You are on page 1of 10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

SEKOLAH KEBANGSAAN LONDAH, 73400 GEMAS, NSDK

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN, 2017

SEJARAH TAHUN 5

NAMA : _____________________________ MASA : 1 JAM

ARAHAN : KERTAS UJIAN INI MEMPUNYAI DUA BAHAGIAN. JAWAB SEMUA SOALAN.
50 markah bagi soalan objektif dan 50 markah bagi bahagian subjektif.

BAHAGIAN A ( 25 Soalan)

Arahan : Bulatkan jawapan yang betul.

1. Berikut adalah konsep dan maksud daulat KECUALI ...


A. Berasal daripada perkataan Arab
B. Melambangkan kekuasaan raja
C. Melanggar perintah raja
D. Hanya digunakan oleh raja

2. Bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu berdasarkan sumber-sumber berikut:


i. Batu Bersurat Kuala Berang
ii. Hukum Kanun Melaka
iii. Candi di Lembah Bujang
iv. Batu nisan Raja Pasai yang mempunyai nama Islam.
A. i, ii,iii
B. i, ii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. Kesemua di atas

3. Penyebaran Islam melalui jalan laut hasil daripada aktiviti …………………………………

A. perdagangan C. pertanian
B. perusahaan D. perikanan

4. Apakah tanggungjawab anda kepada alam sekitar?

A. Menghindari C. Memelihara
B. Membantu D. Menziarahi

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

5. Kesenian Islam dapat dilihat pada ……………………………bangunan dan seni muzik.

A. seni bina C. ketinggian


B. bentuk D. keluasan

6. Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca berperanan sebagai bahasa bidang berikut kecuali

A. Perdagangan C. Pertanian
B. Pentadbiran D. Perundangan

7. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang berikut:


i. Sanskrit iii. Perancis
ii. Portugis iv. Sepanyol

A. i dan ii C. iii dan iv


B. ii dan iii D. i dan iv

8. Apakah maksud istilah berikut dalam bahasa Melayu?

Laatje

A. Laici C. Teksi
B. Laci D. Kongsi

9. Tokoh tempatan yang menentang British di negeri Pahang ialah _________.

A. Dol Said C. Rentap


b. Tok Janggut D. Dato’ Bahaman

10. Penentangan Dato Maharaja Lela terhadap british di Perak disebabkan oleh ______________.
A. Kehilangan hak mengutip cukai
B. Pembinaan balai polis oleh British
C. Pembakaran kampung oleh British
D. Perebutan harta antara adik beradik

11. Berikut merupakan bidang kuasa yang Di Pertuan Agong kecuali


A. Ketua agama islam bagi negeri tidak beraja
B. Pemerintah tertinggi angkatan tentera Malaysia
C. Melantik perdana menteri
D. Mengubal undang-undang Negara

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

12. Parti perikatan merupakan gabungan tiga buah parti. Berikut merupakan parti yang terlibat kecuali
A. United Malays National Organization (UMNO )
B. Malayan Chinese association (MCA)
C. Independent of Malaya pary (IMP)
D. Malaysian Indian congress (MIC)

13. Apakah maksud lambang gambar harimau yang terdapat pada jata Negara Malaysia?
A. Kekebalan C. Keberanian
B. Kekuasaan ‘ D. kemegahan

14.
ENCIK MOHAMED HAMZAH

Apakah sumbangan tokoh berikut kepada Negara kita?

A. Mencipta bendera Malaysia C. Mengubah senikata lagu negaraku


B. Menghasilkan lambing jata Negara D. Menulis prinsip-prinsip rukun Negara

15. Berikut merupakan bunga yang telah dicadangkan oleh kementerian pertanian untuk dijadikan
sebagai bunga kebangsaan Malaysia, kecuali
A. Bunga teratai C. Bunga matahari
B. Bunga tanjung D. Bunga cempaka

Soalan 16 berdasarkan maklumat di bawah.

Rajha(Raja) Nagara(Negara) Dewa(Dewa)

16. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa
………………………………………….

A. Arab C. Sanskrit
B. Cina D. Tamil

Soalan 17 berdasarkan maklumat di bawah.

Almario(Almari) Sapato(Sepatu)

17. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa
………………………………………….
A. Portugis C. Sanskrit
B. Cina D. Belanda

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

Soalan 18 berdasarkan maklumat di bawah.

Kappal(Kapal) Ayya(Ayah)

18. Perkataan di atas bahasa Melayu di atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa
………………………………………….

A. Portugis C. Sanskrit
B. Tamil D. Belanda

19. Antara berikutt yang manakan bukan identiti Negara malaysia?

A. Jata Negara C. Jalur Gemilang


B. Bunga Raya D. Bendera negeri

20. Dewan bahasa dan pustaka (DBP) ditubuhkan pada tahun 1956 dan mempunyai peranan utama
untuk _________

A. Mengembangkan bahasa dan sastera melayu


B. Mencungkil bakat remaja dalam penulisan
C. Mengumpulkan karya seni
D. Mendapatkan keuntungan dari segi penulisan sastera melayu

21. Berikut merupakan etika ketika menyanyikan lagu negaraku kecuali

A. Kedua tangan disisi dan diluruskan C. Gerakkan badan mengikut irama lagu
B. Berdiri tegak D. Kedua kaki dirapatkan

22. Manakah antara gelaran ketua negeri berikut adalah benar


A. Perlis – Sultan C. Pahang – Sultan
B. Kedah –Raja D. Negeri Sembilan - Raja

 Menewaskan Portugis untuk


menguasai Melaka
 1641-1824

23. Kuasa luar di seperti maklumat di atas ialah…………….

A. Portugis C. Siam ( Ligor)


B. Belanda D. British

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

24. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Jelaskan
maksud lingua franca?

A. Bahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa.


B. Bahasa yang digunakan untuk masyarakat melayu sahaja.
C. Bahasa pertuturan rakyat untuk perdagangan sahaja.
D. Bahasa perantaraan antara masyarakat melayu dengan masyarakat beragama Islam yang lain

25. Apakah punca kedatangan kuasa luar ke negara kita

A. Kedudukan negara yang strategik dan hasil bumi yang bernilai tinggi
B. Kawasan pelancongan yang menarik
C. Untuk menyebarkan bahasa asing
D. Untuk meningkat taraf hidup rakyat negara kita

x 2 markah =

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

BAHAGIAN B

SOALAN 1 (10 MARKAH)

1. Nyatakan 2 faktor kedatangan kuasa luar ke Tanah Melayu. (2 MARKAH)


i. .............................................................................................................................
ii. .............................................................................................................................

2. Nyatakan 4 kuasa luar yang datang ke Tanah Melayu.( 8 MARKAH)


i. .............................................................
ii. .................................................................
iii. .................................................................
iv. .................................................................

SOALAN 2 ( 5 MARKAH)
5 Kelopak bunga raya melambangkan rukun Negara yang mempunyai 5 prinsip.
Nyatakan 5 prinsip rukun Negara. ( 5 MARKAH)

5.
3.

2.

4.

1.

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

SOALAN 3 ( 16 MARKAH)

Arahan : Setiap agama mengajar penganutnya mengamalkan nilai – nilai murni dalam kehidupan. Pilih
nilai- nilai murni yang harus diamalkan oleh setiap warganegara Malaysia untuk membentuk kehidupan
yang harmoni.

bekerjasama kasih sayang kedekut bermuafakat

berdusta persaudaraan bersangka baik kejam

bersopan santun toleransi sombong menghormati

pilih kasih mementingkan diri biadap hasad dengki

guru buku teks


1)……………………………………………………

2)…………………………………………………… 3)……………………………………………………
… …

Nilai-nilai
keagamaan bagi
4)…………………………………………………… membentuk 5)……………………………………………………
… masyarakat …
harmoni

6)…………………………………………………… 7)……………………………………………………
… …

8)……………………………………………………

internet buku rujukan

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

SOALAN 4 ( 10 MARKAH )

Lengkapkan rajah di bawah.

identiti jati diri


bahasa ilmu

perpaduan kedaulatan

1. Bahasa Melayu mencerminkan 2. Bahasa Melayu pemangkin


_______________________ bangsa _______________________________
Malaysia. negara.

Bahasa Melayu
warisan negara
yang
dibanggakan

3. Bahasa Melayu melambangkan 4. Bahasa Melayu berfungsi sebagai


_______________________ dan _________________________ dalam
_______________________ negara. bidang sains, teknologi dan ilmiah.

( 5 markah )

8
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

SOALAN 5 ( 9 MARKAH )

Gambar berikut merujuk masyarakat berbilang kaum di Negara kita.

1. Pada pendapat anda, cadangkan 3 aktiviti yang membawa kepada perpaduan masyarakat yang
berbilang kaum ini. ( KBAT / 6 MARKAH)

I. ………………………………………………………
II. ……………………………………………………….
III. ………………………………………………………

2. Pada pendapat anda, apakah kesan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum ini kepada
negara. ( KBAT / 3 MARKAH )

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

-SELAMAT MENJAWAB-
Disediakan oleh; Disahkan oleh;

…………………………………….. …………………………………..
(PN. RUZITA BT YAHYA) (PN. ROSNAINI BT AB LATIFF)
GURU SEJARAH TAHUN 5, GURU BESAR
SK LONDAH SK LONDAH

9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015/SEJARAH TAHUN 5

-SELAMAT MENJAWAB-
Disediakan oleh; Disahkan oleh;

…………………………………….. …………………………………..
(PN. RUZITA BT YAHYA) (PN. ROSNAINI BT AB LATIFF)
KETUA PANITIA/GURU DUNIA MUZIK TAHUN 1, GURU BESAR
SK LONDAH SK LONDAH

10