You are on page 1of 216

Josipa Maras Kraljević

Ilija Vučur

ATENTAT NA HRVATSKU
THE ASSASSINATION OF CROATIA

(napad prosrpske JNA na Banske dvore i povijesnu jezgru Zagreba, 7. X. 1991.)


(the attack of the pro-Serbian JNA on the Banski dvori and the historic centre of Zagreb, 7 October 1991)
Nakladnik / Publisher
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
The Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War
 
Za nakladnika / For the publisher
izv. prof. dr. sc. Ante Nazor
 
Urednik / Editor
izv. prof. dr. sc. Ante Nazor
 
Recenzenti / Reviewers
dr. sc. Anđelko Mijatović
Josip Štimac, general bojnik HV-a u mirovini
 
Autori / Authors
Josipa Maras Kraljević
Ilija Vučur
 
Lektorica / Proof-reading
Julija Barunčić Pletikosić
 
Prijevod / Translation
Ana Perišić Mijić
 
Izrada naslovnice / Front page design
Nikola Market
 
Priprema i tisak / Prepress and print
Tiskara Rotim i Market
 
Naklada / Print run
1000 primjeraka / copies
 
Autor fotografije na naslovnici / Author of the photograph on the front page
Hrvoje Knez (Muzej grada Zagreba / Zagreb City Museum)

Predsjednička zastavica s automobila oštećena tijekom napada zrakoplova JNA na Banske dvore.
(Memorijalni centar raketiranja Zagreba 1991./1995.)
Presidential flag from the car damaged during the JNA aircraft attack on the Banski dvori.
(Memorial Centre of the Rocket Attacks on Zagreb 1991/1995)

Na poleđini / On the back cover


Dio plakata izložbe u Beču.
Part of the poster of the exhibition in Vienna.

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000944820.
CIP record available from the National and University Library in Zagreb under no. 000944820.
 

Zagreb, listopad 2016. / October 2016


Josipa Maras Kraljević
Ilija Vučur

ATENTAT NA HRVATSKU
THE ASSASSINATION OF CROATIA
(napad prosrpske JNA na Banske dvore i povijesnu jezgru Zagreba, 7. X. 1991.)
(the attack of the pro-Serbian JNA on the Banski dvori and the historic centre of Zagreb, 7 October 1991)

Zagreb, listopad 2016. / October 2016


Uvod Introduction

Zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije On 7 October 1991 the aircraft of the Yugoslav
(JNA) napali su 7. listopada 1991. Banske dvore, po- People’s Army (JNA) attacked the Banski dvori, the polit-
litičko središte Hrvatske, na Trgu sv. Marka na povije- ical centre of Croatia, on St. Mark’s Square in the historic
snom Gradecu - Gornjem gradu u Zagrebu, glavnom Gradec – the Upper Town of Zagreb, the capital of Cro-
gradu Hrvatske. Tim klasičnim činom državnoga te- atia. With that classic act of state terrorism, the JNA, al-
rorizma, JNA je, tada već kao sredstvo provođenja ve- ready the armed vehicle of the Greater Serbian policy, tried
likosrpske politike oružanim putem, pokušala ubiti le- to kill the legitimately elected President of the Republic of
gitimno izabranoga predsjednika Republike Hrvatske Croatia Franjo Tuđman, who was in his office in a meet-
dr. sc. Franju Tuđmana, koji je u svom uredu imao ing with the President of the Presidency of the Socialist
sastanak s predsjednikom Predsjedništva Socijalistič- Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) Stjepan Mesić and
ke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) Stjepa- the President of the SFRY Federal Executive Council Ante
nom Mesićem i predsjednikom Saveznog izvršnog Marković, therefore with the officials of the country with
vijeća SFRJ Antom Markovićem, dakle s dužnosnici- which Croatia started the process of dissociation with the
ma države s kojom je Hrvatska Ustavnom odlukom Constitutional Decision on Sovereignty and Independence
o suverenosti i samostalnosti 25. lipnja 1991. zapo- on 25 June 1991. It is obvious that a moment in which
čela proces razdruživanja. Očigledno, čekao se trenu- all three would be together was waited for, since both Me-
tak u kojem će sva trojica biti na okupu, jer su i Me- sić and Marković, although without much political influ-
sić i Marković, iako bez većeg političkog utjecaja, kao ence, as Croats on formally significant federal duties were
Hrvati na formalno značajnim saveznim dužnostima nevertheless obstacles to the unitarian and Greater Serbian
ipak bili prepreka unitarističkim i velikosrpskim sna- forces for the smooth implementation of their policies and
gama za nesmetano provođenje njihove politike i po- the attempt to introduce a state of war in the SFRY, which
kušaj uvođenja ratnog stanja u SFRJ, koje je vojni vrh the military leadership of the JNA and Serbian political
JNA i političko vodstvo Srbije tražilo. U trenutku na- leadership sought. At the time of the attack on the Bans-
pada na Banske dvore, na drugoj strani Markova trga, ki dvori, on the other side of St. Mark’s Square, members
u zgradi Sabora Republike Hrvatske1 nalazili su se sa- of the Parliament were in the building of the Parliament
borski zastupnici. Navedenoga je dana završavao tro- of the Republic of Croatia1. That precise date marked the
mjesečni moratorij na odluke o samostalnosti Hrvat- end of a three-month moratorium on the decisions on in-
ske i Slovenije, potpisan na Brijunima 7. srpnja 1991. dependence of Croatia and Slovenia, signed on the Brioni
(Brijunski sporazum). Okolnost da su na istom mjestu island on 7 July 1991 (“Brioni Agreement”). The fact that
u isto vrijeme bili Predsjednik Republike Hrvatske kao the President of the Republic of Croatia, as the main politi-
glavni politički protivnik i predstavnici saveznih insti- cal opponent, and the representatives of federal institutions
tucija koji su, makar formalno, ometali centralističko that, at least formally, interfered with the centralist Yugosla-
- jugoslavenske, odnosno velikosrpske političke i voj- vian and Greater Serbian political and military plans were
ne planove te prestanak moratorija na Ustavnu odlu- in the same place at the same time, as well as the termina-
ku o samostalnosti i suverenosti Hrvatske, zasigurno tion of the moratorium on the Constitutional Decision on
su bili presudni za odluku vojnog vrha JNA da zapo- the Independence and the Sovereignty of the Republic of
vjedi zračni napad na Banske dvore 7. listopada 1991. Croatia surely must have ruled in the decision of the JNA
military leadership to command the air raid on the Banski
dvori on 7 October 1991.

 Godine 1997. mijenja se naziv u Hrvatski državni sabor, a 2001.


1 1
 In 1997 the name was changed to the Croatian National Parlia-
u Hrvatski sabor. ment and in 2001 to the Croatian Parliament.
5
Kratak pregled raspada Short overview of the
SFRJ i početka procesa collapse of the SFRY and the
osamostaljenja Republike beginning of the process of the
Hrvatske independence of the Republic
of Croatia
Rušenje Berlinskoga zida u studenom 1989.
simbolično je označilo početak novog razdoblja eu-
The fall of the Berlin Wall in November 1989 sym-
ropske povijesti, u kojem je u većini istočnoeuropskih
bolically marked the beginning of a new period in Euro-
država jednostranački, komunistički režim zamijenilo
pean history in which the one-party communist regime
višestranačje i demokracija. Taj proces zahvatio je i ve-
in most communist countries in Eastern Europe was re-
ćinu republika bivše SFRJ, međutim ne i Socijalistič-
placed by multi-party systems and democracy. That pro-
ku Republiku Srbiju. Njezini građani postali su tao-
cess also affected the majority of the republics of the former
ci srpskih nacionalista, koji su sredinom 80-ih godina
SFRY, but not the Socialist Republic of Serbia. Its citizens
20. stoljeća opet pokrenuli velikosrpski projekt iz 19. became hostages of the Serbian nationalists, who in the
stoljeća, prema kojem je zapadna granica srpske dr- mid-1980s relaunched the Great Serbian project conceived
žave – tzv. velike Srbije - planirana duboko na hrvat- in the nineteenth century according to which the western
skom teritoriju, na crti Virovitica – Pakrac – Karlovac boundary of the Serbian state – the so-called Greater Serbia
- Ogulin i dio Gorskog kotara - Karlobag. To je, otpri- – was planned deep in Croatian territory, along the Virovit-
like, bila granica osmanlijskih osvajanja u Hrvatskoj ica – Pakrac – Karlovac – Ogulin and part of Gorski Kotar
od 15. do 17. stoljeća. – Karlobag line. That was, approximately, the boundary of
Medijska promidžba radi stvaranja uvjeta za Ottoman conquests in Croatia between the fifteenth and
provođenje velikosrpskog projekta pokrenuta je objav- seventeenth centuries.
ljivanjem nacrta Memoranduma Srpske akademije na- A media campaign focused on creating the condi-
uka i umetnosti u beogradskim Večernjim novostima tions for the implementation of the Great Serbian project
24. i 25. rujna 1986., u kojem se ističe navodna ugro- was set in motion with the publication of the draft Mem-
ženost srpstva u Jugoslaviji. Srpski nacionalisti zapra- orandum of the Serbian Academy of Sciences and Arts in
vo su težili što većoj centralizaciji države. Tražili su do- the Belgrade daily Večernje novosti (Evening News) on the
minaciju Srbije u federaciji i potpuni utjecaj Beograda 24th and 25th September 1986, that stressed the allegedly
na događaje u Socijalističkim autonomnim pokrajina- endangered condition of the Serbs and Serbian culture in
ma Vojvodini i Kosovu te u Socijalističkoj Republici Yugoslavia. The Serbian nationalist actually aspired to the
Crnoj Gori. Rezultat takve nacionalističke, odnosno greatest possible centralization of the state. They were look-
velikosrpske politike dijela srbijanskih političara bila ing for the domination of Serbia in the Federation and the
je smjena političkoga vodstva u spomenutim konsti- full impact of Belgrade on events in the Socialist Autono-
tutivnim dijelovima SFRJ krajem 1988. i početkom mous Provinces of Vojvodina and Kosovo and the Social-
1989., a potom i promjena Ustava SR Srbije, kojom ist Republic of Montenegro. The result of this nationalist
je “de facto” ukinuta autonomija pokrajina. S obzi- and Greater Serbian policy by a part of the Serbian politi-
rom na to da su u Predsjedništvo SFRJ (6 predstav- cians was the shift of the political leadership in these con-
nika republika i 2 autonomnih pokrajina) postavljeni stituent parts of Yugoslavia, in late 1988 and early 1989,
prosrpski predstavnici Crne Gore, Vojvodine i Koso- and then the change of the Constitution of the Republic of
va, Slobodan Milošević (od 8. svibnja 1989. predsjed- Serbia, which de facto abolished the autonomy of the prov-
nik Predsjedništva SR Srbije) osigurao je kontrolu nad inces. Given the fact that the pro-Serbian representatives
polovicom njegovih članova, a Srbija preduvjete za of Montenegro, Vojvodina and Kosovo were placed in the
političku dominaciju nad ostalim jugoslavenskim re- Presidency of Yugoslavia (6 representatives of the republics
publikama. Događaji u Srbiji izazvat će reakciju u za- and 2 of the autonomous provinces), Slobodan Milošević
padnim jugoslavenskim republikama Hrvatskoj i Slo- (from 8 May 1989 the President of the Presidency of the
veniji. Socialist Republic of Serbia) secured the control of half of
its members and Serbia attained the preconditions for po-
6
Plakat 14. kongresa SKJ; Zbog nametanja volje delegata iz Srbije i Crne Gore te Poster of the 14th Congress of the League of Communists of Yugoslavia (SKJ) The
ignoriranja i odbijanja svakoga prijedloga delegata iz Slovenije, Kongres je 22. Serbian and Montenegrin delegations forcibly asserted their own positions, ignor-
siječnja 1990. napustila slovenska, a potom i hrvatska delegacija. To je označilo ing and refusing every proposal from the Slovenian delegation and on 22 January
kraj postojanja monolitne, centralizirane partijske organizacije kakva je bio Savez 1990 the Slovenian and then the Croatian delegation left the Congress. This
komunista Jugoslavije te početak raspada Socijalističke Federativne Republike marked the end of the existence of a monolithic, centralized party organization as
Jugoslavije. was the League of Communists of Yugoslavia and the beginning of the collapse of
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

U skladu s velikosrpskom politikom iz Beogra- litical dominance over the other Yugoslav republics. The
da, već su 1989.2 i početkom 1990. u SR Hrvatskoj events in Serbia will cause a reaction in the western Yugo-
organizirani mitinzi - tzv. događanja naroda - Srba slav republics Croatia and Slovenia.
iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su
In line with the Greater Serbian policy controlled
zaoštrili hrvatsko-srpske političke odnose. Na mitinzi-
from Belgrade, as early as in 19892 and 1990 the rallies –
ma su dominirale slike novoga “svesrpskog” vođe Slo-
so called the events of the people – of the Serbs from Cro-
bodana Miloševića, zastave Srbije, Jugoslavije i Saveza
atia, Bosnia and Herzegovina and Serbia were organized in
komunista te velikosrpske i protuhrvatske parole. No,
the SR of Croatia, which strained the Serbo-Croatian po-
ni takva agresivna srbijanska politika nije mogla zau-
litical relations. The pictures of the new “all-Serbian“ lead-
staviti proces demokratizacije u Sloveniji i Hrvatskoj.
er Slobodan Milošević, Serbian, Yugoslav and Communist
U travnju i početkom svibnja 1990. u Hrvatskoj su
Party flags, and Greater Serbian and anti-Croatian slogans
održani slobodni, višestranački izbori na kojima je po-
dominated at the rally. However, not even such aggressive
bijedila Hrvatska demokratska zajednica predvođena
Serbian policy could stop the process of democratization in
dr. sc. Franjom Tuđmanom.
Slovenia and Croatia. In April and early May 1990, Croatia
Odmah potom, prema nalogu srbijanskih po- held free, multi-party elections, won by the Croatian Dem-
litičara (predsjednika Srbije Slobodana Miloševića te ocratic Union, led by Franjo Tuđman.
predstavnika Srbije u Predsjedništvu SFRJ i njego-
Immediately afterwards, following the order by
va predsjednika Borisava Jovića), na rezultate izbora
Serbian politicians (the President of Serbia Slobodan Mi-
u Hrvatskoj vojne vlasti SFRJ reagirale su razoruža-
lošević and the representative of Serbia in the Presidency of
njem hrvatske Teritorijalne obrane, republičkog dije-
SFRY and its President Borisav Jović), the military SFRY
la Oružanih snaga SFRJ. Ono je planirano i ubrza-
authorities reacted to the results of the elections in Croatia
no provedeno do 23. svibnja 1990., na temelju strogo
by disarming the Croatian Territorial Defence, a republic
povjerljive zapovijedi, koju je 14. svibnja 1990. protu-
part of the SFRY Armed Forces. It was planned and car-
zakonito (bez znanja i suglasnosti cijeloga Predsjedniš-
ried out rapidly on 23 May 1990, on the basis of the confi-
tva SFRJ) potpisao general-pukovnik Blagoje Adžić,
dential order illegally signed on 14 May 1990 (without the
načelnik Generalštaba Oružanih snaga SFRJ. Dakle,
knowledge and agreement of the complete SFRY Presiden-
prije nego što je u Hrvatskoj, sukladno rezultatima
cy) by General Blagoje Adžić, Chief of the General Staff of

 Mile Dakić, Krajina kroz vijekove (Vedes, 2002), 1.


2 2
 Mile Dakić, Krajina kroz vijekove (Vedes, 2002), 1.
7
provedenih izbora, došlo do primopredaje dužnosti i the SFRY Armed Forces. Therefore, before the transfer of
ustrojavanja nove vlasti. Oduzeto naoružanje hrvatske duty and establishment of a new government in Croatia
Teritorijalne obrane (procjene se kreću od oko 80.000 according to the results of the elections. The confiscated
do 200.000 “cijevi”) smješteno je u skladišta Jugosla- weapons stocks of the Croatian Territorial Defence (esti-
venske narodne armije.3 mates range from about 80,000 to 200,000 ”barrels”) were
placed in the stores of the Yugoslav People’s Army.3
Sabor Republike Hrvatske potom je na konsti-
tuirajućoj sjednici višestranačkoga sabora 30. svibnja The constituent assembly of the new multiparty
1990. izabrao Franju Tuđmana za predsjednika Pred- Parliament of the Republic of Croatia was held on 30 May
sjedništva SRH, a 25. srpnja usvojeni su amandmani 1990 and Franjo Tuđman was elected the President of the
na Ustav SRH, kojima je iz naziva države uklonjen Presidency of SR Croatia. On 25 July the amendments to
pridjev „socijalistička“, utvrđeni su novi („povijesni“) the Constitution of the SR Croatia were adopted; the ad-
grb i zastava te prihvaćeni primjereniji nazivi držav- jective ”socialist” was removed from the name of the state,
nih dužnosti: predsjednik, Vlada RH, ministar i dru- new (“historic“) coat of arms and flag were established as
gi.4 Istoga dana, na mitingu Srba u Srbu donesena je well as more appropriate names of state duties: President,
Deklaracija o suverenosti i autonomiji Srba u Hrvatskoj. Government of the Republic of Croatia, Minister and oth-
Najavljeno je i održavanje „referenduma o srpskoj au- ers.4 On the same day, the Declaration on the sovereignty
tonomiji“, od 19. kolovoza do 2. rujna 1990., koji nije and autonomy of the Serbs in Croatia was adopted at a rally
bio utemeljen u republičkim i saveznim propisima.5 of Serbs in Srb. A ”referendum on Serbian autonomy” was
also announced, to be held from 19 August to 2 Septem-
Destabilizacija Hrvatske nakon izbora nastav-
ber 1990, which was not based in the republic and federal
ljena je protuustavnim i terorističkim djelovanjem, a
regulations.5
u kolovozu 1990. prerasla je u oružanu pobunu dije-
la Srba u Hrvatskoj, koji su balvanima i kamenjem After the elections, the destabilization of Croatia
blokirali prometnice u dijelu Dalmacije i Like. Poku- was continued with the unconstitutional and terrorist acts,
šaj hrvatske policije da uspostavi red i osigura mir na and in August 1990 has grown into an armed insurgency
tom području spriječila je jugoslavenska federalna voj- of a part of the Serbs in Croatia, who blocked the roads in
ska. Tzv. balvan revolucija bila je odgovor dijela Srba parts of Dalmatia and Lika with logs and boulders. The at-
iz Hrvatske na demokratske procese u Hrvatskoj i tempt of the Croatian police to establish law and order in
može se shvatiti kao početak oružane pobune Srba u the area was prevented by the Yugoslav federal army. The
Hrvatskoj protiv hrvatske, demokratski izabrane vla- so-called “log revolution” was a response of a part of the
sti. Krajnji cilj započete pobune bilo je pripajanje di- Serbs in Croatia to the democratic processes in Croatia and
jela teritorija Republike Hrvatske jedinstvenoj srpskoj can be perceived as the beginning of the armed insurgency
državi, koja bi obuhvatila veći dio bivše Jugoslavije. of the Serbs in Croatia against the democratically elected
Doduše, oružano djelovanje pobunjenih Srba tada je Croatian authorities. The ultimate objective of the insur-
još bilo ograničeno na napade iz zasjeda i na teroristič- gency was the annexation of a part of Croatian territory to
ke akcije pojedinih skupina, među kojima su bili i te- an integral Serbian state, which would encompass the big-
roristi ubačeni iz Srbije. Posebno žestoki bili su sukobi gest part of the former Yugoslavia. However, the armed ac-
hrvatske policije sa srpskim teroristima u Pakracu 2. tions by insurgent Serbs were then still limited to the am-
ožujka 1991. i na Plitvicama na Uskrs 31. ožujka, kad bushes and terrorist activities of separate groups, among
je ubijen hrvatski policajac Josip Jović - prvi poginuli which were the terrorists infiltrated from Serbia. Particular-
hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, te 2. svibnja ly fierce were the clashes of the Croatian police with Serbi-
1991. kad je iz zasjede ubijeno 12 hrvatskih policajaca an terrorists in Pakrac on 2 March 1991 and in the Plitvice

3
 Ozren Žunec, “Rat u Hrvatskoj 1991. - 1995.”, Polemos 1 3
 Ozren Žunec, “Rat u Hrvatskoj 1991.-1995.”, Polemos 1 (1998),
(1998), 66.; Martin Špegelj, Sjećanja vojnika (Zagreb: Znanje, 66.; Martin Špegelj, Sjećanja vojnika (Zagreb: Znanje, 2001),
2001), 287, tab. III.; Anđelko Mijatović, Otkos-10 (Zagreb: 287, tab. III.; Anđelko Mijatović, Otkos-10 (Zagreb: Udruga
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske,
Hrvatske, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Do- Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog
movinskog rata, 2011), 15. rata, 2011), 15.
4
 Narodne novine 31, 28. srpnja 1990. (dalje: NN). 4
 Official Journal 31, 28 June 1990. (further on: OJ)
5
 Hrvatska (dalje: HR) - Arhiv Ustavnog suda Republike Hrvat- 5
 Hrvatska (dalje: HR) - Arhiv Ustavnog suda Republike Hr-
ske (dalje: Arhiv Us RH) - Pravna dokumentacija vezana uz spis vatske (dalje: Arhiv Us RH) - Pravna dokumentacija vezana uz
broj: U-VI-295/1991 od 2. listopada 1992. spis broj: U-VI-295/1991 od 2. listopada 1992.
8
u Borovu Selu (Slavonija), a jedan u Polači kod Zadra Lakes National Park on Easter Day, 31 March, when the
(Dalmacija). Croatian policeman Josip Jović was killed - the first Croa-
tian defender killed in the Homeland War, and on 2 May
Zbog takvog neprihvatljivog stanja u državi i
1991, when 12 Croatian policemen were ambushed and
nametanja politike srbijanskog vodstva, koje se očito-
killed in Borovo Selo (Slavonia), and one in Polača near
valo u samovoljnim i protuustavnim odlukama Pred-
Zadar (Dalmatia).
sjedništva i Skupštine SR Srbije, odnosno zbog poku-
šaja centralizacije i jačanja političkog i gospodarskog Due to this unacceptable situation in the state and
položaja Srbije na račun ostalih republika u federaci- the imposition of the policies by the Serbian leadership, ev-
ji, hrvatsko i slovensko vodstvo predložilo je preustroj ident in the arbitrary and unconstitutional decisions of the
Jugoslavije u konfederalnu državu. Međutim, srpsko Presidency and the Assembly of the SR Serbia, and for at-
vodstvo odbilo je takav preustroj, pa su Hrvatska i tempting to centralize and strengthen the political and eco-
Slovenija krenule u proces osamostaljenja. Nakon što nomic position of Serbia at the expense of other republics
je 22. prosinca 1990. proglasio novi Ustav Republi- in the federation, the Croatian and Slovenian leadership
ke Hrvatske,6 Sabor RH je 25. lipnja 1991., na teme- suggested the restructuring of Yugoslavia into a confeder-
lju rezultata referenduma održanog 19. svibnja 1991., ate state. However, the Serbian leadership rejected such re-
usvojio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti i structuring so Croatia and Slovenia started the process of
Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne Republike independence. After the Parliament of the Republic of Cro-
Hrvatske, kao i Povelju o pravima Srba i drugih nacio- atia enacted a new Constitution of the Republic of Croa-
nalnosti u RH.7 Odluka o samostalnosti potom je, pod tia on 22 December 19906, on the basis of the referendum
pritiskom i uz posredovanje međunarodne zajednice, held on 19 May 1991, it also enacted the Constitutional De-
Brijunskim sporazumom, potpisanim 7. srpnja 1991., cision on the Sovereignty and the Independence of the Republic
„zamrznuta“ na tri mjeseca, kako bi se pregovori o of Croatia, as well as the Charter on the Rights of Serbs and
mirnom rješenju jugoslavenske krize mogli nastaviti. Other Nationalities in the Republic of Croatia.7 The Deci-
sion on the Independence was put, under the pressure and
Upravo tada, sukladno dogovoru srbijanskoga
with the mediation of the international community, under
političkog vodstva i vodstva JNA, terorističke akcije
a three-month moratorium by the Brioni Agreement so that
srpskih ekstremista u Hrvatskoj prerasle su u otvorenu
the negotiations on a peaceful resolution of the Yugoslav
i nemilosrdnu agresiju Srbije i Crne Gore, odnosno
crisis could continue.
JNA i srpskih paravojnih formacija na Republiku Hr-
vatsku. Uz ubojstva i progone civilnog stanovništva u Precisely then, in accordance with the agreement of
istočnoj i zapadnoj Slavoniji, na Banovini, Kordunu, the Serbian political leadership and the JNA leadership, the
Lici i Dalmaciji, diljem napadnutoga područja sustav- terrorist actions of Serbian extremists in Croatia grew into
no se uništavaju hrvatski kulturni i vjerski objekti i an open and merciless aggression of Serbia and Montene-
simboli, kao temelj hrvatskog nacionalnog identiteta. gro, that is the JNA and Serbian paramilitary formations,
Srbijanski predstavnik u Predsjedništvu SFRJ i tadaš- against the Republic of Croatia. In addition to the murders
nji vršitelj dužnosti predsjednika Predsjedništva SFRJ and persecution of civilians in eastern and western Slavo-
Borisav Jović je u svojoj knjizi8 zapisao da je 5. srpnja nia, Banovina, Kordun, Lika and Dalmatia, throughout the
1991. savezni sekretar za narodnu obranu SFRJ („mi- attacked areas the Croatian cultural and religious sites and
nistar obrane“) Veljko Kadijević „bez pogovora pri- symbols, as the foundation of the Croatian national identi-
hvatio zahtjev predsjednika Srbije Slobodana Miloše- ty, were systematically destroyed. Borisav Jović, the Serbian
vića da snage JNA pokriju sve teritorije gdje žive Srbi representative in the SFRY Presidency and the acting Presi-
do potpunog raspleta i da se Hrvati i Slovenci potpu- dent of the SFRY Presidency at the time, noted in his book
no eliminiraju iz vojske“. Zapravo, JNA je već djelo- The Last Days of the SFRY: Excerpts from the Diary8 that
vala u skladu sa zahtjevima srbijanskoga vodstva: 26. on 5 July 1991 the Secretary of the Federal Secretariat for
lipnja postrojbe JNA pomogle su srpskim pobunjeni- National Defence” (i.e., the Yugoslav Minister of Defence)
cima u Hrvatskoj da zauzmu veći dio Gline, a 3. srp- Veljko Kadijević ”unquestioningly accepted the request of

