You are on page 1of 132

BG SR RO HU CS

Děkujeme za výběr pračku značky Candy.


Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat Životní prostředí
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
Váš výrobek můžete zaregistrovat
2012/19/EU o odpadních elektrických
na www.registercandy.com k získání
a elektronických zařízeních (OEEZ).
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky. OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
Pozorně si přečtěte tento návod pro prostředí, tak základní komponenty, které
správné a bezpečné využití spotřebiče a mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat těmto spotřebičům zvláštní
pro užitečné tipy ohledně údržby.
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém domovním odpadem;
stavu pro případného dalšího majitele. l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný registrovaných podniků.
tento návod, záruční list, adresy servisních
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
středisek a štítek s energetickou účinností.
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
odtokovou hadici a zásobník pracích
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
službu provádí prodejce zdarma.
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16-
místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
2. INSTALACE
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s 3. PRAKTICKÉ RADY
Candy servisním střediskem.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA

2
1. ZÁKLADNÍ použití spotřebiče a porozuměly
BEZPEČNOSTNÍ možnému riziku.

CS
PRAVIDLA Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
l Tento spotřebič je určený pro nesmí provádět děti bez dohledu.
použití v domácnosti a
podobných místech: l Nedovolte dětem hrát si se
− Zaměstnanecké kuchyně v spotřebičem.
prodejnách, kancelářích nebo
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
jiném pracovním prostředí;
dokud nejsou neustále pod
− Na farmách;
dohledem.
− Klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení; l Pokud je poškozený přívodní
− V místě pro výdej snídaně. kabel, musí jej vyměnit výrobce,
Jiné použití tohoto spotřebiče jeho servisní technik nebo
mimo domácího prostředí nebo podobně kvalifikovaná osoba,
pro typické domácí činnosti, jako aby se zabránilo nebezpečí.
je komerční využití odborníky
nebo zkušenými uživateli, je l Pro připojení vody používejte
vyloučeno z výše uvedených pouze hadice dodané se
aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebičem (nepoužívejte staré
spotřebič v souladu s výše hadice).
uvedenými podmínkami, může se l Tlakvody musí být v rozsahu
zkrátit jeho životnost a můžete od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
vyplývající z použití jiného než dno pračky a větrací otvory.
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno l Stav vypnutí zajistíte nastavením
výrobcem při uplatnění záruky. příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
l Tento spotřebič mohou používat pračku zapne (pouze pro modely
děti od 8 let a osoby se sníženými s knoflíkem programů).
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo l Konečný cyklus pračky bude
bez dostatečných zkušeností a bez ohřevu (cyklus chlazení)
znalostí, pokud jsou pod dohledem k zajištění, aby prádlo zůstalo při
nebo byly poučeny o bezpečném teplotě, která nepoškodí prádlo.

3
l Prádloz pěnové gumy (latexová
UPOZORNĚNÍ: pěna), koupací čepice,
Nikdy nezastavujte spotřebič voděodolné textilie, pogumované
před ukončením cyklu sušení, díly a prádlo nebo polštáře plněné
pokud rychle nevyndáte pěnou se nesmí sušit v tomto
veškeré prádlo a nerozprostřete spotřebiči.
k rozptýlení tepla.
l Aviváže nebo podobné prostředky
musíte používat podle pokynů
l Po instalaci musíte pračku umístit výrobce těchto prostředků.
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná. l Olejem znečištěné prádlo se
může vznítit, zejména při
l Spotřebič se nesmí instalovat za vystavení teplu, například v
uzamykatelné dveře, posuvné sušičce. Prádlo se zahřeje,
dveře nebo za dveře se závěsy způsobí oxidační reakci oleje,
na opačné straně k e spotřebiči oxidace tvoří teplo. Pokud
tak, že je úplné otevření dvířek teplo nemůže unikat, prádlo se
spotřebiče blokované. zahřeje dostatečně na vznik ohně.
Hromadění nebo skladování
l Maximální kapacita suchého olejem napouštěných látek
prádla závisí od modelu (viz může zabránit úniku tepla a
ovládací panel). zvýšit riziko požáru.

l Pokud látky nevyhnutně obsahují


l Spotřebičse nesmí používat,
olej, nebo byly kontaminovány
pokud byly k čištění použity
vlasy ošetřujícími výrobky a
průmyslné chemikálie.
vloženy do spotřebiče, je nutné
je nejdříve vyprat v horké vodě
l Ve spotřebiči nesušte nevyprané
s přidaným množstvím pracího
prádlo.
prostředku – toto sníží, ale
neodstraní nebezpečí.
l Prádlo znečištěné látkami jako je
olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, l Z kapes vyndejte veškeré
odstraňovač skvrn, terpentýn, předměty jako jsou zapalovače a
vosk a odstraňovač vosku musíte zápalky.
vyprat v horké vodě s dodatečným
množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku
před sušením v sušičce. navštivte stránku výrobce.

4
l V případě závady pračku
Bezpečnostní pokyny
vypněte, zavřete ventil přívodu

CS
l Před čištěním nebo údržbou vody a nemanipulujte se
pračky odpojte zástrčku od spotřebičem. Ihned kontaktujte
síťové zásuvky a zastavte nejbližší servisní středisko a
ventil přívodu vody. používejte pouze originální
náhradní díly. Nedodržením
l Ujistěte
se, zda je elektrický těchto pokynů můžete negativně
systém uzemněný. V opačném ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.

UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.

l Před otevřením dvířek se


ujistěte, zda není v bubnu
voda.
l Při odpojování spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte pračku dešti,
přímému slunečnímu záření
ani jiným povětrnostním vlivům.
l Při přemisťování nezvedejte Spotřebič vyhovuje Evropským
pračku za ovládací prvky ani směrnicím:
zásobník pracích prostředků; l 2006/95/EC (LVD);
během přepravy nikdy nepokládejte l 2004/108/EC (EMC);
pračku otvorem na vozík. Při l 2009/125/EC (ErP);
zvedání doporučujeme asistenci l 2011/65/EU (RoHS);
druhé osoby. a následným změnám.

5
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky 1
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel. A A
B
B A
A
l Vyšroubujte2 nebo 4 šrouby B B
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.

l Překryjte2 nebo 4 otvory


použitím dodaných záslepek.

l Pokudje pračka určená pro


vestavbu, po prořezání pásků 2
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
A
(A) a sundejte 3 nebo 4 3
podložky (B). 1 2

l Uněkterých modelů, 1 nebo


více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte B
otvor pomocí dodaných záslepek.

UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C

l Umístěte„polionda“ panel na dno 3


podle obrázku 2 (podle modelu, 2 1
zvolte verzi A, B nebo C).

6
Připojení vody 3

CS
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).

NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.

l Některé modely mohou obsahovat jednu


nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené 1
vody a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.

l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na 5 6


přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a B B
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B". A
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A", 7
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.

Umístění min 4 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
max 100 cm

neohněte hadice a umístěte odtokovou


hadici do umyvadla nebo raději připojte k +2,6 mt
max min 50 cm
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
max 85 cm
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).

7
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
podle obrázku 8: 8
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo A
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
l Spotřebič připojte. B

UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní C
středisko.

Zásobník pracích prostředků


Zásobník pracích prostředků je rozdělený
9
na 3 části podle obrázku 9: 1
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
2
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;

UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.

UPOZORNĚNÍ: 11
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují. V takovém případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).

8
3. PRAKTICKÉ RADY Před použitím sušicího programu…

l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké


Vkládání prádla

CS
rychlosti otáček odstředění k snížení
obsahu vody v prádle před použitím
UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se programu sušení.
ujistěte:
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako Následuje rychlá příručka s tipy a
jsou mince, sponky a kolíčky; doporučeními o použití pracích
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte prostředků při různých teplotách. V
volné a dlouhé pásy; každém případě si vždy přečtěte pokyny na
- ze záclon sundejte kolečka; pracím prostředku pro jeho správné použití
- dodržujte upozornění na štítku prádla; a dávkování.
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných prádla doporučujeme použít program
těžkých tkanin doporučujeme vynechat pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
odstřeďování. běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto výsledky při středních/vysokých teplotách.
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.

Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být


Užitečná doporučení pro uživatele druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče. stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
Maximalizujte velikost náplně odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
a pracích prostředků dosáhnete využitím
pro barevné látky s vysokým stupněm
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
znečištění.
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.

Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
l Používejte pouze pro velmi znečištěné doporučujeme použití tekutých pracích
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, prostředků nebo prostředků speciálně
vodu a 5 až 15% energie vynecháním označených jako vhodné pro praní při
předpírky u běžně znečištěného prádla. nízké teplotě.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
snížení potřeby programu s horkou pouze prací prostředky určené výhradně
vodou. Volbou programu 60°C můžete pro tyto látky.
ušetřit až 50% energie.

9
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol ani rozpouštědla. Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.

Čištění zásobníku pracích


prostředků
Doporučení k přemísťování a
l Doporučujeme čistit zásobník pracích dlouhodobému odstavení spotřebiče
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným l Pokud budete skladovat pračku v
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
zasuňte na místo. vypusťte veškerou vodu z trubek.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.

10
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO 6. OVLÁDACÍ PRVKY A
STARTU PROGRAMY

CS
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavteteplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
M B
SUŠENÍ
Pokud chcete spustit cyklus sušení
automaticky po praní, zvolte požadovaný C D E F G H I
program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ.
V opačném případě bude možné
dokončit praní a pak zvolit program
sušení a náplň.
A Volič programů s pozicí OFF
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA B Tlačítko START/PAUZA
spusťte praní.
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
l Na konci programu se zobrazí zpráva ODSTŘEDĚNÍ
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka. D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu. F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Vypněte pračku.
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného I Tlačítko VOLBA SUŠENÍ
pořadí.
L Digitální displej
Technické údaje M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.

11
Tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte se displeje během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém: Zavřete dvířka PŘED stisknutím
dotekem displeje nebude spotřebič tlačítka START/PAUZA.
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces. l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.

Po stisknutí tlačítka START/PAUZA


Otevření dvířek spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.

Speciální bezpečnostní zařízení brání v


otevření dvířek ihned na konci cylu. PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení (PAUZA)
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte a podržte tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
Volič programů s pozicí OFF (některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).

Po otočení voliče programů se rozsvítí


displej pro zobrazení nastavení pro l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
zvolený program. pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží. l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
Poznámka: k vypnutí spotřebiče zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
nastavte volič programů do pozice OFF. START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).

l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte ZRUŠENÍ PROGRAMU


zvolený cyklus.
l K zrušení programu nastavte volič
l Po volbě programu zůstane volič programů programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.

l Pračku vypněte otočením voliče do


pozice OFF. Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit před stisknutím tlačítka
START/PAUZA.
Na konci každého cyklu nebo před Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
spuštěním nového cyklu musíte nastavit se zvoleným programem, kontrolka
volič programů zpět do pozice OFF. možnosti bude blikat a pak zhasne.

12
Tlačítko VOLBY OTÁČEK l K odložení startu postupujte následovně:
ODSTŘEDĚNÍ

CS
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a - Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
pokud chcete, lze jej zcela zrušit. funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
l K opětovné aktivaci cyklus odstředění
zobrazí h01). Přednastavené odložení
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
požadovaných otáček odstředění.
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.

Abyste zabránili poškození látky, nelze


otáčky zvýšit nad automaticky - Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
nastavené pro daný program. (kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Otáčky odstředění lze upravit bez
pozastavení činnosti spotřebiče.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.

Spotřebič je vybavený speciálním


elektronickým zařízením, které brání Pokud nastane výpadek v elektrické síti
odstředění nevyváženého prádla. Toto během provozu spotřebiče, speciální
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a paměť uloží zvolený program a po
prodlužuje jeho životnost. obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.

Tlačítko VOLBY TEPLOTY Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ

l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit


teplotu pracích cyklů. l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální některých programů podle tabulky
povolenou hodnotu pro daný program, programů).
pro ochranu textilií.

l Po volbě programu se automaticky


Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně
znečištění nastavenou pro daný program.

l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit


odložený start pracího cyklu až o 24 l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí
hodin. odpovídající kontrolka.

13
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ - NOČNÍ CYKLUS
l Tato možnost snižuje prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
l Toto tlačítko Vám umožňuje přidat prádlo ve vodě po konečném máchání,
máchání na konci pracího cyklu. k rovnoměrnému rozložení vláken.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky pracích prostředků mohou l Deaktivujte možnost na konci cyklu
způsobit podráždění nebo alergie. s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro odčerpání.
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se l Díky elektronickému řízení se voda
používá velké množství pracího v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
prostředku, nebo při praní osušek nebo lze tuto možnost využívat k praní během
prádla, kterých vlákna mají tendenci noci.
zachycovat prací prostředek.

Tlačítko VOLBA SUŠENÍ


Tlačítko MOŽNOSTÍI
l S voličem programů v pozici OFF
stiskněte tlačítko pro volbu
Můžete zvolit ze tří různých možností: požadovaného sušicího programu: po
každém stisknutí tlačítka se rozsvítí
kontrolka pro indikaci zvoleného výsledku
- PŘEDPÍRKY sušení.
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
l K zrušení volby před spuštěním sušicího
programu stiskněte tlačítko opakovaně,
některých programů podle tabulky
dokud kontrolka nezhasne nebo nastavte
programů).
volič programů do pozice OFF.

l Doporučujeme používat pouze 20% l K zrušení cyklu během fáze sušení


doporučeného množství pracího stiskněte a podržte tlačítko na přibližně 3
prostředku uvedeného na obalu pracích sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolka
prostředků. chlazení.

l Z důvodu vysoké teploty uvnitř bubnu


- HYGIENA doporučujeme umožnit sušičce dokončit
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat cyklus chlazení před nastavením voliče
prádlo, teplota pracího programu programů do pozice OFF a vyjmutím
dosáhne 60°C. prádla.

14
Digitální displej 2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ

CS
Indikační systém displeje umožňuje 2
neustále informování o stavu spotřebiče.

2 3 4 5 6 7 11 Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného


programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.

1
3) TEPLOTA PRANÍ

8 9 10 3

1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA

Zobrazuje teplotu praní zvoleného


programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1
l Ikona indikuje uzamčená dvířka. 4) TRVÁNÍ CYKLU

Zavřete dvířka PŘED stisknutím


4
tlačítka START/PAUZA.

l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se l Po volbě programu displej automaticky


zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli zobrazí dobu trvání cyklu, která se
blikat a pak zůstane svítit. může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.

Pokud nejsou dvířka správné zavřená,


kontrolka bude blikat přibližně 7
l Po spuštění programu budete konstantně
sekund, pak se příkaz spuštění informováni o zbývající době do konce
automaticky zruší. V takovém případě programu.
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA. l Spotřebič vypočítá dobu do konce
zvoleného programu na základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v upraví čas podle velikosti a složení
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu. náplně.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená l Pokud je zvoleno automatické
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci praní/sušení, na konci fáze praní se na
cyklu nastavte volič programů do pozice displeji zobrazí zbývající doba do konce
OFF. sušení.

15
5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ 9) ODLOŽENÝ START

5 { 9
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
daný program.
l Volbou jiného stupně znečištění se 10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
rozsvítí příslušná kontrolka.
programů Bavlna a Syntetické)

6) EXTRA MÁCHÁNÍ

10

l Během prvních minut cyklu zůstane


{

6 kontrolka "Kg Check" svítit, dokud


inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
příslušným tlačítkem. elektřiny.

7) MOŽNOSTI
l Během každé fáze praní "Kg Check"
umožňuje monitorování informací o

}
prádle v bubnu v prvních praní:
7
- nastaví množství potřebné vody;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit pomocí příslušných tlačítek - určí délku pracího cyklu;
(PŘEDPÍRKY, HYGIENA a NOČNÍ
CYKLUS).
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)

- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu


prané látky;
8
- rozezná přítomnost pěny, v případě
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje potřeby pak zvýší množství vody během
že Wi-Fi systém je v provozu. máchání;

l Pro všechny další informace o Wi-Fi


systému je specifický manuál ve - nastaví rychlost odstřeďování podle
spotřebiči. náplně, čímž zabrání nevyváženosti.

16
11) KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ
Spotřebič vypočítá dobu do konce
programu na základě standardní
náplně, během cyklu spotřebič upraví

CS
čas podle velikosti a složení náplně.

}
11
Časované programy sušení
Kontrolky zobrazují typ programu sušení.

Můžete je použít pro volbu


Automatické programy sušení
časovaných programů sušení.
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné Fáze chlazení
prádlo).
Zapne se během konečné fáze
Suché k žehlení program (zanechá chlazení, v posledních 10/20 minutách
prádlo vhodné pro žehlení). každé fáze sušení.
Suché do skříně program (pro Užitečné tipy
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení). l 30 minutový program sušení
doporučujeme pro malé náplně (do 1 kg)
l Volbou jednoho z těchto automatických nebo mírně vlhké prádlo.
programů spotřebič vypočítá potřebnou
dobu pro sušení a požadovanou l Váš spotřebič ukončí cyklus automaticky,
zbytkovou vlhkost, podle prádla a pokud dosáhne zvolené úrovně sušení.
zvoleného sušení.
l Pro správný provoz spotřebiče
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA doporučujeme nepřerušovat fázi sušení,
displej zobrazí zbývající dobu sušení. dokud to není nutné.

17
Tabulka programů 1
2

PRAC.
kg * TEPL.°C
PROSTŘEDEK
PROGRAM (MAX.)
Doporučená Max. 2 1

Rychlý 14 min. 2) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°

Rychlý 30 min. 2) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30° 30°

Rychlý 44 min. 2) 3 3,5 3,5 3,5 3,5 30° 40°

1)
Bílé 2)
6 8 9 10 11 60° 90° ( )

1)
Bavlna** 2)
6 8 9 10 11 40° 60° ( )

EcoMix 20° 2) 6 8 9 10 11 20° 20°

1)
Směsné 2)
3 4 4,5 5 5,5 40° 60° ( )

Máchání 2) - - - - - - -

Odčerpání + 2) - - - - - - -
Odstředění

Jemné 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 40°

1)
Baby 2)
4 5,5 6 6,5 7 60° 60°

Vlna/Ruční praní 2 2 2 2 2 30° 30°

Směsné 3 4 4,5 5 5,5 - -


(sušení)
Bavlna 4 5 6 7 7 - -
(sušení)
Praní a Sušení
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
59 min.

18
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na

CS
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Přečtěte si tyto poznámky: Pokud spotřebič zjistí přítomnost
* Maximální kapacita suchého prádla závisí nadměrného množství pěny, může
od modelu (viz ovládací panel). uskutečnit cyklus odstředění nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ
(REF. EN 50229 STANDARDY) ( ) Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
Praní volbou PŘEDPÍRKY).
Použijte program ** se zvoleným
maximálním stupněm znečištění, (Pouze pro modely s prostorem
maximálními otáčky odstředění a teplotou na tekuté prací prostředky)
60°C. Program doporučen také pro test Pokud pouze několik kusů prádla
s nižší teplotou. vyžaduje ošetření bělením,
můžete provést odstranění skvrn
Sušení v pračce.
První sušení s A kg (obsah prádla: Nalijte bělidlo do zásobníku na
polštáře a ručníky) volba programu sušení tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru označeného „2“
bavlny ( ) suché do skříně ( ). v zásobníku pracích prostředků a
nastavte speciální program
Druhé sušení s B kg (obsah prádla:
povlečení a ručníky) volba programu
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
sušení bavlny ( ) suché do skříně programů do pozice OFF, přidejte
( ). zbytek prádla a pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
Kapacita A (kg) B (kg) programem.
(prádla) První Druhé
(kg) sušení sušení 1) Pro uvedené programy můžete
6 4 2 nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí tlačítka STUPEŇ
8 5 3 ZNEČIŠTĚN.
9 6 3
10 7 3 2) Programy pro automatické sušení.
11 7 4

19
Výběr programů Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
K praní různých typů látek a různého
Prací cyklus a máchání se provádí
stupně znečištění obsahuje pračka
s maximálním množstvím vody k zajištění
specifické programy pro splnění každé
nejlepšího účinku.
potřeby praní (viz tabulka).
Baby
Rychlý 14 min. / 30 min. / 44 min.
Tento program Vám umožňuje prát dětské
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
odstředění). Tento program je zejména
Díky tomuto programu bude dětské
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
oblečení hygienicky čisté. K docílení
směsné prádlo. S tímto programem
výsledku perfektního praní doporučujeme
doporučujeme používat pouze 20% běžně
použít prací prášek místo pracího gelu.
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání. Vlna/Ruční praní
Tento program provede prací cyklus určený
Bílé
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
prádlo určené pro ruční praní.
maximální rychlosti nabízí účinnější
odstranění pracích prostředků. SUŠENÍ
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně UPOZORNĚNÍ:
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program Dávkovače používané pro koncentrované
ohledně spotřeby energie a vody pro praní prášky a tekuté prací prostředky musíte
bavlněného prádla. vyjmout z bubnu před spuštěním program
sušení.
EcoMix 20°
Tento inovativní program umožňuje společné Buben mění směr během cyklu sušení pro
praní různých látek a barev, jako je bavlna, ochranu prádla před zamotáním. Studený
syntetické a směsné prádlo při 20°C a nabízí vzduch se využívá během posledních 10/20
excelentní prací účinek. Spotřeba tohoto minut sušicího cyklu k minimalizaci pomačkání.
programu je kolem 40% naproti běžnému
programu pro bavlnu s teplotou 40°C. Směsné
Program sušení s nízkou teplotou
Směsné doporučujeme pro syntetické a směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem látky (viz štítek ošetřování na prádle).
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění zajišťuje sníženou tvorbu Bavlna
pomačkání látek. Program sušení s vysokou teplotou
doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo
Máchání (viz štítek ošetřování na prádle).
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit Praní a Sušení 59 min.
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Pokud máte pouze několik kusů prádla
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus
například po ručním praní. je ideální spořič času! Vhodný pro lehkou
1,5 kg náplň (např. 4 košile) nebo mírně
Odčerpání + Odstředění znečištěné prádlo, tento cyklus vypere,
Program dokončí odčerpání a odstředění vymáchá, odstředí a vysuší prádlo za méně
při maximální rychlosti. Odstředění lze než hodinu. Při použití tohoto programu
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka doporučujeme snížit dávku pracího
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. prostředku, abyste zabránili plýtvání.

20
7. CYKLUS SUŠENÍ l Pouze suché odstředěné prádlo.

l Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou l Spotřebič může provést následující typy

CS
potřebné určité zkušenosti pro dosažení
sušení:
nejlepších výsledků sušení.

- Program sušení s Nízkou teplotou


l Doporučujeme volbu kratší doby sušení doporučený pro směsné látky
než je uvedená, při prvním použití, abyste (syntetické/bavlna) syntetické látky
přizpůsobili správný stupeň sušení. ( symbol na voliči programů).

l Nedoporučujeme sušit látky, které se - Programy sušení s Vysokou teplotou


snadno třepí, jako jsou koberce nebo doporučené pro bavlnu, froté ručníky,
prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili len, konopné látky, apod... ( symbol
ucpání vzduchových kanálků. na voliči programů).

l Rozdělte prádlo podle následujícího


postupu: Během fáze sušení buben zrychluje na
vyšší rychlost k rozložení prádla a
k optimalizaci výsledku sušení.
- Podle symbolů sušení, které jsou na
štítku prádla

Vhodné pro sušení v sušičce. Správný způsob sušení

Sušení při vysoké teplotě.


Dvířka spotřebiče jsou opatřena
Sušení pouze při nízké teplotě. ochranným štítem pro ochranu před
kontaktem se sklem, které může
dosahovat vysokých teplot během
NESUŠIT v bubnové sušičce.
fáze sušení. Během běžného použití
spotřebiče není nutné tento štít
sundávat.
Pokud prádlo neobsahuje informační
štítek, musí být bráno jako nevhodné
pro sušení.
l Otevřete dvířka.

- Podle velikosti a tloušťky l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální


Kdykoliv je náplň větší než kapacita náplň sušení uvedenou v tabulce programů.
sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky V případě velkých kusů prádla (např.
(např. ručníky od tenkého spodního prostěradla) nebo velmi savých materiálů
prádla). (např. ručníky nebo džíny) snižte
množství náplně.
- Podle typu látky
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní
l Zavřete dvířka.
a stolní prádlo.
Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy,
apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i l Otočte volič programů na nejvhodnější
bavlna/syntetické směsné. program sušení podle vašeho prádla.

21
l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3 spotřebič přejde do pohotovostního
automatických programů: režimu (u určitých modelů displej zobrazí
dva řádky).
Extra suché program (doporučený
pro ručníky, župany a objemné l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
prádlo). programu a do zhasnutí kontrolky
ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
Suché k žehlení program (zanechá
prádlo vhodné pro žehlení). l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
žehlení).
l Zavřete vodovodní ventil.
l Pokud chcete zvolit časovaný program
sušení, stiskněte tlačítko VOLBA
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná
kontrolka.
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
l Ujistěte se, zda je otevřený přívod vody.
přibližně 3 sekundy.

l Ujistěte se, zda je správně umístěný


odtok vody.
UPOZORNĚNÍ:
Po zrušení programu sušení se spustí
fáze chlazení a před otevřením dvířek
UPOZORNĚNÍ: musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Nesušte vlněné prádlo nebo prádlo se
speciální vycpávkou (např. deky,
prosívané bundy apod.) a velmi jemné
prádlo. Pokud je prádlo savé, vložte
méně kusů, aby se zabránilo
pomačkání.

l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.

l Fáze sušení se spustí s voličem


programů na zvoleném programu až do
konce sušení.

l Kontrolka programu sušení svítí až do


spuštění fáze chlazení a rozsvícení
příslušné kontrolky.

l Po skončení programu se na displeji


zobrazí nápis "End". Po 5 minutách

22
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS l Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
PRANÍ/SUŠENÍ l Program proběhne s voličem programů

CS
na zvolené pozici až do ukončení
Nesmíte překročit maximální náplň programu.
sušení prádla uvedenou v tabulce
programů, v opačném případě nebudou
výsledky sušení uspokojivé. l Na konci fáze praní displej zobrazí
zbývající dobu sušení.

- Praní
l Otevřete zásobník pracích prostředků a l Spotřebič pak dokončí celý program
naplňte správné množství. sušení.

l Viz seznam pracích programů podle l Kontrolka programu sušení svítí až do


prané látky (např. velmi znečištěná spuštění fáze chlazení a rozsvícení
bavlna) a nastavte volič programů na příslušné kontrolky.
požadovaný program.
l Po skončení programu se na displeji
zobrazí nápis "End". Po 5 minutách
l Případně nastavte požadovanou teplotu.
spotřebič přejde do pohotovostního
režimu (u určitých modelů displej zobrazí
l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to dva řádky).
nutné).
l Počkejte přibližně 2 minuty po skončení
programu a do zhasnutí kontrolky
l Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ZAMČENÁ DVÍŘKA, než otevřete dvířka.
ventil a zda je správně umístěna
odtoková hadice.
l Vypněte spotřebič nastavením voliče
programů do pozice OFF.
- Sušení
l Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3
automatických programů: l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Extra suché program (doporučený l Zavřete vodovodní ventil.


pro ručníky, župany a objemné
prádlo).
ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

Suché k žehlení program (zanechá


prádlo vhodné pro žehlení).
l K zrušení programu sušení stiskněte a
podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na
přibližně 3 sekundy.
Suché do skříně program (pro
prádlo k uložení do skříně bez
žehlení).
UPOZORNĚNÍ:
l Pokud chcete zvolit časovaný program Po zrušení programu sušení se spustí
sušení, stiskněte tlačítko VOLBA fáze chlazení a před otevřením dvířek
SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná musíte počkat přibližně 10/20 minut.
kontrolka.

23
9. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA

Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.

Problém Možná příčina a praktické řešení


Pračka Ujistěte se, zdaje správně připojená.
nefunguje/nespustí Ujistěte se, zda je zapnutá.
se Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Pračka nenapouští Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
vodu Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Pračka nevypouští Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
vodu Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Voda na podlaze Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
pod pračkou hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Pračka Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
neodstřeďuje minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Silné vibrace během Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
odstředění popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
nebo bliká konkrétní autorizované servisní středisko.
číslo závady Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.

24
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující: Záruka

CS
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu uvedené na záručním listě spotřebiče.
potlačení zeolitů, které nemají negativní Záruční list musí být vyplněný a uložený na
vliv na účinek máchání. bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu. Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
- pěna ve vodě v posledním máchání: a objevte výhody, které pro vás plynou.
neindikuje to nevyhnutně špatné Zjistěte jak na www.registercandy.com
máchání. nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
prádla. tiskové chyby v návodu dodaném se
V takovém případě neprovádějte opakované spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
máchání k odstranění tohoto efektu: jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
nepomůže to. bez změny jeho základních vlastností.

Pokud závada trvá, nebo pokud se


problém opakuje, ihned kontaktujte
servisní středisko Candy.

Můžete se také zaregistrovat pro Candy


servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.

Pozor: hovor není bezplatný. Náklady


budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.

Candy doporučuje vždy používat originální


náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.

25
Köszönjük, hogy Candy mosógépet A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy következményekkel járó) szennyezőanyagokat
megbízhatóan segíti majd Önt a és (újrafelhasználható) alapösszetevőket
mindennapi mosás során, még a kényes tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
ruhadarabok esetében is. különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
Termékét a www.registercandy.com ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb emberek fontos szerepet játszhatnak annak
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
szolgáltatásokhoz. váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
A készülék helyes és biztonságos használata, néhány alapvető szabály betartása:
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. háztartási hulladékként.

l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
Csak az utasítások figyelmes
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
országban a nagyméretű WEEE-
Javasoljuk, hogy őrizze meg a kézikönyvet az
hulladékokat a lakásokból és az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
otthonokból gyűjtik be.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel, Számos országban új készülék vásárlása
a szervizközpont címével és az esetén a régit visszaadhatjuk a
energiatakarékossági címkével együtt kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony berendezés típusa és funkciója azonos a
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is leszállított berendezés típusával és
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében). funkciójával.
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Artalomjegyzék
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre 1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
ragasztott címkére van nyomtatva (az 2. TELEPÍTÉS
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta 3. GYAKORLATI TANÁCSOK
speciális termékazonosító kártya, amelyet
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá. 5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
Környezetvédelem
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS
A készülék jelölése megfelel
az Elektromos és Elektronikus 8. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
Berendezések Hulladékairól (WEEE) 9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.

26
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI felügyeletben részesülnek vagy
SZABÁLYOK útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
l A készüléket háztartásokban és megértették a készülék használatában
hasonló környezetekben történő rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
használatra terveztük, például: játszhatnak a készülékkel.
− üzletek, irodák és más

HU
A tisztítást és a karbantartást nem
munkakörnyezetek végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
személyzeti konyháiban;
− tanyaházakban; l Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
− szállodák, motelek és más ne játsszanak a készülékkel.
lakókörnyezetek ügyfelei által; l Állandó felügyelet hiányában a
− „szoba reggelivel” típusú 3 évesnél kisebb gyerekeket
környezetekben. távol kell tartani a készüléktől.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
eltérő használata, például szakemberek a veszélyek elkerülése érdekében a
vagy képzett felhasználók által gyártónak vagy a gyártó hivatalos
történő kereskedelmi használata a szervizének, vagy egy hasonlóan
fent említett alkalmazások esetében képzett személynek kell azt
sem megengedett. Ha a készüléket kicserélnie.
nem a fentiek szerint használják, l Csak a készülékkel együtt
akkor az csökkentheti a készülék szállított tömlőkészletet használja
élettartamát és érvénytelenítheti a a vízellátás csatlakoztatásához (ne
gyártó garanciáját. A törvények által használjon régi tömlőkészletet).
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését l A víznyomásnak 0,05 MPa és
vagy más jellegű olyan károsodását 0,8 MPa között kell lennie.
vagy kárát, amely az otthoni vagy l Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne
a háztartási használattól eltérő akadályozza a gép alsó részét vagy
használat miatt következik be (még ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
akkor sem, ha a készülék otthoni
l A kikapcsolt helyzet (KI) úgy
vagy háztartási környezetben van).
érhető el, hogy a programválasztó
l A készüléket csak akkor használhatják gombon lévő jelet függőleges
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
érzékszervi vagy szellemi képességű, más helyzete bekapcsolja a
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel mosógépet (csak programozó
nem rendelkező személyek, ha gombbal ellátott típusok esetén).

27
l A mosó-szárító ciklus befejező viasszal és viaszeltávolítóval
része hőfejlesztés nélkül zajlik szennyezett ruhadarabokat a mosó-
le (hűtési ciklus) annak szárítógépben történő szárítás előtt
biztosítása érdekében, hogy a meleg vízben, nagy mennyiségű
ruhadarabok olyan hőmérsékleten mosószerrel ki kell mosni.
maradjanak, amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit
őket. (latexhabot), zuhanyozószőnyeget,
vízálló textíliát, gumizott ruhákat
FIGYELMEZTETÉS: vagy habgumival töltött párnákat
Soha ne állítsa le a mosó- szárítani.
szárítógépet a szárítási ciklus l Azöblítőszereket és a hasonló
vége előtt, hacsak nem veszi ki termékeket az öblítőszerhez
gyorsan az összes ruhadarabot, készült utasítás szerint kell
és nem teríti szét őket, hogy a hő használni.
szétszóródjon. l Az olajjal szennyezett ruhadarabok
öngyulladásra hajlamosak, különösen
l A telepítés után a készüléket úgy ha olyan hőforrás hatásának vannak
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó kitéve, mint a mosó-szárítógép. A
hozzáférhető legyen. ruhadarabok felmelegednek és
l A készüléket nem szabad zárható oxidációs reakciót indítanak el az
ajtó, tolóajtó vagy olyan csuklópánttal olajban. Az oxidáció hőt fejleszt. Ha a
ellátott ajtó mögé telepíteni, hő nem tud távozni, a ruhadarabok
amely a mosó-szárítógép eléggé átforrósodhatnak ahhoz, hogy
csuklópántjával ellentétes oldalon lángra kapjanak. Az olajjal szennyezett
van, és így akadályozná a mosó- ruhadarabok egymásra helyezése,
szárítógép ajtajának teljes nyitását. egymásra halmozása vagy tárolása
l A maximális száraz ruhaadag megakadályozhatja a hő távozását,
az alkalmazott típustól függ ezért tűzveszélyt idéznek elő.
(lásd a kapcsolólapot). l Ha elkerülhetetlen, hogy növényi
l A készülék nem használható, ha vagy főzőolajat tartalmazó, vagy
ipari vegyszereket használtak a hajápolási termékekkel átitatott
tisztításhoz. ruhadarabok kerüljenek a mosó-
szárítógépbe, akkor azokat először
l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
nagy mennyiségű mosószeres
a mosó-szárítógépben. forró vízben kell kimosni. Ez
l A főzőolajjal, acetonnal, alkohollal, csökkenti, de nem szünteti meg a
benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, veszélyt.

28
l Vegyen ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne
(például öngyújtót, gyufát) a emelje meg a mosógépet a
zsebekből. gomboknál vagy a mosószertároló
fióknál fogva. Szállítás közben
l A termék-adatlap a gyártó
soha ne fektesse a készülék
weboldalán tekinthető meg.
ablakát a szállítókocsira. Javasoljuk,

HU
Biztonsági utasítások hogy a mosógépet két személy
emelje meg.
l A mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés
karbantartása előtt húzza ki a esetén kapcsolja ki a mosógépet,
készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
zárja el a vízcsapot. hozzá a készülék szakszerűtlen
l Gondoskodjon az elektromos javításához. Vegye fel azonnal a
rendszer földeléséről. Ha a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
rendszer nincs földelve, akkor és kizárólag eredeti tartalék
szakembertől kérjen segítséget. alkatrészeket használjon. A fenti
utasítások betartásának elmulasztása
l Ne használjon átalakítókat, veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.

FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.

l Az ablak kinyitása előtt,


ügyeljen arra, hogy ne legyen
víz a dobban
A készülék a:
l Acsatlakozódugó kihúzásához
l 2006/95/EC (LVD);
ne húzza meg a hálózati kábelt
l 2004/108/EC (EMC);
vagy a készüléket.
l 2009/125/EC (ErP);
l Ne tegye ki a készüléket eső, l 2011/65/EU (RoHS);
közvetlen napsugárzás vagy európai irányelveknek és
más időjárási körülmények azok későbbi módosításainak
hatásának. felel meg.

29
2. TELEPÍTÉS
l Vágjael a csőrögzítő szalagokat, 1
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel. A A
B
B A
l Csavarozza ki a hátoldalon A
B B
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.

l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.

l Beépítettmosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3 2
vagy 4 alátétet (B).
A
3
l Bizonyos típusok esetében egy 1 2
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal. B

FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!

C
l Helyezze a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a 3
típustól függően az A, a B vagy a 2 1
C változatot vegye figyelembe).

30
A vízellátás csatlakoztatása 3

l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, és


kizárólag a mosógéppel együtt szállított
elvezető csövet használja (3 ábra).

NE NYISSA KI A VÍZCSAPOT.

HU
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD (4 ábra): A nagyobb 4
energiatakarékosság érdekében a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg 1
vizes csapra , a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön 5 6
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy B B
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B” A
egyirányú zárat. A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az 7
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.

Elhelyezés
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon, min 4 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
max 100 cm

meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,


vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább +2,6 mt
max min 50 cm
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
max 85 cm
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).

31
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
a készüléket a 8 ábrán látható módon: 8
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék A
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem B
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.

FIGYELMEZTETÉS: C
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.

Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9 1
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az 2
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;

FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés 10
során..
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.

FIGYELMEZTETÉS: 11
Bizonyos mosószereket nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).

32
3. GYAKORLATI Van-e szükség forró mosásra?

TANÁCSOK l A forró vizes program használatának


elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
Betöltési tanácsok foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
50% energia takarítható meg.
ügyeljen a következőkre:

HU
A szárítóprogram használata előtt…
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban; l Idő- és energia-megtakarítás céljából
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be válassza a nagy sebességű centrifugálást,
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és hogy a szárítóprogram beindítása előtt
a hosszú szalagokat; csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.
- vegye le a görgőket a függönyökről; Az alábbi rövid útmutató ötleteket
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok és javaslatokat tartalmaz a mosószer
mosására vonatkozó címkéket; különböző hőmérsékleti értékeken
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs történő használatához. A helyes használat
szennyeződéseket. és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz mellékelt utasításokat.
anyagok mosásakor javasoljuk a
centrifugázás elhagyását. Erősen szennyezett fehér ruhák
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a mosásakor a 60°C-os vagy annál
ruhadarab mosható-e gépben, és meg magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú” és normál (nagy teljesítményű)
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem mosópor használatát javasoljuk, amely
megy össze” vagy a „Géppel mosható” olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
címkével. amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára 40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
Útmutató a készülék környezetbarát és meg a textília típusának és a
gazdaságos használatához. szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
Maximális ruhaadag
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
l Az energia, a víz, a mosószer és az míg a folyékony mosószerek vagy a
idő legjobb felhasználása érdekében „színvédő” mosóporok az enyhén
maximális ruhaadagok használatát szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat. A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek vagy az alacsony
Van-e szükség előmosásra? hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
l Csak a nagyon szennyezett ruhák ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében NEM Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
választja ki az előmosást, akkor azzal kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban kifejlesztett mosószereket kell használni.
energiát TAKARÍTHAT MEG.

33
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.

A mozgatással és a hosszabb
A fiók tisztítása üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.

l A mosószer és az adalékanyagok l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen


felgyülemlésének elkerülése érdekében helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
javasoljuk a fiók kitisztítását. az összes vizet a csövekből.

l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot, l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.


mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére. l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.

l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet


Szűrőtisztítás a szíjjal.

l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,


amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.

l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:


húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa el a szűrőt balra, hogy
függőleges helyzetbe kerüljön.

l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd


pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.

34
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI 6. KAPCSOLÓK ÉS
ÚTMUTATÓ PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is. A

HU
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
a kívánt programot. L
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot. M B

SZÁRÍTÁS C D E F G H I
Ha azt szeretné, hogy a szárítási
ciklus automatikusan megkezdődjön
a mosás után, akkor válassza ki a
kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ
gombbal. Ellenkező esetben befejezheti A Programválasztó gomb KI
a mosást, és azt követően dönthet a helyzettel
szárítóprogramról.
B START/SZÜNET gomb
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a C CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
START/SZÜNET gombot.
D HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
gomb
megfelelő LED-égő. E KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Várja meg, amíg kialszik az ablakzárat F SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
jelző lámpa: ez a program vége után G EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
körülbelül 2 perccel következik be.
H OPCIÓK gomb
l Kapcsolja ki a mosógépet. I SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
L Digitális kijelző
működtetési sorrendet. M AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás: lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség: lásd a géptörzslapot.

35
A programválasztó gombot vissza
FIGYELMEZTETÉS: kell állítani a KI helyzetbe minden
A csatlakozódugó behelyezésekor egyes ciklus végén, vagy egy új
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első mosási ciklus beindításakor a
másodpercekben a rendszerek következő program kiválasztása és
beállítását végzi a gép: a kijelző beindítása előtt.
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet. START/SZÜNET gomb

Az ajtó kinyitása Csukja be az ajtót a START/SZÜNET


gomb lenyomása ELŐTT.

A ciklus befejezése után egy speciális


biztonsági berendezés akadályozza l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
meg az ajtó azonnali kinyitását. beindításához.
A mosási ciklus befejezése és az
„Ajtóbiztonság” jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná A START/SZÜNET gomb lenyomása
az ajtót. után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.

Programválasztó gomb KI RUHADARABOK BERAKÁSA VAGY


helyzettel KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)

A programválasztó gomb elfordításakor l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig


felgyullad a kiválasztott program tartsa lenyomva a START/SZÜNET
beállításait megjelenítő kijelző. gombot (egyes jelzőlámpák és a
Energiatakarékossági okokból a ciklus hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
végén vagy az inaktív időszakokban hogy a mosógép működése szünetel).
csökken a kijelző fényereje.

MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági


fordítsa el a programválasztó gombot berendezés oldja az ajtózárat.
KI helyzetbe.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
l A kiválasztott ciklus beindításához START/SZÜNET gombot (a gép onnan
nyomja le a START/SZÜNET gombot. folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
l A program kiválasztása után a
programválasztó gomb a kiválasztott A PROGRAM TÖRLÉSE
programon marad a ciklus végéig.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó l A program törléséhez állítsa a
gomb KI helyzetbe történő elfordításával. választógombot a KI helyzetbe.

36
Az opciógombokat a START/SZÜNET KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
egyeztethető össze a kiválasztott beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
programmal, akkor az opciójelző lámpa ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
először villog, majd pedig kialszik késleltethető.

HU
l Az indítás késleltetése az alábbi
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb eljárással végezhető el:

- Állítsa be a kívánt programot.


l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhető. - Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
l A centrifugálás ismételt aktiválásához kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a az 1 órás késleltetés beállításához (h01
beállítani kívánt centrifugasebességet. felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
Az anyagok kímélése érdekében a mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
programválasztás közben az automatikusan meg a kijelzőn. A gomb ebben a
megengedhető érték fölé nem helyzetben történő lenyomásával a
növelhető a fordulatszám. késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.

- Erősítse meg a beállítást a


l A centrifugálási sebesség a gép START/SZÜNET gomb lenyomásával
működésének szüneteltetése nélkül (a kijelzőn lévő lámpa villogni
módosítható. kezd). Megkezdődik a visszaszámlálás,
amelynek befejeződésekor a program
automatikusan elindul.
A gép speciális elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely l A késleltetett indítás a programválasztó
megakadályozza a centrifugálást, ha a gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
berakott ruhaadag egyenetlenül
oszlik el. Ha a gép működése közben áramszünet
Ezáltal csökken a gép által keltett zaj következik be, a készülék speciális
és vibráció, és meghosszabbodik a memóriája tárolja a kiválasztott
mosógép élettartama is. programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.

HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
mosási ciklusok hőmérsékletét. l Ezzel a gombbal a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a függően, mennyire szennyezettek a
legnagyobb megengedett érték fölé ruhák, (csak a programtáblázatban jelzett
növelni a hőmérsékletet. néhány program esetében használható).

37
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa - ÉJSZAKAI CIKLUS
automatikusan jelzi az adott programhoz l Ez az opció 400 fordulat/perc értékre
beállított szennyezettségi szintet. csökkenti a közbenső centrifugálást, és
ahol lehet, növeli a vízszintet az öblítés
l Egy másik szennyezettségi szint közben; az utolsó öblítés után vízbe
kiválasztásakor az annak megfelelő merülve tartja a ruhát a szövetszálak
jelzőlámpa gyullad ki. egyenletes eloszlatása céljából.

l Annál a fázisnál, amelynél a program a


EXTRA ÖBLÍTÉS gomb dobban tartja a vizet, a megfelelő
jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a gép
l Ezzel a gombbal öblítések hajthatók üzemszüneti állapotban van.
végre a mosási ciklus végén. Az extra
öblítések maximális száma a kiválasztott l Törölje az opciót a ciklus szárítással
programhoz kapcsolódik. (amely a megfelelő gombbal csökkenthető
vagy törölhető) és ürítési fázissal történő
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel befejezése céljából.
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy l Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
allergiát okozhat. a közbenső fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció nagyon alkalmas
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és az éjszakai mosáshoz.
nagyon piszkos ruhadarabok esetében is
használni, amelyekhez nagy mennyiségű SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb
mosószer használata szükséges, vagy
törülközőanyag mosásához, amelynek
szövetszálai hajlamosak a mosószer l Ha a programválasztó nincs a KI
megkötésére. helyzetben, akkor nyomja meg a
gombot a szükséges szárítóprogram
kiválasztásához. A gomb minden egyes
OPCIÓK gomb lenyomásakor jelzőlámpa jelzi a
kiválasztott szárítási módot.
Háromféle opció közül lehet választani: l A szárítóprogram beindítása előtt a
választás törléséhez nyomja le ismételten
- ELŐMOSÁS a gombot, amíg a jelzőlámpák ki nem
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi alszanak, vagy a programválasztó vissza
lehetővé, és különösen az erősen nem tér a KI helyzetbe.
szennyezett ruhák esetében hasznos
(csak a programtáblázatban jelzett l A ciklus szárítási fázisban történő
néhány program esetében használható). törléséhez tartsa a gombot körülbelül
3 másodpercig lenyomva, amíg a
l A mosószeres dobozon ajánlott hűtésjelző lámpa fel nem gyullad.
mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk
felhasználni. l Ha magas hőmérséklet uralkodik a
dobban, akkor azt javasoljuk, hagyja,
- HIGIÉNIA hogy a szárítógép befejezze a hűtési
l Ezzel az opcióval higiénikussá tehetők a fázist, mielőtt visszaállítaná a
ruhadarabok, a mosóprogram hőmérséklete programválasztót a KI helyzetbe, és
eléri a 60°C-ot. kivenné a ruhát a gépből.

38
Digitális kijelző 2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG

2
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
A kiválasztott program centrifugálási
2 3 4 5 6 7 11 sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.

HU
3) MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET
1
3

8 9 10
A kiválasztott program mosási
hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA gombbal (ahol lehet) módosítható.

4) CIKLUSIDŐTARTAM

1 4

l Az ikon az ajtó zárását jelzi.


l A program kiválasztásakor a kijelző
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET automatikusan mutatja a ciklus
gomb lenyomása ELŐTT. időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.

l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET l A program beindulása után a gép


gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy folyamatos tájékoztatást ad a mosás
pillanatra felvillan, majd égve marad. végéig hátralévő időről.
l A szabványos adag alapján a készülék
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva, kiszámítja a kiválasztott program végéig
akkor a lámpa körülbelül 7 tartó időt, majd pedig a ciklus közben
másodpercig tovább villog, majd korrigálja az időtartamot a ruhaadag
pedig automatikusan törlődik az méretéhez és összetételéhez képest.
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
l Az automatikus mosás/szárítás választásakor
a mosási fázis végén a hátralévő szárítási idő
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
látható a kijelzőn.
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A ciklus befejezése után egy speciális

{
biztonsági berendezés akadályozza meg
az ajtó azonnali kinyitását. A mosási 5
ciklus befejezése és az „Ajtóbiztonság”
jelzőlámpa kialvása után várjon 2 percet,
mielőtt kinyitná az ajtót. A ciklus végén l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
fordítsa a programválasztó gombot a KI automatikusan jelzi az adott programhoz
helyzetbe. beállított szennyezettségi szintet.

39
l Egy másik szennyezettségi szint 10) Kg Check (ez a funkció csak a pamut
kiválasztásakor az annak megfelelő és a szintetikus programok esetében
jelzőlámpa gyullad ki. aktív)

6) EXTRA ÖBLÍTÉSEK

10

l A ciklus első perceiben a "Kg Check"


{ jelzőlámpa égve marad, miközben az
6 intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
A jelzőlámpák a megfelelő gombbal a ciklusidőt, valamint a víz- és
kiválasztott extra öblítéseket mutatják. áramfogyasztást.
7) OPCIÓK l A "Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő

}
ruhaadaggal kapcsolatos információk
7 figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:

A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely - beállítja a szükséges vízmennyiséget;


kiválasztható a megfelelő gombbal
(ELŐMOSÁS, HIGIÉNIA és ÉJSZAKAI - meghatározza a mosási ciklus hosszát;
CIKLUS).
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál) kiválasztott textiltípusnak megfelelően;

- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a


dob forgási ritmusát;
8
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok esetén öblítés közben növeli a
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik vízmennyiséget;
a Wi-Fi rendszer.
- a ruhaadagnak megfelelően és a
l A Wi-Fi rendszerrel kapcsolatos további kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
információk a gépben lévő speciális beállítja a centrifugálási sebességet.
kézikönyvben találhatók.
11) SZÁRÍTÓ PROGRAM JELZŐLÁMPÁK
9) KÉSLELTETETT INDÍTÁS

9
}

11

A késleltetett indítás beállításakor ez a A jelzőlámpák a szárítóprogram típusát


lámpa villog. jelzik ki.

40
Automatikus szárítóprogramok Időzített szárítóprogramok
Extra száraz szárítóprogram
(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz Az időzített szárítóprogramok
ajánljuk). kiválasztásához használhatók.

Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra


alkalmas állapotban hagyja a ruhát).

HU
Hűtőfázis
Szekrényszáraz szárítóprogram
(vasalás nélkül elteendő ruhákhoz). Az utolsó hűtési periódus alatt van
l Az egyik automatikus program bekapcsolva, az egyes szárító
kiválasztásával a mosó-szárítógép a fázisok utolsó 10/20 percében.
ruhaadag nagyságának és a kiválasztott
szárítási típusnak megfelelően kiszámítja Hasznos ötletek
a szárításhoz szükséges időt és a
szükséges maradó nedvességet.
l A 30 perces szárítóprogramot a kisebb
l A START/SZÜNET gomb lenyomása (1 kg-nál kisebb) adagokhoz vagy enyhén
után a hátralévő szárítási idő látható a nedves ruhaadagokhoz ajánljuk.
kijelzőn.
l A mosó-szárítógép automatikusan befejezi
A szabványos adag alapján a
a ciklust, amint eléri a kiválasztott szárítási
készülék kiszámítja a kiválasztott
szintet.
program végéig tartó időt, majd pedig
a ciklus közben korrigálja az
időtartamot a ruhaadag méretéhez és l A készülék megfelelő működése érdekében
összetételéhez képest. ne szakítsuk meg a szárítási ciklust, hacsak
az nem feltétlenül szükséges.

41
Programtáblázat 1
2

HŐMÉRSÉKLET
kg * MOSÓSZER
°C
PROGRAM (max.)
Ajánlott Max. 2 1

Gyors, 14 perces 2) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°

Gyors, 30 perces 2) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30° 30°

Gyors, 44 perces 2) 3 3,5 3,5 3,5 3,5 30° 40°

1)
Fehér 2)
6 8 9 10 11 60° 90° ( )

1)
Pamut** 2)
6 8 9 10 11 40° 60° ( )

EcoMix 20° 2) 6 8 9 10 11 20° 20°

1)
Vegyes 2)
3 4 4,5 5 5,5 40° 60° ( )

Öblítés 2) - - - - - - -

Vízürítés + 2) - - - - - - -
Centrifugálás

Finom 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 40°

1)
Baby 2)
4 5,5 6 6,5 7 60° 60°

Gyapjú/Kézi 2 2 2 2 2 30° 30°

Vegyes 3 4 4,5 5 5,5 - -


(szárítás)
Pamut 4 5 6 7 7 - -
(szárítás)
59 perces
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
Mosás-Szárítás

42
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS

HU
gombbal aktiválható.
Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A mosószer túladagolása túlzott habképződést
Kérjük, olvassa el az alábbi
eredményezhet.
megjegyzéseket:
Ha a készülék túl sok hab jelenlétét
* A maximális száraz ruhaadag az
érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási
alkalmazott típustól függ (lásd a
fázist, vagy meghosszabbíthatja a program
kapcsolólapot).
időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.
TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ
LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE ( ) Csak az ELŐMOSÁS opció
(hivatkozás az EN 50229 szabványra) választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
Mosás
Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten,
(Csak a folyékony mosószertároló
a kiválasztott maximális szennyezettségi
szinttel és maximális centrifugálási sebességgel. rekesszel ellátott típusok esetében)
A programot alacsonyabb hőmérsékleten Ha csak kevés ruhadarabon
végzett vizsgálathoz is javasoljuk. vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony fehérítőszerrel kell
Szárítás kezelnünk, akkor a foltok előzetes
Első szárítás A kg ruhával (az adag eltávolítását a mosógépben
tartalma: párnahuzatok és törülközők) végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
a pamutszárító program ( ) és a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
„szekrényszáraz“ szárítás ( ) kiválasztásával.
a mosószeres fiók „2” jelű
Első szárítás B kg ruhával (az adag rekeszébe van behelyezve, és
tartalma: lepedők és törülközők) a pamutszárító állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
program ( ) és a „szekrényszáraz“ programot.
szárítás ( ) kiválasztásával. Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
Mennyiség A (kg) B (kg) helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
(mosás) és folytassa a normál mosást a
Első Második
(kg) legmegfelelőbb programmal.
szárítás szárítás
6 4 2
8 5 3 1) A bemutatott programoknál a
9 6 3 SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
10 7 3
és intenzitását állíthatja be.
11 7 4
2) Programok automatikus szárításhoz.

43
Programválasztás Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
mosógép speciális programokkal rendelkezik a centrifugálás vagy csökkenthető a
a különböző típusú anyagok tisztításához centrifugálási sebesség.
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Finom
Gyors, 14 perces / 30 perces / 44 perces Ez a program a mosógép működése közben
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
centrifugálás). Ez a program elsősorban az textíliák mosásához. A legjobb eredmények
enyhén szennyezett pamut- és kevertszálas elérése érdekében a mosás és az öblítés
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen magas vízszinttel történik.
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek Baby
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni. Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve -
Fehér lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Tökéletes mosást biztosít. A maximális Az optimális tisztító hatás elérése céljából
fordulatszámú utolsó centrifugázás még mosópor használatát javasoljuk.
hatékonyabb mosást eredményez.
Gyapjú/Kézi
Pamut
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
Ez a program az átlagosan szennyezett
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
kialakított mosási ciklust hajt végre.
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében. SZÁRÍTÁS

EcoMix 20°
Ez az innovatív program különböző színek FIGYELMEZTETÉS:
és textíliák, például pamut, szintetikus A szárítóprogramok megkezdése előtt
és kevert anyagok együttes mosását ki kell venni a dobból a koncentrált
teszi lehetővé mindössze 20°C-os mosóporokhoz és a folyékony
hőmérsékleten, és kiváló tisztítóhatást mosószerekhez használt adagolókat.
biztosít. A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül a 40%-a.
A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja
a forgási irányt, hogy a ruhadarabok ne
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob gubancolódjanak össze, és ezáltal a
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása szárítás is egyenletesebb lesz. A
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések gyűrődések minimálisra csökkentése
kialakulásának csökkentését biztosítja. érdekében a készülék hűvös levegőt használ
a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes Vegyes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
gombbal csökkenthető vagy kihagyható). szintetikus és kevert szálas anyagokhoz
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható, ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési
például a kézi mosás után. útmutató címkét).

44
Pamut az 59 perces ciklus ideális időtakarékos
A magas hőmérsékletű szárítóprogramot programnak számít.
pamutból és vászonból készült anyagokhoz Ez a kis, 1,5 kg-os adagokhoz (például 4
ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési inghez) vagy enyhén szennyezett
útmutató címkét). ruhadarabokhoz alkalmas ciklus nem
egészen egy óra alatt végzi el a mosást, az
öblítést, a centrifugálást és a szárítást.
59 perces Mosás-Szárítás A túlfogyasztás elkerülése érdekében

HU
Ha csak néhány ruhadarabot szeretne javasoljuk, hogy ennél a programnál
gyorsan kimosni és megszárítani, akkor ez csökkentse a mosószer mennyiségét.

45
7. SZÁRÍTÁSI CIKLUS - Anyagtípus szerint
Pamut/vászon: törülköző, pamut-jersey,
l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű, ágynemű és asztalterítő.
ezért a legjobb szárítási eredmények Szintetikus anyagok: poliészterből vagy
eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség. poliamidból készült blúz, ing, overall
stb., valamint a pamut és a szintetikus
anyagok keverékei.
l Az első használat alkalmával a megadottnál
rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk, l Csak előzetesen kicentrifugázott
hogy megállapíthassa a szárítás kívánt ruhaneműt szabad szárítani.
mértékét.
l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási
módokra alkalmas:
l A légcsatorna eltömődésének elkerülése
érdekében ne szárítson gyorsan kopó - Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot
anyagokat, például pokrócot vagy bolyhos kevert anyagokhoz (szintetikus/pamut)
ruhákat. és szintetikus anyagokhoz javasoljuk
( szimbólum a programtárcsán).
l Javasoljuk, hogy az alábbi módszer - A magas hőmérsékletű szárítóprogramot
szerint válogassa szét a ruhákat: pamuthoz, frottírtörülközőhöz, lenvászonhoz,
kenderszövethez stb. Javasoljuk
- A ruhadarabok kezelési útmutató ( szimbólum a programtárcsán).
címkéjén látható szimbólumok
szerint A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb
fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag
Szárítógépben történő szárításra elosztása és a szárítási teljesítmény
alkalmas. optimálissá tétele céljából.

Szárítás gépben, magas


hőmérsékleten. A helyes szárítási mód

Szárítógépben csak alacsony


hőmérsékleten szárítható. A készülék ajtaja védőborítással van
ellátva az üveg megérintésének
megakadályozása céljából, amely a
NEM szárítható géppel.
szárítás közben nagyon felmelegszik.
A szokásos használat közben nem
szükséges a védőborítást eltávolítani
Ha a ruhadarabon nincs kezelési a gépről.
útmutató címke, akkor azt kell
feltételezni, hogy a ruhadarab gépi
l Nyissa ki az ajtót.
szárításra nem alkalmas.
l Tegye be a ruhákat, ügyelve arra, hogy
ne lépje túl a programtáblázatban jelzett
- Méret és vastagság szerint maximális szárítható ruhamennyiséget.
Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép Nagyméretű anyagok (például lepedők)
kapacitásánál, akkor vastagság szerint vagy erősen nedvszívó anyagok (például
válogassa szét a ruhadarabokat törülközők, farmernadrágok) esetében
(például a törülközőket az alsóneműtől). célszerű az adag méretét csökkenteni.

46
l Csukja be az ajtót. l A program befejeződésekor az "End"
("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának perc elteltével a készülék készenléti
legjobban megfelelő szárítóprogramra. üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
l A 3 automatikus program egyikével
válassza ki a szárítás elérni kívánt l A program befejeződése és az
mértékét: AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialvása

HU
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná az
Extra száraz szárítóprogram ajtót.
(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz
ajánljuk).
l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
KI helyzetbe fordításával.
Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra
alkalmas állapotban hagyja a ruhát). l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.

Szekrényszáraz szárítóprogram (vasalás l Zárja el a csapot.


nélkül elteendő ruhákhoz).
A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne
választani, akkor addig nyomja le a l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa. a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.

l Nyissa ki a vízbevezető szelepet.


FIGYELMEZTETÉS:
l Ellenőrizze a vízelvezetőcső megfelelő A szárítóprogram törlése után a
beállítását. hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
ajtó kinyitása előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne szárítson gyapjúruhákat vagy
különleges párnázású ruhadarabokat
(például paplant, steppelt anorákot
stb.) vagy finom textíliát. Ha a
ruhákat facsarás nélkül kell szárítani,
akkor a gyűrődések elkerülése
érdekében kisebb mennyiséget
tegyen be a gépbe.

l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.

l A szárítási fázis a kiválasztott program


kapcsolóállásával kezdődik és fejeződik
be.

l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,


amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.

47
8. AUTOMATIKUS SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot, amíg fel
nem gyullad a kívánt időjelző lámpa.
MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS
l Nyomja le a START/SZÜNET gombot.
Nem lépheti túl a programtáblázatban
jelzett maximális szárítható l A program úgy zajlik le, hogy a ciklus
ruhamennyiséget, mert különben a befejeződéséig a programválasztó gomb
ruha nem szárad meg megfelelően. a kiválasztott programon marad.

l A mosási fázis végén a hátralévő


- Mosás szárítási idő látható a kijelzőn.
l Nyissa ki a fiókot, válassza ki a
mosószert, és öntsön be megfelelő
mennyiséget. l A mosó-szárítógép ezután befejezi a
teljes szárítóprogramot.

l A kimosandó textíliának megfelelően l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég,


(például nagyon piszkos pamut) tekintse amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis, és
át a mosóprogramok listáját, és fordítsa el fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa.
a választógombot a kívánt programra.
l A program befejeződésekor az "End"
l Szükség esetén állítsa be a mosási ("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. 5
hőmérsékletet. perc elteltével a készülék készenléti
üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a
kijelzőn két sor látható).
l Nyomja le az opciógombokat (ha
szükséges). l A program befejeződése és az
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kialvása után
l Ellenőrizze, hogy a csap ki van-e nyitva várjon 2 percet, mielőtt kinyitná az ajtót.
és a kifolyócső megfelelően van-e
elhelyezve. l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó
KI helyzetbe fordításával.
- Szárítás
l A 3 automatikus program egyikével l Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
válassza ki a szárítás elérni kívánt
mértékét: l Zárja el a csapot.

Extra száraz szárítóprogram A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE


(törülközőkhöz, fürdőköpenyekhez
és nagyméretű ruhadarabokhoz l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és
ajánljuk). körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva
a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot.
Vasalószáraz szárítóprogram (vasalásra
alkalmas állapotban hagyja a ruhát).
FIGYELMEZTETÉS:
Szekrényszáraz szárítóprogram (vasalás A szárítóprogram törlése után a
nélkül elteendő ruhákhoz). hűtőfázis lép működésbe, ezért
körülbelül 10/20 percig várni kell az
l Ha időzített szárítóprogramot szeretne ajtó kinyitása előtt.
választani, akkor addig nyomja le a

48
9. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA

Ha úgy véli, hogy a mosógép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid
útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma
megoldásához.

HU
Probléma Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem Ellenőrizze, hogy be van-e dugaszolva a hálózati csatlakozódugó.
működik/nem indul Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
be Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
megfelelően indította-e be a gépet.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és működik-e a fali
csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy
lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ablak: nyissa ki és csukja
be újra.
A mosógép nem Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
telik meg vízzel Ellenőrizze, hogy az időkapcsoló megfelelően van-e beállítva.
A mosógép nem Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
ereszti le a vizet Ellenőrizze, hogy nem csavarodott-e meg a tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a szűrőben.
Víz szivárog a Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
padlóra a mosógép tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
körül csatlakozást.
A mosógép nem Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
centrifugál mosógépből: várjon néhány percet.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy
nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
A túl nagy mennyiségű mosószer akadályozhatja a centrifugálást: a
következő mosásnál csökkentse a mennyiséget.
Erőteljes rezgés Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
következik be esetén állítsa be a lábakat.
centrifugálás közben Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szállítókereteket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaadag egyenletesen oszlik-e szét a
mosógépben.
Ha egy speciális Ha a 0, 1, 5, 7 vagy 8 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor vegye
HIBAJELZÉS jelenik fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
meg vagy villog Ha a 2 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem tölti be a
vizet. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ha a 3 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem üríti ki
megfelelően a vizet. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
eltömődve vagy megcsavarodva.
Ha a 4 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép túlságosan tele
van. Zárja el a vízcsapot és vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal.
Ha a 9 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor kapcsolja ki a
mosógépet, várjon 10-15 másodpercet, és indítsa újra a programot.

49
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal Garancia
járhat: A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a terjed ki a garancia. A garanciajegyet
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak megfelelő módon ki kell tölteni és meg
tulajdonítható, amelyek nincsenek kell őrizni, hogy szükség esetén
kedvezőtlen hatással az öblítés bemutathassa a Candy hivatalos
hatékonyságára. Szervizközpontjának.

- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás


végén: ez normális jelenség, a port nem Regisztrálja termékét!
nyeli el az anyag, és nem változik meg az Ne vesztegesse az időt. Regisztrálja most
anyag színe sem. mosógépét, és fedezze fel az azzal járó
előnyöket. Tudjon meg többet a
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez www.registercandy.com oldalon, vagy
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge hívja a mellékelt anyagon található
minőségű az öblítés. telefonszámot.

- erőteljes habzás: ez gyakran a


mosószerekben található anionos A gyártó minden felelősséget elhárít a
felületaktív anyagok miatt következik be, termékhez mellékelt füzetben előforduló
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából. nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen
Ebben az esetben ne végezzen újabb kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni. megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Candy Ügyfélszolgálatával.

Regisztrálhat a Candy szervizprogramjába


is, hogy a garanciaidő lejárta után is
díjmentes otthoni szervizben részesülhessen.

Figyelmeztetés: a hívás nem ingyenes.


A költségekről telefonszolgáltatójának
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.

A Candy azt javasolja, hogy mindig eredeti


tartalék alkatrészeket használjon, amelyek
az Ügyfélszolgálaton szerezhetők be.

50
HU

51
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să Reciclarea produsului
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele Acest aparat este marcat în
delicate, zi de zi. conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
Vă puteți înregistra produsul pe echipamente electrice şi electronice
www.registercandy.com pentru un acces (DEEE).
mai rapid la servicii suplimentare rezervate DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli. avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
Citiți cu atenție acest manual pentru important ca DEEE să facă obiectul unui
utilizarea corectă și în siguranță a produsului tratament special, pentru a se îndepărta şi
și pentru sugestii privind mentenanța lui colecta corespunzător toate substanţele poluante
eficientă. şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
Folosiți mașina de spălat doar este esenţial să se respecte următoarele reguli
după ce ați citit cu atenție aceste de bază:
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
acest manual la îndemână, în bune condiții, deşeurile menajere;
pentru referințe ulterioare.
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
Verificați că aparatul este livrat împreună municipale sau la societăţile autorizate de
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
de garanție, lista cu adresele centrelor de voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
service și eticheta cu datele privind În multe ţări, în momentul în care
eficiența energetică. De asemenea, achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul aparatul vechi poate predat distribuitorului
pentru furtunul de evacuare și tava pentru care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar schimbului de unu la unu.
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe 2. INSTALARE
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din 3. SUGESTII PRACTICE
interiorul produsului. Acest cod este un fel 4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că 5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații 6. REGLAJE ȘI PROGRAME
cu Clienții Candy.
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI
GARANȚIE

52
1. REGULI GENERALE capacități fizice, senzoriale sau
PRIVIND SIGURANȚA mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
l Acest aparat electrocasnic este care acestea au fost supravegheate
destinat utilizării în gospodării și instruite cu privire la utilizarea
individuale sau în spații similare, aparatului într-un mod sigur și
cum ar fi: înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
− Spațiile de bucătărie pentru trebuie să se joace cu aparatul.
angajați din magazine, birouri Curățarea și întreținerea aparatului
sau alte medii de lucru; nu poate fi făcută de către copii fără

RO
− Ferme; ca aceștia să fie supravegheați de
− În hoteluri, moteluri sau zone un adult.
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și l Trebuiesă supravegheați copiii
mic dejun. pentru a vă asigura că nu se
O utilizare diferită a acestui aparat, joacă cu aparatul.
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj, l Nu permiteţi copiilor mai mici
cum ar fi utilizarea în scopuri de 3 ani să stea în apropierea
comerciale de către experți sau aparatului, fără supraveghere.
utilizatori instruiți, este exclusă chiar l Pentru a evita producerea unor situații
și pentru mediile de mai sus. Dacă periculoase, dacă apar deteriorări ale
aparatul este utilizat în mod cablului de alimentare sau acesta se
incorect, acest lucru poate reduce defectează, trebuie înlocuit de către
durata lui de viață și poate anula producător, agentul său de service
garanția oferită de producător. sau de către persoane autorizate.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate l Pentru conexiunile la rețeaua de
din utilizarea ce nu este în alimentare cu apă folosiți doar setul
concordanță cu uzul casnic sau în de furtunuri ce v-a fost furnizat
medii similare (chiar dacă se află împreună cu mașina de spălat (nu
într-un mediu casnic sau de uz utilizați furtunuri refolosite).
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor l Presiunea apei trebuie să fie
legale în vigoare. cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Acest aparat poate fi utilizat de către l Aveți grijă ca orificiile pentru
copiii în vârstă de opt ani și mai mari ventilare sau baza mașinii să nu fie
dar și de către persoanele cu obturate de mochete sau covoare.

53
l Mașina este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care
butonul pentru setarea programului nu au fost spălate.
este pe poziția vertical. Orice altă
poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu
funcționarea mașinii (numai pentru substanţe cum ar fi ulei pentru gătit,
modelele cu buton programator). acetonă, alcool, petrol, kerosen,
produse pentru îndepărtarea petelor,
l Partea finală a programului de
terebentină, ceară sau produse de
spălare cu uscare se realizează fără
curăţare pe bază de ceară trebuie
încălzire (numai fază de răcire),
spălate în apă fierbinte, cu o cantitate
pentru a se asigura faptul că rufele
suplimentară de detergent, înainte de
rămân la o temperatură la care
a fi uscate în uscător.
ţesătura nu va fi deteriorată.
l Articolele din cauciuc (spumă de
latex), căştile de duş, materialele
ATENȚIE: impermeabile, articole cu suprafaţă
Nu opriţi maşina de spălat cauciucată şi hainele sau pernele cu
rufe cu uscător înainte de umplutură de tip vatelină nu trebuie
finalizarea programului de uscate în uscător.
uscare, ci numai după ce aţi scos
rapid toate rufele şi le-aţi întins, l Balsamurile de rufe sau alte
pentru ca să se disipeze căldura. produse similare trebuie utilizate
numai în conformitate cu specificaţiile
l După instalarea mașinii, priza de producătorului produsului respectiv.
alimentare trebuie să fie ușor
l Articolele impregnate cu uleiuri se
accesibilă.
pot aprinde spontan, în special dacă
l Aparatul nu trebuie instalat în spatele
sunt expuse unor surse de căldură,
unei uşi care se blochează, a unei uşi cum este şi cazul uscătorului.
culisante sau vis-a-vis de o uşă cu Aceste articole se încălzesc,
balamale, pentru a se permite provocând o reacţie de oxidare a
deschiderea uşoară a uşii maşinii de uleiului şi oxidarea produce căldură.
spălat rufe, cu uscător. În cazul în care căldura nu poate fi
l Capacitatea maximă de încărcare eliminată, articolele devin suficient
pentru rufe uscate depinde de de fierbinţi pentru a se aprinde.
modelul utilizat (vezi panoul de Depozitarea sau aşezarea unor
control). astfel de articole impregnate cu ulei
l Nu introduceţi rufele în uscător unele peste altele poate împiedica
dacă pentru curăţarea acestora eliminarea căldurii şi reprezintă
au fost utilizate produse chimice. pericol de incendiu.

