You are on page 1of 116

SK RO HU CS

2

Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat Životní prostředí

CS
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Tento spotřebič je označen v
Váš výrobek můžete zaregistrovat souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
na www.registercandy.com k získání
a elektronických zařízeních (OEEZ).
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a mohou být znova použity. Proto je důležité
pro užitečné tipy ohledně údržby. věnovat těmto spotřebičům zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele. l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný registrovaných podniků.
tento návod, záruční list, adresy servisních
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
středisek a štítek s energetickou účinností.
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
odtokovou hadici a zásobník pracích
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
službu provádí prodejce zdarma.
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16-
místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
2. INSTALACE
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s 3. PRAKTICKÉ RADY
Candy servisním střediskem.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. CYKLUS SUŠENÍ
8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ
9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA

3

pro typické domácí činnosti. dohledem. ztratit právo na záruční opravu. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače l Tento spotřebič mohou používat pračku zapne (pouze pro modely děti od 8 let a osoby se sníženými s knoflíkem programů). musí jej vyměnit výrobce. domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno l Stav vypnutí zajistíte nastavením výrobcem při uplatnění záruky.8 MPa.05 MPa až 0. motelů a jiných ubytovacích zařízení. aby prádlo zůstalo při nebo byly poučeny o bezpečném teplotě. jako aby se zabránilo nebezpečí. dokud nejsou neustále pod − Na farmách. nebo l Konečný cyklus pračky bude bez dostatečných zkušeností a bez ohřevu (cyklus chlazení) znalostí. 4 . prodejnách. l Pokud je poškozený přívodní − V místě pro výdej snídaně. Jakékoliv poškození spotřebiče l Zajistěte.1. pokud jsou pod dohledem k zajištění. Čištění a údržbu l Tento spotřebič je určený pro nesmí provádět děti bez dohledu. uvedenými podmínkami. aby koberec neblokoval vyplývající z použití jiného než dno pračky a větrací otvory. je l Pro připojení vody používejte vyloučeno z výše uvedených pouze hadice dodané se aplikací. kabel. PRAVIDLA Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. kancelářích nebo l Děti do 3 let držte mimo dosah. Pokud nepoužíváte spotřebičem (nepoužívejte staré spotřebič v souladu s výše hadice). Jiné použití tohoto spotřebiče jeho servisní technik nebo mimo domácího prostředí nebo podobně kvalifikovaná osoba. použití v domácnosti a podobných místech: l Nedovolte dětem hrát si se − Zaměstnanecké kuchyně v spotřebičem. ZÁKLADNÍ použití spotřebiče a porozuměly BEZPEČNOSTNÍ možnému riziku. která nepoškodí prádlo. senzorickými nebo mentálními schopnostmi. jiném pracovním prostředí. může se l Tlakvody musí být v rozsahu zkrátit jeho životnost a můžete od 0. fyzickými. je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli. − Klienty hotelů.

prostředku – toto sníží. Prádlo se zahřeje. l Prádloz pěnové gumy (latexová UPOZORNĚNÍ: pěna). pogumované před ukončením cyklu sušení. navštivte stránku výrobce. kerozén. je nutné je nejdříve vyprat v horké vodě l Ve spotřebiči nesušte nevyprané s přidaným množstvím pracího prádlo. alkohol. zvýšit riziko požáru. například v uzamykatelné dveře. CS Nikdy nezastavujte spotřebič voděodolné textilie. l Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů l Po instalaci musíte pračku umístit výrobce těchto prostředků. l Z kapes vyndejte veškeré odstraňovač skvrn. l Pokud látky nevyhnutně obsahují l Spotřebičse nesmí používat. 5 . díly a prádlo nebo polštáře plněné pokud rychle nevyndáte pěnou se nesmí sušit v tomto veškeré prádlo a nerozprostřete spotřebiči. benzin. ale neodstraní nebezpečí. vloženy do spotřebiče. že je úplné otevření dvířek teplo nemůže unikat. l Olejem znečištěné prádlo se může vznítit. vyprat v horké vodě s dodatečným množstvím pracího prostředku l K nahlédnutí popisu výrobku před sušením v sušičce. tak. k rozptýlení tepla. na opačné straně k e spotřebiči oxidace tvoří teplo. zejména při l Spotřebič se nesmí instalovat za vystavení teplu. prádlo se spotřebiče blokované. Hromadění nebo skladování l Maximální kapacita suchého olejem napouštěných látek prádla závisí od modelu (viz může zabránit úniku tepla a ovládací panel). l Prádlo znečištěné látkami jako je olej. nebo byly kontaminovány pokud byly k čištění použity vlasy ošetřujícími výrobky a průmyslné chemikálie. koupací čepice. terpentýn. posuvné sušičce. aby zůstala zástrčka snadno přístupná. aceton. předměty jako jsou zapalovače a vosk a odstraňovač vosku musíte zápalky. olej. zahřeje dostatečně na vznik ohně. Pokud tak. dveře nebo za dveře se závěsy způsobí oxidační reakci oleje.

Umístěním značky na l Při přemisťování nezvedejte produkt deklarujeme na vlastní pračku za ovládací prvky ani zodpovědnost shodu se všemi zásobník pracích prostředků. požadavky EU týkajícími se během přepravy nikdy nepokládejte bezpečnosti. l Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel. zavřete ventil přívodu l Před čištěním nebo údržbou vody a nemanipulujte se pračky odpojte zástrčku od spotřebičem. používejte pouze originální náhradní díly. l Nepoužívejte převodníky. Ihned kontaktujte síťové zásuvky a zastavte nejbližší servisní středisko a ventil přívodu vody. vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely. 6 . l Před otevřením dvířek se ujistěte. zda není v bubnu voda. případě vyhledejte odborný servis. UPOZORNĚNÍ: Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot. Při prostředí. přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům. produktu. které jsou zakotveny v zvedání doporučujeme asistenci legislativě a týkají se daného druhé osoby. Nedodržením l Ujistěte se. l Nevystavujte pračku dešti. zda je elektrický těchto pokynů můžete negativně systém uzemněný. l V případě závady pračku Bezpečnostní pokyny vypněte. V opačném ovlivnit bezpečnost spotřebiče. zdraví a životního pračku otvorem na vozík.

l Překryjte2 nebo 4 otvory použitím dodaných záslepek. UPOZORNĚNÍ: Držte obalové materiály mimo dosah dětí. po prořezání pásků 2 vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby A (A) a sundejte 3 nebo 4 3 podložky (B). nepoškoďte hadice a přívodní kabel. C l Umístěte„polionda“ panel na dno 3 podle obrázku 2 (podle modelu. 1 nebo více podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. B nebo C).2. 7 . l Pokudje pračka určená pro vestavbu. 2 1 zvolte verzi A. Překryjte B otvor pomocí dodaných záslepek. 1 2 l Uněkterých modelů. A A B B A A l Vyšroubujte2 nebo 4 šrouby B B (A) na zadní straně spotřebiče a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B) podle obrázku 1. INSTALACE l Prořízněte spojovací pásky CS 1 hadic.

Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později. Připojte šedou hadici k ventilu studené 1 vody a červenou k ventilu horké vody. A A l AQUAPROTECT . transparentní izolační plášť "B" udrží 7 vodu k dokončení pracího cyklu. 8 . 7). K odšroubování B matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení "B".3) a použijte pouze hadici dodanou s výrobkem (nepoužívejte staré soupravy hadic). l AQUASTOP (obr. 4): nastavení připojení 4 vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie.PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 5): zařízení umístěné na přívodní hadici. l Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí: l HOT&COLD (obr.Připojení vody 3 l Připojte hadici na vodu ke kohoutku (obr.6 mt odpadovému potrubí ve výšce nejméně max min 50 cm 50 cm o průměru větším než je průměr max 85 cm hadice pračky (obr. které zastaví přívod vody v 5 6 případě poškození hadice. 6): Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice "A". Umístění min 4 cm l Postavte pračku ke stěně. v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku "A" a B hadici musíte vyměnit. nepřitlačte ani max 100 cm neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k +2. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice.

Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. B UPOZORNĚNÍ: V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní C středisko. l Spotřebič připojte. škrob. dokud se nedotkne podlahy. 10 l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní praní. K použití jej vložte do části "2". Při některých modelech je dodaná také nádoba na tekuté prací prostředky (obr.otočením matice ve směru hodinových CS ručiček uvolněte šroub. apod. dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11).zajistěte nožičku točením matice. c. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze tekuté prostředky. Zásobník pracích prostředků Zásobník pracích prostředků je rozdělený 9 na 3 části podle obrázku 9: 1 l prostor “1”: prací prostředek pro předpírku. b. UPOZORNĚNÍ: 11 Některé prací prostředky se obtížně odstraňují.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo A snížení. 2 l prostor “ ”:pro speciální aditiva. aviváže..10). pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání. 9 .l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle obrázku 8: 8 a.

jako Následuje rychlá příručka s tipy a jsou mince. vody prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné a pracích prostředků dosáhnete využitím pro barevné látky s vysokým stupněm maximální kapacity pračky. která nabízejí výjimečné l Při praní vlny se ujistěte. prádlo prát v pračce a zda je označené symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá” nebo „Možno prát v pračce“. každém případě si vždy přečtěte pokyny na . Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být Užitečná doporučení pro uživatele druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a Tipy pro ekonomické využití spotřebiče. V volné a dlouhé pásy. pokrývek nebo jiných prádla doporučujeme použít program těžkých tkanin doporučujeme vynechat pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a odstřeďování. ujistěte: . zda lze toto výsledky při středních/vysokých teplotách. doporučeními o použití pracích .ze záclon sundejte kolečka. obsahující bělidla. .3. stáhněte prostředků při různých teplotách. Při praní velmi znečištěného bílého l Při praní koberců. Je potřebná horká voda? l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k Pro praní vlny nebo hedvábí používejte snížení potřeby programu s horkou pouze prací prostředky určené výhradně vodou. Potřebujete předpírku? Pro praní při teplotě pod 40°C l Používejte pouze pro velmi znečištěné doporučujeme použití tekutých pracích prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek. sponky a kolíčky. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné Maximalizujte velikost náplně odolné tkaniny se silným znečištěním. pracím prostředku pro jeho správné použití . stupeň znečištění. Ušetříte až znečištění. prostředků nebo prostředků speciálně vodu a 5 až 15% energie vynecháním označených jako vhodné pro praní při předpírky u běžně znečištěného prádla. běžný prací prostředek (heavy duty). a dávkování. čas. Volbou programu 60°C můžete pro tyto látky. ušetřit až 50% energie. 50% energie praním plné náplně namísto 2 polovičních náplní. zatím co tekuté prací prostředky nebo l Nejlepších výsledků úspory energie.k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky. nízké teplotě. 10 . zavřete zipy.dodržujte upozornění na štítku prádla. PRAKTICKÉ RADY Před použitím sušicího programu… l ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké Vkládání prádla rychlosti otáček odstředění k snížení obsahu vody v prádle před použitím UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se programu sušení.zapněte knoflíky.vyndejte z prádla kovové předměty.

jako jsou knoflíky nebo mince. zasuňte na místo. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr. nepoužívejte drsné prášky. abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv. vypusťte veškerou vodu z trubek. odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby. l Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků. l Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody. l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte Čištění filtru zbytkovou vodu. Čištění zásobníku pracích prostředků Doporučení k přemísťování a l Doporučujeme čistit zásobník pracích dlouhodobému odstavení spotřebiče prostředků. l Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku. několik tipů o přemisťování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsaných níže. vyčistěte pod tekoucí vodou a nevytápěné místnosti dlouhou dobu. l Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů. které mohou ucpat odtokový otvor. l Odpojte pračku od elektrické sítě. alkohol ani rozpouštědla. po skončení jej nasaďte otočením ve směru hodinových ručiček. l K tomu vytáhněte zásobník mírným l Pokud budete skladovat pračku v tahem. 11 . l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici.4. l Vyndejte a vyčistěte filtr. l Po vypuštění připevněte hadici pásem. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ K čištění vnějších částí pračky použijte CS vlhkou utěrku.

G Tlačítko VOLBA TEPLOTY l Vypněte pračku. 12 . A Volič programů s pozicí OFF B Tlačítko START/PAUZA l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte praní.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí: viz štítek se základními údaji. I Digitální displej L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA Technické údaje M Oblast SMART Fi+ Tlak vody: min 0. L l Nastavteteplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možností“. dokud kontrolka ZAMČENÁ ZNEČIŠTĚNÍ DVÍŘKA nezhasne před otevřením F Tlačítko MOŽNOSTÍI dvířek. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO 6.5. E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ Počkejte. Max. I B SUŠENÍ Pokud chcete spustit cyklus sušení automaticky po praní.05 Mpa / max 0. V opačném případě bude možné dokončit praní a pak zvolit program sušení a náplň. H Tlačítko VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného G+H UZAMČENÍ TLAČÍTEK pořadí.8 Mpa Otáčky při odstředění: viz štítek se základními údaji. OVLÁDACÍ PRVKY A STARTU PROGRAMY Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu M vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní. A Volba programu l Zapněte pračku a zvolte požadovaný program. zvolte požadovaný G H E C D F program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ. C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU l Na konci programu se zobrazí zpráva D Tlačítko VOLBA SUŠENÍ / „End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED FUNKCE PÁRY kontrolka.

připojování. Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU Na konci každého cyklu nebo před l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit spuštěním nového cyklu musíte nastavit odložený start pracího cyklu až o 24 hodin. pojistka neumožní otevření dveří pračky. l K zrušení programu nastavte volič l Po zobrazení slova "End" na displeji a programů do pozice OFF. dokud začne Nedotýkejte se displeje během CS fungovat. Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF. l Po volbě programu zůstane volič programů ZRUŠENÍ PROGRAMU do konce cyklu s v nastavené pozici. l K odložení startu postupujte následovně: . zavřete dvířka a stiskněte tlačítko l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte START/PAUZA (program se spustí ve zvolený cyklus. l Poté. zvolený program. až do h24. je hladina vody pod dvířky. l Stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA po dobu asi 2 sekund (některé světelné indikátory a indikátor Volič programů s pozicí OFF zbývajícího času budou blikat – to znázorňuje. neboť spotřebič během prvních sekund kalibruje systém: dotekem displeje nebude spotřebič PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA fungovat správně. co jste přidali nebo odebrali prádlo. Přednastavené odložení se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím tlačítka.Stisknutím tlačítka jednou aktivuje Tlačítko START/PAUZA funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak opětovným stisknutím nastavte 1 Zavřete dvířka PŘED stisknutím hodinové odložení (na displeji se tlačítka START/PAUZA. zda době nečinnosti se úroveň jasu sníží. zmizení ikony zámku je možné dveře l Vyčkejte 2 minuty. zobrazí h01).Nastavte požadovaný program. 13 . . stisknutím začnete opět od nuly. Po otočení voliče programů se rozsvítí l Počkejte. že pračka byla zastavena). V takovém případě POTÉ. volič programů zpět do pozice OFF. zkontrolujte. dokud bezpečnostní otevřít. l Pračku vypněte otočením voliče do pozice OFF. v tomto bodu dalším l Stisknutím spustíte zvolený cyklus. CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN odpojte zástrčku od zásuvky a (PAUZA) opakujte proces. Po stisknutí tlačítka START/PAUZA UPOZORNĚNÍ: spotřebič chvíli čeká. Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v Než otevřete dvířka. abyste zabránili vytečení. fázi. dokud kontrolka ZAMČENÁ displej pro zobrazení nastavení pro DVÍŘKA nezhasne před otevřením dvířek. kde bylo praní přerušeno).

Pokud zvolíte možnost nekompatibilní Po zrušení cyklu sušení začne fáze se zvoleným programem. po praní) je určeno náplně prádla pro sušení uvedenou v k narovnání pomačkání po odstředění. obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušení. v tabulce programů. Po výběru sušícího programu ovládacím knoflíkem dle typu tkaniny je pomocí Pokud nastane výpadek v elektrické síti tohoto tlačítka možné zvolit stupeň během provozu spotřebiče.Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA. se automaticky spustí program. V případě mokrého Nelze překročit maximální kapacitu oblečení (tj. displeji Tento program je vhodný pro syntetické a smíšené oblečení. které automaticky spustí. l Odložený start je možné zrušit otočením l Vybrat pouze sušicí cyklus: programátoru do polohy OFF. který není kompatibilní s automatickým . opakovaně stiskněte tlačítko. . jsou vhodné pro suché nebo mokré oblečení a podle typu tkaniny: Pokud bude vybrán prací program. kontrolka vychladnutí a musíte počkat asi 10/20 minut před otevřením dvířek. dokud se světla nevypnou. Tlačítko přídavných možností musíte zvolit před stisknutím tlačítka UPOZORNĚNÍ: START/PAUZA. vyberte úroveň sušení stiskem tohoto tlačítka. 14 . dosažení optimální úrovně vlhkosti pro snadné žehlení. jinak se prádlo případě suchého prádla napomáhá k neusuší uspokojivě. možnosti bude blikat a pak zhasne. Střední délka. l Chcete-li zrušit cyklus během fáze sušení. l Po zobrazení slova "End" na displeji a zmizení ikony zámku je možné dveře Tlačítko VOLBA SUŠENÍ / otevřít.FUNKCE PÁRY prádla. Na konci pracího Po výběru "SNADNÉ ŽEHLENÍ" zvolte ze programu se zvolený sušicí cyklus tří různých intenzit parních procedur. speciální suchosti (s výjimkou programu sušení paměť uloží zvolený program a po vlny). l Spustí automatický prací / sušící cyklus: Po výběru pracího programu podle typu . FUNKCE PÁRY Je také možné zrušit sušicí cyklus otočením programového voliče do Toto tlačítko umožňuje zvolit mezi dvěma polohy OFF. není možná aktivace této (výchozí volba) P1 se zobrazí na funkce.Snadné žehlení Syntetické/Směsné sušením. Je třeba počkat na konec možnostmi: fáze chlazení (10/20 minut) a na zmizení ikony zámku před otevřením . nebo otočte ovládacím knoflíkem do pozice OFF. stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund. l Chcete-li před začátkem programu zrušit Spustí se odpočítávání a po jeho skončení výběr.VOLBA SUŠENÍ dvířek.

1. v případě suchého prádla napomáhá k dosažení l Ova opcija vam omogućava da uključite optimální úrovně vlhkosti pro snadné pretpranje i posebno je korisna za veoma žehlení. zvýšeni hygieny prádla se zachováním stejné teploty pro celé praní. ve které se pára spustí.Snadné žehlení Bavlna Tlačítko MOŽNOSTI (Pouze tlačítko) P2 se zobrazí na displeji Toto tlačítko umožňuje zvolit různé CS Tento program je navržen pro bavlněné možnosti praní: oblečení. a tím se zvyšuje čisticí účinek. . prací prostředek se zcela rozpustí. 15 .HYGIENE + . kterým mohou ZNEČIŠTĚNÍ zbytky pracího prostředku způsobit podráždění nebo alergie. Tento u některých programů) umožňuje prát v cyklus je vhodný pro suché oblečení. zaprljan veš (može biti korišćena samo na pojedinim programima prikazanim na tabeli programa). jejichž vlákna většinou ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří mají tendenci zadržovat čisticí prostředek. teplotu pracího cyklu. Společně s novým kombinovaným rotačním cyklem Tato funkce je vhodná pro maximálně bubnu oděvy dokonale vyčistí a opláchne. . . uvedených dob trvání programu. nebo pro RYCHLÝ (14/30/44 Min. mnohem větším množství vody. Tlačítko VOLBA TEPLOTY v závislosti na stupni znečištění prádla (lze použít pouze s určitými programy l Toto tlačítko vám umožňuje změnit uvedenými v tabulce programů).STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ Můžete aktivovat pouze při nastavení l Po volbě programu se automaticky teploty 60 °C. pro které je vhodný v důsledku používání většího Tlačítko bude aktivní. l Tato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní intenzity upravující délku programu. v závislosti na zvoleném programu. Střední délka. Tato možnost umožňuje zobrazí čas pro daný program.RYCHLÝ znečištěného oblečení. l Doporučuje se použít tuto funkci pro dětské oblečení a v případě praní silně . Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé možnosti.) program na praní froté tkanin. po praní) je určeno k narovnání . l Stisknutí tohoto tlačítka (k dispozici pouze aby se oblečení mohlo ihned obléci.5 kg náplně. V případě mokrého oblečení (tj.AQUAPLUS ve které je přebytek vlhkosti odstraněn. l Tato funkce byla navržena pro lidi s Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ jemnou a citlivou pletí..Vapore Refresh Oživení prádla párou (stlačení dvou tlačítek) P3 se zobrazí na displeji l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje Tento cyklus umožňuje vyrovnat pokrčené stavite samo 20% preporučene količine oblečení po nošení za pomoci působení deterdženta prikazane na pakovanju. páry. a konečné fáze. Program se skládá z počáteční fáze.PRETPRANJE pomačkání po odstředění. pokud zvolíte množství pracího prostředku.

Digitální displej l Pokud štítek neuvádí konkrétní Indikační systém displeje umožňuje informace. zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit. Tímto způsobem můžete zabránit před nežádoucí změnou programu stisknutím tlačítka během cyklu. dokud se nezobrazí 7 požadované otáčky. pak se příkaz spuštění prádla. 1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA l Otáčky odstředění můžete upravit bez přerušení činnosti pračky. otáčky uvedené v programu.l Teplotu nelze zvýšit nad maximální UZAMČENÍ TLAČÍTEK povolenou hodnotu pro daný program. Tím se sníží hluk a vibrace automaticky zruší. není možné zvýšit otáčky nad maximální povolené programem. můžete uzamknout tlačítka. l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit otáčky odstředění nebo odstředění zcela vyloučit. lze možné použít maximální neustále informování o stavu spotřebiče. může vyloučit fázi odstředění nebo prodloužit trvání l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se programu a zvýšit spotřebu vody. Nadměrné dávkování pracího prostředku Zavřete dvířka PŘED stisknutím může vést k tvorbě velkého množství tlačítka START/PAUZA. l Současným stisknutím tlačítek VOLBA TEPLOTY a VOLBA OTÁČEK l Pokud chcete uskutečnit studené praní. elektronickým zařízením. Pokud spotřebič zjistí nadměrné množství pěny. l K opětovné aktivaci cyklu odstředění stiskněte tlačítko. l Ikona indikuje uzamčená dvířka. ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy nesmí svítit žádný indikátor. V takovém případě spotřebiče a tak se prodlouží i jeho zavřete dvířka správně a stiskněte životnost. pěny. Spotřebič je vybavený speciálním Pokud nejsou dvířka správné zavřená. 16 . opět tlačítko START/PAUZA. 3 1 2 564 8 9 10 Abyste zabránili poškození látky. Tlačítko VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ l Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit opětovným stisknutím stejných tlačítek nebo vypnutím spotřebiče. které brání cyklu kontrolka bude blikat přibližně 7 odstředění v případě nevyváženého sekund. za účelem ochrany tkanin.

v případě potřeby pak zvýší množství vody během máchání. l Spotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě . l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje CS že Wi-Fi systém je v provozu.com. 17 . čímž zabrání nevyváženosti. displeji zobrazí zbyvající doba do konce sušení. .nastaví množství potřebné vody.určí délku pracího cyklu. dokud kontrolka ZAMČENÁ 6) Wi-Fi (pouze u některých modelů) DVÍŘKA nezhasne před otevřením dvířek. která se inteligentní senzor nezváží prádlo a podle může měnit v závislosti od zvolených toho nastaví trvání cyklu.nastaví rychlost odstřeďování podle tlačítek. indikátory nesmí svítit. na http://simplyfiservice.l Počkejte. 3) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY 7) KONTROLKA STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ Zobrazuje nastavenou teplotu praní zvoleného programu. dokud zobrazí dobu trvání cyklu.ovládá máchání podle typu zvolené prané látky.candy-hoover.rozezná přítomnost pěny. 2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ l Veškeré informace o funkcích a Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi programu. kterou lze změnit Světelná kontrolka ukazuje výběr příslušné (pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek. l Pokud je zvoleno automatické . volby. které lze změnit nebo odstředění připojení naleznete v sekci "Download" zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka. 8) Kg Check (funkce je aktivní pouze u některých programů) 4) TRVÁNÍ CYKLU l Během prvních minut cyklu zůstane l Po volbě programu displej automaticky kontrolka "Kg Check" svítit. na konci fáze praní se na prané látky. elektřiny. Pokud chcete provést studené praní. 5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK Indikátor svítí v případě uzamčených . spotřebu vody a přídavných možností. během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně. náplně. .nastaví rytmus rotací bubnu podle typu praní/sušení. l Během každé fáze praní "Kg Check" l Po spuštění programu budete konstantně umožňuje monitorování informací o informováni o zbývající době do konce prádle v bubnu v prvních praní: programu. . standardní náplně.

župany a objemné prádlo). v posledních 10/20 minutách každé fáze SUCHÉ K ŽEHLENÍ sušení. SUCHÉ K ULOŽENÍ 10) KONTROLKY MOŽNOSTI (pro oblečení. které mohou být vybrány pomocí příslušného Můžete je použít pro volbu tlačítka: časovanych programů sušení. Automatické programy sušení EXTRA SUCHÉ Fáze chlazení (vhodné pro ručníky.9) KONTROLKY VOLBA SUŠENÍ Časované programy sušení Ikony zobrazují stupně suchosti. zvolit pomocí příslušných tlačítek. 18 . které lze žehlit). (zanechává prádlo připravené k žehlení). které se nemusí Kontrolky zobrazují možnosti. Zapne se během konečné fáze chlazení.

) neoriginálním. funkcích SMART Fi+ procházením je nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON aplikace v režimu DEMO. baterie. Od té chvíle jej můžete ovládat pomocí příkazů aplikace. zavřít dveře a vybrat pozici SMART Fi+ na přístroji. Použitím Android smartphonu vybaveného Silné obaly nebo metalické nálepky na technologií NFC (Near Field smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit Communication) je proces registrace přenosu dat mezi telefonem a zjednodušen (Rychlá registrace). ovládat na dálku přes aplikaci. V případě potřeby je takovém případě postupujte podle odstraňte. REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI) l Stáhněte aplikaci Candy simply-Fi na Vašem zařízení. aby bylo možné ovládat přístroj vzdáleně prostřednictvím aplikace. a to jak pro tablety i pro Pokud neznáte pozici NFC antény. krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem SMART Fi+ dokud aplikace nepotvrdí Získejte všechny podrobnosti o připojení. Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS. V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO l Otevřete aplikaci. zadní kryt. která vám umožní přístroj SMART Fi+ logu spotřebiče. POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (PŘES APLIKACI) Po registraci přístroje. umístěte a držte jej poblíž loga SMART Fi+ na ovládacím panelu přístroje. smartphony. že je možné přesunout průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje. by mohlo vést k odstranění NFC antény. Nahrazení některých komponentů smartphonu (např. pokud k tomu aplikace vyzývá. nejprve musíte vložit prádlo. atd. Aby byl přenos dat úspěšný. čisticí prostředek. 19 . že NFC anténa CS Tento přístroj je vybaven SMART Fi+ na zadní straně odpovídá pozici technologií. v spotřebičem. vytvořte profil uživatele PŘIPOJENÍ. se s chytrým telefonem kamkoliv. a to díky funkci Wi-Fi. pokynů na displeji telefonu. Následně Vás bude zařízení a zaregistrujte přístroj podle pokynů na informovat o správném výsledku operace displeji zařízení nebo pomocí "Rychlého a oznámí Vám.SMART Fi+ POZNÁMKY: Umístěte smartfon tak. pokaždé když chcete.

5 2. .5 60° program Perfect Rapid 4) 2 2 2. .5 3.5 3 3 3 3. Pokud spotřebič ještě nebyl zaregistrován.5 1.) 2 1 Snadné žehlení 1.5 1. .5 1.5 1.5 - 2) Perfect Mix 4) 3 3 3. . stisknutím tlačítka START/PAUZA na přístroji. .5 3. . .5 5 5 40° Antialergický 4) 4 4 4.5 3.Tabulka programů 1) 1 (MAX. bude spuštěn.5 3.5 4 4 4. .5 2.5 5.5 40° Máchání .5 1.5 40° 2) Bavina** 4) 6 6 7 8 8 9 10 10 90° ( ) Jemné 2 2 2.5 3.5 1.5 2.5 2.5 1.5 2. . .5 2.5 5. .5 1.5 2. cyklus "Automatické čištění" určený k čištění bubnu. - Odčerpání + . .5 1.5 1. 14' 1 1 1 1.5 1.5 1. .5 1. kterou musíte vybrat.5 2.5 - 59 Min.) * 2 PROGRAM (viz ovládací panel) (MAX.5 40° 59 Min.5 2.5 4 4 4.5 1.5 6 6. Pozice.5 2.5 1.5 1.5 3. - Odstředění Vlna/Hedvábí 1 1 1 2 2 2 2 2 30° Vlna 1 1 1 1 1 1 1 1 - (sušení) Směsné 3 3 3.5 1.5 1.5 30° 3) 4) Rychlý 30' 2 2 2.5 6.5 30° 44' 3 3 3. 20 .5 5 5 - (sušení) Bavina 4 5 5 5 6 6 6 7 - (sušení) Praní a Sušení 1. pokud chcete povolit vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace (přes Wi-Fi). .

INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ (REF. s nižší teplotou. 30’ a 44’. na tekuté prací prostředky) maximálními otáčky odstředění a teplotou Pokud pouze několik kusů prádla 60°C. nastavte speciální program Máchání. kterou 7 5 2 lze změnit (pokud je to možné) 8 5 3 pomocí příslušného tlačítka. přidejte bavlny ( ) suché do skříně ( ). 21 . Sušení Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého První sušení s A kg (obsah prádla: v prostoru označeného „2“ polštáře a ručníky) volba programu sušení v zásobníku pracích prostředků a bavlny ( ) suché do skříně ( ). Program doporučen také pro test vyžaduje ošetření bělením. Kapacita A (kg) B (kg) (prádla) První Druhé ( ) Pouze se zvolenou možností (kg) PŘEDPÍRKY (programy s možnou sušení sušení volbou PŘEDPÍRKY). Druhé sušení s B kg (obsah prádla: Po skončení cyklu nastavte volič povlečení a ručníky) volba programu sušení programů do pozice OFF. 6 4 2 1) Po zvolení programu se na displeji 6 5 1 zobrazí doporučená teplota. zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nejvhodnějším programem. Praní Použijte program ** se zvoleným (Pouze pro modely s prostorem maximálním stupněm znečištění. 4) Programy pro automatické sušení. 3) Volbou programu RYCHLÝ na voliči program můžete zvolit CS pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze tří dostupných rychlých programů: 14’. můžete provést odstranění skvrn v pračce. nelze ji však zvýšit nad maximální 8 6 2 povolenou pro daný program. 9 6 3 2) Pro uvedené programy můžete 10 6 4 nastavit trvání a intenzitu praní 10 7 3 pomocí tlačítka STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ. EN 50229 STANDARDY) Přečtěte si tyto poznámky: * Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).

) Mix Power System + Prací cyklus doporučený pro malé náplně a Pračka je vybavena inovativním mícháním mírné znečištění. Je vhodný pro PRÁDLA bavlněné oděvy. Pohyb cyklus a máchání se provádí s maximálním otáčení bubnu a vodní hladiny jsou množstvím vody k zajištění nejlepšího účinku. pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké dostupných programů. Volbou programu RYCHLÝ a prádlo. zbytků pracího prostředku díky vysokému tlaku. Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program Systém poskytuje také "Mix Power Systém +" ohledně spotřeby energie a vody pro praní během máchání. Prací různého typu a barvy dohromady. tak fázi máchání. Tento program provede 3 máchání Díky technologii "Mix Power System +" je s prostředním odstředěním (které lze snížit možná kompletní optimalizace praní. a to jak v průběhu praní. Program dokončí odčerpání a odstředění Nikdy nemíchejte nestálobarevné při maximální rychlosti. nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). zkrácením doby praní. například po ručním praní. přizpůsobení suchému nebo mokrému oblečení. která umožňuje snížit a narovnat záhyby a Tento speciálně navržený program dosahuje ideální vlhkosti pro snadnější zachovává vysoký účinek praní se značným žehlení. Rychlý (14/30/44 Min.Výběr programů Antialergický program Tento program zajišťuje hloubkové čištění. Přesné odstřeďování Máchání zajišťuje snížení tvorby záhybů na oblečení. praní při teplotě 60°C a je navržen pro menší naplnění. Prostřednictvím speciálního tlačítka je Program je navržený pro menší náplň (viz možné zvolit tři různé úrovně intenzity pro tabulku programů). Odstředění lze tkaniny. Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky. Ideální pro citlivou pokožku. UPOZORNĚNÍ: Nové barevné prádlo by se mělo prát Odčerpání + Odstředění zvlášť při prvním praní. Perfect Rapid 59 Min. pro kompletní odstranění bavlněného prádla. Proud vody pod doporučujeme snížit dávkování prostředku. který stupně znečištění obsahuje pračka upravuje teplotu a máchání. Snadné žehlení Tento exkluzivní program používá páru. odstraňuje specifické programy pro splnění každé alergeny a zbytky pracích prostředků. S tímto programem pracího prostředku a vody. a také druhu tkaniny. čímž důkladně odstraní Bavlna nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní. účinnou dezinfekci a antialergické působení K praní různých typů látek a různého díky optimalizovanému cyklu. optimalizovány. zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. za vysokým tlakem stříká směs přímo na účelem úspory. potřeby praní (viz tabulka). 22 . stříkání zajistí penetraci pracího roztoku do hloubky vláken. Jemné Perfect Mix Tento program střídá práci a přestávky a je Tento program umožňuje prát tkaniny vhodný zejména pro praní jemného prádla.

Irsku. prášky a tekuté prací prostředky musíte vyjmout z bubnu před spuštěním program sušení. aby M0000 buben mohl vyschnout. Cyklus je vhodný pro maximální náplň 1 kg (3 svetry). Pokud máte pouze několik kusů prádla k Buben mění směr během cyklu sušení pro praní a sušení. 23 . který suší než hodinu. Pokud spotřebič ještě nebyl zaregistrován.5 vzduch se využívá během posledních 10/20 kg náplň (např. SUŠENÍ Bavlna Program sušení s vysokou teplotou UPOZORNĚNÍ: doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo Dávkovače používané pro koncentrované (viz štítek ošetřování na prádle). doporučujeme snížit dávku pracího snižuje nepříjemné škrábání tkaniny a prostředku. pokud chcete povolit vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace (přes Wi-Fi). tento cyklus vypere. Je doporučeno obrátit oblečení naruby před sušením. Pozice. nechte dvířka přístroje otevřená. Praní a Sušení 59 Min. 4 košile) nebo mírně minut sušicího cyklu k minimalizaci pomačkání. dezinfekci bubnu.Vlna/Hedvábí Směsné Tento program umožňuje jemný prací Program sušení s nízkou teplotou cyklus. stisknutím tlačítka Cyklus pro sušení vlny tohoto spotřebiče START/PAUZA na přístroji. Studený ideální spořič času! Vhodny pro lehkou 1. kterou musíte vybrat. abyste zabránili plytvání. Na konci cyklu certifikovanou ochrannou známkou. Doporučuje se tento cyklus spustit po každém 50. Při použití tohoto programu vlněné oděvy s maximální péčí a jemností. pračce" a prádlo z hedvábí nebo označené jako "Prát jako hedvábí" na štítku látky. znečištěné prádlo. tento 59 minutovy cyklus je ochranu prádla před zamotáním. Vlna vymáchá. praní. likvidaci pachů a že produkty lze prát v pračce v závislosti na prodloužení životnosti přístroje. cyklu "Automatické čištění" a použijte Ve Velké Británii. odstředí a vysuší prádlo za méně Nízkoteplotní sušicí program. zamezuje plstění. že je buben prázdný před spuštěním výrobce tohoto spotřebiče. Délka cyklu závisí na naplnění a odstřeďování SMART Fi+ zvoleného pro praní. Hong Kongu vhodný čistící prostředek pro bubny a Indii je ochranná známka Woolmark praček nebo prací prášek. Ujistěte pokynech na štítku oblečení a prohlášení se. vhodný zejména pro vlněné doporučujeme pro syntetické a směsné CS prádlo označené "Vhodné pro praní v látky (viz štítek ošetřování na prádle). cyklus byl schválen "The Woolmark Company" pro "Automatické čištění" určený k sušení vlněného oblečení za předpokladu.

abyste l Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální přizpůsobili správný stupeň sušení. . NESUŠIT v bubnové sušičce.Podle typu látky (zanechává prádlo připravené k Bavlna/len: ručníky. ručníky nebo džíny) snižte snadno třepí. který chcete: . Sušení při vysoké teplotě. prostěradla) nebo velmi savých materiálů l Nedoporučujeme sušit látky.. 24 . náplň sušení uvedenou v tabulce programů. doporučený pro vlněné tkaniny ( symbol na voli či programů). l Rozdělte prádlo podle následujícího l Otočte volič programů na nejvhodnější postupu: program sušení podle vašeho prádla.Programy sušení s Vysokou teplotou Pokud prádlo neobsahuje informační doporučené pro bavlnu. .Program sušení s Nízkou teplotou doporučený pro směsné látky Sušení pouze při nízké teplotě. Syntetické: blůzy. . CYKLUS SUŠENÍ l Pouze suché odstředěné prádlo. a stolní prádlo. štítek. jako jsou koberce nebo množství náplně. které jsou na l Spotřebič může provést následující typy štítku prádla sušení: . ( pro sušení. ručníky od tenkého spodního objemné prádlo). V případě velkých kusů prádla (např. SUCHÉ K ŽEHLENÍ .Podle velikosti a tloušťky Kdykoliv je náplň větší než kapacita EXTRA SUCHÉ sušení. musí být bráno jako nevhodné len. l Uvedené pokyny jsou obecné. froté ručníky. apod.Podle symbolů sušení. l Zavřete dvířka. jako i (pro oblečení. (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na voliči programů). pracovní oděvy. prádla). proto jsou potřebné určité zkušenosti pro dosažení Správný způsob sušení nejlepších výsledků sušení. které se nemusí bavlna/syntetické směsné. l Doporučujeme volbu kratší doby sušení než je uvedená. z polyesteru nebo polyamidu. rozdělte prádlo podle tloušťky (vhodné pro ručníky. l Otevřete dvířka. l Vyberte stupeň suchosti. konopné látky. ložní žehlení). symbol na voliči programů). župany a (např. bavlna jersey. prádlo s dlouhým vlasem. SUCHÉ K ULOŽENÍ apod..7. abyste zabránili ucpání vzduchových kanálků. košile. při prvním použití. žehlit). které se (např.Program sušení s Nízkou teplotou Vhodné pro sušení v sušičce.

UPOZORNĚNÍ: l Zavřete vodovodní ventil. sušte podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na menší množství oděvů. Po 5 minutách sušení a požadovanou zbytkovou spotřebič přejde do pohotovostního vlhkost. dokud to není nutné. atd. stiskněte tlačítko VOLBA vyšší rychlost k rozložení prádla a SUŠENÍ. příslušné kontrolky. doporučujeme nepřerušovat fázi sušení. l K zrušení programu sušení stiskněte a Pokud jsou oděvy nežehlivé. během cyklu spotřebič upraví Pro správný provoz spotřebiče čas podle velikosti a složení náplně. aby se přibližně 3 sekundy.) a velmi jemné tkaniny.l Pokud chcete zvolit časovany program Během fáze sušení buben zrychluje na sušení. zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna l Vypněte spotřebič nastavením voliče odtoková hadice. programů do pozice OFF. deky. zabránilo pomačkání. Spotřebič vypočítá dobu do konce programu na základě standardní náplně. prošívané ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ bundy. Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut. dokud se nerozsvítí příslušná k optimalizaci výsledku sušení. 25 . l Zkontrolujte. režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. CS kontrolka. Nesušte oblečení se speciálním polstrováním (např. podle prádla a zvoleného sušení. Po zvolení programu sušení vlny není l Kontrolka programu sušení svítí až do možné zvolit určitý stupeň suchosti spuštění fáze chlazení a rozsvícení odlišný od výchozího. l Stiskněte tlačítko START/PAUZA (na UPOZORNĚNÍ: displeji se zobrazí zbývající doba sušení). l Po skončení programu se na displeji l Spotřebič vypočítá potřebnou dobu pro zobrazí nápis "End".

l Stiskněte tlačítko možností (pokud je to l Otevřete dvířka a vyjměte prádlo. župany a Po zrušení programu sušení se spustí objemné prádlo). Po 5 minutách bavlna) a nastavte volič programů na spotřebič přejde do pohotovostního požadovaný program. l Případně nastavte požadovanou teplotu. který chcete: EXTRA SUCHÉ UPOZORNĚNÍ: (vhodné pro ručníky. l Vypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice OFF. SUCHÉ K ŽEHLENÍ (zanechává prádlo připravené k žehlení). stiskněte tlačítko VOLBA PRANÍ/SUŠENÍ SUŠENÍ. režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut. . l K zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na . Pro správný provoz spotřebiče doporučujeme nepřerušovat fázi sušení. (pro oblečení.Sušení přibližně 3 sekundy. l Viz seznam pracích programů podle l Po skončení programu se na displeji prané látky (např. příslušné kontrolky. velmi znečištěná zobrazí nápis "End". l Na konci fáze praní displej zobrazí zbývající dobu sušení. v opačném případě nebudou výsledky sušení uspokojivé.Praní l Kontrolka programu sušení svítí až do l Otevřete zásobník pracích prostředků a spuštění fáze chlazení a rozsvícení naplňte správné množství. SUCHÉ K ULOŽENÍ dokud to není nutné. l Zkontrolujte. Po zvolení programu vlny je k dispozici pouze výchozí stupeň suchosti.8. l Zavřete vodovodní ventil. l Vyberte stupeň suchosti. Nesmíte překročit maximální náplň sušení prádla uvedenou v tabulce l Stiskněte tlačítko START/PAUZA. které se nemusí žehlit). 26 . zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ odtoková hadice. dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka. AUTOMATICKÝ CYKLUS l Pokud chcete zvolit časovany program sušení. nutné). programů.

E4 (s displejem) Příliš pěny a/nebo vody. že vaše pračka nefunguje správně.9. počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka. E3 (s displejem) Pračka nevypouští vodu. kontaktujte autorizované servisní středisko. zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda voda volně odtéká. 27 . Zavřete přívodní ventil. 2 bliknutí LED Zkontrolujte. zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá. Jakýkoliv jiný kód Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. Zkontrolujte. 3 bliknutí LED Zkontrolujte. zda (bez displeje) prádlo nebrání v zavření dvířek. přečtěte si níže uvedenou rychlou CS příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů. Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci). zda je otevřený přívod vody. 4 bliknutí LED Zkontrolujte. (bez displeje) Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí. Spotřebič zapněte a spusťte program. spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. (bez displeje) Zkontrolujte. s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – apod…) Zobrazená chyba Možné příčiny a praktická řešení E2 (s displejem) Spotřebič nemůže napustit vodu. Zkuste vypustit vodu do výlevky. E7 (s displejem) Problém s dvířky. odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně spotřebiče a zkontrolujte. Pokud jsou dvířka blokovaná. Zkontrolujte. HLÁŠENÍ ZÁVADY l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 = E2) l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady. Pokud se závada opět objeví. zda není ucpaný filtr. zda jsou dvířka správně zavřená. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA Pokud si myslíte. zda je filtr čistý a není zablokovaný. chvíli počkejte. 7 bliknutí LED Zkontrolujte. zda jste nepřidali nadměrné množství pracího (bez displeje) prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.

zda je elektrická zásuvka funkční. Pračka neodstřeďuje Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka: Pokoušet o vyvážení prádla. Zkontrolujte možnosti nastavení. které mohou vyloučit odstředění. viz část Error 3. zda jsou odstraněné přepravné šrouby. Může to být z důvodu. Zkontrolujte. háčky. zda není zapnutá. gumové vložky a podložky. Zkontrolujte. Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku. Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady výrobku ze strany výrobce. Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.JINÉ POTÍŽE Problém Možná příčina a praktická řešení Pračka Zkontrolujte. Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte. Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete. uspořádejte jej a restartujte program. Pokud problém trvá. 28 . nefunguje/nespustí se Zkontrolujte. zda je zapnutá. zda pračka není v režimu pauzy. v blízkosti spotřebiče v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil. zda je filtr správně zavřený. prodloužením doby odstředění. výrobce nenese odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek. zda je prádlo vyvážené. knoflíky apod…). Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start. Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte. Zkontrolujte. Ujistěte se. Zkontrolujte. zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince. Silné vibrace/hluk Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí během odstřeďování nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku. Voda na podlaze nebo Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí. že není zcela odčerpána voda: počkejte několik minut. Pokud ne. zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce. nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu. Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na spuštění odstředění.

které jsou k dostání u vašeho vliv na účinek máchání. .pěna ve vodě v posledním máchání: musí být kompletně vyplněný. 29 .Použití ekologických pracích prostředků Pokud problém trvá.bílý prášek (zeolit) na prádle na konci Záruka praní: je to normální. podmínek uvedených na certifikátu dodaném s výrobkem. které nemají negativní náhradní díly. servisního střediska. prášek nebyl Na výrobek se vztahuje záruka dle absorbován látkou a nezmění její barvu. ihned kontaktujte bez fosfátů může způsobit následující: autorizované servisní středisko. CS . které lze těžko odstranit z Výrobce nenese žádnou odpovědnost za prádla.tmavější voda z máchání: je to z důvodu Důrazně doporučujeme používat originální potlačení zeolitů. Také si vyhrazuje právo na máchání k odstranění tohoto efektu: jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek nepomůže to. bez změny jeho základních vlastností. tiskové chyby v návodu dodaném se V takovém případě neprovádějte opakované spotřebičem. Záruční certifikát .bohatá pěna: toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků. . neindikuje to nevyhnutně špatné Uschovejte si jej na bezpečném místě máchání. pro případ požadavky autorizovaného servisního střediska.

30 .

és a Candy Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá. Kérjük. 31 . hogy őrizze meg a kézikönyvet az hulladékokat a lakásokból és az esetleges későbbi tulajdonosok számára. Artalomjegyzék Minden terméket egy egyedi. Az hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb emberek fontos szerepet játszhatnak annak ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő biztosításában. a garanciajeggyel. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS Önnek regisztrálnia kell. néhány alapvető szabály betartása: valamint az eredményes karbantartásra vonatkozó ötletek megismerése érdekében l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ez a kód egyfajta 3. Ez a sorozatszám a készülékre 1. Csak az utasítások figyelmes megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. hogy következményekkel járó) szennyezőanyagokat megbízhatóan segíti majd Önt a és (újrafelhasználható) alapösszetevőket mindennapi mosás során. amíg a dugókat. amelyet 4. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 6. országban a nagyméretű WEEE- Javasoljuk. vagy a termékben található borítékban van elhelyezve. AUTOMATIKUS MOSÓ/SZÁRÍTÓ CIKLUS Berendezések Hulladékairól (WEEE) 9. Sok elolvasása után vegye használatba a mosógépet. ellenőrizze. TELEPÍTÉS ablakrésznél).Köszönjük. Számos országban új készülék vásárlása a szervizközpont címével és az esetén a régit visszaadhatjuk a energiatakarékossági címkével együtt kiskereskedőnek. Fontos. különleges kezelésben részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő Termékét a www. l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt. SZÁRÍTÁSI CIKLUS A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus 8. Biztosak vagyunk abban. hogy a díjmentesen átvennie mindaddig. hogy Candy mosógépet A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen vásárolt. akinek egyedileg kell azt szállították-e le. hogy őrizze meg ezeket az alkatrészeket. hogy a készüléket a jelen használati utasítással. hogy gyorsabban visszanyerése és újrahasznosítása céljából. hogy a WEEE-hulladékok ne szolgáltatásokhoz. váljanak környezeti problémává. az ürítő tömlőt és a folyékony berendezés típusa és funkciója azonos a mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is leszállított berendezés típusával és megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében). KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK Környezetvédelem 7. 5.registercandy. még a kényes tartalmaznak. Javasoljuk. GYAKORLATI TANÁCSOK speciális termékazonosító kártya. háztartási hulladékként. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ragasztott címkére van nyomtatva (az 2. 16 karakterből álló kód azonosít. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA szóló 2012/19/EU európai irányelvnek. otthonokból gyűjtik be. valamint az összes anyag HU címen regisztrálhatja. funkciójával. Nagyon fontos A készülék helyes és biztonságos használata. hogy a WEEE-hulladékok ruhadarabok esetében is. amelyet sorozatszámnak nevezünk. Ellenőrizze azt is.com ártalmatlanítása.

motelek és más ne játsszanak a készülékkel. megengedett mértékben a gyártó nem fogadja el a készülék sérülését l A víznyomásnak 0. személyzeti konyháiban. 32 . vagy egy hasonlóan fent említett alkalmazások esetében képzett személynek kell azt sem megengedett. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI felügyeletben részesülnek vagy SZABÁLYOK útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról. A törvények által használjon régi tömlőkészletet). A gomb bármilyen érzékszervi vagy szellemi képességű. például szakemberek a veszélyek elkerülése érdekében a vagy képzett felhasználók által gyártónak vagy a gyártó hivatalos történő kereskedelmi használata a szervizének. csökkent fizikai. vagy kárát. más helyzete bekapcsolja a illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel mosógépet (csak programozó nem rendelkező személyek. ha gombbal ellátott típusok esetén). hogy gyerekek − szállodák. ha a készülék otthoni l A kikapcsolt helyzet (KI) úgy vagy háztartási környezetben van). irodák és más A tisztítást és a karbantartást nem munkakörnyezetek végezhetik felügyelet nélküli gyerekek. akkor eltérő használata.05 MPa és vagy más jellegű olyan károsodását 0. l Ügyelni kell arra. például: játszhatnak a készülékkel. hogy szőnyeg ne a háztartási használattól eltérő akadályozza a gép alsó részét vagy használat miatt következik be (még ne takarja el a szellőzőnyílásokat. és l A készüléket háztartásokban és megértették a készülék használatában hasonló környezetekben történő rejlő veszélyeket. távol kell tartani a készüléktől. helyzetbe állítjuk.1. − üzletek. Gyerekek nem használatra terveztük. Ha a készüléket kicserélnie. A készülék háztartási környezettől vagy a tipikus háztartási feladatoktól l Ha megsérült a hálózati kábel. − tanyaházakban. lakókörnyezetek ügyfelei által. l Csak a készülékkel együtt akkor az csökkentheti a készülék szállított tömlőkészletet használja élettartamát és érvénytelenítheti a a vízellátás csatlakoztatásához (ne gyártó garanciáját. akkor sem. l Állandó felügyelet hiányában a − „szoba reggelivel” típusú 3 évesnél kisebb gyerekeket környezetekben. nem a fentiek szerint használják. érhető el. amely az otthoni vagy l Ügyeljen arra. hogy a programválasztó l A készüléket csak akkor használhatják gombon lévő jelet függőleges 8 éven felüli gyerekek.8 MPa között kell lennie.

ruhadarabok egymásra helyezése. szárítógép ajtajának teljes nyitását. egymásra halmozása vagy tárolása l A maximális száraz ruhaadag megakadályozhatja a hő távozását. Ha a ellátott ajtó mögé telepíteni. szétszóródjon. vízálló textíliát. az alkalmazott típustól függ ezért tűzveszélyt idéznek elő. tolóajtó vagy olyan csuklópánttal olajban. különösen l A telepítés után a készüléket úgy ha olyan hőforrás hatásának vannak kell beállítani. maradjanak. acetonnal. Az olajjal szennyezett van. ruhadarabok kerüljenek a mosó- szárítógépbe. szárítani. hő nem tud távozni. készült utasítás szerint kell és nem teríti szét őket. l Ha elkerülhetetlen. amely nem károsítja l Nem szabad a szárítógépben habgumit HU őket. Az oxidáció hőt fejleszt. folteltávolítóval. l Az olajjal szennyezett ruhadarabok öngyulladásra hajlamosak. hogy a meleg vízben. csökkenti. zuhanyozószőnyeget. és így akadályozná a mosó. hogy növényi l A készülék nem használható. Ez l A főzőolajjal. hacsak nem veszi ki termékeket az öblítőszerhez gyorsan az összes ruhadarabot. A hozzáférhető legyen. szárítógépet a szárítási ciklus l Azöblítőszereket és a hasonló vége előtt.l A mosó-szárító ciklus befejező viasszal és viaszeltávolítóval része hőfejlesztés nélkül zajlik szennyezett ruhadarabokat a mosó- le (hűtési ciklus) annak szárítógépben történő szárítás előtt biztosítása érdekében. nagy mennyiségű ruhadarabok olyan hőmérsékleten mosószerrel ki kell mosni. a ruhadarabok amely a mosó-szárítógép eléggé átforrósodhatnak ahhoz. 33 . hogy csuklópántjával ellentétes oldalon lángra kapjanak. de nem szünteti meg a benzinnel. vagy ipari vegyszereket használtak a hajápolási termékekkel átitatott tisztításhoz. ruhadarabok felmelegednek és l A készüléket nem szabad zárható oxidációs reakciót indítanak el az ajtó. hogy a hő használni. akkor azokat először l Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat nagy mennyiségű mosószeres a mosó-szárítógépben. kerozinnal. hogy a csatlakozódugó kitéve. alkohollal. veszélyt. mint a mosó-szárítógép. forró vízben kell kimosni. ha vagy főzőolajat tartalmazó. (lásd a kapcsolólapot). gumizott ruhákat FIGYELMEZTETÉS: vagy habgumival töltött párnákat Soha ne állítsa le a mosó. (latexhabot).

más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi hatásának. akkor alkatrészeket használjon. ablakát a szállítókocsira.l Vegyen ki minden tárgyat l A készülék mozgatásakor ne (például öngyújtót. gomboknál vagy a mosószertároló fióknál fogva. l A mosógép tisztítása vagy l Hiba és/vagy hibás működés karbantartása előtt húzza ki a esetén kapcsolja ki a mosógépet. Szállítás közben l A termék-adatlap a gyártó soha ne fektesse a készülék weboldalán tekinthető meg. l Az ablak kinyitása előtt. gyufát) a emelje meg a mosógépet a zsebekből. követelménynek. készülék csatlakozódugóját és zárja el a vízcsapot. hogy a mosógépet két személy Biztonsági utasítások emelje meg. A fenti szakembertől kérjen segítséget. veszélyeztetheti a készülék biztonságát. FIGYELMEZTETÉS: Mosás közben a víz nagyon magas hőmérsékletű lehet. kijelentjük. utasítások betartásának elmulasztása l Ne használjon átalakítókat. ügyeljen arra. hozzá a készülék szakszerűtlen javításához. Vegye fel azonnal a l Gondoskodjon az elektromos kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. Javasoljuk. 34 . Ha a és kizárólag eredeti tartalék rendszer nincs földelve. elosztókat vagy hosszabbító kábeleket. a jogszabályokban meghatározott közvetlen napsugárzás vagy összes európai biztonsági. és ne fogjon zárja el a vízcsapot. hogy ne legyen víz a dobban l A csatlakozódugó kihúzásához A jel terméken történő ne húzza meg a hálózati kábelt elhelyezésével saját felelősségünkre vagy a készüléket. hogy a termék megfelel l Ne tegye ki a készüléket eső. rendszer földeléséről.

és távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet (B) az 1. ábrán látható módon.2. Takarja le a furatokat a borítékban található dugókkal. a B vagy a 2 1 C változatot vegye figyelembe). l Takarja le a 2 vagy 4 furatot a borítékban található dugók felhasználásával. A A B B A l Csavarozza ki a hátoldalon A HU B B lévő 2 vagy 4 csavart (A). hogy ne sérüljön meg a cső és a hálózati kábel. TELEPÍTÉS l Vágjael a csőrögzítő szalagokat. B FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyerekektől! C l Helyezze a polionda lemezt alulra a 2. 35 . ábrán látható módon (a 3 típustól függően az A. 1 vigyázzon. l Beépítettmosógép esetén a csőrögzítő szalagok elvágása után csavarozza ki a 3 vagy 4 csavart (A) és távolítsa el a 3 2 vagy 4 alátétet (B). A 3 l Bizonyos típusok esetében egy 1 2 vagy több alátét beleesik a gépbe: az alátétek kiemeléséhez döntse előre a mosógépet.

Helyezze az elvezető csövet a kádba. A ciklus végén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje céljából. l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több funkcióval rendelkezhetnek:: l HOT&COLD (4 ábra): A nagyobb 4 energiatakarékosság érdekében a vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg vízre állítható be. ha a cső meghibásodik. akkor az 7 áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet. hogy egyes programok csak néhány perccel később indulnak el. vagy ha lehet.VÉDETT VÍZELLÁTÓ CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az elsődleges belső „A” csőből. a piros csövet pedig a 1 meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. csatlakoztassa egy legalább +2. hogy befejeződhessen a mosási ciklus. A mosógép csak hideg vizes csapra csatlakoztatható: ebben az esetben előfordulhat. 36 . min 4 cm hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön max 100 cm meg. Ebben az esetben egy B B piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban. l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön 5 6 kialakított eszköz leállítja a vízáramlást. amelynek az max 85 cm átmérője nagyobb a mosógép csövének átmérőjénél (7 ábra).6 mt max min 50 cm 50 cm magas fali lefolyócsőbe. A l AQUAPROTECT . A szürke csövet a hideg vizes csapra . vigyázzon.A vízellátás csatlakoztatása 3 l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra (3 ábra). A csavaranya kicsavarozásához nyomja meg a „B” A egyirányú zárat. ekkor ki kell cserélni a csövet. Elhelyezés l Igazítsa a mosógépet a falhoz. és ehhez kizárólag a készülékkel együtt szállított csövet használja (a régi csőkészletet nem szabad újra használni).

FIGYELMEZTETÉS: Csak folyékony szereket használjon.l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a 8 ábrán látható módon: 8 a. a keményítő. A csésze fehérítéshez is használható az „Öblítés” program kiválasztásakor. 10 l “2” rekesz: a mosószer számára. helyezze a „2” rekeszbe.Rögzítse a lábat a csavaranya HU becsavarozásával.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a csavar kioldása céljából. az illatanyagok stb. Mosószertároló fiók 9 A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9 1 ábrán látható módon: l “1” rekesz: az előmosószer számára. l “ ”rekesz: a különleges adalékok. FIGYELMEZTETÉS: 11 Bizonyos mosószereket nehéz eltávolítani. amíg rá nem fekszik a padlóra. FIGYELMEZTETÉS: C Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.. amíg az hozzá nem B illeszkedik a mosógép aljához.Fordítsa el a lábat a készülék A megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez. b. számára. Egyes típusokhoz folyékony mosószeres csésze is tartozik (10 ábra). l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját. Ebben az esetben a folyékony mosószer a megfelelő időben kerül be a dobba. Ebben az esetben egy speciális tartály elhelyezését javasoljuk a dobban (a példa a 11 ábrán látható). A mosógép úgy van beállítva. 37 . az 2 öblítőszerek. c. hogy automatikusan adagolja a adalékokat az egyes ciklusokban az utolsó öblítés során. Ha használni szeretné. ha a hálózati kábel cserére szorul.

vegye le a görgőket a függönyökről.folteltávolítóval távolítsa el a makacs történő használatához. húzza meg a laza öveket és hogy a szárítóprogram beindítása előtt a hosszú szalagokat. amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten. Az alábbi rövid útmutató ötleteket . gombostűt. amely megy össze” vagy a „Géppel mosható” olyan fehérítőszereket is tartalmaz. időt. A helyes használat szennyeződéseket. és meg magasabb hőmérsékletű pamutprogramok van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú” és normál (nagy teljesítményű) szimbólummal. energiát TAKARÍTHAT MEG. javasoljuk.3. húzza be válassza a nagy sebességű centrifugálást.olvassa el figyelmesen a ruhadarabok és javaslatokat tartalmaz a mosószer mosására vonatkozó címkéket. a víz. Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat. 38 . címkével.vagy selyem mosáshoz választja ki az előmosást. l Idő. ágytakarók vagy más nehéz mellékelt utasításokat. a mosószer és az míg a folyékony mosószerek vagy a idő legjobb felhasználása érdekében „színvédő” mosóporok az enyhén maximális ruhaadagok használatát szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak. GYAKORLATI Van-e szükség forró mosásra? TANÁCSOK l A forró vizes program használatának elkerülése érdekében kezelje a foltokat folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt Betöltési tanácsok foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt. erősen szennyezett anyagokhoz.és energia-megtakarítás céljából . különböző hőmérsékleti értékeken . szennyezettség mértékének.gombolja be a párnahuzatokat. ügyeljen a következőkre: A szárítóprogram használata előtt… . A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony Van-e szükség előmosásra? hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével l Csak a nagyon szennyezett ruhák ellátott mosószerek használatát javasoljuk. Hasznos tanácsok a felhasználó számára 40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen Útmutató a készülék környezetbarát és meg a textília típusának és a gazdaságos használatához.ne hagyjon fémtárgyakat. és el van-e látva a „Nem mosópor használatát javasoljuk. pénzérmét a ruhákban. anyagok mosásakor javasoljuk a centrifugázás elhagyását. és a megfelelő adagolás érdekében minden esetben olvassa el a mosószerhez l Plédek. vizet és 5-15%-ban kifejlesztett mosószereket kell használni. a zipzárakat. A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes Maximális ruhaadag színtartó. Erősen szennyezett fehér ruhák l Gyapjúmosáskor figyeljen arra. A 60°C-os mosóprogram használatával FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor 50% energia takarítható meg. esetében! Ha az enyhén és az áltagosan szennyezett ruha esetében NEM Gyapjú. akkor azzal kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz mosóport. . l Az energia. például elemet. hogy a mosásakor a 60°C-os vagy annál ruhadarab mosható-e gépben. csökkenjen a kimosott ruha víztartalma.

4. hogy a padló száraz maradjon. l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot. amelyek eltömíthetnék a lefolyót. 39 . l Az összeszereléshez ismételje meg az előző lépéseket fordított sorrendben. vegye ki a dugót. és engedje ki teljesen a vizet egy edénybe. A mosógép mozgatásával és a hosszabb ideig tartó üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban adunk néhány ötletet. l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre: húzza ki a bordázott tömlőt. mossa le folyóvíz alatt. és kerülje a dörzsölő hatású szerek. l A mosógéphez különleges szűrő tartozik. l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy nedvszívó rongyot a szűrő alá. majd pedig tegye vissza a helyére. l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját. és ürítse a vizet egy edénybe. l Fordítsa el a szűrőt balra. l Kapcsolja le a csövet a szíjról. l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet Szűrőtisztítás a szíjjal. az összes vizet a csövekből. A mozgatással és a hosszabb A fiók tisztítása üzemszünettel kapcsolatos javaslatok. A szokásos tisztítás tekintetében a mosógép nem igényel HU különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók rekeszeit és a szűrőt. l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt. l A mosószer és az adalékanyagok l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen felgyülemlésének elkerülése érdekében helyiségben kell tárolni. az alkohol és/vagy a hígítószerek használatát. akkor engedje ki javasoljuk a fiók kitisztítását. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS A mosógép külső részének tisztításához használjon nedves ruhát. például a gombokat vagy a pénzérméket. amely felfogja a nagyobb tárgyakat. hogy függőleges helyzetbe kerüljön. majd pedig jobbra csavarozva tegye vissza a helyére.

Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati feszültség: lásd a géptörzslapot. Ellenkező esetben befejezheti helyzettel a mosást. A Programválasztás l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki a kívánt programot. amíg F OPCIÓK gomb az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik. L l Szükség esetén állítsa be a mosási hőmérsékletet. Ez a rendszer csökkenti az energiafogyasztást. hogy a szárítási ciklus automatikusan megkezdődjön a mosás után. I Digitális kijelző Műszaki adatok L AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa M SMART Fi+ terület Víznyomás: min 0.8 Mpa Centrifugálás: lásd a géptörzslapot. tekintse át a programtáblázatot és tartsa be a G+H GOMBOK LEZÁRÁSA működtetési sorrendet. SZÁRÍTÁS G H E C D F Ha azt szeretné. és nyomja le a kívánt I B „opció” gombot. G HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb l Kapcsolja ki a mosógépet. SZINT gomb Az ajtó kinyitása előtt várja meg. RÖVID FELHASZNÁLÓI 6. és érezhetően lerövidíti a mosási időt is. B START/SZÜNET gomb C KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb l A mosás megkezdéséhez nyomja le a START/SZÜNET gombot. KAPCSOLÓK ÉS ÚTMUTATÓ PROGRAMOK A mosógép automatikusan hozzáigazítja a M vízszintet a szennyes ruha típusához és mennyiségéhez. D SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb / l A program végén az „End” („Vége”) felirat GŐZÖLŐ FUNKCIÓ jelenik meg a kijelzőn. akkor válassza ki a kívánt programot a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ A Programválasztó gomb KI gombbal.5. és azt követően dönthet a szárítóprogramról. 40 . H CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb Bármit is szeretne mosni.05 Mpa / max 0. vagy felgyullad a E GYORS / SZENNYEZETTSÉGI megfelelő LED-égő.

l Várjon 2 percig. vagy egy új mosási ciklus beindításakor a l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes következő program kiválasztása és beprogramozását teszi lehetővé. A START/SZÜNET gomb lenyomása után a készülék csak néhány másodperc elteltével lép működésbe. A programválasztó gombot vissza KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb kell állítani a KI helyzetbe minden egyes ciklus végén. ezáltal a beindítása előtt. Programválasztó gomb KI helyzettel RUHADARABOK BERAKÁSA VAGY KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN (SZÜNET) A programválasztó gomb elfordításakor l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig felgyullad a kiválasztott program tartsa lenyomva a START/SZÜNET beállításait megjelenítő kijelző. mert az első gomb lenyomása ELŐTT. START/SZÜNET gomb FIGYELMEZTETÉS: A csatlakozódugó behelyezésekor Csukja be az ajtót a START/SZÜNET ne érintse meg a kijelzőt. HU esetben húzza ki a csatlakozódugót. ahol abbahagyta). hogy a víz kiömlésének elkerülése érdekében l A kiválasztott ciklus beindításához ellenőrizze. Ebben az beindításához. l A program kiválasztása után a A PROGRAM TÖRLÉSE programválasztó gomb a kiválasztott programon marad a ciklus végéig. amíg a biztonsági berendezés oldja az ajtózárat. végén vagy az inaktív időszakokban hogy a mosógép működése szünetel). és nyomja le a jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót START/SZÜNET gombot (a gép onnan kinyitni. amíg az MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik. Az ajtó kinyitása előtt kérjük. l Az ajtó kinyitása előtt várja meg. ciklus kezdete legfeljebb 24 órával késleltethető. l Csak az "End" szó kijelzőn történő l A ruhadarabok berakása vagy kivétele megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG után csukja be az ajtót. csökken a kijelző fényereje. hogy a vízszint az nyomja le a START/SZÜNET gombot. l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó gomb KI helyzetbe történő elfordításával. fordítsa el a programválasztó gombot KI helyzetbe. másodpercekben a rendszerek beállítását végzi a gép: a kijelző megérintése esetén a gép nem képes l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus megfelelően működni. ajtónyílás alatt van-e. ami azt jelenti. l A program törléséhez állítsa a választógombot a KI helyzetbe. gombot (egyes jelzőlámpák és a Energiatakarékossági okokból a ciklus hátralévő idő jelző villog. folytatja a mosást. 41 . és ismételje meg a műveletet.

kijelzőn). . 42 . késleltetett indítás ismét nullára áll vissza. a készülék speciális miután kiválasztotta a gombbal a memóriája tárolja a kiválasztott ruhaneműnek megfelelő szárító programot.l Az indítás késleltetése az alábbi kívánt mértékét a gomb lenyomásával. Az előre beállított késleltetési idő a gomb minden egyes lenyomásakor 1 órával növekszik Nem lépheti túl a programtáblázatban mindaddig. amely nem l A ciklus szárító fázis közben történő egyeztethető össze a kiválasztott törléséhez nyomja le körülbelül programmal. l A késleltetett indítás a programválasztó gomb KI helyzetbe fordításával törölhető. lámpa el őször villog. szárítás kívánt. lámpák ki nem alszanak. A eljárással végezhető el: mosóprogram végén automatikusan beindul a kiválasztott szárítási ciklus. . Az opciógombokat a START/SZÜNET gomb lenyomása előtt kell kiválasztani. l Ha a program beindulása előtt vissza Megkezdődik a visszaszámlálás. Ha olyan opciót választ. meg a kijelzőn. és az áramszolgáltatás a gomb lenyomásával kiválasztható a helyreállítása után ott folytatja a mosást. Ha a gép működése közben áramszünet l Csak szárítási ciklus: következik be. ezért GŐZÖLŐ FUNKCIÓ körülbelül 10–20 percig várni kell az ajtó kinyitása előtt. . amíg a h24 felirat jelenik jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget. FIGYELMEZTETÉS: SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gomb / A szárítóprogram törlése után a hűtőfázis lép működésbe. majd pedig kialszik. befejeződésekor a program automatikusan nyomja le ismételten a gombot. Ez a gomb két különböző opció közötti választást tesz lehetővé: . A gomb ebben a mert különben a ruha nem kielégítően helyzetben történő lenyomásával a szárad meg.Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a Ha a mosóprogram nem kompatibilis a gombot (h00 felirat jelenik meg a kiválasztott automatikus szárítással.Erősítse meg a beállítást a START/SZÜNET gomb lenyomásával. az 1 órás késleltetés beállításához (h01 felirat jelenik meg a kijelzőn). amelynek szeretné vonni választását. majd pedig nyomja meg ismét akkor ez a funkció nem aktiválható. mértéke (a gyapjúszárító program kivételével). programot. amíg a elindul. alapértelmezettől eltérő ahol abbahagyta. akkor az opciójelz ő 3 másodpercre a gombot.Állítsa be a kívánt programot.SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ l Csak az "End" szó kijelzőn történő l Automatikus mosási/szárítási ciklus: megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG a mosóprogram ruhatípus szerinti jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót kiválasztása után válassza ki a szárítás kinyitni. kérjük. vagy állítsa vissza a programválasztót a KI helyzetbe.

A gőzölő hatásnak köszönhetően ez a ciklus felfrissíti a ruhákat és kisimítja a .ELŐMOSÁS (vagyis mosás után) a centrifugálás utáni gyűrődések kisimítására szolgál. Közepes idő. gőzölő kezelés közül. elérését segíti elő. függően. Nedves ruhák módosítása révén – a mosási intenzitás 3 esetén (vagyis mosás után) a centrifugálás szintje közül lehet választani. . Ez a ciklus tökéletesen tiszta és kiöblített ruhát száraz ruhákhoz használható.át javasoljuk kijelzőn felhasználni. amelyben nagyobb mennyiségű vízben történő távozik a nedvesség a ruhából. . kapunk.AQUAPLUS használat során keletkezett gyűrődéseket. HU . Ez a program szintetikus és kevert l Ezzel az opcióval – a program hosszának anyagokhoz használható.Könnyen vasalható pamut OPCIÓK gomb (csak egy gombnyomás) P2 jelenik meg a kijelzőn Ez a gomb három különböző opció közötti Ezt a programot pamutból készült választást tesz lehetővé: ruhákhoz ajánljuk. 1. mennyire szennyezettek a ruhák száraz ruhák esetében pedig a könnyű (csak a programtáblázatban jelzett vasaláshoz ideális nedvességtartalom néhány program esetében használható). ehhez párosul még a dob forgási ciklusainak kombinált működése. Nedves ruhák esetén . tesz lehetővé. A kijelzett után válasszon három különböző intenzitású. l Ez az opció (csak egyes programok A program egy gőzöléses kezdeti fázisból esetében érhető el) a ruha sokkal és egy befejező fázisból áll. a ruha típusa szerint: . A szárítási ciklus a programválasztó GYORS / SZENNYEZETTSÉGI gomb KI helyzetbe fordításával SZINT gomb törölhető. 43 . és különösen az erősen vasaláshoz ideális nedvességtartalom szennyezett ruhák esetében hasznos elérését segíti elő. három időtartam egyikének a kiválasztását száraz vagy nedves ruhákhoz használható teszi lehetővé. Az ajtó kinyitása előtt meg kell várni a hűtőfázis végét A kiválasztott programtól függően ez a (10–20 perc) és az AJTÓBIZTONSÁG gomb két különböző opció közötti választást jelzőlámpa kikapcsolódását. attól utáni gyűrődések kisimítására szolgál. ahol a A funkció max. így az mosását teszi lehetővé.GŐZÖLŐ FUNKCIÓ A gomb a GYORS (14/30/44 perc) program A "KÖNNYŰ VASALÁS" program kiválasztása kiválasztásakor válik aktívvá. víz betöltésére és ürítésére kerül sor.Könnyen vasalható szintetikus/kevert anyagok l A programválasztás után automatikusan (alapértelmezett választás) P1 jelenik megjelenik a kijelzőn az adott meg a kijelzőn programhoz beállított mosási idő.SZENNYEZETTSÉGI SZINT . Közepes idő. (csak a programtáblázatban jelzett néhány program esetében használható).Gőzöléses frissítés l A mosószeres dobozon ajánlott (két gombnyomás) P3 jelenik meg a mennyiségnek csak a 20%. ezáltal azonnal használatba vehető.5 kg adaghoz használható. száraz l Ez az opció előmosás elvégzését teszi ruhák esetében pedig a könnyű lehetővé.GYORS .

Ha a a szennyeződések még alaposabban készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli. növelni a hőmérsékletet. két gomb egyszerre történő ismételt akkor az adott program maximális lenyomásával. 44 . Így elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem l A gomb lenyomásával csökkenthető a kívánatos változtatások. miközben azonos hőmérséklet akkor kihagyhatja a centrifugálási tartható fenn az egész mosás alatt. fázist. eltávolíthatók. akiknél a legkisebb a programválasztás közben az mosószermaradvány is bőrirritációt vagy automatikusan megengedhető érték allergiát okozhat. és a centrifugálási folyamán véletlenül lenyomunk egy ciklus ki is kapcsolható. Ezzel az opcióval habképződést eredményezhet. HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb A gép speciális elektronikus berendezéssel van felszerelve. ha a mosási ciklusok hőmérsékletet. minden GOMBOK LEZÁRÁSA jelzőlámpának kikapcsolt állapotban kell lennie. . l Ha hideg mosást szeretne végezni. kikapcsolásával. vagy a készülék centrifugálási sebessége alkalmazható. és meghosszabbodik a legnagyobb megengedett érték fölé mosógép élettartama is. amíg el nem éri a mennyiségű mosószer használata beállítani kívánt centrifugasebességet. fölé nem növelhető a fordulatszám. vagy meghosszabbíthatja a program időtartamát és növelheti a vízfelhasználást. l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és a nagyon piszkos ruhadarabok esetében l A centrifugálás ismételt aktiválásához is használni. amely l Ezzel a gombbal lehet változtatni a megakadályozza a centrifugálást. működésének szüneteltetése nélkül módosítható. gombot a kijelzőn. berakott ruhaadag egyenetlenül oszlik el.l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel Az anyagok kímélése érdekében vizsgáltattuk meg. amelyekhez nagy nyomja le a gombot. l A HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS és a CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb 3 másodpercig tartó egyidejű lenyomásával CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb lehetővé válik a billentyűk lezárása. amelyek szövetszálai hajlamosak l A centrifugálási sebesség a gép a mosószer visszatartására. vagy törülközők mosásához ajánlott. Ezáltal csökken a gép által keltett l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a zaj és vibráció. l A gombok lezárása könnyen feloldható a l Ha a címkén nincs különleges információ. szükséges.TISZTASÁG+ Csak 60°C-os hőmérséklet beállítása A mosószer túladagolása túlzott mellett aktiválható. ha a ciklus maximális sebesség.

hogy működik l Az ajtó kinyitása előtt várja meg. a START/SZÜNET látható a kijelzőn. másodpercig tovább villog. és 6) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál) nyomja le a START/SZÜNET gombot.com. automatikusan mutatja a ciklus időtartamát. méretéhez és összetételéhez képest. 3) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK A kiválasztott program mosási hőmérsékletét mutatja. 7 l A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott program végéig tartó időt. majd pedig automatikusan törlődik az indítási utasítás. Csukja be az ajtót a START/SZÜNET gomb lenyomása ELŐTT. Ebben az esetben csukja be rendesen az ajtót. amely a megfelelő keresse fel a "Download" gombbal módosítható vagy kihagyható. majd égve marad. amely a választott opcióktól függően változhat. 45 . 5) SZENNYEZETTSÉGI JELZŐLÁMPA Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva.Digitális kijelző 4) CIKLUSIDŐTARTAM A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást l A program kiválasztásakor a kijelző ad a gép aktuális helyzetéről. l Az automatikus mosás/szárítás választásakor a mosási fázis végén a hátralévő szárítási idő l Ha az ajtó zárva van.candy-hoover. minden jelzőlámpának A jelzőlámpa az adott opció kiválasztását kikapcsolt állapotban kell lennie. AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik. jelzi. 2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG l A Wi-Fi működésével és egyszerű konfigurálására vonatkozó utasításokkal A kiválasztott program centrifugálási kapcsolatos információkért kérjük. majd pedig a ciklus közben 1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA korrigálja az időtartamot a ruhaadag l Az ikon az ajtó zárását jelzi. amely a megfelelő gombbal (ahol 7) GŐZ JELZŐLÁMPA lehet) módosítható. gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy pillanatra felvillan. Ha hideg mosást szeretne végezni. hogy a gombok le akkor a lámpa körülbelül 7 vannak zárva. részt a következő weboldalon: http://simplyfiservice. l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok esetében az ikon azt jelzi. A jelzőlámpa azt mutatja. amíg az a Wi-Fi rendszer. sebességét mutatja. 3 1 2 564 8 9 10 HU l A program beindulása után a gép folyamatos tájékoztatást ad a mosás végéig hátralévő időről.

l A "Kg Check" mindegyik mosási VASALÓSZÁRAZ fázisban lehetővé teszi a dobban lévő (vasalásra kész állapotban hagyja a ruhaadaggal kapcsolatos információk ruhákat). .szabályozza az öblítést a mosáshoz kiválasztásához használhatók. és szükség bekapcsolva.a kiválasztott textiltípushoz beállítja a Hűtőfázis dob forgási ritmusát.beállítja a szükséges vízmennyiséget.a ruhaadagnak megfelelően és a 10) OPCIÓK JELZŐLÁMPÁK kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében A jelzőlámpák azt az opciót mutatják. kiválasztható a megfelelő gombbal.és (törülközőkhöz. nagyméretű ruhadarabokhoz). 46 .meghatározza a mosási ciklus hosszát.8) Kg Check (a funkció csak egyes 9) SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ JELZŐLÁMPÁK programok esetében aktív) A jelzőlámpák a szárítás mértékét mutatják. . figyelemmel kísérését. fürdőlepedőkhöz és áramfogyasztást. kiválasztott textiltípusnak megfelelően. . Időzített szárítóprogramok . és a mosás első SZEKRÉNYSZÁRAZ perceiben: (vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz).érzékeli a hab jelenlétét. Az időzített szárítóprogramok . miközben az Automatikus szárítóprogramok intelligens érzékelő megméri a ruha súlyát. Az utolsó hűtési periódus alatt van . és ennek megfelelően állítja be EXTRA SZÁRAZ a ciklusidőt. l A ciklus első perceiben a "Kg Check" amely a megfelelő gombbal választható ki: jelzőlámpa égve marad. valamint a víz. az egyes szárító esetén öblítés közben növeli a fázisok utolsó 10/20 percében. amely beállítja a centrifugálási sebességet. vízmennyiséget.

vagy eredményéről.) nem eredeti alkatrészekre az NFC antenna sérüléséhez vezethet. a készüléken készüléket az applikációval a képernyőn megjelenő üzenet tájékoztat a művelet megjelenő utasításokat követve. ÉS HELYEZZE A TELEFONT A Szükség esetén távolítsa el azokat. HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEN található SMART Fi+ logó közvetlen közelébe. Egyes alkatrészek cseréje (hátlap. Onnantól az applikáció segítségével tudja irányítani a készüléket. elvenni onnan az okostelefont. és jelzi. stb. amelyet a készülékhez mellékelve talál. NFC-képes készülék esetén okostelefonon lévő fém matricák az összekötés egyszerű – kövesse a befolyásolhatják vagy akadályozhatják a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat gép és a telefon közötti adatátvitelt. mikor lehet használja a "Rövid útmutató"-ot. A vastag telefontokok vagy az Androidos. hogy a A készülék SMART Fi+ technológiájának hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen köszönhetően a készülék Wi-Fi kapcsolaton a készüléken lévő SMART Fi+ logó keresztül irányítható helyzetével. amíg az alkalmazás jelzi a DEMO mód használatával. töltse be a mosószert és öblítőt és a készülék gombját kapcsolja a SMART Fi+ pozícióba. amikor az applikáció erre utasítja. Ehhez a szennyest helyezze a készülékbe. hogy hol helyezkedik el az NFC antenna. kapcsolatot. HASZNÁLAT (APPLIKÁCIÓ) HU l Töltse le Candy simply-Fi applikációt a készülékére. A sikeres adatátvitel érdekében fontos.SMART Fi+ MEGJEGYZÉSEK: Úgy helyezze el okostelefonját. TÁVIRÁNYÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSE (APPLIKÁCIÓVAL) A készülék applikációval való összekapcsolása után a készüléket tudja telefonjáról vagy tabletjéről is irányítani. hozzon létre ALATT A MŰSZERFALON TARTSA új felhasználói fiókot és kösse össze AZ OKOSTELEFONT. 47 . hogy A NÉHÁNY MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET IDEJE l Nyissa meg az applikációt. akkumulátor. forgassa körkörösen az okostelefont a SMART Fi+ logó Ismerje meg a SMART Fi+ funkcióit a fölött. A Candy simply-Fi applikáció Android és iOS operációs rendszerű telefonokra és tabletekre elérhető. Ha nem tudja.

