You are on page 1of 8

Geestelike Dissipline

5 Sintuie van die Gees


Geloof - Sig 4
2019-02-05

Vertrou op: Prinse (Heersers)

Ps 146:3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.
Psa 146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom
there is no help.

Prinse, heersers, vorste: sluit in - kerkleiers, politiese leiers, regerings leiers


asook leiers in die werksplek en mense met wie jy daagliks te doen kry.

Hoeveel mense vertrou op heersers, kyk maar na die Pous of die regering.
Hoeveel mense word mislei met vals beloftes en ‘n gladde mond, ja ook
van die gewone mens in die straat, die werksplek, die winkel op die hoek,
familie en vriende.

Mens plaas so maklik jou vertroue, (geloof en hoop) op iemand wat jou die
son, maan en strêrre beloof, of selfs aanbied om jou laste te help dra. Dit is
soveel maklik om eerder op ‘n mens te steun as op die Here. Natuurlik
moet ons ander met eerbied en respek hanteer, ook moet ons gedurig die
rol van die onhernude en sondige natuur in gedagte hou. Daar is niks mee
fout om iemand te vertrou nie, die vraag is hoeveel word hulle vertrou.
Geen mens is in staat om jou siel te red, ook kan geen mens jou vrykoop
deur hulle bloed nie.

Daar is ‘n fyn lyn tussen geloof en respek. Met geloof het jy 'n verseëlde
kontrak, erkenning en oorgawe waaraan jy jouself verbind, geen mens
verdien so oorgawe nie, slegs die Here. Jou vereering van ‘n mens maak
jou skuldig aan afgodediens. Daar is net een onherroeplike, bloed-
getekende kontrak met die Here. Respek aan die anderkant kan lei tot
heldeverering en “aanbidding”. Kyk ook hoe behep sekere mense raak oor
musiek groepe, kerk en lands-leiers.

Verbode vertroue/geloof

Om jou vertroue in die mens te stel, selfs die sogenaamde mense van
invloed, is verbode. Hoekom moet ons nie "prinse" vertrou nie?

Vertrou hulle nie, as gevolg van:

● Hul onvermoë
Moenie vertrou op vorste, in 'n mense seun in wie daar geen hulp of
uitkoms is nie. Baie is geneig om te dink dat iemand met 'n bietjie sosiale
status, die wêreld vir hulle sal omkeer. Hulle denke en verwagtinge is op ‘n
mens wat moontlik "in staat” is om iets te kan doen aan hul situasie. Met so
verbintenis aan ‘n mens verkoop jy jou siel vir ‘n pot lensiesop en kan jy nie
gered word nie. Die prins en die arme, die held en gesiene persoon, het
ook die verlossing en redding wat Jesus bied nodig. "Hy gee die konings
verlossing."

● Hulle sterflikheid
Die mens vergaan, blaas sy asem uit, en keer terug na die aarde; die einde
van ‘n natuurlike lewe; en die opstaan in ‘n lewe waar niks wat die aarde
bied saak maak nie, alle aspirasies, beplanning, skatte en wense verdwyn.

Dood ..."Is die beëindiging van ons asem; Stil en bewegingloos lê ons,
Ek het gesien hoe ons klein Gertrude sterf; Sy het opgehou om asem te
haal, en is nie meer nie."

Die lot van die liggaam is om terug te keer na die aarde.

● Gen 3:19 In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy
terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof
sal jy terugkeer.
Gen 3:19 In the sweat of your face shall you eat bread until you return to
the ground, for out of it you were taken; for dust you are and to dust you
shall return.

Hoe arm is die “rykste” man? Vir so mens beteken die dood die mislukking
van tydelike projekte. "In daardie dag sal sy gedagtes vergaan." Al die
planne en doelwitte wat net betrekking het op tyd en hierdie wêreld, word
afgesny. Job gee ‘n opvallende uitspraak en sê: "My dae is verby, my doel
om op die aarde te wees is afgebreek, selfs die gedagtes van my hart.
"Wanneer die asem uitgaan."

