You are on page 1of 33

Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 9 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B΄ Νο 6

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Γ Ι Α Τ Ο Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο - Τ Η Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Τ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Ψάχνεις την Ανάπτυξη ;

Είναι η ΛΙΜΝΗ!
ρε φίλε ! *

*Bil Clinton (1994): “It’s the economy. stupid”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Εκδίδεται στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Λίμνη ΙΛΑΡΙΩΝΑ : Ο πλούτος που αγνοούμε

Η Λίμνη του Ιλαρίωνα στο τμήμα των Γρεβενών

Ψάχνεις την Ανάπτυξη ;


...και δεν βλέπεις την ΛΙΜΝΗ!
Η ΣHMAΣΙΑ της Λίμνης Ιλαρίωνα. Επιμέλεια : Αλέξανδρου ΤΖΙΟΛΑ
Το 2012 δημιουργήθηκε στο νότιο τμήμα των Γρεβενών η
Τεχνητή Λίμνη του Ιλαρίωνα. με στροβίλους, ισχύος 78,5 MW ο καθένας, δηλαδή η
Έχει μήκος 35 χιλιόμετρα! συνολική ισχύς του σταθμού είναι 157 MW. Το εργοστάσιο
Η μικτή ιδιομορφία της είναι ότι, έχει στενή γεωμορφολογία, παράγει 410 GWh ετησίως (ακαθάριστα παραγόμενα
εκεί όπου ο Αλιάκμονας έχει έντονες κλίσεις στις πλαγιές έσοδα δηλ. 410 * 109 *0,06 = 24,6 εκ. €).
του, αλλά και πεδινή/αγροτική μορφολογία όταν βρίσκεται Το φράγμα της ΔΕΗ διαμορφώνει την ανώτατη στάθμη
κανείς στην αρχή της, στα πεδινά των Γρεβενών. της λίμνης στα + 403 μ. από το +296 μ. που ήταν το αρχικό
Η επιφάνεια του ταμιευτήρα στην ανώτερη στάθμη υψόμετρο της κοίτης, ενώ το υψόμετρο του δαπέδου
του νερού είναι 21,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Km2). Ο της Ι.Μ. Νικάνορα είναι στο +650 μ από την στάθμη της
Υδροηλεκτρικός (ΥΗ) Σταθμός περιλαμβάνει δύο μονάδες θάλασσας!

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 2
Το τοπίο σε αφοπλίζει. λέει ότι, στο τέλος τίποτα δεν κατάφερνε από τα αιτήματά
Στην σπάνια περίπτωση που βρεθείς με βάρκα μέσα στην του όπως : έλεγχος στη στάθμη της λίμνης, αλλαγή στις
λίμνη νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε fjord στη Νορβηγία! χρήσεις της, εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων για
Αυτό το απολαμβάνουν μόνο οι παράνομοι και οι φανατικοί. την προστασία των ακτών και των νερών της λίμνης,
Το λιμναίο σύστημα έχει ένα τμήμα του στην Κοζάνη, ένα προγράμματα αξιοποίησης και επενδύσεων στις υποδομές
τμήμα του είναι κοινό καθότι το όριο Γρεβενών/Κοζάνης μέσα και γύρω από την λίμνη ώστε να πάρει τουλάχιστον τις
είναι στο μέσον της στενής (σε εκείνο το σημείο) λίμνης ελάχιστες από τις ευκαιρίες που είχε η λίμνη των Σερβίων,
και ένα μεγάλο τμήμα του (η ουρά του) εκτείνεται στα άδειες για ψάρεμα & ιχθυοκαλλιέργειες, λειτουργία χώρων
εσωτερικά πεδινά των Γρεβενών. αναψυχής, πλωτές εξέδρες και άδειες πλεύσης ή sport.
Σήμερα η στάθμη της λίμνης είναι μεταβλητή. Αυξο- Έτρεχε, κατέθετε αιτήματα, ξοδευόταν, αλλά τίποτα.
μειώνεται ανάλογα με την χρήση των νερών από την Απογοητευμένος περιμένει… το όνειρο!
ΔΕΗ. Έτσι, από εκεί, που στις υψηλότερες στάθμες η Οι αγρότες της περιοχής βλέπουν μπροστά στα χωράφια
λίμνη εκτείνεται πανέμορφη κατά μήκος της κοίτης τους ένα απέραντο «νερό». Όμως τους έχουν πεί : «Μην το
του Αλιάκμονα που έχει πολλές φορές χαρακτηριστικά αγγίζετε!».
χαράδρας με εικόνες άγριας ομορφιάς, όταν βρίσκεται στις Το Δεκέμβριο 2018 δύο κάτοικοι του χωριού Παναγιά,
χαμηλότερες στάθμες αποκαλύπτει μία σειρά προβλήματα συνελήφθησαν από την Αστυνομία γιατί ψάρευαν!
μόνο στην πλευρά των πεδινών εκτάσεων των Γρεβενών. Απαγορεύεται τους είπαν προειδοποιητικά, «την 2η φορά
Δεν γίνεται το ίδιο από την πλευρά της λίμνης Πολυφύτου. θα σας ασκηθεί δίωξη». Γιατί ? Γιατί επιτρέπεται στην
Εκεί τα πράγματα είναι ελεγχόμενα και η λίμνη έχει άλλη λίμνη και όχι στη δική μας? (ρωτάει τον Διοικητή της
αναπτυχθεί πλήρως, με υποδομές, ενώ φιλοξενεί πλήθος Αστυνομίας κάποιος που ενδιαφέρθηκε για την τύχη τους
δραστηριοτήτων, με αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα. αλλά και για την αδικία που δημιουργείται). Η απάντηση
Ο Δήμος Σερβίων, ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης, το ήταν «αν αλλάξει η εγκύκλιος της απαγόρευσης από τις
Επιμελητήριο, ο σύνδεσμος Αλιέων & Ιχθυοπαραγωγών, αρχές όλα μπορούν να γίνουν. Κανείς δεν φρόντισε να
ο Δήμος Κοζάνης, οι κάτοικοι, όλοι φροντίζουν ‘‘το αλλάξει το καθεστώς χρήσης –σε συνεργασία με την ΔΕΗ,
κόσμημά-τους’’. τις τοπικές υπηρεσίες- και έτσι παρέμειναν οι απαγορεύσεις
Από την Γρεβενιώτικη πλευρά η εικόνα είναι τελείως από παλιά, όταν χτίζονταν το φράγμα !» Λογικό ακούγεται.
διαφορετική. Τότε υπήρχε επικινδυνότητα λόγω κατασκευών και
Ο πρωτοπόρος Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Γρεβενών έκτακτων χρήσεων κατά την πλήρωση του φράγματος.
Κώστας Γκούτας μας διηγήθηκε ιστορίας απείρου κάλους. Τώρα με ήρεμο νερό και επιφάνεια ελεγχόμενη, γιατί οι
Ζώντας, μας λέει, χρόνια στην περιοχή, περνώντας και απαγορεύσεις ?
ταξιδεύοντας πολλές φορές μέσω των παράκτιων οδών της
λίμνης Πολυφύτου έβλεπε την οργάνωση και την φροντίδα
των τοπικών φορέων και κατοίκων για τη λίμνη και πήρε
την πρωτοβουλία να κάνει και από την Γρεβενιώτικη
πλευρά ένα Ναυτικό Όμιλο!
Όμως τα πράγματα εδώ είναι αλλιώς!
Καμία συμπαράσταση, κανένα ενδιαφέρον, καμία
υποστήριξη, καμία φροντίδα. Αν και τα Γρεβενά είχαν σε
όλες τις επιτροπές τους εκπροσώπους τους, τελικά, ο ίδιος

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 3
ΛΙΜΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ : Η μεγάλη πρόκληση

ΛΙΜΝΕΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ & ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ :


Ο πλούτος που είναι δίπλα μας και τον αγνοούμε!
Μία επίσκεψη, μία οδική εκδρομή για τον καθένα από οι τουρίστες! Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 17 είδη
τη γέφυρα Σερβίων μέχρι το Καρπερό Γρεβενών ή ένα ψαριών, ανάμεσά τους οι γουλιανοί (μέχρι 200 χλγ από τους
googl·άρισμα στις δύο λίμνες, θα καταλάβει ο οποιοσδήποτε πλέον ευμεγέθεις του κόσμου), γριβάδια, περκιά, κέφαλοι,
ότι βρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο. πλατίκες, πεταλούδες κλπ.
Εκθαμβωτικά τοπία και απίστευτος πλούτος για Στην λίμνη του Ιλαρίωνα, όχι ακόμη! Καλύτερα θα το
εκμετάλλευση και αξιοποίηση. Όμως υπάρχει ιδιαίτερη διατυπώναμε ως εξής, μας λέει ο κ. Γκούτας : Δεν ξέρουμε
μεταχείριση για κάθε λίμνη! τι ψάρια έχει. Απαγορεύεται η αλίευση και οι οργανωμένες
ιχθυοκαλλιέργειες!
Ιχθυοκαλλιέργειες
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Αλιείας Κοζάνης,
Στη λίμνη Πολυφύτου, ως γνωστόν, υπάρχουν πολλών η συνολική αλιευτική παραγωγή της λίμνης κυμαίνεται
ειδών ψάρια, τα οποία ψαρεύουν τόσο οι επαγγελματίες ανάμεσα στους 210 και 280 tn και τουλάχιστον κατά τα
όσο και οι ερασιτέχνες ψαράδες της περιοχής αλλά και τελευταία 10 χρόνια δεν παρουσιάζει μία σαφή διαχρονική

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 4
τάση. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι προσεγγιστικές γιατί γκουρμέ εστιατόρια της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου
(γενικά στην Ελλάδα) δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα Βασιλείου και των Σκανδιναβικών χωρών. Σύμφωνα με
καταγραφής των αλιευμάτων. (μία ακόμη δουλειά για τις τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων της
Υπηρεσίες Γεωργίας που πρέπει να κάνουν άμεσα). Λίμνης Πολυφύτου, Νίκο Κουρτίδη, ο μέσος ψαράς αλιεύει
Οικονομικά στοιχεία επι αυτών : Η τιμή διάθεσης των ως και 500 κιλά καραβίδας την εβδομάδα και την πουλάει
προϊόντων ποικίλει ανάλογα με την εποχή και τον τρόπο για εξαγωγή προς 3 ευρώ το κιλό, ενώ η συνολική ετήσια
διάθεσης. Υψηλής εμπορικής αξίας ψάρια όπως ο γουλιανός, παραγωγή των μελών του συλλόγου, επίσημα υπερβαίνει
η πέρκα και το γριβάδι έχουν χονδρική τιμή πώλησης τους 300 τόνους.
περίπου 5 €/kg, ενώ η λιανική πώληση κατ’ ευθείαν στους Η λίμνες λοιπόν είναι πλούσιες αλλά εμείς δεν το βλέπουμε.
καταναλωτές αποφέρει περίπου 8 €/kg. Τα υπόλοιπα είδη Μόνο από την καλλιέργεια της καραβίδας η οικονομία της
έχουν χαμηλότερη αξία και ορισμένα από αυτά μένουν περιοχής αυξάνει κάθε χρόνο κατά τουλάχιστον 1.000.000
πολλές φορές αδιάθετα. Για παράδειγμα, η πεταλούδα €. Αν προσθέσουμε και το εμπόριο των ψαριών (παραπάνω)
μπορεί κάτω από ευνοϊκές συνθήκες να πουληθεί λιανικά είναι της τάξης των 1,8 εκ. €.
2,5 €/kg, ενώ η χονδρική τιμή πώλησης της είναι περίπου Οι νέοι που είχαν μεταναστεύσει στα αστικά κέντρα
0,5 €/kg. επιστρέφουν για να ασχοληθούν με το είδος -που γίνεται
Ο οικονομικός κύκλος λοιπόν με βάση τα παραπάνω ανάρπαστο στο εξωτερικό - και οι ψαράδες αυξάνονται
στοιχεία κυμαίνεται από 500.000 € μέχρι 800.000 € ό,τι με γεωμετρική πρόοδο. Ο αριθμός των ψαράδων σήμερα,
σχετίζεται με την απόδοση από τις ιχθυοκαλλιέργειες. σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Δ/νσης Κτηνιατρικής
Κοζάνης (πάντα) έχει ανέλθει σε 109, με τον αριθμό τους
Όμως η έλευση της καραβίδας αλλάζει τελείως
να αυξάνεται καθημερινά, ενώ οι περισσότεροι έχουν πλέον
όλα τα παραπάνω δεδομένα.
ως κύριο αντικείμενο την αλιεία της καραβίδας. Με βάση
Τα τελευταία χρόνια τα 14 «πληττόμενα» χωριά γύρω από τα στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης
τη λίμνη Πολυφύτου ζωντανεύουν. Όχι όμως και αυτά γύρω (πάντα), ο σύλλογος αποτελείται από 109 μέλη (τα οποία
από τη Λίμνη Ιλαρίωνα ! αυξάνονται), από τα οποία τα 42 κατέχουν επαγγελματικές
Τι λένε οι μελέτες τiς οποίες χρηματοδότησε και άδειες αλιείας.
ο Δήμος Γρεβενών ! και οι οποίες κάνουν ειδικές
αναφορές μόνο για την Λίμνη Πολυφύτου :
….Ο χαρακτηρισμός των γύρω χωριών ως
«πληττόμενα» οφείλεται στην κατασκευή
του φράγματος Πολυφύτου το 1970 όταν
κατακλύσθηκαν τα χωράφια των κατοίκων
κατά το σχηματισμό της τεχνητής λίμνης και
ως αντισταθμιστικό μέτρο τους δόθηκε το
αποκλειστικό δικαίωμα αλίευσης σ’ αυτήν.
Το καθαρό νερό του Αλιάκμονα και η ήπια
εκμετάλλευση της λίμνης για πολλά χρόνια
δημιούργησαν τεράστια αποθέματα καραβίδας
του είδους «Astacus leptodactylous» σε μεγάλα
μεγέθη και εξαιρετική ποιότητα, που εξάγεται στο
σύνολό της και είναι περιζήτητη στα καλύτερα

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 5
Θαλάσσια σπορ την ομορφιά του. Από παλιά η επαρχιακή οδός είχε την

Στην λίμνη του Πολυφύτου έχουν ήδη αναπτυχθεί κατάλληλη θέση στην πλαγιά για θέαση αλλά οι Κοζανίτες

θαλάσσια spor, οργανωμένα, αδειοδοτημένα, φρόντισαν να γίνουν και οι απαραίτητες επεμβάσεις/

πιστοποιημένα. Ειδική Σχολή jet ski παρέχει ευρωπαϊκό διορθώσεις/αναπλάσεις.

δίπλωμα για επαγγελματικές άδειες θαλάσιου SKI. Για Ιδιαίτερα το πέρασμα από την απέναντι θέση της Ι.Μ.

την λήψη του διπλώματος έρχονται από όλες τις χώρες της Νικάνορα έχει αρχίσει να γίνεται ξεχωριστό σημείο

Ευρώπης. Βοηθάει σε αυτό : το κλίμα όλων των εποχών, η προσέλκυσης επισκεπτών και φωτογράφων τοπίου.

ηρεμία του νερού (άνεμοι), η φθηνή διαμονή καθώς και τα Ταξιδεύοντας από εκεί δυτικά μπαίνεις στην λίμνη

ανταγωνιστικά δίδακτρα. Ιλαρίωνα : όλα σταματούν ξαφνικά. Εκτός από την θέα σε

Στην λίμνη του Ιλαρίωνα : τίποτα από όλα αυτά. μία πανέμορφη και ερημική λίμνη χωρίς ζωή. Αν είναι εποχή

Απαγορεύονται ρητά. Διώκονται ποινικά. Η εντολή είναι υπερκατανάλωσης των νερών από την ΔΕΗ ή ξηρασία θα

μην πλησιάζετε. Η Αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. παρατηρήσεις το απαίσιο θέαμα της λάσπης του πυθμένα!
Γιατί επιτρέπεται άραγε, ακόμη και σε τέτοια έκταση?
Υποδομές – Δρόμοι
Την ίδια αγανακτισμένη απορία έχει και ο Πρόεδρος του
Ο παραλίμνιος δρόμος Πολυφύτου είναι ονομαστός για Ναυτικού Ομίλου Γρεβενών.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 6
Ιχθυοκαλλιέργεις στην Λιμνη Πολυφύτου (φωτ. Αλεξ. ΤΖΙΟΛΑΣ)

Πως oργανώνεται η Λίμνη Πολυφύτου : • στερέωση και αποκατάσταση πέτρινης γέφυρας Σερβίων
(χρηματοδότηση LEADER)
Είναι επόμενο να κάνει κανείς συγκρίσεις αφού οι
• διαμόρφωση μονοπατιού στη θέση «Τρανός λάκκος»
δύο λίμνες είναι δύο πανέμορφα αδελφάκια σε δύο
στο Πλατανόρεμα (χρηματοδότηση LEADER)
διαφορετικούς Νομούς με διαφορετική τύχη η κάθε μία:
• Παράλληλα προγραμματίζονται και σχεδιάζονται και
Υποδομές στη λίμνη Πολυφύτου :
άλλες δράσεις για την αξιοποίηση της περιοχής όπως
• το πλωτό λιμάνι στην περιοχή της Νεράιδας,
διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων θέας,
• πλωτές δεξαμενές προσέγγισης σκαφών στους οικισμούς
παραλίμνια οδοποιία λίμνης Πολυφύτου, τουριστική
Καισαρειάς, Κρανιδίων, Ιμέρων και Βελβεντού για
αξιοποίηση του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στα Ίμερα κ.ά.
τουριστική αξιοποίηση.
(βλ. σχετική ανακοίνωση ΑΝΚΟ!)
• διαμορφώσεις και αναπλάσεις οικισμών Σερβίων και
Σε σχετική μελέτη της ΑΝΚΟ που χρηματοδοτήθηκε
Παλαιογρατσάνου (χρηματοδότηση LEADER)
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας διαβάζουμε: Έχουν
• πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος και χάρτης θέσεων
θεσμοθετηθεί ορισμένες δραστηριότητες που λαμβάνουν
πουλιών (χρηματοδότηση LEADER)
χώρα κάθε χρόνο στην περιοχή. Συγκεκριμένα
• ύλινες πινακίδες προβολής αξιοθέατων περιοχής
πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων :
(χρηματοδότηση LEADER)
• ο κολυμβητικός διάπλους της λίμνης (στην περιοχή της
• ίδρυση κέντρων πληροφόρησης και προώθησης
γέφυρας)
τουρισμού (χρηματοδότηση LEADER)

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 7
• ο ποδηλατικός γύρος της λίμνης (στα Σέρβια) ούτε καν θίγονται.
Τι θα διακρίνουμε στην λίμνη Ιλαρίωνα; Τίποτα! Το οικονομικό στοιχείο των δραστηριοτήτων, των
Πρόβλεψη; ΚΑΜΜΙΑ! Γιατί αυτή η ανισομέρεια; επενδύσεων, των προτάσεων, της ισχύουσας κατάσταση
Σε τοπικό απολογισμό έργων της Κοζάνης για την Λίμνη στο εμπόριο και στον κύκλο της αγοράς δεν υπάρχει. Όταν
Πολυφύτου διαβάζουμε ακόμη : δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο που είναι το κατ’ εξοχήν για
“....Δημιουργήθηκαν έξι πλωτά λιμάνια στα Σέρβια, να διαπιστώσεις αν κρίνονται βιώσιμες οι προτάσεις ή τα
το Βελβεντό, τα Κρανίδια, το Σπάρτο, τα Ίμερα και το έργα που προτείνονται, το ερώτημα είναι γιατί οι θεσμικοί
Ρύμνιο. Κάθε λιμενίσκος, πλην του Ρυμνίου, είναι πλωτή παράγοντες τις παραλαμβάνουν. Που τους χρησιμεύουν?
νησίδα, αποτελείται από πλωτή πεζογέφυρα πρόσβασης Το copy-paste από το διαδίκτυο πάει σύννεφο, επαναλαμ-
συνδεδεμένη με ειδικό γεφυρίδιο με την όχθη, πλωτή βάνονται γνωστά πράγματα εκτός αντικειμένου/σκοπού
εξέδρα υποστήριξης λειτουργιών και παροχής κυματικής του θέματος, για το οποίο γίνεται η μελέτη και οι προτάσεις
προστασίας, θέσεις πρόσδεσης σκαφών και αποεπιβίβασης είναι οι γνωστές, οι κοινές ιδέες ρουτίνας. Στη συνέχεια ο
οικοτουριστών, σχεδόν περίκλειστο λιμναίο χώρο για καθείς περνάει από το Ταμείο.
διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και συναφείς Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι,
εκδηλώσεις. Από τις παραπάνω υποδομές θα μπορούν στο μήκος των 35 της λίμνης Ιλαρίωνα που καλύπτει το
να ξεκινήσουν βόλτες και περιηγήσεις με καραβάκια από νερό αλλά και πολύ πέρα από αυτό π.χ. στις πλαγιές της
περιοχή σε περιοχή, αλλά και από και προς την πλωτή Παναγιάς, του Δίπορου, του Μπούρινου (Παλιουριά-
εξέδρα του Ρυμνίου που είναι προσεγγίσιμη μόνο με σκάφος, Δεσκάτη, βόρεια) ή στην ορεινή γραμμή των γύρω λόφων,
καθώς σε αυτήν υπάρχει η δυνατότητα παρατήρησης του όπου μπορούν να αναπτυχθούν μονάδες τουρισμού-
οικοπεριβάλλοντος της λίμνης. Οι παραπάνω παρεμβάσεις, θέασης-περιπάτου και μετέπειτα προσέγγισης στη λίμνη
άλλωστε, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου (με σχετική επιλεγμένη από το γεωγραφικό ανάγλυφο
αξιοποίησης της λίμνης Πολυφύτου, που περιλαμβάνει ολιγόλεπτη πρόσβαση) απουσιάζουν προτάσεις και ιδέες!
εκτός από τις παραπάνω λιμναίες υποδομές, την τουριστική Για παράδειγμα : στη Λίμνη Πολυφύτου έχει αναπτυχθεί ο
αξιοποίηση του πρώην οικισμού της ΔΕΗ στην περιοχή λόφος της «Νεράιδας» όπου σιγα-σιγά τώρα προτείνονται
των Ιμέρων, την κατασκευή περιμετρικού δρόμου της και επενδύσεις από τα σχέδια που εκπονούνται. Ευκολο!
λίμνης, αναπλάσεις στην παραλίμνια περιοχή με φυτεύσεις Στη περιοχή του Ιλαρίωνα από την πλευρά των Γρεβενών,
πρασίνου, ανάδειξη κάποιων περιοχών με πολιτιστικό και οι Γρεβενιώτες τι προτείνουν? Που βρίσκεται ή βρίσκονται
αρχαιολογικό ενδιαφέρον...”. Τα σχόλια περιττεύουν. τα κεντρικά σημεία επιλογής των παρεμβάσεων? Καμία
σκέψη, ούτε μία απόφαση!

Οι επιφανειακές προσεγγίσεις και οι επιδερμικές Η εικόνα της επόμενης σελίδας δίχνει την έκταση των
μελέτες χωρίς προτάσεις : παρεμβάσεων και της οικονομικής ανάπτυξης στη Λίμνη
Στις μελέτες που καταρτίζονται και παραλαμβάνονται από Πολυφύτου και έχει εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο
τις αρμόδιες υπηρεσίες παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν Θεσσαλίας.
οικονομικά στοιχεία. Μπορείτε να αναλογιστείτε κάτι παρόμοιο για την περιοχή
Επίσης διαπιστώνεται ότι τα έργα που προτείνονται είναι των Νότιων Γρεβενών?
εκείνα που εύκολα μπορεί να εκπονήσει μελέτη κάποιο
γραφείο της αρεσκείας. Μελέτες και σχέδια που είναι
δύσκολα σε προσεγγίσεις ή τεχνογνωσία, δεν προτείνονται,

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 8
e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 9
Η αγροτοδιατροφική Ζώνη Πολύφυτου- Περιοχή 2001 2011 Μεταβολή (%) Μεταβολή
Ιλαρίωνα-Βούρινου (κάτοικοι)
Δήμος Δεσκάτης 7.045 5.852 -16,93% -1.193
Αν εξετάσει κανείς τα πλεονεκτήματα της περιοχής εύκολα Δ.Ε. Δεσκάτης 4.931 4.294 -12,92% -637
Δ.Ε. Χασίων 2.114 1.558 -26,30% -556
διακρίνει μία ζώνη όπου εντοπίζονται δασικά, αγροτικά και
Δ.Ε. Βεντζίου 2.364 1.969 -16,71% -395
υδάτινα οικοσυστήματα σε μια μεγάλη σχετικά πυκνότητα Δήμος Γρεβενών 25.522 25.905 1,50% 383
και εναλλαγή.
Ο Μπούρινος σχηματίζεται από δυο παράλληλες οροσειρές Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι οι Δήμοι Γρεβενών,
όπου μεταξύ τους δημιουργείται η κοιλάδα του Μεσιανού Δεσκάτης (καθώς και ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού)
Νερού με μεγάλη οικολογική αξία, στην οποία οι ανθρώπινες εμφανίζουν τάσεις γήρανσης του πληθυσμού τους.
παρεμβάσεις όπως κυνήγι, δασοπονία, κτηνοτροφία έχουν
διατηρηθεί έντονες για πολλές δεκαετίες. Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ -
Τύποι οικοτόπων που εντοπίζονται αφορούν σε θαμνώνες, Μέγεθος εκμεταλλεύσεων
λειμώνες, δάση οξιάς, δρυός και πεύκης. Στα στενά του
Στο σύνολο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
Αλιάκμονα και στην περιοχή των λιμνών οι τύποι οικοτόπων
(1.628 χιλ. στρέμματα) και εκμεταλλεύσεων (19.731) της
που εντοπίζονται αφορούν σε θαμνώνες, βραχώδεις και
Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται στη Π.Ε.
στεπόμορφοι λειμώνες, δάση οξιάς, καστανιάς, πλατάνου
Κοζάνης (46,25% και 44,86%), ακολουθεί η Π.Ε. Φλώρινας
και κωνοφόρων. Η οικολογική σημασία της περιοχής
(24,51% και 28,16%) και με σημαντική διαφορά οι Π.Ε.
τεκμηριώνεται από το πλήθος των προστατευτικών
Γρεβενών (18,61% και 14,40%) και Καστοριάς (10,69% και
ρυθμίσεων που εντοπίζονται. Το σύνολο ή τμήματα της
12,58%).
περιοχής χαρακτηρίζονται ως:
Πιν. Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των γεωργικών
• Natura 2000, SCI, GR1330001, Όρος Βούρινος (Κορυφή
εκμεταλλεύσεων :
Ασπροβούνι) με έκταση 764 Ha. ΝΟΜΟΣ 1991 2000 2009 Μεταβολή Μεταβολή
• Natura 2000, SPA, GR1330002, Όρη Βορείου Βούρινου και 2000-2009 1990-2009
Μελλιά με έκταση 17.856 Ha. ΓΡΕΒΕΝΑ 6.041 4.891 3.396 -31% -44%
ΚΟΖΑΝΗ 17.056 13.914 11.463 -18% -33%
• Καταφύγιο Άγριας Ζωής (θηραμάτων) Λάριο (ΦΕΚ
354Β/12.6.90, έκταση 2.162 Ha). Εκτείνεται νότια του
Το μέσο μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης ανά
οικισμού Χρώμιο μέχρι τη Λίμνη Ιλαρίωνα.
εκμετάλλευση είναι 75,0 στρέμματα, αρκετά μεγαλύτερο σε
• Καταφύγιο Άγριας Ζωής σε Πολύμυλο & Βελβενδό (δεν
σχέση με το σύνολο της χώρας (44,16 στρ.), ενώ υπολείπεται
θα αναφερθούμε).
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (182 στρ.!).
Η διάρθρωση όμως της ιδιοκτησίας είναι στρεβλή και
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ του Νότιου
είναι απόρροια πολύχρονων πολιτικών και συνταγματικών
τμήματος των Γρεβενών
ρυθμίσεων σε σημείο που να καθίσταται πλέον «πρόβλημα»
Όμως όλα τα ανωτέρω τα βρίσκει κανείς περιττά αν δεν και συγχρόνως κοινωνικό κατεστημένο. Η μισή σχεδόν
αναλογιστεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το νότιο γεωργική γη κατέχεται από μη αγρότες και αξιοποιείται
τμήμα των Γρεβενών. κατόπιν εκμίσθωσης. Η σχέση ιδιοκτησίας γης και
Συνοπτικά: πραγματικού γεωργού επιβαρύνει καθοριστικά το κόστος
Η εξέλιξη του Πληθυσμού της περιοχής αποτυπώνεται παραγωγής. Η τάση αυτή μάλιστα συνεχίζεται αμείωτη.
εύγλωττα στον παρακάτω πίνακα: Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί οι κατά

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 10
κύριο επάγγελμα αγρότες, ούτε ολοκληρώθηκε ποτέ το και κατ’ έτος η πορεία του αριθμού των νέων που ιδρύουν
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», δική τους αγροτική εκμετάλλευση μέσω του προγράμματος
το οποίο είχε ξεκινήσει από το 1996 με πρωτοβουλία του «Νέων Αγροτών».
Υπουργείου Γεωργίας. ΠΙΝΑΚΑΣ - Αριθμός νέων αγροτών που εγκαταστάθηκαν στη
γεωργία - κτηνοτροφία (Καν. 1257/99/ΕΕ) :
Εκτιμάται ότι, το ποσοστό των κατά κύριο επάγγελμα
Έτος Γρεβενά Κοζάνη Περιοχή Δυτ. Μακεδονία
αγροτών δεν ξεπερνά το 25% ή τις 3.750 αγροτικές εγκ/σης Leader
εκμεταλλεύσεις (ΟΣΔΕ, εξισωτική). Οι υπόλοιπες 2001 19 70 89 138
εκμεταλλεύσεις ανήκουν σε άτομα που είτε έχουν 2002 40 105 145 229
2003 12 24 36 92
άλλη ως κύρια απασχόληση και συμπληρώνουν το
2005 32 71 103 201
οικογενειακό τους εισόδημα από τον πρωτογενή τομέα 2006 12 56 68 126
και το αντίστροφο, είτε είναι συνταξιούχοι και ταυτόχρονα 2009 53 126 179 339
ασχολούνται με την γεωργία. 2014 123 257 380 638
ΣΥΝΟΛΟ 291 709 1.000 1.763
ΑΛΙΕΙΑ – Η γύμνια των Γρεβενών Τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ στοιχεία που δημιουργούν
Επειδή ειδική αναφορά γίνεται και στο θέμα της Αλιείας αμηχανία στα Γρεβενά!
καθώς η περιοχή που εξετάζουμε έχει τέτοια δραστηριότητα
Βρισκόμαστε στο έτος 2013 και διαβάζουμε σε σχετικό
και μάλιστα (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) με τάσεις
ρεπορτάζ στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο:
μεγάλης κερδοφορίας, παρατίθεται και ο παρακάτω
«Με αφορμή τη συζήτηση στο αποψινό Περιφερειακό
πίνακας :
Συμβούλιο για την έγκριση υπογραφής προγραμματικής
ΕΛΣΤΑΤ 2012 σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας
Αλιείς Αριθμός σκαφών Αλιεύματα (σε (ΑΝΚΟ) σχετικά με την προστασία της ευρύτερης περιοχής, ο
τόνους)
Σύνολο Ερασιτέχνες Σ ύ ν ο λ ο κ. Δασταμάνης σχολιάζει ότι από το 2009 οπότε ξεκίνησε η όλη
Ερασιτέχνες Πέστροφες Κυπρίνοι Άλλα προσπάθεια ανανεώνεται η σχετική σύμβαση κάθε χρόνο με
Γρεβενά σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. «Το έργο, από
- - - - - - - -
την πλευρά της ΔΕΗ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και ως εκ
Κοζάνη 84 63 40 21 0 67
122 τούτου ορισμένοι περιβαλλοντικοί όροι δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Δυτ. Μακεδονία 458 318 410 274 30 Πιστεύουμε ότι εντός του χρόνου θα διευθετηθούν τα όποια
474 523 θέματα υπάρχουν και αφορούν τον καθαρισμό των εργοταξίων,
Ελλάδα - - - - 2 . 8 3 3
999 την ολοκλήρωση δενδροφυτεύσεων κ.α. Εξετάζουμε ακόμη
ζητήματα εμπλουτισμού της λίμνης με ψάρια και ανάλυσης
Οι Νέοι Αγρότες : Μπορούν να γίνουν Ελπίδα; του μικροκλίματος που θα δημιουργηθεί λόγω της υγρασίας
Αν και το εργατικό δυναμικό παρουσιάζει φθίνουσα τάση, από τη λίμνη» αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης.
εντούτοις υπάρχει μια σχετική ανανέωση ως προς τη Στο μεταξύ, η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και ο φορέας
διαδοχή στον αγροτικό τομέα. Ένας σημαντικός, όχι όμως που έχει δημιουργήσει με τη συμμετοχή των δήμων που
και ικανοποιητικός αριθμός νέων ανθρώπων, επιλέγουν γειτνιάζουν με τη νέα λίμνη, βρίσκονται σε συνεννόηση
να ασχοληθούν και να επενδύσουν στην πρωτογενή με την ΑΝΚΟ για την τουριστική αξιοποίηση του τόπου
παραγωγή. μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Στο πλαίσιο αυτό
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή κατά «χώρο» αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα επίσκεψη στην
Καρδίτσα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την περίπτωση

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 11
Φωτογ. του Θ. Μπιζιούρα με την λίμνη από την
της τουριστικής αξιοποίησης της λίμνης Πλαστήρα ! «Η Βουνάσα.
Δυτική Μακεδονία διαθέτει σχετική εμπειρία και από αυτό έγινε. Γιατί; Στα ανωτέρω δηλώνεται ότι η δουλειά θα
τη λίμνη Πολυφύτου, οπότε είμαστε διατεθειμένοι να ανατίθεντο στην ΑΝΚΟ!)
εξετάσουμε τα δύο παραδείγματα για να καταλήξουμε 2η Σημ. : Σε ανακοίνωση του Προέδρου της ΑΝΓΡΕ την
στις βέλτιστες πρακτικές προς εφαρμογή» προσθέτει ο 27/7/2016 αναφέρεται ότι : την 31η Δεκεμβρίου 2015
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δασταμάνης» όλα αυτά το 2013! προς την ΑΝΓΡΕ, για απαιτήσεις από την διαχείριση των
[1η Σημ.: Η ΑΝ.ΓΡΕ. και η ΑΝ.ΔΗ.Γ. έκλεισαν με προηγούμενων διοικήσεων της εταιρείας, ανέρχονται
απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών την 30 στο ποσό των 882.834,53€ καθώς επίσης εκκρεμεί οφειλή
Οκτωβρίου 2017 με την απόφαση για εκκαθάριση και τραπεζικού δανείου ύψους 160.880€. σχετικό : http://www.
τον δύο.(*σχετικό : https://greveniotis.gr/) star-fm.gr/2016/07/28/].
Θα περίμενε κανείς ότι το 2009 ενώ λειτουργούσε η Μελέτες που προτείνουν σε όλα :
ΑΝΓΡΕ θα υπήρχε μία συνεργασία, μία συνύπαρξη των Λίμνη Πολυφύτου!
δύο εταιριών σε ένα κοινό μελετητικό σχήμα, όχι μόνο
για οικονομικούς λόγους αλλά έστω για μεταφορά Η ΑΝΚΟ που εκπονεί μελέτες και εκπονεί προγράμματα που

γνώσεων, κανονισμών, μελετητικής τεχνογνωσίας τις αναθέτει ο Δήμος Γρεβενών και η Περιφέρεια αναφέρει

και μετάδοσης εφαρμογής/σύνταξης προγραμμάτων σε Δελτίο Τύπου το 2017 ότι : «…Στην παρούσα πρόταση

της Ε.Ε. τα οποία θα μπορούσε η ΑΝΓΡΕ/ΑΝΔΗΓ να του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER επιχειρείται για

πάρει από την ΑΝΚΟ η οποία μονοπωλεί το μελετητικό πρώτη φορά μια συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της

τοπίο των έργων του Νομού από το 1995. Όμως ούτε περιοχής αλιείας στη διακριτή περιοχή πέριξ των τεχνητών
λιμνών Πολυφύτου και Ιλαρίωνα.
e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 12
Φωτογραφίες από το
ιστολόγιο του
opaliouriotis.gr όταν
πλέοντας στη λίμνη με
βάρκα έφτασε μέχρι την
Ι.Μ. Νικάνορα.
(σχετ. video εδώ)

Βασική επιδίωξη στο πλαίσιο της τοπικής στρατηγικής πρόγραμμα μόνο για την Λίμνη Πολυφύτου !
είναι να εφαρμοστεί στην περιοχή των λιμνών Πολυφύτου Τι συνέβη στην πραγματικότητα?
– Ιλαρίωνα, μια πολιτική ολοκληρωμένης ήπιας Τι συμβαίνει και απουσιάζουν δράσεις, προτάσεις και
ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικής έργα για την λίμνη Ιλαρίωνα?
δραστηριότητας με τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών Δεν περιλαμβάνεται σε κανένα πρόγραμμα : ούτε της
και μεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων Αλιείας, ούτε του Leader, ούτε του ΕΣΠΑ του Ε.Π. της
(αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, εμπόριο, μεταποίηση, Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας για την περίοδο 2014-2020.
τουρισμός, γαστρονομία, υπηρεσίες), στη διασύνδεση των Κάτω από την πίεση της προεκλογικής περιόδου, η
παραγωγικών τομέων και στη δικτύωση των επιχειρήσεων. ΔΕΗ καλείται να αποδεσμεύσει περιοχές, να άρει τις
Θα επιδιωχθεί επίσης η αναβάθμιση και συμπλήρωση των απαγορεύσεις και να δώσει την σύμφωνη γνώμη της
αναπτυξιακών υποδομών και η προστασία και ανάδειξη για τα ανταποδοτικά οφέλη που πρέπει να πάρουν οι
του φυσικού περιβάλλοντος ώστε να διαμορφωθεί η παραλίμνιοι οικισμοί. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 τελειώνει,
απαιτούμενη κουλτούρα προστασίας, ανάδειξης και χάνονται οι ευκαιρίες χρηματοδότησης (ίσως οριστικά
αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού αφού το επόμενο ΕΣΠΑ δεν θα έχει χρηματοδοτεί τέτοιες
κεφαλαίου και των τοπικών πόρων»! Τελικά εκπονήθηκε δράσεις) και η ΔΕΗ στην οποία ανήκει η λίμνη, δεν έχει

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 13
παραχωρήσει τίποτα στις τοπικές κοινωνίας, είτε προς ένταξης περιφερειακών του ταμιευτήρα παράκτιων περιοχών
αλιευτική, είτε προς οικοτουριστική εκμετάλλευση, για και νησίδων σε καθεστώς προστασίας για την προσέλκυση
τους δικούς της λόγους. Σε ειδική μελέτη του 2009, που της ορνιθοπανίδας, εκπονηθείσας σε εφαρμογή του όρου
έλαβαν οι τοπικοί φορείς, η ΔΕΗ τους προειδοποιεί : ‘‘οι 29.1 της υπ’ αριθ. 130437/30-6-2003 Απόφασης Έγκρισης
έντονες ροές, οι βραχώδεις όχθες, οι ρίζες δέντρων, καθώς Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υδροηλεκτρικό έργο
και άλλα εμπόδια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και ένα Ιλαρίωνα, στον μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν.
μεγάλο μέρος του συστήματος του ποταμού Αλιάκμονα, Κοζάνης και Ν. Γρεβενών». Υπόχρεος εφαρμογής (φορέας
καθιστούν τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων αλιείας αρκετά υλοποίησης) των προτάσεων της ΤΕΠΕΜ είναι καταρχήν
δύσκολη και πολύπλοκη’’. Επομένως έπρεπε να ληφθεί υπ’ η ΔΕΗ Α.Ε. ή γενικότερα ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας
όψη ότι απαιτείται, πρόγραμμα, χρόνος & μελέτες. του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, με δυνατότητα ανάληψης της σχετικής
Σημειώνουμε χαρακτηριστικά ότι στη λίμνη Πολυφύτου, υποχρέωσης και από τρίτους φορείς. Επομένως πρέπει να
η οποία ολοκληρώθηκε το 1974, εκδόθηκε μόλις πέντε ερωτηθεί η ΔΕΗ για το κάθε τι.
χρόνια μετά ο νόμος 972 ο οποίος «παρέχει διευκολύνσεις
προς αποκατάσταση της οικονομίας των θιγέντων συνεπεία ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ
των έργων της λίμνης…» σε 17 παραλίμνιες κοινότητες ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ & ΑΔΙΕΞΟΔΑ
και στον Δήμο Σερβίων. Σήμερα η χρήση νερών για
Σε άλλη μελέτη που έχει εκπονηθεί από Τεχνικό Σύμβουλο
υδατοκαλλιέργειες δύναται να δοθεί από την Δ/νση
της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στα πλαίσια σύνταξης
Αγροτικής Ανάπτυξης με την σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ
σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.)
και της Δ/νσης Υδάτων.
του χώρου της περιφέρειας, τα πράγματα λέγονται με τις
Προς τήρηση των παραπάνω, επισημαίνεται ότι,
αλήθειες τους και με το όνομά τους.
στις 20/01/2017 πραγματοποιήθηκε από Υπουργείο
Μεταξύ άλλων διαπιστώνονται όχι μόνο η πλήρης σύγχυση
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Έγκριση της Τεχνικής
για το ισχύον καθεστώς που αντιστρατεύεται πολιτικές
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για τη δυνατότητα

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 14
Φωτογ. του Θ. Μπιζιούρα με την λίμνη και τον Ι.Ν.
ανάπτυξης, αλλά τονίζει τις εγγενείς αδυναμίες του Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου που μετακινήθηκε
συστήματος, που έχει φέρει την περιοχή των λιμνών σε
και φορέων διαχείρισης λιμναίων περιοχών, με εξαίρεση
αδιέξοδο και την σύγκρουση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών,
τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών και του υπό ίδρυση Φορέα
υπευθύνων και φορέων. Η κατάληξη είναι γνωστή.
Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς.
Αντιγράφουμε απο την σχετική μελέτη ενδεικτικά σημεία
• Χαμηλή ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις λειτουργίες
για το πόσο προβληματικά είναι τα θέματα :
και αξίες υγροτοπικών και λιμναίων οικοσυστημάτων και
“ • Χαμηλή διασύνδεση των λιμναίων συστημάτων μεταξύ
μονοδιάστατη αξιοποίηση αυτών.
τους
• Προβληματική συνεργασία μεταξύ των χρηστών ύδατος,
• Ελλιπής διασύνδεση φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής
ελλείψει κοινού αναπτυξιακού οράματος.
κληρονομιάς
• Ασαφής ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη ΔΕΗ, που θα
• Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση υδάτινων σωμάτων
έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται αποφάσεις και
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. ρύπανση λίμνης
πρωτοβουλίες για τις τεχνητές λίμνες, όπου είναι ιδιοκτήτης
Καστοριάς, έντονες διακυμάνσεις στάθμης των τεχνητών
και διαχειριστής των υδάτων.”...
λιμνών Αλιάκμονα).
Σημειώνουμε ότι και για τις λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα
• Έλλειψη συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης
υπάρχει πρόταση συγκρότησης φορέα διαχείρισης ώστε να
φυσικού περιβάλλοντος.
μπλέξει ακόμη περισσότερο το πράγμα!
• Έλλειψη εγκεκριμένων ειδικών διαχειριστικών μελετών

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 15
«ΠΡΑΜΑΤΑ & ΘΑΜΑΤΑ»
Με την υπ΄αριθμ. 98233/1459/10-7-2018 απόφαση της
Περιφ. Κεντ. Μακεδονίας ορίζεται 12μελή επιτροπή
παρακολούθησης της μελέτης «καθορισμού ζωνών
διαχείρισης-ανάδειξης και προστασίας της περιοχής του
ταμιευτήρα του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα,
καθώς και των χρήσεων του ταμιευτήρα και των παρόχθιων
περιοχών». Όμως κύκλοι της ΔΕΗ αναφέρουν ότι τέτοια
μελέτη δεν υπάρχει, έχει απαλειφθεί, εξέλειπε η ανάγκη
της, μετά το αίτημά-της για αναθεώρηση της Μ.Π.Ε. του
Ιλαρίωνα από τη Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων
(ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΚΑ. Αλλά για να γίνει αυτό δεν
ερωτούνται, πριν, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Πως δεν
έγινε αυτό γνωστό στους ενδιαφερόμενους της Δυτ.
Κωπηλασία στην Λ. Πολυφύτου (φωτ. Μ. Νασιάδη)
Μακεδονίας;
Επίσης η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι έχει υπογράψει χρηματοδότηση όπως και οι υποχρεώσεις όλων. Όσα εξ αυτών
Προγραμματικές Συμβάσεις με Δήμους και των (2) Λιμνών, αφορούν τους Περιβαλλοντικούς Όρους τα αναλαμβάνει η
στους οποίους ανέλαβε την υποχρέωση ενισχύσεων ΔΕΗ, τα υπόλοιπα οι άλλοι συμβαλλόμενοι.
της τάξεως των 2.000.000 €. Μάλιστα ένας Δήμος δεν Ισως η ΔΕΗ να έχει καθυστερήσει, σε ορισμένες από αυτές τις
ενεργοποίησε την σύμβαση! υποχρεώσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι αθετεί τις υποχρεώσεις-
Ο Δήμος Γρεβενών είναι συμβαλλόμενο μέρος (μεταξύ της, όπως σε καμία περίπτωση δεν αρνείται ότι έχει την
άλλων 5 μερών) σε προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΗ. γενική εποπτεία του χώρου (εξάλλου η άδεια χρήσης νερού
Η σύμβαση πλαίσιο είναι ακόμη ενεργή. Τηρούνται άραγε αρ. 2725/14 έχει δικαιούχο μόνο την ίδια!).
όλες οι υποχρεώσεις; Επίσης ένα άλλο ερώτημα είναι: αφού Αν έχουν συνταχθεί μελέτες, καλό είναι να τις γνωρίζουν τα
είναι συμβαλλόμενο μέρος, ήδη, και μάλιστα ‘‘πληττόμενο’’, εμπλεκόμενα μέρη ή να δημοσιοποιηθούν, ώστε να εκφέρουν
μήπως εντάσσεται στις χορηγίες των ως άνω υποχρεώσεων όλοι τις απόψεις τους (εξάλλου αυτό προβλέπεται από την
με την ΔΕΗ; έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων αρ. 130437/03).
Οι παρόχθιες εκτάσεις και οι διάφορες εκμεταλλεύσεις, Όσον αφορά την χρήση των νερών της Λίμνης Ιλαρίωνα
είναι πράγματι αλήθεια, ότι αυτή τη στιγμή, η ΔΕΗ δεν ισχύουν ακόμη το Π.Δ. 99/2003 (τροπ. το Π.Δ.373/85), το
εγγυάται ότι είναι ασφαλείς να λειτουργήσουν αποδοτικά, Ν.Δ. 1740/87 (τροπ. το 420/70) και ο Ν. 2332/95. Αν δεν
για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ούτε σιωπηρή χρήση αλλάξουν οι εν λόγω διατάξεις, ειδικά για την Λίμνη του
αυτών, μπορεί να αφήσει να γίνει, λόγω έλλειψης μελετών. Ιλαρίωνα, ας μην περιμένουμε πολλά πράγματα, ούτε καν
Μάλιστα εκπονείται από φορέα σχετική μελέτη (όχι από τις μελέτες, αφού δεν θα έχουν κατάλληλο νομικό καθεστώς
την ΑΝΚΟ πάντως). Οι εμπλεκόμενοι Δήμοι & φορείς να εφαρμοστούν! Τουλάχιστον να θεσπιστούν νέοι νόμοι,
έχουν γνώση επί αυτού ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις αντίστοιχοι της Λ. Πολυφύτου! Τούτο είναι ένας ακόμη
τους; Είμαστε στη διάθεση όσων ενδιαφερθούν. στόχος (από τους άμεσους επείγοντες μάλιστα στόχους) της
Σύμφωνα με άλλη συμφωνία πλαίσιο, η ΔΕΗ θέλει, τοπικής εξουσίας προς την κεντρική.
οφείλει και έχει την τεχνογνωσία, να συντάξει μελέτες Τελευταίο, απομένει να τονιστεί, ο κίνδυνος μόλυνσης των
για την περιοχή, την οποία μάλιστα γνωρίζει καλύτερα νερών της Λίμνης από ολόκληρη την κοίτη του Αλιάκμονα
από τον καθένα. Θεσπίζονται όργανα, προβλέπεται η (‘‘μηδενός του π.Γρεβενίτη εξαιρουμένου’’).
Μοναδική θέα της λίμνης προς την πλευρά των Γρεβενών με
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ την γέφυρα Παναγιάς (φωτ. Σταμ. Μπακαρόζου)
και πως δεν θέλουμε να την πλησιάσουμε.
αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με τα υπόλοιπα
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι πολλές λίμνες έχουν
συστήματα σχεδιασμού των χωρών της ΕΕ, διότι εφαρμόζει
αναδειχθεί σε “επιτυχημένα παραδείγματα” σύζευξης
οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση των πολιτικών στους
οικολογικών και παραγωγικών επιδιώξεων.
διάφορους τομείς και πεδία αρμοδιοτήτων.
Επιτυχημένα παραδείγματα μικρής κλίμακας στον
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας 15ετίας
Ελληνικό χώρο αποτελούν η λίμνη Κερκίνη, η τεχνητή
αποτελεί ο ανασχεδιασμός του συνόλου των παρόχθιων και
λίμνη Πλαστήρα αλλά και οι Πρέσπες στη Δ. Μακεδονία.
παράκτιων περιοχών στη Φιλανδία με σκοπό κυρίως την
Αντίστοιχα παραδείγματα βιώσιμης ανάπτυξης με άξονες
κάλυψη των αναγκών ανέγερσης νέων παραθεριστικών, ή
τα λιμναία οικοσυστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε
μόνιμων, κατοικιών καθώς και τη μετατροπή παραθεριστικών
μεγαλύτερη κλίμακα, αποτελούν οι λίμνες της Β. Ιταλίας
κατοικιών σε μόνιμες, προωθώντας ένα εναλλακτικό και
όπως και της Ελβετίας όπου και δόθηκε μεγάλη έμφαση
αποκεντρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.
σε θέματα τουρισμού και αναψυχής.
Ειδικά σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σχετική μελέτη
Από τη διερεύνηση των συστημάτων σχεδιασμού σε
του Bloomberg Institute (2012) επισημαίνει ότι τουρισμός
χώρες της ΕΕ που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό
και αναψυχή θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της
λιμναίων υδάτινων συστημάτων, ξεχωρίζει το
οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα.
παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών. Ο σχεδιασμός
Στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες σήμερα, τουρισμός,
του χώρου των σκανδιναβικών χωρών θεωρείται ότι

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 16
Οι παραλίμνιες ζώνες των
λιμνών Πολυφύτου &
Ιλαρίωνα

αναψυχή και δράσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου δεν έχειπνοή και φορείς υποστήριξης. Τα στοιχεία είναι χωρίς
αποτελούν με διαφορά το μεγαλύτερο εργοδότη οικονομικό υπόβαθρο ενώ λείπουν παντελώς εφαρμογές
απασχολώντας περισσότερα από 6 εκ. άτομα, ενώ ο για το δίκτυο διασυνδεδεμένων περιοχών, για στοχευμένες
οικοτουρισμός αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο παρεμβάσεις (πλην εκείνων που υποστηρίζουν μεμονωμένα
κλάδο του τουρισμού με τα υδάτινα οικοσυστήματα να συμφέροντα) ενώ αντιμετωπίζουν μονοδιάστατα και
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. κουραστικά επαναλαμβανόμενα τα θέματα της φυσικής,
Οι επιτυχημένες παρεμβάσεις στην Τεχνητή Λίμνη πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, που έχουν γίνει
Πλαστήρα μπορούν να αξιοποιηθούν ως καλές πρακτικές μία κοινότυπη ρουτίνα. Η δε εξάντληση κάθε ευρωπαϊκού
στις Τεχνητές Λίμνες του Αλιάκμονα που διαθέτουν διαθέσιμου πόρου βασίζεται σε πρόχειρους στόχους και
παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά και καθεστώς δράσεις εφήμερης σκοπιμότητας-
διαχείρισης. Αποτελούν όμως μόνο λόγια! Στις επόμενες σελίδες φαίνονται :
Κανένα από τα παραπάνω δεν έχει αντιστοιχηθεί με την - Οι προτάσεις της ΑΝΚΟ για την περιοχή.
περίπτωσή μας. Αντίθετα θεωρούμε ότι και ο σχεδιασμός σε - Οι προτάσεις φορέων στο ΕΣΠΑ όπου αποκα-
επίπεδο Ο.Χ.Ε. αποτελεί μια αποσπασματική προσέγγιση λύπτεται η εκκωφαντική απουσία των Γρεβενών και
για την αξιοποίηση μεμονωμένων περιοχών. Δεν μπορεί η παντελής αδιαφορία τους, αφού δεν υπάρχει ούτε
να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης καθότι μία πρόταση για έργο ή δράση στην περιοχή των
δεν προτείνει καινοτόμες δράσεις, είναι μονόπλευρος, νότιων Γρεβενών & της Λίμνης Ιλαρίωνα.-
αντιγράφει παλιές αποτυχημένες πρακτικές και επενδύσεις

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 17
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ και Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ στον τόπο σου δεν έρχεται χωρίς κόπο,
κοιτάζοντας την πατρίδα σου με απάθεια & αυταρέσκεια, νομίζοντας ότι
είσαι το κέντρο του κόσμου, ΑΛΛΑ με διαφάνεια, σχέδιο, πρόγραμμα,
κόπο και δουλειά & με μία αντάξια ΗΓΕΣΙΑ που ΤΑ υπηρετεί!

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 18-ΤΕΛΟΣ


Σχεδιασμός

Υλοποίηση από πρόγραμμα Αλιείας

Αναζήτηση άλλων πόρων

Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
Πηγή Κατάσταση
Α/Α Πρόταση Φορέας 2019 2020 2021 2022 2023
Χρηματοδότισης /προγραμματισμός
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 Βελτίωση υποδομών, σημείων πρόσβασης και διευκόλυνσης αλιέων
Υποδομές αλιευτικών λιμένων, ιχθυοσταθμών, αλιευτικά καταφύγια, τόποι φορτο-εκφόρτωσης
1.1
αλιευμάτων και αλιευτικών ειδών.
Ενδεικτικά προτείνονται με σκοπό την διευκόλυνση των αλιέων οι ακόλουθες παρεμβάσεις, οι
οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε 2 - 3 τοποθεσίες στη λίμνη:
• Παρεμβάσεις φωτισμού

• Παροχές πόσιμου νερού


ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Χώροι υγιεινής και αποδυτήρια
ΑΛΙΕΙΑΣ-
Περιφέρεια Δυτ. Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
• Ράμπες καθέλκυσης σκαφών ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
Μακεδονίας, αρχές του 2019, η προκήρυξη
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
• Υλοποίηση έργων πρόσβασης π.χ. κάθετοι οδοί Δήμος Κοζάνης, του τοπικού προγράμματος
2014-2020
Δήμος Σερβίων - της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
• Θέσεις στάθμευσης ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Βελβεντού πρέπει να κατατεθούν σχετικές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
• Σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, κάδοι απορριμμάτων 4.2.8 προτάσεις από τους Φορείς

• Εξοπλισμός ασφάλειας σκαφών και σημείων πρόσδεσης π.χ. κάμερες, ελαστικά

• Αποθήκες

• Υποδομές υγειονομικών συνθηκών για τα αλιεύματα (παγομηχανές και ψυγεία)

• Αλιευτικές σημαδούρες για επαγγελματική χρήση και απαγόρευση προσέγγισης στα φράγματα

Σχέδιο Δράσης ΕΠΑλΘ.xlsx ΑΝΚΟ 1/4


Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
Πηγή Κατάσταση
Α/Α Πρόταση Φορέας 2019 2020 2021 2022 2023
Χρηματοδότισης /προγραμματισμός
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Ενθάρρυνση τουριστικής δραστηριότητας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και διαμόρφωση
2
χώρων αναψυχής
2.1 Χώροι αναψυχής και τουριστικής δραστηριότητας

• Δημιουργία χώρων αναψυχής (ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις,


σημάνσεις, κάδοι απορριμμάτων, ψησταριές, παγκάκια, κιόσκια, κλπ) πιθανά κοντά στα πλωτά
συστήματα
Δήμος Κοζάνης,
• Δημιουργία πλαζ και κατασκευή μικρού ξύλινου αναψυκτηρίου και υποδομές εξυπηρέτησης Δήμος Σερβίων- Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
λουόμενων π.χ. Ροδίτη, Σέρβια και Κρανίδια Βελβεντού, αρχές του 2019, η προκήρυξη
ΑΣΕΑΚ του τοπικού προγράμματος
• Δημιουργία υπαίθριου χώρου camping με εγκαταστάσεις ρεύματος, νερού, κάδων ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
απορριμμάτων, κλπ, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα διαμονής και αναψυχής τουριστών που ΑΛΙΕΙΑΣ-
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
διαθέτουν ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης (σκηνές ή τροχόσπιτα). ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
προτάσεις από τους
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
ενδεικτικούς Φορείς
2.2 Κατασκευές για προστασία και ανάδειξη ορνιθοπανίδας 2014-2020 ΔΡΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δήμος Κοζάνης,
• Υποδομές προστασίας ορνιθοπανίδας τεχνητές φωλιές, περιφράξεις, διαδρομές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δήμος Σερβίων
• Ξύλινη αερογέφυρα τύπου "Ντα Βίντσι" στις εκβολές του ρέματος των Κρανιδίων 4.2.9 Βελβεντού
2.3 Αξιοποίηση υφιστάμενων κτιρίων για κοινωφελή χρήση - πολιτιστικά κτίρια, κλπ
Από το Δήμο Κοζάνης γίνεται
προετοιμασία προκειμένου να
• Κέντρο ενημέρωσης λιμναίου συστήματος, ανάδειξη ιχθυοπανίδας και αλιείας, Μουσείο - υποβληθεί η σχετική πρόταση
Δήμος Κοζάνης
Ενυδρείο στην επικείμενη πρόσκληση
του Τ.Π. της ΑΝΚΟ
2.4 Ολοκληρωμένη παρέμβαση αθλητισμού αναψυχής στον Ν.Ο.Κ
Περιφέρεια Δυτ.
• Δημιουργία μικρών παρεμβάσεων αθλητικών υποδομών π.χ. γήπεδα, χώροι άθλησης στον ΝΟΚ Άλλο
Μακεδονίας Υπάρχει σχετική προμελέτη
2.5 Μετακίνηση υφιστάμενων πλωτών εξεδρών
Περιφέρεια Δυτ. Θα υλοποιηθεί στο επόμενο
• Διορθωτικές ενέργειες για τη μεταφορά σε νέες θέσεις των 3-4 πλωτών εξεδρών Άλλο
Μακεδονίας διάστημα
3 Δράσεις πολιτισμού καμπάνιες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
3.1 Πολιτιστικές δράσεις
• Εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα ανάδειξης των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής π.χ. γιορτή
καραβίδας
Σύλλογος
• Μουσικές εκδηλώσεις
Επαγγελματιών
• Διαγωνισμοί και εκθέσεις ( π.χ. εκθέσεις φωτογραφίας, μαγειρικοί διαγωνισμοί, κλπ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ψαράδων,
3.2 Αλιευτικοί και Αθλητικοί Αγώνες ΑΛΙΕΙΑΣ- ΑΣΕΑΚ, Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 Δήμοι Κοζάνης & αρχές του 2019, η προκήρυξη
• Αγώνες ερασιτεχνικής αλιείας ΤΟΥ ΕΠΑλΘ Σερβίων - Βελβεντού του τοπικού προγράμματος
• Αγώνες επαγγελματικής αλιείας 2014-2020 ΔΡΑΣΗ της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
ΔΗΜΟΣΙΟΥ πρέπει να κατατεθούν σχετικές
• Αθλητικοί και ναυταθλητικοί αγώνες ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΚ
προτάσεις από τους
3.3 Καμπάνιες Εκπαιδευτικής και Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 4.2.7 ενδεικτικούς Φορείς
• Εκπαιδευτικές δράσεις Σύλλογος
Επαγγελματιών
• Περιβαλλοντικές δράσεις
Ψαράδων, ΑΣΕΑΚ,
• Εκδόσεις, εθελοντικές δράσεις Δήμοι

Σχέδιο Δράσης ΕΠΑλΘ.xlsx ΑΝΚΟ 2/4


Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
Πηγή Κατάσταση
Α/Α Πρόταση Φορέας 2019 2020 2021 2022 2023
Χρηματοδότισης /προγραμματισμός
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
4 Συμπράξεις με επιστημονικά ιδρύματα, διεκπεραίωση μελετών και ειδίκευση
4.1 Επιστημονικές μελέτες
• Μελέτη Ιχθυοπανίδας
• Κοινωνικο-οικονομικές μελέτες ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
ΑΛΙΕΙΑΣ-
• Περιβαλλοντικές μελέτες Περιφέρεια Δυτ. αρχές του 2019, η προκήρυξη
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
Μακεδονίας του τοπικού προγράμματος
• Μελέτες τουριστικής ανάπτυξης ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
• Δημιουργία βάσης δεδομένων 2014-2020 ΔΡΑΣΗ
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
• Πλωτοί σταθμοί επιτήρησης ποιότητας νερού προτάσεις από τους
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
4.2 Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενδεικτικούς Φορείς
4.2.6
• Κατάρτιση και δικτύωση αλιέων
ΑΝΚΟ
• Εκδηλώσεις ενημέρωσης επιχειρηματικότητας και συνεργασίας
5 Επενδύσεις ιδιωτικών έργων
5.1 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
• Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας
• Πλωτοί Ιχθυοκλωβοί
• Καλλιέργεια καραβίδας
5.2 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και παραπροϊόντων
• Μεταποιητικές μονάδες
• Μονάδες πρώτης τυποποίησης και διαλογής νωπών Ιδιώτες,
• Συσκευαστήρια Σύλλογος
Επαγγελματιών
5.3 Επενδύσεις στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ψαράδων
Θα ανακοινωθεί πιθανά στις
• Εστιατόρια, ταβέρνες ΑΛΙΕΙΑΣ-
αρχές του 2019, η προκήρυξη
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4
• Ιχθυοπωλεία του τοπικού προγράμματος
ΤΟΥ ΕΠΑλΘ
της ΑΝΚΟ, στην οποία θα
• Χώροι εστίασης 2014-2020
πρέπει να κατατεθούν σχετικές
• Καταλύματα ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
προτάσεις από τους
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
• Βιοτεχνία κατασκευής - επισκευής αλιευτικών εργαλείων ενδεικτικούς Φορείς
4.2.1 ΕΩΣ 4.2.5
• Εργαστήριο επισκευής και κατασκευής σκαφών
5.4 Εναλλακτικός τουρισμός - οικοτουρισμός
Αλιείς,
• Ειδικές παρεμβάσεις και μετατροπές σε σκάφη π.χ σωσίβια, τέντες, καθίσματα
λοιποί ιδιώτες
• Προμήθεια ειδικού σκάφους για παρατήρηση πτηνών και περιηγήσεις
5.5 Αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών
• Αναβάθμιση κινητήρων μηχανών
Αλιείς
• Τέντες, σωσίβια, φορητά ψυγεία, αντλίες και πιεστικά σκαφών

• Υγειονομικός εξοπλισμός σκαφών και ιχθυοκιβώτια σκάφους

Σχέδιο Δράσης ΕΠΑλΘ.xlsx ΑΝΚΟ 3/4


Χρονοδιάγραμμα (εξάμηνο)
Πηγή Κατάσταση
Α/Α Πρόταση Φορέας 2019 2020 2021 2022 2023
Χρηματοδότισης /προγραμματισμός
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6 Θεσμικές προτάσεις
6.1 Απλούστευση και αποκωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας ΓΕΩΤΕΕ
• Ενίσχυση στα μέτρα τήρησης
6.2 Καθιέρωση παραβόλου για την ερασιτεχνική αλιεία
• Διερεύνηση περιοχών όπου η αλιεία να γίνετε με αντίτιμο
6.3 Δημιουργία Ταμείου Αλιείας για τη αειφορία των υποδομών Περιφέρεια Δυτ.
6.4 Φωτισμός και εξωραϊσμός γεφυρών Μακεδονίας Σχετική μελέτη από ΤΕΙ
6.5 Συντονιστικό όργανο παρακολούθησης και υλοποίησης έργων
6.6 Αστυνόμευση και ενίσχυση - εκσυγχρονισμό της αλιευτικής δραστηριότητας
7 Κατασκευή Ιχθυόσκαλας
Ενδεικτικά προτείνεται η μετατροπή υφιστάμενης κτιριακής εγκαταστάσης (το κτίριο της Ένωσης
Σερβίων), η οποία θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε :
• Αίθουσα δημοπρασίας, ψυκτικούς θαλάμους, παγοποιητικά συστήματα, αποθήκες, γραφεία Γίνεται διευρεύνιση για νέο
διοίκησης, κυλικείο, συσκευαστήριο Άλλο Άλλο
χρηματοδοτικό εργαλείο
Θα περιλαμβάνει συστήματα ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης
Θα γίνεται κεντρικός υγειονομικός έλεγχος

Σχέδιο Δράσης ΕΠΑλΘ.xlsx ΑΝΚΟ 4/4


% & ' ( ) * + , ' & - ) * . / ' % ' 0 + * + *

1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 : ; < = : > ? @ 9 : 5 6 @ A @ B

N ; K : G 6 K ; : 8 O < = : > P 7 Q 8 > ; 4 3 @ R 8 7 S

: C D < 3 E = 8 D 5 ? @ B 8 9 : ; < = : > F > 8 = 8 G H I : 8 B

O P 5 3 7 T 3 U F @ M 7

= J 2 3 : G 3 K = 3 L ; > G J K = A E M 7 8 9 : ; < 5 F = A @ > 8 :

O P 5 3 7 V ; K W R A @ L X ; 9 W ; @ = 3 H

8 9 : ; < = : > ? @ ; : 4 ? @

O P 5 3 7 T 3 U F @ M 7 B

Y ? K 3 : 8 @ 8 Z < C P 7 > 8 : = 3 < K : E = : > P 7

O P 5 3 7 V ; K W R A @ L X ; 9 W ; @ = 3 H B

4 K 8 E = M K : J = M = 8 7

[ V \ [ T

T 8 = 8 E > ; < 6 7 I : 8 2 K 3 E = 8 E R 8 > 8 : 8 @ F 4 ; : ] M O P 5 3 7 T 3 U F @ M 7 B

3 K @ : D 3 2 8 @ R 4 8 7 O P 5 3 7 V ; K W R A @ X ; 9 W ; @ = 3 H

T 6 @ = K 3 ; @ M 5 6 K A E M 7 L Q 3 < E ; R 3 L \ @ < 4 K ; R 3

O P 5 3 7 T 3 U F @ M 7

E = M @ [ : 8 @ P _

O P 5 3 7 T 3 U F @ M 7 B

O K F E ; : 7 2 3 9 : = : E 5 3 H > 8 5 2 F @ : ; 7 O P 5 3 7 V ; K W R A @ X ; 9 W ; @ = 3 H S

; @ M 5 6 K A E M 7 ` ; < 8 : E D M = 3 2 3 R M E M 7 V H 9 9 3 I 3 7 \ 2 8 I I ; 9 5 8 = : ? @ a 8 K F 4 A @ B

[ V \ [ T

V < 5 2 K F ] ; : 7 5 ; ; 2 : E = M 5 3 @ : > F : 4 K H 5 8 = 8 B N ; K : G 6 K ; : 8 O < = : > P 7 Q 8 > ; 4 3 @ R 8 7 B

4 : ; > 2 ; K 8 R A E M 5 ; 9 ; = ? @ > 8 : ; : 4 R > ; < E M [ b T c

4 : ? = ; 7 e 8 9 : ; R 7 > 8 : 5 M f B

\ 2 ; @ 4 H E ; : 7 : 4 : A = : > ? @ 6 K I A @ d

V H 9 9 3 I 3 7 \ 2 8 I I ; 9 5 8 = : ? @ Z 8 K F 4 A @

g
; E 5 : > 6 7 2 K 3 = F E ; : 7 N ; K : G 6 K ; : 8

T 8 = 8 E > ; < P C D < J E > 8 9 8 7 N ; K : G 6 K ; : 8 O < = : > P 7 Q 8 > ; 4 3 @ R 8 7

    
         ! " # " $
5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

) * + , - . / 0 1 / 2 , 3 ) 4 0 5 6 7 / 3 8 3 / 2 , 3 ) 9 2 . 7 , 7 ) / 3 9 2 , 3 * 9 0 3 + 0 7 6 6 7 / 3 )

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΙΔΙΩΤ. ΣΥΜΜ.

ΜΕΤΡΟ 19 "ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) - LEADER"


ΠΑΑ 2014-2020
Στήριξη για την προετοιμασία
στρατηγικήσ τησ τοπικήσ 19.1 65.632,00 65.632,00 0,00
ανάπτυξησ
Στήριξη υλοποίησησ των
δράσεων των στρατηγικών
τοπικήσ ανάπτυξησ με 19.2 9.262.435,90 5.370.000,00 3.892.435,90
πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
Στήριξη για την προπαρασκευή
και την υλοποίηση τησ
19.3 110.000,00 110.000,00 0,00
συνεργασίασ (διακρατική και
διατοπική)
Στήριξη για τισ λειτουργικέσ
19.4 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00
δαπάνεσ και την εμψύχωση *

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 19 ΠΑΑ 2014-2020 10.808.067,90 6.915.632,00 3.892.435,90

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.1 10.742.435,90 6.850.000,00 3.892.435,90

: ; < = > ? = @ A < B = C D E F A G H I J K B L M N ? = M = M < = O P M = @ J Q R S

T U V U W U W X Y Z [ \ ] ^ W _ ` ` a X U b c ^ W X U W _ d U e Z f Y f Y W X U ^ X U _ X U V Z f U g V h U i h j ` ` ] X U ^ V U _

] k U h j W X U l m T n n ] d o h b a X ] Z W X U p q r s p t

    
               ! " # $ % & ' $ % (
        
  

               

1.2. Επίπεδο λήψησ αποφάσεων

1.2.1. Αναλυτική παρουσίαση τησ Επιτροπήσ Διαχείρισησ Προγράμματοσ (ΕΔΠ)

Η σύνθεση των φορέων του Επιπέδου Λήψησ Αποφάσεων σε συνέχεια τησ απόφασησ 23/6 η 2016 του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τησ Αναπτυξιακήσ Δυτικήσ Μακεδονίασ Α.Ε. – ΑΝΚΟ, είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 – ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Δ.Π. ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Κατάταξη με βάση τα συμφέροντα που
εξυπηρετεί σύμφωνα με την Προκήρυξη
Οικονομικοί και
Α/Α Φορέασ που εκπροσωπείται κοινωνικοί εταίροι τησ
Δημόσιου Τομέα περιοχήσ και άλλοι
εκπρόσωποι τησ
κοινωνίασ των πολιτών
1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίασ ü
2. Δήμοσ Κοζάνησ ü
3. Δήμοσ Εορδαίασ ü
4. Δήμοσ Γρεβενών ü
5. Αναγκαστικόσ Συνεταιρισμόσ ü
Κροκοπαραγωγών Κοζάνησ
6. Ένωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) ü
7. Οικολογική Κίνηση Κοζάνησ ü
8. Σύλλογοσ επαγγελματιών ψαράδων λίμνησ ü
Πολυφύτου
9. Επιμελητήριο Γρεβενών (Ε.Β.Ε. Γρεβενών) ü
10. Σύλλογοσ Μανιταρόφιλων Ελλάδασ ü
ΣΥΝΟΛΟ 4 6
40% 60%
ΠΟΣΟΣΤΑ
(30 <40< 49%) (30<60<70%)

· Ο αριθμόσ των μελών : 10

· Το ποσοστό συμμετοχήσ στο επίπεδο λήψησ αποφάσεων φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα
του δημόσιου τομέα τησ περιοχήσ, ανεξάρτητα από τη νομική τουσ μορφή είναι 40 %.

· Το ποσοστό συμμετοχήσ στο επίπεδο λήψησ αποφάσεων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
τησ περιοχήσ, καθώσ και άλλων εκπροσώπων τησ κοινωνίασ των πολιτών τησ περιοχήσ (π.χ.
ενώσεισ αγροτών, γυναικών, νέων) ανέρχεται σε 60%.

Η ανωτέρω σύνθεση τησ ΕΔΠ πληροί τισ βασικέσ προϋποθέσεισ με βάση την προκήρυξη,
κεφάλαιο 3 σημείο 7.

 ! " # $ % & ' ( ) $ * + % , - . / 0 1 2 3 % 4 3 % 2 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A


        
  

               

· Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο τησ ΑΝΚΟ λαμβάνει τισ Αποφάσεισ για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση
τησ εταιρείασ ή τη διαχείριση τησ εταιρικήσ περιουσίασ και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών τησ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τησ ΑΝΚΟ είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΚΟ


Κατάταξη με βάση τα συμφέροντα που
εξυπηρετεί σύμφωνα με την Προκήρυξη
Οικονομικοί και
Φορέασ που κοινωνικοί εταίροι τησ
Α/Α Μέλοσ
εκπροσωπείται Δημόσιου περιοχήσ και άλλοι
Τομέα εκπρόσωποι τησ
κοινωνίασ των
πολιτών
1. Καρυπίδησ Θεόδωροσ Ο.Τ.Α. Β’Βαθμού ü
2. Ζαμανίδησ Σάββασ Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού ü
3. Πλακεντάσ Παναγιώτησ Ο.Τ.Α. Β’Βαθμού ü
4. Σημανδράκοσ Ευάγγελοσ Ο.Τ.Α. Β’Βαθμού ü
5. Καραστέργιοσ Δημήτριοσ Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού ü
6. Ιωαννίδησ Ελευθέριοσ Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού ü
7. Κοσματόπουλοσ Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού ü
Αθανάσιοσ
8. Λαμπρόπουλοσ Δημήτριοσ Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού ü
9. Κυριακίδησ Κωνσταντίνοσ Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνησ ü
Αναγκαστικόσ Συνεταιρισμόσ ü
10. Πατσιούρασ Νικόλαοσ
Κροκοπαραγωγών Κοζάνησ
11. Αυξέντησ Κωνσταντίνοσ Εκπρόσωποσ εργαζομένων ü
ΣΥΝΟΛΟ 8 3
ΠΟΣΟΣΤΑ 73% 27%

ü Οι αρμοδιότητεσ και οι ρόλοι του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται στο Σ.Δ.Π. –


(Παράρτημα Κεφαλαίου 1)

ü Αντίγραφο του Πιστοποιητικού του προτύπου ΕΛΟΤ BS ΕΝ ISO 9001:2008 επισυνάπτεται στο
Παράρτημα 4.7 (Πιστοποιητικό Προτύπου & Πίνακεσ Διαχειριστικήσ Επάρκειασ)

 ! " # $ % & ' ( ) $ * + % , - . / 0 1 2 3 % 4 3 % 2 5 6 7 8 9 : ; < = > ? = @


A B C D E B C F B G F H I I H E B J H K L M N G F O P O K Q K R S S T U S V W T V X Y R S S T U O C H Z [ N \ H E O ] B M H ^

1.1.2. Εταιρικό σχήμα

Οι φορείσ που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του υποψήφιου Φορέα αποτυπώνονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΚΟ


Κατηγορία βάσει
των συμφερόντων
Αριθμόσ Ποσοστό
Α/Α Φορέασ που
μετοχών συμμετοχήσ
αντιπροσωπεύουν
(Δημόσιοσ/Ιδιωτικόσ)
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ)
1 427.692 43,04% Δημόσιοσ Φορέασ
Δυτικήσ Μακεδονίασ
2 Περιφέρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ 203.474 20,48% Δημόσιοσ Φορέασ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξησ
3 149.775 15,07% Δημόσιοσ Φορέασ
Δυτικήσ Μακεδονίασ
4 Ε.Α.Σ. Κοζάνησ - Σερβίων 38.397 3,86% Ιδιωτικόσ φορέασ
5 Κτηνοτροφικόσ Συνεταιρισμόσ Βοΐου 38.397 3,86% Ιδιωτικόσ φορέασ
6 Ε.Α.Σ. Εορδαίασ 38.397 3,86% Ιδιωτικόσ φορέασ
Αναγκαστικόσ Συν/σμόσ
7 38.683 3,89% Ιδιωτικόσ φορέασ
Κροκοπαραγωγών Κοζάνησ
8 Ε.Β.Ε. Κοζάνησ 29.917 3,01% Ιδιωτικόσ φορέασ
9 Αναπτυξιακή Φλώρινασ Α.Ε. 1.993 0,20% Ιδιωτικόσ φορέασ
10 ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ 26.937 2,71% Ιδιωτικόσ φορέασ
ΣΥΝΟΛΟ 993.662 100,00%

1.1.3. Τεκμηρίωση τησ αντιπροσωπευτικότητασ των φορέων που συμμετέχουν στο


εταιρικό σχήμα
Στο μετοχικό κεφάλαιο τησ εταιρίασ συμμετέχουν 3 φορείσ του δημοσίου με συνολικό ποσοστό συμμετοχήσ
78,59%, ενώ οι φορείσ που εκπροσωπούν ιδιωτικά συμφέροντα είναι 7 με συνολικό ποσοστό 21,41%.

Οι τρείσ φορείσ δημόσιου χαρακτήρα εκπροσωπούν το σύνολο τησ Περιφέρειασ Δυτικήσ Μακεδονίασ και
συνεπώσ και τισ δύο Π.Ε. Κοζάνησ και Γρεβενών.

Συμμετέχουν επίσησ 5 συνεταιρισμοί, ο ένασ Περιφερειακήσ εμβέλειασ (ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ) και οι υπόλοιποι 4


δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Π.Ε. Κοζάνησ.

Τέλοσ, στο μετοχικό κεφάλαιο τησ εταιρείασ συμμετέχει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνησ, όπωσ
και η Αναπτυξιακή Φλώρινασ.

Αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τησ ΑΝΚΟ που αναλύθηκε στο προηγούμενο
κεφάλαιο (1.1.1), αυτό δεν καλύπτει την αναγκαία προϋπόθεση του Επιπέδου Λήψησ Αποφάσεων όπωσ
αυτή προβλέπεται στην Προκήρυξη (κεφάλαιο 3 σημείο 7) και πιο συγκεκριμένα οι φορείσ του δημόσιου
τομέα που αποτελούν ενιαία ομάδα συμφερόντων αντιπροσωπεύει ποσοστό 73% των δικαιωμάτων
ψήφου, πολύ πάνω από το 49% που έχει τεθεί ωσ όριο από την προκήρυξη.

_ ` a b c d e f a g h a i a j e k ` l f m n o p q r s _ t f u t f s v w x y z { | } ~ €  ‚
ƒ „ … † ‡ „ … ˆ „ ‰ ˆ Š ‹ ‹ Š ‡ „ Œ Š  Ž   ‰ ˆ ‘ ’ ‘  “  ” • • – — • ˜ ™ – ˜ š › ” • • – — ‘ … Š œ   ž Š ‡ ‘ Ÿ „  Š  

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) τησ Αναπτυξιακήσ Δυτικήσ Μακεδονίασ Α.Ε. – ΑΝΚΟ,
στη συνεδρίασή του στισ 30-6-16 με την με αριθμό πράξησ 23/6 η του 2016, αποφάσισε να ορίσει όργανο
με την ονομασία «Επιτροπή Διαχείρισησ Προγράμματοσ (ΕΔΠ)» και στο οποίο μεταβίβασε τισ αναγκαίεσ
αρμοδιότητεσ, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση τησ στρατηγικήσ τοπικήσ
ανάπτυξησ χωρίσ διακρίσεισ και αποκλεισμούσ.

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται το είδοσ των φορέων που εκπροσωπούν το μετοχικό κεφάλαιο
τησ ΑΝΚΟ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 – ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΚΟ


Κατηγορία βάσει των συμφερόντων που
Α/Α Φορέασ
αντιπροσωπεύουν
Περιφερειακή Ένωση Δήμων
1 Δημόσιοσ Φορέασ-Συλλογικό όργανο ΟΤΑ Β’ βαθμού
(ΠΕΔ) Δυτικήσ Μακεδονίασ
Δημόσιοσ Φορέασ- συμμετοχή Β’ βαθμού Τοπ.
2 Περιφέρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ
Αυτοδιοίκησησ
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξησ Δημόσιοσ Φορέασ συμμετοχή Β’ βαθμού Τοπ.
3
Δυτικήσ Μακεδονίασ Αυτοδιοίκησησ
4 Ε.Α.Σ. Κοζάνησ – Σερβίων Ιδιωτικόσ φορέασ - Αγροτικόσ φορέασ
Κτηνοτροφικόσ Συνεταιρισμόσ Ιδιωτικόσ φορέασ - Αγροτικόσ φορέασ
5
Βοΐου
6 Ε.Α.Σ. Εορδαίασ Ιδιωτικόσ φορέασ - Αγροτικόσ φορέασ
Αναγκαστικόσ Συν/σμόσ Ιδιωτικόσ φορέασ - Αγροτικόσ φορέασ
7
Κροκοπαραγωγών Κοζάνησ
8 Ε.Β.Ε. Κοζάνησ Ιδιωτικόσ φορέασ- Εμπορικόσ φορέασ
9 Αναπτυξιακή Φλώρινασ Α.Ε. Ιδιωτικόσ φορέασ- Αναπτυξιακή εταιρεία
Ιδιωτικόσ φορέασ- συλλογικόσ φορέασ Περιφερειακήσ
10 ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ
Εμβέλειασ

1.1.4. Χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα

Αναλύοντασ τα στοιχεία των ισολογισμών τησ ΑΝΚΟ για τα έτη 2013, 2014 και 2015 διαπιστώνεται η
οικονομική ευρωστία τησ εταιρείασ και ταυτόχρονα η ικανότητά τησ να υλοποιήσει το υπό εκπόνηση
Επιχειρησιακό Σχέδιο. Ειδικότερα για το έτοσ 2015:

· η Καθαρή Θέση τησ εταιρείασ ανέρχεται σε 5.297.874,87 €,


· ο Γενικόσ Δείκτησ Ρευστότητασ (Κυκλ. Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρεώσεισ) είναι 5,43 ,
· η Ειδική (Άμεση) Ρευστότητα [(Κυκλ. Ενεργητικό – Αποθέματα) / Βραχυπρ. Υποχρεώσεισ)] είναι
5,43 και
· η Ταμειακή Ρευστότητα (Διαθέσιμα / Βραχυπρ. Υποχρεώσεισ) είναι 1,11

Αναλυτική παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων χρηματοοικονομικήσ επάρκειασ παρατίθεται στο


Παράρτημα 4.8 (Παράρτημα Κεφαλαίου 1).

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « © ¬ © ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ² ¼ » ² ¹ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É
Ê Ë Ì Í Î Ë Ì Ï Ë Ð Ï Ñ Ò Ò Ñ Î Ë Ó Ñ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ú Ü Ý Ü Þ ß ß à á ß â ã à â ä å Þ ß ß à á Ú æ ç è é ê ë ç ì Ú í î ï ç ð

1.2. Επίπεδο λήψησ αποφάσεων

1.2.1. Αναλυτική παρουσίαση τησ Επιτροπήσ Διαχείρισησ Προγράμματοσ (ΕΔΠ)

Η σύνθεση των φορέων του Επιπέδου Λήψησ Αποφάσεων σε συνέχεια τησ απόφασησ 23/6 η 2016 του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τησ Αναπτυξιακήσ Δυτικήσ Μακεδονίασ Α.Ε. – ΑΝΚΟ, είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 – ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Δ.Π. ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Κατάταξη με βάση τα συμφέροντα που
εξυπηρετεί σύμφωνα με την Προκήρυξη
Οικονομικοί και
Α/Α Φορέασ που εκπροσωπείται κοινωνικοί εταίροι τησ
Δημόσιου Τομέα περιοχήσ και άλλοι
εκπρόσωποι τησ
κοινωνίασ των πολιτών
1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίασ ü
2. Δήμοσ Κοζάνησ ü
3. Δήμοσ Εορδαίασ ü
4. Δήμοσ Γρεβενών ü
5. Αναγκαστικόσ Συνεταιρισμόσ ü
Κροκοπαραγωγών Κοζάνησ
6. Ένωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) ü
7. Οικολογική Κίνηση Κοζάνησ ü
8. Σύλλογοσ επαγγελματιών ψαράδων λίμνησ ü
Πολυφύτου
9. Επιμελητήριο Γρεβενών (Ε.Β.Ε. Γρεβενών) ü
10. Σύλλογοσ Μανιταρόφιλων Ελλάδασ ü
ΣΥΝΟΛΟ 4 6
40% 60%
ΠΟΣΟΣΤΑ
(30 <40< 49%) (30<60<70%)

· Ο αριθμόσ των μελών : 10

· Το ποσοστό συμμετοχήσ στο επίπεδο λήψησ αποφάσεων φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα
του δημόσιου τομέα τησ περιοχήσ, ανεξάρτητα από τη νομική τουσ μορφή είναι 40 %.

· Το ποσοστό συμμετοχήσ στο επίπεδο λήψησ αποφάσεων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
τησ περιοχήσ, καθώσ και άλλων εκπροσώπων τησ κοινωνίασ των πολιτών τησ περιοχήσ (π.χ.
ενώσεισ αγροτών, γυναικών, νέων) ανέρχεται σε 60%.

Η ανωτέρω σύνθεση τησ ΕΔΠ πληροί τισ βασικέσ προϋποθέσεισ με βάση την προκήρυξη,
κεφάλαιο 3 σημείο 7.

ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ó ù ú ó û ó ü ÷ ý ò þ ø ÿ   ñ ø  ø 
   
ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π-2: Προτάσεισ Φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διαβούλευσησ τησ ΟΧΕ
Ειδικόσ
Προϋπολογισμόσ Βαθμόσ Προτεραιότητα Πόλοσ Ανάπτυξησ Εναλλακτικέσ Πηγέσ
Κωδικόσ Τίτλοσ Έργου Στόχοσ Φορέασ Πρότασησ
(Δ.Δ.) Ωριμότητασ ΟΧΕ (Α, Β, Γ) ΟΧΕ Χρηματοδότησησ
ΟΧΕ
Μερική αποκατάσταση και ανάδειξη Βυζαντινού ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.1 600.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ
κάστρου στο "Κάλε" Πετρών, Π.Ε. Φλώρινασ Αμυνταίου Μακεδονίασ Φλώρινασ
Ανάδειξη Προϊστορικήσ Νεκρόπολησ στον Άγιο
ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.2 Παντελεήμονα Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινασ 700.000,00 € Προμελέτη ΙΙ
Αμυνταίου Μακεδονίασ Φλώρινασ
(σύνταξη οριστικήσ μελέτησ και υλοποίηση)
Αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματοσ του Νότιου
ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.3 Πλατώματοσ και τησ Ακρόπολησ τησ Ελληνιστικήσ 600.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ
Αμυνταίου Μακεδονίασ Φλώρινασ
Πόλησ Πετρών, Π.Ε. Φλώρινασ
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Βυζαντινών μνημείων Οριστική Μελέτη ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.4 550.000,00 € ΒΠ 1. Πρεσπών ΙΙ
ασκητισμού στισ όχθεσ των Πρεσπών (εκπονείται) Μακεδονίασ Φλώρινασ
Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσησ για τον
ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.5 Πολιτισμό των Τεσσάρων Λιμνών στη Λίμνη 850.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη Α ΙΙ
Αμυνταίου Μακεδονίασ Φλώρινασ
Χειμαδίτιδα
Δημιουργία Μουσείου Φυσικήσ Ιστορίασ και
Κέντρου Ενημέρωσησ και Τεκμηρίωσησ του ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.1.6 2.300.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη Β ΒΠ 3. Καστοριάσ ΙΙ
Προϊστορικού Λιμναίου οικισμού Δισπηλιού Μακεδονίασ Καστοριάσ
(μελέτη και κατασκευή)
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση και Ανάδειξη Περιοχών Οριστική Μελέτη
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.7 Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλουσ, Μνημείων και 72.391,20 € Τεύχη Α ΙΙ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Οικοτόπων Δημοπράτησησ
Δημιουργία Πρόσβασησ Μέσω Συνδετήριων
Οριστική Μελέτη
Δρόμων και Διαμόρφωση Χώρου για τη ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.8 1.033.330,00 € Τεύχη Α ΙΙ
Δημιουργία Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων στη Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Δημοπράτησησ
Λίμνη Πολυφύτου
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.9 Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Ιμέρων 15.000,00 € Προμελέτη - -
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Δημιουργία Πολύπλευρου Αρχαιολογικού Πάρκου ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.10 8.500,00 € Οριστική Μελέτη ΙΙ
στη Λίμνη Πολυφύτου Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.11 Κατασκευή Υποβρύχιου Ενυδρείου 5.000.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη -
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Προμήθεια Ηλιακού Πλοίου Χωρητικότητασ 150
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.12 Ατόμων με Στόχο την Τουριστική Προώθηση τησ 1.000.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη -
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Περιοχήσ
Δημιουργία ιχθυογεννητικών σταθμών στισ λίμνεσ ΒΠ 4. Λιμνών Δήμοσ Σερβίων -
6c.1.13 5.000.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη - - ΠΑΑ
Πολυφύτου και Ιλαρίωνα Αλιάκμονα Βελβεντού
ΒΠ 1. Πρεσπών Σύμβουλοσ Τεχνικήσ
ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου ΠΕΠ Δυτικήσ Υποστήριξησ ΟΧΕ
6c.1.14 Προσβάσιμεσ λίμνεσ 0,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ
ΒΠ 3. Καστοριάσ Μακεδονίασ Περιφέρειασ Δυτικήσ
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα Μακεδονίασ


172ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδικόσ
Προϋπολογισμόσ Βαθμόσ Προτεραιότητα Πόλοσ Ανάπτυξησ Εναλλακτικέσ Πηγέσ
Κωδικόσ Τίτλοσ Έργου Στόχοσ Φορέασ Πρότασησ
(Δ.Δ.) Ωριμότητασ ΟΧΕ (Α, Β, Γ) ΟΧΕ Χρηματοδότησησ
ΟΧΕ
ΒΠ 1. Πρεσπών Σύμβουλοσ Τεχνικήσ
Σημάνσεισ περιοχών περιβαλλοντικού, ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου ΠΕΠ Δυτικήσ Υποστήριξησ ΟΧΕ
6c.1.15 300.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ
πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντοσ ΒΠ 3. Καστοριάσ Μακεδονίασ Περιφέρειασ Δυτικήσ
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Εκσυγχρονισμόσ Δημοτικού Ναυταθλητικού
ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.16 Κέντρου (Νομικό πρόσωπο Κοινωνικήσ 1.000.000,00 € Οριστική Μελέτη ΒΠ 3. Καστοριάσ ΙΙ Δήμοσ Καστοριάσ
Μακεδονίασ
Προστασίασ, Αλληλεγύησ, Παιδείασ & Αθλητισμού)
Επαναλειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικών ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.17 86.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ ΑΝΦΛΩ A.E.
λουτρών Λιμνοχωρίου Αμυνταίου Μακεδονίασ
Βελτίωση και εκσυγχρονισμόσ των εγκαταστάσεων ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.18 487.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ ΑΝΦΛΩ A.E.
ιαματικών λουτρών Λιμνοχωρίου Αμυνταίου Μακεδονίασ
Επαναλειτουργία κτιρίου πρώην Ναυτικού Ομίλου ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.19 315.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ ΑΝΦΛΩ A.E.
Πρεσπών Αμυνταίου Μακεδονίασ
ΒΠ 1. Πρεσπών
Αξιοποίηση και ανάπτυξη περιοχών φραγμάτων ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.20 516.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη Β ΙΙ ΑΝΦΛΩ A.E.
Φλώρινασ ΒΠ 3. Καστοριάσ Μακεδονίασ
ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα
Χωρίσ Προμελέτη
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχήσ ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.21 700.000,00 € (υπάρχει φάκελοσ ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Παναγιασ Καισαρειασ Αλιάκμονα Μακεδονίασ
έργου)
Χωρίσ Προμελέτη
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χωρών Περιοχήσ Αγίου ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.22 350.000,00 € (υπάρχει φάκελοσ ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Νικανορα Καισαρειασ Αλιάκμονα Μακεδονίασ
έργου)
Χωρίσ Προμελέτη
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Περιοχήσ ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.23 612.500,00 € (υπάρχει φάκελοσ ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Προφήτη Ηλία Σπαρτου Αλιάκμονα Μακεδονίασ
έργου)
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Θέασ Γέφυρασ ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.24 50.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Ρυμνιου Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Παρατηρητήριο Πτηνών στην Θέση Άγιοσ Ραφαήλ ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.25 50.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Ρυμνιου Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Εφαρμογέσ Πληροφόρησησ και Δράσεισ
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.26 Δημοσιότητασ για την Ανάδειξη των Παραλίμνιων 100.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Περιοχών
Διαμόρφωση Χώρων Υποδοχήσ - Πληροφόρησησ ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.27 500.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
σε Κεντρικά Σημεία Παραλίμνιων Οικισμών Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Διαμόρφωση - κατασκευή εξωτερικού παραλίμνιου ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.1.28 4.150.000,00 € Οριστική Μελέτη ΒΠ 3. Καστοριάσ ΙΙ Δήμοσ Καστοριάσ
πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου Λίμνησ Καστοριάσ Μακεδονίασ
Διασύνδεση και Προβολή Στοιχείων
Ανθρωπογενούσ και Φυσικού Περιβάλλοντοσ τησ ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.3.1 300.000,00 € Προμελέτη ΙΙ
Περιοχήσ Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινασ Αμυνταίου Μακεδονίασ Φλώρινασ
(σύνταξη οριστικήσ μελέτησ και υλοποίηση)


173ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδικόσ
Προϋπολογισμόσ Βαθμόσ Προτεραιότητα Πόλοσ Ανάπτυξησ Εναλλακτικέσ Πηγέσ
Κωδικόσ Τίτλοσ Έργου Στόχοσ Φορέασ Πρότασησ
(Δ.Δ.) Ωριμότητασ ΟΧΕ (Α, Β, Γ) ΟΧΕ Χρηματοδότησησ
ΟΧΕ
Ανάπτυξη Βιωματικών Δραστηριοτήτων /
ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.3.2 Ενασχολήσεισ Κοινού με το Υγρό Στοιχείο τησ 0,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΒΠ 3. Καστοριάσ ΙΙ
Μακεδονίασ Καστοριάσ
Λίμνησ Καστοριάσ
Διασύνδεση και προβολή στοιχείων φυσικήσ ΠΕΠ Δυτικήσ Εφορεία Αρχαιοτήτων
6c.3.3 0,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΒΠ 3. Καστοριάσ ΙΙ
πολιτιστικήσ κληρονομιάσ Καστοριάσ Μακεδονίασ Καστοριάσ
ΠΕΠ Δυτικήσ
ΙΓΜΕ - ΑΝΚΟ -
Γεωτουριστική Ανάπτυξη Περιοχήσ Πολυφύτου και ΒΠ 4. Λιμνών Μακεδονίασ
6c.3.4 500.000,00 € Οριστική Μελέτη ΙΙ Γεωπάρκο Γρεβενών -
Ιλαρίωνα Αλιάκμονα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Κοζάνησ
Π.Α.Α.
Διασύνδεση Λίμνησ Πολυφύτου με τα Κάστρα Οριστική Μελέτη
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.3.5 Σερβίων με τη Δημιουργία Πεζόδρομου – 1.764.230,00 € Τεύχη ΙΙ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Ποδηλατόδρομου Δημοπράτησησ
Λειτουργία Τούρκικου Σχολείου Σερβίων ωσ
Μόνιμη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Διεξαγωγή ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.3.6 500.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ
Ετήσιου Φεστιβάλ για την Ανάδειξη των Τοπικών Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Προϊόντων
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ Δήμοσ Σερβίων -
6c.3.7 Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Νεράιδασ 3.700.000,00 € Προμελέτη -
Αλιάκμονα Μακεδονίασ Βελβεντού
Δράσεισ ανάδειξησ πολιτιστικήσ κληρονομιάσ,
λειτουργική δικτύωση και δράσεισ ερμηνείασ
ΒΠ 2. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.8 περιβάλλοντοσ - ενημέρωσησ και 800.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Εορδαίασ
Αμυνταίου Μακεδονίασ
ευαισθητοποίησησ και προσέλκυσησ επισκεπτών
Δήμου Εορδαίασ
Σύμβουλοσ Τεχνικήσ
Οι δρόμοι του νερού και τα γεφύρια τουσ – ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.9 300.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη II Υποστήριξησ ΟΧΕ &
Ανάδειξη πετρόκτιστων γεφυριών νομού Γρεβενών Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Δήμοσ Εορδαίασ
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.10 Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Καστοριάσ 30.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη II Δήμοσ Καστοριάσ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.11 Συναυλιακό Φεστιβάλ «Στο Ρυθμό τησ Λίμνη» 30.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη II Δήμοσ Καστοριάσ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Ανάπλαση Πλατείασ και Περιβάλλοντοσ Χώρου ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.12 100.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
στην Τοπική Κοινότητα Ρυμνιου Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Ανάδειξη Πεζοπορικών Διάδρομων στην Περιοχή
ΒΠ 4. Λιμνών ΠΕΠ Δυτικήσ
6c.3.13 «Χανδακασ» Αιανησ και Διασύνδεσή τουσ με 500.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη ΙΙ Δήμοσ Κοζάνησ
Αλιάκμονα Μακεδονίασ
Αρχαιολογικούσ Χώρουσ Αιανησ
ΠΕΠ Δυτικήσ
Αναβάθμιση Τουριστικήσ Εμπειρίασ και ΒΠ 1. Πρεσπών
Μακεδονίασ Σύμβουλοσ Τεχνικήσ
Δημιουργία Φιλικών Τουριστικών Πόρων προσ ΒΠ 2. Λ. Αμυνταίου
6c.4.1 5.000.000,00 € Χωρίσ Προμελέτη Β II Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Υποστήριξησ
Όλουσ (ΑμΕΑ, τρίτη ηλικία) ΒΠ 3. Καστοριάσ
Αναπτυξιακόσ ΕΣΑμΕΑ
(Οριζόντια Δράση Περιφερειακήσ Διάστασησ) ΒΠ 4. Λ. Αλιάκμονα
Νόμοσ


174