5 - Mosás-Szárítás Kapcsolja a készülék gombját ebbe a pozícióba.5 40° Öblítés .5 6 6.5 4 4 4. .5 1. Ha a készülék még nem lett összekötve az applikációval.5 30° 3) 4) Gyors 30' 2 2 2.5 2. . .5 1.5 2.5 5 5 - (szárítás) Pamut 4 5 5 5 6 6 6 7 - (szárítás) 59 perces 1.5 1. .5 4 4 4.5 2.5 5.5 40° 2) Pamut** 4) 6 6 7 8 8 9 10 10 90° ( ) Finom 2 2 2.5 2. - Centrifugálás Gyapjú/Selyem 1 1 1 2 2 2 2 2 30° Gyapjú 1 1 1 1 1 1 1 1 - (szárítás) Vegyes 3 3 3. az "Auto-Clean" automatikus dobtisztítás programot indítja el.5 - 2) Perfect Mix 4) 3 3 3. miközben a gomb a SMART FI+ pozícióban van.5 2. . .5 1.) 2 1 Könnyű vasalás 1.5 1.5 1. .5 1.5 1. .5 60° Perfect Rapid 4) 2 2 2.5 40° 59 Min.5 1.5 3.5 1.5 2. .5 1.5 3.5 1. .5 3 3 3 3. 48 .5 2. hogy engedélyezze az applikációval való összekapcsolást (Wi-Fi-n keresztül). . a START/SZÜNET megnyomása. - Vízürítés + .5 2.5 3.) * 2 PROGRAM (lásd a kezelőlapot) (MAX. 14' 1 1 1 1.5 1.5 5 5 40° 4) Allergia ellen 4 4 4.5 3.5 3.5 1.5 2. . .Programtáblázat 1) 1 (MAX.5 3.5 2.5 6.5 30° 44' 3 3 3.5 1.5 5. .5 1.5 1.5 1.

akkor a Szárítás foltok előzetes eltávolítását a Első szárítás A kg ruhával (az mosógépben végezhetjük el. behelyezve. amelyeket folyékony fehérítőszerrel kell kezelnünk. 30’ és 44’) a GYORS gombbal. és állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS programot. amely a mosószeres és a „szekrényszáraz“ szárítás ( ) fiók „2” jelű rekeszébe van kiválasztásával. Ennek a Első szárítás B kg ruhával (az adag fázisnak a végén fordítsa a tartalma: lepedők és törülközők) a pamutszárító programválasztó gombot a KI program ( ) és a „szekrényszáraz“ helyzetbe. a kiválasztott maximális szennyezettségi (Csak a folyékony mosószertároló szinttel és maximális centrifugálási sebességgel. olvassa el az alábbi LABORATÓRIUMOK RÉSZÉRE megjegyzéseket: (hivatkozás az EN 50229 szabványra) * A maximális száraz ruhaadag az Mosás alkalmazott típustól függ (lásd a Használja a ** programot 60°C hőmérsékleten. Öntse adag tartalma: párnahuzatok és törülközők) bele a fehérítőszert a folyékony a pamutszárító program ( ) fehérítő-tartóba. kapcsolólapot). rekesszel ellátott típusok esetében) A programot alacsonyabb hőmérsékleten Ha csak kevés ruhadarabon vannak végzett vizsgálathoz is javasoljuk. de a megengedett maximális érték fölé 8 6 2 nem növelhető. 9 6 3 2) A bemutatott programoknál a 10 6 4 SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb 10 7 3 segítségével a mosás időtartamát és intenzitását állíthatja be. 49 . HU 4) Programok automatikus szárításhoz. olyan foltok. tegye be a többi ruhát. TÁJÉKOZTATÁS VIZSGÁLÓ Kérjük. A (kg) B (kg) Mennyiség ( ) Csak az ELŐMOSÁS opció (mosás) Első Második választásakor (ELŐMOSÁS opcióval (kg) szárítás szárítás rendelkezésre álló programok). és szárítás ( ) kiválasztásával. 6 4 2 1) Egy program kiválasztásakor 6 5 1 megjelenik a kijelzőn az ajánlott mosási hőmérséklet. folytassa a normál mosást a legmegfelelőbb programmal. 3) A GYORS program kiválasztásakor a rendelkezésre álló három gyors program egyikét választhatjuk ki (14’. amely a 7 5 2 megfelelő gombbal módosítható 8 5 3 (ha megengedett).

például a kézi mosás után. és Könnyű vasalás csökkentett adagokhoz javasoljuk. mosószer-maradványokat. programnak tekinthető a kombinált energia. nedves ruhákhoz. A programhoz jelentős mértékben csökkenti a mosási időt. Ennél a különleges programnál gőzölő kezelést alkalmazunk. magas vízszinttel történik.Programválasztás Allergia ellen Ez a program mélytisztítást. így a legjobb mosási teljesítmény elérése érdekében Pamut alaposan eltávolítja a szennyeződéseket. és a különböző mértékű szennyeződések eltávolítva az allergén anyagokat és a eltávolításához (lásd a táblázatot). és különösen alkalmas a finom ruhák együttes mosását teszi lehetővé. Ez a különlegesen kialakított program a és ideális nedvességtartalmat alakít ki a kiváló mosóhatás fenntartása mellett vasalás megkönnyítéséhez. amelyek száraz vagy terveztük (lásd a programtáblázatot). vagyis egy A mindennapi mosás elősegítése érdekében a hatékony fertőtlenítő és antiallergiás műveletet mosógép speciális programokkal rendelkezik végez az optimalizált hőmérsékletű ciklusnak a különböző típusú anyagok tisztításához és az öblítő ciklusnak köszönhetően. tartozó gombbal három intenzitási szint A programot csökkentett ruhaadaghoz közül lehet választani. mosóoldat behatolását a szálakba. FIGYELMEZTETÉS: Vízürítés + Centrifugálás Az új színes ruhákat első alkalommal A program leüríti a vizet és maximális elkülönítve kell mosni. Érzékeny bőrűek esetében ideális megoldás. 50 . A Mix Power System + szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében A mosógép a mosószer és a víz innovatív ezzel a programmal csökkenthető a előkeverő rendszerével rendelkezik. A textíliák mosásához.és így a nagynyomású vízsugár hatására teljes vízfogyasztás tekintetében. Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható. a centrifugálás vagy csökkenthető a centrifugálási sebesség. Az alapos centrifugázás a gyűrődések kialakulásának csökkentését biztosítja. fordulatszámú centrifugálást végez. Finom Perfect Mix (Tökéletes vegyes mosás) Ez a program a mosógép működése közben Ez a program különböző fajtájú és színű szüneteket tart. A mosási ciklus első és a gomb megnyomásával három program fázisában a nagynyomású permet segíti elő a közül választhatunk ki egyet. A A nem színtartó anyagokat soha nem CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gombbal kiiktatható szabad összekeverni. gombbal csökkenthető vagy kihagyható). Felhasználható MOSÁS pamutruhákhoz. A GYORS program kiválasztásával keveréket a ruhára. illetve a ruha fajtájához Gyors (14/30/44 perc) igazíthatók. A legjobb eredmények dob forgó mozgása és a vízszint optimális a elérése érdekében a mosás és az öblítés mosási és az öblítési fázisban egyaránt. és a A rendszer a "Mix Power System +" pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb technológiát az öblítés során is biztosítja. Kis adagokhoz és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. Ez a program az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására alkalmas. mértékben távoznak a mosószermaradványok. amely lehetővé teszi Perfect Rapid 59 perc a gyűrődések csökkentését és kisimítását. 60 °C hőmérsékleten. Egy megszokott módon használt mosószer nagynyomású vízsugár közvetlenül permetezi a mennyisége. A Öblítés "Mix Power System +" technológiának Ez a program három öblítést végez közepes köszönhetően lehetőség van a mosás teljes centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő optimalizálására.

a centrifugálást és a érdekében a készülék hűvös levegőt használ szárítást. mielőtt elindítja az "Auto-Clean" ruhadarabokon lévő címke.5 kg-os a forgási irányt. hogy engedélyezze az centrifugálási sebességtől függ. készülék tisztítására alkalmas tisztítószert. A túlfogyasztás elkerülése a szárítási ciklus utolsó 10/20 percében. Írországban. ciklust csak az applikáció segítségével tudja elindítani. Ez a kis. érdekében javasoljuk. Ajánlott minden 50-ik mosási ciklus után használni. hogy ennél a Gyapjú programnál csökkentse a mosószer Alacsony hőmérsékletű szárító program. azzal a feltétellel. Ha a készülék még nem lett összekötve az applikációval. Ebben az esetben a mosási használható (3 gyapjúpulóver). hogy a ruhadarabok ne adagokhoz (például 4 inghez) vagy enyhén gubancolódjanak össze. A program fertőtleníti a Woolmark Company is jóváhagyta a dob belsejét.Gyapjú/Selyem Vegyes Ez a program finom mosási ciklust tesz Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot lehetővé. az öblítést. 1. hogy a elő. hogy a dob belseje üres termékek mosása és szárítása a legyen. miközben a gomb a SMART FI+ pozícióban van. A szárítás előtt célszerű kifordítani a ruhadarabokat. különösen alkalmas a „Géppel szintetikus és kevert szálas anyagokhoz mosható” gyapjúszövetből. A szárítóprogramok megkezdése előtt ki kell venni a dobból a koncentrált 59 perces Mosás-Szárítás mosóporokhoz és a folyékony Ha csak néhány ruhadarabot szeretne mosószerekhez használt adagolókat. A program befejezése után nyissa ki a Hongkongban és Indiában a Woolmark készülék ajtaját. selyemként” címkével ellátott ruhadarabok számára. Az Egyesült Királyságban. és ezáltal a szennyezett ruhadarabokhoz alkalmas szárítás is egyenletesebb lesz. gyapjúruhák gondos és körültekintő szárításához ideális. hogy a dob megfelelően védjegy tanúsító védjegynek minősül. A ciklus nem egészen egy óra alatt végzi el a gyűrődések minimálisra csökkentése mosást. Pamut SZÁRÍTÁS A magas hőmérsékletű szárítóprogramot HU pamutból és vászonból készült anyagokhoz ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési FIGYELMEZTETÉS: útmutató címkét). akkor ez az 59 perces ciklus ideális időtakarékos A szárítási ciklus folyamán a dob váltogatja programnak számít. a START/SZÜNET megnyomása. az "Auto-Clean" automatikus dobtisztítás A készülék gyapjúszárító ciklusát a The programot indítja el. Az időtartam az adag Kapcsolja a készülék gombját a SMART nagyságától és a mosásnál kiválasztott FI+ pozícióba. illetve a programot és használjon megfelelő. A ciklus applikációval való összekapcsolást (Wi-Fi-n legfeljebb 1 kg-os kis adagokhoz keresztül). mennyiségét. M0000 tudjon kiszáradni. eltávolítja a kellemetlen gépben mosható gyapjútermékek szagokat és a készülék tartósságát segíti szárításához. csökkenti a SMART Fi+ bolyhosodást és az összetapadást. 51 . Figyeljen arra. gyorsan kimosni és megszárítani. a készülékgyártó utasításai szerint történik. valamint a ajánljuk (mindig nézze meg a kezelési selyemből készült vagy a „Mosás útmutató címkét).

A ruhadarabok kezelési útmutató vagy erősen nedvszívó anyagok (például címkéjén látható szimbólumok törülközők.. Nagyméretű anyagok (például lepedők) . ügyelve arra. Ha a ruhadarabon nincs kezelési útmutató címke.A magas hőmérsékletű szárítóprogramot Ha a ruhaadag nagyobb a szárítógép pamuthoz. magas l Fordítsa el a programtárcsát a ruhának legjobban megfelelő szárítóprogramra.Méret és vastagság szerint . hogy az alábbi módszer l Tegye be a ruhákat. poliamidból készült blúz. mértékét. . l Javasoljuk. frottírtörülközőhöz. l Az első használat alkalmával a megadottnál rövidebb szárítási idők beállítását javasoljuk. pamut-jersey. overall stb. akkor azt kell .Anyagtípus szerint Pamut/vászon: törülköző. Szárítógépben csak alacsony l A mosó-szárítógép az alábbi szárítási hőmérsékleten szárítható. ( szimbólum a programtárcsán). l Nyissa ki az ajtót.7. valamint a pamut és a szintetikus anyagok keverékei. Szárítógépben történő szárításra l Csukja be az ajtót. ágynemű és asztalterítő. . farmernadrágok) esetében szerint célszerű az adag méretét csökkenteni. lenvászonhoz. Szárítás gépben. hogy szerint válogassa szét a ruhákat: ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális szárítható ruhamennyiséget. SZÁRÍTÁSI CIKLUS . hőmérsékleten. l A légcsatorna eltömődésének elkerülése A helyes szárítási mód érdekében ne szárítson gyorsan kopó anyagokat. Javasoljuk válogassa szét a ruhadarabokat (például a törülközőket az alsóneműtől). módokra alkalmas: NEM szárítható géppel. hogy megállapíthassa a szárítás kívánt l Csak előzetesen kicentrifugázott ruhaneműt szabad szárítani. alkalmas. hogy a ruhadarab gépi kevert anyagokhoz (szintetikus/pamut) szárításra nem alkalmas. akkor vastagság szerint kenderszövethez stb.Az Alacsony hőmérsékletű szárítópotrogram. l Az itt megadott tájékoztató általános jellegű. 52 . például pokrócot vagy bolyhos ruhákat. kapacitásánál. ing. gyapjúruhákhoz ajánlott ( szimbólum a programtárcsán). ezért a legjobb szárítási eredmények Szintetikus anyagok: poliészterből vagy eléréshez bizonyos gyakorlatra van szükség. és szintetikus anyagokhoz javasoljuk ( szimbólum a programtárcsán).Az alacsony hőmérsékletű szárítóprogramot feltételezni.

és vegye ki a ruhákat. ruhaadag nagyságának és a kiválasztott szárítási típusnak megfelelően kiszámítja l Nyissa ki az ajtót. nem gyullad a kívánt időjelző lámpa. üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a kijelzőn két sor látható). l Ha időzített szárítóprogramot szeretne l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég. 53 . választani. és SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot. akkor a gyűrődések elkerülése ajtó kinyitása előtt. l Zárja el a csapot. A szárítási ciklus alatt a dob nagyobb fordulatszámra gyorsul fel a ruhaadag elosztása és a szárítási teljesítmény SZEKRÉNYSZÁRAZ optimálissá tétele céljából. ezért Ha a ruhákat facsarás nélkül kell körülbelül 10/20 percig várni kell az szárítani.l Válassza ki a szárítás elérni kívánt mértékét: A szabványos adag alapján a készülék kiszámítja a kiválasztott EXTRA SZÁRAZ program végéig tartó időt. FIGYELMEZTETÉS: Ne szárítson különleges párnázású ruhadarabokat (például paplant. A készülék megfelelő működése érdekében ne szakítsuk meg a szárítási l Nyomja le a START/SZÜNET gombot (a ciklust. hacsak az nem feltétlenül hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn). amíg fel fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa. l A program befejeződésekor az "End" A gyapjúszárító program választásakor ("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. (vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz). hűtőfázis lép működésbe. majd pedig (törülközőkhöz. akkor addig nyomja le a amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis. FIGYELMEZTETÉS: steppelt anorákot stb. érdekében kisebb mennyiséget tegyen be a gépbe. l Ellenőrizze. időtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest. fürdőlepedőkhöz és a ciklus közben korrigálja az nagyméretű ruhadarabokhoz). szükséges. a szárításhoz szükséges időt és a szükséges maradó nedvességet. l Az egyik automatikus program l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó kiválasztásával a mosó-szárítógép a KI helyzetbe fordításával. hogy a csap ki van-e nyitva és a kifolyócső megfelelően van-e A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE elhelyezve.) vagy finom A szárítóprogram törlése után a textíliát. VASALÓSZÁRAZ HU (vasalásra kész állapotban hagyja a ruhákat). l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot. 5 nem lehet az alapértelmezettől eltérő perc elteltével a készülék készenléti szárítási fokot választani.

és öntsön be megfelelő fel nem gyullad a megfelelő jelzőlámpa. Nem lépheti túl a programtáblázatban jelzett maximális szárítható l Nyomja le a START/SZÜNET gombot. fürdőlepedőkhöz és hűtőfázis lép működésbe. amíg fel nem gyullad a kívánt időjelző lámpa. és fordítsa el üzemmódra vált át (bizonyos típusoknál a a választógombot a kívánt programra. A gyapjúprogram választásakor csak az alapértelmezett szárítási szint érhető el. hacsak az nem feltétlenül SZEKRÉNYSZÁRAZ szükséges. érdekében ne szakítsuk meg a szárítási ciklust.8. körülbelül 10/20 percig várni kell az ajtó kinyitása előtt. l A mosási fázis végén a hátralévő szárítási idő látható a kijelzőn. és mosószert. hogy a csap ki van-e nyitva A SZÁRÍTÓPROGRAM TÖRLÉSE és a kifolyócső megfelelően van-e elhelyezve. l Ellenőrizze. VASALÓSZÁRAZ (vasalásra kész állapotban hagyja a A készülék megfelelő működése ruhákat). l A szárítóprogram törléséhez nyomja le és körülbelül 3 másodpercig tartsa lenyomva a SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot. mennyiséget. akkor addig nyomja le a SZÁRÍTÓ CIKLUS SZÁRÍTÁSVÁLASZTÓ gombot. l Zárja el a csapot. válassza ki a amíg meg nem kezdődik a hűtőfázis. és vegye ki a ruhákat. AUTOMATIKUS MOSÓ/ l Ha időzített szárítóprogramot szeretne választani.Mosás l A szárítóprogram jelzőlámpa addig ég. l A program befejeződésekor az "End" l A kimosandó textíliának megfelelően ("Vége") szó jelenik meg a kijelzőn. l Nyissa ki az ajtót. l Nyissa ki a fiókot. 5 (például nagyon piszkos pamut) tekintse perc elteltével a készülék készenléti át a mosóprogramok listáját. l Nyomja le az opciógombokat (ha szükséges). ezért nagyméretű ruhadarabokhoz). (vasalás nélkül elteendő ruhadarabokhoz). 54 . ruhamennyiséget. KI helyzetbe fordításával. l Szükség esetén állítsa be a mosási l Kapcsolja ki a gépet a programválasztó hőmérsékletet. kijelzőn két sor látható). . .Szárítás l Válassza ki a szárítás elérni kívánt mértékét: FIGYELMEZTETÉS: EXTRA SZÁRAZ A szárítóprogram törlése után a (törülközőkhöz. mert különben a ruha nem szárad meg megfelelően.

hogy az elvezetőtömlő nincs-e meghajolva. csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből. hogy nem tömődött-e el a szűrő. Ellenőrizze. (kijelző nélkül) Ha beszorult az ajtó. húzz ki a kábelt a hálózati aljzatból. hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel. amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához. (kijelző nélkül) meggörbülve vagy eltömődve. (kijelző nélkül) meggörbülve vagy eltömődve. Ellenőrizze.) Jelzett hiba Lehetséges okok és gyakorlati megoldások E2 (kijelzővel) A gép nem tud vizet beszívni. hogy nyitva van-e a vízcsap. 55 . hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel foglalkozó részt). várjon 2-3 percet. A LED-jelzők 7 Ellenőrizze. kapcsolja ki a mosógépet. hogy mosógépe nem működik megfelelően. hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva. hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem felvillanása mosógéphez készült terméket. vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal. húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból. A LED-jelzők 4 Ellenőrizze. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA Ha úgy véli. Zárja el a vízcsapot. és ellenőrizze. A LED-jelzők 3 Ellenőrizze. felvillanása hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását. Próbálja meg a mosogatóba vezetni a vizet. ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2) l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi. HIBAJELENTÉS l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy programot. hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer. és várjon egy percet. amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb. felvillanása Ellenőrizze. A LED-jelzők 2 Ellenőrizze. (kijelző nélkül) E7 (kijelzővel) Ajtóprobléma. felvillanása Ellenőrizze. és akadálymentesen folyik-e el a víz. és nyissa ki újra az ajtót. HU amennyi a hibakód. E4 (kijelzővel) Túl sok a hab és/vagy a víz. E3 (kijelzővel) A mosógép nem engedi le a vizet. Egyéb kódok Kapcsolja ki a mosógépet. hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e. Ha a hiba továbbra is fennáll.9. tekintse át az alábbi rövid útmutatót.

hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt csavarokat. Ügyelje arra. és lenyomta-e az indítógombot. hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti a mosógép körül tömítésnél. olvassa el a 3-as számú hibával foglalkozó részt. A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás megkezdését. hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot. hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja be újra. hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció. hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség hallható centrifugálás esetén állítsa be közben a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint. Ellenőrizze.EGYÉB RENDELLENESSÉGEK Probléma Lehetséges okok és gyakorlati megoldások A mosógép Ellenőrizze. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a csatlakozást. gumidugókat és távtartókat. hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék. gombok stb. Lehet. Ellenőrizze. hogy centrifugál a mosógép: • a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az adagot. hogy nem távozott az összes víz a mosógépből: várjon néhány percet. hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő. hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva. 56 . és indítsa be újra a programot. A mosógép nem A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat. Ez amiatt fordulhat elő. hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Díj számítható fel. hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban. vegye ki. Erőteljes rezgés / zaj Lehet. a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása okozta. nem indul be Ellenőrizze. Víz folyt ki a padlóra Lehet. • csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra terjed ki. nem működik/ Ellenőrizze. ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső hibája. ellenőrizze egy másik készülékkel. majd tegye vissza a ruhadarabokat. például egy lámpával. hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba. Ha egyenetlen a ruhaeloszlás. amelyek módosítják a centrifugálást. Ellenőrizze. • a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást. Ha a probléma továbbra is fennáll. Ellenőrizze. hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat. hogy be van-e kapcsolva a mosógép. Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze. kapcsok. Ellenőrizze.). Győződjön meg arról.

A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
mosószerek használata az alábbi hatásokkal készülék hibás működésére gyanakszik,
járhat: haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
alkatrészeket használjon, amelyek a
tulajdonítható, amelyek nincsenek
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
kedvezőtlen hatással az öblítés

HU
hatékonyságára.
Garancia
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás A termékre a mellékelt garanciajegyen
végén: ez normális jelenség, a port nem található kikötésekkel és feltételekkel
nyeli el az anyag, és nem változik meg az terjed ki a garancia. A garanciajegyet
anyag színe sem. megfelelő módon ki kell tölteni és
meg kell őrizni, hogy szükség
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez esetén bemutathassa a hivatalos
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge Ügyfélszolgálatnak.
minőségű az öblítés.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
- erőteljes habzás: ez gyakran a termékhez mellékelt füzetben előforduló
mosószerekben található anionos nyomdahibákkal kapcsolatban. Ezen
felületaktív anyagok miatt következik be, kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából. megváltoztatása nélkül – fenntartja a
Ebben az esetben ne végezzen újabb termékek szükség szerinti módosításának
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni. jogát.

57

58

Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să Reciclarea produsului
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele Acest aparat este marcat în
delicate, zi de zi. conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
Vă puteți înregistra produsul pe echipamente electrice şi electronice
www.registercandy.com pentru un acces (DEEE).
mai rapid la servicii suplimentare rezervate DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli. avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
Citiți cu atenție acest manual pentru important ca DEEE să facă obiectul unui
utilizarea corectă și în siguranță a produsului

RO
tratament special, pentru a se îndepărta şi
și pentru sugestii privind mentenanța lui colecta corespunzător toate substanţele poluante
eficientă. şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
Folosiți mașina de spălat doar este esenţial să se respecte următoarele reguli
după ce ați citit cu atenție aceste de bază:
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
acest manual la îndemână, în bune condiții, deşeurile menajere;
pentru referințe ulterioare.
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
Verificați că aparatul este livrat împreună municipale sau la societăţile autorizate de
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
de garanție, lista cu adresele centrelor de voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
service și eticheta cu datele privind În multe ţări, în momentul în care
eficiența energetică. De asemenea, achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul aparatul vechi poate predat distribuitorului
pentru furtunul de evacuare și tava pentru care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar schimbului de unu la unu.
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe 2. INSTALARE
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din 3. SUGESTII PRACTICE
interiorul produsului. Acest cod este un fel 4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că 5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații 6. REGLAJE ȘI PROGRAME
cu Clienții Candy.
7. PROGRAM USCARE
8. PROGRAM AUTOMAT SPĂLARE/USCARE
9. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE

59

acest lucru poate reduce defectează. pentru a vă asigura că nu se O utilizare diferită a acestui aparat. dacă apar deteriorări ale aparatul este utilizat în mod cablului de alimentare sau acesta se incorect. l Acest aparat poate fi utilizat de către l Aveți grijă ca orificiile pentru copiii în vârstă de opt ani și mai mari ventilare sau baza mașinii să nu fie dar și de către persoanele cu obturate de mochete sau covoare. angajați din magazine. joacă cu aparatul.8 MPa. nu vor fi acceptate de către producător conform reglemetărilor l Presiunea apei trebuie să fie legale în vigoare. ca aceștia să fie supravegheați de − În hoteluri. Orice deteriorare a aparatului sau alte pagube sau pierderi rezultate l Pentru conexiunile la rețeaua de din utilizarea ce nu este în alimentare cu apă folosiți doar setul concordanță cu uzul casnic sau în de furtunuri ce v-a fost furnizat medii similare (chiar dacă se află împreună cu mașina de spălat (nu într-un mediu casnic sau de uz utilizați furtunuri refolosite). rezidențiale. birouri Curățarea și întreținerea aparatului sau alte medii de lucru.1. − În spații care oferă cazare și l Trebuiesă supravegheați copiii mic dejun. Copiii nu − Spațiile de bucătărie pentru trebuie să se joace cu aparatul. Dacă periculoase. trebuie înlocuit de către durata lui de viață și poate anula producător. casnic). agentul său de service garanția oferită de producător. moteluri sau zone un adult. nu poate fi făcută de către copii fără − Ferme. l Nu permiteţi copiilor mai mici cum ar fi utilizarea în scopuri de 3 ani să stea în apropierea comerciale de către experți sau aparatului. în afară de cea din mediul casnic sau de funcțiile tipice pentru menaj.05 MPa şi 0. fără supraveghere. REGULI GENERALE capacități fizice. cuprinsă între 0. este exclusă chiar l Pentru a evita producerea unor situații și pentru mediile de mai sus. sau de către persoane autorizate. utilizatori instruiți. 60 . aparatului într-un mod sigur și cum ar fi: înțeleg pericolele implicate. senzoriale sau PRIVIND SIGURANȚA mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în cazul în l Acest aparat electrocasnic este care acestea au fost supravegheate destinat utilizării în gospodării și instruite cu privire la utilizarea individuale sau în spații similare.

spălate în apă fierbinte. modelele cu buton programator). ţesătura nu va fi deteriorată. articolele devin suficient pentru rufe uscate depinde de de fierbinţi pentru a se aprinde. pentru a se permite provocând o reacţie de oxidare a deschiderea uşoară a uşii maşinii de uleiului şi oxidarea produce căldură. produse pentru îndepărtarea petelor. alcool. Orice altă poziție a butonului presupune l Articolele care au fost pătate cu funcționarea mașinii (numai pentru substanţe cum ar fi ulei pentru gătit. 61 . l Balsamurile de rufe sau alte pentru ca să se disipeze căldura. pot aprinde spontan. balamale. pericol de incendiu. a unei uşi cum este şi cazul uscătorului. în special dacă l Aparatul nu trebuie instalat în spatele sunt expuse unor surse de căldură.l Mașina este pe poziția OPRIT când l Nu uscaţi în uscător rufe care butonul pentru setarea programului nu au fost spălate. materialele ATENȚIE: impermeabile. culisante sau vis-a-vis de o uşă cu Aceste articole se încălzesc. este pe poziția vertical. spălat rufe. produse similare trebuie utilizate numai în conformitate cu specificaţiile l După instalarea mașinii. l Partea finală a programului de terebentină. priza de producătorului produsului respectiv. modelul utilizat (vezi panoul de Depozitarea sau aşezarea unor control). l Articolele din cauciuc (spumă de latex). unei uşi care se blochează. kerosen. acetonă. cu o cantitate pentru a se asigura faptul că rufele RO suplimentară de detergent. căştile de duş. cu uscător. alimentare trebuie să fie ușor l Articolele impregnate cu uleiuri se accesibilă. petrol. ceară sau produse de spălare cu uscare se realizează fără curăţare pe bază de ceară trebuie încălzire (numai fază de răcire). uscare. înainte de rămân la o temperatură la care a fi uscate în uscător. În cazul în care căldura nu poate fi l Capacitatea maximă de încărcare eliminată. ci numai după ce aţi scos rapid toate rufele şi le-aţi întins. articole cu suprafaţă Nu opriţi maşina de spălat cauciucată şi hainele sau pernele cu rufe cu uscător înainte de umplutură de tip vatelină nu trebuie finalizarea programului de uscate în uscător. astfel de articole impregnate cu ulei l Nu introduceţi rufele în uscător unele peste altele poate împiedica dacă pentru curăţarea acestora eliminarea căldurii şi reprezintă au fost utilizate produse chimice.

62 . alimentare pentru a îl deconecta acestea trebuie săplate mai întâi cu din priză. Prin aplicarea marcajului pe produs. trageți de ștecher. l Când mutați mașina. opriți mașina. apelați la ajutorul unui specialist. eliminat. nu respectați aceste instrucțiuni l Asigurați-vă că circuitul electric există riscul de a defecta și mai are împâmântare. apă fierbinte şi cu o cantitate l Nuexpuneți mașina de spălat suplimentară de detergent. În timpul chibriturile. l Nuutilizați adaptoare. În caz contrar. dar nu este soarelui sau alte intemperii. fie ridicată de 2 persoane. nu trageți l Scoateţi din buzunare obiecte de butoane sau de sertarele precum brichetele sau pentru detergent. Contactați un centru mentenanță. închideți robinetul de l Înainte de a curăța mașina alimentare cu apă și nu umblați sau de a efectua lucrări de la aparat.l Dacă nu se poate evita spălarea l Înainte de a deschide hubloul în maşina de spălat cu uscător a asigurați-vă că nu a rămas apă unor ţesături care sunt impregnate în cuvă. declarăm pe proprie răspundere că acest produs este ATENȚIE: în conformitate cu reglementările În timpul ciclului de spălare europene în vigoare cu privire la temperatura apei poate atinge siguranță. cu uleiuri vegetale sau ulei pentru l Nu trageți direct de cablul de gătit sau care au fost pătate cu produse pentru întreţinerea părului. vă rugăm să accesați website-ul Este recomandat ca mașina să producătorului. nu sprijiniți toată l Pentru a consulta fișa produsului. transportului. mediului. sănătate și protecția valori foarte mari. În acest în ploaie. Dacă cu apă. lumina directă a mod se reduce pericolul. greutatea mașinii pe hublou. prelungitoare sau prize multiple. tare aparatul. Instrucțiuni privind siguranța l În cazul unei defectări. scoateți ștecherul autorizat de service și utilizați cablului de alimentare din priză și doar piese originale pentru închideți robinetul de alimentare înlocuirea celor defecte.

2. INSTALARE
l Tăiați benzile de prindere ale 1
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare. A A
B
B A
l Deșurubați cele 2 sau 4 A
șuruburi (A) situate în partea B B
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.

RO
l Astupațicele 2 sau 4 orificii
folosind dopurile furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4 2
șuruburi (A) și scoateți cele 3 A
sau 4 garnituri (B). 3
1 2
l La anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile. B

ATENȚIE:
Evitați contactul copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.

C
l Așezațila bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura 3
2 (În funcție de model, se aplică 2 1
variantele A, B sau C).

63

Conexiunea la rețeaua de 3
alimentare cu apă

l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).

l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:

HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii 4
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece și 1
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.

l AQUASTOP (fig. 5): Un dispozitiv 5 6
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se B
deteriorează; în acest caz va apărea un B
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a A
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de A
blocare "B".

l AQUAPROTECT - PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă 7
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.

Amplasare
min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
max 100 cm

aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați +2,6 mt
furtunul de evacuare în cadă sau max min 50 cm
max 85 cm
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).

64

l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este 8
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul; A
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare. B

ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
C

RO
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.

Compartimentul pentru detergent

Compartimentul pentru detergent este 9
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în 1
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare; 2
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;

ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.

ATENȚIE: 11
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).

65

l Când spălați covoare. SUGESTII PRACTICE Avem nevoie de apă caldă? l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți Sfaturi privind încărcarea speciali înainte de a spăla rufele.citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale În continuare vă prezentăm un ghid rapid hainelor. timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe detergent. cuverturi de pat și alte obiecte grele. cu mașina pe jumătate plină cu rufe. Sugestii utile pentru folosirea mașinii de spălat La spălarea între 40°C și 60°C tipul de detergent folosit trebuie să fie potrivit Un ghid pentru utilizarea ecologică și pentru tipul de țesătură și gradul de economică a mașinii de spălat.să scoateți sistemul de prindere al de uscare. colorate cu un grad mic de murdărire. l Da. în l Pentru un consum redus de eenrgie. l ECONOMISIŢI energie şi timp prin . agrafe. cu sfaturi și recomandări privind folosirea . să utilizați detergent lichid sau detergenți speciali pentru spălarea la temperaturi Aveți nevoie de prespălare? joase. cum ar fi monede. apă și timp încărcați mașina la colorate sunt adecvați spălării țesăturilor maximum. Economisiți până a fi spălate.să închideți nasturii fețelor de pernă. perdelelor și draperiilor. aveți grijă să: la 50% energie dacă utilizați un program de spălare la 60°C. din rufe înainte de utilizarea programului . întotdeauna instrucțiunile cu privire la dozajul și folosirea detergentului.îndepărtați petele persistente cu detergenți detergentului la diverse temperaturi. Reduceți consumul de energie cu 50% dacă spălați o singură dată cu mașina plină față de varianta în care ați spăla de La spălarea sub 40°C vă recomandăm 2 ori.scoateți din buzunarele rufelor obiectele metalice. conform recomandărilor. . apă și Pentru spălarea articolelor din lână între 5 și 15% energie dacă NU selectați sau mătăse folosiți doar detergenți programul de Prespălare pentru rufele speciali pentru astfel de țesături. îndepărtare a petelor la temperaturi medii sau ridicate. pentru rufe foarte murdare! ECONOMISIȚI detergent. pentru a mașinii reduce necesitatea de a folosi un program cu ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează temperatură ridicată a apei. verificați mai întâi eticheta la 60°C sau mai mult și un produs de produsului dacă poate fi spălat sau nu la înălbire care să aibă rezultate bune de mașină. vă recomandăm l Dacă vreți să spălați articole din lână la să folosiți programul pentru bumbac mașină. murdărie al rufelor. selectarea unei viteze de centrifugare mai fermoarele. timp. 66 . vă recomandăm să nu La spălarea rufelor albe cu pete folosiți centrifugarea. strângeți curelele și mari pentru reducerea conţinutului de apă cordoanele halatelor de baie. dificile de murdărie. . Citiți speciali.3. Înainte de a utiliza programul de uscare… insigne. puțin murdare. Detergenții normali sunt potriviți pentru Maximizați încărcarea mașinii țesături "albe" sau care se colorează ușor cu un grad de murdărie mare.

l Rotiți filtrul în sens invers acelor de ceasornic până la capât. l Deconectați ștecherul cablului de alimentare din priză.4. scurgeți toată apa rămasă introduceți-l la loc. alcoolul și/sau solvenții. l Disponibil numai pentru anumite modele: scoateti in afara furtunul. spălați-l cu apă și apoi lungă de timp. l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă pentru a reasambla toate componentele. pentru a evita înfundarea scurgerii. RO Curățarea sertarelor Sugestii privind mutarea și scoaterea din uz pentru o l Vă recomandăm să curățați sertarul perioadă îndelungată pentru a evita acumularea de detergent și reziduri de aditivi. special pentru a reține reziduurile mai mari. scoateți-l într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai trăgând ușor de el. l Așezați furtunul la loc în suport. l Scoateți filtrul și curățați-l. l Înainte de a deșuruba filtrul. mai jos sunt prezentate câteva sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și acțiunile pe care trebuie să le luați dacă există perioade lungi de scoatere din uz. 67 . Curățarea filtrului l Detașați furtunul de evacuare din suport și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se l Mașina de spălat este dotată cu un filtru scurge toată apa din interior. este suficientă curățarea obișnuită a compartimentelor și a filtrului. Mașina de spălat nu are nevoie de întreținere specială. în furtunul de admisie și cel de evacuare. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat. evitând folosirea soluțiilor abrazive. indepartati busonul si drenati apa intr-un vas. folosiți o cârpă umedă. apoi puneți-l la loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a îl fixa. cum ar fi nasturi sau monede. l Dacă mașina de spălat va fi depozitată l Pentru a curăța sertarul. așezați o cârpă la baza mașinii pentru a evita scurgerea apei pe podea.

în B Buton START/PAUZĂ funcţie de încărcătură.05 Mpa / max 0. A Selectare program cu poziţie În caz contrar. G+H BLOCARE BUTOANE l Opriți mașina de spălat. F Buton OPŢIUNI Așteptați ca indicatorul luminos G Buton SELECTARE TEMPERATURĂ BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de H Buton SELECTARE CENTRIFUGARE a deschide ușa. GHID DE UTILIZARE 6. selectaţi programul dorit cu ajutorul butonului SELECTARE USCARE.8 Mpa Rotatii centrifuga: cititi pe placuta masinii. Selectarea programului l Porniți mașina de spălat și selectați L programul de spălare dorit. REGLAJE ȘI PROGRAME RAPIDĂ M Mașina de spălat poate seta automat cantitatea de apă necesară în funcție de tipul și cantitatea de rufe. M Zonă SMART Fi+ Caracteristici tehnice Presiunea in instalatia hidraulica: min 0. USCARE G H E C D F Dacă doriţi ca programul de uscare să înceapă automat după spălare. 68 . l Ajustați temperatura apei dacă este I B necesar și apăsați butonul "opțiuni". I Afişaj digital Pentru tipul de spălare.5. citiți tabelul cu L Indicator luminos BLOCARE UŞĂ programele disponibile și urmați instrucțiunile de utilizare. C Buton START ÎNTÂRZIAT D Buton SELECTARE USCARE / l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a începe rularea programului de spălare. Acest sistem A permite reducerea consumului de energie și a timpului de spălare. se poate finaliza OPRIT (OFF) spălarea şi se poate decide ulterior asupra programului de uscare. Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune: cititi pe placuta masinii. FUNCȚIE ABUR l La finalizarea programului se va aprinde E Buton RAPID / GRAD DE LED-ul ”End” și va apărea acest mesaj și MURDĂRIRE pe ecran.

cablului de alimentare din priză şi repetaţi operaţiunea. deschide ușa. deoarece maşina butonul START/PAUZĂ. 69 . RO Selectare program cu poziţie OPRIT ADĂUGAREA SAU SCOATEREA ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT PROGRAMUL (PAUZĂ) Când rotiţi butonul pentru selectarea programului. verificați dacă apa se află sub nivelul ușii pentru a nu se vărsa pe podea. BLOCARE UȘĂ. Buton START/PAUZĂ ATENȚIE: Nu atingeţi afişajul în timp ce Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa introduceţi rufele. indicatoare luminoase şi indicatorul Pentru reducerea consumului de pentru durata de timp rămasă clipesc. programului. În l Apăsaţi pentru a activa programul astfel de situaţii. avans cu până la 24 de ore începerea programului de spălare. După apăsarea butonului START/PAUZĂ va mai dura câteva secunde pentru ca maşina să înceapă funcţionarea. nivelul contrastului afişajului descreşte. până la finalul momentul unde a fost întrerupt). deblochează dispozitivul de închidere de siguranţă. l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a activa programul selectat. energie. afişajul se aprinde pentru l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul a indica setările corespunzătoare START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele programului selectat. închideţi uşa şi apăsaţi butonul selector rămâne poziţionat în dreptul START/PAUZĂ (programul va porni din programului selectat. l Opriţi maşina de spălat prin rotirea l Aşteptaţi 2 minute până ce se butonului selector în poziţia OPRIT. l Așteptați ca indicatorul luminos BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a OBS. calibrează sistemul în primele secunde: dacă apăsaţi afişajul. rotiţi butonul pentru selectarea programului în poziţia OPRIT. butonul articolele. maşina nu va funcţiona corect. puteți să deschideți ușa. Butonul pentru selectarea programului trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul Buton START ÎNTÂRZIAT fiecărui program sau dacă doriţi să activaţi un alt program înaintea l Acest buton vă permite să programaţi în programului următor selectat şi activat.: Pentru a opri maşina de spălat. Înainte de a deschide ușa. ANULAREA PROGRAMULUI l După apariția pe afișaj a cuvântului l Pentru a anula programul. rotiţi butonul "End" și stingerea indicatorului pentru selector în poziţia OPRIT. la finalul programului sau în pentru a arăta că maşina este în pauză). perioadele de pauză. l După ce aţi adăugat sau aţi scos l După selectarea programului. scoateţi ştecherul selectat.

programul selectat este păstrat pentru rufe diferit de cel implicit (cu în memorie şi.Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa (pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră (pe afişaj Nu puteți să depășiți cantitatea maximă apare h01). Dacă este selectat un program de procedaţi astfel: spălare care nu este compatibil cu . l Pentru anularea programului în timpul Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie programului de uscare. în funcție de Dacă are loc întreruperea alimentării cu tipul de țesătură. După anularea programului de uscare. dacă veți apăsa acest energie electrică în timpul funcţionării buton se poate selecta un grad de uscare maşinii. Trebuie să așteptați să în funcție de tipul de țesături.Setaţi programul dorit. atunci indicatorul ATENȚIE: luminos va clipi apoi se va stinge. apăsare a butonului până când pe ecran rufele nu vor fi uscate corespunzător. l Se poate anula opţiunea pentru start l Efectuare numai program uscare: întârziat prin rotirea butonului selector în După selectarea programului adecvat de poziţia OPRIT. puteți să deschideți ușa. vă rugăm să START/PAUZĂ. Durata pentru întârzierea admisă pentru uscare indicată în programului creşte cu câte 1 oră la fiecare tabelul cu programe. se va activa faza de răcire și trebuie să așteptați circa 10/20 de minute înainte de a deschide ușa. când se reia alimentarea excepția programului pentru uscarea cu energie. pentru BLOCARE UȘĂ înainte de a programul de uscare selectat va începe deschide ușa. uscare prin rotirea butonului. La finalul programului de spălare. poziția OPRIT.Confirmaţi prin apăsarea butonului începerea programului. vă rugăm să selectate înainte de a apăsa butonul apăsați butonul după circa 3 secunde. START/PAUZĂ. uscarea automată. Buton SELECTARE USCARE / FUNCȚIE ABUR l După apariția pe afișaj a cuvântului Acest buton vă permite să selectați două "End" și stingerea indicatorului pentru opțiuni diferite: BLOCARE UȘĂ. . .SELECTARE USCARE Puteți de asemenea să anulați l Realizarea unui program automat de programul de uscare prin rotirea spălare/uscare: butonului selector pentru programe în după selectarea programului de spălare. programe în poziția OPRIT. programul continuă din țesăturilor din lână). Începe numărătoarea apăsați de câteva ori butonul până când inversă şi programul începe automat în indicatorul luminos se stinge sau momentul în care se ajunge la intervalul de readuceți butonul selector pentru timp setat. apare h24. Dacă este selectată o opțiune ce nu este compatibilă cu programului selectat. în caz contrar.l Pentru a programa startul întârziat. 70 . momentul unde s-a întrerupt. nu este posibil să activați această funcție. moment în care startul întârziat va fi resetat de la zero. l Dacă doriți să anulați selecția înainte de . automat. selectați se termine faza de răcire (10/20 gradul de ucare prin apăsarea acestui minute) și să se stingă indicatorul buton.

.5 kg. Timp mediu. Acest l Această opţiune vă permite să realizaţi program se compune dintr-o etapă inițială prespălarea şi este adecvat în special în care acționează aburul și o etapă finală pentru încărcăturile cu rufe foarte în care umiditatea în exces este murdare (poate fi utilizat numai la anumi îndepărtată. în funcție de variază în funcție de tipul de țesătură: programul selectat. pentru a îndepărta urmele de șifonare așa cum este indicat și în tabelul cu după centrifugare. adecvat pentru rufele uscate. acest tip de program contribuie la reîmprospătarea și .Easy Iron Bumbac (numai o apăsare de buton) pe afișaj l Această opțiune vă permite să selectați apare P2 unul dintre cele 3 nivele de spălare. afișat automat timpul de spălare pentru programul respectiv.Easy Iron Țesături sintetice/Mixte (selectare implicită) pe afișaj apare P1 Butonul devine activ atunci când selectați Acest program este adecvat pentru rufe programul RAPID (14/30/44 Min.FUNCȚIE ABUR Buton RAPID / GRAD DE MURDĂRIRE După selectarea programului "EASY IRON". selectați unul dintre cele trei tratamente de tratare cu abur care sunt Acest buton permite selectarea uneia dintre adecvate pentru rufe uscate sau umede și cele două opțiuni diferite. l Vă recomandăm să utilizaţi numai 20% Funcția este adecvată pentru o încărcare din cantitatea de detergent recomandată de maximum 1. pentru a permite utilizarea te programe. 71 . În cazul rufelor umede de gradul de murdărire al rufelor (poate fi (ex.Reîmprospătare cu abur Acest buton permite selectarea uneia dintre (două apăsări de buton) pe afișaj cele trei opțiuni disponibile: apare P3 Datorită acțiunii aburului. Acest program este recomandat pentru modificând durata programului. . în cazul rufelor uscate programe). aşa cum este menţionat în adecvată a rufelor.PRESPĂLARE relaxarea țesăturilor după utilizare. Buton OPȚIUNI . în cazul rufelor . în funcție rufele din bumbac. recomandat pentru a îndepărta urmele de șifonare după centrifugare.GRAD DE MURDĂRIRE uscate ajută la atingerea gradului ideal de umiditate pentru a permite călcarea l După ce a fost selectat programul. Acest program este tabelul cu programe). . după spălare) este recomandat utilizat doar pentru anumite programe.) și vă permite să selectați una dintre cele trei RO din țesături sintetice și mixte. În cazul rufelor umede (ex.RAPID . Timp mediu. va fi ușoară. după spălare) este durate indicate. ajută la atingerea gradului ideal de umiditate pentru a permite călcarea ușoară. pe ambalajul detergentului.

Puteți activa această opțiune numai atunci când ați setat temperatura de 60°C. nu este BLOCARE BUTOANE permisă creșterea temperatuii peste nivelul maxim admis pentru fiecare l Pentru a bloca butoanele de pe mașina program în parte. spălat. l Puteți modifica viteza de centrifugare fără l Se recomandă de asemenea utilizarea a opri mașina de spălat. puteți reduce anulată prin apăsarea celor două butoane viteza maximă și dacă doriți. ce nu va aceeași temperatură pe tot parcursul porni etapa de centrifugare în cazul în programului de spălare.AQUAPLUS l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite l Această opțiune (disponibilă numai la informații suplimentare. poate elimina etapa de centrifugare sau poate prelungi durata programului. pentru Utilizarea unei cantități foarte mari de articolele care trebuie spălate cu o detergent poate duce la formarea de cantitate mai mare de detergent sau spumă în exces. Această opțiune permite igienizarea Mașina este prevăzută cu un hainelor dumneavoastră. centrifugare. 72 . Se vor reduce vibrațiile și zgomotul. nu se combinată a rotației cuvei. puteți anula simultan sau prin oprirea mașinii de centrifugarea.. prelungindu-se Buton SELECTARE TEMPERATURĂ totodată și durata de viață a mașinii de spălat. toate indicatoarele luminoase CENTRIFUGARE. prin care apa poate seta o viteză de centrifugare mai este alimentată și evacuată. împreună cu acțiunea Pentru a nu deteriora hainele.HYGIENE + în același timp consumul de apă. mărind . fibrele au tendința de a reține detergentul. l Această funcție a fost realizată pentru l Pentru a activa din nou viteza de persoane cu pielea sensibilă și delicată. Dacă mașina de spălat pentru spălarea prosoapelor la care detectează o cantitatea mare de spumă. de spălat. l Pentru a vă proteja hainele. permite mare decât viteza maximă permisă spălarea și centrifugarea perfectă a pentru fiecare program în parte. care cantitatea de rufe din interior nu este echilibrată. puteți evita trebuie să fie stinse. acestei funcții pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte ale copiilor. Buton SELECTARE CENTRIFUGARE l Funcția de blocare a butoanelor poate fi l Cu ajutorul acestui buton. rufele cu o cantitate mai mare de apă și acest lucru. detergent provoacă iritații sau alergii. puteți utiliza anumite programe) vă permite să spălați viteza maximă a programului. modificările nedorite ale setărilor în cazul în care este apăsat accidental un buton în timpul programului de spălare. Astfel. apăsați butonul până se la care cele mai mici reziduuri de ajunge la viteza dorită. apăsați simultan timp de 3 secunde butoanele SELECTARE l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă TEMPERATURĂ și SELECTARE rece. menținând dispozitiv electronic special. l Acest buton permite modificarea temperaturii programului de spălare. rufelor și curățarea excelentă a acestora.

com. toate indicatoarele luminoase trebuie 3 1 2 564 8 9 10 să fie stinse. 73 . prin apăsarea butonului secțiunea "Download" de pe pagina web corespunzător. l La modelele cu opţiunea Wi-Fi. Dacă doriți să spălați cu apă rece. indicatorul va continua să clipească circa 7 secunde. când uşa este închisă. l Așteptați ca indicatorul luminos BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a 6) Wi-Fi (numai pentru unele modele) deschide ușa. Aceasta poate fi funcționare și instrucțiuni pentru o modificată sau se poate renunţa la configurare ușoară a Wi-Fi. l Dacă se selectează automat spălare/uscare. l După începerea programului. 4) DURATA PROGRAMULUI RO l Când este selectat un program. simbolul indică faptul că sistemul Wi-Fi funcţionează. veţi fi 1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ informaţi în mod constant asupra duratei de timp rămasă până la finalizarea l Acest simbol indică faptul că uşa este programului. Durata 7 poate varia. unei încărcări standard. pe afişaj apare automat durata acestuia. vă rugăm să citiți centrifugare. Indicatorul luminos arată faptul că butoanele sunt blocate. În astfel de MURDĂRIRE situaţii. după care comanda 5) INDICATOR LUMINOS GRAD DE de start se şterge automat. pe afişaj este indicată durata de timp Dacă uşa nu este bine închisă. (dacă se permite) cu ajutorul butonului respectiv. În timpul desfăşurării programului. la finalul fazei de spălare. închisă.Afişaj digital 3) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE TEMPERATURĂ Sistemul de indicatoare al afişajului vă Este indicată temperatura apei pentru permite să fiţi în permanenţă informaţi programul selectat și poate fi modificată asupra stării maşinii. indicatorul luminos va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins. această durată este corectată în funcţie de greutatea şi l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ de compoziţia încărcăturii. închideţi bine uşa şi apăsaţi butonul START/PAUZĂ. http://simplyfiservice. 2) VITEZA DE CENTRIFUGARE Este indicată viteza de centrifugare pentru l Pentru informații complete cu privire la programul selectat. până la finalizarea uscării. l Aparatul calculează durata de timp până Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa la finalul programului selectat pe baza butonul START/PAUZĂ. în funcţie de opţiunile selectate.candy-hoover.

minute. este necesar. va efectua următoarele: Duratele programelor de uscare . (rufele sunt gata de pentru a fi l Pentru fiecare fază a programului de călcate). halate de greutatea rufelor şi reglează durata baie și țesături grele).recunoaşte prezenţa spumei şi. corespunzător. Selectaţi în funcţie de durata de timp . . Prin apăsarea butonului corespunzător. consumul de apă şi de USCARE PENTRU CĂLCARE energie. dacă ale fiecărui program de uscare. pe afișaj apar indicatoarele pentru gradul de 8) Kg Check (funcție activă numai la uscare: unele programe) Programe automate de uscare l În timpul primelor minute ale programului. programului.reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru Faza de răcire tipul de ţesătură care este spălată.stabileşte durata programului de spălare. . 10) INDICATOARE LUMINOASE OPŢIUNI .reglează viteza de centrifugare în funcţie Indicatorul semnalizează opţiunea care de greutatea rufelor şi astfel se asigură poate fi selectată prin apăsarea butonului distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă. fără călcare). măreşte cantitatea de apă în timpul clătirii. indicatorul "Kg Check" rămâne aprins în USCARE EXTRA timp ce senzorul inteligent cântăreşte (adecvat pentru prosoape. în ultimele 10/20 de minute . 74 . spălare.7) INDICATOR LUMINOS ABURI 9) INDICATOARE LUMINOASE SELECTARE Indicatorul luminos arata selectia optiunii USCARE relevante. Activaţi în timpul perioadei finale de răcire. funcţia "Kg Check" permite USCARE FĂRĂ CĂLCARE monitorizarea informaţiei referitoare la (pentru rufe care pot fi puse direct în greutatea rufelor din cuvă şi în primele dulap.controlează clătirile în funcţie de tipul de dorită pentru programul de uscare. ţesătură care se spală.reglează cantitatea de apă necesară.

SMART Fi+ OBSERVAȚII: Acest aparat este prevăzut cu tehnologie Așezați telefonul în așa fel încât antena SMART Fi+ care îți permite controlul de la NFC de pe spate să corespundă cu distanță prin intermediul aplicației. procesul Husele groase sau autocolantele de înregistrare este mai simplu (Easy metalice de pe telefon pot afecta Enrollment). 75 . bateria etc. capacul din spate. de fiecare dată când dorești să controlezi mașina de la distanță prin intermediul aplicației. misca circular incet telefonul deasupra logo-ului SMART Fi+ pana Pentru detalii complete cu privire la cand Aplicatia confirma conexiunea. Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă RO pentru atât pentru dispozitive cu Android cât și pentru cele cu iOS. operatiunii si iti va recomanda indepartarea telefonului. funcțiile SMART Fi+ rulează aplicația Pentru ca transferul de date sa se în modul DEMO. Din acel moment poți să controlezi mașina prin intermediul aplicației. mai întâi trebuie să adaugi rufele. apoi detergentul. Dacă este nevoie. urmează transmisia de date dintre mașină și instrucțiunile de pe afișajul telefonului.) cu componente neoriginale. spălat. pentru tablete și pentru telefoane smart. și înregistrează aparatul. ÎNREGISTRAREA APARATULUI (PE APLICAȚIE) l Descărcă aplicația Candy simply-Fi pe dispozitivul tău . telefon. datorită logo-ul SMART Fi+ de pe mașina de funcției Wi-Fi. realizeze cu succes este esential SA TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE l Deschide aplicația. AȘEAZĂ-L ȘI MENȚINE-L LÂNGĂ logo- ul SMART Fi+ de pe pannoul mașinii de Prin înlocuirea unor componente ale spălat atunci când ți se solicită să procedezi astfel de către aplicație. telefonului smart (ex. respectând un mesaj pe dispozitiv te va informa instrucțiunile de pe afișaj sau din "Ghidul cu privire la rezultatul corect al rapid" care este atașat pe aparat. ACTIVARE CONTROL DE LA DISTANȚĂ (PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI) După înregistrare mașinii. în acest caz. este posibil să se înlăture antena NFC. crează profilul de utilizator CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII. Daca nu cunosti pozitia antenei NFC. Dacă utilizezi un telefon smart cu Android prevăzut cu tehnologie NFC (Near Field Communication). închide ușa și selectează poziția SMART FI+ pe mașina de spălat. îndepărtați-le.

5 1.5 1. se va efectua programul "Curățare automată". Dacă mașina nu a fost încă înregistrată.5 3.5 1.5 40° Clătire .5 1.5 2. . . .5 1. .5 1. . .5 40° 59 Min. .5 1.5 1. 76 .5 2. - Evacuare + .5 30° 44' 3 3 3.5 60° antialergic Perfect Rapid 4) 2 2 2.5 3.5 1.5 - 59 Min.5 1. .5 5.5 3 3 3 3.5 1.5 - 2) Perfect Mix 4) 3 3 3.5 3.5 1.5 1.5 1.Tabel cu programe 1) 1 (MAX.5 1. 14' 1 1 1 1.5 3.) * 2 PROGRAM (vezi panoul de control) (MAX.5 2.5 2.) 2 1 Easy Iron 1.5 30° 3) 4) Rapid 30' 2 2 2.5 6. . Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru a activa controlul de la distanță prin intermediul aplicației (prin Wi-Fi).5 1. . care are rolul de a curăța cuva.5 2.5 1. .5 40° 2) Bumbac** 4) 6 6 7 8 8 9 10 10 90° ( ) Ţesături delicate 2 2 2.5 2.5 5 5 - (uscare) Bumbac 4 5 5 5 6 6 6 7 - (uscare) Spălare & Uscare 1.5 2.5 5 5 40° Program 4) 4 4 4.5 2.5 5. . - Centrifugare Ţesături lână/ 1 1 1 2 2 2 2 2 30° Mătase Ţesături lână 1 1 1 1 1 1 1 1 - (uscare) Ţesături mixte 3 3 3. . apasă butonul START/PAUZĂ de pe aparat. .5 4 4 4.5 2.5 4 4 4.5 3.5 3.5 6 6.5 1.5 2.

4) Programe automate pentru uscare. INFORMAŢIE PENTRU LABORATOARELE RO Vă rugăm să citiţi aceste informaţii: DE TESTARE (Ref. însă nu poate fi mărită peste valoarea maximă 8 6 2 permisă. viteză maximă de centrifugare şi temperatură de 60°C. 77 . 30´ şi 44´. 3) Dacă selectaţi programul RAPID cu ajutorul butonului selector. cel introdus în compartimentul pentru detergent programul uscare bumbac ( ) şi marcat cu cifra "2" şi setaţi uscare fără călcare ( ). (Numai pentru modelele Program recomandat de asemenea pentru prevăzute cu compartiment testare la temperatură mai scăzută. pentru detergent lichid) Dacă există articole de Uscare îmbrăcăminte care sunt pătate şi Prima uscare cu A kg (încărcătura: feţe care trebuie tratate cu agent de pernă şi prosoape de mâini) selectaţi de înnălbire. Turnaţi agentul de înnălbire în A doua uscare cu B kg (încărcătura: compartimentul pentru agent de cearşafuri şi prosoape de mâini) selectaţi înnălbire lichid. Capacitate A (kg) B (kg) ( ) Numai dacă este selectată opţiunea (spălare) Prima A doua PRESPĂLARE (programe cu opţiunea (kg) uscare uscare PRESPĂLARE disponibilă). 9 6 3 2) Pentru programele indicate se 10 6 4 poate regla durata şi intensitatea 10 7 3 spălării prin apăsarea butonului GRAD DE MURDĂRIRE. prin apăsarea butonului RAPID veţi putea să selectaţi una dintre duratele de timp corespunzătoare acestuia 14´. programul special CLĂTIRE. 6 4 2 1) Atunci când este selectat un program. uscare fără călcare ( ). Utilizaţi programul ** dacă aţi selectat grad maxim de murdărire. Standardele EN 50229) * Capacitatea maximă de încărcare pentru Spălare rufe uscate depinde de modelul utilizat (vezi panoul de control). se poate realiza îndepărtarea preliminară a petelor programul uscare bumbac ( ) în maşina de spălat. pe afișaj va apare temperatura de 6 5 1 spălare recomandată ce poate fi 7 5 2 modificată (dacă este permis) cu 8 5 3 ajutorul butonului respectiv.

relaxarea țesăturilor și se atinge gradul de Perfect Rapid 59 Min. centrifugare asigură reducerea șifonării Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un țesăturilor. pentru spălare la temperatură de reducerea gradului de șifonare și la 60°C. de exemplu după spălarea manuală a rufelor. De asemenea. Un jet de apă de mică de rufe. intensitate. Acest program este adecvat pentru pentru îndepărtarea completă a reziduurilor curăţarea articolelor din bumbac cu grad de detergent.Selectarea programelor Program antialergic Acest program asigură o curățare în Maşina de spălat este prevăzută programe profunzime a rufelor. reduse (vezi tabelul de programe). oricărui tip de ţesătură. Clătire Acest program realizează 3 clătiri şi are o ATENȚIE: centrifugare intermediară (care poate fi Rufele noi colorate trebuie spălate redusă sau exclusă prin apăsarea butonului separat prima dată. cât funcţionare cu pauzele şi este recomandat în și în cea de clătire. cu grad uşor de murdărire. Datorită butonului special este obţinerea unor performanţe deosebite de posibil să selectați trei grade diferite de spălare într-un timp scurt. apăsaţi butonul corespunzător astfel particulele de murdărie şi asigurând pentru a alege una dintre cele trei durate de timp performanţe superioare de spălare. Ţesături delicate Mișcarea de rotație a cuvei și nivelul de apă Acest program alternează momentele de sunt optimizate. În faza iniţială a reducerea cantităţii de detergent utilizată în programului de spălare presiunea mare a mod normal. pentru a se evita consumul inutil jetului facilitează penetrarea soluţiei de de detergent. atât în faza de spălare. Adecvat pentru țesături din tratament cu abur care contribuie la bumbac.) un sistem inovativ de amestecare a Program de spălare sugerat pentru o cantitate detergentului şi a apei. Mix Power System + Maşina de spălat este prevăzută cu Rapid (14/30/44 Min. tehnologia "Mix Power Bumbac System +" este disponibilă şi în timpul clătirii. datorită jetului de mare normal de murdărire şi este cel mai eficient presiune care pătrunde în ţesătura rufelor. îndepărtând programul RAPID. precum și o igienizare speciale care să vă permită curăţarea eficientă și acțiune anti-alergenă datorită diverselor tipuri de ţesături. Acest program vă permite să spălați împreună rufe de țesături și culori diferite. Datorită tehnologiei "Mix Power nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele System +" este posibilă o optimizare mai bune performaţe de spălare. Acțiunea corectă de special pentru spălarea ţesăturilor delicate. presiune mare pulverizează amestecul Pentru acest program se recomandă direct peste rufe. Ideal pentru persoanele cu piele Acest program exclusiv utilizează un sensibilă. corespunzător). program în ceea ce priveşte consumul de Perfect Mix apă şi energie. al temperaturii și etapelor de clătire. 78 . Dacă selectaţi cu butonul selector spălare prin fibrele ţesăturii. Se utilizează pentru clătirea Nu amestecați rufe colorate cu rufe albe. pentru rufe uscate sau umede și Programul este realizat pentru încărcări adecvate în funcție de tipul de țesătură. completă a programului de spălare. umiditate ideal pentru o călcare perfectă a Acest program special este destinat pentru rufelor. pentru o încărcătură mai redusă. disponibile. cu grade diferite otimizării programului din punct de vedere de murdărire (vezi tabelul). prin SPĂLARE eliminarea alergenilor și a reziduurilor de Easy Iron detergent.

efectuează centrifugare la viteză maximă. Hong Kong și India marca Woolmark este marcă înregistrată certificată. Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru Lână a activa controlul de la distanță prin Program de uscare la temperatură scăzută. Programul este adecvat program are rolul de a igieniza cuva. spălarea în maşina de spălat. În timpul SMART Fi+ ultimelor 10/20 de minute este utilizat aer rece.5 kg (ex. Se recomandă efectuarea lână care pot fi spălate în mașina de spălat acestui program după fiecare 50 de spălări. Acest program permite spălarea unor recomandat pentru ţesături din bumbac şi in ţesături delicate. acest program de a începe programul de uscare. În acest pentru uscarea rufelor din lână. încurcarea rufelor şi pentru a asigura o uscare uniformă a acestora. De aceea. clătirea.Evacuare + Centrifugare Ţesături mixte Acest program realizează evacuarea apei şi Program de uscare cu temperatură redusă. foarte delicat. SELECTARE CENTRIFUGARE. În UK. apasă butonul înainte de uscare. rufe. Dacă mașina nu scame. pentru încărcături mici. de 1. 1 kg (3 pulovere). Se recomandă întoarcerea rufelor pe dos a fost încă înregistrată. îndepărtează mirosurile neplăcute și prelugește durata de viață a mașinii. Se recomandat pentru ţesături sintetice şi poate renunţa la centrifugare sau se poate mixte (verificaţi întotdeauna etichetele de reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului pe articolele de îmbrăcăminte). Bumbac Lână/Mătase Program de uscare cu temperatură ridicată. M0000 79 . Spălare & Uscare 59 Min. Lasă ușa deschisă această mașină a fost aprobat de "The la finalul programului. centrifugarea şi uscarea rufelor într-o oră. pentru a permite Woolmark Company" pentru țesături din uscarea acesteia. Irlanda. Durata programului depinde de START/PAUZĂ de pe aparat. care caz. pentru a se reduce şifonarea rufelor. USCARE Dacă trebuie să spălaţi rapid numai câteva RO rufe. începerea programului se va realiza nu permite asprirea țesăturii sau formarea de prin intermediul aplicației. asigură spălarea. de max. verifică să nu existe rufe în cuvă înainte de a începe programul "Curățare automată" și utilizează un produs de curățare adecvat pentru mașina de spălat Programul de uscare pentru lână pentru sau un detergent pudră. în special pentru ţesături (verificaţi întotdeauna etichetele de pe din lână sau mătase pentru care se permite articolele de îmbrăcăminte). programul de 59 de minute este ATENȚIE: alegerea ideală! Adecvat pentru încărcături Recipientele pentru detergenţi concentraţi şi mici. Vă recomandăm Cuva îşi modifică sensul de rotaţie în timpul reducerea cantităţii de detergent în cazul programului de uscare pentru a preveni acestui program. 4 cămăşi) sau pentru lichizi trebuie să fie scoase din cuvă înainte ţesături uşor murdare. cu condiția ca rufele să fie spălate și uscate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și cele recomandate de producătorul acestei mașini. Acest selectată la spălare. se va efectua greutatea încărcăturii și de viteza de centrifugare programul "Curățare automată". ideal intermediul aplicației (prin Wi-Fi).

În funcţie de simbolurile pentru uscare. Adecvat pentru uscare în uscător. l Rotiţi butonul pentru programe la Uscare la temperatură ridicată. precum şi cânepă etc. tricouri etc. ţesături din bumbac. având grijă să nu care se pot destrăma uşor. cămăşi.. separaţi mixte (sintetice/bumbac). pentru a stabili gradul l Deschideţi uşa. vă recomandăm să setaţi o durată mai mică pentru uscare decât cea indicată.Temperatură scăzută program de capacitatea de uscare.7.. l Vă recomandăm să nu uscaţi ţesături l Introduceţi rufele. . de aceea. Efectuarea corectă a programului de uscare l La prima utilizare. Sintetice: bluze. A NU SE USCA în uscător. de pe etichetele rufelor l Închideţi uşa. (simbolul de pe selectorul de . Bumbac/in: prosoape. sintetice prosoapele de lenjeria intimă).În funcţie de tipul de ţesătură programe). (simbolul de pe ţesături mixte bumbac/sintetic. 80 . uscare recomandat pentru bumbac. prosoape următoarele metode: sau jeans). l Informaţiile oferite sunt cu caracter general. programul cel mai adecvat de uscare pentru rufele dumneavoastră. uscare recomandat pentru țesături din lână (simbolul de pe selectorul de . PROGRAM USCARE l Uscaţi numai rufele care au fost centrifugate înainte. se recomandă reducerea greutăţii încărcăturii.În funcţie de dimensiune şi grosime programe). lenjerie de pat şi feţe de . l Maşina de spălat rufe cu uscător poate efectua următoarele tipuri de uscare: Dacă rufele nu au nicio etichetă. indicată în tabelul cu se se evita blocarea tuburilor de aer. programe. din poliester sau poliamidă.Temperatură scăzută program de uscate în uscător.Temperatură ridicată program de masă. selectorul de programe). De fiecare dată când încărcătura pentru spălare este mai mare decât . cum ar fi depăşiţi cantitatea maximă de încărcare covoraşe sau articole cu fir lung. se consideră că nu sunt adecvate a fi . de uscare dorit. cearşafuri) sau a unor articole cu l Vă recomandăm să sortaţi rufele după grad mare de absorbţie (ex. În cazul unor articole mai mari (ex. Uscare numai la temperatură scăzută. in. separaţi rufele în uscare recomandat pentru ţesături funcţie de grosime (ex. pentru a pentru uscare. cele mai bune rezultate se vor obţine numai după ce veţi efectua mai multe programe.

apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SELECTARE USCARE circa 3 secunde. aparatul uscarea țesăturilor din lână. standard. ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE l Pentru anularea programului de uscare. absolut necesar.l Selectați gradul de uscare dorit: Aparatul calculează durata de timp USCARE EXTRA până la finalizarea programului (adecvat pentru prosoape. pe afişaj apare Dacă selectați programul pentru mesajul "End". l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.) și țesături foarte ATENȚIE: delicate. Dacă rufele sunt umede/uscate. acesteia se va aprinde. începe faza de răcire şi trebuie să încărcați mai puține articole. l La finalul programului. până când începe până când se aprinde indicatorul luminos faza de răcire şi indicatorul corespunzător corespunzător duratei de timp dorită. fără călcare). cuva va (pentru rufe care pot fi puse direct în accelera la o viteză mai mare. 81 . pe afişaj apar două linii). halate de selectat pe baza unei încărcări baie și țesături grele). distribuirea rufelor şi pentru RO optimizarea performanţelor de uscare. călcate). în funcţie de încărcătură şi de tipul de uscare selectat. l Apăsați butonul START/PAUZĂ (pe afișaj este de preferat să nu se întrerupă apare durata de timp rămasă din programul de uscare decât dacă este programul de uscare). Pentru funcţionarea corectă a aparatului. şi umiditatea reziduală. pentru dulap. După 5 minute. de a deschide uşa. afară de cel setat implicit. dacă furtunul pentru evacuarea apei este poziţionat corect. nu puteți intră în modul standby (la anumite să selectați un alt grad de uscare în modele. pilote. aparatul corectează durata de timp în USCARE PENTRU CĂLCARE funcţie de încărcătura actuală şi de (rufele sunt gata de pentru a fi compoziţia acesteia. l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi l Închideţi robinetul. l Indicatorul luminos pentru programul de apăsaţi butonul SELECTARE USCARE uscare este aprins. şi în timpul programului. După anularea programului de uscare. l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea l Maşina de spălat cu uscător va calcula butonului pentru selectarea programului durata de timp necesară pentru uscare în poziţia OPRIT. pentru a aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte preveni șifonarea. USCARE FĂRĂ CĂLCARE În timpul fazei de uscare. l Dacă doriţi să selectaţi un program de uscare cu durată de timp programată. ATENȚIE: Nu uscați articole de îmbrăcăminte cu căptușeală specială (ex. hanorace groase etc.

modele. pe afişaj apar două linii). 82 . până când începe rufelor care vor fi spălate (ex. PROGRAM AUTOMAT Dacă selectați programul pentru lână. rezultatele apăsaţi butonul SELECTARE USCARE de uscare nu vor fi mulţumitoare. pe afişaj apare mesajul "End". pe alegeţi detergentul şi turnaţi cantitatea afişaj apare durata de timp rămasă până corectă de detergent. l Verificaţi dacă este deschis robinetul şi l Deschideţi uşa şi scoateţi rufele. ANULAREA PROGRAMULUI DE USCARE . l Opriţi funcţionarea maşinii prin rotirea l Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă butonului pentru selectarea programului este cazul).8.Spălare l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ. l La finalul programului. ţesături din faza de răcire şi indicatorul corespunzător bumbac. SPĂLARE/USCARE este disponibil numai gradul de uscare setat implicit. l Închideţi robinetul. l La finalul programului de spălare. În caz contrar. USCARE EXTRA (adecvat pentru prosoape. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SELECTARE USCARE circa 3 secunde. la finalizarea programului de uscare. ATENȚIE: După anularea programului de uscare. l Deschideţi sertarul pentru detergent. După 5 minute. Pentru funcţionarea corectă a aparatului. foarte murdare) şi rotiţi butonul acesteia se va aprinde. călcate). .Uscare l Selectați gradul de uscare dorit: l Pentru anularea programului de uscare. absolut necesar. selector la programul dorit. l Verificaţi lista cu programe de spălare. l Indicatorul luminos pentru programul de pentru a selecta programul adecvat uscare este aprins. USCARE FĂRĂ CĂLCARE este de preferat să nu se întrerupă (pentru rufe care pot fi puse direct în programul de uscare decât dacă este dulap. în poziţia OPRIT. Vă recomandăm să nu depăşiţi cantitatea maximă de încărcare pentru l Dacă doriţi să selectaţi un program de uscare indicată în tabelul cu uscare cu durată de timp programată. dacă intră în modul standby (la anumite este necesar. halate de baie și țesături grele). programe. aparatul l Reglaţi temperatura de spălare. până când se aprinde indicatorul luminos corespunzător duratei de timp dorită. începe faza de răcire şi trebuie să USCARE PENTRU CĂLCARE aşteptaţi circa 10/20 de minute înainte (rufele sunt gata de pentru a fi de a deschide uşa. fără călcare). dacă furtunul pentru evacuarea apei este poziţionat corect.

așteptați un minut. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător. (fără afișaj) Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau răsucit. Porniți mașina și un nou program. Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru instalare). (fără afișaj) Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit. deșurubați furtunul din spatele mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat. urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri – pauză 5 secunde – două clipiri – etc…) RO Eroare afișată Cauze posibile și soluții practice E2 (cu afișaj) Mașina nu este alimentată cu apă. 83 . 2 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme. Încercați să evacuați apa în chiuvetă. Oricare alt cod Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză. E4 (cu afișaj) Există prea multă spumă și / sau apă. opriți mașina și scoateți ștecherul din priză. l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de numărul erorii.9. consultați ghidul rapid furnizat mai jos. contactați un centru de service autorizat. Dacă apare din nou eroarea. 7 clipiri ale LED-urilor Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. RAPORT EROARE l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E” (exemplu: Eroare 2 = E2). așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa. Asigurați-vă că rufele (fără afișaj) sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii. Închideți robinetul de alimentare. 3 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat. Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa curge fără blocaje. E7 (cu afișaj) Probleme cu ușa. E3 (cu afișaj) Mașina de spălat nu evacuează apa. 4 clipiri ale LED-urilor Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent (fără afișaj) sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat. Dacă ușa este blocată.

Dacă problema persistă. se poate aplica o taxă. Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica centrifugarea. trebuie să înlocuiți garnitura. Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. etc. funcționează Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt echipament. 84 . puternice / zgomote Asigurați-vă că șuruburile de transport. utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare. Curge apă pe podea Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de lângă mașină etanșare dintre robinet și furtun. în acest caz. vezi secțiunea Eroarea 3.ALTE ANOMALII Problemă Cauze posibile și soluții practice Mașina de spălat nu Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează. Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Nu pornește Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor. reglați se aud vibrații picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare. nasturi. Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa. Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați să nu fie activată. Dacă nu. • Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina. mașina de spălat: centrifugarea • Încearcă să echilibreze rufele. Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire este apăsat. Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica pornirea centrifugării. În timpul centrifugării Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie. Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. • Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și zgomotul.). dopurile din cauciuc și distanțierele au fost îndepărtate. pornește / nu Asigurați-vă că există alimentare cu energie. aranjați-le. În cazul în care o defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat. Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede. introduceți-le la loc și reporniți programul. Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză. Verificați dacă filtrul este închis corespunzător. mărind timpul de centrifugare.

nu va pentru produsele sale fără a schimba avea nici un efect. material și nu schimbă culoarea rufelor.Apa de clătire evacuată este tulbure: Este recomandabil să utilizați întotdeauna acest efect este legat de zeoliții în piese de schimb originale. care apelați la acesta. disponibile în suspensie care nu au efecte negative centrele de service autorizate. își rezervă de asemenea dreptul În aceste cazuri nu este necesară rularea de a face orice modificări considerate utile unei etape suplimentare de clătire. contactați imediat un centru de service autorizat. 85 .Spumă în apa de la ultima clătire: acest deoarece va trebui să fie prezentat lucru nu indică neaparat o clătire centrului de service autorizat în cazul în necorespunzătoare.Folosirea detergenților ecologici fără fosfat Dacă problema persistă sau suspectați o poate cauza următoarele: defecțiune. . . Certificatul de garanție trebuie să fie RO completat corespunzător și păstrat.Spumă abundentă: acest lucru se Producătorul își declină orice datorează adesea agenților tensioactivi responsabilitate pentru greşelile de tipar anionici ce se regăsesc în detergenți și din manualul acestui produs. pudra nu este absorbită de împreună cu produsul. decât atât. caracteristicile lor esențiale. .Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la Produsul este garantat în termenii și sfârșitul spălării: acest lucru este condițiile stabilite în certificatul furnizat normal. Garanție . asupra eficienței clătirii. Mai mult care sunt greu de eliminat din rufe.

86 .

PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU 6. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA/SUŠENIA 9. ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny jedného za druhý. že vám pomôže vyprať oblečenie. či je zástrčka.registercandy. Skontrolujte. Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2012/19/EU Váš výrobok si môžete zaregistrovať na O odpade z elektrických www. Je potrebné Pozorne si prečítajte tento návod pre podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu. Tento kód je špecifickou ID kartou Obsah produktu. každý jemný kúsok každý deň. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ kontakt s Candy servisným strediskom. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA 87 . s bežným komunálnym odpadom. keď si zakúpite nový modeloch) súčasťou dodávky. Skontrolujte. číslo”.com na získanie a elektronických zariadení (OEEZ). znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu všetkých materiálov. všetky tieto diely na bezpečnom mieste. Odložte si spotrebič. INŠTALÁCIA 3. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení. ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako miestnym kódom. Životné prostredie Sme si istí. ak ide o zariadenie Každý výrobok je označený jedinečným 16. adresy servisných zberných miestach spravovaných obcou stredísk a š títok s energetickou účinnosťou. ÚDRŽBA A ČISTENIE 5. či je so spotrebičom dodaný l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných tento návod. 2. tiež nazývaným „sériové dodávané zariadenie. CYKLUS SUŠENIA 8. alebo mestom alebo príslušnými podnikmi. správne a bezpečné užívanie spotrebiča a pre odstránenie a likvidáciu všetkých pre užitočné tipy ohľadom údržby. záručný list. je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá: SK dôkladnom preštudovaní týchto pokynov. vytlačeným na š títku na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri výrobku. rýchlejšieho prístupu k dodatočným OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré službám presne určeným pre najvernejších môžu spôsobovať negatívne dopady na zákazníkov. Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne stave pre prípadného ďalšieho majiteľa. PRAKTICKÉ RADY 4. ktorú potrebujete k registrácii a na 1.Ďakujeme za výber práčky značky Candy. diel na odtokovú V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo veľkých OEEZ zber z domu. starý je možné odovzdať predajcovi. životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäť využiť). aby OEEZ Spotrebič používajte len po nezostalo problémom pre životné prostredie. zásobník na bielidlo (iba pri niektorých V mnohých krajinách. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY 7.

jeho iných ubytovacích zariadení. Ak hadice). servisný technik alebo podobne − Na mieste pre výdaj raňajok. − Na farmách. 88 . l Ak je poškodený prívodný kábel. je vylúčené z vyššie uvedených aplikácií. senzorickými (len pre modely s gombíkom alebo mentálnymi schopnosťami. podobných miestach: l Deti do 3 rokov držte mimo − Zamestnanecké kuchyne v predajniach. môže sa skrátiť jeho životnosť a môžete stratiť právo na záručnú l Zabezpečte. motelov a musí ho vymeniť výrobca. Akékoľvek poškodenie neblokoval dno práčky a vetracie spotrebiča vyplývajúce z použitia iného otvory. pokiaľ nie sú neustále inom pracovnom prostredí. na ovládacom prvku do vertikálnej l Tento spotrebič môžu používať pozície. Čistenie a údržbu PRAVIDLÁ nesmú vykonávať deti bez dozoru. programov). kanceláriách alebo dosah. aby sa Iné použitie tohto spotrebiča mimo zabránilo nebezpečenstvu. ktorá nepoškodí bielizeň. domáceho prostredia alebo pre l Napripojenie vody používajte typické domáce č innosti. − Klientmi hotelov. o bezpečnom používaní spotrebiča že bielizeň zostala pri teplote. ako domáceho (aj keď sa nachádza v l Stav vypnutia zabezpečíte domácnosti) nebude akceptované nastavením príslušného symbolu výrobcom pri uplatnení záruky.05 MPa až 0.1. l Tento spotrebič je určený na l Nedovoľtedeťom hrať sa so používanie v domácnosti a spotrebičom. a porozumeli možnému riziku. aby koberec opravu.8 MPa. Akákoľvek iná pozícia deti od 8 rokov a osoby so tohto ovládača práčku zapne zníženými fyzickými. pokiaľ sú l Konečný cyklus práčky bude bez pod dohľadom alebo boli poučené ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie. pod dohľadom. alebo bez dostatočných skúseností a znalostí. kvalifikovaná osoba. nepoužívate spotrebič v súlade s l Tlak vody musí byť v rozsahu vyššie uvedenými podmienkami. ZÁKLADNÉ Nedovoľte deťom hrať sa so BEZPEČNOSTNÉ spotrebičom. ako je komerčné využitie odborníkmi alebo len hadice dodané so spotrebičom (nepoužívajte staré skúsenými užívateľmi. od 0.

vosku musíte vyprať v horúcej vode s dodatočným množstvom l Z vreciek vyberte všetky pracieho prostriedku pred predmety ako sú zapaľovače a sušením v sušičke. bielizeň l Maximálna kapacita suchej sa zahreje dostatočne na vznik bielizne závisí od modelu (viď ohňa. benzín. kúpacia Nikdy nezastavujte spotrebič čapica. Bielizeň sa zahreje. kerozén. že je úplné otváranie dvierok spôsobí oxidačnú reakciu spotrebiča blokované. l Spotrebič sa nesmie inštalovať l Olejom znečistená bielizeň sa za uzamykateľné dvere. aby zostala zástrčka prostriedkov. acetón. napríklad v na opačnej strane k spotrebiču sušičke. oleja. pred ukončením cyklu pogumované diely a bielizeň sušenia. ak boli na čistenie použité priemyslové chemikálie. l Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať l Po inštalácii musíte práčku podľa pokynov výrobcu týchto umiestniť tak. hlavne pri SK dvere alebo za dvere so závesmi vystaveniu teplu. posuvné môže vznietiť. l Bielizeň z penovej gumy UPOZORNENIE: (latexová pena). Toto zníži. pre rozptýlenie tepla. alkohol. vodeodolné textílie. vosk a odstraňovač nebezpečenstvo. Ak teplo nemôže unikať. ľahko prístupná. zápalky. odstraňovač š kvŕn. alebo boli kontaminované l V spotrebiči nesušte nevypratú vlasmi ošetrujúcimi výrobkami bielizeň. ale neodstráni terpentín. oxidácia tvorí teplo. Hromadenie alebo ovládací panel. tak. l Ak látky nevyhnutne obsahujú olej. 89 . množstvom pracieho prostriedku. je nutné ich najskôr vyprať l Bielizeň znečistená látkami ako v horúcej vode s pridaným je olej. zvýšiť riziko požiaru. skladovanie olejom napustených látok môže zabrániť úniku tepla a l Spotrebič sa môže používať. ak rýchlo nevyberiete alebo vankúše plnené penou sa bielizeň a nerozprestrete ju nesmú sušiť v tomto spotrebiči. a vložené do spotrebiča.

Umiestnením značky na produkt deklarujeme na vlastnú l Nevystavujte práčku dažďu. práčky odpojte zástrčku od zavrite ventil prívodu vody a sieťovej zásuvky a zastavte nemanipulujte so spotrebičom. 90 . ventil prívodu vody. č i je elektrický len originálne náhradné diely. l Pred otvorením dverí sa uistite. V opačnom Nedodržaním týchto pokynov môžete prípade vyhľadajte odborný negatívne ovplyvniť bezpečnosť servis. zodpovednosť zhodu so všetkými priamemu slnečnému žiareniu požiadavkami EÚ týkajúcimi sa ani iným poveternostným vplyvom. l Pred č istením alebo údržbou l V prípade poruchy práčku vypnite. bezpečnosti. viacnásobné zásuvky ani predlžovacie káble. systém uzemnený.l Prenahliadnutie popisu výrobku zásobník pracích prostriedkov. l Nepoužívajte prevodníky. Pri zdvíhaní odporúčame asistenciu Bezpečnostné pokyny druhej osoby. navštívte stránku výrobcu. zdravia a ž ivotného prostredia. či nie je v bubne voda. Ihneď kontaktujte najbližšie servisné stredisko a používajte l Uistite sa. počas prepravy nikdy nepokladajte práčku otvorom na vozík. UPOZORNENIE: Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu. spotrebiča. l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. ktoré sú zakotvené v l Pri premiestňovaní nezdvíhajte legislatíve a týkajú sa daného práčku za ovládacie prvky ani produktu.

1 alebo viac podložiek spadne do spotrebiča: nakloňte práčku dopredu a vyberte ich. nepoškoďte hadice a prívodný kábel A A B B A A l Vyskrutkujte2 alebo 4 skrutky B B (A) na zadnej strane spotrebiča a vyberte 2 alebo 4 poistky (B) podľa obrázku 1. po prerezaní spojovacích pások vyskrutkujte 2 3 alebo 4 skrutky (A) a dajte A dolu 3 alebo 4 podložky (B). B alebo C). UPOZORNENIE: Držte obalové materiály mimo dosah detí. SK l Ak je práčka určená na vstavanie. INŠTALÁCIA l Prerežte spojovacie pásky 1 hadíc. 91 . Prekryte otvor pomocou krytiek dodaných B so spotrebičom. zvoľte verziu A.2. 3 1 2 l V prípade niektorých modelov. l Prekryte 2 alebo 4 otvory použitím dodaných krytiek. C l Umiestnite „polionda“ panel na 3 dno podľa obrázku 2 (podľa 2 1 modelu.

6 mt max min 50 cm k odpadovému potrubiu vo výške max 85 cm najmenej 50 cm s priemerom väčším ako je priemer hadice práčky (obr. l AQUASTOP (obr. transparentný izolačný plášť "B" udrží vodu na dokončenie pracieho cyklu.Pripojenie vody 3 l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku (obr. 1 Práčku je možné pripojiť len k ventilu studenej vody: v takom prípade sa môžu niektoré programy spustiť o niekoľko minút neskôr. ktoré zastaví prívod vody v prípade poškodenia hadice. Umiestnenie min 4 cm l Postavte práčku k stene. K odskrutkovaniu matice stlačte jednosmerné poistné zariadenie A A "B". 6): Ak voda 7 pretečie z hlavnej internej hadice "A". 5): zariadenie 5 6 umiestnené na prívodnej hadici. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisné stredisko pre výmenu prívodnej hadice. v tomto prípade sa zobrazí B B červený symbol v okienku "A" a hadicu musíte vymeniť. 92 . 4): nastavenie 4 pripojenia vody na horúcu a studenú vodu pre vyššiu úsporu energie. nepritlačte ani max 100 cm neohnite hadicu a umiestnite odtokovú hadicu do umývadla alebo radšej pripojte +2. l AQUAPROTECT . Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej vody a červenú k ventilu horúcej vody. l Niektoré modely môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií: l HOT&COLD (obr.PRÍVODNÁ HADICA S OCHRANOU (obr. 7).3) a použite iba hadicu dodanú s výrobkom (nepoužívajte staré súpravy hadíc).

.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo A zníženie. l priestor “ ”:pre špeciálne prísady. práčka automaticky nastaví dávkovanie prísad pri každom cykle počas posledného plákania.l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek podľa obrázku 8: 8 a. V takom prípade odporúčame použitie vloženia nádoby do bubna (príklad n obrázku 11). Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo pri voľbe programu „Plákanie“. až kým sa nedotkne podlahy. c.zaistite nožičku točením matice. V prípade jej použitia ju vložte do časti "2". l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné 10 pranie. B UPOZORNENIE: V prípade potreby výmeny prívodného kábla kontaktujte autorizované servisné C stredisko. škrob. Týmto spôsobom sa tekutý prací prostriedok dostane do bubna v správnej chvíli. 93 . a pod.10). l Spotrebič pripojte. Zásobník pracích prostriedkov SK Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený 9 na 3 časti podľa obrázku 9: l priestor “1”: prací prostriedok na 1 predpranie. b. kým sa nedotkne spodnej časti skrinky práčky.otočením matice v smere hodinových ručičiek uvoľnite skrutku. Pri niektorých modeloch je dodaná tiež nádoba na tekuté pracie prostriedky (obr. UPOZORNENIE: Používajte len tekuté prostriedky. UPOZORNENIE: 11 Niektoré pracie prostriedky sa ťažko odstraňujú. 2 aviváže.

obsahujúci bielidla. Užitočné odporúčania pre užívateľa Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť druh použitého pracieho prostriedku Tipy na ekonomické využitie spotrebiča. Voľbou programu 60°C môžete výhradne pre tieto látky. Potrebujete predpranie? l Používajte len na veľmi znečistenú Pri praní pri teplote pod 40°C bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok. prikrývok alebo iných bielizne odporúčame použiť program ťažkých tkanín odporúčame vynechať na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a odstreďovanie. bežný prací prostriedok (heavy duty). sponky. čas. . či je možné túto výnimočné výsledky pri stredných bielizeň prať v práčke a č i je označená /vysokých teplotách. Je potrebná horúca voda? l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo namočte bielizeň vo vode pred praním Pri praní vlny alebo hodvábu pre zníženie potreby programu s horúcou používajte len pracie prostriedky určené vodou. ako Nasleduje rýchla príručka s tipmi a sú mince. pranie pri nízkej teplote.zo záclon odnímte kolieska. V voľné a dlhé pásy.vyberte z bielizne kovové predmety. Bežné pracie prášky sú Maximalizujte veľkosť náplne vhodné na „biele“ alebo farebné odolné l Najlepšie výsledky šetrenia energie. ochranou farby” sú vhodné pre farebné Ušetríte až 50% energie praním plnej látky s vysokým stupňom znečistenia. Pri praní veľmi znečistenej bielej l Pri praní kobercov. vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň znečistenia.zapnite gombíky.pre odstránenie odolných škvŕn použite príslušné prostriedky. odporúčame použitie tekutých pracích vodu a 5 až 15% energie vynechaním prostriedkov alebo prostriedkov predprania v prípade bežne znečistenej špeciálne označených ako vhodné na bielizne.3. náplne namiesto 2 polovičných náplní. zatiaľ č o a pracích prostriedkov dosiahnete tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s využitím maximálnej kapacity práčky. PRAKTICKÉ RADY Pred použitím sušiaceho programu… ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej Vkladanie bielizne rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie obsahu vody v bielizni pred použitím UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa programu sušenia. každom prípade si vždy prečítajte pokyny . na pracom prostriedku na jeho správne . zavrite zipsy. ušetriť až 50% energie. symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo „Možné prať v práčke“. vody tkaniny so silným znečistením.dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne. stiahnite prostriedkov pri rôznych teplotách. uistite: . 94 . ktoré ponúkajú l Pri praní vlny sa uistite. použitie a dávkovanie. odporúčaniami o použití pracích .

vypustite všetku vodu z rúr. zasuňte na miesto. l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite Čistenie filtra zvyšnú vodu. vyčistite pod tečúcou vodou a nevykurovanej miestnosti dlhší čas. l K tomu vytiahnite zásobník miernym l V prípade že budete skladovať práčku v ťahom.4. 95 . l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na zachytenie veľkých zvyškov. po skončení ho nasaďte otočením v smere hodinových ručičiek. Práčka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník pracích prostriedkov a filter. l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii. l Len v prípade niektorých modelov: vyberte hadičku. ÚDRŽBA A ČISTENIE Na čistenie vonkajších častí práčky použite vlhkú utierku. l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť pod neho utierku na zachytenie vody. odstráňte uzáver a zachyťte vodu do nádoby. Čistenie zásobníka pracích prostriedkov Odporúčania v prípade l Odporúčame čistiť zásobník pracích premiestňovania a dlhodobého prostriedkov. l Opakujte predchádzajúce kroky v opačnom poradí na zostavenie všetkých dielov. l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom. ktoré môžu upchať odtokový otvor. l Odpojte práčku od elektrickej siete. niekoľko tipov o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom odstavení je popísaných nižšie. aby ste zabránili hromadeniu zvyškov prostriedkov a odstavenia spotrebiča SK prísad. alkohol ani rozpúšťadlá. l Vyberte a vyčistite filter. ako sú gombíky alebo mince. nepoužívajte drsné prášky.

D Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA / l Na konci programu sa zobrazí správa FUNKCIA PARY "End" (Koniec) alebo sa rozsvieti E Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ príslušná LED kontrolka.05 Mpa / max 0. F Tlačidlo MOŽNOSTI pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA G Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY nezhasne. ODSTREDENIA Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku G+H UZAMKNUTIE TLAČIDIEL programov a postupujte podľa tohto I Digitálny displej poradia. 96 . Tento systém ponúka skvelú úsporu energie a značnú redukciu dĺžky prania. H Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK l Vypnite práčku.8 Mpa Otáčky pri odstredení: viď štítok so základnými údajmi. L Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA Technické údaje M Oblasť SMART Fi+ Tlak vody: min 0. zvoľte G H E C D F požadovaný program pomocou tlačidla VOĽBY SUŠENIA. L l Nastavte teplotu prania a stlačte požadované tlačidlo „možnosti“. I B SUŠENIE Ak chcete spustiť cyklus sušenia automaticky po praní. Max. A Voľba programu l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný program. V opačnom prípade bude možné dokončiť pranie a potom zvoliť A Volič programov s pozíciou OFF program sušenia a náplň.5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO 6. B Tlačidlo ŠTART/PAUZA l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA C Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU spustite pranie.príkon/ Istenie/ Napätie napájania: viď štítok so základnými údajmi. ZNEČISTENIA Pred otvorením dvierok počkajte. OVLÁDACIE PRVKY A ŠTARTU PROGRAMY Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu M vody podľa typu a množstva bielizne.

Prednastavené odloženie tlačidla ŠTART/PAUZA. kým bezpečnostná l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na poistka neumožní otvorenie dverí práčky. V takom prípade BIELIZNE PO TOM. čo ste pridali alebo odobrali bielizeň. Na konci každého cyklu alebo pred spustením nového cyklu musíte nastaviť l Pre odloženie štartu postupujte volič programov späť do pozície OFF. displeji a vypnutí ikony zámky. l Po tom. Č O BOL PROGRAM UŽ SPUSTENÝ (PAUZA) odpojte zástrčku od zásuvky a zopakujte proces. či je hladina vody pod dvierkami. 97 . skontrolujte.Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu Tlačidlo ŠTART/PAUZA (na displeji sa zobrazí h00) a následne opätovným stlačením nastavte 1 hodinové odloženie (na displeji se Zatvorte dvierka PRED stlačením zobrazí h01). nastavte volič programov do pozície OFF. l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť odložený štart pracieho cyklu až o 24 hodín. môžete dvierka otvoriť. sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením tlačidla. kým začne Nedotýkajte sa displeja počas fungovať. ZRUŠENIE PROGRAMU l Po voľbe programu zostane volič programov do konca cyklu v nastavenej l Pre zrušenie programu nastavte volič pozícii. l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA na cca 2 sekundy (niektoré svetelné indikátory a indikátor zostávajúceho času Volič programov s pozíciou OFF budú blikať – to znázorňuje. až do h24. zvolený cyklus.Nastavte požadovaný program. že práčka bola zastavená). stlačením začnete opäť od nuly. SK konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa úroveň jasu zníži. pripájania. kde bolo pranie prerušené). aby Poznámka: pre vypnutie spotrebiča ste zabránili vytečeniu. nasledovne: . . Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA UPOZORNENIE: spotrebič chvíľu čaká. Pre úsporu energie na Skôr ako otvoríte dvierka. v tomto bode ďalším l Stlačením spustíte zvolený cyklus. l Pred otvorením dvierok počkajte. programov do pozície OFF. pretože spotrebič počas prvých sekúnd kalibruje systém: dotykom displeja nebude spotrebič PRIDANIE ALEBO ODOBRANIE fungovať správne. zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite fáze. pokiaľ Po otočení voliča programov sa rozsvieti kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne. displej na zobrazenie nastavenia pre zvolený program. l Počkajte 2 minúty. Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU l Práčku vypnite otočením voliča do pozície OFF.

. Je potrebné počkať na koniec fázy chladenia . dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre pokým sa svetelné ukazovatele nevypnú. . Stredná dĺžka alebo otočte ovládačom do pozície OFF. 98 . V prípade mokrej bielizne (tzn. ako zvoleným programom. stlačte tlačidlo na približne pamäť uloží zvolený program a po 3 sekundy. Po výbere pracieho programu podľa typu bielizne.FUNKCIA PARY pracieho programu sa zvolený sušiaci cyklus automaticky spustí. Na konci . ktoré sú vhodné pre suché alebo ktorý nie je kompatibilný s mokré oblečenie a podľa typu tkaniny: automatickým sušením. Ak nastane výpadok v elektrickej sieti l Ak chcete zrušiť cyklus počas fázy počas prevádzky spotrebiča. inak sa Tento program je vhodný pre syntetickú a bielizeň dostatočne nevysuší. kontrolka otvoríte dvierka. obnovení dodávky energie pokračuje od miesta prerušenia. sušenie vlny). š peciálna sušenia. nie je možná aktivácia tejto funkcie. programu. jednoduché žehlenie. možnosti bude blikať a potom zhasne. l Vybrať iba sušiaci cyklus: Spustí sa odpočítavanie a po jeho Po výbere sušiaceho programu skončení sa automaticky spustí program. ovládačom podľa typu tkaniny je pomocou tohto tlačidla možné zvoliť l Odložený štart je možné zrušiť otočením stupeň sušenia (s výnimkou programu programátora do polohy OFF. zmiešanú bielizeň.VOĽBA SUŠENIA (10/20 minút) a na vypnutie ikony l Spustí automatický prací / sušiaci cyklus: zámky pred otvorením dvierok.Jednoduché žehlenie . v l Ak chcete pred začiatkom programu prípade suchej bielizne pomáha k zrušiť výber.Syntetické/ Zmiešané Nie je možné prekročiť maximálnu (predvolená možnosť) P1 sa zobrazí na kapacitu náplne bielizne pre sušenie displeji uvedenú v tabuľke programov. po praní) je program určený pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení. FUNKCIA PARY Môžete taktiež zrušiť sušiaci cyklus Toto tlačidlo umožňuje zvoliť medzi dvoma otočením programového ovládača do možnosťami: polohy OFF (VYPNÚŤ). vychladnutia a musíte počkať Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so približne 10/20 minút pred tým. procedúr. Po výbere "JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE" zvoľte z troch rôznych intenzít parných Pokiaľ bude vybraný prací program.Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. vyberte úroveň sušenia stlačením tohto tlačidla. opakovane stlačte tlačidlo. l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na displeji a vypnutí ikony zámky. UPOZORNENIE: Tlačidlo prídavných možností musíte Po zrušení cyklu sušenia začne fáza zvoliť pred stlačením tlačidla START/PAUZA. môžete Tlačidlo VOĽBA SUŠENIA / dvierka otvoriť.

ktoré upravujú dĺžku programu.Oživenie bielizne parou niektorých programoch podľa tabuľky (stlačenie dvoch tlačidiel) P3 sa programov). v závislosti od zvoleného zvyšky pracieho prostriedku spôsobiť programu. Toto tlačidlo umožňuje zvoliť rôzne po praní) je program určený možnosti prania: pre vyrovnanie pokrčenia po odstredení. . SK konečnej fázy. prací prostriedok sa celkom Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ rozpustí. množstva pracieho prostriedku.STUPEŇ ZNEČISTENIA väčšinou majú tendenciu zadržiavať l Po voľbe programu sa automaticky čistiaci prostriedok. Môžete aktivovať len pri nastavení teploty v závislosti od stupňa znečistenia bielizne 60°C. ktorým môžu možnosti. Táto možnosť umožňuje zvýšenie (je možné použiť len s určitými programami hygieny bielizne so zachovaním rovnakej uvedenými v tabuľke programov). v prípade suchej bielizne pomáha k . Tento cyklus je vhodný pre suché oblečenie. predpranie a je vhodná najmä pre veľmi znečistenú bielizeň (možno použiť len pri . v ktorej je prebytok vlhkosti odstránený. podráždenie alebo alergiu.) program na ovládači a znečisteného oblečenia.AQUAPLUS ihneď použiť. alebo pre pranie froté tkanín. 99 . s novým kombinovaným rotačným cyklom bubna bielizeň dokonalo vyčistí a opláchne.PREDPRANIE dosiahnutiu optimálnej úrovne vlhkosti pre jednoduché žehlenie. zobrazí na displeji Tento cyklus umožňuje vyrovnať pokrčené oblečenie po nosení pomocou l Odporúč ame používať len 20% pôsobenia pary. zobrazí čas pre daný program. Program sa skladá z odporúčaného množstva pracieho prostriedku počiatočnej fázy. a uvedeného na obale pracích prostriedkov. . a tým sa zvyšuje čistiaci účinok.Jednoduché žehlenie . Stredná dĺžka l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť programu.Bavlna Tlačidlo MOŽNOSTI (iba tlačidlo) P2 sa zobrazí na displeji Tento program je navrhnutý pre bavlnené oblečenie. V prípade mokrej bielizne (tzn. pre ktoré je umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených vhodný v dôsledku používania väčšieho dôb trvania programu.. l Stlačenie tohto tlačidla (k dispozícii iba pri niektorých programoch) umožňuje prať v Táto funkcia je vhodná pre maximálne oveľa väčšom množstve vody. ktorých vlákna .HYGIENE + l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní intenzity. aby sa oblečenie mohlo . Spoločne 1. ZNEČISTENIA l Táto funkcia bola navrhnutá pre ľudí s Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne jemnou a citlivou pokožkou.RÝCHLY l Odporúčame použiť túto funkciu pre Tlačidlo bude aktívne. v ktorej sa para spustí. teploty pre celé pranie.5 kg náplne. ak zvolíte RÝCHLY detské oblečenie a v prípade prania veľmi (14/30/44 Min.

100 . 1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez l Ikona indikuje uzamknuté dvierka. prerušenia činnosti práčky. ODSTREDENIA Digitálny displej l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť otáčky odstredenia alebo odstredenie Indikačný systém displeja umožňuje úplne vylúčiť. 7 l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia stlačte tlačidlo. ktoré kontrolka bude blikať približne 7 bráni cyklu odstredenia v prípade sekúnd. potom sa príkaz spustenia nevyváženej bielizne. chvíľu blikať a potom zostane svietiť. tlačidla počas cyklu. nesmie svietiť žiadny indikátor. V takom prípade hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa zatvorte dvierka správne a stlačte predĺži aj jeho životnosť. elektronickým zariadením. opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA. neustále informovanie o stave spotrebiča. l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie. TEPLOTY a VOĽBA OTÁČOK l Teplotu nie je možné zvýšiť nad ODSTREDENIA na približne 3 sekundy maximálnu povolenú hodnotu pre daný môžete uzamknúť tlačidlá. spôsobom môžete zabrániť pred nežiadúcou zmenou programu stlačením l Ak chcete uskutočniť studené pranie. Nadmerné dávkovanie pracieho Zavrite dvierka PRED stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. nie je možné zvýšiť otáčky nad maximálne povolené programom. Týmto program. Aby ste zabránili poškodeniu látky. Tým sa zníži automaticky zruší. Spotrebič je vybavený špeciálnym Ak nie sú dvierka správne zatvorené. môže vylúčiť l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so fázu odstredenia alebo predĺžiť trvanie zatvorenými dvierkami bude kontrolka programu a zvýšiť spotrebu vody.Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY UZAMKNUTIE TLAČIDIEL l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť l Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA teplotu pracieho cyklu. prostriedku môže viesť k tvorbe veľkého množstva peny. za účelom ochrany tkanín. l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť opätovným stlačením rovnakých tlačidiel Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK alebo vypnutím spotrebiča. pokým sa nezobrazia požadované otáčky. je možné možné použiť maximálne 3 1 2 564 8 9 10 otáčky uvedené v programe. Ak spotrebič zistí nadmerné množstvo peny.

niektorých programoch) l Počas prvých minút cyklu zostane 4) TRVANIE CYKLU kontrolka "Kg Check" svietiť. spotrebu zobrazí dobu trvania cyklu. zloženia náplne. meniť v závislosti od zvolených prídavných možností. zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim tlačidlom.com. . l Počas každej fázy prania "Kg Check" umožňuje monitorovanie informácií o l Po spustení programu budete konštantne bielizni v bubne v prvých minútach prania: informovaní o zostávajúcom čase do konca programu. 3) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY 7) KONTROLKA PARA Zobrazuje nastavenú teplotu prania Svetelná kontrolka ukazuje výber príslušnej zvoleného programu. ktorú je možné voľby.candy-hoover.určí dĺžku pracieho cyklu. 8) Kg Check (funkcia je aktívna iba pri indikátory nesmú svietiť. 5) KONTROLKA STUPŇA ZNEČISTENIA Indikátor svieti v prípade uzamknutých . l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi ikona indikuje že Wi-Fi systém je v 2) OTÁČKY ODSTREDENIA prevádzke.nastaví rýchlosť odstreďovania podľa tlačidiel. 101 . l Spotrebič vypočíta čas do konca . Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného l Všetky informácie o funkciách a inštrukciách programu. na konci fázy praní sa na displeji zobrazí zostávajúca doba do konca sušenia. SK Ak chcete vykonať studené pranie. kým inteligentný senzor nezváži bielizeň a l Po voľbe programu displej automaticky podľa toho nastaví trvanie cyklu. v prípade potreby potom zvýši množstvo vody počas plákania.nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu l Ak je zvolené automatické pranie/sušenie. pokiaľ 6) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov) kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.l Pred otvorením dvierok počkajte. čím zabráni nevyváženosti. .ovláda plákanie podľa typu zvolenej spotrebič upraví č as podľa veľkosti a pranej látky. http://simplyfiservice. pranej látky. počas cyklu .nastaví množstvo potrebnej vody. zvoleného programu na základe štandardnej náplne. ktorá sa môže vody a elektriny. ktoré je možné zmeniť alebo pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou pripojenia nájdete v sekcii "Download" na príslušného tlačidla. .rozozná prítomnosť peny. náplne.

zvoliť pomocou príslušných tlačidiel. župany a Zapne sa počas konečnej fázy objemnú bielizeň). v posledných 10/20 SUCHÉ NA ŽEHLENIE minútach každej fázy sušenia. ktoré môžu byť vybraté pomocou príslušného Môžete ich použiť pre voľbu tlačidla: časovaných programov sušenia. Automatické programy sušenia EXTRA SUCHÉ Fáza chladenia (Vhodné pre uteráky. ktoré sa nemusí Kontrolky zobrazujú možnosti.9) KONTROLKY VOĽBA SUŠENIA Časované programy sušenia l Ikony zobrazujú stupne suchosti. (Zanecháva bielizeň pripravenú na žehlenie). 102 . ktoré možno žehliť). 10) KONTROLKA MOŽNOSTI SUCHÉ NA ULOŽENIE (Pre oblečenie. chladenia.

ktorá vám umožní prístroj pozícii SMART Fi+ logu spotrebiča. atď. by mohlo viesť k odstráneniu NFC antény.SMART Fi+ POZNÁMKY: Umiestnite smartfón tak. umiestnite a držte ho v blízkosti loga SMART Fi+ na ovládacom paneli prístroja. batérie. Od tej chvíle ho môžete ovládať pomocou príkazov aplikácie. 103 . V prípade potreby ich prípade postupujte podľa pokynov na odstráňte. vytvorte profil užívateľa NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA. keď chcete. zadný kryt. ovládať na diaľku cez aplikáciu. REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII) l Stiahnite aplikáciu Candy simply-Fi na Vašom zariadení. že je možné presunúť sa u Vášho prístroja. Použitím Android smartfónu vybaveného Hrubé obaly alebo metalické nálepky technológiou NFC (Near Field na smartfóne môžu ovplyvniť alebo Communication) je proces registrácie brániť prenosu dát medzi telefónom a zjednodušený (Rýchla registrácia). Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS. SMART TELEFÓN V BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO l Otvorte aplikáciu. displeji telefónu. a to ako pre tablety aj pre V prípade že nepoznáte pozíciu NFC smartphony. že NFC Tento prístroj je vybavený SMART Fi+ anténa na zadnej strane zodpovedá technológiou. krúživými pohybmi ľahko pohybujte smart telefónom nad logom SMART Fi+ až kým aplikácia nepotvrdí SK Získajte všetky podrobnosti o pripojenie. a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na Následne Vás bude zariadenie informovať displeji zariadenia alebo pomocou o správnom výsledku operácie a "Príručky rýchleho štartu" priloženého oznámi Vám. najprv musíte vložiť bielizeň. Aby bol prenos dát funkciách SMART Fi+ prechádzaním úspešný. JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ aplikácie v režime DEMO. zakaždým. zavrieť dvere a vybrať pozíciu SMART Fi+ na zariadení. čistiaci prostriedok. so smart telefónom kamkoľvek. ak k tomu aplikácia vyzýva. a to vďaka funkcii Wi-Fi.) neoriginálnym. aby bolo možné ovládať prístroj vzdialene prostredníctvom aplikácie. POVOLIŤ VZDIALENEJ OVLÁDANIE (CEZ APLIKÁCIU) Po registrácii prístroje. Nahradenie niektorých komponentov smartphonu (napr. v takom spotrebičom. antény.

5 2.5 1. .5 2.5 3.5 1. .5 3.5 2. cyklus "Auto Clean" (automatsk čišćenje) určený na čistenie bubna.5 1.5 40° Plákanie .5 1.5 3.5 5 5 40° Antialergický 4) 4 4 4. .5 5 5 - (sušenie) Bavina 4 5 5 5 6 6 6 7 - (sušenie) Pranie a Sušenie 1.5 2.5 4 4 4. .5 2.5 2. ak chcete povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi).5 - žehlenie 2) Perfect Mix 4) 3 3 3.5 2.5 1.5 1.5 - 59 Min.5 1. . bude spustený.5 1.5 40° 59 Min.5 30° 3) 4) Rýchly 30' 2 2 2.5 3. . - Odstredenie Vlna/Hodváb 1 1 1 2 2 2 2 2 30° Vlna 1 1 1 1 1 1 1 1 - (sušenie) Zmiešaná 3 3 3.5 1. ktorú musíte vybrať.5 1.5 5.5 2. 14' 1 1 1 1.5 60° program Perfect Rapid 4) 2 2 2.5 1. Prípadne stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA na prístroji. - Odčerpanie + . .5 1. Pozícia. .) * 2 PROGRAM (viď ovládací panel) (MAX.5 3.5 1.5 30° 44' 3 3 3. .5 4 4 4.5 3.5 6 6.) 2 1 Jednoduché 1.5 2.5 1.5 3 3 3 3.5 1. .5 1.5 6.5 40° 2) Bavina** 4) 6 6 7 8 8 9 10 10 90° ( ) Jemná 2 2 2.5 1.Tabuľka programov 1) 1 (MAX. 104 . . . .5 2.5 1.5 5. .

6 4 2 1) Po zvolení programu sa na displeji zobrazí odporúčaná teplota. EN 50229 Štandardy) * Maximálna kapacita suchej bielizne závisí od modelu (viď ovládací panel). bielizne a pokračuje v bežnom praní s najvhodnejším programom. Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne Program odporúčame aj pre test vyžaduje ošetrenie bielením. ktorú 6 5 1 je možné zmeniť (ak je to možné) 7 5 2 pomocou príslušného tlačidla. Nalejte bielidlo do Sušenie zásobníka na tekuté pracie Prvé sušenie s A kg (obsah bielizne: prostriedky vloženého v priestore vankúše a uteráky) voľba programu sušenia označeného „2“ v zásobníku bavlny ( ) suché do skrine ( ). 3) Voľbou programu RÝCHLY na voliči programu môžete zvoliť pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z troch dostupných rýchlych programov: 14’. 9 6 3 2) Pre uvedené programy môžete 10 6 4 nastaviť trvanie a intenzitu 10 7 3 prania pomocou tlačidla STUPEŇ ZNEČISTENIA. INFORMÁCIA PRE TESTOVACIE Prečítajte si tieto poznámky: LABORATÓRIÁ (Ref. Kapacita A (kg) B (kg) ( ) Len so zvole nou možnosťou (bielizne) Prvé Druhé PREDPIERANIA (programy s (kg) sušenie sušenie možnou voľbou PREDPIERANIA). pridajte zvyšok bavlny ( ) suché do skrine ( ). 4) Programy pre automatické sušenie. nie 8 5 3 je možné ju však zvýšiť nad maximálnu povolenú pre daný 8 6 2 program. s nižšou teplotou. pracích prostriedkov a nastavte program PLÁKANIE. 30’ a 44’. Po skončení Druhé sušenie s B kg (obsah bielizne: cyklu nastavte volič programov do obliečky a uteráky) voľba programu sušenia pozície OFF. Pranie Použite program ** s maximálnym (Len pre modely s priestorom časom prania. 105 . môžete vykonať odstránenie škvŕn v práčke. s maximálnou rýchlosťou SK na tekuté pracie prostriedky) odstreďovania a s teplotou 60°C.

S týmto programom pracieho prostriedku a vody. Je vhodný pre bavlnené BIELIZNE odevy. znečistenej bavlny a je to najúčinnejší Systém poskytuje tiež "Mix Power program ohľadom spotreby energie a vody Systém +" počas plákania. rôzneho typu a farby spolu. programov).Výber programov Antialergický program Tento program zaisťuje hĺbkové čistenie. spojení s vysokotlakovým striekaním zabezpečí penetráciu pracieho roztoku do Bavlna hĺbky vlákien. Program môžete zvoliť tri rôzne úrovne intenzity pre je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku prispôsobenie suchej alebo mokrej bielizne. účinnú dezinfekciu a antialergické pôsobenie V prípade prania rôznych typov látok a vďaka optimalizovanému cyklu. čím dôkladne odstráni Tento program je vhodný na pranie bežne nečistoty a zaistí najlepší účinok prania. odstránenie zvyškov pracieho prostriedku vďaka vysokému tlaku. V počiatočnej fáze pracieho cyklu RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť sú naplánované sekvencie otáčania. maximálnym množstvom vody na zaistenie a to ako v priebehu prania. Pohyb otáčania Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s bubna a vodnej hladiny sú optimalizované. pre citlivú pokožku. ktoré v jeden z troch dostupných programov. odstraňuje alergény a práčka špecifické programy na splnenie zvyšky pracích prostriedkov. ktorá umožňuje znížiť a vyrovnať záhyby a Perfect Rapid 59 Min. plákania. tak aj vo fáze najlepšieho účinku. Jednoduché žehlenie Tento exkluzívny program používa paru. Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri Nikdy nemiešajte farebné tkaniny. pranie pri teplote 60 ° C a je navrhnutý pre menšiu náplň. pre kompletné na pranie bavlnenej bielizne. Odstreďovanie možno ktoré púšťajú farbu.) Mix Power System + Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a Práčka je vybavená inovatívnym miešaním mierne znečistenie. maximálnej rýchlosti. Jemná Perfect Mix Tento program strieda prácu a prestávky a Tento program umožňuje prať tkaniny je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. Prúd vody pod odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku. Presné odstreďovanie zaisťuje zníženie tvorby záhybov na oblečení. napríklad po ručnom praní. ktorý upravuje rôzneho stupňa znečistenia obsahuje teplotu a plákanie. Plákanie Vďaka technológii "Mix Power System +" je Tento program vykoná 3 plákania s možná kompletná optimalizácia prania. dosahuje ideálnu vlhkosť pre jednoduchšie Tento špeciálne navrhnutý program žehlenie. UPOZORNENIE: Nová farebná bielizeň by sa mala pri Odčerpanie + Odstredenie prvom praní prať samostatne. 106 . prostredným odstreďovaním (ktoré možno znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného tlačidla). vysokým tlakom strieka zmes priamo na za účelom úspory. Ideálny program každej potreby prania (viď tabuľka). zachováva vysoký účinok prania so Prostredníctvom špeciálneho tlačidla značným skrátením č asu prania. a taktiež druhu tkaniny. Voľbou programu bielizeň. Rýchly (14/30/44 Min. Slúži na plákanie akéhokoľvek typu látky. zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.

UPOZORNENIE: Pranie a Sušenie 59 Min. Hong Kongu a Indii je ochranná známka Woolmark certifikovanou ochrannou známkou. bielizeň z hodvábu alebo označenú ako "Prať ako hodváb" na štítku látky. tento 59 minútový cyklus musíte vybrať z bubna pred spustením je ideálny setrič času! Vhodný pre ľahkú 1. Studený ako hodinu. Woolmark Company“ pre sušenie vlneného oblečenia za predpokladu. 4 košele) alebo mierne znečistenú bielizeň. tento cyklus vyperie. pokrčenia. praní. znižuje nepríjemné škrabanie povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom tkaniny a zabraňuje plstnateniu. kg náplň (napr. Cyklus je vhodný pre maximálnu určený na dezinfekciu bubna. ak chcete a jemnosťou. M0000 107 . cyklus cyklu závisí od náplne a odstredenia zvoleného "Auto Clean" (automatsk čišćenje) pre pranie. ž e je bubon prázdny pred spustením cyklu "Auto Clean" (automatsk čišćenje) a použite vhodný čistiaci prostriedok pre bubny pračiek alebo prací prášok. Írsku. Na konci cyklu nechajte dvierka prístroja otvorené.Vlna/Hodváb Zmiešaná Tento program umožňuje jemný prací Program sušenia s nízkou teplotou cyklus.5 programu sušenia. SMART Fi+ Vlna Sušiaci program s nízkou teplotou. likvidáciu náplň 1 kg (3 svetre). Odporúča sa tento cyklus spustiť spotrebiča bol schválený „The po každom 50. Dĺžka tlačidla ŠTART/PAUZA na prístroji. Uistite sa. že produkty môžete prať v pračke v závislosti od pokynov na štítku oblečenia a prehlásenia výrobcu tohto spotrebiča. vhodný najmä na vlnenú bielizeň odporúčame pre syntetické a zmiešané označenú "Vhodné na pranie v práčke" a látky (viď štítok ošetrovania na bielizni). Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre vypláka. odstredí a vysuší bielizeň za menej SK ochranu bielizne pred zamotaním. Pri použití tohto programu vzduch sa využíva počas posledných 10/20 odporúčame znížiť dávku pracieho minút sušiaceho cyklu na minimalizáciu prostriedku. Dávkovače používané pre koncentrované Ak máte len niekoľko kusov bielizne na prášky a tekuté pracie prostriedky pranie a sušenie. Vo Veľké Británii. Pred sušením aplikácie (cez Wi-Fi). aby ste zabránili plytvaniu. ktorý suší vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou Pozícia. Prípadne stlačením odporúčame obrátiť oblečenie naruby. ktorú musíte vybrať. pachov a predĺženie životnosti prístroja. aby bubon mohol Cyklus pre sušenie vlny tohto vyschnúť. Bavlna Program sušenia s vysokou teplotou SUŠENIE odporúčame pre bavlnenú a ľanovú bielizeň (viď štítok na bielizni).

l Naplňte bielizňou nepresahujúcou maximálnu l Odporúčame voľbu kratšej doby sušenia náplň sušenia uvedenú v tabuľke programov. SUCHÉ NA ŽEHLENIE posteľná a stolová bielizeň. NESUŠIŤ v bubnovej sušičke.Program sušenia s Nízkou teplotou odporúčaný pre zmiešané látky Sušenie len pri nízkej teplote. ako sú koberce alebo bielizeň s dlhým vlasom. ( symbol na ovládacom paneli). prispôsobili správny stupeň sušenia.7. froté štítok. pracovné odevy. ktoré sú na sušenia: štítku bielizne . ľan. 108 . (Zanecháva bielizeň pripravenú na Syntetické: blúzy. pri prvom použití. aby ste zabránili l Zatvorte dvierka. upchatiu vzduchových kanálikov.Podľa typu látky Bavlna/ľan: uteráky. postupu: l Spotrebič môže vykonať nasledujúce typy . ktorý chcete . uteráky od tenkej (Vhodné pre uteráky. košele.Podľa symbolov sušenia. a pod.Program sušenia s Nízkou teplotou Vhodné na sušenie v sušičke. preto sú potrebné určité skúsenosti na dosiahnutie l Otvorte dvierka. CYKLUS SUŠENIA Správny spôsob sušenia l Uvedené pokyny sú všeobecné. žehlenie). l Otočte volič programov na najvhodnejší l Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho program sušenia podľa vašej bielizne.. župany a spodnej bielizne). .Podľa veľkosti a hrúbky dosiahnuť: Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušenia. ako aj bavlna/syntetická zmiešaná.. musí byť braná ako nevhodná uteráky. prestieradlá) alebo veľmi savých materiálov (napr. odporúčaný pre vlnené tkaniny ( symbol na ovládacom paneli). konopné látky. .Programy sušenia s Vysokou teplotou Ak bielizeň neobsahuje informačný odporúčané pre bavlnu. ktoré sa ľahko znížte množstvo náplne. Sušenie pri vysokej teplote. objemnú bielizeň). na sušenie. ako je uvedená. z polyesteru alebo polyamidu. (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na ovládacom paneli). žehliť). uteráky alebo džínsy) l Neodporúčame sušiť látky. SUCHÉ NA ULOŽENIE (Pre oblečenie. aby ste V prípade veľkých kusov bielizne (napr. rozdeľte bielizeň EXTRA SUCHÉ podľa hrúbky (napr. . ktoré sa nemusí l Len suchá odstredená bielizeň. a pod. strapkajú. najlepších výsledkov sušenia. l Vyberte stupeň suchosti. bavlna jersey.

l Spotrebič vypočíta potrebný čas na sušenie a požadovanú zvyškovú vlhkosť. stlačte tlačidlo VOĽBA zobrazí nápis "End". l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA (na Pre správnu prevádzku spotrebiča displeji sa zobrazí zostávajúci čas odporúčame neprerušovať fázu sušenia.l Ak chcete zvoliť časovaný program l Po skončení programu sa na displeji sušenia. Spotrebič vypočíta dobu do konca programu na základe š tandardnej náplne. l Kontrolka programu sušenia svieti až do spustenia fázy chladenia a rozsvietenia príslušnej kontrolky. aby sa dvierok musíte počkať približne 10/20 zabránilo pokrčeniu. ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA l Skontrolujte. Po zrušení programu sušenia sa Ak sa bielizeň nemôže žehliť. Po 5 minútach SUŠENIA. l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň. atď. suchosti odlišný od počiatočného. pokým sa nerozsvieti spotrebič prejde do pohotovostného príslušná kontrolka. minút. prešívané UPOZORNENIE: bundy. l Zatvorte vodovodný ventil. počas cyklu spotrebič upraví čas podľa veľkosti a zloženia náplne. sušte spustí fáza chladenia a pred otvorením menšie množstvo bielizne. l Na zrušenie programu sušenia stlačte a SK podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na približne 3 sekundy. UPOZORNENIE: Nesušte oblečenie so špeciálnou výstelkou (napr. ak to nie je nutné. sušenia).) a veľmi jemné tkaniny. režimu (pri určitých modeloch displej zobrazí dva riadky). 109 . Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje na vyššiu rýchlosť pre rozloženie bielizne a na optimalizáciu výsledku sušenia. či je otvorený vodovodný ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica. deky. Po zvolení programu „sušenie vlny“ l Vypnitespotrebič nastavením voliča nie je možné zvoliť určitý stupeň programov do pozície OFF. podľa bielizne a zvoleného sušenia.

pranej látky (napr. l Vypnite spotrebič nastavením voliča programov do pozície OFF. ktorý chcete podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na dosiahnuť: približne 3 sekundy. 110 . či je otvorený vodovodný l Zatvorte vodovodný ventil. l Skontrolujte. stlačte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA. župany a UPOZORNENIE: objemnú bielizeň). spustenia fázy chladenia a rozsvietenia príslušnej kontrolky. Nesmiete prekročiť maximálnu náplň sušenia bielizne uvedenú v tabuľke programov. l Ak chcete zvoliť časovaný program sušenia. žehlenie). v opačnom prípade nebudú l Kontrolka programu sušenia svieti až do výsledky sušenia uspokojivé. pokým sa nerozsvieti príslušná kontrolka. ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA . SUCHÉ NA ULOŽENIE Pre správnu prevádzku spotrebiča (Pre oblečenie.Pranie l Po skončení programu sa na displeji l Otvorte zásobník pracích prostriedkov a zobrazí nápis "End". ktoré sa nemusí odporúčame neprerušovať fázu sušenia. l Stlačte tlačidlo možností (ak je to nutné). ak to nie je nutné. ventil a či je správne umiestnená odtoková hadica. Po zvolení programu vlny je k dispozícii iba počiatočný stupeň suchosti. AUTOMATICKÝ CYKLUS l Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Po 5 minútach naplňte správne množstvo. žehliť). l Prípadne nastavte požadovanú teplotu. EXTRA SUCHÉ (Vhodné pre uteráky. l Otvorte dvierka a vyberte bielizeň. spotrebič prejde do pohotovostného režimu (u určitých modelov displej l Viď zoznam pracích programov podľa zobrazí dva riadky). veľmi znečistená bavlna) a nastavte volič programov na požadovaný program.8.Sušenie l Na zrušenie programu sušenia stlačte a l Vyberte stupeň suchosti. Po zrušení programu sušenia sa spustí fáza chladenia a pred SUCHÉ NA ŽEHLENIE otvorením dvierok musíte počkať (Zanecháva bielizeň pripravenú na približne 10/20 minút. . PRANIA/SUŠENIA l Na konci fázy prania displej zobrazí zostávajúcu dobu sušenia.

či je filter čistý a nie je zablokovaný. Zatvorte prívodný ventil. či je otvorený prívod vody. E7 (s displejom) Problém s dvierkami. E4 (s displejom) Veľmi veľa peny a/alebo vody. 7 bliknutia LED Skontrolujte.9. Ak sa porucha opäť objaví. či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda voľne odteká. chvíľu počkajte. Skontrolujte. 2 bliknutia LED Skontrolujte. či nie je upchatý filter. HLÁSENIE PORUCHY l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 = E2) l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy. či sú dvierka správne zatvorené. s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod…) Zobrazená chyba Možné príčiny a praktické riešenia E2 (s displejom) Spotrebič nemôže napustiť vodu. Skúste vypustiť vodu do výlevky. spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Ak sú dvierka blokované. počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka. Spotrebič zapnite a spusťte program. odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej strane spotrebiča a skontrolujte. Skontrolujte. či (bez displeja) bielizeň nebráni v zatvorení dvierok. 3 bliknutia LED Skontrolujte. prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov. či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá. Akýkoľvek iný kód Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. SK (bez displeja) Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo pricvaknutia. 4 bliknutia LED Skontrolujte. kontaktujte autorizované servisné stredisko. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA Ak si myslíte. že vaša práčka nefunguje správne. 111 . E3 (s displejom) Práčka nevypúšťa vodu. Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii). (bez displeja) Skontrolujte. či ste nepridali nadmerné množstvo pracieho (bez displeja) prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.

či je elektrická zásuvka funkčná. Uistite sa. či sú odstránené prepravné skrutky. Skontrolujte možnosti nastavenia. Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy výrobku zo strany výrobcu. Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.INÉ PROBLÉMY Problém Možná príčina a praktické riešenia Pračka Skontrolujte. Skontrolujte. či nie je zapnutá. predĺžením doby odstredenia. že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte niekoľko minút. 112 . Skontrolujte. gombíky a pod…). Môže to byť z dôvodu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku. či je bielizeň vyvážená. Silné vibrácie/hluk Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou počas odstreďovania nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly. Ak nie. ktoré môžu vylúčiť odstredenie. Skontrolujte. v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a spotrebiča ventil. Pomocou iného spotrebiča skontrolujte. nefunguje/nespustí sa Skontrolujte. Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať vplyv na spustenie odstredenia. či práčka nie je v režime pauzy. háčiky. gumové vložky a podložky. Pračka neodstreďuje Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka: • Pokúšať sa o vyváženie bielizne. nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode. Voda na podlahe Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a alebo v blízkosti hadicou. či je zapnutá. • Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča. či je filter správne zatvorený. či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke. viď časť Error 3. • Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku. či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince. výrobca nenesie zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok. Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart. usporiadajte ho a reštartujte program. Ak problém trvá. Skontrolujte. Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“: skontrolujte.

dodanom s výrobkom. 113 . pre prípad požiadavky autorizovaného servisného strediska. . ktoré je možné tlačové chyby v návode dodanom so ťažko odstrániť z bielizne.tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu Dôrazne odporúčame používať originálne potlačenia zeolitov. vlastností. .pena vo vode v poslednom plákaní: Uschovajte si ho na bezpečnom mieste neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie. . ktoré zakúpite vo vašom negatívny vplyv na účinok plákania. . ktoré nemajú náhradné diely. servisnom stredisku. prášok Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa nebol absorbovaný látkou a nezmení jej podmienok uvedených na certifikáte farbu. Tiež si vyhradzuje právo na V takom prípade nepúšťajte opakované akékoľvek zmeny užitočné pre tento plákanie na odstránenie tohto efektu: výrobok bez zmeny jeho základných nepomôže to.biely prášok (zeolit) na bielizni na Záruka konci prania: je to normálne. spotrebičom. ihneď kontaktujte bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce: autorizované servisné stredisko.Použitie ekologických pracích prostriedkov Ak problém trvá.bohatá pena: toto je často z dôvodu aniónovej aktívnej povrchovej látky v Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za SK prípade prostriedkov. Záručný certifikát musí byť kompletne vyplnený.

fkhldsk .

fkhldsk .

43015959 ..Business Services Channel .GVFW TH MPS - 17.01 .Canon Italia .