You are on page 1of 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (Học kỳ 2, năm học 2018-2019)

Học phần: Lập trình hướng đối tượng


Object Oriented Programming
- Mã số: CT176
- Số tín chỉ: 3
+ Giờ lý thuyết: 30
+ Giờ thực hành: 30

1. Thông tin giảng viên


- Họ tên giảng viên: Nguyễn Công Huy (MSCB: 1168), Thạc sỹ, Giảng viên.
- CB cùng tham gia GD: TS. Phan Thượng Cang, ThS. Nguyễn Cao Hồng Ngọc
- Đơn vị: Bộ môn Mạng Máy Tính và Truyền Thông, Khoa CNTT&TT.
- Điện thoại: (0292) 3734720 Mobile: 0917.727.717
- E-mail: nchuy@cit.ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết: Lập trình căn bản A (CT101)
3. Nội dung
Mục tiêu
Học phần này cung cấp cho sinh viên ý tưởng, kiến thức cơ bản về các khái niệm,
nguyên lý của lập trình hướng đối tượng và cách vận dụng bằng ngôn ngữ Java.
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có được những khả năng sau:
- Hiểu được thế nào là lập trình hướng đối tượng, trừu tượng hóa, 3 đặc điểm cơ
bản trong lập trình hướng đối tượng là bao gói, thừa kế, và đa hình.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa lớp và đối tượng, thuộc tính và phương thức,
thông điệp và truyền thông điệp.
- Biết tạo lập môi trường để phát triển và thực thi 1 chương trình Java.
- Thiết kế được các lớp với các thuộc tính và phương thức từ cơ bản đến phức tạp.
- Hiểu được khái niệm và cách thiết lập hàm xây dựng.
- Phân biệt được lớp dẫn xuất, lớp cơ sở, hàm ảo và giao diện (interface). Thiết kế
được các lớp có dùng thừa kế.
- Hiểu được liên kết tĩnh và liên kết động.
- Phân biệt được các cách nhập – xuất trong Java, đọc ghi file và đối tượng.
- Xây dựng được các ứng dụng đơn giản có giao diện đồ họa.
- Sử dụng được các cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java
để viết các chương trình theo phong cách hướng đối tượng.
Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên giảng dạy 30 tiết lý thuyết trên lớp.
- Sinh viên thực hành 30 tiết (có điểm danh) để rèn luyện kỹ năng.

Đánh giá học phần


- Chuyên cần (điểm danh, bài tập, thảo luận, …) 5%
- Thi giữa kỳ (Lập trình viết trên giấy) 15 %
- Thi thực hành (không sử dụng tài liệu, báo lỗi 0 điểm) 30 %
- Thi cuối kỳ (trắc nghiệm online, không sử dụng tài liệu) 50 %
Điểm đánh giá (thang 100): D(40), D+(50), C(55), C+(65), B(70), B+(80), A(90).
4. Đề cương chi tiết: Nhóm 7 (Sáng thứ 5, tiết 1-2-3) – Phòng 207/KH

Nội dung Tiết – buổi


Giới thiệu học phần Tuần 1
Ngôn ngữ lập trình Java (03/01/19)
Tuần 2
Ngôn ngữ lập trình Java (tt)
(10/01/19)
Tuần 3
Thực hành buổi 1 ( 17/01/19)
Tuần 4
Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng
(24/01/19)
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH Tuần 5-6
Lớp và đối tượng Tuần 7
Bài tập (14/02/19)
Tuần 8
Thực hành buổi 2 (21/02/19)
Lớp và đối tượng (tt) Tuần 9
Bài tập (28/02/19)
Tuần 10
Thực hành buổi 3 (07/03/19)
Kiểm tra giữa kỳ Tuần 11
Bài tập (14/03/19)
Tuần 12
Thừa kế
(21/03/19)
Tuần 13
Thực hành buổi 4
(28/03/19)
Tuần 14
Đa hình và trừu tượng hóa
(04/04/19)
Nhập xuất trong Java Tuần 15
Lập trình giao diện (11/04/19)
Lập trình giao diện (tt)
Tuần 16
Class Diagram và Code Java
(18/04/19)
Q/A
Tuần 17
Thực hành buổi 5 (25/04/19)
Tuần 18
THỰC HÀNH BUỔI 6 - THI TH
(02/05/19)
THI CUỐI KỲ
Tuần ???
(Lịch thi chung)
Giải đáp khiếu nại và thắc mắc về bài thi của sinh viên sẽ thực hiện qua email.
5. Tài liệu của học phần:
- Trần Công Án và Nguyễn Công Huy, Giáo trình Lập trình hướng đối tượng, NXB
ĐHCT, 2016.
- Thomas Wu, An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 5th
Edition, McGrawHill, 2010.
- Simon Dendal, Object-Oriented Programming using Java, bookboon.com, 2009.
- Anban Pillay, Object-Oriented Programming, University of KwaZulu-Natal, 2007
- D.S.Malik, Java programming from problem analysis to program design, 4th
edition, Course Technology, Cengage learning, 2010.

Ngày 02 tháng 01 năm 2019


Người biên soạn

Nguyễn Công Huy