In hierdie era van rusteloosheid en gejaagde samelewing, is die wêreld


leiers van vandag, môre onttroon.

Jer 17:5 So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en
vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.
Jer 17:6 En hy sal wees soos ‘n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien
as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ‘n brakkerige
en onbewoonde land.
Jer 17:7 Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue
die HERE is.
Jer 17:8 Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy
wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy
blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op
om vrugte te dra nie.

Vertoue / Geloof Bemoedig:

Psa 146:5-10 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp,
wie se hoop is op die HERE sy God,
Psa 146:6 wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is;
wat trou bly tot in ewigheid;
Psa 146:7 wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood
gee. Die HERE maak die gevangenes los.
Psa 146:8 Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat
geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.
Psa 146:9 Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee
weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.
Psa 146:10 Die HERE is vir ewig Koning; jou God, o Sion, is van geslag tot
geslag! Halleluja!

Jer 17:5-8 So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou
en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.
Jer 17:6 En hy sal wees soos ‘n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien
as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ‘n brakkerige
en onbewoonde land.
Jer 17:7 Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue
die HERE is.
Jer 17:8 Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy
wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy
blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op
om vrugte te dra nie.

Vertrou die Here; vir die volgende redes:

 Sy Almag: "Wie het die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin
is gemaak.” Die Here! Die skepping van die wêreld openbaar die almag van
God, en dit verloof (is trou) namens hulle wie se hoop in Hom is. Die
Goddelike naam wat hier gebruik word ( ֵ‫ = ללא‬God) is ook, Hy is sterk aan
krag en help sy mense…

 Sy onveranderlike trou. "Wie bewaar die waarheid tot in ewigheid." Die


keuse om God te vertrou staan soos ‘n paal bo die water uit. God is eg,
opreg, en Sy Woord is die waarheid, is konstant en ewig en nie tydelik nie. "
Hemel en aarde sal verbygaan weg, maar my woorde sal nie verbygaan
nie.” God is getrou aan Sy onveranderlikheid.

Sy oordeel is regverdig. Wie doen reg vir die verdrukte? Die Here voer
reg en geregtigheid uit vir almal wat verdruk word. "Hy Voorsien en Hy
bewerk geregtigheid, kalmte en standvastigigheid vir die onderdruktes. En
met die laaste oordeel sal Hy elke ongeregtigheid regstel. Hy is getrou en
regverdig.

 Hy voorsien in oorvloed vir die wat dit nodig het. Hy voorsien vir die wat
honger het en vul die honger siel met goedheid. Hy bevredig en
verteenwoordig almal wat Hom nodig het. Jehovah is die liberale weldoener
wat al die noodsaaklike behoeftes van die wat Hom vertrou voorsien.
 Sy deernis vir die ellendige. Die Here het genade vir die wat swaarkry.
Hy bevry die wat gevange is - die wat geboei is, in nood.

Hy het Israel van hulle slawerny in Egipte bevry en daarna uit hul
ballingskap in Assirië. Christus is die groot Verlosser. Dit is Hy wat vryheid
aan die gevangenes bied en die deure oopmaak. "Joh 8:36 As die Seun
julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees."

"Hy laat die blindes sien." Die blinde (natuurlik en geestelik) - Die wat nie
die weg van redding sonder wysheid en hulp kan onderskei nie; blindheid is
ook ‘n sinnebeeld van die wat wysheid en ondersteuning nodig het. Deu
28:29; Jes 59:10; Job 12:25" Vergelyk Ps 119:18; Jes 35:5

Jehovah rig die wat platgeslaan, die wat verpletter is deur die laste van
angs en verdriet; die wat gebroke is en swik onder die laste van beproewing
en sonde; Hy onderhou, bemoedig en rig die op wat belas is; Die Here rig
die op wat val en verneder word, Hy rig die op wat gebuk gaan onder die
lewenslaste wat hierdie wêreld bied. In antwoord op gebed versterk Hy die
belaste en neem soms die laste weg. Laat die wat vermoeid en belas is op
Hom steun en vetrou.
Psa 145:14 Samek. Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal
op wat neergeboë is.
Psa 145:14-15 The Lord upholds all those [of His own] who are falling and
raises up all those who are bowed down. The eyes of all wait for You
[looking, watching, and expecting] and You give them their food in due
season.

