You are on page 1of 3

PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OBUKU ODRASLIH TEHNIČKE STRUKE“

ŽIVINICE

ZAVRŠNI TEST IZ PORODIČNE MEDICINE

Ime i prezime:________________________________________.

1. Šta je porodična/obiteljska medicina i čime se bavi? (2)

2. Šta je promocija zdravlja i kojim grupama stanovništva promovišemo zdravlje? (2)

3. Šta je prevencija bolesti? (2)

4. Šta je sadržaj promocije zdravlja? (2)

5. Navedi neke primjere prevencije bolesti! (2)

6. Šta je zdrava hrana a šta zdrava ishrana? (2)


7. Šta je komunikacija i koje vrste komunikacije postoje? (2)

8. Vrste kontracepcije? (2)

9. Zdravi stilovi života su: (5)

10. Fizička aktivnost je? (1)

11. Telekomunikacija je? (1)

12. Šta je SOFTEN a šta BATHE tehnika? (4)

13. Koje se promjene u načinu života preporučuju oboljelima (3)


od visokog krvnog pritiska?

14. Koji su riziko faktori za nastanak osteoporoze? (2)


15. Koje su kratkoročne a koje dugoročne komplikacije šećerne bolesti? (4)

16. Šta je BMIi koje su normalne vrijednosti? (2)

17. Normalna vrijednost šećera u krvi iznosi ________________ (1)

18. Riziko faktori za nastanak arterijske hipertenzije su: (5)

19. Šta je gojaznost? (2)

20. Kako prevenirati nastanak diabetičkog stopala? (5)

21. Dispepsija je? (2)

22. Kako prevenirati gojaznost? (3)

Broj bodova ________________ Ocjena_____________________________________

0 – 28 = (1); 29 – 35 = (2); 36 – 42 = (3); 43 – 49 = (4); 50 – 56 = (5)