You are on page 1of 3

KISELINE:

Kiseline su tvari koje otpuštaju protone i povećavaju koncentraciju oksonojevih (vodikovih)


iona, H3O+. Kiseline u vodenim otopinama ioniziraju. Ukoliko ioniziraju potpuno ili djelomično,
kiseline dijelimo na jake, srednje jake i slabe kiseline. Stupa disocijacije (α) pokazuje udio
molekula koje ioniziraju na ione u polarnom otapalu:
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎
α= 𝑢𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎

Ako je stupanj disocijacije 100%, odnosno 1 kiselina je u potpunosti disocirala, a ukoliko je taj
postotak manji onda je djelomično disocirala.
Prema broju vodikovih atoma u molekulama kiseline mogu biti monoprotonske (HA),
diprotonske (H2A) ili poliprotonske (HnA).

Jake kiseline Anionski ostatak


HCl Klorovodična Cl- Kloridni ion
HBr Bromovodična Br- Bromidni ion
HI Jodovodična I- Jodidni ion
H2SO4 Sulfatna SO42- Sulfatni ion
(sumporna)
HNO3 Nitratna NO3- Nitratni ion
(dušična)
HClO4 Perkloratna ClO4- Perkloratni ion
HClO3 Kloratna ClO3- Kloratni ion

HA -> H+ + A-

c/mol dm-3 HA H+ A-
Početna c0 0 0
Promjena - c0 + c0 + c0
Ravnotežna 0 c0 c0

[H+]= c0(HA)

Slabe kiseline Anionski ostatak


HF Flurovodična F- Fluoridni ion
H2SO3 Sulfitna SO32- Sulfitni ion
(sumporasta)
H2S Sulfidna S2- Sulfidni ion
HNO2 Nitritna NO2- Nitritni ion
(dušikasta)
H3PO3 Fosfitna PO3- Fosfitni ion
(fosforasta)
H3PO4 Fosfatna PO4- Fosfatni ion
(Fosforna)
H2CO3 Karbonatna CO32- Karbonatni ion
(ugljična)
H3BO3 Borna BO33- Boratni ion
HCN Cijanovodična CN- Cijanidni ion
HSCN Tiocijantna SCN- Tiocijanitni ion
kiselina
HCOOH Metanska HCOO- Metaonatni ion
(mravlja)
CH3COOH Etanska (octena) CH3COO- Etanoatni (acetatni)
ion
HClO2 Kloritna ClO2- Kloritni ion
HClO Hipokloritna ClO- Hipokloritni ion

HA -> H+ + A-

c/mol dm-3 HA H+ A-
Početna c0 0 0
Promjena -x +x +x
Ravnotežna c0 -x x x

[H+][A−] (𝛼∗c0 )2
[A-]=[H+ 0 (HA) Kk= =
[𝐻𝐴] c0

Kk 2 c0
BAZE:
Baze ili lužine su vodene otopine hidroksida:
M(OH)n (s) + H2O (l) -> Mn+ (aq) + OH- (aq)
i to su tvari koje primaju protone.
Jake lužine su otopine hidroksida prve i druge skupine metala osim Be(OH)2 i Mg(OH)2 koji
spadaju u slabe lužine.
U slabe lužine spadaju NH3 (NH4OH) i derivati amonijaka kao što su N(CH3)3, N(C2H5)3, itd.
SOLI su kemijski spojevi koji su građeni od iona metala i anionskog ostatka:
Ba2+ + 2Cl- -> BaCl2 barijev klorid
2K+ + SO42- -> K2SO4 kalijev sulfat
2NH4+ + NO3- ->NH4NO3 amonijev nitrat

NOMENKLATURA IONA:

ION NAZIV
C4- Karbidni ion
N3- Nitridni ion
P3- Fosfidni ion
S2- Sulfidni ion
O2- Oksidni ion
O22- Peroksidni ion
O2- Superoksidni ion
H- Hidridni ion
H+ Oksonijev/Hidronijev ion, Vodikov proton
MnO4 2- Manganatni ion
MnO4- Permanganatni ion
CrO42- Kromatni ion
Cr2O72- Dikromatni/Bikromatni ion