6
 NN 56, 22. prosinca 1990. 6
  OJ 56, 22 December 1990
7
 NN 31, 25. lipnja 1991. 7
 OJ 31, 25 June 1991
8
 Borisav Jović, Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika (Beograd: 8
 Borisav Jović, Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika (Beograd:
vlastita naklada, 1995), 349. vlastita naklada, 1995), 349.
9
nja 1991. ušle su u Baranju. S obzirom na to da se već the President of Serbia Slobodan Milošević that the JNA
od svibnja počela razmještati na kriznim područjima u cover all territories inhabited by Serbs until the full reso-
Hrvatskoj, JNA je do početka srpnja 1991. nadzirala lution and that Croats and Slovenes become totally elimi-
sve mostove između Hrvatske i Srbije. Zaposjevši važ- nated from the military.” In fact, the JNA was already pro-
ne strateške pozicije, JNA je početkom srpnja 1991. ceeding in line with the orders of the Serbian leadership: on
bila spremna za napad na Republiku Hrvatsku. Otvo- 26 June the JNA units helped Serbian armed paramilitary
renu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku nije zausta- units in Croatia to occupy the greater part of Glina, and on
vio ni već spomenuti Brijunski sporazum od 7. srpnja 3 July 1991 entered Baranja. Since it had started to deploy
1991., prema kojem se JNA trebala povući u vojar- in the crisis areas in Croatia already in May, by early July
ne i na temelju kojega je hrvatski predstavnik u Pred- 1991 the JNA controlled all the bridges on the Danube be-
sjedništvu SFRJ Stjepan Mesić konačno postao pred- tween Croatia and Serbia. Having taken important strate-
sjednik Predsjedništva SFRJ, kao što je to predviđala gic positions, in early July 1991 the JNA was ready to at-
jednogodišnja izmjena predstavnika jugoslavenskih tack the Republic of Croatia. The open aggression of Serbia
republika po utvrđenom redoslijedu, a čemu se Srbija and the JNA on the Republic of Croatia was not stopped
od 15. svibnja 1991. protivila. Iako su u Generalšta- even by the already mentioned Brioni Agreement of 7 July
bu JNA od početka srpnja generali raspravljali o no- 1991, according to which the JNA was supposed to with-
vom planu napada na Sloveniju, Predsjedništvo SFRJ draw to barracks and on the basis of which Stjepan Mesić
je 18. srpnja 1991. donijelo odluku o povlačenju JNA finally became the President of the SFRY Presidency, as it
iz Slovenije, republike u kojoj Srbi nisu živjeli u zna- was foreseen by the annual change of the representatives of
čajnijem broju.9 Drži se da je tom odlukom Predsjed- the Yugoslav republics by the established order, to which
ništva SFRJ zapečaćena sudbina Jugoslavije. Naime, Serbia opposed from 15 May 1991. Although in the JNA
prihvaćanjem takve odluke vodstvo JNA odreklo se General Staff the generals discussed a new plan of the at-
svoje Ustavom određene obveze čuvanja cjelovitosti tack on Slovenia in the beginning of July, on 18 July 1991
tadašnje države i svoje aktivnosti otvoreno prilagodilo the SFRY Presidency adopted a decision on the withdrawal
zahtjevima srbijanskoga vodstva, odnosno velikosrp- of the JNA from Slovenia, a republic that was not inhabited
skoj politici, da svi Srbi s područja bivše Jugoslavije by the Serbs in significant numbers.9 It is believed that this
žive u jednoj državi. decision of the SFRY Presidency sealed the fate of Yugosla-
via. In fact, the acceptance of such a decision the JNA lead-
Ignorirajući mirovne pregovore, odnosno po-
ership gave up its Constitutional obligation to maintain the
kušaje Vlade RH i međunarodne zajednice da krizu
integrity of the state and openly adapted its activities to the
riješe mirnim putem, JNA i srpsko-crnogorske po-
requirements of the Serbian leadership, that is, the Greater
strojbe krenule su krajem rujna i početkom listopada
Serbian policy that all the Serbs from the former Yugoslavia
u opći napad na svim bojištima u Hrvatskoj, s ciljem
should live in one state.
da za 20 dana slome obranu Republike Hrvatske. O
silovitosti napada govori i procjena pojedinih stranih Ignoring the peace negotiations, i.e., the attempts
vojnih analitičara da hrvatski branitelji neće uspjeti iz- of the Croatian Government and the international com-
držati „više od dva tjedna“.10 U svojoj knjizi tadašnji munity to resolve the crisis peacefully, the JNA and Serbi-
jugoslavenski “ministar obrane” i general JNA Veljko an paramilitary units launched all-out attacks on all battle-
Kadijević iznosi plan napada JNA na Hrvatsku u je- fields in Croatia, with the aim to break the defence of the
sen 1991.: 11 Republic of Croatia in 20 days. The force of the onslaught
is confirmed by the estimates of certain foreign military
analysts that the Croatian defenders would not be able to
hold out for “more than two weeks”.10 In his book the Yu-
9
 Davor Marijan, Slom Titove armije – JNA i raspad Jugoslavije
1987. - 1992. (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga,
Hrvatski institut za povijest, 2008), 212; Kronologija rata: agre- 9
 Davor Marijan, Slom Titove armije – JNA i raspad Jugoslavije
sija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (1989. - 1998.) (Zagreb: 1987.-1992. (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Hr-
Hrvatski informativni centar, 1998), 77. vatski institute za povijest, 2008), 212; Kronologija rata: agresija
10
 Anton Tus, „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primir- na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (1989.-1998.) (Zagreb: Hr-
ja“, u: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991. - 1995., ur. vatski informativni centar, 1998), 77.
Branka Magaš i Ivo Žanić, (Zagreb - Sarajevo: Naklada Jesenski 10
 Anton Tus, „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prim-
- Turk, Dani, 1999), 78. irja“, u: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991.-1995., ur.
11
 Veljko Kadijević, Moje viđenje raspada (Beograd: Politika, Branka Magaš i Ivo Žanić, (Zagreb-Sarajevo: Naklada Jesens-
1993), 135. ki-Turk, Dani, 1999), 78.
10
- Potpuno blokirati Hrvatsku iz zraka i s mora; goslav ”Minister of Defence“ at the time and the JNA Gen-
eral Veljko Kadijević described the plan of the JNA attack
- Smjerove napada glavnih snaga JNA što izrav-
on Croatia in the autumn of 1991:11
nije vezivati uz oslobađanje srpskih krajeva u
Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatskoga - totally block Croatia from the air and the sea;
teritorija. U tom cilju ispresijecati Hrvatsku na
- the direction of the main JNA attacks link as di-
pravcima: Gradiška – Virovitica, Bihać – Karlo-
rectly as possible to the liberation of the Serbian
vac – Zagreb, Knin – Zadar, Mostar – Split. Naj-
territories in Croatia and the JNA garrisons deep
jačom grupacijom oklopno-mehaniziranih snaga
in the Croatian territory. To that aim, intersect
osloboditi istočnu Slavoniju, a zatim brzo nasta-
Croatia along the Gradiška – Virovitica, Bihać
viti djelovanje na zapad, spojiti se sa snagama u
– Karlovac – Zagreb, Knin- Zadar and Mostar
zapadnoj Slavoniji i produžiti prema Zagrebu i
– Split lines. Liberate Eastern Slavonia with the
Varaždinu, odnosno granici Slovenije. Istodobno
most powerful armoured and mechanized forces
jakim snagama iz rejona Herceg Novi – Trebinje
and then advance rapidly towards the west, link
blokirati Dubrovnik s kopna i izbiti u dolinu Ne-
up with the forces in Western Slavonia and pro-
retve te na taj način zajednički djelovati sa snaga-
ceed towards Zagreb, Varaždin and the border
ma koje nastupaju u smjeru Mostar – Split;
with Slovenia. Concurrently, break through, with
- Nakon dostizanja određenih objekata, osigurati i strong forces, from Herceg Novi and Trebinje area,
držati granicu Srpske Krajine u Hrvatskoj, izvući and block Dubrovnik from the land and reach the
preostale dijelove JNA iz Slovenije i nakon toga valley of the Neretva and thus operate jointly with
povući JNA iz Hrvatske; (…). the forces advancing along the Mostar – Split line;
- After reaching designated objects, secure and hold
U takvim okolnostima došlo je do napada zra-
the planned border of the Serbian Krajina in Cro-
koplova JNA 7. listopada na Banske dvore u Zagre-
atia, pull out the remaining parts of the JNA from
bu, koji pokazuje da velikosrpski stratezi nisu ni po-
Slovenia and then withdraw the JNA from Croa-
mišljali na mirno rješenje jugoslavenske krize, te da
tia; (...).
agresor nije birao sredstva za ostvarenje svoga cilja.
Pod dojmom toga događaja te slika razaranja i vijesti
In such circumstances the JNA aircraft attacked the
o brojnim žrtvama koje su pristizale iz ostalih napad-
Banski dvori on 7 October, which shows that the Greater
nutih hrvatskih gradova i naselja, u okolnostima silo-
Serbian strategists did not even consider a peaceful solu-
vite velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, Sa-
tion of the Yugoslav crisis, and that the aggressor did not
bor Republike Hrvatske sljedećeg je dana, 8. listopada
choose the means to achieve its goal. Under the impression
1991., proglasio neovisnost Republike Hrvatske. Nai-
of the attack and of the pictures and news about numer-
me, ustvrdivši da je istekla tromjesečna odgoda Ustav-
ous casualties arriving from other attacked Croatian towns
ne odluke od 25. lipnja 1991., saborski zastupnici do-
and villages, in conditions of the violent Greater Serbian
nijeli su Odluku o odcjepljenju Republike Hrvatske od
aggression on the Republic of Croatia, the Parliament of
SFRJ i njezinu osamostaljenju. Republika Hrvatska ra-
the Republic of Croatia declared the independence of the
skinula je sve državno-pravne veze na osnovi kojih je za-
Republic of Croatia the following day, 8 October 1991. In
jedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dota-
fact, after realising that the three-month moratorium of the
dašnju SFRJ.12 Zbog opasnosti13 od napada zrakoplova
Constitutional decision of 25 June 1991 expired, the MPs
JNA, zasjedanje toga Sabora održano je u Velikoj dvo-
adopted a Decision on the separation of the Republic of Croa-
rani zgrade INA-e Naftaplina u Šubićevoj ulici u Za-
tia from the SFRY and its independence. The Republic of Cro-
grebu.14
atia broke all state and legal relations on the basis of which,
together with other Republics and Provinces, the former SFRY
12
 NN 53, 8. listopada 1991.
13
 Dana 8. 10. 1991. oko 14 sati hrvatska prislušna služba „uhva- was created. 12 Due to the danger13 of possible attacks by the
tila“ je i dostavila informaciju Operativnom centru GS-a HV-a
o saznanjima JNA da se sjednica Sabora RH održava u zgra- 11
 Veljko Kadijević, Moje viđenje raspada (Beograd: Politika,
di INA-e Naftaplina. Izvanredno izvješće za dan 8. 10. 1991. 1993), 135.
Operativnog centra GS-a HV-a upućeno MUP-u RH i Vladi 12
 OJ 53, 8 October 1991.
RH. 13
 On 8 October 1991 around 2 o’clock Croatian intercepting
14
 Naziv dvorane dobiven je u telefonskom razgovoru s djelatni- service „caught“ and provided information to the Operational
com Odjela za odnose s javnošću INE Naftaplina, za ostalo Centre of the GS HV on the JNA findings that the session
11
U obraćanju zastupnicima na spomenutom za- JNA aircraft, the Parliament met in the Great hall of the
sjedanju Sabora RH, navodeći razloge i okolnosti koje INA Naftaplin Petroleum Company in the Šubićeva Street
su dovele do konačnog proglašenja hrvatske neovisno- in Zagreb.14
sti i razlaza s Jugoslavijom, ali i osjećaje najvećeg di-
In a speech to the members of the Parliament at the
jela saborskih zastupnika i hrvatskih građana, hrvat-
mentioned session of the Croatian Parliament, stating the
ski premijer Franjo Gregurić spomenuo je raketiranje
reasons and circumstances that led to the final declaration
Banskih dvora: “Raketiran je i uništen TV toranj na
of the Croatian independence and the breakup with Yugo-
zagrebačkoj gori, a jučer je gađana rezidencija Pred-
slavia, but also the feelings of the majority of the members
sjednika Republike. Cilj napada nije bio samo uni-
of Parliament and Croatian citizens, the Croatian Prime
štenje objekta već i ubojstvo Predsjednika Republike
Minister Franjo Gregorić mention the attack to the Bans-
i saveznog premijera. Treba li uopće podsjećati da je
ki dvori: ”the TV tower was targeted and destroyed on Za-
to učinjeno na dan isteka Brijunskog moratorija, uz
grebačka gora, and yesterday the residence of the President
niz napada kojima su uništavani Sisak, Karlovac, Viro-
of the Republic was targeted. The aim of the attack was not
vitica, Koprivnica, Vinkovci, Vukovar, Gospić, Duga
only the destruction of the building but also the murder of
Resa itd.”15
the President of the Republic and federal Prime Minister.
Reagirajući na donesene odluke i zaključke Is it really necessary to remind that it was done on the day
Sabora Republike Hrvatske, Europska zajednica je of expiry of the Brioni moratorium, with a series of attacks
na Konferenciji o Jugoslaviji u Haagu 18. listopada which destroyed Sisak, Karlovac, Virovitica, Koprivnica,
1991. predstavnicima bivših jugoslavenskih republika Vinkovci, Vukovar, Gospić, Duga Resa, etc.”15
izložila plan preustroja Jugoslavije u zajednicu suvere-
Reacting to the decisions and the conclusions of the
nih država. „Sporazum o općem rješenju jugoslaven-
Parliament of the Republic of Croatia, on the Conference
ske krize“, poznat kao „Carringtonov plan“ predlagao
on Yugoslavia in The Hague held on 18 October 1991, the
je stvaranje „slobodnog saveza suverenih i neovisnih
European Community presented to the representatives of
država sa sveobuhvatnim sporazumima o kontrolnim
the former Yugoslav republics a plan of the restructuring
mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i sa specijal-
of Yugoslavia into the community of sovereign states. “The
nim statusom za određene skupine“ te predviđao „pri-
agreement on the general solution of the Yugoslav crisis”,
znanje republika, koje to žele, unutar postojećih gra-
also known as the “Carrington Plan” proposed the creation
nica“. Predloženi plan prihvatile su sve jugoslavenske
of a ”free association of sovereign and independent states
republike, osim Srbije. No, potom je i Crna Gora po-
with comprehensive agreements on the control mecha-
vukla svoj pristanak na plan.16 Zbog toga je i predstav-
nisms for the protection of human rights and special status
nik Tužiteljstva na Međunarodnom kaznenom sudu
for certain groups” and it anticipated ”the recognition of
za područje bivše Jugoslavije u Haagu Geoffrey Nice
the republics, upon their wish, within the existing borders”.
ustvrdio da bi, da je Srbija 18. listopada 1991. prihva-
The proposed plan was accepted by all the republics ex-
tila „Carringtonov plan“ i da su sve strane prišle stva-
cept Serbia. However, Montenegro soon also withdrew its
ranju konfederacije uz posebna prava za Srbe u Hrvat-
consent to the plan.16 That is why the representative of the
skoj, rat (već tada, op. a.) završio, a tisuće života bile
Prosecution at the International Criminal Tribunal for the
spašene.17
former Yugoslavia in The Hague Geoffrey Nice said that,
Tako je isključivost srbijanskoga političkog if Serbia had adopted the ”Carrington plan“ on 18 Octo-
vodstva i vojnoga vrha JNA zapečatila sudbinu Jugo- ber 1991 and if all the sides had agreed to the creation of a
slavije i njezin krvavi raspad učinila neminovnim. Hr-
vatska je nakon toga ubrzala postupak za svoje među- of the Croatian Parliament was to be held in the building of
narodno priznanje, temeljeći ga, između ostaloga, i na INA Naftaplina. Special report for the 8 of October 1991 of
the Operational Centre was sent to the Ministry of Interior og
the Republic of Croatia and the Government of the Republic
v.: Ranka Baračević et al., INA u Domovinskom ratu (Zagreb: of Croatia.
INA-Industrija nafte dd, 1997), 20. 14
 The name of the hall was obtained in the phone call with the
15
 “Istekao moratorij, zbogom, Jugoslavijo“, Večernji list, (Za- employee of the Public Relations department of the IN Nafta-
greb), 9. X. 1991., 2. plin, for the rest see: Ranka Baračević et al., INA u Domovins-
16
 Momir Bulatović, Pravila ćutanja (Beograd: Narodna knjiga, kom ratu (Zagreb: INA-Industrija nafte dd, 1997), 20.
Alfa, 2004), 64-74. 15
 “Istekao moratorij, zbogom, Jugoslavijo“, Večernji list, (Za-
17
 Ozren Žunec, Goli život – socijetalne dimenzije pobune Srba u greb), 9. X. 1991., 2.
Hrvatskoj, I. (Zagreb: Demetra, Posebna izdanja Dimitrija Sa- 16
 Momir Bulatović, Pravila ćutanja (Beograd: Narodna knjiga,
vića, 2007), 172-174, bilj. 274, 277. Alfa, 2004), 64-74.
12
Večernji list, 9. listopada 1991. /
Večernji list, 26. lipnja 1991. / Croatia independent state, 26 June 1991 Independent Croatia, 9 October 1991

odredbama do tada važećega Ustava SFRJ iz 1974., confederation with special rights for the Serbs in Croatia,
koji je afirmirao državnost republika, odnosno Usta- the war (as early as then, author’s note) would have been
va SRH iz 1974., u kojem je istaknuto da je „hrvat- completed, and thousands of lives would have been saved.17
ski narod uspostavio svoju državu SR Hrvatsku na te-
Thus, the rigidity of the Serbian political leadership
melju prava na samoodređenje, uključujući i pravo na
and the JNA military leadership sealed the fate of Yugo-
odcjepljenje“.18
slavia and made its bloody disintegration inevitable. After
that, Croatia accelerated the procedure for its international
recognition, supporting it, among other things, by the pro-
visions of the then valid Yugoslav Constitution – the Con-
stitution of 1974, which affirmed the statehood of the re-
publics and stressed that “the Croatian people established
their state of the Federal Republic of Croatia on the basis
of the right to self-determination, including the right to se-
cession”18

17
 Ozren Žunec, Goli život – socijetalne dimenzije pobune Srba u
Hrvatskoj, I. (Zagreb: Demetra, Posebna izdanja Dimitrija Sav-
ića, 2007), 172-174, bilj. 274, 277.
 Ustav SFR Jugoslavije – Ustav SR Hrvatske, ekspoze Jakova Bla-
18 18
 Ustav SFR Jugoslavije – Ustav SR Hrvatske, ekspoze Jakova
ževića, (Zagreb, 1974), 224. Blaževića, (Zagreb, 1974), 224.
13
Zračni napad na Banske dvore i Air raid on the Banski dvori
Gornji grad u Zagrebu and the Upper Town, 7 October
7. listopada 1991. 1991

Nakon potpisivanja Brijunskog sporazuma hr- After signing the Brioni Agreement, the Croatian
vatska je vlast, uz posredovanje međunarodne zajedni- government was, with the mediation of the international
ce, za čitavo razdoblje trajanja moratorija na odluke o community and throughout the period of the moratorium
samostalnosti, kroz mnogobrojne razgovore i pregovo- on the decisions on independence, through numerous dis-
re s političkim i vojnim vrhom u Beogradu bezuspješ- cussions and negotiations with the political and military
no pokušavala postići mirno rješenje. Međutim, bez leadership in Belgrade, unsuccessfully trying to achieve a
obzira na sve poduzeto, zbog ponašanja JNA i srbijan- peaceful solution. However, despite all the undertaken ef-
skoga vodstva, te njihove suradnje, napad jugoslaven- forts, due to the behaviour of the JNA and Serbian lead-
ske vojske na glavni grad Hrvatske činio se realnom ership and their cooperation, the Yugoslav army attack on
opcijom. Posebice kad su krajem rujna i početkom li- the Croatian capital appeared to be a realistic option. Espe-
stopada 1991. JNA, odnosno srpsko-crnogorske snage cially in late September and early October 1991, when the
krenule u napad duž cjelokupnog ratišta, od krajnjeg JNA i.e. Serbian-Montenegrin forces launched the attack
istoka pa do krajnjeg juga Hrvatske. Prema sjećanju along the entire battlefield line in Croatia, from Dubrovnik
Franje Gregurića, predsjednika Vlade demokratskog to Vukovar and Ilok. As remembered by Franjo Gregurić,
jedinstva, na sjednici Kriznog stožera Vlade Republi- the Prime Minister of the Democratic Unity Government,
ke Hrvatske i Vrhovnog državnog vijeća održanoj 5. at a meeting of the Crisis Staff of the Croatian Govern-
listopada 1991. zaključeno je da treba provoditi mje- ment and the Supreme State Council on 5 October 1991,
re obrane suvereniteta Republike Hrvatske, ali i nepo- it was concluded that the measures for the defence of the
sredne obrane grada Zagreba.19 Naime, Štab Vrhovne sovereignty of the Republic of Croatia, but also for the di-
komande Oružanih snaga SFRJ uputio je 1. listopada rect defence of the city of Zagreb, should be carried out.19
1991. pismo predsjedniku Republike Hrvatske, Vla- The Supreme Command of the SFRY Armed Forces sent
di RH i Glavnom stožeru Hrvatske vojske u kojem a letter on 1 October 1991 to the Croatian President, the
upozoravaju da će za svaki napadnuti i osvojeni objekt Croatian government and the General Staff of the Croatian
JNA biti odmah „uništen po jedan objekt od vitalnog Army, warning that for every attacked and conquered JNA
značenja za Republiku Hrvatsku“, a prijetilo se i na- facility, one “facility of vital importance for the Republic
padom na civilne objekte u svakom gradu u kojemu of Croatia” would be immediately destroyed, and threats
će biti napadnut i osvojen garnizon JNA. Također se and attacks on civilian objects in every city in which a JNA
otvoreno prijetilo i mogućim vojnim operacijama ši- garrison would be attacked and captured were also made.
rih razmjera na teritoriju RH i to, kako se navodi u Open threats of possible large scale military operations on
pismu, zbog osvajanja vojarni i drugih vojnih objeka- the territory of the Republic of Croatia were also made, due
ta odnosno kršenja dogovorenih primirja. Kao zadnja to, as stated in the letter, the conquering of the barracks
točka, zahtijevalo se slobodno povlačenje postrojbi and other military facilities, that is, due to the violations of
JNA, s cjelokupnom tehnikom i imovinom te članova the agreed cease-fire. As a last point, demands were made
njihovih obitelji, uz mogućnost prisustva međunarod- for the free withdrawal of the JNA units of, with the overall
nih promatrača.20 Potpisani „Štab Vrhovne Komande“ technique and property and their family members, with the
na kraju pisma zapravo skriva činjenicu da se radi o possibility of the presence of international observers.20 The
19
 Franjo Gregurić, Vlada demokratskog jedinstva 1991. - 1992. 19
 Franjo Gregurić, Vlada demokratskog jedinstva 1991. – 1992.
(Zagreb: Naklada Zadro, 1998), 172. (Zagreb: Naklada Zadro, 1998), 172.
20
 Mate Rupić, ur., Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. 20
 Mate Rupić, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.
- 1995. Dokumenti, sv. 1: Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj - 1995. Dokumenti, sv. 1: Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj
i agresija OS SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku i agresija OS SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku
Hrvatsku (1990. - 1991.) (Zagreb: Hrvatski memorijalno-do- Hrvatsku (1990. - 1991.) (Zagreb: Hrvatski memorijalno-do-
kumentacijski centar Domovinskog rata, 2007), “Komanda 9. kumentacijski centar Domovinskog rata, 2007), “Komanda 9.
korpusa, Str. pov. broj 582-2, 4. 10. 1991., Upozorenje Štaba korpusa , Str.pov.broj 582-2, 4. 10. 1991., “Upozorenje Štaba
Vrhovne komande, prosleđenje”, 358; Slavoljub Šušić, Zlato- Vrhovne komande, prosleđenje”, 358; Slavoljub Šušić, Zlato-
je Terzić, Nikola Petrović, ur., Zbornik dokumenata iz oblasti je Terzić, Nikola Petrović, ur., Zbornik dokumenata iz oblasti
odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991. godine (Beograd: odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991. godine (Beograd:
14
Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu (SSNO), signed “Supreme Command Staff” at the end of the letter
odnosno o generalu JNA Veljku Kadijeviću koji se na- actually hid the fact that it actually was the Federal Secre-
lazio na njegovu čelu. U zadanim zakonskim okvirima tariat for National Defence (SSNO), and the JNA Gener-
iz 1980-ih, propisano je da ulogu Vrhovne komande al Veljko Kadijević who headed the Secretariat. In the giv-
u ratnim okolnostima preuzima Predsjedništvo SFRJ, a en legal framework from the 1980s, it was stipulated that
SSNO ima ulogu Štaba Vrhovne komande Oružanih the role of the Supreme Command in wartime circumstanc-
snaga SFRJ.21 Iz navedenog se može iščitati sljedeće. es would be taken over by the SFRY Presidency, while the
Prvo, s obzirom da je Stjepan Mesić na mjesto pred- SSNO would take over the role of the Supreme Command
sjednika Predsjedništva SFRJ postavljen tek nakon Staff of the SFRY Armed Forces.21 The following can be
dva mjeseca odugovlačenja i osporavanja prava, te na read from all of the above. Firstly, given that Stjepan Me-
odnos snaga u tom jugoslavenskom političkom tije- sić was appointed as the President of the SFRY Presiden-
lu gdje je prevagu odnosila (pro)srpska strana, razvid- cy only after two months of delays denials, and having in
no je da regularno Predsjedništvo SFRJ s hrvatskim mind the balance of power in that Yugoslav political body
predstavnikom Mesićem na čelu nije imalo nikakav where the preponderance of power was on the (pro)Serbian
utjecaj ni na donošenje odluka ni na upravljanje save- side, it is evident that the regularly appointed SFRY Presi-
znim oružanim snagama. Drugo, znakovita je činjeni- dency headed by the Croatian representative Mesić had no
ca da je jugoslavenski vojni vrh pokušao samovoljno influence whatsoever on decision-making nor on the man-
proglasiti ratno stanje uz prijetnje legalno i demokrat- agement of the federal armed forces. Secondly, very signif-
ski izabranim hrvatskim vlastima. Još tijekom prolje- icant is the fact that the Yugoslav military leadership tried
ća 1991. godine Predsjedništvu SFRJ i Štabu Vrhov- to arbitrarily declare a state of war with threats to the legal-
ne komande nije uspio pokušaj uvođenja izvanrednog ly and democratically elected Croatian authorities. As early
stanja u Jugoslaviji,22 ali gore navedeni dokument od- as during the spring of 1991, the SFRY Presidency and the
nosno pisane prijetnje s početka listopada 1991. poka- Supreme Command Staff failed at introducing a state of
zuju da beogradski politički i vojni vrh nije odustajao emergency in Yugoslavia,22 but the above mentioned docu-
od te ideje. Svega jedan dan nakon Kadijevićeve pisa- ment, that is, the written threats dating from the beginning
ne prijetnje, 2. listopada 1991., krnje Predsjedništvo of October 1991 show that Belgrade’s political and military
SFRJ u sastavu od samo četiri člana (Srbija, Vojvodi- leadership did not give up on the idea. Only one day after
na, Kosovo i Crna Gora) odlučilo je podržati odluku Kadijević’s written threats, on 2 October 1991, the usurped
Štaba Vrhovne komande i uvesti izvanredno stanje tj. (truncated) SFRY Presidency composed of only four mem-
“stanje neposredne ratne opasnosti”. Na istoj su sjed- bers (Serbia, Vojvodina, Kosovo and Montenegro) decid-
nici prihvatili programsku osnovu o rješavanju krize u ed to support the decision of the Supreme Command Staff
Jugoslaviji s “platformom o položaju Krajine u budu- and to introduce a state of emergency, that is, “the state of
ćoj Jugoslaviji”.23 Krajina je, kao samoproglašena srp- imminent threat of war ”. At the same session, the program
ska paradržava u nastajanju, ovim potezom praktički based on the resolution of the crisis in Yugoslavia was ac-
dobila status relevantnog političkog subjekta, osobi- cepted, with a “platform on the position of the Krajina in
to ako je poznata činjenica da je na navedenoj sjedni- the future Yugoslavia”.23 With this move the Krajina, as a
ci Predsjedništva SFRJ bio i Milan Babić, predsjednik self-proclaimed Serbian para-state in the making, was given
Vlade SAO Krajine. Time je ono prihvatilo stajalište the status of a relevant political subject, especially if taken
pobunjenih Srba o pravu naroda na samoopredjelje- into the consideration that Milan Babić, the Prime Min-
nje.24 Njihov je stav bio da Srbi iz Republike Hrvatske ister of the SAO (Serbian Autonomous Region) Krajina, at-
žele živjeti u Srbiji, a pri tome bi se određeni dio hr- tended the said session of the SFRY Presidency. By that it

