You are on page 1of 6

School: File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.

com Grade Level: II


GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am MARIANNE MANALO PUHI Learning Area: ESP
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: AUGUST 27 - 31, 2018 (WEEK 3) Quarter: 2ND QUARTER

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I.OBJECTIVES Objectives must be met over the week and connected to the curriculum standards. To meet the objectives necessary procedures must be followed and if needed, additional lessons,
exercises, and remedial activities may be done for developing content knowledge and competencies. These are assessed using Formative Assessment strategies. Valuing objectives
support the learning of content and competencies and enable children to find significance and joy in learning the lessons. Weekly objectives shall be derived from the curriculum guides.

A. Content Standard Naipamamalas ang pag-unawa sa . Naipamamalas ang pag-unawa sa Naipamamalas ang pag-unawa Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagiging sensitibo Naipamamalas ang pag-unawa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa sa kahalagahan ng pagiging kahalagahan ng pagiging
sa damdamin at pangangailangan sa kahalagahan ng pagiging damdamin at pangangailangan ng iba, sensitibo sa damdamin at sensitibo sa damdamin at
ng iba, pagiging magalang sa kilos sensitibo sa damdamin at pagiging magalang sa kilos at pangangailangan ng iba, pangangailangan ng iba, pagiging
at pananalita at pagmamalasakit sa pangangailangan ng iba, pananalita at pagmamalasakit sa pagiging magalang sa kilos at magalang sa kilos at pananalita at
kapwa pagiging magalang sa kilos at kapwa pananalita at pagmamalasakit sa pagmamalasakit sa kapwa
pananalita at pagmamalasakit sa kapwa
kapwa
B. Performance Standard Naisasagawa ang wasto at tapat na Naisasagawa ang wasto at tapat Naisasagawa ang wasto at tapat na Naisasagawa ang wasto at tapat Naisasagawa ang wasto at tapat
pakikitungo at pakikisalamuha sa na pakikitungo at pakikitungo at pakikisalamuha sa na pakikitungo at na pakikitungo at pakikisalamuha
kapwa pakikisalamuha sa kapwa kapwa pakikisalamuha sa kapwa sa kapwa
C. Learning Nakapagbabahagi ng sarili sa Nakapagbabahagi ng sarili sa Nakapagbabahagi ng sarili sa Nakapagbabahagi ng sarili sa Nakasusunod sa panuto ng
Competency/Objectives kalagayan kalagayan kalagayan kalagayan pagtataya
ng kapwa tulad ng: ng kapwa tulad ng: ng kapwa tulad ng: ng kapwa tulad ng:
7.1. antas ng kabuhayan 7.1. antas ng kabuhayan 7.1. antas ng kabuhayan 7.1. antas ng kabuhayan
7.2. pinagmulan 7.2. pinagmulan 7.2. pinagmulan 7.2. pinagmulan
7.3. pagkakaroon ng kapansanan 7.3. pagkakaroon ng 7.3. pagkakaroon ng kapansanan 7.3. pagkakaroon ng
kapansanan kapansanan
Write the LC code for each. Naipahahayag ang sariling saloobin Nailalahad ang mga reaksyon sa mga
batay sa ipinakitang larawan o Natutukoy ang pagkakaiba at sitwasyon sa kalagayan ng kapwa sa Naipakikita sa pamamagitan
video clip ng mga taong mahirap/ pagkakatulad ng mga ugaling pamamagitan ng pangkatang gawain ng pagguhit kung paano
may kapansanan ipinakita ng bata sa kwento at sa pakikitunguhan
EsP2P- IIc – 7 ugali ng ibang bata ang batang nangangailangan
EsP2P- IIc – 7 EsP2P- IIc – 7 ng tulong.
EsP2P- IIc – 7
II.CONTENT Content is what the lesson is all about. It pertains to the subject matter that the teacher aims to teach in the CG, the content can be tackled in a week or two.

Pagmamahal sa kapwa/ Pagdama at Pagmamahal sa kapwa/ Pagmamahal sa kapwa/ Pagdama at Pagmamahal sa kapwa/ Lingguhang Pagsusulit
pag- unawa sa damdamin ng iba Pagdama at pag- unawa sa pag- unawa sa damdamin ng iba Pagdama at pag- unawa sa
(Empathy) damdamin ng iba (Empathy) (Empathy) damdamin ng iba (Empathy)
III.LEARNING RESOURCES Curriculum Guide page 2016 page Curriculum Guide 2016 page 31
31
A. References
1. Teacher’s Guide P.43-45 P. 43-45 P. 43-45 P. 43-45 Lingguhang Pagsusulit
pages
2. Learner’s Materials P.97-104 P. 97-104 P. 97-104 P. 97-104 Lingguhang Pagsusulit
pages
3. Textbook pages
4. Additional cd/dvd player, mga larawan, video cd/dvd player, mga larawan, cd/dvd player, mga larawan, video cd/dvd player, mga larawan, cd/dvd player, mga larawan,
Materials from clip, video clip, clip, video clip, video clip,
Learning Resource manila paper. manila paper. manila paper. manila paper. manila paper.
(LR)portal
B. Other Learning
Resource
IV.PROCEDURES These steps should be done across the week. Spread out the activities appropriately so that students will learn well. Always be guided by demonstration of learning by the students
which you can infer from formative assessment activities. Sustain learning systematically by providing students with multiple ways to learn new things, practice their learning, question
their learning processes, and draw conclusions about what they learned in relation to their life experiences and previous knowledge. Indicate the time allotment for each step.
A. Reviewing previous Bakit mahalagang mahalin ang Paano natin maipapakita ang Magbigay ng paraan kung paano Ano ang kahalagahan ng Lingguhang Pagsusulit
lesson or presenting kapwa gaya ng pagmamahal sa pagmamahal sa ating kapwa? maipapakita ang pagmamahal sa pagmamahal sa kapwa at
the new lesson iyong sarili? iyong kapwa at paggalang sa kanilang paggalang sa kanilang
damdamin? damdamin?
B. Establishing a purpose Sa nakaraang aralin, natutunan mo Ipasuri sa mga bata ang mga Itanong muli kung naisasabuhay nila Magpapaskil ng mga larawan na Lingguhang Pagsusulit
for the lesson ang tamang pakikitungo sa ating larawan ipapakita ng guro. at nasusunod ang mga paraan upang nagpapakita ng pagmamahal sa
mga panauhin/ Original File Submitted and maipakita ang pagmamahal sa kapwa kapwa at paggalang sa kanilang
bisita, bagong kakilala,at taga ibang Formatted by DepEd Club at paglalagay ng sarili sa damdamin damdamin.
lugar Member - visit depedclub.com at paggalang sa iba?
Paano mo naman pakikitunguhan for more
ang mga taong may kapansanan?
Sagutan ang Alamin Natin sa
pahina 97.
Tingnan ang mga larawan.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ng
nasa
larawan ano ang mararamdaman
mo?
1.Larawan ng batang may
kapansanan
2.Larawan ng lalaking nagpapalimos
3.Larawan ng mag-inang pulubi
Ano-ano ang masasabi mo sa
larawan. May pagkakaiba ba sila sa
iyo? Ano ang iyong mararamdaman
kung ikaw ang bata na nasa
larawan?
C. Presenting Basahin ang kuwento. Talakayin kung ano ang Pasagutan ang Isapuso Natin sa Pasagutan ang Isabuhay Natin sa Lingguhang Pagsusulit
examples/Instances of “Ang Batang Magiliw” ipinahihiwatig ng bawat larawan pahina 102 ng modyul.Hatiin ang mga pahina 103 ng Modyul .
the new lesson ni M.C. M. Caraan na ipapakita ng guro. bata sa dalawang pangkat. Umisip ng isa o dalawang
Isang magiliw at masayahing bata si Gumawa ng isang salitaan kung paano paraan kung paano mo
Carlo. mo pakikitunguhan ang sumusunod. pakikitunguhan ang batang
Pagkagising pa lang niya sa umaga Pumili ng isa. Isulat ito sa sagutang nangangailangan ng tulong.
ay magiliw na papel.
niyang binabati ang kanyang A. Batang katutubo na pumapasok sa
pamilya pati na rin inyong
ang kanyang mga kapitbahay. paaralan
