You are on page 1of 3
To EMoyquurany nvgiy Zarmeiay Aconden, Kayne nai Fendt x08 Tujparos Konus CeoAoyias Kai Ognoxeintoyias Ts Oxodoyue ExOvTS 100 F808 Kai Karodwreiaxod Taverurruion AOnwav, exes THE Fay Merqmytos ev Kopin ayanrG, xaQW kai einy max94 Boo. Aopéves devdivouey nods 16 Kad’ Opi Aumuempovdy Evvébqiov sOpnoxcies nai AvOQOTIVA AmaLIHATe TOV nagdvIA TlarQaOXKEY YaIge- ‘rwpby, ovynaigovtes iui dd wv éVoyHY Tod KaLQION Kal éruKaigoD BENTO kai tev Dangendv OUAMEV, KaBIC Kai dut TY CUYKQSTALY TV ERi HEQOvE paces évor H iowooia tav buxcupdrov Tod avOQdoU AoxetaL obAgTRG, KARE TO Ddevtegov fytisw cod 18% advo kai KoQUpobeAL cic tHy Oixovpe Ir Auarr|QUEW aviv Gnd raw Hwopéve Ova my 10% Aexeypgion 1948, Ev x Exvoia casey, b@ 6 dytov Bud Iv BuxaLOTNY Kai Ty ACUBCoIaY elvaL MavéQxAIOS Kai dvds, Bév eivar 6QB6v va yiveran AByOS Eg BuxaKoATIY TOD aVOQETOU ‘yeuntis wai €v dvagond neds Toi: RooveWrEOAKo’E xodvOrs. AvVaHEBA BVO Vd Gpudauey regi xarapoddn A oan Tov dxKaUapATO aXe cis tas drag>ogors @vioaopxas, OonoKerTRtc, vouIKis Kai dvOgoniaTIRds nagaAbsatc. OO, f Ayia Toagr, dv xai dév elvan effiAiov xan Suxawpdrav roo dvOgdnov», aumequéxet ny oregeweéqay dovariy GeyeAiany Kal KaroxXtQWoe Ths ABias tO avBqinou, dg tmuwovoyndévros Kar’ eixéva Kai KAO" Gpoicarw @cod, Kai TV idéav THs Oomaotunis Ayarns robs ty MANoIov, H Onoia droTEAE 6 «ihfnotoy Bos dua TY xqwTIavdy, pHs H é Korey Kat TodvioV TOD ExoUs 2016 guveABovoa Ayia Kai Mein Lovobos tis OoBoddEov ExeAnoias drewgusev Su «tH dQWddofo déov nei avOodnov Emeofaiver wv Sgitovra TV RaGtegévor avOounivay diaper, 61 ‘pei nave elvan fy aydinn, Snws Tv drondAarpe 6 XQOTHs Kai Ty BioTAY GOL TWO Tov éxoAOGONEA® (Miqropar§ 10). AvOWXAK, Eagar doddeua cis wiv XOFOW TO’ Sov «bucaUipLara TOO AvOqinour Kai év th avvadeia Tis evyxQOVOD Karavorjoed: wv. O 605 xenorponouiea dovvérac, Emeereivoveat ta GoW Kai 1 REQLEXHEVOY TV dmawpdTwV Kai Evedooovean tis Aiea iduorowai Kai GyeToOL érearTjoets Kai drexbaaoets Tod ovyxQ6VOD dedpOV ~ Karavadwrrod, Yeyovds 16 SroioV SOnyEi cis wineqtgapiave Tv bixaUpAtwV TOD avOQdmOD Kai Lic IV AYOnY Ts Aguicis otoxO0evias Tu, Sroia dév EXEL KaHiaY OXEOW HE TO ObYXLOvOY aGéAa, ga dxaiodpiaw. H Ayia kai MeyaAn Eovobos, cis wv Eyedediov ads Encorjuave «tov Kivdwvov éxreedicts 70H