ORDIN nr.

49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor în localit ile urbane EMITENT: Min. Transporturilor PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998 Data intrarii in vigoare : 06/04/1998 În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, în temeiul Hot rârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea func ionarea Ministerului Transporturilor, ministrul transporturilor emite urm torul ordin: ART. 1 Se aproba Normele tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor în localit ile urbane, anexa la prezentul ordin. ART. 2 Anexa face parte integrant din prezentul ordin. ART. 3 Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I i va intra în vigoare la 15 zile de la data public rii. Ministrul transporturilor, Traian Basescu ANEXA 1 NORME TEHNICE privind proiectarea i realizarea strazilor în localit CAP. 1 Generalitati 1.1. Prezentele norme tehnice se aplica tuturor drumurilor publice din interiorul localit ilor urbane, fiind elaborate în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 1.2. Prin str zi, în în elesul prezentelor norme tehnice, se în elege drumurile publice din interiorul localit ilor, indiferent de denumire: strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc. 1.3. Strazile din localit ile urbane se clasifica în raport de intensitatea traficului i de func iile pe care le îndeplinesc, astfel: - str zi de categoria I - magistrale; - str zi de categoria a II-a - de legatura; - str zi de categoria a III-a - colectoare; - str zi de categoria a IV-a - de folosinta local . 1.4. Func iile, dimensiunile i modul de realizare a fiec rei categorii de str zi sunt cele prev zute în prezentele norme tehnice. ile urbane

i

1.5. Încadrarea în categorii a strazilor din localit ile urbane se face de c tre consiliile jude ene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare i organizare a traficului, potrivit prezentelor norme tehnice. 1.6. Drumurile na ionale, jude ene i comunale î i p streaz categoria func ional din care fac parte, fiind considerate f r întrerupere în traversarea localit ilor, servind i ca str zi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localit ilor, precum i lucr rile de realizare, modernizare i reparare a acestora se fac în conformitate cu legisla ia în vigoare. 1.7. Sectoarele de drumuri na ionale, jude ene i comunale, incluzând lucr ri de arta i amenaj rile aferente, situate în intravilanul resedintelor de jude sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale. CAP. 2 Domenii de aplicare 2.1. Pentru strazile existente, condi iile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor. CAP. 3 Prescrip ii generale 3.1. Strazile din localit ile urbane au urm toarele func ii i caracteristici: - strazile de categoria I - magistrale - asigura preluarea fluxurilor majore ale ora ului pe direc ia drumului na ional ce traverseaza ora ul sau pe direc ia principala de legatura cu acest drum, având minimum 6 benzi de circula ie, inclusiv liniile de tramvai; - strazile de categoria a II-a - de legatura - asigura circula ia major între zonele functionale i de locuit, având 4 benzi de circula ie, inclusiv liniile de tramvai; - strazile de categoria a III-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele functionale i le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, având 2 benzi de circula ie; - strazile de categoria a IV-a - de folosinta local - asigura accesul la locuin e i servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus. 3.2. Zona strazilor din localit ile urbane include partea carosabil , acostamentele, an urile, rigolele, trotuarele, spa iile verzi, suprafe ele adiacente pentru parcaje, suprafe ele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de str zi f r canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate, cu dirijarea în afar zonelor de siguranta a strazilor. 3.3. Zonele de siguranta i de protec ie a intravilanului localit ilor urbane se stabilesc prin studii de trafic i prin documenta iile de urbanism i de amenajare a teritoriului.

3.4. Condi iile tehnice de proiectare a strazilor din localit ile urbane, precum i capacitatile maxime de circula ie sunt prev zute în anexele nr. 1 i 2. 3.5. Proiectarea, sistematizarea i realizarea strazilor din localit ile urbane se fac în corelare cu planul urbanistic general al localit ii, pe baza studiului de dezvoltare i organizare a traficului, întocmit pentru o perioada de perspectiva de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare. 3.6. Prin sistematizarea re elei stradale se va asigura ca drumurile na ionale sa traverseze localitatea prin una sau cel pu in doua str zi principale de circula ie, în conformitate cu legisla ia în vigoare. 3.7. La proiectarea, execu ia i interven iile asupra strazilor din localit ile urbane se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circula iei, de factorii economici, sociali i de ap rare, de conservarea i protec ia mediului înconjur tor, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism i de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destina ie, precum i de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerin ele persoanelor cu handicap i ale celor de varsta a treia, precum i pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti. 3.8. Desfiin area, l rgirea sau crearea de str zi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hot râre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administra ia Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor na ionale, prin hot râre a consiliilor locale, în cazul strazilor, i la propunerea consiliilor jude ene, în cazul drumurilor jude ene. 3.9. Documenta iile tehnice privind proiectarea construc iei, modernizarea i reabilitarea strazilor din localit ile urbane se avizeaz de c tre administratorul acestora. 3.10. Îmbun t irea elementelor geometrice ale strazii se poate efectua, potrivit dispozi iilor legale, prin corect ri sau retrageri de garduri, f r demol ri de cl diri, asigurându-se l imea minima de trotuar. 3.11. Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modific ri ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unei str zi, se face cu respectarea legisla iei în vigoare privind autorizarea execut rii construc iei, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modific rile. 3.12. În zonele protejate ale localit ilor se va urm ri descurajarea sau interzicerea circula iei de tranzit, în condi iile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunz toare, cu acordul administratorului drumului i al poli iei rutiere. 3.13. În cadrul proiectelor de sistematizare a localit ilor urbane se va avea în vedere posibilitatea realiz rii unor monumente noi, precum i punerea în valoare a monumentelor existente, lucr rile destinate acestor scopuri efectuandu-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice realizarea de pie e noi sau spa ii verzi în jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea unor construc ii existente.

3.14. Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localit ile urbane, accesul spre aceste drumuri se realizeaz prin intersectii amenajate corespunz tor intensitatii traficului. 3.15. Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare i organizare a circula iei, consiliile locale împreun cu poli ia rutiera asigura recens mântul periodic al traficului, potrivit normelor tehnice stabilite în acest scop. 3.16. Vitezele de circula ie luate în considerare la proiectare, intensitatea i natura traficului, precum i organizarea circula iei, dispunerea i amenajarea intersectiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare. 3.17. Dimensionarea num rului de benzi carosabile se face în func ie de intensitatea i caracteristicile traficului, cu respectarea capacit ilor maxime de circula ie pe str zi, prev zute în anexa nr. 2. 3.18. Adoptarea elementelor geometrice ale strazilor din localit ile urbane se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare i sunt redate în anexa nr. 3. 3.19. Alinierea construc iilor în lungul strazilor din categoriile I-III se face cu respectarea distantelor maxime între fronturile acestora, prev zute în anexa nr. 4. 3.20. Dimensionarea structurii rutiere se face în func ie de intensitatea i de compozitia traficului de perspectiva, de caracteristicile fizico-mecanice i de deformabilitate ale materialelor, conform reglement rilor în vigoare. Alegerea tipului de structura rutiera se va face pe baza unor calcule tehnico-economice i de rentabilitate, inând seama i de lucr rile de între inere necesare fiec rui tip de îmbr c minte rutiera în exploatare. Perioada de perspectiva pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani. 3.21. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet se vor lua m suri pentru sporirea rezistentei structurii rutiere la acest fenomen. 3.22. Intersectiile se realizeaz denivelat sau la acela i nivel, în func ie de categoria strazii i de traficul rutier, cu respectarea legisla iei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucr ri sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate strada pe care se desf oar traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei. 3.23. La proiectarea intersectiilor în mediul urban se va tine seama de fluxurile circula iei, de rela iile dintre curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condi iile de vizibilitate i de siguranta a circula iei, cu respectarea normelor în vigoare. 3.24. Pentru circula ia pietonilor în localit ile urbane se vor amenaja trotuare, cu o latime cuprins între 1,00 m i 4,00 m, în func ie de intensitatea circula iei pietonale i de locul unde sunt amplasate, conform anexei nr. 5. Dac este cazul, se pot amenaja piste pentru biciclisti, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate de administra iile locale i planurile de urbanism local.

3.25. La traversarea strazilor din categoria I i II pot fi prev zute refugii sau pasaje pietonale denivelate. 3.26. Realizarea i amplasarea în zona strazilor a oric rei construc ii sau instala ii, în orice scop, se fac cu respectarea legisla iei în vigoare. 3.27. De in torii construc iilor sau instala iilor acceptate sunt obliga i sa execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu cota partii carosabile a strazii, dac aceste opera iuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, între inerea sau exploatarea strazii. 3.28. Consiliile locale sunt obligate sa-i în tiin eze pe de in tori în legatura cu lucr rile prev zute, dup cum urmeaz : - cu cel pu in 12 luni înainte de începerea lucr rilor a c ror execu ie impune mutarea sau modificarea, pentru construc iile autorizate cu caracter definitiv; - cu cel pu in 3 luni înainte de începerea lucr rilor, în cazul construc iilor acceptate cu caracter provizoriu. 3.29. De in torii de construc ii amplasate în zona strazilor sunt obliga i sa execute revizia periodic i repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strazii i siguranta circula iei. 3.30. Liniile noi de tramvai se amplaseaza pe baza unor studii tehnice. În cazul amplasarii acestora pe partea carosabil a strazii, la nivelul ei se vor amenaja obligatoriu sta ii de tramvai cu refugii pentru pietoni, profilul caracteristic al strazii modificandu-se în conformitate cu normele în vigoare. 3.31. Autorit ile administra iei publice locale împreun cu poli ia rutiera au obliga ia de a reglementa parcarea i stationarea pe str zi a vehiculelor. 3.32. Parcarea autovehiculelor se admite, de regula, în zone special amenajate, în afar benzilor de circula ie i a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poli ia rutiera. CAP. 4 Dispozi ii finale 4.1. Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezentele norme tehnice. 4.2. Condi iile din prezentele norme tehnice con in prevederi minime obligatorii. 4.3. Referinte: Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. ANEXA 1 ------la norme -------*T* Condi ii tehnice de proiectare a strazilor din localit urbane ile

ViteOrganizarea za circula iei a de intersectiilor N r. c r t. Categoria prostrazii iectare (km/ ora) 60

Intensitatea traficului în autoturisme (vehicul -etalon) (ora i

Partea carosabila (m)

Distanta minima normal dintre intersec ii la acela i nivel (m) i Relatii Restan- laga tii dreap- nuta mai dreapta 800 200 a)

banda)

LatiLati-mea Nr. mea carode ben- sabiben- zii la zi (m) (m) Foarte intensa - peste 600 i 6 3,50 21

1. Strada de liniile de categoria I tramvai se am- magistrala plaseaza în lipartii

mit

intensa carosabile a 360-600 strazii, înc drate în numarul benzilor b) intersectiile foarte solicitate se amenajeaza denivelat

c) intersectiile la nivel cu circula ia dirijata cu semafoare d) stationarile pe benzile de circula ie curenta sunt interzise 2. Strada de 50-60 liniile de categoria a tramvai se amII-a - de plaseaza în lilegatura partii carosabile a strazii, înc drate în numarul benzilor b) intersectiile la nivel au circula ia dirijata de semafoare c) stationarile Intensa 360-600 4 3,50 14 500 100- a) 150

mit

pe benzile de circula ie curenta sunt interzise d) în condi ii deosebite de desf urare a zii (teren accidentat, zone locuite) se poate reduce viteza de proiectare pe sector pana la 35 km/ora 3. Strada de 40-50 condi ii categoria a deosebite de III-a desf urare a colectoare traseului stra(teren accidentat, zone locuite) se poate reduce viteza de proMedie 160-360 2 3-3,50 6-7 200 50 în

traseului stra-

zii

iectare pe sector pana la 25 km/ora 4. Strada de strazile pot categoria a prev zute cu IV-a - de platforme de folosinta incrucisare i local de intoari au, de regula, trotuar de 1,00 m b) se va interzice traficul mijloacelor de transport în comun pe aceasta categorie de str zi *ST* ANEXA 2 ------la norme -------*T* CAPACITATILE MAXIME DE CIRCULA IE ALE STRAZILOR SITUATE ÎN PALIER I ALINIAMENT (autoturisme-vehiculeetalon/ora) 25 Redus 30-160 i foarte redus - sub 30 bucle cere 1 3-3,50 3-3,50 Sub 100 a) fi

Nr. benzilor de circula ie 25

Distanta dintre intersectii (m) 60

Viteza de proiectare (km/ora) 50-60 40-50

A. Circula ia în regim normal intersectii denivelate) 6 benzi 4 benzi B. Circula ia în regim normal alternative în intersectii) 6 benzi 4 benzi 500 2 benzi 300 200 1 banda 350 *ST* ANEXA 3 a) ---------la norme -------100 500 800 800 -

i flux continuu (unda verde,

5.000 3.500

3.800

-

i flux discontinuu (cu treceri

2.800 2.000 1.500 -

2.200 1.800 1.000 700 600 -

1.200 900 800 -

PROFILURI CARACTERISTICE DE STR ZI*) A. Str zi de categoria I - magistrale - cu minimum 6 benzi de circula ie

-------*) Anexa nr. 3 a) la Normele tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor în localit ile urbane este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. ANEXA 3 b) ---------la norme -------PROFILURI CARACTERISTICE DE STR ZI*) B. Str zi de categoria a II-a - de legatura - cu 4 benzi de circula ie -------*) Anexa nr. 3 b) la Normele tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor în localit ile urbane este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. ANEXA 3 c) ---------la norme -------PROFILURI CARACTERISTICE DE STR ZI*) C. Str zi de categoria a III-a - colectoare - cu 2 benzi de circula ie D. Str zi de categoria a IV-a - de deservire local banda de circula ie - cu o singura

-------*) Anexa nr. 3 c) la Normele tehnice privind proiectarea i realizarea strazilor în localit ile urbane este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. ANEXA 4 ------la norme --------

*T* DISTAN ELE DINTRE FRONTURILE CONSTRUC IILOR SITUATE PE P R ILE LATERALE ALE STRAZII Nr. benzilor de circula ie curenta (ambele construc iilor (m) sensuri)

Condi iile de amenajare a strazilor

Distan ele dintre fronturile (vezi nota)

-

ase benzi

Cu sau f r linie de tramvai, cu pomi i stâlpi la marginea trotuarului

35

- patru benzi Cu sau f r linie de tramvai, cu pomi i stâlpi la marginea trotuarului l - doua benzi imea - doua benzi imea Cu pomi i stâlpi i cu re ele

25

14-16, în func ie de trotuarelor 9-13, în func ie de carosabil a

subterane numeroase F r pomi l

trotuarelor

NOTA: în cazul în cele

Distan ele dintre fronturile construc iilor se reduc, care sunt prev zute trotuare cu l stabilite în mod curent, imi mai mici decât atunci când se

i se majoreaz

prev d zone verzi mediane, refugii pentru pietoni, amenaj ri pentru intersectii i în cazul terenului accidentat, în vederea reducerii volumelor de terasamente, al zidurilor de sprijin cadirilor. Distan ele dintre fronturile cl dirilor de locuit, altele decât cele amplasate pe strazile de categoria I fi de 28 i a II-a, va i al soclurilor i pentru asigurarea vizibilitatii, precum

m, pentru cl dirile cu 11 niveluri (P + 10), m, pentru strazile cu doua benzi de circula ie *ST* ANEXA 5 ------la norme -------*T* PROFILURI CARACTERISTICE DE STR ZI Capacit L în trotuarului (m) parc 1,00 600 1,50 1.200 2,25 1.800 3,00 2.400 4,00 3.000 *ST* ------4.000 3.500 3.200 2.800 2.400 2.100 1.600 1.400 800 700 lâng locuin e lâng magazine imea i de circula ie (pietoni/ora) Trotuar Trotuar i trotuare de 3 m.

i de 13

cele cu 5 niveluri (P + 4), respectiv 16 m, pentru

Alee zona de

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful