You are on page 1of 4
2022019 Opust > {7s Opusti se i prati nas: ZaBlo bijke uzimaju uglen dioksi iz vazduha Poteina Zavava Zivei Slabodne vreme Magazin Musi kuiak — Zensii kuia ST yrsskop Lubay romantixa iiubke Zonal tuto Savell Zdrav Bhvot ilurodnl Ikon Yesmsenka prognaea Zonllne yes Za&to biljke u: Zasto bike uzimaju ugijen dfoksis te verduha aju ugljen dioksid iz vazduha >. Zahvaljujuéi bilkama, vazduh na Zemiji sadr2i vige od 20% kiseonika, Sto Hudima savrSeno odgovara za disanje. Nauéniei su u XVIl veku poéeli da shvataju da su bilke odgovorne za kiseonik. ital su se otkuda dolazi sav taj kiseonik. Zaku su da bi vazduh oko nas trebalo da qubi kiseonik, Uostalom, rom planete danonoéno gore vatre trogeti pritom kiseonik. Miljarde Zivih biéa, ukjuéujucl i Ijude, udigu kiseonik, iskoriS¢avaju ga, a zatim izdi8u uglien dioksid. Zasto se koligina ugljen dioksida ne poveéava? | zaéto kiseonikjednostavno ne nestane? Neki nauénici su primetili da se sveéa koja se ugasi posto potrodi sav kiseonik u malom zatvorenom prostoru, moZe ponovo upalit! ako prethodno neka Ziva zelena billka provede odredeno vreme u tom istom prostoru. Postalo je ofigledno da zelene billke ispuStaju kiseonik. Ali kako, i za&to? Zelene bilke koriste Sunéevu energiy da bi za sebe proizvele hranu — Se¢er. Da bi proizvele Se6er, one izvlate i vodu iz tla i ugllen dioksid iz vazduha. Kiseonik se ispusta dok bile sebi prave hranu, a zelena boja je vaZan tinllac tog procesa Zelena boja u liSéu biljaka potiée od pigmenta hlorofila. Svaki molekul vode ima diva atoma vodonika i jedan atom kiseonika, Hiorofl u liSéu billke Koristi Sunéevu cenergiju da bi cepao molekule vode, razdvajajuci vodonik i kiseonik. Neki atomi se ‘odmah ponovo spoje, stvarajuéi vodu. Oval proces oslobada vise energije nego to billka moze da iskorist;bllka je zato koristi za stvararie jedinjenja koje se zove ATP (adenozin trifosfat). ATP uzima uglenik iz ugljen-dioksida | atome vodonika dobijene cepaniom vode i pravi So¢er, tj, hranu za bilke. Istovremeno, kiseonik koji je preostao od cepanja molekula vode odlazi u vazduh. | zato Zemiina atmosfera ostaje bogata kiseonikom — uzrok je &to biljke vole slatko. Ceo ova) proces zove se fotosinteza, &to potiée od grékin roti koje znaée sjedinjavanje pomoéu svetlosti. Zanimijivost: noéu, kad nema svetla, bijke se ponagaju sliéno Hudima: upijaju ‘odredenu koliéinu kiseonika iz vazduha i ispu8taju ugljen dioksid kao otpadni proizvod. Na dnevnoj svetlosti, bllke takode koriste malo kiseonika, ali uglavnom vrSe fotosintezu, tako da je koli¢ina kiseonika koji ispuStaju daleko veéa od one koju uzimaju. Ivor opstootrezovane nes hitpsllopustone rspitanja-Lodgovori{138/zaste-bilke-wzimaju-glen-dioksid-2-vazduha-138022 html [ \ Najbolji statusi Najgledanije Ni Zaitokapsule maja dve ratte bole? = Kako starimo 81a jo athimedov zakon Kako vino ZaSto am sano umeran-nautno Sta jo apsohtna muta Koko naslaje votar } produdZiti posivjansst (parivina na tsi. Kako da parfem na kodi cue tale. Prostate nage V'kove. Savin je normalno a Zolle da parfom na vaso, Optimist! dotaze br2e do posta. = Kako se brzo smi bez Kori8éenja + Kako biti produktivni i ne trait + Jutarnjom rutinom do pozitivne ‘Veliks ulogu palindrome u str dake ewvllzacje pokazuje njhova zastuplenost fa race amaiiama, + Zanimijvjapanski zur ko bi + Bizarne stvar\ iz prostost koje danas.. = Fibonaéijevniz uprirod.. Drevna rimska plramida - Cestijeva Pridrutite nam 39 a 2022019 Za8lo bijke uzimaju uglen dioksi iz vazduha pusteno cue MMA ULE IOKSID VAD Diskusije > Razno > Pitanja i odgovori > Zasto bilke uzimaju ugljen dioksid iz vazduha Slike Egipta iz vazduha Pogledaite kako Egipat izgleda ic plitje perspsktive. Exigat Je jodno od najneverovatnjin mosta na svotu Sike iz vazduna, odrosno ple perspektive, ‘0 i polvrduju. Pogledaite kako izgleda Egipat iz ugla iz kojeg malo ko ima priike da vil. Verujemo Lepote Kazahstana iz vazduha Kazahstan (kaz. Kazarstan, rus. Kazahstan; suzbeno: Republika Kazahstan) Je dr2ava wu srednjoj Ai Povrsinom je deveta zemlja na svetu, ali veti deo @ testotja dni slabo naseljena stepa. Na zapadu ida na Kaspijsko more, Granidi na severu sa Rusijiom.. Tvrdava Koznik = snimak iz vazduha Pogledite kako izgleda tvrdava Kozrik okom objektva koji se nalazi na dronu. Koznik je tvrdava u Sebi, Koja se nalazi 8 kilometara zapadno od Aleksandrovca i desetak klometara severozapadno od Brusa, a Ppodignuta je u postedno trcini XIV veka. Smestena Najveéi preéi&éivaé vazduha na svetu va najed pris vazduha na svety navi i azjskim plum. Kina je igraca najvet precisa ‘azine ne vet. Kina jena severozaped zomje radu Sjanu radia nayvod preisvat vazduna na vet, ul ds to orad Pogled iz vazduha na 25 neverovatnih stadiona Logende se stvaraju izmedu ovih impozantnih zidova. Na ovim stacionima je odigrano mnogo utakmica punih gonij, rivalsiva, pabeda i poraza. Oni spajaiu Jude llubaviu prema sportu 1 konkurencii. Za nas predstavijju moguénost da budema svedoci nekim od Prelepe slike Moskve iz vazduha Prikazujemo vam prelepe sike Moskve iz vazduha. Za sve jubitelje Moskve izdovjl smo neke o¢ nailepsih slika sa pogledom na ovaj grad iz vazduha, Pogledsjte kako Moskva izgleda danas iz nallepah uglova | na nalep8i moguéi natin. Prelstajte nau hitpsJlopustone rspitanja-Lodgovorit138/zaste-bilke-wzimajvaglen-dioksid-2-vazduha-138022.himl whuSko - Zenski kutas ‘Turdoglai ste? Saznajte za8to je to morda vata naola osobina. Ako vas priato porodica Eest, + Koliko nam je vazno rukovanje. += Kako raskinut vezu na daljinu “Neobiéne tatovaie talentovanih « Rs Zelte kontolisat svoje snove? Evo kako to ‘mazete urad, Nove itazivanjo Univeratota u Adeladeu ot, + Kako rtam disanja ute na strat |. = Kako 58 atom menjao vremenom = Ovca Doll -najpoznatija kionirana.. Kako éelija zadrdava svo]identtet 26 21022019 ZaBlo bijke uzimaju uglen dioksi iz vazduha Bilbord koji proizvodi vodu iz vazduha U lavnom gradu Perua, Limi, jedan univerztet je Usruzo svoje snage sa oglasnom agencjom da jobezbede odrdivo resenje za problem nestasice pitke vode w ovom gradu. Nihova izrada je jednostavna i zaista genjaina- blbord koji protvara viagu iz vazduna Klima u kolima poboljgava kvalitet vazduha za 80 odsto HANOVER - Kina sistemi u automoblima smanjuy 2a vile od 80 odsto Kolin mikroba,klca i Eestica u jénosu na ond u spolinom vazduhu, pokazall su rezutati_upravo objaviienog nemackog istradivara, Nauénic! iz Hanovera, koi su u periodu od pet do 12 Biljke za akvarijum Bilke za akvarum su nezamenlive. Akvarijum se jednostayno ne moze ukrasti ukolko se u njemu ne: nalaze bike. Bike su jedan od osnovnih cinlaca ota na Zemli, pa samim tim i u akvarijumima, one su prirodna protvteza rbama, Bilke izbaculu kiseonik Da li biljke misle Kolko su like svesna biéa? Ovo je centralno pitanje u ove) knjzi Sia bijke znaju? Daniela Camovica, direktora Mana contra za bine nauke na Univerzitetu 1 Tal Aviv. Kako on tv, bike mogu da Vide, osete mii i da oseéaju. Mogu Ida postave Arandelovac: Akva park - hotel Izvor = snimci iz vazduha U danagnjem snimcima i izdvojenim kadrovima u alert ska imatete priike da uzivate u najlepsim kadrovima akva parka (aqua parka) hotela lzvor iz Arandelovea. Ukolko Zelte da posetite ova prelep akva park ladvojone fotografie ¢e vas podstadi da to Prodaju legalni osvezivaé vazduha koji deluje kao Na hrvatskom sajtu Magic Dragon pi8e: Ne panidite ako sa Zmajpojai.On a pata i jon jo od nas Radi se 0 onign prodal osvelivata vazduha santevjrom od veletta nejicnigh zeinein bia koje pometane sa duvanom maj jad Izmislio aparat koji iz vazduha stvara najéistiju vodu! Teri LeBleu iz gradiéa Granite Shoals uTexas je jedan 0d retkin judi za koje se mote redi da se mnogo ne bime zbog restrikcle vode za vreme suse, samo zato Sto ima aparat Drought Master aparat koja iz vazduna pretvara u stu vodu, koje sam izmislo. hitpsJlopustone rspitanja-Lodgovorit138/zaste-bilke-wzimajuaglen-dioksid-2-vazduha-138022 html aia