Die Here bewaar en onderhou die vreemdelinge; Hy voorsien vir die


weduwee en die wees. Die vreemdeling, die weduwee en die wees verwys
na mense wat in 'n ongelukkige toestand is; "hulle" die drie voorbeelde van
natuurlike onbarmhartigheid en weerloosheid. Die Here sorg vir die
weerloses; hy het 'n genadige agting en sorg vir almal wat spesiale sorg
benodig; hy voorsien aan die behoeftige van die swak en armes. Hy is ‘n
Vader vir die wees, en 'n Regter vir die weduwee, Hy bied ‘n heilige woning
vir die wat Hom soek.

Hy vind genot in die wat Hom dien. "Jehovah het die regverdiges lief. HY
HET JOU LIEF. Is jou hart in eenheid met Sy hart? Die Here vertrou jou,
vertrou jy Hom?

Sy regverdige veroordeling aan die goddelose: Hy keer die weë van die
goddelose onderstebo en verwar hul planne. Hy heers oor die planne van
ongeregtigheid. Hy draai die projekte van die goddelose om en verander dit
in neerslae en ondergang.

Moll: "Die kromweg van die goddelose waarin die dood lê (Pro.12: 28) word
deur Jehovah na die hel verander (Spr 15: 24; verwys: Ps 2:18, Ps
1:6 ). "Delitzsch:" Daar is min wat aan Jehovah toegewy is en strafregtelike
geregtigheid beoefen. Want Hy regeer in liefde en toorn, maar is ywerig om
lief te hê en te regeer.

Die weg van die bose bring die dood, maar op die pad van geregtigheid is
lewe. Spr 12:28. Die Here het die mens lief maar haat die sonde. Hy het
geen behoefte of behae om die mens te vernietig nie. Die mens kies egter
self of hy die ewige lewe of die ewige dood verkies.

Sy Ewige Heerskappy. Die Here sal tot in ewigheid heers; [jou God, o Sion,
na alle geslagte.] Geen teenkanting kan sy troon skud nie. Al die
vindingrykheid en vermoë van sy vyande is heeltemal magteloos teen
Hom.

In die ewigheid van Sy heerskappy, sien ons nog 'n bewys van die seën vir
die wat op Hom vertrou. Wat meer het ons nodig om Sy Konigkryk te soek.
Hy sê tog:

Psa 146:5 Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie
se hoop is op die HERE sy God,
Psa 146:5 Happy (blessed, fortunate, enviable) is he who has the God of
[special revelation to] Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God,
[Gen_32:30]

Psa 2:12 Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg
vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by
Hom skuil!
Psa 2:12 Kiss the Son [pay homage to Him in purity], lest He be angry and
you perish in the way, for soon shall His wrath be kindled. O blessed
(happy, fortunate, and to be envied) are all those who seek refuge and put
their trust in Him!

Psa 84:12 (84:13) HERE van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat
op U vertrou!
Psa 84:12 O Lord of hosts, blessed (happy, fortunate, to be envied) is the
man who trusts in You [leaning and believing on You, committing all and
confidently looking to You, and that without fear or misgiving]!

Jer 17:7-8 Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se
vertroue die HERE is.
Jer 17:8 Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy
wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy
blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op
om vrugte te dra nie.
Jer 17:7 [Most] blessed is the man who believes in, trusts in, and relies on
the Lord, and whose hope and confidence the Lord is.
Jer 17:8 For he shall be like a tree planted by the waters that spreads out
its roots by the river; and it shall not see and fear when heat comes; but its
leaf shall be green. It shall not be anxious and full of care in the year of
drought, nor shall it cease yielding fruit.

Al die Lof en Eer aan die Here

Dawid het ongeag sy omstandighede, verkies om die Here gedurig en met


alles in hom te eer, loof en prys:
‘n Persoonlike hunkering en uitroep soos “Loof die Here. Prys die Here, o
my siel!, veral as dit nie goed gaan nie, veroorsaak ‘n skudding in die gees,
siel en liggaam dimensies. Die begeerte ontbreek en word menigmaal
eenkant toe geskuif “Nie nou nie”. Deur ‘n wilsbeluit te neem en daarop te
reageer, ontsluit en oorskadu die desperate uitroep “Loof die Here. Prys die
Here, o my siel!; die pad na oorwinning in Christus. Skielik onthou jy waar
en hoe die Here jou uitgehaal het, die begeerte om Hom met oorgawe, en
gedurig met alles in jou te dien, word opgewek.
“While I live will I praise Jehovah; I will sing praises unto my God while I
have any being.”
“I’ll praise my Maker with my breath,
And when my voice is lost in death,
Praise shall employ my nobler powers;
My days of praise shall never be past,
While life and thought and being last,
Or immortality endures.”—Watts.
Nie net uiter die digter hier lof en eer aan die Here, maar ook verklaar hy
gedurige danksegging teenoor die Skepper van sy lewe.
Ons moet ander aanmoedig om die Here se lof te besing. ‘n Gelowlige se
hart brand om die lig en lied van God in die ongelowige hart aan die brand
te steek.
Die Here het ‘n gewillige, spontane en grootmoedige hart lief, en dit ontsluit
ook die gewillige, spontane en grootmoedigheid hart van God.
Vind jy die studies nuttig? Deel asseblief en nooi ander uit na ons studie
groep. Wees geseënd en bly groei in Christus. Shalom.

https://chat.whatsapp.com/1oKkl96iBBrEbFpTXnmNdg

--- ooo ---

5 Sintuie - Gees, Siel & Liggaam


Heb 4:12 Gees Siel Liggaam

Geloof Verbeelding

Sight Vertrou op/in … 1. Evil - Gen 6:5, 8:21; Jer 3:17, Mat 5:27-29, 7:3-5

1. Vlees - 2Kon 18:20-24; 1Kron 7:24, 11:8, 16:12; Pro 12:20; Zech Wellus

5:18-20; Jer 46:25; Fill 3:4-11 7:10, 8:17 Onreinheid

2. Ydelheid - Job 15:31, Jes 59:4 2. Pride - Lk 1:51, 2Cor 10:5 Veroordeling

3. Menslike vermoë - Ps 20:7, 3. Wickedness - Prov 6:18, Lam


49:6; Jes 31:1 3:60-61

4. Prinse -Heerders, Vorste - Psa 4. Vain - Rom 1:21, Psa 2:1, Act
146:3 4:25

5. Deceit - Psa 38:12, Job 21:27


6. Mischief - Psa 62:3, Psa 21:11,
Hos 7:15

7. Curse - Deut 29:19


8. Leads Astray - Deu 31:21, Jer
9:14, Jer 13:10

9. Believe Satan’s Lies -


10. Reproves - Job 6:26
11. Enmity Against God -
Nahum 1:9

12. Has Power - Gen 1:6


Taste Romans 3:13,14

Idle talk, Cursing, Bitterness,

Malicious and Wicked words,

Lying, Defamation,

Slandering, Wound, Blasted

(blame), Poison

Smell Disrespect, Idolatry,

Superstition, Trust, Doubt

Hearing Exodus 29:20

Consecration (Minister to the

Lord day and night)

Touch Wrath (Anger), Unclean

thoughts, Impurities, Doubt

---oooOooo---
https://chat.whatsapp.com/1oKkl96iBBrEbFpTXnmNdg

--- ooo ---