You are on page 1of 3

Веза: обавештење број 071-00-1054/2018 од 19.11.

2018 године

Високом савету судства


11000 Београд
ул. Ресавска бр 42

У одбрани свог и породичног достојанства не слажем се да мој идентитет


буде приступан у

јавности.

Oспоравам у целости обавештење број Су VI 159/18 од 14.12.2018


године Основног суда у Нишу.

Да ли је председник Основног суда у Нишу погрешно обавештен или се


одлучио да брани нешто што је неодбрањиво.

Тачно је да постоји налог поступајућег судије од 24.05.2012 године али се


по истом није поступило. Није тачно да је истог дана износ од 217.000,00 динара
пренешен у депозит на име учешћа за лицитацију.

Тачно је да је депонован на рачун суда дана 13.07.2012 године, после 51


(педесет и једног) дана, почев од 24.05. па закључно са 13.07.2012 године.

Остатак од 1.946.188,00 динара депонован је дана 06.06.2012 године. Да


би се створио услов, да се добивени износ од продаје непокретне имовине
изврног „дужника“ из депозита пренесе на рачун извршног „повериоца“ Основни
суд у Нишу чекао је додатних још 38 (тридесет осам) дана на депоновање учешћа
за лицитацију, почев од 06.06 па закључно са 13.07.2012 године.

Признаница бр. 38/2012 од 24.05.2012 године лицитанта Јованчић


Љубише је и уплатиоц и прималац новчаног износа од 217.000,00 динара. Не
постоји веродостојни документ да је новчани износ плаћен служби
рачуноводства Основног суда у Нишу.

С правом се тражи одговор на питање! Које су сметње постојале да се


учешће за лицитацију не спроведе дана 24.05.2012 године? На рачун суда?
Зашто није депозит извршен 06.06.2012 године? Зашто се чекало на проток
времена за додатних 38 (тридесет осам) дана?

Императивни је Закон да се све новчане уплате и исплате извршавају на


жиро рачун. Није Основни суд у Нишу предузеће на мало па да се купо-продаја
обавља преко благајне.

Тражи се одговор на следећа питања!


Зашто постојећи судија Основног суда у Нишу није доставио налог и
мишљење судског вештака о тржишном вредновању непокретне имовине
оштећеном извршном „дужнику“ Илић Мирјани?

Зашто је оштећеном извршном „дужнику“ по одредбама члана 6 став 1


Европске конвенције ускратио право на изјашњавање, право на одлучивање о
продаји и од посебне важности извршном „дужнику“ ускраћено је темељно
људско право на доказивању да не постоји било која обавеза према извршном
„повериоцу“ да су све преузете обавезе по уговорима бр. 289 од 19.09.1988
године; уговору 204/124 од 21.10.1988 год. Анексу уговора 204/124 од
14.11.1988 године Анексу уговора од 22.05.1988 године благовремено и у
целости извршене а да извршни „поверилац“ није поверилац него извршни
дужник? Зашто постојећи судија није доставио записник са закључком о
извршеној продаји непокретне имовине извршног „дужника“. Нису предузете
мере по решењу о противизвршењу Зи 19931/10 од 23.06.2015 године

Доказ: Молба Председнику суда од 08.10.2018 године.

Угрожена је суштина права заштићеног чланом 6 став 1 Конвенције Начело


савесности и поштења код пресуђивања озбиљно је доведено у питању са
фаталним последицама.

Перманентном опструкцијом и намерним одуговлачењем извршни


„дужник“ остао је без целокупне непокретне имовине јер да је и још толику имао
остао би и без ње како би се наплатило преостали део противуставне камате у
износу од 1.003.513,00 динара по решењу о извршењу Зи 19931/10 од
08.07.2011 године; противуставна камата у износу од 434.969,86 динара по
решењу о извршењу 5и 22168/10 од 14.10.2011 године као и главни дуг од
35.366,20 динара, одлука о наплати поништена и стављена је ван снаге па самим
тим нема извршно својство.

Доказ: Одлука Уж-8092/2012 од 18.12.2014 године. Једина могућност


остаје да своја права остварујем пред Уставним судом.

Молим заменика председника Високог савета судства господина Ивана


Јовичића да приговор као и притужбу проследи Председнику Основног суда у
Нишу да преузме мере и достави извод рачуна од 06.06 и 13.07.2012 године
Основног суда у Нишу ради остваривања права на информацију од јавног значаја
и слободном приступу информацијама. Тражена документација ми је потребна
ради преузимања даљих поступања у одбрани својих имовинских правапо
одредби члана 58 став 1 Устава Републике Србије као и по одредби члана 21
став 1,2 и 3 Устава јер је једини случај да је непокретна имовина плац и
породична зграда у Миновом насељу „Ледена стена“ и насељу „ Бранко Бјеговић“
у Нишу продата чиме је члан Задруге Илић Мирјана у односу на све многобројне
чланове Задруге извршена дискриминација.
Сматрам да је Основни суд у Нишу у обавези да достави документацију од
јавног значења за остваривање уставних права.

Саставни делови овог приговора/притужбе чине прилози

1. Уж 8092/2017 од 18.12.2014 год.


2. Молба Основном суду у Нишу од 08.10.2018 године
3. Обавештење Су бр. VI 159&18 од 14.12.2018 године.

У Нишу 25.12.2018. год. Илић Миодраг из Ниша

ул. Војводе танкосића бр 11/10

ЈМБГ 0104936730078

Тел. 018-4249780