Generalštab Vojske Jugoslavije, 2002), 438-439.; “Tri točke ul-


timatum”, Večernji list, (Zagreb), 2. X. 1991., 3. Generalštab Vojske Jugoslavije, 2002), 438-439.; “Tri točke ul-
21
 Davor Marijan, “Rukovođenje i komandovanje OS SFRJ: Vr- timatum”, Večernji list, (Zagreb), 2. X. 1991., 3.
hovna razina”, Časopis za suvremenu povijest 41 (2009), br. 3, 21
 Davor Marijan, “Rukovođenje i komandovanje OS SFRJ:
674-675. Vrhovna razina”, Časopis za suvremenu povijest 41 (2009), br.
22
 Ivan Brigović, Ante Nazor, ur., Zapovjedni vrh JNA siječanj 3, 674-675.
1990. - svibanj 1992. (Zagreb: MORH, HMDCDR, 2010), 22
 Ivan Brigović, Ante Nazor, ur., Zapovjedni vrh JNA siječanj
183. 1990.- svibanj 1992. (Zagreb: MORH, HMDCDR, 2010),
23
 Ivan Bilić, “Kronologija raspada SFRJ i nastanka hrvatske drža- 183.
ve”, National Security and the Future 6 (2005), No. 1.-2., 145. 23
 Ivan Bilić, “Kronologija raspada SFRJ i nastanka hrvatske
24
 Srđan Radulović, Sudbina Krajine (Beograd: Dan Graf, 1996), države”, National Security and the Future 6 (2005), No. 1.-2.,
53. 145.
15
vatskog teritorija pripojio željenoj (srpskoj) državi.25 accepted the rebel Serbs’ position on the right of peoples
Iz ovih se poteza jasno vidi uigranost (veliko)srpskog to self-determination.24 Their view was that the Serbs from
političkog i vojnog vodstva koje je nelegalno koristi- the Republic of Croatia wished to live in Serbia, thereby a
lo još uvijek postojeće jugoslavenske institucije. Prijet- certain part of Croatian territory would be annexed to the
njama ratom Hrvatskoj, koja je već bila proglasila sa- preferred (Serbian) state.25 These moves clearly show the or-
mostalnost i suverenost te najavama izdvajanja dijela ganization of the (Greater) Serbian both political and mil-
hrvatskog teritorija pokušalo se, makijavelistički, po- itary leadership which were illegally using the still existing
stići da Hrvatska ostane u Jugoslaviji. Yugoslav institutions. War treats to Croatia, which had al-
ready declared its independence and sovereignty, as well as
Dramatičnost situacije i opasnosti koje su pri-
the announcements of seizing a part of Croatian territory,
jetile Hrvatskoj opisuju izravni sudionici tih događa-
prove a Machiavellian attempt to force Croatia to remain
ja, koji su tada bili na važnim dužnostima u hrvatskoj
in Yugoslavia.
politici. Tako tadašnji hrvatski premijer Franjo Gregu-
rić u svojoj knjizi navodi da je upravo u danima prije The direct participants of these events, who were on
napada na Banske dvore, a nakon dobivene informa- important positions in Croatian politics at the time, de-
cije da će uslijediti opći napad na Zagreb, intervenirao scribe the dramatic situation and the dangers that threat-
kod samog sovjetskog predsjednika Mihaila Gorbačo- ened Croatia. Croatian Prime Minister at the time Franjo
va, da to pokuša spriječiti svojim utjecajem u Beogra- Gregurić states in his book that in the days before the at-
du.26 Informaciju o mogućem napadu na glavni hr- tack on the Banski dvori, and after the information that a
vatski grad potvrđuje i Mario Nobilo, tada savjetnik general attack on Zagreb was about to follow, he intervened
predsjednika RH za vanjsku politiku.27 O postojanju with the Soviet President Mikhail Gorbachev, to try to pre-
plana JNA za napade po Zagrebu, svjedoče i oficiri vent the attack on Zagreb using his influence in Belgrade.26
JNA koji su prešli na hrvatsku stranu. Prema tom pla- Mario Nobilo, the advisor of the President of the Republic
nu, u Zagrebu su trebali biti bombardirani „svi vitalni of Croatia on Foreign Affairs at the time, also confirmed
objekti: Banski dvori, Ministarstvo unutarnjih poslo- information about a possible attack on the Croatian cap-
va, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska pošta i teleko- ital.27 The JNA officers who had crossed to the Croatian
munikacije, Toplana…, a planirana je uporaba 70 - 80 side also confirm the existence of the JNA plan to attack
aviona koji bi letjeli u tri borbena leta“.28 S obzirom Zagreb. According to the plan “all vital facilities: the Bans-
da većeg napada na sam grad nije bilo, osim navede- ki dvori, the Ministry of Interior, the Croatian Television,
nog na Gornjem gradu, moguće je pretpostaviti da je the Croatian Post, the Heating Plant ...in Zagreb were to
intervencijom sovjetskog predsjednika ipak spriječena be bombed and 70 to 80 planes flying in three combat
katastrofa većih razmjera. Vjerojatno je i procjena srp- flights were to be used”.28 Considering that no major attack
skog vojnog i političkog vodstva bila da bi od većeg on the city itself took place, beside the one in the Upper
napada na grad Zagreb imali više političke štete nego Town, it is possible to assume that the intervention of the
vojne koristi. Opcija „kirurškog reza“ odnosno uboj- Soviet President nevertheless prevented a disaster of major
stva hrvatskog predsjednika i njegovih suradnika ima- proportions. The Serbian military and political leadership
la bi veći učinak s posljedicama koje su priželjkivali i probably also assumed that a major attack on the city of
planirali. Bilo bi moguće pred međunarodnom javno- Zagreb would cause more political damage than military
sti negirati vezu s ubojstvom ili ga lakše pravdati od ši- benefits. The “surgical incision” option or the murder of
reg napada na gusto naseljeni grad, a učinak je mogao the Croatian President and his associates would have more
biti brza kapitulacija hrvatske politike državne samo-
24
 Srđan Radulović, Sudbina Krajine (Beograd: Dan Graf, 1996.),
53.
25
 Među odmetnutim srpskim stanovništvom u Hrvatskoj održan 25
  Among the rebel Serbian population in Croatia ”the referen-
je „referendum za prisajedinjenje“ 12. svibnja 1991., a već su dum for annexation” was held on 12 May 1991, and already on
16. svibnja SAO Krajinu proglasili sastavnim dijelom Republi- 16 May the SAO Krajina was proclaimed an integral part of the
ke Srbije: Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih Republic of Serbia: Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku
(Zagreb: HMDCDR, 2011), 60. 1990-ih (Zagreb: HMDCDR, 2011), 60.
26
 Gregurić, Vlada, 655. 26
 Gregurić, Vlada, 655
27
 Mario Nobilo, Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza zatvo- 27
 Mario Nobilo, Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza zat-
renih vrata 1990. - 1997. (Zagreb: Nakladni zavod Globus, vorenih vrata 1990. - 1997. (Zagreb: Nakladni zavod Globus,
2000), 176-177. 2000), 176-177.
28
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa: 28
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:
P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02.
2006., 10-11. 2006., 10-11.
16
stalnosti. Kad se govori o razlozima odluke da se izve- effect with consequences that they hoped for and planned.
de ubojstvo hrvatskog predsjednika, potrebno je vodi- It would be possible before the international public to deny
ti računa o iracionalnim elementima u velikosrpskoj the connection with the murder or to justify it more easily
politici, odnosno neskrivenoj i nekontroliranoj mržnji than a wider attack on the densely populated city, and the
prema Franji Tuđmanu koja je vladala u navedenim effect could be a rapid capitulation of the Croatian policy
političkim krugovima, zbog njegove nepopustljive po- of state independence. When discussing the reasons for the
litike hrvatske državne samostalnosti. decision to carry out the murder of the Croatian President,
it is necessary to take account of the irrational elements in
O tome što su navedeni politički krugovi go-
the Greater Serbian policy, or the unhidden and uncon-
vorili među sobom o predsjedniku Tuđmanu zorno
trolled hatred of Franjo Tuđman in those political circles,
svjedoče podaci tajnog informatora Službe za zaštitu
because of his uncompromising policy of the Croatian state
ustavnog poretka MUP-a RH koje je čuo u društvu
independence.
poznatih hrvatskih intelektualaca i agenata Kontrao-
bavještajne službe JNA, 6. listopada 1991., dan prije The talks about President Tuđman among those po-
napada na Banske dvore. Jedan od tih intelektuala- litical circles was witnessed by a secret informant of the Ser-
ca družio se u Beogradu s admiralom Brankom Ma- vice for the Protection of the Constitutional Order of the
mulom koji je, iako u mirovini, svakodnevno dolazio Croatian MI in the company of famous Croatian intellec-
u zgradu CK SKJ, na sastanke umirovljenih i aktiv- tuals and the JNA counterintelligence agents on 6 Octo-
nih oficira JNA. Od kruga ljudi oko Mamule reče- ber 1991, the day before the attack on the Banski dvori.
no mu je da Tuđman „mora otići milom ili silom, jer One of the intellectuals had just arrived from Belgrade
je to uvjet za prestanak krvoprolića i razrješavanje ju- where he hung out with Admiral Branko Mamula, who,
goslovenske krize“.29 Napad na Banske dvore, odno- although retired, came every day to the building of the
sno pokušaj likvidacije demokratski izabranog pred- Central Committee of the League of Communists of Yu-
sjednika RH bio je u skladu s načinom „rješavanja“ goslavia, to attend the meetings of retired and active JNA
političkih problema Jugoslavije koji su preferirali vo- officers. From the circle of people around Mamula, he was
deći oficiri JNA. Da su kojim slučajem uspjeli u na- told that Tuđman “had to go willingly or unwillingly, be-
umu i ubili trojicu čelnih ljudi, Tuđmana, Mesića i cause it was a condition for the termination of bloodshed
Markovića, obezglavili bi hrvatsko vodstvo i ujedno and the solution of the Yugoslav crisis.”29 The rocketing of
uklonili Markovića kao važnu, njihovim radikalnim the Banski dvori and the attempt to liquidate the democrat-
planovima suprotstavljenu figuru savezne vlasti. Hr- ically elected President of the Republic of Croatia was in
vatsku i njezinu težnju za slobodom dovelo bi se u si- accordance with “solving” political problems of Yugoslavia,
tuaciju potpune neizvjesnosti. Da su uspjeli ubiti Tu- in the way preferred by the leading JNA officers. Were they,
đmana tada bi Žarko Domljan, predsjednik Sabora by any chance, to succeed in the plan and kill three top
Republike Hrvatske,30 privremeno, do novih izbora, people, Tuđman, Mesić and Marković, the Croatian lead-
preuzeo dužnost predsjednika Republike Hrvatske.31 ership would be beheaded and Marković, as an important
figure of the federal government opposed to their radical
Zagreb je od sredine rujna 1991. živio svoje rat-
plans, would be eliminated. Croatia and its aspirations for
ne dane – prve uzbune i trčanja u skloništa. U rujnu
freedom would be placed in a situation of total uncertainty.
If they had managed to kill Tuđman, Žarko Domljan, the
29
 Dopis SZUP-a Centar Zagreb SZUP-u MUP-a RH o ugrože-
nosti Predsjednika RH, Ur. br. I-1782., od 28. 10. 1991. President of the Parliament of the Republic of Croatia,30
30
 Ustav Republike Hrvatske, članak 97. would than temporarily take the office of the President of
31
 Ono što se zaista dogodilo bilo je da su nakon proglašenja ne- the Republic of Croatia until new elections.31
ovisnosti RH postavljeni bliski suradnici Slobodana Miloševi-
ća na mjesta predsjednika Predsjedništva i Vlade SFRJ. Stje-
pana Mesića zamijenio je Branko Kostić kao vršitelj dužnosti 29
 Dopis SZUP-a Centar Zagreb SZUP-u MUP-a RH o
predsjednika Predsjedništva SFRJ (“Branko Kostić”, pristup ugroženosti Predsjednika RH, Ur. br. I-1782., od 28. 10. 1991.
ostvaren 12. IX. 2014., https://sh.wikipedia.org/wiki/Bran- 30
 Constitution of the Republic of Croatia, Article 97
ko_Kosti%C4%87), a Aleksandar Mitrović nakon ostavke 31
 What really happened was that after the declaration of the sov-
Ante Markovića imenovan je predsjednikom SIV-a (“Savezno ereignty of the Republic of Croatia, Branko Kostić as a close
izvršno vijeće”, pristup ostvaren 12. IX. 2014., https://hr.wi- associate of Slobodan Milošević replaced Stjepan Mesić as the
kipedia.org/wiki/Savezno_izvr%C5%A1no_vije%C4%87e). S Acting President of the SFRY Presidency, “Branko Kostić”,
obzirom na navedeno, da su atentatori uspjeli u svom naumu access achieved on 12 September 2014, https://sh.wikipedia.
dogodila bi se vjerojatno identična imenovanja i time bi put org/wiki/Branko_Kosti%C4%87, and after the resignation of
ka prekrajanju Jugoslavije prema unitarnom i velikosrpskom Ante Marković Aleksandar Mitrović (also the associate of Mi-
modelu bio otvoren. loševićev) was appointed as the President of the SFRY Federal
17
je prvi put raketiran i TV odašiljač na Sljemenu s ci- From mid-September 1991, Zagreb was living its
ljem da se spriječi širenje istine i izazove panika među war days - the first alarms and running in shelters. In Sep-
stanovništvom. U tom naletu odašiljač nije pogođen, tember, the TV transmitter on Sljeme was rocketed for the
za razliku od sljedećeg napada, 4. listopada, kada zbog first time in order to prevent the spread of truth and cause
oštećenja dolazi do kratkotrajnog prekida programa te panic among the population. In that attempt the transmit-
do prebacivanja emitiranja na rezervne i posuđene fre- ter was not damaged, unlike in the following attack, on 4
kvencije.32 Na Sljemenu se nalazio i meteorološki ra- October, when due to damage a short-term interruption of
dar WSR-7433 (Radarski centar Puntijarka) na udalje- the programme happened and the broadcasting was trans-
nosti od otprilike jednog kilometra od TV odašiljača. ferred to the spare and borrowed frequencies.32 The mete-
Pomoću njega su se uz određene preinake mogli pra- orological radar WSR-7433 was also located on Sljeme (Ra-
titi letovi neprijateljskih zrakoplova, ali prema dostu- dar centre Puntijarka) at a distance of approximately one
pnim podacima, radar nije gađan ni oštećen.34 kilometer from the TV transmitter. With certain modifi-
cations, it could be used for monitoring enemy aircraft
Ratno zrakoplovstvo JNA u nedjelju 6. listopa-
flights, but according to available data, radar was not tar-
da i u ponedjeljak 7. listopada 1991. bilo je izrazito
geted or damaged.34
aktivno na nebu iznad Hrvatske. U nedjelju je napad-
nuto zagrebačko predgrađe Lučko i vojarna zrako- The JNA Air Force was extremely active in the sky
plovne grupe Glavnog stožera Zbora narodne garde u above Croatia on Sunday, 6 October, and on Monday. 7
njemu (GS ZNG)35 s ubojnim sredstvima istovjetnim October 1991. On Sunday the Zagreb suburb Lučko and
onima koja su korištena u napadu na Gornji grad,36 the barrack of the aerial group of the General Staff of the
pa je to, prema nekim pretpostavkama, bila “general- Croatian National Guard (GS ZNG)35 in it were attacked
na proba” za Banske dvore.37 with missiles identical to those used in the attack on the
Upper Town,36 so according to some assumptions that at-
Tijekom ponedjeljka ukupno je na području
tack was the “general rehearsal” for the Banski dvori.37
grada Zagreba oglašeno sedam zračnih uzbuna, čime
je ostvaren dotadašnji neslavni rekord u oglašavanju On Monday there were seven air alerts in total in
opasnosti na području grada Zagreba.38 Već u 4.30 Zagreb, surpassing the former infamous alert record in Za-
Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske voj- greb.38 As early as at 4:30 the Operations Centre of the
ske (GS HV) dojavljeno je polijetanje s aerodroma General Staff of the Croatian Armed Forces (GS HV) was
u Puli. U 7.05 oglašena je treća uzbuna (prethodno tipped off about the take-off from the airport in Pula. At
su tijekom noći bile oglašene dvije uzbune) za Zagreb 7:05 the third alarm was announced (previously during the
i okolicu, a zrakoplovi su borbeno djelovali na širem
području grada.39 U 8.30 napadima su se priključili Executive Council. “Savezno izvršno vijeće”, access achieved
zrakoplovi iz Bihaća, a opažena su i prva polijetanja on 12 September 2014, https://hr.wikipedia.org/wiki/Savez-
no_izvr%C5%A1no_vije%C4%87e. In view of the above, had
iz Banje Luke. Nebo je bilo puno zrakoplova tako da the assassins been successful, probably identical appointments
would have taken place and thereby the route to redrawing
Yugoslavia towards the unitary and the Greater Serbian model
32
 “Pogođen TV toranj na Sljemenu”, Večernji list, (Zagreb), 5. would have been opened.
X. 1991., 2. 32
 “Pogođen TV toranj na Sljemenu”, Večernji list, (Zagreb),
33
 HR - Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane RH, Zagreb 5.X.1991., 2.
(dalje: SVA MORH), Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba 33
 HR - Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane RH, Zagreb
borbenih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23. (dalje: SVA MORH), Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba
34
 Prema izjavi Dušana Bižića, djelatnika Državnog hidrometeo- borbenih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.
rološkog zavoda koji je preko RC-a Puntijarka radio na proma- 34
 According to the statement by Dušan Bižić, employee of the
tranju zračnog prostora 1991. HR - Hrvatski memorijalno-do- State Hydrological Institute who worked on the observation of
kumentacijski centar Domovinskog rata (dalje: HMDCDR) the airspace through the RC Puntijarka in 1991. HR - HMD-
- HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo: Izjava CDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo:
Dušana Bižića o RC Puntijarki. Izjava Dušana Bižića o RC Puntijarki.
35
 U spomenutom dokumentu (bilj. 36) naveden je GS ZNG-a 35
 In the mentioned document (note no. 36) the General Staff
iako je 21. rujna 1991. osnovan GS Hrvatske vojske. of the Croatian National Guard was stated, although on 21
36
 Tom je prilikom poginuo jedan branitelj, a trojica su ranjena. September 1991 the GS of the Croatian Army was established..
Dopis PU Zagreb upućen MUP-u RH, Broj: 511-18-15/1- 36
 On that occasion one defender got killed, and three were in-
18802/91., Zagreb, 7. 10. 1991. jured. Dopis PU Zagreb upućen MUP-u RH, Broj: 511-18-
37
 HR - HMDCDR - Fond 11 - Zbirka videozapisa – Snimke 15/1-18802/91., Zagreb, 7. 10. 1991.
napada na Zagreb - DVD inv. br. 2543a. 37
 HR - HMDCDR - Fond 11 - Zbirka videozapisa - dvd inv.
38
 Dnevnik Josipe Maras, ponedjeljak 7. X. 1991., 157-158. U br. 2543a.
posjedu autorice. 38
 Diary of Josipa Maras, Monday, 7 October 1991, 157-158.
39
 Dnevnik Josipe Maras, ponedjeljak 7. X. 1991., 157-158. Owned by the author.
18
ih je na trenutke bilo 30 - 40 na radarskim zaslonima night there were two alarms) for Zagreb area, and the air-
Operativnog centra. Treća uzbuna za Zagreb zaklju- craft were in combat action in the wider city area.39 At 8:30
čena je u 10 sati i 15 minuta. Međutim, zrakoplovi the aircraft from Bihać joined the combat, and the first
JNA su se ponovno vratili prema Zagrebu, zbog čega take-offs from Banja Luka were observed. The skyline was
je u 11.47 oglašena četvrta uzbuna, koja je trajala do full of aircraft so that at times there were 30-40 on the radar
12.23 sati.40 Dežurni časnik Operativnog centra GS-a screens of the Operations Centre. The third alert for Zagreb
HV-a u 14.47 oglasio je za područje Zagreba i petu, was terminated at 10:15 minutes. However, the JNA air-
pokazat će se kasnije, najvažniju zračnu uzbunu toga craft returned to Zagreb again and the fourth alarm, which
dana, jer su u 15.0141 četiri borbena zrakoplova JNA started at 11:47, lasted until 12:23.40 The orderly officer
napala Gornji grad i Banske dvore, rezidenciju hrvat- at the Operations Centre of the GS HV 14.47 started the
skog predsjednika.42 fifth, the most important air alarm of that day, as would
become evident later, because at 15:0141 four JNA combat
Prema sjećanju dežurnog časnika u navedenom
aircraft attacked the Upper Town and the Banski dvori, the
Operativnom centru, ključni razlog za oglašavanje
residence of the Croatian President.42
pete uzbune bila je skupina zrakoplova koja je leteći
iz smjera juga prema Virovitici iznenada promijenila According to the memory of the orderly officer at
smjer leta i krenula prema Zagrebu. U to vrijeme na the Operations Centre, the key reason for sounding the
nebu iznad kontinentalnog dijela Hrvatske letjelo je fifth alarm was a group of aircraft that was flying from the
još nekoliko skupina zrakoplova koje su nesumnjivo south towards Virovitica, but suddenly changed the flight
pored borbenih imale i zadaću odvraćanja pozornosti direction of and went towards Zagreb. At that time, sev-
hrvatskih motritelja iz protuzračne obrane. Hrvatska eral more groups of aircraft were flying in the sky over the
je tada raspolagala uglavnom improviziranim sredstvi- continental Croatia that undoubtedly had the task to dis-
ma za otkrivanje neprijateljskih zrakoplova.43 Prvi ra- tract Croatian observers from the air defence, in addition
dar vojne namjene P-15 zaplijenjen u vojarni iz Viro- to combat. Croatia at that time disposed of mainly impro-
vitice, instaliran je na položaj u okolici Bjelovara, te je vised means for detecting enemy aircraft.43 The first military
počeo raditi 6. listopada, dan prije napada na Banske P-15 radar, seized from the barracks in Virovitica, was in-
dvore. Do tada su potrebe za organiziranim praćenjem stalled at the position near Bjelovar and began functioning
i motrenjem zračnog prostora kontinentalne Hrvatske on 6 October, the day before the attack on the Banski dvori.
ostvarivane osloncem na radare, sustave organizacije Until then, the need for organized tracking and monitor-
i komunikacije Državnog hidrometeorološkog zavo- ing of the Croatian continental airspace was accomplished
da Hrvatske. Meteorološki radari nisu predviđeni za by relying on the radars, organization and communication
otkrivanje zrakoplova i praćenje zračnog prometa pa
je njihova uloga u tome ipak bila ograničena. Stoga 39
 Diary of Josipa Maras, Monday, 7 October 1991, 157-158.
40
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
40
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo, Dnevnik brigadira Milana Lelasa, časnika u
moarsko gradivo, Dnevnik brigadira Milana Lelasa, časnika u Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 1.
Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 1. 41
 There are several different version of the recorded time of the
41
 Nekoliko je različitih verzija zabilježenog vremena napada na attack on the Banksi dvori, all between 15:01 and 15:07. Con-
Banske dvore, a kreću se između 15,01 i 15,07 sati. S obzirom sidering that there were four combat jets and 4 bombs and 16
da se radilo o preletu četiri borbena zrakoplova i eksploziji 4 rockets explosions, it is not surprising that the witnesses were
bombe i 16 raketa, nije čudno da su svjedoci bili pod utjecajem under stress and that they used different and uncoordinated
stresa te su koristeći različite i neusklađene satove zabilježili ra- clocks to record the attack. Several witnesses, such as for exam-
zličito vrijeme napada. Pojedini svjedoci, kao npr. A. Mijatović ple. A. Mijatović and Z. Bušić recorded 15,07h (HR - HMDC-
i Z. Bušić zabilježili su 15,07 sati (HR - HMDCDR – HDD2 DR – HDD2 – Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo:
– Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo: Zapis inter- Intervju s A. M. i Z.B., 2), while the Investigation record of the
vjua s A. M. i Z. B., 2.), dok je u Zapisniku o očevidu Istražnog Investigation Department of the District Court in Zagreb the
odjela Okružnog suda u Zagrebu zabilježeno vrijeme 15,03 recorded time was 15:03. (HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa
sati. (HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori 70 - Banski dvori - Dokumenti: Zapisnik o očevidu Istražnog
- Dokumenti: Zapisnik o očevidu Istražnog odjela Okružnog odjela Okružnog suda u Zagrebu, Oznaka: XVIII Kir-2009/91,
suda u Zagrebu, Oznaka: XVIII Kir-2009/91, 1.) (Zapisnik je 1.) (The record is a part of the documentation on the attack on
dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio the Banski dvori provided by the Ministry of Interior of the
MUP RH). Republic of Croatia.)
42
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- 42
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
arsko gradivo: Dnevnik brigadira Milana Lelasa, 1; HR - SVA moarsko gradivo: Dnevnik brigadira Milana Lelasa, 1; HR
MORH - Dnevni pregled aktivnosti i pokreta vojnih jedinica - SVA MORH - Dnevni pregled aktivnosti i pokreta vojnih
za dan 7/8. 10. 1991. jedinica za dan 7/8. 10. 1991.
43
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- 43
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
arsko gradivo: Zapis intervjua sa Z. Ambrincem, 4-15. moarsko gradivo: Intervju sa Z. Ambrincem, 4-15.
19
je osobna procjena dežurnog časnika u Operativnom systems of the Croatian Meteorological and Hydrological
centru često bila presudna za davanje signala zračne Service. Meteorological radars are not designed to detect
opasnosti.44 aircraft and monitor air traffic so their role in the process
was rather limited. Therefore, the personal assessment of
Borbena skupina koja je iznenada u dobro pri-
the orderly officer at the Operations Centre was often cru-
premljenoj akciji napala Banske dvore sastojala se od
cial for signalling air threat.44
dva zrakoplova G-4 „Super Galeb“ i dva MiG-a 21.
Dan je bio sunčan i vedar što je između ostalog izra- The combat group, that in a sudden and well-pre-
zito išlo u prilog pilotima agresorske JNA.45 Odabra- pared action attacked the Banski dvori, consisted of two
li su smjerove napada tako da sunce ometa djelova- G-4 “Super Galeb” (Super Seagull) aircraft and two MiG-
nje hrvatske protuzračne obrane. Osim toga, napad 21. The day was bright and sunny what was, among oth-
je izvršen usklađenim manevrom, dolaskom zrakoplo- er things, extremely favorable for the pilots of the aggres-
va na velikoj visini, iznad zone mogućeg djelovanja sor JNA.45 They chose the attack direction so that the sun
protuzrakoplovnih oružja hrvatskih snaga. S te visi- could distract the actions of the Croatian air defence. In
ne poniranjem pod velikim kutom izvršili su odbaci- addition, the attack was carried out in a coordinated ma-
vanje i lansiranje ubojnih sredstava. Napad je izvršen noeuvre, with the arrival of the aircraft from high altitude,
iz dva smjera, upotrebom dvije vrste ubojnih sredsta- above the zone of possible action of the anti-aircraft weap-
va.46 Nije u potpunosti poznato jesu li prvo djelovali ons of the Croatian forces. From that altitude the launch-
“Super Galebovi” ili “MiG-ovi”, međutim, s obzirom ing of lethal weapons was carried out by plunging under
na značajke cilja napada i odabrana ubojna sredstava great angle. The attack was carried out from two directions,
vjerojatnije je da su prvo djelovali zrakoplovi s bom- using two types of weapons.46 It is not fully known wheth-
bama, a nakon njih zrakoplovi s raketama.47 Prema do er the “Seagulls” or the “MiGs” were the first to attack, but
sada dostupnim podacima, zrakoplovi G-4 na zadatak considering the features of the target of attacks and chosen
su poletjeli s vojnog aerodroma Udbina,48 a zrakoplovi weapons it is more likely that the first aircraft to attack car-
MiG-21 s aerodroma Bihać.49 ried bombs, followed by the aircraft with rockets.47 Accord-
ing to the available data, G-4 aircraft took off from the mil-
Zrakoplovi G-4 doletjeli su iz smjera sjeveroza-
itary airport Udbina,48 while MiG-21 aircraft took off from
pada (između Medvedgrada i TV tornja) te su djelova-
the airport Bihać.49
li smjerom prema Ulici Tituša Brezovačkog i Banskim
dvorima. Djelovali su pojedinačno, jedan za drugim, The G-4 aircraft flew in from the northwest (be-
iz poniranja pod velikim kutom. Bili su naoružani s tween Medvedgrad and the TV tower) and operated in the
po dvije bombe američke proizvodnje Mk-82 „Snake direction towards Tituš Brezovački Street and the Banski
Eye“ od 227 kg težine, opremljene s konvencionalnim dvori. They acted individually, one after the other, plung-
stabilizatorima i blizinskim upaljačima koji aktiviraju ing under great angle. They were armed with two Mk-82
bombu pet metara od tla, odnosno čvrste prepreke.50 “Snake Eye” American production grenades of 227 kg,
Prvi zrakoplov G-4 je odbacio obadvije bombe odjed- equipped with conventional stabilizers and proximity fus-
es that trigger the bomb five meters from the soil or sol-
44
 HR - SVA MORH - Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba
bojevih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.
45
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- 44
 HR - SVA MORH - Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba
moarsko gradivo, Zapis intervjua s brigadirom Zvonimirom bojevih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.
Ambrincem, časnikom u Operativnom centru Glavnog stožera 45
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
Hrvatske vojske, 14. moarsko gradivo, Zapis intervjua s brigadirom Zvonimirom
46
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- Ambrincem, časnikom u Operativnom centru Glavnog stožera
menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću Hrvatske vojske, 14.
o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1. 46
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
47
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću
arsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autorima tek- o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.
sta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja 2016. 47
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
48
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa: moarsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autori-
P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. ma teksta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja
2006, 11. 2016.
49
 HR – HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- 48
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:
arsko gradivo: Intervju s Tomislavom Mrđom, 3-7. P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02.
50
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 2006, 11.
menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću 49
 HR – HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo-
o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1. arsko gradivo: Intervju s Tomislavom Mrđom, 3-7.
20
nom, tako da mu je bomba s lijevog krila eksplodira- id obstacles.50 The first G-4 aircraft launched both bombs
la pet metara iznad krovišta dvorišne zgrade u Ulici T. at once, so that the left wing bomb exploded five meters
Brezovačkog br. 6, a druga bomba s desnog krila ek- above the roof of the yard building in the 6 T. Brezovač-
splodirala je u južnom dvorištu Banskih dvora.51 ki Street, and the second right wing bomb exploded in the
southern courtyard of the Banski dvori.51
Učinak eksplozije bio je takav da je nastala ve-
lika šteta na Banskim dvorima. Razbijena su stakla na The explosion caused a great damage of the Bans-
gotovo svim prozorima, a krila i žaluzine prozora iz- ki dvori. The glass was smashed on almost all the windows,
bijeni su iz ležišta. U gotovo svim prostorijama Ban- and the wings and window blinds were knocked out of the
skih dvora, a posebno u Svečanoj dvorani udarni je val slot. In almost all the premises of the Banski dvori, especial-
bombe znatno oštetio inventar. Nanesena je velika šte- ly in the “Ceremonial Hall” the bomb shock wave caused
ta i na vanjskim zidovima kao i na krovištu.52 Kratera considerable damage to the inventory. Extensive damage
uslijed eksplozije zrakoplovne bombe u dvorištu Ban- was also dome to the exterior walls and the roof.52 There
skih dvora nije bilo, jer se radilo o tempiranoj eksplozi- was no crater caused by the explosion in the yard of the
ji na visini od pet metara iznad tla. U dvorištu je ispod Banski dvori because it was a timed explosion at a height
mjesta eksplozije u zemlji ostalo udubljenje, u obli- of five meters above the ground. There was a dent below
ku ptičjeg gnijezda elipsastog tipa. Udarni val nakon the explosion in the courtyard, in the shape of an elliptical
detonacije bombe je samo stlačio zemlju.53 Sam na- bird’s nest. The shock wave after the bomb detonation only
pad planiran je tako da se prije svega djeluje razornim pressurized the soil.53 The attack was planned in such a way
udarnim valom i krhotinama rasprsnutog tijela fuga- to primarily act by a devastating shock wave and the frag-
sne bombe Mk-82, što upućuje na zaključak da se nije ments of the exploded Mk-82 concussion bomb body, sug-
išlo na rušenje zgrade Banskih dvora, nego na likvi- gesting that it was not the demolition of the Banski dvori
diranje svih zatečenih osoba izuzetno visokim tlakom building that was planned, but the liquidation of all the
nastalim u detonacijskom valu poslije eksplozije.54 people present by the extremely high pressure occurring in
the detonation wave after the explosion.54
Šteta od eksplozije druge bombe na zgradi u
Ulici T. Brezovačkog br. 6 bila je znatna za samu zgra- The damage from the explosion of the second bomb
du, jer je razoreno krovište, popucali su nosivi zidovi, on the building at 6 T. Brezovački Street was significant
a po okolnim zidovima bilo je puno rupa od krhoti- for the building itself, because the roof destroyed, the bear-
na bombe. Oštećeni su i automobili koji su se zatekli ing walls shattered, and the surrounding walls were full of
u dvorištu zgrade. Bomba je promašila Banske dvore, bomb fragments holes. The cars present in the yard hous-
kojima je očito bila namijenjena, za 30 do 35 meta- ing a driving school were also damaged. The bomb, clear-
ra.55 ly intended for the Banski dvori, missed it for about 30-35
meters.55
Pilot drugog zrakoplova G-4 također je odjed-
nom odbacio obje bombe koje su bile opremljene bli- The pilot of the second G-4 aircraft also launched
zinskim upaljačem, isto kao i kod prvog zrakoplova. both bombs, equipped with proximity fuze, at once, same
Bomba s lijevog krila eksplodirala je u zraku u šumi as the first aircraft. The left wing bomb exploded in the
na Tuškancu, i to 100 metara prije mjesta eksplozije air in the Tuškanac woods, 100 meters before the explo-
druge bombe. Mjesto pada bombe na Tuškancu nije sion place of the second bomb. The drop location of the
detaljnije istraživano. Desna bomba ovoga zrakoplo- Tuškanac bomb was not investigated in detail. The right
va eksplodirala je jugozapadno od restorana „Dubrav- bomb of this aircraft exploded southwestern of the “Du-
kin put“ na udaljenosti 12 - 13 metara, između ceste bravkin put” restaurant, at a distance of 12-13 meters from
na Dubravkinom putu i zemljanog bedema na počet- the road of the Dubravkin put and the earth rampart at the
ku Visoke ulice. Na tom je mjestu također ostao oti- beginning of the Visoka Street. The same dent on the lawn
sak na travnjaku od udarnog vala u obliku ptičjeg gni-
jezda, kao i u dvorištu Banskih dvora.56 Nedaleko od 50
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću
51
 Isto, 1-2. o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.
52
  Isto, 1-2. 51
 Same, 1-2.
53
  Isto, 1-2. 52
 Same, 1-2.
54
 Isto, 1-2. 53
 Same, 1-2.
55
 Isto, 1-2. 54
 Same, 1-2.
56
 Isto, 1-2. 55
 Same, 1-2.
21
mjesta pada ove bombe nalazio se ulaz u tunel u ko- caused by the shock wave in the form of a bird’s nest was
jem je bio smješten Operativni centar Glavnog stože- also left at this place, just like in the courtyard of the Banski
ra Hrvatske vojske, za koji se smatralo da je bio mo- dvori.56 Not far from the drop location of this bomb there
gući cilj drugog zrakoplova G-4. Međutim, kako je was the entrance to the tunnel in which the Operations
bomba bila opremljena s blizinskim upaljačem malo Centre of the General Staff of the Croatian Armed Forc-
je vjerojatno da joj je cilj bio ulaz u tunel, jer da ga je i es was located, which was probably a possible target of the
pogodila, eksplozija bi nanijela neznatne štete samom second G-4 aircraft. But since the bomb was equipped with
tunelu, a gotovo nikakve osobama koje su se nalazile a proximity fuze, it is unlikely that its aim was the entrance
unutar tunela.57 to the tunnel, because even if it had been hit, the explosion
would have caused minor damage to the tunnel, and al-
Zrakoplovi MiG-21 djelovali su pojedinačno,
most no damage to the people in the tunnel.57
jedan iza drugog, poniranjem iz smjera između Zapre-
šića i Samobora – klub Saloon na Tuškancu – Visoka The MiG-21 aircraft acted individually, one after the
ulica – Banski dvori. MiG-ovi su bili naoružani s po other, plunging from the direction between Zaprešić and
dva lansera nevođenih raketa zrak-zemlja M-74 „Mu- Samobor - Saloon club on Tuškanac - Visoka Street – Banski
nja“, jugoslavenske proizvodnje, svaki lanser je sadrža- dvori. The MiGs were armed with two unguided air-ground
vao 4 rakete kalibra 128 mm. Sve rakete su bile opre- M-74 “Munja” (Lightning) rocket launchers of Yugoslav
mljene udarnim upaljačima trenutnog djelovanja.58 production, each launcher contained 4 128-mm calibre
Rakete M-74 izvorno su namijenjene za djelovanje po rockets. All rockets were equipped with an impact fuze with
površinskim ciljevima: vojnicima i borbenoj tehnici instantaneous detonation.58 The M-74 rockets were origi-
smještenoj u utvrđenjima poljskog tipa.59 nally designed to operate at surface targets: soldiers and
combat equipmet, located in the field type fortifications.59
Iz izbora upotrijebljenog oružja za drugi na-
padajni val može se zaključiti da se nakon eksplozije The selection of weapons for the second com-
bombi iz prvog napadajnog vala te razaranja i pomut- bat wave demonstrates that after the bomb explosions of
nje koju bi one izazvale, išlo na likvidiranja preživjelih the first combat wave and the destruction and confusion
raketama, ukoliko bi se zatekli na otvorenom ili slabije caused by them. The liquidation of the survivals was to
utvrđenom prostoru. Rakete su lansirane plotunom, follow, if they happened to be in the open or less forti-
svih osam raketa odjednom, što su potvrdile udarne fied area. The rockets were salvo launched, all eight rock-
točke raketa na tlu. Učinka na Banskim dvorima od ets at once, confirmed by the rockets drop locations on the
raketiranja MiG-ovima nije bilo. Prve su udarne točke ground. There was no damage caused by MiG rocketing
raketa bile na rubu pločnika i kolnika na samom ulazu on the Banski dvori. First rocket drop location was on the
u klub „Saloon“, a sljedeće dalje iza kolnika na trav- edge of the sidewalk and the roadway at the very entrance
njaku i zemljanom bedemu Visoke ulice. Samo su dvi- to the “Saloon” club, and the following further behind
je rakete završile u krovištu kuće na broju 20 u Visokoj the roadway on the grass and earth rampart of the Visoka
ulici. Dijelovi raspadnutog raketnog motora i stabili- Street. Only two rockets ended up in the roof of the house
zatora raketa pronađeni su dalje, po Gornjem gradu.60 at number 20 Visoka Street. Parts of the decomposed rock-
et engine and rocket stabilizer were found further, around
Hrvatska vojska je na području Zagreba ras-
the Upper Town.60
polagala s protuzrakoplovnim oružjem kojim je ogra-
ničeno mogla rušiti zrakoplove JNA,61 međutim, na The G-4 aircraft were not entirely precise as well, es-
snazi je bila zapovijed da se iznad gradova ne ruše ne- pecially the second aircraft.
57
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo-
arsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autorima tek- 56
 Same, 1-2.
sta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja 2016. 57
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me-
58
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- moarsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autori-
menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1. ma teksta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja
59
 “Nova srpska raketa vazduh-zemlja”, Radiotelevizija Srbije, pri- 2016.
stup ostvaren 2. VIII. 2016., http://www.rtcg.me/vijesti/regi- 58
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
on/26658/nova-srpska-raketa-vazduh-zemlja-.html. menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.
60
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 59
 “Nova srpska raketa vazduh-zemlja”, Serbian Radio-television,
menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1. access achieved on 2 August 2016, http://www.rtcg.me/vijesti/
61
 HR - HMDCDR - Fond 24 - Zbirka digitalnih fotografija – region/26658/nova-srpska-raketa-vazduh-zemlja-.html.
Napad na Banske dvore - DVD inv. br. 2808: Prikaz Protu- 60
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
zračnog sustava Strela-10 na području grada Zagreba. menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.
22
Protuzrakoplovni raketni sustav Strijela-10 u središtu Zagreba, listopad 1991. Strijela-10 u Ul. Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu krajem rujna 1991. (Boris
(Jadran Mimica, Hrvatski povijesni muzej) / Anti-aircraft missile system Strijela-10 Gregurić) / Strijela-10 in Hrvatska bratska zajednica Street in Zagreb, end of
in the centre of Zagreb, October 1991 September 1991

prijateljski zrakoplovi,62 što je vjerojatno bio osnovni The Croatian Army in the Zagreb area had an an-
razlog da se to oružje ne upotrijebi. Ipak, čini se da ti-aircraft weapon with which it could demolish the JNA
su pojedinci iz pješačkog naoružanja samoinicijativno aircraft in a limited fashion.61 However, the order not to de-
otvarali paljbu na odlazeće zrakoplove, najvjerojatnije stroy the enemy aircraft above cities was effective,62 which
bez značajnijih posljedica.63 was probably the main reason for not using it. Neverthe-
less, it appears that some individuals opened fire on their
Toga dana, na radnom ručku u Svečanoj dvo-
own initiative from the infantry weapons on the departing
rani Banskih dvora, uz Franju Tuđmana, Antu Mar-
aircraft, most likely without significant consequences.63
kovića i Stjepana Mesića, uz duže ili kraće zadržava-
nje, bili su ministar obrane Gojko Šušak i ministar On that day, at a working lunch in the Bans-
informiranja Branko Salaj, predsjednikovi savjetnici ki dvori Ceremonial Hall, together with Franjo Tuđman,
akademik Slaven Barišić, Mario Nobilo i Vesna Škare Ante Marković and Stjepan Mesić, for a longer or short-
Ožbolt, pročelnica Ureda predsjednika Zdravka Bu- er period of time, were the Defence Minister Gojko Šušak
šić, redatelj i direktor Hrvatske radiotelevizije Antun and the Information Minister Branko Salaj, the Presiden-
Vrdoljak te Stjepan Adanić, varaždinski gradonačel- tial Advisors the Academician Slaven Barišić Mario Nobilo
nik. Potonji je ostao na ručku nakon prijepodnevnog and Vesna Škare Ožbolt, the Head of the President’s Office
sastanka s predsjednikom Tuđmanom prilikom čega Zdravka Bušić, the Director of the Croatian Radio-tele-
je imenovan pomoćnikom ministra obrane Republi- vision Antun Vrdoljak and Stjepan Adanić, the Mayor of
ke Hrvatske i glavnog pregovarača za odlazak JNA iz Varaždin. The latter stayed for lunch after the morning
Hrvatske. Ručak nije bio poslužen u uobičajeno vri- meeting with President Tuđman and his appointment as the
jeme oko 13 sati, već je započeo oko 13.15, zato što
su prethodne obveze predsjednika Tuđmana trajale
61
 HR - HMDCDR - Fond 24 - Zbirka digitalnih fotografija -
dvd inv. br. 2808. Prikaz Protuzračnog sustava Strela-10 na
području grada Zagreba.
62
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 62
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 2. menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 2.
63
 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2543a. 63
 HR - HMDCDR - 11 - dvd inv. br. 2543a.
23
Skica napada i mjesta eksplozija bombi i raketa na Gornji grad

Skica napada zrakoplova JNA na Banske dvore izrađena je na


temelju TV snimke karte, Komisije za očevid i sjećanja
brigadira P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije.

1.MiG-21

2.MiG-21

Pogled na skicu64 koja prikazuje smjer leta MiG-ova i putanju ispaljenih raketa, nameće zaključak da je MiG-ovima, kao i zrakoplovima G-4, primarni cilj bila
zgrada Banskih dvora. Ako su primarni cilj raketa bili Banski dvori, a sekundarni eventualno ostale državne ustanove na Gornjem gradu, može se također za-
ključiti da su piloti MiG-ova napravili podbačaj, odnosno da su za djelić sekunde prerano ispalili plotune. Ni drugi zrakoplov G-4 nije bio precizan (izgleda da je
također prerano odbacio svoje bombe), no jedna od bombi bačenih iz prvog zrakoplova G-4 pala je na gotovo idealno mjesto (odmah pored Svečane dvorane
Banskih dvora gdje je u to vrijeme trebao biti predsjednik Tuđman). Na osnovu prikupljenih informacija stručnjaci za balistiku zrakoplovnog naoružanja JNA
zaključuju da su jurišnici G-4 brzinom od 600 km/h te ponirući pod kutom od 30°, odbacili bombe s udaljenosti od oko 2000 m od cilja i isto toliko od tla. Pre-
sretači MiG-21 su, prema istima, ponirući brzinom od 900 km pod kutom od 30° ispalili prve rakete s visine od 1000 m i udaljenosti od cilja od 2000 m. Piloti s
velikim letačkim i borbenim iskustvom na zrakoplovu MiG-21 tvrde da preuranjeni ili prekasni pritisak na dugme za ispaljivanje raketa od samo 1/10 sekunde
rezultira, u navedenim parametrima leta, 25 metarskim promašajem cilja.

 Kao podloga za skicu poslužio je katastarski plan k.o. Zagreb-centar. HR – HDA – 311 – Republička geodetska uprava SR Hrvatske, k.o.
64

Zagreb-centar.
24
Sketch of the attack and the bombs and rockets explosion sites in the Upper Town

2.G-4
1.G-4

View of the sketch64 showing the Mig-s flight direction and the rockets trajectory suggests that the Mig-s, as well as the G-4 aircraft, has the Banski dvori building as their
main target. If the primary target was the Banski dvori and the secondary possibly the other state institutions in the Upper Town, it can be concluded that the MIG pilots failed
and that they were a split second too early to salvo fire. Not even the second G-4 aircraft was precise (it seems that it also dropped its bombs too soon), but one of the bombs
dropped from the first G-4 aircraft fell onto almost ideal location (next to the Ceremonial Hall of the Banski dvori where President Tuđman was supposed to be at that time).
Based on the gathered information, the ballistics experts in the JNA aircraft weapons concluded that the G-4 attack aircraft, at a speed of 600 km / h and plunging at an angle
of 30°, dropped the bombs from a distance of about 2000 meters from the target and the same distance from the ground. The MiG-21 interceptors, according to them, plunging
at a speed of 900 km at an angle of 30°, fired the first rockets from the height of 1000 m and the distance of 2000 m from the target. Pilots with extensive flight and combat
experience on the MiG-21 aircraft claim that a 1.10 second imprecision in pressing the button for firing rockets, whether to early or too late, results in these flight parameters in
missing the target by 25 meters.

 The cadastral plan of the cadastral municipality Zagreb-centre served as the basis for the draft. HR – HDA – 311 – Republička geodetska
64

uprava SR Hrvatske, k.o. Zagreb-centar.


25
duže od predviđenog vremena.65 Tijekom ručka na- Assistant Secretary of Defence and the Croatian Chief Ne-
vratio je i zamjenik ministra unutarnjih poslova Ivan gotiator for the JNA departure from Croatia. Lunch was not
Jarnjak s novom hrvatskom putovnicom za predsjed- served at the usual time, around 13:00 hours, but it start-
nika Tuđmana. Nakon završetka objeda, Predsjed- ed around 13:15 hours, due to the previous commitments
nik je s dvojicom visokih uzvanika iz Svečane dvora- of President Tuđman that lasted longer than scheduled.65
ne, smještene u zapadnom krilu zgrade uz Matoševu During lunch, the Deputy Minister of the Interior Ivan Jarn-
ulicu, otišao prema istočnom dijelu Banskih dvora u jak stopped by with a new Croatian passport for President
kojem je bio njegov Kabinet. U tome dijelu zgrade, Tuđman. After the end of the meal, Franjo Tuđman with
prema Markovom trgu, zatekao ih je i zrakoplovni na- two high-ranking guests left the Ceremonial Hall located in
pad. Dvorana iz koje su izašli nekoliko minuta pri- the west wing of the building along the Matoš Street, and
je napada, kako je vidljivo na fotografijama s očevi- went to the part of the Banski dvori that housed his Cabi-
da, pretrpjela je najveća oštećenja od siline udarnog net. They were in that eastern part of the building, towards
vala bombe Mk-82 koja je ne dodirnuvši tlo, eksplo- the St. Mark’s Square, when the aircraft attack occurred. The
dirala u visini prozorskih otvora, pet - šest metara od hall they were in just few minutes before the attack, as seen
njih, odnosno dvorišnog zida Svečane dvorane. Da se in the photos of the investigation, suffered the greatest dam-
netko zatekao u navedenoj prostoriji zadobio bi vjero- age from the force of the Mk-82 bombs shock wave that ex-
jatno teške ili smrtonosne ozljede od tlačnog udara i ploded at window level, not touching the ground, 5-6 meters
gelera bombe te raznih krhotina od prozorskih okvira, from them and from the Ceremonial Hall courtyard wall. If
stakla, komada namještaja i ostalog jer su upravo on- someone had been in that room, he would have likely been
dje bila najznačajnija oštećenja.66 Predsjednikov Kabi- seriously or fatally injured by the compression stroke and
net, s obzirom da se nalazio u istočnom dijelu zgrade bomb shrapnel and various fragments of window frames,
i dalje od središta eksplozije, pretrpio je osjetno manja glass, pieces of furniture and other things because right there
oštećenja. Ured Stjepana Mesića nalazio se na sjevero- the most significant damage was done.66 The President’s Cab-
zapadnom uglu Banskih dvora, uz križanje Matoševe i inet, considering that it was situated in the eastern part of
Ulice Tituša Brezovačkog. Osim razbijenih svih staka- the building and away from the explosion epicentre, suffered
la na prozorima njegova ureda i vrata izbijenih od si- significantly less damage. The Stjepan Mesić’s office was on
line tlaka eksplozije bombe koja je eksplodirala iznad the northwest corner of the Banski dvori, next to the cross-
kuće u Ulici T. Brezovačkog 6, nije bilo drugih fizič- road of the Matoš and Tituš Brezovački Streets. Except the
kih oštećenja.67 entirely broken window glass of his office and the knocked
office door caused by the force of the explosion pressure of
Nakon svladanog prvotnog šoka, Predsjednik
the bomb that exploded above the house in 6 T. Brezovački
je s gostima i suradnicima otišao u sklonište Banskih
Street, there was no other physical damage.67
dvora, a nakon procjene da nema neposredne opasno-
sti od eventualnih novih napada otišao je u tunel pod- After the initial shock passed, the President went to
no Gornjeg grada u kojem je bio smješten i Opera- the shelter of the Banski dvori with his guests and co-work-
tivni centar Glavnog stožera Hrvatske vojske. Ondje ers, and after the assessment that there was no immediate
mu je podneseno usmeno izvješće o napadu i trenut- threat of possible new attacks, he went in the tunnel at the
noj situaciji. U tunelu se zadržao kraće vrijeme jer je foot of the Upper Town, where the Operations Centre of
otprilike dva sata nakon napada bio u središtu grada
65
 Before the press conference held at noon in the Banski dvori
65
 Prije konferencije za tisak održane u podne u Banskim dvori- on the occasion of the end of three-month moratorium on the
ma povodom završetka tromjesečnoga moratorija na Ustavnu Constitutional decision on the independence and the sover-
odluku o samostalnosti i suverenosti RH, dogovorenog na Bri- eignty of the Republic of Croatia, agreed upon on the Brijuni
junima 7. srpnja 1991., predsjednik Tuđman imao je sastanke islands on 7 July 1991, President Tuđman had meetings with
sa Stjepanom Adanićem, zatim s Marijom Nobilom, Brankom Stjepan Adanić, then with Mario Nobilo, Branko Salaj and
Salajem i Antom Markovićem, a nakon konferencije Predsjed- Ante Marković, and after the conference the President went
nik je otišao na sastanak u Glavni stožer HV-a. Neposredno to the meeting in the General Staff of the Croatian Army. Just
prije objeda imao je kratke sastanke sa Slavenom Barišićem i before the lunch he had short meetings with Slaven Barišić and
Brankom Salajem. Tjedni program Predsjednika, 7. listopad Branko Salaje. President’s weekly programme, 7 October 1991:
1991.: HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
Dokumenti: Tjedni program Predsjednika, 7. listopada 1991. menti: Tjedni program Predsjednika, 7. listopada 1991.
66
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 66
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Zapisnik s očevida, 7. menti: Zapisnik s očevida, 7.
67
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 67
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Zapisnik s očevida, 17-25. menti: Zapisnik s očevida, 17-25.
26
12 10
6 4 2

Ulica Tituša Brezovačkog 1. Svečana dvorana


1. Svečana dvorana / Ceremonial Hall
6.
2. Terasa
2. Terasa / Prolaz
3. Terrace iz Svečane dvorane do
Kabineta predsjednika
3. 4.
Prolaz izUred
Svečane pročelnice
dvorane do Kabineta Ureda
predsjednika /
Passage predsjednika
from the Ceremonial Hall to the
Z. Bušić President’s Cabinet
5. Kabinet predsjednika Tuđmana
4. Ured pročelnice Ureda predsjednika Z. Bušić /
6.
Office of Ured S. Mesića
Z. Bušić, Head of the President’s Office
Trg svetog Marka
Matoševa ulica

5. Kabinet predsjednika Tuđmana / President Tuđman’s Cabinet

6. Ured S. Mesića / S. Mesić’s Office


1. Mjesto eksplozije
bombe

5.

2.
3. 4.

Freundenreichova ulica

Skica mjesta eksplozija bombi Mk-82 u Banskim dvorima i Ulici Tituša Brezovačkog 6. /
Sketch of the Mk-82 bombs explosion sites in the Banski dvori and in the 6 Tituš Brezovački Street

na kavi s obitelji i suradnicima pokazujući time svoj the General Staff of the Croatian Armed Forces was locat-
stav prema prijetnjama i napadima iz Beograda.68 Ka- ed. There he was submitted the oral report on the attack
sno predvečer obišao je Banske dvore, što su zabilježile and the current situation. He remained in the tunnel for
i kamere Hrvatske radiotelevizije te je još uvijek pod a short time because approximately two hours after the at-
dojmom napada i viđenog stanja dao izjavu stojeći tack he was in the city centre for coffee with his family
ispred slike Vlahe Bukovca Hrvatski narodni preporod: and co-workers, thus demonstrating his attitude towards
threats and attacks from Belgrade.68 Later in the evening he
„…Banski su dvori bili, ali i ostat će simbol hr-
visited the Banski dvori, what was recorded by the camer-
vatske državnosti. Vidite ovu razrušenu Svečanu dvo-
as of the Croatian Radio-television, and still under the im-
ranu Banskih dvora, tu sam sjedio četiri - pet minu-
pression by the attack and the seen condition, he made a
ta, ne znam koliko, možda šest za objedom sa svojim
statement standing in front of the painting by Vlaho Buko-
suradnicima prije nego što će barbari uputiti svoje ra-
vac the Croatian National Revival:
zorne rakete da bi uništili, da bi pokušali uništiti taj
simbol hrvatske državnosti, da bi pokušali obezglaviti “… Banski dvori have always been and will be the
Hrvatsku. Tu se nalazimo pred svjedočanstvom o hr- symbol of Croatian statehood. See that devastated Ceremo-
vatskom preporodu iz prošlog stoljeća. Evo, oštetili su nial Hall in the Banski dvori, there I sat four to five min-
tu sliku, htjeli su uništiti onaj hrvatski preporod koji utes, I do not know how long, maybe six, for a meal with
smo ostvarili u ovih proteklih godinu i pol dana, us- my colleagues before the barbarians sent their devastating
postavom hrvatske demokracije, uspostavom suverene rockets to destroy, to try to destroy this symbol of Croa-

 “Predsjednik u Tkalčićevoj”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991.,


68 68
 “Predsjednik u Tkalčićevoj”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991.,
poleđina. U sklopu Priloga ove knjige nalazi se preslika navede- backside. In the Annex of this book there is a copy of this piece
ne novinske vijesti. of news.
27
i samostalne Hrvatske. Oštetili su sliku, dobrim dije- tian statehood, to try to decapitate Croatia. Here we are
lom su razorili ovu Svečanu dvoranu i Banske dvore, in front of the witness of the Croatian revival from the last
ali su time barbari postigli suprotno što su htjeli, po- century. Here, they have damaged the painting, they want-
stigli su još veće jedinstvo hrvatskog naroda. Svijest ed to destroy the Croatian revival that we have achieved
koju smo uskrisili u borbi za izbore i uspostavu demo- in the past year and a half, by establishing Croatian de-
kracije bit će sada još stamenija. Hrvatski narod bit mocracy, by establishing a sovereign and independent Cro-
će kao jedan u borbi da istjeramo i posljednjeg oku- atia. They have damaged the painting and they have exten-
patora iz hrvatske zemlje. Hrvatski narod i domovin- sively damaged the Ceremonial Hall and the Banski dvori,
ske i iseljene Hrvatske izgradit će porušenu Hrvatsku. but the barbarians have achieved the opposite of what they
Kad su poslije Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Pakraca, wanted, they have achieved even greater unity of the Croa-
Gospića, Otočca, Šibenika i Zadra napali Dubrovnik tian people. The awareness that we have resurrected in our
htjeli su uništiti najznamenitiji znamen hrvatske kul- fight for the elections and the establishment of democra-
ture. Učinili su kulturni zločin pred čitavim svijetom. cy will further on be even stronger. The Croatian people
Napavši Banske dvore učinili su i politički zločin, zlo- will be together as one in the struggle to drive out the very
čin koji će pamtiti pokoljenja i čovječanstvo.“69 last invader from the Croatian territory. The Croatian peo-
ple from the homeland and from abroad will build the de-
Da tu nije završio Predsjednikov radni dan po-
stroyed Croatia. When Dubrovnik was attacked after Vu-
kazuje dokument potpisan u 23 sata kojim opunomo-
kovar, Vinkovci, Osijek, Pakrac, Gospić, Otočac, Šibenik
ćuje Stjepana Adanića i pukovnika Imru Agotića za
and Zadar. When Dubrovnik was attacked they wanted to
razgovore s generalom JNA Andrijom Rašetom.70
destroy the most honourable symbol of the Croatian cul-
S obzirom na dramatično zaoštravanje situacije, ka-
ture. They have committed a cultural crime against the en-
sno navečer 7. listopada održan je i sastanak užeg po-
tire world. Attacking the Banski dvori they have committed
litičkog vodstva. Noć je predsjednik Tuđman, prema
a political crime, a crime that will be remembered by gen-
svjedočenju bliskih suradnika, proveo u spomenutom
erations and by the humanity.”69
tunelu ispod Gornjeg grada,71 od 8. listopada 1991.
Banski dvori više nisu služili kao predsjedničko sje- A document signed at 23:00 which authorised Stje-
dište, a Ured je preseljen u Vilu Zagorje na Pantov- pan Adanić and Colonel Imra Agotić for talks with the JNA
čaku.72 General Andrija Rašeta70 shows that the working day was not
over. Due to the dramatic worsening of the situation, a meet-
Pismo Ante Markovića, u kojem je optužio ge-
ing of the narrow political leadership was held late in the
nerala JNA Veljka Kadijevića za pokušaj atentata, Vla-
evening on 7 October. President Tuđman, according to the
da RH je na 37. sjednici toga istoga dana primila na
testimony of his close associates, spent the night in the said
znanje te je odlučeno da se proslijedi u javnost putem
tunnel under the Upper Town71, and from 8 October 1991
Ministarstva informiranja RH i Hrvatske izvještajne
the Banski dvori no longer serve as the Presidential Residence,
agencije (HINA).73
because his Office was moved to the Villa Zagorje in the Pan-
tovčak area.72
At the 37th session that same day the Government
of the Republic of Croatia received and noted a letter by
Ante Marković accusing the JNA general Veljko Kadijević
for the assassination attempt and decided to forward it to
the public through the Ministry of Information of the Re-
public of Croatia and the Croatian News Agency (HINA).73

69
 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312. 69
 HR - HMDCDR - 11 - dvd inv. br. 2312.
70
 Stjepan Adanić, Razmjene ratnih zarobljenika 1991. godine (Za- 70
 Stjepan Adanić, Razmjene ratnih zarobljenika 1991. godine (Za-
greb: Udruga pripadnika grupe “Orion”, 2011), 105. greb: Udruga pripadnika grupe “Orion”, 2011), 105.
71
 Rekonstrukcija rasporeda predsjednika Tuđmana za navedeni 71
  The reconstruction of President Tuđman‘s schedule for that day was
dan izrađena je na temelju Tjednog programa i izjava sudioni- made on the basis of the Weekly programme and the statements of
ka, navedeno u popisu korištenih izvora i literature. the participants indicated in the list of sources and literature.
72
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 72
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Tjedni program Predsjednika, 8. listopada 1991. menti: Tjedni program Predsjednika, 8. listopada 1991.
73
 Zapisnik s 37. sjednice Vlade RH i Kriznog štaba RH, Broj 73
 Zapisnik s 37. sjednice Vlade RH i Kriznog štaba RH, Broj
87/1991., 7. 10. 1991., 4. 87/1991., 7. 10. 1991., 4.
28
Razaranja na Gornjem gradu Damage to the Upper Town
Ljudska žrtva Human fatality

Pripadnici Policijske uprave Zagreb i Centra za The members of the Police Department of Zagreb
kriminalistička ispitivanja i vještačenja MUP-a RH, and the Centre for Forensic Examinations and Expertise
balistički stručnjaci i stručnjaci za eksplozive i poža- of the Croatian MI, ballistic experts and experts in explo-
re, te istražni sudac Okružnog suda i zamjenik tuži- sives and fires, and the investigating judge of the District
telja Okružnog javnog tužiteljstva Court and the Deputy Prosecu-
u Zagrebu obavili su očevid mjesta tor of the District Public Prose-
zločina 8. listopada 1991. godine.74 cutor’s Office in Zagreb conduct-
Utvrđeno je da je učinjena velika ed an investigation of the crime
materijalna šteta udarom bombi i scene on 8 October 1991.74 It
raketa po Gornjem gradu, nekoli- was concluded that significant
ko je osoba ozlijeđeno, a jedan je material damage was inflicting
čovjek ubijen. Radi se o Marku Mi- by the bomb and rocket attack
hiću, rođenom 1949. u okolici Bi- to the Upper town, several peo-
haća, djelatniku Gradskog sekreta- ple were injured and one person
rijata za narodnu obranu Zagreba. was killed, named Marko Mihić,
Tijekom napada zatekao se na tera- born in 1949 in the Bihać area,
si restorana „Dubravkin put“. Ob- who was employee of the City
dukcijom tijela zaključeno je da je Secretariat for National Defence
iskrvario od rana zadobivenih kr- of Zagreb. During the attack he
hotinama bombe.75 found himself on the terrace of
the “Dubravkin put” restaurant.
Prema dostupnim podaci- Marko Mihić 1949. – 1991. (Turopoljski glasnik)
The autopsy of the body con-
ma, ranjene su četiri osobe na Gor-
cluded that he bled from wounds
njem gradu, međutim teško je u
sustained by missile shrapnel.75 According to available data,
potpunosti utvrditi točan broj ozlijeđenih jer mnogi
four people were wounded in the Upper Town, but it is dif-
od njih nisu ni prijavili lakše ozljede.76 Ipak, zahva-
ficult to fully determine the exact number of injured be-
ljujući discipliniranosti Zagrepčana koji su se na znak
cause many of them didn’t even report minor injuries.76
opasnosti sklanjali u skloništa nije bilo više smrtnih
However, thanks to the discipline of the citizens of Zagreb
slučajeva.
who used to go to the shelters at the sign of alarm more
deaths were avoided.

74
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Zapisnik s očevida, 1-93. 74
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
75
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 1-93.
menti: Zapisnik s očevida, 88-92.; HR - HMDCDR - HDD2 75
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
- Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Poseban izvještaj PU menti: Zapisnik s očevida, 88-92.; HR - HMDCDR - HDD2 -
Zagreb, broj: 511-18-12/4-20-K-1703/91., 31. 10. 1991. (Do- Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: PU Zagreb, Dopis 511-
pis je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je 18-15/1-18841/91., 7. 10. 1991. (Dopis je dio dokumentacije
ustupio MUP RH). o napadu na Banske dvore koju je ustupio MUP RH).
76
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 76
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: PU Zagreb, Dopis 511-18-15/1-18841/91., 8. 10. kumenti: PU Zagreb, Dopis 511-18-15/1-18841/91., 8. 10.
1991. 1991.
29
Materijalna šteta Material damage

Dan nakon razaranja stavljena je zaštita na kro- The day after the destruction the protection was
vište Banskih dvora da ne bi došlo do još većih ošte- put on the roof of the Banski dvori to avoid even greater
ćenja istoga uslijed vremenskih nepogoda. Istog su damage due to bad weather. The same day, the expert team
dana stručne ekipe Gradskog zavoda za zaštitu i obno- of the City Institute for the Conservation of Cultural and
vu spomenika kulture i prirode grada Zagreba obavi- Natural Heritage of the City of Zagreb carried out a review
le pregled oštećenja objekata na Gornjem gradu te ze- of damage to the Upper Town buildings and green areas on
lene površine na Dubravkinom putu. Temeljem toga the Dubravkin put. Based on this, a report on the damage
napisano je izvješće o evidenciji šteta.77 was made.77
Teška oštećenja pretrpjeli su objekti u sljedećim The objects in the following streets and squares suf-
ulicama i trgovima: fered severe damage:
- Markov trg 1 i 2 (tadašnji Radićev trg), - 1 and 2 St. Mark’s Square (the Radić Square at
the time),
- Tituša Brezovačkog 4, 6, 8, 10 i 12,
- 4, 6, 8, 10 and 12 Tituš Brezovački Street,
- u Visokoj ulici 14a, 16 i 20.
- 14a, 16 and 20 Visoka Street.
Lakša oštećenja nastala su u:
Minor damage was caused in:
- Basaričekovoj 1, 3, 6 i 8,
- 1, 3, 6 and 8 Basaričekova Street,
- Brezovačkoga 2 i 3,
- 2 and 3Brezovački Street,
- Ćirilometodskoj 5 – Kuševićevoj 2,
- 5 Ćirilometodska Street – 2 Kuševićeva Street,
- Demetrovoj 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17 i 22, - 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 and
22 Demeter Street,
- Matoševoj 9, 11, 13 i 15,
- 9, 11, 13 and 15 Matoš Street,
- Mesničkoj 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47 i 49, - 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 and
49 Mesnička Street,
- Mletačkoj 1, 3, 5, 7, 9, 6-8, 10,
- 1, 3, 5, 7, 9, 6-8 and 10 Mletačka Street,
- Opatičkoj 2, 4, 7, 20 – 22,
- 2, 4, 7, 20 – 22 Opatička Street,
- Visokoj 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 i 22,
- 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 and 22 Visoka Street,
- Ulici 29. X. 1918. br. 2, 4 i 6
- 2, 4 and 6 29 October 1918 Street
- te na zgradi Hrvatskog sabora i crkvama sv.
Marka i sv. Katarine.78 - and the building of the Croatian Parliament
and the churches of St. Mark and St. Cather-
ine.78
77
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture 77
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
i prirode (dalje: GZZOSKP), Evidencija štete na spomeniku menti: Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i
kulture - Gornji grad, 8. 10. 1991. (Izvješće je dio dokumen- prirode (dalje: GZZOSKP), Evidencija štete na spomeniku kul-
tacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Za- ture - Gornji grad, 8. 10. 1991. (Izvješće je dio dokumentacije
vod). o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).
78
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 78
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: GZZOSKP, Dopis Evidencija šteta na spomenicima kumenti: GZZOSKP, Dopis Evidencija šteta na spomenicima
kulture Gradskog zavoda za zaštitu i obnovu spomenika kul- kulture Gradskog zavoda za zaštitu i obnovu spomenika kul-
ture i prirode, klasa 612-08/91-01/60, 8. 10. 1991. (Dopis je ture i prirode, klasa 612-08/91-01/60, 8. 10. 1991. (Dopis je
dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio
navedeni Zavod). navedeni Zavod).
79
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 79
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture
- Gornji grad, 8. 10. 1991. - Gornji grad, 8. 10. 1991.
30
U mjesecu studenom 1991. Hrvatski je sabor In November 1991, the Croatian Parliament passed
donio Zakon o utvrđivanju ratne štete,80 a kasnije the Law on War Damage Assessment80 and the later estab-
osnovana Državna komisija za utvrđivanje ratne šte- lished State Commission for the War Damage Assessment
te imenovala je Posebnu središnju komisiju za popis i appointed a Special Central Commission for Registering
procjenu ratne štete na spomenicima kulture od 1991. and Estimating War Damage to Cultural Monuments from
do 1995. godine. S obzirom na širinu prostora zahva- 1991 to 1995. Due to the large area affected by war, this
ćenog ratom, ovoj su Komisiji pomagali područni Commission was assisted by branch offices. The report was
uredi. Izvješće se podnosilo (tadašnjem) Ministarstvu submitted to the Ministry of Culture and Education of the
kulture i prosvjete RH. Nakon organizacijskih pripre- Republic of Croatia (at the time). After the organizational
ma i stjecanja uvjeta za rad, komisije su započele radi- preparation and the acquisition of working conditions, the
ti na navedenom projektu tek u jesen 1993., popis i commissions began to work on the said project as late as in
procjena šteta na Gornjem gradu obavljeni su u pro- the autumn of 1993, the inventory and assessment of the
ljeće 1994. godine,81 a sveukupna obrada dokumenta- damage in the Upper Town were conducted in the spring
cije izvršena je u studenom 1995. godine.82 Zaključak of 1994,81 and the overall processing of documents was car-
Komisije zadužene za grad Zagreb bio je da su, pre- ried out in November 1995.82 The conclusion of the Com-
ma stupnjevanju jačine oštećenosti objekata,83 Ban- mission in charge of the city of Zagreb was that, according
ski dvori zadobili oštećenja 3. i 4. kategorije, odnosno to the classification of the severity of damage to buildings83,
Banski dvori na adresi Markov trg 1 zadobili su teža the Banski dvori suffered categories 3 and 4 damage, ant the
oštećenja, oštećenja 4. kategorije.84 Objekt je izravno part of the Banski dvori at the 1 St Mark’s Square suffered
pogođen u dvorišnom dijelu i uslijed toga uništeno je more severe damage, category 4 damage.84 The building
krovište, potkrovlje te stropovi i zidovi dijela podru- was hit directly in the courtyard area and consequently the
ma, čime je bila ugrožena stabilnost nosive konstruk- roofing, attic, ceilings and walls of a part of the basement
cije. Unutar dvorišta uništeni su prozori i terasa u juž- were destroyed, which eroded the stability of the load-bear-
nom dijelu. Stropovi unutar zgrade napukli su kao i ing structure. In the courtyard the windows and terrace in
zidovi, a štuko (stucco) dekoracije stropova i zidova su the southern part were destroyed. The ceilings inside the
uništene ili teško oštećene. Unutarnja stolarija je uni- building were cracked as well as the walls, and the stucco
štena ili teško oštećena, a vrlo vrijedan inventar (na- decorations on the ceilings and walls were destroyed or bad-
mještaj, posuđe i umjetnička djela) je dijelom uništen ly damaged. The interior woodwork was destroyed or badly
ili oštećen. U sjevernom dijelu Banskih dvora, Markov damaged, and the most valuable inventory (furniture, dish-
trg 2, teško je oštećena krovna konstrukcija, dok je es and artwork) were partly destroyed or damaged. In the
lakše oštećena stropna konstrukcija i nosivi zidovi. I u northern part of the Banski dvori, on 2 St. Mark’s Square 2,
ovom dijelu objekta prozori i vrata teško su oštećeni.85 the roof structure was badly damaged while the ceiling and
Uz dio Banskih dvora, oštećenja 4. kategorije zadobili load-bearing walls were slightly damaged. In this part of
su objekti na adresi Tituša Brezovačkog na brojevima the building the windows and doors were badly damaged as
well.85 Beside the Banski dvori, the objects at 4/1, 6-8 Tituš