dropKod Buzatcpiaros fis dzopOKEY- TEWHOY Kai BixaUoHariopov». Mia rourin exroORT «AeTOLEY-EL is iQdE TO; oworskad neqiexoqévou Ws EAEUAeRias, GOYEI eis Ty ABaigeTOV jLExATQORTY Tov BiKawpAroY cis eddpOVTIRGE BuEKbuETIGEE Kai Fic THY avayuNTY TC emoparods tavriotas wig AevBegiag HE Ty dovdociay TOD atOyoU eis ‘cixoupevorty aia» 16) “Evroves aupioPrimas Tov Suamopdror Tod dvOgdnov nedtoxcrat orpegoy and zac 4) xQwtavinds OgnoKeiac, ai Snoia dgvodveat va wh anodexO0dv dg «t6 KoIv6 idarKG, OX dxoi0 MOETEL va KaraTe!vOLY SOLO: Aoi xai GAa ta EOvr> (Olxovperiet Auaxtpulic tov Anawwystar 100 AvOparov, Tigooiniov), Gs ExboaeK oixovpeviKTs ovVaéoeas els 6 nEdIOV TeV OxueAuaday d€ ov. TA xagaemneiCovv ax ibeoloyiKdy «AoogeLoY inmov» Tic Avoras Suk tv noATouUEY émBohi mE Eni TOD UrOroiNOY KOoHOY, Kai Gs Enpqaow bnegovias tav AveRGY Evave taV RagadoaIAKA KOWEOVIKGY DOHaN nat tev AkLaV TV AoIna Aad Kai ROAMOWOV. “Bxouey ey BeBawentA Su F oto tov OonoKeUY dnévave tic th duxawdpata tod dvOgdnov iver KaboQuTK, TodOV dud TV nogElav TOV daxauopittwy doov Kai dua Tas OoMOKElas, AANA Kai covOALKES but TO WEMOV Tg ‘nayxooniov Kowavias. Ai Bgnoktiat éxeUAowy va dnoBdlowy iy duvveacy Ka ebgéas dnoggmmaiy order twv Evave TOV DuKEWAATUY TOD AvOQETOL, H onoia évedooetat tis 16 mlaiowv tis Govt: CewgroeW TOD TOALTIOLOD THs vearcoxomtos Kai Tis Tavtiaeds TOV AnOKeIOTIKGS HE dtoOKEVEDOLEY, exxoopixevow Yai A0ciownsy AvOgurosy. Toga vit dnodexo0v Gu ta duaudpata tod AvBgdnov droteAody onpaveUKsy oTABHV eis TOV dryiver Bus ‘ay neodoniow wc abiongencias tod AvOgdnov. Mlgés ati thy katebBuvow dovarat ve ovppAAy 6 diadgnoKeiands BuAAoyOs, 6 Sr0i0G eIvaL t6 dveiboTOV zis ‘ah Eoworgédpea Kai tov GovtapevtaAwopsy. Bic Glas tas weyeAas OgnoKelas Undexovv ai nvevparixai nooiinodéveIs Gxt dvoV uk Ty EnixevEw Lowregucs cigtivys, GAG Kai BA Tv OnégBaow nis EmBenKOMOS, Tis Blas Kai TOV Biaxgiceay cic Tv KoMeVURtY Gan. Ai eignvoromuKal adrai taoEts vox ‘ovat kai avadeaxvboveat dud tOD BiaASyOD tov BgnaKcidy, 6 6roi0s durvKoAOveL ai nQOWOEi kai TV CUVEEYATIaY TaN We Te AvOQuUTIOTIRA KrUTpATA but TOV xow6v ovdxov, Tv nQootaviay rod dvOgunivon npoaKinov, Elva noapavés, St. ai mgoondBen negDepionoujoess tiie OONOKEIAE Und TaY éxnQOTOTWW Tig Axoaiag ekxoapuceboeies dév RQoWBObY OdtE Ty evvegyacia aby, Obte, Kat ebQUEQOV, TOUS GTHXOVS TOO KrvyAros TOV FuLUHATWY TOD dvOgdroD. Anogointopey my drow dx ¥ OonoKeia eivar dovppaTos HE TV vEwTEQIKY AvOquriopdy. Ode f} ioxogia to noAttioyod divarar va Karavondi Avebagnitos dnd ary énidgaow caw Gonoxeuay é’ adi, obte 16 maghy Kal tS HEMov tis GvOQuREmos clvat Buvatdy vi ONO] xWoIs THY RagovTIAY THis Bonoxcvrucis mioteas, # Oroia xivmronout buwipers Dedvews neds wi EnixevEw 10d GyaOOd Kai veOTdcEUE Eig 1 KaKEY, GxOuN Kai rav, Kar" AvBqenoV, cigiondpeda drnévave cis avuneePArfrovs buowOAias Kai ddiéEOdA. Elva && &Mov BéBaioy, 6r.¥| aroudxquvens 6 tag KOWORUKA MAQAdSoEIS TOV Bonoxewiv cis tds ovyxqdvous éxKoopuKeDpEévac KOWviaG, ebvOEI THY duidoow ob favroxeveQiopod Kai to0 ebdayyovodngias, Kai Emraxéver thy duiBowow ‘ig Kowaverrs oWoXA kai aMNAEyying. Auk wy xoWTAVURTY lot, A Adiadhogia Oia Tv YarMUEVOV Toi Boi», td «AAXIOTOY AdAGOYs, TOY ndoxovea Kai tv fv Avéryxaus, eivar ddiagogia dus Tov Gedy tis dyarns. O Oe6¢ eivau nagdv, dnov 6 dvOqunos dvabeuvicrar «ABEAHEH Kal wAAES Eayageiensy dua tov ovvavOgeondv 100. Karaceiovres, éxpaaouey vy cbr, ca ducaudpiara rod avOcdmov, Dud ‘Tis oUnPoAifg Kai tev Ognoxeuav, va KataOTODY «icos Tis Agutbvys» bus Ty AvOgqunémta, uéoa eis tots AapugivBous Tod oUyx—svoV TAOLQAALOLOD Kat tis Akohoyucis ovyxtioews. Mgopavéotara, t& Suxauspara tod avOodrov dove Addy lav dnd Tas peyadurégas neoKAree, Tae dmoing dvTyLeTOrWAY ai Oonoxriat, eAnOeioat vet Anocadnvicowy Ty ordaw adedv Evavet 10} rode HOD THE veurcouRémHPOS, EvavTL Tis AvoUETHE KOWAVIAS Kai, Kat’ EEOXTY, Rave tod dxausparos wie OonoKevTuils EAevOepias. Bic tv dutAoyov pe Xe duxauduara Tod dvOgonov ai OgoKelar ExouV Hy EUKaIQIaY va AvabeiEOUY Tas quavOganovs dkins ov nagadsoriv TwN, UE dIpiom THY iEaY tO} dnoAbTOV oeaopod n9ds ty ieoSmta Tod AvOgurivov ngoTdnov. ME ainas wis oxéierc, ExpgdCovtes Opiv dinag Ex tas ovyxagnegions aixds tig Hindu Merqwmtos dt Ty Soydvarw Tg oMpavenKE tabs EmuoTpovixt ExbyAWoLWK, eIxSpEVOL DE GOdAs ciemyHaEIs, EoKeOBOHNTKAS ovinniaes Kai AvoweAR, cuurendouata, KaracTédoNeY bpae buk Tis Tar unis. fiMdv ebdoyias Kai énuarovpeBa éni mavtac TOs oUvédgovs TY Geondgoxoy xdqu, Tov oopéBuQov GuTIOUEY Kai A dperonEa EXE tO Gurodixaiov x00. A’ beBoovagion wa! £ IR Ddiawveet =e