Minsan, habang siya ay naglalaro B. Kaklase mo na may kapansanan
may dumaan
na isang Ita. Nagtakbuhan ang
kanyang mga kalaro
papalapit dito at tinuksong pangit
at galing sa
bundok. Nilapitan sila ni Carlo at
pinagsabihan.
Dumating naman ang
kaibigan ni Carlo na si Lito, isang
batang pilay. Agad inalalayan ni
Lito ang kanyang kaibigan at inalok
na sumali sa kanilang laro.
May pagkakataon din na binibigyan
niya ng pagkain ang kapitbahay nila.
Naaawa kasi siya rito dahil nakikita
niyang wala itong makain.
D. Discussing new 1. Anong ugali ang ipinakita ni Carlo Ano ang damdaming ipinakita ni Pumili ng 2 batang mag-uulat sa Ano ang nararamdaman niyo sa
concepts and practicing sa Carlo sa kwento ?Paano harap ng klase ukol sa salitaan na tuwing nakakakita kayo ng mga
new skills # 1 kuwento? nakitungo si Carlo at ang ibang kanilang nasagutan sa papel na batang tulad niyo na sira ang
2. Sa paanong paraan niya ipinakita bata sa isang batang Ita? Sino nakabatay sa dalawang sitwasyon na damit at walang makain at
ang pagiging magiliw niya sa iba? ang inyong tutularan si Carlo ba ibinigay sa kanila ng guro. nakadarama ng matinding
Ipaliwanag. o ang ibang bata? gutom? Paano niyo sila
3. Tama ba ang ginawa ni Carlo? Ano ang ipinakikita ng larawan matutulungan?
4. Paano mo pinakikitunguhan ang ukol sa pagmamahal sa kapwa
ibang taotulad ng nabanggit sa at paggalang sa kanilang
kuwento? nararamdaman?
E. Discussing new 1.Ano ang ugaling ipinakita ni Carlo Magpakita pa ng iba’tibang Tama ba ang mga kasagutan ng Masaya bang makatulong sa
concepts and practicing sa kwento? larawan upang maipakita ang dalawang pangkat? Bakit? kapwa bata ? Bakit?
new skills # 2 2.Magkaiba ba ang ugaling ipinakita pagmamahal sa iyong kapwa at
ni Carlo at ng ibang bata sa paggalang sa kanilang
kwento? Sa paanong pamamaraan nararamdaman at magbigay ng
sila nagkakaiba? iba’t ibang reaksiyon tungkol
3. Ano ang nararapat nating gawin dito ang mga bata..
upang maunawaan natin ang
damdamin at pangangailangan ng
iba?
F. Developing mastery 1.Hatiin sa lima ang klase. Bawat Sagutan ang isagawa natin sa Dapat bang mahalin ang kapwa at Ano-ano ang magagandang ugali
(leads to Formative pangkat ay bibigyan ng mga pahina 101-102 sa LM. igalang ang kanilang nararamdaman? ang nabuo sa inyong pagkatao
Assessment 3) sitwasyon na kailangan ng kanilang Bakit? ngayong alam na ninyo na
reaksiyon. mahalaga ang pagmamahal sa
a..Ano ang dapat mong gawin kapwa at paggalang sa kanilang
kapag may nakita kang pilay na damdamin?Ipaliwanag ang
naglalakad sa kalsada? Bakit? inyong mga kasagutan.
b. Ano ang dapat mong gawin
kapag may nakita kang mag-anak
na pulubi na walang makain? Bakit?
c. Ano ang dapat mong gawin kapag
may mga batang nagpapalimos?
Bakit?
d. Ano ang dapat mong gawin
kapag may nakita kang batang
mataba? Bakit?
e. Ano ang dapat mong gawin
kapag may nakita kang batang
nagtitinda ng sampagita sa kalye?
Bakit?
2. Pag-usapan ito ng bawat
pangkat.
3. Ilahad ito sa klase
G. Finding practical Paglalahad sa klase ng mga Bigyang –diin ang ating tandaan Anu-ano ang mga paraan upang Dapat bang mahalin ang kapwa? Lingguhang Pagsusulit
application of concepts nabuong reaksiyon base sa mga sa pahina 101. maipakita ang pagmamahal sa kapwa Bakit?
and skills in daily living sitwasyong kanilang nasagutan. at paggalang sa kanilang damdamin?
H. Making generalizations Paano natin maipapadama ang Basahin ang Ating Tandaan nang Bakit mahalagang masunod ito? Bakit mahalagang igalang ang Lingguhang Pagsusulit
and abstractions about pagmamahal sa ating kapwa? Dapat sabay-sabay hanggang sa ito ay damdamin ng kapwa? Bakit
the lesson ba nating ilagay ang ating sarili sa maisaulo ng mga bata. mahalagang mahalin ang kapwa
kalagayan ng ating kapwa at igalang gaya ng pagmamahal sa iyong
ang kanilang nararamdaman? sarili?
Basahin ang Ating Tandaan sa
pahina 101.
Ating Tandaan
Maipadadama natin ang ating
pagmamahal sa kapwa kung
mauunawaan natin ang kanilang
damdamin. Dapat nating ilagay ang
ating sarili sa kalagayan ng ating
kapwa at igalang ang kanilang
nararamdaman
I. Evaluating learning Gumawa ng limang pangungusap Itanong ang natutuhan sa Ating Magpasulat sa mga bata ng 3 paraan Pasagutan ang Subukin Natin sa Lingguhang Pagsusulit
upang maipahahayag ang sariling Tandaan ayon sa kanilang upang maipakita ang pagmamahal sa pahina 104 sa LM.
saloobin batay sa ipinakitang sariling pagkaunawa. iyong kapwa at paggalang sa kanilang Gumuhit sa inyong papel ng
larawan o video clip ng mga taong Paano nagkakatulad at damdamin. kung ang isinasaad ng pag-
mahirap/ may kapansanan .Gawin nagkakaiba si Carlo at ang mga uugali ay dapat gawin; naman
ito sa inyong sagutang papel. bata sa kwento? Ipaliwanag ang kung hindi.
inyong sagot. 1. Ibinabahagi ko ang baon kong
tinapay sa
aking kaklaseng walang baon.
2. Hindi ko tinatawanan ang
kapitbahay naming
bata na kalbo.
3. Hindi ako nakikipaglaro sa
mga batang
madudungis.
4. Kinakausap ko nang maayos
ang sinumang
katutubo na nasa paaralan.
5. Iniiwasan ko ang mga batang
may iba’t ibang
kapansanan.
J. Additional activities for Isaulo ang Gintong Aral:
application or Tulungan natin ang ating kapwa
remediation Sapagka’t tayo ay higit na
pinagpala
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned
___ of Learners who earned
earned 80% in the above above 80% above
80% above
evaluation
B.No. of learners ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require
who require additional additional activities for remediation additional activities for additional activities for remediation additional activities for
activities for remediation remediation remediation
who scored below 80%
C. Did the remedial ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
lessons work?
No. of learners who have ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up
caught up with the lesson lesson the lesson lesson the lesson
D. No. of learners who ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue
continue to require require remediation to require remediation require remediation to require remediation
remediation
E. Which of my teaching Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
strategies worked well? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Why ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
did these work? ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation ___ Group member’s ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s
in doing their tasks Cooperation in doing their tasks doing their tasks Cooperation in doing their tasks
F. What difficulties did I __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
encounter which my __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
principal or supervisor can __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
help me solve? __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works
G. What innovation or Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
localized materials did I __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
use/discover which I wish __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
to share with other views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
teachers? __ Recycling of plastics to be used __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be
as Instructional Materials used as Instructional Materials Instructional Materials used as Instructional Materials
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.com


File Created by Ma’am MARIANNE MANALO PUHI