You are on page 1of 108

SK RO HU CS

Děkujeme za výběr pračky značky Candy.


Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat Životní prostředí
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
Váš výrobek můžete zaregistrovat
2012/19/EU o odpadních elektrických
na www.registercandy.com k získání
a elektronických zařízeních (OEEZ).
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky. OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
Pozorně si přečtěte tento návod pro prostředí, tak základní komponenty, které
správné a bezpečné využití spotřebiče a mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat těmto spotřebičům zvláštní
pro užitečné tipy ohledně údržby.
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém domovním odpadem;
stavu pro případného dalšího majitele. l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný registrovaných podniků.
tento návod, záruční list, adresy servisních
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
středisek a štítek s energetickou účinností.
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
odtokovou hadici a zásobník pracích
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
službu provádí prodejce zdarma.
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16-
místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
2. INSTALACE
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s 3. PRAKTICKÉ RADY
Candy servisním střediskem.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA

2
1. ZÁKLADNÍ použití spotřebiče a porozuměly
BEZPEČNOSTNÍ možnému riziku.

CS
PRAVIDLA Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
l Tento spotřebič je určený pro nesmí provádět děti bez dohledu.
použití v domácnosti a
podobných místech: l Nedovolte dětem hrát si se
− Zaměstnanecké kuchyně v spotřebičem.
prodejnách, kancelářích nebo
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
jiném pracovním prostředí;
dokud nejsou neustále pod
− Na farmách;
dohledem.
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení; l Pokud je poškozený přívodní
− V místě pro výdej snídaně. kabel, musí jej vyměnit výrobce,
Jiné použití tohoto spotřebiče jeho servisní technik nebo
mimo domácího prostředí nebo podobně kvalifikovaná osoba,
pro typické domácí činnosti, jako aby se zabránilo nebezpečí.
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je l Pro připojení vody používejte
vyloučeno z výše uvedených pouze hadice dodané se
aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebičem (nepoužívejte staré
spotřebič v souladu s výše hadice).
uvedenými podmínkami, může se l Tlakvody musí být v rozsahu
zkrátit jeho ž ivotnost a můžete od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
vyplývající z použití jiného než dno pračky a větrací otvory.
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno l Stav vypnutí zajistíte nastavením
výrobcem při uplatnění záruky. příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
l Tento spotřebič mohou používat pračku zapne (pouze pro modely
děti od 8 let a osoby se sníženými s knoflíkem programů).
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a bez ohřevu (cyklus chlazení)
znalostí, pokud jsou pod dohledem k zajištění, aby prádlo zůstalo při
nebo byly poučeny o bezpečném teplotě, která nepoškodí prádlo.

3
l Prádloz pěnové gumy (latexová
UPOZORNĚNÍ: pěna), koupací čepice,
Nikdy nezastavujte spotřebič voděodolné textilie, pogumované
před ukončením cyklu sušení, díly a prádlo nebo polštáře plněné
pokud rychle nevyndáte pěnou se nesmí sušit v tomto
veškeré prádlo a nerozprostřete spotřebiči.
k rozptýlení tepla.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
l Po instalaci musíte pračku umístit výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná. l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované. zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz může zabránit úniku tepla a
ovládací panel). zvýšit riziko požáru.

l Pokud látky nevyhnutně obsahují


l Spotřebičse nesmí používat,
olej, nebo byly kontaminovány
pokud byly k čištění použity
vlasy ošetřujícími výrobky a
průmyslné chemikálie.
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
l Ve spotřebiči nesušte nevyprané
s přidaným množstvím pracího
prádlo.
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Prádlo znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes vyndejte veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn, předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
před sušením v sušičce. navštivte stránku výrobce.

4
l V případě závady pračku
Bezpečnostní pokyny
vypněte, zavřete ventil přívodu

CS
l Před čištěním nebo údržbou vody a nemanipulujte se
pračky odpojte zástrčku od spotřebičem. Ihned kontaktujte
síťové zásuvky a zastavte nejbližší servisní středisko a
ventil přívodu vody. používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
l Ujistěte
se, zda je elektrický těchto pokynů můžete negativně
systém uzemněný. V opačném ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
případě vyhledejte odborný
servis.

l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.

UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.

l Před otevřením dvířek se


ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při odpojování spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
Umístěním značky na
l Při přemisťování nezvedejte produkt deklarujeme na vlastní
pračku za ovládací prvky ani zodpovědnost shodu se všemi
zásobník pracích prostředků; požadavky EU týkajícími se
během přepravy nikdy nepokládejte bezpečnosti, zdraví a životního
pračku otvorem na vozík. Při prostředí, které jsou zakotveny v
zvedání doporučujeme asistenci legislativě a týkají se daného
druhé osoby. produktu.

5
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky 1
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel. A A
B
B A
A
l Vyšroubujte2 nebo 4 šrouby B B
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.

l Překryjte2 nebo 4 otvory


použitím dodaných záslepek.

l Pokudje pračka určená pro


vestavbu, po prořezání pásků 2
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
A
(A) a sundejte 3 nebo 4 3
podložky (B). 1 2

l Uněkterých modelů, 1 nebo


více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte B
otvor pomocí dodaných záslepek.

UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C

l Umístěte„polionda“ panel na dno 3


podle obrázku 2 (podle modelu, 2 1
zvolte verzi A, B nebo C).

6
Připojení vody 3

CS
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).

l Některé modely mohou obsahovat jednu


nebo více z následujících funkcí:

l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení 4


vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
1
vody a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.

l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na


přívodní hadici, které zastaví přívod vody v 5 6
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a B
hadici musíte vyměnit. K odšroubování B
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B". A
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží 7
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.

Umístění
min 4 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
max 100 cm

neohněte hadice a umístěte odtokovou


hadici do umyvadla nebo raději připojte k +2,6 mt
odpadovému potrubí ve výšce nejméně max min 50 cm
50 cm o průměru větším než je průměr max 85 cm
hadice pračky (obr. 7).

7
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
podle obrázku 8: 8
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo A
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
l Spotřebič připojte. B

UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
C
středisko.

Zásobník pracích prostředků


Zásobník pracích prostředků je rozdělený 9
na 3 části podle obrázku 9: 1
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
2
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;

UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.

UPOZORNĚNÍ: 11
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují. V takovém případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).

8
3. PRAKTICKÉ RADY Před použitím sušicího programu…

l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké


Vkládání prádla

CS
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se programu sušení.
ujistěte:
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako Následuje rychlá příručka s tipy a
jsou mince, sponky a kolíčky; doporučeními o použití pracích
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte prostředků při různých teplotách. V
volné a dlouhé pásy; každém případě si vždy přečtěte pokyny na
- ze záclon sundejte kolečka; pracím prostředku pro jeho správné použití
- dodržujte upozornění na štítku prádla; a dávkování.
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných prádla doporučujeme použít program
těžkých tkanin doporučujeme vynechat pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
odstřeďování. běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto výsledky při středních/vysokých teplotách.
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.

Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být


Užitečná doporučení pro uživatele druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče. stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
Maximalizujte velikost náplně odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
a pracích prostředků dosáhnete využitím
pro barevné látky s vysokým stupněm
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
znečištění.
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.

Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
l Používejte pouze pro velmi znečištěné doporučujeme použití tekutých pracích
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, prostředků nebo prostředků speciálně
vodu a 5 až 15% energie vynecháním označených jako vhodné pro praní při
předpírky u běžně znečištěného prádla. nízké teplotě.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
snížení potřeby programu s horkou pouze prací prostředky určené výhradně
vodou. Volbou programu 60°C můžete pro tyto látky.
ušetřit až 50% energie.

9
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol ani rozpouštědla. Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.

Čištění zásobníku pracích


prostředků
Doporučení k přemísťování a
l Doporučujeme čistit zásobník pracích dlouhodobému odstavení spotřebiče
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným l Pokud budete skladovat pračku v
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
zasuňte na místo. vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.

10
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO 6. OVLÁDACÍ PRVKY A
STARTU PROGRAMY

CS
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento Q
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
I LMNO P
l Nastavteteplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
H
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný D C E F G B
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném případě bude možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň. A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA
spusťte praní. C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Na konci programu se zobrazí zpráva D Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
„End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
kontrolka.
ZNEČIŠTĚNÍ
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ F Tlačítko VOLBA TEPLOTY
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek. G Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Vypněte pračku. F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku H Digitální displej
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí. I Kontrolky VOLBA SUŠENÍ
L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Technické údaje M Kontrolka KG DETECTOR
Tlak vody: N Kontrolka UZAMČENÍ TLAČÍTEK
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
O Kontrolky VOLBA TEPLOTY
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
P Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji. Q Oblast SMART TOUCH

11
Volič programů s pozicí OFF PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)

Po otočení voliče programů se rozsvítí l Stiskněte a podržte tlačítko


displej pro zobrazení nastavení pro START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
zvolený program. (některé světelné indikátory a indikátor
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v zbývajícího č asu budou blikat – to
době nečinnosti se úroveň jasu sníží. znázorňuje, že pračka byla zastavena).

Poznámka: k vypnutí spotřebiče l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ


nastavte volič programů do pozice OFF. DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.

l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte


zvolený cyklus. Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
l Po volbě programu zůstane volič programů
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
l Po zobrazení slova "End" na displeji a zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
zmizení ikony zámku je možné dveře START/PAUZA (program se spustí ve
otevřít. fázi, kde bylo praní přerušeno).

ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF. l K zrušení programu nastavte volič
programů do pozice OFF.

l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní


Na konci každého cyklu nebo před
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit


Tlačítko START/PAUZA odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.

Zavřete dvířka PŘED stisknutím l K odložení startu postupujte následovně:


tlačítka START/PAUZA.
- Nastavte požadovaný program.

- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje


l Stisknutím spustíte zvolený cyklus. funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA zobrazí h01). Přednastavené odložení
spotřebič chvíli č eká, dokud začne se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
fungovat. tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.

12
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA. l Vybrat pouze sušicí cyklus:
Spustí se odpočítávání a po jeho skončení Po výběru sušícího programu ovládacím
se automaticky spustí program. knoflíkem dle typu tkaniny je pomocí

CS
tohoto tlačítka možné zvolit stupeň
l Odložený start je možné zrušit otočením suchosti (s výjimkou programu sušení
programátoru do polohy OFF. vlny).

l Chcete-li zrušit cyklus během fáze


Pokud nastane výpadek v elektrické síti sušení, stiskněte tlačítko po dobu 3
během provozu spotřebiče, speciální sekund.
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení. UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení cyklu sušení začne fáze
vychladnutí a musíte počkat asi 10/20
Tlačítko přídavných možností musíte minut před otevřením dvířek.
zvolit před stisknutím tlačítka
START/PAUZA. l Po zobrazení slova "End" na displeji a
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní zmizení ikony zámku je možné dveře
se zvoleným programem, kontrolka otevřít.
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Je také možné zrušit sušicí cyklus
otočením programového voliče do
polohy OFF. Je třeba počkat na konec
Tlačítko VOLBA SUŠENÍ fáze chlazení (10/20 minut) a na
zmizení ikony zámku před otevřením
l Spustí automatický prací / sušící cyklus: dvířek.
Po výběru pracího programu podle typu
prádla, vyberte úroveň sušení stiskem
tohoto tlačítka. Na konci pracího Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ
programu se zvolený sušicí cyklus
ZNEČIŠTĚNÍ
automaticky spustí.
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném programu.
Pokud bude vybrán prací program,
který není kompatibilní s automatickým - RYCHLÝ
sušením, není možná aktivace této
funkce. Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
Nelze překročit maximální kapacitu
náplně prádla pro sušení uvedenou v - STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
tabulce programů, jinak se prádlo
neusuší uspokojivě. l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní
l Chcete-li před začátkem programu zrušit intenzity upravující délku programu,
výběr, opakovaně stiskněte tlačítko, v závislosti na stupni znečištění prádla
dokud se světla nevypnou, nebo otočte (lze použít pouze s určitými programy
ovládacím knoflíkem do pozice OFF. uvedenými v tabulce programů).

13
Tlačítko VOLBA TEPLOTY UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Toto tlačítko vám umožňuje změnit l Současným stisknutím tlačítek VOLBA
teplotu pracího cyklu. TEPLOTY a VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy
l Teplotu nelze zvýšit nad maximální můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem
povolenou hodnotu pro daný program, za můžete zabránit před nežádoucí změnou
účelem ochrany tkanin. programu stisknutím tlačítka během cyklu.
l Pokud chcete uskutečnit studené praní,
nesmí svítit žádný indikátor. l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit
opětovným stisknutím stejných tlačítek
nebo vypnutím spotřebiče.
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit Digitální displej
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit. Indikační systém displeje umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
l Pokud štítek neuvádí konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
1 2 34 6 7
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.

l K opětovné aktivaci cyklu odstředění 5


stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.

l Otáčky odstředění můžete upravit bez 1) KONTROLKY VOLBA SUŠENÍ


přerušení činnosti pračky.
Ikony zobrazují stupně suchosti, které
Nadměrné dávkování pracího prostředku mohou být vybrány pomocí příslušného
může vést k tvorbě velkého množství tlačítka:
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi EXTRA SUCHÉ
odstředění nebo prodloužit trvání (vhodné pro ručníky, župany a
programu a zvýšit spotřebu vody. objemné prádlo).

SUCHÉ K ŽEHLENÍ
Spotřebič je vybavený speciálním (zanechává prádlo připravené k
elektronickým zařízením, které brání cyklu žehlení).
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho SUCHÉ K ULOŽENÍ
životnost. (pro oblečení, které se nemusí
žehlit).

14
2) TRVÁNÍ CYKLU - určí délku pracího cyklu;
l Po volbě programu displej automaticky - ovládá máchání podle typu zvolené

CS
zobrazí dobu trvání cyklu, která se může prané látky;
měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností. - nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
l Po spuštění programu budete konstantně
informováni o zbývající době do konce - rozezná přítomnost pěny, v případě
programu. potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
l Spotřebič vypočítá dobu do konce
zvoleného programu na základě - nastaví rychlost odstřeďování podle
standardní náplně, během cyklu spotřebič náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
upraví čas podle velikosti a složení náplně.

3) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA 5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK


l Ikona indikuje uzamčená dvířka. Indikátor svítí v případě uzamčených
tlačítek.
Zavřete dvířka PŘED stisknutím
tlačítka START/PAUZA.
6) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se Zobrazuje nastavenou teplotu praní
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli zvoleného programu, kterou lze změnit
blikat a pak zůstane svítit. (pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
7) KONTROLKY VOLBA OTÁČEK
automaticky zruší. V takovém případě
ODSTŘEDĚNÍ
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA. Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.

4) KONTROLKA Kg Detector (funkce je


aktivní pouze u některých programů)
l Během prvních minut cyklu zůstane
kontrolka "Kg Detector" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
l Během každé fáze praní "Kg Detector"
umožňuje monitorování informací o
prádle v bubnu v prvních praní:

- nastaví množství potřebné vody;

15
SMART TOUCH l Smart péče – Smart kontrola a cykly
"Auto-Clean" (Automatické čištění) a
příručka k odstranění možných problémů.
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci,
l Moje statistiky – statistika praní a tipy
prostřednictvím aplikace, se smartfony
pro efektivnější využití spotřebiče.
s operačním systémem Android a
vybavenými funkcí NFC (Near Field
Communication).
Získejte veškeré podrobnosti o
l Stáhněte si aplikaci Candy simply-Fi. funkcích Smart Touch aplikace v
DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com

Aplikace Candy simply-Fi je


dostupná pro zařízení se systémy
Android a iOS, pro tablety a POUŽITÍ SMART TOUCH
smartfony. Můžete komunikovat se
spotřebičem a získat výhodu
nabízenou Smart Touch pouze se POPRVÉ – registrace spotřebiče
smartfony Android vybavenými
technologií NFC, dle následujícího l Otevřete menu "Settings" vašeho
schématu: Android smartfonu a aktivujte funkci NFC
Android smartfon Interakce se v menu "Wireless & Networks".
s technologií NFC spotřebičem +
obsahem
Android smartfon Pouze obsah V závislosti na modelu smartfonu a OS
bez NFC technologie
verzi systému Android může být
Android tablet Pouze obsah proces aktivace NFC odlišný. Viz
návod k smartfonu.
Apple iPhone Pouze obsah

Apple iPad Pouze obsah

l Nastavteovladač do pozice Smart


Touch k aktivaci senzoru na ovládacím
panelu.
FUNKCE
Hlavní funkce aplikace jsou: l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
l Hlasový asistent – příručka k výběru Startu" sptořebiče.
ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými
příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň
znečištění).
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
l Cykly – k načtení a spuštění nových www.candysmarttouch.com/how-to
pracích programů.

16
DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití
Pokud neznáte pozici NFC antény,
l Pokaždé, když chcete spravovat krouživými pohyby lehce pohybujte

CS
spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte chytrým telefonem nad logem Smart
režim Smart Touch nastavením ovladače Touch dokud aplikace nepotvrdí
na správnou pozici. připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný, je nutné UDRŽOVAT
l Ujistětese, zda máte odemčenou CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI
obrazovku telefonu (z pohotovostního OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ.
opačném případě postupujte podle výše Následně Vás bude zařízení
uvedených pokynů. informovat o správném výsledku
operace a oznámí Vám, že je možné
l Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte přesunout se s chytrým telefonem
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka. kamkoliv.
l Zvolte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, kontrola cyklu,
aktualizace statistik apod…). Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
l Postupujte podle pokynů na displeji přenosu dat mezi telefonem a
telefonu a dle požadavku aplikace jej spotřebičem. V případě potřeby je
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart odstraňte.
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.

Nahrazením některých částí chytrého


telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče


prostřednictvím aplikace je možná pouze
„v blízkosti“: nelze provést operace na
dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:

Umístěte smartfon tak, že NFC anténa


na zadní straně odpovídá pozici Smart
Touch logu spotřebiče (viz obrázek
níže).

17
Tabulka programů
1)
1
(MAX.) *
2
(viz ovládací panel)
PROGRAM

(MAX.) 2 1
4)
Denní 59 Min. 2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 60°

14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30°

3) 4)
Rychlý 30' 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30°

44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40°

Bavlna + 2)
4)
6 6 7 8 8 9 10 10 90°
Předpírka
2)
Bavina ** 4)
6 6 7 8 8 9 10 10 60°

2)
Směsné 4)
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 60°

Jemné 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°

Odčerpání +
- - - - - - - - -
Odstředění

Máchání - - - - - - - - -

2)
Baby 4)
4 4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5 60°

Vlna/Hedvábí 1 1 1 2 2 2 2 2 30°

Vlna 1 1 1 2 2 2 2 2 -
(sušení)
Směsné 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 -
(sušení)
Bavina 4 5 5 5 6 6 6 7 -
(sušení)
Pranía Sušení
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
59 Min.

Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke


stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program
"Auto-Clean" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče.

18
3) Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit

CS
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.

4) Programy pro automatické sušení.

INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ


(REF. EN 50229 STANDARDY)
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí Praní
od modelu (viz ovládací panel).
Použijte program ** se zvoleným
maximálním stupněm znečištění,
maximálními otáčky odstředění a teplotou
(Pouze pro modely s prostorem 60°C. Program doporučen také pro test
na tekuté prací prostředky) s nižší teplotou.
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje ošetření bělením,
můžete provést odstranění skvrn Sušení
v pračce. První sušení s A kg (obsah prádla:
Nalijte bělidlo do zásobníku na polštáře a ručníky) volba programu sušení
tekuté prací prostředky vloženého bavlny ( ) suché do skříně ( ).
v prostoru označeného „2“
v zásobníku pracích prostředků a
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
nastavte speciální program
povlečení a ručníky) volba programu sušení
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič bavlny ( ) suché do skříně ( ).
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek prádla a pokračuje A (kg) B (kg)
v běžném praní s nejvhodnějším Kapacita
programem. (prádla) První Druhé
(kg) sušení sušení

6 4 2
1) Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou 6 5 1
lze změnit (pokud je to možné) 7 5 2
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální 8 5 3
povolenou pro daný program. 8 6 2
9 6 3
2) Pro uvedené programy můžete 10 6 4
nastavit trvání a intenzitu praní 10 7 3
pomocí tlačítka STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.

19
Výběr programů Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
K praní různých typů látek a různého zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
stupně znečištění obsahuje pračka VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka). Máchání
Tento program provede 3 máchání
PRÁDLA s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Denní 59 Min. Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
Tento speciálně navržený program například po ručním praní.
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní. Baby
Program je navržený pro menší náplň (viz Tento program Vám umožňuje prát dětské
tabulku programů). oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
Rychlý (14/30/44 Min.) oblečení hygienicky čisté. K docílení
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a výsledku perfektního praní doporučujeme
mírné znečištění. S tímto programem použít prací prášek místo pracího gelu.
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a Vlna/Hedvábí
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří Tento program umožňuje jemný prací
dostupných programů. cyklus, vhodný zejména pro vlněné
prádlo označené "Vhodné pro praní v
Bavlna + Předpírka pračce" a prádlo z hedvábí nebo označené
Tento program byl navržen pro odstranění jako "Prát jako hedvábí" na štítku látky.
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje důkladné SUŠENÍ
odstranění nečistot. Do komory "1" přidejte
20% pracího prostředku ve srovnání UPOZORNĚNÍ:
s prostředkem pro hlavní praní. Dávkovače používané pro koncentrované
prášky a tekuté prací prostředky musíte
Bavlna vyjmout z bubnu před spuštěním program
Tento program je vhodný pro praní běžně sušení.
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní Buben mění směr během cyklu sušení pro
bavlněného prádla. ochranu prádla před zamotáním. Studený
vzduch se využívá během posledních 10/20
Směsné minut sušicího cyklu k minimalizaci
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem pomačkání.
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění zajišťuje sníženou tvorbu Vlna
pomačkání látek. Nízkoteplotní sušicí program, který suší
vlněné oděvy s maximální péčí a jemností,
Jemné snižuje nepříjemné škrábání tkaniny a
Tento program střídá práci a přestávky a je zamezuje plstění. Je doporučeno obrátit
vhodný zejména pro praní jemného prádla. oblečení naruby před sušením. Délka cyklu
Prací cyklus a máchání se provádí závisí na naplnění a odstřeďování
s maximálním množstvím vody k zajištění zvoleného pro praní. Cyklus je vhodný pro
nejlepšího účinku. maximální náplň 1 kg (3 svetry).

20
Praní a Sušení 59 Min.
Pokud máte pouze několik kusů prádla
k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus

CS
je ideální spořič času!
Vhodný pro lehkou 1,5 kg náplň (např. 4
Cyklus pro sušení vlny tohoto košile) nebo mírně znečištěné prádlo, tento
spotřebiče byl schválen "The cyklus vypere, vymáchá, odstředí a vysuší
Woolmark Company" pro sušení prádlo za méně než hodinu.
vlněného oblečení za předpokladu, že Při použití tohoto programu doporučujeme
produkty lze prát v pračce v snížit dávku pracího prostředku, abyste
závislosti na pokynech na štítku zabránili plýtvání.
oblečení a prohlášení výrobce tohoto
spotřebiče. SMART TOUCH
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu
a Indii je ochranná známka Woolmark
certifikovanou ochrannou známkou. Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který
M0000 musíte zvolit, pokud chcete přenést
příkaz z aplikace do spotřebiče a ke
načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající
kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro
Směsné podrobnější informace). V možnosti Smart
Program sušení s nízkou teplotou Touch je z výroby nastaven cyklus "Auto-
doporučujeme pro syntetické a směsné Clean" (Automatické čištění), k čištění
látky (viz štítek ošetřování na prádle). bubnu, odstranění pachu a prodloužení
životnosti pračky. Cyklus "Auto-Clean"
(Automatické čištění) spusťte bez
vloženého prádla, používejte pouze
Bavlna práškový prací prostředek. Na konci cyklu
Program sušení s vysokou teplotou nechte dvířka pračky otevřená pro vysušení
doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo bubnu. Doporučujeme po každých 50
(viz štítek ošetřování na prádle). cyklech praní.

21
7. CYKLUS SUŠENÍ l Pouze suché odstředěné prádlo.

l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou


potřebné určité zkušenosti pro dosažení Správný způsob sušení
nejlepších výsledků sušení.
l Otevřete dvířka.
l Doporučujeme volbu kratší doby sušení
než je uvedená, při prvním použití, abyste l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální
přizpůsobili správný stupeň sušení. náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
V případě velkých kusů prádla (např.
prostěradla) nebo velmi savých materiálů
l Nedoporučujeme sušit látky, které se (např. ručníky nebo džíny) snižte
snadno třepí, jako jsou koberce nebo množství náplně.
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili
ucpání vzduchových kanálků. l Zavřete dvířka.

l Rozdělte prádlo podle následujícího l Otočte volič programů na nejvhodnější


postupu: program sušení podle vašeho prádla.

- Podle symbolů sušení, které jsou na l Spotřebič může provést následující typy
štítku prádla sušení:

- Program sušení s Nízkou teplotou


Vhodné pro sušení v sušičce.
doporučený pro vlněné tkaniny (
symbol na voli či programů).
Sušení při vysoké teplotě.
- Program sušení s Nízkou teplotou
doporučený pro směsné látky
Sušení pouze při nízké teplotě.
(syntetické/bavlna) syntetické látky
( symbol na voliči programů).
NESUŠIT v bubnové sušičce.
- Programy sušení s Vysokou teplotou
Pokud prádlo neobsahuje informační doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
štítek, musí být bráno jako nevhodné len, konopné látky, apod... (
pro sušení. symbol na voliči programů).

l Vyberte stupeň suchosti, který chcete:


- Podle velikosti a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita EXTRA SUCHÉ
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky (vhodné pro ručníky, župany a
(např. ručníky od tenkého spodního objemné prádlo).
prádla).
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
- Podle typu látky (zanechává prádlo připravené k
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní žehlení).
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy, SUCHÉ K ULOŽENÍ
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i (pro oblečení, které se nemusí
bavlna/syntetické směsné. žehlit).

22
Po zvolení programu sušení vlny není Během fáze sušení buben zrychluje na
možné zvolit určitý stupeň suchosti vyšší rychlost k rozložení prádla a
odlišný od výchozího. k optimalizaci výsledku sušení.

CS
l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro l Po skončení programu se na displeji
sušení a požadovanou zbytkovou zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení. spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní dva řádky).
ventil a zda je správně umístěna
odtoková hadice.
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.

l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.


UPOZORNĚNÍ:
l Zavřete vodovodní ventil.
Nesušte oblečení se speciálním
polstrováním (např. deky, prošívané ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny.
Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte l K zrušení programu sušení stiskněte a
menší množství oděvů, aby se podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
zabránilo pomačkání. přibližně 3 sekundy.

l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na UPOZORNĚNÍ:


displeji se zobrazí zbývající doba sušení). Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví Pro správný provoz spotřebiče
čas podle velikosti a složení náplně. doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
dokud to není nutné.

23
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
PRANÍ/SUŠENÍ l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.
Nesmíte překročit maximální náplň
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou l Po skončení programu se na displeji
výsledky sušení uspokojivé. zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
- Praní dva řádky).
l Otevřete zásobník pracích prostředků a
naplňte správné množství.
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
l Viz seznam pracích programů podle
prané látky (např. velmi znečištěná
l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
bavlna) a nastavte volič programů na
požadovaný program.
l Zavřete vodovodní ventil.
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to l K zrušení programu sušení stiskněte a


nutné). podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.

l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní


ventil a zda je správně umístěna
odtoková hadice. UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
- Sušení fáze chlazení a před otevřením dvířek
l Vyberte stupeň suchosti, který chcete: musíte počkat přibližně 10/20 minut.

EXTRA SUCHÉ
Pro správný provoz spotřebiče
(vhodné pro ručníky, župany a
doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
objemné prádlo).
dokud to není nutné.
SUCHÉ K ŽEHLENÍ
(zanechává prádlo připravené k
žehlení).

SUCHÉ K ULOŽENÍ
(pro oblečení, které se nemusí
žehlit).

Po zvolení programu vlny je


k dispozici pouze výchozí stupeň
suchosti.

24
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou

CS
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.

POZZE PRO SMART TOUCH MODELY.


Díky cyklu Smart kontrola vaší aplikace Candy simply-Fi můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na Smart Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.

HLÁŠENÍ ZÁVADY

l Modely s displejem: chyba je zobrazena č íslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =


E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)

Zobrazená chyba Možné příčiny a praktická řešení


E2 (s displejem) Spotřebič nemůže napustit vodu.
2 bliknutí LED Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
(bez displeje)
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
E3 (s displejem) Pračka nevypouští vodu.
3 bliknutí LED Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
(bez displeje) Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
E4 (s displejem) Příliš pěny a/nebo vody.
4 bliknutí LED Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství pracího
(bez displeje) prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
E7 (s displejem) Problém s dvířky.
7 bliknutí LED Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
(bez displeje) prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Jakýkoliv jiný kód Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.

25
JINÉ POTÍŽE

Problém Možná příčina a praktická řešení


Pračka Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
nefunguje/nespustí se Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Voda na podlaze nebo Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v blízkosti spotřebiče v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Pračka neodstřeďuje Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Silné vibrace/hluk Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
během odstřeďování nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).

Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady


výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.

26
Použití ekologických pracích prostředků Pokud problém trvá, ihned kontaktujte
bez fosfátů může způsobit následující: autorizované servisní středisko.

CS
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu Důrazně doporučujeme používat originální
potlačení zeolitů, které nemají negativní náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
vliv na účinek máchání. servisního střediska.

- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci


Záruka
praní: je to normální, prášek nebyl
Na výrobek se vztahuje záruka dle
absorbován látkou a nezmění její barvu.
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
- pěna ve vodě v posledním máchání: musí být kompletně vyplněný.
neindikuje to nevyhnutně špatné Uschovejte si jej na bezpečném místě
máchání. pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
prádla. tiskové chyby v návodu dodaném se
V takovém případě neprovádějte opakované spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
máchání k odstranění tohoto efektu: jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
nepomůže to. bez změny jeho základních vlastností.

27
Köszönjük, hogy Candy mosógépet A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy következményekkel járó) szennyezőanyagokat
megbízhatóan segíti majd Önt a és (újrafelhasználható) alapösszetevőket
mindennapi mosás során, még a kényes tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
ruhadarabok esetében is. különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
Termékét a www.registercandy.com ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb emberek fontos szerepet játszhatnak annak
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
szolgáltatásokhoz. váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
A készülék helyes és biztonságos használata, néhány alapvető szabály betartása:
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. háztartási hulladékként.

l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
Csak az utasítások figyelmes
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
országban a nagyméretű WEEE-
Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az
hulladékokat a lakásokból és az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
otthonokból gyűjtik be.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel, Számos országban új készülék vásárlása
a szervizközpont címével és az esetén a régit visszaadhatjuk a
energiatakarékossági címkével együtt kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony berendezés típusa és funkciója azonos a
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is leszállított berendezés típusával és
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében). funkciójával.
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Artalomjegyzék
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
ragasztott címkére van nyomtatva (az 2. TELEPÍTÉS
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta 3. GYAKORLATI TANÁCSOK
speciális termékazonosító kártya, amelyet
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá. 5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
Környezetvédelem
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
A készülék jelölése megfelel
az Elektromos és Elektronikus 8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
Berendezések Hulladékairól (WEEE) 9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

28
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI felügyeletben részesülnek vagy
SZABÁLYOK útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
l A készüléket háztartásokban és megértették a készülék használatában
hasonló környezetekben történő rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
használatra terveztük, például: játszhatnak a készülékkel.
− üzletek, irodák és más

HU
A tisztítást és a karbantartást nem
munkakörnyezetek végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban; l Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
− szállodák, motelek és más ne játsszanak a készülékkel.
lakókörnyezetek ügyfelei által; l Állandó felügyelet hiányában a
− „szoba reggelivel” típusú 3 évesnél kisebb gyerekeket
környezetekben. távol kell tartani a készüléktől.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
eltérő használata, például szakemberek a veszélyek elkerülése érdekében a
vagy képzett felhasználók által gyártónak vagy a gyártó hivatalos
történő kereskedelmi használata a szervizének, vagy egy hasonlóan
fent említett alkalmazások esetében képzett személynek kell azt
sem megengedett. Ha a készüléket kicserélnie.
nem a fentiek szerint használják, l Csak a készülékkel együtt
akkor az csökkentheti a készülék szállított tömlőkészletet használja
élettartamát és érvénytelenítheti a a vízellátás csatlakoztatásához (ne
gyártó garanciáját. A törvények által használjon régi tömlőkészletet).
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését l A víznyomásnak 0,05 MPa és
vagy más jellegű olyan károsodását 0,8 MPa között kell lennie.
vagy kárát, amely az otthoni vagy l Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne
a háztartási használattól eltérő akadályozza a gép alsó részét vagy
használat miatt következik be (még ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
akkor sem, ha a készülék otthoni
l A kikapcsolt helyzet (KI) úgy
vagy háztartási környezetben van).
érhető el, hogy a programválasztó
l A készüléket csak akkor használhatják gombon lévő jelet függőleges
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
érzékszervi vagy szellemi képességű, más helyzete bekapcsolja a
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel mosógépet (csak programozó
nem rendelkező személyek, ha gombbal ellátott típusok esetén).

29
l A mosó-szárító ciklus befejező viasszal és viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik szennyezett ruhadarabokat a mosó-
le (hűtési ciklus) annak szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket. (latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
FIGYELMEZTETÉS: vagy habgumival töltött párnákat
Soha ne állítsa le a mosó- szárítani.
szárítógépet a szárítási ciklus l Azöblítőszereket és a hasonló
vége előtt, hacsak nem veszi ki termékeket az öblítőszerhez
gyorsan az összes ruhadarabot, készült utasítás szerint kell
és nem teríti szét őket, hogy a hő használni.
szétszóródjon. l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
öngyulladásra hajlamosak, különösen
l A telepítés után a készüléket úgy ha olyan hőforrás hatásának vannak
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
hozzáférhető legyen. ruhadarabok felmelegednek és
l A készüléket nem szabad zárható oxidációs reakciót indítanak el az
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
ellátott ajtó mögé telepíteni, hő nem tud távozni, a ruhadarabok
amely a mosó-szárítógép eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
csuklópántjával ellentétes oldalon lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
van, és így akadályozná a mosó- ruhadarabok egymásra helyezése,
szárítógép ajtajának teljes nyitását. egymásra halmozása vagy tárolása
l A maximális száraz ruhaadag megakadályozhatja a hő távozását,
az alkalmazott típustól függ ezért tűzveszélyt idéznek elő.
(lásd a kapcsolólapot). l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
l A készülék nem használható, ha vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
ipari vegyszereket használtak a hajápolási termékekkel átitatott
tisztításhoz. ruhadarabok kerüljenek a mosó-
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben. forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal, csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, veszélyt.

30
l Vegyen ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a emelje meg a mosógépet a
zsebekből. gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,

HU
hogy a mosógépet két személy
Biztonsági utasítások emelje meg.
l A mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot. hozzá a készülék szakszerűtlen
javításához. Vegye fel azonnal a
l Gondoskodjon az elektromos
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer földeléséről. Ha a
és kizárólag eredeti tartalék
rendszer nincs földelve, akkor
alkatrészeket használjon. A fenti
szakembertől kérjen segítséget.
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne használjon átalakítókat, veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.

FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.

l Az ablak kinyitása előtt,


ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
l A csatlakozódugó kihúzásához
A jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt
elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
közvetlen napsugárzás vagy összes európai biztonsági,
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
hatásának. követelménynek.

31
2. TELEPÍTÉS
l Vágjael a csőrögzítő szalagokat, 1
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel. A A
B
B A
l Csavarozza ki a hátoldalon A
B B
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.

l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.

l Beépítettmosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3 2
vagy 4 alátétet (B).
A
3
l Bizonyos típusok esetében egy 1 2
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal. B

FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!

C
l Helyezze a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a 3
típustól függően az A, a B vagy a 2 1
C változatot vegye figyelembe).

32
A vízellátás csatlakoztatása 3

l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra


(3 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).

HU
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD (4 ábra): A nagyobb 4
energiatakarékosság érdekében a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra , a piros csövet pedig a 1
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.

l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön 5 6


kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy B B
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B” A
egyirányú zárat. A

l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ


CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az 7
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.

Elhelyezés

l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon, min 4 cm


hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
max 100 cm

meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,


vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább +2,6 mt
max min 50 cm
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az max 85 cm
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).

33
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon: 8
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék A
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem B
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.

FIGYELMEZTETÉS: C
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.

Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
1
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az 2
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;

FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során.. 10

l “2” rekesz: a mosószer számára.


Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.

FIGYELMEZTETÉS: 11
Bizonyos mosószereket nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).

34
3. GYAKORLATI Van-e szükség forró mosásra?

TANÁCSOK l A forró vizes program használatának


elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
Betöltési tanácsok foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
50% energia takarítható meg.
ügyeljen a következőkre:

HU
A szárítóprogram használata előtt…
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban; l Idő- és energia-megtakarítás céljából
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be válassza a nagy sebességű centrifugálást,
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és hogy a szárítóprogram beindítása előtt
a hosszú szalagokat; csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
- vegye le a görgőket a függönyökről; Az alábbi rövid útmutató ötleteket
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok és javaslatokat tartalmaz a mosószer
mosására vonatkozó címkéket; különböző hőmérsékleti értékeken
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs történő használatához. A helyes használat
szennyeződéseket. és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz mellékelt utasításokat.
anyagok mosásakor javasoljuk a
centrifugázás elhagyását. Erősen szennyezett fehér ruhák
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a mosásakor a 60°C-os vagy annál
ruhadarab mosható-e gépben, és meg magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú” és normál (nagy teljesítményű)
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem mosópor használatát javasoljuk, amely
megy össze” vagy a „Géppel mosható” olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
címkével. amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára 40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
Útmutató a készülék környezetbarát és meg a textília típusának és a
gazdaságos használatához. szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
Maximális ruhaadag
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
l Az energia, a víz, a mosószer és az míg a folyékony mosószerek vagy a
idő legjobb felhasználása érdekében „színvédő” mosóporok az enyhén
maximális ruhaadagok használatát szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat. A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek vagy az alacsony
Van-e szükség előmosásra? hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
l Csak a nagyon szennyezett ruhák ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében NEM Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
választja ki az előmosást, akkor azzal kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban kifejlesztett mosószereket kell használni.
energiát TAKARÍTHAT MEG.

35
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.

A mozgatással és a hosszabb
A fiók tisztítása üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.

l A mosószer és az adalékanyagok l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen


felgyülemlésének elkerülése érdekében helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
javasoljuk a fiók kitisztítását. az összes vizet a csövekből.

l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot, l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.


mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére. l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.

l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet


Szűrőtisztítás a szíjjal.

l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,


amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.

l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:


húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.

l Fordítsa el a szűrőt balra, hogy


függőleges helyzetbe kerüljön.

l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd


pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.

l Az összeszereléshez ismételje meg az előző


lépéseket fordított sorrendben.

36
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI 6. KAPCSOLÓK ÉS
ÚTMUTATÓ PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és Q
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is. A

HU
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
a kívánt programot. I LMNO P
l Szükség esetén állítsa be a mosási H
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.

SZÁRÍTÁS
D C E F G B
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
A Programválasztó gomb KI
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti helyzettel
a mosást, és azt követően dönthet a B START/SZÜNET gomb
szárítóprogramról.
C KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a D SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb
START/SZÜNET gombot. E GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
l A program végén az „End” („Vége”) felirat SZINT gomb
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a F HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
megfelelő LED-égő.
gomb
Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg G CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik. F+G GOMBOK LEZÁRÁSA
H Digitális kijelző
l Kapcsolja ki a mosógépet.
I SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ jelzőlámpák
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
L AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
működtetési sorrendet. M KG DETECTOR jelzőlámpa
N LEZÁRT GOMBOK jelzőlámpa
Műszaki adatok O HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
Víznyomás: jelzőlámpák
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa P CENTRIFUGAVÁLASZTÁS
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot. jelzőlámpák
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati Q SMART TOUCH terület
feszültség: lásd a géptörzslapot.

37
RUHADARABOK BERAKÁSA VAGY
Programválasztó gomb KI
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
helyzettel UTÁN (SZÜNET)
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
A programválasztó gomb elfordításakor tartsa lenyomva a START/SZÜNET
felgyullad a kiválasztott program gombot (egyes jelzőlámpák és a
beállításait megjelenítő kijelző. hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
Energiatakarékossági okokból a ciklus hogy a mosógép működése szünetel).
végén vagy az inaktív időszakokban l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
csökken a kijelző fényereje. AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
Az ajtó kinyitása előtt kérjük, hogy a
fordítsa el a programválasztó gombot
víz kiömlésének elkerülése érdekében
KI helyzetbe.
ellenőrizze, hogy a vízszint az
ajtónyílás alatt van-e.
l A kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot. l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
l Csak az "End" szó kijelzőn történő után csukja be az ajtót, és nyomja le a
megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG START/SZÜNET gombot (a gép onnan
jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
kinyitni. A PROGRAM TÖRLÉSE
l A program kiválasztása után a l A program törléséhez állítsa a
programválasztó gomb a kiválasztott választógombot a KI helyzetbe.
programon marad a ciklus végéig. l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó berendezés oldja az ajtózárat.
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
egyes ciklus végén, vagy egy új beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
mosási ciklus beindításakor a ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
következő program kiválasztása és késleltethető.
beindítása előtt.
l Az indítás késleltetése az alábbi
eljárással végezhető el:
START/SZÜNET gomb - Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET gombot (h00 felirat jelenik meg a
gomb lenyomása ELŐTT. kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beindításához. beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
A START/SZÜNET gomb lenyomása mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
után a készülék csak néhány meg a kijelzőn. A gomb ebben a
másodperc elteltével lép működésbe. helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.

38
- Erősítse meg a beállítást a l Csak szárítási ciklus:
START/SZÜNET gomb lenyomásával. miután kiválasztotta a gombbal a
Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek ruhaneműnek megfelelő szárító programot,
befejeződésekor a program automatikusan a gomb lenyomásával kiválasztható a
elindul. szárítás kívánt, alapértelmezettől eltérő
mértéke (a gyapjúszárító program
l A késleltetett indítás a programválasztó kivételével).
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.

HU
l A ciklus szárító fázis közben történő
Ha a gép működése közben áramszünet törléséhez nyomja le körülbelül
következik be, a készülék speciális 3 másodpercre a gombot.
memóriája tárolja a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást, FIGYELMEZTETÉS:
ahol abbahagyta. A szárítóprogram törlése után a
hűtőfázis lép működésbe, ezért
Az opciógombokat a START/SZÜNET körülbelül 10–20 percig várni kell az
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani. ajtó kinyitása előtt.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott l Csak az "End" szó kijelzőn történő
programmal, akkor az opciójelz ő megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG
lámpa el őször villog, majd pedig jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót
kialszik. kinyitni.

A szárítási ciklus a programválasztó


SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb gomb KI helyzetbe fordításával
törölhető. Az ajtó kinyitása előtt
meg kell várni a hűtőfázis végét
l Automatikus mosási/szárítási ciklus: (10–20 perc) és az AJTÓBIZTONSÁG
a mosóprogram ruhatípus szerinti jelzőlámpa kikapcsolódását.
kiválasztása után válassza ki a szárítás
kívánt mértékét a gomb lenyomásával. A
mosóprogram végén automatikusan
beindul a kiválasztott szárítási ciklus. GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
Ha a mosóprogram nem kompatibilis a
kiválasztott automatikus szárítással, A kiválasztott programtól függően ez a
akkor ez a funkció nem aktiválható. gomb két különböző opció közötti választást
tesz lehetővé.
Nem lépheti túl a programtáblázatban - GYORS
jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget,
mert különben a ruha nem kielégítően A gomb a GYORS (14/30/44 perc) program
szárad meg. kiválasztásakor válik aktívvá. A kijelzett
három időtartam egyikének a kiválasztását
teszi lehetővé.
l Ha a program beindulása előtt vissza
- SZENNYEZETTSÉGI SZINT
szeretné vonni választását, kérjük,
nyomja le ismételten a gombot, amíg a l A programválasztás után automatikusan
lámpák ki nem alszanak, vagy állítsa megjelenik a kijelzőn az adott
vissza a programválasztót a KI helyzetbe. programhoz beállított mosási idő.

39
l Ezzel az opcióval – a program hosszának
A gép speciális elektronikus
módosítása révén – a mosási intenzitás 3
berendezéssel van felszerelve, amely
szintje közül lehet választani, attól
megakadályozza a centrifugálást, ha a
függően, mennyire szennyezettek a ruhák
berakott ruhaadag egyenetlenül oszlik
(csak a programtáblázatban jelzett
el. Ezáltal csökken a gép által keltett
néhány program esetében használható).
zaj és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a GOMBOK LEZÁRÁSA
mosási ciklusok hőmérsékletet.
l A HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS és a
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb 3
legnagyobb megengedett érték fölé másodpercig tartó egyidejű lenyomásával
növelni a hőmérsékletet. lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így
elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem
l Ha hideg mosást szeretne végezni, kívánatos változtatások, ha a ciklus
minden jelzőlámpának kikapcsolt folyamán véletlenül lenyomunk egy
állapotban kell lennie. gombot a kijelzőn.

CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb l A gombok lezárása könnyen feloldható a


két gomb egyszerre történő ismételt
l A gomb lenyomásával csökkenthető a lenyomásával, vagy a készülék
maximális sebesség, és a centrifugálási kikapcsolásával.
ciklus ki is kapcsolható.
l Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
Digitális kijelző
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
Az anyagok kímélése érdekében ad a gép aktuális helyzetéről.
a programválasztás közben az
automatikusan megengedhető érték
fölé nem növelhető a fordulatszám. 1 2 34 6 7
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
l A centrifugálási sebesség a gép
5
működésének szüneteltetése nélkül
módosítható.

A mosószer túladagolása túlzott 1) SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ JELZŐLÁMPÁK


habképződést eredményezhet. Ha a
A jelzőlámpák a szárítás mértékét mutatják,
készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli,
amely a megfelelő gombbal választható ki:
akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a
program időtartamát és növelheti a EXTRA SZÁRAZ
vízfelhasználást. (törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és
nagyméretű ruhadarabokhoz).

40
VASALÓSZÁRAZ 4) Kg Detector JELZŐLÁMPA (a funkció
(vasalásra kész állapotban hagyja a csak egyes programok esetében aktív)
ruhákat).
l A ciklus első perceiben a "Kg Detector"
jelzőlámpa égve marad, miközben az
SZEKRÉNYSZÁRAZ intelligens érzékelő megméri a ruha
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz). súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.

HU
2) CIKLUSIDŐTARTAM
l A program kiválasztásakor a kijelző l A "Kg Detector" mindegyik mosási
automatikusan mutatja a ciklus fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
időtartamát, amely a választott opcióktól ruhaadaggal kapcsolatos információk
függően változhat. figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
l A program beindulása után a gép
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;

l A szabványos adag alapján a készülék - szabályozza az öblítést a mosáshoz


kiszámítja a kiválasztott program végéig kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag - a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
méretéhez és összetételéhez képest. dob forgási ritmusát;

- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség


3) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
esetén öblítés közben növeli a
l Az ikon az ajtó zárását jelzi. vízmennyiséget;

- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
beállítja a centrifugálási sebességet.
gomb lenyomása ELŐTT.
5) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET A jelzőlámpa azt mutatja, hogy a gombok le
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy vannak zárva.
pillanatra felvillan, majd égve marad.
6) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
JELZŐLÁMPÁK
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor a lámpa körülbelül 7 A kiválasztott program mosási hőmérsékletét
másodpercig tovább villog, majd mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol
pedig automatikusan törlődik az lehet) módosítható. Ha hideg mosást
indítási utasítás. Ebben az esetben szeretne végezni, minden jelzőlámpának
csukja be rendesen az ajtót, és kikapcsolt állapotban kell lennie.
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
7) CENTRIFUGAVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK
A kiválasztott program centrifugálási
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az sebességét mutatja, amely a megfelelő
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik. gombbal módosítható vagy kihagyható.

41
SMART TOUCH l Smart Care – Smart Check-up (ellenőrző)
és Auto-Clean automatikus tisztító ciklus
és hibaelhárítási útmutató.
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az l My Statistics – Mosási statisztika
alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az és ötletek a gép hatékonyabb
Android operációs rendszerrel működő és használatához.
az NFC (Near Field Communication)
funkcióval ellátott okostelefonokkal való
együttműködést. Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit az alkalmazás DEMO
l Töltse le okostelefonjára a Candy módban történő böngészésével, vagy
simply-Fi alkalmazást. látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com

A Candy simply-Fi alkalmazás


Android és iOS operációs rendszerű A SMART TOUCH HASZNÁLATA
táblagépekhez és okostelefonokhoz ELSŐ ALKALOMMAL – A gép
érhető el. Mindemellett csak az NFC regisztrálása
funkcióval ellátott, Android operációs
rendszerrel működő okostelefonok l Lépjen a az Android okostelefon
segítségével lehet a géppel „Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
kapcsolatot teremteni a Smart Touch nélküli hálózatok és hálózatok”
által kínált lehetőség használatával, menüben aktiválja az NFC funkciót.
az alábbi rendszer szerint:

Android Együttműködés a Az okostelefon típusától és Android


okostelefon NFC géppel + tartalom
operációs rendszerének verziójától
technológiával
függően eltérő lehet az NFC funkció
Android Csak tartalom aktiválásának módja. Olvassa el
okostelefon NFC a részleteket az okostelefon
technológia nélkül
kézikönyvében.
Android táblagép Csak tartalom

Apple iPhone Csak tartalom


l Állítsaa gombot a Smart Touch
Apple iPad Csak tartalom helyzetbe a műszerfalon lévő érzékelő
bekapcsolásához.

l Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a


FUNKCIÓK felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő
Az alkalmazás használatával elérhető fő vagy a készülékhez mellékelt „Rövid
funkciók a következők:
útmutató”-ban található utasításokat
követve.
l Voice Assistant – Útmutató az ideális
ciklus kiválasztásához mindössze három
hangbevitellel (ruha/textília, szín, Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos
szennyezettségi szint). további információ, a GYIK és a videó a
következő címen érhető el:
l Cycles – Új mosóprogramok letöltése és www.candysmarttouch.com/how-to
beindítása.

42
KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el
az NFC antenna, forgassa körkörösen
l Minden alkalommal, amikor az az okostelefont a Smart Touch logó
alkalmazáson keresztül szeretné kezelni fölött, amíg az alkalmazás jelzi a
a gépet, először a Smart Touch kapcsolatot. A sikeres adatátvitel
üzemmódot kell bekapcsolnia a gomb érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY
azonos nevű pontjára állítva. MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET

HU
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
l Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
képernyőjét (az esetleges készenléti készüléken megjelenő üzenet
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC tájékoztat a művelet eredményéről, és
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
korábban említett lépéseket. okostelefont.
l Ha el szeretne indítani egy mosási
ciklust, töltse be a ruhát és a mosószert,
és csukja be az ajtót. A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
l Válassza ki az alkalmazásban a kívánt
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
funkciót (például program indítása,
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
ellenőrző ciklus, statisztika frissítése stb.).
Szükség esetén távolítsa el azokat.
l Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
műszerfalán lévő Smart Touch logó fölé.
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történő kicserélése az NFC antenna
eltávolítását eredményezheti, ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körű használatát.

A gép alkalmazáson keresztül történő


kezelése és irányítása csak „közelről”
lehetséges: távvezérlésre nincs
lehetőség (például egy másik
MEGJEGYZÉSEK: helyiségből; a házon kívülről).

Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a


hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen
a készüléken lévő Smart Touch logó
helyzetével (lásd az alábbi ábrát).

43
Programtáblázat
1)
1
(MAX.) *
2
(lásd a kezelőlapot)
PROGRAM

(MAX.) 2 1
4)
Napi 59 perc 2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 60°

14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30°

3) 4)
Gyors 30' 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30°

44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40°

Pamut + 2)
4)
6 6 7 8 8 9 10 10 90°
Előmosás
2)
Pamut ** 4)
6 6 7 8 8 9 10 10 60°

2)
Vegyes 4)
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 60°

Finom 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°

Vízürítés +
- - - - - - - - -
Centrifugálás

Öblítés - - - - - - - - -

2)
Baby 4)
4 4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5 60°

Gyapjú/Selyem 1 1 1 2 2 2 2 2 30°

Gyapjú 1 1 1 2 2 2 2 2 -
(szárítás)
Vegyes 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 -
(szárítás)
Pamut 4 5 5 5 6 6 6 7 -
(szárítás)
59 perces
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
Mosás-Szárítás
A gomb személyre szabható beállítása, amelyet az okostelefonos alkalmazással
történő használathoz és a ciklusok letöltéséhez kell kiválasztani. (lásd az ezzel
foglalkozó részt). Gyárilag az Auto-Clean alapértelmezett automatikus tisztító
program van beállítva, amely a gép tisztításához készült.

44
3) A GYORS program kiválasztásakor
a rendelkezésre álló három gyors
program egyikét választhatjuk ki
(14’, 30’ és 44’) a GYORS
gombbal.

HU
4) Programok automatikus szárításhoz.

TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ
Kérjük, olvassa el az alábbi LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE
megjegyzéseket: (hivatkozás az EN 50229 szabványra)
* A maximális száraz ruhaadag az Mosás
alkalmazott típustól függ (lásd a Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten,
kapcsolólapot). a kiválasztott maximális szennyezettségi
szinttel és maximális centrifugálási sebességgel.
(Csak a folyékony mosószertároló A programot alacsonyabb hőmérsékleten
rekesszel ellátott típusok esetében) végzett vizsgálathoz is javasoljuk.
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket Szárítás
folyékony fehérítőszerrel kell Első szárítás A kg ruhával (az adag
kezelnünk, akkor a foltok előzetes tartalma: párnahuzatok és törülközők)
eltávolítását a mosógépben a pamutszárító program ( ) és a
végezhetjük el. „szekrényszáraz“ szárítás ( )
Öntse bele a fehérítőszert a kiválasztásával.
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű Első szárítás B kg ruhával (az adag
rekeszébe van behelyezve, és tartalma: lepedők és törülközők) a pamutszárító
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS program ( ) és a „szekrényszáraz“
programot. szárítás ( ) kiválasztásával.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát, Mennyiség
A (kg) B (kg)
és folytassa a normál mosást a (mosás) Első Második
legmegfelelőbb programmal. (kg) szárítás szárítás

1) Egy program kiválasztásakor 6 4 2


megjelenik a kijelzőn az ajánlott 6 5 1
mosási hőmérséklet, amely a
megfelelő gombbal módosítható 7 5 2
(ha megengedett), de a 8 5 3
megengedett maximális érték fölé 8 6 2
nem növelhető.
9 6 3
2) A bemutatott programoknál a 10 6 4
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
10 7 3
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.

45
Programválasztás textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a magas vízszinttel történik.
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához Vízürítés + Centrifugálás
és a különböző mértékű szennyeződések A program leüríti a vizet és maximális
eltávolításához (lásd a táblázatot). fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
MOSÁS a centrifugálás vagy csökkenthető a
Napi 59 perc centrifugálási sebesség.
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett Öblítés
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt. Ez a program három öblítést végez közepes
A programot csökkentett ruhaadaghoz centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
terveztük (lásd a programtáblázatot). gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
Gyors (14/30/44 perc) például a kézi mosás után.
Kis adagokhoz és enyhén szennyezett
ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. A
szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében Baby
ezzel a programmal csökkenthető a Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
megszokott módon használt mosószer program - tökéletes tisztító hatást kifejtve -
mennyisége. A GYORS program kiválasztásával lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
és a gomb megnyomásával három program Az optimális tisztító hatás elérése céljából
közül választhatunk ki egyet. mosópor használatát javasoljuk.

Pamut + Előmosás Gyapjú/Selyem


Ezt a programot az erősebb Ez a program finom mosási ciklust tesz
szennyeződések fehér pamutanyagokból lehetővé, különösen alkalmas a „Géppel
történő eltávolítása szempontjából mosható” gyapjúszövetből, valamint a
vizsgáltuk. Az előmosás garantálja az erős selyemből készült vagy a „Mosás
szennyeződések eltávolítását. Öntsön az selyemként” címkével ellátott ruhadarabok
„1” rekeszbe annyi mosószert, amennyi a számára.
főmosáshoz használt mennyiség 20%-ának
felel meg. SZÁRÍTÁS
Pamut
Ez a program az átlagosan szennyezett
FIGYELMEZTETÉS:
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
A szárítóprogramok megkezdése előtt
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
ki kell venni a dobból a koncentrált
programnak tekinthető a kombinált energia- és
mosóporokhoz és a folyékony
vízfogyasztás tekintetében.
mosószerekhez használt adagolókat.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések a forgási irányt, hogy a ruhadarabok ne
kialakulásának csökkentését biztosítja. gubancolódjanak össze, és ezáltal a
szárítás is egyenletesebb lesz. A
Finom gyűrődések minimálisra csökkentése
Ez a program a mosógép működése közben érdekében a készülék hűvös levegőt használ
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében.

46
Gyapjú 59 perces Mosás-Szárítás
Alacsony hőmérsékletű szárító program, Ha csak néhány ruhadarabot szeretne
gyapjúruhák gondos és körültekintő gyorsan kimosni és megszárítani, akkor ez
szárításához ideális, csökkenti a az 59 perces ciklus ideális időtakarékos
bolyhosodást és az összetapadást. A programnak számít.
szárítás előtt célszerű kifordítani a Ez a kis, 1,5 kg-os adagokhoz (például 4
ruhadarabokat. Az időtartam az adag inghez) vagy enyhén szennyezett
nagyságától és a mosásnál kiválasztott ruhadarabokhoz alkalmas ciklus nem

HU
centrifugálási sebességtől függ. A ciklus egészen egy óra alatt végzi el a mosást, az
legfeljebb 1 kg-os kis adagokhoz öblítést, a centrifugálást és a szárítást.
használható (3 gyapjúpulóver). A túlfogyasztás elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy ennél a programnál
csökkentse a mosószer mennyiségét.

A készülék gyapjúszárító ciklusát


a The Woolmark Company is SMART TOUCH
jóváhagyta a gépben mosható
gyapjútermékek szárításához, azzal a
feltétellel, hogy a termékek mosása A gomb személyre szabható beállítása,
és szárítása a ruhadarabokon lévő amit akkor kell választani, ha utasítást
címke, illetve a készülékgyártó szeretne továbbítani a géphez az
utasításai szerint történik. Az Egyesült alkalmazásból, és egy ciklust szeretne
Királyságban, Írországban, Hongkongban letölteni/beindítani. (további információért
és Indiában a Woolmark védjegy tanúsító lásd a kapcsolódó részt és az alkalmazás
védjegynek minősül. M0000 felhasználói kézikönyvét).
A Smart Touch opció esetében gyárilag az
"Auto-Clean" alapértelmezett tisztító ciklus
Vegyes
van beállítva, amely a dob tisztítását, a
Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
kellemetlen szagok megszüntetését és a
szintetikus és kevert szálas anyagokhoz
mosógép élettartamának meghosszabbítását
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
célozza.
útmutató címkét).
Ügyeljen arra, hogy az "Auto-Clean"
Pamut ciklust csak mosópor használatával indítsa
A magas hőmérsékletű szárítóprogramot be olyankor, amikor nincsenek ruhák a
pamutból és vászonból készült anyagokhoz gépben. A ciklus végén hagyja nyitva a gép
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési ajtaját, hogy kiszáradhasson a dob.
útmutató címkét). Minden 50. mosás után ajánlott.

47
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS - Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű, ágynemű és asztalterítő.
ezért a legjobb szárítási eredmények Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség. poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk,
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt
l Csak előzetesen kicentrifugázott
ruhaneműt szabad szárítani.
mértékét.

l A légcsatorna eltömődésének elkerülése


A helyes szárítási mód
érdekében ne szárítson gyorsan kopó
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos
ruhákat. l Nyissa ki az ajtót.

l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy


szerint válogassa szét a ruhákat: ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
maximális szárítható ruhamennyiséget.
Nagyméretű anyagok (például lepedők)
- A ruhadarabok kezelési útmutató
vagy erősen nedvszívó anyagok (például
címkéjén látható szimbólumok
törülközők, farmernadrágok) esetében
szerint
célszerű az adag méretét csökkenteni.

Szárítógépben történő szárításra


l Csukja be az ajtót.
alkalmas.

Szárítás gépben, magas


l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának
legjobban megfelelő szárítóprogramra.
hőmérsékleten.

Szárítógépben csak alacsony l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási


hőmérsékleten szárítható. módokra alkalmas:

NEM szárítható géppel. - Az Alacsony hőmérsékletű


szárítópotrogram, gyapjúruhákhoz ajánlott
( szimbólum a programtárcsán).
Ha a ruhadarabon nincs kezelési
útmutató címke, akkor azt kell - Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi kevert anyagokhoz (szintetikus/pamut)
szárításra nem alkalmas. és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
( szimbólum a programtárcsán).

- Méret és vastagság szerint - A magas hőmérsékletű szárítóprogramot


Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kapacitásánál, akkor vastagság szerint kenderszövethez stb. Javasoljuk
válogassa szét a ruhadarabokat
(például a törülközőket az alsóneműtől). ( szimbólum a programtárcsán).

48
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
mértékét:
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
EXTRA SZÁRAZ elosztása és a szárítási teljesítmény
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és optimálissá tétele céljából.
nagyméretű ruhadarabokhoz).

VASALÓSZÁRAZ l A program befejeződésekor az "End"


("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5

HU
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat). perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
SZEKRÉNYSZÁRAZ kijelzőn két sor látható).
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
A gyapjúszárító program választásakor KI helyzetbe fordításával.
nem lehet az alapértelmezettől eltérő
szárítási fokot választani. l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.

l Az egyik automatikus program l Zárja el a csapot.


kiválasztásával a mosó-szárítógép a
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja
a szárításhoz szükséges időt és a l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
szükséges maradó nedvességet. körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva
és a kifolyócső megfelelően van-e
elhelyezve.
FIGYELMEZTETÉS:
A szárítóprogram törlése után a
FIGYELMEZTETÉS: hűtőfázis lép működésbe, ezért
Ne szárítson különleges párnázású körülbelül 10/20 percig várni kell az
ruhadarabokat (például paplant, ajtó kinyitása előtt.
steppelt anorákot stb.) vagy finom
textíliát. A készülék megfelelő működése
Ha a ruhákat facsarás nélkül kell érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
szárítani, akkor a gyűrődések elkerülése ciklust, hacsak az nem feltétlenül
érdekében kisebb mennyiséget tegyen szükséges.
be a gépbe.

l Nyomja le a START/SZÜNET gombot (a


hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn).

A szabványos adag alapján a készülék


kiszámítja a kiválasztott program
végéig tartó időt, majd pedig a ciklus
közben korrigálja az időtartamot a
ruhaadag méretéhez és összetételéhez
képest.

49
8. AUTOMATIKUS l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS l A mosási fázis végén a hátralévő
szárítási idő látható a kijelzőn.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett maximális szárítható
l A program befejeződésekor az "End"
ruhamennyiséget, mert különben a
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
ruha nem szárad meg megfelelően.
perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
- Mosás kijelzőn két sor látható).
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
mennyiséget. KI helyzetbe fordításával.

l A kimosandó textíliának megfelelően l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.


(például nagyon piszkos pamut) tekintse
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el
l Zárja el a csapot.
a választógombot a kívánt programra.

A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet. l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
l Nyomja le az opciógombokat (ha a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
szükséges).

l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva FIGYELMEZTETÉS:


és a kifolyócső megfelelően van-e A szárítóprogram törlése után a
elhelyezve. hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
- Szárítás ajtó kinyitása előtt.
l Válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét:
A készülék megfelelő működése
EXTRA SZÁRAZ érdekében ne szakítsuk meg a szárítási
(törülközőkhöz, fürdőlepedőkhöz és ciklust, hacsak az nem feltétlenül
nagyméretű ruhadarabokhoz). szükséges.

VASALÓSZÁRAZ
(vasalásra kész állapotban hagyja a
ruhákat).

SZEKRÉNYSZÁRAZ
(vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).

A gyapjúprogram választásakor csak


az alapértelmezett szárítási szint
érhető el.

50
9. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.

CSAK A SMART TOUCH TÍPUSOK ESETÉBEN


A Candy simply-Fi alkalmazás Smart Check-up ellenőrző ciklusának köszönhetően
bármikor ellenőrizheti, hogy megfelelően működik-e a gép. Ehhez Android rendszerű,

HU
NFC funkcióval ellátott okostelefonra van szükség. További információ az
alkalmazásban található. Ha a gép kijelzője hibát jelez (kód jelenik meg vagy villog a
LED-jelző), kapcsolja be az alkalmazást, és közelítse az Android rendszerű, NFC
funkcióval ellátott okostelefonját a kereten lévő Smart Touch logóhoz. Ekkor
beindítható a tartalomjegyzék a probléma megoldásához.

HIBAJELENTÉS

l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)

Jelzett hiba Lehetséges okok és gyakorlati megoldások


E2 (kijelzővel) A gép nem tud vizet beszívni.
A LED-jelzők 2 Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
felvillanása
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
(kijelző nélkül) meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
E3 (kijelzővel) A mosógép nem engedi le a vizet.
A LED-jelzők 3 Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
felvillanása Ellenőrizze, hogy az elvezetőtömlő nincs-e meghajolva,
(kijelző nélkül) meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
E4 (kijelzővel) Túl sok a hab és/vagy a víz.
A LED-jelzők 4 Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
felvillanása mosógéphez készült terméket.
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel) Ajtóprobléma.
A LED-jelzők 7 Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
felvillanása hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
(kijelző nélkül) Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Egyéb kódok Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.

51
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK

Probléma Lehetséges okok és gyakorlati megoldások


A mosógép Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
nem működik/ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
nem indul be Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Víz folyt ki a padlóra Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
a mosógép körül tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A mosógép nem A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
centrifugál a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Erőteljes rezgés / zaj Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
hallható centrifugálás esetén állítsa be
közben a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).

A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt


keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.

52
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
mosószerek használata az alábbi hatásokkal készülék hibás működésére gyanakszik,
járhat: haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
alkatrészeket használjon, amelyek a
tulajdonítható, amelyek nincsenek

HU
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
kedvezőtlen hatással az öblítés
hatékonyságára.
Garancia
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás A termékre a mellékelt garanciajegyen
végén: ez normális jelenség, a port nem található kikötésekkel és feltételekkel
nyeli el az anyag, és nem változik meg az terjed ki a garancia. A garanciajegyet
anyag színe sem. megfelelő módon ki kell tölteni és
meg kell őrizni, hogy szükség
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez esetén bemutathassa a hivatalos
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge Ügyfélszolgálatnak.
minőségű az öblítés.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
- erőteljes habzás: ez gyakran a termékhez mellékelt füzetben előforduló
mosószerekben található anionos nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen
felületaktív anyagok miatt következik be, kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából. megváltoztatása nélkül – fenntartja a
Ebben az esetben ne végezzen újabb termékek szükség szerinti módosításának
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni. jogát.

53
54
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să Reciclarea produsului
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele Acest aparat este marcat în
delicate, zi de zi. conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
Vă puteți înregistra produsul pe echipamente electrice şi electronice
www.registercandy.com pentru un acces (DEEE).
mai rapid la servicii suplimentare rezervate DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli. avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
Citiți cu atenție acest manual pentru important ca DEEE să facă obiectul unui
utilizarea corectă și în siguranță a produsului

RO
tratament special, pentru a se îndepărta şi
și pentru sugestii privind mentenanța lui colecta corespunzător toate substanţele poluante
eficientă. şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
Folosiți mașina de spălat doar este esenţial să se respecte următoarele reguli
după ce ați citit cu atenție aceste de bază:
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
acest manual la îndemână, în bune condiții, deşeurile menajere;
pentru referințe ulterioare.
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
Verificați că aparatul este livrat împreună municipale sau la societăţile autorizate de
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
de garanție, lista cu adresele centrelor de voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
service și eticheta cu datele privind În multe ţări, în momentul în care
eficiența energetică. De asemenea, achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul aparatul vechi poate predat distribuitorului
pentru furtunul de evacuare și tava pentru care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar schimbului de unu la unu.
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe 2. INSTALARE
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din 3. SUGESTII PRACTICE
interiorul produsului. Acest cod este un fel 4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că 5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații 6. REGLAJE ȘI PROGRAME
cu Clienții Candy.
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE

55
1. REGULI GENERALE capacități fizice, senzoriale sau
PRIVIND SIGURANȚA mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
l Acest aparat electrocasnic este care acestea au fost supravegheate
destinat utilizării în gospodării și instruite cu privire la utilizarea
individuale sau în spații similare, aparatului într-un mod sigur și
cum ar fi: înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
− Spațiile de bucătărie pentru trebuie să se joace cu aparatul.
angajați din magazine, birouri Curățarea și întreținerea aparatului
sau alte medii de lucru; nu poate fi făcută de către copii fără
− Ferme; ca aceștia să fie supravegheați de
− În hoteluri, moteluri sau zone un adult.
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și l Trebuiesă supravegheați copiii
mic dejun. pentru a vă asigura că nu se
O utilizare diferită a acestui aparat, joacă cu aparatul.
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj, l Nu permiteţi copiilor mai mici
cum ar fi utilizarea în scopuri de 3 ani să stea în apropierea
comerciale de către experți sau aparatului, fără supraveghere.
utilizatori instruiți, este exclusă chiar l Pentru a evita producerea unor situații
și pentru mediile de mai sus. Dacă periculoase, dacă apar deteriorări ale
aparatul este utilizat în mod cablului de alimentare sau acesta se
incorect, acest lucru poate reduce defectează, trebuie înlocuit de către
durata lui de viață și poate anula producător, agentul său de service
garanția oferită de producător. sau de către persoane autorizate.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate l Pentru conexiunile la rețeaua de
din utilizarea ce nu este în alimentare cu apă folosiți doar setul
concordanță cu uzul casnic sau în de furtunuri ce v-a fost furnizat
medii similare (chiar dacă se află împreună cu mașina de spălat (nu
într-un mediu casnic sau de uz utilizați furtunuri refolosite).
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor l Presiunea apei trebuie să fie
legale în vigoare. cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Acest aparat poate fi utilizat de către l Aveți grijă ca orificiile pentru
copiii în vârstă de opt ani și mai mari ventilare sau baza mașinii să nu fie
dar și de către persoanele cu obturate de mochete sau covoare.

56
l Mașina este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care
butonul pentru setarea programului nu au fost spălate.
este pe poziția vertical. Orice altă
poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu
funcționarea mașinii (numai pentru substanţe cum ar fi ulei pentru gătit,
modelele cu buton programator). acetonă, alcool, petrol, kerosen,
produse pentru îndepărtarea petelor,
l Partea finală a programului de
terebentină, ceară sau produse de
spălare cu uscare se realizează fără
curăţare pe bază de ceară trebuie
încălzire (numai fază de răcire),
spălate în apă fierbinte, cu o cantitate
pentru a se asigura faptul că rufele

RO
suplimentară de detergent, înainte de
rămân la o temperatură la care
a fi uscate în uscător.
ţesătura nu va fi deteriorată.
l Articolele din cauciuc (spumă de
latex), căştile de duş, materialele
ATENȚIE: impermeabile, articole cu suprafaţă
Nu opriţi maşina de spălat cauciucată şi hainele sau pernele cu
rufe cu uscător înainte de umplutură de tip vatelină nu trebuie
finalizarea programului de uscate în uscător.
uscare, ci numai după ce aţi scos
rapid toate rufele şi le-aţi întins, l Balsamurile de rufe sau alte
pentru ca să se disipeze căldura. produse similare trebuie utilizate
numai în conformitate cu specificaţiile
l După instalarea mașinii, priza de producătorului produsului respectiv.
alimentare trebuie să fie ușor
l Articolele impregnate cu uleiuri se
accesibilă.
pot aprinde spontan, în special dacă
l Aparatul nu trebuie instalat în spatele
sunt expuse unor surse de căldură,
unei uşi care se blochează, a unei uşi cum este şi cazul uscătorului.
culisante sau vis-a-vis de o uşă cu Aceste articole se încălzesc,
balamale, pentru a se permite provocând o reacţie de oxidare a
deschiderea uşoară a uşii maşinii de uleiului şi oxidarea produce căldură.
spălat rufe, cu uscător. În cazul în care căldura nu poate fi
l Capacitatea maximă de încărcare eliminată, articolele devin suficient
pentru rufe uscate depinde de de fierbinţi pentru a se aprinde.
modelul utilizat (vezi panoul de Depozitarea sau aşezarea unor
control). astfel de articole impregnate cu ulei
l Nu introduceţi rufele în uscător unele peste altele poate împiedica
dacă pentru curăţarea acestora eliminarea căldurii şi reprezintă
au fost utilizate produse chimice. pericol de incendiu.

57
l Dacă nu se poate evita spălarea l Înainte de a deschide hubloul
în maşina de spălat cu uscător a asigurați-vă că nu a rămas apă
unor ţesături care sunt impregnate în cuvă.
cu uleiuri vegetale sau ulei pentru
l Nu trageți direct de cablul de
gătit sau care au fost pătate cu
produse pentru întreţinerea părului, alimentare pentru a îl deconecta
acestea trebuie săplate mai întâi cu din priză, trageți de ștecher.
apă fierbinte şi cu o cantitate l Nuexpuneți mașina de spălat
suplimentară de detergent. În acest în ploaie, lumina directă a
mod se reduce pericolul, dar nu este soarelui sau alte intemperii.
eliminat.
l Când mutați mașina, nu trageți
l Scoateţi din buzunare obiecte
de butoane sau de sertarele
precum brichetele sau
pentru detergent. În timpul
chibriturile.
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului, greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul Este recomandat ca mașina să
producătorului. fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța l În cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
l Înainte de a curăța mașina alimentare cu apă și nu umblați
sau de a efectua lucrări de la aparat. Contactați un centru
mentenanță, scoateți ștecherul autorizat de service și utilizați
cablului de alimentare din priză și doar piese originale pentru
închideți robinetul de alimentare înlocuirea celor defecte. Dacă
cu apă. nu respectați aceste instrucțiuni
l Asigurați-vă că circuitul electric există riscul de a defecta și mai
are împâmântare. În caz contrar, tare aparatul.
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nuutilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple. Prin aplicarea marcajului pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.

58
2. INSTALARE
l Tăiați benzile de prindere ale 1
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare. A A
B
B A
l Deșurubați cele 2 sau 4 A
șuruburi (A) situate în partea B B
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.

RO
l Astupațicele 2 sau 4 orificii
folosind dopurile furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4 2
șuruburi (A) și scoateți cele 3 A
sau 4 garnituri (B). 3
1 2
l La anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile. B

ATENȚIE:
Evitați contactul copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.

C
l Așezațila bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura 3
2 (În funcție de model, se aplică 2 1
variantele A, B sau C).

59
Conexiunea la rețeaua de 3
alimentare cu apă

l Conectați furtunul de alimentare cu apă la


robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).

l Anumite modele au și una sau mai multe


dintre următoarele funcții:

HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii 4


la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece și 1
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.

l AQUASTOP (fig. 5): Un dispozitiv 5 6


localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se B
deteriorează; în acest caz va apărea un B
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a A
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de A
blocare "B".

l AQUAPROTECT - PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă 7
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.

Amplasare
min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
max 100 cm

aveți grijă ca furtunul de admisie apă să


nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați +2,6 mt
furtunul de evacuare în cadă sau max min 50 cm
max 85 cm
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).

60
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este 8
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul; A
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare. B

ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
C

RO
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.

Compartimentul pentru detergent

Compartimentul pentru detergent este 9


împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în 1
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare; 2
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;

ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.

ATENȚIE: 11
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).

61
3. SUGESTII PRACTICE Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
mașinii reduce necesitatea de a folosi un program cu
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează temperatură ridicată a apei. Economisiți până
a fi spălate, aveți grijă să: la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe, Înainte de a utiliza programul de uscare…
insigne;
l ECONOMISIŢI energie şi timp prin
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
selectarea unei viteze de centrifugare mai
fermoarele, strângeți curelele și
mari pentru reducerea conţinutului de apă
cordoanele halatelor de baie;
din rufe înainte de utilizarea programului
- să scoateți sistemul de prindere al
de uscare.
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale În continuare vă prezentăm un ghid rapid
hainelor; cu sfaturi și recomandări privind folosirea
- îndepărtați petele persistente cu detergenți detergentului la diverse temperaturi. Citiți
speciali. întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu La spălarea rufelor albe cu pete
folosiți centrifugarea. dificile de murdărie, vă recomandăm
l Dacă vreți să spălați articole din lână la să folosiți programul pentru bumbac
mașină, verificați mai întâi eticheta la 60°C sau mai mult ș i un produs de
produsului dacă poate fi spălat sau nu la înălbire care să aibă rezultate bune de
mașină. îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.

Sugestii utile pentru folosirea


mașinii de spălat La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
Un ghid pentru utilizarea ecologică și pentru tipul de țesătură și gradul de
economică a mașinii de spălat. murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
Maximizați încărcarea mașinii țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
l Pentru un consum redus de eenrgie, timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
detergent, apă și timp încărcați mașina la colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
maximum, conform recomandărilor. colorate cu un grad mic de murdărire.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de La spălarea sub 40°C vă recomandăm
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe. să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
Aveți nevoie de prespălare? joase.
l Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și Pentru spălarea articolelor din lână
între 5 și 15% energie dacă NU selectați sau mătăse folosiți doar detergenți
programul de Prespălare pentru rufele speciali pentru astfel de țesături.
puțin murdare.

62
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere specială, este suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.

RO
Curățarea sertarelor Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
l Vă recomandăm să curățați sertarul perioadă îndelungată
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru a curăța sertarul, scoateți-l într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
introduceți-l la loc. în furtunul de admisie și cel de evacuare.

l Deconectați ștecherul cablului de


alimentare din priză.
Curățarea filtrului
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru scurge toată apa din interior.
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede, l Așezați furtunul la loc în suport.
pentru a evita înfundarea scurgerii.

l Disponibil numai pentru anumite modele:


scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.

l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o


cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.

l Rotiți filtrul în sens invers acelor de


ceasornic până la capât.

l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la


loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.

l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă


pentru a reasambla toate componentele.

63
5. GHID DE UTILIZARE 6. REGLAJE ȘI PROGRAME
RAPIDĂ
Q
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem A
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.

Selectarea programului
l Porniți mașina de spălat și selectați I LMNO P
programul de spălare dorit.
H
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".

USCARE D C E F G B
Dacă doriţi ca programul de uscare să
înceapă automat după spălare,
selectaţi programul dorit cu ajutorul
butonului SELECTARE USCARE. A Selectare program cu poziţie
În caz contrar, se poate finaliza OPRIT (OFF)
spălarea şi se poate decide ulterior
asupra programului de uscare, în
B Buton START/PAUZĂ
funcţie de încărcătură. C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton SELECTARE USCARE
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a E Buton RAPID / GRAD DE
începe rularea programului de spălare.
MURDĂRIRE
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”End” și va apărea acest mesaj și
F Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
pe ecran. G Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
F+G BLOCARE BUTOANE
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de H Afişaj digital
a deschide ușa.
I Indicatoare luminoase
l Opriți mașina de spălat. SELECTARE USCARE
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu L Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
programele disponibile și urmați M Indicator luminos KG DETECTOR
instrucțiunile de utilizare.
N Indicator luminos BLOCARE
Caracteristici tehnice BUTOANE
O Indicatoare luminoase SELECTARE
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa TEMPERATURĂ
Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii. P Indicator luminos SELECTARE
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
CENTRIFUGARE
cititi pe placuta masinii. Q Zonă SMART TOUCH

64
Selectare program cu poziţie După apăsarea butonului START/PAUZĂ
OPRIT va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.

Când rotiţi butonul pentru selectarea


ADĂUGAREA SAU SCOATEREA
programului, afişajul se aprinde pentru
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
a indica setările corespunzătoare
PROGRAMUL (PAUZĂ)
programului selectat.
Pentru reducerea consumului de l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
energie, la finalul programului sau în START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
perioadele de pauză, nivelul contrastului indicatoare luminoase şi indicatorul
afişajului descreşte. pentru durata de timp rămasă clipesc,

RO
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat, pentru a arăta că maşina este în pauză).
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT. l Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
Înainte de a deschide ușa, verificați
l După selectarea programului, butonul dacă apa se află sub nivelul ușii
selector rămâne poziţionat în dreptul pentru a nu se vărsa pe podea.
programului selectat, până la finalul
programului.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
l După apariția pe afișaj a cuvântului articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
"End" și stingerea indicatorului pentru START/PAUZĂ (programul va porni din
BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa. momentul unde a fost întrerupt).

l Opriţi maşina de spălat prin rotirea ANULAREA PROGRAMULUI


butonului selector în poziţia OPRIT.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul l Aşteptaţi 2 minute până ce se
fiecărui program sau dacă doriţi deblochează dispozitivul de închidere de
să activaţi un alt program înaintea siguranţă.
programului următor selectat şi activat.

Buton START ÎNTÂRZIAT


Buton START/PAUZĂ
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa programului de spălare.
butonul START/PAUZĂ.
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
l Apăsaţi pentru a activa programul
selectat. - Setaţi programul dorit.

65
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din Nu puteți să depășiți cantitatea
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră maximă admisă pentru uscare
(pe afişaj apare h01). Durata pentru indicată în tabelul cu programe, în caz
întârzierea programului creşte cu câte contrar, rufele nu vor fi uscate
1 oră la fiecare apăsare a butonului corespunzător.
până când pe ecran apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
l Dacă doriți să anulați selecția înainte de
resetat de la zero.
începerea programului, vă rugăm să
apăsați de câteva ori butonul până când
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
indicatorul luminos se stinge sau
START/PAUZĂ. Începe numărătoarea
readuceți butonul selector pentru
inversă şi programul începe automat în
momentul în care se ajunge la intervalul de programe în poziția OPRIT.
timp setat.
l Efectuare numai program uscare:
l Se poate anula opţiunea pentru start După selectarea programului adecvat de
întârziat prin rotirea butonului selector în uscare prin rotirea butonului, în funcție de
poziţia OPRIT. tipul de țesătură, dacă veți apăsa acest
buton se poate selecta un grad de uscare
Dacă are loc întreruperea alimentării cu pentru rufe diferit de cel implicit (cu
energie electrică în timpul funcţionării excepția programului pentru uscarea
maşinii, programul selectat este păstrat țesăturilor din lână).
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
l Pentru anularea programului în timpul
momentul unde s-a întrerupt.
programului de uscare, vă rugăm să
apăsați butonul după circa 3 secunde.
Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ. Dacă este selectată o
opțiune ce nu este compatibilă cu ATENȚIE:
programului selectat, atunci indicatorul După anularea programului de uscare,
luminos va clipi apoi se va stinge. se va activa faza de răcire și trebuie să
așteptați circa 10/20 de minute înainte
de a deschide ușa.

Buton SELECTARE USCARE


l După apariția pe afișaj a cuvântului
l Realizarea unui program automat de "End" și stingerea indicatorului pentru
spălare/uscare: BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa.
după selectarea programului de spălare,
în funcție de tipul de țesături, selectați
gradul de ucare prin apăsarea acestui Puteți de asemenea să anulați
buton. La finalul programului de spălare, programul de uscare prin rotirea
programul de uscare selectat va începe butonului selector pentru programe în
automat. poziția OPRIT. Trebuie să așteptați să
se termine faza de răcire (10/20
Dacă este selectat un program de minute) și să se stingă indicatorul
spălare care nu este compatibil cu pentru BLOCARE UȘĂ înainte de a
uscarea automată, nu este posibil să deschide ușa.
activați această funcție.

66
Buton RAPID / GRAD DE Pentru a nu deteriora hainele, nu se
MURDĂRIRE poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
Acest buton permite selectarea uneia dintre pentru fiecare program în parte.
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
l Pentru a activa din nou viteza de
- RAPID centrifugare, apăsați butonul până se
Butonul devine activ atunci când selectați ajunge la viteza dorită.
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
durate indicate. a opri mașina de spălat.

RO
- GRAD DE MURDĂRIRE
Utilizarea unei cantități foarte mari de
l După ce a fost selectat programul, va fi
detergent poate duce la formarea de
afișat automat timpul de spălare pentru
spumă în exces. Dacă mașina de
programul respectiv.
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
l Această opțiune vă permite să selectați
centrifugare sau poate prelungi
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
durata programului, mărind în același
modificând durata programului, în funcție
timp consumul de apă.
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe). Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, ce nu va
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ porni etapa de centrifugare în cazul în
care cantitatea de rufe din interior nu
este echilibrată. Se vor reduce
l Acest buton permite modificarea
vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se
temperaturii programului de spălare.
totodată și durata de viață a mașinii
l Pentru a vă proteja hainele, nu este de spălat.
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte. BLOCARE BUTOANE
l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă l Pentru a bloca butoanele de pe mașina
rece, toate indicatoarele luminoase de spălat, apăsați simultan timp de 3
trebuie să fie stinse. secunde butoanele SELECTARE
TEMPERATURĂ și SELECTARE
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE CENTRIFUGARE. Astfel, puteți evita
modificările nedorite ale setărilor în cazul
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce în care este apăsat accidental un buton în
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula timpul programului de spălare.
centrifugarea.
l Funcția de blocare a butoanelor poate fi
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite anulată prin apăsarea celor două butoane
informații suplimentare, puteți utiliza simultan sau prin oprirea mașinii de
viteza maximă a programului. spălat.

67
Afişaj digital 3) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
l Acest simbol indică faptul că uşa este
Sistemul de indicatoare al afişajului vă închisă.
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
1 2 34 6 7

l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ


când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
5
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
1) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE
circa 7 secunde, după care comanda
USCARE
de start se şterge automat. În astfel de
Prin apăsarea butonului corespunzător, pe situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
afișaj apar indicatoarele pentru gradul de butonul START/PAUZĂ.
uscare:
USCARE EXTRA
(adecvat pentru prosoape, halate de l Așteptați ca indicatorul luminos
baie și țesături grele). BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
4) INDICATOR LUMINOS Kg Detector
călcate).
(funcție activă numai la unele
USCARE FĂRĂ CĂLCARE programe).
(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).
l În timpul primelor minute ale programului,
indicatorul "Kg Detector" rămâne aprins
2) DURATA PROGRAMULUI în timp ce senzorul inteligent cântăreşte
greutatea rufelor şi reglează durata
l Când este selectat un program, pe afişaj programului, consumul de apă şi de
apare automat durata acestuia. Durata energie.
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate. l Pentru fiecare fază a programului de
l După începerea programului, veţi fi spălare, funcţia "Kg Detector" permite
informaţi în mod constant asupra duratei monitorizarea informaţiei referitoare la
de timp rămasă până la finalizarea greutatea rufelor din cuvă şi în primele
programului. minute, va efectua următoarele:

l Aparatul calculează durata de timp până - reglează cantitatea de apă necesară;


la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul - stabileşte durata programului de spălare;
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi - controlează clătirile în funcţie de tipul de
de compoziţia încărcăturii. ţesătură care se spală;

68
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru 6) INDICATOARE LUMINOASE
tipul de ţesătură care este spălată; SELECTARE TEMPERATURĂ
Este indicată temperatura apei pentru
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă programul selectat și poate fi modificată
este necesar, măreşte cantitatea de apă (dacă se permite) cu ajutorul butonului
în timpul clătirii; respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
- reglează viteza de centrifugare în funcţie să fie stinse.
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
7) INDICATOARE LUMINOASE
SELECTARE CENTRIFUGARE
5) INDICATOR LUMINOS BLOCARE

RO
BUTOANE Acesta indică faptul că viteza de
centrifugare pentru programul selectat
Indicatorul luminos arată faptul că poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul
butoanele sunt blocate. butonului respectiv.

69
SMART TOUCH l Smart Care – Verificare și programe
”Curățare Automată” și ghid cu probleme
tehnice.
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea, l Statisticile mele – Statisticile de spălare
prin intermediul aplicațiilor, cu telefoanele și recomandări pentru o utilizare cât mai
cu sisteme de operare Android și prevăzute eficientă a mașinii de spălat.
cu funcția NFC (Near Field
Communication).
Obțineți toate detaliile privind funcția
l Descărcați pe telefonul dumneavoastră Smart Touch, navigând prin aplicație
aplicația Candy simply-Fi. în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com

Aplicația Candy simply-Fi este


disponibilă pentru telefoanele cu CUM SĂ UTILIZAȚI SMART
sistem de operare Android ș i iOS, TOUCH
pentru tablete ș i smartphone. Puteți
interacționa cu mașina de spălat și
puteți beneficia de potențialul oferit PRIMA DATĂ – Înregistrarea mașinii
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie l Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
NFC, în funcție de următorul tabel: cu Android ș i activați funcția NFC din
meniul "Wireless & Networks".
Smartphone Android Interacțiune cu
cu tehnologie NFC mașină + conținut

Smartphone Android Doar conținut În funcție de modelul telefonului și


fără tehnologie NFC versiunea sistemului Android,
Tabletă Android Doar conținut procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone
iPhone Apple Doar conținut pentru mai multe detalii.
iPad Apple Doar conținut

l Rotiți butonul pe poziția Smart Touch


pentru a activa senzorii de pe panou.
FUNCȚII
Funcțiile principale disponibile utilizând l Deschideți aplicația, creați un profil și
aplicațiile sunt: înregistrați aplicați urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atașat de mașina de spălat.
l Asistent vocal – Un ghid pentru
selectarea programului ideal cu doar trei
intrări vocale (haine/țesături, culoare,
grad de murdărire). Mai multe intrebări, informații și
videoclipuri pentru o înregistrare ușoară
veți găsi pe:
l Programe – Pentru a descărca și lansa www.candysmarttouch.com/how-to
noile programe de spălare.

70
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
l De fiecare dată când doriți să setați misca circular incet telefonul
mașina prin intermediul aplicației, va deasupra logo-ului Smart Touch pana
trebui în primul rând să activați modul cand Aplicatia confirma conexiunea.
Smart Touch prin rotirea butonului. Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
l Asigura-te ca ai deblocat ecranul TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
telefonului (din modul stand-by) si ca ai CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
activat functia NFC; in caz contrar te un mesaj pe dispozitiv te va informa
rugam sa urmezi pasii mentionati cu privire la rezultatul corect al
anterior. operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
l Dacă doriți să porniți un program de

RO
spălare, introduceți rufele, detergentul ș i
închideți ușa.
Husele groase sau autocolantele
l Selectați funcția dorită din aplicație (de metalice de pe telefon pot afecta
exemplu: pornirea unui program, etapa transmisia de date dintre mașină și
de verificare, statistici actualizare, etc...). telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.

l Urmeaza instructiunile de pe ecranul


telefonului, POZITIONEAZA-L PE logo-ul Inlocuirea anumitor elemente ale
Smart Touch de pe masina, atunci cand smartphone-ului (ex. carcasa, baterie,
Aplicatia solicita acest lucru. etc.) cu piese care nu sunt originale
poate duce la indepartarea antenei
NFC, impiedicand functionarea
corecta a Aplicatiei.

Administrarea și controlul mașinii prin


intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).

OBSERVAȚII:

Așezați telefonul în așa fel încât antena


NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul Smart Touch de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).

71
Tabel cu programe
1)
1
(MAX.) *
2
(vezi panoul de control)
PROGRAM

(MAX.) 2 1
4)
Zilnic 59 Min. 2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 60°

14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30°

3) 4)
Rapid 30' 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30°

44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40°

Bumbac + 2)
4)
6 6 7 8 8 9 10 10 90°
Prespălare
2)
Bumbac ** 4)
6 6 7 8 8 9 10 10 60°

Ţesături 2)
4)
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 60°
mixte

Ţesături delicate 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°

Evacuare +
- - - - - - - - -
Centrifugare

Clătire - - - - - - - - -

2)
Baby 4)
4 4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5 60°

Lână/Mătase 1 1 1 2 2 2 2 2 30°

Lână 1 1 1 2 2 2 2 2 -
(uscare)
Ţesături mixte 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 -
(uscare)
Bumbac 4 5 5 5 6 6 6 7 -
(uscare)
Spălare & Uscare
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
59 Min.
Setare personalizată a butonului pe care trebuie să îl selectați pentru a
interacționa cu aplicațiile de pe smartphone pentru a descărca programele (vezi
secțiunea dedicată). Setarea din fabrică pentru programe este Curățare automată,
destinată igienizării mașinii de spălat.

72
3) Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.

4) Programe automate pentru uscare.

INFORMAŢIE PENTRU LABORATOARELE

RO
DE TESTARE (Ref. Standardele EN 50229)
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru Spălare
rufe uscate depinde de modelul utilizat
Utilizaţi programul ** dacă aţi selectat grad
(vezi panoul de control). maxim de murdărire, viteză maximă de
centrifugare ş i temperatură de 60°C.
Program recomandat de asemenea pentru
(Numai pentru modelele testare la temperatură mai scăzută.
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid) Uscare
Dacă există articole de Prima uscare cu A kg (încărcătura: feţe
îmbrăcăminte care sunt pătate şi de pernă şi prosoape de mâini) selectaţi
care trebuie tratate cu agent
programul uscare bumbac ( )
de înnălbire, se poate realiza
uscare fără călcare ( ).
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat. A doua uscare cu B kg (încărcătura:
Turnaţi agentul de înnălbire în cearşafuri ş i prosoape de mâini) selectaţi
compartimentul pentru agent de
programul uscare bumbac ( )
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent uscare fără călcare ( ).
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE. Capacitate
A (kg) B (kg)
(spălare) Prima A doua
(kg) uscare uscare
1) Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de 6 4 2
spălare recomandată ce poate fi 6 5 1
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu 7 5 2
poate fi mărită peste valoarea maximă 8 5 3
permisă. 8 6 2
9 6 3
2) Pentru programele indicate se 10 6 4
poate regla durata şi intensitatea 10 7 3
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.

73
Selectarea programelor special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
Maşina de spălat este prevăzută programe
mai bune performaţe de spălare.
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul). Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
SPĂLARE efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
Zilnic 59 Min. reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
Acest program special este destinat pentru SELECTARE CENTRIFUGARE.
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt.
Clătire
Programul este realizat pentru încărcări
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
reduse (vezi tabelul de programe).
centrifugare intermediară (care poate fi
Rapid (14/30/44 Min.) redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
Program de spălare sugerat pentru o cantitate corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire. oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
Pentru acest program se recomandă spălarea manuală a rufelor.
reducerea cantităţii de detergent utilizată în
mod normal, pentru a se evita consumul inutil Baby
de detergent. Dacă selectaţi cu butonul selector Acest program va permite sa spalati toate
programul RAPID, apăsaţi butonul corespunzător hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
pentru a alege una dintre cele trei durate de timp perfecta precum si igienizarea necesara, setind
disponibile. temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
Bumbac + Prespălare sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Acest program este utilizat pentru rufele
albe din bumbac cu un grad ridicat de Lână/Mătase
murdărire. Prespălarea garantează Acest program permite spălarea unor
îndepărtarea murdăriei dificile. Adăugați în ţesături delicate, în special pentru ţesături
compartimentul "1" o cantitate de detergent din lână sau mătase pentru care se permite
egală cu 20% din cantitatea utilizată pentru spălarea în maşina de spălat.
spălarea principală.

Bumbac USCARE
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient ATENȚIE:
program în ceea ce priveşte consumul de Recipientele pentru detergenţi
apă şi energie. concentraţi şi lichizi trebuie să fie
scoase din cuvă înainte de a începe
Ţesături mixte programul de uscare.
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la Cuva îşi modifică sensul de rotaţie în timpul
reducerea şifonării ţesăturilor. programului de uscare pentru a preveni
încurcarea rufelor şi pentru a asigura o
Ţesături delicate uscare uniformă a acestora. În timpul
Acest program alternează momentele de ultimelor 10/20 de minute este utilizat aer
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în rece, pentru a se reduce şifonarea rufelor.

74
Lână Bumbac
Program de uscare la temperatură scăzută, Program de uscare cu temperatură ridicată,
ideal pentru uscarea rufelor din lână, foarte recomandat pentru ţesături din bumbac şi in
delicat, care nu permite asprirea țesăturii (verificaţi întotdeauna etichetele de pe
sau formarea de scame. Se recomandă articolele de îmbrăcăminte).
întoarcerea rufelor pe dos înainte de
uscare. Durata programului depinde de Spălare & Uscare 59 Min.
greutatea încărcăturii și de viteza de Dacă trebuie să spălaţi rapid numai câteva
centrifugare selectată la spălare. Programul rufe, programul de 59 de minute este
este adecvat pentru încărcături mici, de alegerea ideală! Adecvat pentru încărcături
max. 1 kg (3 pulovere). mici, de 1,5 kg (ex. 4 cămăşi) sau pentru
ţesături uşor murdare, acest program
asigură spălarea, clătirea, centrifugarea şi

RO
uscarea rufelor într-o oră. Vă recomandăm
reducerea cantităţii de detergent în cazul
acestui program.

SMART TOUCH
Programul de uscare pentru lână
pentru această mașină a fost aprobat Setare personalizată a butonului pe care
de "The Woolmark Company" pentru trebuie să îl selectați atunci când doriți să
țesături din lână care pot fi spălate în transferați o comandă de pe aplicație către
mașina de spălat rufe, cu condiția ca mașina de spălat pentru a porni / descărca
rufele să fie spălate și uscate în un program (pentru mai multe informații,
conformitate cu instrucțiunile de pe vezi secțiunea dedicată și manualul de
etichetă ș i cele recomandate de utilizare al aplicației). Pentru opțiunea
producătorul acestei mașini. Smart Touch, setarea din fabricație este
În UK, Irlanda, Hong Kong și India programul "Curățare automată", utilizat
marca Woolmark este marcă pentru igienizarea cuvei, îndepărtarea
înregistrată certificată. M0000 mirosurilor neplăcute și pentru prelungirea
duratei de viață a mașinii de spălat. Aveți
grijă să porniți programul "Curățare
automată" fără a introduce rufe în cuvă,
Ţesături mixte utilizați doar detergent pudră. La finalul
Program de uscare cu temperatură redusă, programului, lăsați ușa deschisă pentru a
recomandat pentru ţesături sintetice şi permite uscarea cuvei. Este recomandabil
mixte (verificaţi întotdeauna etichetele de să utilizați acest program la fiecare 50 de
pe articolele de îmbrăcăminte). spălări.

75
7. PROGRAM USCARE l Uscaţi numai rufele care au fost
centrifugate înainte.
l Informaţiile oferite sunt cu caracter
general, de aceea, cele mai bune
rezultate se vor obţine numai după ce veţi
efectua mai multe programe. Efectuarea corectă a programului
de uscare
l La prima utilizare, vă recomandăm să
setaţi o durată mai mică pentru uscare
decât cea indicată, pentru a stabili gradul
l Deschideţi uşa.
de uscare dorit.

l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături l Introduceţi rufele, având grijă să nu


care se pot destrăma uşor, cum ar fi depăşiţi cantitatea maximă de încărcare
covoraşe sau articole cu fir lung, pentru a pentru uscare, indicată în tabelul cu
se se evita blocarea tuburilor de aer. programe. În cazul unor articole mai mari
(ex. cearşafuri) sau a unor articole cu
l Vă recomandăm să sortaţi rufele după grad mare de absorbţie (ex. prosoape
următoarele metode: sau jeans), se recomandă reducerea
greutăţii încărcăturii.
- În funcţie de simbolurile pentru
uscare, de pe etichetele rufelor
l Închideţi uşa.
Adecvat pentru uscare în uscător.
l Rotiţi butonul pentru programe la
Uscare la temperatură ridicată. programul cel mai adecvat de uscare
pentru rufele dumneavoastră.
Uscare numai la temperatură scăzută.

A NU SE USCA în uscător. l Maşina de spălat rufe cu uscător poate


efectua următoarele tipuri de uscare:

Dacă rufele nu au nicio etichetă, se


consideră că nu sunt adecvate a fi - Temperatură scăzută program de
uscate în uscător. uscare recomandat pentru țesături din
lână (simbolul de pe selectorul de
- În funcţie de dimensiune şi grosime programe).
De fiecare dată când încărcătura pentru
spălare este mai mare decât - Temperatură scăzută program de
capacitatea de uscare, separaţi rufele în uscare recomandat pentru ţesături
funcţie de grosime (ex. separaţi mixte (sintetice/bumbac), sintetice
prosoapele de lenjeria intimă).
(simbolul de pe selectorul de
- În funcţie de tipul de ţesătură programe).
Bumbac/in: prosoape, ţesături din
bumbac, lenjerie de pat şi feţe de
- Temperatură ridicată program de
masă.
uscare recomandat pentru bumbac, in,
Sintetice: bluze, cămăşi, tricouri etc.
din poliester sau poliamidă, precum şi cânepă etc... (simbolul de pe
ţesături mixte bumbac/sintetic. selectorul de programe).

76
l Selectați gradul de uscare dorit:
Aparatul calculează durata de timp
până la finalizarea programului
USCARE EXTRA selectat pe baza unei încărcări
(adecvat pentru prosoape, halate de standard, şi în timpul programului,
baie și țesături grele). aparatul corectează durata de timp în
funcţie de încărcătura actuală şi de
compoziţia acesteia.
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).
În timpul fazei de uscare, cuva va
accelera la o viteză mai mare, pentru
USCARE FĂRĂ CĂLCARE

RO
distribuirea rufelor şi pentru
(pentru rufe care pot fi puse direct în optimizarea performanţelor de uscare.
dulap, fără călcare).

l La finalul programului, pe afişaj apare


mesajul "End". După 5 minute, aparatul
Dacă selectați programul pentru
intră în modul standby (la anumite
uscarea țesăturilor din lână, nu puteți
modele, pe afişaj apar două linii).
să selectați un alt grad de uscare în
afară de cel setat implicit.
l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
l Maşina de spălat cu uscător va calcula în poziţia OPRIT.
durata de timp necesară pentru uscare
şi umiditatea reziduală, în funcţie de l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
încărcătură şi de tipul de uscare selectat.

l Închideţi robinetul.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
poziţionat corect.
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
ATENȚIE:
Nu uscați articole de îmbrăcăminte cu
căptușeală specială (ex. pilote,
hanorace groase etc.) și țesături foarte ATENȚIE:
delicate. După anularea programului de uscare,
Dacă rufele sunt umede/uscate, începe faza de răcire şi trebuie să
încărcați mai puține articole, pentru a aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
preveni șifonarea. de a deschide uşa.

Pentru funcţionarea corectă a aparatului,


l Apăsați butonul START/PAUZĂ (pe afișaj este de preferat să nu se întrerupă
apare durata de timp rămasă din programul de uscare decât dacă este
programul de uscare). absolut necesar.

77
8. PROGRAM AUTOMAT Dacă selectați programul pentru lână,
SPĂLARE/USCARE este disponibil numai gradul de
uscare setat implicit.
Vă recomandăm să nu depăşiţi
cantitatea maximă de încărcare pentru l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
uscare indicată în tabelul cu
programe. În caz contrar, rezultatele l La finalul programului de spălare, pe
de uscare nu vor fi mulţumitoare. afişaj apare durata de timp rămasă până
la finalizarea programului de uscare.

- Spălare l La finalul programului, pe afişaj apare


l Deschideţi sertarul pentru detergent, mesajul "End". După 5 minute, aparatul
alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea intră în modul standby (la anumite
corectă de detergent. modele, pe afişaj apar două linii).

l Verificaţi lista cu programe de spălare, l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea


pentru a selecta programul adecvat butonului pentru selectarea programului
rufelor care vor fi spălate (ex. ţesături din în poziţia OPRIT.
bumbac, foarte murdare) şi rotiţi butonul
selector la programul dorit. l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.

l Închideţi robinetul.
l Reglaţi temperatura de spălare, dacă
este necesar. ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE

l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă l Pentru anularea programului de uscare,


este cazul). apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect. ATENȚIE:
După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
- Uscare
aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
l Selectați gradul de uscare dorit: de a deschide uşa.

USCARE EXTRA Pentru funcţionarea corectă a aparatului,


(adecvat pentru prosoape, halate de este de preferat să nu se întrerupă
baie și țesături grele). programul de uscare decât dacă este
absolut necesar.
USCARE PENTRU CĂLCARE
(rufele sunt gata de pentru a fi
călcate).

USCARE FĂRĂ CĂLCARE


(pentru rufe care pot fi puse direct în
dulap, fără călcare).

78
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.

DOAR PENTRU MODELELE SMART TOUCH.


Datorită etapei Smart Check-up a aplicației Candy simply-Fi, puteți verifica
oricând dacă mașina de spălat funcționează corespunzător. Aveți nevoie doar de
un telefon cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe informații veți găsi în
aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau un LED ce clipește), va trebui
să porniți aplicația ș i să apropiați telefonul cu Android ș i NFC de logo-ul Smart
Touch de pe mașină. Acum puteți încerca să rezolvați problema.

RO
RAPORT EROARE

l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)

Eroare afișată Cauze posibile și soluții practice


E2 (cu afișaj) Mașina nu este alimentată cu apă.
2 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
(fără afișaj)
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
E3 (cu afișaj) Mașina de spălat nu evacuează apa.
3 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
(fără afișaj) Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
E4 (cu afișaj) Există prea multă spumă și / sau apă.
4 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
(fără afișaj) sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
E7 (cu afișaj) Probleme cu ușa.
7 clipiri ale LED-urilor Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
(fără afișaj) sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Oricare alt cod Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.

79
ALTE ANOMALII

Problemă Cauze posibile și soluții practice


Mașina de spălat nu Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
pornește / nu Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
funcționează Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Curge apă pe podea Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
lângă mașină etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Nu pornește Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
centrifugarea • Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
În timpul centrifugării Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
se aud vibrații picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
puternice / zgomote Asigurați-vă că ș uruburile de transport, dopurile din cauciuc ș i
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).

Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice


sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.

80
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat Dacă problema persistă sau suspectați o
poate cauza următoarele: defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
acest efect este legat de zeoliții în
piese de schimb originale, disponibile în
suspensie care nu au efecte negative
centrele de service autorizate.
asupra eficienței clătirii.

Garanție
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
Produsul este garantat în termenii și
sfârșitul spălării: acest lucru este
condițiile stabilite în certificatul furnizat
normal, pudra nu este absorbită de

RO
împreună cu produsul.
material și nu schimbă culoarea rufelor. Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător ș i păstrat,
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest deoarece va trebui să fie prezentat
lucru nu indică neaparat o clătire centrului de service autorizat în cazul în
necorespunzătoare. care apelați la acesta.

- Spumă abundentă: acest lucru se Producătorul își declină orice


datorează adesea agenților tensioactivi responsabilitate pentru greşelile de tipar
anionici ce se regăsesc în detergenți și din manualul acestui produs. Mai mult
care sunt greu de eliminat din rufe. decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
În aceste cazuri nu este necesară rularea de a face orice modificări considerate utile
unei etape suplimentare de clătire, nu va pentru produsele sale fără a schimba
avea nici un efect. caracteristicile lor esențiale.

81
Ďakujeme za výber práčky značky Candy. Životné prostredie
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň. Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
Váš výrobok si môžete zaregistrovať na O odpade z elektrických
www.registercandy.com na získanie a elektronických zariadení (OEEZ).
rýchlejšieho prístupu k dodatočným OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
službám presne určeným pre najvernejších môžu spôsobovať negatívne dopady na
zákazníkov. životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
Pozorne si prečítajte tento návod pre podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre odstránenie a likvidáciu všetkých
pre užitočné tipy ohľadom údržby. znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
Spotrebič používajte len po nezostalo problémom pre životné prostredie;
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa. s bežným komunálnym odpadom.
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
tento návod, záručný list, adresy servisných zberných miestach spravovaných obcou
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou. alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo veľkých OEEZ zber z domu.
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
všetky tieto diely na bezpečnom mieste. ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
Každý výrobok je označený jedinečným 16- ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové dodávané zariadenie.
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
Obsah
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
kontakt s Candy servisným strediskom.
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENIA
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS
PRANIA/SUŠENIA
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA

82
1. ZÁKLADNÉ Nedovoľte deťom hrať sa so
BEZPEČNOSTNÉ spotrebičom. Čistenie a údržbu
PRAVIDLÁ nesmú vykonávať deti bez dozoru.
l Tento spotrebič je určený na l Nedovoľtedeťom hrať sa so
používanie v domácnosti a spotrebičom.
podobných miestach:
l Deti
do 3 rokov držte mimo
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo dosah, pokiaľ nie sú neustále
inom pracovnom prostredí; pod dohľadom.
− Na farmách; l Ak
je poškodený prívodný kábel,
− Klientmi hotelov, motelov a musí ho vymeniť výrobca, jeho
iných ubytovacích zariadení; servisný technik alebo podobne
− Na mieste pre výdaj raňajok. kvalifikovaná osoba, aby sa

SK
Iné použitie tohto spotrebiča mimo zabránilo nebezpečenstvu.
domáceho prostredia alebo pre
l Napripojenie vody používajte
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo len hadice dodané so
spotrebičom (nepoužívajte staré
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak hadice).
nepoužívate spotrebič v súlade s l Tlak
vody musí byť v rozsahu
vyššie uvedenými podmienkami, od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú l Zabezpečte, aby koberec
opravu. Akékoľvek poškodenie neblokoval dno práčky a vetracie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného otvory.
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
l Stav vypnutia zabezpečíte
domácnosti) nebude akceptované
nastavením príslušného symbolu
výrobcom pri uplatnení záruky.
na ovládacom prvku do vertikálnej
l Tento spotrebič môžu používať pozície. Akákoľvek iná pozícia
deti od 8 rokov a osoby so tohto ovládača práčku zapne
zníženými fyzickými, senzorickými (len pre modely s gombíkom
alebo mentálnymi schopnosťami, programov).
alebo bez dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú l Konečný cyklus práčky bude bez
pod dohľadom alebo boli poučené ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
o bezpečnom používaní spotrebiča že bielizeň zostala pri teplote,
a porozumeli možnému riziku. ktorá nepoškodí bielizeň.

83
l Bielizeň z penovej gumy
UPOZORNENIE: (latexová pena), kúpacia
Nikdy nezastavujte spotrebič čapica, vodeodolné textílie,
pred ukončením cyklu pogumované diely a bielizeň
sušenia, ak rýchlo nevyberiete alebo vankúše plnené penou sa
bielizeň a nerozprestrete ju nesmú sušiť v tomto spotrebiči.
pre rozptýlenie tepla.
l Aviváže alebo podobné
prostriedky musíte používať
l Po inštalácii musíte práčku
podľa pokynov výrobcu týchto
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
prostriedkov.
ľahko prístupná.
l Spotrebič sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa
za uzamykateľné dvere, posuvné môže vznietiť, hlavne pri
dvere alebo za dvere so závesmi vystaveniu teplu, napríklad v
na opačnej strane k spotrebiču sušičke. Bielizeň sa zahreje,
tak, že je úplné otváranie dvierok spôsobí oxidačnú reakciu
spotrebiča blokované. oleja, oxidácia tvorí teplo. Ak
teplo nemôže unikať, bielizeň
l Maximálna kapacita suchej sa zahreje dostatočne na vznik
bielizne závisí od modelu (viď ohňa. Hromadenie alebo
ovládací panel. skladovanie olejom napustených
látok môže zabrániť úniku tepla a
l Spotrebič sa môže používať, zvýšiť riziko požiaru.
ak boli na čistenie použité
priemyslové chemikálie. l Ak látky nevyhnutne obsahujú
olej, alebo boli kontaminované
l V spotrebiči nesušte nevypratú vlasmi ošetrujúcimi výrobkami
bielizeň. a vložené do spotrebiča, je
nutné ich najskôr vyprať
l Bielizeň znečistená látkami ako v horúcej vode s pridaným
je olej, acetón, alkohol, benzín, množstvom pracieho prostriedku.
kerozén, odstraňovač š kvŕn, Toto zníži, ale neodstráni
terpentín, vosk a odstraňovač nebezpečenstvo.
vosku musíte vyprať v horúcej
vode s dodatočným množstvom l Z vreciek vyberte všetky
pracieho prostriedku pred predmety ako sú zapaľovače a
sušením v sušičke. zápalky.

84
l Prenahliadnutie popisu výrobku zásobník pracích prostriedkov;
navštívte stránku výrobcu. počas prepravy nikdy nepokladajte
práčku otvorom na vozík. Pri
zdvíhaní odporúčame asistenciu
Bezpečnostné pokyny druhej osoby.

l Pred č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite,


práčky odpojte zástrčku od zavrite ventil prívodu vody a
sieťovej zásuvky a zastavte nemanipulujte so spotrebičom.
ventil prívodu vody. Ihneď kontaktujte najbližšie
servisné stredisko a používajte
l Uistite sa, č i je elektrický len originálne náhradné diely.
systém uzemnený. V opačnom Nedodržaním týchto pokynov môžete
prípade vyhľadajte odborný negatívne ovplyvniť bezpečnosť

SK
servis. spotrebiča.

l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.

UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.

l Pred otvorením dverí sa uistite, či


nie je v bubne voda.

l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte


za prívodný kábel. Umiestnením značky na
produkt deklarujeme na vlastnú
l Nevystavujte práčku dažďu, zodpovednosť zhodu so všetkými
priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
ani iným poveternostným vplyvom. bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
prostredia, ktoré sú zakotvené v
l Pri premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného
práčku za ovládacie prvky ani produktu.

85
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte spojovacie pásky 1
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel A A
B
B A
A
l Vyskrutkujte2 alebo 4 skrutky B B
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.

l Prekryte 2 alebo 4 otvory


použitím dodaných krytiek.

l Ak je práčka určená na
vstavanie, po prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte 2
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
A
dolu 3 alebo 4 podložky (B). 3
1 2
l V prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných B
so spotrebičom.

UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
C

l Umiestnite „polionda“ panel na 3


dno podľa obrázku 2 (podľa 2 1
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).

86
Pripojenie vody 3

l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku


(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).

l Niektoré modely môžu obsahovať jednu


alebo viac z nasledujúcich funkcií:

l HOT&COLD (obr. 4): nastavenie


4
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody a červenú k ventilu horúcej vody. 1
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu

SK
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.

l AQUASTOP (obr. 5): zariadenie 5 6


umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí B B
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie A
A
"B".

l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA


S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda 7
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.

Umiestnenie
min 4 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
max 100 cm

neohnite hadicu a umiestnite odtokovú


hadicu do umývadla alebo radšej pripojte +2,6 mt
max min 50 cm
k odpadovému potrubiu vo výške
max 85 cm
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).

87
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8: 8
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo A
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
l Spotrebič pripojte. B

UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
C
stredisko.

Zásobník pracích prostriedkov


Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený 9
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na 1
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady, 2
aviváže, škrob, a pod.;

UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.

l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné 10


pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.

UPOZORNENIE: 11
Niektoré pracie prostriedky sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).

88
3. PRAKTICKÉ RADY Pred použitím sušiaceho programu…
ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej
Vkladanie bielizne rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie
obsahu vody v bielizni pred použitím
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa programu sušenia.
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
sú mince, sponky; odporúčaniami o použití pracích
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite prostriedkov pri rôznych teplotách. V
voľné a dlhé pásy; každom prípade si vždy prečítajte pokyny
- zo záclon odnímte kolieska; na pracom prostriedku na jeho správne
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne; použitie a dávkovanie.
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných bielizne odporúčame použiť program
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a

SK
odstreďovanie.
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto výnimočné výsledky pri stredných
bielizeň prať v práčke a č i je označená /vysokých teplotách.
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.

Užitočné odporúčania pre užívateľa Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča. vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
Maximalizujte veľkosť náplne vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody tkaniny so silným znečistením, zatiaľ č o
a pracích prostriedkov dosiahnete tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
využitím maximálnej kapacity práčky. ochranou farby” sú vhodné pre farebné
Ušetríte až 50% energie praním plnej látky s vysokým stupňom znečistenia.
náplne namiesto 2 polovičných náplní.

Potrebujete predpranie?
l Používajte len na veľmi znečistenú Pri praní pri teplote pod 40°C
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, odporúčame použitie tekutých pracích
vodu a 5 až 15% energie vynechaním prostriedkov alebo prostriedkov
predprania v prípade bežne znečistenej špeciálne označených ako vhodné na
bielizne. pranie pri nízkej teplote.

Je potrebná horúca voda?


l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním Pri praní vlny alebo hodvábu
pre zníženie potreby programu s horúcou používajte len pracie prostriedky určené
vodou. Voľbou programu 60°C môžete výhradne pre tieto látky.
ušetriť až 50% energie.

89
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.

Čistenie zásobníka pracích


prostriedkov
Odporúčania v prípade
l Odporúčame čistiť zásobník pracích premiestňovania a dlhodobého
prostriedkov, aby ste zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a odstavenia spotrebiča
prísad.
l K tomu vytiahnite zásobník miernym l V prípade že budete skladovať práčku v
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a nevykurovanej miestnosti dlhší čas,
zasuňte na miesto. vypustite všetku vodu z rúr.
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie filtra zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte predchádzajúce kroky v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.

90
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO 6. OVLÁDACIE PRVKY A
ŠTARTU PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento Q
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
I LMNO P
l Nastavte teplotu prania a stlačte
požadované tlačidlo „možnosti“.
H
SUŠENIE
Ak chcete spustiť cyklus sušenia

SK
automaticky po praní, zvoľte D C E F G B
požadovaný program pomocou
tlačidla VOĽBY SUŠENIA.
V opačnom prípade bude možné
dokončiť pranie a potom zvoliť A Volič programov s pozíciou OFF
program sušenia a náplň. B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
spustite pranie. D Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA
l Na konci programu sa zobrazí správa E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
"End" (Koniec) alebo sa rozsvieti ZNEČISTENIA
príslušná LED kontrolka.
F Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
Pred otvorením dvierok počkajte, G Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
ODSTREDENIA
F+G UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Vypnite práčku. H Digitálny displej
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku I Kontrolky VOĽBA SUŠENIA
programov a postupujte podľa tohto
poradia. L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
M Kontrolka KG DETECTOR
Technické údaje N Kontrolka UZAMKNUTIE
Tlak vody: TLAČIDIEL
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa O Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
Otáčky pri odstredení: P Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
viď štítok so základnými údajmi.
ODSTREDENIA
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi. Q Oblasť SMART TOUCH

91
Volič programov s pozíciou OFF l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.

Po otočení voliča programov sa rozsvieti


displej na zobrazenie nastavenia pre Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
zvolený program. Pre úsporu energie na či je hladina vody pod dvierkami, aby
konci cyklu alebo v č ase nečinnosti sa ste zabránili vytečeniu.
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
nastavte volič programov do pozície bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
OFF. ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus. ZRUŠENIE PROGRAMU
l Po voľbe programu zostane volič l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do konca cyklu v nastavenej programov do pozície OFF.
pozícii.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete
dvierka otvoriť.
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
l Práčku vypnite otočením voliča do
pozície OFF.
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24 hodín.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť l Pre odloženie štartu postupujte
volič programov späť do pozície OFF. nasledovne:
- Nastavte požadovaný program.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA - Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
Zatvorte dvierka PRED stlačením opätovným stlačením nastavte 1
tlačidla ŠTART/PAUZA. hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
l Stlačením spustíte zvolený cyklus. sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne - Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
fungovať. Spustí sa odpočítavanie a po jeho
skončení sa automaticky spustí program.
PRIDANIE ALEBO ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, Č O BOL PROGRAM
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
indikátory a indikátor zostávajúceho času pamäť uloží zvolený program a po
budú blikať – to znázorňuje, že práčka obnovení dodávky energie pokračuje od
bola zastavená). miesta prerušenia.

92
l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na
Tlačidlo prídavných možností musíte
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete
zvoliť pred stlačením tlačidla
dvierka otvoriť.
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným programom, kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne. Môžete taktiež zrušiť sušiaci cyklus
otočením programového ovládača do
polohy OFF (VYPNÚŤ). Je potrebné
počkať na koniec fázy chladenia
Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA (10/20 minút) a na vypnutie ikony
zámky pred otvorením dvierok.
l Spustí automatický prací / sušiaci cyklus:
Po výbere pracieho programu podľa typu
bielizne, vyberte úroveň sušenia
stlačením tohto tlačidla. Na konci
pracieho programu sa zvolený sušiaci Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ
cyklus automaticky spustí. ZNEČISTENIA
Pokiaľ bude vybraný prací program,

SK
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
ktorý nie je kompatibilný s
možnosti, v závislosti od zvoleného
automatickým sušením, nie je možná
programu.
aktivácia tejto funkcie.
- RÝCHLY
Nie je možné prekročiť maximálnu
kapacitu náplne bielizne pre sušenie Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
uvedenú v tabuľke programov, inak sa (14/30/44 Min.) program na ovládači a
bielizeň dostatočne nevysuší. umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
l Ak chcete pred začiatkom programu - STUPEŇ ZNEČISTENIA
zrušiť výber, opakovane stlačte tlačidlo,
pokým sa svetelné ukazovatele nevypnú, l Po voľbe programu sa automaticky
alebo otočte ovládačom do pozície OFF. zobrazí čas pre daný program.

l Vybrať iba sušiaci cyklus: l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní


Po výbere sušiaceho programu intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
ovládačom podľa typu tkaniny je v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
pomocou tohto tlačidla možné zvoliť (je možné použiť len s určitými programami
stupeň sušenia (s výnimkou programu uvedenými v tabuľke programov).
sušenie vlny).

l Ak chcete zrušiť cyklus počas fázy Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY


sušenia, stlačte tlačidlo na približne 3
sekundy.
l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť
teplotu pracieho cyklu.

UPOZORNENIE: l Teplotu nie je možné zvýšiť nad


Po zrušení cyklu sušenia začne fáza maximálnu povolenú hodnotu pre daný
vychladnutia a musíte počkať program, za účelom ochrany tkanín.
približne 10/20 minút pred tým, ako
otvoríte dvierka. l Ak chcete uskutočniť studené pranie,
nesmie svietiť žiadny indikátor.

93
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK Digitálny displej
ODSTREDENIA Indikačný systém displeja umožňuje
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť neustále informovanie o stave spotrebiča.
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
1 2 34 6 7
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť maximálne
otáčky uvedené v programe.

Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie


je možné zvýšiť otáčky nad maximálne 5
povolené programom.

l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia 1) KONTROLKY VOĽBA SUŠENIA


stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia l Ikony zobrazujú stupne suchosti, ktoré
požadované otáčky. môžu byť vybraté pomocou príslušného
tlačidla:
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
EXTRA SUCHÉ
(Vhodné pre uteráky, župany a
Nadmerné dávkovanie pracieho objemnú bielizeň).
prostriedku môže viesť k tvorbe veľkého
množstva peny. Ak spotrebič zistí SUCHÉ NA ŽEHLENIE
nadmerné množstvo peny, môže vylúčiť (Zanecháva bielizeň pripravenú na
fázu odstredenia alebo predĺžiť trvanie žehlenie).
programu a zvýšiť spotrebu vody.
SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
Spotrebič je vybavený špeciálnym žehliť).
elektronickým zariadením, ktoré
bráni cyklu odstredenia v prípade 2) TRVANIE CYKLU
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži l Po voľbe programu displej automaticky
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
predĺži aj jeho životnosť. meniť v závislosti od zvolených
prídavných možností.

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL l Po spustení programu budete konštantne


informovaní o zostávajúcom čase do
l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA konca programu.
TEPLOTY a VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA na približne 3 sekundy l Spotrebič vypočíta čas do konca
môžete uzamknúť tlačidlá. Týmto zvoleného programu na základe
spôsobom môžete zabrániť pred štandardnej náplne, počas cyklu
nežiadúcou zmenou programu stlačením spotrebič upraví č as podľa veľkosti a
tlačidla počas cyklu. zloženia náplne.

l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť


opätovným stlačením rovnakých tlačidiel 3) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
alebo vypnutím spotrebiča. l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.

94
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
Zavrite dvierka PRED stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA. pranej látky;

- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu


l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so pranej látky;
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
Ak nie sú dvierka správne zatvorené, počas plákania;
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
automaticky zruší. V takom prípade
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
5) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ Indikátor svieti v prípade uzamknutých
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne. tlačidiel.

SK
4) KONTROLKA Kg Detector (funkcia
6) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY
je aktívna iba pri niektorých
programoch) Zobrazuje nastavenú teplotu prania
zvoleného programu, ktorú je možné
l Počas prvých minút cyklu zostane
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
kontrolka "Kg Detector" svietiť, kým
tlačidlom.
inteligentný senzor nezváži bielizeň a
Ak chcete vykonať studené pranie,
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu
indikátory nesmú svietiť.
vody a elektriny.

l Počas každej fázy prania "Kg Detector" 7) KONTROLKY VOĽBA OTÁČOK


umožňuje monitorovanie informácií o ODSTREDENIA
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
- nastaví množstvo potrebnej vody; programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstredenie úplne vylúčiť pomocou
- určí dĺžku pracieho cyklu; príslušného tlačidla.

95
SMART TOUCH l Smart Care – kontrola a cykly "Auto-
Clean" a príručka na odstránenie
možných problémov.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Smart Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi l My Statistics – štatistika prania a tipy pre
s operačným systémom Android a efektívnejšie využitie spotrebiča.
vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).

Získajte všetky podrobnosti o


l Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi. funkciách Smart Touch aplikácie v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
Aplikácia Candy simply-Fi je
dostupná pre zariadenia so
systémami Android a iOS, pre tablety
a smartfóny. Môžete komunikovať POUŽITIE SMART TOUCH
so spotrebičom a získať výhodu
ponúkanú Smart Touch len so
PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča
smartfónmi Android vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
Android smartfón Interakcia so "Wireless & Networks".
s technológiou NFC spotrebičom +
obsahom
Android smartfón Len obsah
bez NFC V závislosti od modelu smartfónu a
technológie OS verzie systému Android môže byť
Android tablet Len obsah proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
Apple iPhone Len obsah

Apple iPad Len obsah


l Nastavte ovládač do pozície Smart
Touch pre aktiváciu senzora na
ovládacom paneli.
FUNKCE
Hlavné funkcie aplikácie sú: l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho
l Voice Assistant – príručka na výber štartu" spotrebiča.
ideálneho cyklu len s tromi hlasovými
príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň
znečistenia).
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
l Cycles – na načítanie a spustenie www.candysmarttouch.com/how-to
nových pracích programov.

96
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
l Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez antény, krúživými pohybmi ľahko
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart pohybujte smart telefónom nad logom
Touch nastavením ovládača na správnu Smart Touch až kým aplikácia
pozíciu. nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI
telefónu (z pohotovostného režimu) a OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
prípade postupujte podľa vyššie Následne Vás bude zariadenie informovať
uvedených pokynov. o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
l Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte telefónom kamkoľvek.
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.

l Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii


(napr.: spustenie programu, kontrola Hrubé obaly alebo metalické nálepky
cyklu, aktualizácia štatistík a pod…). na smartfóne môžu ovplyvniť alebo

SK
brániť prenosu dát medzi telefónom a
l Postupujte podľa pokynov na displeji spotrebičom. V prípade potreby ich
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho odstráňte.
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.

Správa a ovládanie spotrebiča


prostredníctvom aplikácie je možná len
„v blízkosti“: nie je možné vykonať
operácie na diaľku (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:

Umiestnite smartfón tak, že NFC


anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiča
(viď obrázok nižšie).

97
Tabuľka programov
1)
1
(MAX.) *
2
(viď ovládací panel)
PROGRAM

(MAX.) 2 1
4)
Denný 59 Min. 2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 60°

14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30°

3) 4)
Rýchly 30' 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30°

44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40°

Bavlna + 2)
6 6 7 8 8 9 10 10 90°
Predpieranie 4)
2)
Bavina ** 4)
6 6 7 8 8 9 10 10 60°

2)
Zmiešaná 4)
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 60°

Jemná 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°

Odčerpanie +
- - - - - - - - -
Odstredenie

Plákanie - - - - - - - - -

2)
Baby 4)
4 4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5 60°

Vlna/Hodváb 1 1 1 2 2 2 2 2 30°

Vlna 1 1 1 2 2 2 2 2 -
(sušenie)
Zmiešaná 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 -
(sušenie)
Bavina 4 5 5 5 6 6 6 7 -
(sušenie)
Pranie a Sušenie
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -
59 Min.

Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na


stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný
program Auto-Clean, navrhnutý na čistenie spotrebiča.

98
3) Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.

4) Programy pre automatické sušenie.

INFORMÁCIA PRE TESTOVACIE


Prečítajte si tieto poznámky: LABORATÓRIÁ (Ref. EN 50229 Štandardy)
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel). Pranie
Použite program ** s maximálnym
časom prania, s maximálnou rýchlosťou
(Len pre modely s priestorom

SK
odstreďovania a s teplotou 60°C.
na tekuté pracie prostriedky) Program odporúčame aj pre test
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne s nižšou teplotou.
vyžaduje ošetrenie bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn Sušenie
v práčke. Prvé sušenie s A kg (obsah bielizne:
Nalejte bielidlo do zásobníka vankúše a uteráky) voľba programu sušenia
na tekuté pracie prostriedky
bavlny ( ) suché do skrine ( ).
vloženého v priestore označeného
„2“ v zásobníku pracích
Druhé sušenie s B kg (obsah bielizne:
prostriedkov a nastavte program
obliečky a uteráky) voľba programu sušenia
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič bavlny ( ) suché do skrine ( ).
programov do pozície OFF,
pridajte zvyšok bielizne a A (kg) B (kg)
pokračuje v bežnom praní s Kapacita
najvhodnejším programom. (bielizne) Prvé Druhé
(kg) sušenie sušenie

1) Po zvolení programu sa na displeji 6 4 2


zobrazí odporúčaná teplota, ktorú 6 5 1
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie 7 5 2
je možné ju však zvýšiť nad 8 5 3
maximálnu povolenú pre daný 8 6 2
program.
9 6 3

2) Pre uvedené programy môžete 10 6 4


nastaviť trvanie a intenzitu 10 7 3
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.

99
Výber programov Odčerpanie + Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
V prípade prania rôznych typov látok a zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
práčka špecifické programy na splnenie Plákanie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Tento program vykoná 3 plákania s
BIELIZNE prostredným odstreďovaním (ktoré možno
Denný 59 Min. znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
Tento špeciálne navrhnutý program tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
zachováva vysoký účinok prania so látky, napríklad po ručnom praní.
značným skrátením č asu prania. Program Baby
je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku Tento program Vám umožňuje prať detské
programov). oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C.
Vďaka tomuto programu bude detské
Rýchly (14/30/44 Min.) oblečenie hygienicky čisté. Pre docielenie
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a výsledku perfektného prania odporúčame
mierne znečistenie. S týmto programom použiť prací prášok namiesto pracieho gélu.
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu Vlna/Hodváb
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť Tento program umožňuje jemný prací
jeden z troch dostupných programov. cyklus, vhodný najmä na vlnenú bielizeň
označenú "Vhodné na pranie v práčke" a
Bavlna + Predpieranie bielizeň z hodvábu alebo označenú ako
Tento program bol navrhnutý na "Prať ako hodváb" na štítku látky.
odstránenie odolnejších nečistôt z bielej
bavlnenej bielizne. Predpieranie zaisťuje SUŠENIE
dôkladné odstránenie nečistôt. Do komory
"1" pridajte 20% pracieho prostriedku
v porovnaní s prostriedkom na hlavné UPOZORNENIE:
pranie. Dávkovače používané pre koncentrované
prášky a tekuté pracie prostriedky
Bavlna musíte vybrať z bubna pred spustením
Tento program je vhodný na pranie bežne programu sušenia.
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre
na pranie bavlnenej bielizne.
ochranu bielizne pred zamotaním. Studený
vzduch sa využíva počas posledných 10/20
Zmiešaná minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu
Pranie a plákanie je optimalizované s pokrčenia.
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú Vlna
tvorbu pokrčenia látok. Sušiaci program s nízkou teplotou, ktorý
suší vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou
Jemná a jemnosťou, znižuje nepríjemné škrabanie
Tento program strieda prácu a prestávky a tkaniny a zabraňuje plstnateniu. Pred sušením
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. odporúčame obrátiť oblečenie naruby. Dĺžka
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s cyklu závisí od náplne a odstredenia zvoleného
maximálnym množstvom vody na zaistenie pre pranie. Cyklus je vhodný pre maximálnu
najlepšieho účinku. náplň 1 kg (3 svetre).

100
Pranie a Sušenie 59 Min.
Ak máte len niekoľko kusov bielizne
na pranie a sušenie, tento 59 minútový
cyklus je ideálny setrič č asu! Vhodný pre
ľahkú 1,5 kg náplň (napr. 4 košele) alebo
Cyklus pre sušenie vlny tohto mierne znečistenú bielizeň, tento cyklus
spotrebiča bol schválený „The vyperie, vypláka, odstredí a vysuší bielizeň
Woolmark Company“ pre sušenie za menej ako hodinu. Pri použití tohto
vlneného oblečenia za predpokladu, programu odporúčame znížiť dávku pracieho
že produkty môžete prať v pračke v prostriedku, aby ste zabránili plytvaniu.
závislosti od pokynov na š títku
oblečenia a prehlásenia výrobcu
tohto spotrebiča. SMART TOUCH
Vo Veľké Británii, Írsku, Hong Kongu
a Indii je ochranná známka Woolmark
certifikovanou ochrannou známkou. Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý
M0000 musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz
z aplikácie do spotrebiča a na
načítanie/spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu

SK
kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre
Zmiešaná
podrobnejšie informácie). V možnosti Smart
Program sušenia s nízkou teplotou
Touch je z výroby nastavený cyklus "Auto-
odporúčame pre syntetické a zmiešané
Clean", na čistenie bubna, odstránenie
látky (viď štítok ošetrovania na bielizni).
pachu a predĺženie životnosti práčky.
Cyklus "Auto-Clean" spusťte bez vloženej
Bavlna bielizne, používajte len práškový prací
Program sušenia s vysokou teplotou prostriedok. Na konci cyklu nechajte dvierka
odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň práčky otvorené pre vysušenie bubna.
(viď štítok na bielizni). Odporúčame po každých 50 cykloch prania.

101
7. CYKLUS SUŠENIA Správny spôsob sušenia
l Uvedené pokyny sú všeobecné, preto sú
potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie l Otvorte dvierka.
najlepších výsledkov sušenia.
l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu
l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov.
ako je uvedená, pri prvom použití, aby ste V prípade veľkých kusov bielizne (napr.
prispôsobili správny stupeň sušenia. prestieradlá) alebo veľmi savých
materiálov (napr. uteráky alebo džínsy)
l Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko znížte množstvo náplne.
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň
s dlhým vlasom, aby ste zabránili l Zatvorte dvierka.
upchatiu vzduchových kanálikov.
l Otočte volič programov na najvhodnejší
l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho program sušenia podľa vašej bielizne.
postupu:
l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy
- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na sušenia:
štítku bielizne
- Program sušenia s Nízkou teplotou
Vhodné na sušenie v sušičke. odporúčaný pre vlnené tkaniny
( symbol na ovládacom paneli).
Sušenie pri vysokej teplote.
- Program sušenia s Nízkou teplotou
odporúčaný pre zmiešané látky
Sušenie len pri nízkej teplote. (syntetické/bavlna) syntetické látky
( symbol na ovládacom paneli).
NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.
- Programy sušenia s Vysokou teplotou
Ak bielizeň neobsahuje informačný odporúčané pre bavlnu, froté
štítok, musí byť braná ako nevhodná uteráky, ľan, konopné látky, a pod...
na sušenie. ( symbol na ovládacom paneli).

l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete


- Podľa veľkosti a hrúbky
dosiahnuť:
Kedykoľvek je náplň väčšia ako
kapacita sušenia, rozdeľte bielizeň
EXTRA SUCHÉ
podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej
(Vhodné pre uteráky, župany a
spodnej bielizne).
objemnú bielizeň).
- Podľa typu látky
Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey, SUCHÉ NA ŽEHLENIE
posteľná a stolová bielizeň. (Zanecháva bielizeň pripravenú na
Syntetické: blúzy, košele, pracovné odevy, žehlenie).
a pod. z polyesteru alebo polyamidu, ako
aj bavlna/syntetická zmiešaná. SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
l Len suchá odstredená bielizeň. žehliť).

102
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
Po zvolení programu „sušenie vlny“
nie je možné zvoliť určitý stupeň
suchosti odlišný od počiatočného. l Zatvorte vodovodný ventil.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA


l Spotrebič vypočíta potrebný čas na
sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť, l Na zrušenie programu sušenia stlačte a
podľa bielizne a zvoleného sušenia. podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
približne 3 sekundy.
l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný
ventil a či je správne umiestnená
odtoková hadica.
UPOZORNENIE:
Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred otvorením
UPOZORNENIE:
dvierok musíte počkať približne 10/20
Nesušte oblečenie so špeciálnou minút.
výstelkou (napr. deky, prešívané

SK
bundy, atď.) a veľmi jemné tkaniny.
Ak sa bielizeň nemôže žehliť, sušte
Pre správnu prevádzku spotrebiča
menšie množstvo bielizne, aby sa
odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
zabránilo pokrčeniu.
ak to nie je nutné.

l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA (na


displeji sa zobrazí zostávajúci čas
sušenia).

Spotrebič vypočíta dobu do konca


programu na základe š tandardnej
náplne, počas cyklu spotrebič upraví
čas podľa veľkosti a zloženia náplne.

Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje


na vyššiu rýchlosť pre rozloženie
bielizne a na optimalizáciu výsledku
sušenia.

l Po skončení programu sa na displeji


zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
spotrebič prejde do pohotovostného
režimu (pri určitých modeloch displej
zobrazí dva riadky).

l Vypnitespotrebič nastavením voliča


programov do pozície OFF.

103
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS l Na konci fázy prania displej zobrazí
zostávajúcu dobu sušenia.
PRANIA/SUŠENIA
l Po skončení programu sa na displeji
Nesmiete prekročiť maximálnu náplň zobrazí nápis "End". Po 5 minútach
sušenia bielizne uvedenú v tabuľke spotrebič prejde do pohotovostného
programov, v opačnom prípade nebudú režimu (u určitých modelov displej
výsledky sušenia uspokojivé. zobrazí dva riadky).

- Pranie l Vypnite spotrebič nastavením voliča


l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a programov do pozície OFF.
naplňte správne množstvo.
l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
l Viď zoznam pracích programov podľa
pranej látky (napr. veľmi znečistená l Zatvorte vodovodný ventil.
bavlna) a nastavte volič programov na
požadovaný program. ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

l Prípadne nastavte požadovanú teplotu. l Na zrušenie programu sušenia stlačte a


podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na
l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné). približne 3 sekundy.

l Skontrolujte, či je otvorený vodovodný


ventil a či je správne umiestnená UPOZORNENIE:
odtoková hadica. Po zrušení programu sušenia sa
spustí fáza chladenia a pred
- Sušenie otvorením dvierok musíte počkať
l Vyberte stupeň suchosti, ktorý chcete približne 10/20 minút.
dosiahnuť:

EXTRA SUCHÉ Pre správnu prevádzku spotrebiča


(Vhodné pre uteráky, župany a odporúčame neprerušovať fázu sušenia,
objemnú bielizeň). ak to nie je nutné.

SUCHÉ NA ŽEHLENIE
(Zanecháva bielizeň pripravenú na
žehlenie).

SUCHÉ NA ULOŽENIE
(Pre oblečenie, ktoré sa nemusí
žehliť).

Po zvolení programu vlny je k


dispozícii iba počiatočný stupeň
suchosti.

l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

104
9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.

LEN PRE SMART TOUCH MODELY.


Vďaka cyklu Smart Check-up vašej aplikácie Candy simply-Fi môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na Smart Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.

HLÁSENIE PORUCHY

l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =


E2)

SK
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)

Zobrazená chyba Možné príčiny a praktické riešenia


E2 (s displejom) Spotrebič nemôže napustiť vodu.
2 bliknutia LED Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
(bez displeja)
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
E3 (s displejom) Práčka nevypúšťa vodu.
3 bliknutia LED Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
(bez displeja) Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
E4 (s displejom) Veľmi veľa peny a/alebo vody.
4 bliknutia LED Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo pracieho
(bez displeja) prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
E7 (s displejom) Problém s dvierkami.
7 bliknutia LED Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
(bez displeja) bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Akýkoľvek iný kód Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.

105
INÉ PROBLÉMY

Problém Možná príčina a praktické riešenia


Pračka Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
nefunguje/nespustí sa Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Voda na podlahe Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
alebo v blízkosti hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
spotrebiča ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Pračka neodstreďuje Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Silné vibrácie/hluk Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
počas odstreďovania nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy


výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.

106
Použitie ekologických pracích prostriedkov Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce: autorizované servisné stredisko.

- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu Dôrazne odporúčame používať originálne


potlačenia zeolitov, ktoré nemajú náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
negatívny vplyv na účinok plákania. servisnom stredisku.

- biely prášok (zeolit) na bielizni na Záruka


konci prania: je to normálne, prášok Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej podmienok uvedených na certifikáte
farbu. dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí byť kompletne vyplnený.
- pena vo vode v poslednom plákaní: Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie. pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.

SK
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
prípade prostriedkov, ktoré je možné tlačové chyby v návode dodanom so
ťažko odstrániť z bielizne. spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
V takom prípade nepúšťajte opakované akékoľvek zmeny užitočné pre tento
plákanie na odstránenie tohto efektu: výrobok bez zmeny jeho základných
nepomôže to. vlastností.

107
- CSW 2D -
16.09 - 41044857 - Canon Italia - Business Services Channel