You are on page 1of 22
-Il- XXEAIO NOMOY «Képoon ms Teiuciis Sopqaviag ya thy Exidven tov Aagopéy or onoieg neprypagovrar otis Anopaseis tov EvpBovdiov Aspadcias tov Hvapévay EOvéay 817(1993) kat 845(1993), 7m AniEn ts Evdrapeons Lupgaviag tov 1995 kau Tay Eépaioon Exparqyuctis Erawpixiys Dyéons petaky tov Mepdov» ApOpo xparo Kopaverar xat set TY 1076 nov xpoPhénsr to GpOpo 28, nupdypagos 1, tov Yovedypatog n Tedie Lopavia ya mv Exikvon tov Siapopdv ot onoies epiypdpovrar og Anopacers tov SvpBovkiov Acpaksiag tov Hvanévev EOvov 817(1993) ar 845 (1993), mm AaEn me Evduipeons Loppoviag tov 1995, kar thy Edpaiaon Expamyrxrig Eraipuaric oxéong weraEo tov Mepav (Tpéonec, 17 lovviov 2018), to Keiievo me ono{ag oe mpatdtono GTHV ayyhiKi Yhdaoa Kat Ge HETéPACH omy ehanvirn éxet og etic: -26- EEIEHMBI METAGPAH TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No F.092.22/72 yMoONA TEKH EYMOONIA TIA THN EMIAYZH TON AIA@OPON ONE NEPITPADONTAL ZTE ANOATEIL TOY FYMBOYAIOY AE@AAEIAE TON HNOMENON EONON 817 (1995) KAL #45 (1993), TH AKEH THE ENBIAMESHE EYM@ONIAE TOY 1955, KAI THN EAPAINIH ZTPATHTKHE ETAIPIKHE ZXEEHE METAEY TON Mepon : ‘nPooIMIo To Nipsirro Mépos, n EAAqvuxt} Anwoxparia (ro «Mipdro Mépoc») Kat ro Dedrepe Mépos, mov éywve Bexré ova: Hvwpéver EOvn oOuepeove ue Tv adpaon mt Pennie Zuvélevons tev Hvamdvwy EOviiv 47/225 me 8% Anpullou 1993 (ro «Aetrepo Mépogs), averpepdueva and Kowod we «ra Mépn», = YnevOunifoveas 11¢ apxts Kai tous oKonods rou Xépm Taw Hvwpéve EBviiv, tng Teduntig Npdiéng vou hoi tou 1975, wv oxeTUn Npdfeuw tov Opyaneuod via thy Anpihea Kar my Tuvepyaoia om Euptann (sOAZE®) nou ng alec kat apxés rav ZuuBoudiou rnc Eupionns, = KaBoSnyodpeva and vo mvedua wat Ti apxéc me Enpoxpaviag, row cefachod Taw avépunin Suctuspéruy Kat tww BepshuwSiov erevBepuiy Kar tne agvonpénevac, --Tuypopdosyeve ue ng Buréfer rou Kom rv Hvaplvuy EOwiv we Biatepa excves nov avagépovent “omy unoyptwon wv Kpariv va anéxouv ois BieBveis tous oxtoeis and my ane} A xpfion Blag xered tng eBarpunic axeparsmntas f tng mokmxhc avefaptnoias onotousiimote KpdtoUG + Tovigoveag tn mhpn Béovever tous oa apHEG YoU anapaBiaaroy ray ovvipuy Ka mc ebabuR, cexepeudrrrag tu Kar nov Exouv evoupauBel omy Ted Modi rou Ehoive rou 1975, = EraBeauswoveag vo upistéyieve aBvopo HEARS TOU, Ux dv Sinpeés BeOves vopo, ~ Teddoveag o& rion auudwvia ws npos my avéryen evigxvans ts eipfvnc ms avaBepdmnrag, tC eopédein xox my neparcépw neodOnon tns suvepyastas arn Nowoavarahixl Even, ~ EmBupdveag va endoouy éva wiv eymuaroaione Ka: axtocuv Kani vertovag TV ep Kat ve ‘eppenicouy opior ou95fmote ex@pucts avurepubopts nou TREY enévOuv Kat GUIS ROK “rv evdyen va exéyouv aré onoiabirore HonéH ahutpurioHod Ka: avaBewpHOd, = Yrevoupifowrag ry unoxpéwar tous, bur ue Tov Képen Tv Hvupévan EOvN Kao be BvEs leo, vex ny napeyBaivouv, je ow5fnore npdaynus 4 ~pSKO oT ourepués uROBEoEK, Kat om BuxaLOBOSIe rou dou, = Yroypanpltovnas, eniong t onuaoia mc avinruing dauiv oxéoewy erags www Kpomiv Kat mg expnvucc exdvong tur Basbopsin aS yava ue TOV Xépan row Hvapéveny EBV, - Emadovtag nig Sragopés odubuva pe Te aRopaoRIG tov ZupBouriou ‘Aopadeiag 817 (1993) ms 7 ‘Anoudiou 1993 xa 845 (1993) ty 18% louviou 1993, xatic nat ue to APBpe 5 tng EvBxéuons Zowbaving ing 13% ZemrepBpiov 1995 je afionpent xa Pudowo tpéno, éxoveas xarét vou Tm omOUBaHbeTS TOY ‘neuer xan, evauoBnoieg wtGe ZUpBaRRSyEvoU MEpOUE, = Aa Bdevoveax dip env aéiizan tng Fev ZoveAEvONG 47/225 ee 8 ANpAAOV 1993, = AauBévovtas undin thy Evduye0n Tuppuvia, vo Mun pov nepi Npaxnxiw Méxpuy m¢ 13% OxruBpiou 1995, nou uneyparin avo mato ne Ev6idueon« Tyuburiag, ro Muquéno vc my auoBala eyealipuan Tpertlan uv6Zoyuy oa Tem xa cny ABA Tc 20" Orcwfplon 1995 val enlonc karen BraGucacit _uv Méxpu OvxobSunan Evrroabnc («MOEP), = Tovitoveas my wxvph Boudnal tous via. auorBala. pudia, rad yerrovia. xan eraupert oxEON, ‘ouvepyasias, saute Rou Miwa or FREON Aas, Tear SUE -2t- ENIEHMH METAOPATH TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No F.092.2072 sudyever va ewoxioovv, va Busypivowv na va syBaBivouy uc BysepelG roUG oxéaEIG Kat va BoOUY i Bepéhia yia nv eBpaiwon Kat tov ceBacus tw oykoewH KAA yertOvias Kat tay aveeTUEN Tn utc Buuepods tous cuvepyaciag, ubwovear, va evoxSooUV Kai va BiEupvoUY m SqiEpH cUvepHAoiA KaL va THY avaBaBuiDOVY CxO ‘eninebo pias orpamnyucts eraupuats oxtons crous towels rng yewpyiag, ung noAmucig npooTadiag, ms duwva, mig ouovouiag, mg evépyeias, Tou RepBEMovIOG inc Plounnaviag, Tu uROBONIN, TU enevbdoEwy, twy ROAtURDY OxedEWwy, TOU ToUPLOLO, TOU EuMopiou, TC SiaouVOpLAKi|< GUvEpyagiag Kat ‘Tw petabopiw, afioroubveas emions va unépyovra MOE, ‘Eoudovnoay wc anshodsee eror 1 [BIEY@ETHIH THE AIA@OPAE NEPI TO ONOMA, TON EKKPEMON @EMATON [OY EXETIZONTAI ME AYTO 1 KAI EMMEAOIH IXEIEQN KAAHE TEITONIAE ‘apero1 H napotoa Zou puvia eivat reduc wat and xy Gon tng OF LONE TepuaRixeL tay EvbLEEcn Zunuvia stag cw Mepiiv nou uneypéehn orn Néa Yépxn ong 13 FeneeuBpiou 1995, Ta Mépn avaynupi{owv Wx Seoyeutnd vo anoréhsoua wav Buanpayyaredoew nov BuekfxOnoay und my ayia tu Hwwpévoy Evin, ong onoieg xa ta 550 Mépn éxouv SeouevBel xr’ ebapuoyi Tuy anotécew tou ZuuBouniou Acdahelag tw Hvupévun EBviny 817 (1993) xat 845 (1993) xaos ening xax eas EvBuducons Zuuduviag rou 1995. ‘Toupuva ye ne Suanpayuareioek autés Eyouv yivet ayorPaiux anobercé Kar ounduvndel ca. caxéhouba: 9) To enlonuio évoya tov Aetrepou Mépous Oa elvat «Anuoxparia: ing Bépelag Manebovia, to ‘onoio Ga elvan to auveaynannd évoya tov Aevtepou Mépouc xa Ga xpnoworoueinat ergo omnes én npophénerat ctv naposea Tuppuvia. To abvroyo évoua rou Aeitepou Mépour Oa elvan «Bépeia Maxsboviay. B) H ceaydvera tou Beirepou Mépous 6a elvan MaxeSovud/nokiens rg Anjonperag mn¢ BEPEIAG Maxefoviag xat a eyypdiberat érot ce dha va ragiSustixd Evypaga WH enionpn ydiooa tou Aedrepov Mépous Ba eva n «Maxon yAiooa», énu, avayvupioGnxe oné my Tim ZwSidoreibn tw Hvauémw EBviv vit cay Turorinan Tw Fewypagusin Ovopiun, nov SuxkipOq otny ABiva to 1977, kat Reptypagera ovo APEPO 7 (3) at (4) m¢napovoac Zunduriac. 8) 0: dp0t eMaxeBoviaw xan «Maxe5évace éyouv thy éwvous nov anosiserar ovo APBPO:7 xn apovoas Zunbuvias €) Ox nbuxoi ypag yer ng nivaribec aurorituV Tov Bedtepou MépoU Bata NM fh NMA Tt Bhoug tous Goug cronode, xinbucot xpag Mapauévouy o MK Kat MKD, Srux; emofnire anobd@nxav and tov Au6v4 Opyawteys Tunorroinans («A0T). 9 0 emBenxde npooéioproudx wa to Kpétos, ta enionwa Spyavit vou, Kan ves AdAEC EnuboweS ‘owrértes a evOuypoyizeran ne xo enionuo Svopa rou Bedtepov MépOUs # to oliveono évoja,