54
l Dacă nu se poate evita spălarea l Înainte de a deschide hubloul
în maşina de spălat cu uscător a asigurați-vă că nu a rămas apă
unor ţesături care sunt impregnate în cuvă.
cu uleiuri vegetale sau ulei pentru
l Nu trageți direct de cablul de
gătit sau care au fost pătate cu
produse pentru întreţinerea părului, alimentare pentru a îl deconecta
acestea trebuie săplate mai întâi cu din priză, trageți de ștecher.
apă fierbinte şi cu o cantitate l Nuexpuneți mașina de spălat
suplimentară de detergent. În acest în ploaie, lumina directă a
mod se reduce pericolul, dar nu este soarelui sau alte intemperii.

RO
eliminat.
l Când mutați mașina, nu trageți
l Scoateţi din buzunare obiecte
de butoane sau de sertarele
precum brichetele sau
pentru detergent. În timpul
chibriturile.
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului, greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul Este recomandat ca mașina să
producătorului. fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța l În cazul unei defectări, opriți
mașina, închideți robinetul de
l Înainte de a curăța mașina alimentare cu apă și nu umblați
sau de a efectua lucrări de la aparat. Contactați un centru
mentenanță, scoateți ștecherul autorizat de service și utilizați
cablului de alimentare din priză și doar piese originale pentru
închideți robinetul de alimentare înlocuirea celor defecte. Dacă
cu apă. nu respectați aceste instrucțiuni
l Asigurați-vă că circuitul electric există riscul de a defecta și mai
are împâmântare. În caz contrar, tare aparatul.
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple. Produsul respectă următoarele
Directive Europeene:
l 2006/95/EC (LVD);
ATENȚIE: l 2004/108/EC (EMC);
În timpul ciclului de spălare
l 2009/125/EC (ErP);
temperatura apei poate atinge l 2011/65/EU (RoHS);
valori foarte mari. și amendamentele lor ulterioare.

55
2. INSTALARE
l Tăiați benzile de prindere ale 1
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare. A A
B
B A
l Deșurubați cele 2 sau 4 A
șuruburi (A) situate în partea B B
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
l Astupațicele 2 sau 4 orificii
folosind dopurile furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4 2
șuruburi (A) și scoateți cele 3 A
sau 4 garnituri (B). 3
1 2
l La anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile. B

ATENȚIE:
Evitați contactul copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.

C
l Așezațila bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura 3
2 (În funcție de model, se aplică 2 1
variantele A, B sau C).

56
Conexiunea la rețeaua de 3
alimentare cu apă

l Conectați furtunul pentru alimentare cu


apă la robinet. Folosiți doar furtunul
furnizat împreună cu mașina de spălat.
(fig. 3).

NU DESCHIDEȚI ROBINETUL.

l Anumite modele au și una sau mai multe 4

RO
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru 1
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute. 5 6
l AQUASTOP (fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va B B
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să A
A
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT - PROTECȚIE 7
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.

Amplasare min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
max 100 cm

aveți grijă ca furtunul de admisie apă să


nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați +2,6 mt
max min 50 cm
furtunul de evacuare în cadă sau
max 85 cm
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).

57
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este 8
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul; A
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare. B

ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare. C

Compartimentul pentru detergent

Compartimentul pentru detergent este


9
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în 1
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
2
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;

ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.

ATENȚIE: 11
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).

58
3. SUGESTII PRACTICE Avem nevoie de apă caldă?
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
mașinii reduce necesitatea de a folosi un program cu
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează temperatură ridicată a apei. Economisiți până
a fi spălate, aveți grijă să: la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe, Înainte de a utiliza programul de uscare…
insigne;
l ECONOMISIŢI energie şi timp prin
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
selectarea unei viteze de centrifugare mai
fermoarele, strângeți curelele și
mari pentru reducerea conţinutului de apă
cordoanele halatelor de baie;

RO
din rufe înainte de utilizarea programului
- să scoateți sistemul de prindere al
de uscare.
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale În continuare vă prezentăm un ghid rapid
hainelor; cu sfaturi și recomandări privind folosirea
- îndepărtați petele persistente cu detergenți detergentului la diverse temperaturi. Citiți
speciali. întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu La spălarea rufelor albe cu pete
folosiți centrifugarea. dificile de murdărie, vă recomandăm
l Dacă vreți să spălați articole din lână la să folosiți programul pentru bumbac
mașină, verificați mai întâi eticheta la 60°C sau mai mult și un produs de
produsului dacă poate fi spălat sau nu la înălbire care să aibă rezultate bune de
mașină. îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.

Sugestii utile pentru folosirea


mașinii de spălat La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
Un ghid pentru utilizarea ecologică și pentru tipul de țesătură și gradul de
economică a mașinii de spălat. murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
Maximizați încărcarea mașinii țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
l Pentru un consum redus de eenrgie, timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
detergent, apă și timp încărcați mașina la colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
maximum, conform recomandărilor. colorate cu un grad mic de murdărire.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de La spălarea sub 40°C vă recomandăm
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe. să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
Aveți nevoie de prespălare? joase.
l Da, pentru rufe foarte murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și Pentru spălarea articolelor din lână
între 5 și 15% energie dacă NU selectați sau mătăse folosiți doar detergenți
programul de Prespălare pentru rufele speciali pentru astfel de țesături.
puțin murdare.

59
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere specială, este suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.

Curățarea sertarelor Sugestii privind mutarea și


scoaterea din uz pentru o
l Vă recomandăm să curățați sertarul perioadă îndelungată
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru a curăța sertarul, scoateți-l într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
introduceți-l la loc. în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați ștecherul cablului de
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru scurge toată apa din interior.
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede, l Așezați furtunul la loc în suport.
pentru a evita înfundarea scurgerii.

l Disponibil numai pentru anumite modele:


scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.

60
5. GHID DE UTILIZARE 6. REGLAJE ȘI PROGRAME
RAPIDĂ
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
A
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.

Selectarea programului
l Porniți mașina de spălat și selectați L
programul de spălare dorit.

RO
l Ajustați temperatura apei dacă este M B
necesar și apăsați butonul "opțiuni".

USCARE C D E F G H I
Dacă doriţi ca programul de uscare să
înceapă automat după spălare,
selectaţi programul dorit cu ajutorul
butonului SELECTARE USCARE.
În caz contrar, se poate finaliza A Selectare program cu poziţie
spălarea şi se poate decide ulterior
asupra programului de uscare, în
OPRIT
funcţie de încărcătură. B Buton START/PAUZĂ

l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a C Buton SELECTARE VITEZĂ


începe rularea programului de spălare. CENTRIFUGARE
l La finalizarea programului se va aprinde D Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
LED-ul ”END” și va apărea acest mesaj și
pe ecran. E Buton START ÎNTÂRZIAT
Așteptați până ce lumina indicatoare F Buton GRAD DE MURDĂRIRE
pentru hublou se închide: acest lucru se
întâmplă după aproximativ 2 minute de la
G Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
terminarea programului de spălare. H Buton OPŢIUNI
l Opriți mașina de spălat. I Buton SELECTARE USCARE
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele disponibile și urmați
L Afişaj digital
instrucțiunile de utilizare. M Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.

61
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
butonului selector în poziţia OPRIT.
ATENȚIE:
Nu atingeţi afişajul în timp ce
introduceţi rufele, deoarece maşina Butonul pentru selectarea programului
calibrează sistemul în primele trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
secunde: dacă apăsaţi afişajul, fiecărui program sau dacă doriţi
maşina nu va funcţiona corect. În să activaţi un alt program înaintea
astfel de situaţii, scoateţi ştecherul programului următor selectat şi activat.
cablului de alimentare din priză şi
repetaţi operaţiunea.

Buton START/PAUZĂ
Deschiderea uşii

Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa


Un dispozitiv special de siguranţă butonul START/PAUZĂ.
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea l Apăsaţi pentru a activa programul
programului şi lăsaţi să se stingă selectat.
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
Selectare program cu poziţie
OPRIT
ADĂUGAREA SAU SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
a indica setările corespunzătoare START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
programului selectat. indicatoare luminoase şi indicatorul
Pentru reducerea consumului de pentru durata de timp rămasă clipesc,
energie, la finalul programului sau în pentru a arăta că maşina este în pauză).
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte. l Aşteptaţi 2 minute până ce se
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat, deblochează dispozitivul de închidere de
rotiţi butonul pentru selectarea siguranţă.
programului în poziţia OPRIT.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a START/PAUZĂ (programul va porni din
activa programul selectat. momentul unde a fost întrerupt).

l După selectarea programului, butonul ANULAREA PROGRAMULUI


selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
programului. selector în poziţia OPRIT.

62
Butoanele pentru opţiuni trebuie Buton START ÎNTÂRZIAT
apăsate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ. l Acest buton vă permite să programaţi în
Dacă este selectată o opţiune care nu avans cu până la 24 de ore începerea
este compatibilă cu programul selectat, programului de spălare.
atunci indicatorul corespunzător opţiunii
va clipi şi apoi se va stinge. l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:

- Setaţi programul dorit.


Buton SELECTARE VITEZĂ - Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
CENTRIFUGARE (pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din

RO
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
l Prin apăsarea acestui buton se poate (pe afişaj apare h01). Durata pentru
reduce viteza maximă şi, dacă doriţi, faza întârzierea programului creşte cu câte
de centrifugare poate fi anulată. 1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran apare h24,
l Pentru a activa din nou faza de moment în care startul întârziat va fi
centrifugare, apăsaţi butonul până când resetat de la zero.
ajungeţi la viteza de centrifugare pe care
doriţi să o setaţi. - Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ (indicatoarele luminoase
de pe afişaj încep să clipească). Începe
Pentru a preveni deteriorarea numărătoarea inversă şi programul începe
ţesăturilor, nu se poate seta o viteză de automat în momentul în care se ajunge la
centrifugare mai mare decât cea intervalul de timp setat.
corespunzătoare programului selectat.
l Se poate anula opţiunea pentru start
l Viteza de centrifugare poate fi modificată întârziat prin rotirea butonului selector în
fără a face o pauză în programul de poziţia OPRIT.
spălare.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
Maşina este prevăzută cu un dispozitiv maşinii, programul selectat este păstrat
electronic special care previne începerea în memorie şi, când se reia alimentarea
fazei de centrifugare dacă încărcătura nu cu energie, programul continuă din
este echilibrată în cuvă. momentul unde s-a întrerupt.
În acest mod se reduc zgomotul şi
vibraţiile şi se prelungeşte durata de
viaţă a maşinii de spălat. Buton GRAD DE MURDĂRIRE
l Prin apăsarea acestui buton se pot
selecta 3 niveluri pentru intensitatea
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ spălării, în funcţie de gradul de murdărire
al rufelor (poate fi utilizat numai pentru
l Acest buton permite modificarea anumite programe, aşa cum se poate
temperaturii pentru programele de observa în tabelul cu programe).
spălare.
l După selectarea programului, se aprinde
l În vederea protejării ţesăturilor, nu se automat un indicator luminos pentru a
poate selecta o temperatură mai mare indica nivelul setat pentru programul
decât cea permisă de program. respectiv.

63
l Dacă se selectează un alt grad de - SPĂLARE NOCTURNĂ
murdărire, se aprinde indicatorul luminos l Această opţiune reduce viteza
corespunzător. centrifugării intermediare la 400 rpm,
acolo unde este cazul, măreşte nivelul de
apă în timpul clătirii şi menţine rufele în
Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ apă după clătirea finală, pentru a se evita
şifonarea acestora.
l Acest buton vă permite să adăugaţi clătiri
l În timpul fazei în care apa este menţinută
la finalul programului de spălare. Numărul
în cuvă, indicatorul luminos corespunzător
maxim de clătiri suplimentare depinde de
clipeşte, pentru a vă avertiza asupra
programul selectat.
faptului că maşina este în stand-by.

l Această funcţie a fost special realizată l Deselectaţi opţiunea la finalul programului


pentru persoanele cu piele sensibilă şi cu o fază de centrifugare (care poate fi
delicată, pentru care cele mai mici redusă sau anulată prin utilizarea
reziduuri de detergent pot provoca iritaţii butonului corespunzător) şi o fază de
sau alergii. evacuare a apei.

l Se recomandă utilizarea acestei funcţii l Datorită controlului electronic, apa din


pentru spălarea rufelor copiilor sau pentru fazele intermediare este evacuată fără
spălarea unor rufe foarte murdare, pentru zgomot, această opţiune fiind deosebit de
care se utilizează o cantitate mai mare utilă pe timpul nopţii.
de detergent, sau în cazul spălării
prosoapelor, deoarece structura ţesăturii Buton SELECTARE USCARE
acestora are tendinţa de a reţine
detergentul.
l Selectorul de programe nu trebuie să fie
în poziţia OPRIT, apăsaţi butonul pentru
Buton OPŢIUNI a selecta programul de uscare dorit: pe
afişaj se aprinde de fiecare dată
indicatorul luminos corespunzător
Puteţi alege una dintre următorele trei programului de uscare selectat.
opţiuni:
l Pentru a anula selecţia înainte de
- PRESPĂLARE începerea programului de uscare, apăsaţi
l Această opţiune vă permite să realizaţi butonul în mod repetat până când
prespălarea şi este adecvat în special indicatoarele luminoase se sting sau
pentru încărcăturile cu rufe foarte readuceţi selectorul de programe în
murdare (poate fi utilizat numai la poziţia OPRIT.
anumite programe, aşa cum este l Pentru a anula programul în timpul fazei
menţionat în tabelul cu programe). de uscare, menţineţi apăsat butonul timp
de 3 secunde, până când se aprinde
l Vă recomandăm să utilizaţi numai 20% indicatorul de răcire.
din cantitatea de detergent recomandată
pe ambalajul detergentului. l Având în vedere că temperatura din
interiorul cuvei este ridicată, vă
- IGIENIZARE recomandăm să lăsaţi uscătorul să se
l Este o opţiune care permite igienizarea răcească complet înainte de a readuce
rufelor, programul de spălare atinge o selectorul de programe în poziţia OPRIT
temperatură de 60°C. şi de a scoate rufele.

64
Afişaj digital 2) VITEZA DE CENTRIFUGARE

Sistemul de indicatoare al afişajului vă 2


permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
Este indicată viteza de centrifugare pentru
2 3 4 5 6 7 11 programul selectat. Aceasta poate fi
modificată sau se poate renunţa la
centrifugare, prin apăsarea butonului
corespunzător.
1 3) TEMPERATURA DE SPĂLARE

RO
8 9 10 3

1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ


Este indicată temperatura de spălare pentru
programul selectat. Aceasta poate fi
modificată (acolo unde este posibil) prin
apăsarea butonului corespunzător.
1
4) DURATA PROGRAMULUI
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
4

Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa


butonul START/PAUZĂ.
l Când este selectat un program, pe afişaj
apare automat durata acestuia. Durata
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ poate varia, în funcţie de opţiunile
când uşa este închisă, indicatorul luminos selectate.
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
l După începerea programului, veţi fi
Dacă uşa nu este bine închisă, informaţi în mod constant asupra duratei
indicatorul va continua să clipească de timp rămasă până la finalizarea
circa 7 secunde, după care comanda programului.
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi l Aparatul calculează durata de timp până
butonul START/PAUZĂ. la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
l Un dispozitiv special de siguranţă previne este corectată în funcţie de greutatea şi
deschiderea uşii imediat după finalizarea de compoziţia încărcăturii.
programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea l Dacă se selectează automat
programului şi lăsaţi să se stingă spălare/uscare, la finalul fazei de spălare,
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă” pe afişaj este indicată durata de timp
înainde de a deschide uşa. până la finalizarea uscării.

65
5) GRAD DE MURDĂRIRE 9) START ÎNTÂRZIAT

5 { 9
l După selectarea programului, se va
aprinde automat indicatorul luminos Acest simbol clipeşte dacă a fost selectată
pentru a indica gradul de murdărire setat opţiunea start întârziat.
pentru programul respectiv.

l Dacă se selectează un alt grad de 10) Kg Check (funcţia este activă numai
murdărire, se va aprinde indicatorul pentru programele Bumbac şi Sintetice)
luminos corespunzător.

6) CLĂTIRI SUPLIMENTARE

10

l În timpul primelor minute ale programului,


{

6 indicatorul "Kg Check" rămâne aprins în


timp ce senzorul inteligent cântăreşte
Pe ecran este afişat numărul de clătiri greutatea rufelor şi reglează durata
suplimentare selectate prin apăsarea programului, consumul de apă şi de
butonului corespunzător. energie.
7) OPŢIUNI
l Pentru fiecare fază a programului de
spălare, funcţia "Kg Check" permite

} 7
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
Indicatorul semnalizează opţiunea care
poate fi selectată prin apăsarea butonului - reglează cantitatea de apă necesară;
corespunzător (PRESPĂLARE, IGIENIZARE
şi SPĂLARE NOCTURNĂ). - stabileşte durata programului de spălare;

8) Wi-Fi (numai pentru unele modele) - controlează clătirile în funcţie de tipul de


ţesătură care se spală;

- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru


8 tipul de ţesătură care este spălată;
l La modelele cu opţiunea Wi-Fi, simbolul
indică faptul că sistemul Wi-Fi - recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
funcţionează. este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
l Pentru alte informaţii referitoare la
sistemul Wi-Fi, vă rugăm să citiţi - reglează viteza de centrifugare în funcţie
instrucţiunile din manualul de utilizare al de greutatea rufelor şi astfel se asigură
maşinii de spălat. distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.

66
11) INDICATOARE PROGRAME USCARE
Aparatul calculează durata de timp
până la finalizarea programului
selectat pe baza unei încărcări
standard, şi în timpul programului,
aparatul corectează durata de timp în
funcţie de încărcătura actuală şi de

}
11 compoziţia acesteia.

Indicatoarele sunt corespunzătoare tipului Duratele programelor de uscare


de program de uscare.

Selectaţi în funcţie de durata de timp

RO
Programe automate de uscare dorită pentru programul de uscare.

Program Uscare extra (recomandat


pentru prosoape, halate de baie şi Faza de răcire
alte articole voluminoase).
Activaţi în timpul perioadei finale de
răcire, în ultimele 10/20 de minute
Program Uscare pentru călcare
ale fiecărui program de uscare.
(rufele pot fi călcate cu uşurinţă).

Program Uscare fără călcare Sfaturi utile


(pentru articole care nu necesită
l Programul de uscare de 30 de minute
călcare).
este recomandat pentru încărcături mici
(mai puţin de 1 kg) sau pentru rufe puţin
l Prin selectarea unuia dintre aceste umede.
programe automate, maşina de spălat cu
uscător va calcula durata de timp l Programul de spălare şi uscare se
necesară pentru uscare şi umiditatea finalizează automat când se atinge nivelul
reziduală, în funcţie de încărcătură şi de de uscare selectat.
tipul de uscare selectat.
l Pentru funcţionarea corectă a aparatului,
l După apăsarea butonului START/PAUZĂ, este de preferat să nu se întrerupă
pe afişaj apare durata de timp rămasă programul de uscare decât dacă este
pentru uscare. absolut necesar.

67
Tabel cu programe 1
2

kg * TEMP.°C DETERGENT
PROGRAM (MAX.)
Recom. Max. 2 1

Rapid 14 Min 2) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°

Rapid 30 Min 2) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30° 30°

Rapid 44 Min 2) 3 3,5 3,5 3,5 3,5 30° 40°

1)
Ţesături albe 2)
6 8 9 10 11 60° 90° ( )

1)
Bumbac** 2)
6 8 9 10 11 40° 60° ( )

EcoMix 20° 2) 6 8 9 10 11 20° 20°

1)
Ţesături mixte 2)
3 4 4,5 5 5,5 40° 60° ( )

Clătire 2) - - - - - - -

Evacuare + 2) - - - - - - -
Centrifugare

Ţesături delicate 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 40°

1)
Baby 2)
4 5,5 6 6,5 7 60° 60°

Ţesături lână/
2 2 2 2 2 30° 30°
Spălare manuală
Ţesături mixte 3 4 4,5 5 5,5 - -
(uscare)
Bumbac 4 5 6 7 7 - -
(uscare)
Spălare & Uscare
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
59 Min

68
Viteza de centrifugare poate fi redusă,
pentru a fi adecvată la cea sugerată pe
etichetele articolelor de îmbrăcăminte sau
pentru ţesăturile foarte delicate
centrifugarea poate fi complet anulată cu
ajutorul butonului pentru selectarea vitezei
de centrifugare. Această funcţie poate fi
activată cu butonul pentru selectarea vitezei
de centrifugare.
Dacă pe etichetă nu este indicată nicio
informaţie în acest sens, se poate utiliz
viteza maximă de centrifugare inclusă în

RO
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii: program.
* Capacitatea maximă de încărcare pentru Dacă adăugaţi o cantitate prea mare de
rufe uscate depinde de modelul utilizat detergent se va forma multă spumă.
(vezi panoul de control). În cazul în care aparatul detectează o
cantitate prea mare de spumă, va exclude
faza de centrifugare sau va prelungi durata
INFORMAŢIE PENTRU LABORATOARELE
programului şi consumul de apă va fi mai
DE TESTARE (Ref. Standardele EN 50229)
mare.
Spălare
Utilizaţi programul ** dacă aţi selectat grad ( ) Numai dacă este selectată
maxim de murdărire, viteză maximă de opţiunea PRESPĂLARE (programe cu
centrifugare şi temperatură de 60°C. opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
Program recomandat de asemenea pentru
testare la temperatură mai scăzută. (Numai pentru modelele
prevăzute cu compartiment
Uscare pentru detergent lichid)
Prima uscare cu A kg (încărcătura: feţe Dacă există articole de
de pernă şi prosoape de mâini) selectaţi îmbrăcăminte care sunt pătate şi
programul uscare bumbac ( ) uscare care trebuie tratate cu agent
fără călcare ( ). de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
A doua uscare cu B kg (încărcătura: în maşina de spălat.
cearşafuri şi prosoape de mâini) selectaţi Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
programul uscare bumbac ( ) uscare
înnălbire lichid, cel introdus în
fără călcare ( ).
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
Capacitate A (kg) B (kg) programul special CLĂTIRE.
(spălare) Prima A doua
(kg) uscare uscare
1) Pentru programele indicate se
6 4 2 poate regla durata şi intensitatea
8 5 3 spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
9 6 3
10 7 3 2) Programe automate pentru uscare.
11 7 4

69
Selectarea programelor Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
Maşina de spălat este prevăzută programe poate renunţa la centrifugare sau se poate
speciale care să vă permită curăţarea reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite SELECTARE VITEZĂ CENTRIFUGARE.
de murdărire (vezi tabelul).
Ţesături delicate
Rapid 14 Min / 30 Min / 44 Min Acest program alternează momentele de
Un program complet de spălare (spălare, funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
clătire şi centrifugare). Acest program este special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
adecvat în special pentru ţesături din Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
bumbac şi mixte cu grad redus de nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
murdărire. Cu acest program se recomandă mai bune performaţe de spălare.
utilizarea a numai 20% din cantitatea de
detergent utilizată în mod normal.
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
Ţesături albe hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
Program realizat pentru o spălare perfectă. perfecta precum si igienizarea necesara, setind
Centrifugarea finală se realizează la viteză temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
maximă şi asigură o curăţare perfectă. optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Bumbac
Acest program este adecvat pentru Ţesături lână/Spălare manuală
curăţarea articolelor din bumbac cu grad Acest program efcetuează o fază de
normal de murdărire şi este cel mai eficient spălare dedicată ţesăturilor din lână care
program în ceea ce priveşte consumul de pot fi spălate în maşina de spălat sau
apă şi energie. articolelor care pot fi spălate manual.

EcoMix 20° USCARE


Acest program inovativ vă permite să spălaţi
împreună articole de diverse culori şi din diverse
tipuri de fibre, cum ar fi bumbac, sintetice şi
ATENȚIE:
amestec la numai 20°C şi oferă performaţe de
Recipientele pentru detergenţi
spălare excelente. Consumul acestui program
concentraţi şi lichizi trebuie să fie
este de numai 40% faţă de un program
scoase din cuvă înainte de a începe
convenţional de spălare la 40°C pentru bumbac.
programul de uscare.
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de Cuva îşi modifică sensul de rotaţie în timpul
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de programului de uscare pentru a preveni
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la încurcarea rufelor şi pentru a asigura o
reducerea şifonării ţesăturilor. uscare uniformă a acestora. În timpul
ultimelor 10/20 de minute este utilizat aer
Clătire rece, pentru a se reduce şifonarea rufelor.
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi Ţesături mixte
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului Program de uscare cu temperatură redusă,
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea recomandat pentru ţesături sintetice şi
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după mixte (verificaţi întotdeauna etichetele de
spălarea manuală a rufelor. pe articolele de îmbrăcăminte).

70
Bumbac rufe, programul de 59 de minute este
Program de uscare cu temperatură ridicată, alegerea ideală!
recomandat pentru ţesături din bumbac şi in Adecvat pentru încărcături mici, de 1,5 kg
(verificaţi întotdeauna etichetele de pe (ex. 4 cămăşi) sau pentru ţesături uşor
articolele de îmbrăcăminte). murdare, acest program asigură spălarea,
clătirea, centrifugarea şi uscarea rufelor
într-o oră.
Spălare & Uscare 59 Min Vă recomandăm reducerea cantităţii de
Dacă trebuie să spălaţi rapid numai câteva detergent în cazul acestui program.

RO

71
7. PROGRAM USCARE l Uscaţi numai rufele care au fost
centrifugate înainte.
l Informaţiile oferite sunt cu caracter
general, de aceea, cele mai bune l Maşina de spălat rufe cu uscător poate
rezultate se vor obţine numai după ce veţi efectua următoarele tipuri de uscare:
efectua mai multe programe.
- Temperatură scăzută program de
l La prima utilizare, vă recomandăm să uscare recomandat pentru ţesături
setaţi o durată mai mică pentru uscare mixte (sintetice/bumbac), sintetice
decât cea indicată, pentru a stabili gradul (simbolul de pe selectorul de
de uscare dorit. programe).
l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături
care se pot destrăma uşor, cum ar fi - Temperatură ridicată program de
covoraşe sau articole cu fir lung, pentru a uscare recomandat pentru bumbac, in,
se se evita blocarea tuburilor de aer. cânepă etc... (simbolul de pe
selectorul de programe).
l Vă recomandăm să sortaţi rufele după
următoarele metode: În timpul fazei de uscare, cuva va
accelera la o viteză mai mare, pentru
- În funcţie de simbolurile pentru distribuirea rufelor şi pentru
uscare, de pe etichetele rufelor optimizarea performanţelor de uscare.
Adecvat pentru uscare în uscător.

Uscare la temperatură ridicată. Efectuarea corectă a programului


de uscare
Uscare numai la temperatură scăzută.

A NU SE USCA în uscător. Uşa aparatului este prevăzută cu o


folie de protecţie pentru a preveni
contactul cu partea din sticlă a uşii
Dacă rufele nu au nicio etichetă, se
care poate atinge temperaturi ridicate
consideră că nu sunt adecvate a fi
în timpul programului de uscare.
uscate în uscător.
Această folie nu trebuie îndepărtată
de pe maşină în timpul utilizării.
- În funcţie de dimensiune şi grosime
De fiecare dată când încărcătura pentru
spălare este mai mare decât l Deschideţi uşa.
capacitatea de uscare, separaţi rufele în
funcţie de grosime (ex. separaţi l Introduceţi rufele, având grijă să nu
prosoapele de lenjeria intimă). depăşiţi cantitatea maximă de încărcare
pentru uscare, indicată în tabelul cu
- În funcţie de tipul de ţesătură programe. În cazul unor articole mai mari
Bumbac/in: prosoape, ţesături din (ex. cearşafuri) sau a unor articole cu
bumbac, lenjerie de pat şi feţe de grad mare de absorbţie (ex. prosoape
masă. sau jeans), se recomandă reducerea
Sintetice: bluze, cămăşi, tricouri etc. greutăţii încărcăturii.
din poliester sau poliamidă, precum şi
ţesături mixte bumbac/sintetic. l Închideţi uşa.

72
l Rotiţi butonul pentru programe la l Indicatorul luminos pentru programul de
programul cel mai adecvat de uscare uscare este aprins, până când începe
pentru rufele dumneavoastră. faza de răcire şi indicatorul corespunzător
acesteia se va aprinde.
l Selectaţi gradul de uscare dorit, prin
alegerea unuia dintre cele 3 programe l La finalul programului, pe afişaj apare
automate: mesajul "End". După 5 minute, aparatul
intră în modul standby (la anumite
Program Uscare extra (recomandat modele, pe afişaj apar două linii).
pentru prosoape, halate de baie şi
alte articole voluminoase).
l Aşteptaţi circa 2 minute după finalizarea
programului şi aşteptaţi ca indicatorul

RO
Program Uscare pentru călcare
(rufele pot fi călcate cu uşurinţă). luminos BLOCARE UŞĂ să se stingă
înainte de a a deschide uşa.
Program Uscare fără călcare
(pentru articole care nu necesită l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
călcare). butonului pentru selectarea programului
în poziţia OPRIT.
l Dacă doriţi să selectaţi un program de
uscare cu durată de timp programată, l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE
până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
l Închideţi robinetul.

ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE


l Verificaţi ca supapa pentru admisia apei
să fie deschisă.
l Pentru anularea programului de uscare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
l Verificaţi ca furtunul pentru evacuarea SELECTARE USCARE circa 3 secunde.
apei să fie poziţionat corect.

ATENȚIE:
ATENȚIE: După anularea programului de uscare,
Nu uscaţi articole din lână sau începe faza de răcire şi trebuie să
articole cu umplutură specială (ex. aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
pilote, hanorace etc.) şi ţesături foarte de a deschide uşa.
delicate. În cazul în care rufele sunt
umede/uscate, introduceţi mai puţine
rufe, pentru a evita şifonarea.

l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.

l Programul de uscare începe cu butonul


pentru program fixat la programul selectat
şi va rămâne în aceeaşi poziţie până la
finalul uscării.

73
8. PROGRAM AUTOMAT până când se aprinde indicatorul luminos
corespunzător duratei de timp dorită.
SPĂLARE/USCARE
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
Vă recomandăm să nu depăşiţi l Programul selector rămâne în aceeaşi
cantitatea maximă de încărcare pentru poziţie până la finalizarea programului.
uscare indicată în tabelul cu
programe. În caz contrar, rezultatele
de uscare nu vor fi mulţumitoare.
l La finalul programului de spălare, pe
afişaj apare durata de timp rămasă până
la finalizarea programului de uscare.
- Spălare
l Deschideţi sertarul pentru detergent, l Maşina de spălat cu uscător va finaliza
alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea întreg programul de uscare.
corectă de detergent.
l Indicatorul luminos pentru programul de
l Verificaţi lista cu programe de spălare, uscare este aprins, până când începe
pentru a selecta programul adecvat faza de răcire şi indicatorul corespunzător
rufelor care vor fi spălate (ex. ţesături din acesteia se va aprinde.
bumbac, foarte murdare) şi rotiţi butonul
selector la programul dorit. l La finalul programului, pe afişaj apare
mesajul "End". După 5 minute, aparatul
l Reglaţi temperatura de spălare, dacă intră în modul standby (la anumite
este necesar. modele, pe afişaj apar două linii).

l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă l Aşteptaţi circa 2 minute după finalizarea
este cazul). programului şi aşteptaţi ca indicatorul
luminos BLOCARE UŞĂ să se stingă
l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi înainte de a a deschide uşa.
dacă furtunul pentru evacuarea apei este
poziţionat corect. l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea
butonului pentru selectarea programului
- Uscare în poziţia OPRIT.
l Selectaţi gradul de uscare dorit, prin
alegerea unuia dintre cele 3 programe l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.
automate:
l Închideţi robinetul.
Program Uscare extra (recomandat
pentru prosoape, halate de baie şi ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE
alte articole voluminoase).
l Pentru anularea programului de uscare,
Program Uscare pentru călcare apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(rufele pot fi călcate cu uşurinţă). SELECTARE USCARE circa 3 secunde.

Program Uscare fără călcare


(pentru articole care nu necesită ATENȚIE:
călcare). După anularea programului de uscare,
începe faza de răcire şi trebuie să
l Dacă doriţi să selectaţi un program de aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte
uscare cu durată de timp programată, de a deschide uşa.
apăsaţi butonul SELECTARE USCARE

74
9. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI GARANȚIE

Dacă vi se pare că mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de


mai jos pentru a încerca să remediați problemele apărute.

Problemă Cauze posibile și soluții practice


Mașina de spălat nu Verificați dacă este corect conectată la priza de alimentare.
pornește/ nu Verificați dacă este pornită.
funcționează Verificați dacă a fost corect selectat programul de spălare și dacă
mașina a fost pornită corect.
Verificați dacă nu a sărit siguranța din tabloul electric și că priza la care

RO
este conectată mașina funcționează, testând cu un alt aparat electric,
de exemplu cu o lampă.
Hubloul nu este bine închis, deschideți-l și închideți-l din nou.
Mașina nu se umple Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
cu apă Verificați că ați setat corect cronometrul.
Nu se elimină apa Verificați că filtrul nu este înfundat cu reziduuri.
uzată din mașină Verificați furtunul de evacuare a apei, să nu fie îndoit.
Verificați filtrul, să nu conțină anumită reziduuri.
Lângă mașină, pe Cauza poate fi o scurgere de la o garnitură, între robinet și furtun.
podea, este o baltă Dacă este cazul, înlocuiți garnitura și fixați mai bine furtunul.
Mașina nu stoarce Dacă apa nu s-a scurs în totalitate, etapa de centrifugare nu poate
rufele începe. Așteptați câteva minute.
Anumite modele au funcția de „fără centrifugare": verificați că nu a fost
activată.
S-a pus prea mult detergent de spălare. Data viitoare trebuie să folosiți
o cantitate mai mică de detergent.
În timpul centrifugării Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este necesar, reglați
se aud zgomote și piciorușele în modul indicat la secțiunea anterioară.
vibrații puternice Verificați dacă au fost scoase benzile de prindere de siguranță în
timpul transportului.
Verificați că rufele sunt repartizate uniform în cuvă.
Dacă apare mesajul Dacă apare mesajul error no. 0, 1, 5, 7 sau 8, contactați un centru
ERROR autorizat de service.
Dacă apare mesajul error no. 2, înseamnă că mașina nu primește
apă. Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Dacă apare mesajul error no. 3, înseamnă că mașina nu evacuează
apa uzată. Verificați scurgerea și furtunul de evacuare a apei, să nu fie
îndoit.
Dacă apare mesajul error no. 4 înseamnă că mașina este prea plină.
Închideți robinetul de apă și contactați centrul de service.
Dacă apare mesajul error no. 9 opriți mașina, așteptați 10-15 secunde
și reporniți-o.

75
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele: Garanție
Produsul este garantat în conformitate cu
- Apa de clătire evacuată este tulbure: termenii și condițiile stipulate în certificatul
acest efect este legat de zeoliții în furnizat împreună cu produsul. Certificatul
suspensie care nu au efecte negative de garanție trebuie să fie completat în mod
asupra eficienței clătirii. corespunzător și păstrat, pentru a fi
prezentat la Centrul Autorizat de Service
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la Candy, în caz de nevoie.
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor. Înregistrați-vă produsul!
Nu pierdeți timpul! Înregistrați mașina de
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest spălat și descoperiți beneficiile de care
lucru nu indică neaparat o clătire puteți dispune. Descoperiți cum pe
necorespunzătoare. www.registercandy.com sau sunând la
numărul de telefon indicat pe materialele
- Spumă abundentă: acest lucru se conexe.
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe. Producătorul își declină orice
În aceste cazuri nu este necesară rularea responsabilitate pentru greşelile de tipar
unei etape suplimentare de clătire, nu va din manualul acestui produs. Mai mult
avea nici un efect. decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
Dacă problema persistă sau dacă
suspectați o defecțiune, contactați imediat
Centrul de Relații cu Clienții Candy.

Puteți alege de asemenea planul de service


Candy pentru a beneficia de intervenții
gratuite la domiciliu după expirarea
perioadei de garanție.

Atenție: apelul nu este gratuit. Costul vă va fi


comunicat de către operatorul dumneavoastră
de telefonie printr-un mesaj vocal.

Candy vă recomandă să utilizați


întotdeauna piese de schimb originale
disponibile la Centrul de Relații cu Clienții.

76
RO

77
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali Zaštita životne okoline
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša Ovaj uređaj je označen u skladu
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje sa Evropskom direktivom
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša. 2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Svoju novu mašinu za pranje veša možete Električni i elektronski otpad sadrži
registrovati na www.registercandy.com i na zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
taj način dobiti brži pristup dodatnim negativne posledice po životnu sredinu) i
uslugama, namenjenim isključivo za naše osnovne komponente (koje se mogu ponovo
najvernije kupce. koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
podatke za pravilno i sigurno korišćenje otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
uređaja kao i korisne savete o efikasnom materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
održavanju. kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Počnite sa korišćenjen mašine za l Električni i elektronski otpad se ne bi
pranje veša samo nakon pažljivo smeo tretirati kao kućni otpad;
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli. l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za opština ili registrovana preduzeća.
eventualne buduće vlasnike. U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj odložen potpuno besplatno, sve dok je
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice namenu kao nov aparat.
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za Sadržaj
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve 2. INSTALACIJA
isporučene delove pažljivo čuvate.
3. PRAKTIČNI SAVETI
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom 5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu 6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna 7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
8. AUTOMATSKI CIKLUS PRANJA I
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
SUŠENJA VEŠA
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
9. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA

78
1. OPŠTA SIGURNOSNA nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
PRAVILA vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
l Ovaj uređaj je namenjen se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
isključivo za kućnu upotrebu ili održavanje ovog uredjaja se ne sme
za slične namene kao što su: poveravati deci bez nadzora.
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl; l Pazitena decu i držite ih pod
− za pranje odeće zaposlenih nadzorom kako se ne bi igrala sa
u manjim privrednim društvima, uređajem.
vikendicama i sl; l Decu mlađu od 3 godine ne
− za pranje odeće gostiju u: puštajte blizu mašine za pranje
hostelima, motelima, prenoćištima veša, osim ako nisu pod
i sl. konstantnim nadzorom.

SR
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
l U slučaju oštećenja glavnog
za korišćenje u domaćinstvima za
električnog kabla, zamena kabla
uobičajene kućne poslove i nije
mora biti izvršena od strane
namenjen za drugo korišćenje kao
ovlašćenog servisa kako bi se
što su na pr. profesionalne, čak i
sprečila opasnost po korisnika.
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni l Koristite isključivo novi komplet
korisnici. Korišćenje koje nije u cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
skladu sa ovim uputstvom može isporučene uz uređaj, nemojte
smanjiti radni vek uređaja ili koristiti strari komplet cevi.
dovesti do ukidanja garancije od l Pritisak
vode mora biti izmedju
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili 0,05 MPa i 0,8 MPa.
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili l Ako je mašina za pranje veša
onoga koje nije u skladu sa postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
korišćenjem u domaćinstvu (čak vodite računa da ne blokirate otvore
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu) za ventilaciju na dnu uređaja.
neće biti prihvaćena od strane l Opcija “isključeno” (OFF) postiže se
proizvođača u garantnom roku. okretanjem dugmeta programatora
l Deca starija od 8 godina, kao i na željeni položaj. Svaki drugi položaj
osobe sa umanjenom fizičkim i dugmeta na programatoru ostavlja
mentalnim sposobnostima; ili mašinu za pranje veša “uključenom”
nedostakom iskustva i znanja – mogu (ON). Važi samo za modele koji imaju
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz dugme za izbor programa.

79
l Poslednji deo ciklusa za pranje i l Veš koji je uprljan suspstancama
sušenje se obavlja bez toplote, kao što su: aceton, alkohol,
kako bi bili sigurni da je veš unutar benzin, kerozin, vosak, ulje je
bubnja na temperaturi koja ga potrebno prethodno oprati u toploj
neće oštetiti. vodi sa blago rastvorenim
deterdžentom, pre nego što ga
stavite u mašinu za pranje i
UPOZORENJE: sušenje.
Nikada ne zaustavljajte mašinu
za pranje i sušenje pre l Veš kao što su vodootprni
završetka ciklusa sušenja, osim tekstil, kape za tuširanje, lateks
u slučaju da momentalno guma, gumene podloge, ne bi
izvadite kompletan veš iz trebalo sušiti u mašini za
mašine i raširite ga kako bi se pranje i sušenje.
toplota oslobodila. l Omekšivače i slične proizvode
treba koristiti kao što je
l Nakon instalacije i postavljanja navedeno u uputstvu za upotrebu
uređaja na mesto gde će stalno ili prema uputstvu navedenom na
stajati, utikač i utičnica moraju samom proizvodu.
uvek biti dostupni.
l Veš koji je uprljan uljem može
l Aparat
ne sme biti instaliran iza se spontano zapaliti usled
zaključanih vrata, kliznih vrata tolote kojoj je izložen tokom
ili vrata sa šarkama na ciklusa sušenja. Veš postaje
suprotnoj strani od one na kojoj topao i izaziva oksidaciju, a
su vrata za mašinu za pranje i oksidacija stvara toplotu. Ako
sušenje. Na taj način sprečićete toplota ostane unutar bubnja,
potpuno otvaranje vrata Vaše veš će postati vruć i zapaliće
mašine. se. Prethodno skidanje fleka od
l Maksimalan kapacitet suvog ulja sprečiće toplotu, a samim tim i
veša zavisi od modela koji se mogućnost od požara.
koristi (vidite kontrolnu tablu l Ako je na tkaninama ulje za
mašine). kuvanje ili kontaminirani proizvodi,
prvo ih operite u toploj vodi sa
l Ne smete koristiti industrijske
hemikalije za pranje veša. blago rastvorenim deterdžentom.
Na ovaj način ćete smanjiti
l Nemojte sušiti veš koji posledice, ali ih ne i sasvim
prethodno nije opran. eliminisati.

80
l Uklonite sve predmete iz l Ne izlažite veš mašinu
džepova, kao što su novčici, vremenskim uslovima: kiši,
šibice, upaljači... vlazi, direktnoj sunčevoj svetlosti.

l Dokumentaciju o proizvodu l Pri prenošenju ili pomeranju,


možete pronaći i na web stranici nemojte veš mašinu držati za
proizvođaća. dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
fioku za deterdžent. Tokom
Sigurnosna uputstva prenošenja nikada nemojte
naslanjati vrata veš mašine na
l Pre čišćenja ili održavanja, transportna kolica. Veš mašina je
izvadite utikač iz utičnice i vrlo teška i savetujemo da je uvek
zatvorite dovod vode. nose dve osobe.
l Budite sigurni da je električna l U slučaju kvara ili nepravilnog

SR
instalacija u Vašoj kući ili stanu rada, isključite iz struje mašinu
UZEMLJENA. U suprotnom za pranje veša i zatvorite dovod
zatražite pomoć ili savet od vode. Ne dirajte uređaj i ne
kvalifikovanog električara. pokušavajte da ga popravite sami
već se obratite ovlašćenom
l Ne spajajte uređaj na električnu servisu i uvek zahtevajte ugradnju
mrežu preko produžnih kablova, originalnih rezervnih delova.
višestrukih utičnica ili raznih Nepoštovanje uputstva za
ispravljača. upotrebu može uticati na
siguran rad uređaja i sigurnost
samog korisnika.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
Uređaj je izrađen u skladu sa
l Pre
otvaranja vrata mašine za evropskim propisima:
pranje veša, proverite da u l 2006/95/EC (LVD);
bubnju nema vode. l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l Kada isključite uređaj nemojte l 2011/65/EU (RoHS);
vući električni kabl ili sam te kasnijim izmenama i
uređaj. dopunama.

81
2. INSTALACIJA
l Presecite trake kojima su 1
pričvršćene cevi i električni kabl,
ali budite oprezni da ih ne oštetite. A A
B
l Odšrafite2 ili 4 (A) šrafa na B A
A
zadnjoj strani uređaja i uklonite B B
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
l Nanekim modelima mašina za
2
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar A
uređaja, nagnite mašinu za pranje 3
1 2
veša napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite otvore korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
B
UPOZORENJE:
Materijal od ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.

l Postaviteploču od valovitog C
materijala na dno uređaja, kao
što je prikazano na slici 2 3
(zavisno od modela uređaja, 2 1
uzmite u obzir verziju A, B ili C).

82
Spajanje na vodovodnu mrežu 3

l Spojite dovodnu cev na slavinu. Za odvod


vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cev (sl. 3).

NE OTVARAJTE SLAVINU (pre nego što


pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu).

l Neki modeli mašina za pranje veša mogu


imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti: 4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa 1
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne

SR
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti 5 6
nekoliko minuta kasnije.
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen B B
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i A
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli A
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja 7
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.

Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i min 4 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
max 100 cm

pritisnute od strane okolnih predmeta ili


zida. Odvodnu cev možete postaviti preko +2,6 mt
max min 50 cm
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
max 85 cm
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).

83
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
nožica slika 8: 8
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala A
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine. B

UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni C
kabl.

Fioka za deterdžent
Fioka za deterdžent podeljena je na 3 9
pregrade slika 9: 1
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada “ ”: posebni dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
2

UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.

l pregrada “2”: deterdžent za glavno 10


pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
samo uz neke modele veš mašina (sl. 10).
Ako je želite koristiti, stavite posudicu u
pregradu 2. Samo na taj način će tečni
deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica
se može koristiti i za beljenje veša ako je
odabran program isprianje (rinse).

UPOZORENJE: 11
Neke vrste deterdženata se teško
otapaju. Pri korišćenju takve vrste
deterdženata koristite posebnu posudu
koja se stavlja direktno u bubanj veš
mašine (primer na slici 11).

84
3. PRAKTIČNI SAVETI obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
Uštedite do 50% električne energije
Saveti za pripremu veša pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš Pre korišćenja programa za sušenje
mašinu, učinite sledeće:
l Uštedite električnu energiju birajući
- ukolnite sa veša sve metalne predmete najveću brzinu centrifuge kako biste
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni smanjili sadržaj vode u vešu, pre
novac iz džepova i sl. korišćenja programa za sušenje.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i Pročitajte niže navedena kratka uputstva
duge trake na odeći; sa savetima i preporukama za korišćenje
- uklonite kopče/držače sa zavesa; deterdženta na različitim temperaturama
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
nalazi na etikatema na odeći; uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
- za uklanjanje fleka koristite posebna koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
sredstva.

SR
l kada perete manje prostirke, pokrivače Kada perete jako prljav beli veš
za krevete u drugi teži veš, savetujemo savetujemo korišćenje programa za
da izbegavate centrifugiranje. pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
l vunenu odeću i druge vunene predmete
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
perite u veš mašini samo ako imaju
već na srednjim/visokim temperaturama
oznaku : “čista vuna”, “ne oduzima sjaj” ili
pružaju odlične rezultate pranja.
“moguće pranje u mašini za pranje veša”.

Korisni saveti za korisnika Za pranje između 40°C i 60°C koristite


deterdžente koji su odgovarajući prema
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Vaše mašine za pranje veša. Uobičajeni deterdženti u obliku praška
Najveća količina veša za pranje prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
energije, vode i deterdženta možete obliku praška koji pružaju zaštitu boji
postići ako veš mašinu napunite s prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
maksimalno preporučenom količinom zaprljanosti veša.
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja. Za pranje na temperaturama ispod
Da li je potrebno predpranje? 40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE posebno označeni kao prikladni za
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do pranje na niskim temperaturama.
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
Za pranje vune ili svile, koristite
Da li je potrebno pranje vrelom vodom? isključivo deterdžente koji su posebno
l Da biste izbegli pranje na visokim namenjeni za takve vrste tkanina.
temperaturama, mrlje na odeći prethodno

85
4. ČIŠĆENJE I l Ponovite prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
ODRŽAVANJE
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.

Čišćenje fioke za deterdžent


Priprema veš mašine u slučaju
l Savetujemo da fioku za deterdžent dužeg nekorišćenja/preseljenja
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša. l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
veš mašine (bez upotrebe preterane sile). ako planirate da ga premestite, postupite
Operite fioku vodom i vratite je nazad u na sledeći način.
veš mašinu.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode ispustite svu vodu.
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
koji zadržava predmete poput metalnog
lepljivom trakom.
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.

l Dostupno samo na nekim modelima:


izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.

l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili


cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.

l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi


željeni položaj.

l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja


vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.

86
5. KRATKA UPUTSTVA ZA 6. KONTROLE I PROGRAMI
UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJA
PRANJE VEŠA
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
A
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.

Izbor peograma pranja


L
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
program pranja.
l Odredite temperaturu pranja i prema M B
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.

SR
C D E F G H I
SUŠENJE
Ako želite da se ciklus sušenja
automtski pokrene, izaberite željeni
program pritiskom na dugme
SUŠENJE. A Regulator za izbor programa
U suprotnom nakon programa pranja, sa pozicijom OFF (isključeno)
možete izabrati program sušenja.
B Dugme START/PAUZA
l Pritisnitetaster START/PAUZA da C Dugme za IZBOR BRZINE
pokrenete pranje. CENTRIFUGE
l Nakon što se program pranja završi D Dugme za IZBOR TEMPERATURE
prikazaće se na ekranu „end“ (kraj) ili će
se isključiti određeni svetlosni indikator. E Dugme za ODLOŽENI START
F Dugme za BIRANJE INTENZITETA
Sačekajte da se isključi svetlosni
indikator „zaključanih vrata“ oko 2
PRANJA
minute nakon završetka programa pranja. G Dugme za DODATNO ISPIRANJE
H Dugme OPCIONIH FUNKCIJE
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
I Dugme SUŠENJE
tabelu programa I pratite korake koje L Digitalni displej
nalaže uputstvo.
M Svetlosni indikator za BEZBEDNO
Tehnički podaci OTVARANJE VRATA

Pritisak vode: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa


Centrifuga r.p.m.: pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon: pogledajte podatke na pločici

87
Dugme START/PAUZA
UPOZORENJE:
Ne dirajte displej pri uključivanju
mašine u struju, zato što mašina Zatvorite vrata PRE pritiskanja
tokom prvih par sekundipodešava dugmeta START/PAUZA.
sistem: u slučaju da ga dodirnete,
mašina možda neće raditi pravilno. U
tom slučaju je isključite iz struje i l Pritisnite START kako biste pokrenuli
uključite je ponovo. izabrani program.

Otvaranje vrata Kada pritisnete dugme START/PAUZA


biće potrebno nekoliko sekundi da se
Poseban sigurnosni sistem sprečava program pokrene.
otvaranje vrata neposredno po
završetku ciklusa.
Sačekajte 2 minuta po završetku DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ciklusa da se lampica za bezbedno ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
otvaranje vrata ugasi i tek nakon toga PROGRAM (PAUZA)
otvorite vrata.
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
Regulator za izbor programa sa indikator preostalog vremena pranja će
pozicijom OFF (isključeno) zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).

Kada je regulator za izbor programa l Sačekajte 2 minuta pre nego što


uključen na ekranu će zasvetleti izabrani sigurnosni mehanizam otključa vrata.
program. Kako bi se uštedela električna
energija osvetljenost displeja će se
umanjiti. l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
Napomena: Kako biste isključili mašinu zatvorite vrata i pritisnite dugme
regulator za izbor programa postavite u START/PAUZA (program će nastavite sa
poziciju “OFF”. mesta odakle je prethodno prekinut).

l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi PREKID PROGRAMA


izabrani ciklus mogao da počne.
l Kako biste poništili program, podesite
l Jednom kada izaberete program, regulator regulator za izbor programa na poziciju
za izbor programa se neće pomerati dok se OFF.
ciklus ne završi.
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
poziciju OFF. Izaberite opcioni program pre nego što
pritisnete dugme START/PAUZA.
Regulator za izbor programa mora biti Ako opcija koju ste izabrali nije
vraćen u položaj OFF na kraju svakog kompatibilna sa izabranim programom,
ciklusa pranja ili pre izbora narednog simbol te opcije na ekranu će prvo
programa. zatreptati, a potom se isključiti.

88
- Podesite željeni program.
Dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE - Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
l Pritiskom na ovo dugme moguće je smanjiti ekranu će se prikazati oznaka h00), a
maksimalnu brzinu centrifuge, a po želji zatim ga ponovo pritisnite kako biste
možete ovu opciju i sasvim isključiti . odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti oznaka h01). Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
l Kako biste ponovo aktivirali ovu opciju
kada pritisnete dugme, sve dok se
pritiskajte dugme dok ne budete podesili
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
željenu jačinu centrifuge.
čega ćete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
Kako biste sprečili oštećenja tkanina,
nije moguće povećati brzinu - Kako biste potvrdili izabranu postavku
centrifuge od one koja je automatski pritisnite dugme START/PAUZA (svetlo
podešena prilikom izbora programa. na ekranu će automatski početi da
trepće). Nakon što se odbrojavanje

SR
završi, program će se automatski
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge, a pokrenuti.
da prethodno ne zaustavljate mašinu.
l Možete poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
Mašina je opremljena posebnim OFF.
elektronskim uređajem koji sprečava
aktiviranje centrifuge u slučaju da veš Ako dođe do nestanka struje ili bilo
nije dobro raspoređen u bubnju. kakve pauze u napajanju za vreme rada
Ovaj uređaj smanjuje buku i vibracije i mašine, posebna memorija će sačuvati
na taj način produžava životni vek izabrani program, a nakon povratka
Vašeg aparata. struje mašina će nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
Dugme za BIRANJE INTENZITETA
l Ovo dugme vam omogućava promenu PRANJA
temperature pranja.

l Kako bi sačuvali tkanine, nemoguće je l Biranjem ovog dugmeta postoji izbor od 3


povisiti temperaturu preko najviše dozvoljene nivoa intenziteta pranja u zavisnosti od
za svaki program. zaprljanosti veša (može se koristiti samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa)
Dugme za ODLOŽENI START
l Kada izaberete program, simbol na
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite displeju će automatski prikazati nivo
ciklus pranja do 24h. zaprljanosti veša podešen za taj program.

l Kako biste odložili početak pranja, l Odabirom drugog nivoa zaprljanosti veša
molimo Vas da pratite sledeća uputstva: simbol će se promeniti u odgovarajući.

89
Dugme za DODATNO ISPIRANJE - NOĆNI CIKLUS PRANJA
l Ova opcija smanjuje brzinu centrifuge na
400 obrtaja, a gde je moguće, povećava
nivo vode tokom ispiranja i zadržava veš
l Ovo dugme Vam omogućava dodatno natopljen u vodi nakon poslednjeg
ispiranje na kraju standardnog ciklusa ispiranja, kako bi se vlakna pravilno
pranja i ispiranja. Maksimalni broj rasporedila.
dodatnih ispiranja zavisi od izabranog
programa. l Tokom faze u kojoj je veš natopljen u
vodi, odgovarajući simbol na ekranu će
treperiti kako bi prikazao da je mašina
l Ova funkcija je namenjena osobama sa spremna za poslednju fazu programa.
osetljivom kožom, kojima i najmanja
količina deterdženta može izazvati
iritacije ili alergije. l Pritisnite ovo dugme kako biste završili
ciklus izbacivenjem vode i centrifugom
(koja može biti isključena ili smanjena
l Ovu opciju preporučujemo pri pranju prikladnim dugmetom).
dečije odeće. Takođe, preporučujemo u
slučaju pranja veoma zaprljanog veša, ili l Zahvaljujući elektronskoj kontroli, voda se
pri pranju peškira i drugih tkanina, čija izbacuje tiho, što čini ovu opciju idealnom
vlakna imaju tendenciju da zadržavaju za pranje noću.
deterdžent više od ostalih.

Dugme SUŠENJE
Dugme OPCIONIH FUNKCIJE
l Postavite regulator u poziciju izabranog
pranja ili sušenja, pritisnite dugme kako
Ovo dugme možete izabrati 3 različite biste izabrali program sušenja: svetlosni
opcije: indikator će se upaliti kako bi označio
pritisnutu opciju SUŠENJE.

- PRETPRANJE l Kako biste poništili prethodno izabranu


l Ova opcija vam omogućava da uključite opciju SUŠENJE, pritisnite dugme više
pretpranje i posebno je korisna za veoma puta dok svetlosni indikator za ovu opciju
zaprljan veš (može biti korišćena samo ne prestane da svetli ili vratite regulator
na pojedinim programima prikazanim na za izbor programa u položaj OFF.
tabeli programa).
l Kako biste poništili ciklus tokom faze
l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje sušenja, držite dugme pritisnutim oko 3
stavite samo 20% preporučene količine sekunde dok se ne upali indikator
deterdženta prikazane na pakovanju. hlađenja.

l Obzirom da je unutar bubnja visoka


- HIGIJENSKI PROGRAM temperatura, preporučujemo da se
l Ova opcija vam omogućava higijensku mašina kompletno ohladi pre nego što
čistoću veša, a program pranja dostiže postavite regulator u poziciju OFF i
temperaturu od 60°C. izvadite veš iz mašine.

90
Digitalni displej 2) BRZINA CENTRIFUGE

2
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
Na ovom delu ekrana je prikazana brzina
2 3 4 5 6 7 11 centrifuge koja može biti promenjena
odgovarajućim dugmetom.
3) TEMPERATURA PRANJA
1
3

8 9 10
Na ovom delu ekrana je prikazana
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO temperatura pranja, i (gde je dostupna)
OTVARANJE VRATA može biti promenjena odgovarajućim

SR
dugmetom.
4) DUŽINA CIKLUSA

1 4
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
vrata, a nakon startovanja programa.
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati dužinu trajanja
Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
START/PAUZA. od izabranih opcija.
l Jednom kada se pokrene program bićete
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA stalno obaveštavani o trajanju odabranog
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će ciklusa.
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
Ako vrata nisu pravilno zatvorena, punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
svetlo će nastaviti da treperi oko 7 vreme na osnovu njenog opterećenja.
sekundi, posle čega će komanda l Ako ste izabrali opciju za automatsko
START automatski biti ukinuta. U pranje/sušenje, na kraju faze pranja/sušenja
ovom slučaju, zatvorite vrata preostalo vreme do kraja ciklusa će biti
pravilno, a zatim ponovo pritisnite prikazano na ekranu.
dugme START/PAUZA.
5) INTENZITET PRANJA

{
l Poseban sigurnosni sistem sprečava
otvaranje vrata neposredno nakon 5
završetka ciklusa. Sačekajte 2 minute
nakon što se ciklus pranja završi i
svetlosni indikator ugasi. Na kraju ciklusa l Kada izaberete program, simbol na
regulator za izbor programa postavite u ekranu će automatski prikazati nivo
poziciju OFF. zaprljanosti podešen za taj program.

91
l Odabirom drugog nivoa zaprljanosti 10) Kg Check (funkcija aktivna samo na
prikazaće se odgovarajući simbol. programima za Pamuk i Sintetiku)

6) DODATNO ISPIRANJE

10

l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za


{6 "Kg Check" će biti uključen dok
inteligenti senzor meri veš i podešava
dužinu pranja, kao i potrošnju vode i
Brojevi na ekranu prikazuje broj dodatnih
struje.
ispiranja koje ste izabrali odgovarajućim
dugmetom.
l Tokom svakog dela ciklusa "Kg Check"
dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i
7) OPCIJE
u prvim minutima ciklusa:

} 7
- reguliše
pranje;
količinu potrebne vode za

- određuje dužinu pranja;


Simboli na ekranu prikazuju opciju koja
može biti izabrana odgovarajućim
dugmetom (PRETPRANJE, HIGIJENSKI - kontroliše ispiranje prema vrsti
PROGRAM i NOĆNI CIKLUS PRANJA). materijala koji je izabran za pranje;

8) Wi-Fi (samo za pojedine modele) - reguliše ritam okretanja bubnja prema


vrsti materijala koji se pere;

- prepoznaje prisutnost pene i ako treba


8 povećava količinu vode pri ispiranju;

l Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj - podešava brzinu centrifuge prema


simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi. stvarima u bubnju, kako bi izbegla
disbalans pri centrifugiranju.
l Za ostale informacije o Wi-Fi sistemu
postoji posebno uputstvo u mašini.
11) SVETLOSNI INDIKATORI SUŠENJA
9) ODLOŽENI START
}

9 11

Ovaj simbol treperi kada je izabrana opcija Svetlosni indikatori će pokazati izabrani
"Odloženi start". programa sušenja.

92
Automatski programi za sušenje Vremenski programi sušenja
Extra dry program (preporučuje se
za veš poput peškira, bade mantila i
kabastog veša). Možete ih koristiti za odabir
vremenskih programa sušenja.
Iron dry program (preporučuje se za
veš koji je nakon pranja pogodan za
peglanje).
Faza hlađenja
Cupboard dry program (preporučuje
se za veš koji će biti odložen bez Uključen tokom finalne faze
peglanja). hlađenja, poslednjih 10/20 min
tokom svake faze hlađenja.
l Izborom jedne od ovih automatskih
programa, mašina za pranje i sušenje će
izračunati potrebno vreme za sušenje u Korisni saveti
skladu sa količinom veša u bubnju i

SR
izabranog programa za sušenje. l 30-minutni program sušenja preporučuje
l Nakon što pritisnete dugme se za mala punjenja (manje od 1 kg) ili
START/PAUZA, displej će prikazati blago vlažnog veša.
preostalo vreme sušenja.
l Vaša mašina za pranje i sušenje veša
Mašina će izračunati vreme do kraja završava ciklus automatski kada se
izabranog programa na osnovu dostigne izabrani nivo sušenja.
standardne količine veša unutar
bubnja. Tokom ciklusa mašina će
korigovati vreme u odosu na veličinu l Za ispravno funkcionisanje mašine,
veša i sastav punjenja. poželjno je da ne prekidate fazu sušenja,
osim ako je to zaista neophodno.

93
Tabela programa 1
2

kg * TEMP.°C DETERDŽENT
PROGRAM (MAX.)
Preporučeno Max. 2 1
Brzi program 2) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
14 min.
Brzi program 2) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30° 30°
30 min.
Brzi program 2) 3 3,5 3,5 3,5 3,5 30° 40°
44 min.
1)
Beli veš 2)
6 8 9 10 11 60° 90° ( )

1)
Pamuk** 2)
6 8 9 10 11 40° 60° ( )

EcoMix 20° 2) 6 8 9 10 11 20° 20°

1)
Mešani veš 2)
3 4 4,5 5 5,5 40° 60° ( )

Ispiranje 2) - - - - - - -

Centrifuga i Samo 2)
- - - - - - -
ispuštanje vode

Osetljive tkanine 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 40°

1)
Baby 2)
4 5,5 6 6,5 7 60° 60°

Vuna/Ručno pranje 2 2 2 2 2 30° 30°

Mešani veš 3 4 4,5 5 5,5 - -


(sušenje)
Pamuk 4 5 6 7 7 - -
(sušenje)
Pranje i Sušenje
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
59 min.

94
Brzina centrifuge se može smanjiti, tako da
odgovara smernicama navedenim na etiketi
odeće, ali možete i potpuno isključiti
centrifugu za pranje vrlo osetljivih tkanina.
Ovu funkciju ponovo možete aktivirati
pritiskom na dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE.
Ako na odeći nije ukazana konkretna
informacija, moguće je koristiti maksimalnu
centrifugu koja je propisana izabranim
programom.
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće Prekomerno doziranje deterdženta može
napomene: izazvati prekomerno stvaranje pene. U
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi od modela slučaju da uređaj detektuje prisustvo
koji se koristi (vidite kontrolnu tablu mašine). prekomerne pene, može doći do
automatskog isključivanja centrifuge ili do
INFORMACIJE LABORATORIJSKIH produžavanja trajanja ciklusa, a samim tim i

SR
ISPITIVANJA (Ref. EN 50229 standardi) povećanja potrošnje vode.
Pranje ( ) Samo u slučaju ako je prethodno
Koristite program ** sa maksimalnim stepenom izabrana opcija PREDPRANJE
zaprljanosti, maksimalnim brojem obrtaja i (samo za programe na kojima je
temperature od 60°C. Ovaj program se
dostupna opcija PREDPRANJE).
preporučuje i za test sa nižom temperaturom.

Sušenje (Samo za modele za posudom


Prvo sušenje sa A kg (punjenje: za tečni deterdžent)
jastičnice i peškiri za pranje ruku) izborom Pre pranja potrebno je sa odeće
ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje
programa za sušenje pamuka ( ), Vam savetujemo da uklonite
cupboard dry program (program koji se
tečnim izbeljivačem. Prethodno
preporučuje za veš koji se odlaže bez
uklanjanje mrlja može se izvesti i
peglanja) ( ). u mašini za veš.
Drugo sušenje sa B kg (punjenje: Sipajte izbeljivač u posudu za
čaršavi i peškiri za pranje ruku) izborom tečni deterdžent, koji se nalazi u
programa za sušenje pamuka ( ), odeljku obeleženim brojem “2” i
cupboard dry program (program koji se podesite na poseban program za
preporučuje za veš koji se odlaže bez ISPIRANJE.
peglanja) ( ). Kada se ova faza pranja završi,
dugme za izbor programa
Kapacitet A (kg) B (kg) obavezno postavite u položaj
(pranja) Prvo Drugo
OFF, dodajte preostale tkanine i
(kg) Sušenje Sušenje nastavite sa normalnim pranjem
na najoptimalnijem programu.
6 4 2
8 5 3 1) Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet
9 6 3
programa korišćenjem dugmeta za
10 7 3 BIRANJE INTENZITETA PRANJA.
11 7 4
2) Programi za automatsko sušenje.

95
Izbor programa Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao korišćenjem dugme za IZBOR BRZINE
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za CENTRIFUGE ili potpuno izostaviti ako
veš ima posebne programe kako bi želite samo ispuštanje vode.
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
Osetljive tkanine
Brzi program 14 min. / 30 min. / 44 min. Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
Kompletan ciklus (pranje, ispiranje i posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
centrifuga). Ovaj program je posebno tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa
pogodan za slabo zaprljan pamuk i sintetiku. visokim nivoom vode, kako bi se obezbedila
Preporučujemo da na ovom programu najbolja efikasnost pranja.
koristite samo 20% standardne količine
deterdženta kako biste izbegli gubitke. Baby
Ovaj program Vam omogućava da perete garderobu
Beli veš namenjenu bebama podešavanjem programa na
Program osmišljen kako bi Vam omogućio 60°C. Veš će biti higijenski opran, dezinfikovan i
najbolje rezultate pranja. Poslednja centrifuga savršeno čist. Za optimalne rezultate dezinfekcije
sa maksimalnim brzinom omogućava savetujemo Vam da koristite detardžent u prahu.
efikasnije uklanjanje mrlja sa odeće.

Pamuk Vuna/Ručno pranje


Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
zaprljanog pamučnog veša i to je najefikasniji od vune koje su pogodne za pranje u veš
program u pogledu kombinovanja potrošnje mašini, ali i za ručno pranje.
energije i vode za pranje.
SUŠENJE
EcoMix 20°
Ovaj inovativni program omogućava Vam da
zajedno perete različite tkanine i boje, kao što
su pamuk, sintetika i mešovite tkanine na samo UPOZORENJE:
20°C i pruža odlične rezultate pranja. Potrošnja Dispenzeri se koriste za koncentrovane
praškaste deterdžente i tečne
električne energije i vode pri ovom programu je
deterdžente moraju biti uklonjeni iz
manja za 40% u odnosu na konvencionalne
bubnja pre početka programa sušenja
programe, kao što je na primer program za
u mašini za sušenje.
pranje pamuka.

Mešan veš
Bubanj menja smer u toku ciklusa sušenja
Pranje i ispiranje su optimizovani ritmom
okretanja bubnja i nivoom vode. Nežna kako se veš ne bi umrsio. Hladan vazduh
centrifuga osigurava smanjeno formiranje se koristi tokom poslednjih 10/20 minuta
nabora na tkanini. ciklusa kako bi se gužvanje smanjilo na
minimum.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine Mešani veš
centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena Za sušenje sintetike preporučuje se najniža
pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za temperatura, kao i za veš mešovitih vlakana
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan je za (uvek pre sušenja pogledajte etiketu na
ispiranje odeće nakon ručnog pranja. odeći).

96
Pamuk i sušenje ovaj program je idealan za vas.
Za sušenje pamuka i veša od lana uvek Odličan je za 1,5 kg veša (npr. 4 košulje)
preporučujemo najvišu temperaturu sušenja ili malo zaprljane tkanine. Ovaj ciklus će
(uvek pre sušenja pogledajte etiketu na odeći). oprati, isprati i osušiti veš u roku od 1
sata. Preporučujemo Vam da smanjite
Pranje i Sušenje 59 min. dozu deterdženta kada koristite ovaj
Ako ste u žurbi i imate malo veša za pranje program.

SR

97
7. CIKLUS SUŠENJA VEŠA Sintetika: bluze, košulje, kombinezoni
itd napravljeni od sintetike ili poliamida,
l Date indikacije su opšte, s toga je kao i pamuk i sintetičke mešavine.
potrebno malo prakse kako biste postigli
najbolje rezultate sušenja. l Sušite samo prethodno centrifugiran veš.

l Preporučujemo Vam da postavite kraće


vreme sušenja od nazanačenog, kako
l Mašina za pranje i sušenje može osušiti
sledeću vrstu veša:
biste kroz praksu utvrdili nivo potrebne
suvoće veša.
- Najniža temperatura se preporučuje za
l Preporučujemo Vam da ne sušite tkanine mešovite tkanine (sintetika/pamuk) i
koje se lako cepaju, kao što su tepisi ili sintetičke taknine (pogledajte simbol
haljine sa resama, kako ne bi zapušile na programu).
ventilacione odvode.
- Visoke temperature se preporučuju za
l Preporučujemo Vam da veš sortirate na pamuk, peškire, lan, tkanine od
sledeći način: konoplje... (pogledajte simbol na
programu).
- Simboli za sušenje odeće koje ćete
videti na etiketama na odeći
Tokom faze sušenja bubanj će ubrzati
Pogodno za sušenje u mašini za okretanje kako bi optimizovao
pranje/sušenje. efikasnost sušenja.

Pogodno za sušenje u mašini za


pranje/sušenje na visokim teperaturama.
Kako da ispravno osušite veš
Pogodno za sušenje u mašini za
pranje/sušenje na nižim temperaturama.
Vrata mašine su opremljena
posebnom plastikom kako bi se
NIPOŠTO NE sušiti u mašini za
sprečio kontakt sa staklenim vratima
pranje/sušenje.
koja mogu da dostignu visoku
temperaturu tokom ciklusa sušenja.
Ako se na odeći ne nalazi etiketa, Ne smete ukloniti zaštitnu plastiku
odeća nije pogodna za sušenje u tokom normalnog koriščenja mašine.
mašini za pranje/sušenje.

l Otvorite vrata.
- Po veličini i debljini
Uvek kada je kapacitet punjenja za l Napunite mašinu za pranje i sušenje
pranje veći od kapaciteta sušenja, vešom, ali vodite računa da količina veša
odvojite odeću po debljini (npr. peškire za sušenje ne prelazi njen maksimalan
od donjeg veša). kapacitet koji je naveden u tabeli
programa. U slučaju da ima previše veša
- Po vrsti tkanine (npr. čaršava) ili veša koji upija mnogo
Pamuk/lan: peškiri, posteljine od lana, vode (peškiri ili džins), preporučljivo je da
stoljnjaci, salvete... smanjte količinu veša unutar bubnja.

98
l Zatvorite vrata. l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
l Postavite regulator programa na program mašina će biti u pasivnom režimu rada
koji Vam najviše odgovara za sušenje (na nekim modelima, diplej će prikazati
veša. dve linije).

l Izaberite potreban nivo sušenja, odnosno l Sačekajte 2 minute pre nego što otvorite
jedan od 3 automatska programa: vrata i ugasi se lamica za ZAKLJUČANA
VRATA.
Extra dry program (preporučuje se
za veš poput peškira, bade mantila i l Isključite mašinu postavljajući regulator u
kabastog veša). poziciju OFF.

Iron dry program (preporučuje se za l Otvorite vrata i izvadite veš.


veš koji je nakon pranja pogodan za
peglanje).
l Isključite vodu.

SR
Cupboard dry program (preporučuje
se za veš koji će biti odložen bez KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
peglanja). SUŠENJE VEŠA

l Ako želite da izaberete vremenski


l Kako biste poništili program sušenja,
ograničen program sušenja, pritisnite
pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
dugme SUŠENJE dok se ne upali
sekunde.
svetlosni indikator za traženo vreme.

l Proverite da li je otvor za dovod vode


otvoren. UPOZORENJE:
Posle otkazivanja programa sušenja,
faza hlađenja će početi i morate
l Proverite da li je otvor za dovod vode
sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
pravilno postavljen.

UPOZORENJE:
Nemojte sušiti vunenu garderobu i
garderobu sa postavom (npr. jorgane,
postavljenje jakne..) i veoma osetljive
tkanine.

l Pritisnite dugme START/PAUZA.

l Faza sušenja i izabrani program će početi


i raditi do kraja sušenja.

l Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze


hlađenja.

99
8. AUTOMATSKI CIKLUS l Pritisnite dugme START/PAUZA.
PRANJA I SUŠENJA l Regulator programa je u fazi mirovanja
VEŠA na izabranom programu do kraja ciklusa.

Ako kojim slučajem pređete l Na kraju faze pranja diplej će pokazati


maksimalan kapacitet punjenja za preostalo vreme sušenja.
sušenje veša naveden u tabeli
programa, veš neće biti osušen kako l Mašina za pranje/sušenje će tada završiti
treba i ostaće vlažan. ceo program sušenja.

- Pranje l Svetlosni indikator će svetleti i tokom faze


hlađenja.
l Otvorite fioku i sipajte odabrani
deterdžent.
l Kada se ciklus završi, reč "End" (KRAJ)
će se pojaviti na ekranu. Posle 5 minuta
l Pogledajte i odaberite program pranja
mašina će biti u pasivnom režimu rada
prema tabeli i vrsti tkanine koju želite da
(na nekim modelima, diplej će prikazati
operete (npr. veoma zaprljan pamuk) i
dve linije).
podesite regulator na željeni program.

l Regulišite temperaturu pranja ako je l Sačekajte 2 minute pre nego što otvorite
vrata i ugasi se lamica za ZAKLJUČANA
potrebno.
VRATA.
l Pritisnite opcionu dugmad, ako je
potrebno.
l Isključite mašinu postavljajući regulator u
poziciju OFF.
l Proverite da li je voda puštena i da li je
crevo ispravno postavljeno.
l Otvorite vrata i izvadite veš.

- Sušenje l Isključite vodu.


l Izaberite potreban nivo sušenja, odnosno
jedan od 3 automatska programa: KAKO DA PONIŠTITE PROGRAM ZA
SUŠENJE VEŠA
Extra dry program (preporučuje se
za veš poput peškira, bade mantila i l Kako biste poništili program sušenja,
kabastog veša). pritisnite i držite taster SUŠENJE oko 3
sekunde.
Iron dry program (preporučuje se za
veš koji je nakon pranja pogodan za
peglanje). UPOZORENJE:
Posle otkazivanja programa sušenja,
Cupboard dry program (preporučuje faza hlađenja će početi i morate
se za veš koji će biti odložen bez sačekati 10/20 min pre otvaranja vrata.
peglanja).

l Ako želite da izaberete vremenski


ograničen program sušenja, pritisnite
dugme SUŠENJE dok se ne upali
svetlosni indikator za traženo vreme.

100
9. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA

Ako smatrate da Vaša mašina za pranje veša ne radi ispravno, a pre nego što pozovote
ovlašćeni servis, pročitajte niže navedene praktične savete, jer neke probleme možete
rešiti sami.

Problem Mogući uzrok i praktična rešenja


Veš mašina ne Proverite da li je ispravno priključena na električnu mrežu.
radi/ne može da se Proverite da li je uključena.
pokrene Proverite da li je željeni program pravilno odabran i da li se veš mašina
pravilno pokrenula.
Proverite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. lampu)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Voda ne ulazi u Proverite da li je slavina otvorena.
mašinu za pranje Proverite da li je dugme za izbor programa pravilno podešen.

SR
veša
Veš mašina ne Proverite da filter nije začepljen.
ispušta vodu Proverite da odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Proverite da u filteru nema stranih predmeta.
Voda curi na pod To može biti zbog zaptivke između dovodne cijevi i slavine, jače
oko veš mašine stegnite dovodnu cev na slavinu ili zamenite zaptivke.
Veš mašina ne To bi moglo biti iz razloga što voda nije u potpunosti ispražnjena,
centrifugira pričekajte nekoliko minuta.
Napomena: neki modeli veš mašina imaju funkciju potpunog
isključivanja centrifuge.
Prekomerna količina deterdženta može sprečiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Jake vibracije pri Veš mašina nije pravilno izravnata, ako je potrebno podesite okretne
centrifugiranju nožice kako je navedeno u pripadajućem pasusu.
Proverite da li je uklonjena transportna zaštita.
Veš u bubnju nije ravnomerno raspoređen, uredno složite i rasporedite
veš.
Trepti oznaka za Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 or 8 obratite se ovlašćenom servisu.
grešku u radu Greška (error) br. 2, veš mašina ne uzima vodu, proverite da li je
(ERROR) slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 veš mašina ne ispušta vodu, proverite da li
odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u veš mašini, zatvorite dovod vode,
obratite se ovlašćenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite veš mašinu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.

101
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave: Garancija
Proizvod ima garanciju pod uslovima koji
- mutna voda od ispiranja: ova pojava su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
povezana je s ekološkim deterdžentom i uz uređaj. Garantni list mora biti uredno
nema negativni uticaj na delotvornost popunjen i overen kako bi se u slučaju
ispiranja, potrebe pokazao ovlašćenom Candy
servisu. Čuvajte garantni list.
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine, Registrujte Vaš uređaj!
Nemojte gubiti vreme. Registrujte Vašu veš
- pena u vodi nakon poslednjeg mašinu odmah i upoznajte se s
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo pogodnostima na koje imate pravo.
loše/nezadovoljavajuće. Registrujte se na www.registercandy.com
ili pozivom na telefonski broj naveden u
- obilna pena: to se često događa zbog dokumentaciji.
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
eventualne štampane greške u knjižici koju
pomoći za uklanjanje ove pojave.
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
Ako probleme u radu veš mašine ne menjanja njihovih važnih karakteristika.
možete rešiti prema prethodnim uputstvima
ili sumnjate u njenu ispravnost, obratite se
u što kraćem roku ovlašćenom Candy
servisu.

Nakon isteka garancije možete se


registrirovati na Candy servisni sistem kako
biste ostvarili neke besplatne usluge.

Napomena: telefonski pozivi nisu besplatni.


Cena telefonskih poziva zavisi od Vašeg
operateru.

Candy preporučuje da za popravku Vašeg


uređaja uvek zahtevate ugradnju originalnih
rezervnih delova koji se mogu nabaviti u
ovlašćenim servisima.

102
SR

103
Благодаря Ви, за избора на перална ОЕЕО съдържат както замърсяващи
машина Candy. вещества (които могат да доведат до
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, негативни последици за околната среда),
ден след ден, в безопасното пране на така и основни компоненти (които могат да
вашите дрехи, дори на най-деликатните. бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
Можете да регистрирате вашият продукт премахнат и да се депонират правилно
на www.registercandy.com за да всички замърсители, и да се възстановят и
получите бърз достъп до допълнителни рециклират всички материали. Гражданите
услуги единствено запазени за нашите могат да играят важна роля в гарантирането,
най-лоялни клиенти. че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
Внимателно прочетете тези инструкции се следват някои основни правила:
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
поддръжка. (домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
Използвайте пералната машина от общината или от регистрирани компании. В
само, след като прочете внимателно много страни може да има събиране от дома на
тези инструкции. Препоръчваме ви да големи ОЕЕО.
запазите тези инструкции в добро В много страни, когато си купите нов уред,
състояние за всички бъдещи ползватели старият може да бъде върнат на продавача,
на уреда. който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
Моля проверете дали уреда е доставен с вид и има същите функции като закупеното
инструкции за експлоатация, гаранционна оборудване.
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи. Съдържание
Всеки продукт се идентифицира с 16-
цифрен код, наречен сериен номер, 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху 2. ИНСТАЛИРАНЕ
гаранционната карта. Този код е като 3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и 4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
ще ви потрябва, при контакт със
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
сервизният център на Candy.
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
Условия за околната среда 7. СУШЕНЕ
Този уред е маркиран в 8. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА
съответствие с Европейска ПРАНЕ/СУШЕНЕ
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
9. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).

104
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА или са инструктирани относно
БЕЗОПАСНОСТ използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
l Тези уреди са предназначени опасността от изполването му.
да бъдат използвани за домакински Децата не бива да си играят с
и подобни приложения, като уреда. Почистване и поддръжка на
например: уреда да не се извършва от деца.
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда; l Децата трябва да бъдат
- ферми ; наблюдавани за да се уверите,
- от клиенти в хотели, мотели че не играят с уреда.
и други подобни; l Децата на по-малко от 3
- обекти тип легло и закуска. години трябва да се държат
Различното използване на този уред далеч от уреда, и да се
извън домакинското му приложението наблюдават непрекъснато.
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване l Ако захранващият кабел е
от експерт или обучени потребители, повреден, трябва да бъде заменен

BG
не се допуска, дори и в по-горните от производителя, неговият сервиз
приложения. Ако уредът се използва или квалифициран техник.
по начин, несъвместим с употребата l За свързване на уреда с
му за домакински нужди , това може вода, използвайте само
да намали живота на уреда и комплекта маркучи доставен
да анулира гаранцията на с уреда.(Не използвайте стар
производителя. Всяка повреда на комплект маркучи за връзка).
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не l Налаягането на водата трябва
е в съответствие с използването на да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
уреда за домашни цели (дори ако се l Уверетесе,че килима не пречи
намира домашна среда), не се на основата на машината и
приема от производителя, което е в отворите и за вентилация.
пълно съответствие със закона.
l Състояние ИЗКЛ. се постига като
l Този
уред може да се използва от поставите съответната отметка на
деца на възраст от 8 години и контролното копче (програматора)
повече, и от хора с ограничени във вертикална позиция. Всяка
физически, сетивни или умствени друга позиция на контролното
способности, или липса на опит и копче (програматора) определя
познания, само ако се наблюдават машината в състояние ВКЛ.

105
l Крайната фаза на цикъла на l Не сушете неизпрани дрехи
пране и сушене завършва в пералнята със сушилня.
без топлина (цикъл на
l Пране, което са било замърсено с
охлаждане) за да може
вещества, като например олио,
прането да се излезе от
ацетон, алкохол, бензин, керосин,
машината при температура,
препарати за премахване на
която гарантира, че няма да
петна, терпентин, восък трябва
се увреди..
да се измива с топла вода
и с допълнително количество
ВНИМАНИЕ: препарат преди да бъдат изсушено
Никога не спирайте машината в пералната със сушилня.
преди програмата за сушене да l Предмети от пяна каучук
е завършила, освен ако (латекс пяна), шапки за баня,
прането не бъде извадено водоустойчиви тъкани, предмети
бързо и не бъде разпределено с гумена подплата и дрехи
така че топлината де се разсее. или възглавници, снабдени с
подложки от пяна и/или гума не
l След инсталирането уреда трябва да се сушат в машината.
трябва да се постави така, че
контакта му да е достъпен. l Омекотители или подобни
продукти, трябва да се
l Уредът не трябва да се използва, както е посочено в
монтира зад заключваща се, инструкциите на омекотителя.
плъзгаща или врата с панта на
противоположната страна на l Вещи напоени с масло(гориво)
отваряне на машината, по такъв могат да се самозапалват, особено
начин, че да се възпрепятства при излагане на топлинни източници
пълното отваряне на вратата на като пералната със сушилна.
пералня със сушилня. Те стават топли, предизвиквайки
реакция на окисляване в маслото,
l Максималният капацитет на
окисляването създава топлина.
натоварване на сухо пране
Ако топлината не може да се
зависи от модела (вижте отведе, вещите могат да станат
контролният панел).
достатъчно горещи, за да се
l Уредът не трябва да се запалят. Натрупване, подреждане
използва, ако промишлени и съхраняване на дрехи напоени
химикали са използвани за с масло(гориво) създава опасност
почистване му. от пожар.

106
l Ако е неизбежно, тъкани l Уверете се, че няма вода в
съдържащи растителни мазнини барабана преди да отворите
или олио за готвене, или люка.
замърсени от продукти за грижа l За да изключите машината
за косата да се перат в от контакта, не дърпайте
машината, първоначално те захранващият кабел или
трябва да се накиснат и измият с уреда.
топла вода с допълнително
l Не излагайте пералната машина
перилен препарат - това ще се
на дъжд, директна слънчева
намали, но не и елиминира
светлина или природните стихии.
опасността.
l При местене не вдигайте
l Извадете всички предмети от
пералната машина за копчетата
джобовете като запалки и или чекмеджето за препарат; по
кибрити. време на транспортиране, никога
l За да се консултирате с не поставяйте машината върху
продуктовият етикет се люка. Препоръчваме ви двама
обърнете към website на души да повдигат машината.

BG
производителя. l В случай на дефект и/или
Инструкции за безопасност неизправност, изключете уреда,
затворете водната връзка и не
l Преди да почистване и започвайте да поправяте уреда
поддръжка, изключете уреда веднага. Свържете се с
от контакта и спрете оторизираният ни сервизен
захранването му с вода. център и използвайте само
l Уверете се, че електрическата ви оригинални резервни части.
система е заземена. В противен Не изпълненото на тези
случай, потърсете квалифицирана инструкции може да застраши
професионална помощ. безопасността на уреда.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители. Уредът отговаря на
европейските директиви:
ВНИМАНИЕ: l 2006/95/EC (LVD);
водата може да достигне l 2004/108/EC (EMC);
до висока температура, по l 2009/125/EC (ErP);
време на процеса на пране. l 2011/65/EU (RoHS)
и последващите изменения.

107
2. ИНСТАЛИРАНЕ
l Внимателно
срежете поддържащата 1
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч. A A
B
B A
l Развийте двата или четирите A
B B
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.

l Запълнетедупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Акопералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или 2
четирите винта (A) и махнете
подложките (B). A
3
1 2
l Принякои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи. B

ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.

l Закрепетекапака от нагънатия C
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според 3
модела, вижте версия А,В 2 1
или С).

108
Водни връзки 3

l Свържете тръбата за вода с


захранващият кран, използвайте за
отводняване само отводнителната
тръба на пералната машина (фиг. 3).
НЕ ОТВАРЯТЕ СПИРАТЕЛНИТЯ КРАН
В ТОЗИ МОМЕНТ.
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.4): 4
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност. 1
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.

BG
l AQUASTOP (фиг. 5): 5 6
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на B B
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката, A
натиснете заключващото устройство "B". A
l AQUAPROTECT – ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната 7
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на прането се обърнете към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.

Позициониране
min 4 cm
l Поставете пералнята до стената, като
max 100 cm

внимавата де не притиснете или повредите


изходящата тръба. Присъединете тръбата към +2,6 mt
отводнителен канал който трябва да е max min 50 cm
max 85 cm
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).

109
l Нивелирайте уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8: 8
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за A
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината. B
l Включете уреда в контакта.

ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз C
ако се наложи смяна на захранващият кабел.

Чекмедже за препарат 9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3 1
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални 2
добавки, омекотители за дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;

ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
l отделеине "2": за перилния препарат 10
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".

ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
11
В този случай ви препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).

110
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ преди пране за да намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
Съвети за пълнене 50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че: Преди да използвате програма за
- сте махнали от прането метални предмети сушене……
като шноли, карфици, монети и др.; l СПЕСТЕТЕ енергия и време, като
- калъфките на възгллавници са с копчета, изберете висока скорост на
ципове и кукички и те са закопчани,и центрофугиране, за да се намали
дългите връвки на халатите са завързани съдържанието на вода в прането, преди
на възел; да използвате програма за сушене.
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране Следвайте бързото ръководство с
на дрехите препоръка за използване на перилните
- да премахвате всички устойчиви петна, препарати на различните температури.
използвайки специфични препарати. Във всеки случай, винаги четете
инструкциите на перилните препарати за
l Когато перете одеяла, покривки за легла
правилно им използване и дозиране.
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
Когато перете силно замърсено
l При пране на вълнени неща, се уверете бяло пране ви препоръчваме да

BG
че те могат да бъдат прани в перална използвате програма памук на 60°C
машина и са маркирани като “Pure virgin или повече и прах за пране ( усилен )
wool”, “Does not mat” или етикет „Може съдържащ избелващи агенти, така че
да се пере в перална машина“ на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
Полезни предложения за
използване
При пране между 40°C и 60°C
Ръководство за екологично и икономично
използваният препарат трябва да е
ползване на вашият уред. подходящ за типа тъкан и нивото на
Максимализиране размера на прането. замърсяване. Нормалните прахове са
l За да постигнете оптимален разход на подходящи за бели или цветни силно
енергия, вода, препарат и време замърсени тъкани, докато течните
заредете машината с целият и препарати или „запазващи цвета“
капацитет. Пестите до 50% енергия при прахове са подходящи за цветни
пране с пълна машина, вместо пране на слабо замърсени тъкани.
2 пъти с наполовина пълна машина.
Имате ли нужда от предпране? За пране на температура под 40°C
l Само при силно замърсено пране! ви препоръчваме да използвате течни
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5 препарати, на които е написано, че са
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ подходящи за използване при пране
предпране (предварително изпиране) на ниска температура.
при нормално замърсено пране.
Необходимо ли е пране на висока За пране на вълна или коприна
температура? използвайте само препарати предназначени
l Третирайте петната с препарат против специално за тези тъкани.
петна или накиснете упоритите петна

111
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време

Препоръки при премествания


Почистване на чекмеджето за или дълги периоди, в които
препарат машината няма да се използва

l Препоръчваме ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
l Ако машината се съхранява за дълъг
препарат и остатъчни вещества. период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
l За да направите това извадете цялата вода то тръбите.
чекмеджето, почистете с вода и го
поставете обратно. l Изключете машината от контакта.

l Откачете отводнителния маркуч от


Почиствана на филтъра скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален l Закрепете дренажната тръба към
филтър за задържане чужди частици, машината, когато приключите.
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.

l Само за някои модели: издърпайте


маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.

l Преди да развиете филтъра ви


препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.

l Завъртете филтъра обратно на


часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.

l Извадете и почистете; след това го


сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.

l Повторете предишните стъпки в обратен


ред, за да сглобите всички части.

112
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО 6. УПРАВЛЕНИЕ И
ЗА УПОТРЕБА ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране. A

Избор на програма
l Включете машината и изберете
желаната програма. L
l Ако е необходимо настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции. M B

СУШЕНЕ
Ако искате сушенето да започне C D E F G H I
автоматично след прането, изберете
програма за пране изискваща използването
на бутона ИЗБОР НА СУШЕНЕ.
A Програматор за избор на

BG
В противен случай е възможно програмата
за пране да завърши и след това да програмите за пране с позиция
решите относно програмата за сушене и OFF (изключване)
количеството пране за сушене.
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате прането. C Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Съобщение „край“ ще се появи на D Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато E Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
програма за пране свърши.
F Бутон НИВОТО НА
Изчакайте докато индикатора за ЗАМЪРСЕНОСТ
заключена врата изгасне: около 2
минути след края на програмата. G Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете H Бутон ОПЦИИ
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
I Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ
L Цифров дисплей
Техническа информация
Налягане на водата: min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
M Cветлинен индикатор за
Центрофуга (обр.) виж табелката
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката

113
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
ВНИМАНИЕ: OFF.
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди Програматора трябва да бъде
тя калибрира системите си: върнат в позиция "OFF" след края
натискайки дисплея машината на всеки цикъл за пране или когато
няма да може да работи коректно. стартирате следващото изпиране
В този случай, извадете щепсела и преди да изберете и стартирате
повторете операцията. следващата програма.

Отваряне на вратата Бутон СТАРТ/ПАУЗА

Затворете врата ПРЕДИ да изберете


Специално предпазно устройство бутона СТАРТ/ПАУЗА.
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата. l Натиснете за да стартирате избрания
Преди да отворите вратата, цикъл
изчакайте 2 минути, след края на
програмата за пране и да изгасне
светилният индикатор „Заключена Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
врата“. може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.

Програматор за избор на ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ


СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
програмите за пране с позиция (ПАУЗА)
OFF (изключване)
l Натиснете и задръжте бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
Когато програматора се завърти, (някои индикатори ще светнат и
светва дисплея и показва настройките индикатора за оставащото време ще
на избраната програма. започне да мига, което показва, че
За да се пести енергия в края на машината е на пауза).
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте 2 минути докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция l След като сте добавили или махнали
OFF. пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да стартира от там, от където е спряна).
стартирате избраната програма
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана, програматора остава l За да отмените програма, завъртете
неподвижен до края на програмата. програматора на позиция OFF.

114
Бутоните с опциите за пране трябва Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА. l Този бутон ви позволява да
Ако е избрана опция която не е препрограмирате цикъла на изпиране,
съвместима с избраната програма на за да отложите старта с до 24 часа.
пране светлинния индикатор за l За да отложите старта следвайте
опцията ще започне да мига и после следната процедура:
ще изгасне.
- Изберете желаната програма.

Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА - Натиснете бутона веднъж, за да го


активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
l Като натиснете този бутон вие можете
да изберете 1 час отлагане (h01 се
да намалите максималната скорост, а
появява на дисплея); предварително
ако желаете цикъла на центрофугиране
зададеното забавяне се увеличава с
може да бъде отменен.
един час с всяко натискане на бутона,
l За да активирате отново цикъла на докато се появи 24 на дисплея, след
центрофугиране е достатъчно да което натискането на бутона отново
натиснете бутона, докато достигнете ще занули дисплея и ще започне
желаната скорост на въртене. отново.

- Потвърдете натискайки бутона

BG
За да не се повредят тъканите не е
СТАРТ/ПАУЗА (светлината на
възможно да увеличавате скоростта
дисплея ще започне да мига).
на центрофугиране, над автоматично
Обратното броене ще започне и
зададената за всяка отделна програма.
когато свърши програмата ще
започне авоматично.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрофугата без да се поставя l Възможно е да отмените отложен
машината на пауза. старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Машината е снабдена със специален
електронен уред, който прекратява Ако спре ел.захранването докато
центрофугирането, ако товарът е машината работи, специална памет
небалансиран. ще запамети настройките и когато
Това намалява шума и вибрациите, ел.захранването се възобнови,
което увеличава живота на вашата машината ще продължи цикъла на
машина. пране от там докъдето е стигнала.

Бутон НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ


Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Избирайки този бутон имате три нива
l Този бутон ви позволява да променяте на интензивно пране, зависи колко
температурата на програмите за пране. замърсени са тъканите(тази опция
може да се използва само при някои
l Не е възможно до увеличавате програми, както е показано в
температурата над максимално таблицата с програмите).
позволената за всяка специфична
програма, това е направено с цел да l Веднъж избрана индикаторна светлина
запазите тъканите. автоматично ще покаже степента на

115
замърсеност зададена за тази - НОЩЕН ЦИКЪЛ
програма. l Тази опция редуцира средната скорост
на въртене до 400 оборота в минута,
l Избирайки други нива на замърсеност
когато това е приложимо, увеличава
съответният индикатор ще светне.
нивото на водата по време на
изплакване и държи прането накиснато
Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО във вода след последното изплакване,
ИЗПЛАКВАНЕ това предпазва влакната.

l Този бутон Ви позволява да прибавите l По време на фазата, в която водата се


изплаквания в края на програмата за задържа в барабана , съответният
пране. Максималният брой от светлинен индикатор мига, което
допълнителни изплаквания е свързан с показва, че машината е в застой.
избраната програма. l Отменете опцията и в края цикъла ще
l Тази функция е създадена за хора с продължи с центрофуга (чиято скорост
деликатна и чувствителна кожа, за може да редуцирате или отмените
които най-малкият остатък на препарат черз съответният бутон) и фаза на
може да предизвика дразнене или изпразване.
алергия. l Благодарение на електронният контрол,
l Съветваме ви да използвате тази водата в междините фази се изпомпва
функция и за детски дрехи и в безшумно, правейки тази опция много
случаите на много замърсено пране, подходя за пране през нощта.
кога е необходимо използването на
много перилен препарат или при Бутон ИЗБОР НА СУШЕНЕ
пране на хавлиени изделия, чиято
влакна имат тенденция да се задържат
перилен препарат. l При програматор на позиция OFF
натиснете бутона за да изберете
желаната от вас програма за сушене:
Бутон ОПЦИИ индикатор ще светне, за да покаже
резултата на сушене избран всеки път,
Можете да избирате между различни когато натиснете бутона.
опции:
l За да отмените избора си преди да
- ПРЕДПРАНЕ стартирате програмата на сушене,
l Тези опция ви позволява да правите натиснете бутона докато индикатора
предпране и е много полезна при изгасне или върнете програматора в
силно замърсено пране (може да бъде положение OFF.
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с l За да отмените сушенето при вече
програмите). стартирала програма, натиснете и
задръжте бутона за около 3 секунди
l Препоръчваме ви да използвате само докато индикатора за охлаждане
20% от препоръчителните количества, светне.
показани на опаковката на перилния
препарат. l Поради високата температура във
барабана на машината, ви препоръчваме
- ХИГИЕНИЗИРАНЕ да позволите на сушилнята да завърши
l Тази опция се използва за цикъла на охлаждане на прането преди да
хигиенизиране на дрехите, програмата върнете програматора на позиция OFF и
за пране достига температура от 60°C. да извадите прането.

116
Цифров дисплей края на цикъла на пране завъртете
програматора на позиция OFF
(изключено)
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран 2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
за статуса на машината.

2 3 4 5 6 7 11 2

Това показва скоростта на


1 центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
8 9 10
3) ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАНЕ
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
3

1 Това показва температурата на пране на

BG
избраната програма. Температурата
l Тази икона показва затворена врата
може да бъде променяна (където е
позволено) посредством съответният
Затворете врата ПРЕДИ да изберете бутон.
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато бутона СТАРТ/ПАУЗА е
натиснат при машина със затворена
4
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.

Ако врата не е затворена както l Когато е избрана програма дисплея


трябва, индикаторната светлина ще автоматично ще покаже максималната
мига в продължение на около 7 продължителност на цикъла на пране,
секунди, след което командата за което може да варира, в зависимост от
стартиране на програмата ще се избраните опции.
изтрие автоматично. В този случай,
затворете врата и натиснете l След като започне програмата вие ще
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА. бъдете постоянно информиран за
оставащото време до края на
изпирането
l Специално предпазно устройство не
позволява отварянето на врата l Уредът изчислява времето до края на
веднага след края на програмата. избраната програма на базата на
Преди да отворите вратата,изчакайте стандартно натоварване, като по
2 минути, след края на програмата за време на прането уреда коригира
пране и да изгасне светилният времето според размера и състава на
индикатор „Заключена врата“. След прането.

117
l Ако е избрана програма за автоматично l За останалата информация за Wi-Fi
пране / сушене, в края на фазата на системата, има приложено с машината
пране, времето за сушене, което остава специална инструкция за експлатация.
до края ще бъде показано на дисплея.
9) ОТЛОЖЕН СТАРТ
5) СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЕНОСТ

5 { 9

Тава мига когато е зададен отложен


l При вече избрана програма, старт.
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за 10) Kg Check - Проверка на килограмите
тази програма. (функцията е активна само при
програмите Памук и Синтетика )
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.

6) ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ 10

l При началото на програмата, "Kg


Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
{

6 на пране, съответната консумация на


вода и електричество.
Индикатора показва допълнителните
изплаквания избрани чрез съответният l През всяка фаза на пране "Kg Check"
бутон. позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
7) ОПЦИИ през първите минути на прането:

- настройва количеството на водата;

} 7 - определя продължителността на цикъла


на пране;

Индикаторните светлини показват - контролира изплакването според типа


опциите които могат да бъдат избрани на тъканите избрани да бъдат прани;
чрез съответният бутон (ПРЕДПРАНЕ,
- настройва ритъма на ротация на
ХИГИЕНИЗИРАНЕ и НОЩЕН ЦИКЪЛ).
барабана според типа на тъканите;
8) Wi-Fi (само при някои модели)
- разпознава наличието на пяна,
увеличава ако е необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
8
- настройва скоростта на центрофугата
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата според товара, това предпазва от
показва че Wi-Fi системата работи. дисбаланс.

118
11) ИНДИКАТОРИ НА ПРОГРАМИ НА
СУШЕНЕ Уредът изчислява времето до края
на избраната програма, на базата
на стандартно натоварване на
машината, по време на цикъла на
сушене, уредът коригира времето
но програмата, на базата

} 11 количеството и състава на товара.

Индикаторите изобразяват пита на Програми на сушене по време


избраната програма на сушене.

Автоматични програми сушене Те могат да бъдат използвани, за


да изберете времето на сушене.
Екстра сухо програма (препоръчва
се за хавлии, халати или обемисти Фаза на охлаждане
товари).
Включва се във финалния
Сухо за гладене програма период, през последните 10/20
минути на всяка програма на
(остава прането подходящо за
сушене.
гладене).
Полезни съвети

BG
Съхранение в гардероб програма
(за пране което ще бъде прибрано l 30 минутната програма за сушене е
без да бъде гладено). препоръчителна при сушене на малко
количество (под 1 кг) или леко влажно
l Чрез избиране на една от тези пране.
автоматични програми, машината ще l Вашата пералня със сушилня
изчисли необходимото време за сушене завършва автоматично програмата за
и остатъчна влажност на прането, сушене, когато се достигне избраната
в зависимост от натоварването и степен на изсушаване.
избрания тип сушене.
l За правилното функциониране на
l След натискане на бутона уреда, за предпочитане е да не се
СТАРТ/ПАУЗА на дисплея ще се прекъсва фазата на сушене, освен ако
изпише времето за сушене. това е наистина необходимо.

119
Таблица с програми 1
2

kg * TEMP.°C ПРЕПАРАТ
ПРОГРАМА (MAX.)
Препоръчителна Max. 2 1

Бърза 14 Мин. 2) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°

Бърза 30 Мин. 2) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30° 30°

Бърза 44 Мин. 2) 3 3,5 3,5 3,5 3,5 30° 40°

1)
Бели тъкани 2)
6 8 9 10 11 60° 90° ( )

1)
Памук** 2)
6 8 9 10 11 40° 60° ( )

EcoMix 20° 2) 6 8 9 10 11 20° 20°

1)
Смесено 2)
3 4 4,5 5 5,5 40° 60° ( )

Изплакване 2) - - - - - - -

Източване + 2) - - - - - - -
Центрофуга

Деликатно пране 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 40°

1)
Baby (Бебе) 2)
4 5,5 6 6,5 7 60° 60°

Вълнени/Ръчно 2 2 2 2 2 30° 30°

Смесено 3 4 4,5 5 5,5 - -


(сушене)
Памук 4 5 6 7 7 - -
(сушене)
Пране & Сушене
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30° 30°
59 мин.

120
Скоростта на центрофугата също може
променяната за да съвпадне с всякакви
насоки приложени върху етикета на
дрехата или за много деликатни тъкани
да бъде отменена изцяло.Тази опция е
налична с бутона избор на скорост на
центрофугата. Тази функция може да
бъде активирана с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА. Ако етикета не посочва
специфична информация е възможно да
използвате максималните обороти за
съответната програма. Предозиране на
Моля прочетете тези инструкции:
препарата може да доведе до прекомерно
* Максималният капацитет на натоварване
образуване на пяна. Ако уреда засече
на сухо пране зависи от модела (вижте
наличието на много пяна, това може да
контролният панел).
доведе до изключване на фазата на
центрофугиране или до увеличаване на
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ времето за пране и консумацията на вода.
ЗА ИЗПИТАНИЕ (EN 50229 Стандарти)
( ) Само с избрана опция
Пране
ПРЕДПРАНЕ (програми с
Използвайте програма с избрана максимална
налична опция ПРЕДПРАНЕ).

BG
степен на замърсяване, максималната
скорост на центрофугиране и температура от
60°C. Програмата се препоръчва също за (Само за модели с отделение
тест и с по-ниска температура. за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
Сушене имат петна, които изискват
Първо сушене с A кг (товарът се третиране с избелващ препарат,
състои: от калъфки за възглавници и предварителното премахване на
хавлиени кърпи за ръце) избрана е петна може да бъде извършено в
програмата за сушене на памук ( ) пералната машина.
съхранение в гардероб ( ). Поставете препарата в контейнера
за избелващи течни препарати,
Второ сушене с В кг (товарът се който е в улея маркиран с "2" в
състои: от чаршафи и хавлиени кърпи чекмеджето за перилни препарати
за ръце) избрана е програмата за и изберете специалната програма
сушене на памук ( ) съхранение ИЗПЛАКВАНЕ.
в гардероб ( ). Когато тази фаза приключи,
завъртете програмния превключвател
Капацитет A (кг) B (кг) на позиция OFF / изключено/, добавете
(пране) останалите тъкани и продължете с
Първо Второ
(кг) сушене сушене
нормалното изпиране използвайки най-
подходящата програма.
6 4 2
8 5 3
1) За показаните програми можете
да настроите продължителността
9 6 3 и интензитета на прането
10 7 3 използвайки бутона НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
11 7 4
2) Програми за автоматично сушене.
121
Избор на програми Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
За да изперете различни типове платове цинтрофуга. Възможно е да отмените или
и различна степен на замърсяване намалите оборотите на центрофугата с бутона
пералната машина има специфични ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
програми, които да посрещнат всички Деликатно пране
нужди на прането.(вижте таблицата). Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
Бърза 14 Мин. / 30 Мин. / 44 Мин. на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
Пълен цикъл на изпиране (пране, нива на водата за по-добри резултати.
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени Baby (Бебе)
памучни и смесени тъкани. С тази Тази програма ви позволява да перете
програма се препоръчва използването всички бебешки дрехи, получавайки
на само 20% от нормалното използвано перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
количество перилен препарат. настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
Бели тъкани санитаризиране ви препоръчваме да
Направена е за перфектно изпиране. използвате перилен препарат на прах.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване. Вълнени/Ръчно
Тази програма е предназаначена за вълнени
Памук тъкани, които могат да се перат в перална
Тази програма е подходяща за пране на машина или за изделия, които се перат на ръка.
нормално замърсено памучно пране и е най- СУШЕНЕ
ефективната програма за пране на памучни
тъкани, от гледна точна на консумация на
енергия и вода. ВНИМАНИЕ:
дозатори за прах за пране и течни
EcoMix 20° препарати трябва да бъдат извадени
Тази иновативна програма ви позволява да от барабана преди да стартирате
изпирате заедно различни тъкани и програмите за сушене.
цветове, като памучни, синтетика и смесени
тъкани само на 20°C и предоставя чудесно Барабанът променя посоката си на
почистване.Консумацията на тази програма въртене по време на цикъла на сушене,
е 40% по-малка от конвенционалната за да предотврати заплитане на прането.
програма за памук на 40°C. През последните 10/20 минути на сушене
се използва студен въздух, за да се
Смесено минимализира намачкването.
Прането и изплакването са оптимизирани в
ритъма на въртене на барабана и на нивото Смесено
на водата. Нежното въртене, осигурява Ниска температура на програмата на
намалено образуване на гънки в плата. сушене, препоръчва се за синтетични и
смесени тъкани (винаги гледайте етикета
Изплакване на дрехите).
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да Памук
бъдат намалени или изключва с помощта на Висока температура на програмата на
съответния бутон). Тя се използва за сушене, препоръчва се за вълнени и
изплакване на всякакъв вид плат, например ленени тъкани (винаги гледайте етикета
след пране на ръка. на дрехите).

122
Пране & Сушене 59 мин. ризи) или слабо замърсени тъкани, тази
Когато имате само няколко неща за програма ще изпере, изплакне и изсуши
бързо пране и сушене, тази 59 минутна вашето пране за час.
програма е идеална за пестена на Препоръчваме ви да намалите дозата на
време. препарата за пране, когато използвате
Подходяща за лек 1,5 кг товар (напр. 4 тази програма.

BG

123
7. СУШЕНЕ l На сушене могат да се подлагат само
вече центрофугирани дрехи.
l Дадените указания са общи, затова е
необходима известна практика за най- l Машината може да изпълнява
добри резултати на сушене. следните видове сушене:

l Препоръчваме ви да настроите - Ниска температура, програма на


времето за сушене на по-малко от сушене препоръчителна за използване
указаното,когато използвате машината за смесени тъкани (синтетика/памук)
за първи път,за да установите синтетични тъкани ( символ
желаната степен на изсушаване. на програмата).

l Препоръчваме да не сушите материи,


- Висока температура, програма на
които лесно се разнищват, като
сушене препоръчителна за
килими, за да се избегне запушване на
използване за памук, хавлиени
въздуховода.
тъкани, лен, конопени платове и т.н.
( символ на програмата).
l Препоръчваме ви да сортирате
прането според следните методи:
По време на фазата на сушене,
- Според символите за сушене барабана ще се завърти на най-висока
изобразени на етикетите на дрехите скорост за да разпредели товара и да
се оптимизира сушенето.
Подходящ за сушене в сушилня.

Сушене на висока температура.


Правилният начин на сушене
Сушене само на ниска
температура.
Вратата на уреда е снабдена с
НЕ сушете в машина. предпазен щит, за да се
предотврати контакт със
стъклената врата, която може да
Ако няма етикет за сушене, трябва достигне високи температури, по
да се приема че тъканта не е време на цикъла на сушене.
подходяща за сушене в машина. Не е необходимо да се отстранява
предпазният щит от машината по
- Според размер и дебелина време на нормалното и използване.
Всеки път, когато прането е повече от
капацитета на сушене, разделете l Отворете вратата.
дрехите в зависимост от дебелината
(напр. кърпи от тънко бельо). l Заредете с пране, което да не надвишава
максималният товар за сушене отбелязан
- Според типа на плата в таблицата с програмите. В случай
Памучни / ленени: кърпи, памучно на сушене големи или абсорбиращи
трико, покривки за маса и легло. неща (напр. чаршафи, хавлии, джинси)
Синтетика: блузи, ризи, престилки и е препоръчително да намалите
др, изработени от полиестер или количеството на товара за сушене.
полиамид, както и смесени тъкани
памук / синтетика. l Затворете вратата.

124
• Завъртете програматора на по- l Индикатора за програмата на сушене
подходяща програма за сушене на ще свети до стартирането на фазата
вашето пране. на охлаждане, когато ще се включи
съответният индикатор за охлаждане.
l Изберете желаната степен на
изсушаване чрез една от 3 те l Когато програмата завърши на
автоматични програми. дисплея ще се изпише "End". След 5
минути машината ще влезе в режим
Екстра сухо програма (препоръчва готовност (standby) (при определени
се за хавлии, халати или обемисти модели на дисплея ще се покажат две
товари). линии).

Сухо за гладене програма l Преди да отворите вратата изчакайте


(остава прането подходящо за около 2 минути след края на
гладене). програмата и индикатора ЗАКЛЮЧЕНА
ВРАТА да изгасне.
Съхранение в гардероб програма
(за пране което ще бъде прибрано l Изключете машината като завъртите
без да бъде гладено). програматора на позиция OFF.

l Ако искате да изберете програма за l Отворете вратата и извадете прането.


сушене за време, натиснете бутона

BG
ИЗБОР НА СУШЕНЕ докато на l Спрете водата.
индикатора не светне желаното време.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ
l Уверете се, че крана за захранване с
вода е отворен.
l За да отмените програмата за сушене
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
l Уврете се че отвеждащият канал е НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
правилно позициониран.

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: След отмяната на програмата за
Не сушете вълнени дрехи или сушене, ще се стартира програмата
пране със специална подложка за охлаждане и трябва да изчакате
(напр. юргани, ватирани анораци, и 10/20 минути преди да отворите
т.н.) и много деликатни тъкани. Ако вратата.
дрехите са много мокри, заредете
по-малко количество, за да
предотвратите намачкване.

l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.


 
l Фазата на сушене започва с
фиксиране на програматора на
избраната програма до края на
сушенето.

125
8. АВТОМАТИЧНА l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
ПРОГРАМА l Програмата работи с програматор
позициониран неподвижно на
ПРАНЕ/СУШЕНЕ избраната програма до края на цикъла.

Не бива да превишавате l В края на фазата на пране на дисплея


максималният товар пране за ще се покаже оставащото време за
сушене отбелязан в таблицата с сушене.
програмите, в противен случай
сушенето няма да е задоволително. l Пералната със сушилня, тогава ще
завърши цялата програма на сушене.
- Пране
l Отворете чекмеджето за препарат, l Индикатора за програмата на сушене
изберете съответният препарат и ще свети до стартирането на фазата
напълнете правилното количество. на охлаждане, когато ще се включи
съответният индикатор за охлаждане.
l Обърнете се към списъка с програми за
пране в зависимост от типа на тъканите l Когато програмата завърши на
които ще бъдат прани (например много дисплея ще се изпише "End". След 5
мръсен памук) и завъртете програматора минути машината ще влезе в режим
на необходимата програма. готовност (standby) (при определени
модели на дисплея ще се покажат две
l Ако е необходимо настроите линии).
температура на пране
l Преди да отворите вратата изчакайте
l Натиснете бутоните за избор на опции около 2 минути след края на
(ако е необходимо). програмата и индикатора ЗАКЛЮЧЕНА
ВРАТА да изгасне.
l Проврете дали е пуснато захранването
с вода и дали маркуча за отводняване
l Изключете машината като завъртите
е позициониран правилно.
програматора на позиция OFF.
- Сушене
l Изберете желаната степен на l Отворете вратата и извадете прането.
изсушаване чрез една от 3 те
автоматични програми. l Спрете водата.

Екстра сухо програма (препоръчва ОТМЯНА НА ПРОГРАМА ЗА СУШЕНЕ


се за хавлии, халати или обемисти
товари). l За да отмените програмата за сушене
натиснете и задръжте бутона ИЗБОР
Сухо за гладене програма (остава НА СУШЕНЕ за около 3 секунди.
прането подходящо за гладене).

Съхранение в гардероб програма


(за пране което ще бъде прибрано ВНИМАНИЕ:
без да бъде гладено). След отмяната на програмата за
сушене, ще се стартира програмата
l Ако искате да изберете програма за за охлаждане и трябва да изчакате
сушене за време, натиснете бутона 10/20 минути преди да отворите
ИЗБОР НА СУШЕНЕ докато на вратата.
индикатора не светне желаното време.

126
9. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Ако мислите че машината не работи както трябва, се консултирайте с
предоставеното по-долу ръководство с някои практични съвети, как да отстраните
често срещани проблеми.

Проблем Възможна причина и решение


Пералната машина Вижте дали правилно е включена в контакта.
не работи/ не Уверете че е включена.
стартира Проверете дали исканата програма е правилно избрана и дали
машината е стартирана.
Уверете се, че бушона не е гръмнал и контакта работи, тествайте
го с друг уред, например лампа.
Люка на машината не е затворен правилно: отворете и го
затворете тоново.
Пералната машина Уверете се че захранващият кран е отворен.
не се пълни с вода Уверете се че таймера е коректно настроен.
Пералната машина Уверете се че филтъра не е задръстен.
не иска да изпомпи Уверете се че изходящият маркуч не е прегънат.
водата Уверете се че няма предмети във филтъра.
Тече вода на пода Това може да се дължи на теч в уплътнението между кранчето и
около машината захранващата тръба; в този случай го сменете и затегнете
тръбата и кранчето.

BG
Пералната машина Може да се дължи на това че водата в машината не е напълно
не иска да източена: изчакайте няколко минути.
центрофугира Някои модели имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.
Прекомерното количество препарат може да попречи на центрофугата:
намалете количството на препарата при следващо пране.
Има силни вибрации Машината не е напълно нивелирана: нивелирайте крачетата на
при центрофугиране машината.
Уверете се че транспортните скоби са махнати
Уверете се че прането е правилно разпределено.
Ако специфична Ако грешка № 0, 1, 5, 7 или 8 се появи или почне да мига, моля
ГРЕШКА се появи свържете се с оторизираният сервиз
Ако грешка № 2 се появи или мига, машината не се пълни с вода.
Уверете, се че захранващият кран е отворен.
Ако грешка № 3 се появи или започне да мига машината не се
изпразва. Уврете се че канала не е запушен и че източващият
маркуч не е прегънат.
Ако се появи грешка № 4 или започне да мига машината е
твърде пълна.Затворете захранващият кран и се свържете с
оторизираният сервиз.
Ако грешка № 9 се появи или замига, изключете машината,
изчакайте 10-15 сек. И рестартирайте програмата.

127
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните Гаранция
резултати: Този продукт е гарантиран по реда и
условията посочени в гранционата
- отичане на мътна вода при карата на продукта. Гаранционата
изплакване: Този ефект се дължи на карата трябва да бъде надлежно
препарата и няма негативен ефект попълнена и да се пази, така че в
върху ефективността на изплакване. случай на нужда да бъде представена
на оторизираният сервиз на Candy.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите Регистрирайте вашият продукт!
и не променя цветовете. Не губете време. Регистрирайте вашата
машина веднъж и открийте предимствата,
- пяна във водата при последното на които имате право.Открийте как на
изплакване: тава не показва слабо www.registercandy.com или се обадете.
изплакване.

- пяна: Това се дължи на анионните Производителя, не носи отговорност


повърхностноактивни вещества, намиращи за каквито и да било печатни грешки в
се в детергентите, които често е книжката съпътсващта този продукт.
трудно да се отстранят от прането. Също така си запазва правото да
В този случай, не изплаквайте отново прави всякакви промени в своите
за да отсраните този ефект: няма да продукти, които счита за полезни,
помогне без да променят основните им
характеристики.

Ако се появи проблем с и подозирате


неизправност на машината незабавно
се свържете с оторизираният сервиз на
Candy.

Вие също можете да се регистрирате за


сервизен план Candy за да получите
безплатен сервиз и след като изтече
гаранцията.

Внимание: обаждането не е безплатно.

Candy ви препоръчва винаги за


използвате оригинални резервни части,
налични в оторизираният ни сервиз.

128
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- GVWT -
15.08 - 41041679.B - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy