A y

T o f)

I

5

H. CZOGALLA - fEP. ITOYPAITHI

-

tOlV

IIu6ayoQEtOlV

BIBAI08HKH TOY POL'lOY

A0HNA

'H ),ESlC; «whcJ()p, flaQTUQELTm cmo 1f]; flQxmOTl1TO; fU~X[H O1'l~IEQOV xal O1WulVEL «E(ifh!C;», «aueococ». 2:1:1iV lilUXQOVlXl'1 (111[H1O[U Toil «yv(v()t (J(1VT()V» Ylll TOV civOQw;w, W:Y(l)'Y1 O;-TOUlimOTljTa EXElll &,1£011 i:Vl1[tl'0W01'l TOU, 11 OUVliE011 xcii. 1'1 f1(l(HgO(F~ o ric Ql~EC; tou. ng6c; ulm'lv

T11V XUTEUOUVOll EUF),ITlmEl vel UU,IBaHEl i1 Uf [H.xQo itl'YEOOC; UELQa fJlf:l)jOJv [ll- H)V YEVlX() TLT/"O «(A YTC)(;')/». Ol YVttHHOl YLa njv oopaQonrt:<l TODe: £moT~W)vE; xu!. ~:QFuvr]TEc:, r« Xtl[1EVC( rrirv orroiorv lill[10UlEUOVT<1l un'lv OElQa aUTt i:YYU(i)vUH Ylcl n'lv C)QO~ /;V11[lEQOJ(J11 XCXL XCX()WTOUV niv OEIglX "A YTOef" 1(o/.lmitO U1Iilf:lou),0 x<iOr "EUdlvU cXvuyv6)UT1].

'H £VVOl(1 «xoouoc;» li11W(1)gY1'I011Y.E ana rov IluOayogu, bElli1i ouvO,aBF 1() LUfL'WV UlXV ,lla lilaTHaYi1i:vrl Movrro«.

Tu 1(/,fOV o1(01)liul:a Of. aUTllv n'lv Movnonutrrv, '(t<i TOV nUOayc1Qa, 6 ClgIOi.l(l; y.alll Clvu).,oyla, bmli1j 11 (fL10ll TaU; BgLUY.ETat l'vH')e: a)·,OJv HeJV ;-TQUYiHltwv. 'Ana T1'lv nQoonCiOElU Yla 1:I'Iv fJlOJilt1TlY.1'1 JWTavorlull aunlc: T1']; £x'1;Q(1011; li'1llIOl)gyl'IOrp<E Tl1 1((.lQov novnuc.

ISBN 960-8419-01-8

1 YJ EXOO(JYJ, 'A8~vu 1996

IIgoAoyo£

'H ~U(JLX~ (JXE1jJYJ

'H JlgOltYJ oLulgEGYJ 'H OEUtEgYJ oLulgEGYJ 'H tgltYJ oLulgwYJ 'H tEtUgtYJ oLulgwYJ 'H JlE!lJltYJ oLulgwYJ 'H £XtYJ oLulgwYJ

'H E~M~tYJ oLulgwYJ LYJ!lELW(JEL£ BL~ALOygu<plu

7 11 17 23 29 35 41 47 65 83

117

'AJlUYOQEUEtUl ~ avuoYJ!lo(JlEU(JYJ !lEQOU£ ~ ouvoxou TOU BtBAlou UUTOU xu8w£ xal ~ avuJluQuywy~ ~ !lEtaoo(J~ rou, !lE ()JlmOO~JlOTE ()Jltlxouxou(JtlXO ~ fino !lE(JO, xwQl£ T~V fioELU toii hMTYJ.

ElxaaTlx~ bUflEAcW: 8mvw PEVTSYJ

© 1995 BIBAI08HKH TOY POLlOY KEQXUQU£ 68, 113 63 'A8~vu, tYJA. & fax: 82.52.935

ISBN 960-8419-01-8

IIgoAoyos

'R naQouoa [lEAETll ~aOL~ETm OE EVaV OllYXEXQL[lEVO TQOnO £qJaQ[l0Yl'j£ TO'll YEW[lETQLXOU ouu~OALO[lOU, nou XaTa XUQLO AOYO OT1lQL~ETm OT~V £[lnVEllOl1 xaL ~ astoA6Yl1o~ TOll ELvm ollv8ETLXl'j£ qJUOEW£. To [lqaAuTEQo [lEQO£ alJTl'j£ Tl'j£ £QyaoLa£ nQaY[laTOnOL~811XE XWQL£ va UnaQXEt Ex T<DV nQOTEQwv Eva£ OllYXEXQL[lEVO£ OTOXO£.

'Q£ ~aOl1 Tl1£ XQ110L[lEllOav ol [lu8OL, nou [lE TL£ nQwTaQXLXE£ dXOVE£ xaL TL£ aVOTl1QE£ VO[lOTEAELE£ roue, un06ELXVUOllV T~V m8aVOTl1Ta Tl'j£ unaQS1l£ EVO£ nayxOO[lLOll ~LOAOYLXOU «XOO!1tXOV tvnou».

'E66J aXQL~6J£ ~QLOXETm [lLa ~a8ELa, LOW£ ~ ~a8uTEQl1, TO[l~ Tl'j£ tOTOQia£ Tl'j£ av8QwnOTl1Ta£ ~E~ma [lOVO av YLVEL XaTaVOl1T~ oriv «nooeia rov dv8[Jwnov n[Jo~ tov Eavro TOV». Msou 0' aVT~ T~V aVanTllSl1 ELvm qJllOLXO va nQoo[lETQihm OT~V £AEU8EQl1 £mAOY~ xaL OT~V 611[lLOllQYLX~ an060011 rof aTO[lOll [lLa [lEyaAUTEQl1 asia, ano em OTO rumxo OUV118E£ xaL OllnOYLXO. ea ~Tav O[lW£ nOAu £swnQaY[lanxo va 8EAEL va naQa-

8

----- H. CZOGALLA - rEP. HOYPAITHI

H TETPAKTYL HlN I1Y8ArOPEIQN _

9

YVWQtOEL xavde; 't~V llJtaQ~Tj fuae; «VOjiOTcAELaxije; oipaiocu;» ueoo O'tOV av8QwJto. Sa bOU!--lE, em xa8E av8QwJtoe; £1VaL 'ta~LVO!--lTj!--lEVOe; xat EV'tay!--lEVOe; O't~V t!Juxo-q)'lJmx~ bO!--l~ 'tOU, bLa !--lEOOU 'tfje; EJtLQQofje; 11 bLa !--lEOOl' OUYXEXQL!--lEVWV 'taOEWV xat OUOXETW!--lWV hoe; JtoM JtEQLEXTLXO'tEQOU ElvaL.

XE'taL DXL !--lOVO ~ a'tO!--lLxo'tTj'ta roue, ana xat !--lLa VO!--lo'tEAELa. 'AqlOu AOLJtOV alJ't~ ~ ouvELbTj(JLax~ lJJt0XQEWOTj £1VaL QLt,W!--lEVTj aouvdbTj'ta OE xa8E av8QwJto, !--lJtOQOU!--lE va OU!--lJtEQavOU!--lE em !--lEOa 'tOu dVaL EyxaQaY!--lEvO Eva XOO!--lLXO VO!--lo'tEAELaXO JtQo'tuJto.

A u'to !--lJtOQEL va aJtooacpTjVW8EL !--lE 't~v ~o~8ELa EVOe; C(JtAOU JtaQabd Y!--la'tOe;. "A v bLaTaQax8EL !--lLa !--lUQ!--lllYxocpwALa, usou aJto 'to JtAfj8oe; 'tWV !--luQ!--lTjyXLWV xat aJto 't~v YEVLXll aVaTaQax~, bTj!--lLOUQYELWL xal JtaAL !--lLa YEa xOLVWVta !--lUQ!--lTjYXLWV (xat 'ttJtO'ta ano). '0 AOyoe; YL' au 'to £1VaL OTL 'ta t,wa axoAou8ouv, !--lE 'ta EVOTLX'ta roue, Eva OUYXEXQL!--lEVO 0XEbLQ xat bEV !--lJt0Qouv va xcrvouv bLacpoQETLXa.

'R EVVOLa «XOOjiOe;» bTj!--lLOUQy~8TjXE aJto 'tOV IIu8ayoQa, EJtELb~ ouvEAa~E 'to LU!--lJtav onv !--lLa bLa'tETaY!--lEVTj Movuoo. To; JtAEOV oJtoubaia OE au't~v 't~v Movdo« ~'tav, YLa 'tOV IIu8ayoQa, ° aQL8!--l0e; xal ~ avaAoyla, EJtELb~ ~ CPUOTj roue ~QtOXETaL EV'tOe; OAWV 'tWV JtQaY!--la'twv. MLa ExcpQaOTj, Jtou aJtoblbETaL orov IIu8ayoQa xallJJtobTjAWVEL !--lLa !--la8Tj!--laTLx~ VO!--lO'tEAHa £1VaL:

"Av bLaTaQax8Ei ~ XOLVWVLX~ !--loQCP~ !--lLae; o!--labae; av8QwJtwv, 8a JtQooJta8~oouv EJttOTje; va ~Qouv !-!la YEa !--loQCP1l, Jtou O~LWe; bEv JtQEJtEL xa80- AOU va £1VaL orrv 't~v JtaALa, YLaTt 'to «ruiu;» £1VaL YLa rou; av8QwJtoue; EAEU8EQO. To !--lOVO Jtou £1VaL lJJt0XQEW!--lEVOL va xo vouv dVaL O'tL JtQEJtH va ~Qouv Eva «rube»,

«1]f(H,E T~V jio(_JCp~ nov avaAoYEL OTOV LE(_JO aQlejiO Eva, xed nov 6ux 6Lal(_JEOEWe; XaVEl oQaT01Je; OTOV 6cpeaAjiO oov rove; TQEle; aHove; £E(_JOVe; aQlejiOVe;, TO teooaoa, TO inTO. xal TO Mxa. "A v rove; (3(_JEle; Mv eo. avayvwQloEle; jiOVO xouu; fj ri eloai aHa eo. vvoioioeu; Enlorye; nov ioraotu, nov Eivat TO XEVTQO xai 0 oxo no-; Tije; OArye; aveQwmvrye; nooeicu; oov. Kat aHa noUa eo. vvcooloeu; "Ostotoc 8XEl iuitu: yui va (3Ai.nEl, ae; (3Ai.nEl ... »

Au't~ ~ OUVELbll(JLaX~ lJJt0XQEWOll, va 8EAOUV bTjAab~ vo t,OUV OE Evav bLaTE'taY~lEvo XOO!--lO, £1- Val ~a8Ha QLt,W!--lEVTj orou; av8QwJtoue; xat rou; blaJtEQva JtA~QWe;. LE xa8E JtQa~Tj roue E!--lJtEQlE-

'AJto 't~v JtQooJta8ELa YLa 't~v ~lW!--laTLX~ xrrruvOTjoTj au'tfje; 'tfje; aLvLY!--laTlxfje; ExcpQaOlle; bTj!--lLOUQy~811xE 'to JtaQov JtoV1ll--la.

KE<I>AAAIO IIPQTO

'0 SQUAO£ nEQlYQaCPEl, crn OT~V SEOy) lTOV 0 I1uSay6Qa£ aVaXOLVW(J!.' T6 alToxoQvCPW[!a Tfj£ bLbaoxaALa£ TOU, ol [!aSY)TE£ xaL ol (mabOL TOU aVEYElQaV, YLa va T6v TL[!~OOUV, Eva [!VY)[!ELO.

T6 [!VY)[!ELO aln6 alTOTEAELTO alT6 Evav TEQaOTLO xvf30 alT6 AEux6 [!aQ[!aQO. 2:T~V aVW EJTLcpaVELa TOU lJJTfjQXav ~alTAW[!EVE£ bExa [!LXQE£ OTfjAE£ lTOV, OU[!f3oAL~ovTa£ T~V LEQ~ ~Exaba aV~QXOVTO alT6 T~V TETQaba OT~V Movuou, OXY)[!aTL~OVTa£ Eva lOOOXEAE£ TQLyWVO. 'H OAY) bLaTa~Y) ~Tav Ihm, WOTE ~ XaTW OElQa TWV <JTY)AWV lTOV EcpalTTOVTO TOU xvf3ou, alTOTEAELTO alT6 TEOoaQE£ OTfjAE£, TWV OlTOLWV TO. EvbLa[!E<Ja XEVa YECPUQWVOVTO alT6 TQEL£ OTfjAE£ Tfj£ ElT6[!EVY)£ OElQ6.£. TO. EvbLa[!Wa XEVa Tfj£ vEa£ alnfj£ OElQ6.£ YECPUQWVOVTO alT6 bvo OTfjAE£ xaL orrv xOQuCP~ lTaVW alT6 T~V buaba TWV OTY)AWV alnwv, xaAvlTTOVTa£ T6 EvbLa[!E<JO xevo TOU£, ~Tav TOlTOSETy)[!EVY) [!La any) OT11AY).

12

-------_ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAi'THI

H TETPAKTYL TQN llY8ArOPEIQN _

13

'R OAY) XataoxEU~ ~tav lhm ()Y)!--lLOUQYY)!--lEVy) WOtE xaSE uvSQ(Jmoe; va ~lJtOQOliOE va ()EL nwe; ano t~V OVVSEOY) twv tEOoaQwv nQwtwv aQLS!--lWv nooXVJttEL 11 LEQ~ Mxa()a xal nwe; ~ Movco« xal ~ TEtQa()a anELXOvL~a.V aVtlOtOLxa t~V xOQuCP~ xal t~V ~aoY) LOli tQLYWVOU (six. 1).

"Av cpavtaOSOli!--lE EUSELEe; YQa!--l!--lEe;, nov SEXLvrovrr«; ano tOV xv~o ouvcvnovtru navw ano to !--lEOOV tfie; Ot~AY)e; tfie; xOQucpfie;, Aa!--l~aVOU!--lE Eva tQlywvo, OL nAEUQEe; toli onoiou £Xouv t~V 0XEOy) 90 (= lJJtotELVOuoa) : 64 (= xaSEtEe;). '0 aQLS!--lOe; tQla ~ to tQlywvo, oU!--l~oAl~EL t~V TQLa()a'~ TQLa()LXOtY)ta, ~ onola, onwe; ELvm vvcoo'ro, aSLOAoyELtm we; Movdoo xal unaQXEL EV ()uva!--lEL OE xaSE EX()~AwoY). "EtOL AOLnov, to tQlywvo oU!--l~oAl~EL !--lLa nVEU!--latLXa EVEQyY)tLX~ 'OAOtY)ta, ~ onola EnEvEQYEL ouv ~wvtavOe; QuS!--lOe; ueou OtOV XWQo xal orov XQovo.

'0 R. Bernoulli OtO ()OXl!--lLO LOU !--lE tOV tltAO «2:VJlf3oAl>ol rwv YEWJlETQlXWV axrywJ.rwv xai rwv aQdiJlwv» nov ()Y)!--lOOLEVSy)XE OLOV 20 rouo rof Eranos rof £LOUe; 1934, AEEL ta Esfie;:

«TO. Jla8ryJlauxa, xaxa ra AOt.na xoonv Erry~ otov XWQo xai atov XQovo, ato JlETQav xal oro ora8Jl!~ElV rwv noootntoiv, VJrOOElXVVOVV axoJla Jlla o1/Jry, T1jv o1/Jry rwv EJraxQlf3w~ JlETa£V rov~ oQlO8ErryJlEVWV nourtntciv. rt' a1Jro elva: ovvaro o aQl8Jlo~ va xaiaotnoei aVJlf3oAo to YEWJlETQlXO axifJla».

eix.I

"OtL 0 IIuSayoQae; nQoOE()L()E 0XL !--lOVO OtOV aQLS!--lo, ana xal or« oUYYEvfi YEW!--lEtQLxa OX~-

14 H. CZOGALLA - rEP. HOYPArTHl:

H TETPAKTYl: TQN llY8ArOPEIQN _

15

urrrc ~£yaAl1 ol1~aola, OllVaYE1:m ano 1:0V YEVlXO xaQaxl:11Qa 1:il~ IllJOayoQELou rraQaMoEw~.

XE~. Lav OU~~OALX~ anELXovLOl1 alll:il~ 1:il~ aLwvla~ aA~8ELa~ bEy lmaQXEL rtnor« XaAU1:EQo ano 1:0 1:Qlywvo, 1:0 ostolo Xa8L01:<X alll:~V 1:~V £~ EvO~ axarcvonrou YLa £~<X~ £mnE60u 611~lOUQYLx~ aQX11 aVl:lAl1n1:~ YLa 1:~V 01lvEL6110~ ~a~. Turtt uuto 1:0 1:Qlywvo, cD~ YEW~El:QLXO oxil~a, dvm ~la ~ova6a 01:~V onola anOXaAUn1:El:m ~La 1:QLa6lx01:111:a aQXwv, 611Aa6~ ~ lmo1:ELvouoa, ~ aQL01:EQ~ xal ~ 6E~La Xa8EW~ (six. 2).

L1:~V £mAoy~ rof 1:QlYWVOU cD~ nVEU~a1:LXa £vEQYl1l:Lxil~ '0A61:111:a~ 80. ~noQoiloE aocpaAW~ va avu1:dvEL xavEl~, on 1:0 xa8' £amo OU~~OAO rof Beiou dvm 11 ony~~. Alll:o Elvm OWOLO, YlaTl Mv lmaQXEL xcvev« cDQm01:EQo xal £m~Al1nX01:EQo OU~~OAO Yla 1:~V aQX~ OAWV 1:WV nQay~a1:WV, ano 1:~V 01:lY~~. Turtl ~ ony~~ un0611AwvEL 1:0 8ElO XEV1:QO OE ~la aCPav-r:a01:11 ouvctoeon (= ouumiXVWOl1, oUQQlxvWOl1), OE ~La o~LxQ01:111:a, nou £~nEQLEXEl OAE~ 1:L~ £VEQYELE~ xaL nou aX1:LVO~OAEl CPAoyo~oAa alh~v 1:~V ouva8QOLo~EVl1 £VEQYELa 01:0 a1:EAELWW unElQo, OXl1~a1:1~ov1:a~ 1:0V Eva XUXAO YUQw ano 1:0V uno, ~E 6LaQxw~ av~avO~EVl1 aX1:Lva. 'H ony~~, o~w~, naQa~EVEl 1:0 ~wv1:avo OU~~OAO rof xoo~lxoil ylyvE08m ano 1:0V 8100, naQa~EVEL OU~~OAO 1:il~ EvvOLa~ 1:il~ unav1:axoil £nEvEQYoUO% 6UVa~EW~.

lm01:ELVOUoa

'AAAa aV1:~ ~ unav1:axoil £nEvEQyoiloa 6uva~11 an01:EAEl1:m ano 1:QEl~ 6uva~EL~ wil Elvm. 'Asto 1:0 nVEU~aTLXO, ano 1:0 'tjJllXLXO xal ano 1:0 UALXO. "Ouoic 6uva~11 011~aLVEL nav-r:a 6uva~Lx~. "EWL Aa~~aVOU~E, ouuqxovo ~E 1:~V EvvOLa aV1:il~ 1:il~ 1:QLa6Lxil~ avamu~Ew~ ano 1:~V Movnoo, ~la £naxQL~118Eaol1 wil 611~lOUQYLxoil. Ol 1:QEl~ avan1:u~EL~ dvm «Eva», ana naQ' oAa alna 6LacpoQEl:l-

£lx.2

Aa~~aVOU~E AOLnov aV1:~v 1:~V Movuo« cD~ 1:0V XOLVO 6EO~0 OAWV 1:WV nQay~a1:WV, cD~ 1:~V unoXd~EVl1 ~aOl1 OAWV 1:WV qxnvouevorv OLOV xoouo.

16

________ H. CZOGALLA - rEP. HOYPAlTHI

KE<I>AAAIO HYTEPO

aQLef,tWV) Mv f,tnoQEL va vOlleEL XWQLC:; to avt18Eto tll£. Tt' auto nQEnEL to nOALXo avtLeElO va ~QLOXEtaL OE OAa ta nQayf,tala.

na va ~LnOQEOO1)f,tE tWQa AOLnov va ~QOUf,tE f,tLa f,tEta~aoll ano t'ijv vnEQxOOf,tLx'ij f,tovaba Ot'ijv XOOf,tLX'ij nOAAanAOtllta, ELf,taOtE avayxaOf,tEvOL va bLaLQEOOUf,tE t'ijv uovnou.

Tnv bLaLQEOll aut'ij T'ijV nQayf,talWVOUf,tE CPEQOvtac:; f,tLa EUeELa YQaf,tf,t'ij ano t'ijv XOQUCP'ij lOU tQLywvou OtO ~LEOOV tiic:; vnOtElVouoac:;. ~ta buo tQLywva, rtou bllf,tLOUQyouVtaL uotEQa ano t'ijv nQwtll aut'ij bLaLQE011, xavOUf,tE to tbLO xaL Tj bLaLQEOll aut'ij f,tnoQEL va OUVEXWeEL En' anELQov.

~LaLQOUf,tE AOLnov to tQLYWVO xaL Aaf,t~aVOUf,tE buo Of,tOLa tQLywva (six. 3).

dx.3

. 'R nQWtll aut'ij bLalQEOll, eEwQOUf,tEVll OUf,t~OALxa, 0llf,taLVEL acpunvLOll tWV nOALxwv aVtLeEOEorv wc:; aQXwv, onucive, avamu~ll tiic:; bllf,tLouQYLac:;, 0llf,taLVEL XLVlltLXOtllta, nou ELVaL Eva ano ta f,tEYaAUtEQa XOOf,tLXa ~LUOtLXa. Ttrrri xaeE Evac:; tWV bllf,tLouQYllf,tEVWV nOAwv nQoonaeEL, f,tE OAEC:;

18

________ H. CZOGALLA - rEP. HOYPAlTH2:

H TETPAKTYI TQN IlY8AfOPEIQN -------

19

lOU -tL£ Ou vCq..LH£ , va ~WOYOVV~OEL rov av'tLSE'tO 'tau nOAO, va tov xaSOQtOH, vc rov naQaxLv~OH va avan'tuxSE1, vo. oQyavwSEL, va avanaQaYH EVEQYY)'tLXa 't~v SE011 tou xat vc OUVEVWSEL orov 'LOW XQovo xat QuS[lo. 'H any)AEntoQaoy) alJ'twv 'twv ouo nQw'taQXLxwv aQXwv ELvm ~ nQa~Y) 'ti'j£ OU~EU~1]£ 'ti'j£ SE'tLXi'j£ xat 'ti'j£ aQvY)'tLxi'j£ ouva[lY)£ dvm 11 nQclHY) nQa~Y) 'ti'j£ ounY)'\j!1]£ 'ti'j£ ~wi'j£, aQa AOlnov xat 'ti'j£ oUVa[lLxi'j£.

Au'to£ dvm 0 VO[lO£ 'twv ai'ttwv 'ti'j£ CPUOEW£, 0 onoLo£ [lnoQEL va ExcpQaoSEL EnaxQL~w£ xat xrrtuvontri ~LOVO [lE [laSY)[la'tLXE£ EVVOLE£, acpoli 'to XQL't~QLO tof yEW[lE'tQLxoli ox~~ta'ta£ nou XQ11OL[lonOlEl'tm w£ OU[l~OAO, dvm ~ OLauYHa, ~ xaVOVLxornto xat ~ ouvosrnxomro.

'Ana [lE 'ta ouo 11[lWU OY)[lLouQYEi:'tm f]oY) ~ aVUSE'tLXo'tY)'ta 'toli aQw'tEQa - oE~La, 'tali cpw'to£ - oxorouc, lOli avw - xa'tw X'tA, oY)Aao~ [lE ana AOYLa ~ 'tQaYLxll EV'ta011 'toli aQLS[loli 2, 'ti'j£ oua- 00£ f] 'ti'j£ OuaOLxo'tY)'ta£. "A v xat 'ta ouo au'ta ~[lLou OEV oLacpEQouv OE 'ttno'ta, llJ'taQXH [lLa 'tEQaO'tLa oLacpoQa, nou dvm ~ E~ anEvav'tta£ SEOy) lOU£. To Eva ~[lWU ~MnH 'to YEL'tOVLXO rou 11[lWU ano 't~v [lta nAEuQa xat 'to ano ~[lWU ~AEnEL Ent01]£ 'to YEL'tOVLXO 'tOU, ana ano 't~v anl1 nAEuQa. Kat xaSE ~[lWU xaAun'tEL 'tllv SEaoy) tof anou ~[ltOEW£ 'tali nEQL~anOV'to£. 'Eow aXQL~w£ lJJtaQXH f]Oll 'to

O'tOLXELO 'ti'j£ aV'tLSE'tLXo'tY)'ta£. To; Ouo YH'tavLxa ~[lWU OXY)[la'tt~ouv 't~v noALxo'tY)'ta.

To il'\j!w'ta Elvm dvm aLWVta avunaQ~ta avnSE'tLXO'tY)W£, ELvm ~ a[lE'ta~AY)'ty), ~ 'tEAELa MovuOa. "Oucoc [lE 't~v [lE'ta~aoY) OE [lLa any) xa'tao'taoy) rof Elver, ~ Movdo« aU'tll OLaxwQt~E'tm xat OY)[lLOUQYEL 'to nQo~Alwa 'ti'j£ avnSE'tLxo'tY)'ta£. 'Acpoli M au't~ ~ Movcou lmaQXEL xat oro ano Elvm 't1]£, nou ~ 'lOla EOY)[lWUQYy)OE, EXH avaAa~EL anavw 'tY)£ xaSE aV'tLSwy) xat unoxEL'tm O'tt£ EJtLOQaOEL£ 'tY)£.

[L' au'to, 'to OU[l~OAO 'tali anoxaAun'tO[lEVOU 8EOli, ~ lluaOLxo'tY)'ta, onw£ xat xaSE 'tL ano [lE OLnAi'j o'\j!Y), dvm ~LOVO [lLa ExcpQaoY) t.oii, o't~v OY)[lLoUQyta rou EyxQucpLaO[lEVOU, 8EOli.

M' au't~ 't~v EvvOLa, ~ lluaOLxo'tY)'ta dvm Ent- 0Y)£ 'to OU[l~OAO rof 'EQ[lacpQ6()Lwu 1, 'ti1£ nQw'taQXLxi'j£ ovtorrrtuc; nou anELXOVt~H 't~v aQX~ 'ti'j£ llY)[lLOUQyta£ nou EnavanQo~anE'tm 0't0 naQEABov xat nou, o't~v nOQEla 'ti'j£ avamu~Y); rof nOALriouoii, xaStO'ta'tm ~ Ev'tunwoy) rof EJtLOLWXO[lEYOU oxoaou.

"Av EmSu[loli[lE va avayvwQtOOU[lE 't~v EV ouva[lEL aQX~ 1:11£ aV'tLSE'tLXO'tY)W£ 0't0 SELo, uaoQOli[lE va axoAouSllOOU[lE ouo 'tQonou£:

1. va av'tLAY)cpSoli[lE 't~v anoxaAU'\j!y) 'tali SElOU

20

________ H. CZOGALLA - fEP. nOYPAITHI

H TETPAKTY2: TQN IlY8AfOPEIQN _

21

we:; 1:~V CTjf.tLOllQyLa Tfje:; JtOALXfje:; aLWOCOlle:; LlllaCLX01:Tj1:ae:;, Xal

1jJWOTj rof aV8QWJtOll JtQOe:; f.ua avwn:QTj OllVELCTj- 1:01:111:a aQXL~EL EJtlOTje:; Jtana aJt' alJ1:~ 1:~V 01lf.LJtATjQWf.La1:LX~ JtQa~Tj. 'H 1jJllX~ aVOLYE1:aL JtQoe:; 1:0V (nAO JtOAO, Ollnaf.L~aVEL, XllOCPOQEL xal CTjf.LLOllQyEL EV1:0e:; 1:Tje:; 1:0V YEO, 1:0V 8ELO av8QwJto.

To anL8E1:o, Jtou YEvLxa JtaQollOLa~E1:aL oriv avaowA~, EXEL, ouv JtOALX~ aV1:L8E1:Tj EJtlcQaOTj f.LEOa OE Eva JtEQLEX1:LXO "OAO, f.LLa JtOAU oJtollcala AELWllQYla, YLaLl f.LE 1:~V OllVEVWOTj 1:WV anL8E1:WV EJtEVEQYEL 1:~V CTjf.LLOllQyla xal 1:~V OllVEXLOTj 1:fje:; ~wfje:;.

2. va 01:QE1jJollf.LE 1:~V ollvdcTjo~ f.Lae:; aJtOXAEL- 01:LXa JtQoe:; 1:0 aJtoxaAllJt1:0f.LEVO 8EtO, JtOU CEV dVaL xau aAAO JtaQa ~ LCLa TOll auw811ola, CLa 1:fje:; ()JtOlae:; ucpalVOllV xal uJtaQXOllV OAEe:; ol EJtLCQOiJOEe:; Cllvaf.LELe:;.

TIQOe:; xaQTj 1:fje:; OllVELCTjWJtOL~OEWe:; CLaAUE1:aL ~ Movdoo, CLaLQEL1:aL xal aVaAaf.L~aVEL 1:~V XOOf.LLX~ CLEAEllOTj, W01:E 01:0 1:EAOe:; 1:fje:; CLEAEllOTje:; aU1:fje:; va ~avaYlVEL Movuoc OE aVW1:EQo EJtlJtECO.

"E1:OL AOLJtOV JtQEJtEL va uJtaQXEL ~ EVEQY0JtOlTjoTj 1:WV aVU8E1:WV, W01:E va JtaQax8EL f.Lla, XaLa 1:0 CllVaLOV f.LEyaAU1:EQTj, xaQJtocpoQa EV1:aOTj. I\a va dVaL aU1:~ ~ EV1:aOTj 1:fje:; JtOALX01:111:ae:; xaQJt0cpoQa YLa 1:0V av8QwJto JtQEJtEL, f.LE 1:11V OWlf.LEWX~ 1:fje:; ollvdcTjo~e:; Wll, va 1:~V aVll1jJwOH aJto 1:0 oxoroc f.LLae:; JtQW"taQXLXfje:; XQOVLXfje:; CTjf.LLOllQylae:; xal va 1:~V EVVO~OEL we:; VOf.L01:EAELa. AU1:0 Of.Lwe:; JtQouJto- 8E1:H 1:0V CLaXWQLOf.LO Xal1:~V EVEQYOJtOlTjOTj 1:WV aV1:L8E1:WV, YLaLl JtQEJtEL va YlVOV1:aL xurnvorrrc OT~V nQaYf.LaLLXa EJtLcQoiJoa LOXU roue, T01:E f.LLa OllVEVWOTj 1:WV aVU8E1:WV Xa8l01:a1:aL CllVaL~ f.LE 1:0V CLaXWQLOf.LOWiJ anOll JtOAOll, YlaLl 01:~V aQX~ 1:WV anTjAOOllf.LJtATjQOUf.LEVWV JtOAWV CEV ~aOL~Etru f.LOVO ~ C1WLOllQYla wiJ XOOf.LOll, ana xal ~ E~U-

KE<I>AAAIO TPITO

~LmQWVTU£ Ta Mo TQLYWVU f.tE TOV WOltO ltOU ltEQLYQa1jJUf.tE, ltQOXUJtTEL f.tLa TETQul'nxOTYjTU (eix. 4).

dx.4

'Eo& unocoiiue vc ~EXLV~(J01)f.tE altO ExELVYj T~V EVTUltW(JYj, ouuqxov« f.tE T~V OltOLU ~ ~1)aOU unoQEL va (J1)(JXETWeEL f.tE TOV EU1JTO 1:11£, ltQO(JOLOOVTU£ TOTE <JTO TETQayWVO 22 TE(J(JUQE£ (1)VUTOTYj-

24

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITHI

H TETPAKTYI HlN ITYElArOPEIQN _

25

1:Ee;. ME aln~ 1:11V EvvOLa, 1:0 buo JlJdlQoihaL (no 1:EOoaQa xaL O,Ll avamUOOE1:aL 1:(.oQa aJto 1:0 1:EOoaQa ELVaL 1l0VO JtaQExxALOYj, EJtaVaAYj'\jJYj, allLoOuotc ~ aJto 1:~V JtAEUQa wti av8QwJtou, IlLa JtQoe; 1:0. JtLOW bEOIlEuouoa xaL 1:0 IlEnOV xuorpooonou 1:EAEL01:111:a.

LUIlCjlWva IlE 1:0 JtvEtilla 1:WV llu8wv unoooiiue va bOti~LE 01:~V ~UabLX01:111:a Jtou JtQoxuJt1:EL aJto 1:~V JtQW1:Yj bLaLQW1l, 1:0Ue; 8EtOUe; yovELe;. ME 1:~V bEU1:EQ11bLaLQEOYj ~ OLXoYEvELa, XaLa XaJtOLOV 1:QoJto OAOXAYjQWVE1:aL, JtQo01:L8E1:aL 0 8EIoe; Yio; xaL ~ 8Eta KOQYj.

Ol bUo JtQW1:aQXLXEe; aQXEe; wti JtaLQLXOti xaL 1:oti IlYj1:QLXOti ~ EJtLoYje; rof JtQW1:aQXlxoti CjlW1:0e; xaL Tije; JtQw1:aQXLxiie; buvallY]c;, aJtELxovL~ov1:aL 01:0 OXiilla 1:fje; elx, 4 IlE 1:0. buo 1:QLywva Jtou oXYjllaLL~OUV Eva EJtL 1:fje; aXlliie; £bQa~oIlEvo 1:E1:Qaywvo (eix. 5).

A1J1:0 1:0 EJtL 1:fje; aXllfje; EbQa~ollEvo 1:E1:Qaywvo VJtObYjAWVEL, OLl ~ buabLxl1 JtQW1:aQXlx~ aQX~, JtQoEQXOIlEVYj Ex 1:fje; Movnooc, blaJtEQva OA111:~V ~Yj~lloUQYLa xaL VJtaQXEl EJtEVEQyotioa xaL 01:0 JtAEOV IllXQO IlEQOe; 1:Yje;. Toirto xaLallaQ1:uQELLaL aJto 1:~V YQallll~ Jtou ouv6EEL 1:~V xOQUCjl~ 1:oti 1:QlYWVOU IlE 1:~V vJt01:Elvouoa xaL OUIl~OALXa EVVOEILaL we; ~ aOQa1:Yj, ana 1:0. JtaV1:a ouvsvrhvouou aQX1l.

'AJtEvaV1:Lae; 1:0. ana 6U0 1:QLywva (1:0. buo AEUxa 1:QLywva), 1:WV OJtOLWV ol vJt01:EtVOUOEe; ECjlamOV1:aL 1:fje; IlEYaAYje; VJt01:ElV01JOYje;, oUIl~oAL~ouv 1:~V XOOlllX~ ~ALax~ xaL oEAYjvLax~ buvallYj ~ 1:~V aQQEva xaL 8~AELa bOIl~ Jtou vJtaQXEL 01:~V ~aoYj Xa8E 1l0QCjlfje;.

dx.5

'H TE1:Qaba 8EWQEILaL YEVlXa we; 0 aQL81l0e; wti 8~AEWe;, Jtou EJtL1:QEJtEL 1:~V EIlCjlaVLOYj xaL 1:~V avamusYj 1:WV 1l0QCjlwv. ITaQ' DAa mJLa DIlWe;, 1:0 1:EOoaQa IlJtOQEL, oJtwe; E'LbaIlE, va bLaLQE8EL OE 6U0 aQQEVEe; xaL OE buo 8~AELEe; bUVaIlELe;. 'H bYjIlLoUQyLa JtaEL aJto 1:0 1 01:0 2, xaL aJto ExEL JtaQa JtEQa O1:~V 1:E1:QabLX01:Yj1:a, Jtou ELVaL ~ aQX~ 1:oti 1:EOoaQa. 'ACjloti 0llwe; 1:0 1:EOoaQa ELVaL 1:0 OUIl~OAO wti OUVOAOU 1:WV XOOIlLXWV buVaIlEWV, ELVaL AOYLXO va JtEQLEXEL xaL 1:0 aQQEv. ME alJ1:~ 1:~V EvvOLa Xa8E Eva IlEQOe; 1:WV 1:EOOaQWV ouvcrotn- 1:WV wti 1:E1:Qaywvou IlJtOQEL va ytVEL aV1:LAYjJt1:0 1:000 oriv aQQEV, 000 xaL ouv 8fjAU.

26

________ H. CZOGALLA· rEP. HOYPAHHI

H TETPAKTYI TQN llY6ArOPEIQN _

27

A1J1;0 'to O1J[.t~OAO 'tfj£ T£Lgaoo£ dVaL <H~V tOEU LOtJ EVu imo~u8Qo YLa 't~V £v'tuJtUlOll Jtou [.tJtOQ£L va EXEL 0 aV8QUlJtO£ YLa rov 8£0, orrv [.tLa UVLLxULOmQd~o[.t£Vll 'Oxornrc, £JtELO~ [.tE 't~v T£LQaou 'to JtQUl'tUQXLXO Xao£ 'tL8£LaL OE [.tLU tnaL£Luy[.tEvll £OUl't£QLX~ 'Oxorrrr«, "ELOL AOLJtOV Yj TE'tQaou CPULVE'taL va lJJt0011AWVEL [.tLa JtQuY[.ta'tUlOll 'tfj£ 8Eo'tll'tU£, Jtou UQXL~EL oro XOO[.tLXO JtEOLO.

Tt' ulno rov AOYO Yj TELQaou OtJ[.t~OAL~EL XUL 'to OUVOAO 'tWV OLOLXdUlV (illiQ, 'A~Q, "YOUlQ, ffj) JtOU toxuotJv orrv oLXOOO[.tllLLXOL JtuQaYOV'tE£ 'tfj£ ~ll[.tLotJQyLu£.

Kutu 't~v totJou"Lx~ uJtOXaAtJ'ljJll XUL 't~v XUXU- 00.2 'to OW[.tU tof 'Aoa[.t OXll[.taLL~E [.tLa 'tE'tQUOLXOrntu, £JtElO~ UJtO'tEAELLO UJtO EVU ~OQELO, EVU VO'tLO, EVU UVULOALXO XUL EVU OtJLLXO O'tOLXELO. '0 tOLO£ 0 'Aoa[.t ~'tUV EVU TE'tQUYQa[.t[.tUL03.

fEVLXa 'to 4 CPULVE'taL Jtw£ dVaL, onv OLaLQELEO 8E[.tU, EVU UQXE'ttJJtO, JtOU lmaQXEL OE OAOtJ£ LOU£ JtOALLW[.tOU£ XUL XU'tEXEL [.tLa XEV'tQLX~ 011 [.tUOLU. ilQOXELLaL YLa EVU ~umxo 8E[.tU JtOU lmaQXEl OE Jtona O£OO[.tEVU, OJtUl£ o'ta 4 O'tOLXELU, OLL£ 4 £JtoXE£ LOli ELOtJ£, o'ta 4 oll[.tELU rof OQL~OV'tU, O'tL£ 4 1jJtJXLXE£ AElLOtJQYLE£ w£ ~umxE£ UQXE£ 'tfj£ ouveiO~OEUl£ X'tA., oov ouO'tll[.tU OE JtQOOUVULOAW[.toli £xCPQa~EL Jtav'tu [.tLa OAo'tll'tU.

"Etot AOLJtOV Yj T£LQaOU ~'tuv OL~V BU~tJAWVU EVu 'tWV UQXaLO'tEQUlV YjALUXWV OtJ[.t~OAUlV, rnu't0XQovu O[.tUl£ ~'tuv XUL OU[.t~OAO 'tfj£ 1jJtJxfj£ XUL 'toli XQtJooli, OJtUl£ XUL OAUlV OOUlV XaLELXUV [.tLa [.tEYLO'tll 'tEAELo'tll'tu, Jt·X· 0 OE 'tEOOUQU [.tEQll OLaLQE[.tEVO£ XUXAO£.

L'tOV XQWLLUVW[.tO 0 XQw'to£ £vouQXWVEl 'to XEV'tQO LOli XQWLLUVLxoli MaV'tUAU4 XUL dVaL 0 XUQLO£ rof TE'tQU[.tOQcpotJ, 0llAUO~ 'tWV 'tEOOaQUlV OtJ[.t~OAUlV 'tWV EUUYYEAW'twv5, 'to. OJtOLU 1JJtoOllAWVOtJV 'to. 'tEOOUQU O'tllQLnLaLU ~ 'tL£ 'tEOOUQE£ OLfjAE£ 'toli 8QovotJ LOtJ.

80. [.tJtoQoliouv vc uvucpEQ80liv XL anu JtUQUodY[.taLU, UU'ta tIVaL O[.tUl£ UQXE'ta.

TEAELWVOV'tU£ [.tJtOQOli[.tE va OLUJtW'tWOOtJ[.tE OLL Yj T£LQaOU JtOU UJtOXUAUcp811XE [.tE 't~V OEU't£Qll OLULQEOll, lmoOElxvuEL JtQo£ [.tLU [.tuxQOXOO~LLX~ uvaJt'ttJ~ll, Jtou ~QLOX£LaL OE JtA~Qll £~EAL~ll XUL tIVaL Yj ~aoll OAUlV OOUlV lJJtaQxotJv. ElvaL 'to OLEQ£O lJJto~u8Qo 'tfj£ XOO[.tLXfj£ oO[.tfj£, uJto 'to OJtOLO QEOtJV QEU[.tU'tU OtJVa[.tEUl£ JtQo£ OAE£ 'tL£ [.tOQCPE£ XUL JtUQanllAU CPEQEL XUL JtQOO'tU'tEUEL 'to U'tO[.tLxa oQL08E'tll[.tEVO [.tEOU o't~v UJtEQLOQLO'tLU LOli OU[.tJtUVLO£.

KE<I>AAAIO TETAPTO

IIQoxwQci)V"ta~ o't~v btOIlEVll <'lLalQEOll JtQoxvJt'tEL IlLU Qx'tabLxo'tll'ta (eix. 6).

£lx.6

'R 'OX'tuba dVaL, oJtw~ ~ TE'tQuba, 0 aQL81l0~ 'til~ 'tEAELo'tll'ta~, 'til~ EV ea1nil avaJta1JOIlEV% JtAllQO'tll'ta~, O't~v EUQELa £VVOLU 'tll~. L'tO QX'tw JtQayIla'tWVE'taL xaL JtAllQOU'taL, IlE 't~v £VVOLa 'til~ ucxQoxoollLxil~ avuJt't1J~l1~, ~ bLabLxaOla 'tou 1l0QqJLXOU YlYVE08aL, YLa'tl JtEQLEXEL rsoouoo ~EVYll, bLU 'twv oJtolwv EX'tEAEL'taL ~ EUQEOll xal ~ ovvbEOll.

30

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAlTHi:

H TETPAKTYL IRN I1Y8AfOPEWN _

31

"Av 'to 'tEOOaQa dvm f.Ua Ev'taoy) nQoe:; 'tte:; xu'tE1JSVvm:le:; 'twv avuSE't(J)V, oro DX'tW ~ Ev'taoy) xat ~ VOf..lO'tEAElaX~ 01JVEXEla Ev'tdvonm.

DX'tW nQw'taQXlXEe:; dXOVEe:;, al'n~ 6E ~ OOf..llX1l elxova wu <POU - XtlO dvm o't~v ouot« 'tY)e:; naQOf..lOla f..lE 't~v 'Oyooaoall 'twv Aivurcruov, nov SEWQouoav 'to 'to. nana Ef..lnEQElExOV Elvm we:; Evav ~wv'tavo DQyaVWf..lo.

LVf..l<pWva f..lE 't~v Il1JSayoQEla OXE'lj!y), a aQlSf..lOe:; DX'tW ELvm 'to OVf..l~OAO 'tile:; 'tEAElo'tY)'tae:;, nov ELvm maSEQonOlY)f..lEvY) 01:0 oicovro xat elvru aocpaA~e:; ~QEf..lta, oriv 'tEAlXO 01lf..lEI0 f..llae:; o1Jvaf..llxile:; avan't1JSY)e:;. Ft' au'to a xv~oe:; 01Jf..l~OAL~El xat rov aQlSf.lO DX'tW, acpou dvm 'to oWf..la nov EX'tdvE'tm ES tOO1J nQoe:; OAEe:; 'tte:; nAE1JQEe:; W1J.

Au't~ ~ aolmaQaX'tl1 ovvaf..lY) 'tile:; aVam1JSY)e:; 01Jf..l~OAt~E'tm O't~V 'ASaQ~a - BEOa12 (xerp. 10 naQ. 2) f..lE 'to DX'tanAa OElOf..lEVO f..lEyaQo wu BQaXunv.

'R Dx'tanA1l aVam1JSY) anElXOVl~El Eva OVf..lnAEYf..la, nov EXEl oy)f..l101JQyy)SEI ano 'tEooaQa nOAlXa ~EVYY), 'to. oaoto ~Qloxo1JV orov aQlSf..lO EvvEa 'to 0Y)f..lEI0 ~QEf..llae:; W1Je:;. L't~V AtY1Jmo, Yla naQaOElYf..la, OAEe:; ol iOlO'tY)'tEe:; wu nQw'taQXlxou xa01Je:; nQoownonolouvw ano 'to. 'tEooaQa SE·LXa ~EVYY) ono1J Of..lwe:; 6 ews 61hav «0 KVQwC; T017 oscub»,

'0 a01:EQae:; f..lE 'tle:; DX'tW ax'ttVEe:; O'tllV OCPy)VOElo~ YQacp~13 'twv L01Jf..lEQtWV dvm Eva navaQXmo OVf..l~OAO Yla 't~v «Y1jJiar1J LJvvafl1J», Yla rov eEO.

Ol Alvurrttoi anElxovl~av EntoY)e:; rov SEO <pSa 7 f..lE DX'tW f..lOQCPEe:;, ol artoIEe:; un11Qxav 0' au'tov xat ~'tav 01JVEnwe:; nQaYf..laUxEe:; lJJt001:aOEle:; 'tile:; ovro't11'tae:; W1J.

L't~V 'IvOta unaQX01JV ol DX'tW Xma~aOEle:; wu SEOU B WVOU 8, EVW f..lla eixovo rof XOOf..llXOU yt yVEoSm ~QlOX01Jf..lE O't~V 01Jf..l~OAlX~ anElXOvwy) WU SEOU Ll~a9 f..lE 'to. DX'tW xEQla.

L't~V aQxata Kivu 'to Elvm OlaxwQl~EW OE

Tstour aQxaIa EUQ~f..lma nov aJtElxovl~01Jv aO'tEQEe:; f..lE DX'tW aX'tlvEe:; xat nov ~'tav acplEQWf..lEva orov SEO 'tile:; OY)f..llo1JQylae:;, avayov'tm oro 4.000 f..lE 6.000 nQo Xourrou, oriv anOOElXUXa oWlXELa OU ~ avSQwno'tY)'ta EVOlWSE ano tore nQoow'tE1Jf..lEVY) xal nQOcp1JAaYf..lEvY) 0't0 ~lwf..la 'tile:; VOf..lO'tEAElae:; WU Elvm.

Mid aQxata naQOlf..lla EAEYE, nwe:; QX'tw dvm 6 aQlSf..loe:; rrov ocpmQwv, nov xtvoirvtrn YVQw ano 't~v yll.

LVf..lcpwva f..lE f..lla YVWOUX~ 14 cbw'lj!y), ~ ll'lj!w'ty) Locpla xrrtotxet UnEQaVW 'twv En'ta aQXov'twv o't~v 'OyooaOa.

32

________ H. CZOGALLA - fEP HOYPArTHl:

H TETPAKTYL TQN IlY8ArOPEIQN --- _

33

Lt~V 2Y) EmolOA~ toi) IIEtQoU 15 (;na~atoU[.l!': «0 e80C; EffJVAa!;8V oYGOOV16 TOV NW8, xrU;JVxa TijC; Gtxawavvy/c;».

'R CE~af.tEV~ toi) Brrrrtiourrtor; toW aQxaLWV XQWtLaVwv dXE oxfjf.ta oxtaywvou xaL ~ AExavY) f.tE toll6WQ rrou xuoCPOQ0i)OE t~V tw~, rrEQL~aAAEto arro £vav oXtaywvLxo CaxtUALo.

To MUOt~QLO lOi) Bnsrtiourrtor; ExaAELtO OtOUr; aQxalour; XQwuavour;«sacramentum octevi».

Ol BECEr;17 avacpEQouv oXtW rrQoOtatEr; toi) xoouou.

'0 Bouoocouo; af.tLAEL YLa t~V oXtarrAfj atQarro18 xal ~ fLoyxa YLa oxtW ~a8~LlcEr;19. '0 aQL8f.tor; 8 ELVaL ErrloY)r; OUf.t~OAO YLa t~V veo. YEWY)OY) EX rof rrEQLxaAurrtOvlOr; oxorou; xaL aCY)YEL OtO EWEa, Ot~V XOOf.tLX~ cLaOtaoy) tfjr; 8EaoY)r; rof 8Elou20. fL' avto tOV AOYO to oxtW, ouv cLrrA~ tEtQaca, oY)f.taLvEL EAEu8EQla, aAOtY)ta, acLataQa~la xal to arrQoO~AY)tO tfjr; f.taxQox00f.tLxfjr; avarrtu~Y)r;.

LU~Lcpwva f.tE t~V ~L~ALX~ rrEQLYQacp~ toi) xutcXAU0f.t0i), rraQEf.tELVaV Ot~V tw~ oXtW uv8QwrrOL. "Evoc rratEQar;, f.tla f.tY)tEQa, tQELr; ywl xal tQELr; vi)f.tcpEr;. 'OXtW dVaL ErrloY)r; ol ~a8f.tlcEr; tfjr; uoxcQLotY)tar;, YLatl orrwr; avacpEQEtaL OtO xata MatOulov EvaYYEAw (xerp. E', 3 - 10) a XQWtOr; CLcaOXEL YLa rou; oXtW ~a8f.tour; tfjr; f.taxaQLotY)tar;:

1. Mosaioun ol nTwxol TW nV8vftan, Gton al!Twv elva; 1] (3aatAda TWV oVQavwv.

2. Maxaou»: ol nevtioiivtec, ouit: aino] 8iAovat naQy/yoQy/8ij.

3. Maxcoto: ol noaeic, oun: airioi 8tAOVat XAY/QoVO!1'Jja8t TJjV yijv.

4. Max6.Qwt ol n8tVWVuC; xai GnjJwvuc; TJjV Otxawavvy/v, oun: ainoi 8tAOVat XOQwa8ij.

5. Max6.Qwt ol EA8Jjf..lOV8C;, Gton curcoi 8tAovatv EA8Y/8ij.

6. Maxcoioc ol xa8aQol TJjV xaQQ{av, Gton ainoi 8tAOVatV lG8l TOV e80V.

7. Max6.Qwt ol elonvouocoi, Gton ainoi 8tAOVatV 6voftaa8ij uloi ewiJ.

8. Moscaoto: ol Gc()[wyfttvO[ EV8X8V Gtxawavvy/c;, otot: aVTwv 8lvat

1] (3aatAda TWV oVQavwv.

'R aQXLtExlOvLx~ tWV aQxaLwv 'EAA~VWV Em~E~aLWVEL t~V rravaQXaLa oY)f.taOLa toi) oXtw. Lt~V aQxala 'EAAaca ol "EAAY)VEr; Exutav oxtaywvour; Nuouc tWV xUQlwv aVEf.tWV (Nuoc tWV 'AVEf.tWV, 'AEQY)CEr;).

KE<I>AAAIO IIEMIITO

'H TETUQTYJ ChULQEOYJ

ME 't~v OLULgWYj ulJ't~ [.ta£ aJtoxuA:uJt'tE'tm 0 agLS[.to£ 16 (fix. 7).

fix. 7

'0 agLS[.to£ 16 ~gLaXE'tm JtOAU £V'tuJtW(JLUXa orov [.tuSo 'to'iJ "OmgL21 XUL orov [.tuSo 'tOU Ilcugouau22. '0 "Ootou; ~ 0 Ilouoouo«, OYjAUO~ 'to [.tEyu Eivrn, JtUgW'taVEL 't~v aJtoxuAuJt'tO[.tEVYj oo[.t~ a't~v aJtugx~ 'tOU xoouou rtou OLu[.tEALaSYjxE wa'tE va avua'tYjSEl (}'t~V [.tog<p~ rof ogu'tOu au-

36

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITH2:

H TETPAKIY2: TQN lIY0AfOPEIQN _

37

unovroc. '0 "OmQLe; XUL a Ilouoococ (~ a Ilov - Kov23 01tlV aQXULU Kivu XUL a lxuY'll01laQ124 01tlV aQXULU IIEQOLU) Evvoolivlm we; ~ JtQWWQXLXtl 0V101111U JtOV 8'llma~ElaL YLa va ()l1IlLO'llQYtl0EL 10V xoouo. Kala xaJtOLov lQOJtO ()LUXWQL~ElaL ~ ()LUIlEAL~E1m ola IlEQl1 ~ or« 01OLXELU, aJto la aJtoLu aJt o n:f .. ELL m, ME ul110v 10V tEQO ()LUIlEAWIlO, 10 Au8vJtuQxlO "Y1.jJLOlO XU8LOlaLaL 10 aVEJtULo811- w aJto01UYilU OAWV lWV OV1WV. EIVaL ~ JtQW111 UUlO8'llOLU XUL dVaL 8'llOLU 1l0VO EJtEL()tl ()La IlEOO'll UUlfje; ()WJtVEEL 10V XOOIlO EVU 8ELO, xoouo; bE XUL av8QwJtoe; IlJtOQoliv va lmaQX0'llV EJtEL()tl UU10 10 8ELO EJtL()QU orrv OJtEQlluuXtl XUL 1l0QCPOJtOLOliou MVUlll1 aJto 10 ~a80e; wli XOOIlO'll.

'0 av8QwJtoe;, AOLJtOV, orrv eixovc XUL af,LOLwOl1 wli Oelou, EVVOELLaL we; 10 lE1Qaywvo lOli 4, we; 16JtAamoe;. ~E f,LLa aAAl1 JtuQa()o01125 EVVOELlaL we; 10 lE1Qaywvo wli 5, ()l1AU()tl 25JtAamOe;. '0 JtQoOUVulOAWf,L0e; JtQoe; 10 4 ~ JtQoe; 10 5 dvm JtOAV ()LUCPoQE1LXOe; 01Le; ()LacpoQEe; JtuQuMoELe;. ~E xa8E Of,LWe; JtEQLJtlWOl1 f,L' uuwve; wve; aQL8f,Love; EVVOELlaL 10 OVVOAO wli av8QwJto'll, 01tlV EOW1EQLXtl lO'll ()Of,Ltl XUL 010V JtAolilO lWV XLVtl0EWV rou, oriv a Mixooxoouoc, a aJtoLoe; JtQEJtEL va 8EWQELLm 01tlV lEAELOJtOLl1f,LEVl1 rou UQf,LOVLU xalW aJto 10 OVf,L~OAO lOli lELgUYWVO'll lOli 4 ~ lOli 5.

'Ana 10V 16f,LEAtl "OmQL ~ Ilocoouoc JtQEJtEL

va 10V 8EWQEL xuvde;, xUla XVQLO AOYO, oriv f,LLU aJtELXOVWl1 f,LuxQOXOOf,LLXWV O'll0XE1Wllwv, ()l1AU()tl oriv lOVe; O'll0XE1LOIlOVe; JtQoe; 10V XOOf,LO lfje; E~W1EQLxfje; EVEQY11UX01111Ue;. AUla la 16 ~lEQl1 dvm f,LLa lEQaouu avaJtl'll~11 OAWV lWV xooutxdrv XUL av8QwJtLvwv ()'llVaf,LEWV, Jtov EX0'llV 10 XEV1QO rou; OLOV f,L'llOLl1QLW()l1 xu8' EU'lll0 av8QwJto, OE EXELVOV 10V EOW1UW Jt'llQ11VU, OJtwe; ol aXltVEe; EVoe; lQoxoli EX0'llV 10V a~ova roue. EIvm ol OLQO~LAOL lfje; XOOf,LLXfje; XUL 111e; av8QwJtLvY]c; {)JtUQ~Y]c;, JtOV EJtUVUQQEO'llV 01tlV JtQW1UQXLXtl ~aOl1, onv la JtOlaf,LLU 010V WXEaVO, YLa va ~QEf,LtlOO'llV EXEL 01tlV ULWVLa rou; MOVU()LX01111U!

AU1tl ~ JtQW1UQXLXtl 0V101111U dvm JtEQU aJto xa8E f,LEIlOVWIlEVl1 f,LOQCPij. ELVaL, JtOAU JtEQW001EQO, ~ JtVE'llllaLLXtl yvWOWJt0L11011 JtQoe; O,lL uJtaQXEL lfje; aVWla111e; 'IbEue;, ()l1AU()11Wli OUQUVLO'll av8QwJto'll. AU10e; a OUQaVLOe; av8QwJtoe;, JtOV JtQOE~UnE Ex wli xao'lle; ()La rof JtQW1UQXLxoli uuotixof 10li <l>wl0e; (= ~ocptu) XUt lfje; 'Ioxvoe; (= 'AAtl8ELu) XUt CPEQEL EV10e; rou OAEe; lte; lEAEL0111- lEe; rof «ULWVlOV Elvm», 8'llma~EL 10 OVWAOYLXO rou «:n:QWTUQXl,U) odiuo», XU8LOLaf,LEVOe; Elm JtOAAUJtA,61111U OAWV lWV ()l1~LLO'llQYl1f,LEVWV ()'llVaL0111- lWV. AU10 10 JtQW1UQXLXO OWIlU, Jtov ~QtOXElaL JtEQU aJto xa8E oxfjf,LU XUt f,LoQCPtl, XU8tOLUlaL AOLJtov ~ tbEu Jtov EV'llJtaQXEL OE OAEe; lie; ()WCPOQEU-

I I

38

________ H. CZOGALLA - rEP. HOYPAITHI

39

H TETPAKTYL TQN TTYGArOPEIQN _

X£e:; [lOQCP£e:;. Ka8i01:atm Tj vJtEQal08r]1:~ «nQWTaQXL'X~ 'J6Ea» Tfie:; OAT]e:; i'lT][lLo1JQyiae:;, TO X£VTQO Tfie:; oJtoiae:; dvm Jtavwu xai Tj JtEQLcp£QELa Jt01J8EVa!

"ETOL EVVOOV[lEVO dvm TO 8ELO TOOO Jtavw cmo TOV XOO[lO, 000 xai usoo 0' Ulhov. 'H Movuoo lOU JtavToe:; vJtaQXEL, [l£ T~V cmavTaxou JtaQo1Joia TT]c:; OT~V JtaQ06Lx~ JtOnaJtAOTT]Ta oriv EXELVOe:; 0 aOQatoe:; 6EO[l0e:;, OLa lOU oaoiou JtQaY[lanDVOvTm OAEe:; ol aXTLvo~oAiEe:; T11e:;.

'H JtQwTaQXLx~ OVTOTT]Ta dvm O[lOLa [l£ TO JtQWTaQXLXO OU6£TEQO Elvm, JtOV JtQOT]YELTm xa8E XOO[lLxfie:; avaJtT1J~T]e:;, xa8E OX~[lawe:; xai [loQCPfie:;· AUTO TO JtQWTaQXLXO OU6£TEQO Elvm dvm ouv EVa 60XELO, Jtov JtEQLExEL Tie:; aJtELQEe:; t6£Ee:; lOU BEOU xai aJto TO orroto ExJtT]ya~o1Jv OAEe:; ol [loQcp£e:; Tfie:; i'lT][lLo1JQylae:;.

AUT~ Tj uJtELQT] Movno« Tfie:; 8clae:; JtQwTaQXLxfie:; DVTOTT]Tae:;, 81Jma~ovTae:; TOV Ea1JTO TT]e:;, OLa[lEAi~ETm 6la lOU JtQio[lawe:; lOU okovto» vof O£ ~lLa 6Exa6a 8clwv JtOLOT~TWV xai [l£ T~V ~0~8ELa Tfie:; 61Jva[lLxfie:; EVEQYOJtOL~OEWe:; Tfie:; TQLJtAfie:; UQQEVOe:; - 8~AELae:; EJtEVEQYOVOlle:; 61JVa[lEwe:; (6T]Aa611 lOU aQL8[lou 6), EJtLTQ£JtEL T~V E[lcpaVLOT] OAWV TWV [lOQcpwv.

EJtava6T][lL01JQyia Tfie:; XataOlaOT]e:; Tfie:; Mova6ae:; Jtov yivETm cpavEQ~ aJto T~V "Iotou Jtov O1Jva- 8Qoi~EL Ta [l£A11 lOU "OmQL xai vJtoOTT]Qi~EL T~V EJtavay£vvT]oT], we:; JtQoowJtoJtoiT]oT] TWV 8ETLXWV 8~AEWV 61JVa[lEwv.

'Ano WU6E Ta JtavTa dvm 6LatETaY[l£Va OTOV XOO[lO, JtOV E6T][lL01JQy~8T] aJto TO xaoe:;, 0XL [l£ [lLa JtQa~T] T1Jxaia xai aVE1J oxoaoii, ana Ex [lLae:; avayxmOTT]Tae:;. A1JTO EYY1JaTm T~V 6LaT~QT]0T] xal T~V uJtaQ~T] TOU XOO[101J, acpou Tj JtQWTaQXLX~ 'I6£a aVEJtTvx8T] xal xaT£OTT] 01JYXEXQL[l£VT] JtQaY[laTLXOTT]Ta.

'H oLa6Lxaoia lOU 6La[lEALO[lOU Tfie:; JtQWTaQxLxfie:; OVTOTT]Tae:; O£ [lia JtOnaJtAOTT]Ta qxuvoucvorv EJtEVEQYEL, WOTE O£ OQLO[l£VEe:; OVTOTT]TEe:; EVTOe:; Tfie:; i'lT][lLo1JQyiae:; va oLX060[lEL TO [l1JOTT]QlWOEe:; cpmVO[lEVO Tfie:; o1JvcloT]OT]e:; lOU 'Ecuroti.

"Oucoc YLa T~V xatavoT]oT] TOU 8£[latoe:; auwu XQELa~ETm Tj EJtO[lEVT] 6LalQEOT].

'Asto T~V anT] [lEQLa OlOV 6La[lEAl0[lO EV1JJtaQXEl xai [lia [l1JOTLX~ 6vva[lT], JtOV OWXEVEL OT~V

KE<I>AAAIO EKTO

ME Tr)V rtEftrtTYj ChUlQWYj cp8avO'tJftE TOV CtQL8fto 32 (£LX. 8), tof (mOlOU TO U8QOLOftU Tillv 1J.lYjcplWV ftd.£ DlDEL TOV CtQL8fto 5.

£LX. 8

"Oaoi; 11DYj CtvUCPEQU~lE, 0 CtQL8fto£ 5 dvat OE DLacpoQE£ rtuQuMoEL£ 0 CtQL8fto£ wii Ctv8Qwrtou. M' U1JLr) Tr)V rtEftrtLYj DLULQWYj OXYjftaLL~ELat ftLU oQL08ETYjOYj Tfi£ ftuxQoxooftLxfi£ CtvartLu~Yj£. '0 oUQ-avLo£ uv8Qwrto£ ftELU~ULVEL OTOV XUT' £LXOVU

42

________ H. CZOGALLA· [EP. LTOYPAITHI

H TETPAKTYL TQN TIY8ArOPEIQN _

43

rou i'irlllLO'llQYY][l£VO y~'(vo uv8QwJto (16 + 16 = 32), nou, w£ Li'iUVLXO JtQWto't'llJto [lLCi£ CPaLVO[lEVY]£ i'iy][lLO'llQYLU£ Jt<lvw 0' ullLo 'to y~'(vo EJtLJtEi'iO, JtUQLOL(lVELaL oov 'Ai'ia[l XUL Eiiu,

M£ 't~v E[lcpaVLOY] 'tf\£ ~Exai'iu£ (oxouQu 'tQLYWvn 'tf\£ £lx. 9), w£ JtOOO'tY]'tE£ 'tf\£ ~Y][lLO'llQYLU£ ~ xu'tEQXO[lEVE£ EVOUQXWOEL£ 'tOU emu (JtUQO[lOLU [l£ 'to. i'iExu OECPLQw8 LOU XU~~UA.LOLLXOU26 ~£vi'iQO'll) XUL 'tf\£ ~Wi'iEXai'iU£ (aVOLX't0XQW[lU i'iLJtACi 'tQLYWvo 'tf\£ £lx. 9), w£ 'to EJtLJtEi'iO 'tf\£ [lOQCPOJtOLY]OY]£ E[lcpuvL~ELm Tj ~w~, i'iLuvoLYE'tm 'to JtUYXOO[lLO UtVLY[lU 'tf\£ X'llXALXf\£ JtoQdu£ aAwv L(iJv i'i'llVa[lEWV.

[lELO XQ'llO'tUnOJtOLY]O~£ rou elvcn, aJto Ei'iw XL E[lJtQO£, hdvY] Tj [l'llO'tY]QLWi'iy]£ ~VVU[lY], Tj OJtOLU XUQUX'ty]QL~E'taL YEVLXa oov «Oeioc 2:mv8ijeue;» oriv «'A vtin eoo 'Eaiito» ~ oriv «'EOWUelXOe; "Av8ewnoe;». "O[lW£ Tj i'i'llVU[lLX~ LOU ElvaL ullLou LOU EOW'tEQLXOU av8QwJto'll, [lCi£ O'llvi'i£EL [l£ 'to cpw£ LOU ULWVLO'll Elver, MCi£ EJtL'tQ£JtEL va VOLw80'll[lE aLL Tj 8VY]OL[l0'ty]'tU 'tOU OW[laLO£ Oi'iY]YEL U[lWU 0't0 ULWVLO ~a8o£ 'tf\£ &.8UVUOLU£. L't~V 'EnY]VLX~ I1uQai'iooY]27 MYE'taL UnWO'tE:

«Eyvwxue;, dJ texvov, rije; nUAlYYEvw{ue; rov toonov. Tije; 6Exa6oe; nUeUYlV0f.lEVYJe;, dJ dxvov, ovvEd8YJ VOEea YEVEOle; xai Tljv 6w6Exa6u El;duVVEl XU{ EeEw8YJf.lEV rij YEVEOEl. "Ootu; oi5v ErvXE xata to EAwe; rije; xura 8EOV YEVEOEWe;, rrjv OWf.luuxrjv ulo8YJOlV xuraAlnibv, Euvrov yvWe{~El EX tosruov ouviotouevov xal EVcpeU{vcrUl.»

£lx.9

KL Ei'iw EXCPQa~ELm, [l£ UAAOV 'tQoJto, Tj i'i'llVU[lLx~ i'iLdoi'i'lloy] 'tf\£ 8E'(Xf\£ JtQWLaQXLXf\£ Li'iEU£ OL~V E[lCPUVLOLUX~ [loQCP~ LOU av8QwJto'll. 'Avuusou O£ aAU 'to. i'iY][lLO'llQY~[laLU, [lOVO O'tOV uv8QwJto £XH i'io8EL 'to JtQOVO[lLO va 'tU'll'tL~E'taL nveuurrnx« [l£ UllL~ 't~v JtQW'tUQXLX~ eixovc, EJtHi'i~ UJtaQXH [l£ou rou ouv «'Avwrceo 'Eauto», oriv a8avu'ty] XUL UJtEQavw LOU XWQO'll XUL LOU XQOVO'll avuYYEALU 'tf\£ cmuv'tuxou JtUQO'llOLU£ LOU emu.

TWQu JtLa 0 uv8QwJto£, oro y~'(vo EJtLJtEi'iO 'tf\£ uJtuQ~~£ rou, JtAY]QOU'taL aJto 't~v ULWVLU ~aoY] LOU ElvaL, i'iY]AUi'i~ aJto EXELVO 'to xuwi'iE£, JtQW'tUQXLxa [lOQCPOJtOLOV 8E[l£ALO, LOU OJtOLO'll 'to aOQuLO OY]-

44

________ H. CZOGALLA - fEP. LTOYPArTHI

H TETPAKTYI TQN IlY8ArOPEIQN -------

45

Aut~ o[twe; ~ anavtaxoiJ nagouota lOiJ 8£OiJ [tnogEI va ytVEL aVtLAllnt~ xat cmo t~V XOO[tLX~ - [taS11[tatLx~ VO[totEAELa t11<,;, b11Aab~ EX lOiJ OtL a xoouor; Mv ELVaL Eva Xaoe;, aAAa OtL lmoxELtaL OE Evav abLatagaXtO vouo. "Av EVVO~OOU[tE t~V Aexaba xat t~V llwbEXaba onv tte; b11[tLougYLxEe; buVa[tELe;, onou XaSE [tta tmV b11[tLougYLxmv aUtmV buva[tEWV xatEXEL [tLa tgLnAa EnEvEgyoiJoa bvva[t11 (nVEU[tatLXa - ~AEXtgLXa, 1jJuxLxa - [tOgLaxa xat CPUOLXa - XUttagLXa) rots [t' auto tOV tgono ngoxvntEL Eva OVVOAO 48 AELlOUgYLmV (3X16 = 48) nov xaSogt~OUv t~V avamul;l1 rof aVSgwmvou Mixooxoouou. Auto ytVEtaL ~LE to. Xgw[toow[tata28, nov nEgLExoVtaL OE 24 ~EVYll ueco OE XaSE CPUOLOAOYLXO xvttago lOiJ aVSgwmvou ow[talOe; . 'AAAa to. YEVEtLXa xvtwga nEgLEXouv uovo Eva Xgw[toow[ta ano XaSE ~EiJyoe; xat EtOL xaSwtoiJv buvat~ Ot~V EVWO~ tou; tOV YEO ouvoiccuo toiJ 48, nov XaVEL XaSE E[t~gUO va ELVaL [tovabLxo xat XaSE aVSgwnoe; I;EXwgWtOe;. fLO. Eva ~EiJyoe; aUtmV tmV Xgw[toow[tatWV yvwgt~OU[tE, OtL xuSogt~EL to YEVOe;, acpoiJ ~ nA11got11ta autoiJ toiJ ~Evyoue; XaVEL to SfjAU xat ~ EAAEL1jJ11 nA11got11tae; to aggEv, onwe; Ot~V ~L~ALX~ acp~Yllo11 ~ Eva EYLVE ano tOV 'Aba[t xat EXEL Eva nAEugo nEgwOotEgo an' uurov. "EtOL [tnogoiJ[tE va lmoSEoou[tE nwe; ~ ocpaIga Entbgao11<,; tmV aAAWV Xgw[toow[tatWV ngEnEL va OXEtt~EtaL [tE EI; LOOU SE[tEALWb11

XagaXt11gWtLXa xat nOLot11tEe;, onwe; to. YEVEtLXa Xgw[toow[tata.

'R b11[tLougyta [tLae; alO[tLXOt11We; avamvooEtal, Xata t~V CPUOLX~ EmOt~[t11, nEgtnOU [tE rov El;fje; tgono:

ME t~V YEVEt~OLa ngal;l1 tmV YOVEWV bLEWMEL ~ xogucp~ lOiJ aggEvoe; onEg[tato~wagtou, t~V OtLY[t~ tfje; oVAAl11jJ11e;, bLa [tEOOU tfje; [tE[t~gaV11<,; lOiJ S~AEWe; wagtou, nov XAELVEL a[tEOWe; uero, Lto WagLO avantVOOEtaL otLY[tLaIa Eva nEbto EAl;l1e; nov wSEI to OnEg[talO~WagLO nov EXEL bLEWbvOEL [tE bvva[t11 xat abuoWn11ta ngoe; to XEVtgo lOiJ wagtou. "Orov rots ol bvo nugfjVEe; OUVt~XOvtaL OE [tLXgOXOO[tLX~ oUVEVW011, to. nEgLnAEY[tEva v~[tata ~ Xgw[toow[tata, ano to. oaoto anOtEAoiJVtaL Ex1:EAoiJv Evav EXOtatLXo xogo, bLaAuo[tEva, xwgL~o[tEva xat naAL ~Euyagwvo[tEva taulOxgovwe;. LE [tLa tagaxwb11 btV11, nov ELVaL nOAv yg~yog11 YLa XaSE unoAoYLo[tO, to. naVta Aa[t~avouv aotgamaIa Eva YEO ngotuno, nov ELVaL a 0XEbLaO[toe; ~ ~ ocpgaytba lOiJ YEVO[tEVOU aVSgwnou Ot~V [tovabLXOt11ta rou.

Movootxo oriv alO[to xat [tovabLxo Ot~V anoOlOA~ lOU, auto nov OE [tLa bLagxme; avantuooo[tEv11 bLacpogonOt11011 ~ nEgLtvALl;l1 Ot~V b11[tLougyta, E[t1tEgLXAELEL t~V aVamUl;l1. "O[twe; OE 0XE011 [t' aut~ 1:~V anOOlOAll, a aVSgwnoe; Mv EVEgYEI to-

46

________ H. CZOGALLA . fEP. nOYPAlTHl:

KE<I>AAAIO EBt.OMO

00 acp' EaUtoi) rou, 000 aJto to EOUlt£QLXO rou JtOV EJt£V£QY£L [Ua {)vva[tll, ~ onoto JtQo£QX£tm aJto to aJtHQo. Auto dvm to aLwvLO JtaQa{)o~o xat ~ aLWVLa aA:11S£La [tLae; SEtae; ~Ulfje; O£ Eva SVlltO oO)[ta, [tLae; [toVa{)Lxfje; XOO[tLxfje; OUV£l{)ll0Y)c;, rtou avtLxatoJttQt~EL tOV EautO tY)c; Ot~ OUVEL{)llt~ vontLX~ ovtorrrrc xat OtOV {)LaXUlQw[t£VO «€h'io ~mv- 8fjQw>.

fL' auto EXH [t£yaAll oll[taota YLa t~V OUV£l{)ll- 011 tfje; avSQUlJtOtlltae; va yVUlQt~EL Xat' aQX~v, OtL YLa t~V {)ll[tLOuQyta, YLa t~V [tOQCPOJtOtllOll, YLa t~V {)Lat~QllOll xat YLa tOV JtOAAaJtAamaO[tO tfje; CPUtlxfje;, tfje; ~Ul"Lxfje; xat tfje; avSQWJtLVlle; ~Ulfje;, EJt£V£QY£L Evae; [tOVa{)LXOe; vouoc.

Tonto Sa aJtoxaAucpS£L Ot~V EJtO[t£Vll {)LatQ£Oll·

M£ t~v {)LatQ£Oll aut~ cpSavou[t£ OtOV aQLS[to 64 (elx, 10).

dx.l0

L' aut~ t~ CPaoll tfje; ()LacpoQoJtOLllOlle; cpaLV£tm vc [tae; aJtoxaAvJtt£tm to JtQO~All[ta tfje; 0X£Olle; rof 1jJuXLxa - ato[tLxoi) xat toi) cpumxa - XUttaQLxoi) Jt£{)tOU [t£ tte; EXJtAllXtlXa o[tOLa <hat£taY[t£ve; JtmOtllt£e; tfje; ()O[tfje; roue. Elvm cpav£Qo, OtlO aQLS[tOe;, oriv JtQUltaQXLx~ Ex{)~AUlOll toi) Jtv£v[taroc, bEv [tJtOQ£L va JtaQatllQ£i:tm [tOVO Jtoootlxa

48

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITH2:

H TETPAKTn TQN nY8ArOPEIQN _

49

ana, oov oU~t~OALXO OtOLXELO ti'i£ ta~EW£, ~JtOQEL va a~tOAOYEi:taL xaL JtOLOtLXa. "A v xal 0 aQL8~o£ XQY](JL~OJtOLELtaL yta tOV UJtOAOYLO~O nooorocov qJaLVO~EVWV fl xal JtOLOtLXa ouv O1J~~OAO oJttLxi'i£ avtlA Y]1jJY]£ xataOtaOEWV xal yCYOVOtWV, ~JtoQOi)~E vc i'JLamotWOOU~E, Jt(o£ E~UJty]QEtEL YLa tl'jv xcrcvonon tWV vO~OtEAELWV xaL YLa tl'jv OtaJtlotwoY] ~L<l£ ta~EW£.

'0 aQl8~o£ ELVaL ExELVO to OtOLXELO, rtou OY]~LOUQYEL ~La YEqJuQa ava~wa otl£ ~U8LXE£ JtQwtaQXLxE£ dXOVE£ xal crnv JtQay~atLxotY]ta.

flO. va ylvEL auto mo xrrtnvorrto 80. avtLJtaQa- 8EOOU~E OVo ouotl'j~ata olaqJoQEtLXWV JtaQaooOEWV, tWV OJtOLWV ol oqJ8aA~oqJavEL£ JtaQanY]ALO~OL ~a£ olvouv aQxEto UALXO YLa OXE1jJY]. IIQoXELtaL YLa tl£ vEWtEQE£ avaxaAv1jJH£ ti'i£ JtUQY]VLXi'i£ YEVEtLXi'i£ xal £vo£ Jtavw aJto 5.000 XQovta aQxalou ~L~Alou XQy]o~wv ti'i£ Ktvoc, rof I Totvyx29.

'Eow a£ 8u~Y]8oi)~E tOV IIu8ayoQa, 0 OJtOLO£ 8EWQOi)oE to Lv~Jtav aQ~OVLXa OLatEtay~Evo xuto. aQL8~o xal avaAoyla.

'EmOtY]~ovLXl'j yvwoY] -LXHMA-

'0 YEVEtLXO£ xwoLxa£ To (N3Jcio Tij~ Zwij~

1. 'AvExaAvqJ8Y] JtEQlaou JtQo 30 EtWV, lJJtaQXEL E~ lJJtaQXi'i£ ti'i£ ~wi'i£. Ka8E OLaoLxaola ~wi'i£ GAWV twv £~~uwv QVtWV, ~ oo~l'j roue, to oxi'i~a xal ~ XAy]QOVO~LXOty]to. touc ELVaL EJtaXQL~W£ xal otl'jv EAaXlOtotaty] AEJttO~EQELa roue; JtQoYQa~~atLO~EVa (Jtayxoouur VO~OtEAELa).

2. Buon ELVaL ~ 8EtLXl'j xal aQvY]tLxl'j OLJtAi'i £ALxa toi) DNA30.

3. flO. tOV xaQaXtY]QLouo auti'i£ ti'i£ OLJtAi'i£ £ALxa£ £XOU~E ornv oLa8wl'j ~a£ 4 YQa~urrru: A -8 xal K - r ('AOEVlvy], 8u~lvY], Kurooivn, I'ouovivn),

<l>lAOOOqJLXl'j 8EwQla - MOP<l>H-

To I Tolvyx

To {3L{3Jeio TWV 'AJeJeaywv

1. Ka8E JtoQELa ~woa£ E~EAL~Y]£ OE GAY] tl'jv qJvoY] uJtOXELtaL OE £vav aUOtY]Qa AEJtto~EQil JtQoYQa~~atLo~o (Jtayxoowa, qJU(}Lxl'j, ~tEtaqJU(}Lxl'j, 1jJuXOAOYLXl'j, ~8LXl'j VO~OtEAELa).

2. Boon EiVaL ~ EXOl'jAwoY] ti'i£ Jtayxoo~La£ aQXfi£ orou; JtQwtaQXLXOV£ JtOAOU£ YLaVYX xaL ylv.

3. Tsoouoo YQa~~ata aQxoi)v yta to JtAfi8o£ tfi£ ~wi'i£:

7 = aXLvY]to YLaVYX

9 = XLVOV~EVO YLaVYX 8 = aXLvY]to ylv

6 = XLVOV~EVO ylv

50

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITHl:

H TETPAKTYI TRN I1Y8AfOPEIRN _

51

JtOU dvm xm:a '(,EUYy] 01JVClEoq.LEva.

4. Tlovt« TQLa aJto Ta YQa!lI-.taTa alna oXY]!lm:L'(,01JV Evav XWOLxo YLa !lLa ouv8wY] AE1JXcD!laTO£.

5. 'R xm:Eu81Jvoy] avayvwoY]£ Tmv xwOlxmv AESEWV EIvm avoTY]Qa xa80QLOI-LEVY] JtQo£ !lLa xm:Eu81Jvoy].

6. Elvc, YVWOTE£ 64 TETOLE£ TQLaoE£ rorv OJtOLWV ~ tOLoTy]Ta

xaL JtAY]QO<pOQLXtl «CH)VC1fl17» EXEL EQE1JVY]8EL. Mi« 11 JtEQlOOOTEQE£ TQLaoE£ JtQOYQa!l!lm:l'(,o1JV TtlV aVOLxoM!l110Y] EVO£ EX rcov 22 01Jvm:mv a!llVOSEWV, EVTEAm£ xa80QLO!lEVWV EJtavaAtl'\jJEWV TETOLa£ TQLaOLxfj£ !loQ<Pfj£ xal T11v OO!ltl aAwv Tmv EI-L~LWV OVTWV, aJto

4. Ilrivr« TQla aJto aVTa Ta YQa!l!lm:a 0XY]!lm:l'(,o1JV !lLa TQLaoa, !lLa JtQwTaQXLXtl eixovu rdrv OXTcD 01Jvm:mv 01JVa!lLXmv EJtLoQaoTlxmv o1JvaTOTtlTWV.

5. 'R xm:Eu81Jvoy] avaYVWOY]£ Tfj£ TQLaoa£ dvm avoT11Qa xa80- QlO!lEVy] JtQo£ !lla xcTEU81Jvoy].

6. 'Y JtaQxo1Jv 64 OlJtAE£ TQLaoE£, Tl£ OJtOLE£ 0 <Pou - Xi (TO 3659 Jt.x.) xaQaxT11QLOE xaL JtEQLEYQa'\jJE EJtaxQL~m£ I-lE JtEQLYQa<pLxOTaTE£ xaL 01JYXEXQLl-lEVE£ dXOVE£ EVTEAm£ OQLO!lEVWV 01JVa!lLXmv xaTaOTaOEWV (Jt.X. 11 oLaQQaYtl 11 ~ ouurtlson), ExaoTY] Tmv OJtOLWV EXEl 8 01JVm:E£ EvaAAaYE£ aVTll£ Tfj£ xcTaOTaoy]£ xal Tfj£

TtlV a!lOL~aOa !lEXQl TO JtOLXLAOXQW!lO <pTEQO TOU JtaYWVlOU.

7. L1uo aJt' aVTE£ Tl£ TQLaClE£ EX01JV ovouuOOEL «aQxJj» xal «TEAos»· XaQaxTY]Ql'(,o1Jv TtlV aQXtl xal TO TEAO£ EVO£ !laxQou XWOlXOU.

EJt01Joa£ !lETa~oAfj£ OE Eva ano EX Tmv 64 onuetcov. L1Y]AaOtl Eva JtQoYQa!l!la, aJto1J 0 av8QwJto£ xa8E OTlY!ltl dvm TOJt08ETY]!lEVO£ ort; xuTElJ01JVTtlQlE£ OlXAELOE£ TOU JtEJtQW!lEV01J, &OTE aJto EXEL va Aa~EL TtlV JtoQELa T01J TO «TQC1LVO Tife; ~wife;»·

7. Elvm YVWOTE£ ouo CllJtAE£ TQlaoE£. IlQlv aJto TtlV TEAELOJtolY]oY] xal !lETa TtlV TEAELOJtolY]oY] (OTtlV !laVTLXtl E<paQ!loYtl 01JVUVTmVTm o1Jxva OTtlV aQX11 xal OTO TEAO£ Tmv «flcAWOl(JJV TOU lrElrQW,UEVOV» ).

'ES ahlu£ Tmv !lEYaAwv Ota<poQmv Tii£ YAmoou£ xal Tfj£ EX<pQaoY]£ ava!lwa OTtlV aQxula Kivu xul OTtlV oUYXQovy] <p1JOLXtl EJtLOTtl!ly], VEcDTEQE£ ESELOlXE1J!lEVE£ Ol-lOLOTY]TE£ JtQEJtEl va JtuQul-tElvo1JV OTtlV aQ!lOOLoTy]TU Tmv dOlxmv.

52

________ H. CZOGALLA - rEP. ITOYPAITHl:

H TETPAKTY2: IQN ilY8AfOPEIQN _

53

LJtoUOmo dVaL YL(X I-lae:;, OtL 1600 16 I - Toivvx 000 xal 0 YEVElLx6e:; xWOLxae:; EXOUV oLX0001-l118El Jtavw 01~V aQX~ If\e:; JtOALX6111we:;. 'Ana aJt6 a1h~v l~V ouaoLx61111a If\e:; aJtoxaAum6l-lEV% 0l1l-lwuQYLxf\e:; aQXf\e:; JtQOXUJtl£l, OV1OAoYLxa xal l-la811l-lanXa, Tj lE1QaoLx61111a If\e:; OUVaI-lEWe:; xal Tj oyooaoa If\e:; JtVEUI-lU1LXf\e:; oLaQ8Qwo11e:; I-lE OAEe:; lle:; JtaQa JtEQa oLacpoQoJtOL~O£le:;. "E1OL ol 8 JtQwlaQXLxEe:; eixove; lOU I - Tolvvx oloouv la 64 E~aYQal-ll-law, la oJtola xaQax111Qll;,ouv lle:; XUQLEe:; 1jJUXLXEe:; XLV~O£le:;, xa8we:; xallle:; 64 XUQLEe:; cpao£le:; If\e:; l;,wf\e:;. Ll~V 1-l0QLax~ YEvEnxy] £IVaL ol 64 lQLaOEe:;, I-lE lle:; oJtolEe:; XWOLXOJ1OLEllaL 16 X£LI-lEVO If\e:; xA11QOV0I-lLX61111ae:;. 'H oQyavLx~ OLaoJ1a011 lOU xUl1aQou ~aoll;,ElaL J1avw OE 2, 4, 6, 8, 16, 32 X1A. ~LEQ11, 0 TjAEX1QOVLX6e:; lJJ10AOYW1~e:; J1avw OE 64 aQL8~L11nxoue:; ouvOLa0l-l0ue:; xa. 'AJ16 lE10LEe:; vo- 1-l00EAElEe:; 1-lJ10QOUI-lE va OOUI-lE, aLL ot aQL81-l0l 2, 4 8, 16 X1A. UJto011AWVOUV oLaoLxaolEe:; avaJ11u~11e:; xal xlV110%, £VW YLa J1aQaoElYl-la ol aQL81-l0l1 xal 3 UJ100£lXVUOUV lY]V oV161111a xatl11v OUVaI-lLXy] lWV J1VEul-latLXWv OuVal-lEWV f\ EJ1l011e:; lte:; oLaolaO£le:;, ol1Aao~ la EJ1lJtEOa.

"OJ1OLOe:; Em8uI-lEL va xalaVO~O£l 16v xoouo J1QEJ1£l va 16v avtLA11CP8EL ouv Eva OUVOAO, ouv I-lta oA61111a, xal va 0101 16 OUVOAO lWV CPaLVO~LEVWV XatlWV Ouval-lEWV 01~V CPUOLX~ 1OUe:; xalala~ll xat

0XE011, Jtwe:; J1QOEQXElaL E~ al'nf\e:; If\e:; oA61111ae:;. ME al'nY] AOLJ16v l~V EvvOLa, Tj L010Qta lOU X60l-lOU dVaL Tj t010Qla If\e:; avamu~Ewe:; au lOU J10U £IXE 10- J108El118EL f\ ~lav OLU1ElaYI-lEVO 01~V aQXY] lOU. Kui ol rpuotxoi V61-lOL Jtou EJtEVEQYOUV aJ161~V OLala~l1 aU1Y] £IVaL ol oQalEe:; £VO£L~£le:; 01L 0 x601-l0e:; I-lae:; EXEl I-lLa aQX~, I-lLa xalaywy~, J10U OEv ~QlOXElaL 0' aU16v 16v tow.

'AJ16 l~V J1UQ11vLX~ YEVELLX~ yvwQll;,OUI-lE lY]V EALxa lOU DNA f\ lY]V OLJ1Af\ £ALxa oriv Eva OLXOoOl-lLx6 0XEOW, J10U dVaL lau16XQova aliA11 J1A11- Qocp6Q11011 xal AEJt161a1O UALX6 J1QoYQal-ll-laLLouof xa8E l;,wf\e:;, 011Aao~ 16 UJ1601QWl-la EXELVO, 16 0J10LO OLaJ1VE6I-lEVO aJ16 lle:; 64 OUna~Ee:; lOU xu- 8l01U1aL Tj EvoaQxWI-lEV11 J1QwlaQXLx~ LOEa. Ti rsQaoLLa avayvwQw11! T6 J1AaOl-la £IVaL E10L oLaI-l0QCPWI-lEVO, &0110 16 tow va 1-lJ10QEL va 1-l0QCPOJtOLEL! "E1OL Aom6v J1QEJ1El va avaQQWl118EL xavEle:; aJ10 J10U J1QOEQXElaL Tj I-l0QcpoJtol11011. 'H aQv11011 I-lLae:; UJ1EQCPUOLxf\e:; aQXf\e:; 8a 00l1YOUOE uovo OE I-lLa J10AU al-lcpW~111Y]OLI-l11 l-lE1acpuOLx~ UJ168W11, J1we:; Tj 1-l0QcpoAoyla lOU J1AaOl-la1Oe:; dVaL aU16v0I-l11, au- 8UJ1aQx111 xal aVEU xalaywyf\e:;. 'Ana 16 aOLacpLAovlX111O YEyov6e:;, OtL I-lE Eva X£LI-lEVO, I-lE I-lla ouYXEXQLI-lEV11 we:; J1Q6e:; 16v 016xo "11e:; OLavOLa aJtQ6- otostou £tooue:;, YQacpoVlaL ExaWl-ll-luQLa oLacpoQElLXWV OLX000I-lLXWV 0XEOlwv, I-lE l~V aJtlolEul11

54

________ H. CZOGALLA - fEP. nOYPAlTH2:

H TETPAKTYL TQN ITY8ArOPEIQN _

55

IlOLO£ AOLnOV lUI;LVO!-1EL 10 nAeJ.(J!-1u, nw£ nQo'X'UnlEL ano l~V OO!-1LX~ O1JV8W1'] lWV nEOlwv LOti ELvm ~ AELLOUQYLX011']lU; I1w£ !-1nOQEL va ylVEL XUlUV01']10, em 1101'] (Jl0 YOVL!-10nOL1']!-1EVO waQw EVUnaQXEL OVLOAOYLxa 10 (JUVOAO lil£ !-1oQCPil£, OU 01']AUO~ EV8u£ EI; aQXil£ !-1La OAOXA1']QW!-1EV1'] aQX~ XUlEU8uVEL la !-1EQ1']; I1w£ !-1nOQEL, (Jl~V av8Qwmv1'] vnuQI;1'], va ylVEL XaLUV01']10 10 ~WVUOLXO nUQa- 001;0 YEYOVO£, OU nUQa l~V EnloQu(J1'] lWV nUQuYOV1WV lil£ XA1']QOV0!-1LX011']lU£ YEVVLElm !-1La aLO!-1LX011']lU, xul OU nUQa l~V aLO!-1LX011']lU (JUAAU!-1-

~aVE1m xul (JuvExltElm ~ XA1']QOVO~UX011']lU; Kol OA1'] ~ av8Qwmv1'] ExO~AW(J1'], xa8E nQal;1'] xal xa- 8E (JX E1jJ 1'] , xu80QltE1m ano l~V aAA1']AEnloQu(J1'] lWV !-1E!-10VW!-1EVWV nEolwv, !-1utl ~E~mu !-1E ll£ EmoQa(JEL£ LOti nEQL~aAAovLO£.

Tt ylvElm AOLnov !-1E l~V 10(J0 U!-1VOU!-1EV1'] EAEU- 8EQlu LOti av8Qwnou;

'Arro 10V (JU!-1~OAW!-10 nou ~Ql(JXE1m E!-1nQO£ !-1U£, Exn1']yatEL !-1La anaVl1'](J1'], nou !-1a£ nQOXUAEl LALYYO!

"Ho1'] (Jl~V aQX~ lWV nUQaL1']Q~(JEWV !-1U£ avuCPEQU!-1E, OU 10 Wlywvo nUQWla l~V OUVU!-1LX~ lQLaOU .~ lQLUOLX011']lU, nou unaQXEL EV OUva!-1H (JE xa8E EXO~AW(J1']. "Elm AOLnov 10 lQlywvo ELvm (JU~L~OAO LOti 01']!-1LOUQYLXOti, aAAa XUlLOti avunlU(J(JO!-1EVOU KO(J!-1ou XUllEALxa unovoEl XUll0V !-1LXQOXO(J!-1LXO av8Qwno, To rolvuivo 8EWQOU!-1EVO w£ (JU!-1~OAO YLa l~V aQX~ (JU!-1~OAltEL 10 aXO!-1U EVLUlO (JU!-1nUVUXO nVEti!-1U. 'H xOQUCP~ LOti lQLYWYOU avunQO(JwnEUEL 10 (J1']!-1ELO lil£ a~lW1']£ EL(Jooxil£ lil£ 8Elu£ axuvo~oAOU EVEQYELU£ (Jl0V 01']!-1LOUQyOU~lEVO xul avunlu(J(JO!-1EVO KO(J!-1o.'Ano ulno 10 (J1']!-1ELO nQOEQXE1m xa8E tw~ xul nQo£ ulno Em(J1QEcpEL. To (J1']!-1ELO ulno, w£ EI;W1EQlxEU(J1'] lil£ nQwluQXLXil£ twil£, elvru xlv1'](J1'] xul EI; mhoti nQoEQXOV1aL ol xa8E1E£ lWV nOAwv, ol onoLE£ lElvOUV nQo£ 10 anELQo xuloQw8E1otiV1m

(JnaLaA1'] OU 10 OLXOOO!-1LXO (JXEOW E!-1nEQLEXElm (Jl0 (JUVOAO LOU (JE xa8E xunuQo, Mv ELvm OUVU- 10 va ayv01']8E1.

Ll0V av8Qwno ELvm OEOO!-1EVO£ 0 (JU(JXE1W!-10£ OAWV lWV nEolwv LOti Elvm, LOti rpuorxoii, LOti 'tjJuXLXOti XUll0ti nVEu!-1unxoti (Jl~V al0!-1Lx~ OV10l1']ro, Ka8E aLO!-10 ELvm AOLnov ~ua uovcoc twil£ (Jl~V onoLu la navlu, (JuVUCPU(J!-1EVU !-1E EVUV 8uu!-1U(JlolQono, £Xouv (Jl0XO l~V aAA1']AEnLoQu(J1'] lWV lal;Ewv, onou la XaLW1EQU nEOlu CPEQOUV la avwlEQU XUlLOU£ nQO(JcpEQOUV 10 XaLaAA1']AO £Oucpo£ YLa l~V OUVU10l1']lU lil£ EXO~AW(J~£ LOU£, MLa lElOLU (JUV8E11'] OV10l1']lU, nou £!-1nEQLEXEL nA1']8wQu aAA1']AEmOQa(JEWV, !-1nOQEL va unaQXEL !-10VO av !-1La tEQuQXlu EmcpEQEL l~V lal;1'] , W01E ol aAA1']AEnLOQa(JEL£ 11']£ U1HE£ va !-1~ l~V 661']y~(Jouv (Jl0 xao£.

56 H. CZOGALLA - fEP. HOYPAlTH2:

H TETPAKTYL TQN ITY0JAfOPEIQN _

57

ano T~V lJJtoTdvolJoa, W£ O1J!-l~OAO Tfi£ ~aO'% xaL Tfi£ OlJ!-lnVxvwoy)£. "O!-lW£ !-lOVO !-l£ T~V yga!-l~t~ Tfi£ <'hXOTO!-lolJ, nov £xn:LvETat ano T~V xoglJCP~ rof TglYWVOlJ !-l£Xgl TO !-l£OOV Tfi£ lJJtoTdvolJoa£, agXL~El T~V nogda TY)£ ~tLa £OWTEgtX~ XlJXAocpogLa £v£gYEla£, ~ (moLa g£El w£ aVTanay~ xaL any)AEnU)gaoy) ava!-l£Oa OTOV£ nOAOlJ£ xaL Xa8LOTaTat TO LOXVOV ngoTlJnO yta OAO TOV Koouo. A {n~ ~ agx~ Tfi£ ~0J11£ OtanEgva TO. naVTa xaL OlJVO£Et TO. u<lJY) tof £VtaLOlJ OlJ!-lnavnxoti nVEV!-laTO£ !-l£ TO. ~a8Y) Tfi£ nA£OV EVTOVy)£ OlJ!-lnVxvw011£·

T11V agx~ Tfi£ OY)!-ltOlJgYLa£ 80. ng£nEl vri T~V £VVOOti!-lE 0Xl ccv Eva OY)!-llovgYY)!-la, ana ouv !-lLa !-lETa~aOY) ano !-lla Yla £!-la£ axaTaV011Ty) XaTaotuon wti Eivci (nov Yl' «uto axgl~w£ xagaxTY)gL~ETat O£ !-lEglXa OlJOT11!-laTa orrv «rlnora») OT~V unagl;Y), orrv T~V anOXaAlJ<lJY) EVO£ xan ano TO axwgo xaL axgovo OTOV OgL08ET1W£VO KOO!-lO OTOV xwgo xaL OTOV XgOVO. B£~ata Yla WV£ nEglOOOTEgOlJ£ av8gwnolJ£ aln~ ~ ngal;11 Tfi£ OlacpogonoLY)oY)£, Ola Tfi£ onoLa£ £Oy)!-lLOlJgy~8Y) OAO£ o E!-l~lO£ XOO!-lo£, dvat £VTEAW£ aXaTavoY)TY). "Ouc»; ~ EnEl<lJY) LxavoTY)Ta£ aVTLAY)<lJY)£ elvru Eva nOAv xaxo £Jtlxdgy)!-la OTav ngoXElTat Yla T~V YVWOY) xaL LOlaLTEga Yla T~V XOO!-llX~ 8£aoY). '0 av8gwno£ wti NEavTEgTaA Mv YVWgl~E TLnoTa Yla wV£ YEvEnxov£ XWOlXE£ xaL o!-lW£ XWgL£ T~V

unagl;~ WlJ£ Mv 80. !-lnogotioE v« avanagax8EL. Kunou«; VO!-lOT£AElE£ Mv unfigxav Yla T~V ouveiOY)OY) rof OlJYXEXgl!-l£VOlJ av8gwnolJ, acpoti ()£V ~Tav O£ 8£0Y) vu TL£ anO()Ex8EL, nOAV M nEgLOooTEgO vc TL£ xaTaVO~OEl. 'An.o TOTE EXOlJ!-lE XaVEl XWgL£ a!-lcpl~OALa TEgaOna ~~!-laTa O£ o,n acpoga T~V YVWOY) !-la£ Yla WV£ XOO!-llXOV£ VO!-lOlJ£, ana Mv dvat naga ol ngwTE£ !-lOVO !-laTl££ OTL£ xglJCP££ o<lJEl£ wti Koouou. IIag' OAa aUTO. ~011 !-la£ EXEl 008EL O~!-lEga ~ ()lJVaTOTy)Ta Tfi£ EOTW xaL O£ YEVlX££ yga!-l!-l££ aVanAaOy)£ oowv ~gLOXOVTat nLOW !-la£, !-l£Xgl xaL OTL£ agx££ rof XOO!-lOlJ, WOTE vri avaxaAv<lJOlJ!-lE WV£ VO!-lOlJ£ OTOV£ OnOLOlJ£ ocpdAOlJ!-lE £!-lEL£ xaL TO nEgl~anov !-la£ T~V unagl;~ !-la£. 'H OlJVElOy)TonOLy)Oy) nov avanTVOOETat ano aUT~ T~V aVanAaOy) dvat on ol XVglE£ xaL OTOlXElwOEl£ ngouno8£oEl£ Yla T~V unagl;~ !-la£ ~Tav ~oY) OT~V agx~ Toti XOO!-lOlJ, Ex TWV ngoT£gwv xu- 80gLO!-l£VE£ xaL anocpaOLO!-l£VE£. KaL aUTO Mv dvat Xa80AOlJ EI;W ano T~V AOYlX~, YlaTL Eva xatt, nov anoxaAvnTETat O£ Evav Yla £!-la£ 0XEOOV aOlavoY)w Tgono OlJVaLg£Oy)£ xaL nov OlaXlJO!-lEvo Xa8LOTaTat Koouoc, ng£nEl va £!-lnEgl£XEl avaYXaOTlXa TO on£g!-la TWV LOEWV OAWV TWV ()lJVaTWV avan-rU SEWV.

'H navagXatY) oorpio nov A£El nw£ 0 av8gwno£ dvat !-lla anElxovLOy) wti KOO!-lOlJ, anoxTa T~V

58 H. CZOGALLA - fEP. HOYPAlTH2:

H TETPAKTYL TQN lIY8ArOPEIQN _

59

J1QaY[.la'tLX~ TIle; ()Lc.w'WOll [.lOVO OT~V J1aQaT~Qll- 011 Tile; 01JValQEOlle; We; aQxile; TOU KOO[.101J. Tnv 'tOLa aVTlAll1jJll YLa T~V 01JOLOA~ TOU 'AJ10A1JT01J, YLa T~V aUToo1J[.lJ1VXVWOll "1 mJxvwo~ T01J, YLa T~V «avYXEXQ[/-iEVOnoiYJa~» T01J, ~QlOX01J[.lE xal OTOVe; Ka~~aALOTEe; OT~V OLoaoxaALa TOU TOL[.lTOOV[.l31 J10V Oll[.laLva «oootoss]», AUT~ ~ J1QaSll Tile; 01JOTOAile; oElxva OTL Eva J1Q001WL01JQYlXO Elvci 8EAa vu aJ1oxaA1JqJ8EL. 'Ana ~ aJ10XaA1J1jJll [.lEoa aJ10 [.lLa TOOO qJO~EQ11 01J[.lJ1VXVWOll [.lJ10QEL va EmTE1Jx8EL [.lOVO [.lE Evav ExQllXTLXO TQ0J10, 0 0J10LOe; avayxaOTLXa OOllYEL OE OLaqJOQOJ1m~oae;. LT~V M1J80Aoyla aUT~ ~ J1QaSll Tile; oLaqJoQoJ10l11011e; lmOOllAWVETm [.lE TOV OLa[.lEALO[.lO TOU J1QW'WQXL- XOU av8QwJ101J. Mia los aUTwv TWV OLaqJoQ0J1OL11- OEWV cLvm 0 y~·LVOe; (Xv8QwJ10e;, ouv Evae; uovc.orxoe; XAWVOe; TOU XOO[.lLXOU YEVEaAOYlXOU OEVOQ01J o o.v Eva OV[.l~OAO J10V lmovoEL TOV «Alwvw ''A v8Qwno».

AUToe; 0 «Alwvwc;''A v8Qwnoc;» clvm TO OV[.l~OAO TOU Ex0llAW[.lEV01J EVLaL01J J1ayxoO[.l101J ITVEVurrtoc; xai YLa T~V aUTOaJ10XaA1J1jJ~ T01J XQaa~Etrn T~V ~woa <1>v011-

To YLyvE08m Tile; <1>VOEwe;, orrv [.lLa J1QaSll olaqJoQ0J10LllO%, J1QaY[.la'twvETm OT~V M1J80AoYLa [.lE T~V aUT081JOLa Tile; J1QWTaQXLXile; [.loQqJile;, J10V Yl' aUTO ESLOwvETm [.lE T~V ESWTEQLXE1JOll TOU EVL-

otou J1ayxoo[.llo1J Ilveuurrtoc. AUTO TO ITvEU[.la

. dvm ~ Ta J1aVTa J1EQLxAElO1JOa Movdo«, 'E[.lJ1EQLEXa Tle; ~lOQqJEe; OAWV TWV J1QaY~LaTWV xa[ ueo« aJ10 aUTa Ta J1EQlExO[.lEVa EV1JJ1aQxa OE OAa Ta J1QanLa'W. "ETOL Oll[.lL01JQy~811xav OLaV aVaJ1T1JOOO[.lEVO XOO[.lO, [.lE olaqJoQ01Je; o1Jvo1Jao[.lOVe; AEJ1TEJ1lAEJ1TWV EVEQyawv, ol rpuotxoi 6QyavLO~LOi or« a[.lETQllTa E'L0ll T01Je;.

«'Eyw EtW1L OAWV iJ nYJY~· 'El; 'Euoii 6.noQQEEt TO nav ... »

(MJ1ayxa~cn Fxrt«, XECjl.X, 8)

Elvm qJavEQo, OTL xalo VO[.lOe; Tile; ESEAlSlle; Mv [.lJ10QEL va Oll[.l101JQy~oa aVWTEQO aJ10 Xa'tWTEQO EXToe; XL (Xv aUTO TO aVWTEQO J10V [.lEna va aJ10- xaA1JqJ8EL lmaQxa J1Qlv aJ10 T~V aJ10XaA1J1jJ~ T01J ExTOe; XL (Xv TO aVWTEQO xa80Ql~a los aQXile;, ouv xa80011YllTlX~ tOEa, oov EOWTEQlxo J1QOT1JJ10, orrv TEALXOe; OTOXOe; T~V ESEAlSll Ex TWV EOW, oollywvTae; rnv OT~V J1A~Ql1 J1QaY~LaTwo~ Tl1e;·

Tldvco OT~V Yil dvm 0 (Xv8QwJ10e; J10V J1aQLOTU TO J1QWTaQXLXO xai TEAlXO J1QOT1JJ10 Tile; aVam1JS% Tile; ~wile; xai J10V EXa oQL08EL Yla T~V [.lETa~aOll J1Qoe; TO Aicovio, J1Qoe; TOV 8ELO "Av8QWJ10 ~01l8wvTae; YLa T~V aJ10XaA1J1jJ~ T01J OLaV XOO[.lO TWV [.loQqJwv. AUTO O[.lWe; [.lJ10QEL va J1QaY[.la'tw8EL [.lOVO (Xv lmaQXEL OTOV (Xv8QWJ10 xaTL 8ELO xai J1VE1J[.laTLXo. 'Eow aXQL~We; TL8ETm ~ EQWTllOll J10-

60 H. CZOGALLA - fEP. HOYPA'fTH2:

H TETPAKTYL InN llYElArOPEIQN _

61

Lt~V Mu80Aoyla f.l.ei<; ExEl JtaQa008EL cm ~ ~Im<; EJtaVaoytf.l.LOVQyrjOE tOV xataXEQf.l.atWf.l.EVO "OmQL ~Qloxovta<; ta f.l.EQyt lOU. "Eva uovo f.l.EQO<; tOU Mv f.l.JtOQWE va ~QEL, tOV cpaAAO. KL 0W0<; ~ ~Im<; Ef.l.ELVE EYXUO<; cmo tOV VEXQO "OmQL xat YEVVytOE tOV 'l'QQO. 'Eow tJJtOVOELtaL I;Exa8aQa f.l.La OVAAyttjJyt JtVEUf.l.atLXOu ELOOU<;. 'H ~I0L<;, oav MyttEQa tfj<; <PVOEW<;, dVaL ~ tELxtOUOa tt<; f.l.OQCPE<;, alJto 0W0<; JtOV JtaQaYEL 0' a-ut~V tt<; f.l.OQCPE<;, ~ f.l.0QCPOJtOLouoa uQX~, ~ uQX~ tfj<; 8EAytOyt<; YLa to ylyvw8aL, dVaL a "OOLQL<;. natl to JtvEuf.l.a dVaL to QV xal ~ <PVoyt ~ Ef.l.CPaLVOf.l.EV11 f.l.oQCP~32.

XO XOQo twv XQwf.l.oowf.l.atwv OE Eva YEO JtQOtuJto, ouurporv« f.l.E to orcoto JtQoxvJttEL ~ f.l.OVaOLX~ ~LOQcp~ rof utOf.l.OU f.l.E OAE<; tl<; taoEL<; lOU, ta rcveuuctLxa xal ~8Lxa xaQtof.l.ata tOU, tt<; tjJUXlXE<; EnEltjJEL<; lOU XtA. '0 uv8QwJto<; AOLJtOV, Ot~V f.l.oQCP~ f.l.E t~V aJtota Ef.l.cpavl~EtaL, xa8totataL f.I.' a-uto tOV tQoJto f.l.La f.l.OVaOLX~ UlOf.l.LXOtytta xal dVaL JtQOxa80QL0f.1.EVO<;. "Eva f.l.EQO<; tou oUf.l.JtavtLxou JtvEVf.l.ato<;, Jtov JtQOEQXEtaL uJto to UtEAEVtyttO xal Jtov YL' a-uto EJtLOLaQxEL tWV f.l.oQcpwv Ot~V UJtEQLoQWtta, EYLVE OtOV uv8QwJto tfj<; yfj<; a-uto, JtOV a LOW<; i18EAE va ytVEL ot~V ExcpQaoyt, XWQt<; ouv EXCPQa~Of.l.Evo<; va OtOEL JtAytQocpoQlE<; YLa t~v OVtOtytta lOU.

tE, Jtw<; xal Jtou MXEtaL ~ OUVEVWVEtaL a uv8QWJto<; f.l.E a-ut11 t~V JtvEUf.l.atLX~ ovvaf.l.yt. Tnv uJtavrnon OtO EQwt1lf.1.a a-uto t~V Aa~L~avOUf.l.E tOOO uJto t~V Mu80Aoyla, 000 XL uJtO t~V JtUQytVLX~ YEVEtlX11·

Lt~V JtUQytVLX~ YEVEtLX~ AEYEtaL, OtL to JtAaOf.l.a OLaf.l.OQcpWVEtaL uJto f.l.ta uJtQoowJtyt OLavOLa Jtov ExEL Evav OUYXEXQLf.l.EVO otOxo.

Kat Ott<; ovo JtEQLJttWOEL<; AOLJtOV, JtQoiiJtott8Etal f.l.La JtQOYEvEtLX~ vJtaQl;yt tii<; ovtotytta<; Ot~V f.l.oQCP~. "Etoi f.l.JtOQOU~LE va OUf.l.JtEQavOUf.l.E, OtL rtuVtOU oJtou Ot~V OEutEQEvouoa ovn11tjJyt OUVEVWvovtru uQQEva xat 8~AELa uJtootQwf.l.ata OXytf.l.att~ovta<; Eva OVVOAO, f.l.La JtvEuf.l.atLx11 UlOf.l.LXOtytta OUf.l.JtuxvwvEtaL xat OLaf.l.oQcpwvEL tOV £xotatL-

"Ouo»; oAa ta EJtLtEvYf.l.ata tfj<; yVWOEWC; xal tOU uv8QwJttvOU JtvEVf.l.ato<; JtQOEQXOVtaL uJto a-utov tOV EOWtalO JtuQiiva, YLatt a-uto<; dVaL ~ JtytY~ xa- 810 YVWOEW<;. '0 LwxQatyt<; dXE ovourioet a-ut~ t~V EJtavEvQwyt tou rcveuucrrot; uvaf.l.vytoyt, a 'AQWlOtEAyt<; f.l.lAytOE JtEQt tfj<; EVOEAEXELa<;, Wei<; EOWtEQLXfj<; aL08avtLxotytta<; tfj<; VAll<;, xal YLa tOV rIAatrove ~tav 11 UVtlXELf.l.EVOJtOtytoyt uJto tOV XOOf.l.O tWV LOEWV. "Ouo»; OAOL Evoouoav to LOW, oytAao11 to vtjJwto OtOV XOO~LO tfj<; VAyt<;, to EXOytAOVf.l.EVO JtayxOOf.l.LO JtvEuf.l.a. Kal a-uto to JtvEUf.l.a dVaL ~ uA~8ELa! 'H f.l.oQCP~ dVaL Eva oUf.I.~av!

na va f.l.JtOQEOOUf.l.E va cp8aOOUf.l.E 0' a-ut~ t~V

62

________ H. CZOGALLA - rEP. HOYPArTHl:

H TETPAKTYL TRN ITY8ArOPEIRN _

63

aA~8ELa, 0' aln:~ T~V nQaY[la'tLXOT1Fa, nQEnEL vc nQoona80il[lE naV'ta v« ()LE1JQVV01J~lE TO. oQLa Tfj£ 01JVEL()T]0~£ [la£. A1J't~ ~ ()LEVQ1JVOT] YLVE'tm XaTa TOV xaAVTEQO TQono [lE [lLa OAO mo £OWTEQLX~ £mXOLVWVLa [lE TO naYXOO[lLO nveuuo, IIQEnEL va nQaY[laHDOO1J[lE £V'tO£ [la£ T~V £VOTT]Ta [la£ [lE TO 8ELO nVEil uc, YLaTL uovo u' aln:~ 'tllV nQaY[laTWOT] [lnoQEL va £sacpavL08EL TO £yW'(O'tlXO OTOLXELO, va £vTax8EL TO £yw XL (haL va nQaY[laTW8EL 0 VEO£, 0 [lE't01JOlW[lEVO£ av8Qwno£. 'H aVWTaTT] ~a8[lL()a Tfj£ nQaY[laTW011£ Mv M"lYEL TOTE OLO XEVO EVO£ imEQ~a'tlxoil «tbto ca», ana OTT]V 01JVEVWOT] [lE TO "Y 1jJLO'tO, ~LE TO 'A TEAEV'tllTO xal 'AnEQloQLO'tO nov TOTE AEEL:

nEL v« [lU£ ()LacpEVYEL TO YEYOVO£,O'tl EL[laOTE mho nov 8EAa[lE va ylV01J[lE ouuqxnvo [lE TOV £owTa'tO n1JQfjva [la£, xaL uovo aln:o [lnoQoil[lE v« navX01J[lE [lE TEAELOTT]Ta.

"EWL AOLnov, oriv ()T][lLo1JQyol 'tOil Ea1J'tOil [la£, [lnoQoil[lE vc cp8aOO1J[lE OE [lla TETOLa XaTaOTaOT] 01JVEL()T]0T]£, nov £nL'tQEnEL vc xrrruorouv ()LanEQaTa oAa TO. mQL~A~[laTa [la£. Kal TOTE £nEQXErcu ano T~V 01JVEl()T]0T] ~ avaYVWQlOT], nw£ TO rtuYXOO~LLO nVEil[la Elvm odv nVQLVT] cpAoya £V'tO£ TT]£ xaLYVQwan'aUT~V,01JVOQWVTa£,01JVaXOVOVTa£ xal 01J[l~LWVOV'ta£ OAO TO XOO[lLXO ylyvw8m, xu- 8w£ xal T~V ~w~ Xa8E [lE[lOVW[lEV01J av8Qwno1J.

AUTO £wooilv, [lE [lEWCPOQLX~ EVVOLa, TO. AOYla Tfj£ Kmvfj£ ~La8~xT]£:

LT~V 01JVEVW011 aUT~ £[lnEQLEXETm Xa8E 'tL nov cLvm On01J()aLO o rov av8Qwno, 0 onOLO£ aV1J- 1jJoilWL nQo£ T~V TEAELOTEQT] EXCPQao~ 't01J, £T0l WOTE va [lnOQEL va YLVEL 0 'L()LO£ Eva OTOLXELO rof CPWTO£ xal Tfj£ ayvoTT]W£, TOOO YL' aUTov 000 xal YLa TOV£ an01J£!

fL' aUTO Elvm ~aOlxo va yvwQl~01J[lE nw£ nQEnEL, EWL onw£ d[laOTE, va SEXLV11001J[lE YLa T~V ueyaA1l anoo'tOA~ nov EX01J[lE oriv av8QwnOL, nov [lETaSV anwv oT][lalvEL nw£ TWQa, EWL onw£ Elvm o xa8Eva£, [lnoQEL va SEXLV~OEL TO [lEya EQYO Tfj£ [lET01JOLWO~£ 't01J. LT~V nQoona8ELa aUT~ ()EV nQE-

«Kat loo»,

tyw E{/lat /lEe' VW1JV xaaoi; Ta~ ~/lE(!a~, EQ)~ Tij~ ouvteselcu; toii aloivoc».

(xrrt« Mrrtilulov EUUYYEAtOV, XEcp. XT]', 20)

To [l1JO'tlXO 'tOil oV~LnuvTo£ Elvm [llu LEQuQXLa Tfj£ TaSEW£, Tfj£ onoLu£ ~ nVE1J[lU'tlX~ ()LaQ8QwoT] £[lcpul VEWL OLa 'tOil aQL8[loil OXTW, ono1J O[lW£ OTL£ ~WV'tUVE£ [lOQCPE£ cpuLVE'tm vc EXEL [lla OLaQ8QwoT] ano Ema ~a8[l(OE£.

flO. vo xUTaOLEt xul rouro CPUVEQO anUL'tELTm anT] [llu OLULQWT].

KE<I>AAAIO orsoo

ME T~V DLULQW1'] U1JT~ OAOXA1']QWVETaL TOOO ~ IlUXQOXOO!.ux~, 000 XUL ~ IlLXQOXOOIlLX~ avun'U~1']. Movo TWQU XU8LOTaTaL oQaT~ OTL£ DLU~u8IlLOEL£ ~ «ZEQ~ 'Extaoo» (eix. 11).

dx.11

"Av 8EWQ~00'UIlE TO TQLYWVO W£ OUIl~OAO TaU aVUJtT'UOOOIlEVO'U XOOIlO'U, TOTE dVaL Ocp8UAIlO<PUV~£ ~ D'UuDLXOT1']TU Tfj£ anoXUA'UJtTOIlEV1']£ 8EOT1']TU£ XUL ~ EnTUnA~ anOXUA'U1jJ1'] Tfj£ vnuQ~1']£. To TQLywvo, w£ OUIl~OAO Tfj£ IlLXQoxooIlLXfj£ 1l0VUDU£ nou

66

________ H, CZOGALLA - rEP, HOYPAlTH2:

xaAEL'WL av8QCl)JtOC:;, ()dXVEL los Ioou cpaVEQa 't~V ()ua()LX0't11'ta 'tOil YEVOUC:; xaL 't~V EmaJtA~ ()O[.L~.

IlaQa'tY]Qwv'tac:; 'to 'l()LO 8E[.La aJto 't~v av'tL8E'tY] o'\jJy], ~ <:haLQw11 a{J't~ cpatVE'taL va tlJtO()ELXVUEL JtQoc:; 'tLC:; Ema ~a8[.Lt()EC:; 'tfjc:; [.LE'tOUOtWOy]C:;, Jtou Ex~aHouv o't~v 0Y()011 ~a8[.Lt()a, ~ oaolo [.LE 't~v oELQa 'ty]C:; MY]YEL oro EvvEa, ()Y]Aa()~ o't~v JtA~Qy] 8Ea011 'tfjc:; 8Eo'tY]'tac:;.

'AHa 6 aQL8[.L0c:; EJt'ta, JtaQaHY]Aa [.LE 't~v [.LE'tOUOLWOy], oU[.L~oAl~EL EJttoy]c:; [.LLa axoAou8la, [.LLa oELQa ~a8[.LL()WV, [.LLa JtEQL0'tQOCP~ xaL [.LLa yEVVY]OY].

'Evdi o't~v rVW011 ~ 'Oy()oac:; oY][.LaLVEL 'to JtA~QW[.La, ol Ema JtAavfj'tEC:; dVaL ~ Moc:; 'tfjc:; xa80()ou xat 'tfjc:; av6()ou 'tfjc:; '\jJuxfjc:;.

To 'l()LO cpaLVE'taL EvvOLoAoYLxa xat ornv LocpLa 'tl1v MY]'tEQa xa8E ~woY]c:; oV'to'tY]'tac:;, [.LE 'tOuc:; Ema utouc:; 'ty]C:;.

L't~V Bl~AO avacpEQoV'taL ESL ~[.LEQEC:; ()Y][.LLOUQylac:; xaL [.LLa ~[.LEQa avaJtauoy]c:;, ()11Aa()~ avacpEQE'tal OuvoALxa [.LLa JtEQLO()OC:; Ema ~[.LEQWV. "AvorpeQOV'taL EJtLoYjc:; EJt'ta "AYYEAOL otov Ooovo rof 'Yiplorou, Ema cpw'ta, EJt'ta oaAmYYEC:; X'tA.

L'tOV NWE E608Y] Ev'tOA~ va JtaQEL [.La~L 'tOU o't~v KL~w'to Ema aQQEva xal Ema 8~AELa cmo xa8E ~wo xaL aJto xa8E Jt'tY]vo.

..... -

H TETPAKTY2: TQN I1YElArOPEIQN _

67

'H XQL0'tLaVLX~ 8QY]oxEla EXEL EJt'ta Muo rnQLa33, Ema 8avam[.La a[.LaQ't~[.La'ta34 X'tA.

'0 [.LUO'tLXOc:; Jacob Bohme-> ('Iaxw~oc:; MJtai:[.LE) O[.LlAY]OE YLa Ema ~uva[.LELC:; oro LU[.LJtav.

LU[.Lcpwva [.LE [.LLa EHY]vL0'tLx~ xOO[.L0yovLa36, ~ '\jJUX~ ()Y][.LLouQy~8Y]XE xa'ta 'to E~()O[.LO YEALO rof JtQw'taQXLxoil 8EQil.

'Ema CPOQEC:; Jtav'tQEu8Y]XE 0 ~Lac:;37.

L'tOUC:; 'A~'tEXOUC:; llJtaQXEL [.LLa XWQa YEVVY]OY]C:; xal xmaywyfjc:;, Jtou OVO[.La~E'taL «hrr:6. anrjA_ata».

Krrtri 't~v Jtu8ayoQELa aQL8[.LOAoyLa 'to Ema ElVaL 6 uovoc aQL8[.L0c:; [.LE'taSu 'toil Eva xaL rof bExu, JtOU ()EV JtaQaYEL xaJtOLov aAAo aQL8[.L0 xaL Jtou ()EV JtaQaYE'taL.

L't~V ao'tQoAoYLa EtVaL yvwo'tOt ol EJt'ta XU~EQVfj'tEC:; 'tWV JtAavy]'twv, orrv OUVLO'tWOEC:; 'tOil av8Qwmvou JtEJtQW[.LEVOU.

To EJt'ta aV'tLo'tOLXEi: xat JtQoc:; rov oEAY]vLaxo XQovo, oJtwc:; YLVE'taL cpavEQo aJto 'tLC:; Ema ~[.LEQEC:; 'tfjc:; E~()o[.La()ac:;.

To 'l()LO cpaLVE'taL xaL o rnv E[.L[.LY]VO Qum 'tWV yuVaLXWV, srou lmEQXE'taL 't~v 28Y] ~[.LEQa (4X7 = 28) xa8E oEAy]vLaxoil [.Lfjva.

To oW[.La [.Lac:;, [.LE 't~v ~o~8ELa 'toil [.LE'ta~OAL-

68

________ H. CZOGALLA - fEP. LTOYPAlTH2:

H TETPAKTY2: TQN ITY8ArOPEIQN _

69

Of wi] , aVaVEWVETm JTA~QWI:; OE Ema XQovLa, WOTE xcvevo f.lEQOI:; rof OWf.laTOI:; f.lal:; OEV Elvm f.lEYaAUTEQO Tmv Ema ETmv.

'EJTTa AEf.l<paoEvoELOf] oQyava38 OUf.l~aAAOUv OTOV f.lETa~OALOf-lO, Ema <POQ£I:; TO ~aQOI:; roii aLf.laWI:; 8a EJTQEJTE O£ xaVOVLX£1:; OUV8f]XEI:; va OLOEL TO ~aQOI:; wi] OWf.laWI:;, a av8QWJTOl:; EXEL EJTTa aUXEVLXOUI:; OJTOVO~AOUI:;, TO EVTEQO f-lal:; xaVEL Ema OUOJTaOELI:; O£ xa8E AEJTTO Tf]1:; wQal:;, EJTTa <POQ£I:; TO f.lf]XOI:; wi] OWf-laTOI:; OLOEL TO f-lf]XOI:; wi] EVT£QOU, a Eyx£<paAOI:; aJTOTEAELTm aJTO EJTTa OTL~aOEI:; (E~L rof <pAOLOi] xaL f.lLa Tf]1:; AEUxf]1:; OUOLal:;).

'R OXTa~a aJTOTEAELTm aJTO EJTTa Ota<pOQETLXOUI:; ~XOUI:;.

To ~ALaxo <pml:; OLaOml.Tm aJTO TO JTQLof.la O£ EJTTa XQWf.laTa.

'R JTaQouoLa Tf]1:; EmaOal:; Elvm LOLaLTEQa EVWvr] OTO JTAaVT]TLXO f.lal:; OUOTT]f.la.MLa JTEQLOTQO<P~ Tf]1:; LEA~VT]I:; JTQOXUJTTEL aJTO T£ooaQEI:; EJTL EJTTa JTEQLOTQ0<P£I:; Tf]1:; rf]l:;, EJTTa EJTL Ema JTEQLOTQ0<P£I:; wi] 'EQf.lf] OLOOUV Eva EWI:; wi] ~LOI:;, Ema ETT] wi] ~LOI:; elvcu Loa f.l£ Eva EWI:; rof Ououvoi', ouo EJTL Ema JTEQWTQ0<P£I:; TOi] ~LOI:; Elvm Eva EWI:; wi] IIooELomvol:;, TQELI:; EJTL EJTTa JTEQLOTQ0<P£I:; rof ~LOI:; OLOOUV Eva EWI:; wi] IIAouTwva x.a.

'AAAa xaL OWUI:; f.lu80ul:; xaL OTa JTaQaf.lU8La

EXEL ~ EJTTaOa f.lLa LOLaLTEQT] oT]f.laoLa. mow aJTO EJTTa ~ouva ~EL ~ XLovaTT] f-la~L f.l£ WUI:; Ema vaVOUI:;, Ema xaTOLxaXLa EXEL ~ xutotxo, ol f.lJTOTEI:; wi] JTaJTOUWWf.l£VOU yaTou OLavuouv aJTOmaOT] EJTTa f.lLALWV XTA.

To EJTTa oT]f.laLVEL EJTLOT]I:; TO aT£AELWW, OUVEJTml:; xaL T~V JTA~QT] QO~ rof XQOVOU, UOTEQa aJTO TOV aJTOLO f.lJTOQEL va JTQaYf-laTW8EL ~ EmOTQO<p~.

L£ 0X£OT] f-l£ T~V EmOTQO<p~ a 'IvMI:; JTQ£JTEL vc XaTaXT~OEL TOV O£ EJTTa EJTLJTEOa OLaXWQWf.l£VO OUQavo. To xaf.lT]AOTEQO EJTLJTEOO dvm TO EJTLJTE- 00 wi] "AyxVL, TO EJT0f.lEVO Elvm TO EJTLmOO wi] BaYLOi], UOTEQa wi] Bnooiivn, f.lETa wi] "IvoQa OT~ ouv£XELa wi] IIQaYLaJTaTL xaL TEALxa TEAELWVEL OTO EJTLmOO rof BQaXf.la. AUT a Ta E~L EJTLJTEoo JTEQLAaf.l~aVOVTm 0f.lWI:; orov Ta JTaVTa JTEQL~anOVTa E~OOf-lO OUQavo.

'R EJTTaOa OXETL~ETm ouxva xaL f-l£ T~V ELXOva Tf]1:; 1jJuxf] 1:;. "EWL, YLa vri ava<P£QOUf.lE Eva uovo JTaQaoELYf.la, ~ Emaoa Elvm a aQL8f.l01:; Tf]1:; JTaQ8£vou xaL aJTO TO <pml:; OLaJTEQaOf.l£VT]1:; 'A8T]val:;, JTOU EXJT~OT]OE aJTO T~V xE<paA~ rof ~LOI:; xaL Elvm aVWTEQT] Tf]1:; UAT]I:;. 'R 'A8T]va Elvm EJTLOT]I:; JTQOOTaTT]1:; Tf]1:; EJTE~EQyaoLal:; tou f-laAALOi] xaL Tf]1:; v<paVTLxf]1:; T£XVT]I:;, av xaL ~ u<paVOT] xa8' EaUT~ Elvm EVTayf.l£VT] OTLI:; f.lEYaAEI:; f.lT]TQLX£1:; 8EOTT]TEI:;, a<poi] f.l£ T~V

70 ~ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAlTH:i

H TETPAKTYI TQN IlY8ArOPEIQN _

71

XAWO'tLX~ xui [.lE 't~v vCPUVOT] oU[.l~oAl~E'tm ~ oQuO'tT]QLO'tT]'tU Tile; OXT][.lu'tl~ououe; xul uoorpostotOUOue; OUVa[.lEWe; 'tfje; <l>VOEWe;. rLa 't~V 'A8T]vu O[.lWe; OT][.lULVEL 'to aJto 't~v OOCPLU XU800T]YOV[.lEVO xul EJtUyO[.lEVO 8aQQoe; YLa [.lOQCPOJtOLT]OT].

'0 YEW[.lE'tQLXOe; OU[.l~OALO[.lOe; Jtov oUVUV'tU[.lE EOW, cpuLVE'tm vri uJtOOELXVVEL aVUAOYLXa JtQoe; 't~v E~EAL~T] aJto [.lLa 'tQLUOLX~ 'OAO'tT]'ta JtQoe; [.lLa uoocP~ xul JtQoe; EVUV XOO[.lLXO OLUXWQW[.lO, Jtov JtEQLAU[.l~aVEL [.lOQcpEe;. 'H VO[.lO'tEAElUX~ EJtLOQUOT] WU YEW[.lE'tQLXOU ulnou OU[.l~OALO~LOU cp8avEL aJto 'to [.lE[.lOVW[.lEVO xv't'tuQo [.lEXQL rov av8QwJto. L'tO oQYUVW[.lO E~W'tEQLxEvE'tm cov QU8[.lLO't~e; WU ouVOAOU, onv 'taOT] E~LOoQQom01']c; XUL OUO'tlWU'tLXOJtOLT]OT]e; 'tWV [.lEQWV 'tWV xu't'taQwv, 'tWV oQyavorv X'tA. "0'tL ~ OLUCPOQOJtOLT]~LEVT] oQyaVWOT] 'tOU [.lE[.lOVW[.lEVOU xu't'taQou oXT][.la'tl~EL ~OT] [.lLa OAO'tT]'tU, dvm EXCPQUOT] 'tfje; OT][.llouQylue; o't~v xu'tw'tEQT] ~U8[.lLOU 'tfje; ~wfje;. "Etoi ~ JtUQT]VlX~ YEVE'tLx~ ELvm [.lE ~E~mo'tT]'ta ~ EXCPQUOT] [.lLUe; OlEU8uvo[.lEVT]e; 'tEAEOAoylue;39, Jtov dvm 'to ~umxo XUQUX'tT]QLO'tLXO Xa8E oQYUVW[.lou. "000 mo JtQw'toyoVT] elvru ~ 'tjJUXLX~ ~u8[.llou, rooo JtEQLOOO'tEQO Elvm tuuriouevn [.lE ulno 'to £looe; JtQOXU80QLO[.lOU xul rooo JtEQWOO'tEQO XUQLuQXEL'tm aJto ulno.

JtUQU[.lEVEL'tO [.lEYUAV'tEQO [.lUO'tLXO, EOW O'tO y~ivo JtEOLO, acpou 0' ulnov ~ CPVOT] dOOVEL oro JtVEU[.lUnxo EJtLJtEOO. MJtOQEL O~[.lEQU va £lvm [.looU ~ aJto'tjJT] Jtwe; 0 av8QwJtoe; dvm EVU CtJtAO JtQO'LOV 'tfje; cpVOEWe;, aAAa ~ av'tLJtQoOWJtEUOT] [.lLUe; 'tEWLUe; aJto'tjJEWe; dvm Auv8uo[.lEVT]. '0 av8QwJtoe;, [.lE 'to OW[.lU WU, dvm [.lEV OUVOEOE[.lEVOe; [.lE 't~v ~WWOT] OCPULQU 'tWV Evo'tlx'twv, ana av~xEL OE EVu ano EJtlJtEOO, O'tO JtvEU[.lUnxo. 'H OUVELOT]OT] 'tOV OLOaaXEL vo oLuxQlvEl xul, oJtwe; avucpEQE'tm o't~v I'eVEaT], EJtAa0811 Xa't' eixovo xul xu8' ouolcoor] 'tOU 8EOU:

«Kai elstev 0 eEO~: "A~ x6.flwflEv aveQw:nov xai' elxovo: r7W1JV, xae' ouoioun» r7W1JV ... » (rEvEOlC:;, XEcp. a', 26)

«Kai e:noi'YJoEV 0 eEO~ TOV aveQw:nov XUT' elxova EUVTOV. KaT' elxova ecofj e:noi'YJoEV ainov ... »

'Ana xulo av8QwJtoe;, EhE 'to 8EAEL EhE 0XL, xuQLaQXELLm aJto 'tOY JtQoxa80QLO[.l0 WU. KL O[.lWe;

(I'eveotc, xerp, a', 27)

'0 av8QwJtoe; AOLJtOV yvwQl~El 'tL dvm KaA6 xul Kuxo, acpou xa'tExa 'to aJtoAuw. 'Ana XWQle; 't~v YVWOT] JtEQl ulnou rof aJtoAuwu, JtEQl 'tfje; xrrrnywyfje; 'tOU, 0 av8QwJtoe; w8ELLm aO'tU[.la'tT]'tu JtQoe; 't~v OLUOJt0Qa 'tfje; JtOAAUJtAO'tT]'tUe;. nu'tl EL[.lUO'tE OV'tO't1']'tEe; yqLU'tEe; Aa8T] xul EAAEL'tjJae;, XUL OUxva [.lOLa~OU[.lE [.lE xcrn Jtov dvm aJtov, JtOV OEV urto-

72

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPArTH2:

H TETPAKTYL TQN ITY8AfOPEIQN _

73

QEL vc ~QEL T~V JTaQOUOLa TOU, IlE E~aLQWT] XaJTOL- 101:; OJTaVLEI:; xaL <pEuyaAEEI:; OTLYIlEI:;.

OTOLXELWV OTOV XOOIlO Tmv qxnvousvorv. 'AJTO T~V EIlJTELQLa xaL aJTO T~V EJTLYVWOT] Tmv ouvallEWV atJTmv, xa8cOI:; xaL aJTO T~V OUVatOTT]Ta lOU va EVTax8EL 0' aUTEI:; TLI:; aOQata EmOQOUOEI:; ouvaIlELI:;, E~aQT<iTm ~ EUTUXLa TOU, ~ ~8LX~ lOU xaL ~ EAEu8EQLa lOU. naTL OJTWI:; a av8QwJTol:; ~EJTEQva T~V E~WTEQLX~ <pUOT] JTQaTlOVTal:; ouuqxovo. IlE TOV <pumxo VOIlO, ihm IlJTOQEL va xaTaOTEL Eva EVEQYO IlEAOI:; lOU JTvEullaTLxOU XOOIlOU ~cOVTal:; EJTLOT]I:; OE OUIl<pwvLa IlE lOUI:; £XEL LOXUOVTEI:; VOIlOUI:;. "OIlWI:; aUT~ ~ EVTa~T] lOU alOllLxou JTVEullatOI:; OE Eva aVcOTEQo Elvm, dvm OUVat~ 1l0VO IlE T~V 8EOT] Till:; «a'Xeoaarj~ f..d: WJrClVOTrjW» Till:; aJToxaAU1jJT]l:;, xaL lOU TO aJTmTEL T~V OLaQX~ JTQoOJTa8ELa Till:; 8EaOT]l:; JTQOI:; Ta EOW, OLXWI:; T~V IlETa<poQa EYW'CoTLxmv Em- 8ullLmv. KaL aUTO Mv dvm xa80Aou dlxoAo. 'AJTmTEL OXAT]Q~ EQyaoLa xaL llaAWTa xallLa rpoQa JTQoxaAEL xaL JTOVO. 'AAAa 1l0VO IlE T~V VLXT] lOU aVTLXELIlEVLXOU JTVEUllalOl:; EJTL lOU IlLXQoav8QcOmYOU 'EycO IlJTOQEL va aJToxTT]8EL aUTO JTOU ovouo.~OUIlE oorplu xaL aA~8ELa!

n' aUTO, XUQLa aJToowA~ lOU aV8QcOJTou <paLVETm JTcOl:; dvm va OT]IlLOUQY~OEL YLa TO aJToAuw EXELVT] T~V JTaQouoLa, JTOU OOT]YEL OT~V oQaOTT]QLOJTOLT]OT] Till:; OUVallEcOl:; lOU, OLa Till:; aJTOLal:; a av8QwJTol:; IlJTOQEL va YLVEL OT]IlLOUQYLXOI:; IlE T~V ayv~ EVVOLa, XL Elm vri xaTaOTEL Eva EJTEVEQYOV JTvEulla.

'OAOXAT]QEI:; XLALETT]QLOEI:; a av8QwJTol:; ~Tav a~O~8T]lOl:; aJTEVaVTL OTLI:; EmoQaOELI:; Tmv ouvallEurv Till:; <pUOEWI:;, YLatL Mv EYVcOQL~E oa<pml:; lOU I:; VoIlOUI:; lOUI:;. ME T~V YVcOOT] Tmv VOIlWV Till:; <pUOEWI:; xaL JTQOJTaVTOI:; JTQOXWQcOVTal:; ouuqxovo IlE aulOUI:;, a av8QwJTol:; lOUI:; XQT]mIlOJTOLT]OE xaL IlEXQL EvOI:; OT]IlELOU, EYLVE XUQLOI:; aUTmv. Ol OUVallELI:; Till:; <pUOEWI:;, JTOU JTQmTa XUQLaQXOUV EJTL lOU av8QcOJTOU, YLvovTm E~UJTT]QETT]TEI:; lOU. "ETm OLa<puAa~E a av8QwJTol:; T~V xUQLaQXLa lOU EJTL Till:; Yill:;.

"OIlWI:; dvm aUTO aQXETO; I1EV lmaQXEL xaL xaTL aAAo aVcOTEQo JTOU JTEQLIlEVEL TOV av8QwJTo; "OJTWI:; a JTaQooLXOI:; y~'CVOI:; av8QwJTol:; xUQLaQXEL EJTL Till:; Yill:;, ETOL JTQEJTEL a OUQaVLOI:; Il~ JTaQOOLXOI:; av8QwJTol:; va XUQLaQX~OEL OTOV ououvo. [LaTL £XEL lmaQXouv OUVaIlELI:;, Tmv aJTOLWV ~ EmOQouoa LOXUI:; dvm aTEAELWTa IlEyaAUTEQT] Till:; LOXUOI:; triiv

AUTO 010 orcoto OLa<pEQEL a OUYXQOVOI:; av8QwJTOI:; aJTO TOV av8QwJTo Till:; JTaQaOELmal:; xaTaOlaOT]I:; dvm ~ JTQOI:; Evav OTOXO xaTEu8uvOIlEVT] xaL aJTO £vav OXOJTO xa8oQWIlEVT] EVTaooouoa OXE1jJT]. I1QoUJT08WT] YL' aUT~ T~V EVTaooouoa OXE1jJT] dvm IlLa aVcOTEQT] Ta~T], JTOU lmaQXEL xaL OLOLXEL OAOV

74

________ H. CZOGALLA - rEP. nOYPAlTHI

TOV XOOI-tO. Furtt X00I-t0e:; Ol]l-taLVEL TaSl] xaL I-t0VO OE O,LL ~QLOXETaL EV TaSEL unooouv va avayvwQL- 080iJv ol xovovsc JtOV TO ()LEJtOllV. LTO Xaoe:; uaoQEL vu XaVEL xavde:; uovo ()LamOTwoELe:;, ana Mv lJJtaQXEL TLJtOTa nou va I-tJtOQEL va avayvwQLOEL. Movo OE O,LL ~QLOXETaL EV TaSEL aQXL~EL vri avaYVWQL~EL, aQXL~EL I-tLa EJtavacpvJtvlOl] Tfje:; lJJtEQ~anxfje:; ollvd()l]ol]e:; OTOV aVnXELI-tEVLXO XOOI-tO. KaL acpoiJ alno Olll-t~aLVEL I-tE TOV av8QwJto, alnoe:; dVaL Jtov aJtoxTu I-tE Ti]V ()LaQxi] ()LEVQllVOl] xaL ()wcpwttor] Tfje:; ollvd()l]oi]e:; TOll I-tLa OAO mo xa8aQi] 8Eaol] TOiJ XOOI-tOll, aJto Ti]V aJtoLa avaJtTvoOETaL I-tLa aQ8i] avayvwQlOl], aJto'tjJl] xaL xa80()i]Yl]0l].

'H JtQWTl] xui xaAvTEQl] avayvwQlOl] Jtov uaoQEL va XaVEL a av8QwJtoe:;, dVaL va aJtanax8EL aJto Ti]V EocpaAI-tEVl] JtEJtOL8l]0i] TOll Jtwe:; o,n XaVEL ~ Mv XaVEL ESaQTUTaL aJto TO OllVEL()l]TO 'Eyw TOll. AUTi] ~ EocpaAI-tEvl] JtEJtOLel]Ol] acpdAETaL OTO on, EXTOe:; aJto TO 'Eyw TOll, Mv YVWQL~EL TL Olll-t~aLVEL, Tl ELVaL ax0l-ta ~wvTavo, EVEQYl]nxo xal JtQo JtavToe:; aUTovouo OTO aOllvd()l]TO TOll. NOl-tl~EL Jtwe:; yVWQL~EL TOV Ea1JTO TOll JtAi]Qwe:; xal Jtwe:; TO 'Eyw TOll I-tJtOQEL va EJtEI-t~aLVEL xaL va aJtocpaoL~EL XaLa TO ooxoirv. IIQoXELTaL mQL EVOe:; I-tEyaAOll Aa80lle:;, ana YLa TOVe:; JtEQlOOOTEQOlle:; av8QwJtOlle:; cpalVETaL JtQay~LanXa a()LaVOl]TO Jtwe:; OTi]V EOWTEQLXi] TOlle:; JtEQLOXi] I-tJtOQoiJv va lJJtaQXOllV aUTOV0l-ta JtEQLEXO-

H TETPAKTYI TQN llY8ArOPEIQN _

75

uevc xaL Jtwe:; I-tJtOQEL va uJtaQXEL ~lLa ()QaOTl]QLornro , Jtov bEy dVaL Em8lll-tl]Ti] xaLJtOv ()EV £XELJtQOxAl]8EL aJto aUTOve:;. "Oucx aJto aUTi] Ti]V XaLaotuon avaJtTvOOETaL OAoe:; a JtOVoe:; roue, YLaTL TO vri ~EL xavde:; I-t0VO OTi]V JtEQLOQlOI-tEVl] JtEQLcpEQELa TOiJ 'Eyw dVaL ()lXWe:; vOl]l-ta xal OllVEJtWe:; EJtW()llVO.

'AJtEvavTLae:; ~ OllVEL()l]Ti] OllI-tI-tETOXi] OTi]V aJtEQLOQlOTl] ()l]I-tLOllQYLxi] ~wi] dVaL JtAi]Ql]e:; vonuoTOe:;, EJtEL()i] TOTE TO Xa8E n ()QaOTl]QLOJtOLELTaL 0XL aJto TO 'Eyw, ana aJto xan XaLa JtOAV avwTEQo TOll. ME I-tLa TETOLa OllVEL()l]TOJtOLl]Ol] I-tJtoQEL Xa8E av8QwJtoe:; vo VlWOEL TOV EallTo TOll Ta1JTOXQova mQLOQlOl-tEVO ana xaL aLwvLO, YLaLl YVWQL~ovTae:; Jtwe:; dVaL I-t0Va()Lxoe:; orov JtQoowmxo TOll ouv()llaOI-tO, YVWQL~EL TEALXa Jtwe:; dVaL mQLOQLOI-tEVOe:; ana Jtwe:; £XEL Ti]V ()llVaTOTl]Ta va OllVEL()l]TOJtOLi]OEL aUTO Jtov ()l]I-tLOVQYl]OE Ti]V JtEQLOQlOnXOTl]TO. TOll! 'H OllVEL()l]Ti] OllI-tI-tETOxi] OE aUTO TO umQX00I-tLXO Olll-t~aLVEL OTO 'tjJllXLXO EJtLm()O I-tE Ti]V aVTLAl]'tjJl] xal I-tE Ti]V OllVEL()l]TOJtOll]Ol] TOiJ 8doll omv8fjQa, TOiJ 'Ea1JToiJ!

'0 av8QwJtoe:; ~Tav JtaVTa ExXQEI-ti]e:; aVal-tWa OE ()VO JtOAOlle:;, TOV CPWTELVO xof.tov OXOTELVO, TOV xuM xaL TOV xoxo, TOV JtaQa()ELOO xal Ti]V xOAaOl]. IIi]YaLVE JtQoe:; Ti]V I-tla JtAEllQa, TOTE JtQoxaAoiJoE I-tLa rOll TaAaVTWOl] JtQoe:; Ti]V aVTl8ETl] JtAEllQa. "ETOL ~ TVXl] TOiJ av8QwJtoll cpaLVOTaV vo dVaL I-tLa

76

________ H. CZOGALLA . fEP. HOYPA1TH2:

bLaQX~e; TaAavTw(Jy] xai a [bLOe; Eva f.tJwAa,u £Qunto (JE ayvw(JT£e; b'llvafl£Le;. 'HQ£flia unfjQX£ flOVO YLa TOV av8Qwno nou dx£ ~Q£L TO flE(JOV rou, ono'll flnoQou(J£ vc dVaL aAoxAY]QWflEVOe; av8Qwnoe; oirrs bLa~oAOe; oirre aYY£AOe;, aAAa anAa av8Qwnoe;, nou (J'llflfl£TEXEL xai (Jwue; buo xoououc; A1JT~ ~ ava~~TY](JY] TOU ueoou dVaL flLa nQo(Jna8ELa nou bEV T£AWDVEL nOTE xai, (JE T£ALX11 Evvma, dVaL ano(JwA~ xai T£ALXOe; (Jxonoe; Tfje; ava~~TY](JY]e; TOU 8£Ou. To flE(JOV aUTO dVaL a TonOe; EX£LVOe;, ano TOV orrolo TO 8£LO anOXaAUJtT£TaL ~ bLaT'llJtLOV£TaL OTO 'Euirto. 'AnELxovl~EL T~V (JnYfl~ Tfje; ~Q£fllae;, xaTa T~V orcoto a 8£Loe; (JJtLv8fjQae; flnOQ£L v« ylVEL aVTLAY]JtTOe; OTOV XaT£Qya(JflEVO xai E~OflaA'll(JflEVO xa8QEnTY] Tfje; 'IjJ'llxfje;·

~TO (Jy]fl£LO aUTO ae; onueuooouue, on un' aUT~ T~V Evvma TO xaxo bEV dVaL flLa E~aWflLX£'llflEVY] aQX~, aAAa flLa anOT'llxia Tfje; aQflovlae;, flLa flELW(JY] Tfje; L£QaQxiae; Tfje; Ta~£We;, flLa 8Qau(Jy] Tfje; unuYXETae; (JT~V 6QX~OTQa TWV (JCPaLQWV WU av8QwJtLVO'll dVaL xai TWV av8QwJtLvwv EJtLbQa(J£wv. AUTO (Jy]flaivEL, nwe; nQEnEL naVTa vc nQo(Jna- 80Ufl£ YLa T~V EnLT£'ll~Y] Tfje; (J'llV8E(J£We;, nou ~Qi(JX£TaL OTO flE(JOV £x£lvo'll WU EV£QYy]TLXOU EJtLnEbo'll WU dVaL, flE bLXOUe; rou axofla (JX£bov ayvwcrouc vououc, ano TO orrolo flnoQ£L vu y£vvY]8£L ~ dQ~vY].

H TETPAKTYL TQN fIY8ArOPEIQN _

77

"OAa aUTa anoxaAUnTOVTaL OT~V £~bOfly] bLaiQWY].

"Av 8£wQ~(J0'llfl£ TO TQiywvo ouv (JUfl~OAO TOU bY]flLO'llQyY]8EVTOe; flLXQOXO(JflLXOU av8Qwno'll, avayvwQi~O'llfl£ ElJXOAa T~V avaJtT'll~Y] ano T~V XOQ'llCP~ WU TQLYWVO'll (JE flla bLnA~ CPU(Jy] xai (JE flia EJtTanA~ (Juv8wy]. "Av aAAa~O'llfl£ T~V xaT£u8'llv(JY] Tfje; naQaT~QY](J~e; flae; xai bOUfl£ ano T~V unoTELVO'll(Ja nQoe; T~V XOQ'llCP~ TOU TQLYWVO'll, avayvwQi~o'llfl£ flLa aAOEva JtLO (JT£V~ bLa~a8flWy], ~ anoia T£AHWVEL (JE Eva OTa buo bLaxwQwflEVO TQiyWVO. "Av naQaTy]Q~(JO'llfl£ TWQa T~V navw (JT~V UnOTELVO'll(Ja ~a(Jl(JflEvY] ~a8fliba orrv T~V Eyw·(x~ (J'llVELby](Jy] flE Ta nOAAa flLxQa EYw TY]e;, nou unobY]AWVO'llV T~V bLa(JnoQa (JT~V nOAAanAoTy]Ta ~ Eni(JY]e; T~V ~E~Y]AY] ~w~, xa8i(JTaTaL aAocpav£Qo OTL a av8Qwnoe; flnoQ£L va ~Q£L TO flE(JOV rou flOVo av TO avmYfla TOU EXXQ£flOUe; flLXQaivEL bLaQxwe;. ME aHa AOYLa, flE flLa bLaQx~ EAaxwwnoiY](JY] wu EYW"(JflOU rou, nou (JY]flaivEL T~V E~acpavtor] TWV nOAAwv flLXQWV EYW, bLaVUEL a av8Qwnoe; EJtTa ~a8flib£e; uetouokoonc, bLa Tfje; anolae; (JTabLaxa ~£n£Qva T~V VOfloT£A£Lax~ (JXE(Jy] xal ouvbWY] flE TO flLXQOXO(JflLXO EYW rou, blboVTae; tou T~V b'llvaTOTy]Ta va (J'llvanocpa(Ji~EL YLa T~V nOQELa rou nQoe; TOV T£ALXO oxorco.

78

________ H. CZOGALLA - rEP. HOYPArTHI

El-1cpaVt~EtaL xaL ~ 'tEAOAOYLa, ~ £A~11 aJtoI-1JtQo(J'ta. Kat 1-10AL~ £l(JEA8EL xaVEt~ (J't~v oM 'tii~ JtQaYl-1a'tW(JY]~, bEy vJtaQXEL ma Xal-11-1La Jtau(Jy], £W~ cho'll xaJto'tE aJtoxaA'llcp8£L (JE l-1ii~ I-1La cpoQa 'to ALWVLO Jtou 'ta'll't0XQova dVaL ~ ()L£L(J()'ll(Jy] rof ALWVLO'll orov XQovo. "Ozto»; ol I-1EI-1'lly]I-1EVOL 'tWV JtaQa()omaxwv 1-1'llY]'tLXWV TaYl-1a'twv, orouc OJtOLO'll~ JtQaYl-1a'twvE'taL -xat I-1JtOQ£L va JtQanta'twv£'taL JtaV'ta Ex VEO'll- ~ ()L£L(J()'ll(Jy] WU ALWVLO'll, xa8t(J'tav'taL 'to EJtLX£V'tQO, Ihm, xat acpou EI-1JtoQwav va xuorpoQ~(JO'llV 'to ALWVLO, xa8t(J'tav'taL ol t()LOL aLWVLOL, Y£UOV'taL ol t()LOL 't~V a8ava(JLa!

na vo xa'ta(J't£L ()'llva't~ ~ YEVVY](JY] rou ALWVLou JtQEJtEL 0 av8QwJto~ vc ~a()t(JEL £vav E~ £ma ~a8I-1t()wv ouvurrduevo ()Q0I-10, Jtou cpaLv£'taL v« EI-1Jt£QLEXEtaL XW()LXOJtOLy]I-1EVO~ cro 'tQLyWVO. Ol ~a8I-1L()£~ alJ'tE~ elvcu ~ ~E~11AY] ~w~40, 'to (J'ta()LO wu Nsoqnrrou xat ol 51-1'llY]nxE~ ~a8I-1t()£~ rof Tlu- 8ayoQ£LO'll TaYl-1aw~ xat 'tfi~ Il'll8ayoQ£to'll IlaQaM(J£w~. Kat 'tt Jt£QL£QYY] (JUl-1mw(Jy] ! Tu 'tQLa cro ox'tw ()LaLQ£I-1EVa 't£'tQaywva (eix. 12) Jtou EX0'llV 'to (JE xa'ta(J'ta(Jy] ~Q£l-1ta~ £VQL(JX0I-1£VO I-1Eoov rour; m~v ~xoJtaQaywyo YQal-1l-1~ 41, El-1cpaVt~OV'taL I-10VO aJto 'to (J'ta()LO wu Neoqnrrou. !lEv dVaL I-1La wQata JtaQ0I-10tW(J11 O'tL 0 EJtL 'tfi~ Mou JtQo~ 'ta E(Jw dJQL(JXOI-1£VO~ Nsoqnrroc, (J'llV()£()£I-1EVO~ I-1E 't~v JtQw'ty] MUY](JY], Aal-1~aVEL 't~v yvw(Jy] Jt£-

H TETPAKTYI TQN llY8ArOPEIQN _

79

QL 'tii~ a8ava'ty]; oV'to'tY]'ta~ rou xaL on (J't~v asQaL'tEQW JtoQ£La, ()La I-1E(JO'll 'tfi~ ()£u't£QY]; xaL 'tii~ 'tQL'ty]~ M'll~(J£w~, JtQO(J£YYL~EL oAoEva JtEQW(JO't£QO (J't~v ovtotrrr« rou, 0)(J't£ 't£ALxa ()La 'tfi~ 't£'taQ'ty]~ xaL 'tii~ JtEI-1Jt'ty]~ Munosoi; va VOLW(JEL xat vc ~LW(JEL 'to acp8Y]w xaL aLwvLO (JE alJ'tov;

H--7i'<:-+*~"" __ ctcoro NH')([HJtOlJ _--"''--'---''''---'--'''--'---'>OL....>.,......,.'--'---'''''--'---''<-__ _ BtB 11 j,11 (0))1

£lx.12

I'La 'to 'tEA£'ll'taLO 'tEtQaywvo (eix. 13) vJtaQXEL I-1La aX0l-1a Jt£QL£QYY] aQL81-1y]'tLx~ (JXE(Jy].

Tc xAa(Jl-1a'ta 'ta oJtoLa Jt£QLEXEL 'to 'tEtQaywvo au'to dVaL

1/2, 2/2, 2/1, 2/3, 3/3, 3/2, 3/4, 4/4, 4/3 'A8Qot~ov'ta~ 'ta xAa(Jl-1a'ta au'ta, ()Y]Aa()~ xavovtu; 'ta OI-1WV'lll-1a, Jtou (JY]l-1aLVEL va EX0'llV XOLVO JtaQovol-1a(J't~, 'to a8QOL(Jl-1a 'tou aQL81-1y]wu dVaL 117 xaL 'to a8QOL(Jl-1a 'tWV 'l'y]CPLWV wu aQL81-1ou auwu l-1ii~ ()L()EL rov aQL81-10 EvvEa.

80

_________ H. CZOGALLA - [EP. HOYPAITHI

To EvvEa ELVaL O[.lW£ 6 aQL8[.l0£ 'tfi£ 'tEAELOJWLll[.lEVll£ xaL nA~QOlJ£ 8Eao11£ WU 8ELolJ.

ME 't~v Em6Lw~l1 a1lLfi£ 'tfi£ 8Eaoll£ w£ EA~11£ ano [.lnQoo'ta, w£ 'tEALXOU EmOLWXO[.lEVOlJ oxoaou w£ 'tEAEOAoYLa£, 'tEAELWVOlJ[.lE 'to naQov nOvll[.la.

EL8E ol (iv8QwnOL vc aVLLAllCjJ80uv XanO'tE 't~v ano(J'toA~ WlJ£, nou EtVaL vo VOLWOOlJV nw£ ELVaL CjJOQEL£ xaL 'tQOCjJOM'tE£ ~wfi£ xaL CjJw'to£.

Tors 8a OlJ[.lf3EL au 'to nou [.la.£ AEVE ol ouo reAElJ'taLoL O'tLXOL 'tWV XQlJOWV 'Emov 'tWV I1lJ8ayoQELwv:

« ... fjv 0' dnOAEl1pac; oouu:

EC; aLeE(/ EAEV8EQOV EA81]C;, EaaEat d8civawc;,

8EOC; aJ.l/3Qowc;, OVXEU 8V1]TOC;».

o

(3

o

8

1. '0 'E(l[LU.l((WbITO; FlVC(l () blq.l'l]; t,U):: TO[' 'E(l[LOl' %0.1 T1'JC 'AqQoblTll; %((1 bq[lcJ,tFl Tilyibiou [,vc')C :T[lUJT((QXI%Ol' iJvTOC:, .:TOl; UL'I'El'l;JYFI l~V EW'T(') %Ul 1('( bl'o q,('/,U, bl'VCI[lfV() vcJ, uL'To'/ovqIO.:TOlfITCI.l, 'H OCCJTllTU uh1l :T01' ('{QXL%C( 11T(lV f'vu %Ul uovo :1Ql)O('J:TO cf,vb[l()'(l'vCJ, 2'XU)(li0011 «(Q','()TF[lU o{ (')1':0, of:

Y.ClI Chlh', :T01" (J)),ll/J)OI'[l.:t/, 11Oo l' WVCI. 'Ii voVTUI {I .:T1J~'11 %(xOi' ,/OVLPO:1'O(1)01];, LT1'Iv nUllO {o/.c!.TQE1'ETo (I 'Aq:Q()blTI] ~ :TO\' llTUI' C([L(fOTE(l(')qt'j,oc: %0.1. blE%QlvFTO o{ o co ()FllTljTEC, TIl\'

'AqQobITl] %((1 Tell' 'Aq.Qc1()[1(), LI'(6, - 0

OtTO::

TFT[lCI'(lJJV('; !,illLvfC: OTlV.F::, ol (nOIE:: OF 6polcu[lCi. %Fq.u),)l; r o i: 'E[l[IOl' ;CUt ~'%uj,()i:'VTO

'ETOl o 'Aq.[l(SbITOC [IETOI'O!ICI0011 'E(lWI.-

lfQOc)LTOC, 'H IH'[lf)O! .. I%ll ~'I'VOiU 10[' OTt::: %OO!IO'/ovif'; Cii.c')v T(')V i,OOJI' LTIJV

OlITOt" 11

TOO()

84

________ H. CZOGALLA - [EP. HOYPAlTHI

H TETPAKTYL: TQN TIY8ArOPEIQN _

85

AEL va naQax8EI xaL aUf,l~oALSE"CaL f,lE T~V OTLYf,l~ EVTOI:; xuxAou 0 . "OJ[(UI:; uvacpEQETaL OTO ~L~Alo TOU lEQ. LTOUQah1'] «'EAEVO[VUJ. MV0T17QUJ.» (ExboOEll:; Bi~Al08~x1'] TOU Pooou, 'A8~va 1994, oEA. 126) ~ ESWTEQLX~ nAEuQa TWV 'EOWTEQLXWV IIQonuAalwv TOU 'IEQou Tfjl:;'EAEuoLval:;, ~Tav bLaXOOf,l1']f,lEV1'] f,lE ~LLa TQLYWVlX~ [.lETWn1'] Enl Tfjl:; <'moLal:; UJlElxovlsETO a xuXAOI:; [.lE T~V OTLY[.l~ OTO XEVTQO TOU. ElvaL M YVWOTO OTL a LblOI:; oU[.l~oAwf,lOI:;, b1']Aab~ a XUXAOI:; [.lE T~V OTlY[.l~ OTO XEVTQO TOU, tOXUEL xaL YLa TOV "HALO. 'AAAa xal OT~ oUYXQov1'] EJtLOT~[.l1'] Tfjl:; lUVaLXOAOylal:;, ~ Lbla UnElXOVL01'] OU[.l~oAlSEL TO YOVlf,lOnOL1'][.lEVO waQLO. 'H EOWTEQlX~ naQaboo1'] blbaoxEl, on Ta buo cpuAa ~Tav uQXlxa EVW[.lEva xal EXWQL081']oav UQyoTEQa. AtJTO JlEQLnou E[.lcpaLVETaL xaL OT~V IIaAaLa L1La8~x1'] TWV Xournrrvdiv [.lE T~V b1'][.llouQyLa Tfjl:; Evac:; uno T~V nAEuQa wu 'Abaf,l. Krrtri T~V naQaboo1'] TWV TaAf,loubwTwv, a 'Aba~l uQXlxa EnAa081'] [.laSL [.lE T~V AlAL8, ~ anoLa ~taV OUYXEXOAA1'][.lEV1'] ~tasl TOU oTa VWTa. 'AQyoTEQa xal uOTEQa uno EQlba ExWQL081']oav xaL EJlElb~ ~ AlAL8 EAaTQEuoE TOV L1la~oAo EnAa081'] ~ Eva. LE naQO[.lOla naQaboo1'] uvaCPEQETaL xaL a f,lu801:; wu uvbQoyuvou OTO LU[.lnOOlO wu IIAaTWVOI:;. Ol 'AAX1']f,lloTEI:; naQEAa~av T11v tMa TaU 'EQ[.lacpQoblTOU xaL b1']f,llOUQY1']oav nOAAEI:; naQaOTaOELI:; [.lE TO QVO[.la TOU 'Avooovuvo'o 11 PE[.lJtLI:; (Rebis ~ L11nQaY[.la) OUf,l~OALsovTal:; ETOl T~V UAX1']f,llx~ OUSEUS1'] Tfjl:; UQQEVOI:; [.lETa Tfjl:; 8~AELal:; OUOLal:;

(TOU 8clou f,lETa WU vbQaQyuQou), nou vrvorcv xcTa ~ [.lETa T~V cpao1'] Tfjl:; unoOtaS1']1:; xal TO oW[.la xu- 8l0TaTO uvbQoyuvo. '0 OQOI:; aUTOI:; 01'][.laLVEl T~V aQ[.lOVlX~ xaL naQaAA1']A1'] uvamus1'] Tfjl:; UVbQlXfjl:; 8E- 1..1101']1:; xaL nQww~ouALal:; xaL Tfjl:; 8~AELal:; EUaL081']alaI:; xal blaL081']TlXOT1']tal:; Yla T~V UnOTEAW1'] EvOI:; nA~Qoul:; xal TEAELOU [.lu1']TLXWI:; EsmjJW[.lEvOU uv8Qwrtou.

2. H AES11 XaxaM ElVaL E~Qa'(x~ xal o1'][.laLVEL blbaoxaALa. LT~V Qa~~LVLx~ yAwooa, Elvm TO [.lEQOI:; Tfjl:; touba'(xfjl:; naQaboo1']l:;, nou uvacpEQEtal OTLI:; tOTOQlXEI:; xaL 8Q1']OXEUTlXo1']8lXEI:; naQaOTaOElI:;, nou uvamux81']oav uno T~V EnESEQyaoLa TWV tOTOQlXWV xaL 8Q1']0XEUTLX01']8lXWV TE[.laxLWV Tfjl:; lQacpfjl:;.

3. TETQaYQa[.l[.law 6VO[.laSEml TO uno TEooaQa YQaf,l[.lam tEQO QVO[.la rof 8EOu OTOUe; 'E~QaLOUI:; xal TO QVO[.la I N R I OTOUe; Xototurvouc. To, 4 YQa[.lf,laTa WU TETQaYQaf,l[.lmou OT~V E~Qa'(x~ YQacp~ ElVaL Ta 'lwb - XE - Bucu - XE nou YEvlxa bla~asoVTm ouv 'IExw~a. 'H naAma UA1']8lv~ nQocpoQa TOU TETQaYQa[.lf,lawu, uv vnfjQXE nOTE, Mv ElVaL YVWOT~. Ol 'E~QaIOl 8EWQOUV TO TETQaYQa[.l[.laTO TOOO tEQO, WOTE bEY TO nQocpEQoUV nOTE xaL Yl' aUTO TO EXOUV uVTlXmaOT~OEL [.lE TO QVO[.la 'Abwva'( nou o1'][.lalvEL «KVQLOC;». LWUI:; XQlOTLaVOUI:; bla~aSETaL WI:; 'IEXw~a, [.lla nQocpoQa nou do~yaYE a <pQayxwxavoe; Galatin. To TETQaYQaf,l[.law oUf,l~oAlSEl T~V unELQ1']

86

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPA'iTHI

'Agx~, ltOU 8EwgEL-raL oriv X'UXAlXOe; Cl'Uva~UO[.lOe;. ME Ta E~ga'(xa yga[.l[.laTa 11 1 11" 11 [.lE Ta AanVLxa I.E.V.E. xal l.H.V.H. ~glOXETaL TO TETgayga[.l[.laTo OLO xEvTgo WU lEgou TgLYWVO'U ltOAAWV xgLOnavLxwv xa8EClgLxwv Nndrv, aAAa xal OT~V 'AVaTOA~ TWV 'EAE'U8EgoTExToVLXWV LTOWv.

4. MavTaAa O1:a ocvoxornxo. OlWalvEL XUXAOe;.

IIgoXELTaL YLa YEW[.lETgLxa E~l~A~[.laTa altOTEAOU[.lEva alto XUXAO, TETgaltAE'Uga ~ ouvOW1'] aihwv TWV Mo xal Xg1']Ol[.lEUO'UV we; ~0~81'][.la YLa ClLaAOyLO~lO, ClLa WU oaoto» ltgEltEL vri ltagloTaVTaL 6gLO[.lEVEe; ltVE'U[.lanXEe; 0xEOELe;. To MaVTaAa clVaL ltOAU ClLaClEClO[.lEVO OTOV ~o'UMLOnxo 8g1']OXE'UTLXO xwgo. LT~v ~U01'] TO MaVTaAa altEXT1']OE [.lcyaA1'] ltgO~OA~ OT~V 'IjJ'UXavaA'U01'] alto TOV 'IjJ'UxoA6yo c. G. lung, oov [.lEOO YLa T~V O'UVELCl1']Wltol1']o1'] ao'UvElCl1']TWV ClLaClLxaoLwv.

5. IIgoXELTaL YLa TOV agL8[.l0 TWV TEooagwv OVTWV TWV ltagLOTa[.lEVWV OLOV 8El0 8govo, Cl1']AaCl~ wu av8gwlto'U, TOU AEOVWe;, rof [.lOOxo'U xal rof aEwi} (~AEltE 'IEl;,ExL~A xsrp. a', 5 xal 'AltOXaA'U'ljJ1'] xerp. Cl',6-7).

6. Aty'Ultnax~ 8EOT1']Ta. "Evuc 0XETlXOe; [.li}80e; acp1']YElTaL, on 6 ew8 Exlt~Cl1']OE alto T~V XEcpaA~ wu LEe, oTav 6 TEAE'UTaloe; XaTamE xma Aa80e; TO OltEg[.la rof "Qgo'U. To XOO[.lLXO 1)Jt0~a8go ltOU lmovoElTaL [.l' mlT~ T~V ltEgLygacp~ wu [.lu80'U, TO avuA~cp81']XE

H TETPAKTYI HlN TIY8ArOPEIQN _

87

og8a 6 aty'UltnOAoyoe; Bonnet: « ME rryv 01!V(1fJ-1] roi! (Jwi! toi) cpwr6r; nQoj36).),El 0 nAryQ1]r; oEA1]vlax6r; OLoxoi; EX t oii L:i:8, EX rifr; ovv6pc'wr; toi) oxotouc», 'H 0XE01'] wi) ew8 [.lE T~V LEA~v1'] TOV Xa8LOTa «KVQlO roD XQ6vov» xal «1JnOAoywT17 rwv Erwv». '0 ewo xagaxT1']gil;,ETaL EltlO1']e; xal oriv YAwooa xal xagClla rof PE. Lav ltgooTaT1']e; TOU "OOlgL ylVETat EltlOlle; ~01']Ooe; TWV VEXgWV, ltOU 6()~YllOE OL~V Tauno~ W'U ~lE TOV 'Eg[.lil Tile; 'EU1']VLXile; IIagaClOO1']e;.

7. '0 8EOe; <l>8a ~Tav [.lEyae; 8EOe; WU aty'Unuaxof ltaV8Eo'U, ltOALoi}xoe; Tile; ME[.lcpLClOe;, OltO'U 8EWgElw 6 agxmoTawe; TWV 8EWV xal ExaAELTO «narryQ rwv tcJxvQwv xaxeoorv, narryQ rifr; nQwr1]r; YVWOEWr;, 01]fJ-lOvQy6r; roD W01J roi! ryAlOV xal toii W01J rifr; OEAryV1]r;, 01]fJ-lOvQy6r; EavroD», ouvsvcovovrcc EVToe; W'U T~V ()V1:oT1']Ta TOU Noiiv (0'IjJ1'] Tile; uggEvae; agxile;) xal Tile; N aO'UVET (0'1)1'] Tile; 8~AELae; agxile;). IIaglotrrro [.lE avOgwmv1'] [.logcp~, ~lE OW~La [.lo'U[.llae; xal xaA'U~l[.la 0CPLXTO, [.lE xEcpaA~ xwgle; xoounucct«. To oxilmgo TO'U ~Tav [.lla ouv8w1'] Tile; OT~A1']e; NUEVT (OU[.l~OAO Cl'Uva[.lEWe;) xal wu Ouae; (OU[.l~OAO vyElae; xal ctJT'Uxlae;). LT~V ltEgloClO TWV It'Uga[.llClwv EeEWgElw we; 6 ~1'][.llO'Ugyoe; [.lE ogyava Cl1Wlo'Ugylae; T~V xagClLa xal T~V yAwooa. ME T~V Cluva[.l1'] rof A6yo'U Cl1'][.lLOugy1']OE TOV xoouo. LE xa8E XTUltO Tile; xagClLae; xal OE xa8E cp80yyo altOXaAUrtTETaL AOLltOV ~ Cl1'][.lLO'UgYLX~ ClUVa[.l1'] rof Geou,

88

________ H. CZOGALLA . fEP. HOYPAlTH2:

8. '0 Biovof (OaVOXQLTLXa Vish = l'lLmtEQVW, I'ILELOOUOl) Elvm 'to OEll1:EQO JtQOOOlJtO 'tfj£ lvoouIOTLxfje; TQL~ovQ'tl] (TQwoLxo'tl]'tae;) Jtov CXJt01:EAEL'tm aJto 'tOV BQaX~a, rov Btovoii xut tov Ll~a. Kut« 't~v Plyx - BEoa a Biovof Mv Elvm OEO'tl]W, ana £XO~AOlOl] 'tfje; ~ALaxfj£ £vEQYELa£. '0 Biovof ElXE 8 xure~aOELe; we; lXOV£, w£ XEAwva, we; aYQLoXOLQO£, w£ a.VOQOlJtOe; - AEOlV, we; vuvoc, we; Pa~a (~QOla£ wii 'Ivoouiouou), w£ BovMae; xal we; Kotovo, Etvm a JtAEOV qJLAaVOQOlJtO£ 'twv OEWV rof lVOLxoii JtavOEou. "OJt01:E XaJtOLa qJUOLX~ n ~OLX~ a'tasla OLmaQaOOEL rov XOO~o, xa'tEQXEwL O't~v yfj El'tE we; a.VOQOlJtO£, El'tE we; a.nl] UJtEQqJUOLX~ ovtorrrt«.

9. '0 Ll~a Elvm 11 JtQooOlJtoJtoll]ol] 'tfj£ 'tQl'tl]£ 01!JEOl£ 'tfje; lVOLXfj£ TQLaoa£, 'tau't0XQova Ol]~LOUQyoe; xal xmao'tQoqJEa£. LU~~OAl~EL 't~v oLaoLxaola 'tfje; aEVaOU ~E'ta~oQqJwoEOl£, aJto 't~v aJtola Jtl]ya~EL ~ ~Ol~.

10. <Pov - Xi n TaI - Xrio - <Pov - Xl- TOE. MUOLxoe; ~aOLAla£ 'tfje; Kivu; nou, xma 't~v JtaQaoool], E~l]OE JtEQl'to 3659 n.X .. eEOlQEl'tm a £XJtOAL'tW't~e; xala JtQw'toe; mJcOXQa'tOlQae; 'tfje; Klvae;. LV~qJOlva ~E 't~v JtaQaOOOl] ElXE ow~a oQaxovw xal xEqJaA~ ruuQOu. 'AVEXaAU1!JE 'to JtiiQ xal £sE~aOE croix avOQwJtOU£ 't11v YEOlQyla, 't~v ~E'tanouQyla, 't~v aO'tQovo~la, 'to £~JtOQLO, 't~v YQaqJ~, 'to ~~EQoA6yLO, 'tle; OuolE£ JtQo£ 'tL~~ 'twv JtVEU~a'tOlV rof oUQavoii xal'tfj£

H TETPAKTYL TQN llY8ArOPEIRN _

89

yfje; xal JtAfjOO£ a.nOlV xawx't~oEOlV wii avOQOlJtlYOU JtvEv~a'to£.

11. LV~qJOlva ~E 't~v OEla oLoaoxaAla 'tfj£ 'EououJtOAl]e;, JtQlv aJto 't~v ol]~LouQyla wii xoouou XU~EQvououv OX'tLO Owl. I1QoxEL'tm YLa 'tl£ JtQOOOlJtOJtOLl]~EVE£ JtQOl'taQXLxE£ OUVa~Ete; rof xaou£ xal Elvm ol OEO'tl]'tE£ N oirv xal N uouvet, ~ ov ~uyo£ WU, Jtov OU~~oAl~ouv 'to JtQOl'taQXLxo "YOOlQ, Xof xal Xuouvet Jtov ou~~oAl~ouv 't~v alOlvLo'tl]W wii XWQou, Koiix xal Knouvet, 'to cxoroc, 'Aucuv xal 'Aucouvsr, Jtov ou~~oAl~ouv 'to aOQa1:o. 'Q£ OUVa~EL£ av~xouoE£ o't~v JtQOl'taQXlx~ aQX~, EAa~av ~oQqJ~ XOOVLOlV ~wOlV. Oi a.QQEVEe; OEO'tl]'tE£ 't~v ~oQqJ~ ~mQaXOlV xal ol O~AELE£ 't~v ~oQqJ~ OqJEOlV. Krquri qJoQa aU'tEe; oi ox'tw OEO'tl]'tE£ Etxovl~ov'tm ouv JtlOl]XOL Jtov XaLQEwiiv rov aVa1:EAAOna ~ALO, Jtov £VVOEl OU~~OALXa't~V ol]~LouQyla 'toii XOO~OU. 'H 'Oyooa£ dXE OUTLXa 'twv el]~wv, OLOV ~lXQO Nuo rof MEVTLVE't Xuuaou, Evav Aa1:QEunxo XWQo.

12. 'H 'AOaQ~a - Beo« dvm Eva aJto'ta tEQa xeluevc 'twv 'I vowv , 'tle; BEOE£, xal JtEQlEXEl ounoy~ ~ayLxwv U~VOlV.

13. 'H OqJl]VOELO~£ YQaqJ~ dvm aQXm01:a'tl] aJto 'tl£ YVOlO'tE£ OUna~Lx~ YQaqJ~ xal JtfjQE 't~v ovoucola 'tl]e; aJto 'tl£ ~LXQE£ OqJfjVE£, Jtov XmaAAl]Aa ouvoua~o~EVEe; aJt01:EAOiioav OV~JtAEY~a EXOV 't~v asla

90

________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITHI

~lae; ouAAa~ile;. 'H YQmp~ av't~ ECPEUQEOll ano LOVe; xa'tOLXOUe; 'tile; N. Ba~UAOlvlae;, LOVe; LOU~EQlOUe;, xal EAa~E 'to 0CP11VOElOEe; oxil~u yLa'tl Hi o'tOlXEla 'tlle; OEV ExaQct(JoovLO mivOl OE ~l1Qa VAll ~E xanOlo o~v oQYuVO, aAAa am'tUnOUVLO rtovcn OE ~uAaxo nllAo ~E EVu xaAci~lvo EQyaAElo, 'to oaoto EOXll~ausE ~lXQEe; ~aOElEe; YQU~~Ee; 'tQlYOlVlXile; LO~ile; xut« 'to ~aOoe; LOUe; nov a~olasav ~E ocpilVEe;. To ovo'tll~a av'to ~E'tEM- 011 YQ~yoQa rrtrrv ' Aoouolo, rrtnv 'Aouevio, O't~v Mnola, o't~v Loumav~ IIEQola, oro 'EAci~ xal Cll~QXll0E ~EXQl 'tWV nQQnOlV XQLOuavlxwv XQOVOlV.

14. fv(ome; f\ fVOlO'tlXLO~Oe; ovo~asE'tm ~la CPlAOOOCPlX~ xul OQll0XEU'tlX~ xivnor] nov EVEcpuvloOll Alyo nQlv rov XQLO'tlUVLO~O, dOEClUOE 0' av'tov we; XQlO'tlaVlX~ aLQEOll, f\x~aoE xa'ta rov 20 xal 30 aLwva xul CllE'tllQ~Ol1 ~EXQl tov 60 aLwva. 'H nQoXQLOuUVlX~ Tvdion nQoilAOE ano 't~v aVa~l~11 tOEWV OEOAOYlXWV, xOO~OYOVlXWV xal aVOQOlnOAOYlXWV 'tWV IIEQOWV, 'tWV XaAClulOlv xal 'tile; VEOnAaLOlVlXile; CPlAooocplue;. 'Arto LOVe; 'Eoouiouc xal ano rov VEOnAu'tOlvlXO <t>lAOlVU rov 'IOUClULO ou~nEQlEA~cpOlloav O't~v fvwoll LClEEe; xal OEOlQlEe; ano rov 'IouCla·(o~o. To YVOlO'tlXO ovO'tll~a ~wv lxavo Yla nOAAEe; rtuQUAAaYEe;, EWl WO'tE va nQEnEl va ylvE'tm CllaxQLOll ~E'ta~v 'tile; oUQLaXile;, 'tile; EAAllVLOuxile; xal 'tile; XUOOAlXlsououe; fvWOlle;. 'H oUQlax~ aVUnQOOOlnEVE'tal ano r.ov K~QlVeO, rov LaLOVQVlVO xal rou;

H TETPAKTYI TQN nYGArOPEIQN _

91

'0 CPL'tEe;, ~ EAAllVLO'tlX1l ano 'tOV BaoElAlClll xal 'tOV OvaAEV'tlvo xal ~ XUOOAlxlsouoa ano 'tOV Mccxto» va, ano 'to ~l~Alo «Iliotu; 'X0CPlW> xal ano 'tOV BUQ~110avo. 'OQlO~EVEe; OVYXQOVEe; OQYUVWOEle; nov nQEO~EVOUV nwe; Elvm YVOlOUXEe; CllU'tElvonm, em ~ Bi~AOe; a~lAEl Yla 't~V Tveron, onOle; n.x. o to xu'ta Aouxdv EvaYYEAlo (xerp, 11,52) anou aVaCPEQE'tm: «01Jal eli; fode; rove; vouixouc, ouju acp'Y/QEoau r6 XAElOlOV rife; YVWOEWe;. 'XEle; Mv ElorjAfJEu xai U)1Je; EloEQX0f-lEVOVe; EWW oioca:e » .

15. IIE'tQou, EmoLOA~ xaeOAlX~ ClEU'tEQU, xsrp. ~', 5.

16. ME rov aQlO~O 8 EVvoouv'tm ol N WE, L~~, Xa~ xal ftUCPE't, ~asl ~E 'tie; ousvyoue; LOUe;.

17. T« aQXmo'taLa tEQa ~l~Ala 'tWV 'IVClWV, ouv'taxOEv'ta ~E'ta~v 'tOU 1500 -1000 nQo XQLOWU, ano'tEAouv'tm ano 't~v PLYX - BEClU, nov Elvm ~ XUQLOle; BECla mQlExouoa v~voue;, ano 't~v ftaYlovQ - BECla nov mQlEXEl nEsa f\ E~~E'tQU 'tEAEwuQYlxa xelusvn ano 't~v La~a - BECla, nov Elvm ~l~Alo 1jJUA~WV xal nQooEuxWV xa[ xma 'to nAELoLOv ovVo1jJle; 'tWV nQwrorv xal ano 't~v 'AeaQ~a - BECla, nov Elvm OUAAoY11 ~aYlxwv V~VOlV.

18. L'tOV BouMLO~O ~ Moe; Yla 't~v UQoll 'tOU xuxou, 'tile; Cluo'tuxlae; xul 'tOU naeoue; Elvm ox'tanAil xal nEQlAa~~aVEl 'ta E~ile; o'taClw: 1) oQOo ~AE~~a 2) CllaxQLOll 'tile; aA~OElae; ano 'to 1jJEuCloe; 3) oQO~ av'tlAll-

92

_________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITH2:

H TETPAKTY2: TQN llY8AfOPEIQN _

93

19. '0 IIaT(ivt:~aAl (JtEQLJWlJ xata to 200 n.X) (Juvtaxtll~ nDV noyxa - IovtQa~, bllAab~ tiDv ~01l- 81ltLxGJV XEll.l!?v(J)v YLa t~V uno(Jt~QL~ll tii~ nQO<:poQLxii~ bLba(JxaA[a~, bLatQEL to ouo tnu« tOU (Jt[~ E~ii~ ~a8[l[bE~: 1) YEVlX~ ~(hx~ xaOaQ(Jll~ xaL ay(J)y~ 2) autoay(J)y~ 3) oQO~ ota(Jll tOU (Jw[lato~ 4) a(Jxll(Jll tii~ avanvoii~ 5) xaALvaywYll(Jll rorv aLo8~oE(J)V 6) (JUYXEVtQ(J)0ll 7) ~V8LOll 8) trnrnon,

naQ. 26 : Kai TOTE YVflv(J)8Eie; dno TWV Tije; aouoviae; EVEQY1]WiTWV yiveta: Eni T1jv 6y6oaTVO}V qJ1JalV T~V loiav 6vvafllv ExwV 'Xui VflVEl ovv toit; ovm U)V nateoo, L:vyxaiQovOl M ol itaoovtec; Tij TOlJWV itaooooia, xai oflolw8Eie; toit; ovvoi)mv a'XOlJEl xai uvwv 6vvaflEwv lJnEQ T~V 6y6oan'X~v qJ1JalV cpwvij tiVl ij6Eia vflvOVOWV TOV Oeo». Kai tote Ta!;El aVEQXoVTm nQ()e; TOV xaieoo, «al cunoi de; 6vvaflEle; {;avtoi»; naQa6l6()a(Jl, xai 6vvaflEle; YEVOflEVOl EV 8EW yi-

'4J1l tii~ aA~8Ela~ 4) oQ80 AOYO 5) oQ8~ nQa~1l6) oQ80 tQono ~(J)ii~ 7) 6Q[l~ YLa nA~Qll anOAVtQ(J)(Jll 8) oQ80 ~U8LO[l0 tii~ ouvetonon; (Jtl~ aLwvLE~ aA~8ELE~.

VOVTal.

20. Ita 'EQ[llltLxa Keiuevc nov bLa[loQcpw81l(Jav Ot~V aQxaLa Atyumo ano tOV 40 [lEXQL tOV 10 alwva nQo XQLOtoU xal anoblbovtat (JtOV 'EQ[lii tOV TQL(J[lEyLOtO, (JtOV Aoyo A', nov EXEl tOV titAO «IIOL[lavbQll~», avacpEQoVtat ta E~ii~ (naQ. 25 - 26):

naQ. 25 : Kai ETOl Aomov aVV1jJoDTal 6la Tije; aQfloviae; xai ar~v nQclJT1] ~WV1] Ey'XaTaAEinEl T~V 6vvtiur; va a1J!;avEl xal va EAarroDTUl. L:T~V 6E1JUQ1] ~WV1] Ey'XaTaAEinEl T~V fl1]XUV~ TWV 'Xa'Xwv nov viveTal aVEVEQy()e; 6()AOe; xai ar~v TQlr1] Ey'XaTaAEllCEl T~V dnaT1] rije; ElCl8vfliae; nov yiVET(1l Enio1]e; dVEVEQyoe;. L:T~v rETaQT1] ~WV1] Ey'XaraAEinEl T~V ElCl6El!;LOflavia XWQie; cplAo6o!;ia, EVW oinv lCI'flnT1] Ey'XaTaAEinEl TO dVOOLO 8Qaooe; «ai T~V ttooneteui Tije; TOAfl1]e;. L:T~V E'XT1] ~WV1] Ey'XaTaAEinEl dVEVEQYO to xaxo na8oe; wD nAovwv xal ar~v {;(J60fl1] ~WV1] iy'XaTaAclnEl TO 60ALO 1jJED6oe;.

naQ. 25 : xai OVTWe; OQflrX Aomov avw 6la Tije; aopovicu; «ai Tij nQwT1] ~WV1] M6wOl r~v aU!;1]n'X~v EVEQYEWV xal T~V flElWTl'X~v, xai Tij 6EVrEQa rryv fl1]xav~v TWV 'Xa'Xwv, 60AOV dVEVEQY1]WV, xai rij rQlr1] r~v ElCl8vfl1]n'X~v dnar1]v dVEVEQY1]WV, xai Tij teraQT1] r~v dQxoVTl'X~v nooipaviav dnAEOvE'Xr1]wv 'Xu! Tij nEflnT1] TO 8Qaooe; ro dVOOLOV 'Xu! Tije; TOAfl1]e; r~v nooxeteuiv, xai Tij E'XT1] rae; dcpoQflae; rae; 'Xa'Xae; wi) nAOlJWV dVEVEQy~rove;, «ai rij {;{J60fl1] ~WV1] TO EVE6QEDov 1jJE1l6oe;.

naQ. 26 : Kai TaU YV,UVWflEVOe;, VOTEQa rim; tu; EVEQYElEe; Tije; aQflov!ae;, cp8(iVEl ar~v 6y6oaTl'X~ cpvon, anov 'XarEXElflOVO T~V 6l'X~ rov 61JVUfl1], xai VflVEl

94

_________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAlTH2:

f,1a'r;,l f,1E toi»; aUOVe; tov narEQa. Kai GaOl {3QlOXOvral ExEE ovYXalQOVV njv iuioonoic: rov. Kai tupoi) E~0f,10lW8El f,1E mhove; nov Vf,1V01JV, dXOVCl xai xaxoiet; ovvaf,1ne; c1JQWX()f,1EVEe; novo: dno r~v 6yooaTlX~ CPl)(Jy/, nov f,1E YAvxna cpwv~ lJf,1V01JV rov 8100. Kai rOTE dVEQxoVral iEQaQXlxa nQoe; rov nateoa, naoaOlOOVV rov Eavro rove; otii; ovva,UEle;, xai dcpoD vivovv xal ol ['OWL ouvtuu:«; Oeoxocoiivuu:

21. '0 "OmQL~ cLvm a ~EYLOtO~ OEO~ tWV ALYUrrtiurv, YLOt:; tOU rXE~n ~ L:E~n (tOU Koovou), tOU oUQavlou IIuQot:; xal tfj~ N01JT, til~ nQWtaQXLxi'jt:; "YAl']t:; xal tOU anELQou XWQOU. "Hrcrv abEAcpot:; xal Gl1suyot:; ti'jt:; "Imbot:;. Oi aywvEt:; ~Eta tOU abEAcpou tOU L:Ee ~ Tuqxovoc, a onolot:; tOV £OaVatWaE xal tOV bLE~EALOE, cLvm to £nlXEVtQO tWV ALyuntLaXwv Muatl']Qlwv. "Hrov OEOt:; tilt:; «aioivurtnrac»; OEOt:; tWV OEWV, ~YE~WV tWV ~YE~OVWV, XU~EQVTjTl']t:; TOU xoouou, "OAOt:; a ~uOot:; aXEtlXa ~E TOV "OmQL avacpEQEtm ano tOV IIAolltaQXo aTO EQYO tOU «nEQl'l(JlDOe; xai 'O(JlQlOOe;». MLa nOAu £VbLacpEQouaa auYXQLtLX1l ~EAEtl1 tOU Martin Erler ~E tOV tltAO «'0 MEyae; f,1D8oe; roD Naoi» EXEL bl']~omEuOEI ano tlt:; £xb6- oe«; BL~ALOOTjXl'] TOU Pooou, otnv aElQa «A lJr08l».

22. L:ta ouvoxornx« Iloucouo« al']~alvEL a ayTjQ to UQQEV. L:tOV 'Ivooutouo Ilouoouoc dvm a OLXOU~EVLXOt:; xaL nQWTaQXLXOt:; "AvOQwnot:;, 11 nVEU~aTlxTj aQxTj, nou £vEQyouaa £nL ti'jt:; IIQaxQLT11, nou cLvm ~

H TETPAKTYI TQN TlYEJArOPEIQN _

95

nQWtaQXLxTj 'Ymxrtnon, ~ IIQwtl'] "YA11, ~ naQOEvot:; Ouot«, to OE~EALO Ti'jt:; nQwtl']~ £SEALSl']t:; tOU L:u~navtoc, ~ oumaatLxTj Altto, xavEL WatE va ~EtEAOEL ~ nQWtaQXLxTj cpual'] ano tTjv U~OQCP11 xmaOTaGll atTjv ~OQCPLXTj hbTjAWOl']. 'H buabLXOtl']ta ~EtasU IlouQouoa xal IIQaxQltl'] avtanoxQLYEtm nQo~ TTjV EvvOLa ti'jt:; Ouoir«; xal 'Y nOOTaaEWt:;, ti'jt:; ~OQCP11t:; xaL ti'jt:; UAl']t:;. Ilouoouo« Elvm ~ EVEQYEla, ~ ~ETacpumxTj aQxTj ti'jt:; unaQSl']~ xal ti'jt:; ExbTjAWOl']t:;, ~ UQQl']v xal bl']~LOUQyOt:; aQxTj. L:tOV uvOQwno a Ilouoouoc avtLnQoownEUEL to Ilveuuc, tTjv Movco«. L:TTjV PlYX - BEba a Ilouoouo« au~~oAlsEl TOY XOO~LXO 'AQxavOQwno. Tn bLacpoQa ~EQl'] TOU Koouou dvm ta ~EAl'] TOU xal OTTjV EVOtl']Ta tOU TO UtO~O autO anOtEAEI rooo tOV nQwto OUtl'], 000 xal to nQwto Ou~a. Elvm nQobl']Ao, OtL Ebw nQoxEltm YLa ~La OU~~OALXTj nEQLYQacpTj Ti'jt:; blEAEUOl']~ ti'j~ Movdou; OTTjV nOnanAOmru, UVEU ti'jt:; onolat:; bEy Oa ~Tav buvatTj xa~ta ExbTjAWOl']. TWQa ~noQou~E va aVtLAl']cpOOU~E, OtL «if nEQLOvAAOy~ EXclVOV nOl) elvc: Ota,UOlQ(1(Jf,1EVO» bEY cLvm uno ano tllV anoxaTaataOll tOU Ilouoouo« crnv xataataol'] nou ~QLOXOtaV nQo Ti'j~ aQxi'jt:;, bl']AabTj atTjv aVExbTjAWtl'] xataataol']. To 'Lbto LOXUEt xal OtTjv XQLOTLaVLXTj aVtLAl']'I)!l'], xata TllV onola a XQLOTO~ cLym oUYXQovw~ to Ou~a xalo xat' ESOXTjv LEQEUt:; - Outl']t:;. L:tTjv'Enl']VLxTj IIaQabool'] EXOU~E TOV L'ltovuoo ZaYQEa, tEALXO L'll']~touQYo TOU UALXOU xoO~OU, a onolot:; bta~EAtSO~tEVOt:; ano TOUt:; ntaVE~

96

_________ H. CZOGALLA - fEP. HOYPAITHl:

H TETPAKTYl: TQN IIYElArOPEIQN _

97

~E"tEQXE"taL aJto "t~v EvOU]"ta m~v JtoAAaJtAOTY]"ta. 'R tbw aAAl]YOQLa EYXQvmE"taL orov "AnL xaL (nov "AbwVL, oJt(llS; avamvooa bLE~obLxow"ta 6 <PLAOOOcpos; A-t!1:oxQcmIlQ 'IouALavos; oro EQYO "tOU «nQoe; rf;v Mnteoa rwv 8EWV».

23. LE Eva EQYO Jtov avuYE"taL oro 300 rt, X. JtEQLEXE"taL "to E~i'jS; Xcl~EVO, Jtov avacpEQE"taL orov xoO~OAOYLXO ~u80 nDV KLVEt,WV:

« Katii rf;v Enoxf; nOli a OVQavoe; xal iJ Tij i}rav Eva Xaoe; nov EJiOW~E JiE £'va (1tiyo, EYEvvf;8rJ EvrOe; rov a Tlav - Koi. «ai E~rJOE 18.000 XQovw. "Orav OE ovvwu18rJoav () OVQavoe; xai iJ Tii, rOTE ra ayva atotyeia roD Tuivvx EOX'YJ/.-larWaV rov OVQavc5 xal ra XOVOQOEl()EoTEQa otocyeia roD Tiv anETE).wav rf;v Tii. '0 OVQavoe; Xa8E iJJiEQa 1J1jJwvovrav xara 1 ioayx (ateoinou 3 ueioa), iJ OE Tij Enf;yvvro Xa8E iJwJQa xara 1 toav«. Avu) vivoiav bri 78.000 XQovw, onaTE a OlJQavOe; xariAa{JE to JiEyaAvTEQo V1jJoe;, iJ Tij ro aXQoraro {Ja80e;, EVW a Ilav - Kou ro aXQoraro Jiijxoe;».

'0 Tlrrv - Kou 6VO~Ut,E"taL xui Xcoc; ~ CivOQwJtoS; WU XUOUS;, Jtov m8avws; Ol]~alva EXElVOV Jtov EGEOE "tEQ~a oto XUOS; xaL aJtExa"tEo"tl]OE "t~v "tu~l] orov xoouo.

Lv~cpwva ~E ~LLU CiAAl] acp~Yl]ol], ~ bl]~LouQy[a wu UALXOU ouunrrvror; ~"tav ~ OUVEJtEW WU 8avuwu wu Tlcrv - Kou.

« 'H avanvof; rov JiErwXrJJiario8rJ OE aVEJiOVe; xai oovupa. 'H cpwvf; rov EYlVE {JQovrf;, a aQwTEQOe; rov 6cp()aAflOe; EYlVE a ''HAlOe;, a OE~lOe; rov iJ L-EAf;vrJ. Ta ieooaoa JiEArJ rov xai ra nEVTE iixQa rov EOXrJuauoav rie; teooaoei; nEQlOxEe; xal ra nEVTE wyaAa oQrJ, ol cpAE{JEe; xal ol JiDEe; rov ra otodiuata rije; rije; to alua rov EOXrJJiaUOE ra yf;i'va voauva QEvJiara, iJ oaQxa rov to EoacpOe;, iJ XOJirJ xai ro YEVElO rove; aOTEQWJiOVe;, to OEQJia rov xal ro rQixwJia nov ro EXaAVnTE EOXrJJiarWaV ra OEvOQa xal ra cpvra, ol OOOVTEe; rov xai ra 6ara rov ra JiEraAAa, a JiVEAOe; rov naQf;yaYE rove; nOAVUJiOVe; A{()ove;, a lOQwrae; rov EOXrJJiarWE rf;v {JQoxf;, xai ra naosuuxa nov EXaAvnrav to OWJia rov naQwvQ()rJoav ana rov iiVEJiO xal anErEAwav io aV()Qwmvo yEVOe;».

(Mayer, Chinese Reader's Manual, aQL8~. 558).

'Ebw ~AEJtOU ~E "t~v XLVEt,tX~ bLa"tVJtWOl] WU yvworof ~v80u "tou bW~EALO~OU WU 'AQxav8Qomou oJtWS; orov L'ltovuoo "twv 'En~vwv, orov Iloucouou "twv 'Ivbwv, o"t~v Tta~u"t "twv Ba~uAwvLWV X"tA.

24. rxayuo~uQ"t cIvaL "to ovo~a "tOU JtQo)"tou av8Qomou Jtov, ouuqxovo ~E"tO LEQO ~t~Alo "twv IIuQoorv 'A~Eo"ta, ExJtQo~anE aJto rov w~o WU wVQou 'A~ouMb ~ rxoS;. '0 rxayuo~uQ"t ~"tav VEOS; wQaLOS; xaL Aa~JtQos;, UJtEXU'l(!E o~WS; O"tlS; EJtL8EOas; rof 'AQt~uv xaL «oAa ra JiEraUa E~ijA()av roD oWJiarOe; rov». "O~WS; ~ 'AQ~ahl] (~ aYLa ri'j) aJtExQU'l(!E rov XQuoo

98

________ H, CZOGALLA - rEP, nOYPAlTHl:

orou; XOA1WUI:; trll:;. '0 XQUOOI:; autOI:; Elvm to onEQuc tOU lxayuowlQt. "YOtEQa cmo xuorpootc 40 £tWV £si'jA8av cmo tijv 'AQ[.laLtYI ()VO i)Ev()Qa, ta onoia taUtL~ovtm [.lE to nQwlO av8Qwmvo ~EUyOI:;, tOV Maova xal tijv Muoudvcoc. XaQaxtYlQwtlxij Elvm ~ nQooCjJwv11OYi tOU 'A voiipc Mo.oo« ~ 'QQo[.lao()YI ~ 'OQ[.lOV~(), tOU 8EOU tOU ZWQoaotQw[.lou xai tWV I1aQowv, nov oU[.l~oAl~Etm [.lE tOV "HALO £JtEL()ij 8EwQEltm WC:; to «tptirc; '[WV CPOJTwv», nQol:; to ~EUyOI:; tWV nQwtonAaOtwv:

«Elo(JE av(JQw7wl, XVQWl roD xoouou. L:6.C; EnAaooa nQwrovc; ana '[a ovm (JTrJv TEA.Elo'[1]m roD Naoii. No. OXElrTW(JE '[a xaA(), va AEYETE '[a xaAo, va nQaTTETE to xaAo.»

25. LtijV naQa()ooYl tOU lV()OaQa~lxou [.lUOtLXLouou.

26. Ka~~aAa ~ Ka[.lnaAa Elvm to ovvoAo ti'jl:; anoxQuCjJYlI:; ()L()aoxaAlac:; tWV 'E~QaLwv, nov aQXLxa ~IEta()l()£to nQoCjJoQLxa xai aQYOtEQa ouyxEvtQw8Y1- XE OE XEL[.lEva. ME tijv OYl[.lEQlVij [.loQCjJij tYlt; E[.lCjJavl- 08Y1XE xata to 1200 [.l. X. xal oU[.lnAYlQwvEL tijv EOWtEQLXij ()L()aoxaALa tOU TaA[.lov(), nov Elvm Eva ~L~Alo, oro onolo EXEL ouyxEvtQw8E1 ~ [.lEAEtYi xai ~ EQ[.lYlVELa tOU '!ou()a'(xou Nouou votEQa ano tijv OQLOtLxij ()LaonoQa tWV 'E~Qaiwv to 70 u.X, [.lEta tijv uAwoYl ti'jl:; 'IEQouoaAij[.l ano tOV Tiro. To ~a(Jlxa ()I-

H TETPAKTYI TQN TIY8ArOPEIQN _

99

()aY[.lata ti'jl:; Ka~~aAa dvm ~ anoQQOLa tWV OECjJIQw8, ~ ovotaoYl tWV Koouorv xal ~ ESEAlSYI tWV 'ljJuxwv. To aQxmOtEQo ~l~Aio till:; Ka~~aAa dvm to LECjJEQ nE~lQax, ano to 700 u.X., nov £Ivm to ~1~Aio ti'jl:; lEVEOEWI:; xai nEQLEXEL til:; xOO[.lOyOVIXEc:; naQaMOEIC:;. To ano [.lEQOI:;, nov avaCjJEQEtat ctnv ouotc till:; 8EOtYltal:; xai otic:; anoxaAv'ljJELI:; tYlC:;, avamvooErru oro ZoxaQ, ~ OVVtasYi rof orcotou tono8EtEltm ouuqxov« [.lE VEWtEQOUI:; EQEUVYltEC:;, oto1280 [.l. X. Kata tijv ()l()aoxaAia rof ZoxaQ, 0 eEOC:; £Ivm ~ nYlyij ti'jl:; Zwi'jl:; xaio nAaOtYlI:; tOU LV [.lnavtoc:;. MEtasv rof 8EOU xal tOU Koouou [.lEOoAa~ouvta 10 OECjJLQw8, ()Ia tWV onoiwv 0 8EOC:; EnAaoE tOV Koouo, xai ol EVWVOVtEC:; ta OECjJLQWO ()iaUAOl, ()La tWV onoiwv [.lEta~L~a~Etm ~ ()QaotYlQLOtYita lOU or« OECjJLQw8.Auta ta OECjJIQw8 Elvm AOlnov ()La[.loQCjJWtLXEc:; OE1EI:; aQXEC:; nov anoQQEouV ano tijv IIQWt1l 'AQXij, ano to "Ev LOCjJ ~ "Arv LOCjJ, OE [.lLa nQwtaQXlxij ~EXa()a. Elvrn AOlJtOV anoQQOlEI:; ti'jc:; 8EOtYltac:; xai anotEAouv OtO OVVOAO tOUI:; OU[.l~oALxa tOV oUQavLO av8Qwno, rov 'AM[.l Knouo, tOV AlWVLO 'AM[.l ~ IIQo - 'AM[.l ~ cl.JtAa tOV XOO[.lO ti'jl:; anoQQoLaI:;. Ta ()£xa OECjJLQw8 [.lnoQouv vu vOYl8ouv xai WI:; ol ()QWOEI:; nQWtaQXLxEC:; l()£EI:;, nov OAEI:; [.la~l anotEAouv Evav xAEWtO XOO[.lO nov anoQQEEL a[.lEOa ano tOV eEO, tOV xoouo ti'jl:; nQwtYlI:; 'AnoQQOlal:;, nov xaAE1tm 'A~LAov8 ~ 'A~lAa. I1QoxELtm YLa til:; [.lEtaCjJuOlXEI:; OtOlXELW()ELC:; ()Uva[.lELC:;, nov naQwtouv to EV()La[.lEOO [.lEtasv ti'jc:; ano-

100 H. CZOGALLA - fEP. HOYPAYTHL

AUtYJe; 8EOtYJtae; xat tWV aAAwv XatWtEQWV xooucov. To OUVOAO tWV oECjJLQw8 xat tWV I'nauAwv xaAEltm «xaf3f3aAwuxo L1EVOQO» ~ «xaf3f3aAWTlXO L1EVOQO rile; Zoni;», 'H Ka~~aAa nQO!\QXEtm cmo t~V aQxata 'EAAYJVLX~ l1aQabooYJ xat ~aot~Etm navw oro Ilu- 8ayoQELo Aall~bwila.

27. 'EQlloi) TQWIlEytotOU, 'EQIlYJtLXa Keluevc Aoyoe; If", naQ. 10.

28. XQwlloowlla ~ XQwIlatOOWlla Elvm XUttaQLxo otOLXElo, nOLxtAYJe; lloQcpfje;, oQato EVtOe; t.of nUQfjvoe; xUQtwe; xata t~V nEQtobo tfje; XUttaQLXfje; bLmQEOEWe;, anOtEAOullEVO EX XQwllattvYJe;. Tn XQWllataOWllata Elvm ol cpoQEle; tWV xAYJQOVOIlLXWV ibwt~tWV nou aVtLnQoownEUOVtm ano ta yovtbLa.

29. To I Totvvx ~ BL~Ato tWV 'AAAaywv xat tWV oQ8wv nQa~Ewv, nEQLEXEL to xAaomxo ouornu« tfje; XLVE~LXYJe; llayElae;. ElEwQEltm nwe; EYQacpYJ mQt to 3.000 n.X,, EVW lj aQXLx~ rou bLbaoxaAta Eta~LVoll~- 8YJ xara to 1.150 n.X, ano tOV ~amALa rOUEV xat tOV YLO tou, t.ouxa tWV Toou. '0 xaeYJYYJt~e; C. G. lung Elm YLa to I Totvvx ta E~fje;: «To I Toivv« avacpEQErat avvEXWe; oto eEfla rile; ainovvcooicu; 'H flEeOOOe; flE i1]V onola nQEnEl va EmtEVxeEl elva: EVXOAO va naQaVOTJeEl, avvEnWe; OEV elvc: XaraAATJATJ Yla EmnOAawVe; xal aVWQlflOve; aveQwnove;, OVtE Yla rave; OWVOOVflEVOVe; xai rave; OQeoAoywrEe;. 'H flEeOOOe;

H TETPAKTYL TQN IlY8ArOPEIQN 101

rav elvcu XaraAATJATJ flOVO Yla aveQwnove; V017flOVEe; xai araxaade;. To I Toivv« OEV noootpeoei anood~Ele; xai ouuxeoaauccto: L1Ev ExeElal;Eral, aAAa OEV elvca EVXOAO xal va nQoaEyyweEl . .l'av Eva flEQOe; rile; cpvaEWe;, xeouuvei flEXQl va avaxaAVcpeEl. L1EV nQooipeoe: YEyovora fj OVVaflTJ, aHa Yla rave; EQaade; rile; airtovvoioiac xcii rile; ootpicu; - av 1JnaQXovv dt oioi - tpaivetca nwe; cLVat ro xaraHTJ)'_o f3l(3),_tO».

30. DNA ~ bWO~UQL~O~ovouxAE"LVLXO o~u Elvmlj ovouootc IlLiie; XYJIlLXfje; EVWOYJe;, nou avaxaAUcpeYJXE t01867. 'Ano rots cIXE ~QEeEI, OtL lj ouotc aUt~ unaQXEL IlE t~V IlOQCP~ llaxQwv, E~mQEtLXa AEJttWV vYJllatOELbwv 0XYJllanollwv orov JtuQ~va xaeE XuttaQou OAWV tWV EIl~LWV avtwv. Elvm antOtEUtO OtL mQtrtou 2 IlEtQa ano aUt~ t~V ouotc ~Qtoxovtm nEQLEALYIlEva OtO XEVtQO xaOE xuttaQou toi) oWllatOe; Ilae;! To DNA ouvlo'tcrrct ano 6 «OOfllXEe; uovaoec»:

Ilta ouot« nou mQLEXEL cpwocpoQo, o~uyovo xat UbQoyovo (Illa CPWOCPOQLX~ ollaba), Evav tuno oaxxaQou nou ovolla~Etm bWO~UQL~O~YJ (to D OtO DNA) xat tEOoaQEe; XYJIlLXEe; EVWOELe; IlE ~aoYJ to a~wto, yvwOtEe; we; ~aoELe; vouxAE"LVLXOi) O~EWe;. 'H txavotYJta rof DNA va autoavanaQaYEtm EAEYXEL tte; ~WtLXEe; AEltaUQytEe; tfje; xUttaQLXfje; bLatQEOYJe; xat bLar11QYJoYJe;. 'H lxcvotrrrc toi) xuttaQou vri anoxaewtii tte; cp80QEe; tOU xat va bLmQEltm Elvm ano TOUe; ~amxoue; naQayoVtEe;nou bLaxwQt~ouv ta EIl~La avta

102 H, CZOGALLA - fEP, HOYPAlTHL:

<'utO tllV a~w VAYj xallhm to DNA oQ8a 8EwQEltm ~ ~aoYj tfit:; ~wfit:;. "A V unooouccue va OOii[lE Eva [lLXQO XO[l[latL rof DNA [lE Y'll[lVO [latL, Oa ~AEJta[lE xatL ouv [lla [laxQLa aVE[lOOXaAa JtEQLEAEY~lEVYj, Auto dvm to oxfi[la Jtov ol Tooutoov (Jtov xaJtOLa vvxta toii 1953 OVELQEVOYjXE aut~ t~V EALXOELO~ oxaAa) xal Kolx aJtoxaAEGaV OLJtA~ EALxa, Ka8E [lla aJto tl£ JtAE'llQE£ tfi£ UVE[lOOXaAat:; uJtOtEAEltm uJto aA'llOLOa EVanaOO[lEVWV [lOQLWV OEGOS'llQl~O~Yj£ xal qxuorpoQLxil£ Ql~a£, Ka8E [lOQLO OEGO~'llQL~O~Yj£ Ot~V [lLa JtAE'llQa aVtlOtOLXEl [lE [lOQLO OEGOS'llQl~O~Yjt:; Ot~V anYj, xal to 'tOW O'll[l~alVEl [lE ta CPWocpoQLxa [loQLa, Td JtAaYLa o'llyxQatoiivtm [lEtasV rou; aJto tQEI£ ~a8[lLOE£, Jtov dvm XataOXE'llaO[lEvEt:; aJto tl£ ~aoEL£ tWV tEGoaQwv VO'llXAE'CVLXWV 0SEWV: aOEvLvYj, vou«vivn, 8'll~llvYj xal xurooivr]. Ka8E [lOQlO OEGOS'llQL~O~11£ Ot~V aA'lloloa ouvtortetrn [lE Eva uJto ta tEOOaQa auta [lOQLa (ta CPWocpOQLxa aXl), "Ouoic, ta avtlOtOLxa [lOQW OEGOS'llQL~O~Yj£ I)Ev ouvcortovrru [lE to toLO [lOQLO ~aoYjt:;, "A V Jt,X, Eva [lOQLO 8'll[llvYj£ ouvoeerrn [lE to [lOQLO OEGOS'llQL~O~Yj£ OtO Eva JtAa'C, ~ OEOOS'llQL~O~Yj cro ano JtAa'L Mv O'llVamEtm ~lE t~v O'll[llvYj EXELVYj, ({na [lE [lOQLO aOEvlvYjt:;, to oJtoLo EJtElt« O'llvl)EEtm [lE t~V Guuivr]. Ka8E [lla tWV ~aoEwv autwv Mv tmQla~EL [lE oJtOLao~JtOtE anYj. 'H aOEVlVYj ouvcsetrn ~lOVO [lE tllV 8'll[lLVYj, xal ~ youovivn [lOVO [lE t~V xurooivn. To DNA Elvm AOLJtOV [lLa truvi« tmQLaO[lEvWV ~E'llYWV aJto aUtE£ tl£ tEOoaQEt:; ~a-

H TETPAKTYL TQN I1Y8ArOPEIQN 103

OEL£, '0 O'llVOLaO[lO£ tfi£ OO[lfit:; tfit:; OLJtAfit:; EALxa£ xal ~ LOLOQQ'llO[lla twv ~aOEWV dvm autO Jtov xaVEl to DNA oumwOEt:; YLa t~V ~w~, "Otrrv Eva [lOQLO DNA OLXOtO~lYj8EI, tots xa8E UOEVLVYj uJtoxtd [lla 8'll[llvYj xaOE O'll[llvYj [lLa aOEvlvYj, xa8E YO'llaVLVYj [lLa xurootvyj xal xa8E xurootvr] [lla YO'llavlvYj, 'A[lEOW£ [lEta ouvoeovrca ol CPWOCPOQLXE£ Ql~E£ xal ta oaxxaQa, [lEXQL va xataoxE'llao8EL [lLa YEa aA'lloloa, Jtavo[lOLOt'llJtYj [lE t~V aQXLx~. "Etot Eva ~lOQLO DNA [lJtOQEL va OLxotO~lYj8EL xal va OYj[llo'llQYYj8oiiv Ovo YEa, xa8Eva aXQL~w£ O[lOlO [lE to ano xal [lE to aQXlxo, 'H anYjAO'llxla twv ~aoEwv OtO vfi~la rof DNA Elvm to ~aoixo [lEQOt:; toii YEVEtLXoiJ xwOlxa xa8E ovrornrr«; '0 YEVEtLXOt:; xWOLxat:; dvm uJtEv8'llvo£ aXL [lOVO YLa to YEYOVO£ OtL t'L[lEOa aV8QWJtOL xal aXL Jt18YjXOl, una EJtloYjt:; xal Yla t~v atO[lLXOtYjta [la£, aJto to LOtaltEQO VOYjtLXOO'llVa[lLXO, [lEXQL to oxfi[la rorv V'llXLWV xa- 8E avOQwJtO'll, AUtEt:; oi tEOoaQE£ ~aOEl£ elvoi ta «YQaflJwra» otov xwOLxa, KaOE O[laoa tQLWV unYjAOOLaOoxwv «vocuuuiraiv» OtO Eva JtAa'C rof v~[lato£ rof DNA oXlwatl~EL ~LLa AESYj, Jtov JtaQaYYEAEL or« XYj[llxa t[l~[lata rof x'llttaQo'll vu toJtOOEt~OO'llV Eva OQLO[lEVO a[lLVOsv OE Eva LOLaltEQo oYj[lElo rof ouvO'llao[loii tWV a~lLvosEWV, Jtov [lE tllV oELQa roue aJtotEAOiiv t[lfi[la ~ OVVOAO [lLd£ JtQWtELVYj£, LtO Eva JtAa'( toii v~[latot:; rof DNA uJtaQX0'llv 64 m8avE£ O[laOE£ tQLWV JtaQaxEl[lEVWV ~aoEwv ~, [lE ana AOYLa, 64 Jtl- 8avE£ «AE~ElC;» OtOV YEVEtLXO xwoLxa,

104 H. CZOGALLA· fEP. HOYPAITH2:

31. To ~aOLxo xetusvo 'tfit; ?'noaoxaAlat; TOL[.l'tOOV[.l uvaqJ!3QE'tctL o't~v nQasY] 'tfit; <dhi'xfj~ ovOTOAfj~» nov nQoY]y~8Y]XE 'tfit; oLaoLxaolat; 'tfi£ ExnoQEVOY]£:

«IIw~ DrJf.uoV(jyr/OE 'Exeivo ; t ov XOOf.-lO; 'AXQlf3W~ (}nw~ 6 a.v()Qwno~ nov ovorEAEl TOV~ nVEvf.-lOVE~ TOV yux va ouameoei if avTOv~ f.-lEyaArJ noootnta aEQa. 'Exeivot; ovordEl TOV~ f.-lVWVE~ rfj~ Llvvoued»; Tov xal OCPiYYClf.-lEOa oro XEQl Tov 7:CQa07:lE~ xoooinie; cpwro~, oVf.-lcpwva f.-lE to f.-lErQo Tov. ME (}AO to cpw~ OCPlYf.-lEVO f.-lEOa oro XEQl Tov, 6 XOOf.-lO~ f3v()i~C7:at oro OXOraDl ... »

L't~V nEQLYQacp~ aih~ , nov ExCPQa~EL 'to cmoAv'to oxo'taoL ~ xaAv'tEQa 't~v unoAv'tY] enEL'ljJy] OY][.lLoUQYLxoD cpono£, UVEJt'tUSE 6 'Ioudx AovQLa (1543 - 1572, cnucvnxo nQooomo 'tfi£ xa~~aAL0'tLxfi£ xc'tEv8uvoY]t; xat oY][.lav'tLxo£ [.lUO'tLXL0't~£ uer« wV£ tonavLxov£ OLO.lY[.lOV£) 't~v &no'ljJ~ 'tOV, 0'tL oriv nQw'ty] nQasY] rof "Atv - LOCP Mv OEwQEI'tm ~ unoxaAu'ljJY] xal ~ ExnoQEuoY], una ~ unoxQU'ljJY] o't~v ou[.lnlwY], o't~v OVOWA~ xal crov nEQLOQL0[.lO. 'H tOEa ct1J't~ ~aol~E'tm ctov ounoYL0[.lO, 0'tL ~ oumoA~ Elvm uvayxala YLa 't~v oY][.lLouQyla, ucpoD nQlv uno ct1J't~v OAO£ 6 XWQo£ xaAvJt'tE'tm uno rov "Arv - LOcp. To vo OEx8EI xavEL£ 0'tL unaQXEL Eva£ &no£ XWQo£, onou 6 "Arv - LOCP 8a wnoOE't~OEL o't~v OVVEXEla 'to OY][.lLoVQYY][.la WU, Elvm oriv va naQaMXEwL nw£ Elvm

H TETPAKTYL TQN ITY8ArOPEIQN I05

ouvmov va unaQXEL Eva£ mQLoQL0[.lO£ o't~v umQLoQL(J'tla 'tfi£ EnEx'taoy]£ 'toD "Aiv - LOcp. Kurd OUVEnELa ~ nQasY] 'tfi£ OY][.lLOvQylat; Elvm ouva't~ uovov [.lE 't~v «eioooo TOV ()wv atov 'Eaotov Tov», OY]Aao~ [.lE 't~v oumoA~ (tourrooou), nov Oa EnL'tQE'ljJEL oro OY][.lLOUQYY][.lEVO uv'tLXEl[.lEVO vci UnaQXEL XWQl£ vri Elvm uOLaonaaw [.lEQO£ rof "Arv - LOcp. 'H avawA~ AOLnov ylvE'tm unaQal'ty]'ty] nQoiin08wy] YLa xa8E nQasY] ExnoQEuoY]£ xal OY][.lLouQyla£, xal OAE£ ol ouva[.lEL£ 'toD E>wD ~QlaxoV'tm [.lEaa orov unEQLoQL0'tO 'Eauro WV, ES'Loou [.lOLQaa[.lEvE£ crov unEQLoQL0'tO XWQo, unoAuw EvaQ[.lOVL0[.lEVE£ xal ESLOoQQonY][.lEVE£ [.lE'taSv WU£.

L't~V auvEXELa ~ OY][.llouQyla voetrci orrv [.lLa OLnA~ oQaa'tY]QLo'tY]'ta ExnoQEuaY]£.

32. 'AXQL~W£ 'to 'LOtO unovoEl a't~v 'EAAY]VLX~ Mu- 8oAoyla 6 xmaxEQ[.la'tL0[.lo£ 'toD L1LOVVOOV xal YL' alno 6 L1LOVUOO£ Elvm ~ OEOtY]ta EXELVY] nov 0XEtl~E'tctL &[.lwa [.lE 'tlt; uv8QwmvE£ oVtOtY]tE£ Wt; xuQlaQxot; toD Kcroi Koouou (~AEnE rEQ. LtOvQaL'ty] «'EAcvoivw Mvo7:1]Qta», ExooaEl£ BL~ALOO~XY] toD Pooou, 'A8~va 1994), una xal rof "Arnooc; (~AEnE autoxQatoQot; 'IoUAlctvoD cpLAoaocpou «2:7:1]V MrJrEoa rwv (9EWV»).

33. Bdrcuouc, Xolou«, E>ELa EuxaQL0tla, MereVOLa, EUXEAmo, 'Ieocoouvn, ra[.lO£.

106 H. CZOGALLA - fEP. nOvPAlTH2:

34. raG'tgqwgyla, rtoovelo, cpLAagyugla, 6gy~ AlJJtT] xal aXT]bla, xEvobo~la, cp80vo~.

35. '0 'Iaxw~o~ Mrtuiue (Jakob Bohme) YEvv11- 8T]XE 'to 1575 oro Altseidenberg xovt« oro rxaLgAL't~ (Garlitz) 'til~ ngflavla~. no~ EVO~ mwxou XWgLXOU Efla8E 't~v n~xvT] 'tOU urrobT]fla'tOrrOLou. Kuru 'tl~ rtsgLobE1:E~ 'tou 11A8E OE Erracp~ flE 'tl~ Aa'(xEe:; bo~aolEe:; 'tOU YEgflavLxou uuo'nxtouof). Ilona agafla'ta xal £xoTaoEL~, rrov ~ 8gT]OXEUUX~ 't01J bLaOEOT] arrEbwOE G't~v aflEOT] ErrlbgaoT] 'tOU 8EOU xal o't~v cpcimoT] bLa 'tOu 'AylO1J Ilveouceroc, rov &8T]oav 0't0 va agxlOEL va ygacpEl. To rrgulTo EgyO 't01J «Aurora oder die Morgetirotc im Aufgang» (~ Xaga1Jy~) rrov ouvtuX8T]XE'tO 1612 xm 't1Jrrw8T]XE 't01634 oro Augsburg, JtEgLEXEL 'tLe:; arroxaAv'\jJEL~ 't01J xal 'tl~ avuA~'\jJELe:; 't01J YLa rov 8EO, YLa rov aVOgwrro xal YLa 't~v <l>voT]. 'EyvwgL~E rroAv xaAa 0XL flOVO 't~v Bl~AO, ana xal ana xetuevc bLavOT]'twv, orrwe:; 'tOU I1agaxEAOO1J (1493 - 1541) xal 'tOU Boxsvrivo» Ba'(yxEA (1533 - 1588). 'R xgLouavLx~ ExxAT]oia xal ol tEgwflEvOL 'tT]~ OTO rxaLgAue:; av'tEbgaoav EX8gLxa ct« Egya 't01J. "ETaL a Mnulus EXA~8T] Evwmov bLxaG'tT]gLou, 'to arroLo Ta xa'tEblxaoE. To xagax'tT]gLO'tlXO 'til~ bLbaoxaAia~ WU Mrtclue Elvm ~ rrA~gT]~ ovv'tT]~T] MuottXLO!WU xal <l>1Jmxil~ <l>LAooocpla~. Ol 8gT]OXE1JTLXEe:; ~amxEe:; OXE'\jJELe:; rrov avamvooov'tm arro 't~v 8gT]OXE1JOflEVT] rraga't~gT]oT] Til~ OXEOEW~ 'tile:; a'tOflLxil~

H TETPAKTY2: TQN TIV8ArOPEIQN 107

'tile:; arro 't~v aflag'tLa 'taAmrrwgovflEVT]e:; xal arro 't~v 8Ela dwrrAaxvla arrOA1J'tgovflEVT]~ '\jJ1Jxile:;, arrO'tEAOUV YLa 't~v XOOfl08Ewgia 'tOU Mnniue 'ta 8EflEAta, flE 'ta arrola EvvoEL OAT] 't~v bLabLxaola 'til~ <l>vOEW~ rov 'tgorro flE tov arroLo a cp1Jmxo~ XOOflO~ EXrrT]ya~EL arro T~V 8Ela 6V'tOTT]W, 't~v mwoT] 't01J xal 't~v arroxa'tao'tao~ 't01J. BaoT] 'til~ CPLAooocpia~ t o f Mrmtue dVaL ~ avayvwgLOT] Til~ 8ELo'tT]'ta~ wu av8gwrro1J xai OU a av8gwrro~ Elvm a Ncoc; 'tOU 8EOU. LT~V xoouovovt« 't01J a 8EO~ olxooouel X1JgLoAExuxa TO LVflrrav flE 'ta uALxa Til~ aLwvla~ <l>VOEW~. 'R YEVEOT] alJT~ mT]gl~E'taL rruvro OE ~aolxE~ avn8EOEl~, orrw~ 'tOU KaAOU xal 'tOU Kuxoii, Tile:; 'AyarrT]e:; xal 'tOU 81JflOU. "Etrn AOLrrov ~ 8Ela <l>VOT] avayxa~E'tm, arro 't~v btabLXaola xa8E Exb~AWOT]e:;, va ('HmgE8EI xal Ihm E~Lcpavl~ov'tm ol 7 «,1vva,uElt;"» ~ «MnrEQEt;"» 'tie:; arroLE~ a MrraL~IE 6vOfla~El aywvia, 0't1Jrcnxornt«, mxgia, yA1JXv'tT]'ta, cpwe:;, ~xo xal ouoto ~ oWfla. '0 Mnnlus XaTT]yOg~8T]XE we:; atgETLXO~, xuTog8wOE OflW~ va arwcpvYEL T~V boxLflaoia, yw'ti TO 'LblO E'tO~ 'tile:; blX11~ 't01J, 'to 1624, arrE~LwoE OE ~ALxia 49 hwv.

,

I

36. L'tO AE~LXO (Lexikon des Abeglaubens) 'twv Bachtold - Staubli avacpEgETm: «,1 La roD YEAWTOt;" liYLVE 1] Arnuouovio», LE flLa EnT]VomY1JmlaX11 XOOflOyovia avacpEgETm: «Esito: CPOQEt;" Xa,uoYEAaoE () f1Eoc, xal,uE TO Xa,uoydo rov YEvvrj8r;xav ol Ema f1E-

108 H. CZOGALLA - fEP. l:TOYPArTH2:

of nov nEQlAaf1f3o.vovv rov xoouo. Katsi T1]V E'/300WI CPOQo. ydaaE f1ExQl oaxQvwv xai EYEVVTj817 ~ l[fvxTj» (OXEnx~ ~L~ALOYQacpLa: Dieterich "Abraxas" xaL Reitzenstein "Die Gothin Psyche").

37. Kuru rov 'HOLO()O, a ZEU~ cLXE w~ n()(inT] OU~uyo 't~v Mnuv «nAEtara 8EWV TE [OVLaV [OE 8v17rwv av8Qomwv» (~E'taCPQaoT]: n(1) YVWQl~E neoioooteoa ana OAOV<;" rov<;" 810(1)<;" xai r(1)<;" av8Qwnov<;") (OsoyovLa, 887). "Otuv o~w~ ~ Miin~ EnQoxEL'to vu yEVV~OEL 't~v 'AOT]va, a ZEU~, uO'tEQa cmo O'll~~OUA~ 'tiil:; raLal:; xaL 'tOU aO'tEQOEVWI:; OVQavou, 't~v Xm:E~QOXOWE, YLa'tL ouuqxov« ~E XanOLa nQocpT]'tcLa, 'to ()EU'tEQO 'tEXVO, ~E'ta 't~v 'AOT]va, rtou 00. EYEvvaw, 00. ~'tav LOX'llQO'tEQO wu nm:Qol:; tou xaL 00. 'tOV E~EOQoVL~E ano 'tOV "OA'll~no. "E'tOL AOLnov ~ 'AOT]va 00. yEVvT]OEI ano 't~v xEcpaA~ wu na'tQo~ 'tT]I:;. llEU'tEQT] OU~'llYo~ WU llLO~ ~'tav ~ 8E~l~, cmo 'tllv anOLa anEX'tT]OE 'tL~ 7QQE~ (Euvoulov, lllxT]v xal ELQ~VT]V) xaL 'tL~ MolQE~ (KAWOW, AaXEOLV xa[ "Atpoxov). TQl'tT] ou~uyo~ WU ~wv ~ EVQ'llvo~T], ano 't~v anoLa yEVv~OT]xav ol XaQL'tEI:; (,AYAa"La, EvcpQooUVT] xal 80.AELa). TEwQ'tT] OU~'llYo EAa~E 't~v ll~~T]'tQa, ~E 't~v anola anEX'tT]OE 't~v DEQOECPOVT]. IIE~mT] OU~'llYo~ rou ~'tav ~ xOQT] rof OVQavou xal 'tii~ rala~, ~ MVT]~OOUVT], ~ anola acpou naQE~ELvE ~E rov llla O'ta oQT] 'tiil:; IILEQlal:; EnL 9 VUX'tE~, YEVVT]OE aXOAOUOW~ 'tl~ XQ'llooo'tEcpaVEI:; EvvEa MOUOE~ (Moiioai XQvao.f1nVXE<;"

H TETPAKTYL TQN IIY8ArOPEIQN l09

El;EYEVOVro EvvEa, 8coyovla 916): KaAAlOnT], KAELW, IIoAu~vLa, Ev'tEQnT], TEQ'\jJLxoQT], 'EQm:w, MEAno~EvT], 8aAELa, OVQavla.

"Exrn OU~'llYo~ rou aVaCPEQE'taL ano rov 'Hoto()O ~ AT]'tw, ano 't~v anoLa anEX'tT]OE rov 'AnoAAwva xaL 'tT]V "AQ'tE~LV. 'E~M~T] 'tEAO~ ou~uyol:; tou, ano rov OE'(XO navw XUXAO, ~'tav ~ Mala, xOQT] 'tou "A'tAavw~.

EIVaL nQocpavE~, on ol Ema av'tol ya~OL 'tou llLOI:;, 'tii~ u'\jJlo'tT]~ OEO'tT]'tO~, ~E 'tl~ nQoavacpEQOEIoEI:; OEE~, o'll~~oAl~ouv xaL aVaCPEQOnaL OE xoouovovi.XE~ xm:ao'taOEL~, OE cpaOEL~ 'tii~ llT]~LO'llQylal:;. "AAAWO'tE cLVaL cpavEQo, OU ~ LO'll()a'(xoXQwnaVLxT] naQa()ooT] E()aveLoOT] 'tll:; Ema av'tE~ cpaOEll:; 'tii~ llT]~LO'llQylal:; xal EOXT]~aUOE 'tl~ Ema ~~EQE~ 'tii~ llT]~LO'llQyla~, onw~ nEQLYQaCPOV'taL o'tT]v rEvEOT].

38. TO. AE~cpa()EVOEL()ii oQyava cLVaL oQyava ano AE~cpa()EVOEL()ii LO'tO xal naQayO'llV AE~cpoxunaQa. Trrirtu dVaL 'to. AE~cpo~l()La, 'to. AE~CPOOUAaXLa, ot a~uy()aAE~, 'to. AE~cpOyaYYALa, a OU~OI:; MT]v, a ~'llEAO~ 'tWV oo'twv xaL a onAT]v.

39. TEAcoAoYLa 11 'tEAoAoYLa cLVaL CPLAOOOCPLX~ OEwQLa, xm:a 't~v anola oAa ooa unaQXouv orov xoouo ()LEnov'taL ano 'tEALXa ahLa. "H()T] a 'Ava~ayoQa~ (500 - 428 n.X.) o'll~JtEQalvEL ano 'tT]V OX01tL~Orrrrc nou E1tLxQm:EI o'tT]v <l>UOT], on av'tT] EXEL ()LaXO-

110 H. CZOGALLA - fEP. HOYPA1THl:

0f,t1']8fL imo rov Noii, nov cIvm 0 A1']f,tLO'UQY0t; nov avacpEQfL 0 rnatWv. K'UQlwt; Of,tWt; ~ an6bfL~1'] aut~ ClLff,tOQcpw8fl ano tOV Gwf,td tOV 'Axurvrrrr] (1225 - 1274), 0 onoLot; Eot1']QiX01'] Ot~V oxomuomtc nov f,taQt'UQfL ~ a1jJ'UX1'] cpV01']. L:toVt; VfWtfQO'Ut; XQovo'Ut; EXQ1']OLf,tOnOl~81'] ano rov Leibnitz (1646 - 1716) xai ano t~V YfQf,taVLX~ CPLAooocpia nov E~aQtl181'] ano autov. '0 Kant (1724 - 1804) 8fWQ1']OE aut~ t~V anoClfL~1'] eDt; t~V oacpEOtfQ1'] E~ OAWV xai f,tlA1']Of YL' aUt~v ~u\ ofBaof,to. ALftVnWof Of,tWt; t~V YVWf,t1'], on f,tE t~V Bo~8fla t1']t; cp8aVO'Uf,tf uovo Ot~V EVVOLa EVOt; ClLaxoourrtof tOU ouuncvroc, !:vOt; aQXLtExtoVOt; tOU xo- 0f,t0'U, Eml(")~ Mv avacpEQEtm Ot~V VA1'], EX tfjt; onolat; ovyxfLtm ~ cpv 01'] , aUa Ot~V f,toQCP~, xma t~V onoia cIvm ouvosoeuev« f,tEta~V rou; to. f,tEQ1'] autfjt;. 'H a1jJ'UX1'] CPV01'] f,tnoQEL va 8fWQ1']8£1 ouv f,tia f,t1']xav~ nov o'UvaQf,toAoY1']Of avwtatot; xanLtEXV1']t;, 0 GfOt;, xai tfjt; onoiat; t11V AElto'UQyia aVfUfLnGlt; rtnouxoAo'U8£1. 'Erp' OOOV aUt~ ~ anOClfl~1'] avtA£1 to. Ot11Qiyf,tata tilt; ano t~V LotoQla xai tOV ~OlXO XOO~lO, xaAfhm ~8LxotfAoAoYLx11 ~ (mAO. ~8LX~ an6bfL~1']. 'Axo to venue tfjt; LOtOQLXfjt; E~EAL~1']t;, ano t~v nLOt1'] orour; ~8LXOVt; vouoi«; xai t~V~OlX~ aLtlOt1']ta, O'UVaYEl ~ f,toQCP~ aut~ tfjt; tfAOAOYLXfjt; anOClct~fWt; t~V vnaQ~1'] u1jJioto'U QVtot;, nov BOVAEtm xai nQayf,tatonOlEL t~V ~8lX~ ta~1'], nQot; t~V onoia eDt; V1jJLOtO LClavLxo QEnfL tOOO to atof,to, 000 xai ~ xorvorvic. 'H ~8LX~ mh~ ta~1'] tLvm 0 EOxatOt; oxonot; tfjt; OA1']t;

H TETPAKTYL TQN lIY8ArOPEIQN 111

E~EAL~EWt; tOU XOOf,to'U. 'H LClEa aUtll unOXfLtm eDt; Bao1'] tfjt; f,tEtacpuOlxfjt; tOU Fichte (1796 - 1879), ~ 010- wQia tOU ()J[OLO'U acpoQf,tdtm ano to [ClavLxo f,tLdt; 118Lxa tEAfLat; avOQwnot1']tat;.

40. BEB1']AOt; tLvm ExELVOt; OtOV onoLo Mv EmtQEnEtm va nat~OfL, vc £loMOEL, va £loxwQ~oEL oro aCl'UtO tOU Nuoii. 'Qt; BEB1']AOt; vosttrn Enio1']t; 0 af,tv1']roc, 0 f,t~ f,tff,t'U1']f,tEVOt; Ota M'Uot~QLa. rVWOt~ tLvm ~ EmcpwVL01'] «E~{(l~, EX6.~ Eoie f3Ef31'JAOl» tGlv 'EAE'UOLvuov M'Uot1']QLwv, tilt; onOLat; yiVftm xai o~f,tEQa uetaCPOQLXa XQ~o1']. 'Ano toVt; aQxaio'Ut; "EU1']Vft; BEB1']AOt; ExaAflto 0 ano OAO'Ut;, aya80vt; xai nov1']Qovt; rtrrtouuevoc E~W rof Ncof tonot;, OE avtL8E01'] nQot; tOV EOW, 0 onoLot; 6VOf,taSEtO LEQOV~ mQLQQaVt~QLoV Ex tOU Elt; t~V 8vQa rof Ncof anOXflf,tEVO'U ayycto'U, to onoLo mQL£1XE LfQO VClWQ E~ayLaSOf,tEVO Clla Tfjt; OBEOEWt; EVtOt; autou Cla'UAou, nov ElXE A1']cpOEI ano tOV Brouo. ME to {)()wQ auto i':yivEto 0 xa8aQf,t0t; rtuvroc f,t~ xa8aQou.

'EnELCl~ i':mOtat1']t; Xa8E tono'U EOfWQEltO 0 'EQf,tfjt;, Yl' auto EAmQfvEtO ot~V aXQonOA1'] tGlv 'A81']vGlv f,tE to ovouc «BEf31'JAO~». 'Ano aut~ t~V EVVOla nQofjAOf ~ EvvOla tOU axa8aQto'U, tou aALtQou, tOU EvayoUt;, tOU avooio'U, rof aVLfQo'U, tOU aALt~QLO'U, rof aOfBout;, xai i':8EwQEIto eDt; BEB1']AOt; 0 EVOXOt; f,tfyaAWV i':YXA1']f,tatWV onwt; aLf,tOf,tfL~iat;, rpovou xAn., nov YLa va naQaotEI OE LEQEt; tEAEtEt; EnQEnE vc

112 H. CZOGALLA - fEP. nOYPAYTHI

xa8aQ8EL. "EJtEL'w EJtExQatY]oE ~ oy]!-laola tOU a!-llnltOU, Jtou !-lJtOQd va dvm xaMs; xaya86s;, xa8aQ6s; Ot~V 'ljJux~ xal oro oW!-la, dvm O!-lWS; ~E~Y]AOS; ~Alou xal tEAEti'jS;, OtEQELtm bY]Aab~ tOU cpwt6S; hELvou, t6 oJtOLO JtQoOLbLa~EL uovo OtOUS; !-lE!-lUY]!-lEVOUS;.

'0 'AQLOtocpavy]s; (<<BaTQaxop>, 353) xa80Ql~EL JtOLOL E8EWQOUVtO WS; ~E~Y]AOL xal Mv !-lJtoQouoav va !-luY]80uv av JtQOy]YOU!-lEVWS; Mv xa8aLQoVto.

40. ~t6 XEVtQO ti'js; IIu8ay6QELas; aQ!-lOVLxi'jS; ouu~oALxi'jS; ~QLOx6tav Ot~V aQxm6tY]ta, ana ~QLOXEtm xal O~!-lEQa, Evas; !-lUOtY]QLwby]s; UQL8!-lY]tLX6S; Jtlvaxas;, Jtou JtQOEQXEtm aJt6 t~V Jtu8ay6QELa avtlAY]'ljJY] OtL JtaQa tlS; !-lEta~OAES; ti'js; UAy]S;, ta Jtavta orov xoouo tEAoUVtm !-lE !-la8y]!-latLX~ aXQl~ELa xal !-l0UOLX~ aQ!-lOVLa. '0 'LbwS; 0 IIu8ay6Qas; xatEAY]I;E oro OtL ta ovta Mv dvm uovo ta qxuvouevn, ta ocoucru, ~ UAy], ti'js; oJtolas; ~AEJtOU!-lE tlS; !-lEta~OAES;, ana OtL ore OW !-lata vJtaQXEL xan ano aliAo Jtou Mv vJt6- XELtm otlS; at08~oELS; !-las; xal Jtou OUVtEAd Ot~V taI;y] xal Ot~V aQ!-lovla tWV ocoucrcov orov xoouo. Aut6 t6 XatL ro OV6!-laOE 'AQL8!-l6. "EtOL ol 'AQL8!-lOL 8EWQouvtm OU!-l~oAa, Jtou EXCPQa~ouv t~V ouotc tWV OVtWV xal tWV qxuvouevtov. '0 'AQL8!-l6S; dvm ro XAELbl tOU xoouou, 'H EVEQyY]tLX~ tOU JtaQouola ExbY]AwVEtm OE xa8E JtQt'iY!-la, YLatL ta Jtavta dvm xlvY]oY] xal xa8E XLVY]OY] vJt6xELtm OE Evav vouo, OE !-lLa aQ!-lOVLa xaL OE !-lLa tal;Y], tWV oJtolwv 0 'AQL8!-l6S;

H TETPAKTYL TQN TIY8ArOPEIQN 113

dvm ~ aLo8Y]t~ ExcpQaoY]. "OAY] ~ <I>uoY] vJtaxouEL OE !-lLa tal;Y] xal axoAouOd !-lLa Jtayx60!-lLa aQ!-lovla, ti'js; oJtoLas; 0 'AQL8!-l6S; ELvm t6 !-lEtQo xal ~ !-loQCP~, '0 av8QwJtoS; - cov !-llxQ6xoo!-l0S; - vJt6xELtm XL aut6s; Ot~V Jtayx60!-lLU aut~ tal;Y] xal Ot~V Mva!-lY) tOU 'AQL8!-lou.

'H IIu8ay6QELa aQ!-lOVLX~ OU!-l~OALX~ ELvm ma O~!-lEQa !-lEQOS; !-llt'iS; tEQaonas;, otlS; aQXES; ty]S; WS; oQ8i'js; aJtobEbELY!-lEVy)S; X00!-lLXi'jS; aQ!-lovlas;, ti'js; (molas; ol aQ!-lovLxol V6!-lOL ELvm ol ~aoELS; YLa tOUS; uxouonxous; vououc ti'js; !-lOUOLXi'jS;, av xaL 0XL uovov auti'jS;.

Ol IIu8ay6QELOL ELxav ouv !-lEOO ti'js; bLbaoxaAlas; roue auti'jS; Eva oaououlo oQyavo, ro Movozoooo ~ Kuvdivu (elx. 14), Jtou t6 XQy]Ol!-loJtOLouoav xUQlwS; ouv axouotLx6 oQyavo !-lEtQ~OEWS;.

ME t6 oQyavo aut6 aJtEbELl;av, Otl ol ~XOL xal ol aQl8!-lol ~Qloxovtm oE a!-lEOY] 0XEoy] !-lEtaI;U roue. 'H aXE all aut~ tWV ~Xwv !-lE tOUS; aQL8!-lOUS; EXEL UJtObELX8d aJt6AUta oro Mov6xoQbo, EtOL WOtE va !-lJtoQOU!-lE va JtOU!-lE, OtL ol aQL8!-lol unooouv va ~Lw8ouv 'ljJuXlxa xal Otl aQL8!-ly]tLxES; avaAoylES; tautl~ovtm !-lE oQLO!-lEva aLo8~!-lata, "Etci AOLJt6v, Jt006tY]tES; ELvm ~LWOL!-lES; 'ljJUXLxa ocrv JtOL6tY]tES;. "QOtE ol xoO!-lLXOl V6!-lOL aJtobELxvUOVtm WS; 'ljJUXLXOl V6!-l0l!

ME t~V ~o~8ELa Aom6v tOU Movoxoooou ol ITu- 8ay6QELOL xcrtc oxeunouv Evav Jtlvaxa 0XEOEWV

114 H. CZOGALLA - fEP. HOYPArTH2:

ElX. 14: TO Movoxoooo TWV Il"1J8ayogELoov

H TETPAKTYL TQN llY8ArOPEIQN ll5

~XOOV xal ugtOllwv, 0 OJtOLOe;, AOYoo TOU OX~llaTOe; TOU, ovoW'w81']x£ «AapIJowf1.a» xal cLvm ~ lla81']llaTLx~ Il~Tga oAOOV TWV ugt81lwV xal TWV JtgawaTlxwv xAa°WXTooV.

Mson OE aVT~ T~V Il~Tga, 01:0 Aall~coolla, ~glOX£Tm ~ YEVW1'] xa8£ ~XOU, aga xal xaOE CPUOLXOU JtgaYllaTOe;. 'H Og80T1']W TOU Aall~CWllaTOe; EXEt JtAEOV uJtoCElX8ET TOOO OTllV 'Agt81l1']TtX~, 000 xal OT~V I'ecoueroio, O1:~V 'AxOUOTLx~, O1:~V KguoTaAAoygacpla, OT~V 'IaTgtx~, OT~V <1>UOLX~, OT~V 'Av8gooJtoAoyla XAJt.

'0 Max Plank (rEgllavoe; cpUOLXOe;, YEV. 1858, tcguT~e; Tije; 8Eooglae; TWV x~avTOOv, ~ga~Elo NO~tJtEA 1918) Xg1']OLIlOJtOL1']OE TO Movoxogco JtgOTOU CtaTUJtWOEl T~V OEoogla TWV x~avToov.

LE aVTo AOtJtOV TO ogyavo yta T~V YVW01'] Tfie; <1>uOEooe;, OTO Aall~OOlla, ~ IlWOXa8£TOe; Tfie; UJtOTElVOU- 01']e; OT~V elxov« 12 xaAEhm «7}xo1wQaywy6c; YQaf1.f1.'Ij» ~ «YQaf1.f1.'Ij jJaatxoD iixov». AEJtTOIlEgEtEe; Jtavoo oro 8EIla alno xal yta T~V IIu8ayogEta agllovlx~ OUIl~oAtX~ IlJtogEL va ~QEL 0 uvayvwOT1']e; oro ~t~Alo TOU R. Haase «flv8ay6QEw 'AQf1.0VlX'Ij L:Vf1.jJOAlX'Ij», hMoEle; Bt~At08~x1'] TOU POCou.

BL~ALOYQacpLa

AIME PATRI:

- «To uaiioo cpwe; rov 'AnoAAwva» BL~AL08~X11 'WU Pooou, 1989.

BIEDERMANN H.:

- «To Moornou: rov Oavaio» xai -rije; l:navaYEvvY}aY}e; aujv MEYaAt(Jt'}{rj l:noxrj» BL~AL08~X11 LOU Pooou, 1996.

BURKERT WALTER:

- «Homo Necans», de Gruyter, 1972.

DECHARME P.:

- «'EHY}vt'}{rj MV(JoAoyia».

ERLER MARTIN:

- «To aV/l{3oAo -rije; ~wije; atnv a(!xaia AL'yvnro», BL~AL08~x11 'WU Pooou, 1989. - «'0 /lEyae; /lv(Joe; rov Naoii» BL~AL08~X11 'WU Pooou, 211 Exi)oo11 1995.

KA YSER HANS:

- «Orphikon», 1973.

- «Eiti harmonikaler Teilungskanon», 1946.

- «Akroasis», 1946.

- «Lehrbuch der Harmonik», 1950.

- «Bevot die Engel sangen», 1953.

118 ------------------------------------

KERENYIKARL:

- «Mythologie der Griechen», 1966.

- «Apollon», 1953.

- «Die Religion der Griechen und Romer»

1963.

KERN OTTO:

- «Die Religion der Gtiechen», 1926 - 38.

AEKATL:AL: II. :

- «,1U)vvoot;"», 1985.

- «'H ljIvX~», 1957.

NEUMANN E.:

- «Die GroBe Mutter», 1981.

L:TOYP AITHL: rEg.:

- «'EAEVO£VW Mvooioio» BL~ALOe~Xll tOU P6001J, 1994.

- «'0 /li)(}ot;" rift;" 'QQa£at;" 'EUv1]t;"» BL~ALOe~xll tOU P6oo1J, 1989.

- «,1u')aoxaA£a xai eWAoy£a toii Iloeavooiouoii», t6llo~ l oc: «XQvoa "En1] [Jv(}ayoQELwv», BL~ALOe~Xll tOU P6oo1J, 1996.

THIMUS V. ALBERT:

- «Die harmonikale Syttibolik», 1868.

____________________________________ 119

XWQot;" xoooonccabv 01]/lElWOEWV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful