You are on page 1of 7

PER IMPULSAR EL NEGOCI EN XARXA

Guia ràpida sobre la

Llei de Serveis
de la Societat
de la Informació
i del Comerç
Electrònic.

LSSICE

www.cidem.com
M’afecta la LSSICE ?

La LSSICE estableix que una pàgina web serà un servei de la societat de la informació i, per tant, estarà
subjecte a la mateixa en cas que constitueixi una activitat econòmica per al prestador, encara que ofereixi
serveis no remunerats.

En cas que es disposi de qualsevol mitjà d’ingressos gràcies a la pàgina web, serà d’aplicació la LSSICE,
encara que no s’ofereixin serveis de comerç electrònic pròpiament dits, per exemple, publicitat a través de
cibertires ("banners").

Què són els Serveis de la Societat de la Informació?

Tot servei prestat normalment a títol onerós, a distància, per via electrònica i a petició del destinatari. En
aquesta definició cal incloure els serveis que, tot i no ser remunerats directament pel destinatari, constituei-
xen una activitat econòmica pel prestador del servei, com ara disposar d’una pàgina web en què s’informi
dels productes o serveis que ofereix una empresa o professional.

També són Serveis de la Societat de la Informació:

• La contractació de béns o serveis per via electrònica.

• L’organització i gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials


virtuals.

• La gestió de compres a la xarxa per grups de persones.

• L’enviament de comunicacions comercials o correus electrònics publicitaris.

• El subministrament d’informació per via telemàtica.

• El vídeo prèvia comanda i, en general, la distribució de continguts prèvia petició individual


(per exemple, la descàrrega d’arxius d’àudio).

Necessito autorització prèvia per oferir Serveis de la Societat de


la Informació?

La LSSICE estableix el règim de lliure prestació de serveis a Espanya pels prestadors de serveis de la socie-
tat de la informació. És a dir, la prestació d’aquest tipus de serveis no implicarà l’obtenció d’una autoritza-
ció prèvia.

2
Catalunya
Com adapto la meva pàgina web a la LSSICE?

Per adequar una pàgina web a la LSSICE, serà necessari que hi realitzem alguns canvis, la majoria encami-
nats a introduir més informació per donar garanties als usuaris o clients:

1. Obligacions genèriques d’informació:

1.1 Comunicar al Registre Mercantil o al Registre Públic en què es trobi inscrit el titular de la
pàgina web, el nom de domini o les adreces d’internet que utilitzin amb caràcter permanent.

1.2 Incloure a la pàgina web la següent informació general sobre el seu titular:

• Nom o denominació social; residència, domicili o adreça d’un establiment permanent a


Espanya; l’adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir-ne contacte
de forma directa i efectiva.

• Dades de la inscripció registral.

• En cas que l’activitat que realitzi estigui subjecta a autorització administrativa prèvia, caldrà
fer constar les dades relatives a l’autorització i a l’autoritat que l’hagi emès.

• El número d’identificació fiscal corresponent.

• Informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant els impostos
corresponents i les despeses d’enviament, si s’escauen.

• Els codis de conducta als quals s’estigui adherit i la forma de consultar-los electrònicament.

Aquesta obligació es considerarà satisfeta en cas que la informació estigui accessible a la pròpia pàgina
web. A aquests efectes, seria recomanable la inclusió d’un enllaç clar, inequívoc i directe des d’on es pogués
accedir a la informació assenyalada.

Sancions en cas d’incompliment: multa de fins a 30.000 euros.

Excepció: incompliment dels punts 1.2.1 i/o 1.2.4; multa d’entre 30.001 i 150.000 euros.

3
Catalunya
2. Obligacions en cas d’exercir una professió regulada

En cas d’exercir una professió regulada caldrà incloure, a més de la informació general anteriorment esmen-
tada, informació sobre el professional que ofereix els serveis:

• Dades del col·legi professional al qual pertany i número de col·legiat.

• Títol acadèmic oficial o professional que ostenta.

• L’estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu on es va expedir el títol esmentat i,


si s’escaigués, la corresponent homologació o reconeixement.

• Les normes professionals per les quals es regeix l’exercici professional i on es poden consultar
aquestes normes.

3. Inclusió de les condicions generals de la contractació

Amb anterioritat a l’inici del procediment de contractació, el prestador de serveis posarà a disposició del
destinatari les condicions generals de contractació, de forma que l’interessat pugui emmagatzemar-les o
reproduir-les. Les condicions hauran de figurar en un lloc visible al qual es pugui accedir de forma fàcil.

Sancions en cas d’incompliment: multa d’entre 30.001 i 150.000 euros.

4. Obligacions relatives a la contractació

En cas que des de la pàgina web es puguin contractar productes o serveis, la LSSICE estableix que caldrà
incloure determinada informació durant el procés de contractació.

4.1 Informació prèvia a l’inici del procediment de contractació.

• Tràmits que cal seguir per a la subscripció del contracte.

• Si s’arxivarà o no el document electrònic on es formalitzi el contracte.

• Mitjans que es posen a disposició de l’usuari per identificar i modificar possibles errors
en la introducció de dades.

• Llengua o llengües en què es podrà formalitzar el contracte.

4
Catalunya
4.2 Obligacions posteriors a la subscripció del contracte

• Enviament d’acusament de recepció en el termini de les 24 hores posteriors a la


subscripció del contracte, o

• Confirmació que s’ha rebut l’acceptació a l’oferta realitzada. En aquest cas, aquesta
confirmació ha de poder-se arxivar.

Sancions en cas d’incompliment: multa de fins a 30.000 euros.

5. Lloc i moment de subscripció del contracte

En els contractes en què intervingui un consumidor, aquest es presumirà subscrit en el lloc on el consumi-
dor tingui la seva residència habitual. En cas que tots dos contractants siguin empresaris, s’estarà al que
estipulin les parts i, en el seu defecte, al lloc on estigui establert el prestador del servei.

El moment de perfecció del contracte serà el moment en què l’oferent rebi l’acceptació del destinatari.

Quin és l’àmbit d’aplicació de la LSSICE

La LSSICE s’aplicarà als serveis de la societat de la informació en els casos següents:

• Prestadors de serveis establerts a Espanya o que hi tinguin un establiment permanent.

• Prestadors de serveis establerts en un Estat membre de la Unió Europea (UE) o de l’Espai


Econòmic Europeu (EEE), en determinats casos.

• Prestadors de serveis establerts en un estat no pertanyent a la Unió Europea (UE) o a l’Espai


Econòmic Europeu (EEE), en determinats casos.

Quan no s’aplica la LSSICE?

La LSSICE recull una relació expressa de serveis als quals assenyala expressament que no els serà d’apli-
cació la llei:

• Serveis prestats per notaris i registradors de la propietat i mercantils.

• Serveis prestats per procuradors i advocats en l’exercici de les seves funcions de representació i
defensa en judici.
5
Catalunya
Puc utilitzar el correu electrònic per finalitats comercials?

L’enviament de correu electrònic amb fins promocionals està expressament prohibit amb la nova regulació,
llevat de si:

• Es compta amb el consentiment exprés del destinatari.

• Es disposa de mitjans perquè el destinatari pugui revocar en qualsevol moment el seu consentiment.

• Totes les comunicacions comercials van encapçalades amb la paraula "Publicitat".

Sancions en cas d’incompliment: multa de fins a 30.000 euros.

Excepció: Si l’enviament no autoritzat es produeix tres o més vegades durant un any; sanció de 30.001 a
150.000 euros.

Té validesa un contracte fet electrònicament?

La LSSICE equipara els contractes electrònics als contractes subscrits per les vies tradicionals. Per tant, els
contractes subscrits per aquests mitjans obligaran a les parts que els signin i podran constituir prova en un
judici, a més de produir les conseqüències normals lligades als contractes tradicionals.

En cas que, per a la validesa d’un contracte, s’exigeixi la forma escrita, s’entendrà que aquest requisit es
compleix si el contracte es subscriu electrònicament. Així mateix, no serà necessari que les parts acceptin
de forma prèvia la validesa d’aquesta forma de contractació.

Puc ser responsable de continguts aliens als que dirigeixi la meva


pàgina web?

Els prestadors de serveis només seran responsables pels continguts que ells mateixos elaborin o que hagin
estat creats pel seu compte. En cas que els enllaços situats en una pàgina web remetin a continguts que
puguin atemptar contra drets de tercers, el propietari de la pàgina d’origen no serà responsable si:

• No té coneixement que els continguts de les pàgines web a les quals remet, poden atemptar contra
drets o béns de tercers susceptibles d’indemnització.

• En el moment de tenir coneixement d’aquesta circumstància, actua amb la diligència deguda per
suprimir o eliminar l’enllaç corresponent.

6
Catalunya
Quin és l’òrgan competent per interrompre la prestació
d’un servei de la societat de la informació? Qui pot tancar
una pàgina web?

Els òrgans jurisdiccionals seran els que podran adoptar les mesures necessàries per interrompre la presta-
ció d’un servei.

Les mesures adoptades poden consistir en ordenar la interrupció de la prestació del servei, retirar la infor-
mació o impedir-ne l’accés, en cas que es vulneri un dels principis següents:

• La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

• La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors
o usuaris, àdhuc quan actuïn com a inversors.

• El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, religió,


opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

• La protecció de la joventut i de la infància.

En qualsevol cas, s’haurà de respectar i protegir el dret a la intimitat personal i familiar, a la protecció de les
dades personals, i a la llibertat d’expressió i d’informació.

7
Catalunya