻ ໪๼໧ຈ໓ :ຎ๰ຜໟຎປ໭
ອຎ๼໔ໜໟຍ໭ ໥໮໘໓ຎ໨໤ໟຍ໭ ໥໮໤ໟຎ່ໟຍ ໞຑ ،໥໮໌໠໣ ໮໬໓ ໦໣ຆ໳ ໢ໟ໭ ຕຎ໣ ໦໣ ໥ّ ຃ :໰໠໋
.ຎ๰ເ໳຃ ໢໬໨໌໠ຑ ມّຮຼທ ‫ ـ‬ຖ໓ຮ໋ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຕຎ໳ຍ໭ອ ຕຩອ໭ ສ໗ ຀ຎ໴ຣ໷ຍ
ຮ໬່໳ ،ຬວຄ໤ໟຍ໭ ສ໨ຘິ໤ໟຍ ດ໔໴໌຿ ໦໌໠ໟຍ ໊໨໤ໟ ໯ຮວ๸຃ ໩໮ຟ໭ ຎ໨໫ຎ໫໭
:ຎ໧ຮ໛ຫ ຎّ໤໣ ຎ໬໔໌຿
(٢) (١)
໱໭໮໨ໟຍ໭ ໲໘໬໴ຒໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ ໞົຎຣ :ໝຎຜ໤ໟຍ ໞ໴ຒຳ ໰໠໋ ຎ໬໨໤໓
ຎ໤๼໧ງ :໦໴ّ໌໤໠ໟ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ໦໌ໟ ໥ౠ ຃ ໦໣ (٤)ຮຠຣ ໦ຑຍ໭ (٣)໲ຒ໫ຬໟຍ໭
໪ໟ ໪໠໌ຟຎ໓ ໪ຘຒຒຳ ໭຃ ໪ຘ໨໌ໟ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໱
ّ ຄ໓ ،ຮٌ ຸຑ ຎ໧຃ ໢
ౠ ໬໠ໟຍ» :ບ໳ສຣ ຏຎຑ ໦໣ ໮໫
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰໠໋ ໞວຩ :ຖໟຎ໗ ،ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ ໱໭ອ ສ໘໓ (٥)ຍ๰ຮຟ຃໭ ຓ๰ ຎ໛ຯ
!ຎ໤໬ّຒຳ໭ ຎ໤໬໨໌໠໓ ،໩ຎຒເ໏ຄ໓ ،໮໫ ຎ໣ ໱ອຩ຃ ໻ ຀໲ຸຑ ໩ຎ໤๼໠ໜ໓ ،໥໼ຟອ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋
،໥ຍຬ໫ ໪ຑຎົ຃ ຎ໣ ،๰ຎຌ໴ື ຮ໴ຨໟຍ ໦໣ ຏຎົ຃ ໦໣ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ຖ໠໗ ຎຟຮວ ຎ໤ّ ໠໓
ຎ໣ ຖ໤໠໋ ຎ໣ ໭຃ :ໝຎ໗ ،ຎ໤໬ຘຒຒຳ໭ ຎ໤໬ຘ໨໌ໟ :ຖ໠໗ :ຖໟຎ໗ ‫؟‬໙ຍຫ ຎ໣໭ :ໝຎ໗

.٦١ :٧ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬١


.١٥٠ :١٦ ໦໣ຎຜໟຍ ສ໠ຠ໤ໟຍ ،໱໭໮໨ໟຍ ມຮຸຑ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٢
.٧١٩ / ١٩٥ :٢ ໝّ໭໷ຍ ສ๼໠ຠ໤ໟຍ ،໅ຎ๼໔຤ໟຍ ຓຮ໛ຬທ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٣
.٦٣٦١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧٥ :١١ ໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٤
:٢໲໣ອຍສໟຍ ໦໨ຳ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٨١٥٨ ໭ ٨١٤٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦١١ ໭ ٦٠٩ :٣ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛ ‫ ـ‬٥
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٢٧٦٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٠٦
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٤١

໪ຘຒຒຳ ໭຃ ໪ຘ໨໌ໟ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໱


ّ ຄ໓ ،ຮຸຑ ຎ໧຃ ຎ໤๼໧ງ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :ຖ໠໗ ‫؟‬໲ّຑອ ໪໴໠໋ ຖໃອຎື
.(١) !ຍ๰ຮຟ຃໭ ຓຎ໛ຯ ໪ໟ ໪໠໌ຟຎ໓
ຍຬ໫ ໥ّ ຃ :໢໴໘ຘິ໤ໟຍ ໦໫ຬໟຍ໭ ໢໴໠ິໟຍ ໕໭ຬໟຍ໭ ດ໨ໄ໔ໟຍ ໱໭ຫ ໰໠໋ ໰໔ຨ໳ ໻໭
ດّ໴ຳສ໘ຑ ໖໴໠໳ ໻ ໪๼໧ຈ໓ ‫؛‬ໞ໣ّ ຄທ໭ ຮ່໧ ໰໧ຩຄຑ ໥໼ໄຒໟຍ ໩ຮ໫ຎ໇໭ ،๰ຍສّ ຟ ໥໮໫໮໣ ໪ຟ໮ໟຍ
໦໣ ຎ๰໧ຄື ໞ
๼ ໗຃ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໥໮ໜ໳ ໪໴໠໋ ໞຑ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ
໥ງ ໯໮໬ໟຍ ໦໋ ໖ໄ໨໳ ໻ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໧຃ ໊໣ .໱ຩຎ໌ໟຍ ໑ອຎ໌ຘ໤ໟຍ ໥ຎິ໧໹ຍ
.໰ຣ໮໳ ໲ຣ໭ ໻
๼ ງ ໮໫
໦໣ ໦໌໠ໟຍ ອ໭ສົ ໰໠໋ ໝ๼ ສທ ດ໣ّສ໘ຘ໤ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໥ّ ຃ :໖໴໘຤ຘໟຍ໭
ຓຎຼ໌ໟຍ໭ ໦໴໘໓ຎ໨໤ໟຍ ໖
ّ ຣ ໲໓ ຓຩّສ໌ຘ໣ ຩອຍ໮໣ ໲໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ
.໦໴໤ໟຎ່ໟຍ໭
໡ສ໋ ໰໠໋ ດໟ໻ສ໠ໟ ຾໬໨ທ ໻ ،ຓຮົຎ໗ ຎ໬๼໠໛ ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ດ๼ໟຩ໷ຎ໓ ໪໴໠໋໭
໦໣ ໡ّສ໘ທ ຎ໣ ໞຑຎ໘໣ ໲໓ ຾໬໨ທ ໻ ຎ໬ຑ ໢໴໠ິຘໟຍ ຽຮ໓ ໰໠໋ ໞຑ ،໦໌໠ໟຍ ຯຍ໮ຟ

ّ ຤ຘິ໳ ໦໣ ໦໌ໟ ດّ໴໋ຮື ໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ຓຮ໓ຎ່ຘ໤ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ໭ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳໵ຍ
.໰ໟຎ໌ທ ໪ຘ໤ຣອ ໦໋ ໩ຩຮໄຑ ໪໴໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ໭ ،໚ໟຫ
ດّ໴໋ຮຸໟຍ ໡ຎໜຣ໷ຍ ໦໣ ດ໨໋໼໤ໟຍ ໥ّ ຃ :ໝຎ຤ໟຍ໭ ‫؟‬໦໌໠ໟຍ ສٌ ຣ຃ ຮໜ໨໳ ໒໴໛ ໞຑ
،ຏຫຎໜໟຍ ໦໋໼໤ໟຍ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໦໌໠໳ ໢ໟ໭຃ .ດّ໣ຎ໌ໟຍ໭ ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໴ຑ ຎ໬໴໠໋ ໖໔๼ຘ໤ໟຍ

.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٦١ :٧ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،٢٦٠٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٠٠٧ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٤٢
‫ﹺ‬ ‫إﻥ ﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻟﻌﻨﺖ اﷲ ﹶ ﹺ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﹺ ﹾ‬ ‫ﻭاﳋـﹶ ﹺ ﹶ ﹸ‬
‫ﺎﻣﺴﺔ ﹶ ﱠ‬
‫ﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬
!‫( ؟‬١) ‫اﻟﻜﺎذﺑﲔ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ‬ ‫أﻥ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹾ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໝຎ໗ ບ໴ຣ
ຎ໤ໟ໭ ،໦໳ສໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ໦໣ ຎ໬໠໌ຟ ຎ໤ໟ ດ່໔໠ໟຍ ໩ຬ໬ຑ ໆ໔๼ ໠ຘ໧ ໥຃ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ຩຮ໳ ໢ໟ ໮໠໓
.(٢)ະ໳ະ໌ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໊຿໮໣ ໦໣ ຮຜ໛຃ ໲໓ ຎ໫ອຮّ ໛

 W‫א‬‫א‬
໦໳ຮ໴ວ໷ຍ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ ໦໣ ດ໴ໟຎວ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ໟ ດّ໴ຳຎຳ໷ຍ ອຩຎຼ໤ໟຍ ໥ّ ງ
.໡໼ّິໟຍ໭ ໦໌໠ໟຍ :໱຃ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ໥ຍອّຮໜ໳ ໦໳ຬ໠ໟຍ
ດຨິ໨ໟຍ ‫ ـ‬ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ໚ໟຬ໛໭ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ຏຎຘ໛ ໥ّ ຈ໓
ມຎຒຼ໣ ‫ـ‬ໟ ຮຼຘຨ໣ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ‫ ـ‬໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໭ ‫ ـ‬ດ໳໮຿ຮໟຍ
ໝّ໭຃ ຖ໧຃ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ :ໞຼ໓໭ ،໥໼ຼ໔ໟຍ ໥ຍຬ໫ ຎ໬໴໓ ສຟ໮໳ ໻ ‫ ـ‬ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ
๼ ວ໢
໪໳ສໟ ສຟ໮໳ ໪๼໧຃ ຮ໛ຫ ບ໴ຣ ‫ັ؛‬໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສّ໴ິໟຍ ໡໼໛ ໚ໟຬໟ ສ໬ຸ໳໭ ،...໢ໟຎ໇
໊໣ ດ໠ຑຎ໘໣ ດຨິ໨ໟຍ ໩ຬ໫໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ໦໣ ດຨິ໧
໥໼ຼ໔ໟຍ ຎ໬໴໓ ສຟ໮໳ ໢ໟ໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໪໔๼ໟຆ໣ ໢໠໘ຑ ແ໮ໄຨ໤ໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ
.ຓອຎ໳ະໟຍ ໦໣ ໥ຍຮ໴ວ໷ຍ
،ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ຎ໫ຩຎ໨ຳຈຑ ຎ໫ຎ໨໠໘໧ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫ :໪໣໼໛ ຺
๼ ໧ ຍຬ໫໭

.٧ :ດ໳໵ຍ ،ອ໮໨ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


ຓອ໮ຳ໭ ،١١٨ ໭ ٩٣ ໭ ٥٢ ໭ ٤٦ :ດ໳໵ຍ ،຀ຎິ໨ໟຍ ຓອ໮ຳ໭ ،١٦١ ໭ ٨٩ ໭ ٨٨ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
.ຍ๰ສّ ຟ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳໵ຍ ໦໣ ຎ໫ຮ໴໏໭ ،٧٨ ໭ ٦٤ :ດ໳໵ຍ ،ຓສ຋ຎ໤ໟຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٤٣

໥໼ຼ໔ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໅ຎ໔ໟ຃ ໲໓ ໦ໜ໳ ໢ໟ໭ ،ෲຍ ໪໤ຣອ ໪໔๼໨ຼ໣ ໂ


๼ ຨຑ ໞຑຎ໘໣ ໮໫໭
໢໠໋ຎ໓ ،ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ຎ໨໠໘໧ ຎ໤๼໧ງ໭ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ໥ຍອّຮໜ໳ ໥ຍຬ໠ໟຍ
. (١)໚ໟຫ
ຍຬ໫ ໥ّ ຃໭ ،໦໌໠ໟຍ ຓຮ໘໓ ໰໠໋ ໱໮ຘ຤ທ ໻ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃ :ໞ๼ຼ຤ຘ໤ໟຎ໓
ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ‫ ـ‬ຎ໨໳ສ໳຃ ໦໴ຑ ໲ຘ๼ໟຍ ອຩຎຼ໤ໟຍ໭ ،ຩ໮ຟ໮໣ ຮ໴໏ ໊ໄ໘໤ໟຍ
໩ຬ໫ ໲໓ ຮ໳໭ະຘໟຍ ຎ໬໴໓ ໯ຮຟ ສ໗ ‫ ـ‬໪໨໋ ຕຬວ຃ ໲ຘ๼ໟຍ ຐຘໜໟຍ໭ ،ຮຸຘ໨໤ໟຍ໭ ້໮ຒໄ໤ໟຍ
.ຓຮ໘໔ໟຍ
ຮຼ໋ ໰ໟງ ຩ໮໌ທ ມຎຒຼ໤໠ໟ ຓຮຒຘ໌໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ຦ິ໧ ຓّສ໋ ໙ຎ໨໫ ໥ّ ຃ :ຎ໬໴໠໋ ຩຮ໳໭
ຎ໣ ຎ໬໨໣ ໲ຘ๼ໟຍ໭ ،ຎ໬ໟ໮ຼ໓ ໡ຎ໤ທ ໊໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໰໠໋ ດ໠໤ຘຸ໣ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ໒๼ໟຆ໤ໟຍ
.ດ໬ຒຸໟຍ ໲໓ ຮ໛ຫ
ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດ໇໮໔຤໤ໟຍ ໲໫໭ ،(٢)໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧ :ຎ໬໨໣

.٢٧٨ :ຮ຋ຍະໟຍ ມຎຒຼ໣ ‫ ـ‬١


໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ໰ໟ໮໤ໟຍ :໲໧ຍຮ໬ໄໟຍ ஒອະຑ ຎ໏ກ ໖๼໘຤໤ໟຍ ໪໨໋ ໝຎ໗ ‫ ـ‬٢
،ຍ๰ສໟ໮໣ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ،໱ອຎ໘ໟຍ ໒໳ຮຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໌ຑ ໮໋ສ໤ໟຍ ຩ໮໤຤໣ ໦໳ສໟຍ ໢ຠ໧
.( ٣٧٢ ‫ ـ‬٣٧١ :٣ ດ໌໳ອຬໟຍ) ....ຎ๰໨ໜິ໣ ໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ
໦ຑ ໲ ๰ ຋ຎ໗ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ ໲໓ ໱ສ໨໓຃ ෲຍ ສຒ໋ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໪ໟ ໢ຟຮທ໭
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ໰ໟ໮໤ໟຍ :໼
،ໞ຿ຎ໓ ،๰ຎ໨ໜິ໣ ໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ໭ ،ຍ๰ສໟ໮໣ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ،຀໯ອຎ໘ໟຍ ໒໳ຮຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋
໦໳ອ໮໬ຸ໤ໟຍ ຀ຎ຤໠ຼໟຍ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ໦໣ ໥ຎ໛໭ ،໲໘ທ ،້ອ໭ ،໢໠๼ໜຘ໣ ،຀໯ອຎ໗ ،ນສّ ຤໣ ،໪໴໘໓ ،໢ໟຎ໋
ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ) .ຕຎ໔ໟ๼ຆ໣ ໪ໟ໭ ،໱໮໔ຼໟຍ ຐຳຎ໤໬ໃ ໩ຎື ໥ຎໄ໠ິໟຍ ຮຼ໋ ໲໓
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٤٤

໰ໟ໮໤ໟຍ ດ໴ّໜ໠໣ ໲໓ ຖ໧ຎ໛ ຓສ໤ຘ໌໣ ດຨິ໧ ໲໫໭ ،٩٣  ໢໗ຮຑ ໱ຩຮຟ໭ຮຒໟຍ ສ໴ّິໟຍ
໡ຎ໗ ບ໴ຣ ،‫ـ‬໫ ١٠٨٣ ໰໓๼໮ຘ໤ໟຍ ،(١)໲໧໮ຘໟຍ ໱໭ຮຸຒໟຍ ສ໤ّ ຤໣ ໲ຟຎ຤ໟຍ ໦ຑ ສ໤ຣ຃
຦໴ຸໟຍ ດຨິ໧ ໰ໟງ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ໲໬ຘ໨ທ ໥຃ ໰ໟງ ໪໳ສໟ ຖ໧ຎ໛ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ
๼ ໧ ຍຬ໫໭ ،ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،໲ຳ໮ໄໟຍ
ໝ໮໘໳ ບ໴ຣ ،໪໣໼໛ ຺
ຎ໨ໟຬຑ ສ໗໭ ،ດ຤຤
ّ ຼ໣ ດຨິ໨ຑ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ຖ໐໠ຑ ،ຎ໬ຑ ໞຑຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ຍຬໜ໫ :ෲຍ ໪໤ຣອ
،ຮຼຒໟຍ ໪໨໋ ໍຍຯ ຎ໣ ໻
๼ ງ ໂ໠໐ໟຍ ໦໣ ໪໴໓ ສຟ໭ ຎ໣ ມ໼ົງ໭ ຢ໴຤ຼທ ໲໓ ສ໬ຠໟຍ

ّ ໠໋ ໂ
๼ ຨຑ ດ຤໴຤ົ ດຨິ໨ຑ ໪ຘ໠ຑຎ໘໣ ຖ໐໠ຑ ຎ໬ຑ ໞຑຎ໘໤ໟຍ ໲໓໭ ،ຮ່໨ໟຍ ໪໨໋ ຮິຣ໭
໦ຑ ໲ ๼ ວ ໦໣ ໚໠ທ ໪ຘຨິ໧ ໞ໘໧ ໪໧๼຃ ຮ໛ຫ ،(٢)໲໠໴໣ຮໟຎຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑຍ
ّ ໠໋ ໂ

.(١٥٣ :٤ ຀໼ເ໔ໟຍ
໦໳ອ໭ຎຠ໤ໟຍ ໦໳ຮົຎ໌໤ໟຍ ໦໣ ،້ອ໭ ،ສ໫ຍຯ ،໢ໟຎ໋ ،ໞ຿ຎ໓ :໱ສ໨໓຃ ෲຍ ສຒ໋ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໪໨໋ ໝຎ໗ ‫ ـ‬١
ຩّ ຮໟຍ ໲໓ ດໟຎຳອ໭ ،຀ຎ໨໐ໟຍ ໢໳ຮ຤ທ ໲໓ ດໟຎຳອ໭ ،ດ໌໤໠ໟຍ ມຮື ດ໴ືຎຣ :ຎ໬໨໣ ،ຐຘ໛ ໪ໟ ،ັ໮ໄຑ
๰ ໭ّ ຃ ෲຍ ສຒ໋ ຎ໧໻໮໣ ໲໓๼໮ທ ،໲໧໮ຘໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ຎ໧໻໮໣ ໮ວ຃ ໮໫ :ໝ໮໗຃ .໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ،ດ໴໓໮ຼໟຍ ໰໠໋

ສ໬ຸ໣ ໲໓ ໒ໟ຃໭ ໦໴໧ຎ໤ປ໭ ນ໼ປ ດ໨ຳ ສ໤ຣ຃ ຎ໧໻໮໣ ໲໓๼໮ທ ໢
ّ ປ ،໦໴ິ໴໣ຮ໗ ໲໓ ໦໴ຘ๼ຳ໭ ໊ຒຳ ດ໨ຳ
.(٥٨ :١ ຀໼ເ໔ໟຍ ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ) .໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ
،ຏຎ຤ົ໷ຍ ດ๼໠ຟ຃ ໦໣ ຦໴ຸໟຍ ຍຬ໫໭ ،໲໠໴໣ຮໟຎຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ،ໞ໣ຎໜໟຍ ،໪໴໘໔ໟຍ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،ໞ຿ຎ໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
໑໼ຘວຍ ຐິ໨໳ ໪໴ໟງ໭ .ໆຣ໼໓ ،๰ຎເ໳຃ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ໦໋ ໞຑ ،໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ໦໋ ດ໘ຒໄໟຍ ຮ๼ວຄຘ໣໭
໲໓ ຖ໳຃ອ ສ໗໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ຎ໤໫໼໛ ،ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ໭ ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຦ິ໧ ໲໓
໪໤ຣອ ໪ຨິ໧ ຕຎ໓໼ຘວຍ ໊໴໤ຟ ຎ໬໴໓ ໂຒ຿ ສ໗໭ ،ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ດ໘໴ຘ໋ ດຨິ໧ ໦໳໭ະ໗
ໂຒ຿ ສ໗໭ ،໪໧ຎ໴ຑ ດຒຼ໗ ໲໓ ໯ຮວ຃໭ ،ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ດຨິ໧ ໥ຍສ໤໫ ໲໓ ຖ໳຃ອ໭ ،ෲຍ
໪ຘ໠ຑຎ໘໣ ຖ໐໠ຑ :ຓອຎຒ໌ໟຍ ໩ຬ໬ຑ ຎ໫ຮວກ ໲໓ ຎ໣ ຓອ໮ົ ໥ຎ໛໭ ،໪ຨິ໧ ຕຎ໓໼ຘວຍ ໊໴໤ຟ ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬໴໓
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٤٥

ෲຍ ໡໼ຳ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ັສّ ໘໤ໟຍ ສ໬ຸ໤ໟຎຑ ຎ໬ຑ ຎ໬໠ຑຎ໗໭ (١)໥໮ໜິໟຍ ສ໤ّ ຤໣
໦໴ປ໼ປ ດ໨ຳ ໦໣ ،໪໨໣ຎ໴໣ ຖ໤ّ ໋ ،໢່๼ ໌໤ໟຍ ໥ຎຒ໌ື ຮ໬ື ໊ຑຎຳ ໲໓ ໚ໟຫ ໥ຎ໛໭ ،໪໴໠໋
:ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬໴໓໭ ،(٣)ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰ໟງ ຮ໴໘໔ໟຍ ໪ຒຘ໛ ،(٢)ດ຋ຎ໤໧ຎ໤ປ໭
໯ສຣງ ດ໨ຳ ໦໣ ໥ຎຒ໌ື ຮ໬ື ໲໓ ໚ໟຫ໭ ،ດ຤໴຤ົ ຓຩສّ ໌ຘ໣ ຦ິ໨ຑ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ຖ໐໠ຑ
ສّ໤຤໣ ໞ຿ຎ໔ໟຍ ໢ໟຎ໌ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ຦ິ໨ໟຍ ໦໣ ສຣຍ໭ ໥ຎ໛໭ ،ດ຋ຎ໤໌ິທ໭ ໦໴໌ຒຳ໭

໦໣ ໚໠ທ ໪ຘຨິ໧ ໞ໘໧ ໪໧๼຃ ຮ໛ຫ ،໲໠໴໣ຮໟຎຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲


ّ ໠໋ ໂ
๼ ຨຑ ດ຤໴຤ົ ດຨິ໨ຑ
.(٣٤٣ ‫ ـ‬٣٤٢ :٣ ຀໼ເ໔ໟຍ ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ) ....໥໮ໜິໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໂ
๼ ວ
،໪໴໘໔ໟຍ ،ໞ໣ຎໜໟຍ ،ຮ໋ຎຸໟຍ ،໱໮໐໠ໟຍ ،໱໮຤໨ໟຍ ،ຐ໳ຩ໷ຍ ،້ອ໮ໟຍ ،ສຑຎ໌ໟຍ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،ໞ຿ຎ໔ໟຍ ‫ ـ‬١
ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຦ິ໧ ຕຎ໓໼ຘວຍ ໪ໟ ...ຎ໨຋ຎ໤໠໋ ໦໣ ດ໘ຜໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໮໫໭ ،໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຎຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ
໩ຬ໫ ຏຎ຤ົ໷ຍ ໦໣ ດ໋ຎ໤ຟ ໂຒ຿ ສ໗໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ຎ໤໫໼໛ ،ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ໭
ຽຎ໳ອ) .ຍ๰ຮ໴ວ ෲຍ ໢໫ຍະຟ ،ຎ໤໬໴໓ ໪ໄ๼ ຨຑ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘໟ๼ຍ ດຨິ໨ໟຍ ໦໣ ໼
๰ ໘໧ ຎ๰ເ໳຃ ຕຎ໓໼ຘວ໻ຍ
.(٢٤٢ ‫ ـ‬٢٤١ :٤ ຀໼ເ໔ໟຍ ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ
๰ ຋ຎ໗ ຏຎ໘ໟ໷ຍ໭ ໰໨ໜໟຍ ໲໓ ໲໤ّ ໘ໟຍ ັຎຒّ໋ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ໭
໮ຑ຃ ‫ ـ‬໦໴ິໟຍ ຢຘ໔ຑ ‫ ـ‬໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ :໼
،້ອ໮ໟຍ ،ສຑຎ໌ໟຍ ،ໞ຿ຎ໔ໟຍ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،໲໠๼຤ໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ິ຤ໟຍ
،ຕຎ໘ຒໄໟຍ ໲໓ ໲ໃ໮໴ິໟຍ ໩ຮ໛ຫ ،ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ຎ໨຋ຎ໤໠໋ ຕຎ໘ປ ໦໣ ،໪໴໘໔ໟຍ ،ຮ໋ຎຸໟຍ ،໱໮໐໠ໟຍ ،໱໮຤໨ໟຍ
ຢ໴຤ຼທ ໰໠໋ ຎ๰ຼ໳ຮຣ ،ໂຒເໟຍ ສ໴ّຟ ،໢໬໔ໟຍ ໦ິຣ :ෲຍ ໪໤ຣອ ໥ຎ໛໭ ،ຎ๰໐໴໠ຑ ຎ๰ຣສ໣ ໪ຣສ໣໭
.(٣١٤ :١ຏຎ໘ໟ໷ຍ໭ ໰໨ໜໟຍ) .ດ໠໣ຎໜໟຍ ດ໔໴຤ຼໟຍ ໱໭ຍອ ،຀ຎຳ຅ຮໟຍ ສ໴໤໌ໟ ຍ๰ຮົຎ໌໣ ໥ຎ໛ ،ຐຘໜໟຍ
.٣٣ :٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໡໼໋຃ ຕຎ໘ຒໃ ໲໓ ຎ໤໛ ،ຢ໴຤ຼໟຍ ໮໫ ໩ຎ໨ຘຒປ຃ ຎ໣໭ ،ດ຋ຎ໤ປ໼ປ ໞົ໷ຍ ໲໓ ‫ ـ‬٢
໮໫໭ ،຀ຎ໬໘໔ໟຍ ຮຑຎ໛຃ ໦໣ ،ຮ໋ຎຸໟຍ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،ໞ຿ຎ໔ໟຍ ،໲໠๼຤ໟຍ ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦໳ສໟຍ ຝຎທ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٣
ຽຎ໳ອ) .໲໠๼຤ໟຍ ສ໬໓ ໦ຑ໻ ຮົຎ໌໣ ໪໧๼຃ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭ ،๰ຎຒ໳ຮ໘ທ ໦໴ຘຒທຮ໤ຑ ສ໴໬ຸໟຍ ໦໋ ໦໳ຮວ
๼ ຄຘ໤ໟຍ ໦໣
.(١٨٥ :١ ຀໼ເ໔ໟຍ ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٤٦

:ຎ໫ຮວກ ໲໓ ຎ๰ຑ໮ຘໜ໣ ໥ຎ໛໭ ،ຮ຋ຍຮິໟຍ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،(١)໲໠ຠ໌ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ

໲໠๼຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໦໳ສໟຍ ຮຨ໓ ،໪໴ຒ໨ໟຍ ໖໘๼ ຤໤ໟຍ໭ ،໪໴໘໔ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١
໖໴໘຤ຘໟຍ໭ ،໢໬໔ໟຍ໭ ໢໠໌ໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬໪໣ຎ໘໣ ໮ّ ໠໌ຑ ໦໋ຫ຃ ໱ຬໟ๼ຍ ،໑໭ຮ໌໤ໟຍ ໞ໴໠ຠໟຍ ໢ໟຎ໌ໟຍ ،໲໠ຠ໌ໟຍ
໲໓ ໲ໜ
๼ ໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ສ໴໬ຸໟຍ ໝຎ໘໓ ،໢໬໤ຟຍຮທ໭ ໢໬ທຍຯຎຟງ ໲໓ ຀ຎ໬໘໔ໟຍ ໢໇ຎ໋຃ ‫ ـ‬ດ໫ຎ໘໔ໟຍ໭
຦໴ຸໟຍ ຕຎ໔໨๼ຼ໣ ຎ໤໧ ໦ຑຍ໭ ສ໌໣ ໦ຑ ອຎຨ໓ ໦໋ ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຍຬ໬ຑ໭ :໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ໥ຯຎຨໟຍ ໦ຑ໻ ໪ທຯຎຟງ
໖๼໘຤໤ໟຍ ໝຎ໗໭ ،໲໌ຑຮໟຍ ໲๼໠຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໳ສໟຍ ຮຨ໓ ໖໘๼ ຤໤ໟຍ ດ໣໼
๼ ໌ໟຍ
໡ຎ໣໹ຍ ຦໴ຸໟຍ ຕຎّ໳໭ຮ໣໭ ຕຎ໔๼໨ຼ໣ ໊໴໤ຟ ຎ໬໨໣໭ :໦໳ສໟຍ ໲໔ົ ໲຿ຎ໘໠ໟ ໪ທຯຎຟງ ໲໓ ໲໧ຎຜໟຍ
໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ،໦໳ສໟຍ໭ ،໖
ّ ຤ໟຍ໭ ດ໠๼໤ໟຍ ຮຨ໓ ،຀ຎ໬໘໔ໟຍ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຮຒຣ ،໖๼໘຤໤ໟຍ ສ໴໌ິໟຍ
໪ທຯຎຟງ ໲໓ ໲໧ຎຜໟຍ ສ໴໬ຸໟຍ ໝຎ໗໭ .໪໴໌ຳ ໪ໟ ຮໜື໭ ،໪໌ຠເ໣ ෲຍ ຩຮّ ຑ ໲໌ຑຮໟຍ ໲໠๼຤ໟຍ າ໳ອຩງ
ສ໤ّ ຤໣ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໳ສໟຍ ຮຨ໓ ໖໘๼ ຤໤ໟຍ ດ໣໼
๼ ໌ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຦໴ຸໟຍ :ດປ໼ຜໟຍ ຦໳ຎຸ໤ໟຍ ໦໋ ຓຮ໴ຒໜໟຍ
.(٣:٤٠ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ດ໤ທຎວ) .໲໠๼຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ
๰ ຋ຎ໗ ຏຎ໘ໟ໷ຍ໭ ໰໨ໜໟຍ ໲໓ ໲໤ّ ໘ໟຍ ັຎຒّ໋ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ໭
າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ :໼
ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،ດ໠๼຤ໟຍ ຀ຎ໬໘໓ ຦໴ື໭ ،ດ໠๼ຟ໷ຍ ຮຨ໓ ،໪໴ຒ໧ ຮ໫ຎ໣ ໖໘๼ ຤໣໭ ،໪໴໘໓ ،ໞ຿ຎ໓ ،໲໠๼຤ໟຍ
າ໤ວ ໦ຑຍ ໮໫໭ ٥٩٨ ດ໨ຳ ໲໓๼໮ທ .຦໴ຸໟຍ ໥ຎ໴ຒທ ຮຼຘຨ໣໭ ،໱໭ຎຘ໔ໟຍ ຮ໳ຮ຤ຘໟ ໱໭ຎ຤ໟຍ ຮ຋ຍຮິໟຍ
:໪ຨ໳ອຎທ ໲໓ ໝຎ໘໤ໟຍ ດຒຨ໧ ໲໓ ໝຎ໗ .໦໴ິ໤ວ໭
ໝ໮‫ົ ـ ـ‬໷ຍ໭ ້໭ຮ໔ໟຍ ໦໘‫ ـ ـ‬ຘ໣໭ ໝ໮຤໔ໟຍ ໦໣ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ໢
ّປ
.(٢١٠ :١ ຏຎ໘ໟ໷ຍ໭ ໰໨ໜໟຍ)
໮ຑ຃ ،໦໳ສໟຍ ຮຨ໓ ،໲໠๼຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ :ສ຋ຍ໮໔ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ໩ຮ໛ຫ໭
຀ຎ໬໘໔ໟຍ ຮຒຣ໭ ،໦໴໘໘๼ ຤໤ໟຍ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຮຨ໓ ،໪໴ຒ໧ ໖໘๼ ຤໣໭ ،໪໴໘໓ ຦໴ື ،໲໠ຠ໌ໟຍ ෲຍ ສຒ໋
ຮ໳ຮ຤ຘໟ ໱໭ຎ຤ໟຍ ຮ຋ຍຮິໟຍ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،ດ໠๼຤ໟຍ ຀ຎ໬໘໓ ຦໴ື໭ ،ດ໠๼ຟ໷ຍ ຮຨ໓ ،໦໴໘໗๼ສ໤ໟຍ໭
:٢ ດ໳ّ໮຿ຮໟຍ ສ຋ຍ໮໔ໟຍ) .໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ،ෲຍ ໪໤ຣອ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ໥ຎ໴ຒຘໟຍ ຮຼຘຨ໣໭ ،໱໭ຎຘ໔ໟຍ
.(٦٢٦
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٤٧

໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ອ໮ຼ໨໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໪ຘຑຎຘ໛໭ ໪໠໘໧ ໦໣ ໍຮ໓


໩ສ໠๼ວ) ດ຋ຎ໤ິ໤ວ໭ ໦໴໌ຒຳ ດ໨ຳ ໰ໟ໭໷ຍ ໯ຩຎ໤ຟ ໲໓ ໲໠ຠ໌ໟຍ ໰ິ໴໋ ໦ຑ ໢ຳຎ໘ໟຍ
໪໤ຣອ ໒໨๼ຼ໤ໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ອ໮ໄິ໤ໟຍ ໞົ໷ຎຑ ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ຽອ໮໋໭ ،(໰ໟຎ໌ທ ෲຍ
،໱ຮຼຑ ໪໨໋ ຮິຣ໭ ،໱ຮ່໧ ໪໨໋ ໍຍຯ ຎ໣ ໻
๼ ງ ໱ຩ໮໬ຠ໣໭ ໲໌ຳ໭ ໪໴໓ ຖໟຬຑ໭ ،ෲຍ

ّ ຤ຑ ໪໴໠໋ ໢ິ໗຃ ຎ໧ຄ໓ ،໪໴໓ າ໴ໟ ຎ໣ ໰ໃຎ໌ທ໭ ໝສّ ຑ ໭຃ ،ຎ๰ຌ໴ື ໪໴໓ ຮ໴ౠ໏๶ ໦໣ ෲຍ ෲຍ໭
،ຎ๰່໔ໟ ໪໴໓ ໝສّ ຒ໳ ໭຃ ،ຎ๰໓ຮຣ ໪໴໓ ຮّ໴໐໳ ໥຃ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ສّ໤຤໣໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ
ດ໨ຳ .໥ຍຮ໔໐ໟຎຑ ໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ໭ ໪‫ـ‬ໟ ຎ໋ຩ໭ ،໪໴໓ ຮ່໧ ໦໣ ෲຍ ໢ຣອ໭ ،໩ຮ໴໏໭ ຏຍຮ໋ງ ໦໣
ສຒ໌ໟຍ ຐຘ໛໭ ،໲໠ຠ໌ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛໭ .ດ຋ຎ໤ິ໤ວ໭ ໦໴໌ຒຳ໭ ນ໼ປ
.ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ດ໨ິໟຍ ໲໓ (١)໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໱ອຎ໘ໟຍ ໒໳ຮຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ໞ໗໷ຍ
໢ໟຎ໌ໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຮຼຘຨ໣ ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ໞົ໷ຍ ໚ໟຬຑ ໩ຎ໨໠ຑຎ໗ ໦໴ຣ ໦຤໧໭
،ෲຍ ໪໤ຣອ ໲໠๼຤ໟຍ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ້ອ໮ໟຍ ສຑຎ໌ໟຍ
ໍຍຮ໔ໟຍ ໥ຎ໛໭ .າ໳ອຩງ ໦ຑຍ໭ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ຩຍຮ໤ໟຎ໓ ،ຎ໤໬ໄ๼ ຨຑ :໪໴໠໋ ຎ໨ຒຘ໛ ຎ໤໠๼ໜ໓
໦໣ ໒ໟ໷ຍ ສ໌ຑ ໦໴ຘ๼ຳ໭ ໥ຎ໤ປ ດ໨ຳ ອ໮໬ື ໦໣ ໡ຍຮ຤ໟຍ ໡ຮّ ຤໣ ຮ໬ື ໞ຋ຍ໭຃ ໲໓ ຎ໬໨໣
໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໲
ّ ໨໐ໟຍ ໪ຑّອ ໰ໟງ ຮ໴໘໔ໟຍ ໪ຒຘ໛໭ ،ດ໴ّ຤ຘໟຍ໭ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໪໴໠໋ ດ໳ّ໮ຒ໨ໟຍ ຓຮຠ໬ໟຍ
໪ໟ໮ຳອ ໰໠໋ ຎ๰໴໠๼ຼ໣ ،໰ໟຎ໌ທ ෲ ຍ๰ສ໣ຎຣ ،໲໧໮ຘໟຎຑ ຮ໴໬ຸໟຍ ،໱໭ຮຸຒໟຍ ສّ໤຤໣ ໲ຟຎຣ
.໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ ໪ທຮຘ໋໭ ໰໔ໄຼ໤ໟຍ
.໪ຘຨິ໧ ໦໋ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໩ຩຎ໓຃ ຎ໣ ຍຬ໫

.١٤٣:ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໪ຘ໤ຟຮທ ຖ໣ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٤٨

،຾໌ຑ ໲໓ ຎ໬ເ໌ຑ ດ໠ວຍສຘ໣ ຕ໼ຑຎ໘໣ ຓّສ໋ ໙ຎ໨໫ ໥ّ ຃ :໪໣໼໛ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໳໭


:ຕ໼ຑຎ໘໣ ນ໼ປ ໦໣ ດ໧ّ໮ໜ໣ ຎ໬໠໣ຎໜຑ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃໭
໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧ ໩ສ໳ ໲໓ ຖ໌໗໭ ຎّ໤ໟ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໥ّ ຃ :໰ໟ໭໷ຍ
໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໲໫໭ ،๰ຎເ໳຃ ໪໳ສໟ ຖ໧ຎ໛ ດຨິ໧ ໰໠໋ ຎ໬ຘ໠ຑຎ໘໤ຑ ໡ຎ໗ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ
ຖ໐໠ຑ :໪ໟ໮໘ຑ ‫ ـ‬ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ດ໳ຍສຑ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ຎ໤ຑ ‫ ـ‬ຎ໫ຎ໨໋ ໲ຘ๼ໟຍ ໲໫໭ ،ສືຍອ ໦ຑຍ
໪໴໓ ສຟ໭ ຎ໣ ມ໼ົງ໭ ຢ໴຤ຼທ ໲໓ ສ໬ຠໟຍ ຎ໨ໟຬຑ ສ໗໭ ،ດ຤ّ຤ຼ໣ ດຨິ໨ຑ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ
.ຮ່໨ໟຍ ໪໨໋ ຮິຣ໭ ຮຼຒໟຍ ໍຍຯ ຎ໣ ໻
๼ ງ ໂ໠໐ໟຍ ໦໣
໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧ ຢّ຤ົ ສ໗ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໥໮ໜ໴໓
.ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ
ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ສຟ໭ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໥ّ ຃ :ດ໴໧ຎຜໟຍ
ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ດຨິ໧ ໲໫໭ ،໯ຮວ຃ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດຨິ໧ ດ໠ຑຎ໘໤ຑ ໡ຎ໗ ໪๼໧຃ :ຎ๰ຑ໮ຘໜ໣
.໲໠໴໣ຮໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ໪ຘຨິ໧ ຢّ຤ົ ສ໗ ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໥໮ໜ໴໓ ،໲໠໴໣ຮໟຍ
ຖ໐໠ຑ ຎ໬ຑ ໞຑຎ໘໤ໟຍ ໲໓໭ :໪ໟ໮໘ຑ ໲໧໮ຘໟຍ ໰ໟ໮໤ໟຍ ຎ໬໨໋ ຮّຒ໋ ຎ໣ ໲໫໭ :ດຜໟຎຜໟຍ
໪๼໧຃ ຮ໛ຫ ،໲໠໴໣ຮໟຎຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ،ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲ ๼ ຨຑ ດ຤ّ຤ຼ໣ ດຨິ໨ຑ ໪ຘ໠ຑຎ໘໣
ّ ໠໋ ໂ
ສ໬ຸ໤ໟຎຑ ຎ໬ຑ ຎ໬໠ຑຎ໗໭ ،໥໮ໜິໟຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໂ
๼ ວ ໦໣ ໚໠ທ ໪ຘຨິ໧ ໞ໘໧
໥ຎຒ໌ື ຮ໬ື ໲໓ ໚ໟຫ ໥ຎ໛໭ ،໪໴໠໋ ෲຍ ໡໼ຳ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ັّສ໘໤ໟຍ
໦ິ຤ໟຍ ෲຍ ໰ໟງ ຮ໴໘໔ໟຍ ໪ຒຘ໛ ،ດ຋ຎ໤໧ຎ໤ປ໭ ໦໴ປ໼ປ ດ໨ຳ ໦໣ ໪໨໣ຎ໴໣ ຖّ໤໋ ໢๼່໌໤ໟຍ
.ສືຍອ ໦ຑຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٤٩

ດຨິ໧ ໦໣ ໪ຘຨິ໧ ໞ໘໧ ໲໠໴໣ຮໟຍ ໲


ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໥ّ ຃ :຺
๼ ໨ໟຍ ຍຬ໫ ຎ໨ໟ ຖຒຜ໳໭
،໪໴໠໋ ෲຍ ໡໼ຳ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ັّສ໘໤ໟຍ ສ໬ຸ໤ໟຎຑ ຎ໬ຑ ຎ໬໠ຑຎ໗໭ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ
.໲໠໴໣ຮໟຍ ດຨິ໨ໟ ອສຼ໤ໟຍ ໲໫ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ດຨິ໧ ໥໮ໜຘ໓
:ຍຬໜ໫ ຎ໬໠໣ຎໜຑ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ໩ຬ໫ ໲໓ ຦ິ໨ໟຍ ໞິ໠ິທ ໥໮ໜ໳ ຍຬ໫ ໰໠໋໭
،ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດ໠ຑຎ໘໣ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧
.໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໮໫ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ ໡ຎ໗ ໱ຬ๼ໟຍ໭
،໲໠໴໣ຮໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດ໠ຑຎ໘໣ ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧
.ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໮໫ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ ໡ຎ໗ ໱ຬ๼ໟຍ໭
໱ຬ๼ໟຍ໭ ،໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດ໠ຑຎ໘໣ ໲໠໴໣ຮໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ດຨິ໧
.໲໠໴໣ຮໟຍ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ ໡ຎ໗
.໰ໟ໭໷ຍ ດ໠ຑຎ໘໤໠ໟ ດຒິ໨ໟຎຑ ໪๼໠໛ ຍຬ໫
ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ຖ໐໠ຑ ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬໴໓໭ :໪ໟ໮໘ຑ ຎ໬໨໋ ຮّຒ໋ ຎ໣ ໲໫໭ ،ດ໴໧ຎຜໟຍ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ຎّ໣຃໭
໦໴໌ຒຳ໭ ໯ສຣງ ດ໨ຳ ໦໣ ໥ຎຒ໌ື ຮ໬ື ໲໓ ໚ໟຫ໭ ،ດ຤໴຤ົ ຓຩສّ ໌ຘ໣ ຦ິ໨ຑ
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໞ຿ຎ໔ໟຍ ໢ໟຎ໌ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ຦ິ໨ໟຍ ໦໣ ສຣຍ໭ ໥ຎ໛໭ ،ດ຋ຎ໤໌ິທ໭
ໍຮ໓ :ຎ໫ຮວກ ໲໓ ຎ๰ຑ໮ຘໜ໣ ໥ຎ໛໭ ،ຮ຋ຍຮິໟຍ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،໲໠ຠ໌ໟຍ າ໳ອຩງ
໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ອ໮ຼ໨໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໪ຘຑຎຘ໛໭ ໪໠໘໧ ໦໣
໩ສ໠๼ວ) ດ຋ຎ໤ິ໤ວ໭ ໦໴໌ຒຳ ດ໨ຳ ໰ໟ໭໷ຍ ໯ຩຎ໤ຟ ໲໓ ،໲໠ຠ໌ໟຍ ໰ິ໴໋ ໦ຑ ໢ຳຎ໘ໟຍ
໪໤ຣອ ໒໨๼ຼ໤ໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ອ໮ໄິ໤ໟຍ ໞົ໷ຎຑ ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ຽອ໮໋໭ ،(໰ໟຎ໌ທ ෲຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٥٠

،໱ຮຼຑ ໪໨໋ ຮິຣ໭ ،໱ຮ່໧ ໪໨໋ ໍຍຯຎ໣ ໻


๼ ງ ໱ຩ໮໬ຠ໣໭ ໲໌ຳ໭ ໪໴໓ ຖໟຬຑ໭ ،ෲຍ

ّ ຤ຑ ໪໴໠໋ ໢ິ໗຃ ຎ໧ຄ໓ ،໪໴໓ າ໴ໟ ຎ໣ ໰ໃຎ໌ທ໭ ໝສّ ຑ ໭຃ ،ຎ๰ຌ໴ື ໪໴໓ ຮౠ໴໏ ໦໣ ෲຍ ෲຍ໭
،ຎ๰່໔ໟ ໪໴໓ ໝສّ ຒ໳ ໭຃ ،ຎ๰໓ຮຣ ໪໴໓ ຮ໴ّ‫ ـ‬໐໳ ໥຃ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ສّ໤຤໣໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ
ດ໨ຳ .໥ຍຮ໔໐ໟຎຑ ໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ໭ ໪‫ـ‬ໟ ຎ໋ຩ໭ ،໪໴໓ ຮ່໧ ໦໣ ෲຍ ໢ຣອ໭ .໩ຮ໴໏໭ ຏຍຮ໋ງ ໦໣
ສຒ໌ໟຍ ຐຘ໛໭ ،໲໠ຠ໌ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຐຘ໛໭ .ດ຋ຎ໤ິ໤ວ໭ ໦໴໌ຒຳ໭ ນ໼ປ
.ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ດ໨ິໟຍ ໲໓ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໱ອຎ໘ໟຍ ໒໳ຮຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ໞ໗໷ຍ
໢ໟຎ໌ໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຮຼຘຨ໣ ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ໞົ໷ຍ ໚ໟຬຑ ໩ຎ໨໠ຑຎ໗ ໦໴ຣ ໦຤໧໭
،ෲຍ ໪໤ຣອ ໲໠๼຤ໟຍ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ້ອ໮ໟຍ ສຑຎ໌ໟຍ
ໍຍຮ໔ໟຍ ໥ຎ໛໭ .າ໳ອຩງ ໦ຑຍ໭ ໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ຩຍຮ໤ໟຎ໓ ،ຎ໤໬ໄ๼ ຨຑ :໪໴໠໋ ຎ໨ຒຘ໛ ຎ໤໠๼ໜ໓
໦໣ ໒ໟ໷ຍ ສ໌ຑ ໦໴ຘ๼ຳ໭ ໥ຎ໤ປ ດ໨ຳ ອ໮໬ື ໦໣ ໡ຍຮ຤ໟຍ ໡ຮّ ຤໣ ຮ໬ື ໞ຋ຍ໭຃ ໲໓ ຎ໬໨໣
໦ຑ ສ໤ຣ຃ :໲
ّ ໨໐ໟຍ ໪ຑّອ ໰ໟງ ຮ໴໘໔ໟຍ ໪ຒຘ໛໭ .ດ໴ّ຤ຘໟຍ໭ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໪໴໠໋ ດ໳ّ໮ຒ໨ໟຍ ຓຮຠ໬ໟຍ
໪ໟ໮ຳອ ໰໠໋ ຎ๰໴໠๼ຼ໣ ،໰ໟຎ໌ທ ෲ ຍ๰ສ໣ຎຣ ،໲໧໮ຘໟຎຑ ຮ໴໬ຸໟຍ ،໱໭ຮຸຒໟຍ ສّ໤຤໣ ໲ຟຎຣ
.໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ ໪ທຮຘ໋໭ ໰໔ໄຼ໤ໟຍ
໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ດຑ໮ຘໜ໣ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ຎ໫ສຟ໭ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຍ ໩ຬ໫໭
:໥ຎຘ໠ຑຎ໘໣ ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ໥໮ໜທ ໪໴໠໋໭ ،ສືຍອ ໦ຑຍ
.ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤໠ໟ :໰ໟ໭໷ຍ
.໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໱ອຎ໘ໟຍ ໒໳ຮຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໌ໟ ດ໠ຑຎ໘໣ :ດ໴໧ຎຜໟຍ
ຓຩّສ໌ຘ໣ ຦ິ໧ ໰໠໋ ດຨິ໨ໟຍ ໩ຬ໫ ດ໠ຑຎ໘໤ຑ ໡ຎ໗ ໪๼໧຃ ສ໬ຸ໳ ດ໴໧ຎຜໟຍ ໩ຬ໫ ໲໓໭
໥໮ໜ໴໓ ،໲๼໠຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ດຨິ໧ ໲໫ ຦ິ໨ໟຍ ໚໠ທ ໦໣ ຓສຣຍ໭ ໥ّ ຃໭ ،ດ຤໴຤ົ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٥١

າ໳ອຩງ ໦ຑຍ໭ ،າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ໪ຘຨິ໧ ໞຑຎ໗ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋
໚ໟຫ໭ ،‫ـ‬໫ ٥٧٣ ດ໨ຳ ໲໓ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ໪ຘຨິ໧ ໞຑຎ໗
ෲຍ ໪໤ຣອ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ ໂ
๼ ຨຑ ອ໮ໄິ໤ໟຍ ໞົ໷ຎຑ ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ຽອ໮໋໭ :໪‫ـ‬ໟ໮໘ຑ
.ດ຋ຎ໤ິ໤ວ໭ ໦໴๼ຘຳ໭ ນ໼ປ ດ໨ຳ
:໥ຎຘຨິ໧ ໩ສ໳ ໲໓ ຖ໌໗໭ ໲໧໮ຘໟຍ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໥ّ ຃ ໚ໟຫ ໦໣ ໦ّ໴ຒຘ໓
.໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧ :໰ໟ໭໷ຍ
.ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດຨິ໧ :ດ໴໧ຎຜໟຍ
ດ໴໧ຎຜໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໥ّ ຃ ອຎຒຘ໋ຎຑ ،ດ໴໧ຎຜໟຍ ໰໠໋ ໰ໟ໭໷ຍ ຢ໴຤ຼທ໭ ດ໠ຑຎ໘໤ຑ ໡ຎ໗໭
:໥ຎຘ໠ຑຎ໘໣ ຎ໬໴໠໋
،໲໠໴໣ຮໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ຎ໬໠ຑຎ໗ ບ໴ຣ ‫؛‬ສືຍອ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ດ໠ຑຎ໘໣ :໰ໟ໭໷ຍ
.໥໮ໜິໟຍ ໦ຑຍ ດຨິ໧ ໰໠໋ ຎ໬໠ຑຎ໗ ໩ອ໭ສຑ ໲໠໴໣ຮໟຍ໭
຦ິ໧ ໰໠໋ ຎ໬໠ຑຎ໗ ບ໴ຣ ‫؛‬໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໦໳ສໟຍ ຩຎ໤໋ ດ໠ຑຎ໘໣ :ດ໴໧ຎຜໟຍ໭
ຎ໬໠ຑຎ໗ ໩ອ໭ສຑ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ໭ ،໲๼໠຤ໟຍ າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ດຨິ໧ :ຎ໬໨໣ ،ດ຤໴຤ົ ຓຩّສ໌ຘ໣
.໒๼໨ຼ໤ໟຍ ດຨິ໧ ໰໠໋
‫؛‬຦ິ໨ໟຍ ຢ
ّ ົ຃ ໦໣ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ໦໳ສໟຍ ນຎ໴໏ ດຨິ໧ ໥ّ ຃ :໦ّ໴ຒຘ໳ ໪๼໠໛ ຍຬ໬ຑ໭
.ຎ໬໘ປ໭຃໭ ،໒๼໨ຼ໤ໟຍ ດຨິ໧ ໰ໟງ ຦ິ໨ໟຍ ຏຮ໗຃ ຎ໫ອຎຒຘ໋ຎຑ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٥٢

ສّ໴ິໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດ໇໮໔຤໤ໟຍ ໲໫໭ :(١)ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ດຨິ໧ :ຎ๰ເ໳຃ ຎ໬໨໣໭


ດິ໴໔໧໭ ດ໤໳ສ໗ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ໲໫໭ ،(٦٨٣٧) ໢໗ຮຑ ،໢໗ ໲໓ ດ໣ّ ຎ໌ໟຍ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ
຀ະຠໟຍ ຮ໬໇ ໰໠໋ ຐຘ໛ .໒ໟ๼ຆ໤ໟຍ ດຨິ໧ ໊໣ ດ໠ຑຎ໘໤ໟຎຑ ໊ຟຮທ ຓຮຒຘ໌໣ ດ຤ّ຤ຼ໣໭
໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໦໣ ຏຎຘໜໟຍ ດ໳ຍ໭ອ ຓຯຎຟງ ຎ໬໨໣ ໝّ໭໷ຍ
(٢)
໦ິ຤ໟຍ ໦໳ສໟຍ ຐ໴ຑອ ຦໴ຸ໠ໟ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສّ໤຤໣

໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ :໪ຼ ๰ ຋ຎ໗ ດ໌໴ຸໟຍ ໡໼໋຃ ຕຎ໘ຒໃ ໲໓ ໲໧ຍຮ໬ໄໟຍ ஒອະຑ ຎ໗຃ ຦໴ຸໟຍ ໪ໟ ໢ຟຮທ ‫ ـ‬١
๼ ໧ ຎ໣ ໼
໮໫໭ ،໪ໟ ະ໴ຠ໤ໟຍ ໪ຨ໴ື ໪໔ົ໭ ،ັຎຑອຩ ໦ຑ ອສ |୘ ໦ຑ ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣
٦٢٩ ໰ໟ໭໷ຍ ໯ຩຎ໤ຟ ໲໓ ໪ໄ๼ ຨຑ ຓຯຎຟ໹ຍ ໦໣ ໪ໟ ຐຘ໛ ຎ໤໴໓ ສ໳ຯ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ສ໴ّິໟຍ
...ອ ໢ໟຎ໌ໟຍ ໲໘ຘໟຍ ້ອ໮ໟຍ ຢໟຎຼໟຍ ຦໴ຸໟຍ] :໪ໟ໮໘ຑ ໲ຳ໮ໄ໠ໟ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ດຨິ໧ ຮ໬໇ ໰໠໋
ຎ໣ّ ງ :໦໳ສໟຍ ໰ໟງ ໑ຎເ໤ໟຍ໭ .ຐິ໨ໟຍ ຮວກ ໰ໟງ [...໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໡໼ຳ໹ຍ ໝຎ໤ຟ ໦໳ສໟຍ
ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ໮໫ ະ໴ຠ໤ໟຍ໭ .ຓ຀໭ຮ໘໣ ຮ໴໏ ດ໤໠ໜໟຎ໓ ،ຎ໤໬໬ຒຸ໳ ຎ໣ ໭຃ ،ຐ໴ຑອ ຎ໣ّ ງ໭ ໦໳ຯ
.໲ຳ໮ໄໟຍ ໰ໟງ ໪ຘ໳ຍ໭ອ ສ໨ຳ ຓຯຎຟ໹ຍ ໲໓ ຮ໛ຫ໭ ،໲ທ໵ຍ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ຫຎຘຳ຃ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑຍ
‫ـ‬ຑ ຮ໴໬ຸໟຍ ຎ຿ຮໟຍ ສຠ໤ໟຍ ໲ຑ຃ ສ໨໋ ໥ຎ໬໔ົຄຑ ຓຩ໮ຟ໮໣ ຓຯຎຟ໹ຍ ຎ໬໴໠໋ ໲ຘໟ๼ຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ດຨິ໧໭
ັຎ୘ອຩ ໭ ،٢٣٢ :ຕຎ໘ຜໟຍ ໲໓ ໪໠ຜ໣ ຮّ ໣ ،ຏ໷ຍ ໰໨໌໤ຑ ອສ୘ ໭ ،໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ ຎ຿ອ ຎ໗ກ
.٢٢ :٢١ :ຕຎ໘ຜໟຍ ໲໓ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ າ໴ຑອຩ ໦໣ ດໟຎ໤໣ ດ໤໠ໜໟຍ ໥ّ ຃ ໭຃ ،ຏຎຒໟຍ ຐຟຎຣ ໰໨໌໤ຑ
.(٤٤ ‫ ـ‬٤٣ :٣ ດ໌໴ຸໟຍ ໡໼໋຃ ຕຎ໘ຒໃ)
،໲໨໴ິ຤ໟຍ ສ໳ຯ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ،໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ ສ໴ّິໟຍ :ໞ໣໵ຍ ໞ໣຃ ໲໓ ໲໠໣ຎ໌ໟຍ ຮّ ຤ໟຍ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٢
ອຎຒວ໷ຍ໭ າໟຎຠ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ດຨິ໧ ໲໓ ຖ໳຃ອ໭ .ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ ໦໋ ໱໭ຮ໳ ،ໞ຿ຎ໓ ،໢ໟຎ໋
ດຨິ໧ ໦໋ ໼
๰ ໘໧ ໪ໄ๼ ຨຑ ສ໴໬ຸໟຍ ໱ຮຘື໮ຸໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ຎ໧໻໮໣ ດຨິ໧ ໲໫໭ ‫ ـ‬໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ
໮໫໭ ‫ ـ‬຀ະຠໟຍ ຍຬ໫ ໲
ّ ໠໋ ຃ຮ໗ :໪່໔ໟ ຍຬ໫ ຎ໣ ‫ ـ‬ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ ໂ
๼ ຨຑ ،ສ໳ຯ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٥٣

໲໓ ،ັຎ໳ອຩ ໦ຑ ອສຑ ໦ຑຍ ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲


ّ ໠໋ ໦ຑ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ

،໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ ،ຐ໴໘໨ໟຍ ،ໞຟ໷ຍ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،ສ໴ّິໟຍ ‫ ـ‬໩ຮວກ ໰ໟງ ໪ໟ໭ّ ຃ ໦໣ ໲ໟຎ໣໷ຍ ໦໣ ໲໧ຎຜໟຍ ຀ະຠໟຍ
ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ،຀ຎ໤໠໌ໟຍ າ໤ື ،ຓຮຘ໌ໟຍ ຮຨ໓ ،ຓຩຎິໟຍ ໝຎ໤ຟ
ໞເ໔ໟຍ ໲ຑ຃ ໞຟ໷ຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໰໠໋ ໪ທ຃ຮ໗ ໲໧๼຃ ໪ທຮຒວ຃໭ ،ດ໴ّ຿ຮ໣ ດ຤໴຤ົ ຓ຀ຍຮ໗ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ
ອຎຒّຠໟຍ ສຒ໋ ຀ຎ໓໮ໟຍ ໲ຑ຃ ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໦໋ ໪ຑ ໲໧ຮຒວ຃໭ ،໱໭ຮິໟຍ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑຍ ໲໋ຍສໟຍ
ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໚ໟຫ ຐຘ໛໭ ،٥٧٠ ດ໨ຳ ໲໓ ໢໬໨໋ ໲໔໋ ،໱ຯຍຮໟຍ ໱ຮ໘໤ໟຍ
.(١٠٨ :٢ ໞ໣໵ຍ ໞ໣຃) .໪ໟກ໭ ສ໤ّ ຤໣ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰໠໋ ຎ๰໴໠๼ຼ໣ ،໪ຑّຮໟ ຍ๰ສ໣ຎຣ ،໪ໄ๼ ຨຑ ໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ
๰ ຋ຎ໗ ດ໌໴ຸໟຍ ໥ຎ໴໋຃ ໲໓ ໦໴໣໷ຍ ໦ິ຤໣ ສّ໴ິໟຍ ຮ໛ຫ໭
຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ ຐຣຎົ ຮ໛ຫ໭ :໼
຀ຎ໤໠໋ ຀ຎ໤່໋ ໦໣ ،ໞ໴໠ຟ ،໢ໟຎ໋ ،ໞ຿ຎ໓ :ໝຎ໗໭ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ສ໴ّິ໠ໟ ດ໤ຟຮທ
໪ຑຎຘ໛ ໰໠໋໭ ໪໴໠໋ ສ໤ຘ໋ຍ ສ໗໭ ،(ອອສໟຍ ອຮ໏) ອອສໟຍ໭ ອຮ໐ໟຍ ຏຎຘ໛ :໪ທຎ໔ໟ๼ຆ໣ ໦໣໭ ،ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ
ຬ໴໤໠ທ ໥ຎ໛໭ .ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ໲໓ ຍຬ໫ ໪ຑຎຘ໛ ໦໣ ອຎຒວ໷ຍ ໞ໘໨໳໭ .໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໩ສ໳ّ຃ ຫຎຘຳ໷ຍ ໰ໟ໮໤ໟຍ
ສ໴ّິໟຍ ໒໴ໟຄທ ອອສໟຍ ອຮ໏ ຏຎຘ໛໭ :ອຎ຤ຒໟຍ ໝ໭ّ ຃ ໲໓ ‫ ـ‬ෲຍ ໩ສ໳ّ຃ ‫ ـ‬ຫຎຘຳ໷ຍ ໝຎ໗ .ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ
ໞ໤ຘຸ໣ ອຮ໐ໟຍ ຏຎຘ໛໭ :໲໧ຎຜໟຍ ໞຼ໔ໟຍ ໲໓ ໝຎ໗໭ .໪ຣ໭ອ ෲຍ ັສّ ໗ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ
໦ຑຍ ໦໋ ໪໴໓ ໱໭ຮ໳ ،ໞ຿ຎ໓໷ຍ ຓຩຎິໟຍ ໦໣ ໪໔ໟ๼ຆ໣໭ ،ຎ໬ຣຮື ໊໣ (ດ໠໴໠໗) ຓສ໴ّຟ ອຎຒວ຃ ໰໠໋
،໲ຘິ໳ອ໭ສໟຍ ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋໭ ،໱ສ໧໭ຍຮໟຍ ෲຍ ດຒ໫ ໦ຑ ສ໴໌ຳ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋໭ ،ຏ໮ືກຮ໬ື
ໝຎ໤໛ ،ຐ໴໘໨ໟຍ ،໰ເທຮ໤ໟຍ :ໝຎ໘໓ ،໯ຮວ຃ ດ໤ຟຮທ ຮ໛ຫ ໢
ّ ປ ،໡໼໋໷ຍ ໞ຿ຎ໓໷ຍ ໦໣ ໢໫ຮ໴໏໭
໦໣ ،ໞົ໮໤ໟຍ ຐ໴໘໧ ໥ຎ໛ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ ،໦໳ສໟຍ

໲໓ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ [໥ّ ຃ ຮ໬່ຘຳຍ໭] ໞ໣໷ຍ ໦໋ ຮّ ໣ ຎ໣ ໞ໘໧ ໢
ّ ປ ،ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ ຬ໴໣໼ທ ຀໼
๼ ຟ຃
.ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ ໦໋ ຎ໤໬໨໣ ໞ
๼ ໛ ດ໳ຍ໭ອ ໞ໴ໟສຑ ،ສຣຍ໭ ຺ຨື ດ໴໧ຎຜໟຍ ດ໤ຟຮຘໟຍ໭ ໰ໟ໭໷ຍ
.(٢٧٦ ‫ ـ‬٢٧٥ :٦ ດ໌໴ຸໟຍ ໥ຎ໴໋຃)
.໦໴໓໮໘໌໤ໟຍ ໦໴ຑ ໩ຎ໨ຘຒປ຃ ຎ໣ ຢ໴຤ຼໟຍ໭ ،ລຎّິ໨๼ໟຍ ໦໣ ຄໄວ ໪๼໧຃ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭ ،໡຃ ຮ໬່ຘ໧ຍ ໞົ໷ຍ ໲໓ ຎ໣ 
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٥٤

໲ຑ຃ ໦໳ສໟຍ ສ໴ືອ ໪ຨ໴ື ໦໋ ໱໭ຮ໳ ະ໴ຠ໤ໟຍ໭ ،‫ـ‬໫ ٦٢٩ ດ໨ຳ ໰ໟ໭໷ຍ ໯ຩຎ໤ຟ
(٢)
ຏ໮ືກຮ໬ື ໩ّສຟ ໦໋ (١)໱໭ຮິໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຮ໔໌ຟ
.໲ຳ໮ໄໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ຦໴ຸໟຍ ໦໋
ຏຎຘ໛ ໦໣ ໝّ໭໷ຍ ຀ະຠໟຍ ຍຬ໫ ໪໴໠໋ ໞ໤ຘືຍ ຎ໣ ຾໌ຑ ໲
ౠ ໠໋ ຃ຮ໗ :ຎ໬๼ຼ໧ ຍຬ໫໭
໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ສ໴໌ິໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໒໴໨ຼທ ،ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣

ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ،໦໳ສໟຍ ສ໴ືອ ຦໴ຸໟຍ :຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ ໲໓ ໱ສ໨໓຃ ෲຍສຒ໋ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໝຎ໗ ‫ ـ‬١
໦ຑ ໲
ໝຎຟຮໟຎຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ،๰ຎ໘๼໘຤໣ ،๰ຎປّສ຤໣ ،ດ໘ປ ،๰໼຿ຎ໓ ،๰ຎ໤ໟຎ໋ ໥ຎ໛ ،໱໭ຮິໟຍ ໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື
຀໼ເ໔ໟຍ ຽຎ໴ຣ໭ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ) .ຐຘ໛ ໪‫ـ‬ໟ ،໦ຳຎ຤໤໠ໟ ຎ๰໌໣ຎຟ ،๰ຍຮ໋ຎື ،๰ຎຒ໳ຩ຃ ،ອຎຒວ໷ຍ໭
.(١٢٤ :٥
ໞເ໓຃ ،ດ໌໳ຮຸໟຍ ຝຎທ໭ ،ດ໌໴ຸໟຍ ຮຨ໓ :໙ອສຘິ໤ໟຍ ດ໤ທຎວ ໲໓ ໱ອ໮໨ໟຍ ໦໴ິຣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໝຎ໗໭
،ໞ຋ຎເ໔ໟຍ໭ ຐ໗ຎ໨໤ໟຍ ອຎປກ ໲໴຤໣ ،ໞຣຎຳ ໪ໟ າ໴ໟ ໱ຬໟ๼ຍ ،ອຎວ
๼ ະໟຍ ໢ໃ໼ຘ໤ໟຍ ຮ຤ຒໟຍ໭ ،ໞ຋ຍ໭໷ຍ
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ،໦໴໤໠ິ໤ໟຍ໭ ໡໼ຳ໹ຍ າ໤ື ،໦໳ສໟຍ໭ ດ໠๼໤ໟຍ ສ໴ືອ
،ນສّ ຤໤ໟຍ ،໪໴໘໔ໟຍ ،໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ ໱໭ຮິໟຍ ຶ໴ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ຮຼ໧ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ຏ໮ືກຮ໬ື
໱ຬໟ๼ຍ ،ຐ໗ຎ໨໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ،ໞ຋ຎເ໔ໟຍ ໥໮໨໔ໟ ໊໣ຎຠໟຍ ،້ອຎຒໟຍ ຐ໳ຩ໷ຍ ،໖໘๼ ຤໤ໟຍ ،ຮິّ ໔໤ໟຍ
.(٥٦ :٣ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ດ໤ທຎວ) .ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ຐຘ໛ າ຋ຎ໔໧ ໦໣ ໮໫
:໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື ຦໴ຸໟຍ :຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ ໲໓ ໲໧ຎ໬ຒົ໷ຍ ໱ສ໨໓຃ ෲຍ ສຒ໋ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໝຎ໗ ‫ ـ‬٢
ດ໋ຎ໤ຟ ໦໋ ໱໭ຮ໳ ໮໫໭ ... ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໪໨ຑຍ ໦ຑຍ໭ ،໲໠໋ ໪໨ຑຍ ໪໨໋ ໯໭ອ ،ນّສ຤໣ ،ໞ຿ຎ໓
຦໴ຸໟຍ ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໣໭ ،໲໧ຎ໌໤ິໟຍ ຮ໔່໤ໟຍ ໮ຑ຃ ໚໠໤ໟຍ ສຒ໋ ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໦໤໓ ،ດ๼ົຎຨໟຍ໭ ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໦໣
.ຐ໗ຎ໨໤ໟຍ ໦໣ ຮ໬່໳ ຍຬ໛ ،໪ທຎ໳ຍ໭ອ໭ ໪ຒຘ໛ ຮຜ໛ຄຑ ،ຓຯຎຟງ໭ ດໟ໭ຎ໨໣໭ ຓ຀ຍຮ໗໭ ຎ๰໋ຎ໤ຳ ،໲ຳ໮ໄໟຍ
.(١٣ :٣ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ຽຎ໳ອ)
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٥٥

ຐ໴ຑອ ،໢ໟຎ໌ໟຍ ،໲໘ຘໟຍ ،້ອ໮ໟຍ ،ຢໟຎຼໟຍ ຦໴ຸໟຍ :໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໲ຳ໮ໄໟຍ ໲


ّ ໠໋
໦ຑ ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໰໴຤໳ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ،໡໼ຳ໹ຍ ໝ๸ ຎ໤ຟ ،໦໳ສໟຍ
໪‫ـ‬ໟ ະ໴ຟ຃ ໥຃ ໲໋ສຘຳຍ໭ ،໩ສ໌ຳ຃໭ ໪໘๼໓໭໭ ໩ສຠ໧຃໭ ෲຍ ໩ສّ໳຃ (١)ັຎຑອຩ ໦ຑ ອສຑ
،໪໴໗ຎຑ ດ໳ຍ໭ອ ໪‫ـ‬ໟ ຕະຟ຃໭ ،໚ໟຫ ໰ໟງ ໪ຘຒຟຄ໓ ،໪໴໠໋ ໞ໤ຘືຍ ຎ໣ ໲໗ຎຑ ດ໳ຍ໭ອ

ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໳ສໟຍ ສ໴ືອ ໢ໟຎ໌ໟຍ ໲ຨ໴ື ໰໠໋ ໪ທ຃ຮ໗ ໲๼໧຃ :໪ທຮຒວ຃໭
.໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໱໭ຮິໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ
໲ຑ຃ ໦ຑ ຮຼ໧ ໲ຑ຃ ໦ຑ ຏ໮ືກຮ໬ື ໩ّສຟ ໆ໔ໟ ໦໣ ໪໌໤ຳ ໪๼໧຃ ໲໧ຮຒວ຃໭
.໩ຮ໐ົ ໲໓ ໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໱໭ຮິໟຍ ຶ໴ຠໟຍ
໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ຦໴ຸໟຍ ໪໔๼໨ຼ໣ ໰໠໋ ໩຃ຮ໗ ໪๼໧຃ :໩ຮຒວ຃໭
໲ໟຎ໌ໟຍ ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຍຬ໬ຑ ໲๼໨໋ ໪໳໭ຮ໳ ໥຃ ໪ໟ ຖ໧ຫຄ໓ ،໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໲ຳ໮ໄໟຍ ໲
ّ ໠໋
.ຓຯຎຟ໹ຍ ໲໓ ຓຮຒຘ໌໤ໟຍ ແ໭ຮຸໟຍ ໊໣ ،ّຐຣ຃໭ ຀ຎື ໰ຘ໣
໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ອສ໴ຣ :໪ّຑອ ດ໤ຣອ ໰ໟງ ຮ໴໘໔ໟຍ ຐຘ໛໭

ّ ຒ໧ ،ສّ໤຤໣ ໰໔ໄຼ໤ໟຍ ໩ّສຟ ໰໠໋ ຎ๰໴๼໠ຼ໣໭ ،໰ໟຎ໌ທ ෲ ຍ๰ສ໣ຎຣ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋
໦໳ຮຸ໋໭ ໊ິທ ດ໨ຳ ໦໣ ໰ໟ໭໷ຍ ໯ຩຎ໤ຟ ໲໓ ،๰ຎ໤໠๼ິ໣໭ ،ອຍຮຑ໷ຍ ໪ໟກ໭ ،ດ໤ຣّຮໟຍ
.ດ຋ຎ໤๼ຘຳ໭
:ດ๼ຘຳ ອ໮໣຃ ຓຯຎຟ໹ຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໳໭

.(ັຎ໳ອຩ) ແ໮ໄຨ໤ໟຍ ໲໓ ຎ໣ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໞ໤ຘ຤໳໭ ،٢١ :(١໕) ٩ ດ໌໳ອຬໟຍ ດ໴ືຎຣ ໲໓ ຩອ໭ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬١
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٥٦

໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ຄຑ ຮຒຨ໳ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໥ّ ຃ :ໝّ໭໷ຍ


໦໣ ໝّ໭໷ຍ ຀ະຠໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໤ຘືຍ ຎ໣ ຾໌ຑ ໪໴໠໋ ຃ຮ໗ ،ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໰໴຤໳
.໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ຏຎຘ໛
໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໦໣ ຐ໠ໃ ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ຃ :໲໧ຎຜໟຍ
.໚ໟຫ ໪ໟ ຯຎຟຄ໓ ،ຏຎຘໜໟຍ ໲໗ຎຑ ດ໳ຍ໭ອ ໪ໟ ະ໴ຠ໳ ໥຃
ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ໻ ຯຎຟ຃ ໥຃ ສ໌ຑ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໥ّ ຃ :ບໟຎຜໟຍ
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໳ສໟຍ ສ໴ືອ ໪ຨ໴ື ໰໠໋ ຏຎຘໜໟຍ ຃ຮ໗ ໪๼໧຃ :ຎ๰ເ໳຃ ໩ຮຒວ຃
.(຀ຎ໤໠໌ໟຍ ໢ໟຎ໌໣ ຐຣຎົ) ຏ໮ືກຮ໬ື
ຏ໮ືກຮ໬ື ໦ຑຍ ໪ຨ໴ື ໥ّ ງ :ໝ໮໘໳ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໥ّ ຃ :໊ຑຍຮໟຍ
.໩ຮ໐ົ ໲໓ ໱໭ຮິໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື ໩ّສຟ ໦໣ ຏຎຘໜໟຍ ໆ໔ໟ ໊໤ຳ ໪๼໧຃ :໩ຮຒວ຃
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໩ສ໴໔ຣ ຮຒວ຃ ສຠໟຍ ຏ໮ືກຮ໬ື ໥ّ ຃ :າ໣ຎຨໟຍ
.໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໪໔๼໨ຼ໣ ໰໠໋ ຏຎຘໜໟຍ ຃ຮ໗ ໪๼໧຃ :ຏ໮ືກຮ໬ື
،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໮໫໭ ،ຏຎຘໜໟຍ ໒๼໨ຼ໣ ໰ໟງ ຓຯຎຟ໹ຍ ໖໳ຮໃ ໞຼ๼ຘ໳ ຍຬ໬ຑ໭
:ຍຬໜ໫ ໖໳ຮໄໟຍ ໥໮ໜ໳໭
໦໋ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໪ຨ໴ື ໦໋ ،ຩ໮ຠໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ
ຏຎຘໜໟຍ ໒๼໨ຼ໣ ໪ຨ໴ື ໦໋ ،ຏ໮ືກຮ໬ື ໩ّສຟ໭ ໪ຨ໴ື ໦໋ ໦໳ສໟຍ ສ໴ືອ ໪ຨ໴ື
.໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ
໲ຑ຃ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ຬ໴໤໠ຘໟ ຯຎຟ຃ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ ໥ّ ຃ :ັຩຎິໟຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٥٧

໊໣ ،ّຐຣ຃໭ ຀ຎື ໰ຘ໣ ໲ໟຎ໌ໟຍ ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຍຬ໬ຑ ຏຎຘໜໟຍ ຍຬ໫ ໪໨໋ ໱໭ຮ໳ ໥຃ ຩ໮ຠໟຍ
.ຓຯຎຟ໹ຍ ໲໓ ຓຮຒຘ໌໤ໟຍ ແ໭ຮຸໟຍ ຮ๼໓໮ທ
ຯຎຘ໤ທ ຎ໬๼໧໷ ‫؛‬ຓສ໤ຘ໌໣໭ ຍ๰ສّ ຟ ດິ໴໔໧໭ ດ໤ّ໴໗ ດຨິ໨ໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃ ໦ّ໴ຒຘ໳ ຍຬ໫ ສ໌ຑ໭
ດ໠ຼ๼ຘ໤ໟຍ ،ຎ໫ຮ໬໇ ໰໠໋ ດຑ໮ຘໜ໤ໟຍ ຓຯຎຟ໹ຎຑ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ ໰ໟງ ຎ໬ຑຎິຘ໧ຍ ດّ຤ຼຑ
.໢໬໧ຎ໴໋຃໭ ດ໔຋ຎໄໟຍ ຀๼໼ຟ຃ ໦໣ ດ๼໠ປ ໖໳ຮໃ ໦໋ ໒๼໨ຼ໤ໟຎຑ
ຎ໬ຨິ໧ ຦໳ອຎທ໭ ດຨິ໨ໟຍ ໩ຬ໫ ຐທຎ໛ ດّ໴ໟ໮໬ຠ໣ ຓّຮເ໣ ໡ສ໋ :ຎ๰ເ໳຃ ຮ໬່໳໭
ຐທຍຮ໣ ໰໠໋຃ ໲໓ ຮຒຘ໌໣ ດຨິ໨ໟຍ ໰໠໋ ຩ໮ຟ໮໤ໟຍ ໖໳ຮໄໟຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬ຎ໫ອຎຒຘ໋ຍ ໲໓
.ດ໗ຎປ໮ໟຍ໭ ອຎຒຘ໋໻ຍ
ມຎຒຼ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຎ໬໨໋ ໞ໘໨໳ ໲ຘໟ๼ຍ ،ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ດຨິ໧ :ຎ໬໨໣໭
،໢໌໧ .ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຓຮ໘໔ໟຍ ໰໠໋ ຎ໬ໟຎ໤ຘືຎຑ ‫ ـ‬ຎ๰໨໤຿ ‫ ـ‬໑ຮຘ໌໳ ໪໧๼ງ ບ໴ຣ ‫ ؛‬ຮ຋ຍະໟຍ
ູ໮ຼຨໟ ຓສ໗ຎ໓ ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ‫ـ‬ໟ ໩ສ໨໋ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໥ّ ຃ :໩ّຮຳ ັّສ໗ ຮ໛ຫ
.ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໥ຍອّຮໜ໳ ໦໳ຬ໠ໟຍ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ
ໞຼ຤໳ ໲໛ (١)ດ໣ّສ໘ຘ໤ໟຍ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ັ໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ຓອຎຒ໋ ຮ໛ຬ໧ ຎ໨໫໭
ດຌໃຎຨໟຍ ໪ທ຀ຍຮ໗໭ ،ໞໜຸຘິ໤ໟຍ ໪ໟຎ໗ ຎ໣ ດ຤
ّ ົ ໡ສ໌ຑ ໢໳ຮໜໟຍ ຉອຎ໘໠ໟ ໥ຎ໨ຌ໤ໃ໻ຍ
ມຎຒຼ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຮ໛ຫ ໪໧๼ງ ບ໴ຣ ‫؛‬໩ّຮຳ ັّສ໗ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ໡໼ໜໟ
໩ຬ໫ :ັ໭໭ຎໃ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲ ๼ ໧ ຍຬ໫ ຎ໣ ຮ຋ຍະໟຍ
ّ ໠໋ ໝຎ໗ :໪ຼ
໪໤ຣອ ໪໔໨๼ຼ໣ ໂ
๼ ຨຑ ໞຑຎ໘໣ ໮໫໭ ،ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ຎ໫ຩຎ໨ຳຈຑ ຎ໫ຎ໨໠໘໧ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ

.١٤٢ :ດ຤໔ຼໟຍ ௽໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٥٨

ຎ໨໠໘໧ ຎ໤໧๼ງ໭ ،ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໥ຍອຮّ ໜ໳ ໥ຍຬ໠ໟຍ ໥໼ຼ໔ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໅ຎ໔ໟ຃ ໲໓ ໦ໜ໳ ໢ໟ໭ ،ෲຍ
.(١)໚ໟຫ ໢໠໋ຎ໓ ،ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ
໪๼໧ຈ໓ ໒ິّ ໌ຘ໤ໟຍ ຮຑຎໜ໤ໟຍ ໥໭ຩ ໒ຼ໨໤ໟຍ ໞّ໣ຄຘ໤ໟຍ ໪໠ّ໣ຄທ ຍຫງ ຺
๼ ໨ໟຍ ຍຬ໫໭
:ຍ๰ອ໮໣๸຃ ໪໨໣ ຮ໬່ຘິ໳
ຏຎຘ໛ ໦໣ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສّ໴ິໟຍ ຎ໬໠໘໧ ສ໗ ດ໛ອຎຒ໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃ :ໝّ໭໷ຍ
໊໣ ດ໠ຑຎ໘໣ ໩ສ໨໋ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໩ຬ໫໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ّສຠໟ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣
໥ຍອّຮໜ໳ ໦໳ຬ໠ໟຍ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ ູ໮ຼຨໟ ຓສ໗ຎ໓ ໲໫໭ ،໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ّສຟ ໂ
๼ ວ
ໝກ໭ ສّ໤຤໣ ໖ ّ ໬๼໠ໟຍ :ໞຼ໓ :ຎ໤໫໭ ،ໂ໘໓ ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣
ّ ຣ ໢໠໇ ໢ໟຎ໇ ໝّ໭຃ ໦໌ໟຍ ໢
໦໴ິ຤ໟຍ ຕສ໫ຎຟ ໲ຘ๼ໟຍ ດຑຎຼ໌ໟຍ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໚ໟຫ ໰໠໋ ໪ໟ ໊ຑຎທ ຮວກ໭ ،ສّ໤຤໣
.ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ໚ໟຫ ໝ໮໘ທ ،ຎ๰໌໴໤ຟ ໢໬໨໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໪໠ຘ໗ ໰໠໋ ຖ໌໳ຎຑ໭ ຖ໌໳ຎື໭
ຖ๼໠ຣ ໲ຘ๼ໟຍ ມຍ໭ອ໷ຍ ໰໠໋໭ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ :ໞຼ໓໭
ෲຍ ໪໠໌ຟ ໻໭ ،ອຎ໬໨ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໲໘ຑ໭ ຖ໴໘ຑ ຎ໣ ຍ๰ສຑ຃ ෲຍ ໡໼ຳ ໲๼໨໣ ໚໴໠໋ ،໚຋ຎ໨໔ຑ
،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ .໢ໜທອຎ໳ະໟ ໲๼໨໣ ສ໬໌ໟຍ ຮວກ
.ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ໚ໟຫ ໝ໮໘ທ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ໰໠໋໭

ّ ປ ،๰໻໭ّ ຃ ໪ຑ ຃ສຑຍ໭ ،໲๼໨໣ ໦໌໠ໟຎຑ ໢ໟຎ໇ ໝّ໭຃ ຖ໧຃ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ :ໞຼ໓ ຎّ໣຃໭
๼ ວ໢
،ຩຎ໳ຯ ໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦໌ໟຍ໭ ،๰ຎິ໣ຎວ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ .໊ຑຍຮໟຍ໭ ບໟຎຜໟຍ໭ ໲໧ຎຜໟຍ ໦໌ໟຍ
ໝກ໭ ،ຩຎ໳ຯ ໝກ໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ໲ຑ຃ ໝກ໭ ،๰ຍຮ໤ື໭ ،ສ໌ຳ ໦ຑ ຮ໤໋໭ ،ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ໭

.٢٧٨ :ຮ຋ຍະໟຍ ມຎຒຼ໣ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٥٩

ّ ໬๼໠ໟຍ :໮໫໭ ،ຩ໮ຠິໟຍ ຀ຎ໋ຩ ໞຼ໓ ໚ໟຬ໛໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ،໥ຍ໭ຮ໣
໚ໟ ໢

ّ ໬๼໠ໟຍ .໲ຘّ໳ຯອ ໢໴່໋ ໰໠໋ ෲ ສ໤຤ໟຍ ،໢໬ຑຎຼ໣ ໰໠໋ ໚ໟ ໦໳ຮ໛ຎຸໟຍ ສ໤ຣ ສ໤຤ໟຍ
໙ສ໨໋ ໕ສົ ໡ສ໗ ໲ໟ ຖّຒປ໭ ،ຩ໭ອ໮ໟຍ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໋ຎ໔ື ໲໨໗ຯອຍ
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ຩ ໢໬ຠ໬໣ ຍ໮ໟຬຑ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃໭ ໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣
ໞຑ ،໩ສ໨໋ ໲ຘ๼ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໲໓ ໦໳ຩ໮ຟ໮໣ ຮ໴໏ ຎ໤໬๼໧ງ :ສّ໴ິໟຍ ໞ໘໳ ໢໠໓ ،໡໼ິّ ໟຍ
.ຎ໬໴໓ ຎ໤໫ຩ໮ຟ໭ ໡ສ໋ ໰໠໋ ໪ّຒ໨ໟ ໻
๼ ງ໭ ،ຎ໤໬໴໠໋ ດ໠໤ຘຸ໣ ໪ຘຨິ໧ ໥ّ ຃ :໪ທອຎຒ໋ ຮ໫ຎ໇
ຎ໬໣ຎ໤ຘຑ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຩອ໭຃ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ໥ّ ຃ :໲໧ຎຜໟຍ
ຎ໬ທ໮ຒປ ໦໋ ຊຒ໨໳ ຍຬ໫໭ ،໪໨໣ ອຎໜ໧ງ ໥໭ຩ ໦໣ ຮ຋ຍ๼ະໟຍ ມຎຒຼ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຎ໬ໟຎ໤໛໭
໚ໟຫ ໰ໟງ ໪໴ຒ໨ຘໟຍ ໪໴໠໋ ໥ຎໜໟ ໻
๼ ງ໭ ،ຎ໬ທຍຮ໘໓ ໊໴໤ຠຑ ໩ສ໨໋ ຓຮຒຘ໌໣ ຎ໬໧໮໛໭ ،໪໳ສໟ
.ັຎ໨ໟຍ ໡ຍ໮໋ ໪໨໣ ສ໴໔ຘິ໳ ໲ໜໟ ໩ສّ ໋຃ ໱ຬໟ๼ຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຓອຎື໹ຎຑ ໮ໟ໭
຦ິ໧ ໊໴໤ຟ ໥ّ ງ :ໞ໘໳ ໢ໟ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ໥ّ ຃ :ບໟຎຜໟຍ
ຓສຣຍ໭ ດຨິ໧ ໦໋ ໢๼໠ໜທ ຎ໤๼໧ງ໭ ،໥໼ຼ໔ໟຍ ຎ໬໴໓ ສຟ໮໳໻ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣
،໦໳ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ ໦໣ ດ໴ໟຎວ ໲໫ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ຏຎຘໜໟ ໩ສ໨໋ ຖ໧ຎ໛
໦໳ຬ໫ ຕ໮ຒປ ໯ຮ໳ ໪๼໧຃ :໪ທອຎຒ໋ ໦໣ ຮ໫ຎ່ໟຍ໭ ،໪໔๼ໟຆ໣ ໂ
๼ ຨຑ ດ໠ຑຎ໘໣ ຖ໧ຎ໛ ໥ງ໭
ດຨິ໨ໟຍ ໲໓ ຎ໤໬ທ໮ຒປ ໡ສ໋ ໰໠໋ ‫ ـ‬ຍ๰ຮໜ໨ຘິ໣ ‫ ـ‬໪ّຒ໧ ຍຬໟ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໞົ຃ ໲໓ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ
໑ຎ຿຃໭ ،ຎ໫ຩຎ໨ຳຈຑ ຓອຎ໳ະໟຍ ຎ໬໨໣ ໞ໘໧ ໲ຘ๼ໟຍ ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ໩ສ໨໋ ໲ຘ๼ໟຍ
.ຢ໴຤ຼໟຍ ໮໫ ໩ຍຮ໳ ໱ຬ๼ໟຍ ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໦໣ ໦໳ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ໦໴໠ຼ໔ໟຍ ຎ໬໴ໟງ
ດຨິ໧ ໥ّ ຃ ສّ໴ິໟຍ ໑ຮ໋ ໒໴ໜ໓ ຎ๰ຳຎຳ຃ ໦໳ຩ໮ຟ໮໣ ຎ໧໮ໜ໳ ໢ໟ ໮ໟ໭
‫؟‬ດຼ໗ຎ໧ ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦٠

،ຓຮຒຘ໌໣ ດ໴๼ໄວ ຦ິ໧ ນ໼ປ ໲໓ ຓຩ໮ຟ໮໣ ຎ໬໣ຎ໤ຘຑ ຕຍຮ໘໔ໟຍ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭


.ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ດຨິ໧ ໊໣ ຓຮົຎ໌໣
໻ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬ດ໳໮຿ຮໟຍ ດຒຘໜ໤ໟຍ ໲໓ ຓຩ໮ຟ໮໤ໟຍ ດຨິ໨ໟຍ ໲໓ ຎ໫ຩ໮ຟ໭ ໡ສ໋໭
ຍ๰ຩອ໮໣ ໥໮ໜ໳ ຎ໤ຑ ໰ໟ໭໷ຍ ຓຮ໘໔ໟຍ ໞ໳ສຒທ ໭຃ ຐໄື ໦໣ ຶ໳໮ຸທ ໦໣ ໮໠ຨທ
ຕຩອ໭ ຎ໬๼໧ຄຑ :ໝ໮໘ໟຍ ຐຟ໮໳ ໻ ‫ ـ‬ຎ໬໔๼ໟຆ໤ຑ ໝຎຼ๼ທ໻ຍ ດ໋໮ໄ໘໣ ໲໫໭ ،ໝຎໜື໺ໟ
ຎ໬໠໘໧ ສ໗໭ ،ຮ໴ຒໜໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ‫ـ‬ໟ ດຨິ໨ໟຍ ໚໠ທ ໦໣ ຎ໬ໃ໮໘ຳ ໞ໤ຘ຤໳ ໞຑ ،๰ຍຮ໳໭ະທ
ຎ໫ຍ໭ອ ໚ໟຬ໛໭ ،໩ອຍະ໣ ໲໓ ໱ສ໬ຸ໤ໟຍ ໦ຑຍ ໚ໟຬ໛໭ ،໢໳ສ໘ໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ຐຣຎົ
ສ໴໬ຸໟຍ ໢໫ສ໌ຑ ໦໣ ໢
ّ ປ ،຦໴ຸໟຍ ໥ຎ໣ະຑ ສ໬໌ໟຍ ໮ຒ໳ຮ໗ ໢໫໭ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ໭ ໲๼໠຤ໟຍ
ෲຍ ສຒ໋ ຦໴ຸໟຍ໭ ໲໤໌໔ໜໟຍ ໢໴໫ຍຮຑງ໭ ໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ໭ ໲຋ຎ໬ຒໟຍ ຦໴ຸໟຍ໭
ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ຕຩອ໭ ຕຍຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຄຑ :ໝຎ໘໳ ໒໴ໜ໓ ،໢໫ຮ໴໏໭ ໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ
!‫؟‬๰ຍຮ໳໭ະທ
໲໓ ດ໠໣ຎໜໟຍ ຕ໼ວຍສ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ຐຣຎົ ຎ໬໌໤ຟ ສ໗ ໯ຮວ຃ ຦ິ໧ ໙ຎ໨໫໭
໲໓ ຍ๰ຮ໴ຒ໛ ຍ๰ສ໬ຟ ໝຬຑ ບ໴ຣ ດໟ໭ຍສຘ໤ໟຍ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໰໠໋ ຮ໳໭ະຘໟຍ ໲໋ສ໣ ຩّ ອ
.ຎ໬ໟຎຣ ໖໴໘຤ທ໭ ຎ໬຋ຎຼ໘ຘຳຍ

 W‫א‬‫א‬
໲໓ ດّ໳໭ຮ໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຏຍ໮ປ ໲໓ ຢ໳ຮຼໟຍ ຏຬໜໟຍ ໪ຑ ໊໗໭ ຎ໤ّ ໣
໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ໱໭ຍຮໟຍ ຐິ໧ ບ໴ຣ ‫؛‬໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٦١


๰ ໮ّ ໘ທ໭ ຎ๰໧ຎຘ໬ຑ໭ ຍ๰ອ໭ຯ໭ ຎ๰ຑຬ໛ ‫؛‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ອຍຯ ໦໤ໟ ຎ๰ຑຍ໮ປ ໡໼ّິໟຍ
๼ ່໳ ໰ຘ๼ຣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ :໪ໟ໮໘ຑ ،໪໴໠໋
ຎ๰໴໛ຎຑ ໩ສ໨໋ ໞ
،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰໘ໟ
ຮ໤ຘ໋ຍ໭ ພ
ّ ຣ ໦໣ ຏຍ໮ຜ໛ ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ ດຠ
ّ ຣໞ
๼ ໛ ຏຍ໮ປ໭ ،ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭
໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮໟຍ ດ໤ّ ຋໷ຍ ໊໣໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຍະ໏໭
.(١)໡໼ّິໟຍ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ ໪‫ـ‬ໟ ຐຘ໛ ໚ໟຫ ໞ໌໓ ໦໤໓ :໪ໟ໮໘ຑ ໚ໟຬ໛໭
، ດຠ
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຎ໬໠๼໛ ،ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭
ຕຎ໣ ສ໴໬ື໭ ໖໳ສّ ົ໭ ໲ົ໭໭ ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ ໪ໟ ໥ຎ໛໭ ،໪ໟກ໭
ຖ໠໗ ຍຫງ ໚໧๼ຈ໓ :໪ໟ໮໘ຑ໭ .(٢)ດ໋ຎິໟຍ ໡໮໘ທ ໥຃ ໰ໟງ ຎ໴໧ສໟຍ ෲຍ ໖໠ວ ຬ໨໣ ໞຘ໗ ໭຃
໒ໟ຃ ຎ໬ຑ ໚ໟ ෲຍ ຐຘ໛໭ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣ ໩ອຍຯ ໦໣ ໪ຑ ໮໋ສ໳ ຎ໤ຑ ຕ໮໋ຩ ສ໘໓ ໚ໟຫ
،ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ ໚ໟ ໊໓ອ໭ ،ດຌّ໴ຳ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ໚໨໋ ໰຤໣໭ ،ດ໨ິຣ ໒ໟ຃
໻໭ ،໢໬ທຎຟອຩ ໲໓ ໢໬໛ອຎຸທ ໰ຘ๼ຣ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ສ໬ຸຘຳຍ ໦໤໛ ຖ໨໛໭

ّ ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ ،໪໌໣ ຍ໭ສ໬ຸຘຳຍ ໦໳ຬໟ๼ຍ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ໲໓ ໻
๼ ງ ໑ຮ໌ທ
.(٣)ໞຘ໗ ໡໮໳ ຬ໨໣ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ ຓອຎ໳ຯ໭ ،ໝ໮ຳອ໭

.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦٢

໪๼໧໷ ‫؛‬໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໸ໟ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲


ّ ຒ໨໠ໟ ໢໠໇ ຍຬ໫ ໲໓໭
໦໣ ໢໫ຮ໴໐ຑ ໢໬ທຍ໭ຎິ໣໭ ໢໬໣ຎ໘໣ ໦໣ ໂ
๼ ຣ ໚ໟຫ ໲໓໭ ،໩໮ໟ໮໘໳ ໢ໟ ຎ໣ ໢໬໴ໟງ ຐິ໨໳
໡໮໳ ໲໓ ດ๼໨ຠໟຍ ໞ໫຃ ຏຎຒື ສّ໴ຳ໭ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ິໟ ໦໳ຮ຋ຍະໟຍ ສຣ຃ ໥ّ ຃໭ .ັຎ໨ໟຍ ຮ຋ຎຳ
ດ໠໴ໃ ຎ໬ຑ ໡ຎ໗ ໲ຘ๼ໟຍ ດໟຎຳຮໟຍ ຮຟ຃໭ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ ໰ໄ໌ُ໳ ຀ຍອ໮ືຎ໋
.໪ທຎ໴ຣ
໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໣ ໞເ໓຃ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໡ະ໠໳ ໡໮໳ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ະໟຍ ຃ຮ໗ ໥ງ໭
.ຎ໬໴໓ ຎ໫຅ຮ໘໳ ໲ຘ๼ໟຍ ໪໣ຎّ໳຃ ຩສ໌ຑ
:໲໫໭ ،ດ໣ສّ ໘໣ ໰ໟງ ຝຎຘ຤໳ ດ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໫ ໦໋ ຏຍ໮ຠໟຍ໭
:໦໴ຑຍ໮ປ ໥ຎ໴ຑ ໦໤ّ ເຘທ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ງ
ຎ໣ ໮໫໭ ،ຓອ໮ປຄ໤ໟຍ ດົ໮ຼຨ໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ູ໮ຼວ ຀ຍຯຈຑ :ຎ໤໫ສຣ຃
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໘ຑ ໻
໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲ ๰ ໭ّ ຃ ໩ຮ໛ຫ
ຏຍ໮ຜຑ ໩ຎ໘໠໳ ໡໮໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰໘ໟ ຎ๰໴໛ຎຑ ໩ສ໨໋ ໞ
๼ ່໳ ໰ຘ๼ຣ ໡ຮّ ຤໤ໟຍ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋
ຓ໭ະ໏໭ ຓຮ໤໋໭ ດຠ
ّຣ ໞ
๼ ໛ ຏຍ໮ປ ،ຓ໭ະ໏ ໲໔ໟ຃໭ ຓຮ໤໋ ໲໔ໟ຃໭ ດຠ
ّ ຣ ໲໔ໟ຃
ດ໤ّ ຋໷ຍ ໊໣໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຍະ໏໭ ຮ໤ຘ໋ຍ໭ ພ
ّ ຣ ໦໣ ຏຍ໮ຜ໛
໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃ ຏຍ໮ຜຑ ໭຃ ،ມຎຒຼ໤ໟຍ ໲໓ ຎ໣ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໳ສືຍຮໟຍ
.ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຎ໣ ໰໠໋ ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃ ໲໔ໟ຃໭ ،ດຠ
ّຣ
ຎ໤ຑ ຕ໮໋ຩ ສ໘໓ ໚ໟຫ ຖ໠໗ ຍຫງ ໚๼໧ຈ໓ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ ໚ໟຬ໛໭
໩ຬ໫ ໥ّ ຃ ໲໓ ດ຤໳ຮົ ‫ ـ‬໯ຮທ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຓອຎຒ໌ໟຍ ໩ຬ໬໓ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣ ໩ອຍّ໭ຯ ໪ຑ ໮໋ສ໳
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٦٣

ຐຘ໛໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥໭ອ໭ະ໳ ຎ໬ຑ໭ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໫ ຎ໬໨໴໌ຑ ຓອຎ໳ະໟຍ
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໊໣ ສ໬ຸຘຳຍ ໦໤໛ ຖ໨໛໭ ،ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ ໚ໟ ໪๼໠ໟຍ
ຍ໭ສ໬ຸຘຳຍ ໦໳ຬໟ๼ຍ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ໲໓ ໻
๼ ງ ໑ຮ໌ທ ໻໭ ،໢໬ທຎຟອຩ ໲໓ ໢໬໛ອຎຸທ ໰ຘ๼ຣ
ອຍຯ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ໭ ،ໝ໮ຳອ ໞ
๼ ໛໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ ،໪໌໣
.໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞຘ໗ ໡໮໳ ຬ໨໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗ ໱຃ ،ດົ໮ຼຨ໣ ໅ຎ໔ໟ຃ ໦໤຿ ໲໓ ດ໳ະ໌ຘໟຍ ໥ຎ໴ທງ ຀ຍຯຈຑ :ຎ໤໬໴໧ຎປ
໦໣ ໢໛ຎ໳ّງ໭ ຎ໨໠໌ຟ໭ ،໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ ຎ໧ອ໮ຟ຃ ෲຍ ໢່໋຃ :໥໮ໟ໮໘໳ :໡໼ّິໟຍ
໥ງ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ສ໤ّ ຤໣ ໝກ ໦໣ ໱
ّ ສ໬໤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໪໴ّໟ໭ ໊໣ ،໩ອຄຜຑ ໦໴ຒໟຎໄໟຍ
໪໴໓ ໰ເ໘ທ ໻ ،າ຤໧ ໡໮໳ ໪໧๼ຈ໓ ‫؛‬ໞ໌໓ຎ໓ ດຟຎຣ ໲໓ ໚໣໮໳ ໲ຸ໤ທ ໻ ໥຃ ຖ໌ໄຘຳຍ
໥ّ ຮວສّ ໳ ໻໭ ،ຍ๰ສືອ ຎ໬໴໓ ຮ໳ ໢ໟ໭ ،ຎ໬໴໓ ໪‫ـ‬ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ ຖ໴ເ໗ ໥ຈ໓ ،໦໣ຆ໣ ດຟຎຣ
ຎ໤໴໓ ໪ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ ຎ๰ຌ໴ື ໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ ໲໓ ຮວຩّ ຍ ໦໤໓ ،ຎ๰ຌ໴ື ໪໴໓ ໪ໟະ໨໤ໟ ໢໛ສຣ຃
໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ ໢໬ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ໚ໟຫ ຍ໮໠໌໓ ຍຫຈ໓ ،໪໠໫຃ ໲໓ ໪ໟ ໙ອຎຒ໳ ໢ໟ໭ ،ຮວຩّ ຍ
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊໣ ຎ໬໠๼໛ ،ຓ໭ະ໏ ໒ໟ຃໭ ،ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃໭ ،ດຠ
ّຣ
ຕຎ໣ ສ໴໬ື໭ ໖໳ສّ ົ໭ ໲
ّ ົ໭໭ ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ໭ ຮຟ຃ ໪ໟ ໥ຎ໛໭
.ດ໋ຎິໟຍ ໡໮໘ທ ໥຃ ໰ໟງ ຎ໴໧ສໟຍ ෲຍ ໖໠ວ ຬ໨໣ ،ໞຘ໗ ໭຃
໲໓ ຮຟ໷ຍ ໡ຎ່໋໹ ຀ຎ໋ຩ ດ໳ະ໌ຘ໠ໟ ູ໮ຼຨ໤ໟຍ ໆ໔໠ໟຍ ຍຬ໫ ໥ّ ງ ບ໴ຣ
ຍຫງ ໪๼໧຃ ໱໭ຍຮໟຍ ຮຒຨ໳ ໥຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ຩຍອຄ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດຒ໴ຼ໣
ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ ຎ໧ອ໮ຟ຃ ෲຍ ໢່໋຃ :໪ໟ໮໗ ໱຃ ‫ ـ‬຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ ໯๼ະ໋
๼ ຟ໭๼ະ໋ ෲຍ ໢๼່໌໳ ‫ ـ‬...໦໴ິ຤ໟຎຑ
ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ໭ ຮຟຄ໛ ໥໮ໜ໳ ໰ຘ๼ຣ ໢໫ຮຟ຃ ໞ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦٤

....ສ໴໬ື໭ ໖໳ສّ ົ໭ ໲
ّ ົ໭໭ ໝ໮ຳອ໭ ໲
ّ ຒ໧ ໞ
๼໛
:໦໴ຑຍ໮ປ ໥ຎ໴ຑ ໰ໟງ ຓອຎ໳ະໟຍ ຓຬ໫ ໲໓ ຽّຮ໌ທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຎ໓
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໘ຑ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໞົ໷ ຏຍ໮ປ


๼ ໛໭ ،໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ ...຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋
....໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ໭ ،ໝ໮ຳອ
໪ໟ໮໘ຑ ،ດົ໮ຼຨ໣ ໅ຎ໔ໟ຃ ໦໤຿ ໲໓ ດ໳ະ໌ຘໟຍ ໥ຎ໴ທງ ຀ຍຯຈຑ ຮວກ ຏຍ໮ປ໭
ຏຍ໮ປ໭ ຮຟ຃ ໪ໟ ໥ຎ໛໭ ...໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ ຎ໧ອ໮ຟ຃ ෲຍ ໢່໋຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
.ສ໴໬ື໭ ໖໳ສّ ົ໭ ໲
ّ ົ໭໭ ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ດຒ໴ຼ໣
ຎ๰ເ໘໧ ດ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໫ ໦໋ ຏຍ໮ຠໟຍ :ໝ໮໘໧ ດ໣ّສ໘໤ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ຤ເ๼ທຍ ຍຫຈ໓
:໼ຣ
ًّ ໭
ດ໤ຼ໌ໟຍ ຖ໴ຑ ໞ໫຃ ຕຎ໳ຍ໭ອ ໦໣ ຮ໴ຜ໛ ໲໓ ໚ໟຫ ຮ໴່໧ ໊໗໭ ສ໘໓ :ຎ๰ເ໘໧ ຎّ໣຃
໦ໜ໤໳ ຎ໤ّ ໣ ຮ໴ຜ໛ ໦໣ ໼
๰ ໴໠໗ ຮ໛ຬ໧ ໑໮ຳ໭ .໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ໡໼ຳ ຓອຎ໬ໄໟຍ໭
.ອຎຒວ໷ຍ ຐຘ໛ ໲໓ ໊ຒّຘຘ໤ໟຍ ໪໴໠໋ ໒໘໳ ໥຃
໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣໮໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
ຮຜ໛຃ ຎ๰໘໠ວ ෲຍ ໖໠ວ ຎ໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໢໠ິ໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣
ອ໮໤໌໤ໟຍ ຖ໴ຒໟຍ ໥໮ທຄ໴໓ ،໚໠໣ ໒ໟ຃ ໥໮໌ຒຳ ໡໮໳ ໞ
๼ ໛ ໝະ໨໴ໟ ໪໧๼ງ໭ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣
ຮຒ໗ ຍ໮ທ຃ ຎ໬ຑ ຍ໮໓ຎໃ ຍຫຈ໓ ،ດຒ໌ໜໟຎຑ ຍ໮໓ຎໄ໓ ຍ໮ໟະ໧ ໪ຑ ຍ໮໓ຎໃ ໢໫ ຍຫຈ໓ ،໪ຑ ໥໮໓໮ໄ໴໓
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຮຒ໗ ຍ໮ທ຃ ໢
ّ ປ ،໪໴໠໋ ຍ໮໤໠๼ິ໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٦٥

،ຍ໮ຟຮ໋ ໢
ّ ປ ،໪໴໠໋ ຍ໮໤໠๼ິ໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ຍ໮ທ຃ ໢
ّ ປ ،໪໴໠໋ ຍ໮໤໠๼ິ໓
ຮ໴໣຃ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ຍ๰ສຑ຃ ໢໬໠ຜ໣ ໝະ໨໳໭
ຮຟ຃ ໪ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ،ຮຒّໜຘ໣ ໻໭ ،ຮຒّຠຘ໣ ຮ໴໏ ،໪໘๼ ຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
،໦໴໨໣໵ຍ ໦໣ ບ
๶ ໌ِ ຑُ໭ ،ຮວ
๼ ຄທ ຎ໣໭ ໪ຒ໧ຫ ໦໣ ໡ສّ ໘ທ ຎ໣ ໪ໟ ෲຍ ຮ໔໏໭ ،ສ໴໬ື ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣
໥ຈ໓ ،໪ໟະ໨໣ ໰ໟງ ໪ຘ໌໴ّື ໑ຮຼ໧ຍ ຍຫຈ໓ ،ດໜ຋໼໤ໟຍ ໪ຘ໠ຒ໘ຘຳຍ໭ ،ຏຎິ຤ໟຍ ໪໴໠໋ ໥໮ّ ໫໭
ອຍຯ ໦໣໭ :ໝຎ໗໭ ،໩ຮຒ໗ ໰ໟງ ອຎ໔໐ຘຳ໻ຎຑ ໩໮໌ຒທ ຕຎ໣ ໥ງ໭ ،໩໭ຩຎ໋ ຽຮ໣
໒ໟ຃໭ ،ດໟ໮ຒ໘໣ ດّຠຣ ໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ ໪ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ໪๼໘຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
.(١)ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຮ๼ວຄທ ຎ໣໭ ໪ຒ໧ຫ ໦໣ ໡ّສ໘ທ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ຮ໔໏໭ ،ດໟ໮ຒ໘໣ ຓຮ໤໋
໲ຑ຃ ໦໋ ،ມຍສ໘ໟຍ ໥໮໤໴໣ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ຎ๰໓ອຎ໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໤ໟ ຎ໣ :໪ໟ ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໪ໟ ຐຘໜ໳ :ໝຎ໗ ‫؟‬໒ໜ໨ຘິ໣ ໻໭ ،ຮຒໜຘິ໣ ຮ໴໏ ،໪໘๼ ຤ຑ
໒ໟ຃໭ ،ດໟ໮ຒ໘໣ ດຠ
ດ໤ຣອ ໲໓ ຽ໮ຨ໳ ໝະ໳ ໢ໟ໭ ،ຍ๰ສ໴໌ຳ ຐຘ໛ ຎ๰໴ّ໘ື ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،ຓອ໭ຮຒ໣ ຓຮ໤໋
.(٢)ෲຍ
໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໢໠ິ໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭

໦໣ ٢٣ ຏຎຑ ،٣٧٥ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٢٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໣ຎຜໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٢١٤ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬١
ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٦ ຏຎຑ ،٢١٣ :١٠ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ
໙ອສຘິ໣໭ ،٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٤ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٧ ຏຎຑ ،٣١٠ :١٠ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦٦

ໞເ໔ໟຍ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຎ໣ ັຎ໨ໟຍ ໢໠໌໳ ໮ໟ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
໩ຎທ຃ ໦໣ :ໝຎ໗ ‫ ؟‬໪໴໓ ຎ໣໭ :ຖ໠໗ ،ຕຍຮິຣ ໪໴໠໋ ໢໬ິ໔໧຃ ຖ໌ໄ๼ ໘ທ໭ ،ຎ๰໗໮ື ຍ໮ທຎ໤ໟ
ສ໴໬ື ໒ໟ຃ ຮຟ຃໭ ،ຓອ໭ຮຒ໣ ຓຮ໤໋ ໒ໟ຃໭ ،ດ໠ຒّ໘ຘ໣ ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໪ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ຎ๰໗໮ّ ຸທ
໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ໭ ،ດໟ໮ຒ໘໣ ດ໗ສົ ໒ໟ຃ ຏຍ໮ປ໭ ،໢຋ຎົ ໒ໟ຃ ຮຟ຃໭ ،ອສຑ ຀ຍສ໬ື ໦໣
ຎ໬໧໮໫຃ ،ດ໓ກ ໞ
๼ ໛ ໦໣ ໪ຘ໨ຳ ຎ๰໇໮໔຤໣ ໝະ໳ ໢ໟ໭ ،ෲຍ ໪ຟ໭ ຎ໬ຑ ສ໳ອ຃๸ ດ໤ິ໧
໪໨໴໤໳ ໦໋໭ ،໪໔໠ວ ໦໣໭ ໪໳ສ໳ ໦໴ຑ ໦໣ ໪່໔຤໳ ໢໳ຮ໛ ໚໠໣ ໪ຑ ໞ໛๼ ໭໭ ،໥ຎໄ໴ຸໟຍ
.(١)ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪໣ສ໗ ຖ຤ທ ໦໣໭ ໪ຳ຃ອ ໕໮໓ ໦໣໭ ،໪ໟຎ໤ື ໦໋໭
ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໥ຍຮ໤ຣ ໦ຑ ຓະ໤ຣ ໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໦໣ ،ັ໮ໃ :ຎ໬ໟ ໝຎ໘໳ ດ໨໳ສ໣ ໲໓ ،໥ຎຳຍຮວ ຽອຄຑ ໲ທສ໔ຣ ໞຘ໘໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໦໣ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،ດ໨๼ຠໟຍ ໪ຘ໠ວຩຄ໓ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໱ສ໴ຑ ໪ທຬວ຃ ໪໘๼ ຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ຎ໬໴ໟງ ໩ອຍຯ
໡ຎ໣ງ ໪໧๼຃ ໢໠໌໳ :ໝຎ໗ ‫؟‬໪໘๼ ຣ ໥ຎ໓ຮ໋ ຎ໣໭ ،໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،ຮ຋ຎຒໜໟຍ ໞ໫຃
໦໴໌ຒຳ ຮຟ຃ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໩ຎໄ໋຃ ໪໘๼ ຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໩ອຍຯ ໦໣ ،ສ໴໬ື ،ດ໋ຎໄໟຍ ຽຮຘ໔໣
໰໠໋ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໱ສ໳ ໦໴ຑ ສ໬ຸຘຳຍ ໦໤ّ ໣ ສ໴໬ື ໒ໟ຃
.(٢)ດ໘໴໘ຣ

ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٥ ຏຎຑ ،٤٥٢ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٢٧٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ
:٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،١٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٦ ຏຎຑ ،٢٨٩ :٢ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋ ‫ ـ‬٢
າ໣ຎຨໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٨٣ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٣١٩٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٤
ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٨٢ ຏຎຑ ،٥٥٤ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໥໭ຮຸ໌ໟຍ໭
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٦٧

،໲ໄ໧ະຒໟຍ ຮຼ໧ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭


໲ທອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :໲ຘ໌໴ື ໎໠ຑ຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ ໦ິ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ຏຎຘ໛ ໲໓ ຕ຃ຮ໗ :ໝຎ໗
‫ ؟‬ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ໷ ຖ໠໘໓ :ໝຎ໗ ،ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ෲຍ ສ໨໋ ໝສ໌ທ
.(١)໪໘๼ ຤ຑ ຎ๰໓ອຎ໋ ໩ອຍຯ ໦໤ໟ ດຠ
ّ ຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭ ،ෲຍ໭ ໱ງ :ໝຎ໗
ຢໟຎົ ໦ຑ ໡໼ິໟຍ ສຒ໋ ຖ໠ຼໟຍ ໲ຑ຃ ໦໋ ຮຒຘ໌໣ ສ໨ິຑ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
๼ ງ ຎ໨๼໣ ຎ໣ ،ෲຍ໭ :ໝ໮໘໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،໱໭ຮ໬ໟຍ
ໝ໮ຘ໘໣ ໻
،໲໧ຎ໣ຯ ໲໓ ෲຍ ໖໠ວ ຮّ ື :ໝຎ໗ ‫ ؟‬ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦ຑຎ໳ ໚໠ຘ໘໳ ໦໤໓ :໪ໟ ໞ໴໘໓ ،ສ໴໬ື
໲໓ ໲໧ອຍຯ ໦໤໓ ໻຃ ،ດຑຮ໏ ຩ໼ຑ໭ ،(٢)ດ໘໴ّເ໣ ອຍຩ ໲໓ ໲໨໨໓ສ໳ ໢
ّ ປ ،໢ິໟຎຑ ໲໨໠ຘ໘໳
ດ຋ຎ໣໭ ،໖໳ສّ ົ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣໭ ،ສ໴໬ື ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ ຮຟ຃ ໪ໟ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ຐຘ໛ ໲ຘຑຮ໏
໲໓ ໞ໌ຟ໭ ،ຎ໨ທຮ໣ຯ ໲໓ ຮຸຣ໭ ،ສ໫ຎຠ໣ ໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣໭ ،ຮ໤ຘ໌໣໭ ຝຎຣ ໒ໟ຃
.(٣)ຎ໨໘໴໓ອ ດ໨๼ຠໟຍ ໦໣ ໰໠໌ໟຍ ຕຎຟອສໟຍ

.ສ໴໬ື ໒ໟ຃ ໦໴໌ຒຳ ໝສຑ ຍ๰ສ໴໬ື ໦໴໌ຒຳ ຮຟ຃ ໪໴໓໭ ،١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ
ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٢ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠١ ຏຎຑ ،٥١٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١
٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຮຸ໋ າ໣ຎຨໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٢٠ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٣١٨٤
،໥໭ຮຸ໌ໟຍ໭ າ໣ຎຨໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٨١ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،ຖ໠໘໓ :ໝຎ໗ ໝສຑ ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ໪໴໓໭
໊໣ ، ١٦٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ຯ ໞເ໓ ຏຎຑ ،٦٩ :٦ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ໲໓໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋ ໭ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ໲໓ ຍຬ໛ ‫ ـ‬٢
.ດٍ ໘๶ ໴ౠເ
๶ ໣ُ  ໝສຑ ດٍ ໌َ ໴ِເ໣َ  :໦໴່໋ຍ໮ໟຍ ດ຿໭ອ ໭ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ໭
،٢٨٧ :٢ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋໭ ،٣١٩٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٥ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٦٨

ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ສ໨໋ ໞຟອ ໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ،໥ຎ໨ຳ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦໋ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
‫ﻭاﳌـﹸ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫ﺆﻣﻨﺎت ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹺ‬
‫ﺑﻐﲑ ﹶﻣﺎ‬ ‫ﻳﺆذﻭﻥ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﹸ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ ﹶ ﱠ ﹶ‬ :ດ໳໵ຍ ໩ຬ໫ ຃ຮ໘໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ،‫ﻣﺒﻴﻨﺎ‬ ‫ﲠﺘﺎﻧﺎ ﹶ ﹺ ﹾ ﹰ‬
‫ﻭإﺛﲈ ﹸ ﹺ ﹰ‬ ‫اﻛﺘﺴﺒﻮا ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﻓﻘﺪ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫اﺣﺘﻤﻠﻮا ﹸ ﹾ ﹶ ﹰ‬ ‫ﹾﹶ ﹶ ﹸ‬
،ຕຎ໨ິຣ ຮຸ໋ ،໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ຖ໠໘໓ ،‫؟‬ອ໭ຮິໟຍ ໪໴໠໋ ໞວຩ຃ ໦໣ ຏຍ໮ປ ຎ໤໓
.(١)ດ໨ິຣ ໒ໟ຃ ໒ໟ຃໭ ،ෲຍ໭ ໱ງ :ໝຎ໗
،໢໬ຘໄຳຍ໮ຑ ໻
๼ ງ ໥ຎ໤໳໹ຍ ໑ຮ໋ ຎ໣ ໞຑ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຕຍຩຎຳ ໢໬๼໧຃ ໚
ّ ື ໻໭
ອຎ໬໇ງ ໦໣ ຎ໬໴໓ ຎ໤ໟ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ທອຎ໳ະຑ໭ ،๰ຎ໘๼ ຣ ໥໮໨໣ຆ໤ໟຍ ໢໫໭
‫ ـ‬ຕ໮໏ຎໄໟຍ໭ ຖຒຠໟຍ ໦໣໭ ،ຩຎ໨໌ໟຍ໭ ໲໐ຒໟຍ ໞ໫຃໭ ໥ຎປ໭໷ຍ ໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ ،ດّຒ຤໤ໟຍ
ຎ໬໴໓ ໞຑ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋໭ ໰໔ໄຼ໤ໟຍ ໰໠໋ ອ໭ຮິໟຍ ໝຎວຩ໹ ຐຒຳ
໒໋ຎເຘ໳ ໚ໟຬຑ໭ ،໢໬ຘ໳໻໭ ໞຒ຤ຑ ໦໴ໜّິ໤ຘ໤ໟຍ໭ ໢໬ຘ໌໴ື ໰໠໋ ອ໭ຮິໟຍ ໝຎວຩງ
.ຏຎّ໫໮ໟຍ ໚໠໤ໟຍ ໻
๼ ງ ໪໴ຼ຤໳ ໻ ຍຬ໫໭ ،ຏຍ໮ຜໟຍ໭ ຮຟ໷ຍ
ّ໊ຒຘຘ໤ໟຍ ຎ໫ສຠ໳ ،ຓຮ໴ຜ໛ ໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫ ໝຎຜ໣຃ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
.ດّ໴ຜ໳ສ຤ໟຍ ຐຘໜໟຍ ໱໭ຎໄ໣ ໲໓

،٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຮຸ໋ າ໣ຎຨໟຍ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٢٠ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٦ຏຎຑ


໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٨٧ ຏຎຑ ،٥٦٨ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭
.٢٣٣ :١ ໦໴່໋ຍ໮ໟຍ ດ຿໭ອ໭ ،ຮ໴ິ໳
:١٦ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ໰໠໋ ອ໭ຮິໟຍ ໝຎວຩງ ຏຎຑ ،١٩٧ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.١٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໑໭ຮ໌໤ໟຍ ໞ໌໓ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٢٤ ຏຎຑ ،٣٥٤
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٦٩

໥ຎ໛໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪‫ـ‬ໟ໮໘ຑ ‫ ـ‬ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ ໰໨໌໣ າ໴໠໓ :໼ຣ


ًّ ຎّ໣຃໭
๼ ໛ ຏຍ໮ປ ໥ّ ຃ :‫ ـ‬...ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
໖໳ّສົ໭ ໲ຒ໧ ໞ ๼ ໛ ດຒ໴ຼ໣ ຏຍ໮ປ໭ ຮຟ຃ ໪‫ـ‬ໟ
ຏຍ໮ປ ໦໴ຑ ຓຍ໭ຎິ໤ໟຍ ໡ະ໠ທ ໰๼ຘຣ ‫ ـ‬ໞໜຸຘິ໤ໟຍ ໪໠ّ໴ຨທ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຮ຋ຍະ໠ໟ ໰ໄ໌໳ ສ໴໬ື໭
๼ ໛ ຐ຋ຎຼ໣ ຏຍ໮ປ ໥ّ ຃ :໩ຎ໨໌໣ ໞຑ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ໭ ໲
໲ຒ໧ ໞ ّ ຒ໨ໟຍ໭ ຮ຋ຍະໟຍ
ຮ໴໏ ໲໓ ໢໬ຑ ດ๼ຼຘຨ໤ໟຍ ໢໬ທຎຑ໮ຜ໣ ໊໴໤ຟ ໻ ،ຮ຋ຍະ໠ໟ ໰ໄ໌໳ ສ໴໬ື໭ ໖໳ّສົ໭
໦໴ິ຤ໟຍ ດຒ໴ຼ໣ ໥ّ ຈ໓ ،ຎ໫ຮ໴໏໭ ໢໬໨໣ ໞ
๼ ໛ ຎ໬ຑ ໡ຎ໗ ໲ຘ๼ໟຍ ດໟຎຳຮໟຍ ຮຟຄ໛ ،ຐ຋ຎຼ໤ໟຍ
ຮຟ຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤໠ໟ ຮ຋ຍະໟຍ ໰ໄ໌໴໓ .ຎ๰໌໴໤ຟ ໢໬ຘຒ໴ຼ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ໢໬ຘّ໳ຯອ໭ ໢໬ຘຒ໴ຼ໣ ໚ໟຫ ໲໓ ຎ໤ຑ ຎ๰໌໴໤ຟ ໢໬ຒ຋ຎຼ໣
໰໠໋ ຍ๰ສ຋ຍຯ ໭຃ ຎ๰໳໭ຎິ໣ ຮ຋ຍະໟຍ ຏຍ໮ປ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ຐຟ໮໳ ໻ ຏຍ໮ຜໟຍ ຍຬ໫໭
໢໴່໌ໟຍ ຮຟ໷ຍ໭ ຏຍ໮ຜໟຍ ຀ຎໄ໋ງ໭ .ໞໜຸຘິ໤ໟຍ ໪໠ّ໴ຨທ ຎ໤໛ ،ໝ໮ຳຮໟຍ໭ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຮຟ຃
ດ໓ຮ໌໤ໟຍ ໦໣ ໂ຋ຍຮຸໟຍ ຩ໮ຟ໭ ໊໣ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮ຋ຍະໟ ໪໧ຎ຤ຒຳ ໪໠ເ໓ ໦໣
ຎ໣ ໞ
๼ ໛ ෲ ໰ໄ໋຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬ສ໌ُຑ ໱
ّ ຃ ໪໴໓ າ໴ໟ ‫ ـ‬ຎ໫ຮ໴໏໭ ໪๼໘຤ຑ
໰๼ຘຣ໭ ،໪ຑຎ຤ົ຃໭ ໪ຑອຎ໗຃໭ ໪໧ຍ໮ວງ໭ ໩ຩ໻໭຃ ຀ຎ໴໛ຯ຃໭ ໪ິ໔໧ ໦໣ ‫؛‬໩ສ໳ ໲໓ ໥ຎ໛
ໞ໴ຒຳ ໲໓ ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛໭ ،໯ຮຟ ຎ໣ ໦
ّ ໬໴໠໋ ໯ຮຟ໭ ໦໴ຒຳ ໲ທ๼໼ໟຍ ໪຋ຎິ໧໭ ໪ທຍ໮ວ຃
ຎّ໤໣ ຮຜ໛຃ ໪໓ຎໄໟ຃໭ ໪໠ເ໔ຑ ໪໳ຯຎຠ໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ໪๼໧຃ ໲໓ ສ໌ُຑ ໼໓ ،໪ّຑອ ດ໤໠໛ ຀ຎ໴ຣງ
.໥໮๼໨່໳
໦໣ ດໟ໮໘໨໣ ໲໬໓ ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ :ຓອຎຒ໋ ຎّ໣຃໭
໚ໟ ຐຘ໛໭ :໮໫ ຓສ໤ຘ໌໤ໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຦ິ໧ ໲໓ ຩ໮ຟ໮໤ໟຍ໭ ،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛
ດّ໳໭ຮ໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ ໰ໟງ ຮ໣໷ຍ ໝّ໭຃ ໦໣ ໞໜຸຘິ໤ໟຍ ຮ່໧ ໥ຎ໛ ສ໗໭ ،ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٧٠

໲໫໭ ،ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໦໣ ຕຍຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ໞ໘໧ ໪๼໨ໜໟ໭ ،ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣ ໲໓


.ໝຎໜື໹ຍ໭ ໢໫໮ໟຍ ໲໓ ຀໯ອຎ໘ໟຍ ໊໗໮໴ໟ ،ດ຤໳ຮົ ດໄໟຎ໐໣
ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຩຍຮ໤ໟຍ ໥ّ ຃ ໰໠໋ ດ໨໳ຮ໗ ໥໮ໜ໳ ມຎຒຼ໤ໟຍ ໲໓ ຩ໮ຟ໮໤ໟຍ໭
ຓອຎຒ໌ໟຍ ໰໨໌໣໭ ،ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧ ໞ
๼ ໛ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໚ໟ ຐຘ໛໭ :໮໫ ຕຍອຎ໳ະໟຍ

๼ ໛ ອຍຯ ໦໣ ຏຍ໮ປ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮ຋ຍະໟ ໲ໄ໌໳ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໥ّ ຃ :໮໫ ຬຌ໨໴ຣ
ພ໬໧ ໪ທຩຎ໬ຸຑ ຖຒປ຃໭ ໰໴ຣ຃ ຎ໤๼໧ງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬ໝ໮ຳອ໭ ໲ຒ໧
ອຍຯ ໦໣ ໥ّ ຃ :໦໣ ຩອ໭ ຎ໣ ໞຜ໣ ،຀໻ຆ໫ ຓອຎ໳ຯ ໝສ໌ທ ໪ທອຎ໳ະ໓ ،໢໬໨໳ຩ໭ ຀໻ຆ໫
໕ຍສຼ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໧໷ ‫(؛‬١)໪ືຮ໋ ໲໓ ෲຍ ອຍຯ ໦໤໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
ෲຍ ຓອຎ໳ະ໛ ໲໘໴໘຤ໟຍ ໦໣ຆ໤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬ຐຠ໋ ໻໭ ،ສ໴ຣ໮ຘ໠ໟ ໡ຎທ ຮ໬່໣໭
໦໴ّ໴ຒ໨ໟຍ ຓອຎ໳ະ໛ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ະ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ໒໴ໜ໓ ໪໧ຎ຤ຒຳ
.໡໮໴ໟຍ ໰ໟງ ໞຘ໗ ຬ໨໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ ໦໣ ຓອຎ໳ະ໛໭ ،໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ໭
ໞ໌ຟ໭ ،ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ໭ ຮຟ໷ຎຑ ‫ ـ‬ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໲໓ ີຎ໘໨ໟຍ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
.ຎ໬໴໓ ໞّ໣ຄຘໟຍ ໡ສ໋໭ ،໢໬໔ໟຍ ຀໮ຳ ໩ຆຸ໨໣ ‫໊ ـ‬຿໮ໟຍ ດ໣໼໋ ຍຬ໫

:ໝຎ໗ ،໡ຎّ຤ຸໟຍ ສ໳ຯ ໦໋ ຢ໴຤ົ ສ໨ິຑ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ໰ໟງ ຓອຎືງ ‫ ـ‬١
໦໤໛ ໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ‫ ؟‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ອຍຯ ໦໤ໟ ຎ໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ໷ ຖ໠໗
.(١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٩ ຏຎຑ ،٢٧٨ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛) .໪ືຮ໋ ໲໓ ෲຍ ອຍຯ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٧١

 W‫א‬‫א‬‫א‬
ດّ໴ຜ໳ສ຤ໟຍ ຐຘໜໟຍ ໲໓ ໭ຮທ ໢ໟ ຎ໬๼໧຃ :ຎ໬໔ّ໌ເ໳໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໦໫໮໳ ຎّ໤໣໭
໲໓ ໕໭ສ๼ຼໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໻໭ ،໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ໲໨໴໠ໜໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫໭ຮ໳ ໢ໟ ໪๼໧ຈ໓ ،ດ໌ຑອ໷ຍ
໪๼໧຃ ໊໣ ،໪ຒຘ໛ ດّ໴໘ຑ ໲໓ ໰๼ຘຣ ຎ໫ຩ໮ຟ໭ ໰ໟງ ຮຸ໳ ໢ໟ ໞຑ ،໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣
໢ໟ໭ ،ດ໴໋ຩ໷ຍ໭ ຕຍອຎ໳ະໟຍ໭ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ໦໣ ຓຩອຍ໭໭ ຓຩອຎື ໞ
๼ ໛ ّ໊ຒຘຘ໳ ໥ຎ໛
໡ຎ໣໺ໟ ຓສ໳ສ໋ ຕຍອຎ໳ຯ ໯໭ອ ໪๼໧຃ ໊໣ ،໦໴ຒ໳ຬ໬ຘໟຍ ໲໓ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຮ໛ຬ໳
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
໩ຬ໬ໟ ‫ ـ‬໢໬໴໠໋ ෲຍ ໥ຍ໮຿ອ ‫ ـ‬຦໳ຎຸ໤ໟຍ ຀໻ຆ໫ ຽّຮ໌ທ ໡ສ໋ ໥ّ ຃ :ຏຍ໮ຠໟຍ໭
‫؛‬๰ຎ໘໠ໄ໣ ອຎຒວ໷ຍ໭ ອຎປ໵ຍ ໲໓ ຎ໫ຩ໮ຟ໭ ໡ສ໋ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ໻ ໢໬ຒຘ໛ ໲໓ ຓອຎ໳ະໟຍ
໩ຬ໫ ໢໬ຒຘ໛ ໥ّ ໷ ‫؛‬ດّ໴໘ຘໟຍ ຏຎຑ ໦໣ ໥ຎ໛ ໢໬ຒຘ໛ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ ໡ສ໋ ໥ّ ຃ ໝຎ໤ຘຣ໻
ຓຩຎ໓໹ຍ໭ າ໳ອສຘໟຍ ໲
ّ ຳຮ໛ ຎ໬ຑຎ຤ົ໷ ສ໨ຳ຃໭ ،ດ໓໭ຮ໌໣໭ ຓອ໮໬ຸ໣ ຖ໧ຎ໛
.ໞ໠໤ໟຍ ຮ຋ຎຳ໭ ໞຑ ،ຐ໫ຍຬ໤ໟຍ ດ๼໓ຎ໛ ໦໣ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ ໢໫ສ໨໋ ຮເ຤໳ ໥ຎ໛໭ ،ບ຤ຒໟຍ໭
຦໴ຸ໠ໟ ຖ໌໗໭ ດ໳ຎໜຣ ،໩ຎ໧ຮ໛ຫ ຎ໣ ສّ໳ຆ໳໭ ໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ໪໠໘໧ ຐຳຎ໨໳ ຎّ໤໣໭
໦໳ສ໧ຎ໌໤ໟຍ ຾໌ຑ ໥ّ ຃ :໲໫໭ ،໲ຳຎّຒ໌ໟຍ ສ໤ຣ຃ ດ໔໴໠ຨໟຍ ໊໣ ‫ ـ‬໩ຍຮປ ຏຎໃ ‫ ـ‬໲ຳ໮ໄໟຍ
໲໓ ດຑຎ຤ຼໟຍ ຐ
ّ ຳ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ຃ ໲ຳຎّຒ໌ໟຍ ດ໔໴໠ຨໟຍ ໰໠໋ ຍ໮຿ຮ໋ ໦໴໔ໟຎຨ໤ໟຍ ໦໣
،໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໩ຩອ໭຃ ໱ຬ๼ໟຍ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ຀ຎ໋ຩ ໲໓ ມຎຒຼ໤ໟຍ ‫ـ‬ຑ ໡໮ຳ໮໤ໟຍ ໪ຑຎຘ໛
،ຮ໣໷ຍ ໪໨໣ ຮິ໔ຘຳຍ ຮເຣ຃ ຎّ໤ໟ໭ ،ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຏຎຘໜໟຍ ໊໣ ໩ອຎເຣຈຑ ດ໔໴໠ຨໟຍ ຮ໣ຄ໓
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٧٢

໦໌໠ໟຎຑ ໢ໟຎ໇ ໝّ໭຃ ຖ໧຃ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ ຓອຎຒ໌ໟຍ ໩ຍອ຃໭ ຏຎຘໜໟຍ ຢຘ໔໓ ،຦໴ຸໟຍ ຮໜ໧ຄ໓
๼ ວ໢
.(١) ຎ๰ິ໣ຎວ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢ّ ໬๼໠ໟຍ .໊ຑຍຮໟຍ ໢ّ ປ ،ບໟຎຜໟຍ ໢ّ ປ ،໲໧ຎຜໟຍ ໢ّ ປ ،๰໻໭ّ ຃ ໪ຑ ຃ສຑຍ໭ ،໲๼໨໣
ໞຑ ،໥໭ສ໧ຎ໌໤ໟຍ ໪ຑ ຽຮ໋ ຎ໣ ຩຍຮ໤ໟຍ າ໴ໟ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳ :ດ໬໳ສຑ ຦໴ຸໟຍ ໝຎ໘໓
،໪๼໨ຳ໭ ໡ຩກ ໲໨ຑ ໲໓ ໞຘ໘ໟຍ ຃ສຑ ໱ຬ๼ໟຍ ໮໫໭ ،ໞ໴ຑຎ໫ ໞທຎ໗ ໞ໴ຑຎ໗ :໢ໟຎ໇ ໝّ໭ຄຑ ຩຍຮ໤ໟຍ
:ບໟຎຜໟຎຑ໭ ،໒ໟຎຳ ໦ຑ ອຍສ໴໗ ໪໤ຳຍ໭ ،ّ໲ຒ໨ໟຍ ຢໟຎົ ດ໗ຎ໧ ຮ໗ຎ໋ :໲໧ຎຜໟຎຑ ຩຍຮ໤ໟຍ໭
໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໞທຎ໗ ،໢ຠ໠໣ ໦ຑ ໦໤ຣຮّ ໟຍ ສຒ໋ :໊ຑຍຮໟຎຑ໭ ،ຎ໳ຮ໛ຯ ໦ຑ ໰໴຤໳ ໞທຎ໗
໲໓ ຩຍຯ໭ .໪໣ຍຮ໛ງ໭ ،໪໧ຄື ໊໓ອ ،໪໧ຎ໴ຑ ດ໔໴໠ຨໟຍ ໊໤ຳ ຎ໤ّ ໠໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ
.(٢)໰໌ຳ ໦ّ໤໣ ໢໘ຘ໧ຍ :໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ າໟຎຠ໣
໡ສ໋ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ໻ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ໟ ຀໻ຆ໫ ໞຜ໣ ຽّຮ໌ທ ໡ສ໌໓ ،໥ຎ໛ ໒໴໛໭
ບ໳ສ຤ໟຍ ຐຘ໛ ໲໓ ຮ໛ຬ໳ ໢ໟ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໣ ຢ໴຤ົ ໦໣ ໢ໜ໓ ،ຎ໫ຩ໮ຟ໭
.໯ຮຒໜໟຍ
ໝ໭ّ ຃ ຖ໧຃ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ :ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ຩ໮ຟ໭ ໱ّ໮໘໳ ຎّ໤໣ ໪ຟ໮ໟຍ ຍຬ໫ ໞຑ
๼ ວ໢
໲໓ ຎ໬ທ໮ຒປ໭ ،຦ໟຍ ...ບໟຎຜໟຍ໭ ໲໧ຎຜໟຍ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ປ ،๰໻໭ّ ຃ ໪ຑ ຃ສຑຍ໭ ،໲๼໨໣ ໦໌໠ໟຎຑ ໢ໟຎ໇
໻ ໪๼໧ຈ໓ ،ດّ໴ຜ໳ສ຤ໟຍ ໢໬ຒຘ໛ ໲໓ ດປ໼ຜໟຍ ຦໳ຎຸ໤ໟຍ ຎ໫ຮ໛ຬ໳ ໢ໟ ໚ໟຬໟ໭ ‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ
ຎ໬໤ໜ຤໓ ،໻ ໭຃ ،๰ຍສ໨ຳ ຓຮຒຘ໌໣ ຎ໬๼໧ຄຑ :ຎ໨໠໗ ຀ຍ໮ຳ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ອ໭ສົ ໞົ຃ ໲໓ ໝຎໜືງ

ّ ປ :ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ຩ໮ຟ໮໤ໟຍ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،ອສຼ໤ໟຍ ໲໓ ຕຩອ໭ ຍຬໜ໫ ‫ ـ‬١


.໊ຑຍຮໟຍ໭ ບໟຎຜໟຍ໭ ໲໧ຎຜໟຍ ໦໌ໟຍ ໢
.ຎ๰ິ໣ຎວ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ໬໠ໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٢٣٨ :٣ ໪ໟຎຟອ ໲໓ ໡໮໠໌ໟຍ ຮ຤ຑ ສّ໴ິໟຍ ຎ໫ຮ໛ຫ໭ ،٢٦٩ ‫ ـ‬٢٦٨ :ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٧٣

‫؛‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຍ໮໠໘໨໳ ໢ໟ ຎ໤๼໧ງ໭ ،໢໬ຒຘ໛ ໲໓ ຎ໫໭ຮ໛ຫ ໲ຘ๼ໟຍ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ຮ຋ຎຳ ໢ໜຣ
໭຃ ຎ๰໓໮ວ ‫؛‬ຎ໫ຮຸ໧໭ ຎ໫ອຎ໬໇ຈຑ ໙ຍຬ໧ກ ໢໬ໟ ຢ໤ິ໳ ໻໭ ،ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ຩ໮ຟ໮ໟ
.ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ຩ໮ຟ໭ ສ๼໛ຆ໳ ຎّ໤໣ ຍຬ໬໓ ،ຓຍອຍສ໣
ດ໴໋ຩ໷ຍ ໲໓ ໮໫ ໞຑ ،๰ຎ໴ّຜ໳ສຣ ຎ๰ຑຎຘ໛ າ໴໠໓ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໞຜ໣ ຎّ໣຃໭
໲໓໭ ،ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ດ໴ໟຎວ ຦ິ໨ໟຍ ຾໌ຑ ໥ّ ຃ ໯ຮ໧ ໚ໟຬໟ໭ ‫؛‬๼ູຍ໮ຨ໠ໟ ຏຍຩ໵ຍ໭
ຖໟّສຑ ຎ໬ເ໌ຑ ໲໓໭ ،ຎ໬໴໠໋ ຐໄື ໭຃ ຖ໴຤໣ ໚ໟຫ ສ໌ຑ໭ ດຘຒຜ໣ ຖ໧ຎ໛ ຎ໬ເ໌ຑ
.ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຎ໤໛ ຎ໬ຑ ມّຮຼ໣ ຮ໴໏ ໦ໜໟ໭ ،ຎ໬໧໮໤ເ໤ໟ ດ໠໣ຎື ດ໠໤ຠຑ

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ‫ ـ‬໡ّສ໘ທ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໯໭ອ ສ໗ ຦໴ຸໟຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣
ອ໮໬ຸ໤ໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ຮຼຘຨ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ຎ໫ຍ໭ອ (١)
ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ ມຎຒຼ໣
.ຮ໴໐ຼໟຍ ມຎຒຼ໤ໟຍ ‫ـ‬ຑ
،(٢)ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ໡ّສ໘ທ ຎ໤໛ ‫ ـ‬ຎ໬໠໘໧ ສ໗໭
ສّ໴ິໟຍ໭ ،(٣)ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໱ສ໬ຸ໤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ຎ໫ຮ໛ຫ໭

.٤٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


.٣٣٢ ‫ ـ‬٣٢٨ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.٤٨٥ ‫ ـ‬٤٨٠ :ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٧٤

ມຎຒຼ໤ໟຍ ໪໴ຑຎຘ໛ ໲໓ ໲໤໌໔ໜໟຍ໭ ،(١)ຮ຋ຍະໟຍ ມຎຒຼ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ


(٢)

໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ໭ ،(٤)ອຍະ໤ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໝّ໭໷ຍ ສ໴໬ຸໟຍ໭ ،(٣)໦໴໣໷ຍ ສ໠ຒໟຍ ໭


،(٧)ຮ຋ຍະໟຍ ດ໔຤ທ ໭ (٦)ຩຎ໌໤ໟຍ ຩຍຯ ໭ (٥)ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ‫ـ‬໛ ໪ຒຘ໛ ຾໌ຑ ໲໓
໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ‫ ـ‬໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ຓຬ໣໼ທ ໦໣ ໮໫໭ ‫ ـ‬໲໨໳໭ະ໘ໟຍ ໲຿ອ ໰ໟ໮໤ໟຍ໭
،(٩)ຮ຋ຍະໟຍ ຓສ໤໋ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໲໤໇ຎໜໟຍ ອສ໴ຣ ສّ໴ິໟຍ໭ ،(٨)຀ຍຮ໫ະໟຍ ໢๼໠່ທ
๼ ຣ ໲໓ ອຍ໮໧໷ຍ ຢ໴ຑຎຼ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຮّຒື ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ສّ໴ິໟຍ໭
ຕ໼ໜຸ໣ ໞ
໲໓ ໦໴໌ໟຍ ອ໮໧ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໲ທຎ໧ຎຒ໬ໄົ໻ຍ ໦ິຣ ສ໤ّ ຤໣ ຦໴ຸໟຍ໭ ،(١٠)ອຎຒວ໷ຍ
໲ໟຎ໌໤ໟຍ ໮ຑ຃ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ໭ ،(١١)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ຓອຎ໳ຯ ໰ໟງ ໲ຸ໤ໟຍ
ດّ໴໔໴໛ ໥ຎ໴ຑ ໲໓ ດໟຎຳອ ໲໓ (໲ຳຎຒ໠ໜໟຍ) ໦ິຣ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ສ໤ّ ຤໣ ຦໴ຸໟຍ ໦ຑຍ

.٢٧١ ‫ ـ‬٢٦٩ :ຮ຋ຍະໟຍ ມຎຒຼ໣ ‫ ـ‬١


.٦٤٤ ‫ ـ‬٦٤١ :໲໤໌໔ໜໟຍ ມຎຒຼ໣ ‫ ـ‬٢
.٣٨٥ ‫ ـ‬٣٨٢ :໦໴໣໷ຍ ສ໠ຒໟຍ ‫ ـ‬٣
.١٨٤ ‫ ـ‬١٧٩ :ອຍະ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٤
.٢٩٠ :٩٨ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ‫ ـ‬٥
.٢٣٦ ‫ ـ‬٢٣٤ :ຩຎ໌໤ໟຍ ຩຍຯ ‫ ـ‬٦
.٤٢٦ ‫ ـ‬٤٢٣ :ຮ຋ຍະໟຍ ດ໔຤ທ ‫ ـ‬٧
.٤٠٥ ‫ ـ‬٤٠٣ :຀ຍຮ໫ະໟຍ ໢๼໠່ທ ‫ ـ‬٨
.١٥٠‫ ـ‬١٤٧ :ຮ຋ຍະໟຍ ຓສ໤໋ ‫ ـ‬٩
.٢٠٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٤١ :٢ ອຍ໮໧໷ຍ ຢ໴ຑຎຼ໣ ‫ ـ‬١٠
.٢٨٨ ‫ ـ‬٢٨٦ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ຓອຎ໳ຯ ໰ໟງ ໲ຸ໤ໟຍ ໲໓ ໦໴໌ໟຍ ອ໮໧ ‫ ـ‬١١
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٧٥

.຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໥ຍ໮໨໋ ຖ຤ທ ຖ໌ຒໃ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ


:໢໬໨໣ ،ດ໋ຎ໤ຟ ‫ ـ‬ຎ໬໇ຎ໔ໟ຃ ຾໌ຑ ໰໠໋ ໖๼໠໋ ໭຃ ،ຎ໬ເ໌ຑ ໭຃ ‫ ـ‬ຎ໬ຣຮື ສ໗໭
،຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໧ຎືຎໜໟຍ ໪๼໠ໟຍ ຐ໴ຒຣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١
.(້໮ຒໄ໣)
໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໢ຳຎ໘ໟຍ ໮ຑ຃ ຦໴ຸໟຍ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໞເ໔ໟຍ ໮ຑ຃ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٢
໲໓ ອ໭ສຼໟຍ ຀ຎ໔ື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໱ຮຘ໨໠໛ ‫ـ‬ຑ ຐ໘๼ ໠໤ໟຍ ،໲໧ຍຮ໬ໄໟຍ ໱ອ໮໨ໟຍ ໱ຩຎ໫
.(້໮ຒໄ໣) ،ອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື
ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ ໱ອ໮໨ໟຍ ໝ໮ຳຮّ ໟຍ ສຒ໋ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٣
.(້໮ຒໄ໣) ،຀ຍອ໮ືຎ໋
໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຩຎ໣ຍຩຮ໴໤ໟຍ ‫ـ‬ຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ຮ໗ຎຑ ສ໤ّ ຤໣ ສ໴ّິໟຍ ‫ ـ‬٤
.(١)ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ບ໳ຩຎຣ຃ ມຮື ໲໓ ດ໳ّ໭ຎ໤ິໟຍ ຢືຍ໭ຮໟຍ
ດّຠຣ ‫ـ‬ຑ ຐ๼໘໠໤ໟຍ ෲຍ ໪໤ຣອ ໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ ຮ໗ຎຑ ສّ໤຤໣ ສّ໴ຳ ຝຎ຤ໟຍ ‫ ـ‬٥
.(٢)ຎ໬໨໣ ຩຎ໔ຘິ໳ ຎ໣ ໥ຎ໴ຑ໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ດ໳ຍ໭ອ ໲໓ ໪ຘໟຎຳອ ໲໓ ໡໼ຳ໹ຍ

ّ ອຎິ໧ຍ໮ຨໟຍ ໱໮ຳ໮໤ໟຍ ຮ໔໌ຟ ໢ຳຎ໘ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໦໴ິຣ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬٦

.٢١٦ :ດ໳ّ໭ຎ໤ິໟຍ ຢືຍ໭ຮໟຍ ‫ ـ‬١


ດ໨ຳ ໲໓ ດ໋໮ຒໄ໣ ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ດໟຎຳຮໟຍ໭ ،໰໓໮ຘິ໣ ໪๼໧ງ :ໝຎ໗໭ ،٣٨ :ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٢
.١٢٥٨
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٧٦

.(١)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ


໒ໄຑ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ຎ໤ّ໴ຳ ຀ຎຒຠ໨ໟຍ ຓຮຘ໌ໟຍ ໰໠໋ ຀ຍະ໌໠ໟ ດ໌ຠ໔໣ າໟຎຠ໣ ‫ ـ‬٧
.(٢) ١٢٧٣ ໰໓໮ຘ໤ໟຍ ໱ຩຎຑກ ຮ໴ຼ໧ ໲໠໋ ອຍສໟຩ ໦ຑ ໦໴ິຣ ສّ໴ິ໠ໟ ຀໼ຑຮ໛
໲໠໋ ຯ໭ອ໮໧ ໰ໟ໮໤໠ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ໦໴໘໓ຎຨໟຍ ຓຎຠ໧ ‫ ـ‬٨
.(٣)໲ຳອຎ໓ ،١٣٠٩ ໰๼໓໮ຘ໤ໟຍ ،໲໣ຎໄິຒໟຍ ຮ໗ຎຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ
ຕ໼ໜຸ໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໗ຍຮ໨ໟຍ ໱ສ໬໣ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໰ໟ໮໤ໟຍ ‫ ـ‬٩
.(٤)໡໮໠໌ໟຍ
໊໣ຎຟ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໦໴໧ຍ໮໘ໟຍ ຐຣຎົ ໲ّ໤໘ໟຍ ໢ຳຎ໘ໟຍ ໮ຑ຃ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ‫ ـ‬١٠
.(٥)ຕຎຘຸໟຍ
،໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ،໲ຒ໳ຮຠໟຍ ອຍະ໬ໟຍ ໊໴໔ື ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໢໇ຎ໛ ສ໤ّ ຤໣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١١

.٤٦٧ :٥ ດ໌໴ຸໟຍ ໥ຎ໴໋຃໭ ،٣٠٧ :١٣ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬١


໩ຮ໛ຫ໭ ،١٠٤ ໢໗ຮຑ ،ອຎິ໧ຍ໮ວ ໲໓ ،໱ອຎິ໧ຍ໮ຨໟຍ ໞ຿ຎ໔ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ໪໨໣ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٢
.ຓຮ໫ຎໄໟຍ ຓຮຘ໌ໟຍ ຐ຋ຎຼ໣ ໲໓ ،ດ໌ຠ໔໤ໟຍ າໟຎຠ໤ໟຍ ໥ຍ໮໨໌ຑ ،٣٦٧ :١٩ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓
ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ໭ ،١٠٣ ໢໗ຮຑ ،໩ຎຸ໧ຎ໣ຮ໛ ໲໓ ໱ຩຮຟ໭ຮຒໟຍ ດຳອສ໣ ດຒຘໜ໣ ຕຎໃ໮ໄຨ໣ ໦໣ ‫ ـ‬٣
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ຏຍ໮ປ ໲໓ ໦໴໘໓ຎຨໟຍ ຓຎຠ໧ ໥ຍ໮໨໌ຑ ،٥٧ :٢٤
.١٨٨٨٩ ໢໗ຮຑ ໱ຩຮຟ໭ຮຒໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٤
ມຮື ໲໓ ອ໭ສຼໟຍ ຀ຎ໔ື .١٠٧٥٦ ໭ ٧٥٨٦ ໢໗ຮຑ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٥
.٩١ :١ ອ໮ືຎ໌ໟຍ ຓອຎ໳ຯ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٧٧

.(١)໊ຑຍຮໟຍ ໞຼ໔ໟຍ ໲໓ ໦໳ອ໭ຎຠ໤ໟຍ ດ໔຤ທ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓


ບ໴ຣ ،໲໫ຎຸ໧ຎ໣ຮໜໟຍ ໲໧ຎ໬ຒ໬ຒໟຍ ຮ໗ຎຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ສ໤ّ ຤໣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١٢
ຓ໼ົ ໝ໮ຣ ໥ຎຘໟຄິ໣ :໥ຍ໮໨໋ ຖ຤ທ ໞເ໔ໟຍ ໊໣ຎ໘໣ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຓອຎ໳ະໟຍ ຮ໛ຫ
.(٢)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
໲໓ ໪ຘໟຎຳອ ໲໓ ،໲໧ຎືຎໜໟຍ ໊໴໤ຳ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໦ິ຤໣ ສ໤ّ ຤໣ ໰ໟ໮໤ໟຍ ‫ ـ‬١٣
.(٣)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
،໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ ،໲໧໼໴ຠໟຍ ໲ຘ໔ຸໟຍ ໲໘ທ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໗ຎຑ ສ໤ّ ຤໣ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬١٤
.(٤)ຎ໬ຘ໴ّ໔໴໛໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ດໟຎຳອ ໲໓
໲໓ ،໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ ໲ຘ໔ຸໟຍ ໱໮ຳ໮໤ໟຍ ຮ໗ຎຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ෲຍ ສຳ຃ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬١٥
.(٥)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛

໲໓ ໪໨໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ໭ ،١٧١٣ ໢໗ຮຑ ຀ຎໄ໐ໟຍ ໒ືຎ໛ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬١
ດ໔຤ທ ໭ ອ໭ຎຠ໤ໟຍ ດ໔຤ທ ໥ຍ໮໨໋ ຖ຤ທ ຎ໬໴໓ ຮ໛ຫ ٤٣٧٠ / ٢ ໢໗ຮຑ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣
.໦໳ອ໭ຎຠ໤ໟຍ
.١٤ :٢٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ໭ ،٣٠٠٣ ໢໗ຮຑ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٢
.٢٢١٧ / ١ ໢໗ຮຑ ໲໧ຎக໳ຎຒ໠கໟຍ ສّ໴ິໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ຎ໬໨໣ ດ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٣
.ຕຎ຿໭ຮໟຍ ໦໋ ໼
๰ ໘໧ ٧٩ :١٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٤
໑໭ຮ໌໤ໟຍ ຮ໗ຎຑ ສّ໤຤໣ ສّ໴ິໟຍ ໩ສໟ໭ ໲໨ປّສຣ :໩ّຮຳ ັّສ໗ ໝຎ໗ ،٣٠٧ :١٣ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٥
.໥ຎ໬໔ົຄຑ ໪ຘຒຘໜ໣ ໲໓ ຩ໮ຟ໮໣ ໪๼໧຃ ،ຎ໏ກ ຝຎ຤ຑ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٧٨

໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ອຍສ໣ ຖ໌໳ຮື ຮ໔໌ຟ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໲


ّ ໠໋ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١٦
ຓອຎ໳ຯ ດّ໴໔໴໛ ໲໓ ອ໭ຮິّ ໟຍ ດ໨๼ຟ ດ໤ຟຮທ ໲໓ ອ໮ປຄ໤ໟຍ ພ໳ຎຘ໧ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໧ຍຮ໬ໄໟຍ
.(١)ອ໮ືຎ໌ໟຍ
،ສໟ໮໤ໟຍ ໱ຯຍຮ໴ຸໟຍ ،ໞົ໷ຍ ໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ ໲ຒ໧ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໴໔໣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١٧
.(٢)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓
ຆໟຆ໠ໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໱ຮຘິຒຸໟຍ ໱ະ໳ຮຒຘໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ෲຍ ຮຼ໧ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬١٨
.(٣)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ສ໴໬ຸໟຍ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ສ໴ເ໨ໟຍ
໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໱ຮຘິຒຸໟຍ ໱ະ໳ຮຒຘໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໦ຑ ෲຍ ຮຼ໧ ຦໴ຸໟຍ ຐຘ໛໭ ‫ ـ‬١٩
ດ໋໮ຒໄ໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ດໟຎຳອ ຎ໧ຮຼ໋ ຦໳ຎຸ໣ ຾໌ຒໟ໭ :ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ
.(٤)ຩຎ໌໤ໟຍ ໡໮໴ໟ ຩຎຒ໌ໟຍ ຓຮ໴ວຫ ‫ـ‬ຑ ໰໤ّ ິທ
໲໓ ໦໴໨ໃຎ໘ໟຍ (ຎ໧ສ໠ຑ ຀ຎ໬໘໓) ໦໣ ໦໴ໃຎຳ໷ຍ ຾໌ຒໟ໭ :ຎ๰ເ໳຃ ຐຘ໛໭ ‫ ـ‬٢٠
ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ໒໴ໟຄທ ຀ຎ໨ຜໟຍ໭ ດّ໴຤ຘໟຍ ໑໻ກ ໪໓ّຮຸ໣ ໰໠໋ ໱໮໠໌ໟຍ ັّສ໘໤ໟຍ ສ໬ຸ໤ໟຍ

ໝຎ໗ ،٤٧ :٢٤ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ໭ ،٣٠٨٩ ໢໗ຮຑ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດّ໴ໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬١
໲໧ຍຮ໬ໄໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ໩ຮ໛ຫ໭ ،ພ໳ຎຘ໨ໟຍ ດຠ໴ຘ໧ ໩ຮຼຘຨ໣ ໪ໟ໭ ໝຎ໣໵ຍ ດ໳ຎ໏ ໲໓ ຮ໛ຫ :໩ّຮຳ ັّສ໗
.ຕ໻໻ສຘຳ໻ຍ ໙ຮຘຑ ອ໮ປຄ໤ໟຍ ພ຋ຎຘ໧ ໦໣ ຮຼຘຨ໣ :ໝຎ໗໭ ،٥٠ :٢٤ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓
.٣٠٨ :١٣ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ໭ ،٣٧٥ ໢໗ຮຑ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດ໴ّໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٢
.٣٨٧ :١٨ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٣
.١٦ :١٠ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ໭ ،٣٨:ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ ‫ ـ‬٤
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٧٩

.(١)ຕຎ໘ຜໟຍ ຾໌ຑ ໲ໟ ໰ໜຣ ຎ໣ ໰໠໋ ຀ຍອ໮ືຎ໋


ຏຍ໮ຟ໭ ໝຍຆຳ ،໲໧ຍອສ໧ຯຎ໤ໟຍ ໲໓ຮື຃ ໱ສ໬໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໰ໟ໮໤ໟຍ ‫ ـ‬٢١
.(٢)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ດ໴ّ໔໴໛ ໲໓
ດໟຎຳອ ໲໓ ،໲໫ຎຸ໨໣ຮໜໟຍ ໦໤ຣຮّ ໟຍ ສຒ໋ ຎ໏ກ ໦ຑ ໢໴ຣຮّ ໟຍ ສຒ໋ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٢٢
. (٣)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ດ໴ّ໔໴໛ ໲໓
ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ ໱໮ຳ໮໤ໟຍ ໢ືຎ໫ ສّ໤຤໣ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬٢٣
.(٤)຀ຍອ໮ືຎ໋
໖໴໘຤ທ ໪ຘໟຎຳອ ໲໓ ໲໨໴ິ຤ໟຍ ،໲ຟ໭ຎິໟຍ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ໦ິຣ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬٢٤
.(٥)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓
،໲໔ຠ໨ໟຍ ໲ຘືຮໟຍ ໲໫ຩອຎ୽ໟຍ ຮ໴ຼ໧ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ສّ໤຤໣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ‫ ـ‬٢٥
.(٦)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໪ຑຎຘ໛ ໲໓

.໖ຑຎິໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬١


ຮວກ ໲໓ ໡ຍຮ຤ໟຍ໭ ໝ໼຤ໟຍ ໦໣ ໡໼ຳ໹ຍ ຮ຋ຎ໌ື ຏຎຘ໛ ໦໣ ດ໳ຮຠ຤ໟຍ ດ໴໧ຎຜໟຍ ດ໌ຒໄໟຎຑ ໖຤ໟ຃ ‫ ـ‬٢
.١١٤٣٢٢ ໢໗ຮຑ ،໲໔ຠ໨ໟຍ ໲ຸ໋ຮ໤ໟຍ ສّ໴ິໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ،ຏຎຘໜໟຍ
.٤٦٦ :٧ ດ໌໴ຸໟຍ ໥ຎ໴໋຃ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٣
.٨٥ :١ ອ໭ສຼໟຍ ຀ຎ໔ື ຐຣຎົ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٤
.٢٦٠٣ ໢໗ຮຑ ໢໘ຑ ໢່໋໷ຍ ສຠິ໤ໟຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ຎ໬໨໣ ດ໴ّໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٥
໩ຮ໛ຫ໭ ،١٢٣٧٠ ໢໗ຮຑ ດّ໳໮຿ຮໟຍ ດ໧ຎຘຳ໷ຍ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ໪໨໣ ດ໴ّໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ،ດ໴ّຳອຎ໔ໟຍ ດ໐໠ໟຎຑ ‫ ـ‬٦
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨٠

ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ດໟຎຳອ ໲໓ ໱ຩຎຑກຮຘຳ໻ຍ ຮ໔໌ຟ ສ໤ّ ຤໣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٢٦


.(١)຀ຍອ໮ືຎ໋
ຓອຎ໳ຯ ດ໳ຍ໭ອ ໲໓ ໪ຘໟຎຳອ ໲໓ ،໲໨໴ິ຤ໟຍ ໦ິຣ ໦ຑ ෲຍ ຮຼ໧ ສّ໴ິໟຍ ‫ ـ‬٢٧
.(٢)຀ຍອ໮ືຎ໋
໱ສ໬໣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໂຒຳ ໦໴ິຣ ສ໤ّ ຤໣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ສّ໤຤໣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ‫ ـ‬٢٨
.(٣)຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໱ຮ຋ຎ຤ໟຍ ໲໧ຎຘຳຮ໬ຸໟຍ
໲໓ ،໲
ّ ໔ຠ໨ໟຍ ໲
ّ ໬ຸ໤໘ໟຍ ໢ຳຎ໗ ໰ໟ໮໤ໟຍ ໦ຑ ໦໴ິຣ ສّ໤຤໣ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٢٩
.(٤)ຎ໬໴໓ ຕ໼໤ຘ຤໤ໟຍ ໊໤ຟ໭ ແຎ໴ຘຣ໻ຍ ໖໳ຮໃ ໥ຎ໴ຑ໭ ຎ໬ຘّ໴໔໴໛໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
ຐ໘๼ ໠໤ໟຍ ،໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໥ຍຮ໴ື ຍຯຮ໴໣ ໦ຑ ຮຒ໛຃ ໲໠໋ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٣٠
.(٥)ອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ມຮື ໲໓ ອ໮໧ ໰໠໋ ອ໮໧ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໡໼ຳ໹ຍ ອສົ ‫ـ‬ຑ
໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໔ຠ໨ໟຍ ໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ ໲໔໳ຮ໐ໟຍ ໲໠໋ ໦ຑ ໱ສ໬໣ ສ໴ّິໟຍ ‫ ـ‬٣١
ຮວກ ຏຎຘ໛ ໪ໟ໭ ،ຎ໬ຘّ໴໔໴໛໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ໯ຮຒໜໟຍ ດ໳ّ໭ສ໬໤ໟຍ ດວຮຼໟຍ

.٣٠٨ :١٣ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓


.٧٩ :١٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ໭ ،٢٥١٧ ໢໗ຮຑ ອ໻ຎິ໬ຒຳ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ຎ໬໨໣ ດ໴ّໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬١
.٢٥٢٧ / ٣ ໢໗ຮຑ ອ໻ຎິ໬ຒຳ ດຒຘໜ໣ ໲໓ ຎ໬໨໣ ດ໴ّໄ๼ ວ ດຨິ໧ ສຟ໮ທ ‫ ـ‬٢
.ສ຋ຍ໮໔ໟຍ ສ຋ຍ໭ຯ ໲໓ ໦໴ິຣ ສّ໤຤໣ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ໒ໟຆ໤ໟຍ ສໟ໭ ໦໋ ໼
๰ ໘໧ ،٨٠ :١٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٣
.٧٩ :١٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ໭ ،٥١٨ :٧ ໥ຍຮ໬ໃ ດ໌໣ຎຠໟ ດّ໳ະ໛ຮ໤ໟຍ ດຒຘໜ໤ໟຍ ຓຮຸ໧ ຕຎໃ໮ໄຨ໣ ‫ ـ‬٤
.١٧٥ :٨ ດ໌໴ຸໟຍ ໥ຎ໴໋຃ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٨١

.(١)໖ຑຎິໟຍ ຏຎຘໜ໠ໟ ຺໴ຨ໠ທ ໮໫໭ ،໯ຮ໐ຼໟຍ ດ໳ّ໭ສ໬໤ໟຍ ດວຮຼໟຍ ໪໤ຳຍ


໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໲໧ຎக໳ຎ୙໠ஔ ຎ຿ອ ຍຯຮ໴໣ ໦ຑ ෲຍ ດ໳ຍສ໫ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ‫ ـ‬٣٢
.(٢)ດّ໴຋ຎ໴ເໟຍ
໲໓ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຩຍຯ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ،໱ສ໨໬ໟຍ ໱໮໘໨ໟຍ ໲໘ທ ສ໤ّ ຤໣ ສ໴ّິໟຍ ‫ ـ‬٣٣
.(٣) ຎ໬ທອຎ໳ຯ໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໝຎ໤໋຃
໦ິ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ສ໴ّິໟຍ ຓຬ໣໼ທ ໦໣ ‫ ـ‬໲໗ຍຮ໌ໟຍ ໲໔ຠ໨ໟຍ ໲ຒ໨ໟຍ ສຒ໋ ຦໴ຸໟຍ ‫ ـ‬٣٤
.(້໮ຒໄ໣) ،໲໔ຨ໤ໟຍ ະ໨ໜໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ‫ ـ‬໲໗ຍຮ໌ໟຍ ໦໳ສໟຍ ຀ຎ໴຿ ຎ໗ກ໭ ،໲໧ຎ໬໔ົ໷ຍ
໲ຣ໮ໟຍ ໊໴ຑຎ໨໳ ໦໣ ຎ໫ອ໭ສົ ດ຤
ّ ົ ຖຒຜທ ໲ຘໟ๼ຍ ອຩຎຼ໤ໟຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
໰໠໋ ຍ໮໤ໟຎິທ໭ ،ໝ໮ຒ໘ໟຎຑ ຎ໫໮໘๼ ໠ທ໭ ຎ໫໮໠໘໧ ໢໬໧๼ງ ບ໴ຣ ‫؛‬໰ໟຎ໌ທ ෲຎຑ ດ໠ຼຘ๼໤ໟຍ
໱຃ ໥໭ຩ ໦໣ ໪ຜ຤ຑ ້໮຿໮໣ ໰ໟງ ໊ຟຮ໳ ໢໬໨໣ ສຣຍ໭ ໞ
๼ ໛ ໥ّ ງ ບ໴຤ຑ ،ຎ໬ຘ໳ຍ໭ອ
.ຎ໬ທ຀ຍຮ໗ ໰໠໋ ໦໴ຒ໇ຍ໮໣ ຍ໮໧ຎ໛໭ ،໢໬໨໴ຑ ຓອ໮໬ຸ໣ ຎ໬໧๼ງ :ໝ໮໘ໟຍ ໦ໜ໤໳ ໞຑ ،ຎ໬໴໓ ະ໤໏

 W‫א‬‫א‬
ຏ໮໌ຸໟຍ ໦໴ຑ ໲໤໠ິໟຍ ຶ໳ຎ໌ຘໟຍ ດ໤ໜຣ໭ ຓສຣ໮ໟຍ ໆ໔ຣ ຃ສຒ໣ ໰ເຘ໘໣ ໥ّ ງ

.٣٩ :١٥ ດ໌໳ອຬໟຍ ‫ ـ‬١


.١٣٢ :١٥ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ،ດ໴ّຳອຎ໔ໟຍ ດ໐໠ໟຎຑ ‫ ـ‬٢
.١١ :١٢ ດ໌໳ອຬໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ،໭ຩອ๸໻ຎຑ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨٢

ໞຒ໗ ໦໣ ໪໴໠໋ ສ๼໛ຆ໤ໟຍ໭ ،຀໯ຩຎຒ໤ໟຍ ໢


ّ ໫຃ ໦໣ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ໭ ‫ ـ‬ດّ໴໣໼ຳ໹ຍ ຐ໫ຍຬ໤ໟຍ໭
໻ ຩອ໭ ບ໴຤ຑ ‫؛‬ຎ໬ຘ໳ຎ໋ອ ໰໠໋ ຩّສຸ໤ໟຍ ດّ໴໘ຘໟຍ ອຎປກ ໦໣ ສّ ື຃ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ໭ ،້ຮຸໟຍ
ໝّ໭຃ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ :ດ໠໤ຟ ອ໭ສົ ດّ຤ົ ໡ສ໋ ໮໫ ‫( ـ‬١)໪‫ـ‬ໟ ດّ໴໘ທ ໻ ໦໤ໟ ໦໳ຩ
๼ ວ໢
໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ...໊ຑຍຮໟຍ໭ ،ບໟຎຜໟຍ໭ ،໲໧ຎຜໟຍ ໦໌ໟຍ ໢
ّ ປ ،๰໻໭ّ ຃ ໪ຑ ຃ສຑຍ໭ ...໢ໟຎ໇
،ດຑຎ຤ຼໟຍ ໦໌ໟ ໦໣ ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໪ຑ ໲໣ອ ຎ໣໭ ໦໴ຸໟຍ ໊໓ອ ຐຟ໮໳ ຍຬ໫໭ ،໡໼ّິໟຍ
.ດ໤໴່໋ ອຎປກ໭ ໊໓ຎ໨໣ ໞຼ຤ທ ໚ໟຬຑ໭
ດ໤๼໠ິ໤ໟຍ ອ໮໣໷ຍ ໦໣ ‫ ـ‬ຓສຣ໮ໟຍ ໆ໔ຣ ໲໫໭ ‫ ـ‬໯ຮຒໜໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃ :ຏຍ໮ຠໟຍ໭
໖໳ຮໄຑ ໻ ،ຢ໴຤ົ ໮຤໧ ໰໠໋ ໚ໟຫ ໖໴໘຤ທ ໲໓ ໡໼ໜໟຍ ໦
ّ ໜໟ໭ ،ຎ໬໴໓ ດ໬ຒື ໻ ໲ຘ๼ໟຍ
໻ ໪๼໧຃ ຍ໭຃ອ ຎ໣ ໞ
๼ ໛ ຍ໮ໄ໘ຳ຃ ໢໬๼໧ຈ໓ ،ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຀ຎ໨ຑ຃ ຾໌ຑ ໪໠໌໓ ຎ໤໛ ໞໃຎຑ໭ ຝ
ّ ໮໌໣
໦໣ ຍ๰ຮ໴ຜ໛ ຍ໮ໄ໘ຳຄ໓ ،໢໬ທສ໴໘໋ ໪໴໠໋ ຍ໮໨ຑ ຎ໣ ໖ຑຎໄ໳ ໻໭ ،໢໬ໜ໠ິ໣ ຮ໫ຎ໇ ໖໓ຍ໮໳
ّ ໠໋ ໞ຋ຎເ໓ ໲໓ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ
໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໲
໲໓ ຎ໬ເ໌ຑ ໰ໟງ ຎ໧ຮື຃ ຎ໤໛ ،໥໮ّຒ຤໳ ຎ໤ຑ ຎ໫໮ໟّສຑ ໭຃ ،໢໬ຣຎ຤ົ ໭຃ ໢໫ສ໴໧ຎິ໣
ຐຟ໮໳ ຍຬ໫໭ ،໱ອ໮໨ໟຍ ໩ຩ໮ຟ໭໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໢່໋໷ຍ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຎ໨ຑຎຘ໛
ෲຍ ໰๼໠ົ ໲ຒ໨ໟຍ ດ๼໨ຳ໭ ບ໳ຩຎຣ໷ຎຑ ຐ໋໼ທ ໮໫໭ ،ດ໳ຍສ໬ໟຍ ໦໋ ສّ ຼ໳໭ ،ໞ໴໠ເຘໟຍ
ຎ໤ໟ ຎ໬ທ໮ຒປ໭ ຎ໫ຩ໮ຟ໭ ໲໓ ດ຤໠ຼ໤ໟຍ ໻໮ໟ໭ ،໢໴່໋ ຮໄວ ໪໴໓໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
ຎ๰໌ຑຎທ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ສّ ຑ໻ ໢໠ິ໤ໟຍ ຺ຨຸໟຎ໓ .໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໨໣ ຕອສົ
໦໣ ຩອ໭ ຍຫຈ໓ ،໪ິ໔໧ ໪໴໬ຘຸທ ຎ໣໭ ໩ຍ໮໫ ໊ຒຘ໳ ໪๼໧຃ ໻ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪‫ـ‬ໟ ຎ๰ເ຤໣

.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ດ໴໘ຘໟຍ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٢:٢٢٠ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٨٣

໦໣ ສّ ຑ໼໓ ໻
๼ ງ໭ ،໮໬໓ ໪ທສ໴໘໋ ໲໓ຎ໨໳ ໻ ຎ໤ຑ ໩ຮ໴ິ໔ທ ໦ໜ໣຃ ຎ໣ ຀ຎ໋ສໟຍ ໭຃ ບ໳ສ຤ໟຍ
ຮّິ໔໳ ໦َ໣ ດ໴ທ໵ຍ ໝຎ໴ຟ໷ຍ ໲໓ ໞ
๼ ໌໠໓ ،໚ໟຫ ໲໓ ໒๼໗໮ຘໟຍ໭ ،໪໠໫຃ ໰ໟງ ໪໤໠໋ ຩّ ອ
.ຓສ຋ຎ໔ໟຍ ໝຎ໤໛ ໪໨໣ ໞຼ຤ທ໭ ،໩ຎ໨໌໣ ຢ๼຿໮໳໭
،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໋ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ອ໭ສົ ຖຒປ ສ໗ ໪๼໧຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
ໝّ໭໷ຍ ໢ຳຎຑ ຢ໳ຮຼຘໟຍ ໦ّ໤ເຘທ ໢ໟ ຎ໬๼໨ໜໟ໭ ،ຎ໬໴ໟງ ອຎຸ໤ໟຍ ດ໠໤ຠໟຍ ໚໠ທ ຎ໬໨໤ເຑ໭
໻ ຎ໤ຑ ຎ໫ຮ໴ິ໔ທ ໦ໜ໤໳໭ ،ດ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໬ໟ ຩອ໮໣ ໼໓ ໪໴໠໋໭ ،໊ຑຍຮໟຍ໭ ບໟຎຜໟຍ໭ ໲໧ຎຜໟຍ໭
໮໫ ດّ໴໬ໟ໹ຍ ດ໤ໜ຤ໟຍ ໰ເຘ໘໣ ໥ّ ຈ໓ ،ຓສຣ໮ໟຍ ໕ຮວ໭ ດ໨ຘ໔ໟຍ໭ ຓອຎປ໺ໟ ຎ๰ຒຟ໮໣ ໥໮ໜ໳
໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໣ ໰ໟ໭຃ ຎ໨ິໟ ໦຤໧໭ ،ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໬ຑ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ຕ໮ຒປ
ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ດ໔຋ຎໄໟຍ ຦໴ື ຎ໫ຮّິ໓ ຎ໤ຑ ຎ໫ຎ໧ຮّິ໓ ຍຫຈ໓ .ດ໤ໜ຤ໟຍ໭ ດ຤໠ຼ໤ໟຍ ຓຎ໋ຍຮ໤ຑ
،ຮວກ ຀໲ຸຑ ຎ໬໠໳ສຒທ ໭຃ ຎ໬ໃຎ໘ຳ໹ ໪ຟ໭ ໰໘ຒ໳ ໻ ຬຌ໨໴຤໓ ໩ّຮຳ ັّສ໗ ໲ຳ໮ໄໟຍ
໦໋ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຍອຎ໳ະໟຍ໭ ດ໴໋ຩ໷ຍ ໦໴໣ຎເ໤ໟ ດ໣ّ ຎ໌ໟຍ எຍອຩຍ ໡ສ໌໓ ຍຬ໫ ໰໠໋໭
ຎ໫ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຈ໓ ،ຕຎ໬ຒຸໟຍ ໩ຬ໫ ໞຜ໣ ໰ໟງ ຕّຩ຃ ،ດّ໤຋໷ຍ
ຎ໣ ໰໠໋ ຎ໫໮໠໤຤໳ ໢ໟ ຍຫຎ໤ໟ ໚ໟຫ ໊໣ ໦ໜໟ໭ ດ໓ຮ໌໤ໟຍ໭ ຓຮ໴ຼຒໟຍ ໞ໫໷ ຎ๰຤຿ຍ໭
໦໣ ຩຍຮ໤ໟຍ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໦໣ ດ໋ຎ໤ຠໟຍ໭ ໲໧ຎ໤ຜ໌ໟຍ ດ໔໴໠ຨໟຍ ໪ຑ ໊໨ຘ໗ຍ໭ ຦໴ຸໟຍ ໪໠໣ຎຣ
:໲໧ຎຜໟຍ ໦໣໭ ،ໞຘ໘ໟຍ ໦
ّ ຳ ໦໣ ໝّ໭຃ ໮໫໭ ،ໞ໴ຑຎ໫ ໩ຎວ຃ ໞຘ໗ ໱ຬ๼ໟຍ ໞ໴ຑຎ໗ :ໝّ໭໷ຍ
໰໴຤໳ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໞທຎ໗ :ບໟຎຜໟຍ ໦໣໭ ،ໝຎ໤ໟຍ ໞຟ໷ ‫؛‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຢໟຎົ ດ໗ຎ໧ ຮ໗ຎ໋
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໞທຎ໗ :໊ຑຍຮໟຍ໭ ،຀ຎຸ຤໔ໟຍ໭ ໲໐ຒໟຍ ໞຟ໷ ‫؛‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໲໧ຎຜໟຍ໭ ໝّ໭໸ໟ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໊໨໤໳ ໻ ໞຑ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໲
ّ ົ໭໭
໥ّ ຃ :ຎ໬໴໠໋ ຐຘ໛ ຫງ ‫؛‬໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣๼໼໌ໟຍ ດຨິ໧ ໲໓ ຎ໤໛ ໯ຮວ຃ ໖໳ຩຎຼ໣ ບໟຎຜໟຍ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨٤

໭ຮ໤໋ ໊ຑຍຮໟຍ໭ ،໲໌ຑອ ໦ຑ ບຒື ບໟຎຜໟຍ໭ ،໰ໟ໮ວ ໲໧ຎຜໟຍ໭ ،າ໧຃ ໦ຑ ໥ຎ໨ຳ ໝّ໭໷ຍ
.ໝຎໜື໹ຍ ໊໔ທຮ໳ ໚ໟຬຑ໭ ،ຝຎຠ
ّ ຤ໟຍ ໦ຑຍ

 W‫א‬‫א‬
໢໬໴໓ ໪๼໧຃ ໊໣ ،๰ຎ໌໴໤ຟ ໱຃ ດຒໃຎ໗ ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໦໌ໟ ຖ໨ّ໤ເທ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃
ໞ຋ຍ໭຃ ໦໣ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ູຎ໌ໟຍ ໦ຑ ສ໴໌ຳ ໦ຑ ສໟຎວ :ໞຜ໣ ຎ๰໌ໄ໗ ຎ๰໨໣ຆ໣ ໥໮ໜ໳ ໦໣
ສ໌ຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ຎ໣໹ຍ ໊໣ ໒໗໭ ໱ຬ๼ໟຍ໭ ،๰ຎ໣໼ຳງ ດຑຎ຤ຼໟຍ
໲ຑ຃ ຖ໨ຑ ດ໣ຎ໣຃ ໞຜ໣໭ ،ດ໓໼ຨໟຍ ດໟຄິ໣ ໲໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຓຎ໓໭
ດ໘໳ສຼໟຍ ຓຎ໓໭ ສ໌ຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໬ຟّ໭ະທ ໲ຘ๼ໟຍ ູຎ໌ໟຍ
ຮ໴໣຃ ູ
๼ ຍ໮ວ ໦໣ ໥ຎ໛ ໱ຬ๼ໟຍ ດ໔໳ຬຣ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໞຜ໣໭ ،ຎ໬໨໣ ດّ໴ົ໮ຑ ຓຮ໫ຎໄໟຍ
໦໣ ຍ໮໧ຎ໛໭ ດّ໴໣຃ ໲໨ຒໟ ຍ໮ຒິຘ໧ຍ ໦ّ໤໣ ຀໻ຆ໫ ຮ໴໏໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
໢໬໨໌ໟ ດ໣ຮຣ ໲໓ ໚ ّ ື ໻ ໪๼໧ຈ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫໷ ໦໴ໟຍ໮໤ໟຍ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﹶﻭﻻ ﹶ ﹺﺗﺰ ﹸر ﹶ ﹺ ﹶ ﹲ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭزر ﹸ ﹾ ﹶ‬
،(١) ￯‫أﺧﺮ‬ ‫ﻭازرة ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﹺ ﱠإﻻ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻛﻞ ﹶ ﹾ ﹴ‬
‫ﺗﻜﺴﺐ ﹸ ﱡ‬
‫ ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ ﹸ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໘ໟ
‫ﹶﳍـﹶﺎ ﹶﻣﺎ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭ ،(٢) ‫اﻛﺘﺴﺒﺖ‬ ‫ﹶﳍـﹶﺎ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗໭
‫ﻛﺴﺒﺖ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﹶﻣﺎ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬
໥ّ ຃ ໦ّ໴ຒຘ໴໓ ໪໴໠໋໭ ،ຕຎ໳໵ຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ ،(٣) ‫ﻛﺴﺒﺘﻢ‬ ‫ﻛﺴﺒﺖ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﻭﻟﻜﻢ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬

.١٦٤ :ດ໳໵ຍ ،໡ຎ໌໧໷ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


.٢٨٦ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
.١٣٤ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٨٥

.ັ
ّ ສໟຍ໭ ໒໳ຮ຤ຘໟຍ ສ໳ ຎ໬ຘໟຎ໧ ສ໗ ໞ
๼ ໗໷ຍ ໰໠໋ ໭຃ ດ໋໮຿໮໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫
:ຎ໬໴໠໋ ຏຎຠ໳໭
ດّ໴໣຃໭ ຮ໐ົ໷ຍ ດّ໴໣຃ ،໥ຎ໨ປຍ າ໤ື ສຒ໋ ສໟ໭ ໦໣ ດّ໴໣ຄຑ ໰ّ໤ິ໤ໟຍ ໥ّ ຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
໚ໟຬຑ ມຮົ ຎ໤໛ ຮຒ໛໷ຍ ດ໴໣຃ ສໟ໭ ໰ໟງ ໑ຮຼ໨໳ ໕໼ໃ໹ຍ ສ໨໋ ໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ،ຮຒ໛໷ຍ
ໝຎ໗ ຎ໨໫ ໦໣໭ ،(١)ຏຮ໌ໟຍ ໞ຋ຎຒ໗ ດ໓ຮ໌໣ ໲໓ ຐ໫ຬໟຍ ໚຋ຎຒຳ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ໱
ّ ສ໳໮ິໟຍ
:ດ໔໳ຬຣ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ດ໤ຟຮທ ໞ໳ຫ ໲໓ ໝຎ໘໤ໟຍ ຢ໴໘໨ທ ໲໓ ໲
ّ ໧ຎ໘໣ຎ໤ໟຍ ດ໣໼໌ໟຍ
໪໧໮໛ ດ໳໭ຎ໌໣ ໝຎວ ໦ຑຍ ໪໧຃໭ ຎ๰໴໤ຸຒ໋ ໞຟຮໟຍ ໥໮໛ ໦໣ ໢ّ໫໮ຘ໳ ໥຃ ໲໐ຒ໨໳ ໻
ດّ໴໣຃ ສໟຍ໭ າ໤ື ສຒ໋ ໲໨ຑ ໦໣ ໞຟຮໟຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬ດຒໃຎ໗ ໥໮໧໮໌໠໣ ດّ໴໣຃ ໮໨ຑ໭ ،๰ຎ໳ّ໮໣຃
໦ຑ ຮຒ໛໷ຍ ດ໴໣຃ ໮໨ຑ ໥໮ໄຑ ດ໌ຒຳ າ໤ື ສຒ໋ ໲໨ຑ ໥ّ ຈ໓ ດّ໴໣຃ ສໟ໭ ໦໣ ໮໫ າ໴ໟ໭
໙໮໠໤ໟຍ ໢໫໭ ،໕໼ໃ໹ຍ ສ໨໋ ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໦໣ ໥໭ຩ໮ຼ໘໤ໟຍ ໢໫໭ າ໤ື ສຒ໋
໩໮ວ຃໭ ດ໌໴ຑອ ໦ຑ ດຒ໴ື ໢໬໨໣໭ ،າ໤ື ສຒ໋ ໦ຑ ດ໌໴ຑອ ໮໨ຑ໭ ດຒໃຎ໗ ໥໮໧໮໌໠໤ໟຍ
ສຒ໋ ໦ຑ ໊໴ຑຮໟຍ ໦ຑ ູຎ໌ໟຍ ໮ຑ຃ ໢໬໨໣໭ ໯๼ະ໌ُ ໟຍ ສຒ໋ ໮໨ຑ໭ ،ຍຬ໫ ສّ໤຤໣ ສໟຍ໭ ດຒຘ໋
໮໨ຑ໭ ،ດّ໴໣຃ ສຒ໋ ໮໨ຑ໭ ،ຐ໨໳ຯ ໪ຘ໨ຑຍ ໰໠໋ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຮ໬ົ ໯๼ະ໌ُ ໟຍ
ດ໌໴ຑອ ໦ຑ ະ໳ຮ໛ ໦ຑ ຮ໣ຎ໋ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໢໬໨໣໭ ຐ໴ຒຣ ໢໬໨໣໭ ຐ໴ຒຣ ໮໨ຑ໭ ،ໞ໓໮໧
໦ຑ ນອຎ຤ໟຍ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໢໬໨໣໭ ຮ໐ົ໷ຍ ດّ໴໣຃ ໮໨ຑ໭ ،າ໤ື ສຒ໋ ໦ຑ ຐ໴ຒຣ ໦ຑ
‫؛‬຀ຎຒໟຍ໭ ໦໴໌ໟຍ ຢຘ໔ຑ ຕ໼ຒ໌ໟຍ ຓຮ໴ວ໷ຍ ດປ໼ຜໟຍ ໥໮ໄຒ໠ໟ ໝຎ໘໳໭ າ໤ື ສຒ໋ ໦ຑ ດّ໴໣຃
:໥ຍຮ໣຃ ໦ّ໴ຒຘ໳ ໪໠໛ ໚ໟຫ ໦໣໭ ໢໨໏ ໲໨ຑ ໦໣ ສ໴ຒ໋ ຖ໨ຑ ດ໠ຒ໋ ໢໬ّ໣຃ ໥ّ ໷

.٧٠ :ຏຮ໌ໟຍ ໞ຋ຎຒ໗ ດ໓ຮ໌໣ ໲໓ ຐ໫ຬໟຍ ໚຋ຎຒຳ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨٦

.ຎ๰໳ّ໮໣຃ ໪໧໮໛ ໡ຯ໼໳ ໻ ຎ๰໴໤ຸຒ໋ ໞຟຮໟຍ ໥໮໛ ໥ّ ຃ :ຎ໤໫ສຣ຃


ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໥ّ ໷ ‫؛‬๰ຎ໧໮໌໠໣ ໪໧໮໛ ໡ຯ໼໳ ໻ ຎ๰໳ّ໮໣຃ ໞຟຮໟຍ ໥໮໛ ໥຃ :໲໧ຎຜໟຍ
ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໦໌ໟ ໢໠໌໳ ໢ໟ໭ ،๰ຎ໌ໄ໗ ໥໮໧໮໌໠໣ ໦໴໔໠ຨຘິ໤ໟຍ ອ໮ຠໟຍ ໙໮໠໣ ສໟຍ໭ ຮຒ໛໷ຍ
ດົຎວ ດ໔຋ຎໃ ໰໠໋ ໊໗໭ ໦໌໠ໟຍ ໞຑ ،ດّ໴໣ຄຑ ໲ّ໤ຳ ໦໣ ໞ໛ ໥໮໌໠໤ໟຍ າ໴ໟ໭ ຮ໐ົ໷ຍ
໦ຑ ູຎ໌ໟຍ ໮໨ຑ໭ ດّ໴໣຃ ໦ຑ ຏຮຣ ໮໨ຑ ໮໫໭ ໕໼ໃ໹ຍ ໰໠໋ ດّ໴໣຃ ໲໨ຒຑ ໰໋ສທ ດ໨໴໌໣
.(١)ດّ໴໣຃
،ّ໲໗ِອَ ະౡ ໟຍ ໞ໴ເ໔ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໰ໟງ ໩ຩຎ໨ຳຈຑ ໕໭ສຼໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ໪‫ـ‬ໟ ສ໬ຸ໳໭
...ຏຍ໮ຑ຃ ດ໌ຒຳ ອຎ໨໠ໟ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໩ّສຟ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋
໙ຮຸ໣ ໞ
๼ ໛ ໪໴໓ ໞວສ໳ ຏຎຒໟຍ ຍຬ໬໓ ،ອຎ๼໔ໜໟຍ໭ ໥໮໛ຮຸ໤ໟຍ ໪໨໣ ໞວສ໳ ຏຎຑ໭
،ດّ໴໣຃ ໮໨ຑ ໪໨໣ ໞວສ໳ ຮວ໵ຍ ຏຎຒໟຍ ຍຬ໫໭ ،ຏຎິ຤ໟຍ ໡໮໴ຑ ໦໣ຆ໳ ໻ ຮ໓ຎ໛ ໞ
๼ ໛໭
،ຏຎຒໟຍ ໚ໟຫ ໦໣ ໥໮໠ວສ໳ ،ດ๼ົຎວ ໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ،ດ໳໭ຎ໌໣໭ ໥ຎ໴໔ຳ ໲ຑ໷ ໮໫ ໪๼໧໷
໻໭ ຎ໬໴໓ ໥໮໴຤໳ ໻໭ ،ດ໴໋ຍ໭ ຎ໬໨໣ ໢໬ໟ ໊໤ິທ ໻ ຎ๰໤ໄຣ ອຎ໨ໟຍ ໢໬໤ໄ຤ຘ໓
.(٢)໥໮ທ໮໤໳
ດ໳ຍ໭ອ ໞຑ ،ຮຒ໛໷ຍ ດّ໴໣຃ ສໟ໭ ໦໣ ໢໬๼໠໛ ໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ດ໳໭ຎ໌໣໭ ໥ຎ໴໔ຳ ໮ຑ຃໭
໪໴໠໋ ໪ໟ໮໘ຑ ຮຒ໛໷ຍ ດّ໴໣ຄຑ ອຎຼ຤໧໻ຍ ໲ເຘ໘໳ ສ໗ ຎ໫ຮ໫ຎ໇ ຎ๰ເ໳຃ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
ّ ໬໠ໟຍ :໡໼ّິໟຍ
ດ໨໌๼໠ໟຍ ໚໨໣ ໢໬໴໠໋ ດ໳໭ຎ໌໣ ໦ຑ ສ໳ະ໳໭ ດ໳໭ຎ໌໣໭ ໥ຎ໴໔ຳ ຎຑ຃ ໦໌ໟຍ ໢

.໢໴໤ໟຍ ຏຎຑ ໦໣ ٥٩ :٢ ໝຎ໘໤ໟຍ ຢ໴໘໨ທ ‫ ـ‬١


.٥١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ດ໌ຒິໟຍ ຏຎຑ ،٣٩٦ :٢ ໝຎຼຨໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٨٧

໦໴ິ຤ໟຍ ໢໬໠ຘ໘ຑ ໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ຩຎ໳ຯ ໝກ ໪ຑ ຖຣຮ໓ ໡໮໳ ຍຬ໫໭ ໦໳ສຑ໵ຍ ສຑ຃
.໢໴ໟ໷ຍ ຏຍຬ໌ໟຍ໭ ໦໌๼໠ໟຍ ໢໬໴໠໋ ໒໋ຎເ໓ ໢
ّ ໬໠ໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ
ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ໥ຍ໭ຮ໣ ໝກ໭ ຩຎ໳ຯ ໝກ ෲຍ ໦໌ໟ໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗໭
.ດຒໃຎ໗
ຮ໴໏ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ໑ຮ໋ ໲໓ ອຎົ ດّ໴໣຃ ໲໨ຑ ໆ໔ໟ ໥ّ ຃ :ຎ๰໴໧ຎປ໭
໦໣໭ ຮຒ໛໷ຍ ດّ໴໣຃ ສໟ໭ ໦໣ ໦໳ສຳຎ໔ໟຍ໭ ຓຎ໐ໄໟຍ ໊໴໤ຟ ໢໫ຩຍຮ໣ ໞຑ ،໱໮໐๼໠ໟຍ ໩ຎ໨໌໣
໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຓຍຩຎ໌໣ ໲໓ ໢໫໭ຬຣ ໭ຬ຤໳໭ ໢໬ໜ໠ິ໣ ໚໠ິ໳
.຀ຎ໴ຣ໷ຍ ຮ຋ຎຳ ໡຃ ،ّ໲຤ໟຍ ຍຬ໫ ໦໣ ໥ຎ໛ ຀ຍ໮ຳ ،໢໬຋ຎ໴ໟ໭຃໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
໲໓ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ໭ ،໢໬ຘ໨໴ໃ ໦໣ ໪ຘ໨໴ໃ໭ ໢໬໨໣ ສّ ໌໳ ໢໬ໜ໠ິ໣ ໚໠ຳ ໦໣ ໥ຈ໓
ດّ໤຋໷ຍ໭ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣໷ ຎ๰໴ໟຍ໮໣ ໥ຎ໛ ໦໣໭ ،໢໬໨໣ ຍ๰ຩ໭ສ໌໣ ໱
ّ ຮ໫ຎ່ໟຍ ຐິ໨ໟຍ
.໥ຎ໛ ໲
ّ ຣ ໱຃ ໦໣ ໢໬໨໣ ໮໬໓ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໳ຮ໫ຎໄໟຍ
‫رب ﹺ ﱠ‬
‫إﻥ‬ ‫ﻓﻘﺎﻝ ﹶ ﱢ‬‫رﺑﻪ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻧﺎد￯ ﹸ ﹲ‬
‫ﻧﻮح ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ‬ :ໞ๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ໪ໟ໮໗ ໩ຎ໧ຮ໛ຫ ຎ໣ ໰໠໋ ໞ໴ໟສໟຍ໭
‫اﳊـﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﺑﻨﻲ ﹺﻣﻦ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻧﻮح ﹺ ﱠ ﹸ‬
‫إﻧﻪ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺎﻛﻤﲔ ﹶﻗ ﹶﺎﻝ ﹶﻳﺎ ﹸ ﹸ‬
‫ﹶ‬ ‫ﻭأﻧﺖ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫أﺣﻜﻢ ﹾ‬ ‫اﳊـﹶ ﱡﻖ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﻋﺪﻙ ﹾ‬ ‫أﻫﲇ ﹶ ﹺ ﱠ‬
‫ﻭإﻥ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹾ‬ ‫ﹾ‬
‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬
.(٢)(١) ‫أﻫﻠﻚ‬ ‫ﹾ‬
‫ﹺ‬

໦໋ ສ໴໔໤໠ໟ ູຎຼຘວ໻ຍ ຏຎຘ໛ ໦໋ ໱


ّ ໭ຮ໤ໟຍ ບ໳ສ຤ໟຍ ຢ໳ຮົ ໪‫ـ‬ໟ ສ໬ຸ໳໭

.٤٦ ‫ ـ‬٤٥ :ດ໳໵ຍ ،ຩ໮໫ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


.٤١٨ :٢ ໡ອຎໜ໤ໟຍ ໝຎ໴ໜ໣ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٨٨

໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ໥ຎ໛໭ ‫ ـ‬໚໠໤ໟຍ ສຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ໞວຩ :ໝຎ໗ ໲


ّ ໟຎ໤ຜໟຍ ຓະ໤ຣ ໲ຑ຃
໲ຑ຃ ໰໠໋ ‫ ـ‬໥ຍ໭ຮ໣ ໦ຑ ະ໳ະ໌ໟຍ ສຒ໋ ສໟ໭ ໦໣ ໮໫໭ ،ຮ໴ຨໟຍ ສ໌ຳ ໪໴ّ໤ິ໳ ໡໼ّິໟຍ
໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໮ຑ຃ ໪‫ـ‬ໟ ໝຎ໘໓ :ໝຎ໗ ،຀ຎິ໨ໟຍ ພຸ໨ທ ຎ໤໛ ພຸ໨໳ ຎ໨໴ຒ໓ ໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ
໲໓ ດ໧໮໌໠໤ໟຍ ຓຮຠຸໟຍ ໦໣ ຎ໧຃໭ ໲ໜຑ຃ ໻ ໒໴໛໭ :ໝຎ໗ ‫؟‬ສ໌ຳ ຎ໳ ໚໴ໜຒ໳ ຎ໣ :໡໼ّິໟຍ
ෲຍ ໝ໮໗ ຖ໌໤ຳ ຎ໣຃ ،ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຎ๼໨໣ ໱ ّ ໮໣຃ ຖ໧຃ ،໢໬໨໣ ຖິໟ :໪‫ـ‬ໟ ໝຎ໘໓ ،໥ກຮ໘ໟຍ
‫ﻓﺈﻧﻪ ﹺ ﱢ‬
.(٢)(١) ‫ﻣﻨﻲ‬ ‫ ﹶﻓﻤﻦ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦໋ ໲ໜ຤໳ ໞ
‫ﺗﺒﻌﻨﻲ ﹶ ﹺ ﱠ ﹸ‬
‫ﹶ ﹾ ﹶ‬ ๼ ຟ໭ ະ๼ ໋
ຖ໧ຎ໛໭ ‫ ـ‬໲
ّ ໨໬ຠໟຍ ຓّຮ໣ ໦ຑ ໭ຮ໤໋ ໦໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ໲໓ ໢໛ຎ຤ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣໭
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰໠໋ ໥ຫຄຘຳຍ ູຎ໌ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໢ໜ຤ໟຍ ໥ّ ຃ ‫ ـ‬ດຒ຤ົ ໪‫ـ‬ໟ
ෲຍ ດ໨໌ໟ ໪໴໠໋ ໪‫ـ‬ໟ ຍ໮໧ຬ຋ຍ :ໝຎ໘໓ ໪໣໼໛໭ ໪ທ໮ົ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໑ຮ໌໓
ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໥໮໓ّຮຸ໳ ،໢໫ ຎ໣ ໞ໴໠໗໭ ໢໬໨໣ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໻
๼ ງ ໪ຒ໠ົ ໦໣ ຝຮຨ໳ ໦໣ ໰໠໋໭
໲໓ ໢໬ໟ ຎ໣໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໥໮ໄ໌໳ ،ດ໌໳ສວ໭ ຮໜ໣ ໭໭ຫ ،ຓຮວ໵ຍ ໲໓ ໥໮໌ເ໳໭
.(٣)໕໼ວ ໦໣ ຓຮວ໵ຍ
ຮຒວ ໲໔໓ ،໢໬໨໣ າ໴໠໓ ໢໫ຮ໣຃ ໱ّ໮໘໳ ໢ໟ໭ ໢໬໌ຒຘ໳ ໢ໟ ໦໤໓ ຍຬ໫ ໰໠໋໭
ຎ຿ຮໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ິ຤ໟຍ ໲ຑ໷ ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،ّ໱໭ຮ໬ໟຍ ຢໟຎົ ໦ຑ ໡໼ິໟຍ ສຒ໋
໪໴໠໋ ໕ຩຎຼໟຍ ໦໋ ໱໭ອ ບ໳ສຣ ໲໓ ໝ໮໘ທ ຎ໣ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦ຑຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋

.٣٦ :ດ໳໵ຍ ،໢໴໫ຍຮຑງ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


.٨٥ :ູຎຼຘວ໻ຍ ‫ ـ‬٢
.٤٨١ :٤໦໴຤໴຤ຼໟຍ ௽໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٨٩

໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໠ຘ໗ ໱


ّ ອຍອຫ ໞຘ໗ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໢຋ຎ໘ໟຍ ຝຮວ ຍຫງ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
:ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໝ໮໗ :ຖ໠໘໓ ،໚ໟຬ໛ ໮໫ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໘໓ ‫؟‬ຎ໬຋ຎຑກ ໝຎ໌໔ຑ ໡໼ّິໟຍ
،໪ໟຍ໮໗຃ ໊໴໤ຟ ໲໓ ෲຍ ໕ສົ :ໝຎ໗ ‫؟‬໩ຎ໨໌໣ ຎ໣ ،￯‫أﺧﺮ‬ ‫ﻭزر ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺗﺰر ﹶ ﹺ ﹶ ﹲ‬
‫ﻭازرة ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ ﹶﻭﻻ ﹶ ﹺ ﹸ‬
،ຎ໬ຑ ໥໭ຮຨຘ໔໳໭ ໢໬຋ຎຑກ ໝຎ໌໔ຑ ໥໮຿ຮ໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໠ຘ໗ ໱
ّ ອຍອຫ ໦ໜໟ໭
໪໠ຘ໘ຑ ໲຿ຮ໓ ໕ຮຸ໤ໟຎຑ ໞຘ໗ ໼
๰ ຟອ ໥຃ ໮ໟ໭ ،໩ຎທ຃ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ຎ๰ຌ໴ື ໲຿ອ ໦໣໭
໢໬໠ຘ໘໳ ຎ໤๼໧ງ໭ ،ໞທຎ໘ໟຍ ໚໳ຮື ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ສ໨໋ ໲຿ຍຮໟຍ ໥ຎໜໟ ຏຮ໐໤ໟຎຑ ໞຟອ
.໢໬຋ຎຑກ ໞ໌໔ຑ ໢໫ຎ຿ຮໟ ຝຮວ ຍຫງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໢຋ຎ໘ໟຍ
ຎ๰໴໤ຘ໨໣ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ໦໌໠ໟຍ ໪໠໤ຸ໳ ໼໓ ໢໬ໟ ຎ๰໌ຑຎຘ໣ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໦໣ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
،໊໴ຑຮໟຍ ໦ຑຍ ູຎ໌ໟຍ ໮ຑ຃໭ ،ູຎ໌ໟຍ ໦ຑ ສ໴໌ຳ ໦ຑ ສໟຎວ ໝຎຜ໣຃ ،๰ຎຒິ໧ ດّ໴໣຃ ໲໨ຒໟ
ຮ໴໣຃ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໬ຟ໭ະທ ໲ຘ๼ໟຍ ູຎ໌ໟຍ ໲ຑ຃ ຖ໨ຑ ດ໣ຎ໣຃໭ ،ະ໳ະ໌ໟຍ ສຒ໋ ໦ຑ ຮ໤໋໭
໦ຑ ສ໤຤໣໭ ،໡໼ິّ ໟຍ ຎ໬໴໠໋ ຀ຍຮ໫ະໟຍ ດ໤ໃຎ໓ ຓຮ໫ຎໄໟຍ ດ໘໳ສຼໟຍ ຓຎ໓໭ ສ໌ຑ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
.໼໛
ًّ ໝຎໜື໹ຍ ໊໓ສ໨໳ ໚ໟຬຑ໭ ،໢໫ຮ໴໏໭ ໥ຎ໴໔ຳ ໲ຑ຃ ຖ໨ຑ ໪ّ໣຃໭ ດ໔໳ຬຣ

 W‫א‬‫א‬
ດ໠ຜ໣຃ ໦໣໭ ຏ໮໠ຳ໷ຍ໭ ໢່๼໨ໟຍ ໲໓ ດ໛ຎ໛ອ ຎ໬໴໓ ສຟ໮໳ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຃
໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໦໌ໟຍ໭ ຎ๰ິ໣ຎວ ສ໳ະ໳ ໦໌ໟຍ ໢໬໠ໟຍ :ຓອຎ໳ະໟຍ ຮວກ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ ໚ໟຫ
າ໴ໟ໭ ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ ໪ິ໔໧ ໮໫ ຩຎ໳ຯ ໦ຑ ෲຍ ສ໴ຒ໋ ໥ّ ຃ ໊໣ ...ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ໭ ຩຎ໳ຯ
ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຎຑ ຮ໴ຒ໌ຘໟຍ ໪ّ໣຃ ໰ໟງ ຓອຎື໹ຍ ສ໳ອ຃ ໮ໟ ຽ໭ຮ໔໤ໟຍ ໥ຎ໛໭ ຮວກ ຎ๰ຼຨື
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٩٠

.໒ໄ໌ໟຍ ໭ຍ໮ຑ ໥ຎ໴ທ໹ຎຑ ໻ ຩຎ໳ຯ ໦ຑ໻ ໝສຒ໛


:ຎ໬໴໠໋ ຏຎຠ໳໭
ຩອ໭ ຎ໣ ໰໠໋ ຀ຎ໨ຑ ຎ໣຃໭ ،ມຎຒຼ໤ໟຍ ຦ິ໧ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ ໰໠໋ ຀ຎ໨ຑ ຍຬ໫ ໥ّ ຃ :໻
๰ ໭ّ ຃
.ໝຎໜື໹ຍ ຍຬ໫ ຩຮ໳ ໼໓ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓
ຓອ໮໬ຸ໣ ໪ّ໣຃ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ຓອຎື໹ຍ໭ ສ໴໛ຄຘ໠ໟ ໩ອຍຮໜທ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໦ໜ໤໳ :ຎ๰໴໧ຎປ໭
.ອ໮ຠ໔ໟຍ໭ ໖ິ໔ໟຎຑ
ໞຑ ຩຎ໳ຯ ໦ຑຍ ໪໧໮໛ ດّ໴໣໮໠໌໣ ໡ສ໋ ໰ໟງ ຓອຎືງ ໥໮ໜ໳ ໥຃ ໦ໜ໤໳ :ຎ๰ຜໟຎປ໭
ູຎຨື຃ ຓّສ໋ ໦໣ ຖ໠໤ຣ ຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໤໛ ຎ໬๼໧໷ ‫؛‬ດ໧ຎຟຮ໣ ໦ຑຍ ໮໫ ໦໘໴ຘ໤ໟຍ
.໢໬໨໣ ໱
ّ ຃ ດ໔ໄ໧ ໪໧๼຃ ໦໴ຒທ ໢ໟ໭
ດ໠໤ຠໟຍ ໩ຬ໫ ສّ ໌ທ ໥຃ ໲໐ຒ໨໳ ໚ໟຬໟ໭ ຍຬ໫ ໰ໟງ ຓອຎືງ ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຓອຎຒ໌ໟຎ໓
.ຓອຎ໳ະໟຍ ຕຎ໨ّິ຤໣ ໦໣
:‫إﻳﻀﺎح‬

໡໼ິໟຍ ໲໓ ຩອຍ໮ໟຍ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦໣ ຩຍຮ໤ໟຍ ໞ໫


໦ຑ ໲໠໋ ໦໳ສຑຎ໌ໟຍ ໦໳ຯ ໡ຎ໣໹ຍ ໭຃ ،໰໠໴ໟ ໪ّ໣຃໭ ໒
ّ ໄໟຎຑ ສ໴໬ຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ຮ໴ວ໷ຍ
‫؟‬ໝຍຆິ໠ໟ ຍ๰ຩອ໮໣ ໊໗໭ ສ໗ ບ໴ຣ ،໥ຎ໧ຯ ໩ຎື ໪ّ໣຃໭ ໦໴ິ຤ໟຍ
ຮ໫ຎ໇ ໥໷ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝّ໭໷ຍ ໪໧຃ ຓອຎຒ໌ໟຍ ໕ຎ໴ຳ ໦໣ ຮ໫ຎ່ໟຍ ໥ّ ຃ :ຏຍ໮ຠໟຍ໭
໲໓ ຩຮ໳ ໢ໟ ໪໧຃ ຎ໤ຑ ໦ໜໟ໭ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ໲໓ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ໰໠໋ ໡໼ິໟຍ ໮໫ ໕ຎ໴ິໟຍ
຀ຍສ໬ຸໟຍ ສ໴ຳ ໡ຎ໣໹ຍ ຩ໻໭຃ ໦໣ ດປ໼ປ ສຼ໘໳ ໥຃ ຀໯ອຎ໘໠ໟ ໦ໜ໤໴໓ ສ໴໴໘ທ ຺
๼ ໨ໟຍ
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٩١

໊໴຿ຮໟຍ ໲
ّ ໠໋໭ ໦໳ສຑຎ໌ໟຍ ໦໳ຯ ໲
ّ ໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ໭ ສ໴໬ຸໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໢໫໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
.໦໴໤ໟຎ໌ໟຍ ຏອ ෲ ສ໤຤ໟຍ໭ ຮຜ໛຃ ໪ຑຍ໮ປ ໥໮ໜ໳ ໰๼ຘຣ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ

 W‫א‬‫א‬ 

ّ ຒ໨ໟຍ ໦໋ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ໭ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ຮ຋ຎິ໛ ຕຍອຎ໳ະໟຍ໭ ດ໴໋ຩ໷ຍ ໥ّ ງ
ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຢໟຎຼ໤ໟຍ໭ ໢๶ໜ຤
ِ ໟຎຑ ດ໧໮຤ຸ໣ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
ດຳອສ໣ ຎ໬๼໧຃ ຎ໤ໜ໓ ،ຎ໫ຎ໬ຘ໨໣໭ ຎ໬ຘ໳ຎ໏ ໰ໟງ ໥ຎິ໧໹ຍ ໞຼ໳ ຎ໤๼໠໗ ໲ຘ๼ໟຍ ດّ໤໬໤ໟຍ໭
ຮ໛ຬໟຍ໭ ໕໼ວ໷ຍ໭ ຏຍຩ໵ຍ໭ ດ໳໻໮ໟຍ໭ ຓّ໮ຒ໨ໟຍ໭ ສ໴ຣ໮ຘໟຍ ັຎ໨ໟຍ ໢๼໠໌ທ ດّ໳໮ຑຮທ
໢ໜຣ ຎ໬໴໓ ສຟ໮໳ ໚ໟຬ໛ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຏ໮໠໗ ໲໓ ຎ໬ຨّຳຮທ໭ ،໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ຀ຎ໋ສໟຍ໭
ຢ໴຤ຼໟຍ ພ໬໨໤ໟຍ ໰໠໋ ຎ໬຋ອຎ໗ ໲ّຑຮທ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໔໓ ،ດ໴ໟຎ໋ ສົຎ໘໣໭
ّ ໜໟຍ ຍຬ໬ຑ ສ໳ສຸໟຍ ໦໌໠ໟຍ ໰໠໋ ສ໴໛໷ຍ ສ໴໛ຄຘໟຍ ‫ ـ‬໢໳໮໘ໟຍ
໡໼ّິໟຍ ໚ໟຬ໛໭ ،ຮ໴ຜໜໟຍ ໢
ສ໳ສຸໟຍ ໡ຎ໤ຘ໫໻ຍ ຐຟ໮໳ ຎّ໤໣ ຍຬ໫໭ ،໡ຎ໌ໟຍ໭ ູ
๼ ຎຨໟຍ ໦໌໠ໟຍ໭ ،ອຍສ໘໤ໟຍ າ໔໨ຑ
ຮຳ຃໭ ،໪ຑຎ຤ົ຃໭ ໩ຩ໻໭຃ ຓຩຎ໬ື໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຓຩຎ໬ື ດّ໴ເ໘ຑ
.໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃
ຏຍ໮ຜໟຍ ໥ຎ໴ຑ໭ ،ຎ໬໧ຄຸຑ ໡ຎ໤ຘ໫໻ຍ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ໰໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ບ
๼ ຣ໭
຦໴ຳຮທ໭ ،໢໴່໌ໟຍ ໢໠່ໟຍ ຍຬ໫ ້໮໗໭ ຕຎຒປ໹ ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛ ،ຎ໬໴໠໋ ໢໴່໌ໟຍ ຮຟ໷ຍ໭
ّ ຸ໳ ໭຃ ،ອ໮໫ສໟຍ ຮّ ໣ ໰໠໋ ໰ິ໨ທ ໻ ໰๼ຘຣ ‫؛‬໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ຏ໮໠໗ ໲໓ ດ໌ຟຎ໔ໟຍ ໩ຬ໫

،໰ຑຮ໘ໟຍ ໱໭ຫ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໂຒຳ ໰໠໋ ຎ໬໋໮໗໭ ສ໌ຒຘິ໳ ໭຃ ،ຎ໬໴໓
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٩٢

໢໫ຮّ໬ໃ໭ ،າຟຮໟຍ ໢໬໨໋ ຐ໫ຫ຃໭ ،໢໬ທّຩ໮໤ຑ ໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ ຮ໣຃ ໦໳ຬ๼ໟຍ


໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໰໠໋ ໢໠່ໟຍ ້໮໗໭ ຕຎຒປ໹ ໚ໟຬ໛໭ ،๰ຍຮ໴໬ໄທ
໩ຬ໫ ໲໓ ໦໌໠ໟຎຑ ໦໴ໟ໮໤ຸ໤ໟຍ ‫ ـ‬໡໮໘ໟຍ ຀໻ຆ໫ ໥ّ ຈ໓ ،ຎ໬໴໠໋ ෲຍ ໡໼ຳ ຀ຍຮ໫ະໟຍ໭
،໩ອຍຩ ຏຎຑ ຍ໮໗ຮຣ຃໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໖
ّ ຣ ຍ໮ຒຼ໏ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໢໫ ‫ ـ‬ຓອຎ໳ະໟຍ
.ຎ໬໴໠໋ ෲຍ ໡໼ຳ ຀ຍຮ໫ະໟຍ ໊໠຿ ຍ໭ຮິ໛໭
໲ຘ๼ໟຍ໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໬ຑ ໡ຎ໗ ໲ຘ๼ໟຍ ດ໤໴່໌ໟຍ ດ໴຤ເຘໟຍ ໩ຬ໫໭
໲໨ຑ ສ໳ ໰໠໋ ໦໳ສໟຍ ຍຬ໫ ໰຤໤໧໻ ໻
๼ ງ໭ ،໪ຘຘຒປ຃໭ ໡໼ຳ໹ຍ ຖ໘ຑ຃ ສ໗ ໞ໴ຜ໣ ຎ໬ໟ າ໴ໟ
໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ໲໓ ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ ໲໓ ໭ຮ໏ ໼໓ ،໥໮ّຒ຤໳ ຎ໤ຑ ໩໮ໟّສຑ໭ ،ສ໳ະ໳ ຺
๼ ວ໷ຎຑ໭ ດّ໴໣຃
໦໣ ໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ ສّ ຑ໼໓ ،໥໮໨໣ຆ໤ໟຍ໭ ໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ໢໬໨໌ໟ ໦໳ຬ๼ໟຍ ໦໴໤ໟຎ່ໟຍ ຀໻ຆ໫
໻ ໢ຘຸໟຍ໭ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຄຑ :຾໌ຒໟຍ ໞຒ໗ ໦໣ ໝຎ໘໳ ຎ໤ຑ ້ຍສຨ໧໻ຍ ໡ສ໋໭ ،໚ໟຬໟ ໪ّຒ໨ຘໟຍ
໥ّ ຈ໓ ،໢ໟຎ່ໟຍ ໰໠໋ ຀ຎ໋ຩ ໞຑ ຎ๰໤ຘື າ໴ໟ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ໪๼໧ຈ໓ ‫؛‬໪໴໓ ຓສ຋ຎ໓
໢໳ຮໜໟຍ ໥ກຮ໘ໟຍ ໪ິّຳ຃ ພ໬໨໣ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ ຮّ ໣ ສ໗໭ ،ດ໨໌໠ໟຍ ໖
ّ ຤ຘິ໳໭ ෲຍ ໭ّ ສ໋ ໢ໟຎ່ໟຍ
.ຎ໫ຮ໛ຫ ໡ّສ໘ທ ໲ຘ๼ໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ໭
.໦໋໼ໟຍ ຮ໴໔ໜທ໭ ໦໌໠ໟຍ ໦໣ ອຎຟະ໧໼ໟ ໪ຟ໭ ໼໓ ،໪໴໠໋໭
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٩٣

@ @

@ @ñ‰bíŒÛa@òČîÐî×

໡໮໳ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໬ຑ ອຍະُ໳ ຓຩّສ໌ຘ໣ ຕຎّ໴໔໴໛ ສຟ໮ທ
໦໴ຑ ໊໤ຠໟຍ ໦໣ ພທຎ໧ ຕຎّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫ ຾໌ຑ໭ ،ສ໌ُຑ໭ ຏຮ໗ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋
ຎ໫ຩອ໭຃ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໲໓ ຕຩອ໭ ໲ຘ๼ໟຍ ອ໮໣໷ຍ ຾໌ຑ ໥ّ ຃ ຎ໤໛ ،(١)ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ
ໞຑ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ດ໘໴໘ຣ ໲໓ ດ໠໴ວຩ ຖິ໴ໟ ‫ ـ‬຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ
໰໠໋ ໝ໮໤຤໣ ຎ໬ຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ໭ ،໯ຮວ຃ ດ໔໴໇໭ ໥ຎ໴ຑ ຏຎຑ ໦໣ ໲໫໭ ،ຎ໬໨໋ ດຟອຎວ
.ຏຎຒ຤ຘຳ໻ຍ໭ ດ໴໠ເ໓໷ຍ

 W‫א‬ ‫א‬
ໆ໔ໟ ໱
ّ ຄຑ໭ ،໡໼ິّ ໟຎຑ ‫ ـ‬໩ສ໳ ໭຃ ໪ຒຟຎ຤ຑ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ‫ ـ‬١
.຀໮຿໮ໟຍ ໭຃ ໞິ໐ໟຍສ໌ຑ (٢)ຩຍອ຃ ໥ຎິໟ໭

ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٢٦٨ ‫ ـ‬٢٦٧ :ຮ຋ຍະໟຍ ມຎຒຼ໣໭ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٣ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬١
،٤٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຏຎຒໟຍ າ໔໧ ໦໣ ٢٥٦ :٩٨ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨ ຏຎຑ ،١٥٨ :٩٨
٥ ໭ ٤ ໭ ٣ ໭ ١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١٣ ໭ ٣٠٩ ໭ ٣٠٣ ໭ ٢٩٦ ໭ ٢٩٠ :٩٨ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭
.٧ ໭
ຏຎຑ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٨٤ :٤ ໲໓ຎໜໟຍ :໊ຟຍອ໭ ،٥٠ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٩٤

.(١)໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ‫ ـ‬٢
.(٣)໲໤໌໔ໜໟຍ ໪ຑ ມຮّ ົ ຎ໤໛ ،ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໭຃ ،(٢)ຓຮّ ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ ‫ ـ‬٣
.(٤)ຓສຠິໟຍ ໲໓ ຀ຎ໋ສໟຍ ໦໣ ໪ຘ໨ّ໤ເທ ຎ໤ຑ ،ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ ‫ ـ‬٤
ຎ໤໨໴ຑ ،ສ໌ُຑ ໦໣໭ ຏຮ໗ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ອ໭ະ໳ ໦໤ໟ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫໭
.ສ໌ُຑ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ອ໭ະ໳ ໦໤ໟ ໲໬໓ ຎ໫ສ໌ຑ ໲ຘ๼ໟຍ ຕຎّ໴໔໴ໜໟຍ

 W‫א‬‫א‬
໲໓ (٥)ອຍສໟຍ ໲໓ ໊໔ທຮ໣ ຢໄຳ ໰໠໋ ຩ໮໌ຼໟຍ ໭຃ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ ຯ໭ຮຒໟຍ ‫ ـ‬١

໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ໲໓໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٩٦ ຏຎຑ ،٤٨٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛໭ ،١ບ໳ສ຤ໟຍ ،ອຩຍ໮໨ໟຍ
.١٧٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٢ :٦
،٩٦ ຏຎຑ ،٤٨٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຕຩອ໭໭ ،٥٠໭ ٤٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١
.٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٨٣ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ
໖໠ໄ໣ ໲໓ ໪ຑຎຒ຤ຘຳຍ ໰໠໋ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຓّສ໋ ຖ๼ໟຩ ສ໗໭ ،٥٠ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٢
໭ ٤٩ ຏຎຑ ،٣٦٢ ໭ ٣٥٨ ໭ ٢٥٤ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໩ຩອ໭຃ ຎ໣ :ຎ໬໨໣ ،ຓອຎ໳ະໟຍ
.٢ ໭ ١ ໭ ٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٩
.٦٤١ :ມຎຒຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
.٦١ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໥໮໤ເ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬٤
ຓອຎ໳ະໟຍ ໖໠ໄ໣ ຏຎຑ ໲໓ ອຎຒວ຃ ຓّສ໋ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ຩອ໭໭ ،٤٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໥໮໤ເ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬٥
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٩٥

.(٢)ຓອຎ໬ໄໟຍ ໊໣ (١)ໝຍ໭ະໟຍ ໞຒ໗໭ ອຎ໬໨ໟຍ ອສົ ໲໓ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳


.ຩຍອ຃ ໥ຎິໟ໭ ໆ໔ໟ ໱
ّ ຄຑ໭ ،໡໼ິّ ໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ‫ ـ‬٢
.(٣)໪໴໠ທຎ໗ ໰໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ ໲໓ ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ໭ ຩຎ໬ຘຟ໻ຍ ‫ ـ‬٣
.໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ‫ ـ‬٤
.(٤)໪໴໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏສ໧ ‫ ـ‬٥
໲໓ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ ຮ຋ຍະໟຍ ຎ໬໴໠໋ ໖
ّ ຤ຘິ໳ ອຍສ໘໤ໟຍ ຍຬ໬ຑ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫໭
໥ّ ງ ບ໴ຣ ‫؛‬ຓຩ໮໬໌໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໪໣໼ຳ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ໭ ،຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ດ໳ຍ໭ອ ໝّ໭຃
ສ໌ُຒໟຍ ໦໣ ຓຩ໮໬໌໤ໟຍ ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໥ّ ຃ ຎ໤໛ ،໦ّ໴໌໣ ຮຟ຃ ໪‫ـ‬ໟ໭ ،๼ໞ໘ຘິ໣ ໞ໤໋ ຍຬ໫
໰ໟງ ຝຎຘ຤໳ ໻ ،ຢ຿ຍ໭ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ອສົ ໦໣ ໚ໟຫ ຓຩຎ໔ຘຳຍ໭ ،ຮວກ ໞ
๼ ໘ຘິ໣ ໞ໤໋

،٤٨٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ອຩຍ໮໨ໟຍ ຏຎຑ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٨٤ :٤ ໲໓ຎໜໟຍ ໲໓ ຎ໤໛
.٣٢٠٦ ໭ ٣٢٠٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٩٩ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٩٦ ຏຎຑ
ຏຎຑ ،٤٩٤ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃ ຕຩອ໭໭ ،٤٧ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١
.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٣
٣٤٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ຎ໣ :ຎ໬໨໣ ،ດ໔໠ຘຨ໣ ຏຍ໮ຑ຃ ໲໓ ອຎຒວ຃ ຓّສ໋ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຕຩອ໭ ‫ ـ‬٢
.٧ ໭ ٥ ໭ ٤ ໭ ١٠ ໭ ٨ ໭ ٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٩٦ ໭ ٧٦ ໭ ٧٥ ຏຎຑ ،٤٨٢ ໭ ٣٤٨ ໭
ດ໴໋ຩ໷ຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ຓຮ໴ຜ໛ ຏຍ໮ຑ຃ ໲໓ ດປ໮ຜຒ໣ ໲໫໭ ،٤٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٣
.ບ໳ຩຎຣ໷ຍ໭ ຕຍອຎ໳ະໟຍ໭
ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໣ ຓّສ໋ ໥໮໤ເ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໞຜ໤ຑ ຕຩອ໭໭ ،٤٧ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٤
.໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٩ ຏຎຑ ،٣١١ :١٠ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣ ໲໓ ຓອ໮໛ຬ໣ ໲໫໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٩٦

.ໞ໣ّ ຄຘໟຍ ສ໨໋ ໥ຎ໴ຒໟຍ

 W‫א‬‫א‬
.(٢)຀໮຿໮ໟຍ໭ (١)ໞິ໐ໟຍ ‫ ـ‬١
໲໓ ອຍສໟຍ ໲໓ ໊໔ທຮ໣ ຢໄຳ ໰໠໋ ຩ໮໌ຼໟຍ ໭຃ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ ຯ໭ຮຒໟຍ ‫ ـ‬٢
ັ຃ຮໟຍ ສ໨໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ຮຣ ໦໣ ໭຃ ،(٣)ອຎ໬໨ໟຍ ອສົ
.(٤)໒໳ຮຸໟຍ
ອຎ໴ຘວຍ ໦ິຣ໷ຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຕຍອຎ໳ຯ ໯ສຣງ ຓ຀ຍຮ໗ ‫ ـ‬٣
.(٥)ດຳຩຎິໟຍ ຓອຎ໳ະໟຍ

๼ ຳ ຎ໫ຮຜ໛຃໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ຎ໬๼໠໗຃ ຓ໼๼ຼໟຍ ‫ ـ‬٤
໲๼໨໣ ໚໴໠໋ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ :ຓ໼๼ຼໟຍ ສ໌ຑ ໝ໮໘໳໭ .(٦)ຕຎ໌໛ອ

.١٠ ໭ ١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٦ ໭ ٧٥ ຏຎຑ ٣٤٨ ‫ ـ‬٣٤٢ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٥ ຏຎຑ ،٣٤٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
.ດ໴໧ຎຜໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٣
.٦٢ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٤
.٤٢٦ :໥ຎ໨ຠໟຍ ຢ໴ທຎ໔໣໭ ،٤٦١ :ຩຎ໌໤ໟຍ ຩຍຯ ‫ ـ‬٥
.٦٢ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٦
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٩٧

.(١) ອຎ໬໨ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໲໘ຑ໭ ຖ໴໘ຑ ຎ໣ ،๰ຍສຑ຃ ෲຍ ໡໼ຳ


.໡໼ّິໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ‫ ـ‬٥
.ດປ໼ປ ໪๼໠໗຃໭ ،(٢)໪໴໠ທຎ໗ ໰໠໋ ໦໌໠ໟຍ ໲໓ ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ ‫ ـ‬٦
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼๼ຼໟຍ ‫ ـ‬٧
.ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ ‫ ـ‬٨
ّ ໬๼໠ໟຍ ໊໣ ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ສຣຍ໭ ໞ
໢ ๼ ໛ ،໡໼ّິໟຍ໭ ໦໌໠ໟຎຑ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ‫ ـ‬٩
.(٣)ຓສຠິໟຍ໭ ...຺
๼ ວ
.(٤)ຓອຎ໳ະໟຍ ສ໌ຑ ໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼๼ຼໟຍ ‫ ـ‬١٠
.(٥)ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ‫ ـ‬١١

.٢٢١ :ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ‫ ـ‬١


.٤٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٢
.٦١໭ ٦٠ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຎ໫ຮ໛ຫ ໡ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٣
ຐຣຎົ ໝຎ໗ .຀ຎ໬໘໔ໟຍ ໦໴ຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ໮໫ ຎ໤ໟ໭ ،໲ຑຎຒ຤ຘຳ໻ຍ ແຎ໴ຘຣ໼ໟ ໖໓ຍ໮໤ໟຍ ໮໫ ຍຬ໫ ‫ ـ‬٤
ຓ໼ົ :ດ໴໨໐ໟຍ ໲໓ ໦ໜໟ ،ຎ໬໠໌໔ໟ ຓອຎ໳ະໟຍ ຓ໼ົ ຐ໴໘໌ທ ໪໴໠໋ ໝ໮໤໌໤ໟຍ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ໭ :ຮ໫ຍ໮ຠໟຍ
໦໣ ໍຍຮ໔ໟຍ ສ໌ຑ ັ຃ຮໟຍ ສ໨໋ ໥ຎຘ໌໛ອ (໡໼ّິໟຍ໭ ຓ໼๼ຼໟຍ ໢໬໴໠໋) ດّ໤຋໷ຍ ສຣ຃ ໭຃ ໲
ّ ຒ໨໠ໟ ຓອຎ໳ະໟຍ
،ຓ໼๼ຼໟຍ ໡ّສ໗ ໩ສ໠ຑ ໲໓ ໢໴໘໣ ໮໫໭ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໫ສຣ໷ ຓອຎ໳ະໟຍ ໥ຎິ໧໹ຍ ຩຍອ຃ ຍຫຈ໓ ،ຓອຎ໳ະໟຍ
.(١٨١ :١٢ ໡໼ໜໟຍ ຮ໫ຍ໮ຟ) .ຎ໬ຒ໴໘໋ ໩ອຍຯ ໢
ّປ
.٥٠໭ ٤٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ໡ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٥
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
١٩٨

໰໠໋ ໞ໤ຘຸທ ຎ໬๼໧໷ ‫؛‬ຕຎّ໴໔໴ໜໟຍ ຮ຋ຎຳ ໦໣ ແ໮ຣ຃໭ ໊໤ຟ຃ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫໭


໭຃ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ ຯ໭ຮຒໟຍ ໚ໟຫ ໲໓ ຎ໤ຑ ຓອຎ໳ະໟຍ ໲໓ ໪໠ວຩ ໞ໤ຘ຤໳ ຎ໣ ໞ
๼໛
໲໓ ໼
๰ ວຩ ‫ ـ‬໩ຮ໴໐໛ ‫ ـ‬໪‫ـ‬ໟ ໥ّ ຃ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໆ໔ໟ ໦໣ ຮ໬່ຘິ໳ ໱ຬ๼ໟຍ ،ຢໄຳ ໰໠໋ ຩ໮໌ຼໟຍ
.ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ ໕ຎ໘຤ຘຳຍ

 W‫א‬‫א‬‫א‬
໲໓ ،ອຍສໟຍ ໲໓ ໊໔ທຮ໣ ຢໄຳ ໰໠໋ ຩ໮໌ຼໟຍ ໭຃ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ ຯ໭ຮຒໟຍ ‫ ـ‬١
.ຓອຎ໬ໄໟຍ ໊໣ ،ອຎ໬໨ໟຍ ອສົ
.(١)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຕຍອຎ໳ຯ ໯ສຣງ ຓ຀ຍຮ໗ ‫ ـ‬٢
.ຩຍອ຃ ໥ຎິໟ໭ ໆ໔ໟ ໱
ّ ຄຑ໭ ،໡໼ິّ ໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໰ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ‫ ـ‬٣
.໪໴໠ທຎ໗ ໰໠໋ ຀ຎ໋ສໟຍ ໲໓ ດ໐ໟຎຒ໤ໟຍ໭ ຩຎ໬ຘຟ໻ຍ ‫ ـ‬٤
.໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ‫ ـ‬٥
.໲໤໌໔ໜໟຍ ໪ຑ ມຮّ ົ ຎ໤໛ ،ຓຮّ ໣ ດ຋ຎ໣ ໭຃ ຓຮّ ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ ‫ ـ‬٦
.ຓສຠິໟຍ ໲໓ ຀ຎ໋ສໟຍ ຎ໬໴໓ ຎ໤ຑ ຓອຎ໳ະໟຎຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ ‫ ـ‬٧
.໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ‫ ـ‬٨

.١٩٦ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
١٩٩

.ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ຓ຀ຍຮ໗ ‫ ـ‬٩


ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໴ຑ ໊໤ຠໟຍ ໦໣ ຓຩຎ໔ຘິ໣ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫໭
.ຎ໫ຮ໴໏໭ ຀ຍອ໮ືຎ໋
،ດ໌ຑຍຮໟຍ໭ ດຜໟຎຜໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໲໓ ຩອຍ໮ໟຍ ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ໲໓ ໡໼ໜໟຍ ໰໘ຒ໳ ،໢໌໧
ຓອຎ໳ຯ ໥ّ ຃ :ດ໣ّສ໘ຘ໤ໟຍ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ດ໤໘໠໋ ດ໳ຍ໭ອ ໰ເຘ໘໣ ໥ّ ຈ໓
ໞ໤໋ ໲໫ ໞຑ ،ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ‫ـ‬ຑ ໑໭ຮ໌໤ໟຍ ຀ຎ໋ສໟຎຑ ດໃ໭ຮຸ໣ ຮ໴໏ ຀ຍອ໮ືຎ໋
.ຎ໬໴໓ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຀ຎ໋ສໟຍ ຩ໭ອ໭ ໡ສ໌ໟ ໚ໟຫ໭ ‫؛‬๼ໞ໘ຘິ໣
໚ໟຫ ຓ຀ຍຮ໘ຑ ແ໮໨໣ ‫ ـ‬໪ຑ ສ໋໭ ໱ຬ๼ໟຍ ‫ູ ـ‬໮ຼຨ໤ໟຍ ຏຍ໮ຜໟຍ ຐ๼ທຮທ ،໢໌໧
๼ ໜໟ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰໠໋ ໦໣ຎ຿ ໲๼໧ຈ໓ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໮໘ໟ ‫؛‬຀ຎ໋ສໟຍ

....ສ໌ُຑ ໭຃ ຏຮ໗ ໦໣ ຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ຎ໋ຩ໭ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ອຍຯ ໦໣

 W‫א‬‫א‬
ຮວກ ໲໓ ຓອ໮໛ຬ໤ໟຍ ຓສຠິໟຍ ສ໌ຑ ໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ،ດຜໟຎຜໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ າ໔໧ ໲໫໭
໰ໟງ ຎ໬ຑຍ໮ປ ໱ສ໬໳໭ ،໦໴ຘ໌໛ອ ຮ຋ຍະໟຍ ໲๼໠ຼ໳ ຎ໣ສ໌ຑ໭ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຓອຎ໳ຯ
:ໝ໮໘໳໭ ،຀໼ຑຮ໛ ໮຤໧ ໪ّຟ໮ຘ໳໭ ຾໬໨໳ ‫ّັ ـ‬ສ໘໤ໟຍ ຩ໮ຟ໮ໟຍ ໚ໟຫ
ຍ๰ຮ຋ຍຯ ຎ໤ໜຘ໴ທ຃ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦ຑຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ໚໴໠໋ ໡໼ّິໟຍ
໰ໟງ ຎ๰໌໔ຸຘິ໣໭ ،ຎ໤ໜຑ ෲຍ ໰ໟງ ຎ๰໬ّຟ໮ຘ໣໭ ،ຎ໤ໜّຑອ໭ ໲ّຑອ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰ໟງ ໼
๰ ຳّ ໮ຘ໣໭
.໪ຘຟຎຣ ຮ໛ຬ໳໭ ،໩ຬ໫ ໲ຘຟຎຣ ໲໓ ෲຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٠٠

໩ຎຠໟຍ໭ ،ຩ໮໤຤໤ໟຍ ໡ຎ໘໤ໟຍ ෲຍ ສ໨໋ ຎ໤ໜໟ ໥ّ ຈ໓ ،໲ໟ ຎ໌໔ືຎ໓ :ໝ໮໘໳ ໢


ّປ
ດຟຎ຤ໟຍ ະຠ
ّ ໨ຘໟ ຍ๰ຮ່ຘ໨໣ ຎ໤ໜ໨໋ ຐ໠໘໧຃ ໲໧๼ງ .ດ໠໴ຳ໮ໟຍ໭ ،໊໴໓ຮໟຍ ໝະ໨໤ໟຍ໭ ،໪໴ຟ໮ໟຍ
໼໓ ،໚ໟຫ ໲໓ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰ໟງ ໲ໟ ຎ໤ໜຘ໋ຎ໔ຸຑ ෲຍ ໦໣ ຎ໬ຣຎຠ໧໭ ຎ໬຋ຎເ໗໭
ຎ๰຤ຟຍອ ຎ๰ຒ໠໘໨໣ ໲ຒ໠໘໨໣ ໥໮ໜ໳ ໞຑ ،๰ຍຮຳຎວ ຎ๰ຒ຋ຎວ ຎ๰ຒ໠໘໨໣ ໲ຒ໠໘໨໣ ໥໮ໜ໳ ໻໭ ،ຐ໴ວ຃
ຐ໠໘໧຃ .ෲຍ ໰ໟງ ໲ໟ ຎ໌໔ຸທ໭ ،ພ຋ຍ໮຤ໟຍ ໊໴໤ຟ ຀ຎເ໘ຑ ໲ໟ ຎ๰ຑຎຠຘິ໣ ຎ๰຤ຠ໨໣ ຎ๰຤໠໔໣
ຎ๰ຌຠ໠໣ ،ෲຍ ໰ໟງ ໱ຮ໣຃ ຎ๰຿໮ّ ໔໣ ،ෲຎຑ ໻
๼ ງ ຓ໮ّ ໗ ໻໭ ໝ໮ຣ ໻໭ ،ෲຍ ຀ຎື ຎ໣ ໰໠໋
໦໤ໟ ෲຍ ໊໤ຳ ،໰໔໛໭ ෲຍ ໲ຒິຣ :ໝ໮໗຃໭ ،ෲຍ ໰໠໋ ໼
๰ ໛๼ ໮ຘ໣໭ ،ෲຍ ໰ໟງ ໱ຮ໬໇
໢ໟ ຎ໣໭ ،໥ຎ໛ ໲ຑّອ ຀ຎື ຎ໣ ،໰໬ຘ໨໣ ໲ທຩຎຳ ຎ໳ ໢໛຀ຍອ໭໭ ෲຍ ຀ຍອ໭ ໲ໟ າ໴ໟ ،ຎ໋ຩ
ຮວກ ෲຍ ໪໠໌ຟ ໻໭ ،ෲຍ ຎ໤ໜ໋ຩ໮ຘຳ຃ ،ෲຎຑ ໻
๼ ງ ຓ໮ّ ໗ ໻໭ ໝ໮ຣ ໻໭ ،໦ໜ໳ ໢ໟ ຄຸ໳
ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳໭ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳ ໱ສ໴ّຳ ຎ໳ ຖ໓ຮຼ໧ຍ .ຎ໤ໜ໴ໟງ ໲໨๼໣ ສ໬໌ໟຍ
ຎ໤ໜ໴ໟງ ໞົຍ໭ ،ອຎ໬໨ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໞຼທ๼ຍ ຎ໣ ໞຼຘ๼໣ ຎ໤ໜ໴໠໋ ໲໣໼ຳ໭ ! ໱ສ໴ّຳ ຎ໳
຀ຎຸ໳ ໥຃ ຎ໤ໜ໘๼ ຤ຑ ໪ໟຄຳ຃໭ ،ෲຍ ຀ຎື ໥ງ ໲໣໼ຳ ຎ໤ໜ໨໋ ຏ໮ຠ຤໣ ຮ໴໏ ،໚ໟຫ
،ෲ ຍ๰ສ໣ຎຣ ຎ๰ຒ຋ຎທ ຎ໤ໜ໨໋ ໱
ౠ ສَ ໴ّຳَ ຎ໳ ຖຒ໠໘໧ຍ .ສ໴ຠ໣ ສ໴໤ຣ ໪໧๼ຈ໓ ،ໞ໌໔໳໭ ໚ໟຫ
،ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໰ໟງ ຎ๰໌ຟຍອ ຍ๰ສ຋ຎ໋ ຎ๰ຒ຋ກ ،ໂ໧ຎ໗ ໻໭ ،າ໳ກ ຮ໴໏ ،ດຑຎຟ໺ໟ ຎ๰໴ຟຍອ ،ຍ๰ຮ໛ຎື
ໝ໮ຣ ໻໭ ،ෲຍ ຀ຎື ໥ງ ສ຋ຎ໋ ໊ຟຍອ ໞຑ ،ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໦໋ ໻໭ ،ຎ໤ໜ໨໋ ຐ໏ຍອ ຮ໴໏
ສ໌ຑ ،ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໰ໟງ໭ ຎ໤ໜ໴ໟງ ຖຒ໏ອ ،໱ສَ ໴ّຳَ ຎ໳ .໢໴່໌ໟຍ ໲
ّ ໠໌ໟຍ ෲຎຑ ໻
๼ ງ ຓ໮ّ ໗ ໻໭
ຎ໣໭ ຕ໮ຟອ ຎ໤ّ ໣ ෲຍ ໲໨ຒ໴ّວ ໼໓ ،ຎ໴໧ສໟຍ ໞ໫຃ ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໲໓໭ ຎ໤ໜ໴໓ ສ໫ຯ ໥຃
.(١)ຐ໴ຠ໣ ຐ໳ຮ໗ ໪໧๼ງ ،ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໲໓ ຖ໠໣ّ ຃

.٦٦໭ ٦٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١


຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٠١

:ຎ๰໔໗ຍ໭ ຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໫ ຃ຮ໘໳໭ ດ໠ຒ໘ໟຍ ໞຒ໘ຘິ໳ ໢


ّປ
ຖ໧຃໭ ،໰ໜຘຸ໤ໟຍ ໚໴ໟງ໭ ،ຮໜຸໟຍ ໚ໟ໭ ،ສ໤຤ໟຍ ໚ໟ໭ ،ෲຍ ຎ໳ ෲຍ ຎ໳ ෲຍ ຎ໳
໒ຸໜທ ໥຃ ສ໤ّ ຤໣ ໝກ໭ ສ໤ّ ຤໣ ໖
ّ ຤ຑ ،ෲຍ ຎ໳ ෲຍ ຎ໳ ෲຍ ຎ໳ ໚ໟຄຳຄ໓ ،໥ຎ໌ຘິ໤ໟຍ
໪໤ّ ໏໭ ໪໤ّ ໫ ໚໴ّຒ໧ ໦໋ ຖ໔ຸ໛ ຎ໤໛ ،ຍຬ໫ ໲໣ຎ໘໣ ໲໓ ໲ຑຮ໛໭ ໲໤ّ ໏໭ ໲໤ّ ໫ ໲໨๼໋
ຎ໤໛ ໲໨๼໋ ຝຮّ ໓໭ ،໪໨໋ ຖ໔ຸ໛ ຎ໤໛ ໲໨๼໋ ໒ຸ໛ຎ໓ ،໩໭ّ ສ໋ ໝ໮໫ ໪ຘ໴໔໛໭ ،໪ຑຮ໛໭
ດ໧໭ຆ໣໭ ،໪ໟ໮໫ ໑ຎວ຃ ຎ໣ ໝ໮໫ ໲໨๼໋ ໑ຮົຍ໭ ،໪ຘ໴໔໛ ຎ໤໛ ໲໨໔໛ຍ໭ ،໪໨໋ ຖຟຮّ ໓
،໚ໟຫ ໦໣ ໲ິ໔໧ ໰໠໋ ດ໧໭ຆ໣ ໼ຑ ،໪໤ّ ໫ ໑ຎວ຃ ຎ໣ ໢
ّ ໫໭ ،໪ຘ໧໭ຆ໣ ໑ຎວ຃ ໦໣
໲ທຮວກ ຮ໣຃ ໦໣ ،໪໤ّ ໫ ໲໨໤ّ ໫຃ ຎ໣ ດ໳ຎ໔໛໭ ،໲ຠ຋ຍ໮ຣ ຀ຎເ໘ຑ ໲໨໓ຮົຍ໭
.(١) ໱ຎ໴໧ຩ໭
:ໝ໮໘໳໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຮຒ໗ ໰ໟງ ໪ّຟ໮ຘ໳ ໢
ّປ
ຎ໣ ،๰ຍສຑ຃ ෲຍ ໡໼ຳ ໲๼໨໣ [ຎ໤ໜ໴໠໋] ໚໴໠໋ [ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳໭] ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳
໕ّຮ໓ ໻໭ ،ຎ໤ໜທອຎ໳ຯ ໦໣ ສ໬໌ໟຍ ຮວກ ෲຍ ໪໠໌ຟ ໻໭ ،ອຎ໬໨ໟຍ໭ ໞ໴໠ໟຍ ໲໘ຑ໭ ຖ໴໘ຑ
.(٢)ຎ໤ໜ໨໴ຑ໭ ໲໨໴ຑ ෲຍ
໪໴໠໋ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ຳ ໰ໟງ ຎ໤໬ຑຍ໮ປ ໱ສ໬໳໭ ،๰ຎໃຎ໴ຘຣຍ ‫؛‬໦໴ຘ໌໛ອ ໲๼໠ຼ໳ ໢
ّປ
.໡໼ّິໟຍ

.٦٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١


.٦٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٠٢

 W‫א‬‫א‬
໮຤໨ຑ ໥໮ໜ໳ ຎ໨໫ ໡໼ّິໟຍ໭ ໦໌໠ໟຍ ໥ّ ຃ ໻
๼ ງ ،ດ໌ຑຍຮໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ າ໔໧ ໲໫໭
ّ ໬๼໠ໟຍ :ອّຮໜ໳ ໢
໢໬໨໌ໟຍ ໢ ّ ປ ،ຓສຣຍ໭ ຓّຮ໣ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ ໦໌໠ໟຍ ຃ຮ໘໳ ໥຃ ໮໫໭ ،ໞ໬ຳ຃
໡໼ّິໟຍ ຃ຮ໘໳ ຎ໣ສ໌ຑ ‫ ـ‬໪๼໧ຈ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໚ໟຬ໛໭ ،ຓّຮ໣ ໦໴໌ິທ໭ ດ໌ິທ ຎ๰໌໴໤ຟ
ّ ໠໋ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ :຃ຮ໘໳ ‫ ـ‬ຓສຣຍ໭ ຓّຮ໣ ອ໮໛ຬ໤ໟຍ
،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
໥໮ໜ໴໓ ،ຓّຮ໣ ໦໴໌ິທ໭ ດ໌ິທ ໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ຩ໻໭຃ ໰໠໋໭
.(١)ດ໠໣ຎ໛ ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ‫ ـ‬໰ໟ໭໷ຍ ຓّຮ໤ໟຍ ໊໣ ‫້ ـ‬໮໤ຠ໤ໟຍ

:໪ໟ໮໗ ،໲໧ຍ໭ຮ໴ຸໟຍ ໒໳ຮື ໰ໟ໮໤໠ໟ ໥໮຤ຸ໤ໟຍ ໑ສຼໟຍ ຏຎຘ໛ ໦໋ ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ ໲໓ ໞ໘໧ ‫ ـ‬١
ດຳّສ໘໤ໟຍ ດ຿໭ຮໟຍ ໲໓ ໲ຳ໮ໄໟຍ ໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໞ໴໠ຠໟຍ ໞ຿ຎ໔ໟຍ໭ ໞ໴ຒ໨ໟຍ ໢ໟຎ໌ໟຍ ໲໨ປّສຣ
໲ຘ຋ຎ໣໭ ໒ໟ຃ (١٢٤٨) ດ໨ຳ ໡ّຮ຤໣ ໊ຑຍອ ໦໴໨ປ໻ຍ ໡໮໳ ،ດّ໴຤ທ໭ ໡໼ຳ ໒ໟ຃ ຎ໬໨໴໓ຩ ໰໠໋ ،ດ໳໮຿ّຮໟຍ
ໞ຿ຎ໔ໟຍ໭ ໖๼໘຤໤ໟຍ ໢ໟຎ໌ໟຍ ໦໳ຮ๼ວຄຘ໤ໟຍ ຦໴ື໭ ໦໴ປّສ຤໤ໟຍ າ໴຋ອ ໲໨ປّສຣ :ໝຎ໗ ،໦໴໌ຑອ຃໭ ໥ຎ໤ປ໭
،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ນّສ຤໤ໟຍ ສຟຎ໤ໟຍ ໱ສໟຍ໭ ໲໨ປّສຣ :ໝຎ໗ ،໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ ອ໮໔ຼ໋ ໦ຑ ໦໴ິຣ ຦໴ຸໟຍ ໖๼໗ສ໤ໟຍ

ّ ໠໋ ໡ຎ໤໬ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຎ໧ສّ໴ຳ ໦໋ ،໦໳ຮ຤ຑ ໲ປّສ຤໣ ໦໣ ໦໴ປّສ຤໤ໟຍ ໢໬຋ຎຑກ ໦໋ ،ສ໴ຑ ຍ๰ສ໳ ،໩ّສຟ ໦໋

ّ ໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦ຑຍ
ຍອ໮ືຎ໌ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໦໌ໟ ຃ຮ໗ ໦໣ :ໝຎ໗ ໪๼໧຃ ،໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ໪໣໼ຳ໭ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ
،ດ຋ຎ໣ ໩຃ຮ໗ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ،ຓّຮ໣ ໦໴໌ິທ໭ ຎ๰໌ິທ ຎ๰໌໴໤ຟ ໢໬໨໌ໟຍ ໢
ّ ໬๼໠ໟຍ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،ຓສຣຍ໭ ຓّຮ໣ ຓອ໮໬ຸ໤ໟຍ
໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،ຓສຣຍ໭ ຓّຮ໣ ຎ໬໣໼ຳ ຃ຮ໗ ໦໣໭
໦໣ ດّ໣ຎທ ດ຋ຎ໣ ໩຃ຮ໗ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ،ຓّຮ໣ ໦໴໌ິທ໭ ຎ๰໌ິທ ،໦໴ິ຤ໟຍ ຏຎ຤ົ຃ ໰໠໋໭ ،໦໴ິ຤ໟຍ ຩ໻໭຃
.(٢٦٤ :ສ໴ເ໨ໟຍ ຆໟຆ໠ໟຍ) .ຮຒຨໟຍ ຎ໤໫ຮວກ ໰ໟງ ຎ໤໬ໟّ໭຃
຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٠٣

 W‫א‬‫א‬
໢໇ຎ໛ ສّ໤຤໣ ສّ໴ິໟຍ ෲຍ ດ໳ກ ໡໮ຣຮ໤ໟຍ ໯ສໟ ດ໌ຒ๼ຘ໤ໟຍ ດ໘໳ຮໄໟຍ ໲໫໭
຀ຎ໋ຩ ຓ຀ຍຮ໗ ໥໭ສຑ ໦ໜໟ໭ ດ໌ຑຍຮໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ າ໔໧ ໲໫໭ ،໩ຍຮປ ຏຎໃ ໱ຩະ໴ໟຍ
.(١)ດ໤໘໠໋

 W‫א‬‫א‬
ຏຎໃ ໱ຯຍຮ໴ຸໟຍ ຍຯຮ໴໤ໟຍ ෲຍ ດ໳ກ ໡໮ຣຮ໤ໟຍ ໯ສໟ ດ໌ຒ๼ຘ໤ໟຍ ດ໘໳ຮໄໟຍ ໲໫໭
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໴໣໷ຍ ຓອຎ໳ຯ ໑ຬຣ ໊໣ ໦ໜໟ໭ ،ດ໘ຑຎິໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ າ໔໧ ໲໫໭ ،໩ຍຮປ
.(٢)ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ໭
ຮ຋ຎຳ ໦໣ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳ ຮ໴໏ ໲໓ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ອຍະ໳ ໥຃ ຐ຤ຘິ໳ ໪๼໧ງ ໢
ّປ
໩ອ໭ະທ ໥຃ ຖ໌ໄຘຳຍ ໥ງ໭ :ດ໤໘໠໌ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໮໘ໟ ‫؛‬ດ໨ິໟຍ ໡ຎّ໳຃
.໚ໟຫ ໊໴໤ຟ ຏຍ໮ປ ໚໠໓ ،ໞ໌໓ຎ໓ ໙ອຍຩ ໦໣ ໡໮໳ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ
໚ໟ ນສຣ ຍຫງ ،໥ຍ໮໔ົ ຎ໳ :໥ຍ໮໔ຼໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໮໘ໟ໭
ຏຎຒ຤ຘຳຍ ໩ຎເຘ໘໣ ຍຬ໫໭ ،ຖ໨໛ ບ໴ຣ ໦໣ ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໬ຑ ອ๸ະ໓ ດຟຎຣ ෲຍ ໰ໟງ

.١ ໢໗ອ ຶ໣ຎ໫ ،٥٢٩ :໥ຎ໨ຠໟຍ ຢ໴ທຎ໔໣ ‫ ـ‬١


.໖ຑຎິໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٠٤

.໥ຎ໣ຯ໭ ໥ຎໜ໣ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ຓອຎ໳ະໟຍ
຀ຎ໋ສໟຍ ຍຬ໬ຑ ້ຩຍ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໩ຬ໫ ສ໫ຎ໌ທ :ຎ๰ເ໳຃ ໪‫ـ‬ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪‫ـ‬ໟ໮໘ໟ໭
໩ຬ໬ຑ ອຍຯ ໦໣ ໞ
๼ ໜໟ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰໠໋ ໦໣ຎ຿ ໲๼໧ຈ໓ ،໪ຑ ອຯ໭ ،ສ໌ُຑ ໭຃ ຏຮ໗ ໦໣
.໡ຎّ໳໷ຍ ຮ຋ຎຳ ໲໓ ດ໣໭ຍສ໤ໟຍ ໲ເຘ໘໳ ສ໫ຎ໌ຘໟຍ໭ ....ຓອຎ໳ະໟຍ
ສຼ໘ຑ ຮ຋ຍະໟຍ ຎ໬ຑ ໰ທ຃ ຍຫງ ຕຎّ໴໔໴ໜໟຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ຓສຣຍ໭ ໞ໛ ໥ّ ຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
຀ຎເ໘ໟ ຎ๰ົ໮ຼວ໭ ‫ ـ‬໰ໟ໭໷ຍ ແ໮ຣ໷ຍ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،๰ຎຑຍ໮ປ ໖
ّ ຤ຘິ໳ ໪๼໧ຈ໓ ດຑຮ໘ໟຍ
.ດຜໟຎຜໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຎຑ ໥ຎ໴ທ໹ຍ ‫ ـ‬ພ຋ຍ໮຤ໟຍ
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٢٠٥‬‬

‫א‪‬א‪ W‬‬
‫‪.(١)ຕຎّ໴໔໴ໜໟຍ ຮ຋ຎຳ ໦໣ ແ໮ຣ຃໭ ໊໤ຟ຃ ໲໫ ດຜໟຎຜໟຍ ດّ໴໔໴ໜໟຍ ໥ّ ຃ ໡ّສ໘ທ ສ໗‬‬
‫‪ໞ໴ຼ໔ຘໟຍ ໦໣ ຀໲ື ໊໣ ຎ໨໫ ຎ໫ຮ໛ຬ໧໭‬؛ ‪:ຓສ຋ຎ໔໠ໟ ຎ๰໣ຎ໤ທງ‬‬
‫‪ ١‬ـ ‪.຀໮຿໮ໟຍ໭ ໞິ໐ໟຍ‬‬
‫‪ ٢‬ـ ‪ຯ໭ຮຒໟຍ ໭຃ ،ອຍສໟຍ ຢໄິ໛ ໲ໟຎ໌ໟຍ ໥ຎໜ໤ໟຍ ອຎ໴ຘວຎຑ ຓອຎ໳ະ໠ໟ ຓ໮໠ຨໟຍ ຐ໠ໃ‬‬
‫‪໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ຮຣ ໦໣ ໭຃ ،ໝຍ໭ະໟຍ ໞຒ໗ ອຎ໬໨ໟຍ ອສົ ໲໓ ،຀ຍຮ຤ຼໟຍ ໰ໟງ‬‬
‫‪.໒໳ຮຸໟຍ ັ຃ຮໟຍ ສ໨໋ ໡໼ّິໟຍ‬‬
‫‪ ٣‬ـ ‪ຓອຎ໳ະໟຍ ອຎ໴ຘວຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຕຍອຎ໳ຯ ໯ສຣງ ຓ຀ຍຮ໗‬‬
‫‪:໲໫໭ ،ພ຋ຍ໮຤ໟຍ ຀ຎເ໗ ຓອຎ໳ະໟຍ ໦໣ ສຼ໘ໟຍ ໥ຎ໛ ຍຫງ ຎ๰ົ໮ຼວ ،ດຳຩຎّິໟຍ‬‬
‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫ﺻﻔﻮة اﷲ‪ ,‬ﱠ‬ ‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫رﺳﻮﻝ اﷲ‪ ,‬ﱠ‬
‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬
‫ﱠ‬
‫ﻭاﺧﺘﺎرﻩ ﹺﻣﻦ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ‬
‫ﺑﺮﻳﺘﻪ‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭاﺧﺘﺼﻪ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﱠ‬ ‫اﺻﻄﻔﺎﻩ اﷲﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫أﻣﲔ اﷲ‪ ,‬ﱠ‬ ‫ﹶﻳﺎ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ‬
‫ﻭأﴍﻕ‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎر ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭأﺿﺎء ﱠ ﹶ ﹸ‬‫ﻭﻏﺴﻖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬‫دﺟﺎ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻠﻴﻞ اﷲ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶﺧ ﹺ ﹶ‬
‫ﹶ ﹶﹾ ﹶ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭذر ﹶ ﹺ ﹲ‬
‫ﺷﺎرﻕ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭرﲪﺔ اﷲ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻭﻧﻄﻖ ﹶ ﹺ ﹲ‬
‫ﻧﺎﻃﻖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﺻﻤﺖ ﹶ ﹺ ﹲ‬
‫ﺻﺎﻣﺖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻣﺎ ﹶ ﹶ ﹶ‬‫ﹶ ﹶﹾ ﹶ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﱠ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫اﻟﺴﻮاﺑﻖ‬ ‫ﺑﻦ ﹶ ﹺأﰊ ﹶ ﹺ ﹴ‬
‫ﻃﺎﻟﺐ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻋﲇ ﹾ ﹺ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ ﹶ ﱢ‬
‫ﻣﻮﻻﻧﺎ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹺ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬

‫‪ ١‬ـ ‪.١٩٨ :ດ຤໔ຼໟຍ :ຮ່໧຃‬‬


‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪٢٠٦‬‬
‫اﳌﺮاس‪ ,‬ﹾاﳌـﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻜﲔ‬ ‫اﻟﻌﻈﻴﻢ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻟﺒﺄس‪ ,‬ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ‪ ,‬ﱠ ﹺ ﹺ‬
‫اﻟﺸﺪﻳﺪ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭﻣﺒﻴﺪ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭاﻟﻨﺠﺪة‪ ,‬ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻨﺎﻗﺐ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭاﳌـﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹾ‬
‫اﻷﻣﲔ‪,‬‬‫ﻜﲔ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮﻝ ﹾاﳌـﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﺣﻮض ﱠ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ ﹺ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺄس ﹾ‬
‫ﹺﹺ‬
‫اﻷﺳﺎس‪ ,‬ﹶﺳﺎﻗﻲ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹶﹶ ﹺ‬
‫ﻜﺮﻣﺎت ﹶ ﱠ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﻮاﺋﻞ‪,‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭاﻟﻄﻮاﺋﻞ‪ ,‬ﹶ ﹾ‬
‫ﻭاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻭاﻟﻔﻀﻞ ﹶ ﱠ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﻨﻬﻰ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﱡ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﴩﻛﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ‬
‫ﻭﻭﴆ‬ ‫ﻭﻗﺎﺗﻞ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻮﺣﺪﻳﻦ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭﻟﻴﺚ ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﱢ ﹶ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻓﺎرس ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭرﲪﺔ اﷲﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫رب ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫رﺳﻮﻝ ﹶ ﱢ‬ ‫ﹶ ﹸ‬
‫ﻭأزﻟﻔﻪ ﹺﰲ‬ ‫ﻭأﻋﺎﻧﻪ ﹺ ﹺ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﺑﻤﻴﻜﺎﺋﻴﻞ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺑﺠﱪﺋﻴﻞ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫أﻳﺪﻩ اﷲﹸ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﱠ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫ﱠ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﻭﻋﲆ آﻟﻪ ﱠ ﹺ ﹶ‬
‫اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ‪,‬‬ ‫ﻭﺻﲆ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻌﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﺗﻘﺮ ﹺﺑﻪ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﺣﺒﺎﻩ ﹺ ﹸ ﱢ ﹶ ﱡ‬ ‫اﻟﺪارﻳﻦ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﱠ ﹶﹾ ﹺ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﻌﺮﻭﻑ‬ ‫أﻣﺮﻭا ﹺ ﹾ‬
‫ﺑﺎﳌـﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹶ ﹸ‬‫اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ‪ ,‬ﱠ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫اﻷﺋﻤﺔ ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻨﺘﺠﺒﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻋﲆ ﹶ ﹾأﻭﻻدﻩ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶﹶ‬
‫ﺑﺈﻳﺘﺎء ﱠ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭأﻣﺮﻭا ﹺ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﺰﻛﺎة‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ ﹸ ﹶ‬
‫ﻭﻋﺮﻓﻮﻧﺎ‬ ‫اﻟﺼﻠﻮات‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻨﺎ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻭﻓﺮﺿﻮا ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻨﻜﺮ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻦ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭﳖﻮا ﹶ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹶﹶﹾ‬
‫ﻭﻗﺮاءة ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬
‫اﻟﻘﺮآﻥ‪.‬‬ ‫رﻣﻀﺎﻥ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺻﻴﺎﻡ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬

‫ﻭﻗﺎﺋﺪ ﹾ ﹸ ﱢ‬
‫اﻟﻐﺮ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻳﻌﺴﻮب ﱢ ﹺ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ﹺﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬
‫ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﱠ ﹶ‬
‫ﺤﺠﻠﲔ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺪﻩ‬ ‫ﻋﲔ اﷲ ﱠ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﻨﺎﻇﺮة‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫ﺑﺎب اﷲ‪ ,‬ﱠ‬ ‫ﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟ ﱠ ﹸ‬
‫ﻭﻧﻘﻤﺘﻪ ﱠ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﺪاﻣﻐﺔ‪.‬‬ ‫ﹺﹶﹶ ﹺ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻐﺔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﹾ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭﻧﻌﻤﺘﻪ ﱠ‬
‫ﻭأذﻧﻪ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﻮاﻋﻴﺔ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺒﺎﺳﻄﺔ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹸ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾاﻟ ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹺ ﹺ‬ ‫اﳉـﹶ ﱠ ﹺﻨﺔ ﹶ ﱠ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻗﺴﻴﻢ ﹾ‬
‫اﻷﺑﺮار‪,‬‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭاﻟﻨﺎر‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬
‫ﻋﲆ ﹶأﺧﻲ‬ ‫ﺘﻘﲔ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹾ ﹸ ﱠ ﹺ‬ ‫ﹶﹺ ﹺﹺ‬
‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬ ‫اﻷﺧﻴﺎر‪ ,‬ﱠ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﹾاﳌـﹸ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﱢ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﻔﺠﺎر‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﻧﻘﻤﺘﻪ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﺨﻠﻮﻕ ﹺﻣﻦ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭزﻭج ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭاﺑﻦ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻃﻴﻨﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹺ ﹾ‬ ‫اﺑﻨﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﻋﻤﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹾ‬ ‫رﺳﻮﻝ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ ﱢ‬ ‫ﹶ ﹸ‬
‫ﻨﻲ‪,‬‬ ‫اﻟﺜﻤﺮ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﱠ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭاﻟﻔﺮع ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬‫اﻷﺻﻞ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫اﳉـﹶ ﱢ‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﱠ ﹸ‬
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٢٠٧‬‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ‬
‫ﺷﺠﺮة ﹸﻃﻮﺑﻰ‪ ,‬ﹺ ﹾ ﹺ‬ ‫اﳊـﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﺳﺪرة ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻨﺘﻬﻰ‪.‬‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﻋﲇ‪ ,‬ﱠ ﹸ‬
‫ﺴﻦ ﹶ ﱟ‬‫ﻋﲆ ﹶ ﹺأﰊ ﹾ ﹶ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ﻭإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﺧﻠﻴﻞ اﷲ‪,‬‬ ‫ﹺ‬
‫ﻧﺒﻲ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻧﻮح ﹶ ﹺ ﱢ‬
‫ﻋﲆ آدﻡ ﹾ ﹺ‬
‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫ﺻﻔﻮة اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹴ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬
‫ﱠ‬
‫ﻣﻦ‬‫ﻭﻣﻦ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫رﻭح اﷲ‪ ,‬ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﻭﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﻣﻮﺳﻰ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﺣﺒﻴﺐ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹾ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﹶ‬ ‫ﹶ ﱠ‬ ‫ﻭﻋﻴﺴﻰ ﹸ ﹺ‬
‫ﻛﻠﻴﻢ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶﹸ ﹶ‬
‫أﻭﻟﺌﻚ ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫رﻓﻴﻘﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺴﻦ ﹸ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﺼﺎﳊﲔ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﹶ ﱡ ﹶ‬
‫ﻭاﻟﺸﻬﺪاء ﹶ ﱠ‬ ‫ﱠﹺﱢ ﹶ‬
‫اﻟﻨﺒﻴﲔ ﹶﻭ ﱢ ﱢ ﹶ‬

‫اﻷﺧﻴﺎر‪ ,‬ﱠ ﹸ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ‬ ‫اﻷﻃﻬﺎر‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﻋﻨﺎﴏ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻷﻧﻮار‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﺳﻠﻴﻞ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻧﻮر ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹺ‬‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹾﹺﹺ‬ ‫ﺣﺒﻞ اﷲ ﹾاﳌـﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ ﹺ‬‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭاﻟﺪ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫اﻷﺋﻤﺔ اﻷﹾﺑﹶﺮﹺار‬ ‫ﻋﲆ ﹺ ﹺ‬
‫ﺘﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬
‫ﻭﺟﻨﺒﻪ‬ ‫اﻷﻃﻬﺎر‪ ,‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹶﹶ ﹶ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﲪﺔ اﷲ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻭر ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹾاﳌـﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻜﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬
‫ﻭاﻟﻘﻴﻢ ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﺎﻛﻢ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ ﹺ ﹺﹺ‬
‫ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻪ‪ ,‬ﹾ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﺑﺪﻳﻨﻪ‪,‬‬ ‫ﺑﺄﻣﺮﻩ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﱢ ﹺ‬‫ﻭاﳊـﹶ ﹺ ﹾ‬ ‫أﻣﲔ اﷲ ﹺﰲ ﹶ ﹾأرﺿﻪ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻭزﻭج ﹾ ﹶ ﹸ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭاﻟﻌﺎﻣﻞ ﹺ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭاﻟﻨﺎﻃﻖ ﹺ ﹺ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﺑﺤﻜﻤﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹶ ﱠ ﹺﹺ‬
‫ﻭﺳﻴﻒ اﷲﹺ‬ ‫اﻟﺒﺘﻮﻝ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ‪ ,‬ﹶأﺧﻲ اﻟ ﱠ ﹸ‬
‫ﺮﺳﻮﻝ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹶ‬
‫ﹾاﳌـﹶ ﹸ ﹺ‬
‫ﺴﻠﻮﻝ‪.‬‬ ‫ﹾ‬
‫ﻭاﳌـﹸ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭاﻵﻳﺎت ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻌﺠﺰات‬ ‫اﻟﺒﺎﻫﺮات‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺪﻻﻻت‪ ,‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﱠ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ذﻛﺮﻩ اﷲﹸ ﹺﰲ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﹾاﳍـﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭاﳌـﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫اﻟﺰاﻫﺮات‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹾﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﳏﻜﻢ‬ ‫ﻠﻜﺎت‪ ,‬ﱠاﻟﺬﻱ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻨﺠﻲ ﹶ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮات ﱠ ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭإﻧﻪ ﹺﰲ ﹸ ﱢأﻡ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫ﺣﻜﻴﻢ‪.(١)‬‬
‫ﻟﻌﲇ ﹶ ﹲ‬‫ﻟﺪﻳﻨﺎ ﹶ ﹶ ﱞ‬
‫ﺎب ﹶ ﹶ ﹾ‬‫اﻟﻜﺘ ﹺ‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ‪ :‬ﹶ ﹺ ﱠ ﹸ‬
‫ﻓﻘﺎ ﹶﻝ ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫اﻵﻳﺎت‪ ,‬ﹶ ﹶ‬
‫ﹶ‬
‫ﻭﻭﺟﻬﻪ ﹾاﳌـﹸﹺﴤﹺء‪ ,‬ﹾ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭرﲪﺔ اﷲﹺ‬ ‫ﻭﺟﻨﺒﻪ ﹾ ﹶ ﱢ‬
‫اﻟﻌﲇ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺮﴈ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬‫اﺳﻢ اﷲﱠﹺ ﱠ ﱢ‬ ‫ﻋﲆ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﱠ ﹸ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﹶﹶﹶ ﹶ ﹸﹸ‬
‫ﻭﺣﺠﺘﻪ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫اﻟﻮاﻓﻴﺔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭرﲪﺔ‬ ‫ﹺﹺ‬ ‫ﹺ ﹺﹺ‬
‫ﻭﻛﻠﻤﺘﻪ ا ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻧﻌﻤﺔ اﷲﹺ ﱠ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﺴﻼﻡ ﻋﲆ ﹺ ﹺ‬
‫ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫ﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﱠ‬ ‫ﱠ ﹸ ﹶ ﹾﹶ‬

‫‪ ١‬ـ ‪.٤ :ດ໳໵ຍ ،໑ຮວ๼ະໟຍ ຓອ໮ຳ‬‬


‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪٢٠٨‬‬

‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫اﷲﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬
‫ﻭأﺻﻔﻴﺎﺋﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﺧﺎﻟﺼﺘﻪ‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ اﷲ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭأﻭﺻﻴﺎﺋﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ‬ ‫ﺣﺠﺞ اﷲ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹺ‬ ‫اﻟﺴﻼﻡ ﹶ ﹶ‬
‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﱠ ﹸ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﹸ ﹶ ﹺﹺ‬
‫ﻭأﻣﻨﺎﺋﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭرﲪﺔ اﷲ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﺑﺤﻘﻚ‪ ,‬ﹸ ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫ﻣﻮاﻟﻴﺎ‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎ ﹺ ﹶ ﱢ ﹶ‬ ‫ﻭﺣﺠﹶﹸﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫زاﺋﺮا ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫أﻣﲔ اﷲ ﹶ ﹸ ﱠ‬
‫ﹺ‬
‫ﻣﻮﻻﻱ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻗﺼﺪﺗﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﹶ ﹶ ﹾﹸ ﹶ‬
‫رﰊ‬ ‫ﻓﺎﺷﻔﻊ ﹺﱄ ﹺ ﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻨﺪ اﷲ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻣﺘﻘﺮﺑﺎ ﹺ ﹶإﱃ اﷲ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﺑﺰﻳﺎرﺗﻚ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﻷﻋﺪاﺋﻚ‪ ,‬ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ‬ ‫ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻚ‪ ,‬ﹸ ﹶ ﹺ ﹰ‬‫ﹶﹾ ﹺﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﺣﻮاﺋﺠﻲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﺣﻮاﺋﺞ ﱡ ﹾ ﹶ‬
‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫ﻭﻗﻀﺎء ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫اﻟﻨﺎر‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﻣﻦ ﱠ ﹺ ﹶ‬
‫ﺧﻼص ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫رﻗﺒﺘﻲ ﹶ‬ ‫ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭرﺑﻚ ﹺﰲ ﹶ‬ ‫ﹶﹶﱢ ﹶ‬
‫ﻭاﻵﺧ ﹺ‬
‫ﺮة‪.‬‬ ‫ﹺ‬
‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫‪:ໞ໗໭ ،໪໠ّຒ໗໭ ຮຒ໘ໟຎຑ (١)໖ຼໟຍ ໢‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫ﹶﹺ‬ ‫ﻘﺮﺑﲔ ــ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺳﻼﻡ اﷲ ﻭﺳﻼﻡ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫أﻣﲑ‬ ‫ﻟﻚ ﹺ ﹸ ﹸ ﹺ ﹺ ﹾ‬
‫ﺑﻘﻠﻮﲠﻢ ﹶﻳﺎ ﹶ‬ ‫ﺴﻠﻤﲔ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭاﳌـﹸ ﹶ ﱢ ﹶ‬ ‫ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﱠ ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹸ‬
‫أﻣﲔ ﹺ ﱢ ﹲ‬
‫ﺻﺪﻳﻖ ــ‬ ‫أﻧﻚ ﹺ ﹲ ﹺ‬
‫ﺻﺎدﻕ ﹶ ﹲ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ‬
‫ﺑﻔﻀﻠﻚ‪ ,‬ﱠ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭاﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﹶ ﹶ‬
‫ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﱠ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭرﲪﺔ اﷲﱠﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬

‫ﻟﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﱠ‬
‫ﻭﱄ‬ ‫ﻣﻄﻬﺮ‪ .‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬
‫أﺷﻬﺪ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮ ﹸ ﹶ ﱠ ﹴ‬ ‫ﻃﻬﺮ ﹶ ﹺ ﹴ‬ ‫ﻣﻦ ﹸ ﹾ ﹴ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻣﻄﻬﺮ‪ ,‬ﹾ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮ ﹸ ﹶ ﱠ ﹲ‬
‫ﹺ‬
‫ﻃﻬﺮ ﹶ ﹲ‬ ‫أﻧﻚ ﹸ ﹾ ﹲ‬ ‫أﺷﻬﺪ ﹶ ﱠ ﹶ‬
‫ﹶﹾ ﹶ ﹸ‬
‫ﻭﺑﺎﺑﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻭأﺷﻬﺪ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻼغ ﹶ ﹺ‬
‫ﻭاﻷداء‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﺣﺒﻴﺐ‬‫ﻭأﻧﻚ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﺟﻨﺐ اﷲ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫أﻧﻚ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫رﺳﻮﻟﻪ ﹺ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ‬ ‫اﷲ ﹶ ﹶ ﹺ ﱠ‬
‫ﻭﻭﱄ ﹶ ﹸ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫ﻭأﻧﻚ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫اﻟﺬﻱ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫رﺳﻮﻝ‬ ‫ﻭأﺧﻮ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭأﻧﻚ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻳﺆﺗﻰ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻬﻪ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﻭﺟ ﹸ ﹸ‬
‫اﷲ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫راﻏﺒﺎ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫إﻟﻴﻚ‬ ‫ﻭﺟﻞ ﹺ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﺑﺰﻳﺎرﺗﻚ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻋﺰ ﹶ ﹶ ﱠ‬ ‫ﻣﺘﻘﺮﺑﺎ ﹺ ﹶإﱃ اﷲ ﹶ ﱠ‬‫ﻴﺘﻚ ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭآﻟﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶأﺗ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹺ‬
‫ﺻﲆ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﷲ ﹶ ﱠ‬
‫ﻣﺘﻌﻮذا ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﺑﺸﻔﺎﻋﺘﻚ ﹶﺧﻼص ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫أﺑﺘﻐﻲ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﹺ‬
‫ﻣﻦ ﱠ ﹺ‬
‫اﻟﻨﺎر‪,‬‬ ‫ﺑﻚ ﹶ‬ ‫ﻣﻦ ﱠ ﹺ‬
‫اﻟﻨﺎر‪ ,‬ﹸ ﹶ ﹶ ﱢ ﹰ‬ ‫رﻗﺒﺘﻲ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹺﰲ ﱠ ﹶ ﹶ ﹾ‬

‫‪.໰໠໋ ຐໜ໧ຍ ໢‬‬


‫‪ ١‬ـ ‪ّ ປ ໥ຎ໨ຠໟຍ ຢ໴ທຎ໔໣ ໲໓‬‬
‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٢٠٩‬‬
‫ﹺ‬ ‫ﻫﺎرﺑﺎ ﹺﻣﻦ ﹸ ﹸ ﹺ ﹺ‬
‫رﰊ‪,‬‬ ‫رﲪﺔ ﹶ ﱢ‬ ‫رﺟﺎء ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫إﻟﻴﻚ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻓﺰﻋﺎ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻇﻬﺮﻱ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹰ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫اﺣﺘﻄﺒﺘﻬﺎ ﹶ ﹶ‬ ‫ذﻧﻮﰊ ﱠاﻟﺘﻲ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹰ ﹾ‬
‫ﺑﻚ ﹶﺣ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ‬
‫ﻱ ﹶ ﹶﹶ ﹶ ﱠ ﹸ‬
‫ﹺ‬
‫أﺗﻴﺘﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶﹶﹾﹸ ﹶ‬
‫ﻮاﺋﺠﻲ‪,‬‬ ‫ﻟﻴﻘﴤ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺑﻚ ﹺ ﹶإﱃ اﷲﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭأﺗﻘﺮب ﹺ ﹶ‬ ‫ﻣﻮﻻ ﹶ‬ ‫ﺑﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫أﺳﺘﺸﻔﻊ ﹺ ﹶ‬
‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻭﻟﻚ ﹺ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭزاﺋﺮﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻣﻮﻻﻙ ﹶ ﹶ ﹺ ﹸ ﹶ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻓﺈﲏ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ ﹺ ﹶإﱃ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﱢ‬
‫ﹺﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﹶﹺ‬
‫ﻓﺎﺷﻔﻊ ﱄ ﹶﻳﺎ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹾ ﹶﹾ‬
‫اﻟﻌﻈﻴﻢ‪ ,‬ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﹾاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹶ ﹸ‬
‫ﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺒﲑ‪ ,‬ﹶ ﱠ ﹶ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻭاﻟﺸﺄﻥ ﹾ ﹶ ﹺ ﹸ‬ ‫ﻭاﳉـﹶ ﹸﺎﻩ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺤﻤﻮد‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﻘﺎﻡ ﹾاﳌـﹶ ﹾ ﹸ ﹸ‬ ‫اﷲ ﹾاﳌـﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬
‫ﻋﺒﺪﻙ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﺻﻞ ﹶ ﹶ‬ ‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬
‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬ ‫ﺻﻞ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﱢ‬ ‫ﱠﹸ ﱠ‬
‫اﻷﻋﲆ‪,‬‬ ‫ﻭﺟﻨﺒﻚ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻳﺪﻙ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻟﻮﺛﻘﻰ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻋﺮﻭﺗﻚ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫اﻷﻭﰱ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭأﻣﻴﻨﻚ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺮﺗﴣ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ‬ ‫ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻳﻘﻚ ﹶ ﹾ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭﺻﱢﺪ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻋﲆ ﹾاﻟﻮر￯‪ ,‬ﹺ‬ ‫ﻭﺣﺠﺘﻚ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺴﻨﻰ‪ ,‬ﹶ ﹸ ﱠ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻛﻠﻤﺘﻚ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶﹺﹶﹺ ﹶ‬
‫اﻷﻛﱪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶﹶ‬ ‫اﳊـﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﺆﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬ ‫اﻷﺻﻔﻴﺎء‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﻋﲈد ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻷﻭﻟﻴﺎء‪ ,‬ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭرﻛﻦ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻷﻭﺻﻴﺎء‪ ,‬ﹶ ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﻳﻌﺴﻮب‬ ‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ‬
‫ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭإﻣﺎﻡ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫اﻟﺼﺎﳊﲔ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ,‬ﹸ ﹾ ﹺ‬
‫ﻠﻞ‪,‬‬ ‫اﳋـﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﹾ‬ ‫ﻌﺼﻮﻡ ﹶ‬ ‫ﻭاﳌـﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺨﻠﺼﲔ‪ ,‬ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻗﺪﻭة ﱠ‬ ‫ﱢ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫أﺧﻲ ﹶ ﹺ ﱢ ﹶ‬ ‫اﻟﺮﻳﺐ‪ ,‬ﹶ ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﱠ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﺰﻟﻞ‪ ,‬ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻣﻦ ﱠ ﹶ ﹺ‬ ‫ﹾاﳌـﹸ ﱠ ﹺ ﹺ‬
‫ﻧﺒﻴﻚ‪,‬‬ ‫اﻟﻌﻴﺐ‪ ,‬ﹾاﳌـﹸ ﹶ ﱠﻨﺰﻩ ﹶ‬ ‫ﻄﻬﺮ ﹶ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻬﺬب ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﻭﻛﺎﺷﻒ ﹾ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻮاﳼ ﹶﻟﻪ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭاﳌـﹸ ﹺ‬ ‫اﻟﺒﺎﺋﺖ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫رﺳﻮﻟﻚ‪ ,‬ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫اﻟﻜﺮب‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻋﲆ ﹶﻓﺮاﺷﻪ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻭﴆ ﹶ ﹸ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﱢ‬
‫ﻭﺷﺎﻫﺪا ﻋ ﹶﲆ ﹸ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬ ‫ﻟﻨﺒﻮﺗﻪ‪ ,‬ﹰ ﹺ‬ ‫ﺳﻴﻔﺎ ﹺ ﹸ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺﹺ ﹺ‬
‫أﻣﺘﻪ‪,‬‬ ‫ﹰ ﹶ ﱠ‬ ‫ﻭآﻳﺔ ﹺ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ ‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﹶ ﹾ ﹰ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻭﺟﻬﻪ‪ ,‬ﱠاﻟﺬﻱ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻦ ﹶ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹾ‬
‫ﻭﻳﺪا ﹺ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﻫﺎدﻳﺎ ﹸ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﹸ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﺣﺎﻣﻼ ﹺ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫ﻟﺒﺄﺳﻪ‪,‬‬ ‫ﻷﻣﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹰ ﹶ‬ ‫ﳌﻬﺠﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹰ ﱠ‬ ‫ﻟﺮاﻳﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹰ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺣﺠﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹰ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭدﻻﻟﺔ ﹶﻋﲆ ﹸ ﱠ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶﹰ‬
‫ﺑﺈذﻧﻚ‪,‬‬ ‫اﻟﴩﻙ ﹺ ﹺ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺟﻴﻮش ﱢ ﹺ‬
‫ﹾ‬ ‫ﻫﺰﻡ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻟﻈﻔﺮﻩ‪ ,‬ﹶ ﱠ‬ ‫ﻭﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻟﴪﻩ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹾ ﹶ ﹰ‬ ‫ﻭﺑﺎﺑﺎ ﹺ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﺗﺎﺟﺎ ﹶﻟﺮأﺳﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹰ ﱢ‬
‫ﹶ ﹰ ﹺ ﹾﹺ ﹺ‬
‫ﹶ‬
‫ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﹶ ﹾ ﹰ‬
‫ﻭﻗﻔﺎ‬ ‫رﺳﻮﻟﻚ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ت ﹶ ﹸ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻣﺮﺿﺎ ﹺ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﹺﰲ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﺑﺬﻝ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺑﺄﻣﺮﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻜﻔﺮ ﹺ ﹶ ﹾ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻋﺴﺎﻛﺮ ﹾ ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭأﺑﺎد ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶﹶ ﹶ‬
‫ﺑﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬‫داﺋﻤﺔ ﹶ ﹺ ﹶ ﹰ‬ ‫ﺻﻼة ﹶ ﹺ ﹶ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﹶ ﹰ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﹺ‬
‫ﻓﺼﻞ ﱠ ﹸ ﱠ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻃﺎﻋﺘﻪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﹶ‬ ‫ﹶﹶ‬

‫‪:๺ໞ໗๸ ໢‬‬
‫‪ౠ ປ๸‬‬
‫ﻌﺎﻗﺐ‪ .‬ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ﺳﻠﻴﻞ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﻨﻮر ﹾاﻟ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﺜﺎﻗﺐ‪ ,‬ﹶ ﱡ ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭاﻟﺸﻬﺎب ﱠ ﹶ‬
‫ﻭﱄ اﷲ‪ ,‬ﹶ ﱢ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻼﻡ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﱠ‬ ‫اﻟﺴ ﹸ‬
‫ﱠ‬
‫ﻇﻬﺮﻱ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻗﺪ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫اﻷﻃﺎﻳﺐ‪ ,‬ﻳﺎ ﹺﴎ اﷲ‪ ,‬ﹺ ﱠ ﹺ‬ ‫ﹶ‬
‫ﻳﺄﰐ‬ ‫أﺛﻘﻠﺖ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ ﹸ ﹸ ﹰ‬
‫ذﻧﻮﺑﺎ ﹶ ﹾ‬ ‫ﻭﺑﲔ اﷲ ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫إﻥ ﹶ ﹾﺑﻴﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹺ ﹶ ﱠ‬
‫‪຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ‬‬
‫‪٢١٠‬‬
‫ﻭاﺳﱰﻋﺎﻙ ﹶأﻣﺮ ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹺ ﹺ‬
‫ﻛﻦ ﹺﱄ‬‫ﺧﻠﻘﻪ‪ ,‬ﹸ ﹾ‬ ‫ﴎﻩ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﺋﺘﻤﻨﻚ ﹶ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻓﺒﺤﻖ ﹶ ﹺ‬
‫ﻣﻦ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﹺإﻻﱠ ﹺ ﹶ ﹸ‬
‫رﺿﺎﻩ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ ﱢ‬ ‫ﹶ ﹶﹾﹶ‬
‫ﻋﺒﺪ اﷲﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﱡ ﹶ‬
‫ﻭﻭﻟﻴﻚ‬ ‫ﻓﺈﲏ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫اﻟﺪﻫﺮ ﹶ ﹺ ﹰ‬
‫ﻇﻬﲑا‪ ,‬ﹶ ﹺ ﱢ‬ ‫ﻭﻋﲆ ﱠ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﻨﺎر ﹸ ﹺ ﹰ‬
‫ﳎﲑا‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﱠ ﹺ‬ ‫ﹺﹶإﱃ اﷲﱠﹺ ﹶ ﹺ ﹰ ﹺ‬
‫ﺷﻔﻴﻌﺎ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬
‫ﺻﲆ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻚ)‪.(١‬‬ ‫ﹶ ﹶ ﹺﹸ ﹶ‬
‫ﻭزاﺋﺮﻙ‪ ,‬ﹶ ﱠ‬

‫‪ ٤‬ـ ‪ດ໌໛ّຮໟຍ ໲໓ ຃ຮ໘ທ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼๼ຼໟຍ‬‬


‫‪،າ໳ ຓອ໮ຳ໭ ສ໤຤ໟຍ :ດ໴໧ຎ๼ຜໟຍ ໲໓໭ ،໦໤ຣّຮໟຍ ຓອ໮ຳ໭ ຏຎຘໜໟຍ ດ຤ທຎ໓ :໰ໟ໭໷ຍ‬‬
‫‪،ໞ‬‬
‫‪ౠ ຟ໭ ະౠ ໋ ໪ౠ໠ໟຍ ຮ໔໐ຘຳຍ໭ ,໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ຀ຍຮ໫๼ະໟຍ ຢ໴ຒິທ ຢّຒຳ໭ ,໢๼໠ຳ໭ ສّ໬ຸທ໭‬‬
‫‪.໚ິ໔໨ໟ ُ້ ຩຍ໭‬‬
‫‪:ໞ໗ ໢‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫ﻣﻨﻲ ﹺ ﹶإﱃ ﹺ‬ ‫ﻫﺪﻳﺔ ﹺ ﱢ‬
‫اﻟﺮﻛﻌﺘﲔ ﹶ ﹺ ﱠ ﹰ‬
‫ﻫﺎﺗﲔ ﱠ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ‬‫ﺻﻠﻴﺖ ﹶ ﹶ ﹾ ﹺ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹺ ﱢإﲏ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬
‫ﻭﻣﻮﻻﻱ‪,‬‬
‫ﺳﻴﺪﻱ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶ ﱢ‬ ‫ﱠﹸ ﱠ‬
‫ﺑﻦ ﹶ ﹺأﰊ ﹶ ﹺ ﹴ‬
‫ﻃﺎﻟﺐ‪,‬‬ ‫ﻋﲇ ﹾ ﹺ‬ ‫ﻭﺳﻴﺪ ﹾ ﹺ ﹶ ﹺ‬
‫اﻟﻮﺻﻴﲔ ﹶ ﱢ‬‫ﻣﻨﲔ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ ﹶ ﱢ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹺﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸﹾﺆ ﹶ‬ ‫رﺳﻮﻟﻚ ﹶ ﹺ ﹺ‬‫ﻭأﺧﻲ ﹶ ﹸ ﹺ ﹶ‬ ‫ﻭﻟﻴﻚ ﹶ ﹺ‬
‫ﹶ ﱢ ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬
‫ﻭﻋﲆ ﹺ ﹺ‬
‫آﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺻﻠﻮات اﷲ ﹶ ﹺ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶﹶ ﹸ‬
‫ﹶ ﹾ‬
‫ﻋﲆ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻨﻲ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭاﺟﺰﲏ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻭﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﹺ ﱢ‬ ‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹾ ﹶ‬ ‫ﱠ‬
‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﱠ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﹶ ﱢ‬
‫ﱠﹸ ﱠ‬
‫ﺳﺠﺪت‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫رﻛﻌﺖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻟﻚ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬
‫ﺻﻠﻴﺖ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﹶ‬ ‫ﺟﺰاء ﹾاﳌـﹸ ﹺ ﹺ‬
‫ﻭﺣﺪﻙ‬ ‫ﻭﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﻚ ﹶ ﹶﹾ ﹸ‬ ‫ﻭﻟ ﹶ‬ ‫ﺤﺴﻨﲔ‪ .‬ﱠ ﹸ ﱠ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫أﻧﺖ‬ ‫ﻟﻚ; ﹶ ﱠ ﹶ‬
‫ﻷﻧﻚ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭاﻟﺴﺠﻮد ﹺإﻻﱠ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭاﻟﺮﻛﻮع ﹶ ﱡ ﹸ ﹸ‬ ‫اﻟﺼﻼة ﹶ ﱡ ﹸ ﹸ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﱠ ﹸ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﹶ ﹸ ﹸ‬ ‫ﻟﻚ; ﹶ ﱠ ﹸ‬ ‫ﴍﻳﻚ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻻ ﹶ ﹺ ﹶ‬
‫أﻧﺖ‪.‬‬‫إﻟﻪ ﹺإﻻﱠ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫اﷲﹸ ﻻ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭأ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻭﺗﻘﺒﻞ ﹺ ﱢ‬
‫ﻣﻨﻲ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ‬
‫ﻋﻄﻨﻲ ﹸ ﹾ ﹺ‬
‫ﺳﺆﱄ‬ ‫زﻳﺎرﰐ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﱠ ﹾ‬
‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﱢ‬
‫ﺻﻞ ﹶ ﹶ‬ ‫ﱠﹸ ﱠ‬

‫‪ ١‬ـ ‪.٤٢٦ :໥ຎ໨ຠໟຍ ຢ໴ທຎ໔໣໭ ,٤٦١ :ຩຎ໌໤ໟຍ ຩຍຯ‬‬


‫‪຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ :ໝ໭ّ ໷ຍ ໢ິ໘ໟຍ‬‬
‫‪٢١١‬‬
‫ﹺ‬ ‫ﹴ ﹺﹺ‬
‫ﺑﻤﺤﻤﺪ ﹶﻭآﻟﻪ ﱠ ﹺ ﹶ‬
‫اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﹺﹸ ﹶ ﱠ‬
‫‪:ຎ໬໴໓ ໞ໗໭ ,ຮໜ๼ຸໟຍ ຓສຠຳ ສຠິທ ໢‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫اﻟﻠﻬﻢ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫أﻧﺖ‬ ‫ﺗﻮﻛﻠﺖ‪ .‬ﱠ ﹸ ﱠ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻚ ﹶ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬
‫اﻋﺘﺼﻤﺖ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭﺑﻚ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﺖ‪ ,‬ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫إﻟﻴﻚ ﹶ ﹶ ﱠ ﹾ ﹸ‬ ‫ﱠﹸ ﱠ‬
‫ﻋﺰ‬
‫ﻣﻨﻲ‪ ,‬ﹶ ﱠ‬ ‫أﻋﻠﻢ ﹺ ﹺﺑﻪ ﹺ ﱢ‬
‫ﺖ ﹶﹾﹶﹸ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﹶ ﹾأﻧ ﹶ‬
‫ﳞﻤﻨﻲ‪ ,‬ﹶ ﹶ‬
‫أﳘﻨﻲ‪ ,‬ﻭﻣﺎ ﻻ ﹺ ﹺ‬
‫ﹸ ﱡ‬ ‫ﹶﹶ‬
‫ﻓﺎﻛﻔﻨﻲ ﻣﺎ ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﹶ ﱠ‬
‫ﻭرﺟﺎﺋﻲ‪ ,‬ﹶ ﹾ ﹺ ﹺ‬‫ﹺ‬ ‫ﹺﹶﹺ‬
‫ﺛﻘﺘﻲ ﹶ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭآﻝ ﹸ ﹶ ﹴ‬ ‫ﳏﻤﺪ ﹶ ﹺ‬ ‫ﻋﲆ ﹸ ﹶ ﹴ‬
‫ﳏﻤﺪ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻭﻗﺮب‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺻﻞ ﹶ ﹶ‬ ‫إﻟﻪ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ﻏﲑﻙ‪ .‬ﹶ ﱢ‬ ‫ﺛﻨﺎؤﻙ‪ ,‬ﹶﻭﻻ ﹺ ﹶ ﹶ‬
‫ﻭﺟﻞ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬‫ﺟﺎرﻙ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﱠ‬‫ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ﹶﹶ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﻓﺮﺟﻬﻢ‪.‬‬
‫‪:ໞ໗໭ ،ຽອَ໷ຍ ໰໠໋ ໦໤໳َ໷ຍ ໙ّສວ ໊຿ ໢‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫ﻨﺎس‪ ,‬ﹸ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﻳﺪﻳﻚ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﻭﺗﴬﻋﻲ ﹺ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻭأﻧﴘ‬ ‫ﻣﻦ اﻟ ﱠ ﹺ ﹶ‬
‫ﻭﻭﺣﺸﺘﻲ ﹶ‬
‫إﻟﻴﻚ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ﺑﲔ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﱡ‬ ‫ارﺣﻢ ﹸ ﱢ‬
‫ذﱄ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹾ ﹶ ﹾ‬
‫ﻛﺮﻳﻢ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﻛﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻢ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﺑﻚ‪ ,‬ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﹺ ﹶ‬
‫‪:ໞ໗໭ ،ຽອَ໷ຍ ໰໠໋ ຮິ໳َ໷ຍ ໙ౠສວ ໊຿ ໢‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫اﻟﻠﻬﻢ ﹺ ﱠ‬
‫إﻥ‬ ‫ﺗﻌﺒﺪا ﹶ ﹺ ﹼ ﹰ‬
‫ﻭرﻗﺎ‪ .‬ﱠ ﹸ ﱠ‬ ‫رب ﹶ ﹶ ﱡ ﹰ‬ ‫ﺳﺠﺪت ﹶ ﹶ‬
‫ﻟﻚ ﹶﻳﺎ ﹶ ﱢ‬ ‫ﺣﻘﺎ ﹶ ﹼ ﹰ‬
‫ﺣﻘﺎ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫رﰊ ﹶ ﹼ ﹰ‬ ‫إﻟﻪ ﹺإﻻﱠ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫أﻧﺖ ﹶ ﱢ‬ ‫ﻻ ﹺﹶﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﻋﻤﲇ ﹶ ﹺ ﹲ‬
‫ﹺ‬
‫ﻛﺮﻳﻢ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﻛﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻢ ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﻓﻀﺎﻋﻔﻪ ﹺﱄ‪ ,‬ﹶﻳﺎ ﹶ ﹺ ﹸ‬
‫ﺿﻌﻴﻒ‪ ,‬ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫‪຀ຎّ໋ສໟຍ ໲໓ ສ໬ຘຟຍ໭ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຍ๰ຮ๾ໜື๸  :ໞ໗໭ ،ຩ໮ຠّິໟຍ ໰ໟ๺ງ ສ໋ ໢‬؛ ‪໪໧๼ຈ໓‬‬
‫‪ّປ‬‬
‫‪ອຎ໔໐ຘຳ໻ຍ ໦໣ ຮຜ໛຃໭ ،ດໟຄິ໣ ໊຿໮໣‬؛ ‪ພ຋ຍ໮຤ໟຍ ໝຄຳຍ໭ ،ຓຮ໔໐໣ ໊຿໮໣ ໪๼໧ຈ໓‬؛ ‪໪๼໧ຈ໓‬‬
‫‪. (١)ດຑຎຟງ ໡ຎ໘໣‬‬
‫‪ ٥‬ـ ‪ອຎ໗໭໭ ດ໨໴ໜິຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໺ໟ ຮّ໬ໄ໤ໟຍ ສ໗ຮ໤ໟຍ ໝຎຒ໘ຘຳຍ‬‬

‫‪ ١‬ـ ‪.٤٢٠ :໥ຎ໨ຠໟຍ ຢ໴ທຎ໔໣‬‬


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢١٢

๶  :ຕຍّຮ໣ ນ໼ປ ໝ໮໘ທ ໥ຄ໛ ،໡໼ّິໟຎຑ ດຑຎّຒິໟຍ ໊ຒົຈຑ ໪໴ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ໭ ،໡ຎ໴໗ ໦໣
໰๼໠ົ
.໪ُ ທ๸ຎ໛َຮຑَ໭ ෲ
ِ ຍ ດ๸ ໤َ ຣ َ ໴ْ໠๶َ໋ ໡ُ ໼ّິໟຍ :ໝ໮໘ທ ໢
ْ ອَ ໭ ໚ ّ ປ๸ ،ෲຍ ສِ ຒَْ໋ ຎຑ຃ຎ໳ ໚
َ ໴ْ໠๶َ໋ ෲ
ُຍ
.້ະຠໟຍ໭ ໥ະ຤ໟຍ ອຎ໬໇ງ ‫ ـ‬٦
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼๼ຼໟຍ ‫ ـ‬٧
.ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຮ໴ຒໜຘໟຍ ‫ ـ‬٨
໊໣ ،ຓّຮ໣ ດ຋ຎ໣ ຎ໤໬໨໣ ຓສຣຍ໭ ໞ
๼ ໛ ،໡໼ّິໟຍ໭ ໦໌໠ໟຎຑ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ ‫ ـ‬٩
.(١)ຓສຠິໟຍ໭ ຺ ّ ໬๼໠ໟຍ
๼ ວ໢
.ຓອຎ໳ະໟຍ ສ໌ຑ ໦໴ຘ໌໛ອ ຓ໼๼ຼໟຍ ‫ ـ‬١٠
.໡໼ّິໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໡ຎ໘໣ ໰ໟງ ຀ຎ໤໳໹ຍ ‫ ـ‬١١
.ດ໤໘໠໋ ຀ຎ໋ຩ ຓ຀ຍຮ໗໭ ،ດ໠ຒ໘ໟຍ ໝຎຒ໘ຘຳຍ ‫ ـ‬١٢
:ໝ໮໘ທ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰ໟງ໭ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໰ໟງ ຖ໔ຘ໠ທ ໢
ّປ
‫ﺳﻼﻡ اﷲﹺ ﹶ ﹰ‬
,‫أﺑﺪا‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﲈ[ ﹺ ﱢ‬
‫ﻣﻨﻲ ﹶ ﹸ‬ ‫ﻋﻠﻴﻚ ] ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ ﹶ‬
‫ﺒﺪ اﷲﹺ[ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﺆﻣﻨﲔ ]ﻭﻳﺎ أﺑﺎ ﻋ ﹺ‬
‫ﹺﹺ‬
‫أﻣﲑ ﹾاﳌـﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫ﹶﹺ‬
‫ﹶﻳﺎ ﹶ‬
‫اﻟﻌﻬﺪ ﹺ ﱢ ﹺ ﹺ‬
‫آﺧﺮ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﺎ ﹺ ﹸ ﹺ‬
‫ﻣﻨﻲ ﹺ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ ﹶﻭﻻ‬,‫ﻟﺰﻳﺎرﺗﻜﲈ‬ ‫ﺟﻌﻠﻪ اﷲﹸ ﹶ ﹶ ﹾ‬ ‫ ﹶﻭﻻ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ‬,‫ﻭاﻟﻨﻬﺎر‬ ‫ﻭﺑﻘﻲ ﱠ ﹾ ﹸ‬
‫اﻟﻠﻴﻞ ﹶ ﱠ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺑﻘﻴﺖ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﹶ ﹶ‬
‫ﹺ‬ ‫ﹶﱠ ﹶ‬
‫ﻓﺮﻕ اﷲﹸ ﹶ ﹾﺑﻴﻨﻲ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ‬
.(٢) ຀ຎ໋ສໟຍ ຮວກ ໰ໟງ ...‫ﻭﺑﻴﻨﻜﲈ‬

.٦١໭ ٦٠ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຖ໣ສّ ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬١


.٦٥ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ຓຮ໘໔ໟຍ ໩ຬ໫ ຖ໣ّສ໘ທ ສ໗ ‫ ـ‬٢
@ @ïãbrÛa@áÔÛa

< <l^Ïv×¹]
.ຎ໬໤໴່໌ທ໭ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ 

.໲໨໴ິ຤ໟຍ ໢ທຄ໤ໟຍ 

.ຮ໌ຸໟຍ ຩຎຸ໧ງ 

.ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ 

.ຏ໮໴ຠໟຍ ໖
ّ ື໭ ອ໭ສຼໟຍ໭ ຩ໭ສຨໟຍ ໢ໄໟ 

.ຓອຎ໳ະໟຍ ໰ໟງ ໲ຸ໤ໟຍ 

.໡ຎ໌ໄໟຍ ໡ຎ໌ໃງ 

.຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ຳ 

.ດວຮຼໟຍ 

.຀ຎໜຒໟຍ 
 W‫א‬
‫ﺗﻘﻮ￯ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ‬ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲﹺ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹺ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໝຎ໗
.(١) ‫اﻟﻘﻠﻮب‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻓﺈﳖﺎ ﹾ‬
‫ﱠﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻳﻌﻈﻢ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ‬
.຀໲ຸໟຍ ໰໠໋ ໝ๼ ສທ ໲ຘ๼ໟຍ ດ໣໼໌ໟຍ ໲໫໭ ،ຓຮ໴໌ື ໊໤ຟ :ຮ຋ຎ໌๼ຸໟຍ
ຮ຋ຎ໌ື ໦໣ ຓຮ໴໌๼ຸໟຍ໭ ໪ທຎ໣໼໋ :໱຃ ،ّພ຤ໟຍ ໚ຳຎ໨໣ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື :ໞ໴໠ຨໟຍ ໝຎ໗
ຮ຋ຎ໌ື ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛ ،ຢ຋ຎຑຬໟຍ໭ ໑ຍ໮ໄໟຍ໭ ໲໌ິໟຍ ໦໣ ພ
ّ ຤ໟຍ ໝຎ໤໋຃ ໮໫໭ ພ
ّ ຤ໟຍ
.ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໰໠໋ ຖ໌໤ຟ໭ ෲຍ ຖ໴ຑ ໰ໟງ ໯ສ໬๸ທ ໲ຘ๼ໟຍ ດ໧َສຒَໟຍ :ຎ๰ເ໳຃ ຓຮ໴໌ຸໟຍ໭ ،ّພ຤ໟຍ
:ໝຎ໘໳໭ ،໯ສ໬๸ທ ຓຮ໴໌ື ຎ໬ຘ໠໌ຟ :໱຃ ،ຎໜິ๸໧ ෲ ດ๶໧ສَ ຒَໟຍ ໩ຬ໫ ຕຮ໌๾ື຃ ສ໗ :ໝ໮໘ທ
ຎ໬๼໧຃ ໑ຮ໌໴໓ ،ຎ໬ຒ໨ຟ ໰໠໋ ໡ສໟຍ ໞ໴ິ໴໓ ໦໴๼ໜິຑ ຎ໬໣ຎ໨ຳ ໞົ຃ ຄَຠ໳ُ ໥຃ ຎ໫ອຎ໌ືງ
.(٢)໱
๴ ສ໫ ດ๸ ໧ສَ ຑَ
ّ ຤ໟຍ ຮ຋ຎ໌ື໭ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ຮ໛ຫ ບ໳ສ຤ໟຍ ໲໓ ອّຮໜທ ສ໗ :ຮ໴ປ໷ຍ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭

.٣٢ :ດ໳໵ຍ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١
.ຮ໌ື ຓّຩຎ໣ ،٤٨٢ :໦໴໌ໟຍ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢١٦

.ຓຮ໴໌ື ໊໤ຟ ،໪ທຎ໣໼໋໭ ໩ອຎປກ


໲໣ຮໟຍ໭ ໲໌ິໟຍ໭ ໑ຍ໮ໄໟຍ໭ ໑໮໗໮ໟຎ໛ ໪ໟຎ໤໋຃ ໦໣ ໥ຎ໛ ຎ໣ ໞ
๼ ໛ ໮໫ :ໞ໴໗໭
.(١)໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ຢຑຬໟຍ໭
ຓອຎ໌ຸໟຍ໭ ຓຮ໴໌ຸໟຍ໭ ،໪ທຎ໣໼໋໭ ໪ໜຳຎ໨໣ ພ
ّ ຤ໟຍ ອຎ໌ِື :໱ຩຎຑກຯ໭ຮ໴໔ໟຍ ໝຎ໗໭
.(٢)ຎ໬ຑ ໡ຎ໴໘ໟຎຑ ຮ໣຃໭ ຎ໬໴ໟງ ෲຍ ຏ
َ ສَ ໧๶ ໲ຘ๼ໟຍ ໪໤ໟຎ໌໣ ໩ຮ຋ຎ໌ື ໭຃ ،ຎ໬໤່໌໣ ຮ໌ຸ໤ໟຍ໭
:ຮ໛ຎິ໌ໟຍ ອຎ໌ِື໭ ،ຎ໫ຮ໴໏໭ ຏຮ຤ໟຍ ໲໓ ດ໣໼໌ໟຍ ອຎ໌ຸໟຍ :ອ໮່໨໣ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭
໥ّ ງ ບ໳ສ຤ໟຍ ໲໓໭ ،໪๶ຘ໘๶ ໓๾ອُ ຎ໬ຑ ໞຟຮໟຍ ໑ຮ໌໴ໟ ຎ໬໧໮ຒຼ໨໳ ດ໣໼໋ ຎ໬ໟ ຍ໮໤ِິ໳َ ໥຃
ອ໮๸ຼ໨๾໣َ ຎ໳ :໭ະ໐ໟຍ ໲໓ ໥ຎ໛ ໢๼໠ຳ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຏຎ຤ົ຃ ອຎ໌ِື
.(٣)ດທຎ໣໹ຎຑ ຮ໣໷ຍ ສ໌ຑ ຮຼ໨ໟຎຑ ໝ຅ຎ໔ທ ໮໫໭ ،๾ຖ໣ِ ຃ ຖ
๾ ໣ِ ຃
ෲຍ ຕຍສຒ໌ຘ໣ ໊໴໤ຟ ຎ໬ຑ ໲໨໌໳ :ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໲໓ ຝຎّຟະໟຍ ໝຎ໗ :ຎ๰ເ໳຃ ໝຎ໗໭
໰໌ິ໣ ໭຃ ໒໗໮໣ ໦໣ ໥ຎ໛ ຎ໣ ໞ
๼ ໛ ໲໫໭ ،ຎ໨ໟ ຎ๰໣໼໋຃ ຎ໬໠໌ຟ ໱຃ ෲຍ ຎ໫ຮ໌ື຃ ໲ຘ๼ໟຍ
.(٤)ຢຑຫ ໭຃
໲໓ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ດ໤໠໛ ຮّິ໓ ໢໬ເ໌ຑ ໥ّ ງ ບ໴ຣ ‫؛‬ດ໐໠ໟຍ ດّ໤຋຃ ໪ຑ ມّຮົ ຎ໣ ຍຬ໫
ຢ຿ຍ໮ໟຍ ໦໣ ໪๼໧຃ ໻
๼ ງ ،໚ໟຫ ຮ໴໏ ໭຃ ،ດ๼ົຎວ ດ໧ສຒໟຎຑ ໭຃ ພ
ّ ຤ໟຍ ໚ຳຎ໨໤ຑ ດ໳໵ຍ ໩ຬ໫

.ຮ໌ື ຓّຩຎ໣ ،٤٠٧ :٢ ຮປ໷ຍ໭ ,ບ໳ສ຤ໟຍ ຐ໳ຮ໏ ໲໓ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ ‫ ـ‬١


.ຮ໌ື ຓّຩຎ໣ ،٨٥ :٢ ໂ໴຤໤ໟຍ ັ໮໣ຎ໘ໟຍ ‫ ـ‬٢
.ຮ໌ື ຓّຩຎ໣ ،٢٠٤٤ :٢ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ‫ ـ‬٣
.ຮ໌ື ຓّຩຎ໣ ،٢٠٤٤ :٢ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ‫ ـ‬٤
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢١٧

ຖຒປ ຎ໤ໟ ໚ໟຫ໭ ،๰ຎ໌໴໤ຟ ໲໧ຎ໌໤ໟຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ໊ຳ໭຃ ໰໨໌໣ ຎ໬ໟ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ດ໤໠໛ ໥ّ ຃
ຓ๰ ຩອຍ໭ ຖ໧ຎ໛ ໥ງ໭ ດ໤໳ຮໜໟຍ ດ໳໵ຎ໓ ،ຩອຍ໮ໟຍ ຺๼ຼຨ໳ ໻ ຩອ໮໤ໟຍ ໥ّ ຃ ໦໣ ໪๼໠຤໣ ໲໓
ຎ໣ ໊໴໤ຟ ໞ໤ຸທ ດ໴໠໛ ໯ຮຒ໛ ດໟະ໨໤ຑ ຎ໬๼໧຃ ໻
๼ງ ພ
ّ ຤ໟຍ ຕຎ໳ກ ໕ຎ໴ຳ ໲໓
ຩອຍ໮໤ໟຎຑ ຎ໬ົຎຼຘວຍ ໥໭ຩ ໦໣ ໪ຘ໤່໋໭ ໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຎຑ ໥ຎິ໧໹ຍຮ๼໛ຬ໳
.ດ໐໠ໟຍ ຐຘ໛ ໲໓ ຓຮّິ໔໤ໟຍ
:໦໴໘໳ຮ໔ໟຍ ຀ຎ໤໠໋ ໦໣ ດ໋ຎ໤ຟ ໡໮໤໌ໟຍ ຍຬ໬ຑ ມّຮົ໭
໩ຮ໴ິ໔ທ ສ໨໋ ໥ຎ໴ຒຘໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ໲ّ ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ :ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໤໓
‫ﹺ‬ ‫آﻣﻨﻮا ﻻ ﹸ ﹺ ﱡ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬
‫ﲢﻠﻮا ﹶ ﹶ ﹶ‬
ෲຍ ໦໣ ຏຎໄວ ຍຬ໫ :...‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ‬ ‫أﳞﺎ ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶﻳﺎ ﱡ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໘ໟ
ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໰໨໌໣ ໲໓ ຍ໮໔໠ຘວຍ໭ ،ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ຍ໮໠຤໳ ໥຃ ໢໫ຎ໬໨໳ ໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ ໰ໟຎ໌ທ
ຍ໭ສ໌ທ ໻໭ ،ෲຍ ຕຎ໣ຮຣ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ ໩ຎ໨໌໣ :໢໬ເ໌ຑ ໝຎ໘໓ :ໝຍ໮໗຃ ດ໌ຒຳ ໰໠໋
໩ຮ໣຃໭ ෲຍ ຩ໭ສຣ ໢ໟຎ໌໣ ໚ໟຬຑ ຍ໭ຩຍອ຃໭ ،໢ໟຎ໌໤ໟຍ ໰໠໋ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ຍ໮໠໤ຣ໭ ،໩ຩ໭ສຣ
.໩ຮ໴໏໭ ຀ຎໄ໋ ໪໴ໟງ ຐ໫ຫ ،໪ເ຋ຍຮ໓໭ ໪໴໬໧໭
໡ຮຣ ໢ໟຎ໌໣ ໰໠໋ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ຍ໮໠໤ຣ໭ ،ෲຍ ໡ຮຣ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ ໩ຎ໨໌໣ :໡໮໗ ໝຎ໗໭
.໱
ّ ສّ ິໟຍ ໪໴ໟງ ຐ໫ຫ .ຩ໼ຒໟຍ ໦໣ ෲຍ
໚ຳຎ໨໣ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ ໰໨໌໤ໟຍ໭ .ພ
ّ ຤ໟຍ ໚ຳຎ໨໣ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໰໨໌໣ :໥໭ຮວກ ໝຎ໗໭
.ັຎّຒ໋ ໦ຑຍ ໩ຍ໭ອ໭ ،ພ໳ຮຟ ໦ຑຍ ໪໴ໟງ ຐ໫ຫ .ຎ໫໮໌ّ໴ເຘ໓ ພ
ّ ຤ໟຍ
،ຎ໳ຍສ໬ໟຍ ໥໭ສ໬໳໭ ຖ໴ຒໟຍ ໥໮ّຠ຤໳ ໥໮໛ຮຸ໤ໟຍ ໥ຎ໛ :ັຎّຒ໋ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭
ຍ໭ຮ໴໐໳ ໥຃ ໥໮໤໠ິ໤ໟຍ ຩຍອຄ໓ ،໢໬ຠຠຣ ໲໓ ໥໭ຮຠ๼ຘ໳໭ ຮ໋ຎຸ໤ໟຍ ດ໣ຮຣ ໥໮໤๼່໌໳໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢١٨

.໚ໟຫ ໦໋ ෲຍ ໢໫ຎ໬໨໓ ໢໬໴໠໋๼ ໛ .ຎ໫ຮ໴໏໭ ໥ສຒໟຍ ໦໣ ໱ສ໬ໟຍ໭ ຓ໭ຮ໤ໟຍ໭ ຎ໔ຼໟຍ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື :ສ໫ຎຠ໣ ໝຎ໗໭
.ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໦໣ ຍຬ໫
໻໭ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໦໣ ຓ໭ຮ໤ໟຍ໭ ຎ໔ຼໟຍ ໯ຮທ ໻ ຏຮ໌ໟຍ ດّ໣ຎ໋ ຖ໧ຎ໛ :຀ຍّຮ໔ໟຍ ໝຎ໗໭
ໝຎ໗໭ .໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໝ໮໗ ໮໫໭ ،໚ໟຫ ໦໋ ෲຍ ໢໫ຎ໬໨໓ ،ຎ໤໬ຑ ໥໮໓໮ໄ໳
໦ຑຍ ໦໋ ໚ໟຫ ໱໭ອ .໢ໜ໣ຍຮຣງ ໲໓ ໢ໜ໴໠໋ ෲຍ ໡ّຮຣ ຎ໣ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ ໩ຎ໨໌໣ :໡໮໗
.໯ຮວ຃ ດ໳ຍ໭ອ ໲໓ ັຎّຒ໋
،໡ຮ຤ໟຍ໭ ໞ
๼ ຤ໟຍ ໦໴ຑ ໕ຮ໔໠ໟ ດຑ໮ຼ໨໤ໟຍ ຕຎ໣໼໌ໟຍ :ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ :໲
ّ ຋ຎّຒຠໟຍ ໝຎ໗໭
.໡ຍຮຣງ ຮ໴໐ຑ ດ๼ໜ໣ ໰ໟງ ຎ໫໭ຯ໭ຎຠຘ໳ ໥຃ ෲຍ ໢໫ຎ໬໧
໮໫໭ .ຓຮ໌ຸ໤ໟຍ ຎ໳ຍສ໬ໟຍ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ ،໰໨໌໤ໟຍ :໲
ّ ຑຮ໐໤ໟຍ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໝຎ໗໭
.໲
ّ ຨ໠ຒໟຍ ໩ອຎຘວຍ໭ ຝຎّຟະ๼ ໟຍ ໝ໮໗
໻໭ ،ෲຍ ຕຎ໣ຮຣ ຍ໮๼໠຤ທ ໻ :໩ຎ໨໌໣ ໥ّ ຃ ໦໣ ຀ຎໄ໋ ໝ໮໗ ໝຍ໮໗໷ຍ ໯໮໗຃໭
ຎ໬໗ຎ໘ຘືຍ໭ ،ດ໠໴໌໓ ໥ຯ໭ ໰໠໋ ໲໫໭ ຓຮ໴໌ື ໊໤ຟ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໥ّ ໷ ‫؛‬໪ເ຋ຍຮ໓ ຍ໮໌ّ໴ເທ
ຍຫງ໭ ،໚ໟຫ ໦໣ ໢ໟຎ໌໤ໟຍ ຮ຋ຎ໌ຸໟຎ໓ ،໪ຑ ໢໠໋ ຍຫງ :ຮ໣໷ຍ ຍຬ໬ຑ ໥໼໓ ຮ໌ື :໢໬ໟ໮໗ ໦໣
،ّພ຤ໟຍ ໚ຳຎ໨໣ :໪໴໓ ໞວສ໴໓ ،ຎ໬໣໮໤໋ ໰໠໋ ດ໳໵ຍ ໞ໤ຣ ຐຟ໭ ،໚ໟຬ໛ ໥ຎ໛
ຕຎ໣ຮຣ ໝ໼຤ຘຳຍ໭ ໪໌໴໴ເທ ໦໋ ໰໬໧ ຎ໣ ໊໴໴ເທ໭ ،໡ຍຮຣ໹ຍ ໲໓ ໡ّຮຣ ຎ໣ ໢໳ຮ຤ທ໭
໦໣ ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛ ໥ّ ໷ ‫؛‬໪໣ຍຮຣ໭ ໪ໟ໼ຣ໭ ໪ເ຋ຍຮ໓໭ ໩ຩ໭ສຣ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ،ෲຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢١٩

.(١)໰ໟ໭຃ ໡໮໤໌ໟຍ ໰໠໋ ດ໳໵ຍ ໞ໤ຣ ໥ຎໜ໓ ،໪໤ໟຎ໌໣


໦ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໞເ໔ໟຍ ໲໠໋ ໮ຑ຃ ຦໴ຸໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ :ຎ๰ເ໳຃ ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໣໭
‫ﹺ‬ ‫آﻣﻨﻮا ﻻ ﹸ ﹺ ﱡ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬
‫ﲢﻠﻮا ﹶﺷ ﹶ ﹶ‬
‫ﻌﺎﺋﺮ‬ ‫أﳞﺎ ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶﻳﺎ ﱡ ﹶ‬ :ດ໳ກ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ໥ຎ໴ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ໲໓ ໲ຳຮຒໄໟຍ
໩ຮ໛ຫ ຎ໣ ໞຜ໣ ຮ໛ຫ໭ ...ໝຍ໮໗຃ ໰໠໋ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໰໨໌໣ ໲໓ ໒໠ຘວຍ :໪ໟ໮໘ຑ ،‫اﷲ‬
.(٢)ෲຍ ໪໤ຣອ ໲ຳ໮ໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ
ຎ໤ຑ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໢໴່໌ທ ຯ໮ຠ໳ :໪ໟ໮໘ຑ ໩ສ໋ຍ໮໗ ໲໓ ໝّ໭໷ຍ ສ໴໬ຸໟຍ :໢໬໨໣໭
ຕຎ໣໮໤໌ໟຍ ດໟ໻ສໟ ‫؛‬໒໠ິໟຍ ໦໋ ໻
๰ ໮໘໨໣ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ງ໭(໥ຎ໣ະໟຍ ຓຩຎ໋) ໪ຑ ຕຮຟ
‫ﺗﻘﻮ￯ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ‬ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ ﹶذﻟﹺ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໝຎ໗ ،໪໴໠໋
.(٣) ‫اﻟﻘﻠﻮب‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ‬‫ﻓﺈﳖﺎ ﹾ‬
‫ﱠﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻳﻌﻈﻢ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ﻚ ﹶﹶ ﹾ‬
‫ﻋﻨﺪ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹺ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໝຎ໗໭
‫ﺧﲑ ﹶ ﹸﻟﻪ ﹾ ﹶ ﹶ ﱢ‬
.(٥)(٤) ‫رﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎت اﷲ ﹶ ﹸ ﹶ‬
‫ﻓﻬﻮ ﹶ ﹾ ﹲ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻳﻌﻈﻢ ﹸ ﹸ ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫أﳞﺎ‬ ‫ﹶ‬
‫ ﹶﻳﺎ ﱡ ﹶ‬ ໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ໱ຯຍຮໟຍ ຮຨ໔ໟຍ ໝຎ໗ ສ໘໓ :ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໦໣ ຎّ໣຃໭
‫ﹺ‬ ‫ﻣﻨﻮا ﻻ ﹸ ﹺ ﱡ‬ ‫ﹺ‬
‫ﲢﻠﻮا ﹶ ﹶ ﹶ‬
໥໭ຮຜ໛໷ຍ໭ ،໊໤ຟ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໥ّ ຃ ໢໠໋ຍ໭ ...:(٦) ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ‬ ‫ﱠ ﹶ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ آ ﹶ ﹸ‬
ດ໠໴໌໓ ຓຮ໴໌ຸໟຍ໭ ،ຓອຎ໌ື ຎ໫ສຣຍ໭ :ັອຎ໓ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭ .ຓຮ໴໌ື ໊໤ຟ ຎ໬๼໧຃ ໰໠໋
ສ໘໓ ຮ໌ື຃ ຀໲ື ໞ
๼ ໛໭ ،໡໼໋໹ຍ ອຎ໌ື໹ຍ໭ ،ດ໤໠໌໤ໟຍ ຓຮ໌ຸ໤ໟຍ໭ ،ດ໠໌໔໣ ໰໨໌໤ຑ

.٤١٨ :٣ ໥ກຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ໥ຎ໴ຒຘໟຍ ‫ ـ‬١


.٢٦٤ :٣ ໥ຎ໴ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬٢
.٣٢ :ດ໳໵ຍ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
.٣٠ :ດ໳໵ຍ ،ພ
ّ ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٤
.١٥٩ :٢ ສ຋ຍ໮໔ໟຍ໭ ສ໋ຍ໮໘ໟຍ ‫ ـ‬٥
.٢ :ດ໳໵ຍ ،ຓສ຋ຎ໤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٦
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢٠

๼ ໛໭ ،໢໠໋຃
،ຓຮ໴໌ື ໰ّ໤ິ໳ ໥຃ ຯຎຟ ດ໣໼໌ຑ ໢໠໋ ໥຃ ຀໲ື ໰໠໋ ຎ๰໤໠໋ ໞ໌ຟ ຀໲ື ໞ
ຎ໬໧໮໛ ໰໠໋ ດ๼ໟຍຩ ຕຎ໣໼໌ຑ ດ໤๼໠໌໣ ຎ໬๼໧໷ ຮ຋ຎ໌ື ໰໤ິ໳ ດ๼ໜ໣ ໰ໟງ ໯ສ໬໳ ໱ຬ๼ໟຍ ໱ສ໬ໟຎ໓
‫ﻻ‬ :໪ໟ໮໗ :ໝّ໭໷ຍ :໥໻໮໗ ໪໴໓໭ ،ෲຍ ຮ຋ຎ໌ຸຑ ຩຍຮ໤ໟຍ ໲໓ ໥໭ຮّິ໔໤ໟຍ ໒໠ຘວຍ໭ .ຎ໳ຍສ໫
‫ﹺ‬ ‫ﹸﹺﱡ‬
‫ﲢﻠﻮا ﹶ ﹶ ﹶ‬
໩ຩຎຒ໌ໟ ຎ໫ສຣ ໲ຘ๼ໟຍ ໪ເ຋ຍຮ໓໭ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໦໣ ຀໲ຸຑ ຍ໮๼໠ຨທ ໻ ໱຃ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ‬
ຮ໴໏ ໪໔໴ໟຎໜທ ໊໴໤ຟ ໲໓ ໡ّ ຎ໋ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ຸ໓ ໝ໮໘ໟຍ ຍຬ໫ ໰໠໋໭ ،໢໬໴໠໋ ຎ໬ຒຟ໭຃໭
.(١)ෲຍ ໦໳ຩ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື :໦ິ຤ໟຍ ໝ໮໗ ໪໨໣ ຏຮ໘໳໭ ،໦໴໌໣ ຀໲ຸຑ ູ໮ຼຨ໣
‫ﹺ‬ ‫ﻻ ﹸ ﹺ ﱡ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ :໲
‫ﲢﻠﻮا ﹶ ﹶ ﹶ‬
໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ ຏຎໄວ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ‬ ّ ຒໃຮ໘ໟຍ ໝຎ໗໭
໰໠໋ ຓຮ໴໌ື ໊໤ຟ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ໭ .ອ໮໣໷ຍ ໦໣ ຮ໣຃ ໲໓ ෲຍ ຩ໭ສຣ ຍ໭ౠສ໌ຘທ ໻ ໱຃ ‫؛‬๰ຎ໘ຣ
ຓຮ໴໌ຸໟຍ໭ .໦ິຣ຃ ໮໫໭ ،ຓອຎ໌ື ຓສຣຍ໮໠ໟ ໝຎ໘໳໭ :ັອຎ໓ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭ .ດ໠໴໌໓ ໥ຯ໭
.໱ສ໫ ຎ໬๼໧຃ ໢໠໌໴໓ ໡ّ ສໟຍ ໪໨໣ ໞ໴ິ໳ ໰๼ຘຣ ຎ໬໣ຎ໨ຳ ະ๼ ຠ໳ ໥຃ ຎ໫ອຎ໌ືງ໭ ،໯ສ໬ທ ດ໧ສຒໟຍ
ດ໣໼໋ ໪‫ـ‬ໟ ໞ໌ຟ ໱຃ ໪໳ສ໫ ຮ໌ື຃ :ໝຎ໘໳ ،ັຎິຣ໹ຍ ໖໳ຮໃ ໦໣ ໡໼໋໹ຍ ອຎ໌ື໹ຍ໭
໲ຘ๼ໟຍ ໊຿ຍ໮໤ໟຍ ໲໫໭ ຮ໌ຸ໣ ຎ໫ສຣຍ໭ ،໢ໟຎ໌໤ໟຍ ຮ໋ຎຸ໤ໟຍ ໪໨໣໭ ،໱ສ໫ ໪๼໧຃ ໑ຮ໌໴ໟ
໪໨໣໭ ،ອ໮໌ຸໟຍ ໊໘໳ ບ໴຤ຑ ໥໮ໜ໳ ໪๼໧໷ ،ຮ໌๼ຸໟຍ ໪໨໣໭ .ຕຎ໣໼໌ໟຎຑ ຕຮ໌ື຃ ສ໗
໲໓ ໲ຘ๼ໟຍ ໪ທຮ໌ຸໟ ຮ໴໌ຸໟຍ ໪໨໣໭ ،໩ຮ໴໏ ໪‫ـ‬ໟ ໦ໄ໔໳ ໻ ຎ໤ໟ ໪ຘ໨ໄ໔ຑ ຮ໌ຸ໳ ໪๼໧໷ ،ຮ໋ຎຸໟຍ
໰໠໋໭ ،ෲຍ ຖ໴ຑ ໰ໟງ ໯ສ໬ຘໟ ຕຎ໧ຍ໮໴຤ໟຍ ໦໣ ຮ໌ື຃ ຎ໣ ໝ໮໗ ໰໠໋ ຮ຋ຎ໌ຸໟຎ໓ ،໪ຳ຃ອ
ຓ໭ຮ໤ໟຍ໭ ຎ໔๼ຼໟຍ :ສ໫ຎຠ໣ ໝຎ໗໭ .ັຎّຒ໋ ໦ຑຍ ໪ໟຎ໗ ،ّພ຤ໟຍ ໚ຳຎ໨໣ ໊໴໤ຟ ໝ໮໗
:ຮ໋ຎຸໟຍ ໝຎ໗໭ .ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໦໣ ໚ໟຫ ໞ
๼ ໛ ໥ສຒໟຍ໭ ໱ສ໬ໟຍ໭

.١٠٦ :٤ ໱ຯຍຮໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬١


ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٢١


ُ ຮౠ ໘๶ ຘ๶໳ُ ຎ໬ຑ ໥ٍ ຎຑْຮ໗๸ ຮَ ຋ِຎَ໌ື๶َ ໢
ُ ໫ُ ຍຮທ ໼
๰ ໴ຠ໓ ໼
๰ ໴ຟ ໢໬๸໠ຘౢ໘๶ ໧๸

໥຃ ໥໮໤໠ິ໤ໟຍ ຩຍອຄ໓ ໥໭ສ໬໳໭ ໥໭ຮ໤ຘ໌໳໭ ໥໮ّຠ຤໳ ໥໮໛ຮຸ໤ໟຍ ໥ຎ໛໭


‫ﹺ‬ ‫ﻻ ﹸ ﹺ ﱡ‬ :໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໝະ໧ຄ໓ ،໢໬໴໠໋ ຍ໭ຮ໴໐໳
‫ﲢﻠﻮا ﹶ ﹶ ﹶ‬
໲ຑ຃ ໦ຑ ຀ຎໄ໋ ໝຎ໗໭ .‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ‬
‫؛‬໪๼໠໛ ෲຍ ໦໳ຩ :໦ິ຤ໟຍ ໝຎ໗໭ .໪໨໋ ໰໬໧໭ ໪ຑ ෲຍ ຮ໣຃ ຎ໣ ໊໴໤ຟ ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື :ມຎຑອ
‫ﺗﻘﻮ￯ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ‬ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹺ ﹶ‬ :໪ໟ໮໘໛
.ෲຍ ໦໳ຩ ໱຃ ‫اﻟﻘﻠﻮب‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻓﺈﳖﺎ ﹾ‬
‫ﱠﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻳﻌﻈﻢ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ‬
.(١)໪໣໮໤໌ໟ ໩ຮ໴໏ ໰໠໋ ໡ّສ໘໳ ໱ຬ๼ໟຍ ຢຟຍຮໟຍ ໮໫ ໝ໮໘ໟຍ ຍຬ໫໭ :ຖ໠໗
໪ຑ ຏّຮ໘ຘ໳ ෲຍ ໦໳ສໟ ຎ๰໤໠໌໣ ໥໮ໜ໳ ໞ໤໋ ໭຃ ໞ໌໓ ໞ
๼ ໛ ໥ّ ຃ ຢເຘ໳ ຍຬ໫ ໦໣໭
.ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໦໣ ຓຮ໴໌ື ສّ ໌໳ ໮໬໓ ໰ໟຎ໌ທ ໪໴ໟງ
໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໥ّ ຃ ໲໓ ໚
ّ ື ໻ ໪๼໧ງ ໢
ّປ
ອຎປ໵ຍ໭ ອຎຒວ໷ຍ ໲໓ ຩອ໭ ສ໗໭ ،ෲຍ ຮ຋ຎ໌ື ໖໳ຩຎຼ໣ ຯຮຑ຃ ໦໣ ໢໫ ໩ສ໌ຑ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ
،໰໘ປ໮ໟຍ ຓ໭ຮ໌ໟຍ໭ ،໰໘ຘໟຍ ອຎ໨໣໭ ،(٢)໰ຟສໟຍ ຢ໴ຑຎຼ໣໭ ໯ສ໬ໟຍ ໡໼໋ຄຑ ໢໬ຘ໴໤ິທ
.(٣)໢໴໘ຘິ໤ໟຍ ແຍຮຼໟຍ໭ ،໦໴ຘ໤ໟຍ ໞຒ຤ໟຍ໭
.(٤)ຎ໴໧ສໟຍ ໞ໫຃ ໰໠໋ ດّຠ຤ໟຍ໭ ،໰໘ປ໮ໟຍ ຓ໭ຮ໌ໟຍ໭ ،໯ສ໬ໟຍ ໡໼໋຃ :໭຃

.٣٨ ‫ ـ‬٣٧ :٦ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬١


.٢٥١ :ດ໣ຎ໣໹ຍ ໞ຋໻ຩ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٢
ມຎຒຼ໣໭ ،٧٢٦ :໲໤໌໔ໜໟຍ ມຎຒຼ໣໭ ،٢٨٠ :໲ຳ໮ໄໟຍ ດຒ໴໏໭ ،٢٩٩ :໖ຑຎິໟຍ ອສຼ໤ໟຍ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٣
.٢٩١ :ສّຠ໬ຘ໤ໟຍ
.٨٧ :ໝຎ໤໋໷ຍ ໝຎຒ໗ງ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢٢

ດّຒ຤໣ ໲໓ ໦໴ّ໣ຎຘໟຍ໭ ،ෲຍ ຮ໣຃ ໲໓ ໦໳ّຮ໘ຘິ໤ໟຍ໭ ،ෲຍ ຓຎ຿ຮ໣ ໰໠໋ ຀๼໻ຩ໷ຍ :໭຃
໦໴໣ຮໜ໤ໟຍ ໩ຩຎຒ໋໭ ،໪໴໬໧໭ ෲຍ ຮ໣໷ ໦໳ຮ໬່໤ໟຍ໭ ،ෲຍ ສ໴ຣ໮ທ ໲໓ ໦໴ຼ໠ຨ໤ໟຍ໭ ،ෲຍ
.(١)໥໮໠໤໌໳ ໩ຮ໣ຄຑ ໢໫໭ ໝ໮໘ໟຎຑ ໪໧໮໘ຒິ໳ ໻ ໦໳ຬ๼ໟຍ

໥໮ິ໠ຠທ :ໞ໴ເ໔໠ໟ ໪ໟ໮໗ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋໭


໢ຣຮ໓ ،ຎ໧ຮ໣຃ ຍ໮໴ຣຄ໓ ،ຎ໬ّຒຣ຃ າໟຎຠ໤ໟຍ ໚໠ທ ໥ّ ງ :ໝຎ໘໓ ،໢໌໧ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໥໮ປّສ຤ຘທ໭
.(٢)ຎ໧ຮ໣຃ ໰໴ຣ຃ ໦໣ ෲຍ

๼ ໛ ໲໓ ສຒ໌໠ໟ ໩໭ຮໜ໣ ້ະຠໟຍ໭ ຀ຎໜຒໟຍ ໥ّ ງ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪໨໋໭


ຎ໣ ،້ະຟ ຎ໣ ໞ
.(٣)ອ໮ຟຄ໣ ໪໴໓ ໪๼໧ຈ໓ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ້ະຠໟຍ໭ ຀ຎໜຒໟຍ ໼ວ
ດّ໴຋ຍະ໌ໟຍ ຐ໛ຍ໮໤ໟຍ ຝຍຮວງ໭ ،ດّ໴໨໴ິ຤ໟຍ າໟຎຠ໤ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ໥ّ ຃ ໲໓ ໚
ّ ື໻໭
໯ສ໬ໟຍ ດ໤ّ ຋຃ ໞຟ໷ ‫؛‬ຎ໫ສ໫ຎ໌ທ໭ ຎ໬໠໴ຒຳ ໲໓ ໝຍ໮໣໷ຍ ໝຬຑ໭ ،ຎ໬຋ຎ຤໧຃ ໑໼ຘວຍ ໰໠໋
ຎ໤໛ ‫ ـ‬໼໋໭ ໞ
๼ ຟ ໩ຮ຋ຎ໌ຸໟ ໢໴່໌ຘໟຍ ໖໳ຩຎຼ໣ ຯຮຑ຃ ໦໣ ໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ຕຍ໮໠ົ
໰๼໠ົ ໦໴໠ຳຮ໤ໟຍ ສ໴ّຳ ດ໌໳ຮຸໟ໭ ،๼ໞຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໦໳ສໟ ຀ຎ໴ຣງ ໢໫ຮ໣຃ ຀ຎ໴ຣງ໭ ،‫ ــ‬໡ّສ໘ທ
ໆ໔຤ໟ ດّ໴ິ໴຋ຮໟຍ ຏຎຒຳ໷ຍ ຯຮຑ຃ ໯ສຣງ ດ໴ّ໨໴ິ຤ໟຍ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຈ໓ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
໦໣ ،໪໴໓ ດ๼໘຤໤ໟຍ ດ๼໘຤ໟຍ ສ຋ຎ໘໌ໟຍ ໆ໔ຣ໭ ،໊໴ّຸຘໟຍ ຐ໫ຬ໣ ຀ຎ໘ຑ໭ ຮຸ໨ໟ໭ ،ດ໌໳ຮຸໟຍ

،٣٢١٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦١٠ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،٣٠٦ :٢ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬١
.١٧٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧٧ :٦ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭
.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٦ ຏຎຑ ،٥٠١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٢ ຏຎຑ ،٢٠١ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٢٣

໡໼ຳ໹ຍ ໲໘ຒໟ ຎ໫໻໮ໟ໭ ،໢໬຋ຍສ໋຃ ໦໣ ຓ຀ຍຮຒໟຍ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຓ໻ຍ໮໣
໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ໰໠໋ ໯ຮຟ ຎ໣ ໥ຎໜໟ໭ ،໦ໃຎຑ ໼ຑ ຍ๰ຮ໫ຎ໇໭ ،໯໮ຘ຤໣ ໼ຑ
.້ຎ໴ເໟຍ໭ ໥ຎ໴ິ໨ໟຍ ຽຮ໌໣ ໲໓ ໞ໠ຟ ຏຎຼ໣໭ ໢໴່໋ ໢໠໇ ໦໣

ດົ
๼ ຎຨໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໣ ດ໠໤ຠຑ ‫ ـ‬ຮ໛๸ຫ ຎ໣ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ‫ ـ‬໚ໟຫ ໰໠໋ ໝ๼ ສຘິ໳໭
.ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ຩອ໮໣ ໞ
๼ ໛ ູ໮ຼວ ໲໓ ຓຩອຍ໮ໟຍ

຀໲ື ໞ
๼ ໜ໓ ،ຯຍ໮ຠໟຍ໭ ດຣຎຑ໹ຍ ໮໫ ຀ຎ໴ື໷ຍ ໲໓ ໞົ໷ຍ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿໹ຎຑ
ດ໌໳ຮຸໟຍ ໲໓ ໪ຘ໣ຮຣ ໰໠໋ ໞ໴ໟຩ ໢໘໳ ໢ໟ ຎ໤໓ ،໪໨໴໌ຑ ໡ຍຮຣ ໪໧๼຃ ໢໠໌໳ ໰ຘ๼ຣ ໝ໼ຣ
ຖ຤ທ ດຟອສ໨໣ ຮ຋ຎ໌ຸໟຍ ໩ຬ໫ ໞ
๼ ໜ໓ :໚ໟຫ ໰໠໋໭ ،ດ໴໠๼຤ໟຎຑ ໡໮ໜ຤໣ ໮໬໓ ດຳສّ ໘໤ໟຍ
.ໝຎໜືງ ໼ຑ ໞົ໷ຍ ຍຬ໫

໊໣ ໡ຎ໘໤ໟຍ ໲໓ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ສ໴໧ຎຳ຃ ໰ໟງ ຽّຮ໌ຘ໧ ໦ໟ ໑໮ຳ ຍຬໟ໭


.ຩອຍ໮໤ໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ຎ໬ຘ຿ຎ໔ຘຳຍ໭ ຎ໬ທຮຜ໛

 W‫א‬‫א‬
،ະ຋ຍຮ໐ໟຍ ໦໣ ຎ๰໋ຍ໮໧຃ ໪໴໓ ້ຩ໭຃໭ ،໥ຎິ໧໹ຍ ໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ෲຍ ໖໠ວ ສ໘ໟ
໒ໄ໌ໟຍ :ະ຋ຍຮ໐ໟຍ ໚໠ທ ໦໣໭ ،ຎ໬ຘຒຳຎ໨໣ ໝ໮໠ຣ ສ໨໋ ສّ ຘຸທ໭ ະ຋ຍຮ໐ໟຍ ໩ຬ໫ ຮ໬່ທ໭
‫ﻣﻮدة ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹰ‬
.(١) ‫ﻭرﲪﺔ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹶ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໝຎ໗ .຀ຎໜຒໟຍ໭ ດ๼໗ຮໟຍ໭ ຓّຩ໮໤ໟຍ໭
‫ﻭﺟﻌﻞ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹾ‬
‫ﺑﻴﻨﻜﻢ ﹶ ﹶ ﱠ ﹰ‬

.٢١ :ດ໳໵ຍ ،໡໭ຮໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢٤

،ຎ໬໳ສປ ອّ ຩ໭ ،ຎ໬໨໴໨ຣ ສّ ຘືຍ ‫ ـ‬໼


๰ ຜ໣ ‫໊ ـ‬໴຿ຮໟຍ ຎ໬໠໔ໃ ໡ّ ໷ຍ ຕຮ໛ຫ ຍຫຈ໓
.໪໌຿໮໣ ໲໓ ໪໌຿໭໭ ،໥ຎ໨຤ໟຍ ຍຬ໫ ໍຍຮ໓໹ ‫؛‬ຎ໬໌໴຿ອ ຐ໠ໄທ ຕຬວ຃໭

๼ ໇໭ ،້໮໣ສໟຍ ໪໨໣ ຖໟຎຳ໭ ،໥ະ຤ໟຍ ໪ຑ ຝຎ໫ ະ໳ະ໋ ໥ຎິ໧໺ໟ ຕຎ໣ ຍຫງ໭
າ໠ຠ໣ ສ໘໌ໟ ໰໌ິ໳ ໚ໟຬໟ໭ ،໪ິ໔໧ ໲໓ ໩ສຠ໳ ຎ໣ ໍຍຮ໓ງ ໲໓ ໩ສ໋ຎິ໳ ຎّ໤໋ ບ຤ຒ໳
.໥ະ຤ໟຍ ໥ຎຠ໴໫໭ ້໮໣ສໟຍ ອّ ຩ ໲໋ສຘິ໳ ຎ໣ ໰໠໋ ໪໴໓ ະ๼໛ຮ໳໭ ،໩ສ໴໘໓ ໪໴໓ ຮ໛ຬ໳
໥ຎ໛ ໮໠໓ ،ສ໴໘໔ໟຍ ໊໣ ດ໗໼໌ໟຍ ຐິ຤ຑ ຎ๰໔໌຿໭ ຓّສື ຕ໭ຎ໔ຘທ ຓະ໳ຮ໐ໟຍ ໩ຬ໫໭
໮ໟ໭ ،ّສື຃ ໪໴໠໋ ໪໧ະຣ ໥ຎໜໟ ໩ຎ໴໧ຩ ໲໓ ໥ຎິ໧໹ຍ ຓຩຎ໌ຳ ໲໓ ໞເ໔ໟຍ ໪ໟ ໦ّ໤໣ ສ໴໘໔ໟຍ
.ສّ ື຃໭ ສّ ື຃ ໥ຎໜໟ ໩ຎ໴໧ຩ໭ ໪໨໳ຩ ໲໓ ໪ທຩຎ໌ຳ ໲໓ ໞເ໔ໟຍ ໪ໟ ໦ّ໤໣ ໥ຎ໛
໦໣ ໩ຮ໴໏ ຩ໮ຟ໭໭ ໞຑ ،໩ຩ໮ຟ໭ ໞົ຃ ໲໓ ຐຒິໟຍ ໥ຎ໛ ໮ໟ ຎّ໣຃໭
໥ຎໜໟ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ດຒ໴ຼ໤໛ ດຒ໴ຼ໤ຑ ຕຎ໣ ສ໗໭ ،ຕຎ໗໮໠ຨ໤ໟຍ
.໪ຘຒ໴ຼ໣ ຮ໛ຫ໭ ໩ຮ໛ຫ ສ໨໋ ໥ຍສຑ໷ຍ ໦໋ ຝຮຨທ ໥຃ ັ໮໔໨ໟຍ ໖
ّ ຣ ໦໣
ຎ໬໘໠ວ ໲ຘ๼ໟຍ ອຍ໮໧໷ຍ າ໣ຎວ ໰໠໋ ໮໫ ດ໌໴ຸໟຍ ໪ຒຼ໨໳ ໱ຬ๼ໟຍ ໢ທຄ໤ໟຍ ໥ّ ງ ،໢໌໧
ດ຿ຎ໓ງ ໲໓ ດໄຳຍ໮ໟຍ ໲໫ ຖ໧ຎ໛໭ ،(١)໖຋໼ຨໟຍ ໊໴໤ຟ ໖໠ວ ໞຒ໗ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ
.(٢)ຩ໮ຟ໮ໟຍ

،١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٥٦ ຏຎຑ ،٢٠٨ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧ ຏຎຑ ،٥ :١ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ‫ ـ‬١
.٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٣ ຏຎຑ ،٣٣٥ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٣ ຏຎຑ ،٢٥٤ :١ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛໭
،٢٨ ຏຎຑ ،٢٧٤ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٢٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٦ ຏຎຑ ،٢٣٧ :١ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋ ‫ ـ‬٢
໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،١٩٨ :٥٤ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٢٦ :١٥ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٦٧ ບ໳ສ຤ໟຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٢٥

ດ໌ຟຎ໔ໟຍ ໲໫ ‫ ـ‬໪໴໠໋ ໪໣໼ຳ໭ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ‫ ـ‬໪໴໠໋ ຕຮຟ ໲ຘ๼ໟຍ ດຒ໴ຼ໤ໟຍ໭


.(٢)ຎ๰ໄ໴ຒ໋ ຎ๰໣ຩ ຢ໴໔ທ ຽອ໷ຍ໭ ،(١)ຎ๰໣ຩ ຮໄ໤ທ ຀ຎ໤ິໟຍ ຖ໠໌ຟ ໲ຘໟຍ ໰໤່໌ໟຍ
.(٣)ຐ໴຤໨ໟຍ໭ ຀ຎໜຒໟຎຑ ພ
ّ ເທ ຀ຎ໤ິໟຍ ດໜ຋໼໣ ຖ໠໌ຟ໭
.(٤)໪໴໠໋ ໲ໜຒ໳ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໖໠ວ ຎ໣ ໊໴໤ຟ໭ ໞຑ
໰ໟງ ຝຎຘ຤໧ ໞ໬໓ ،໩ຬ໫ ໲໫ ໪໧ຍສ໘໓ ດຒ໴ຼ໣໭ ،ຍຬ໫ ໮໫ ສ໴໘໔ໟຍ ໥໮໛ ໊໣໭
!‫؟‬໪໴໠໋ ໢ທຄ໤ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ດّ໴໋໭ຮຸ໣ ຕຎຒປ໹ ໞ໴ໟຩ
.ຩ໮ຟ໮໣ ໞ໴ໟສໟຎ໓ ໚ໟຫ ໊໣ ໦ໜໟ໭
‫أﺳﺄﻟﻜﻢ ﹶ ﹺ‬
‫ﻮدة ﹺﰲ‬ ‫ﻗﻞ ﻻ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﹶ ﹾ ﹰ‬
‫أﺟﺮا ﹺ ﱠإﻻ ﹾاﳌـﹶ ﹶ ﱠ ﹶ‬ ‫ ﹸ ﹾ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ :໪໨໤໓ ໥ກຮ໘ໟຍ ຎّ໣຃
‫ﹾﹸﹾﹶ‬
‫اﻟﻘﺮﺑﻰ‬
(٥)
໢ທຂ໤ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ໮໫ ໰ຑຮ໘ໟຍ ໲໓ ຓّຩ໮໤ໟຍ ໖໳ຩຎຼ໣ ຯຮຑ຃ ໦໣ ໥ّ ຈ໓

.١٤ :١ ໯ຮຒໜໟຍ ຺຋ຎຼຨໟຍ໭ ،١٥٢ :٢ ໰ຒ໘໌ໟຍ ຮ຋ຎວຫ໭ ،٦١٥ :٢ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ


،٢٨ ຏຎຑ ،٢٦٨ :١ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦٢ ຏຎຑ ،٢٢٧ :١ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬١
.٥٨ ບ໳ສ຤ໟຍ
:٤٢ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٣ ໭ ٢ ໭ ١ ບ໳ຩຎຣ໷ຍ ،٢٤ ຏຎຑ ،١٦١ ‫ ـ‬١٥٨ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٢
.٣٠٢
،١٦٢ ຏຎຑ ،٢٢٧ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٢٩ ຏຎຑ ،١٦٠ :١ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٣
ຏຎຑ ،١٧٤ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٦ ຏຎຑ ،١٦٧ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ
.١٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧
.٧ ໭ ٦ ໭ ٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٦ ຏຎຑ ،١٦٧ ‫ ـ‬١٦٦ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :໊ຟຍອ ‫ ـ‬٤
.٢٣ :ດ໳໵ຍ ،໯ອ໮ຸໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٥
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢٦

໯ຮຟ ຎ໣ ໰໠໋ ້໮໣ສໟຍ ໑ອຫ໭ ໢໬ຣຍຮ໓຃໭ ໢໬໧ຍະຣ຃ ໲໓ ດ໛ອຎຸ໤ໟຍ໭ ،໢໬ຒ຋ຎຼ໤ໟ


໡໮໳ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ໯ຮຟ ຎ໣ ໢໬ຒ຋ຎຼ໣ ໊ຠ໓຃ ໦໣໭ ،໢໬໴໠໋
.຀໼ຑຮ໛ ຽອ຃ ໲໓ ຀ຍອ໮ືຎ໋
‫ﺗﻘﻮ￯ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ‬ ‫ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹺ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ :໪໨໣໭
‫اﻟﻘﻠﻮب‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻓﺈﳖﺎ ﹾ‬
‫ﱠﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ‬
‫ﻳﻌﻈﻢ ﹶ ﹶ ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ‬
(١)

.ຎ໬໧ຎ໴ຑ ໡ّສ໘ທ ສ໗໭


ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ໭ ،ຍຬ໫ ໰໠໋ ດ໳ອຎຟ ໢໬ຑຎ຤ົ຃໭ ດّ໤຋໷ຍ ຓຮ໴ິ໓ ،໩ຮ໴໏ ຎّ໣຃໭
:຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ຳ ໰໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ ບ຤ຑ ໲໓ ຎ໬ເ໌ຑ ໲ທຄ໳ ،ຓຮ໴ຜ໛
ຏສ໨໴ໟ ... :ໝຎ໗ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ດ໤໘໠໋ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໤໓
،໪໴໠໋ ຀ຎໜຒໟຎຑ ‫ ـ‬໪໴໘๼ຘ໳ ໻ ໦ّ໤໣ ‫ ـ‬໩ອຍຩ ໲໓ ໦໣ ຮ໣ຄ໳໭ ໪໴ໜຒ໳໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
໢໬ຑຎຼ໤ຑ ຎ๰ເ໌ຑ ໢໬ເ໌ຑ ະ๼ ໌໴ໟ໭ ،໪໴໠໋ ້ະຠໟຍ ອຎ໬໇ຈຑ ‫؛‬ດຒ໴ຼ໤ໟຍ ໩ອຍຩ ໲໓ ໢໴໘໳໭
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ ຎ໧ອ໮ຟ຃ ෲຍ ໢່໋຃ :໥໮ໟ໮໘໳ ...໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ
ໝກ ໦໣ ໱
ّ ສ໬໤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໪ّ໴ໟ໭ ໊໣ ،໩ອຄຜຑ ໦໴ຒໟຎໄໟຍ ໦໣ ໢໛ຎّ໳ງ໭ ຎ໨໠໌ຟ໭ ،໡໼ິّ ໟຍ
.(٢)໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ສّ໤຤໣
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໰໠໋ ໢ທຂ໤ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ຏຎຒ຤ຘຳຍ ຮຼ຤໨໳ ໻໭

.٣٢ :ດ໳໵ຍ ،ّພ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


ມຎຒຼ໣ ໦໣ ໞ໛ ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،๰ຎເ໳຃ ໩ຍ໭ອ໭ ،ຓອຎ໳ະໟຍ ໞົ຃ ໦໣ ٤٧ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬٢
،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ،٦٦ ຏຎຑ ،٥٠٩ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٦٤١ :໲໤໌໔ໜໟຍ
.٢٠ ບ໳ສ຤ໟຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٢٧

.ຎ๰ເ໳຃ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໦໴໣໮ຼ໌໤ໟຍ ດّ໴໘ຑ ໢


ّ ໌໳ ໞຑ
ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໱ຩຯ໷ຍ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮໜຑ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :໚ໟຫ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳ ຎّ໤໣໭
،໢໌໧ ،໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،‫؟‬໥໮ປສّ ຤ຘທ໭ ໥໮ິ໠ຠທ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໩ສ໨໋ ຎ໧ຮ໛ຫ๸ ໭ ຎ໧ຮ໛ຫ ໦໣ ໪໧๼ງ ،ຎ໧ຮ໣຃ ຍ໮໴ຣຄ໓ ،ຎ໬ຒّຣ຃ າໟຎຠ໤ໟຍ ໚໠ທ ໥ّ ງ :ໝຎ໗
ສຑຯ ໦໣ ຮຜ໛຃ ຖ໧ຎ໛ ໮ໟ໭ ໪ຑ໮໧ຫ ෲຍ ຮ໔໏ ດຑຎຑຬໟຍ ມຎ໨ຟ ໞຜ໣ ໪໨໴໋ ໦໣ ຝຮຨ໓
.(١)ຮ຤ຒໟຍ
໦໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،ໝຎເ
๼ ໓ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦໋໭
໦໣໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ຎ໨ຘຟອຩ ໲໓ ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ຎ໨๼໣ ຐໜທອຍ ຎ໤ໟ ໰ໜຑ໭ ຎ໨ຑຎຼ໣ ຮ໛๼ ຬທ
າ໠ຟ ໦໣໭ ،໥໮໴໌ໟຍ ໲ໜຒທ ໡໮໳ ໪໨໴໋ ໚ຒທ ໢ໟ ໰ໜຑ຃໭ ໰ໜຒ໓ ຎ໨ຑຎຼ໤ຑ ຮ໛๼ ຫ๸
.(٢)ຏ໮໠໘ໟຍ ຕ໮໤ທ ໡໮໳ ໪ຒ໠໗ ຖ໤໳ ໢ໟ ຎ໧ຮ໣຃ ໪໴໓ ໰໴຤໳ ຎ๰ິ໠ຠ໣
໲ຑ຃ ໲ໟ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎຼ
๼ ໟຍ ໦໋ ،ຏ໮໘໌໳ ໦ຑ າ໧໮໳ ໦໋໭
ຮຸ໋ ໲໨໨ຑສ໨ທ ຏຩຍ໮໨ໟ ຍຬ໛໭ ຍຬ໛ ໲ໟຎ໣ ໦໣ ໲ໟ ໒໗໭຃ ،ຮ໔໌ຟ ຎ໳» :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
.(٣)໰໨໣ ໡ຎّ໳຃ ໰໨໤ຑ ໦໴໨ຳ

.٢٢٣ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ ‫ ـ‬١


،٢٨ ຏຎຑ ،٢٦٤ :١ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋໭ ،٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٣١ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬٢
ຎ໨ຘຟອຩ ໲໓ ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ຎ๼໨໣ ຐໜທອຍ ຎ໤ໟ ໰ໜຑ໭ ຎ໨ຑຎຼ໣ ຮ๼໛ຬທ ໦໣ :໪໴໓ ຩຮ໳ ໢ໟ໭ ،٤٨ ບ໳ສ຤ໟຍ
ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٦ ຏຎຑ ،٥٠٢ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳
.໥໮໴໌ໟຍ ໲໓ ຎ໤໛ ໪໴໓໭ ،٤
،٣٠٤ :٦ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٧ ຏຎຑ ،ດຸ໴໌໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،١١١ :٥ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٢٨

ັຎ໨ໟຍ ຎ໬໴໓ ໊໤ຘຠ໳ ໪๼໧໷ ‫؛‬ຎ໬໣ຎّ໳຃ ໲໓ ໰໨໤ຑ ໚ໟຫ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦ّ໴໋ ຎ໤๼໧ງ໭
໲໓ ຬຌ໨໴ຣ ໚
ّ ື ໻໭ ،໢໬ຘ໨ິໟ຃໭ ໢໬ທຎ໘ຒໃ ໑໼ຘວຍ ໰໠໋ ສ໴໌ຑ໭ ຐ໳ຮ໗ ໦໣
ຎ๰ົ໮ຼວ ‫؟‬໚ໟຬຑ ໰ົ໭຃ ຍຫຎ໤ໟ໭ ‫؟‬໪໧ຄື ໮໫ ຎ໣໭ ،ຏສ໨໳ ໦ّ໤໋ ັຎ໨ໟຍ ອຎິ໔ຘຳຍ
າ໴ໟ໭ ،໢ທຂ໤ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ຎ໬໴໓ ໑ອຎ໌ຘ໳ ໻໭ ،ອ໭ຮຳ໭ ສ໴໋ ໡ຎّ໳຃ ໲໫໭ ،໡ຎّ໳໷ຍ ໩ຬ໫ ໲໓
ຎ໤໛ ،໢໬໧໮ໟຍ໮໴໓ ،ෲຍ ຀ຎ໴ໟ໭຃ ໥໮໓ຮ໌໴໓ ،໦໴໤໠ິ໤໠ໟ ໖
ّ ຤ໟຍ ໒ຸໜ໨໳ ໲ໜໟ ໻
๼ ງ ໚ໟຫ
ດ໓໼ຨໟຍ ີຮ໋ ໢๼໨ິທ ໦໣ ໥ّ ຃ :໥໮໤໠໌໳໭ ،໢໬໧໭ຩຎ໌໴໓ ،໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ຀ຍສ໋຃ ໥໮໓ຮ໌໳
ສّ໤຤໣ ໝກ ໦໣ ດّ໤຋໷ຍ ໥ّ ຃໭ ،ໞໃຎຑ ໰໠໋ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຮ໴໏ ໦໣ ‫ـ‬
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ສ໌ຑ ດ໓໼ຨໟຍ໭ ໚໠໤ໟຎຑ ໖
ّ ຣ໷ຍ ໢໫ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
.໪ໟກ໭

 W ‫א‬
،ຏ໮໠໘ໟຍ ຏຬຟ ໲໓ ໱
ّ ຮຸຒໟຍ ໊໤ຘຠ໤ໟຍ ໲໓ ຮ໌ຸໟຍ ດ໴ّ໤໫຃ ໲໓ ຐ໳ອ ໻
າ໔໧ ໲໓ ດ໠໣ຎຨໟຍ ຓຩຍອ໹ຍ ໚໳ຮ຤ທ໭ ،ແຎຸ໨ໟຍ ມ໭ອ ບ
๼ ຑ໭ ،ໝ໮໘໌ໟຍ ຮ໴ຨິທ໭
،໪໴໨໴໋ ໡ຎ໣຃ ຎ໫ຍຮ໳ ໪໧๼ຄ໛໭ ،ດ໌໗ຍ໮ໟຍ ຶ໴໌໳ ໪๼໧ຄ໛ ໪໠໌ຠ໳ ບ໴຤ຑ ،໪໌໤ຘິ໣ ມ໭ອ໭
،໪໴ໟງ ັຎ໨ໟຍ ອຎ່໧຃ ຖ໔ໟ ຎ໬ໟ໼ວ ໦໣ ຮ໋ຎຸໟຍ ໊໴ໄຘິ໳ ،ດّ໴໣໼໋ງ ດ໠໴ຳ໭ ດຑຎຜ໤ຑ ໮໬໓
ສّ ໋ ຍຬ໬ໟ໭ ،໪ຘ໘໴໘ຣ ໒ຸ໛໭ ،ໞໃຎຒໟຍ ຾ຣຩ໭ ،໪໴ໟງ ຓ໮໋ສໟຍ໭ ،໖
ّ ຤ໟຍ ໦໴໴ຒທ໭

ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຑ ຐິຘໜ໳ ຎ໣ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٧ ຏຎຑ ،١٢٥ :١٧ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٠٢٥ ບ໳ສ຤ໟຍ
.໲໨໨ຑສ໨ທ ໝສຑ ໲໨ຑສ໨ທ :໪໴໓໭ ،١
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٢٩

ຎ๰໔໴ຳ ໥ຎ໛ ບ໴ຣ ‫؛‬ອ໮ຼ໌ໟຍ ໚໠ທ ໲໓ ຎ๰ົ໮ຼວ ،໡໼໋ງ໭ ໎໴໠ຒທ໭ ດ໳ຎ໋ຩ ໢່໋຃
ດ໠๼ຠ໣໭ ،ෲຍ ຀ຍສ໋຃ ຩຎຒ໛຃ ໲໓ ຎ๰໗ຮ໐໣ ຎ๰໤໬ຳ໭ ،໦໳ສໟຍ ດ໤ّ ຋຃ ໲ໟຍ໮໣ ສ໴ຑ ،ຎ๰໣ອຎົ
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦໌໓ ،ດ໴ຣຎ໧໭ ໊໘ົ ໞ
๼ ໛ ໲໓ ෲຍ ໝກ ຀໻໭ ໰ໟງ ດ໳ຎ໋ຩ
໱ຬໟ๼ຍ໭ ،໪໧ຎິໟ໭ ໪໔໴ິຑ ສ໫ຎຠ໣ ໦໣ຆ໤ໟຍ ໥ّ ງ :ໝຎ໗ ‫ ـ‬຀ຍຮ໌ຸໟຍ ໦໋ ໞຌຳ ຎ໤ّ ໟ ‫ ـ‬໪ໟກ໭
.(١)ໞຒ໨ໟຎຑ ໢໬໧໮຤ເ໨໳ ຎ໤໧๼ຄໜໟ ໩ສ໴ຑ ໲ິ໔໧
໥ຎິّ ຤ໟ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ౠ໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،ຏຯຎ໋ ໦ຑ ຀ຍຮຒໟຍ ໦໋໭
.(٢)໚໌໣ ໞ໴຋ຮຒຟ ໥ّ ຈ໓ ،໦໴໛ຮຸ໤ໟຍ ພ໫ຍ :ຖຑຎປ ໦ຑຍ
ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໨໴ຑ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໢໠ິ໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋໭
ສ໓໭ ໪໴ໟງ ໞຒ໗຃ ຫງ ‫ ـ‬ດໜ
๼ ໣ ຢຘຘ໓ຍ ໡໮໳ ‫ ـ‬ດຒ໌ໜໟຍ ຀ຎ໨໔ຑ ໡໮໳ ຕຍຫ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
ຮໜຑ ສ໓໭ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫ ؟‬໡໮໘ໟຍ ໦໣ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໘໓ ،໪໴໠໋ ຍ໮໤໠๼ິ໓
:ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬໱
ّ ຩຎ໳໷ຍ ຓສ໋ຎຳ ໦ຑ າ
ّ ໗ ຮຒວ ໦໣ ໢໠໋ ໢໛ສ໨໋ ໞ໬໓ :ໝຎ໘໓ ،ໞ຋ຍ໭ ໦ຑຍ

໊໣ ،٥٢٥ :٢ ຀໼ຒ໨ໟຍ ໡໼໋຃ ຮ໴ຳ໭ ،٢٢٧ :ດ໳໵ຍ ،຀ຍຮ໌ຸໟຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٣٢٦ :٧ ໥ຎ໴ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
໯໭ອ໭ ،٤١٢٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦١ :٥ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ໭ ،١٨٠٥٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٦٣ :٥ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ‫ ـ‬٢
໭຃ ‫ ـ‬໢໬ຠ໫ຍ :ດ່໳ຮ໗ ໡໮໳ ໥ຎّິ຤ໟ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໝຎ໗ :ຮວກ ໊຿໮໣ ໲໓ ຎ๰ເ໳຃
،١٧٢ :٦ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ :ຮ່໧ຍ໭ ،٤١٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໡ّສ໘ຘ໤ໟຍ ອສຼ໤ໟຍ .໚໌໣ ໞ໳ຮຒຟ໭ ‫ ـ‬໢໬ຟຎ໫
໊໣ ، ٤ :٢ ຮ໴໐ຼໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،١٢٠٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٣٣ :١ ໂຳ໭໷ຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،١٨ ບ໳ສ຤ໟຍ
໲ຑຎ຤ົ຃ ຏອຎຣ ຍຫງ :໑ຎ຿຃໭ ،٧٩٩٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٨٠ :٣ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.໥ຎິ໠ໟຎຑ ຖ໧຃ ຏອຎ຤໓ ມ໼ິໟຎຑ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٣٠

ّ ປ ຕຎ໣ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬ໞ໌໓ ຎ໤໓ :ໝຎ໗ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ،໢໌໧


ໝຎ໗ ໥຃ ໰ໟງ ‫ ـ‬ບ໳ສ຤ໟຍ ໕ຎຳ ໢
ّ ປ :‫ـ‬
ດ໣ّ ຃ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ຮຸ຤໳ ،ຎ๰ິّ ໗ ෲຍ ໢ຣອ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ ໢
໪ຘ໌໤ຳ :໢໬ເ໌ຑ ໝຎ໘໓ ‫؟‬ຎ๰ຌ໴ື ໩ຮ໌ື ໦໣ ໦ິ຤໳ ສຣ຃ ໢ໜ໴໓ ໞ໫ :ໝຎ໗ ،໩ສຣ໭
:ໝ໮໘໳
ຮ຋ຎຼຑ ຎ໨ໟ ໥໭ຮ໘ໟຍ ໦໣ ໦໴ຒ໫ຍຬໟຍ ໦໴ໟّ໭໷ຍ ໲໓
ອຩຎຼ໣ ຎ໬ໟ າ໴ໟ ຕ໮໤໠ໟ ຍ๰ຩອຍ໮໣ ຖ໳຃ອ ຎّ໤ໟ
ຮ໏ຎົ໷ຍ໭ ຮຑຎ໛໷ຍ ໲ເ໤ທ ຎ໫໮຤໧ ໲໣໮໗ ຖ໳຃ອ໭
ຮຑຎ໏ ໦໴໗ຎຒໟຍ ໦໣ ໻໭ ໲
ౠ ໟງ ໲຿ຎ໤ໟຍ ໊ຟຮ໳ ໻
ຮ຋ຎົ ໡໮໘ໟຍ ອຎົ ບ໴ຣ ດໟຎ຤໣ ໻ ໲๼໧຃ ຖ
๸ ໨໘໳຃

.(١)ບ໳ສ຤ໟຍ ...
໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،໱ສຳ໷ຍ ສ໳ຯ ໦ຑ ຖ໴໤ໜໟຍ ໦໋໭
ຎ໣ ໚ໟ ໦ໜໟ໭ ،໪໨໣ ໙ຎ໨໴ໄ໋໷ ໝຎ໣ ຎ໧ສ໨໋ ໥ຎ໛ ໮ໟ ،ຖ໴໤໛ ຎ໳ ໪๼໠ໟຍ໭ :ໝຎ໘໓ ໡໼ّິໟຍ
ມ໭ອ ໚໌໣ ໝຍະ໳ ໦ໟ :ຖຑຎປ ໦ຑ ໥ຎິّ ຤ໟ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗
.(٢)ຎ໨໋ ຖຒຑຫ ຎ໣ ັສ໘ໟຍ

.٢٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠ ຏຎຑ ،١٦٦ :١ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ ‫ ـ‬١


،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٣٦٥ / ٢٧٩ :ໝຎຟّຮໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ອຎ໴ຘວຍ໭ ،٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٩ :٨ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٠٤ ຏຎຑ ،٥٩٤ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٣١

ສ໗ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ດّ໤຋຃ ສຠ໧ ດ໴໣ຎິໟຍ ດ໠໴໠ຠໟຍ ຕຎ໳ຎ໐ໟຍ ໩ຬ໬ໟ໭
໢໬ໟ ໥໮ໟຬຒ໳໭ ،໢໫຀ຍຮ໌ື ໥໮໣ຮໜ໳ ຍ໮໧ຎໜ໓ ،ຎ๰໐ໟຎຑ ຎ๰໣ຎ໤ຘ໫ຍ ້໮຿໮໤ໟຍ ຍຬ໫ ຍ໮ໟ໭຃
໥໮໋ຮ໘໳໭ ،ດ໤ّ ໬໤ໟຍ ໩ຬ໫ ຮ໴໐ຑ ໝຎ໐ຘື໻ຍ໭ ຐິّ ໜຘໟຍ ໦໋ ໪ຑ ໢໬໴໨໐໳ ຎ໤ّ ໣ ໝຎ໤ໟຍ
ຎ໤ຑ ໢໬໧໭ຮຸ๼ ຒ໳໭ ،໢໬໴໠໋ ຀ຎ໨ຜໟຍ໭ ໢໬ຣສ໣ ໦໣ ດ໔໳ຮຸໟຍ ໞ໤ຠໟຍ ໚໠ຘຑ ໢໬໌໣ຎິ໣
.ຩ໮໤຤໤ໟຍ ຮຟ໷ຍ ໦໣ ໢໬ໟ ໰ໟຎ໌ທ ໪๼໠ໟຍ ໩ّສ໋຃
໲໓ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ຮ໔໌ຟ ໰໠໋ ຖ໴໤ໜໟຍ ໊໣ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،ໞ໬ຳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໌໓
:ໝຎ໗ ،໡ຎ່໋ ໡ຎ໳ّ຃ ຎ໬໧๼ງ :ໝຎ໗ ‫؟‬໙ສຸ໧຃ ໻຃ ،໙຀ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ໝຎ໘໓ ،໖໳ຮຸຘໟຍ ໡ຎّ໳຃
.ຕຍ໮ົ໷ຍ ຖ໌໔ທອຍ໭ ،຀ຎໜຒໟຍ ຮຜໜ໓ ...໪ທສ໴ຼ໗ ໩ສຸ໧ຄ໓ ،ຕຎ໫ :ໝຎ໗ ،໢ໜ໴໓ ຎ໬໧๼ງ
:໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ໪ໟ໮໗ ໰໠໋ ຮّ ໣ ຎ໤ّ ໠໓
ໞຘ๼ຒຘ໤ໟຍ ໰໠ຘຨ໳ ຎ໣ ໢໬໓ຎ໴ຳ໷ ໪ໟ໮ຣ ໞ໴ໟຎ໬ຒໟຍ໭ ຎ๰໨໴ິຣ ໥ّ ຄ໛
| ໠๼ຠ໣ ໙ຎ໨໫ ຎ໣ ຀ຯອ ັຎ໨ໟຍ ໰໠໋
ໞ ໩ສ໘໓໭ ໢໬໨໋ ෲຍ ໲
ّ ຒ໧ ຏຎ໏໭
ໝຬຨ໳ ໦໴ຣ ຓຮຼ໧ ໪໨໣ ຐຟ໭຃໭ ດຒ໴ຼ໣ ໞຟ໷ ໻
๰ ໭ຬຨ໣ ອ຃ ໢໠໓

ّ ໬໠๼ໟຍ :ໝຎ໗໭ ،໪໳ສ໳ ໪໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໕ຩຎຼ


ຎ໣ ຖ໴໤ໜ໠ໟ ຮ໔໏ຍ ໢ ๼ ໟຍ ຮ໔໌ຟ ໊໓ຮ໓
ّ ປ ،໰຿ຮ໳ ໰ຘ๼ຣ ໪ໄ໋຃໭ ،໦໠໋຃໭ ຮّ ຳ຃ ຎ໣໭ ،ຮວ
ອຎ໨໳ຩ ໒ໟ຃ ໩ຎໄ໋຃ ໢ ๼ ຃໭ ໡ສّ ໗
໮໫ ໦໣ ຖ໴ທ໷ ຎ໬ທຩອ຃ ໮ໟ໭ ،ຎ໴໧ສ໠ໟ ໢ໜຘຒຒຣ຃ ຎ໣ ෲຍ໭ :ຖ໴໤ໜໟຍ ໪ໟ ໝຎ໘໓ ،ຓ໮ິ໛໭
໲໧๼ຈ໓ ໢໛ຩຎິຟ຃ ຖຑຎົ຃ ໲ຘໟ๼ຍ ຏຎ໴ຜໟຍ ຎ໣ّ ຄ໓ ،ຓຮວ໶ໟ ໢ໜຘຒຒຣ຃ ໲໨໨๼ໜໟ໭ ،໪໳ສ໳ ໲໓
.(١)໪໠ຒ໗຃ ໼໓ ໝຎ໤ໟຍ ຎ໣ّ ຃໭ ،ຎ໬ຘ໛ຮຒໟ ຎ໬໠ຒ໗຃

.٧٠ :١ ຏຩ໷ຍ ດ໧ຍະວ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٣٢

:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໲໤ືຎ໬ໟຍ ໞເ໔ໟຍ ໦ຑ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໦໋໭
.(١)ດ໨๼ຠໟຍ ໲໓ ຎ๰ຘ໴ຑ ໪ໟ ໰ໟຎ໌ທ ໪๼໠ໟຍ ໰໨ຑ ຮ໌ື ຖ໴ຑ ຎ໨໴໓ ໝຎ໗ ໦໣
ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໲ໟ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໑໮໔ໜ໤ໟຍ ໥໭ອຎ໫ ໲ຑ຃ ໦໋໭
:ໝຎ໘໓ ໰ໜຒ໓ ،໪ທສຸ໧ຄ໓ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ໲໧ສຸ໧຃ ،໥໭ອຎ໫ ຎຑ຃
:໪ທສຸ໧ຄ໓ :ໝຎ໗ ‫ ـ‬ດ໗๼ຮໟຎຑ ໲໨໌໳ ‫ ـ‬໥໭ສຸ໨ທ ຎ໤໛ ໲໧ສຸ໧຃
໪໴ّ໛ະໟຍ ໪໤່໋໷ ໞ໘໓ ໦໴ິ຤ໟຍ ນສຟ ໰໠໋ ອຮ໣ຍ

:ໝຎ໗ ،໯ຮວ໷ຍ ຓສ໴ຼ໘ໟຍ ໪ທສຸ໧ຄ໓ :ໝຎ໗ ،໲໧ຩຯ :ໝຎ໗ ໢


ّ ປ ،໰ໜຒ໓ :ໝຎ໗
ຎຑ຃ ຎ໳ :໲ໟ ໝຎ໗ ،ຖ໏ຮ໓ ຎ໤ّ ໠໓ :ໝຎ໗ ،ຮຘິໟຍ ໒໠ວ ໦໣ ຀ຎໜຒໟຍ ຖ໌໤ຳ໭ ໰ໜຒ໓
໪ໟ ຖຒຘ໛ ຍ๰ຮຸ໋ ໰ໜຑ຃໭ ໰ໜຒ໓ ຍ๰ຮ໌ື ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ສຸ໧຃ ໦໣ ،໥໭ອຎ໫
،ດ໨๼ຠໟຍ ໪ໟ ຖຒຘ໛ ດິ໤ວ ໰ໜຑ຃໭ ໰ໜຒ໓ ຍ๰ຮ໌ື ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ສຸ໧຃ ໦໣໭ ،ດ໨๼ຠໟຍ
໦໣໭ ،ດ໨๼ຠໟຍ ຎ໤໬ໟ ຖຒຘ໛ ຍ๰ສຣຍ໭ ໰ໜຑ຃໭ ໰ໜຒ໓ ຍ๰ຮ໌ື ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ສຸ໧຃ ໦໣໭
ຏຎຑຫ ມຎ໨ຟ ອຍສ໘໣ ໊໣ສໟຍ ໦໣ ໪໨໴໋ ໦໣ ຝຮຨ໓ ໩ສ໨໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮ໛ຫ
.(٢)ດ໨๼ຠໟຍ ໥໭ສຑ ໪ໟ ຽຮ໳ ໢ໟ໭ ،໪๼໠ໟຍ ໰໠໋ ໪ຑຍ໮ປ ໥ຎ໛
ຕຎ໴ຑຄຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໰ໟງ ຖຒຘ໛ :ໝຎ໗ ،໲໤ّ ໘ໟຍ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦໋໭

ຏຎຑ ،٥٩٧ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໒๼໨ຼ໤ໟຍ ດ໣ّສ໘໣ ،١٥ :١ ຎ຿ّຮໟຍ ອຎຒວ຃ ໥໮໴໋ ‫ ـ‬١
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٠٥
໊໣ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١١ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٣ ຏຎຑ ،٢٠٨ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٣٣

ຮ໌ຸໟຍ ໊ໄ໘໓ ،໪໴໓ ໝ໮໗຃ ໥຃ ໲໓ ໲ໟ ໥ຫຄ໳ ໥຃ ໪ຘໟຄຳ໭ ،໩ຎຑ຃ ຎ໬໴໓ ຕຮ໛ຫ໭ ،ຮ໌ື
ෲຍ ໙ຍະຠ໓ ،ຖ໨ິຣ຃ ສ໗ :ັຎໃຮ໘ໟຍ ໦໣ ໲໘ຑ ຎ໣ ອສົ ໲໓ ຐຘ໛໭ ،໪ິຒຣ໭
.(١)ຍ๰ຮ໴ວ
ໞຑ ،໩ຩຎຸ໧ງ໭ ຮ໌ຸໟຍ ໢່໧ ຯຍ໮ຟ :ອຎຒວ໷ຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ໞຼ
๼ ຤ຘ໳ ໱ຬໟ๼ຍ໭
໢໬໴໠໋ ໢໬ຒ຋ຎຼ໣ ໲໓ ໭຃ ،໢໬໠຋ຎເ໓ ໲໓ ໥ຎ໛ ຍຫງ ຎ໤໴໓ ،ຓຩຎຒ໋ ໪໧໮໛໭ ،໪ຑຎຒ຤ຘຳຍ
໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰໠໋ ຀ຍຮ໌ຸໟຍ ໝ໮ວຩ ໦໣ ດ໣ສّ ໘ຘ໤ໟຍ ດໟ๼ຩ໷ຍ ໰ເຘ໘໣ ໮໫ ໱ຬໟ๼ຍ ،໡໼ّິໟຍ
ໞຑ ،໢໬໳ສ໳຃ ໦໴ຑ ຮ໌ຸໟຍ ໢໫ຩຎຸ໧ງ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ
ຎ໣ ໰ໟງ ດ໓ຎ຿໹ຎຑ ຍຬ໫ ،໥ຎ໴ຣ໷ຍ ຾໌ຑ ໲໓ ໢໬ຘ໌໴ື໭ ໢໬໴ໟຍ໮໣ ໦໣ ໚ໟຫ ໢໬ຒ໠ໃ໭
໢໬໴໠໋ ໦໴໣໮ຼ໌໤ໟຍ ດ໤ّ ຋໷ຍ ຩຎ໬ຸຘຳຍ ໦໣ ຦໳ອຎຘໟຍ໭ ຮ໴ິໟຍ ຐຘ໛ ໲໓ ໩ຮ໛ຫ ຩອ໭
.໪ໟ ໢໬໤່໧ ໞຑ ،ຮ໌ຸໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ
(໢໬໴໠໋ ໰ໟຎ໌ທ ໪ౠ໠ໟຍ ໥ຍ໮຿ອ) ຎ໨຋ຎ໤໠໋ ຮຑຎ໛຃໭ ຎ໨຋ຎ໬໘໓ ໢໇ຎ໋຃ ໦໣ ໒໠ິໟຍ໭
ຍຬ໫ ໲໓ ຍ໮໔ໟ๼຃ ສ໘໓ ،໚ໟຬຑ (໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ຕຍ໮໠ົ) ໢໬ຘ໤ّ ຋຃ ຮປ຃ ຍ໮໔ຘ໗ຍ
:໲໠໳ ຎ໣ ،ຮຼ຤ໟຍ ໻ ໝຎຜ໤ໟຍ ໞ໴ຒຳ ໰໠໋ ຎ໬໨໣ ຮ໛ຬ໧ ،ຎ๰ຒຘ໛ ອຎ໤ເ໤ໟຍ
.(٢)໲໨໴໠ໜ໠ໟ ،ຮ໌ຸໟຍ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ໲໓ ໞ໴໗ ຎ໣ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬١

،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٠٧٥ / ٦٠٩ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٤٥١ / ٣١٩ :ໝຎຟّຮໟຍ ດ໓ຮ໌໣ ອຎ໴ຘວຍ ‫ ـ‬١
໊໣ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٠٥ ຏຎຑ ،٥٩٨ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.١٠٢٦ / ٣٧٧ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٣٤

.(١) ໲ືຎّ໴໌ໟຍ ຩ໮໌ິ໣ ໦ຑ ສّ໤຤໤ໟ ،ຮ໌ຸໟຍ ຾໳ອຎ໌໣ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٢


.(٢) ໕໭ສຼ
๼ ໟຍ ຦໴ຸ໠ໟ ،ຮ໌ຸໟຍ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٣
ະ໳ະ໌ໟຍ ສຒ໌ໟ ،ມສ໣ ໦໣໭ ຮ໌ື ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໲໓ ໞ໴໗ ຎ໣ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٤
.(٣)ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ດ໌໴ຸໟຍ ອຎຒ໛ ສຣ຃ ໮໫ ໱ຬ๼ໟຍ ،໱ຩ໮๸໠ຠ
َ ໟຍ
.(٤)ສ໴໔໤ໟຍ ،໥ຎ໤໌໨ໟຍ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໤ໟ ،໢່໨ໟຍ ໞ຋ຎິ໣ ຏຎຘ໛ ‫ ـ‬٥
.ّ໊ຒຘຘ໤ໟຍ ໪໴໠໋ ໒໘໳ ຎّ໤໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
໪໧໮໛ ໦໣ :ຎ໧ຮ໛ຫ ຎ໤ຑ ສّ໴໘໣ ໩ຩຎຸ໧ງ໭ ຮ໌ຸໟຍ ຀ຎຸ໧ງ ຏຎຒ຤ຘຳຍ ໥ّ ຃ ໰໔ຨ໳ ໻໭
໥ຎ໛ ໭຃ ،໢໬ຒ຋ຎຼ໣ ໭຃ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ໞ຋ຎເ໓ ຮ໛ຫ ໰໠໋ ໼
๰ ໤ຘຸ໣
،໚ໟຫ ໮຤໧໭ ،ດ໨ິ຤ໟຍ ຏຍຩ໵ຍ໭ ສ໫ະໟຍ໭ ດ່໋໮໤ໟຍ໭ ດ໤ໜ຤ໟຍ ໰໠໋ ໼
๰ ໤ຘຸ໣
໲໓ ໥ຎ໛ ໮ໟ ،໢໌໧ .ດ໨ໜ໣໷ຍ໭ ດ໨໣ຯ໷ຍ ໊໴໤ຟ ໲໓ ໩ຩຎຸ໧ງ໭ ໩຅ຎຸ໧ງ ຬຌ໨໴ຣ ຯ໮ຠ໴໓
໡໮໳໭ ،ໞ໴໠ໟຎ໛ :ຩອຍ໮໤ໟຍ ໦໣ ດ໠໤ຟ ູ໮ຼວ ໲໓ ໪ຘ໫ຍຮໜຑ ໝ໮໘ໟຍ ໡ະໟ ໚ໟຫ ຮ໴໏
.໢຋ຎຼ໠ໟ໭ ،ສຟຎິ໤ໟຍ໭ ،໡ຍຮຣ໹ຍ ໝຎຣ໭ ،໡ຮ຤ໟຍ ໲໓໭ ،໥ຎເ໣ອ ຮ໬ື໭ ،ດ໌໤ຠໟຍ
ຍ໮ຼ
๼ ວ ສ໗ (໢໬໴໠໋ ෲຍ ໥ຍ໮຿ອ) ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ໥ّ ງ :໖຋ຍສ຤ໟຍ ຐຣຎົ ໝຎ໗
໮຤໧ ໭຃ ،ດ໌໤ຠໟຍ ໡໮໳ ໭຃ ،ສຠິ໤ໟຍ ໲໓ ຮ໌ຸໟຍ ຩຎຸ໧ງ ດ໫ຍຮ໛ ໰ໟງ ດຒິ໨ໟຎຑ ດ໫ຍຮໜໟຍ

.٩٤٤ / ٣٥٠ :໡ّສ໘ຘ໤ໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬١


.١٠٤٩ / ٣٨٩ :໡ّສ໘ຘ໤ໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
.٦٤٠ / ٢٤٠ :໡ّສ໘ຘ໤ໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
.١٠٦٧ / ٣٩٩ :໡ّສ໘ຘ໤ໟຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٤
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٣٥

ດ໳໮໴໧ສໟຍ ອຎ໌ື໷ຍ ໦໣ ໥ຎ໛ ຎ໤ຑ ،ດ໔໴໨໤ໟຍ ້ຎ໘ຒໟຍ໭ ດ໔໳ຮຸໟຍ ດ໨໣ຯ໷ຍ ໦໣ ໚ໟຫ


،໯ຮ໛ຬໟຍ ໲໓ ສ໴໬ຸໟຍ ຎ໨ຨ໴ື ໚ໟຬຑ ມຮّ ົ ໦໤ّ ໣໭ .໩ຎ໧ຮ໛ຫ ຎ໣ ໦໋ ດຟອຎຨໟຍ
ສ໨ິໟຍ ສ໴ّິໟຍ໭ ،໲໠໋ ຦໴ຸໟຍ ໖໘๼ ຤໤ໟຍ໭ ،໪ຣ໭ຮື ໦໣ ດ໠໤ຟ ໲໓ ໲໧ຎຜໟຍ ສ໴໬ຸໟຍ໭
.(١)໙ອຍສ໤ໟຍ ໲໓
ຮ໌ຸໟຍ ດຣຎຑງ ໲໓ າ໴ໟ໭ :໲໨໐໤ໟຍ ໲໓ ດ໣ຍສ໗ ໦ຑຍ ໝຎ໗ ສ໘໓ ،ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຎّ໣຃໭
ດ໐໠ໟຍ ດ໓ຮ໌໤ໟ ‫؛‬໪໴ໟງ ໮໋ສທ ດຟຎ຤ໟຍ໭ ،຀ຎ໤໠໌ໟຍ໭ ດຑຎ຤ຼໟຍ ໪ໟຎ໗ ສ໗໭ ،໑໼ວ
໡໼໛໭ ،໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໡໼໛ ໲໧ຎ໌໣ ໑ຮّ ໌ທ໭ ،ຮ໴ິ໔ຘໟຍ ໲໓ ໪ຑ ຩຎ໬ຸຘຳ໻ຍ໭ ،ດ໴ّຑຮ໌ໟຍ໭
.(٢)໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ
๼ ຤ຘ໳ ໱ຬໟ๼ຍ໭ :໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ ໲໓ ຮຠຣ ໦ຑຍ ໆ໓ຎ຤ໟຍ ໝຎ໗໭
໡໼໛ ໦໣ ໞຼ
໦໋ ໼ວ໭ ،ສຠິ໤ໟຍ ໲໓ ໪໨໣ ຮຜໜ໳ ໢ໟ ຍຫງ ໪໧๼຃ :ະ຋ຎຠໟຍ ຮ໌ຸໟຍ ສّ ຣ ໲໓ ຀ຎ໤໠໌ໟຍ
،ໞ
๼ ຤໳ ໻ ໦໴ّ໌໤ຑ ໝະ๼ ໐ຘໟຍ໭ ،຾຤໤ໟຍ ຏຬໜໟຍ໭ ມສ໤ໟຍ ໲໓ ໕ຍຮ໏໹ຍ ໦໋໭ ،໮ຠ໫
.(٣)໚ໟຬ໛ ໥ຎ໛ ຍຫງ ໩ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ້ຎ໤ຟ໹ຍ ຮຒໟຍ ສຒ໋ ໦ຑຍ ໞ໘໧ ສ໗໭
،ຏຮ຤ໟຍ ໲໓ ະຟຮໟຍ ຎ๰ົ໮ຼວ ໪໋ຍ໮໧຃໭ ຮ໌ຸໟຍ ໝ໮໗ ຯຍ໮ຟ :ຎ๰ເ໳຃ ໝຎ໗໭
໊໴ຠຸທ໭ ،໢໤໬ໟຍ ໚໳ຮ຤ທ ໦໣ ໪໴໓ ຎ໤ໟ ‫؛‬ດ๼໗ຎຸໟຍ ໝຎ໤໋໷ຍ ຮ຋ຎຳ ໰໠໋ ໥໭ຎ໌ຘໟຍ໭

.١٦٢ :١٣ ຓຮ຿ຎ໨ໟຍ ໖຋ຍສ຤ໟຍ ‫ ـ‬١


.٤٥ :١٢ ຮ໴ຒໜໟຍ ມຮຸໟຍ໭ ໲໨໐໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
.٥٥٥ :١٠ ໱ອຎຒໟຍ ຢຘ໓ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٣٦

.(١)ດຒ໌ຼໟຍ ອ໮໣໷ຍ ດຠໟຎ໌໣ ໰໠໋ ຎ໬ໜ໳ຮ຤ທ໭ ັ໮໔໨ໟຍ


ຎ໤ّ ໣ ໥ຎ໛ ໥ຈ໓ :ຮ໌ຸໟຍ ໰ໟງ ຮ່໨໳ :໥ກຮ໘ໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ໲໓ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ໝຎ໗໭
໭຃ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ ໰໠໋ ໭຃ ‫ ـ‬ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ‫ ـ‬ෲຍ ໰໠໋ ຀ຎ໨ຜໟຍ ໲ເຘ໘໳
،ໆ໋໮ໟຍ໭ ຮ໴ຨໟຍ ໰໠໋ ຾
๼ ຤ໟຍ ໦໤ّ ເຘ໳ ໭຃ ،໥ຎິّ ຣ ຮ໌ື ໥ຎ໛ ຎ໤໛ ،ຎ໤໬໨໋ ຏ
ّ ຬໟຍ
ໝ໮໘໛ ،ຎ໫ຮ໴໏໭ ສຟຎິ໤ໟຍ ໲໓ ໦ິຣ ໮໬໓ ،ຎ໬໨໣ ໞ໠๼໘ຘໟຍ໭ ،ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ສ໫ະໟຍ໭
:ໞ຋ຎ໘ໟຍ
ຍສຣ຃ ໲ຑອ ຮ໴໏ ໲໐ຑ຃ ຖິໟ ໲໨໳ອຫ໭ ຍສ໤ົ ຍ๰ຩຮ໓ ສຼ໗຃ ໲໛ າ໔໧ ຎ໳ ໲໓໮ໃ
(٢)
ຍສ຤ຘ໠໣ ໪໧໭ຩ ໦໣ ໱ສຠທ ໥ງ ຎ໤໓ ັຎ໨ໟຍ ໲໋ຩ໭ ໲ິ໴໠ຟ໭ ໲ິ໧຃ ໮໬໓

໦໣ ໼ວ ຍຫງ ຮ໌ຸໟຍ ດຣຎຑງ :ຎ໬໨໣ ຮ໬່໳ ໲ຘ๼ໟຍ ໢໬ທຎ໤໠໛ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
،๼ໞຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ໰໠໋ ຀ຎ໨ຜໟຍ ໰໠໋ ໼
๰ ໤ຘຸ໣ ໥ຎ໛ ຍຫງ ໪໨ິຣ໭ ໞຑ ،ຓສຳຎ໔ໟຍ ຽຍຮ໏໷ຍ
.໩໮຤໧໭ ،ຩຎືອ໹ຍ໭ ໆ໋໮ໟຍ ໭຃ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ ໰໠໋ ໭຃
໪໣ຎິ໗຃ ຾໌ຑ ໥໮໛໭ ،໩ຩຎຸ໧ງ໭ ຮ໌ຸໟຍ ຯຍ໮ຟ ໲໓ ໝຎໜືງ ໻ ໪๼໧຃ :ໞົຎ຤ໟຍ໭
.ດّ໣ຎ໌ໟຍ ອ໮໬ຸ໣໭ ،ຎ໨຋ຎ໤໠໋ ້ຎ໤ຟງ ໚ໟຫ ໰໠໋໭ ،ຕຎّຒ຤ຘິ໤ໟຍ ໦໣

.٢٩١ :٧ ໡ّສ໘ຘ໤ໟ ຍ ອສຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬١


.٣٦ :ດ໳໵ຍ ،ອ໮໨ໟຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٢٧١ :١٢ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬٢
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٣٧

 W‫א‬‫א‬
໢໬໗ຮ໓໭ ໢໬໔຋ຍ໮ໃ ໑໼ຘວຎຑ ،ຮຸຒໟຍ ໊໴໤ຟ ສ໨໋ ‫ ـ‬ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ຮຒຘ໌໳
ອຎ໬໇໹ ຍ๰ອຎ໌ື໭ ຍ๰ະ໣ອ ‫ ـ‬໥໵ຍ ໰ໟງ ຮຼ໌ໟຍ ໒ໟຎຳ໭ ໥ຎ໣ະໟຍ ໢໳ສ໗ ຬ໨໣ ،໢໬ໟ໭ຩ໭
໥໮ິຒ໠໳ ໢໫ຍຮທ ຐ໴ຒຣ ໢໫ສ໨໋ ສ໘໓ ຍຫຈ໓ ،ດປອຎໜໟຍ໭ ດຒ໴ຼ໤ໟຍ ສ໨໋ ໢๼ໟຄຘໟຍ໭ ໥ະ຤ໟຍ
.຀ຍະ໋໭ ດຒ໴ຼ໣ ໞ໫຃ ໢໬๼໧຃ ໢໬໴ໟງ ຮ໇ຎ໨ໟຍ ໑ຮ໌໴ໟ ‫؛‬ດ໣໼໋ ໻
๼ ງ ໚ໟຫ ຎ໣໭ ،ຩຍ໮ິໟຍ
໢໬໴໠໋ ໢໬ຘ໤ّ ຋຃ ໦໋ ອຎ໌ຸໟຍ ຍຬ໫ ດ໳ّຮຸ໋ ຎ໨ປ໻ຍ ດ໴ّ໣ຎ໣໹ຍ ດ໌໴ຸໟຍ ຖປອ໭ ສ໗໭
໰໠໋ ຕຮຟ ໲ຘ๼ໟຍ ໯ຮຒໜໟຍ ຓອະຠ໤ໟຍ໭ ດ໌ຟຎ໔ໟຍ ໢່໋ ໦໋ ໢໬໨໣ ຍ๰ຮ໴ຒ໌ທ ‫؛‬໡໼ّິໟຍ
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ຘّ໴໣໮໠່໤ໟ ຍ๰ອຎ໬໇ງ໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ດ໧ຎ຤໳ອ
.໦຤໤ໟຍ໭ ຀໼ຒໟຍ ້ຍ໮໧຃ ໦໣ ໪ຑຎົ຃ ຎ໤ໟ ຍ๰ອຎໜ໨ຘຳຍ໭ ،໪໓ຍສ໫໷ ຍ๰ອຎຼຘ໧ຍ໭
ຎ๰໗ຍສຼ໣ ໪໧໮ໜໟ ‫؛‬ຕຎّຒ຤ຘິ໤ໟຍ ໲໓ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ໝ໮ວຩ ໦ໜ໤໳ ໚ໟຬຑ໭
໰໠໋ ດ຤໴຤ຼໟຍ ດໟ๼ຩ໷ຍ ຖ๼ໟຩ ໱ຬ๼ໟຍ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬ຑຎຼ໣ ໰໠໋ ໥ະ຤ໟຍ ອຎ໬໇໹
.໰ໟຎ໌ທ໭ ໪໧ຎ຤ຒຳ ໪ౠ໠ໟຍ ໰ໟງ ຏຮّ ໘ຘ໠ໟ ຎ๰ຒຟ໮໣ ໪໧໮໛໭ ،໪ຑຎຒ຤ຘຳຍ໭ ໪໧ຎ຤ຟອ
:໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ ໕໼ໃງ ຖ຤ທ ໪ຟຍອສ໧ຍ ໦໣ :໡ສّ ໘ທ ຎ໣ ‫ ـ‬ຎ๰ເ໳຃ ‫ ـ‬໪໴໠໋ ໝ๼ ສ໳໭
‫ﺗﻘﻮ￯ ﹾ ﹸ ﹸ ﹺ‬ ‫ﻳﻌﻈﻢ ﹶﺷﻌ ﹺﺎﺋﺮ اﷲﹺ ﹶ ﹺ ﹺ‬ ‫ﹶﹺ ﹶ‬
໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗໭ ،(١) ‫اﻟﻘﻠﻮب‬ ‫ﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹶ‬
‫ﻓﺈﳖﺎ ﹾ‬
‫ﱠﹶ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﹸ ﹶ ﱢ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ذﻟﻚ ﹶ ﹶ ﹾ‬

.٣٢ :ດ໳໵ຍ ،ّພ຤ໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٣٨

.(١) ຎ໧ຮ໣຃ ໰໴ຣ຃ ໦໣ ෲຍ ໢ຣຮ໓ :໡໼ّິໟຍ


:ູ໮ຼ๼໨ໟຍ ໦໣ ດ໠໤ຟ໭
،ຢົຎ໧ ໦ຑ ໒໳ຮ໇ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໦໋ ،(٢)ຢ໴຤ຼໟຍ ໲໓ ໲
ّ ໗ຮຒໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣

.٢٢٢ :ດ຤໔ຼໟຍ ໲໓ ໪ຠ໳ຮຨທ ໡ّສ໘ທ ‫ ـ‬١


،١٤٠ / ٦١ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ) .໥ຎຘ໘ປ ،໥໼໴໠ຟ ຎ໤໫໼໛ ໩໮ຑ຃໭ ຢົຎ໧ ໦ຑ ໒໳ຮ໇ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຎّ໣຃ ‫ ـ‬٢
.( ٥٥٣ / ٢٠٩ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭
໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ :໦໴໴ຒຘໟຍ໭ ໥ຎ໴ຒໟຍ ໲໓ ໪໨໋ ໝຎ໗ ສ໘໓ ສ໳ຯ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ຎّ໣຃໭
໰໠໋ ຐທ໮໋໭ ،໰໴຤໳ ໪໴ວ຃໭ ໪໴ຑ຃ ໰໠໋ ໪຋ຎໜຑ ຓຮຜໜໟ ‫؛‬໚ໟຬຑ ຐ๼໘ໟ ،ດ໌໣ສໟຍ ຍຫ ຐ๼໘໠໳ ،໦໴ິ຤ໟຍ
ສ໳ຯ ຎຑຎົ຃ ໦໳ຬ໠๼ໟຍ ໦໴໤໬ິໟຍ :ສ໳ຮ໳ ‫ ؟‬ຎໜ຤ເ໣ ໲ໟ ໥ຎ໤໬ິໟຍ໭ ອຎ໨ໟຍ ຖ໛ຮທ ໞ໫໭ :ໝຎ໘໓ ،໚ໟຫ
ສ໳ຯ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ :໪໴໓໭ ،١٢٥ :٣ ໲໧ຎຜໟຍ ສ๼໠ຠ໤ໟຍ / ໦໴໴ຒຘໟຍ໭ ໥ຎ໴ຒໟຍ) .ສ໳ຯ ໦ຑ ໰໴຤໳໭ ໲໠໋ ໦ຑຍ
.(໩ຎ໨ຘຒປ຃ ຎ໣ ຢ໴຤ຼໟຍ໭ .໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑຍ
،ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ،[໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋] ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ສ໳ຯ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ :໪໨໋ ໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎ໗
،ໂ໗ອ໷ຍ (ຖ໨ຑ) ຖ໨ຒຑ ໪ຟ໭ّ ຯ໭ ،໩ຎຑّອ໭ ໩ຎ໨๼ຒທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໥ຎ໛ ،ດ໌໣ສໟຍ ຍຫ ຐ໘๼ ໠໳
.໪‫ـ‬ໟ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ (໒໠ຘຨ໳) ໒໠ຘຨທ ໪ຑຎຘ໛໭ .໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦ິ຤ໟຍ ໲ຑ຃໭ ،ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ໯໭ອ
.( ١١٥ / ٥٢ :໲ືຎຠ໨ໟຍ ໝຎຟອ)
.( ٧٧٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٣٨ :٦ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ) .ດ໤ໜ຤ໟຍ ອຩຍ໮໧ ໲໓ ຩອ໭໭
،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤١٦ ຏຎຑ ،຀ຎ໋ສໟຍ ຏຎຘ໛ ،٤٦٥ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ) .ຕຎ໘ຜໟຍ ຦໳ຎຸ໤ໟຍ ໪໨໋ ໯໭ອ໭
.(١٨٧ :٢ ໝຎຟّຮໟຍ ໢໠໋ ໝ໮ົ຃ :ຮ່໧ຍ໭
.ດ໗ຎປ໮ໟຎຑ ໢ໜ຤ໟຍ ໲໓ ໑ຎ໛ ໮໫໭
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໗ຎຒໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ຦໴ຸໟຍ ໩ّສ໋ ສ໘໓ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ຎّ໣຃໭
،໑ຮື໷ຍ ຺໔ຣ ໮ຑ຃ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ :໼
๰ ຋ຎ໗
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٣٩

،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ໦໋ ،ສ໳ຯ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋


ຩຍ໮ິໟຍ ໢ືຎ໫ ໲໨ຑ ຀ຎິ໧ ໦ິຒໟ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໞຘ໗ ຎ໤ّ ໟ :ໝຎ໗
ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໥ຎ໛໭ ،ຩຮຑ ໻໭ ຮّ ຣ ໦໣ ໦໴ໜຘຸ໳ ໻ ໦
ّ ໛໭ ،ມ໮ິ໤ໟຍ໭
.(١)໢ທຄ໤໠ໟ ໡ຎ໌ໄໟຍ ໦
ّ ໬ໟ ໞ໤໌໳ ໡໼ّິໟຍ
຀ຍະ໋໭ ໢ທຄ໣ ໲໓ ຩຍ໮ິ໠ໟ ໦
ّ ໬ິຒໟ ໥ّ ຃ ໰໠໋ ດ๼ໟຍຩ ຎ໫ຮ໫ຎ່ຑ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫ ໥ّ ຈ໓
໦ຑ ໲໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ຮ່໨໣໭ ໯຃ຮ໤ຑ ໥ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໡ຎ໣໹ຍ
ໞ໌໔ໟຍ ຍຬ໬ຑ ໩ຎ຿ອ ໦໋ ໒ຸໜ໳ ໚ໟຫ ໦໋ ໪໋ຩອ ໡ສ໌໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
ຮ໴໣຃ ຖ໨ຑ ຐ໨໳ຯ ໯ຮ໐ຼໟຍ ດ໘໳ّສຼໟຍ ໞ໌໓ ໥ّ ຃ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ຍຬ໫ ،໪໧ຎ຤ຟອ໭
ດ໤໬໓ ،ດ໤໠๼໌໣ ຮ໴໏ ດ໤ໟຎ໋ ໲໫ ໲ຘ๼ໟຍ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ
،ດ໴ໟຎ໌ໟຍ ຕຎຟອສໟຍ໭ ໞ຋ຎເ໔ໟຍ໭ ຕ໻ຎ໤ໜໟຍ ໲໓ ໡໮ຼ໌໤ໟຍ ໮໠ທ ດ໴ໟຎທ໭ ،ດ໤໬ّ ໔໣ ຮ໴໏
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ດົ
๼ ຎວ ດຑຎ໴໧ ຎ໬ໟ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ໲໫໭

.( ٣٥٤٠ / ٢٥٢ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،١٤٦٧ / ١٣٩ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໝຎຟອ) .໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໩໮ວ຃
ໝຎຟອ) .໲໌ຑຎທ ،໲໧ສ໣ :໼
๰ ຋ຎ໗ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎ๼ຼໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ຏຎ຤ົ຃ ໦໣ ໩ّສ໋ ໚ໟຬ໛໭
.( ٣٥٤٠ / ٢٥٢ :໲ຳ໮ໄໟຍ
໲ໟ໭໭ ،໼ ๰ ຿ຎ໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ໥ຎ໛ :ຩຎືອ໹ຍ ໲໓ ສ໴໔໤ໟຍ ໝຎ໗
๰ ໴໠ຟ ،໼
،ຎ๰໋ອ໭ ໥ຎ໛໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຕຎ໗ສົ໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ௽໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຕຎ໗ສົ
.( ١٧٠ :٢ ຩຎືອ໹ຍ) .ຎ๰໴ّຨຳ
ຏຎຑ ،٢٣٨ :٣ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٥٦٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໢ທຄ໤ໟຍ ໲໓ ໡ຎ໌ໃ໹ຍ ຏຎຑ ،١٩٥ :٢ ໦ຳຎ຤໤ໟຍ ‫ ـ‬١
໭ ،໲໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ໝສຑ ໲໠໋ ໦ຑ ໭ຮ໤໋ ໦໋ :໪໴໓໭ ،١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٧
.຀ຎິ໧ ໦ິຒໟ ໝສຑ ຀ຎິ໧ າຒໟ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤٠

໦໳ສຑຎ໌ໟຍ ໦໳ຯ ໡ຎ໣໻ຍ ຽຮ໣ ຖ໗໭ ໲໓ ໡ຍຮ຤ໟຍ໭ ໝ໼຤ໟຍ ໲໓ ຎ໬໴ໟງ ໊ຟຮُ໳ ໥ຎ໛໭
ໞ໫຃ ດ໌໴ຸໟ ອ໮ຘຳຩ໭ ،໪๼໠ໟ ຏ໮໠ໄ໣ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ໥ّ ຃ ໰໠໋ ໞ໴ໟຩ ‫( ـ‬١)໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໢ຳຍຮ໣໭ ຀ຍະ໌ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ດّ໴໔໴໛ ໲໓ ،໢໬໴ໟຍ໮໣໭ ໢໬໴ّຒ຤໣໭ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ສ໴໬ຸໟຍ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຮຣ໷ຍ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ໥ະ຤ໟຍ
:຀ຍະ໌ໟຍ ໲໓ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ໝ๼ ຩ ຎّ໤໣໭
๰ ໘໧ ،ຮເຘ຤໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ໲໓ ໲໠๼຤ໟຍ ໥ຎ໤໴໠ຳ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣
໦໋ ໼
໲໧ຍສ໤໬ໟຍ ໼໌ໟຍ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋ ،໲ໄຳຍ໮ໟຍ ຮ໫ຎ່໣ ໦ຑ ໲໠໋ ໞ຿ຎ໔ໟຍ ຦໴ຸໟຍ
໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໤ّ ໘ໟຍ ໕ຎ຤ຳງ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ ،໱ຩຍສ໐ຒໟຍ ຢ໳ຮຟ ໦ຑ ໰໴຤໳໭ ໲ໄຳຍ໮ໟຍ
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໦໋ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໱ຮໜິ໌ໟຍ ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ໲໠໋ ໦ິ຤ໟຍ
:໪໴໓໭ ،໪໴໣ຎຳ຃໭ ໝ໭ّ ໷ຍ ໊໴ຑອ ໦໣ ໊ຳຎຘໟຍ ໡໮໳ ໞເ໓ ໲໓ ໞ໳໮ໃ ຮຒວ ໲໓ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
.(٢)ຩຍ໮ິໟຍ ້ະ໧ ໡໮໳໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗
໲໓ ໲຤໳ຮໄໟຍ ໦໳ສໟຍ ຮຨ໓ ໦໋ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣ ໲໓ ໩ຍ໭ອ ຎ໣໭
๰ ຳຮ໣ ،໩ຮ໴໏ ໲໓ ໩ຮ໴໏໭ ،ຐຨຘ໨໤ໟຍ
ໝ໮ຳອ ໡ຮ຤ຑ ໰໋ສຘຳຍ ෲຍ ໪໨໌ໟ ສ໳ະ໳ ໥ّ ຃ :໼
໭຃ ،໱ສ໨໋ ໡ຎ໘໤ໟຍ :໦
ّ ໜ໴ໟງ ຐ
ّ ຣ຃ ຎ໤໳ّ຃ :໦
ّ ໬ໟ ໝຎ໘໓ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ
໰໠໋ ມ໮໨໧ ໥຃ ໻
๰ ໭ّ ຃ ຐ
ّ ຤໧ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫؟‬ດ໴໨ິໟຍ ຓະ຋ຎຠໟຍ ໢ໜໟ໭ ،ດ໨໳ສ໤ໟຍ ໰ໟງ ້໮ຟຮໟຍ

.٢٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٥ ຏຎຑ ،٥٠١ :٢ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١


໡ຎໜຣ຃ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٨ ຏຎຑ ،٣٢٦ :٣ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣໭ ،١٢٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٩ :ຮເຘ຤໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٣٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،າຑ໼໤ໟຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٤١

ຕ໮໴ຒໟຍ໭ ຮຠ຤ໟຍ ໦
ّ ໬ໟ ຖ໴໠ວ຃ ໢
ّ ປ ،໢ໜໟ ຍສຑ ຎ໣ ຍ໮໠໌໓ຍ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ຩຍ໮ິໟຍ ຖິຒໟ໭ ໻
๼ ງ ،ດ໴ّືຮ໗ ໻໭ ດ໴ّ໤ືຎ໫ ໖ຒທ ໢໠໓ ،໖ຸ໣ຩ ໲໓
.(١)ຮຒຨໟຍ ،໡ຎ໳ّ຃ ດ໌ຒຳ ‫ ـ‬ໞ໘໧ ຎ໣ ໰໠໋ ‫ ـ‬໩໮ຑສ໧໭ ،໡໼ّິໟຍ
໦໣ ຓສّ ໋ ໲໓ ‫ ـ‬໩ຮ໴໏໭ ຀ຍະ໌ໟຍ ໲໓ ‫ ـ‬໪ິຒໟ ຯຍ໮ຠຑ ຢ໳ຮຼຘໟຍ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ຍຬ໫
ດّ໤຋໷ຍ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໡ຮ໛໷ຍ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຓຮ໴ຳ ໲໓ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ອຎຒວ໷ຍ
.໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
ෲຍ ສຒ໋ ໦໋ ،໢໫ຮ໴໏໭ ໞຒ໨ຣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃໭ ໲຋ຎິ๼໨ໟຍ໭ ຩ໭ຍຩ ໮ຑ຃ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
[໪ໟ] (٢)ດຼ໴໤ວ ໪໴໠໋໭ ໰໘ິຘຳຍ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໥ّ ຃ :ສ໳ຯ ໦ຑຍ
،ຎ໫໼໋຃ ໪໠໌ຠ໴໓ ຎ໬໠໔ຳຄຑ ຬວຄ໳ ໥຃ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຩຍອຄ໓ ،຀ຍຩ໮ຳ
.(٣)໪໘ທຎ໋ ໰໠໋ ຎ໬ຒ໠໗ ໪໴໠໋ ຖ໠໘ປ ຎّ໤໠໓

.٣١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،າຑ໼໤ໟຍ ໡ຎໜຣ຃ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٨ ຏຎຑ ،٣٢٧ :٣ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣ ‫ ـ‬١
ຎ๰໤໠໌໣ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໥ຈ໓ ،໥ຎ໤໠໋ ໪‫ـ‬ໟ ໊ౠຑຮ໣ ຩ໮ຳ຃ ຀ຎິ໛ :ດຼ໴໤ຨໟຍ :ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ໲໓ ອ໮່໨໣ ໦ຑຍ ໝຎ໗ ‫ ـ‬٢
ັຎຒໟ ໦໣ ຖ໧ຎ໛໭ .ດ໤໠໌໣ ຀ຍຩ໮ຳ ໥໮ໜທ ໥຃ ໻
๼ ງ ດຼ໴໤ວ ໰ّ໤ິທ ໻ :ໞ໴໗໭ ...ດຼ໴໤ຨຑ າ໴໠໓
.ຎ๰ເ໳຃ ໥ຎຨປ ໡໼໋຃ ຎ໬ໟ໭ ຮ໤ຣ໭ ຩ໮ຳ ໥ຎຨປ ະ๼ ວ ໦໣ ຏຎ໴ປ ຺຋ຎ໤ຨໟຍ :ໞ໴໗໭ ຎ๰໤໳ສ໗ ັຎ໨ໟຍ
.຺໤ວ ຓّຩຎ໣ ،١١٧٧ :١ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ
،຀ຍຩ໮ຳ ດຼ໴໤ວ ໪໴໓໭ ،١٥٦ :٣ ໲຋ຎິ໨ໟຍ ໦໨ຳ໭ ،١١٦٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٠٢ :١ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ ‫ ـ‬٣
:٤ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،໪໴໓ ຩ໮ຟ໮໣ ຮ໴໏ ບ໳ສ຤ໟຍ ຮວກ ໰ໟງ ...ຬວຄ໳ ໥຃ ຩຍອຄ໓ :໪ໟ໮໗ ໥ّ ຃ ຎ๰໤໠໋
໰໠໋ ໦໤໳໷ຍ ໪໴໠໋ ຎ໬ຒ໠໘໓ ຓຩຎ໳ຯ ໪໴໠໋ ຖ໠໘ປ ຎّ໤໠໓ :໪ໟ໮໗ ສ໌ຑ ໪໴໓໭ ،١٦٠٢٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٢٩
.໦໤໳໷ຍ ໰໠໋ ຮິ໳໷ຍ໭ ຮິ໳໷ຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤٢

ّ ຒ໨ໟຍ ຝຮວ :ຖໟຎ໗ ຎ໬໧๼຃ ،ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ ،໪຤໴຤ົ ໲໓ ໢໠ິ໣ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭ّ ຮ໣ (١)ແຮ໣ ໪໴໠໋໭ ຓຍສ໏ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
໦ິ຤ໟຍ ຀ຎຠ໓ ،ຩ໮ຳ຃ ຮ໌ື ໦໣ ໞຣ

ّ ປ ،ຎ໬໠ວຩຄ໓ ດ໤ໃຎ໓ ຕ຀ຎຟ ໢ ّ ປ ،໪໌໣ ໞວສ໓ ໦໴ິ຤ໟຍ ຀ຎຟ ໢ ّ ປ ،໪໠ວຩຄ໓ ໲ ّ ໠໋ ໦ຑຍ
‫أﻫﻞ ﹾ ﹺ‬ ‫ﹺ ﹺ‬
‫اﻟﺮﺟﺲ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫اﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ﻟﻴﺬﻫﺐ ﹶ ﹾ ﹸ ﹸ‬
‫ﻋﻨﻜﻢ ﱢ ﹾ ﹶ‬ ‫ ﹺ ﱠ ﹶ‬ :ໝຎ໗ ໢
‫إﻧﲈ ﹸ ﹺ ﹸ‬
‫ﻳﺮﻳﺪ اﷲﹸ ﹸ ﹾ ﹶ‬ ّ ປ ،໪໠ວຩຄ໓ ໲ ّ ໠໋ ຀ຎຟ
‫ﻭﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﹶ ﹾ ﹺ‬
.(٣) (٢) ً‫ﺗﻄﻬﲑا‬ ‫ﹶﹸ ﹶﱢ ﹶ ﹸ ﹾ‬
๼ ໟຍ ໦໋ ،ຶ໤໋໷ຍ ໦໋ ໲ໟຎ໣໷ຍ ໲໓ ໕໭ສຼ
໕ຩຎຼ ๼ ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ෲຍ ໝ໮ຳອ ຝຮວ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໪຋ຎຑກ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ
໦໣ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ໞ໴໘໓ ،ຎ໬ຑ ໞ໤ຘືຍ ສ໗ ດຼ໴໤ວ ໪໴໠໋໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
،໲ຘຼໟຎວ໭ ໲ຘົ
๼ ຎວ໭ ،໲໴ّ໔ົ໭ ໲ຒ໴ຒຣ ໲໧ຎິ໛ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬ດຼ໴໤ຨໟຍ ໩ຬ໫ ໙ຎິ໛
໢໬ຼ໠ວ຃໭ ،ຎ๰໣໼ຳງ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ໝ໭ّ ຃໭ ،໲ວ຃໭ ໲ປອຍ໭໭ ໲໴ّົ໭໭ ،໲໨๼໋ ໱ຩّ ຆ໤ໟຍ໭
ໞ໫຃ ໡ຎ໣ງ ،໦໴໠ຠ
ّ ຤໤ໟຍ ຮّ ໐ໟຍ ສ຋ຎ໗ ،໱ສ໌ຑ ັຎ໨ໟຍ ສ໴ّຳ ،ຎ໔๼ ໛ ັຎ໨ໟຍ ຢ໤ຳ຃໭ ،ຎ๰໧ຎ໤໳ງ
‫؛‬໪໋໮໣ຩ ໦໣ ໰ຼ຤ໟຍ ໞ
๼ ຘຑຍ ໰ຘ๼ຣ ໲ໜຒ໳ ໝະ໳ ໢໠໓ .ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ຽອ໷ຍ

،ແຮ໣ ຓّຩຎ໣ ،٢٧٣ :٤ ໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ .໪ຑ ອະທຆ໳ ໥ຎ໛ ະ๼ ວ ໭຃ ໑໮ົ ໦໣ ຀ຎິ໛ :ແْຮ໤ِ ໟຍ ‫ ـ‬١
ຓّຩຎ໣ ،٢٦٦ :٤ ຮປ໷ຍ໭ ບ໳ສ຤ໟຍ ຐ໳ຮ໏ ໲໓ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ໭ ،ແຮ໣ ຓّຩຎ໣ ،١١٥٩ :٣ ມຎ຤ຼໟຍ :ຮ່໧ຍ໭
.ແຮ໣ ຓّຩຎ໣ ،٩٠٥ :໦໴໌ໟຍ ຏຎຘ໛໭ ،ແຮ໣
.٣٣ :ດ໳໵ຍ ،ຏຍະຣ໷ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
໊໣ ،١٤٧ :٣ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ໭ ،٢٤٢٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨٨٣ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٣
،٥٠١ :٧ ດຒ໴ື ໲ຑ຃ ໦ຑ໻ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ໭ ،١٤٩ :٢ ໲໘໬໴ຒ໠ໟ ໯ຮຒໜໟຍ ໦໨ິໟຍ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.ໞຟຮ໣ ແຮ໣ ໪໴໓໭ ،٣٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໲໠໋ ໞ຋ຎເ໓
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٤٣

.(١)໪໴ໟງ ຎ๰໗໮ື

໥ّ ຃ :ດ໤໠ຳ ໡ّ ຃ ໦໋ ،ຎ໤໫ຮ໴໏໭ ຮ໛ຎິ໋ ໦ຑຍ ໭ ດຒ໴ື ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭


ຕ຀ຎຠ໓ ،໡໮໳ ຕຍຫ ຎ໬ຘ໴ຑ ໲໓ ຎ໫ສ໨໋ ໥ຎ໛ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
ຖ຤
ّ ໨ຘ໓ ،໲ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໦໋ ໲ໟ ໲຤
ّ ໨ທ :ໝຎ໘໓ ،ຓສّ ິໟຎຑ ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໋ :ຖໟຎ໘໓ ،໡ຩຎຨໟຍ
،໩ຮຠຣ ໲໓ ຎ໤໬໌຿໮໓ ،໦໴ິຣ໭ ໦ິຣ໭ ດ໤ໃຎ໓໭ ໲
ّ ໠໋ ໞວສ໓ ،ຖ໴ຒໟຍ ດ໴ຣຎ໧ ໲໓
໪໴ໟງ ຎ໬໤ّ ເ໓ ،໯ຮວ໷ຍ ສ໴ໟຎຑ ດ໤ໃຎ໓ ຬວ຃໭ ،໪໴ໟງ ໪໤ّ ເ໓ ،໪໳ສ໳ ໯ສຣຈຑ ຎ๰໴ّ໠໋ ຬວ຃໭
ّ ໬໠๼ໟຍ :ໝຎ໗ ໢
،ອຎ໨ໟຍ ໰ໟງ ໻ ،໚໴ໟງ ໢ ّ ປ ،຀ຍຩ໮ຳ ດຼ໴໤ວ ໢໬໴໠໋ ໑ສ໏຃໭ ،ຎ໤໬໠ຒّ໗໭
.(٢)ຖ໧຃໭ :ໝຎ໗ ! ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ຎ໧຃໭ :ຖ໠໘໓ ،໪ຘ໳ຩຎ໨໓ :ຖໟຎ໗ ،໲ຘ໴ຑ ໞ໫຃໭ ຎ໧຃
ຝຮວ :ໝຎ໗ ،໲ຒ໨ຠໟຍ ໥ຎ໴ຒ໇ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲ຳຮຒໄໟຍ ຦໴ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
.(٣)຀ຍຩ໮ຳ ດຼ໴໤ວ ໪໴໠໋໭ ‫ ـ‬ດຒຣຮໟຍ ໲໓ ໦຤໧໭ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໨໴໠໋

ّ ໠໋ ໰໓๼໮ທ ຎ໤ّ ໟ໭ :ໝຎ໗ ،໲໨຋ຍສ໤ໟຍ ໦໋ ،ສ໳ສ຤ໟຍ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ ໪໠໘໧ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໥ّ ງ :ໝຎ໘໓ ،ັຎ໨ໟຍ ໰ໟງ ຐ໠ໄ๼ ໤ໟຍ ສຒ໋ ໦ຑ ັຎຒّ໌ໟຍ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ຝຮວ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
،໢ໜ໴ໟງ ຝຮວ ໢ຘຒຒຣ຃ ໥ຈ໓ ،ຎ๰໔໠ວ ໙ຮທ ສ໗໭ ،໲໓๼໮ທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃

.٢٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٤ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٢٥٠ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬١


໊໣ ، ١٤٥ :١٤ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٤١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨ ຏຎຑ ،ໞ຋ຎເ໔ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٠١ :٧ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
ະ໨໛໭ ،໦ຘ໤ໟຍ ໲໓ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ٢٦٠٦٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٣١ :٧ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
໊໣ ،٩٣٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٩٣ :٢٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،٣٧٦٢٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٤٤ :١٣ ໝຎّ໤໌ໟຍ
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.ບໟຎຜໟຍ ໞຼ໔ໟຍ ،٩٧ :໕໼ວ໷ຍ ໡ອຎໜ໣ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤٤

ຝຮຨ໓ ،ຎ໨໴ໟງ ຝຮຨ໳ ໞຑ :ຍ໮ໟຎ໗໭ ،ັຎ໨ໟຍ ໰ໜຒ໓ ،ສຣ຃ ໰໠໋ ສຣ຃ ໼໓ ໢ຘ໫ຮ໛ ໥ງ໭
໢໛຅ຍຮ໣຃ ຎ໧๼ຈ໓ ،ෲຍ ຍ໮໘ທ๼ຍ ،ັຎ໨ໟຍ ຎ໬໳ّ຃ :ໝຎ໘໓ ،໢໬ຒໄຨ໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦ິ຤ໟຍ
‫ﹺ ﹺ‬
‫ﻳﺮﻳﺪ اﷲﹶﹸ ﹸ ﹾ ﹶ‬
‫ﻟﻴﺬﻫﺐ‬ ‫ ﹺ ﱠ ﹶ‬ :ຎ໨໴໓ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໝຎ໗ ໦໳ຬໟ๼ຍ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ຎ໧๼ງ໭ ،໢໛຅ຎ໴ໟ໭຃໭
‫إﻧﲈ ﹸ ﹺ ﹸ‬
‫أﻫﻞ ﹾ ﹺ‬
໥ຎ໛໭ .ັຎ໨ໟຍ ໪໌໳ຎຒ໓ ،(١) ‫ﺗﻄﻬﲑا‬ ‫ﻭﻳﻄﻬﺮﻛﻢ ﹶ ﹾ ﹺ ﹰ‬ ‫اﻟﺮﺟﺲ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫اﻟﺒﻴﺖ ﹶ ﹸ ﹶ ﱢ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ﹶﹾ ﹸ ﹸ‬
‫ﻋﻨﻜﻢ ﱢ ﹾ ﹶ‬
.(٢)ຩ໮ຳ ຏຎ໴ປ ໪໴໠໋໭ ໢໬໴ໟງ ຝຮວ
:ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຮຑຎຟ ໦໋ ،໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ ໞຘ໗
ຎ໬໴໓ ຍ໭ສຟ໮໓ ،(٣)຀ຎ໨໛ຩ ະວ ດຒّຟ ໪໴໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
.(٤)໢໬ິໟຎຑ ດ໴໣ອ ໭຃ ،ຢ໣ຮໟຎຑ ດ໨໌ໃ໭ ،໒໴ິໟຎຑ ດຑຮ຿ ໦໴ຑ ໦໣ ໦໴ຘ๼ຳ໭ ດປ໼ປ
ຖ໳຃ອ :ໝຎ໗ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ສ໴ືອ ໦ຑ ໥ຎ໤໴໠ຳ ໦໋ ،໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
.(٦)໕ອຯ຃ ໥ຎິ໠໴ໃ໭ ،຀ຍຩ໮ຳ (٥)ດ໋ຍອّ ຩ ໪໴໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋

ّ ໠໋ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ຎ໨ຒໄວ :ໝຎ໗ ،໦໳ຯອ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲ຒ໫ຬໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭

.٣٣ :ດ໳໵ຍ ،ຏຍະຣ໷ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬١


.١٣ :١٦ ດ໏໼ຒໟຍ ພ໬໧ ມຮື ‫ ـ‬٢
.໦໛ຩ ຓّຩຎ໣ ،٢١١٣ :٥ ມຎ຤๼ຼໟຍ .ຩຍ໮ິໟຍ ໰ໟງ ຏຮເ໳ ໥໮ໟ :ດ໨໛ສໟຍ ‫ ـ‬٣
.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٥١ ຏຎຑ ،ຓ຀໭ຮ໤ໟຍ໭ ໞّ໤ຠຘໟຍ໭ ໱ະໟຍ ຏຎຘ໛ ،٤٦٦ :٦ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٤
:ດ໋ອສ໤ໟຍ໭ .໡ّສ໘໤ໟຍ ດ໗໮໘ຸ໣ ດّຒຟ :ໞ໴໗໭ ،າຒ໠ທ ໲ຘ๼ໟຍ ຏຎ໴ຜໟຍ ໦໣ ຏຮ຿ :ດ໋ອສ໤ໟຍ໭ ດ໋ຍອສໟຍ ‫ ـ‬٥
.້ອຩ ຓّຩຎ໣ ،١٢٥٩ :٢ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ .ດ๼ົຎວ ໑໮ຼໟຍ ໦໣ ໻
๼ ງ ໥໮ໜທ ໻ ຮວກ ຏຮ຿
.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٤٨ ຏຎຑ ،ຓ຀໭ຮ໤ໟຍ໭ ໞّ໤ຠຘໟຍ໭ ໱ະໟຍ ຏຎຘ໛ ،٤٦٤ :٦ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٦
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٤٥

.(١)຀ຍຩ໮ຳ ດ໣ຎ໤໋໭ ،ຩ໮ຳ ຏຎ໴ປ ໪໴໠໋໭


ຎຑ຃ ໝຄິທ ດ໌໴ຸໟຍ ຖ໧ຎ໛ :ໝຎ໗ ،໲໗๼ຮໟຍ ຩ໭ຍຩ ໦໋ ،໕໭ສ๼ຼໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
،຀ຍຩ໮ຳ ດຒّຟ ໪໴໠໋ ،ຍ๰ສ໋ຎ໗ ໩ຎ໧ສຟ໮໓ :ໝຎ໗ ،ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋
:ໝຎ໗໭ ،໪໨໣ ດ໴ຣຎ໧ ໖ຘ໓ ໢
ّ ປ :ໝຎ໗ ،ຩຍ໮ິຑ ໦ໄ๼ ຒ໣ ຩ໮ຳ຃ ໒
ّ ວ໭ ،຀ຍຩ໮ຳ ຓ໮ິ໨໠໗໭
ّ ປ ،ຩ໮ຳ຃ ໦ໄ໗ ໪໨໣ ຝຮວ຃໭ ،ຩ໮ຳ຃ ໪໨ໄ໗ ໥ّ ງ ຎ໣຃
ຎ໣ າຒໟຍ໭ ،໚ຒ໠໗ ຾໴ّຑ :ໝຎ໗ ໢
.(٢)ຖຌື
໲ຑ຃ ໦໋ ،໡໮໤໬໤ໟຍ ຝຮ໓ ຏຎຘ໛ ໲໓ ັ໭໭ຎໃ ໦ຑຍ ສ໴ّິໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໦໋ ،ຐທຎໜໟຍ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋ ،໩ຩຎ໨ຳຈຑ ໱ຮຒໄໟຍ ຮ໳ຮຟ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ຮ໔໌ຟ

ّ ໠໋ ໡ຎ໣໺ໟ ໲໧ຍຮຼ໧ ຐ໴ຒໃ ດ໳຅ອ ໦໤ّ ເຘ໳ ໞ໳໮ໃ ບ໳ສຣ ໲໓ ໝຎ໗ ບ໴ຣ ໪໴ຑ຃
໚໤໠໋຃ :ໝຎ໗ ໪໧๼຃ ໪໨໣ ດຟຎ຤ໟຍ ໊຿໮໣໭ ،ຩ໮ຳ ຏຎ໴ປ ໪໴໠໋໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໱ຩຎ໬ໟຍ
.(٣)ຩ໮ຳ ຏຎ໴ປ ໪໴໠໋໭ ،໢໫ຩ຃ ັຮ໓ ໰໠໋ ໮໫໭ ໡ຎ໳ّ຃ ຬ໨໣ ໪ຘ໴໘ໟ ໲໧๼຃
،ະ຋ຎຟ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ອຎຒວ໷ຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໢໬໴໓ ຎ໤ຑ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໋ ນ໭ອ໮໣ ໪๼໧຃໭
ຍຬ໫໭ ،໚ໟຫ ໦໋ ໊໨໣ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດّ໤຋໷ຍ ໦໣ ໩ຮ໴໏ ໦໣ ໻໭ ໪໨໣ ອສຼ໳ ໢ໟ໭

.٢٧٢ :٣ ໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٢٦٧ :٣ ຀໼ຒ໨ໟຍ ໡໼໋຃ ຮ໴ຳ ‫ ـ‬١


ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ١٩ ຏຎຑ ،٣٨٥ :٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٧ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ‫ ـ‬٢
.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໲๼໠ຼ໤ໟຍ ັຎຒໟ
.ຮືຎ໌ໟຍ ຏຎຒໟຍ ،٢٣٤ :໡໮໤໬໤ໟຍ ຝຮ໓ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤٦

.ຯຍ໮ຠໟຍ ໰໠໋ ໻ຍຩ


ًّ ໥໮ໜ໴໓ ،໪ໟ ໢໬຋ຎເ໣ງ ໦໋ ໒ຸໜ໳
.ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໲໓ ໭຃ ،ຎ๰໘໠ໄ໣ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ດ໴ّ໫ຍຮ໛ ອຎຒວ໷ຍ ຾໌ຑ ໲໓ ຩອ໭ ،໢໌໧
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໩ຮ໛ຫ ໦໤ّ ໋ ،ສ໤ຣ຃ ໦ຑ ໦ິ຤໣ :ຎ໬໨໣
๼ ຼທ ໻ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬຀ຍຩ໮ິໟຍ ຓ໮ິ໨໠໘ໟຍ ໲໓ ໲໠๼ົ຃ :໪ໟ ຖ໠໗ :ໝຎ໗
ັຎຒໟ ຎ໬໧๼ຈ໓ ‫؛‬ຎ໬໴໓ ໞ
.(١)ອຎ໨ໟຍ ໞ໫຃
໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ،໪໌໓ອ ໪ຑຎ຤ົ຃ ຾໌ຑ ໦໋ ،ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
،ດ໣ຎ໤໌ໟຍ໭ ،໒ຨໟຍ :ນ໼ປ ໲໓ ໻
๼ ງ ຩຍ໮ິໟຍ ໩ຮໜ໳ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
.(٢)຀ຎິໜໟຍ໭
໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ໞຟອ ໦໋ ،໥ຎ໤໴໠ຳ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
ౢ ຼທ ໻ :ໝຎ໗ ،຀ຍຩ໮ິໟຍ ຓ໮ິ໨໠໘ໟຍ ໲໓ ໲๼໠ົ๸຃ :໪ໟ ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
ຎ໬๼໧ຈ໓ ‫؛‬ຎ໬໴໓ ໞ
.(٣)ອຎ໨ໟຍ ໞ໫຃ ັຎຒໟ
،໲ຑ຃ ໲໨ປສّ ຣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຮ໴ຼຑ ໲ຑ຃ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
໪ຑຎ຤ົ຃ ໢໠๼໋ ຎ໤໴໓ ‫ ـ‬ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،໱ສّ ຟ ໦໋

ບ໳ສ຤ໟຍ ،໩ຮໜທ ໻ ຎ໣໭ ໪໴໓ ຓ໼๼ຼໟຍ ໩ຮໜທ ໱ຬ๼ໟຍ ັຎຒ໠ໟຍ ຏຎຑ ،ຓ໼๼ຼໟຍ ຏຎຘ໛ ،٣٩٧ :٣ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.٨٣٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨٩ :٢ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،٣٠
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٤٨ ຏຎຑ ،ຓ຀໭ຮ໤ໟຍ໭ ໞّ໤ຠຘໟຍ໭ ໱ະໟຍ ຏຎຘ໛ ،٤٦٣ :٦ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٦ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٤٧
.(١)
໥໮໋ຮ໓ ັຎຒໟ ໪໧๼ຈ໓ ‫؛‬ຩຍ໮ິໟຍ ຍ໮ິຒ໠ທ ໻ :‫ـ‬
ະ๼ ໋ ෲຍ ໰ຣ໭຃ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໲໧໮ໜິໟຍ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
ຍ໮໤໌ໄທ ໻໭ ،໲຋ຍສ໋຃ ັຎຒໟ ຍ໮ິຒ໠ທ ໻ :໦໴໨໣ຆ໤໠ໟ ໞ໗ :໪຋ຎ໴ຒ໧຃ ໦໣ ໲
ّ ຒ໧ ໰ໟງ ໞ
๼ ຟ໭
໢໫ ຎ໤໛ ໲຋ຍສ໋຃ ຍ໮໧໮ໜຘ໓ ‫؛‬໲຋ຍສ໋຃ ໚ໟຎິ໣ ຍ໮ໜ໠ິທ ໻໭ ،໲຋ຍສ໋຃ ໡ຎ໌ໃ
.(٢)໲຋ຍສ໋຃
໦ໜ໤໳ ໻໭ ،໦໴ທຮ໴ວ໷ຍ ໦໴ຘ໳ຍ໭ຮໟຍ ຍສ໋ ຎ໣ ໑ຎ໌຿ ຎ໬໠๼໛ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫໭
໪ິຒໟ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ ໥໮ໜໟ ‫؛‬ດ໣ຮ຤ໟຍ ໦໋ ໼
๰ ເ໓ ،ຎ໤໬ຑ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ດ໫ຍຮ໛ ຕຎຒປງ
໦໋ ໲໬໨ໟຍ ໰ໟງ ຩຎືອງ ຀ຍສ໋໷ຍ ັຎຒ໠ຑ ໭຃ ،໥໮໋ຮ໓ ັຎຒໟ ໪๼໧ຄຑ ໞ໴໠໌ຘໟຍ໭ ،ຎ໤໬໴໓
໩ຬ໫ ດ໨໋ຍຮ໓ ໦໣ ໞ
๼ ຟ໭ ະ๼ ໋ ෲຍ ຀ຍສ໋຃໭ ໥໮໋ຮ໓ ໩ຬຨ๼ທຍ ຎ໤໛ ຍ๰ອຎ໌ື໭ ຎ๰໳ّຯ ໩ຫຎຨ๼ທຍ
.ັຎّຒ໌ໟຍ ໲໨ຑ ໦໣ ດّ໣໷ຍ
๰ ຳຮ໣ ໪໴໘໔ໟຍ ໲໓ ໕໭ສຼ
໪๼໧຃ ໱໭ອ :ໝຎ໗ ،໼ ๼ ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :໚ໟຫ ສ໳ّຆ໳ ຎّ໤໣໭
،ຩ໮ຳ຃ ຀ຎຒ໗ ໲໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໠ໟຍ ໝ໮ຳອ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໂຒ໫
‫؟‬໱ະໟຍ ຍຬ໫ ຎ໣ ،ໞ໴຋ຮຒຟ ຎ໳ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໝຎ໘໓ ،ຮຠ໨ວ ຎ໬໴໓ ດ໘ໄ໨໣໭
،ັຎّຒ໌ໟຍ ໰ໟງ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ຝຮຨ໓ ،ັຎຒّ໌ໟຍ ໚ّ໤໋ ສໟ໭ ໱
ّ ຯ :ໝຎ໘໓
ౡ ຟຄ໓຃ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໙ສໟ໭ ໦໣ ໱ສໟ໮ໟ ໞ
‫؟‬໲ິ໔໧ ຐ ๲ ໳໭ ،ّ໢໋ ຎ໳ :ໝຎ໘໓

ບ໳ສ຤ໟຍ ،ດ຋ຎ໤໌ຑອ຃ ບ໳ສຣ ،٦٧٠ :٢ ໝຎຼຨໟຍ໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٦ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٠
.٧٧٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٥٢ :١ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٨ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٤٨

.(١)໪໴໓ ຎ໤ຑ ໢໠໘ໟຍ ໯ຮຟ :ໝຎ໗


໲ຑ຃ ສ໨໋ ຖ໨໛ :ໝຎ໗ ،ອ໮ຼ໨໣ ໦ຑ ດ໔໳ຬຣ ໦໋ ໩ຩຎ໨ຳຈຑ ໲໨໴໠ໜໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣໭
ຎ໋ສ໓ ،໩໮໋ສ໳ ດ໔໴໠ຨໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໝ໮ຳອ ໩ຎທຄ໓ ،ຓຮ໴຤ໟຎຑ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋
໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،໪ິຒ໠໓ ،຾໴ຑ຃ ຮວ໵ຍ໭ ،ຩ໮ຳ຃ ໪໴໬ຟ໭ ສຣ຃ ຮໄ໤໤ຑ
.(٢)ອຎ໨ໟຍ ໞ໫຃ ັຎຒໟ ໪໧๼຃ ໢໠໋຃ ຎ໧຃໭ ໪ິຒໟ຃ ໲໧๼ງ ຎ໣຃ :໡໼ّິໟຍ
ອຎ໨ໟຍ ໞ໫຃ ັຎຒໟ ໪໧๼຃ ໢໠໋຃ ຎ໧຃໭ ໪ິຒໟ຃ ໲໧๼ງ ຎ໣຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗ ໥ّ ຈ໓
໲໨ຑ ດ໨໋ຍຮ໔ຑ ຾໳ຮ໌ຘໟຍ ຓຩຍອງ ຽຮ໐ໟ ‫؛‬໢໬ຳຎຒ໠ຑ າّຒ໠ທ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໧຃ :໲໓ ຮ໫ຎ໇
໥໮ໜ໴໓ ،໥໮໋ຮ໔ຑ ຀ຍສຘ໗ຍ ‫؛‬໢໬ໟ ຍ๰ອຎ໌ື໭ ຎ๰໳ّຯ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ຍ໭ຬຨ๼ທຍ ໦໳ຬ๼ໟຍ ັຎّຒ໌ໟຍ
.ດ໴ّທຍຫ ຓຯຍະຣ ໪໴໓ ໥ّ ຃ ໻ ،ດ໬ຠໟຍ ໩ຬ໫ ໦໣ ໪ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ດຘ໫ຍຮ໛ ໥ຍ໮໨໋
໮ຑ຃] ໥໮໣ຄ໤ໟຍ ໰ໟງ ໞົ໭໭ :ຐ໫ຬໟຍ ຝ໭ຮ໣ ໲໓ ໱ຩ໮໌ິ໤ໟຍ ໝຎ໗໭
໦ິຣ຃ ໥໮໣ຄ໤ໟຍ ໪ໟະ໧ຄ໓ ،໭ຮ໣ ດ໨໳ສ໤ຑ ໮໫໭ ،ຎ຿ຮّ ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ [໦ິ຤ໟຍ
ສໟ໭ ໲໓ ຮ່໧ ໪໧๼຃ :໢໫ຮຒວ຃໭ ،຀ຎ໴ໟ໭໷ຍ ູ
๼ ຍ໮ວ ໊໴໤ຠຑ ໥໮໣ຄ໤ໟຍ ຮ໣຃໭ ،ໝຍະ໧ງ

ّ ຣ຃ ໻໭ ໞເ໓຃ ຍ๰ສຣ຃ ໪ຘ໗໭ ໲໓ ສຠ໳ ໢໠໓ ،໢໬໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໲
ّ ໠໋ ສໟ໭໭ ັຎຒّ໌ໟຍ

،٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٨ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋໭ ،٧٦٩ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٥٢ :١ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣
໕໭ສ๼ຼໟຍ ໩ຍ໭ອ ສ໗໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٤٨ ຏຎຑ ،ຓ຀໭ຮ໤ໟຍ໭ ໞّ໤ຠຘໟຍ໭ ໱ະໟຍ ຏຎຘ໛ ،٤٦٣ :٦ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
ໝສຑ ດ໔໴໠ຨໟຍ ັຎّຒ໌ໟຍ ໲ຑ຃ ໝ໮ຳອ :໪໴໓໭ ،٧٧١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٥٢ :١ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ ໲໓
.٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٦ ຏຎຑ ،٣٤٧ :٢ ໊຋ຍຮຸໟຍ ໞ໠໋ ໲໓໭ ،ດ໔໴໠ຨໟຍ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໝ໮ຳອ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٤٩

໰໠໋ ໪໤ຳຍ ຏຮ຿໭ ،ສ໬໌ໟຍ ດ໳໻໮ຑ ໪ໟ ໊໳ຎຒ໓ ،ຎ຿ຮّ ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲


ّ ໠໋ ໦໣ ຮ໣໷ຎຑ
،ໞເ໔ໟຍ ໡ّ ຃ ໪ຘ໨ຑຎຑ ຎ຿ຮّ ໟຍ ໰ຳ໮໣ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ຝ໭ّ ຯ໭ ،໢໫ຍອສໟຍ໭ ຮ໴໧ຎ໧ສໟຍ
໲໓ ຓຮເຨໟຍ ‫ ـ‬໚ໟຫ ໦໣ ໻
๰ ສຑ ‫ ـ‬ຮ໬໇຃໭] ،໡໼໋໷ຍ໭ ັຎຒ໠ໟຍ ໦໣ ຩຍ໮ິໟຍ ດໟຍຯຈຑ ຮ໣຃໭
.(١)[໚ໟຫ ຮ໴໏໭ ،໡໼໋໷ຍ໭ ັຎຒ໠ໟຍ
ໞຼ຤໳ ໻ ໥຃ ໞຟ໷ ‫؛‬໱໮໧ຎຜໟຍ ໥ຍ໮໨໌ໟຎຑ ໪ິຒໟ ໦໋ ໲໬໨ໟຍ ໥໮ໜ໴໓ ໪໴໠໋໭
໦໴໣໮ຼ໌໤ໟຍ ດّ໤຋໷ຍ໭ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪ໟ໮ຳອ໭ ໰ໟຎ໌ທ ໪๼໠ໟຍ ຀ຍສ໋ຄຑ ໪ّຒຸຘໟຍ
໥໮ໜຘ໓ ،ຩຍ໮ິ໠ໟ ຎ๰ິຒໟ ໪໧໮໛ ບ໴ຣ ໦໣ ໲ໟ໭ّ ໷ຍ ໥ຍ໮໨໌ໟຎຑ ໻ ،໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
ຕຎ໴ّ໤ືຎ໬ໟຍ ຀ຎິ໧ າຒໟ ບ໳ສຣ ໦໣ ຮّ ໣ ຎ໤ໟ ‫؛‬໪ິຒໟ ໥ຎ຤ຟອ ໞຑ ،ຯຍ໮ຟ :ດຠ໴ຘ໨ໟຍ
໡ຎ໣໹ຍ ໦໣ ໯຃ຮ໤ຑ ໪໠ຘ໗ ສ໌ຑ ໡໼ິّ ໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໢ທຄ໣ ໲໓ ຩຍ໮ິໟຍ
.໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋
:໪ໟ໮໘ຑ ໖຋ຍສ຤ໟຍ ໲໓ ໲໧ຍຮ຤ຒໟຍ ນສّ ຤໤ໟຍ ໩ຮ໛ຫ ໊໤ຠ໠ໟ ຮວກ ໪ຟ໭ ຎ໨໫໭
໩ຬ໫ ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໢ທຄ໣ ໲໓ ຩຍ໮ິໟຍ າຒໟ ຀ຎ໨ຜຘຳຍ ສ໌ຒ໳ ໻
.(٢)໥ຍະຣ໷ຍ ຮ຋ຎ໌ື ອຎ໬໇ຈຑ ຮ໣໷ຍ ໦໣ ອຎຒວ໷ຍ ໪ຑ ຖ຿ຎ໔ຘຳຍ ຎ໤ໟ ‫؛‬ອຎຒວ໷ຍ
໡ຎ໣໹ຍ ໢ທຄ໣ ໲໓ ຩຍ໮ິໟຍ າຒ໠ໟ ໩຀ຎ໨ຜຘຳຍ ໥ّ ຃ :໩ຮ໫ຎ໇ ໦໣ ຩຎ໔ຘິ໳ ໱ຬໟ๼ຍ໭
໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ູ໮ຼ໨ໟຍ໭ ຕຎ໣໮໤໌ໟຍ ໞຟ໷ ໮໫ ຎ໤໧๼ງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ
຀ຎ໨ຜຘຳຍ ໪๼໧຃ ໻ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໰໠໋ ໢๼ໟຄຘໟຍ໭ ໥ະ຤ໟຍ ອຎ໬໇ງ ຏຎຒ຤ຘຳຍ

.٢٨ :٤ ຐ໫ຬໟຍ ຝ໭ຮ໣ ‫ ـ‬١


.١١٨ :٧ ຓຮ຿ຎ໨ໟຍ ໖຋ຍສ຤ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٥٠

.ູຎຨໟຍ ໞ໴ໟສໟຍ ໦໣

 W‫א‬‫א‬‫א‬
:ຕຎ໳ຍ໭ອ ຓສّ ໋ ູ໮ຼຨໟຎຑ ໚ໟຫ ຯຍ໮ຟ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳
ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ສ໤ຣ຃ ຮ໛ຫ໭ :ໝຎ໗ ບ໴ຣ ‫ ؛‬ຐ໳ຬ໬ຘໟຍ ໲໓ ຦໴ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໪໴ວ຃ ໦໋ ،໰ິ໴໋ ໦ຑ ສ໤ّ ຤໣ ໯໭ອ :ໝຎ໗ ໩ອຩຍ໮໧ ໲໓ ໲໤ّ ໘ໟຍ ຩ໭ຍຩ ໦ຑຍ
ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຖໟຄຳ :ໝຎ໗ ‫ ـ‬ຮ໳ສຳ ໦ຑ ໥ຎ໨ຣ ໲ວ຃ ‫ ـ‬ຮ໳ສຳ ໦ຑ ສໟຎວ ໦໋ ،໰ິ໴໋
໰໠໋ ໭຃ ،໪໴ວ຃ ໰໠໋ ໭຃ ،໪໣ّ ຃ ໰໠໋ ໭຃ ،໪໴ຑ຃ ໰໠໋ ໪ຑ໮ປ ໖
ّ ື ໞຟອ ໦໋ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໰໠໋ ໥ຍຮ໤໋ ໦ຑ ໰ຳ໮໣ ໖ ّ ຸຑ ັຄຑ ໻ :ໝຎ໘໓ ‫ ؟‬໪ໟ ຐ໳ຮ໗
ّ ື ສ໘໓ ‫؛‬ຏ໮໴ຠໟຍ ໖
໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋ ຕຎ໴ّ໤ໃຎ໔ໟຍ ຩ໭ສຨໟຍ ໦໤ໄໟ໭ ຏ໮໴ຠໟຍ ໦໘໘ື ສ໗໭ ...໥໭ອຎ໫ ໪໴ວ຃
.(١)ຏ໮໴ຠໟຍ ໖
ّ ຸທ໭ ،ຩ໭ສຨໟຍ ໢ໄ໠ທ ໪໠ຜ໣ ໰໠໋໭ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑຍ
໩ຮ໴໏ ໰ໟງ ໪໨໣ ໯ສ໌ຘ໴໓ ،ຩ໭ສຨໟຍ ໰໠໋ ໢ໄ໠๼ໟ ດ໴ّົ໮ຼວ ໻ ໪๼໧຃ :ຮ໫ຎ່ໟຍ໭
.ັ໭຅ຮໟຍ໭ ອ໭ສຼໟຍ ໰໠໋ ໢ໄ๼໠ໟຎ໛ ،໢ໄ๼໠ໟຍ ໑ຎ໨ົ຃ ໦໣
໰໠໋ ໊໤ຠ໣ ຎ໬๼໧຃ ໻
๼ ງ ،ຮ໫ຎ່ໟຍ ໰໠໋ ດ໠ຳຮ໣ ຖ໧ຎ໛ ໥ງ໭ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ ໩ຬ໫໭
ຬວ຃ ‫ ـ‬ສຣຍ໮ໟຍ ຮຒຨຑ ໞ໤໌໳ ໻ ໱ຬໟ๼ຍ ‫ ـ‬າ໳ອຩງ ໦ຑຍ ໰ຘ๼ຣ ،ຎ໨຋ຎ໬໘໓ ໦໴ຑ ຎ໬ຑ ໞ໤໌ໟຍ

.١٢٠٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٩٣ :٨ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຐ໳ຬ໬ທ ‫ ـ‬١


ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٥١

.ອ໭ສຼໟຍ ດّ໴໌ໄ໘ໟຍ ອຎຒວ໷ຍ ໦໣ ໩ສ໨໋ ຖ໧ຎ໛ ຎ໬໧๼຃ ໦໋ ໒ຸໜ໳ ຍຬ໫໭ ،(١)ຎ໬ຑ


ໞّຠ໋) ໱
ّ ສ໬໤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໦໋ ،ດຳّສ໘໤ໟຍ ດ໴ຣຎ໨ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
໚َຟຮຳ ໥ຮ່໧໭ ،ຎ๰໳ّະຨ໣ ໙ຩຍ໮ຟ ຀ຎິ໨ໟຍ ໦໳຃ອ ຎ໤ّ ໠໓ :ໝຎ໗ ،(໪ຟຮ໓ ໰ໟຎ໌ທ ໪ౠ໠ໟຍ
ຕຎ໤ໃ໻ ،ຩ໭ສຨໟຍ ໰໠໋ ອ໮໌ຸໟຍ ຕຍຮືຎ໧ ،ອ໭ສຨໟຍ ໦໣ ໥ຯຮຑ ،๰ຎ໳ّ໮໠໣ ໪໴໠໋
.(٢)ຕຎ໴໋ຍຩ ໞ໳໮໌ໟຎຑ໭ ،ຕຍຮ໓ຎຳ ،໩໮ຟ໮ໟຍ
໲໨ປສّ ຣ :໒໨ຨ໣ ໮ຑ຃ ໝຎ໗ :໪ໟ໮໘ຑ ໪ຨ໳ອຎທ ໲໓ ໱ຮຒໄໟຍ ໪໠໘໧ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
າໟຎຟ ໲໧๼ງ :ໝຎ໗ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،໙ຎ຤
ّ ເໟຍ ໮ຑ຃໭ ຐ໌໛ ໦ຑ ນອຎ຤ໟຍ
ຫງ ،໲໨຿ຮّ ໤ທ ໱ສ໨໋ ຐ໨໳ຯ ໲ຘ໤ّ ໋໭ ،ຎ໬ຘ຤໴ຒົ ໲ຑ຃ ໞຘ໗ ໲ຘໟ๼ຍ ດ໴ّຸ໌ໟຍ ໚໠ທ ໲໓
໮໫໭ ໱ອຎ໔໐ໟຍ ອຫ ໲ຑ຃ ໰ໟ໮໣ ،ّ໱໮َ ຣ
ُ ໩ສ໨໋໭ ،໪‫ـ‬ໟ ຀ຎຒວ ໲໓ ໪ຑຎ຤ົຄຑ ໲ຑ຃ ໝະຘ໋ຍ
:ໝ໮໘໳ ໰ຑ຃໭ ໪຤໠ຼ໳໭ ໪໔໴ຳ ພໟຎ໌໳
ໞ໴ົ໷ຍ໭ ໕ຍຮື໹ຎຑ ໚ໟ ໢໛ ໞ໴໠ວ ໦໣ ໚ໟ ໑
ّ ຃ ຮ໫ຩ ຎ໳
ໞ໳ສຒໟຎຑ ໊໨໘໳ ໻ ຮ໫ສໟຍ໭ ໞ໴ຘ໗ ຐ
๴ ໟຎໃ ໭຃ ຐ
๴ ຣຎົ ໦໣
ໞ໴ຒິໟຍ ໚ໟຎຳ ໲
ّຣ ໞ
๼ ໛໭ ໞ໴໠ຠໟຍ ໰ໟງ ຮ໣໷ຍ ຎ໤໧๼ງ໭

໲໨ຘ໘໨ຨ໓ ،ຩຍອ຃ ຎ໣ ຖ໓ຮ໌໓ ،ຎ໬ຘ໤໬໓ ໰ຘ๼ຣ ،ຎ๰ປ໼ປ ໭຃ ،໦໴ທຮّ ໣ ຎ໫ຩຎ໋ຄ໓ :ໝຎ໗


ຎ໣ّ ຄ໓ ،ໝະ໧ ສ໗ ຀໼ຒໟຍ ໥ّ ຃ :ຖ໤໠໌໓ ،໥໮ໜິໟຍ ຖ໣ະໟ໭ ،໲໌໣ຩ ຕຩຩຮ໓ ،໲ທຮຒ໋
໢໠໓ ،້ະຠໟຍ໭ ດ໗๼ຮໟຍ ຀ຎິ໨ໟຍ ໰໓໭ ،ຓ຃ຮ໣ຍ ໲໫໭ ،ຖ໌໤ຳ ຎ໣ ຖ໌໤ຳ ຎ໬໧๼ຈ໓ ໲ຘ໤ّ ໋

.١٨٤ :٣٣ ໡໼ໜໟຍ ຮ໫ຍ໮ຟ໭ ،٨٥ :٣ ຮ຋ຍຮິໟຍ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١


.٣٢٢ :٩٨ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،٥٠٤ :ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٥٢

ຍ໭ :ຖໟຎ໘໓ ،໪໴ໟງ ຖ໬ຘ໧ຍ ໰ຘ๼ຣ ،ຓຮຳຎ຤ໟ ຎ໬໧๼ງ໭ ،ຎ໬ຑ໮ປ ຮّ ຠທ ຖຒປ໭ ໥຃ ຎ໬ິ໔໧ ໚໠໤ທ
،໲ຑ຃ ໲
ّ ໠໋໭ ،໲໣ّ ຃ ດ໤ໃຎ໓ ຖທຎ໣ ໡໮໴ໟຍ !ຓຎ໴຤ໟຍ ໲໨໣ສ໋຃ ຕ໮໤ໟຍ ຖ໴ໟ !໩໼ໜປ
໦໴ິ຤ໟຍ ຎ໬໴ໟງ ຮ່໨໓ :ໝຎ໗ ،໲໗ຎຒໟຍ ໝຎ໤ປِ໭ ،໲຿ຎ໤ໟຍ ດ໔໴໠ວ ຎ໳ ،໲ວ຃ ໦ິຣ໭
ຖ໧຃ ໲ຑຄຑ :ຖໟຎ໗ ،໥ຎໄ໴ຸໟຍ ໚
ِ ໤َ ໠ຣ
ِ ໦
ّ ຒ໫ຬ໳ُ ໻ ،ດ໴ّວ຃ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
،໩ຎ໨໴໋ ຖ໗ຮ໗ຮທ໭ ،໪ຘຼ
๼ ໏ ຩّ ຮ໓ ،໙ຍສ໓ ໲ິ໔໧ ،ຖ໠ຘ໘ຘຳຍ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ໲໣ّ ຃໭
!ຎ๰ຑຎຼຘ໏ຍ ໚ິ໔໧ ຐຼ໐ຘ໓຃ ،໲ຘ໠໳໭ ຎ໳ :ຖໟຎ໗ ،໡ຎ໨ໟ ໼
๰ ໴ໟ ຎໄ໘ໟຍ ໙ຮທ ໮ໟ :ໝຎ໗໭
ຎ໬ຒ໴ຟ ໰ໟງ ຕ໮໫຃໭ ،ຎ໬໬ຟ໭ ຖ໤ໄໟ໭ ،໲ິ໔໧ ໰໠໋ ສّ ື຃໭ ،໲ຒ໠໘ໟ ມຮ໗຃ ໚ໟຬ໓
.(١)ຎ໬໴໠໋ ຎ๰໴ّຸ໐໣ ຕຮّ ວ໭ ،໪ຘ໘๼ ື໭
.(٢)໯ອ໮ໟຍ ໡໼໋ງ ໲໓ ໲ຳຮຒໄໟຍ໭ ،໩ຩຎືອງ ໲໓ ສ໴໔໤ໟຍ ຦໴ຸໟຍ ຎ໫ຍ໭ອ໭
ດ໠໴໘໌໠ໟ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໝ໮໗ ໦໣ ຎ໬໠໳ຫ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ ຎّ໣຃໭
ّ ໠໋ ໲໘๼ ຸທ ໻ :໲໤ິ໗ ໱ຮّ ຑຄ໓ ،໚໴໠໋ ໢ິ໗຃ ໲໧๼ງ ،ດّ໴ວ຃ ຎ໳ :໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ຐ໨໳ຯ

ຎ໧຃ ຍຫງ ،ອ໮ຒຜໟຍ໭ ໞ໳໮ໟຎຑ ໲
ّ ໠໋ ໲໋ສທ ໻໭ ،ຎ๰໬ຟ໭ ໲
ّ ໠໋ ໲ຸ໤ຨທ ໻໭ ،ຎ๰ຒ໴ຟ
،໩ສ໨ຳ ໒໌຿ ດ໬ຟ ໦໣ ‫؛‬ດ໫ຍຮໜໟຍ ໭຃ ،ດ໣ຮ຤ໟຍ ຕຎຒປ໹ ຢ໠ຼ໳ ໻ ໮໬໓ ،ຖໜ໠໫
ຯຍ໮ຠຑ ດຣّຮຼ໣ ູ໮ຼ໨ໟ ໪ຘ຿ອຎ໌໣ ໰ໟງ ຎ๰໓ຎເ໣ ،ດ໔຋ຎໄໟຍ ້ຎ໤ຟ໹ ໪ຘ໔ໟຎຨ໤ໟ໭
.໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ດ໤ّ ຋໷ຍ ໦໣ ໩ຮ໴໏໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໻ຍ ໢ທຄ໣ ໲໓ ໚ໟຫ
໪ໟ໮໗ ໥ّ ງ :‫ ـ‬ຯຍ໮ຠໟຍ ໊໣ ຐຳຎ໨ຘ໳ ບ໴຤ຑ ‫ ـ‬໪ຘໟ໻ຩ ໪໴ຟ໮ທ ໲໓ ໝຎ໘໳ ສ໗໭ ،ຍຬ໫

.٤٢٠ :٥ ໱ຮຒໄໟຍ ຦໳ອຎທ ‫ ـ‬١


.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٤٥٧ :١ ໯ອ໮ໟຍ ໡໼໋ງ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،٩٣ :٢ ຩຎືອ໹ຍ ‫ ـ‬٢
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٥٣

ດ໬ຟ ໦໣ ໭຃ ،໪ໟຎ໴໋໭ ໪໠໫຃໭ ໪ຘວ຃ ໰໠໋ ໪ຘ໘໔ື ຏຎຑ ໦໣ ໚ໟຫ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
໡໮໘ໟຍ ໲ຘ໤ຸທ ໻ ،๰໼໬໣ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ໟ໮໗ ດ໨໳ຮ໘ຑ ،຀ຍສ໋໷ຍ ດທຎ໤ື ໦໣ ໑໮ຨໟຍ
.(١)ຎ໨ຑ
:ໝຎ໗ ،ຩ໮໌ິ໣ ໦ຑຍ ໦໋ :ຩຍຆ໔ໟຍ ໦ໜິ໣ ໲໓ ໲໧ຎຜໟຍ ສ໴໬ຸໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ຎّ໣຃໭
ّ ື໭ ،ຩ໭ສຨໟຍ ຏຮ຿ ໦໣ ຎ໨๼໣ າ໴ໟ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗

ໝ໮໤຤໣ ໪๼໧຃໭ ،ໝຎຳອ໹ຎຑ ສ໨ິໟຍ ໒໌຿ ບ໴ຣ ໦໣ :໪໘ຑຎິ໛ ໮໬໓ ،(٢)ຏ໮໴ຠໟຍ
.໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ຀ຎເ໘ຑ ຎ຿ຮّ ໟຍ໭ ໢໴໠ິຘ໠ໟ ໪ທຎ໓ຎ໨໣ ໰໠໋
ෲຍ ໝ໮ຳອ ຓຎ໓໭ ສ໨໋ ຎ໬໬ຟ໭ ຖ໤ໄໟ ຎ໬๼໧຃ :ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໞ໘໧ ສ໗໭
،ຎ໤໬໳ສ໨ິ໣ ໲໓ ໰໠໌໳ ໮ຑ຃໭ ໞຒ໨ຣ ໦ຑຍ ໯໭ອ ສ໘໓ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
،໢໫ຮ໴໏໭ ຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ໞ໣ຎໜໟຍ ໪ຑຎຘ໛ ໲໓ ຮ໴ປ໷ຍ ໦ຑຍ໭ ،໪ຨ໳ອຎທ ໲໓ ໱ຮຒໄໟຍ໭
໦໴ຑ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຕຎ໣ :ໝ໮໘ທ ດຸ຋ຎ໋ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،ຩຎّຒ໋ ໦໋
໥ّ ຃ ໲๼໨ຳ ດປຍສຣ໭ ໲໬໔ຳ ໦໤໓ ،๰ຍສຣ຃ ໪໴໓ ໢໠໇຃ ໢ໟ ໲ຘໟ໭ຩ ໲໓໭ ໱ຮ຤໧໭ ໱ຮ຤ຳ
໪ຳ຃ອ ຖ໌຿໭ ໢
ّ ປ ،໱ຮຠຣ ໲໓ ໮໫໭ ຾ຒ໗ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
.(٣)໲໬ຟ໭ ຏຮ຿຃໭ ،຀ຎິ໨ໟຍ ໊໣ ໡ສຘໟ຃ ຖ໤໗໭ ຓຩຎຳ໭ ໰໠໋

.٣٩١ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ‫ ـ‬١


،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ،٧١ ຏຎຑ ،٤٥٢ :٢ ໞ຋ຎຳ໮ໟຍ ໙ອສຘິ໣໭ ،٩٩ :ຩຍຆ໔ໟຍ ໦ໜິ໣ ‫ ـ‬٢
.٣٦٥٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٣٨ :١ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،١٢ ບ໳ສ຤ໟຍ
຦໳ອຎທ໭ ،٤٥٨٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٣ :٨ ໰໠໌໳ ໲ຑ຃ ສ໨ິ໣໭ ،٢٥٨١٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٩٠ :٧ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ‫ ـ‬٣
ດ໳ຍສຒໟຍ໭ ،٢٦٢ :٢ ໯ຮຒໜໟຍ ຕຎ໘ຒໄໟຍ໭ ،٣٢٢ :٢ ຦໳ອຎຘໟຍ ໲໓ ໞ໣ຎໜໟຍ໭ ،١٩٩ :٣ ໱ຮຒໄໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٥٤

.(١)ອສຼໟຍ໭ ໪ຟ໮ໟຍ ຏຮ຿ :໡ຍສຘໟ໻ຍ໭


ຎ๰໣ّຮ຤໣ ໥ຎ໛ ໮໠໓ ،ຎ໬໬ຟ໭ ຖຑຮ຿໭ ຖ໣ສຘໟຍ ດຸ຋ຎ໋ ໥ّ ຃ ໰໠໋ ດ๼ໟຍຩ ດ໳ຍ໭ຮໟຍ໭
ෲຍ ໝ໮ຳອ ໊຿໮ໟ ຎ๰ຒຒຳ ໲๼໨ຳ ດປຍສຣ໭ ໲໬໔ຳ ໦໤໓ :ຎ໬ໟ໮໗ ໥ຎ໛ ຀ຍ໮ຳ ،໪ຘ໠໌໓ ຎ໤ໟ
໭຃ ،໪ຟ໮ໟຍ ຏຮ຿໭ ໡ຍສຘໟ໼ໟ ຎ๰ຒຒຳ ໥ຎ໛ ໭຃ ،ຓຩຎຳ໮ໟຍ ໰໠໋ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ
.ຎ໤໬໴໠ໜໟ

 W‫א‬‫א‬
‫؛‬໥ຎ຤ຟຮໟຍ ຐທຍຮ໣ ໰໠໋ຄຑ ຎ๰໋ຮື ຢຟຍອ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ໦໣ ໞ໤໌ໟຍ ຍຬ໫໭
:໚ໟຫ ໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ດເ໴໔ຘິ໤ໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮ໠ໟ
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،໲຿ຎ໘ໟຍ ສ໴໌ຳ ໲ຑ຃ ໦໋ :ຎ໬໨໣
໰ທ຃ ໦໣ :ໝ໮໘໳ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຖ໌໤ິ໓ ‫ ـ‬໡ຯຍຮ໣ ໩ສ໨໋໭ ‫ ـ‬໪ໟ ດ໔໳ຮ໏ ໲໓
໖ຘ໋ :ຎ໬໌ເ໳໭ ຎ໬໌໓ຮ໳ ໡ສ໗ ໞ
๼ ໜຑ ໪ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ຎ๰໴ືຎ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗

.١٥٥ :٤ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ໭
໢ໄ໠ໟຍ :໡ສ໠ໟຍ :ໂ໴຤໤ໟຍ ັ໮໣ຎ໘ໟຍ ຐຣຎົ ໝຎ໗໭ ،໡ສໟ ຓّຩຎ໣ ،١٦١ :٦ ໦໳ຮ຤ຒໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬١
،٢٤٧ :٤ ໂ໴຤໤ໟຍ ັ໮໣ຎ໘ໟຍ .ດຣຎ໴໨ໟຍ ໲໓ ຎ໫ອສົ ຖຑຮ຿ ຓ຃ຮ໤ໟຍ໭ ...ໞ໴໘ປ ຀໲ຸຑ ຏຮເໟຍ໭
ຓ຃ຮ໤ໟຍ ຖ໣ສໟ .ຎ໫ອສົ ຓ຃ຮ໤ໟຍ ຏຮ຿ :໡ສౠ໠ໟຍ :ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ ໲໓ ອ໮່໨໣ ໦ຑຍ ໝຎ໗໭ .໡ສໟ ຓّຩຎ໣
ّ ໬ຑຮ຿ :຀ຎິ໨ໟຍ ໡ຍສຘໟຍ໭ ...໢ທຄ໤ໟຍ ໲໓ ໦໬໫໮ຟ໭ ໦ຑຮ຿ ຍຫງ ຀ຎິ໨ໟຍ ໡ສຘໟຍ໭ ...໪ຘຑຮ຿ :ຎ໬໬ຟ໭

.໡ສໟ ຓّຩຎ໣ ،٣٥٦٠ :٤ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ .ດຣຎ໴໨ໟຍ ໲໓ ໦
ّ ໬໫໮ຟ໭໭ ໦
ّ ໫ອ໭ສົ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٥٥

.(١)ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ສໟ໭ ໦໣ ດຒ໗ອ


໮໫໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຖ໌໤ຳ :ໝຎ໗ ،ຖ໣ຎຼໟຍ ໲ຑ຃ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
๼ ໜຑ ໪ໟ ෲຍ ຐຘ໛ ຎ๰໴ືຎ໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ທ຃ ໦໣ :ໝ໮໘໳
໒ໟ຃ ຓ໮ໄວ ໞ
.(٢)ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໪ໟ ໊໓ອ໭ ،ດຌ໴ّຳ ໒ໟ຃ ໪໨໋ ຎ຤໣໭ ،ດ໨ິຣ
໦໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໥ຎໜິ໣ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
ຐຘໜ໳໭ ،ຐ໧ຫ ໞ
๼ ໛ ໪ໟ ຮ໔໐໳ ໰ຘ๼ຣ ໊ຟຮ໳ ໢ໟ ຎ໨ຘ໌໴ື ໦໣ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ອຍຯ
໒ໟ຃ ໪໨໋ ໲຤໣໭ ،ດ໨ິຣ ໒ໟ຃ ،໪ຘຑّຍຩ ຎ໬ຘ໌໓ອ ສ໳ ໞ
๼ ໛໭ ،ຎ໫ຎໄວ ຓ໮ໄວ ໞ
๼ ໜຑ ໪ໟ
.(٣)ດຟອຩ ໒ໟ຃ ໪ໟ ໊໓ຮທ໭ ،ດຌ໴ّຳ
ໞຟຮໟຍ ໥ّ ງ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໥ຎ໫ّ ສໟຍ ຮ໴ຸຑ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
ຓ໮ໄວ ໝ໭ّ ຄຑ ໪໠໫຃ ໦໣ ຝຮວ ຍຫງ ໪໠໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ໰ໟງ ຝຮຨ໴ໟ
ෲຍ ໩ຎຟຎ໧ ໩ຎທ຃ ຍຫຈ໓ ،໪໴ທຄ໳ ໰ຘ๼ຣ ຓ໮ໄວ ໞ
๼ ໜຑ ັສّ ໘໳ ໝະ໳ ໢ໟ ໢
ّ ປ ،໪ຑ໮໧ຫ ຓຮ໔໐໣
໲໨໠ຳ ،໚ໄ໋຃ ໲໨๼໣ ຐ໠ໃຍ ،໚ຒຟ຃ ໲໨໋ຩຍ ،໚ໄ໋຃ ໲໨໠ຳ ໱ສຒ໋ :ໝຎ໘໓ ،໰ໟຎ໌ທ
ّ ຣ໭ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໮ຑ຃ ໝຎ໗໭ :ໝຎ໗ ،໚ໟ ຎ໬ເ໗຃ ດຟຎຣ
໥຃ ෲຍ ໰໠໋ ໖

ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤١ ຏຎຑ ،٤٤١ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٩ ຏຎຑ ،٢٥٧ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ
.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪ຒຳຎ໨໳ ຎ໣໭ ອຍະ໤ໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤١ ຏຎຑ ،٤٤٠ :١٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٩ ຏຎຑ ،٢٥٦ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٥٦

.(١)ໝຬຑ ຎ໣ ໲ໄ໌໳
ຓອຎ໳ະໟ ໲ຸ໤ໟຍ ດ໠໴ເ໓ ໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ຓຮ໴ຜໜໟຍ ອຎຒວ໷ຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ

 W‫א‬
໦໨ິໟຍ ໦໣ ໪໧๼຃໭ ،ດ໣ຎّ໋ ຓອ໮ຼຑ ໡ຎ໌ໄໟຍ ໡ຎ໌ໃງ ຏຎຒ຤ຘຳຍ ໲໓ ໝຎໜືງ ໻
.ອຎຒວ໷ຍ໭ ຕຎ໳໵ຍ ໪໴໓ ຕຩອ໭໭ ،ຎ໬໴ໟງ ໮໋ສ໤ໟຍ໭ ດຑ໭ສ໨໤ໟຍ ຓສ໴໤຤ໟຍ ໝຎຼຨໟຍ໭
:ຕຎ໳໵ຍ ຎّ໣຃
‫ﻋﲆ ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ :ຎ໬໨໤໓
‫ﻭﻳﻄﻌﻤﻮﻥ ﱠ ﹶ ﹶ‬
‫اﻟﻄﻌﺎﻡ ﹶ ﹶ ﹸ ﱢ‬
.(٢) ‫ﺣﺒﻪ‬
‫أﻣﻮاﳍـﹸ ﹾﻢ ﹺﰲ ﹶ ﹺ ﹺ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﹶ ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ﻛﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﹸ ﹾ ﹺ ﹸ ﹶ‬
‫ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﹶ ﹸ ﹺ‬ :໰ໟຎ໌ທ ໪ໟ໮໗ :ຎ໬໨໣໭
‫ﻣﺜﻞ ﱠ ﹶ‬ ‫ﹶ‬
‫ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒ ﹴﺔ ﻭاﷲﹸ ﹶ ﹺ ﹸ ﹺ‬ ‫ﻛﻞ ﹾ ﹶ ﹴ ﹺ‬ ‫ﹴ‬
‫ﻳﻀﺎﻋﻒ ﹶ ﹾ‬
‫ﳌﻦ ﹶ ﹶ ﹸ‬
‫ﻳﺸﺎء ﹶﻭاﷲﹸ‬ ‫ﺳﻨﺒﻠﺔ ﹶ ﹸ ﹶ ﱠ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺳﻨﺎﺑﻞ ﹺﰲ ﹸ ﱢ ﹸ ﹸ‬
‫ﺳﺒﻊ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ‬ ‫ﺣﺒﺔ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ‬
‫أﻧﺒﺘﺖ ﹶ ﹾ ﹶ‬ ‫ﹶﱠ‬
.(٣) ‫ﻋﻠﻴﻢ‬‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬
‫ﻭاﺳﻊ ﹶ ﹲ‬ ‫ﹶ ﹲ‬
ຮ໣຃ ຀ຎ໴ຣງ ສຼ໘ຑ ໡ຎ໌ໄໟຍ ໡ຎ໌ໃງ ໲໓ ໪ໟຍ໮໣຃ ໖໔໨໳ ໦໣ ໥ّ ຃ :໲໓ ໚
ّ ື ໻໭
.໰ໟຎ໌ທ ໪๼໠ໟຍ ໞ໴ຒຳ ໲໓ ຎ໬໘໔໧຃ ສ໗ ໥໮ໜ໳ ‫ ـ‬໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໰ໟງ ດຑຮ໗ ‫ ـ‬ດّ໤຋໷ຍ

.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٩ ຏຎຑ ،٢٥٣ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


.٨ :ດ໳໵ຍ ،໥ຎິ໧໹ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٢
.٢٦١ :ດ໳໵ຍ ،ຓຮ໘ຒໟຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٥٧

໲໓ ດົ
๼ ຎວ໭ ،໡ຎ໌ໃ໹ຍ ຩອຍ໮໤ໟ ດ໣ّ ຎ໋ :໦໴໋໮໧ ໰໠໋ ໲໬໓ :ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ຎّ໣຃໭
.໢ທຂ໤ໟຍ ໲໓ ໡ຎ໌ໃ໹ຍ
:ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ຎّ໣຃
໦ຑ ຮ໔໌ຟ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໤໓
໪ໟ ෲຍ ໊຿໭ ໦໣ຆ໣ ດ໋໮ຟ ໊ຒື຃ ໦໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໕ຩຎຼ
๼ ໟຍ ສ໤ّ ຤໣
.(١)ຎ๰໌໴໤ຟ ໥໼໘ຜໟຍ ຎ໬໨໋ ອສຼ໳ ،ດ໨๼ຠໟຍ ໲໓ ຓສ຋ຎ໣
໊ຒື :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ອຎິ໳ ໦ຑ ໞ໴ເ໓ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
.(٢) ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴໋ຎ໤ຳງ ສໟ໭ ໦໣ ຓອຮّ ຤໣ ໝສ໌໳ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໦໣ ດ໌ຑອ຃
໢໌ໃ຃ ໥໷ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪ౠ໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຮ໴ຼຑ ໲ຑ຃ ໦໋ :ຎ໬໨໣໭
ຎ໣໭ :ຖ໠໗ ،ັຎ໨ໟຍ ໦໣ ຎ๰໘໓຃ ໢໌ໃ຃ ໥຃ ໦໣ ໲
ّ ໟງ ຐ
ّ ຣ຃ ໦໴໤໠ິ໤ໟຍ ໦໣ ໼
๰ ຟອ
.(٣)໥໭ສ໳ະ໳ ໭຃ ،໒ໟ຃ ດ຋ຎ໣ :ໝຎ໗ ‫؟‬໖໓໷ຍ
ຎ໤໬໴຤໴຤ົ ໲໓ ໢໠ິ໣໭ ໱ອຎຨຒໟຍ ໯໭ອ ສ໘໓ ،ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໕ຮໃ ໦໣໭

ّ ຒ໨ໟຍ ຀ຎິ໧ ໦໣ ສຣ຃ ໰໠໋ ຕຮ໏ ຎ໣ :ຖໟຎ໗ ຎ໬໧๼຃ ،ດຸ຋ຎ໋ ໦໋ :ຍ๰ສ໨ິ໣ ຎ໤໫ຮ໴໏໭

،ຓສ຋ຎ໤ໟຍ ຏຍຩກ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٣ ຏຎຑ ،٣٢٣ :٢٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٦٧ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ ‫ ـ‬١
.໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ສّ໤຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ຮ໔໌ຟ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໪໴໓ ໦ໜໟ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ
،ຓສ຋ຎ໤ໟຍ ຏຍຩກ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٣ ຏຎຑ ،٣٢٤ :٢٤ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٦٧ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ ‫ ـ‬٢
.໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ໦໣ ດ໌ຑອ຃ ໊ຒື຃ ໦໣ ໪໴໓໭ ،٤ ບ໳ສ຤ໟຍ
.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٢ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٢٠٥ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٥٨


ّ ຒ໨ໟຍ ໥ຎ໛ ໦ໜໟ໭ ،ຎ໬ຘ໳຃ອ ຎ໣໭ ،ດຠ໳ສວ ໰໠໋ ຕຮ໏ ຎ໣ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ

ّ ປ ،຀ຎເ໋຃ ຎ໬໌ໄ๼ ໘໳ ໢
ّ ປ ຓຎຸໟຍ ຢຑຫ ຎ໤ຑّອ໭ ،ຎ໫ຮ໛ຫ ຮຜໜ໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ

๼ ງ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ໦ໜ໳ ໢ໟ ໪໧๼ຄ໛ :໪ໟ ຖ໠໗ ຎ໤ຑّຮ໓ ،ດຠ໳ສວ ໖຋ຍສົ ໲໓ ຎ໬ຜ໌ຒ໳
.(١)ສໟ໭ ຎ໬໨໣ ໲ໟ ໥ຎ໛໭ ،ຖ໧ຎ໛໭ ຖ໧ຎ໛ ຎ໬໧๼ງ :ໝ໮໘໴໓ !ດຠ໳ສວ
ຕຮ໏ ຎ໣ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨໠ໟ ຓٍ ຃ຮ໣ຍ ໰໠໋ ຕຮ໏ ຎ໣ :ຎ๰ເ໳຃ ຖໟຎ໗໭
ෲຍ ໩ຮ໣຃໭ ،ຎ໫ຮ໛ຬ໳ ໪໌໤ຳ຃ ຖ໨໛ ຎ໤ໟ ‫؛‬໲໨ຟ໭ّ ະຘ໳ ໥຃ ໞຒ໗ ຖໜ໠໫ ،ດຠ໳ສວ ໰໠໋
ຎ໣ ຎ໬໨໣ ຎ໬໠຋໼ວ ໲໓ ໱ສ໬໴໓ ຓຎຸໟຍ ຢຑຬ໴ໟ ໥ຎ໛ ໥ງ໭ ،ຐຼ໗ ໦໣ ຖ໴ຒຑ ຎ໫ຮຸ๼ ຒ໳ ໥຃
.(٢)໦
ّ ໬໌ິ໳
:ດ๼ົຎຨໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ຎّ໣຃໭
ຎ໤ّ ໟ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໢ໟຎຳ ໦ຑ ໡ຎຸ໫ ດ຤໴຤ົ :ຎ໬໨໤໓
ຎ໬໴໠໋ ດ໤ໃຎ໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຮ໣຃ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໞຘ໗
ດປ໼ປ ຎ໬໴໠๼ິທ໭ ،ຎ໬໴ທຄທ໭ ،໡ຎ໳ّ຃ ດປ໼ປ າ໴໤໋ ຖ໨ຑ ຀ຎ໤ຳ໷ ຎ๰໣ຎ໌ໃ ຬຨຘ๼ທ ໥຃ ໡໼ິّ ໟຍ
.(٣)໡ຎ໌ໃ ໡ຎ໳ّ຃ ດປ໼ປ ດຒ໴ຼ໤ໟຍ ໞ໫໷ ໊໨ຼ໳ ໥຃ ດ໨๼ິໟຍ ໚ໟຬຑ ຕຮຠ໓ ،໡ຎ໳ّ຃

໦໨ຳ໭ ،٧٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨٨٨ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،٣٨١٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٩ :٤ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬١
،٣٦٥ :٢ ດ໳ຎ໬໨ໟຍ໭ ດ໳ຍສຒໟຍ໭ ،໦ຘ໤ໟຍ ໲໓ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ١٩٩٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٤٣ :١ ໪ຟຎ໣ ໦ຑຍ
.١٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ຎ໬໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ດຠ໳ສວ ຐ໗ຎ໨໣໭ ،١١ :٢٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ :ຮ່໧ຍ໭
໊໣ ، ٧٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨٨٨ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،٣٨١٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧٨ :٤ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٢
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ٢٣٧٨٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٧ :٧ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
:٣ ໲໓ຎໜໟຍ໭ ،١٩٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໢ທຄ໤ໟຍ ໲໓ ໡ຎໜຣ໷ຍ ຏຎຑ ،ໞ໛ຂ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،١٩٣ :٢ ໦ຳຎ຤໤ໟຍ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٥٩

:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໢ທຄ໣ ໲໓ ໡ຎ໌ໃ໹ຍ ູ໮ຼຨຑ ຩອ໭ ຎ໣ ຎّ໣຃໭


ໞຘ໗ ຎ໤ّ ໟ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ຮ໤໋ ຓຮຒຘ໌໣ ໞຜ໤໓

ّ ໛໭ ،ມ໮ິ໤ໟຍ໭ ຩຍ໮ິໟຍ ໢ືຎ໫ ໲໨ຑ ຀ຎິ໧ ໦ິຒໟ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ
ّ ໬ໟ ໞ໤໌໳ ໡໼ّິໟຍ ຎ໤໬໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
໦ ّ ໠໋ ໥ຎ໛໭ ،ຩຮຑ ໻໭ ຮّ ຣ ໦໣ ໦໴ໜຘຸ໳ ໻
.(١)໢ທຄ໤໠ໟ ໡ຎ໌ໄໟຍ
ດّ໤຋໷ຍ໭ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໢ທຄ໣ ໲໓ ໡ຎ໌ໄໟຍ ໡ຎ໌ໃງ ໥ّ ຃ :ຍຬ໫ ໦໣ ໦ّ໴ຒຘ໴໓
໦໣ ໪๼໧຃໭ ،໒໴໨຤ໟຍ ້ຮຸໟຍ ໪໴ໟງ ຏສ໧ ສ໗ ،໪໴໓ ຏ໮໏ຮ໣ ຮ໣຃ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋
.ຕຎ຤ໟຎຼໟຍ ຕຎ໴໗ຎຒໟຍ໭ ຕຎ໋ຎໄໟຍ

 W‫א‬
:໪໠ເ໓ ໰໠໋ ໝ๼ ສທ ດّ໣ຎ໌ໟຍ໭ ດ๼ົຎຨໟຍ ໦໣ ຓຮ໴ຜ໛ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຕຩອ໭ ສ໗
:໦໴ຘ໔຋ຎໃ ໰໠໋ ໲໬໓ ،ດ๼ົຎຨໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຎّ໣຃
:຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ຳ ໞເ໓ ໰໠໋ ຎ໬໗໼ໃຈຑ ຖ๼ໟຩ ໲ຘ๼ໟຍ ໲໫໭ :໰ໟ໭໷ຍ ດ໔຋ຎໄໟຍ

ບ໳ສ຤ໟຍ ،໢ທຄ໤ໟຍ ຫຎຨ๼ທຍ໭ ດຒ໴ຼ໤ໟຍ ໞ໫໷ ໥ຍຮ໴ຠໟຍ ໰໠໋ ຐຠ໳ ຎ໣ ຏຎຑ ،ະ຋ຎ໨ຠໟຍ ຏຎຘ໛ ،٢٠٩
.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١
ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٢٠٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໢ທຄ໤ໟຍ ໲໓ ໡ຎ໌ໃ໹ຍ ຏຎຑ ،ໞ໛ຂ໤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،١٩٥ :٢ ໦ຳຎ຤໤ໟຍ ‫ ـ‬١
.١٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٦٧ ຏຎຑ ،٢٣٨ :٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦٠

໦໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໪๼໠ໟຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ອຎ໤ّ ໋ ໦ຑ ດ໳໭ຎ໌໣ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
຀ຎ໤ໟຍ ໰໘ຳ ໦໣໭ ،ດຒ໗ອ ໖ຘ໋຃ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ຀ຎ໤ໟຍ ໪໴໓ ສຟ໮໳ ໊຿໮໣ ໲໓ ຀ຎ໤ໟຍ ໰໘ຳ
ຎ໤๼໧ຄໜ໓ ຎ๰ິ໔໧ ຎ໴ຣ຃ ໦໣໭ ،ຎ๰ິ໔໧ ຎ໴ຣ຃ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ຀ຎ໤ໟຍ ໪໴໓ ສຟ໮໳ ໻ ໊຿໮໣ ໲໓
.(١)ຎ๰໌໴໤ຟ ັຎ໨ໟຍ ຎ໴ຣ຃
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋ ໦໋ ،໲ໟຎ໤ຜໟຍ ຓະ໤ຣ ໮ຑ຃ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
ຎ๰໨໣ຆ໣ ໰໘ຳ ໦໣໭ ،ດ໨๼ຠໟຍ ອຎ໤ປ ໦໣ ෲຍ ໪໤໌ໃ຃ ້໮ຟ ໦໣ ຎ๰໨໣ຆ໣ ໢໌ໃ຃ ໦໣ :ໝຎ໗
.(٢)໡໮ຘຨ໤ໟຍ ໖໴ຣຮໟຍ ໦໣ ෲຍ ໩ຎ໘ຳ ຄ໤໇ ໦໣
໡໮໳ ຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ຳ ໞເ໓ ູ໮ຼຨຑ ຓຩອຍ໮ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໲໫໭ :ດ໴໧ຎຜໟຍ ດ໔຋ຎໄໟຍ
:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ສ໨໋ ຀ຍອ໮ືຎ໋
໰໘ຳ ໦໣ :ໝຎ໗ ،໩ຩຎ໨ຳຈຑ ໲໨຋ຍສ໤ໟຍ ອຎّ໴ຳ ໲ຑ຃ ໦ຑ ສّ໤຤໣ ໦໋ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣
໦໴ິ຤ໟຍ ຮໜິ໋ ໰໘ຳ ໦໤໛ ໥ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ຮຒ໗ ສ໨໋ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ໡໮໳
.(٣)໪໌໣ ສ໬ື໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
:ຓຮ໴ຜ໛ ໲໬໓ ،ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຎّ໣຃໭
໥ّ ງ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،ຖທຎ໣ ໪໣ّ ຃ ໥ّ ຃ :ຓຩຎຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ໦໋ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣

ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٤ :٢ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤١ ຏຎຑ ،ຓຎ໛ະໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٨ :٤ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬١
.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ດ໗ສຼໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٤٩ ຏຎຑ ،٤٧٣ :٩ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،١٧٢٤
.٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦٦ :ໝຎ໤໋໷ຍ ຏຍ໮ປ໭ ،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٦ ຏຎຑ ،ຮ໔ໜໟຍ໭ ໥ຎ໤໳໹ຍ ຏຎຘ໛ ،٢٠٦ :٢ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٢
.٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧١ ຏຎຑ ،٣٢٤ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٦١

໲໘ຳ :ໝຎ໗ ‫؟‬ໞເ໓຃ ດ໗ສຼໟຍ ໱


ّ ຄ໓ :ໝຎ໗ ،໢໌໧ :ໝຎ໗ ‫؟‬ຎ໬໨໋ ໕ສّ ຼທຄ໓ ،ຖທຎ໣ ໲໣ّ ຃
.(١)ດ໨໳ສ໤ໟຎຑ ສ໌ຳ ໝກ ດ໳ຎ໘ຳ ໚໠ຘ໓ :ໝຎ໗ ،຀ຎ໤ໟຍ
໲໘ຳ :ໝຎ໗ ‫؟‬ໞເ໓຃ ດ໗ສຼໟຍ ໱
ّ ຄ໓ :ຖ໠໗ :ໝຎ໗ ໪๼໧຃ ຎ๰ເ໳຃ ໪໨໋ ຩອ໭ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
.(٢)຀ຎ໤ໟຍ
ّ ຃ :ັຎຒّ໋ ໦ຑຍ ໞຌຳ ສ໗ ໪๼໧຃ ໩ຮ໴ິ໔ທ ໲໓ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭

ໞ໫ຄຑ ຍ໮ປຎ໐ຘຳຍ ໦໴ຣ ອຎ໨ໟຍ ໞ໫຃ ໰ໟງ ຍ໭ຮທ ໢ໟ຃ ،຀ຎ໤ໟຍ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬ໞເ໓຃ ດ໗ສຼໟຍ
‫ﹺ ﹺ‬ ‫أﻓﻴﻀﻮا ﹶ ﹶ ﹺ‬
‫ ﹶ ﹾ ﹺ‬ :ດ໨๼ຠໟຍ
‫ﻣﻦ ﹾاﳌـﹶﺎء ﹶ ﹾأﻭ ﱠﳑﺎ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ‬
.(٤)(٣)‫ ؟‬‫رزﻗﻜﻢ اﷲﹸ‬ ‫أﻥ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ‬
‫ﻋﻠﻴﻨﺎ ﹶ‬
،໢໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໰ທ຃ ຍ๰ສ໌ຳ ໥ّ ຃ :ຎ๰ເ໳຃ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ຎ໬໨໣໭
:ໝຎ໘໓ ،ຍ๰ຮຌຑ ຮ໔຤໓ :ດ໳ຍ໭ອ ໲໓໭ .຀ຎ໤ໟຍ :ໝຎ໗ ‫؟‬໚໴ໟງ ຐຠ໋຃ ດ໗ສຼໟຍ ໱
ّ ຃ :ໝຎ໘໓
ຖ໧ຎ໛ ສ໌ຳ ໡ّ ຃ ໥ّ ງ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ສ໌ຳ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،າ໧຃ ໦໋໭ .ສ໌ຳ ໡ّ ໷ ໩ຬ໫
໲໓໭ .຀ຎ໤ໟຎຑ ໚໴໠໋໭ ،໢໌໧ :ໝຎ໗ ‫؟‬ຎ໬໨໋ ໕ສّ ຼທ຃ ໥຃ ຎ໬໌໔໨໴໓຃ ،ດ໗ສຼໟຍ ຐ
ّ ຤ທ
.຀ຎ໤ໟຍ ຎ໬໨໋ ໲໘ິ໳ ໥຃ ຓຩຎຒ໋ ໦ຑ ສ໌ຳ ຮ໣຃ ໢໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໥ّ ຃ :ດ໳ຍ໭ອ
຾໌ຑ ໝຎ໗ ສ໗໭ .໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ສ໨໋ ຕຎຑຮ໘ໟຍ ໢່໋຃ ໦໣ ຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ຳ ໥ّ ຃ :໰໠໋ ໝ๼ ສ໓
໰໘ຳ ໱ຬໟ๼ຍ ຏ໮໧ຫ ෲຍ ຮ໔໏ ສ໗໭ .຀ຎ໤ໟຍ ໲໘ິຑ ໪໴໠໌໓ ໪ຑ໮໧ຫ ຕຮຜ໛ ໦໣ :໦໴໌ຑຎຘໟຍ

.٢٥٥ :٦ ໲຋ຎິ໨ໟຍ ໦໨ຳ໭ ،٢١٩٥٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٨٥ :٦ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣ ‫ ـ‬١


.٢١٩٥٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٨٤ :٦ ໩ສ໨ິ໣ ໲໓ ສ໤ຣ຃ ໩໮຤໧ ໯໭ອ໭ ،٢٥٤ :٦ ໲຋ຎິ໨ໟຍ ໦໨ຳ ‫ ـ‬٢
.٥٠ :ດ໳໵ຍ ،໑ຍຮ໋໷ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
.٥٠ :ດ໳໵ຍ ،໑ຍຮ໋໷ຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٢١٥ :٧ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬٤
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦٢

.(١)!໩ຎ໴ຣ຃໭ ຍ๰ສຣ
ّ ໮໣ ຎ๰໨໣ຆ໣ ໼
๰ ຟອ ໰໘ຳ ໦໤ຑ ໒໴ໜ໓ ،ຐ໠ໜໟຍ

 W‫א‬
໚ໟຫ ໰໠໋ ຺
๼ ໧ ຎ໤໛ .ດຒ໴ຼ໣ ໭຃ ،ດ໋ະ໓ ສ໨໋ ຓສ໳ສື ດ຤໴ົ :໲໫ ດວຮຼໟຍ
ຐ຋ຎຼ໣ ໲໓ ຎ໬໴ໟງ ້ຮຸໟຍ ຏສ໧ ໲ຘໟ๼ຍ ດ຤ຟຍຮໟຍ ອ໮໣໷ຍ ໦໣ ໲໫໭ .(٢)ດ໐໠ໟຍ ຏຎຑອ຃
າໟຎຠ໤ໟຍ ໲໓ ،຀ຎິ໨ໟຍ ໭຃ ໝຎຟຮໟຍ ໦໣ ຀ຍ໮ຳ ،๰ຎ໘໠ໄ໣ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃
.ດّ໣ຎ໌ໟຍ ໭຃ ດ๼ົຎຨໟຍ
໦ຑ ດ໳໭ຎ໌໣ ດ຤໴຤ົ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣ ຎ໬ຘّ໴໋໭ຮຸ໣໭ ຎ໬ຑຎຒ຤ຘຳຍ ໰໠໋ ໝ๼ ສ໳໭
،ໞວຩ຃ :໲ໟ ໞ໴໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ຖ໧ຫຄຘຳຍ :ໝຎ໗ ،ຐ໫໭
໪ຘ໌໤ິ໓ ،໪ທ໼ົ ໰ເ໗ ໰ຘ๼ຣ ຖິ໠ຠ໓ ،໪ຘ໴ຑ ໲໓ ໩໼
๼ ຼ໣ ໲໓ ໪ທສຟ໮໓ ،ຖ໠ວສ໓
.(٣)ຎ໨ໟ ຖ໧ຎ໛ ໲ຘ๼ໟຍ ດວຮ๼ຼໟຍ ໢ຣອຍ໭ ... :ໝ໮໘໳໭ ،໪ຑّອ ໲ຟຎ໨໳
໢໬຋ຎຸ໧ງ໭ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຖ໴ຒໟຍ ໞ໫຃ ໰໠໋ ຀ຍຮ໌ຸໟຍ ໝ໮ວຩ ໦໣ ຩອ໭ ຎ໣໭
຀ຎິ໨ໟຍ ຀ຎໜຑ໭ ໢໬຋ຎໜຑ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ຮ໌ຸໟຍ໭ ຀ຎປຮໟຍ ໢໫ຩຎຸ໧ງ໭
໲໓ ໦໣ ໦
ّ ໬໌໤ິ໳ ໥ຎ໛ ບ໴຤ຑ ،ຮຘິໟຍ ຀ຍອ໭ ໦໣ ໦
ّ ໬ຣຎ໴ົ໭ ໦
ّ ໬ທຍ໮ົ຃ ້ຎ໔ທອຍ໭

.٥٠ :ດ໳໵ຍ ،໑ຍຮ໋໷ຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،٢١٥ :٧ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ ‫ ـ‬١


ຝຎທ໭ ،ລຮົ ຓّຩຎ໣ ،٢١٧٤ :٢ ຏຮ໌ໟຍ ໥ຎິໟ໭ ،ລຮົ ຓّຩຎ໣ ،٥١٥ :໦໴໌ໟຍ ຏຎຘ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٢
.ລຮົ ຓّຩຎ໣ ،٢٨٧ :٤ ັ໭ຮ໌ໟຍ
.١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ຓອຎ໳ຯ ໞເ໓ ຏຎຑ ،ّພ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٧٩ :٤ ໲໓ຎໜໟຍ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٦٣

.າ໠ຠ໤ໟຍ
໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،ຐໟຎ໏ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ດ຤໴຤ົ ໲໔໓
:໊຿໮໤ໟຍ ຍຬ໫ ໰ໟງ ຖ໴໬ຘ໧ຍ ຎ໤ّ ໠໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໴ّປຮ໣ ໪ທສຸ໧ຄ໓ ،໡໼ّິໟຍ
ຏຍຮຘໟຍ ຮ໴໏ ໯ຮຜໟຍ ຓຎ໘ິ໤ຑ ຎ๰໨໴ິຣ ໮໘ິທ ດ໴໠ຒໟ

.(١)໩ຎຘຑ຃ ຍ໭ :ຮຘິໟຍ ຀ຍອ໭ ໦໣ ດ໴໛ຎຑ ຖຣຎຼ໓


໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،໑໮໔ໜ໤ໟຍ ໥໭ອຎ໫ ໲ຑ຃ ຓຮຒຘ໌໣ ໲໓໭
໪໴ປຮທ ຎ໤໛໭ ،໥໭ສຸ໨ທ ຎ໤໛ ،໻ :ໝຎ໘໓ ،໪ທສຸ໧ຄ໓ ،໲໧ສຸ໧຃ :໲ໟ ໝຎ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ
:໪ທສຸ໧ຄ໓ :ໝຎ໗ ،໩ຮຒ໗ ສ໨໋
໪໴ّ໛ະໟຍ ໪໤່໋໷ ໞ໘໓ ໦໴ິ຤ໟຍ ນສຟ ໰໠໋ ອຮ໣ຍ

،໲໧ຩຯ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ :ໝຎ໗ ،ຕອຮ໤໓ ،ຮ໣ :ໝຎ໘໓ ،ຎ໧຃ ຖໜິ໣຃ ໰ໜຑ ຎ໤ّ ໠໓ :ໝຎ໗
:໪ທສຸ໧ຄ໓ :ໝຎ໗ ،໲໧ຩຯ
໙ຎໜຒຑ ໱ສ໌ຳຎ໓ ໦໴ິ຤ໟຍ ໰໠໋໭ ໙໻໮໣ ໲ຑສ໧ຎ໓ ໲໣໮໗ ໢໳ຮ໣ ຎ໳

ຎຑ຃ ຎ໳ :໲ໟ ໝຎ໗ ،໦ຘໜຳ ໥຃ ຎ໤ّ ໠໓ :ໝຎ໗ ،຀ຎິ໨ໟຍ ພ໳ຎ໬ທ໭ ،໰ໜຒ໓ :ໝຎ໗
ّ ປ ،ດ໨๼ຠໟຍ ໪໠໓ ຓຮຸ໋ ໰ໜຑຄ໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ສຸ໧຃ ໦໣ ،໥໭ອຎ໫
ໞ໌ຟ ໢
໰ໜຑຄ໓ ໦໴ິ຤ໟຍ ໲໓ ສຸ໧຃ ໦໣ :ໝຎ໘໓ ،ສຣຍ໮ໟຍ ໎໠ຑ ໰ຘ๼ຣ ຍ๰ສຣຍ໭ ຍ๰ສຣຍ໭ ຺໘໨໳

.٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٣ ຏຎຑ ،٢٠٩ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦٤

.(١)ດ໨๼ຠໟຍ ໪໠໓ ໰ໜຒ໓ ໩ຮ໛ຫ ໦໣ :ໝຎ໗ ໢


ّ ປ ،ດ໨๼ຠໟຍ ໪໠໓ ຍ๰ສຣຍ໭
ລຮຼ໴ໟ໭ ،້໮໣ສໟຍ ອّ ສຘ๾໠໓ ໢໬໠ຜ໤ໟ໭ :ດຑສ໨ໟຍ ຀ຎ໋ຩ ໲໓ ຩອ໭ ຎ໣໭
.(٢) ໥໮ّຟຎ໌ໟຍ ພ
ّ ໌໳໭ ،໥໮ّຟຎເໟຍ ພ
ّ ເ໳໭ ،໥໮ວອຎຼໟຍ

 W‫א‬

๼ ຟ ໪ໟ໮໘ໟ ‫؛‬໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳຮຑ ໰ّຳຄຘ໳ ໥຃ ໢໠ິ໣ ໞ ๼ ໜໟ ໲໐ຒ໨໳
‫ﹺ‬
‫أﺳﻮة ﹶ ﹶ ﹶ ﹲ‬
:໲ّຳຄຘໟຍ ຕຍຩຮ໔໣ ໦໣໭ ،(٣) ‫ﺣﺴﻨﺔ‬ ‫ﻟﻜﻢ ﹺﰲ ﹶ ﹸ‬
‫رﺳﻮﻝ اﷲﹺ ﹸ ﹾ ﹶ ﹲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﹶ ﹸ ﹾ‬ ‫ ﹶ ﹶ ﹾ‬ :໼໋໭
‫ﻟﻘﺪ ﹶ ﹶ‬
໲໓ ຍ๰ອຍຮ໣ ໚ໟຫ ໪໨໣ ອຮّ ໜທ ສ໗ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໧໷ ‫؛‬ສ໴໘໔ໟຍ ໰໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ ໮໫
໪ّ໤໋ ໰໠໋໭ ،(٤)໢໴໫ຍຮຑງ ໩ສໟ໭ ໰໠໋ ໰ໜຑ ສ໘໓ ،໰๼ຘື ໒໗ຍ໮໣໭ ،ຓສ໳ສ໋ ຕຎຒຳຎ໨໣
ّ ໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໡ّ ຃ (٦)ສຳ຃ ຖ໨ຑ ດ໤ໃຎ໓ ໰໠໋໭ ،(٥)຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ຳ ຓະ໤ຣ
໦ຑ ໲

.٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٣ ຏຎຑ ،٢١٠ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


.້໮໣ສໟຍ ໑ອຬຘ໠໓ :໪໴໓໭ ،٦٠٦ :ໝຎ໤໋໷ຍ ໝຎຒ໗ງ໭ ،٥٧٨ :ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ‫ ـ‬٢
.٢١ :ດ໳໵ຍ :ຏຍະຣ໷ຍ ຓອ໮ຳ ‫ ـ‬٣
:٢ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ໭ ،٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٨٧ ຏຎຑ ،٢٨١ :٣ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٤
:٣ ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ໭ ،٢٣١٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٨٠٧ :٤ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،١٣٠٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٥
.١٥٨٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٠٦ :١ ໪ຟຎ໣ ໦ຑຍ ໦໨ຳ໭ ،٣١٢٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٩٣
.໒๼໨ຼ໤ໟຍ ດ໣ّສ໘໣ ،٧٣ :١ ດ໤໌໨ໟຍ ໡ຎ໤ທ໭ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٥
ຏຎຑ ،ດّຠ຤ໟຍ ຏຎຘ໛ ،٥٢٥ :١ ໲໓ຎໜໟຍ໭ ،٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٧ ຏຎຑ ،٣٧٤ :٦ ຕຎຟອສໟຍ ຮ຋ຎຼຑ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٦
،٥١ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٣٩٠ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ສໟ໮໣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٦٥

ຮ໔໌ຟ ໪ّ໤໋ ໦ຑຍ ໰໠໋໭ ،(١)ຐ໫໭ ຖ໨ຑ ດ໨໣ກ ໪ّ໣຃๸ ໰໠໋໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຐໟຎໃ ໲ຑ຃
ໝຎຣ ສ໌ຳ ໰໠໋໭ ،(٣)ດປອຎຣ ໦ຑ ສ໳ຯ ໰໠໋໭ ،(٢)ຐໟຎໃ ໲ຑ຃ ໦ຑຍ
.໢໫ຮ໴໏໭ ،(٤)໪຿ຮ໣
໦໣ ໪ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໠໋ ໱ຮຠ໳ ຎ໣ ໰໠໋ ໰ໜຑ ສ໗ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪๼໧຃ ຎ໤໛
໢໬໴໠໋ ໯ສ໬ໟຍ ດّ໤຋຃ ຍຬໜ໫໭ ،(٥)ສ໳ຮຸທ໭ ໞຘ໗ ໦໣ ،໩ສ໘໓ ສ໌ຑ ໦໣ ຐ຋ຎຼ໤ໟຍ
ດໟຎຣ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ຍ໮໧ຎໜ໓ ،ຍຬ໫ ໰໠໋ ໢໬ທຮ໴ຳ ຕّຮ໤ຘຳຍ ສ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ
ຍຫງ ຎ๰ົ໮ຼວ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ຳ ໰໠໋ ມ໮໨ໟຍ໭ ຀ຍະ໌ໟຍ ດ໣ຎ໗ງ ໲໓ ຓສຣຍ໭

๼ ຣ ຍຫຈ໓ ،ດຑຂໜໟຍ໭ ໥ະ຤ໟຍ ໢໬໴໠໋ ໲ໟ໮ຘິ໳ ໪๼໧ຈ໓ ،໡ຍຮ຤ໟຍ ໡ّຮ຤໣ ຮ໬ື ໢໬໴໠໋ ໞ
๼໫

.١٤ ບ໳ສ຤ໟຍ
ຩ໭ຍຩ ໲ຑ຃ ໦໨ຳ໭ ،١٠٨ / ٩٧٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٧١ :٢ ໢໠ິ໣ ຢ໴຤ົ໭ ،٦١٣ :٢໰ຒ໘໌ໟຍ ຮ຋ຎວຫ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١
،٢٢٣ :٣ ໒๼໨ຼ໤ໟຍ໭ ،١٥٧٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٥٠١ :١ ໪ຟຎ໣ ໦ຑຍ ໦໨ຳ໭ ،٣٢٣٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢١٨ :٣
.٥ ໭ ٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ອ໮ຒ໘ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓ ຺๼ວອ ໦໣ ،ະ຋ຎ໨ຠໟຍ ຏຎຘ໛
،٩٠ :٢ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ໭ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃ ໦໣ ٨٧ ຏຎຑ ،٢٨٠ :٣ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭ ‫ ـ‬٢
.٣٤٣ :١ ດຑຎ໐ໟຍ ສຳ຃໭ ،١٢٤٦ ບ໳ສ຤ໟຍ
໦໣ ٨٧ ຏຎຑ ،٢٨٠ :٣ ດ໌໴ຸໟຍ ໞ຋ຎຳ໭໭ ،٥٢٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧٧ :١ ໪໴໘໔ໟຍ ໩ຮເ຤໳ ໻ ໦໣ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬٣
،٤ :ດ໳໵ຍ ،ຏຍະຣ໷ຍ ຓອ໮ຳ ຮ໴ິ໔ທ ،١١٩ :١٤ ໲ຒໃຮ໘ໟຍ ຮ໴ິ໔ທ໭ ،٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،໦໓ສໟຍ ຏຍ໮ຑ຃
.٢٨٤ :٢ ດຑຎ໐ໟຍ ສຳ຃໭
.١٣٠٤ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٥ :٢ ໱ອຎຨຒໟຍ ຢ໴຤ົ ‫ ـ‬٤
،٢٧ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٩١ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٤ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٧٤ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬٥
.١٥ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٠٤ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،٣ ບ໳ສ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦٦

.໢໬຋ຎໜຑ໭ ໢໬໋ະຟ ໡໮໳ ໚ໟຫ ໥ຎ໛ ໡ຍຮ຤ໟຍ ໡ّຮ຤໣ ໦໣ ຮືຎ໌ໟຍ ໡໮໴ໟຍ


໡ౠຮ຤໤ໟຍ ໥ّ ງ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ຎ຿ຮّ ໟຍ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،ຩ໮໤຤໣ ໲ຑ຃ ໦ຑ ໢໴໫ຍຮຑງ ໦໌໓
ຖໜຘ໫໭ ،ຎ໧຅ຎ໣ຩ ໪໴໓ ຖ๼໠຤ຘ๸ຳຎ໓ ،ໝຎຘ໘ໟຍ ໪໴໓ ໥໮໣ౢຮ຤໳ ດ໴ّ໠໫ຎຠໟຍ ໞ໫຃ ໥ຎ໛ ຮ໬ື
،ຎ໨ຑອຎເ໣ ໲໓ ໥ຍຮ໴໨ໟຍ ຖ໣ຮ຿຃໭ ،ຎ໧຅ຎິ໧໭ ຎ໨໳ອຍອຫ ໪໴໓ ໲ຒຳ໭ ،ຎ໨ຘ໣ຮຣ ໪໴໓
໲໓ ດ໣ຮຣ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳຮໟ ້ຮທ ໢ໟ໭ ،ຎ໨໠໘ປ ໦໣ ຎ໬໴໓ ຎ໣ ຐ໬ຘ໧ຍ໭
ຽອຄຑ ຎ໧ະ໳ະ໋ ໝౠ ຫ຃໭ ،ຎ໨໋໮໣ຩ ໞຒຳ຃໭ ،ຎ໨໧໮໔ຟ ມຮ໗຃ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡໮໳ ໥ّ ງ .ຎ໧ຮ໣຃
໦໴ິ຤ໟຍ ໞຜ໣ ໰໠໌໓ .຀ຎເ໘໧໻ຍ ໡໮໳ ໰ໟງ ຀໼ຒໟຍ໭ ຏຮໜໟຍ ຎ໨ຘປອ໭຃ ،຀໼ຑ໭ ຏຮ໛
ّ ປ ،໡ຎ່໌ໟຍ ຏ໮໧ຬໟຍ ໂ
:໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໝຎ໗ ໢ ๼ ຤໳ ໪໴໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ ໥ّ ຈ໓ ‫؛‬໥໮໛ຎຒໟຍ ໚ຒ໴໠໓
ຖ໧ຎ໛໭ ،๰ຎໜຣຎ຿ ໯ຮ໳ ໻ ໡ౠຮ຤໤ໟຍ ຮ໬ື ໞວຩ ຍຫງ ໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ໲ຑ຃ ໥ຎ໛
໥ຎ໛ ຮືຎ໌ໟຍ ໡໮໳ ໥ຎ໛ ຍຫຈ໓ ،໡ຎ໳ّ຃ ຓຮຸ໋ ໪໨໣ ໲ເ໤໳ ໰ຘ๼ຣ ໪໴໠໋ ຐ໠໐ທ ດຑຂໜໟຍ
໪໴໓ ໞຘ໗ ໱ຬໟ๼ຍ ໡໮໴ໟຍ ໮໫ :ໝ໮໘໳໭ ،໪຋ຎໜຑ໭ ໪໧ະຣ໭ ໪ຘຒ໴ຼ໣ ໡໮໳ ໡໮໴ໟຍ ໚ໟຫ
.(١)໪໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ໦໴ິ຤ໟຍ
:(໒໳ຮຸໟຍ ໪ຟຮ໓ ໰ໟຎ໌ທ ෲຍ ໞౠຠ໋) ດّຠ຤ໟຍ ໝ໮໘໳ ،ດ໴ຣຎ໨ໟຍ ຓອຎ໳ຯ ໲໓໭
໚ຑອຎຣ ໦໤ໟ ໦໛຃ ໢ໟ໭ ،ອ໭ສ໘໤ໟຍ ໙ຮຼ໧ ໦໋ ໲໨໗ຎ໋໭ ،ອ໮໫ສໟຍ ໲໨ທຮౠວ຃ ໦ຌ໠໓

ౠ ໴ໜຑ໷໭ ،຀ຎິ໣໭ ຎ๰ຣຎຒົ ໚๼໨ຑສ໧໸໓ ،๰ຎຒົຎ໨໣ ຓ໭ຍສ໌ໟຍ ໚ໟ ຐຼ໧ ໦໤ໟ໭ ،๰ຎຑອຎ຤໣
໰ຘ๼ຣ ،๰ຎ໔໬ّ ໠ທ໭ ،໙ຎ໫ຩ ຎ໣ ໰໠໋ ຎ๰໔ౡຳຄທ໭ ،໚໴໠໋ ຓ๰ ຮິຣ ‫؛‬ຎ๰໣ຩ ້໮໣ສໟຍ ໝສຑ ໚໴໠໋

.ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٦٩ :໦໴່໋ຍ໮ໟຍ ດ຿໭ອ໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٩٠ :໕໭ສຼ
๼ ໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬١
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٦٧

.(١)...ຏຎ໴ຘ໛໻ຍ ດ๼ຼ໏໭ ،ຏຎຼ໤ໟຍ ດ໋໮໠ຑ ຕ໮໣຃


໰໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ ດّ໴໋໭ຮຸ໣ ໲໓ ‫ ـ‬໡໼ّິໟຍ ໢໬໴໠໋ ໢໬໨໋ ຓຩອຍ໮ໟຍ ອຎຒວ໷ຍ໭
.ຮທຍ໮ຘໟຍ ສّ ຣ ຕຯ໭ຎຟ ສ໗ ،ຓຮ໴ຜ໛ ‫ູ ـ‬໮ຼຨໟຎຑ ຀ຍສ໬ຸໟຍ ສّ໴ຳ໭ ،ດّ໤຋໷ຍ

@éßýë@a@paìÜ•@‰bèþa@énîi@Ýçcë@äÛa@õbØi
@ @âýČÛa@éîÜÇ@´§a@óÜÇ@´Èºc@áèîÜÇ

 W‫א‬‫א‬
ດ๼ົຎຨໟຍ ບ໳ຩຎຣ຃ ໲໓ ‫ ـ‬໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໦໋ ຽຎ໔ຘຳຍ ສ໗
ຮ๶໛ຫ๶ ໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໣໹ຍ ໪ໄຒຳ ໞຘ໘໣໭ ດ໣໼໇ ໦໋ ຮຒວ຃ ໪໧๼຃ :‫ ـ‬ດّ໣ຎ໌ໟຍ໭
໢໬ທຍ໮ົ຃ ຖ໌໔ທອຍ໭ ،໪ໟ໮ຣ ໦໣ ໰ໜຑ຃ ໪๼໧຃ ໰๼ຘຣ ،໪໴໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ ໦໣ ຮຜ໛຃໭ ،໪ຒ຋ຎຼ໣
ّ ໬໠๼ໟຍ :ໝ໮໘໳ ໮໫໭ ໡ຎ໗ ໢
໲ຘ໴ຑ ໞ໫຃ ໰໘໠໳ ຎ໣ ໚໴ໟງ ໮ໜື຃ ໲໧๼ງ ໢ ّ ປ ،ພ໴ຠເໟຎຑ
.(٢)໱ສ໌ຑ

.٤٩٦ :ຮ໴ຒໜໟຍ ອຍະ໤ໟຍ ‫ ـ‬١


:١ ຓຍສ໬ໟຍ ຕຎຒປງ໭ ،٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٤ າ໠ຠ໤ໟຍ ،١٧٤ :໕໭ສຼ
๼ ໟຍ ໲ໟຎ໣຃ :ຮ່໧ຍ໭ ،١١ ‫ ـ‬٨ :ໞ຋ຎເ໔ໟຍ ‫ ـ‬٢
،٧ ຏຎຑ ،٢٤ :٢ ໦໴ໄ໤ິໟຍ ສ຋ຍຮ໓໭ ،٣٧ :٢٨ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،١٥٣໭ ١٥٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٨١
໒๼໨ຼ໤ໟຍ໭ ،٦٤٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٣٧ :١ ສ໤ຣ຃ ສ໨ິ໣໭ ،١٦٣ :٢ ໰ຒ໘໌ໟຍ ຮ຋ຎວຫ໭ ،٣٦٦ ບ໳ສ຤ໟຍ
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٦٨

໡໮໳ ໲໓ :ຓສ໳ສ໋ ຕຎຒຳຎ໨໣ ໲໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໨໣ ໚ໟຫ ອّຮໜທ ສ໗໭
،໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ດ໤ໃຎ໓ ຖ໴ຑ ໲໓ ،໩ສ໌ຑ໭ ،໩ສໟ໮໣ ໦໣ ໊ຑຎິໟຍ ໡໮໳໭ ،ຎ໬໠ຒ໗໭ ،໪ທຩ໻໭
.(١)໩ອຎ໔ຳ຃ ຾໌ຑ ໲໓໭ ،໩ຮຒ໨໣ ໰໠໋໭ ،໪ທຮຠຣ ໲໓໭
໪໴໠໋ ຮ໔໌ຟ ໲ຑ຃ ໦໋ ໪຤໴຤ົ ໲໓ ຮຑຎຟ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ :ດ๼ົຎຨໟຍ ໖໳ຮໃ ໦໤໓
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໧ອຍຯ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໝຎ໗ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
໰ໟງ ໡ຎ໗ ໢
ّ ປ ،ໞ໛ຄ໓ ،໪໨໣ ຎ໨໣ສّ ໘໓ ،๰ຍຮ໤ທ໭ ຍ๰ສຑຯ໭ ຎ๰໨ຒໟ ໦໤໳຃ ໡຃ ຎ໨ໟ ຕສ໫຃ ສ໗໭ ໪ໟກ໭
،๰ຍສ໳ສື ຀ຎໜຑ ໰ໜຑ ໩ຩ໮ຠຳ ຮວກ ໲໓ ໥ຎ໛ ຎ໤ّ ໠໓ ،ຕຎ໌໛ອ ໰໠๼ຼ໓ ،ຖ໴ຒໟຍ ດ໳໭ຍຯ
໲໓ ສ໌໗໭ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໡ຎ໘໓ ،໪ໟ ຎ๰໣ຎ່໋ງ໭ ໻
๰ ໼ຟງ ‫؛‬ຎ๼໨໣ ສຣ຃ ໪ໟຄິ໳ ໢໠໓
،໚ໟ໮ວສຑ ຎ໧ອ໭ຮິ໛ ຀໲ຸຑ ຎ໧ອຮຳ ຎ໤໓ ،ຎ໨ຘ໴ຑ ຖ໠ວຩ ສ໘ໟ ،໪ຑ຃ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໩ຮຠຣ
໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໲໧ຎທ຃ ،໲໨ຑ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໙ຎໜຑ຃ ຎ໤໓ ،ຎ໨ّ໤໏ ຀ຎໜຑ ຖ໴ໜຑ ໢
ّປ
ອ໭ະ໳ ໦໤ໟ ຎ໤໓ ،໪ຑ຃ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໰ຘ๼ື ໢ໜ໋ອຎຼ໣ ໥ّ ຃໭ ،໰໠ຘ໗ ໢ໜ໧๼຃ :໲໧ຮຒວຄ໓ ຎ๰໔໧ກ
໢ໜ໧໭ອ໭ະ໳ ،໲ຘّ໣຃ ໦໣ ໒຋ຍ໮ໃ ໚ຌໟ໭຃ ،໲໨ຑຎ໳ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬ຎ໬ຘ๼ຘຸທ ໰໠໋ ຎ໧ອ໮ຒ໗
໢໬ຼ๼໠ວ຃ ໰๼ຘຣ ດ໣ຎ໴໘ໟຍ ໡໮໳ ໢໬໴ທກ ໥຃ ໲
ّ ໠໋ ໖໴໘ຣ໭ ،ດ໛ຮຒໟຍ ໚ໟຬຑ ໥໮ິ໤ຘ໠໴໓

໊໤ຠ໣໭ ،٢٨١١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٥ :٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ໭ ،٢٥٩ ໭ ٢٥٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٦٣٢ :٨
.٣٤٣٢١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٢٧ :١٢ ໝຎّ໤໌ໟຍ ະ໨໛໭ ،١٨٧ :٩ ສ຋ຍ໭ະໟຍ
،١١ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٣١٦ :໲ຳ໮ໄໟຍ ໲ໟຎ໣຃໭ ،١٧ ໭ ١٦ ຏຎຑ ،١٣٣ ‫ ـ‬١٢١ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ :ຮ່໧຃ ‫ ـ‬١
،١٣٤ :٣ ອຎຒວ໷ຍ ມຮື໭ ،٣٢ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٣ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٣٦٧ :໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ໭ ،٨٩ ບ໳ສ຤ໟຍ
.٢٥١ ،٢٣٩ ،٢٣٠ ،٢٢٥ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ໭ ،١٠٧٤ ບ໳ສ຤ໟຍ
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٦٩

.(١)ດ๼໨ຠໟຍ ෲຍ ໢໬໨ໜິ໳໭ ،໢໬ຑ໮໧ຫ ໦໣໭ ،ດ໋ຎິໟຍ ໝຍ໮໫຃ ໦໣


໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ຾໌ຑ ໦໋ ،ຮ໴ໜຑ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໩ຍ໭ອ ຎ໣໭
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰໠໋ ໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ດ໤ໃຎ໓ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
໲ຘ໣ّ ຃ ໥ّ ຃ :໲໧ຮຒວ຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໴຋ຮຒຟ ໥ّ ງ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໚ໟ ຎ໣ :໪ຘໟຄິ໓ ،໊໣ສທ ໩ຎ໨໴໋໭
ຖຑຎໄ໓ ،ຎ໫ສໟ໭ ໦໣ ໚໠໤໳ ໦໤ຑ ຎ໫ຮຒວຄ໓ ،ຎ໬໴໠໋ ໖
ّ ື໭ ،ຖ໋ະຠ໓ ،ຎ๰໨໴ິຣ ໞຘ໘ທ
.(٢)ຖ໨ໜຳ໭ ຎ໬ິ໔໧
໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ،າ໴໨ວ ໦ຑ ໰໠๼໌໤ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣໭
໰ຑຄ໓ ‫؟‬ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ ໚ໟ ຎ໣ :ຖໟຎ໘໓ ،๰ຎ໨໳ະຣ ຎ๰໴໛ຎຑ ດ໤ໃຎ໓ ໪ທ຃ຮ໓ ຎ๰ຣຎຒົ ຢຒົ຃
ໞ໴຋ຮຒຟ ໥ّ ງ :ໝຎ໘໓ ،໲໧ຮຒຨທ ໰๼ຘຣ ،ຏຮື຃ ໻໭ ،ໞ໛ກ ໻ :ຖໟຎ໘໓ ،ຎ໫ຮຒຨ໳ ໥຃
໦‫ـ‬ໜທ ໢ໟ໭ ،ສ໌ຑ ໪‫ـ‬ຑ ໞ໤຤໳ ໢ໟ ໡໼໏ ຎ໬໴໠໋ ໞຘ໘໳ ໲ຘໟ๼ຍ ດຑຮຘໟຎຑ ໲໧ຎທ຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋
.(٣)໪ຘຑຮທ ໩ຬ໫໭ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຎຑ ໞ໤຤ທ
:ດّ໣ຎ໌ໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ອ ຎّ໣຃໭
໪໔ົ໭ ສٍ ໨ິຑ ،໙ອສຘິ໤ໟຍ ໲໓ ໱ອ໮ຑຎິ໴໨ໟຍ ໢໛ຎ຤ໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ‫ ـ‬١
໰໠໋ ຖ໠ວຩ ຎ໬໧๼຃ :ນອຎ຤ໟຍ ຖ໨ຑ ໞເ໔ໟຍ ໡ّ ຃ ໦໋ ،໦໴ຨ໴ຸໟຍ ແຮື ໰໠໋ ຢ໴຤ຼໟຎຑ
ຍ๰ຮໜ໨໣ ຎ๰໤໠ຣ ຖ໳຃ອ ໲໧๼ງ ،ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໳ :ຖໟຎ໘໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ

.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦ ຏຎຑ ،١٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


.٨ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٦ ຏຎຑ ،١٢٥ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٢
.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٧ ຏຎຑ ،١٣٢ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٧٠

໥ّ ຄ໛ ຖ໳຃ອ :ຖໟຎ໗ ‫ ؟‬໮໫ ຎ໣໭ :ໝຎ໗ ،ສ໳ສື ໪໧๼ງ :ຖໟຎ໗ ‫ ؟‬໮໫ ຎ໣໭ :ໝຎ໗ ،ດ໠໴໠ໟຍ
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໘໓ ،໱ຮຠຣ ໲໓ ຖ໌຿໭໭ ຖ໌ໄ໗ ໙ສິຟ ໦໣ ດ໌ໄ໗
،໙ຮຠຣ ໲໓ ໥໮ໜ໴໓ ຎ๰໣໼໏ ෲຍ ຀ຎື ໥ງ ດ໤ໃຎ໓ ສ໠ທ ،ຍ๰ຮ໴ວ ຖ
ِ ໳຃ອ :໪ໟກ໭ ໪໴໠໋
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ ຎ໤໛ ،໱ຮຠຣ ໲໓ ໥ຎໜ໓ ،໦໴ິ຤ໟຍ ດ໤ໃຎ໓ ຕສໟ໮໓
،໩ຮຠຣ ໲໓ ໪ຘ໌຿໮໓ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰ໟງ ຎ๰໣໮໳ ຖ໠ວສ໓ ،໪ໟກ໭
໦໣ ໥ຎ໘໳ຮ໬ທ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໨໴໋ ຍຫຈ໓ ،ດທຎ໔ຘໟຍ ໲໨๼໣ ຖ໧ຎຣ ໢
ّປ
ໞ໳ຮຒຟ ໲໧ຎທ຃ :ໝຎ໗ ‫؟‬໚ໟຎ໣ ،໲໣ّ ຃໭ ຖ໧຃ ໲ຑຄຑ ،ෲຍ ໲
ّ ຒ໧ ຎ໳ :ຖ໠໘໓ :ຖໟຎ໗ ،້໮໣ສໟຍ
!‫ ؟‬ຍຬ໫ :ຖ໠໘໓ ،ຍຬ໫ ໲໨ຑຍ ໞຘ໘ຘຳ ໲ຘ໣ّ ຃ ໥ّ ຃ :໲໧ຮຒວຄ໓ ໡໼ິّ ໟຍ໭ ຓ໼ຼ
๼ ໟຍ ໪໴໠໋
.(١)຀ຍຮ໤ຣ ໪ຘຑຮທ ໦໣ ດຑຮຘຑ ໲໧ຎທ຃໭ ،໢໌໧ :ໝຎ໘໓
:ຖໟຎ໗ ،ດ໤໠ຳ ໡ّ ຃ ໦໋ ໩ສ໨ິຑ ،ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ໲໓ ໲໧ຍຮຒໄໟຍ ໩ຍ໭ອ ຎ໣ ‫ ـ‬٢
໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ ໱ສ໳ ໦໴ຑ ໥ຎຒ໌໠໳ ຎ໤໬໨໋ ෲຍ ໲຿ອ ໦໴ິ຤ໟຍ໭ ໦ິ຤ໟຍ ໥ຎ໛
ໞຘ໘ທ ໚ຘ໣ّ ຃ ໥ّ ງ ،ສ໤ّ ຤໣ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໳ຮຒຟ ໝະ໨໓ ،໲ຘ໴ຑ ໲໓ ໢໠๼ຳ໭
໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰ໜຒ໓ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໰ໟງ ໩ສ໴ຑ ຄ໣໭ຄ໓ ،໙ສ໌ຑ ໦໣ ຍຬ໫ ໚໨ຑຍ
ດ໌໳ຩ໭ :໢໠๼ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،໩ອສົ ໰ໟງ ໪໤ّ ຿໭ ،໢໠๼ຳ໭
ຢ໳໭ :ໝຎ໗໭ ،໢໠๼ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ຎ໬໤ّ ຸ໓ ،ດຑຮຘໟຍ ໩ຬ໫ ໙ສ໨໋
ຍຫງ ،ດ໤໠ຳ ໡ّ ຃ ຎ໳ :໢໠๼ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໝຎ໗໭ :ຖໟຎ໗ .຀໼ຑ໭ ຏຮ໛

໊໣ ، ،٧٣ :ດ໣ຎ໣໹ຍ ໞ຋໻ຩ໭ ،١٢٩ :٢ ຩຎືອ໹ຍ ໲໓ ໩ຍ໭ອ໭ ،١٧٦ :٣ ໦໴຤໴຤ຼໟຍ ໰໠໋ ໙ອສຘິ໤ໟຍ ‫ ـ‬١
໲໧ຍຮຒໄໟຍ ໪໨໣ ຐ໳ຮ໗ ໯໭ອ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ، ،١٩٦ :١٤ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ
.٤٢ ໭ ٤١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٧ ໭ ٢٦ :٢٥ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ໲໓
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٧١

໲໓ ດ໤໠ຳ ໡ّ ຃ ຎ໬ຘ໠໌ຠ໓ :ໝຎ໗ ،ໞຘ໗ ສ໗ ໲໨ຑຍ ໥ّ ຃ ໲໤໠໋ຎ໓ ຎ๰໣ຩ ດຑຮຘໟຍ ໩ຬ໫ ຖໟ໮ّ ຤ທ
໡໮໴ໟ ຎ๰໣ຩ ໦໴ໟ໮ّ ຤ທ ຎ๰໣໮໳ ໥ّ ງ :ໝ໮໘ທ໭ ،໡໮໳ ໞ
๼ ໛ ຎ໬໴ໟງ ຮ່໨ທ ຖ໠໌ຟ ໢
ّ ປ ،ຓອ໭ອຎ໗
.(١)໢໴່໋
໥ຎ໛ :ຖໟຎ໗ ،ດ໤໠ຳ ໡ّ ຃ ໦໋ :ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣ ໲໓ ໲໤ຜ໴໬ໟຍ ໩ຮ໛ຫ ຎ໣ ‫ ـ‬٣
ໞວສ໳ ໻ :ໝຎ໗ ،໲ຘ໴ຑ ໲໓ ໡໮໳ ຕຍຫ ຎ๰ິໟຎຟ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ພ໴ຸ໧ ຖ໌໤ິ໓ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໞວສ໓ ،ຕຮ່ຘ໧ຎ໓ ،ສຣ຃ ໲
ّ ໠໋
໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
ّ ຒ໨ໟຍ໭ ،໩ຮຠຣ ໲໓ ໦໴ິຣ ຍຫຈ໓ ຖ໌໠ໃ๼ ຎ໓ ،໲ໜຒ໳ ໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋
ໝຎ໘໓ ،ໞວຩ ໦໴ຣ ຖ໤໠໋ ຎ໣ ෲຍ໭ :ຖ໠໘໓ ،໲ໜຒ໳ ໮໫໭ ໪໨໴ຒຟ ຢິ໤໳ ໢๼໠ຳ໭
،ຖ໴ຒໟຍ ໲໓ ຎ໨໌໣ ໥ຎ໛ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໞ໳ຮຒຟ ໥ّ ງ :໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ
ໝຎ໘໳ ຽອຄຑ ຍຬ໫ ໞຘ໘ຘຳ ໚ຘ໣຃ ໥ّ ງ :ໝຎ໗ ،໢໌໨໓ ຎ໴໧ສໟຍ ໲໓ ຎ໣ّ ຃ :ຖ໠໗ ‫؟‬໪ຒّ຤ຘ໓຃ :ໝຎ໗
ّ ຒ໨ໟຍ ຎ໫ຍອຄ໓ ຎ໬ຘຑຮທ ໦໣ ໞ໳ຮຒຟ ໝ໭ຎ໨ຘ໓ ،຀໼ຑຮ໛ ຎ໬ໟ
ຎ໤ّ ໠໓ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
:ໝຎ໘໓ ،຀໼ຑຮ໛ :ຍ໮ໟຎ໗ ‫ ؟‬ຽອ໷ຍ ໩ຬ໫ ໢ຳຍ ຎ໣ :ໝຎ໗ ،ໞຘ໗ ໦໴ຣ ໦໴ິ຤ຑ ໂ໴ຣ຃
ෲຍ ໰๼໠ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໕ສົ :ດ໳ຍ໭ອ ໲໓໭ .຀໼ຑ໭ ຏຮ໛ ،໪ໟ໮ຳອ໭ ෲຍ ໕ສົ
.຀໼ຑ໭ ຏຮ໛ ຽອ຃ ،໢๼໠ຳ໭ ໪໴໠໋
.(٢)ຕຎ໘ປ ຎ໫ສຣ຃ ،ໝຎຟອ໭ ،ສ໴໧ຎຳຄຑ ໲໧ຍຮຒໄໟຍ ໩ຍ໭ອ :໲໤ຜ໴໬ໟຍ ໝຎ໗໭

.٦١٥/٣٠٠ :٢ ຐ໳ຬ໬ຘໟຍ ຐ໳ຬ໬ທ໭ ،١٨٩ :٩ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣໭ ،٢٨١٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٨ :٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ‫ ـ‬١
:١٤ ໖ຸ໣ຩ ຦໳ອຎທ໭ ،٢٨١٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١٠٨ :٣ ຮ໴ຒໜໟຍ ໢ຠ໌໤ໟຍ ໲໓ ໩ຍ໭ອ໭ ،١٨٨ :٩ ສ຋ຍ໭ະໟຍ ໊໤ຠ໣ ‫ ـ‬٢
:໪ິ໔໧ ອສຼ໤ໟຍ :໊ຟຍຮ໓ ،໥໮໤ເ໤ໟຍ ຍຬ໫ ໲໓ ຓຮ໴ຜ໛ ບ໳ຩຎຣ຃ ໯໭ອ ສ໗໭ ،ຮ໴ິ໳ ໑໼ຘວຍ ໊໣ ،١٩٤
.١٩٤ ‫ ـ‬١٨٨
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٧٢

໲໓ ໊ຒّຘຘ໤ໟຍ ຎ໬໴໠໋ ໒໘໳ ໲ຘໟ๼ຍ ‫ ـ‬ຓຮ໴ຜໜໟຍ ຕຎ໳ຍ໭ຮໟຍ ໦໣ ໚ໟຫ ຮ໴໏ ໰ໟງ


໡ຎ໣໹ຍ ໪ໄຒຳ໭ ໩ສໟ໭ ໰໠໋ ໰ໜຑ ສ໗ ໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໪໧๼຃ :໰໠໋ ດ๼ໟຍສໟຍ ‫ ـ‬໢໬ຒຘ໛
໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ :໪໳ສໟຍ໭ ໭຃ ،ຏຎ຤ົ໷ຍ ຮເ຤໤ຑ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲໠໋ ໦ຑ ໦໴ິ຤ໟຍ
໥໭ສຑ ໭຃ ،໦໴໌໤ຟ຃ ໢໬໴໠໋ ෲຍ ຕຍ໮໠ົ ،຀ຍຮ໫ະໟຍ ດ໤ໃຎ໓໭ ،ຐໟຎໃ ໲ຑຍ ໦ຑ ໲
ّ ໠໋
.໢໫ຮເ຤໣
:໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ຍ๰ສّ໤຤໣ ໢໬ّ໴ຒ໧ ໥໮໌ຒຘ໳ ໢໬๼໧຃ ໥໮ّ໋ສ໳ ໦໤ຑ ຎ໨໫ ອສຠ໳໭
ຮ຋ຎ໌ື ຍ໭ຮ໬່໳ ໥຃ ،໩ຩຎືອຈຑ ໥໭ຮ໴ິ໳໭ ،໪໳ສ໬ຑ ໥໭ສຘ໬໳໭ ،໪ໟຎ໤໋຃໭ ،໪ໟຍ໮໗຃ ໲໓
໰๼໠ົ ໪ຑ ຎ๰໴ຳّ ຄທ ‫؛‬໪໨໴໋ ຓّຮ໗໭ ،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໩ສຒ໛ ຓຬ໠໓ ໰໠໋ ຀ຎໜຒໟຍ໭ ໥ະ຤ໟຍ
.໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ

 W‫א‬ ‫א‬
໊໣ ຖ໨໛ :ໝຎ໗ ،ັຎّຒ໋ ໦ຑຍ ໦໋ ،໩ສ໨ິຑ ໲ໟຎ໣໷ຍ ໲໓ ໕໭ສຼ
๼ ໟຍ ໯໭ອ
‫ ـ‬໯໮໨໴໨ຑ ໝ๶ ະ໧ ຎّ໤໠໓ ،໦໴໔๼ ົ ໰ໟງ ໪ຟ໭ຮວ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃
‫໊ ؟‬຿໮໤ໟຍ ຍຬ໫ ໑ຮ໌ທ຃ ،ັຎّຒ໋ ໦ຑຎ໳ :໪ທ໮ົ ໰໠໋ຄຑ ໝຎ໗ ‫ ـ‬ຕຍຮ໔ໟຍ ໂ
๼ ື ໲໫໭
໪ຘ໓ຮَ໋ ໮ໟ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໝຎ໘໓ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳ ໪ُ ໓ຮ໋຃ ຎ໣ :໪ໟ ຖ
๸ ໠໘໓
๰ ໳໮ໃ ໰ໜຒ໓ :ໝຎ໗ ،໲຋ຎໜຒ໛ ໲ໜຒທ ໰ຘ๼ຣ ໩ຯ໮ຠ๶ທ ໦ໜທ ໢ໟ ໲ຘ໓ຮ໌໤໛
໰ຘ๼ຣ ໼
໩໭຃ :ໝ໮໘໳ ໮໫໭ ،๰ຎ໌໣ ຎ໨໴ໜຑ໭ ،໩ອສົ ໰໠໋ ້໮໣ສໟຍ ຖ๶ໟຎຳ໭ ،໪ຘ໴຤ໟ ຖ๼໠ເວຍ
،ຮ໔ໜໟຍ ຀ຎ໴ໟ໭຃໭ ،໥ຎໄ໴ຸໟຍ ຏະຣ ،ຏຮຣ ໝ໵໭ ،໥ຎ໴໔ຳ ໲ຑ຃ ໝ໵໭ ໲ໟຎ໣ ،໩໭຃
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٧٣

.(١)໢໬໨໣ ໰໘໠ທ ໱ຬໟ๼ຍ ໞຜ໣ ໙໮ຑ຃ ໲໘ໟ ສ໘໓ ،ෲຍ ສຒ໋ ຎຑ຃ ຎ໳ ຍ๰ຮຒ๶ົ
ຎ໤໬໴໠໋ ໪໴ຑ຃ ໦໋ ،ສ໤ّ ຤໣ ໦ຑ ຮ໔໌ຟ ໦໋ ،ມຍౠສ໘ໟຍ ໥໮໤໴໣ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦໋໭
ຎ໬ຑ ຮౠ ໣ ຎౠ໤໠໓ :ໝຎ໗ ،໪ຑຎ຤ົ຃ ໦໣ ໦໴໨ປຍ ໲໓ ،຀໼ຑຮໜຑ ໲
ّ ໠໋ ຮౠ ໣ :ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ
،໢໬ໟຎຣອ ໰໘໠໣ ຍຬ໫໭ ،໢໬ຑຎ໛ອ ລຎ໨໣ ຍຬ໫ :ໝຎ໗ ໢
ّ ປ ،຀ຎໜຒ໠ໟ ໩ຎ໨໴໋ ຖ໗ຮ໗ຮທ
.(٢)ດّຒຣ໷ຍ ຀ຎ໣ຩ ໕ຍຮ໬ທ ໚໴໠໋ ،ດຑຮທ ໦໣ ໚ໟ ໰ຑ໮ໃ .໢໫຅ຎ໣ຩ ໕ຍຮ໬ທ ຎ໨໬໫໭
،຀ຍ๼ຬ຤ໟຍ ໰໴຤໳ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໩ສ໨ິຑ ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ໲໓ ໪໳໮ໟ໮໗ ໦ຑຍ ໯໭ອ໭
:ໝຎ໗ ໪๼໧຃ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໕ຩຎຼ
๼ ໟຍ ຮ໔໌ຟ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،ຎ໨ຑຎ຤ົ຃ ຾໌ຑ ໦໋
๼ ໛ ຓຮຒ໋ ຎ໳ :ໝຎ໘໓ ،໦໴ິ຤ໟຍ ໰ໟງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຮَ ່໧
:ໝຎ໘໓ ،໦໣ຆ໣ ໞ
.(٣)໲໨ຑ ຎ໳ ،໢໌໧ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໩ຎຘຑ຃ ຎ໳ ຎ໧຃
໦ຑ ແ໮ໟ ໦໋ ،ຓຮຒຘ໌໤ໟຍ ຐຘໜໟຍ ຾໌ຑ ໲໓ ໱໭ອ :໲ິ໠ຠ໤ໟຍ ດ໣໼
๼ ໌ໟຍ ໝຎ໗໭
໪໴໠໋ ໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ໊໣ ຍະ໏ ໦໣ ໊໣ ຖ໨໛ :ໝຎ໗ ،າ໴໗ ໦ຑ ෲຍ ສຒ໋ ໦໋ ،໰໴຤໳
໦໋ ໩ຯຮຣ໭ ຀ຎ໤ໟຍ ໲໤໠ິໟຍ ອ໮໋໷ຍ ຏ໮໳ّ຃ ໮ຑ຃ ຬວ຃ ສ໗໭ ،໦໴๼໔ົ ໲໓ ໡໼ّິໟຍ
ຍ໮໓ຮ຤໧ຎ໓ ،໪໔ຸ໛ ໰໠໋ ັອຍ໮໓ ໞຳອຄ໓ ،ຶໄ໌ໟຍ ໥໮໤໠ິ໤ໟຍ ຎໜຸ໓ ،ັຎ໨ໟຍ
ຎ໳ ໪໴ໟງ ໲ເ໣຃ :໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ໩ສໟ໭ ໪ໟ ໪ໟຎ໘໓ ،໩ອສົ ໕ຎເ໓ ،໦໴ຒ຋ຎວ

ຏຎຑ ،٥٣٢ :٢ ໦໳ສໟຍ ໝຎ໤໛ ໲໓ ໩໮຤໧໭ ،٥ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٨٧ າ໠ຠ໤ໟຍ ،٦٩٤ :໕໭ສ๼ຼໟຍ ໲ໟຎ໣຃ ‫ ـ‬١
.٥٦ ບ໳ສ຤ໟຍ ،١١٤٤ :٣ ຢ຋ຍຮຠໟຍ໭ ພ຋ຍຮຨໟຍ໭ ،١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٤٨
.٨٧ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٦ :ຩຎ໨ຳ໹ຍ ຏຮ໗ ‫ ـ‬٢
.١ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣٦ ຏຎຑ ،٢١٤ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬٣
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٧٤

،຀ຎ໤ໟຍ ໦໋ ຏ໮໳ّ຃ ຎຑ຃ ໡ະ໬໓ ،ັອຍ໮໓ ໊໣ ໰ເ໤໓ ،໱ສໟ໭ ຎ໳ ຾໣ຍ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໩ຎຘຑ຃
،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໰ໜຒ໓ ،໩ຮຒວ຃໭ ໪໴ຑ຃ ໰ໟງ ໰ທ຃໭ ،໪ຳອຍ໮໓ ໂ
ౠ ຣ໭ ،໪ຘ໤໴ວ ໰໨ຑ໭
໪໴໠໋ ໦໴ິ຤ໟຍ ດ໛ຮຒຑ ຢຘ໓ ໝ໭ّ ຃ ຍຬ໫໭ ،໦໴໨໣ຆ໤ໟຍ ຮ໴໣຃ ຎ໳ ໚໴ໜຒ໳ ຎ໣ :໪ໟ ໞ໴໘໓
ౢ ໄຑ ຎ๰໧ຎຸໄ໋ ໞຘ໘໴ຳ ໪໧๼຃ ຕຮ໛ຫ :ໝຎ໘໓ ‫؟‬໡໼ّິໟຍ
،໪ຳຮ໓ ຮ໔໨໳ ໰ຘ๼ຣ ،໼ຑຮ໛ ໒
.(١)ຎ໬ౢ໴ຒ໧ ຖ໨ຑ ໦ຑຍ ຖ໠ຘ໗ ດ໣ّ ໷ ດ໤໴໠່ໟຍ ດ໤໴໠່ໟຍ :ໝ໮໘໳໭ ،໢຤໤຤໳໭
:ໝຎ໗ ບ໴ຣ ،ູຍ໮ຨໟຍ ຓຮ໛ຬທ ໲໓ ໲໔໨َ຤ໟຍ ໱ຯ໮ຠໟຍ ໦ຑຍ ໂຒຳ ໯໭ອ໭
໰ໟງ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ໲
ّ ໠໋ ໞ
๶ ົ໭ ຎّ໤ໟ :໻ຎ໗ ،ຮ໴ວ ສຒ໋໭ ຮ໴ຜ໛ ໦ຑ ໦ິ຤ໟຍ ໯໭ອ ສ໗໭
،໢໬ຑຎ໛ອ ລຎ໨໣ ຍຬ໫ ،ຎ໨໫ ຎ໫ ໥໮໠ຘ໘ُ໳ ດ໤໠໴໏຃ ໲ຑຄຑ :ໝຎ໗໭ ،໰ໜຑ໭ ໒
َ ໗໭ ຀໼ຑຮ໛
ّ ປ ،ໞຟຮໟຍ ُ້ ຮຼ໣ ຍຬ໫ ،໢໬ໟຎຣອ ໊຿໮໣ ຍຬ໫
.(٢)໩຅ຎໜຑ ຩَ ຍຩຯຍ ໢

ّ ໠໋ ຮّ ໣ :ໝຎ໗ ،໲ຒ໌ຸໟຍ ໦໋ ،ສ໌ຳ ໦ຑຍ ໦໋ ،໲
ّ ໔໨຤ໟຍ ໱ຯ໭ສ໨໘ໟຍ ໯໭ອ໭
໦໣ ຽອ໷ຍ ໞ
๼ ຑ ໰ຘ๼ຣ ໰ໜຒ໓ ،໦໴໔๼ ົ ໰ໟງ ໩ຮ໴ິ໣ ສ໨໋ ຀໼ຑຮໜຑ ໪໬ຟ໭ ෲຍ ໡ຮّ ໛
ຎ໳ :ຖ໠໘໓ ،໲ໜຒ໳ ໮໫໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰໠๼ົ ෲຍ ໝ໮ຳອ ໰໠໋ ຖ໠ວຩ :ໝຎ໘໓ ،໪໋໮໣ຩ
:໲໧ຮຒວ຃໭ ،ຎ๰໔໧ກ ໞ໴຋ຍຮຒຟ ໱ສ໨໋ ໥ຎ໛ :ໝຎ໗ ‫؟‬໚໴ໜຒ໳ ຎ໣ ،໲ّ໣຃໭ ໲ຑຄຑ ،ෲຍ ໝ๶ ໮ຳອ
຾ຒ໗ ໢
ّ ປ ،໼ຑຮ໛ :ຎ໬ໟ ໝຎ໘໳ ໊຿໮໤ຑ ،ຕຍຮ໔ໟຍ ຀໰ໃຎຸຑ ໞຘ໘໳ ໦໴ິ຤ໟຍ ໱ສໟ໭ ໥ّ ຄຑ
.(٣)ຎຘ຿ຎ໓ ໥຃ ໲໨໴໋ ໚໠໣຃ ໢໠໓ ،ຎ໫ຎ໳ງ ໲໨໤໤ື໭ ໪ຑຍຮທ ໦໣ ດເຒ໗ ໞ໴຋ຍຮຒຟ

.٢٣ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٣١ ຏຎຑ ،٢٦٦ :٤٤ ອຍ໮໧໷ຍ ອຎ຤ຑ ‫ ـ‬١


໱ຩຎ຤ໟຍ ຏຎຒໟຍ ،١٩٣ :ດ໗ຮ຤໤ໟຍ ໖໋ຍ໮ຼໟຍ :ຮ່໧ຍ໭ ،໊ຳຎຘໟຍ ຏຎຒໟຍ ،١٥٩ :٢ ູຍ໮ຨໟຍ ຓຮ໛ຬທ ‫ ـ‬٢
.٣٠ ບ໳ສ຤ໟຍ ،ບໟຎຜໟຍ ໞຼ໔ໟຍ ،ຮຸ໋
.໥໮๼ຘິໟຍ ຏຎຒໟຍ ،١٤٤ :٢ ຓّຩ໮໤ໟຍ ໊໴ຑຎ໨໳ ‫ ـ‬٣
ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٧٥

 WE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
ໞວສ໓ ،໪ປສّ ຣ຃ ໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍ ສຒ໋ ໲ຑ຃ ສ໨໋ ຖ໨໛ :ໝຎ໗ ،ຮ໴ຼຑ ໲ຑ຃ ໦໋
໢໘ຘ໧ຍ໭ ،໢໛ຮ໘๼ ຣ ໦໣ ෲຍ ຮ໘๼ ຣ :ໝຎ໗໭ ،໪໠ຒّ໗໭ ،໪໤ّ ຿໭ ،ຎ๰ຒຣຮ໣ :໪ໟ ໝຎ໘໓ ،໪໨ຑຍ ໪໴໠໋
໢ໜໟ ෲຍ ໥ຎ໛໭ ،໢ໜ໠ຘ໗ ໦໣ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،໢ໜໟຬວ ໦໣ ෲຍ ໝຬວ໭ ،໢໛ຮທ໭ ໦໤ّ ໣
،໦໴໘໳ສّ ຼໟຍ໭ ،຀ຎ໴ຒ໧໷ຍ ຀ຎໜຑ໭ ،຀ຎິ໨ໟຍ ຀ຎໜຑ ໝຎໃ ສ໘໓ ،ຍ๰ຮົຎ໧໭ ຎ๰່໓ຎຣ໭ ຎ๰໴ّໟ໭
ສໟ໭ ໰ໟງ ຕຮ່໧ ຍຫງ ،ຮ໴ຼຑ ຎຑ຃ ຎ໳ :ໝຎ໗໭ ໰ໜຑ ໢
ّ ປ ،຀ຎ໤ິໟຍ ດໜ຋໼໣໭ ،຀ຍສ໬ຸໟຍ໭
ດ໤ໃຎ໓ ໥ّ ງ ،ຮ໴ຼຑ ຎຑ຃ ຎ໳ .໢໬໴ໟງ໭ ໢໬໴ຑ຃ ໰ໟງ ໰ທ຃ ຎ໤ຑ ໪ໜ໠໣຃ ໻ ຎ໣ ໲໧ຎທ຃ ໦໴ິ຤ໟຍ
໥໮໌໤ິ໳ ດ໧ະຨໟຍ ໥ّ ຃ ໻໮ໟ ຓຮ໓ຯ ໢໨๼໬ຟ ຮ໓ະຘ໓ ،໖໬ຸທ໭ ໪໴ໜຒຘໟ ໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋
،ຎ໬໧ຎວຩ ຩຮຸ໳ ໭຃ ،໖໨໋ ຎ໬໨໣ ຝຮຨ໳ ໥຃ ດ໓ຎຨ໣ ‫؛‬໚ໟຬໟ ຍ໭ສّ ໌ຘຳຍ ສ໗໭ ،ຎ໫຀ຎໜຑ
໦໣ ໥໮໘ປ໮໳໭ ،ຎ໬໧໭ຮຟະ໳໭ ،ດ໴໛ຎຑ ຖ໣ຍຩ ຎ໣ ຎ໬໧໮຤ຒໜ໴໓ ،ຽອ໷ຍ ໞ໫຃ ໕ຮ຤໴໓
໥ّ ງ໭ ،ດ໤ໃຎ໓ ຕ໮ົ ໦ໜິ໳ ໰ຘ๼ຣ ໦ໜິທ ໼໓ ،ຽອ໷ຍ ໞ໫຃ ໰໠໋ ດ໓ຎຨ໣ ‫؛‬ຎ໬ຑຍ໮ຑ຃
໚໠໣ ຎ໬ຑ ໻
๼ ງ ຓຮໄ໗ ຎ໬໨໣ ຎ໣໭ ،຾໌ຑ ໰໠໋ ຎ໬ເ໌ຑ ໞວສ໴໓ ،໖ຘ໔໨ທ ໥຃ ຩຎໜທ ອຎ຤ຒໟຍ
໰໠໋ ຎ໬ເ໌ຑ າຒຣ໭ ،໪ຘ຤໨ຟຄຑ ຎ໫ອຄ໧ ຄ໔ໃ຃ ຎ໬ທ໮ົ ໚໠໤ໟຍ ໊໤ຳ ຍຫຈ໓ ،ໞ໛๼ ໮໣
ດໜ຋໼໤ໟຍ ໝຍະທ ໼໓ ،ຽອ໷ຍ ໰໠໋ ໦໣໭ ،ຎ໬໴໓ ຎ໣໭ ຎ໴໧ສໟຍ ໰໠໋ ດ໓ຎຨ໣ ‫؛‬຾໌ຑ
ີຮ໌ໟຍ ໞ໫຃ ້ຮّ ເຘ໳໭ ،໪໴ໟງ ໥໮໋ຮّ ເຘ໳໭ ෲຍ ໥໮໋ສ໳໭ ،ຎ໬຋ຎໜຒໟ ໪໧໮ໜຒ໳ ໦໴໘໔ຸ໣
ໞ໫຃ ໰໠໋ ດ໓ຎຨ໣ ‫؛‬ෲ າ໳ສ໘ຘໟຎຑ ດໜ຋໼໤ໟຍ ໦໣ ຕຍ໮ົ຃ ໊໔ທຮທ໭ ،໪ໟ໮ຣ ໦໣໭
،ຽອ໷ຍ ໞ໫຃ ໖໌ຼໟ ຽອ໷ຍ ໰ໟງ ໞຼ໳ ໢໬ທຍ໮ົ຃ ໦໣ ຎ๰ທ໮ົ ໥ّ ຃ ໮ໟ໭ ،ຽອ໷ຍ
ຮ໣໷ຍ ຍຬ໫ ໥ّ ງ ،໙ຍສ໓ ຖ໠໌ຟ :ຖ໠໗ ،ຎ໬໠໫ຄຑ ຽອ໷ຍ ຖໟະໟຯ໭ ،ໝຎຒຠໟຍ ຖ໌ໄ๼ ໘ທ໭
຀ຎ໤ິໟຍ ໦໣ ດ໔຤ທ ຀ຍອ໮ືຎ໋ ຓອຎ໳ຯ
٢٧٦

ຎ໣຃ ،ຮ໴ຼຑ ຎຑ຃ ຎ໳ :໲ໟ ໝຎ໗ ໢


ّ ປ ،໪໌໤ິທ ໢ໟ ຎ໣ ໪໨໣ ໢່໋຃ ໩ຮ໴໏ :ໝຎ໗ ،໢໴່໋
ຎ໤໓ ،ຎ໬ໟຎ໗ ໦໴ຣ ຖ໴ໜຒ໓ ،‫ ؟‬໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ດ໤ໃຎ໓ ສ໌ິ໳ ໦໤໴໓ ໥໮ໜທ ໥຃ ຐ
ّ ຤ທ
໰໠๼ຼ໤ໟຍ ໰ໟງ ໡ຎ໗ ໢
ّ ປ ،຀ຎໜຒໟຍ ໦໣ ໲໣໼໛ ໰໠໋ ຕອສ໗ ຎ໣໭ ،໖ໄ໨໤ໟຍ ໰໠໋ ຕອສ໗
໲໧຀ຎຟ ຎ໣໭ ،໡ຎ໌ໄຑ ຖ໌໔ຘ໧ຍ ຎ໤໓ ،ໝຎ຤ໟຍ ໚໠ທ ໰໠໋ ໩ສ໨໋ ໦໣ ຖຟຮຨ໓ ،໮໋ສ໳
،ຖ໨ໜຳ ໦ໜຳ ສ໗ ໪ຘ໳຃ອ ຎ໤ّ ໠໓ ،໪ຘ໴ທ຃ ໰ຘ๼ຣ ໼
๰ ຟ໭ ຎ๰໤຋ຎົ ຖ຤ຒົ຃໭ ،໡໮໨ໟຍ
.(١)ດຑ໮໘໋ ໲ຑ ໝະ໨ທ ໢ໟ ບ໴ຣ ෲຍ ຕສ໤ຣ໭
:ໝຎ໗ ،໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋ ෲຍສຒ໋ ໲ຑ຃ ໦໋ ،໢໴໫ຍຮຑງ ໦ຑ ຕຍຮ໓ ຮ໴ິ໔ທ ໲໓໭
ّ ຒ໨ໟຍ ໩ຬວຄ໓ ،໪໠໤຤ທ ໪ّ໣຃ ໊໣ [໡໼ّິໟຍ ໪໴໠໋] ໦໴ິ຤ໟຍ ໥ຎ໛
،໪ໟກ໭ ໪໴໠໋ ෲຍ ໰๼໠ົ ໲
໢ໜຣ໭ ،໚໴໠໋ ໦໳ອຯຍ໮ຘ໤ໟຍ ෲຍ ໚໠໫຃໭ ،໚ຒໟຎຳ ෲຍ ໦໌ໟ໭ ،໚໠ທຎ໗ ෲຍ ໦໌ໟ :ໝຎ໗໭

ౢَ ຃ ،ດຑ຃ ຎ໳ :[໡໼ّິໟຍ ຎ໬໴໠໋ ຀ຍຮ໫ະໟຍ] ດ໤ໃຎ໓ ຖໟຎ໗ .໚໴໠໋ ໥ຎ໋຃ ໦໣ ໦໴ຑ໭ ໲໨໴ຑ ෲຍ
໢໠່ໟຍ໭ ໯ຫ໷ຍ ໦໣ ໙ສ໌ຑ໭ ໱ສ໌ຑ ຐ໴ຼ໳ ຎ໣ ຕຮ໛ຫ ،໩ຎຘ໨ຑ ຎ໳ :ໝຎ໗ ‫؟‬ໝ໮໘ທ ຀໲ື
໰ໟງ ໥໭ຩຎ໬ຘ໳ ،຀ຎ໤ິໟຍ ໡໮ຠ໧ ໢໬໧๼ຄ໛ ດຒຼ໋ ໲໓ ຬຌ໣໮໳ ໮໫໭ ،[ອສ໐ໟຍ໭] ໲໐ຒໟຍ໭
ຎ໳ :ຖໟຎ໗ .໢໬ຘຑຮທ໭ ໢໬ໟຎຣອ ໊຿໮໣ ໰ໟງ໭ ،໢໫ຮໜິ໌໣ ໰ໟງ ຮ່໧຃ ໲໧๼ຄ໛໭ ،ໞຘ໘ໟຍ
ອຍຩ ໲໫໭ ،຀໼ຑຮ໛ :໪‫ـ‬ໟ ໝຎ໘໳ ໊຿໮໣ :ໝຎ໗ ‫؟‬໒ຼທ ໱ຬໟ๼ຍ ໊຿໮໤ໟຍ ຍຬ໫ ໰๼໧຃໭ ،ດຑ຃
໮ໟ ໢໫ສຣ຃ ໥ّ ຃໭ ،໲ຘ໣ّ ຃ ອຍຮື [໢໬໴໠໋] ຝຮຨ໳ ،ດ໣ّ ໷ຍ ໰໠໋໭ ຎ໨໴໠໋ ،຀໼ຑ໭ ຏຮ໛
໲໓ ໥໭ສౠ໠ຨ໤ໟຍ ໢໫໭ ،໪໴໓ ຍ໮໌ౢ໔ື ຎ໣ ໦໴຿ອ໷ຍ໭ ຕຍ໭ຎ໤ິໟຍ ໲໓ ໦໣ ໪ໟ ໊໔ຸ໳
.ອຎ໨ໟຍ

.٩ ບ໳ສ຤ໟຍ ،٢٦ ຏຎຑ ،١٦٩ :ຕຍອຎ໳ະໟຍ ໞ໣ຎ໛ ‫ ـ‬١


ຕຎ໘຤໠໤ໟຍ :໲໧ຎຜໟຍ ໢ິ໘ໟຍ
٢٧٧

،໪໠ຒ໗ ໥ຎ໛ ສٌ ຣ຃ ໪๶ຘ໠ຘ๶໗ ໞຘ๸໗ ຎ໣໭ ،໩ຎຘ໨ຑ ຎ໳ ،໢໌໧ :ໝຎ໗ ‫؟‬ໞຘ໘໴໓ ،໪ຑ຃ ຎ໳ :ຖໟຎ໗
،ອຎ຤ຒໟຍ໭ ،ຕຎທຎຒ໨ໟຍ໭ ،[ີ໮ຣ໮ໟຍ໭] ດໜ຋໼໤ໟຍ໭ ،໥໮຿ອ໷ຍ໭ ຕຍ໭ຎ໤ິໟຍ ໪໴ໜຒທ໭
ຎ໨໴ຒّ຤໣ ໦໣ ໡໮໗ ໪໴ທຄ໳໭ ،າౢ໔໨ຘ໣ ຽອ໷ຍ ໰໠໋ [