80
 OJ 61, 19 November 1991.
80
 NN 61, 19. studenog 1991. 81
 HR - Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA) - Fond 1640 -
81
 HR - Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA) - Fond 1640 - Dr- Državna komisija za popis i procjenu ratne štete Ministarstva
žavna komisija za popis i procjenu ratne štete Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Državna komisija), Završni
kulture Republike Hrvatske (dalje: Državna komisija), Završni izvještaj o ratnim štetama na spomenicima kulture, kut.1
izvještaj o ratnim štetama na spomenicima kulture, kut. 1. 82
 In 1999 the overall inventory and assessment of war damages in
82
 Godine 1999. završen je sveukupni popis i procjena ratne štete Croatia was completed.
na području Republike Hrvatske. 83
 The categorization of war damage from 1 to 6: 1 - minor sur-
83
 Kategorizacija ratne štete od 1. do 6.: 1. manja površinska ošte- face damage, 2 - minor damage - no damage to the load-bear-
ćenja, 2. laka oštećenja – bez oštećenja na nosivoj konstrukciji, ing structure, 3 - minor damage to the load-bearing structure,
3. laka oštećenja nosive konstrukcije, 4. teška oštećenja nosive 4 - severe damage to the load-bearing structure, 5 - building
konstrukcije, 5. građevina djelomično srušena i 6. građevina partially destroyed and 6 - building completely destroyed (HR
potpuno srušena (HR - HDA - 1640 - Završni izvještaj o rat- - HDA - 1640 - Final report on war damage to cultural mon-
nim štetama na spomenicima kulture, 4). uments, 4).
84
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete 84
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete
za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima
kulture, Obrasci br. 1295 i 1858. kulture, Obrasci br. 1295 i 1858.
85
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 85
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture
- Gornji grad, Redni brojevi obrazaca 1, 1a i 2. - Gornji grad, Redni brojevi obrazaca 1, 1a i 2
31
Grafički prikaz štete na Gornjem gradu - Gradski zavod za zaštitu i obnovu spome- Graphical representation of the damage in the Upper Town (City Institute for the
nika kulture i prirode, Zagreb.78 Conservation of Cultural and Natural Heritage, Zagreb)78
32
4/1, 6 - 8 te na adresi Visoka ulica 20.86 Radi se uglav- Brezovački Street and at 20 Visoka Street 20 sustained the
nom o privatnim (stambenim) prostorima, ali i dije- category 4 damage.86 These were mainly private (residen-
lom o tadašnjoj društvenoj imovini (auto-moto klub, tial) premises, but also a part of the former socially-owned
autoškola, foto i kino klub, radio klub, klub željeznič- property (the automobile club, driving school, photo and
kih modelara, društvo Narodne tehnike…).87 Sljede- cinema club, radio club, railway modellers club, national
ću nižu kategoriju oštećenja (3.) imali su prostori na engineering society...).87 The next lower category of damage
adresama: Tituša Brezovačkoga 4, 10 i 12, Visoka uli- (third) had the spaces on the following addresses: 4, 10 and
ca 14a i 16 te na Dubravkinom putu 3. Ovdje je riječ 12 Tituš Brezovački Street, 14a and 16 Visoka Street and 3
o isključivo privatnoj imovini – stambenim prostori- Dubravkin put Street. These were all private property - res-
ma.88 Ostale pogođene građevine na Gornjem gradu idential spaces.88 Other buildings in the Upper Town had
imale su oštećenja 1. i 2. kategorije. categories 1 and 2 damage.
Među 70-ak pogođenih i oštećenih zgrada na Among around 70 affected and damaged buildings
Gornjem gradu nalazile su se brojne palače kultur- in the Upper Town there were many palaces of cultural and
no-povijesnog karaktera (uz Banske dvore, odnosno historical importance (along the Banski dvori, that is the
palače Rauch i Sermage - Kulmer), kao npr. palača Rauch and Sermage - Kulmer Palaces) such as the Jelačić
Jelačić (Demetrova 7),89 palača Vojković – Oršić – Palace (7 Demeter Street),89 the Vojković - Oršić - Rauch
Rauch (zgrada Hrvatskog povijesnog muzeja u Ma- Palace (the building of the Croatian History Museum at 9
toševoj 9), zgrada Hrvatskog sabora, palača (dvorac) Matoš Street), the building of the Croatian Parliament, the
obitelji Pongratz u Visokoj 22, Popov toranj u Opa- palace (castle) of the Pongratz family at 22 Visoka Street,
tičkoj 22.90 Oštećene su i zgrade nekih institucija Popov toranj in 22 Opatička Street.90 The buildings of
vlasti, poput zgrade Sabora i Vlade RH, Ministarstva some government institutions were damaged, such as the
vanjskih poslova RH, Ustavnog suda te Starogradska building of the Croatian Parliament and the Government,
vijećnica. U Ulici Ivana Gorana Kovačića oštećena je the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia,
i rezidencija tadašnjeg švicarskog konzula Wernera the Constitutional Court and the Old City Hall. The resi-
Maurera. Na Gornjem su gradu svoj prostor pronašle dence of the then Swiss Consul Werner Maurer was dam-
i neke znanstvene i kulturne institucije koje su također aged in the Ivan Goran Kovačić Street. The Upper Town
oštećene, primjerice Muzej grada Zagreba, Hrvatski housed some scientific and cultural institutions that were
povijesni muzej, Državni arhiv Zagreba, Staroslavenski also damaged, such as the Zagreb City Museum, the Cro-
institut i Hrvatski prirodoslovni muzej. Lakša su atian History Museum, the Zagreb State Archives, the Old
oštećenja zadobili i Atelje Meštrović u Mletačkoj,91 Church Slavonic Institute and the Croatian Natural Histo-
zbirka glazbenih automata iz razdoblja 1814. – 1914. ry Museum. The Meštrović Atelier in the Mletačka Street,91
vlasnika Ivana Gerersdorfera u Demetrovoj te interijer the collection of musical automata from the period 1814-
salona Kugli Lentić u Visokoj.92 1914 owned by Ivan Gerersdorfer in the Demeter Street

86
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete
za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima
kulture, Obrasci br. 595, 607, 622. 86
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete
87
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima
menti: Zapisnik s očevida, 63. kulture, Obrasci br. 595, 607, 622.
88
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za 87
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kul- menti: Zapisnik s očevida, 63.
ture, Obrasci br. 606, 608, 1179, 619, 620 i 1080. 88
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za
89
 Na navedenoj se adresi nalazio i dječji vrtić koji je nekoliko grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kul-
dana prije napada zatvoren, a djeca su počela boraviti u zgradi ture, Obrasci br. 606, 608, 1179, 619, 620 i 1080.
matičnog vrtića na Pantovčaku. „Melodija u tutnjavi“, Večernji 89
 On that address there was the kindergarten which was closed
list, (Zagreb), 10. X. 1991., 20. several days prior to the attack, and children started attend-
90
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i pro- ing the building of the parent kindergarten on Pantovčak.
cjena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za- „Melodija u tutnjavi“, Večernji list, (Zagreb), 10.X.1991., 20.
greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 01. 1996.; Više o palačama 90
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i proc-
na Gornjem gradu: Lelja Dobronić, Slobodni i kraljevski grad jena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za-
(Zagreb: Školska knjiga, 1992). greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30.01.1996.; Više o to palača-
91
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- ma na Gornjem gradu: Lelja Dobronić, Slobodni i kraljevski
menti: Zapisnik s očevida, 73. grad (Zagreb: Školska knjiga, 1992).
92
 “Gričke oči istine”, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13; 91
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
Katalog izložbe „Zagrebački Grič – još jedna žrtva bezumnog menti: Zapisnik s očevida, 73.
33
Prema podacima Hrvatskog restauratorskog za- and the Kugli Lentić interior saloon in the Visoka Street
voda iz Zagreba, u napadu na Banske dvore oštećene sustained minor damage.92
su i mnogobrojne umjetničke slike. Neke od njih da-
According to data of the Croatian Conservation In-
tiraju iz razdoblja kasnog baroka (druga polovica 18.
stitute in Zagreb, numerous paintings and artworks were
st.), zatim historicizma (prva polovica 19. st.), a ima ih
damaged in the attack on the Banski dvori. Some of them
i iz novijeg razdoblja odnosno iz 20. stoljeća. Radi se
date back to the late Baroque period (second half of the 18th
o djelima koja imaju uglavnom vrijednost nacionalne
century), then the Historicism (first half of the 19th centu-
baštine. Neke od njih su nakon restauriranja vraćene
ry), but there were also some from more recent period, that
u Banske dvore, a druge vlasnicima poput Hrvatskog
is from the 20th century. These works mainly have national
povijesnog muzeja ili su preseljene u druge državne
heritage value. Some of them were returned after the resto-
institucije, Hrvatski sabor ili Ured predsjednika RH.
ration to the Banski dvori, and others to their owners, such
Oštećenja na slikama mahom su bila mehanička, kao
as the Croatian History Museum, or were transferred to
posljedica udara mnogobrojnih gelera. Tako je npr.
other state institutions, the Croatian Parliament or the Of-
„Portret bana Ignjata Gyulaya“, autora Johanna Pe-
fice of the President of the Republic of Croatia. The dam-
tera Krafta iz prve polovice 19. stoljeća, probijen na
age to the paintings was mostly mechanical, as a result of
nekoliko stotina mjesta što je stvorilo više velikih po-
the impact of numerous shrapnel. Thus, for example, the
derotina. Slika je, nakon restauratorskih zahvata, vra-
“Portrait of the Ban Ignjat Gyulay” by Johann Peter Kraft
ćena vlasniku, Hrvatskom povijesnom muzeju, 1996.
from the first half of the 19th century, got broken in several
godine.93 Slika iz svečanog stubišta „Utvrđeni gradovi
hundred places which created bigger rips to the painting.
sa štafažama“ iz ciklusa „Četiri elementa”, nepoznatog
The painting was, after restoration, returned to its own-
autora iz razdoblja kasnog baroka, također je pretrpje-
er, the Croatian History Museum in 1996.93 The painting
la velika mehanička oštećenja.94 Slika Vladimira Kiri-
from the grand staircase “The fortified cities with staffage”
na „Harmica“ tek je 2014. restaurirana iako je prvo-
from the “Four Elements” series, by the unknown author
bitna ideja bila da se sačuva oštećenje na okviru slike
from the late Baroque period also suffered severe mechan-
kao podsjetnik na nemili događaj iz 1991. godine.
ical damage.94 The painting “Harmica” by Vladimir Kirin
Na temelju dokumentacije može se zaključiti got restored as late as in 2014 although the original idea
da je materijalna šteta na Gornjem gradu, a osobito na was to preserve the damage to the picture frame as a re-
palačama Banskih dvora, bila velika. Iznos štete obra- minder of the 1991 event.
čunavao se u tada postojećoj valuti, hrvatskim dina-
Based on the documentation it can be concluded
rima (HRD), a iznosio je oko 54 milijuna za Banske
that the material damage in the Upper Town, especially on
dvore od ukupne štete od oko 70 milijuna HRD za
the Banski dvori palaces, was extensive. The amount of the
Gornji grad.95
damage was assessed in the then existing currency, the Cro-
Aktivni su bili i djelatnici Instituta za povijest atian dinar (HRD), and was about 54 million for the Bans-
umjetnosti upućujući pismo međunarodnim institu- ki dvori out of total damage of about 70 million HRD for
cijama poput ECOVAST-a, Europskog vijeća za sela i the Upper Town.95
male gradove. Obavijestili su ih o zločinu koji je JNA
The employees of the Institute of Art History were
počinila 7. listopada uništavajući i oštećujući mnogo-
active sending letters to international institutions such
brojne zgrade spomeničke vrijednosti i umjetnine na
as the ECOVAST, European Council for the Village and
Gornjem gradu. Ujedno su poslali i popis sveukupnih
92
 “Gričke oči istine”, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13; Kat-
rata“, Muzeja grada Zagreba, postavljene u Beču 12. - 29. 12. alog izložbe „Zagrebački Grič – još jedna žrtva bezumnog rata“,
1991. Muzeja grada Zagreba postavljene u Beču, 12. - 29. 12. 1991.
93
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 93
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier
umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000454.000. (Do- umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000454.000. (Do-
kumenti su dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju kumenti su dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju
je ustupio navedeni Zavod). je ustupio navedeni Zavod).
94
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 94
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-
kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier
umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000407.000. umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000407.000.
95
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i procje- 95
 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i proc-
na ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Zagre- jena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za-
ba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 1. 1996. greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 01. 1996.
34
ratnih šteta koje su JNA i pobunjeni Srbi u Hrvatskoj Small Town. They informed them about the crime com-
počinili do 30. rujna 1991. godine.96 Međunarodna mitted by the JNA on 7 October that destroyed and dam-
zajednica, politička i kulturna, mogla je u skladu s do- aged numerous buildings of historical value and works of
bivenim informacijama raditi na pokušaju zaustavlja- art in the Upper Town. They also sent the list of the over-
nja rata u Hrvatskoj. all war damage done by the JNA and rebel Serbs in Croatia
until 30 September 1991.96 The international community,
both political and cultural, could, according to the infor-
mation received, work on the attempt of stopping the war
in Croatia.

Dio oštećenja na slici „Harmica“ Vladimira Kirina (MUP RH). / Part of the damage to the painting ”Harmica” by Vladimir Kirin.

96
  HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- 96
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
menti: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: Izvještaj o bom- menti: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: The report on
bardiranju Gornjeg grada s Predsjednikovom palačom u Banskim bombing of the Upper Town with the Presidential Residence
dvorima u Zagrebu poslan faxom 10. 10. Johnu Sellu, arhitektu i in the Banski dvori in Zagreb was sent by fax on 10 October
predsjedniku sekcije za ruralnu arhitekturu ECOVAST-a, 7. (na- to Mr John Sell, architect and president of the section for ru-
vedeni izvještaj objavljen je i u Radovima Instituta za povijest um- ral architecture of ECOVAST. RADOVI Instituta za povijest
jetnosti 17 (1993), br. 1, 122-123.). (Gradivo je dio dokumenta- umjetnosti, 17/1993., 122-123. (Izvješće je dio dokumentacije
cije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Institut.) o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Institut).
35
Na kraju... In the end...

Napad na Banske dvore pomno je bio plani- The attack on the Banski dvori was carefully planned
ran u režiji beogradskog vojnog i političkog vrha s ci- and directed by the Belgrade military and political leader-
ljem likvidacije predsjednika Republike Hrvatske dr. ship with a view to liquidate the President of the Republic
sc. Franje Tuđmana te hrvatskih predstavnika u Pred- of Croatia Franjo Tuđman and the Croatian representatives
sjedništvu i Vladi SFRJ čime bi se izazvao kaos97 i ste- in the SFRY Presidency and the Government. This would
kli uvjeti za uvođenje izvanrednog stanja u Jugoslaviji have caused chaos97 and created conditions for the intro-
kao preduvjeta za nametanje unitarističkog i veliko- duction of a state of emergency in Yugoslavia as a precon-
srpskog državnog koncepta. dition for imposing the unitarian and the Greater Serbian
state concept.
Uz poznate motive i materijalne dokaze prona-
đene nakon zračnog napada lako je uočiti idejne za- Along with familiar motives and material evidence
četnike zločina, ali odgovor na pitanje tko su izvršitelji found after the attack it is easy to spot the conceptual cre-
i dalje ostaje nedorečen. Srbijanski usmeni izvori po- ators of the attack, although the answer to the question on
tvrđuju da je napad pažljivo i u tajnosti pripremljen.98 the executors remains elusive. The Serbian oral sources con-
Odobrili su ga najviši zapovjednici JNA, da bi ga po- firm that the attack was carefully and secretly prepared98. It
tom u tajnosti izvela posebna zrakoplovna skupina po- was approved by the highest JNA commanders, to be then
punjena odabranim oficirima Ratnog vazduhoplovstva secretly performed by the special circle of the Yugoslav Air
i Protuvazdušne obrane (RV i PVO).99 Prema nepro- Force and Air Defence officers.99 According to the unver-
vjerenim izjavama, važnu ulogu u prikupljanju infor- ified statement, an important role in gathering information
macija o dnevnom rasporedu predsjednika Tuđmana i on the President’s Tuđman daily routine and the layout of the
tlocrtu prostorija u Banskim dvorima, a i samoj izved- Banski dvori, as well as the execution of the air raid on the
bi zračnog napada na Banske dvore, imala je skupina Banski dvori, had a group of operatives of the Counterintel-
operativaca Kontraobavještajne službe (KOS) odnosno ligence Service, that is, the Counterintelligence Group of the
Kontraobavještajne grupe (KOG) RV i PVO100, koja je Air Force and Air Defence100, which at the time operated in
u to vrijeme djelovala u Zagrebu i šire po Hrvatskoj.101 Zagreb and elsewhere in Croatia.101 Unfortunately, tragic is
Nažalost, tragično zvuči činjenica da su nesumnjivo the fact that an undoubtedly large responsibility for the air
veliku odgovornost za zračni napad na Banske dvore raid on the Banski dvori had the JNA officers of the Croatian
imali oficiri JNA hrvatske nacionalnosti. To su bili ge- nationality. They were Lieutenant General Zvonko Jurjević,
neral-pukovnik Zvonko Jurjević, tada zapovjednik RV then the Commander of the Air Force and the Air Defence
i PVO i pukovnik B. Š., načelnik štaba 5. korpusa RV and Colonel B. Š., the Chief of Staff of the 5th Corps of the
Air Force and Air Defence from Bihać, that operationally
97
 The staff of the Police Department Zagreb, 20 minutes after
97
 Djelatnici PU Zagreb su 20-ak minuta nakon napada na Ban- the attack on the Banski dvori, arrested citizen V.D. of Serbian
ske dvore uhitili građanina V. D. srpske narodnosti, koji je na nationality, who, in a public place in front of many gathered
javnom mjestu pred više okupljenih građana iznosio tvrdnje people, claimed that “the President of the Republic of Croatia
“da je predsjednik RH pobjegao u Pariz, da je u Samoboru fled to Paris, that 450 members of the Croatian National Guard
poginulo 450 pripadnika Zbora narodne garde, da je pri bom- got killed in Samobor, that 12 people got killed in the Banski
bardiranju Banskih dvora poginulo 12 osoba te da su četnici dvori and that the Chetniks reached Žitnjak in Zagreb. HR –
stigli do Žitnjaka u Zagrebu. HR – HMDCDR – Baza HDD HMDCDR – Baza HDD – Mapa 19 – MUP RH, PU Zagreb,
– Mapa 19 – MUP RH, PU Zagreb, Operativno dežurstvo, Br. Operativno dežurstvo, Br. 511-18-15/1-18858/91., Zagreb,
511-18-15/1-18858/91., Zagreb, 08. 10. 1991. 08. 10. 1991.
98
  Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 98
 Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo
1942-1992. (Beograd: Institut za suvremenu istoriju, 2006), 1942-1992. (Beograd: Institut za suvremenu istoriju, 2006),
313. 313.
99
  Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa: 99
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:
P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02.
2006, 1-22; HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovin- 2006, 1-22; HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovins-
skom ratu prikupljenog iz privatnih izvora, Izjava Radenka Ra- kom ratu prikupljenog iz privatnih izvora, Izjava Radenka Ra-
dojčića djelatnicima MUP-a RH, 15. 03. 1994., 64. dojčića djelatnicima MUP-a RH, 15. 03. 1994., 64.
100
 Više o tomu: Dragan Vukušić, JNA i raspad SFR Jugoslavije 100
 More on the topic: Dragan Vukušić, JNA i raspad SFR Jugo-
(Stara Pazova: Tekomgraf, 2006.), 132-134. slavije (Stara Pazova: Tekomgraf, 2006.), 132-134.
101
 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri- 101
 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri-
kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 64- kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 64-
65. 65.
36
i PVO iz Bihaća koji je operativno i logistički podu- and logistically supported the group102 that carried out the
pirao zrakoplovnu skupinu102 koja je izvela napad.103 attack.103
Bez obzira na izjavu operativca KOS-a koju je Despite the statement of the Counterintelligence
dao hrvatskim tijelima sigurnosti, i dalje ostaje otvo- Service operative given to the Croatian security authori-
reno pitanje na koji je način informacija o radnom ties, it remains unknown how the information on the dai-
rasporedu i kretanju predsjednika Tuđmana došla do ly work schedule and the movement of President Tuđman
izvršitelja ove zločinačke akcije. Ostaje otvorena mo- came to the knowledge of the executors of this criminal
gućnost da je JNA i bez doušnika iz neposrednog action. It seems possible that the JNA even without infor-
okruženja predsjednika RH imala mogućnost prisluš- mants from the immediate environment of the Croatian
kivati telefonske razgovore sudionika sastanka104 te te- President had the ability to eavesdrop the telephone con-
lefonske linije najviših tijela vlasti u Zagrebu.105 versations of the participants of the meeting104 and the tele-
phone lines of the highest authorities in Zagreb. 105
Balističko izvješće Komisije za očevid MUP-a
RH nije bilo dostupno autorima fotomonografi- The ballistics report of the Commission for Investi-
je čime je rekonstrukcija napada bila otežana i done- gation of the Ministry of Interior of the Republic of Croatia
kle zakinuta.106 Sigurno bi na mnoga otvorena pitanja was not available to the authors of this photo-monograph
koja se tiču pokušaja ubojstva prvog hrvatskog pred- which made the reconstruction of the attack more difficult
sjednika kao glavne političke prepreke u ostvarenju and somewhat insufficient.106 Many open questions con-
velikosrpskih planova, odgovore dali i dokumenti iz cerning the attempted murder of the first Croatian Presi-
institucija bivše jugoslavenske države kao što su JNA, dent as a major political obstacle in achieving the Greater
obavještajno-sigurnosnih službi i tadašnjih političkih Serbian plans would be answered by the documents of the
tijela. former Yugoslav state institutions such as the JNA, intelli-
gence and security services and political bodies of that time.
Kako bi izgledala moderna hrvatska povijest
bez jasne vizije i energičnosti Tuđmanova državničkog What would modern Croatian history look like
vodstva koje je ratnih 1990-ih ujedinjavalo narodne without a clear vision and vigour of Tuđman’s statesman-
snage, može se samo nagađati. Ostaje na kraju znako- like leadership that united the popular forces in the wartime
vita poruka predsjednika Republike Hrvatske Franje 1990s can only be speculated. It the end remains the mean-
Tuđmana koju je dao u izjavi za Hrvatsku radiotelevi- ingful message of the President of the Republic of Croatia
ziju uvečer 7. listopada 1991.: „Napavši Banske dvore Franjo Tuđman that he gave in a statement for the Croa-
učinili su i politički zločin, zločin koji će pamtiti po- tian Radio-television in the evening of 7 October, 1991:
koljenja i čovječanstvo. (...) Kao što vidite, nisu uspje- “Attacking the Banski dvori they have committed a political
li, pa sve da su i uspjeli Hrvatska bi živjela i bez mene, crime, a crime that will be remembered by generations and
ali živjet će i sa mnom u oslobađanju od okupatora i u by the humanity (...) As you can see they failed, and even if
izgradnji. Uskrisit ćemo i obnovit ćemo Hrvatsku!“107 they succeeded Croatia would live without me, but it will
live with me as well in the liberation from the occupiers and
in construction. We will resurrect and renew Croatia!”107

102
 Prema dostupnim podacima, general-major Ljubomir Bajić, 102
 According to available data, Major General Ljubomir Bajić,
zapovjednik 5. korpusa RV i PVO imao je značajnu ulogu: the Commander of the 5th Corps of the Air Force and Air
HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- Defence had a significant role: HR - HMDCDR - HDD2 -
kumenti: Stenografske bilješke s 12. sjednice Vrhovnog saveta Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Stenografske bilješke s
odbrane, 23. i 25. 08. 1993., 9. 12. sjednice Vrhovnog saveta odbrane, 23. i 25. 08. 1993., 9.
103
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa: 103
 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:
P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02.
2006, 1-22. 2006, 1-22.
104
 Davor Ivanković, Zoran Ogorlić, Zdravko Milinović: Osigu- 104
 Davor Ivanković, Zoran Ogorlić, Zdravko Milinović: Osigu-
rao sam 136 transfera oružja i nisam izgubio ni metak, Večernji rao sam 136 transfera oružja i nisam izgubio ni metak, Večernji
list, (Zagreb), online izdanje, 31. 12. 2013., pristup ostvaren list, (Zagreb), online izdanje, 31. 12. 2013., pristup ostvaren
25. 6. 2016., http://www.vecernji.hr/hrvatska/osigurao-sam- 25. 6. 2016., http://www.vecernji.hr/hrvatska/osigurao-sam-
136-transfera-oruzja-i-nisam-izgubio-ni-metak-912653 136-transfera-oruzja-i-nisam-izgubio-ni-metak-912653
105
 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri- 105
 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri-
kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 110. kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 110
106
 Umjesto toga, korišteno je izvješće i izjave Petra Ferenčića, pri- 106
 Instead, the report and statement by Petar Ferenčić, associate
druženog člana Komisije za očevid. member of the Commission for investigation, were used.
107
 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312. 107
 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312.
37
Spomen-ploča na zgradi Vlade RH podsjeća na 7. listopada 1991., dan kada su The memorial plaque on the building of the Government of the Republic of Croatia
Banski dvori bombardirani. (HMDCDR, 2016.) recalls the 7 of October 1991, the day when the Banski dvori was bombed.
(HMDCDR, 2016.)

38
Zabilježen je trenutak napada na Gornji grad. (Hrvoje Knez, Muzej grada Zagreba) / The moment of the attack on the Upper Town.

Fotografija kojom je iz Laginjine ulice zabilježen napad na Gornji grad. (Stanislav Šolc) / The photo that recorded the attack on the Upper Town from the Laginja Street.
39
Pogled s tornja crkve sv. Marka na Banske dvore. (MUP RH) / The view from the St. Mark’s church tower on the Banski dvori.

40

Pogled s tornja crkve sv. Marka prema oštećenim prostorima u Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The view from the St. Mark’s church tower towards the damaged areas in the
Tituš Brezovački Street.
Kut dvorišta gdje je eksplodirala bomba. (MUP RH) / The corner of the courtyard where the bomb exploded.

41

Od siline eksplozije letjeli su i crjepovi i granje i žbuka i okviri prozora i oluci… (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / The blast sent the tiles and branches and plaster and
window frames and gutters flying in all directions...
Hodnik na strani zgrade suprotno od udara bombe. (Luka Mjeda) / The corridor on the side of the building opposite the bomb attack.

42

Pogled iz kuta dvorišta gdje je eksplodirala bomba. (Luka Mjeda) / The view from the corner of the courtyard where the bomb exploded.
Pogled iz Svečane dvorane – istraga o neprijateljskom napadu je u tijeku. (Luka Mjeda) / The view from the Ceremonial Hall - investigation of the attack is in progress. 43
44 Potraga za ostacima bombe. (Luka Mjeda) / The search for the remains of the bomb.
U potrazi za dokazima o napadu. (MUP RH) / In search of the evidence of the attack.

Reljefni zemljovid Jugoslavije – posljedice napada zrakoplova JNA, simbolički gledano i za „Raspad Jugoslavije“ u Banskim dvorima. (Luka Mjeda) / “The disintegration
istoimenu državu. (Luka Mjeda) / The contour map of Yugoslavia – the consequences of the of Yugoslavia” in the Banski dvori.
JNA aircraft attack, and symbolically speaking, for the namesake state.
45
Kaos nakon eksplozije u dvorištu Banskih dvora. (Stanko Szabo) / Chaos after the explosion in the courtyard of the Banski dvori.

46

Eksplozijom bombe srušen je dio terase. (Stanko Szabo) / The bomb explosion destroyed a part of the terrace.
Blindirani Predsjednikov automobil i vidljiva oštećenja na zidu. (Luka Mjeda) / The President‘s
armoured car and visible damage to the wall.

Ulazni kolni prilaz s Predsjednikovim automobilom. (MUP RH) /


Entrance driveway with the President‘s car.

Velika oštećenja u prizemlju. (MUP RH) / Extensive damage in the ground floor.

Oštećenje stropne konstrukcije u prizemlju Banskih dvora. (Luka


Mjeda) / Damage to the ceiling structure in the ground floor of the
Banski dvori. 47
48 Krovište je pretrpjelo veliku štetu. (MUP RH) / The roof suffered major damage
Pogled na kolni ulaz, dijagonalno od mjesta eksplozije bombe. (MUP RH) / The view of the driveway, diagonally across from the explosion site.

Krovište prema unutarnjem južnom dvorištu. (MUP RH) / The roof towards the inner southern Unutrašnjost uništenog potkrovlja u Banskim dvorima. (Luka Mjeda) /
courtyard. The interior of the destroyed attic in the Banski dvori.
49
Uobičajeno jesensko vrijeme pojačava dojam težine situacije. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / Typical autumn weather reinforces the impression of the severity of the
situation.

50

Izbijena ulazna vrata Banskih dvora, na mjestu izvođenja “Velike smjene straže” Predsjedničke garde koja je i toga dana u podne uredno izvršena. (Luka Mjeda) / The knocked
front door of the Banski dvori, on the location of the „Great changing of the Presidential Guard“, which was also carried out on that day at noon.
Oštećena krovišta na oba kompleksa zgrada u Banskim dvorima. (MUP RH) / Damaged roofs on both building complexes in the Banski dvori.

51

Zaštita objekta od eventualnih vremenskih nepogoda započela je dan nakon napada. (Luka Mjeda) / Protecting the buildings from possible bad weather began the day after
the attack.
Svečana dvorana u kojoj su hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, Ante Marković, Stjepan Mesić i ostali uzvanici objedovali svega desetak minuta prije napada neprijateljskih
zrakoplova JNA. (Stanko Szabo) / The Ceremonial Hall in which the Croatian President Franjo Tuđman, Ante Marković, Stjepan Mesić and other dignitaries dined just ten minutes
before the JNA enemy aircraft attack JNA.

52

Udarni val eksplozije bombe došao je iz smjera prozora. (Luka Mjeda) / The shock wave of the bomb explosion came from the direction of the window.
Prozori prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The windows to the Matoš Street.

53

Razbijeni prozori prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The broken windows to the Matoš Street.
Krhotine stakla i drvenih okvira prozora sigurno bi teško ozlijedile ili ubile svakoga tko bi se zatekao u Svečanoj dvorani. (Stanko Szabo) / The shards of glass and wooden
window frames would have certainly seriously injured or killed anyone who would have happened to be in the Ceremonial Hall.

54

Udarni val bombe razbacao je namještaj i uništio prozore prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The shock wave of the bomb scattered furniture and destroyed the windows to the
Matoš Street.
Dvorišna strana Svečane dvorane. (MUP RH) / The courtyard side of the Ceremonial Hall

55

Pogled prema dvorištu i epicentru eksplozije. (MUP RH) / The view towards the courtyard and the epicentre of the explosion.
56 Mnoštvo poderotina zadobila je i vrijedna slika s kraja 19. st. „Portret Jurja Draškovića“, autora Imre Vizkeletyja. (MUP RH) / A valuable painting from the late 19th century
“Portrait of Juraj Drašković“” by Imre Vizkelety suffered a multitude of tears.
Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial Hall. 57
Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) /
Destroyed valuable interior in the Ceremonial Hall.

Uništena vaza u Svečanoj dvorani. (Luka Mjeda) /


Destroyed vase in the Conference Hall.

Uništena keramika unutar vitrine. (Luka Mjeda) /


58
Destroyed ceramics inside the showcase.
Predsjednikov radni stol. (Stanko Szabo) / The President‘s desk.

59

Pogled prema uništenom hodniku ispred Kabineta i prema dvorištu. (Stanko Szabo) / The view towards the ruined hallway outside the Cabinet and towards the courtyard.
Krhotine stakla s lustera i prašina sa zidova. (Stanko Szabo) / Shards of glass from the chandeliers and dust from the walls.

60

Pogled prema uredu Bušić – Pancirov. (Stanko Szabo) / The view towards the Bušić - Pancirov office.
Predsjednikov kabinet ostao je gotovo netaknut. Predsjednik Tuđman, Ante Marković i Stjepan Mesić sjedili su uz prozore na svijetloj garnituri. (Stanko Szabo) / The President‘s
cabinet remained almost intact. President Tuđman, Ante Marković and Stjepan Mesić were sitting along the windows on the light sofa.

61

Simbolika: neoštećena slika grba Predsjednika RH. (Stanko Szabo) / Symbolism: undamaged image of the coat of arms of the President of the Republic of Croatia.
62 Pogled iz hodnika prema Kabinetu. (MUP RH) / The view from the hall towards the Cabinet.
Udarni val eksplozije pomaknuo je teški sef iz ležišta. (Luka Mjeda) / The shock wave of the explosion shifted the heavy safe from the frame.

63

Prostor ispred Kabineta. (Stanko Szabo) / The area in front of the Cabinet.
64 Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. Lusteri nisu izdržali tlačni udar bombe. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council. The
chandeliers did not withstand the pressure shock of the bomb.
Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council. 65
Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council.

66

Prozori dvorane za sjednice Vrhovnog državnog vijeća gledaju na istok prema Trgu sv. Marka. (Stanko Szabo) / The windows of the Supreme State Council hall face east toward
the St. Mark‘s Square.
Vidljiv je paravan iza kojeg su poslije ručka sjele i nastavile raditi Zdravka Bušić i Ljiljana Pancirov. (Stanko Szabo) / The screen behind which Zdravka Bušić and Ljiljana Pancirov
sat down after lunch and continued to work is visible.

67

Ured Zdravke Bušić i Ljiljane Pancirov, vide se vrata prema Kabinetu predsjednika Tuđmana. (Stanko Szabo) / Zdravka Bušić and Ljiljana Pancirov‘s office, the door to the Cabinet
of President Tuđman is visible.
Vrata i prozori iščupani su iz svojih okvira u salonu ispred Svečane dvorane. (Stanko Szabo) / Doors and windows torn from their frames in the salon in front of the Ceremonial
Hall.

68

Klavir, slike, namještaj i prozori nakon udara bombe. (Stanko Szabo) / Piano, paintings, furniture and windows after the bomb attack.
Pogled iz salona na stablo trešnje. (Luka Mjeda) / The view from the salon on the cherry tree.

69

U Crvenom salonu prozori prema Freudenreichovoj ulici su popucali. (MUP RH) / The Red Salon windows to the Freudenreich Street got cracked.
70 Plavi salon, jedan od prolaznih salona koji se protežu od Svečane dvorane na zapadu do ureda Bušić – Pancirov na istoku. (MUP RH) / The Blue Salon, one of the pass-through
salons that stretch from the Ceremonial Hall on the west to the Bušić - Pancirov office on the east.
Luster nije izdržao udar. (Luka Mjeda) / The chandelier did not survive the attack. 71
72 U Zelenom salonu vrata su bila izbijena. (MUP RH) / The Green Salon door was knocked down.
Luster iz Zlatnog salona. (Luka Mjeda) / The chandelier from the Golden Salon. 73
U Zlatnom salonu. (Stanko Szabo) / In the Golden Salon.

74

Manja šteta nastala je i u Crnom salonu. (MUP RH) / Minor damage in the Red Salon.
Manja šteta u salonu s klavirom s orijentalnim ukrasima. (MUP RH) / Minor damage in the salon with the piano with oriental decorations. 75
76 Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.
77

Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.
Prostor na drugom katu okrenut prema dvorištu, oštećena su bila vrata, a vidi se i veliko oštećenje krovišta. (MUP RH) / The space on the second floor facing the courtyard, the
door was damaged, and major damage to the roof can also be seen.

78

Spavaća soba na drugom katu, Banska soba: oštećenje stropa. (MUP RH) / The bedroom on the second floor, the Ban‘s room: damage to the ceiling.
Uništena vrata na svečanom ulazu u istočnom dijelu Banskih dvora kraj kojeg je bio parkiran Predsjednikov automobil. (MUP RH) / The destroyed door at the ceremonial 79
entrance to the eastern part of the Banski dvori, next to which the President’s car was parked.
80 Svečano stubište u istočnom dijelu zgrade posuto žbukom otpalom sa zidova i okvirima prozora. (MUP RH) / The ceremonial staircase in the eastern part of the building sprayed
with plaster fallen from the walls and window frames.
Pogled prema prvom katu sa svečanog stubišta. (MUP RH) / The view towards the first floor from the ceremonial staircase.

81

Svečano stubište: prostor gdje su uništene i umjetničke slike. (Luka Mjeda) / The ceremonial staircase: the space where paintings got destroyed.
Zapadni dio Banskih dvora: nekadašnji Ulaz Trešnja. (Stanko Szabo) / The western part of the Banski dvori: former Cherry Entrance.

82

Pogled prema prizemlju Ulaza Trešnja. (Stanko Szabo) / The view towards the ground floor of the Cherry Entrance.
Luster iz dvorane za tiskovne konferencije u prizemlju. (MUP RH) / The chandelier from the press conferences hall on the ground floor.

83

Luster na glavnom ulazu. (Luka Mjeda) / The chandelier in the main entrance. Još jedan luster na podu. (MUP RH) / Another chandelier on the floor.
84 „Portret bana Ignjata Gyulaya“, zaslužnog za nastanak Banskih dvora. Slika je ukrašavala prostor ispred Kabineta Predsjednika RH. Autor: Johann Peter Kraft, 1830./31. (MUP
RH) / “Portrait of Ban Ignjat Gyulay”, responsible for creating the Banski dvori. The painting decorated the area in front of the Cabinet of the President of the Republic of Croatia.
Author: Johann Peter Kraft, 1830./31.
Detalj: oštećenje na portretu bana Gyulaya. (MUP RH) / Detail: damage to the portrait of Ban Gyulay.
„Portret Jurja Draškovića“, autora Imre Vizkeletyja. Slika je nastala 1894. godine. Tijekom napada oštećena je u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / “Portrait of Juraj Drašković” by Imre 85
Vizkelety. The painting was created in 1894. During the attack it was damaged in the Ceremonial Hall.
Slike na završetku svečanog stubišta na prvom katu. Desno je slika „Husarski tabor“, nepoznatog autora iz druge polovice 18. st. (Stanko Szabo) / The paintings at the end of the
grand staircase on the first floor. On the right is the painting ”Hussar Camp“ by the unknown author from the second half of the 18th century.

86

Druga slika je „Utvrđeni gradovi sa štafažama“, druga polovica 18. st. (MUP RH) / The second painting is “The fortified cities with staffage”, the second half of the 18th century.
Slika „Veprovi“, autora Friedricha Gauermana iz sredine 19. st. (MUP RH) / “Wild boars” by Friedrich Gauerman from the mid-19th century. 87
„Tigrica“ je slika manje poznatog bečkog slikara Prema, iz druge polovice 19. st. (MUP RH) / “Tigress” is a painting of a little-known Viennese painter Prem, from the second half
of the 19th century.

88

Slika Vladimira Kirina „Harmica“, restaurirana 2014. godine. (MUP RH) / Painting by Vladimir Kirin “Harmica”, restored in 2014.
„Hrvatski narodni preporod“ Vlahe Bukovca iz 1896., s velikim oštećenjima nakon bombardiranja. (MUP RH) / “Croatian National Revival” by Vlaho Bukovac from 1896, with
major damage after the bombing.

89

Detalji: „Hrvatski narodni preporod“. (MUP RH) / Details: ”Croatian National Revival“.
Snažan pritisak nastao od eksplozija bombe izbijao je dovratnike s vratima. (MUP RH) Stubište koje spaja kuhinju s gornjim etažama. (MUP RH) / The staircase that
/ Strong pressure created by the bomb explosion knocked out the doorposts and the connects the kitchen to the upper floors.
doors.

90

Hodnik na drugom katu prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The hallway on Hodnik na drugom katu uz dvorište. (Luka Mjeda) / The hallway on the second floor
the second floor facing theTituš Brezovački Street. adjacent to the courtyard.
91

Hodnici u dijelu nekadašnje Rauchove palače, odnosno zgrade Banskih dvora na Trgu sv. Marka 2. (MUP RH) / The hallways of the former Rauch Palace, that is, the Banski dvori
building on 2 St. Mark’s Square.
92 Hodnik na prvom katu uz dvorište. (MUP RH) / The hallway on the first floor adjacent to the courtyard.
Velika je sreća da se nitko nije zatekao na hodniku u vrijeme napada. (MUP RH) / It was sheer luck that no one was in the hallway at the time of the attack. 93
Pogled iz hodnika nasuprot mjestu eksplozije bombe. (Luka Mjeda) / The view from the hallway opposite the explosion site.

94

„Krš i lom“ u hodniku. (MUP RH) / “Havoc” in the hallway.


Izbijeni prozor i dijelovi zida u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / The kicked Oštećenja stropa, zidova i prozora. (MUP RH) / Damage to the ceiling, walls and
window and wall fragments in the utility rooms. windows.

95

Od siline udara izbijeni su dijelovi zida. (MUP RH) / Due to the impact knocked out Ogoljeni zidovi u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / Bare walls in the utility rooms.
parts of the wall.
Kuhinja koja se nalazila u prizemlju gleda na dvorište u kojem je eksplodirala bomba. (Stanko Szabo) / The kitchen located on the ground floor overlooking the courtyard where
the bomb exploded.

96

Tlak bombe otvorio je kuhinjske elemente i prozore te uništio strop u pomoćnim Kroz vrata kuhinje vidi se dvorište. (MUP RH) / The courtyard seen through the
prostorijama. (MUP RH) / The bomb pressure opened the kitchen cabinets and kitchen door.
windows and destroyed the ceiling in the utility rooms.
Predsjednik Franjo Tuđman održao je konferenciju za tisak u podne tog 7. 10. upravo za ovom govornicom.
(Stanko Szabo) / President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman held a press conference at noon that 7 of
October 1991 precisely at this speaker‘s stand.

97

Dvorana za tiskovne konferencije nalazi se u prizemlju Banskih dvora. Vide se vrata prema dvorištu. (MUP
RH) / Press conference hall is located on the ground floor of the Banski dvori. The door to the courtyard is
visible.
Ulica Tituša Brezovačkog…
Tituš Brezovački Street…

98

Pogled iz zraka na objekte na Gornjem gradu u Ulici Tituša Brezovačkog. Neprijateljska bomba Mk-82 namijenjena Banskim dvorima promašila je cilj te je eksplodirala iznad
kuće na br. 6 (graniči s dvorištem na br. 4). Materijalna je šteta bila velika. (MUP RH) / Aerial view of buildings in the Upper Town in the Tituš Brezovački Street. The enemy bomb
Mk-82 intended for the Banski dvori missed the target and exploded above the house at no. 6 (bordering the courtyard at no. 4). Material damage was significant.
U Ulici Tituša Brezovačkog 2 - 4… In the 2-4 Tituš Brezovački Street…

U Ulici Tituša Brezovačkog 2 i 4 uništeni su privatni stambeni objekti i vozila. In 2-4 Tituš Brezovački Street the private residential buildings and vehicles were
Procijenjena je 2., 3. i 4. kategorija štete, odnosno laka oštećenja bez oštećenja destroyed. The damage was estimated as of the 2nd, 3rd and 4th categories, that
nosive konstrukcije te lakša i teška oštećenja nosive konstrukcije. is, minor damage without damaging the load-bearing structure and minor and
severe damage to the load-bearing structure.

99

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.


100 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
101

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.


102 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
103

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.


104 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 105
106

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.


Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 107
108 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
U Ulici Tituša Brezovačkog 6 - 8… In the 6-8 Tituš Brezovački Street…

… pogođeni su stambeni i poslovni objekti te vozila, a s obzirom na to da je ... the residential and commercial buildings and vehicles were hit, and given the
bomba eksplodirala iznad dvorišnog zida na br. 6, šteta je bila velika, 4. kategorije. fact that the bomb exploded above the courtyard wall at no. 6, the damage was
significant, the 4th category damage.

109

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 6-8 Tituš Brezovački Street.

110

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


111

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


U dvorištu je svoje vozilo parkirao i tadašnji Predsjednikov savjetnik Mario Nobilo te je prilikom udara bombe njegov automobil (Mitsubishi, svijetle boje) teško oštećen (MUP
RH) / The former advisor to the President Mario Nobilo parked his vehicle in the courtyard, which was severely damaged in the explosion (light coloured Mitsubishi).

112

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


113

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


114

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street. 115
116 Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.
117

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.


Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.

118
U Ulici Tituša Brezovačkog 10 i 12… In the 10-12 Tituš Brezovački Street…

... nalazili su se privatni stambeni prostori. Zbog lakših oštećenja nosive konstruk- ... there were private residential spaces. Due to the minor damage to load-bearing
cije dobili su 3. kategoriju štete. structures, the damage was estimated as the 3rd category damage.

119
120 Ulica Tituša Brezovačkog 10. (MUP RH) / 10 Tituš Brezovački Street.
121

Ulica Tituša Brezovačkog 10. (MUP RH) / 10 Tituš Brezovački Street.


122 Ulica Tituša Brezovačkog 10. (MUP RH) / 10 Tituš Brezovački Street.
Ulica Tituša Brezovačkog 10. (MUP RH) / 10 Tituš Brezovački Street. 123
124 Ulica Tituša Brezovačkog 10. (MUP RH) / 10 Tituš Brezovački Street.
Ulica Tituša Brezovačkog 12. (MUP RH) / 12 Tituš Brezovački Street. 125
126

Ulica Tituša Brezovačkog 12. (MUP RH) / 12 Tituš Brezovački Street.


127

Ulica Tituša Brezovačkog 12. (MUP RH) / 12 Tituš Brezovački Street.


Visoka ulica Visoka Street

Dio zelenog pojasa na Tuškancu te privatni objekti i objekti od državnog značaja, A part of the green area in Tuškanac and the private buildings and objects of
poput Ministarstva vanjskih poslova RH (u Visokoj 22), nastradali su pod udarom national importance, such as the Ministry of Foreign Affairs (at 22 Visoka Street),
ispaljenih raketa iz MIG-ova 21 JNA. were damaged by the rockets fired from the JNA MiG-21.

128

Visoka ulica 14 - 16. (MUP RH) / 14-16 Visoka Street.


129

Visoka ulica 14 - 16. (MUP RH) / 14-16 Visoka Street.


130

Visoka ulica 14 - 16. (MUP RH) / 14-16 Visoka Street.


131

Visoka ulica 18. (MUP RH) / 18 Visoka Street.


132 Visoka ulica 18. (MUP RH) / 18 Visoka Street.
133

Visoka ulica 18. (MUP RH) / 18 Visoka Street.


Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street.

134

Visoka 20. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 20 Visoka Street.


135

Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street.


136

Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street.


Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street. 137
138 Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street.
Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street. 139
140 Visoka 20. (MUP RH) / 20 Visoka Street.
Visoka 22. (MUP RH) / 22 Visoka Street. 141
Visoka 22. (MUP RH) / 22 Visoka Street.

142
Visoka 22. (MUP RH) / 22 Visoka Street.

143
Klub „Saloon“ na Tuškancu. (MUP RH) / “Saloon” Club in Tuškanac.
144
Ispred kluba „Saloon“ na Tuškancu. (MUP RH) / In font of the “Saloon” Club in Tuškanac.
145
Na Dubravkinu putu. (MUP RH) / Dubravkin put.

146

Pogled na restoran „Dubravkin put“. (Darko Strosser, Hrvatski povijesni muzej) / View to the “Dubravkin put” restaurant.
147

Tragom eksplozije bombe Mk-82 u okolici restorana „Dubravkin put“. (MUP RH) / Following the Mk-82 bomb explosion nearby the “Dubravkin put” restaurant.
148

Tragom eksplozije bombe Mk-82 u okolici restorana „Dubravkin put“. (MUP RH) / Following the Mk-82 bomb explosion nearby the “Dubravkin put” restaurant.
149

Na terasi restorana „Dubravkin put“ od pogotka krhotinama bombe smrtno je stradao Marko Mihić. (MUP RH) / Hit by the bomb fragments, Marko Mihić died on the terrace of
the “Dubravkin put” restaurant.
Na zagrebačkom Gornjem gradu… The Zagreb Upper Town…

Demetrova ulica. (MUP RH) / Demeter Street.

150

Mletačka ulica. (MUP RH) / Mletačka Street.


Mletačka ulica. (MUP RH) / Mletačka Street. 151
152 Mesnička ulica. (MUP RH) / Mesnička Street.
Palača Jelačić u Demetrovoj ulici. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / Jelačić Palace in the Demeter Street.

153

Na uglu Mesničke i Matoševe ulice. (MUP RH) / The corner of the Mesnička and Matoš Streets.
Crkva sv. Marka. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / St. Mark’s Church.

Manja oštećenja na crkvi. (MUP RH) / Minor damage to the church.


154
Vitraj iz crkve sv. Marka. (MUP RH) / Stained glass windows of the St. Mark’s Church. 155
156 Crkva sv. Marka s djelomično oštećenim krovištem i zastava suverene i samostalne Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. (Luka Mjeda) / The St. Mark‘s Church brand with the
partially damaged roof and the flag of the sovereign and independent Republic of Croatia, 8 October 1991.
PRILOG 1 ANNEX 1

A. Sjećanja sudionika i A. Memories of the participants


svjedoka događanja and witnesses of the events
7. listopada 1991. godine108 of 7 October 1991108

Tomislav Mrđa, civilni kontrolor leta na Tomislav Mrđa, a civilian air traffic controller
aerodromu Željava – Bihać at the Željava - Bihać airport 1991

Rođen sam u Bihaću 1964. godine. Nakon za- I was born in Bihać in 1964. After finishing high
vršene srednje škole u Bihaću, otišao sam na „višu“ school in Bihać, I went to college in Belgrade to do the
u Beograd, na smjer kontrola letenja. Po završetku te course of air traffic control. After completion, I returned to
škole vratio sam se na bihaćki aerodrom raditi kao ci- Bihać airport to work as a civilian air traffic controller. In
vilni kontrolor letenja. U Bihaću je, osim nas civilnih Bihać, beside civilian controllers there were military con-
kontrolora, bilo i vojnih kontrolora. Najčešće su to trollers as well. They were mainly unsuccessful pilots who
bili neuspjeli piloti koji su kasnije postali kontrolori. later became controllers. So a mixed team of people worked
Tako da je na bihaćkom aerodromu radila mješovita at the Bihać airport. In any case, there were more civilian
ekipa. U svakom slučaju, bilo je više civilnih nego voj- than military controllers (only two). The heads were from
nih kontrolora (svega dvojica). Šefovi su bili iz vojnog the military sector. Civilian controllers were under the ju-
sektora. Civilni kontrolori su bili pod nadležnošću Sa- risdiction of the Federal Air Traffic Control Authority that
vezne uprave za kontrolu letenja koja je odgovarala Sa- corresponded to the Federal Executive Council. The only
veznom izvršnom vijeću. Civilni kontrolori su jedinu link the civilian controllers had with the army of that time
vezu s tadašnjom vojskom imali kao pružatelji usluga was as service providers at the military airport, in simple
na vojnom aerodromu, najjednostavnije rečeno. Ni- terms. We weren’t even on their payroll. We were paid ex-
smo niti bili na njihovom platnom popisu. Plaćala nas clusively by the former state.
je isključivo tadašnja država.
I started working in Bihać in February 1988 until
Ja sam počeo raditi u Bihaću u veljači 1988. pa almost the end of December 1991. But it is written in my
do skoro kraja prosinca 1991. godine. S tim da u mo- employment book that I worked until 19 January 1992,
joj radnoj knjižici stoji da sam radio do 19. siječnja because we, my family and I, staged it like that. To be pre-
1992., jer smo to, moja obitelj i ja, tako izveli. Nai- cise, first they sent me, a female colleague and two other
me, prvo su poslali mene, kolegicu i još dvojicu kole- Croatian colleagues on a forced vacation. We were then lat-
ga Hrvata na prinudni godišnji odmor. Onda su nas er returned under the pretext that we could not work at the
poslije vratili pod izlikom da ne možemo raditi na bi- Bihać airport and that we would work in Udbina. There
haćkom aerodromu, nego da ćemo raditi na Udbini. were already rumours that Dragan Vasiljković (“Captain
Tada se već pričalo da je Dragan Vasiljković („kapetan Dragan’”) was there with his Chetnik units and it was crys-
Dragan“) tamo sa svojim četničkim jedinicama i meni tal clear to me that if I went there I would not get away
je bilo kristalno jasno, ako tamo odem, da živu glavu alive, as well as my female Croatian colleague. (...) I had to
neću izvući, kao ni moja kolegica Hrvatica. (...) Na ta- get away from Bihać. It was in November 1991. We were
kvom godišnjem smo bili do, recimo, negdje sredine on forced vacation until, let’s say, mid or late December
ili pretkraj prosinca i onda su rekli: „Može povratak, and then they said: “You can come back, but you will go to

108
 Sjećanja su podložna sugestijama, emocijama i vlastitim pro- 108
 Memories are susceptible to suggestions, emotions and their
jekcijama o proživljenom događaju tako da i ovdje navedena own projections of the experienced event so the memories list-
sjećanja nisu u tom smislu iznimka. To naravno ne umanjuje ed here are no exception in this respect. This of course does
njihov doprinos i značaj u pokušaju rekonstrukcije povijesnog not diminish their contribution and importance in trying to
događaja. Sjećanja svjedoka složena su tako da prate slijed do- reconstruct a historical event. The memories of witnesses are
gađanja 7. listopada 1991., a korišteni su uglavnom oni dijelo- listed to follow the sequence of events on 7 October 1991,
vi razgovora koji se odnose na napad na Banske dvore. Dužno- and mainly those parts of the interviews relating to the attack
sti koje su navedene uz njihova imena odnose se na razdoblje on Banski dvori were used, and the functions listed with their
spomenutog napada. Svim se sugovornicima zahvaljujemo na names relate to the period of the mentioned attack. We thank
suradnji i želji da zajedničkim snagama osvijetlimo jedan mali to all the interviewees for their cooperation and desire to joint-
dio nedavne hrvatske povijesti. ly illuminate a small part of the recent Croatian history.
157
ali ići ćete na Udbinu. Ovdje više ne možete raditi.“ Udbina. You can no longer work here.” And then I decided
Morao sam pobjeći iz Bihaća. To je bilo u studenom definitely not to stay there and I went to Zagreb overnight.
1991. godine. Preko noći sam otišao u Zagreb. Priču The story that we told them (my parents and I), to protect
koju smo im ispričali (roditelji i ja), da zaštitim obitelj the family and friends who remained in Bihać, was that I
i prijatelje koji su ostali u Bihaću, jest da sam pobje- ran away to Italy to my friend’s who actually lives in Italy.
gao u Italiju kod svoje prijateljice koja zaista živi u Ita- I was sort of floating in an empty space, until my moth-
liji. Ja sam se vodio u nekom praznom prostoru, dok er gathered courage and called my by then former job and
se moja majka nije okuražila, nazvala na moj tada već asked for my employment record book. She got it dated on
bivši posao i tražila moju radnu knjižicu. Dobila ju je 18 or 19 January, and I was working by then in the Croa-
zaključenu s 18. ili 19. siječnjem 1992., a ja sam tad tian Air Force in Zagreb.
već uvelike radio u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu
As for national structure among the civilian con-
u Zagrebu.
trollers in Bihać I think it was mixed. There were three of
Što se tiče nacionalne strukture među civilnim us Croats. One colleague was from a mixed marriage (his
kontrolorima u Bihaću, mislim da je bila mješovita. father was Croatian and his mother Serbian). If I’m not
Od Hrvata nas je bilo troje. Jedan je kolega bio iz mi- mistaken there were two Bosniaks and maybe three, four
ješanog braka (otac Hrvat i majka Srpkinja). Bila su, or five Serbs, not more. The military part was interesting.
ako se ne varam, dvojica Bošnjaka i možda tri, četiri The head of control was Croatian, as well as our boss. Both
Srbina ili pet, ne više. Vojni je dio bio zanimljiv. Na- stayed until the end and I do not know what happened
čelnik kontrole je bio Hrvat, kao i naš šef. Oba su with them afterwards.
ostala do kraja i ne znam što je s njima bilo dalje.
That day, 7 October, my colleague and I worked in
Taj smo dan, 7. listopada, kolegica i ja radili na the tower and it was for us a day like any other, except for
tornju i to je po nama bio dan kao i svaki drugi, osim bad weather, nothing special was happening. At a certain
lošeg vremena, ništa posebno se nije dešavalo. U odre- point we heard the engine start on the aircraft on standby, it
đenom smo trenutku začuli paljenje motora na dežur- can’t be avoided because all exhaust pipes and engines face
noj pari, to se ne može ne čuti jer su svi ispušnici i mo- the hill so that sound spreads. To explain, the aircraft on
tori okrenuti prema brdu pa se taj zvuk razlijeva. Da standby are actually three armed aircraft ready to take off at
objasnim, dežurna para su zapravo tri naoružana zra- any time, but only two take off on a mission. Basically they
koplova spremna za polijetanje u bilo kojem trenutku, were parked and in full battle gear, right below the tower
ali samo dva polijeću na zadatak. Načelno su bila par- on a platform called a triangle. In peacetime they served to
kirana i pod punom ratnom opremom, točno ispod intercept unidentified civilian or military aircraft to enter
tornja na stajanci koja se zvala triangl. U mirnodopsko the airspace of the former Yugoslavia. If it happened that
vrijeme služili su za presretanje neidentificiranih civil- some civilian aircraft, due to technical problems in com-
nih ili vojnih zrakoplova koji bi ušli u tadašnji prostor munication, entered the SFRY airspace without radio com-
Jugoslavije. Kada bi se dogodilo da neki civilni zrako- munication, it would be reported to the military authori-
plov zbog tehničkih problema u komunikaciji uđe u ties, as it was required by law. In such case, it would become
zračni prostor SFRJ bez radioveze, to se prijavljivalo an unidentified object and aircraft from Bihać, Batajnica
vojnim vlastima, jer je tako bilo po zakonu. U tom or Priština would take off, and intercept the aircraft to see
slučaju to je postao neidentificirani objekt i zrakoplovi what was happening. This was the reason why these planes
iz Bihaća, Batajnice ili Prištine bi poletjeli, presreli bi on the triangle were always in full battle armament.
taj zrakoplov da vide o čemu se radi. To je razlog zašto
After we heard the noise, my colleague and I de-
su ti zrakoplovi na trianglu u sastavu dežurne pare uvi-
tected through the mist, through the clouds, because the
jek bili u punoj ratnoj spremi.
weather was very bad, that something was really happening
Nakon što smo začuli buku, kolegica i ja smo down there and that the aircraft engines were on. We didn’t
razaznali kroz maglicu, kroz te oblake, jer je vrijeme understand any of it. We didn’t know where they would
bilo jako loše, da se stvarno nešto dolje događa i da su go or if they were really about to take off or it was engine
motori zrakoplova upaljeni. Ništa nam nije bilo jasno. test. These were not good flying conditions, the lower cloud
Nismo znali kuda će i hoće li stvarno poletjeti ili je to base was low. In Bihać we never flew in such conditions,
samo ispitivanje motora. Nisu bili uvjeti za let, donja because we didn’t have some superb radars that could deal
baza oblaka bila je nisko. Nikad se u Bihaću po takvim with such circumstances. We only had one precise radar,
158
uvjetima nije letjelo, jer mi nismo imali neke vrhun- GCA5, for landing in some not-so-bad weather, but when
ske radare koji bi to sve skupa popratili. Imali smo it was cloudy, we just didn’t fly. On such a day, every flight
samo precizni radar, GCA5, za slijetanje u nekim ne would be cancelled. This was simply like that. After all, we
tako lošim vremenskim uvjetima, ali kad je bilo oblač- were expecting for someone to come up to the tower. Ev-
no, jednostavno se nije letjelo. Taj bi dan svako letenje ery time when these aircraft on standby would take off,
bilo otkazano. To je jednostavno bilo tako. Uostalom, one of the pilots would always come up as a flight man-
očekivali smo da se netko pojavi kod nas u tornju. ager to oversee and supervise the whole situation and the
Svaki put kad bi ti zrakoplovi s dežurne pare poletjeli, very act of landing. Such were the rules. However, no one
uvijek bi došao jedan od pilota gore kao rukovoditelj appeared. The aircraft took off and they were two MiG-
letenja da nadgleda i nadzire cijelu situaciju kao i sam 21 bis. They didn’t even report the frequency to us. We
čin slijetanja. Takva su bila pravila. Međutim, nitko se didn’t call after them, because when these aircraft were fly-
nije pojavio. Zrakoplovi su poletjeli i to dva MiG-a 21 ing, then they would be deployed. In general, the moment
bis. Nama se uopće nisu javili na frekvenciju. Pozivali when pilots go running towards the aircraft, they are al-
ih nismo, jer kada ti zrakoplovi lete, tada su oni dva u ready deployed. And they are deployed the entire time until
crvenom. U principu, onog momenta kad piloti krenu landing. We have no communication with them until land-
trčati prema zrakoplovima već su u crvenom. I cijelo su ing when they would contact us for the first time. The pi-
vrijeme u crvenom dok ne slete. Mi nemamo komu- lots receive direct orders from their operations centre, when
nikaciju s njima sve do slijetanja kad bi nam se javili and where to take off, and when they take off they report
po prvi put. Piloti primaju izravne zapovijedi iz svog on their guiding channel where their commander or officer
operativnog centra, kad i kamo polijeću, a kad polete for guidance would direct them to the aircraft they need to
javljaju se na njihov kanal navođenja gdje ga onda taj intercept or whatever. Whenever an aircraft is deployed we,
zapovjednik, odnosno oficir za navođenje navodi na as air traffic controllers, are totally non-operative. We were
letjelicu koju trebaju presresti ili što god. Kad god je obliged to provide certain conditions, such as, for example,
zrakoplov u crvenom mi smo, kao kontrolori leta, pot- the lights on the runway or some other assistance the flight
puno neoperativni. Jedino smo im bili dužni osigurati manager would tell us to do. We are here when they return
određene uvjete kao npr. svjetla na pisti ili neku drugu to the landing because then, for the first time, a contact oc-
asistenciju za koju nam kaže rukovoditelj letenja. Tu curs between us and the pilot. The military operations cen-
smo kad se oni vraćaju na slijetanje jer tad se prvi put tre was also on Željava, in a hidden bunker, but they had a
ostvaruje kontakt između nas i pilota. Vojni operativ- protected channel that could not be intercepted.
ni centar također je bio na Željavi, u rupi, ali oni su
imali zaštićeni kanal koji se nije moglo prisluškivati.

Željava danas – ulaz u tunel. (Darjan Godić) / Pogled s Plješevice na Zrakoplovnu bazu Željava 2013. (Vanja Mirosavljević) /
Željava today - the entrance to the tunnel. View from Plješevica to the Air Force Base Željava 2013.

159
Preslike iz Dnevnika provjere veze aerodroma Željava za dan 7. listopada 1991. Copies of the log record of the Željava Airport for 7 October 1991
(Zbirka Marina Sabolovića) (Collection of Marin Sabolović)

Znači, taj dan, 7. listopada, kada su dva MiG-a So, that day, 7 October, when two MiGs took off,
poletjela, mi smo gledali hrvatski TV program, kao we were watching Croatian TV programme, as we always
što smo ga uvijek gledali, jer druge kanale nismo lo- were, because we couldn’t catch other channels. At one
vili. U jednom trenutku pojavila se obavijest na ekra- point there was a notice on the screen about the air alert for
nu o zračnoj uzbuni za grad Zagreb, a ubrzo posli- the city of Zagreb, and soon after that there were breaking
je toga su bile izvanredne vijesti o napadu na Banske news about the attack on the Banski dvori. First we looked
dvore. Prvo smo se pogledali, a onda smo rekli: „Pa at each other, and then we said: “Is that possible!?” We were
nije valjda!?“ Ostali smo zapanjeni. Jesu li stvarno ta stunned. Did really those the two MiGs that took off from
dva MiG-a koja su poletjela iz Bihaća napali Banske Bihać rocket the Banski dvori or not, it is still an enigma to
dvore ili ne, meni je još dan-danas to enigma. Činje- me to this day. The fact is that they took off in Bihać and
nica je da su oni poletjeli iz Bihaća i činjenica je da the fact is that they did not land in Bihać. The fact is also
oni nisu sletjeli u Bihać. Činjenica je također da se that everything occurred in a period of some 40-45 min-
to zbivalo u vremenu od nekih 40 - 45 minuta, znači utes, from the take off to the rocketing and broadcasting
od polijetanja do raketiranja i objave cijele te priče na this whole story on the television. This part fits. Then I
televiziji. Taj dio se poklapa. Onda sam iz nekih ne- heard in some informal talks, a day or two later, that the
formalnih priča čuo, dan ili dva kasnije, da su ta dva two MiGs had to fly to Pula for some other reasons, un-
MiG-a morali preletjeti u Pulu iz nekih drugih razlo- known to us.
ga, nama nepoznatih.
Until then it never happened in Bihać that aircraft
Nikada se do tada u Bihaću nije dogodilo da se didn’t return. It was the first time. MIG has its own flight
zrakoplovi ne vrate. To je bilo prvi put. MiG ima svo- time restrictions, how long it can fly with a certain amount
ju vremensku ograničenost leta, koliko može letjeti s of fuel, so it could not have happened to a MIG from Bihać
određenom količinom goriva, tako da se nije moglo to take off to intercept an aircraft over Belgrade. Intercept-
160
dogoditi da npr. MiG iz Bihaća poleti i ide presresti ing took place exclusively in the western sector of the for-
zrakoplov iznad Beograda. Presretao je isključivo u za- mer Yugoslavia. Let’s say that the aircraft from Bihać took
padnom sektoru bivše Jugoslavije. Recimo da su iz Bi- off and flew to Zagreb and that after the completion of the
haća poletjeli prema Zagrebu i da su se nakon obavlje- task, in ideal weather conditions for landing, they returned
nog zadatka, uz idealne vremenske uvjete za slijetanje, to Bihać. They would have excess fuel in this case, and with
vratili u Bihać. Imali bi viška goriva u tom slučaju, a excess fuel they could not land. All over 1000 - 1200 litres
s viškom goriva ne mogu sletjeti. Sve više od 1000 - of fuel would be too heavy, there would be problems at
1200 litara goriva bilo bi preteško, bilo bi problema landing. Zagreb is near. Only several minutes of the flight
pri slijetanju. Zagreb je blizu. Svega je nekoliko mi- from Bihać to Zagreb, do the task and come back, it’s all
nuta leta od Bihaća do Zagreba i dok obavi zadatak i together, let’s say, 15 to 20 minute flight at most and then
vrati se, to je sve skupa recimo najviše 15 - 20 minuta the next 20 minutes they must circulate until the fuel is
leta i onda narednih 20 minuta negdje mora kružiti consumed. They probably did land in Pula, because they
dok ne potroši gorivo. Oni najvjerojatnije i jesu sle- couldn’t do it elsewhere. It’s not that far, the next 20 min-
tjeli u Pulu, jer drugdje nisu niti mogli. Nije to tako utes of flying, and that’s just it, the fuel is consumed.
daleko, narednih 20 minuta lete do tamo i potroše vi-
As to who the pilots of these MiGs were, I never
šak goriva. Što se tiče toga tko su bili piloti tih MiG-
found out. Probably someone of the selected team of the
ova, nikad nisam saznao. Vjerojatno netko od odabra-
strictest confidence, because it was all obviously very del-
ne ekipe od punog povjerenja, jer je to očito sve bilo
icate.
delikatno.
I must say that it was a time of frustration and de-
Moram reći da je to bilo vrijeme frustracija i
spair, not only because of the attack on the Banski dvori,
očaja, ne samo zbog napada na Banske dvore, nego
but for any action the JNA undertook in Croatia. I know I
zbog bilo koje akcije koju je JNA poduzimala diljem
was very stunned, I wouldn’t say shocked, but I just did not
Hrvatske. Znam da sam bio iznimno potresen, neću
feel indifferent. (Statement made to the authors of the pho-
reći u stanju šoka, ali jednostavno, nije mi bilo svejed-
to-monograph on 19 December 2012)
no. (Izjava dana autorima fotomonografije 19. prosin-
ca 2012.)

161
Zvonimir Ambrinac, časnik u Operativnom Zvonimir Ambrinac, Officer in the Operations
centru Glavnog stožera Hrvatske vojske Centre of the General Staff of the Croatian Army

Ja sam bio pezeoac što znači da sam bio u pro- I was a “PZO”, which means that I was in the air
tuzračnoj obrani. Sad bi to bilo Topničko-raketna po- defence. Now that would be artillery - rocket unit of air
strojba protuzračne obrane. Dana 15. svibnja 1991. defence. On 15 May 1991 I left the former JNA, and al-
izašao sam iz bivše JNA, a već 16. svibnja bio sam ready on 16 May I was in the Ministry of Defence of the
u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Nakon Republic of Croatia. After Eastern Slavonia where I was for
istočne Slavonije gdje sam bio kratko, vratio me gene- a short period of time, General Martin Špegelj returned me
ral Martin Špegelj u Zagreb sa zadatkom da započnem to Zagreb with the task to start with the organization of air
s organizacijom protuzračne obrane u Hrvatskoj. (…) defence in Croatia. (...)
Tih listopadskih dana 1991. bio sam već načel- In those days in October 1991 I was already Chief
nik protuzračne obrane. Stožer je praktično bio smje- of Air Defence. The headquarters was practically located in
šten u Tkalčićevoj ulici, mi smo to zvali „u tunelu“. the Tkalčić Street, we called it “in the tunnel”. The main
Glavni ulaz je bio iz Tkalčićeve, a jedan pomoćni bio je entrance was from the Tkalčić Street, and one auxiliary en-
prema Dubravkinom putu. To je bilo nešto kao Ope- trance was towards the Dubravkin put. It was something
rativni centar. Sa mnom je radio i Milan Lelas. Već se u like Operations Centre. Milan Lelas was also working with
to vrijeme počeo razvijati ZMIN, sustav zračnog mo- me. At that time we started to develop the ZMIN, an air
trenja i navođenja. Ustrojavala se protuzračna obrana, surveillance system. The air defence was getting structured
od zračnog motrenja i javljanja do nabave sredstava za and organized, from air surveillance and reporting to the
protuzračnu borbu i raznih mjera zaštite. Naši su dečki procurement of funds for air defence and various protec-
iz ZMIN-a osposobili neke radare tako da smo mogli tion measures. Our guys from the ZMIN fixed some ra-
već pratiti neke neprijateljske zrakoplove, a praktično dars so we could already monitor some enemy aircraft, and
naših još nismo imali. I taj dan, baš se sjećam jako do- we practically didn’t have any of our own. That day, and I
bro, pratili smo njihove formacije i ta određena forma- remember very well, we were monitoring their formations
cija išla je na Viroviticu i onda je okrenula baš prema and this particular formation went on Virovitica and then
Zagrebu. Mislim da nisu krenuli iz Udbine. U to je turned right towards Zagreb. I think they did not take off
vrijeme radio aerodrom u Bihaću, aerodrom kod Banje from Udbina. At that time, the airport in Bihać, the air-
Luke i tuzlanski. Mislim da je poletjelo nekoliko grupa port near Banja Luka and the airport in Tuzla were func-
aviona. To je bila taktika njihova djelovanja, htjeli su tional. I think that several groups of aircraft went flying. It
nas zbuniti da ne uspijemo reagirati. was their action tactics, they wanted to confuse us so that
we fail to react.
Uzbunjivanje je uvijek davano iz Gradskog
centra za obavješćivanje (Gradski COB, op. a.) koji Alarming was always being started from the City
je bio smješten u Tkalčićevoj ulici. Republika Hrvat- Centre for Information which was located in the Tkalčić
ska je preuzela iz bivše države te republičke COB-ove Street. The Republic of Croatia took over from the for-
sa svim sredstvima za uzbunjivanje (sirene). One su mer state the centres for information with all the means of
bile u tim, sada gradskim centrima za obavješćivanje. alarming (sirens). The sirens were in these city centres for
Procedura je tekla tako da mi iz Operativnog centra information. The procedure was that we, from the Opera-
pratimo i dajemo njima, Gradskom centru, zapovi- tions Centre, monitor and forward to them, the City Cen-
jed za oglašavanje uzbune u gradu Zagrebu. Znači, tre, a command to start the air alarm in the city of Zagreb.
mi smo odlučili u ovom Centru pratiti tu formaciju So we decided in this Centre to monitor the aircraft forma-
zrakoplova negdje od Virovitice i procijenili smo da tion somewhere from Virovitica and we estimate that there
postoji opasnost. Ja sam javio ljudima u Gradskom was a risk. I told the people in the City Centre for Infor-
centru za obavješćivanje da daju uzbunu Zagrebu i uz- mation to start an alarm in Zagreb and it was started as I
buna je data, koliko se sjećam, negdje petnaest minuta recall about fifteen minutes before the start of the attack.
prije samog početka napada. Postoje podaci u arhivu There are data in the archives of the Ministry of Defence
MORH-a o tome kada je dana uzbuna. Još se sjećam, of the Republic of Croatia on the time of the alarm. I still
pitao me Milan Lelas: „Što si dao tako rano uzbunu?“ remember, Milan Lelas asked me: “Why did you start the
Odgovorio sam: „Pusti, ne zna se ništa.“ Mi smo ra- alarm so early?” I replied, ”Let it be, we don’t know any-
nije, kad smo se počeli ustrojavati, imali svakodnevne thing.” Before, when we began to get organised, we had
sastanke s generalom Imrom Agotićem. Uvijek smo daily meetings with General Imra Agotić. We always used
162
govorili: „Bolje dati i triput lažnu uzbunu, tzv. lažnu to say: “It is better to start three false alarms, or so called
uzbunu, gradu Zagrebu, nego jedanput da ne damo false alarms, in the city of Zagreb, than to miss the real
uzbunu, a da se dogodi neki napad ili slično i da na- alarm once, and some attack or something might happen
strada puno ljudi.“ Tako da je u ono vrijeme bilo do- and harm a lot of people.” So at that time there were quite
sta tih uzbuna, međutim poslije smo primijetili da se a few of those alarms, however afterwards we noticed that
građani ipak pridržavaju tih naših uzbuna i da traže people still complied to our alarms and sought shelter. And
zaklon. A to je jedna od mjera protuzračne zaštite - this is one of the measures of air surveillance - preventing
sprječavanje nastanka žrtava. Postojala je zapovijed, the generation of victims. There was an order, a regulation,
propis, da se ne tuku zrakoplovi iznad Zagreba, ispr- ... not to attack aircraft over Zagreb, at first it was an un-
va je bila nepisana. No, žrtve su uvijek moguće, i kad written order. But the victims are always possible, wheatear
se skine zrakoplov i kad se ne skine. Nismo imali baš the aircraft is hit or not. We didn’t have many funds for the
nekih velikih sredstava za obranu grada Zagreba. Pro- defence of the city of Zagreb. Alarming in Zagreb was a
blem je dati uzbunu gradu Zagrebu, jer velik je broj problem because there were a large number of people, and
ljudi, a ako svako malo date uzbunu, ljudi se ogluše if the alarm is sounded often, people turn a deaf ear. We
na njih. Mi smo dosta profesionalno reagirali, a bilo were quite professional, and we had some luck. Our guys
je i sreće. Naši su dečki osposobili neke radare tako da fixed some radars so we could monitor the enemy forma-
se moglo pratiti neprijateljske formacije pa smo bili u tions, and we were able to react and alarm in time.
mogućnosti odreagirati i na vrijeme dati uzbunu.
And I remember, we felt the hit, we sure did! The
I sjećam se, osjetili smo udar, kako ne! Prve su first fell near the Dubravkin put, then they hit Tuškanac, it
pale kod Dubravkinog puta, onda su gađali, izgleda, appeared, and after that the Banski dvori were hit. At the
Tuškanac i onda su pale na Banske dvore. Na ulazu u entrance of the tunnel, there on the Dubravkin put, ev-
tunel, tamo na Dubravkinom putu, dobro se zatreslo. erything shook well. And after, when everything calmed
I poslije kad se već smirilo, sjećam se, došao je pred- down, I remember, President Tuđman came to us in the
sjednik Tuđman k nama u tunel. Mi smo ga izvijestili tunnel. We reported to him on how it looked. (...) He was
o tome kako je to izgledalo. (…) S njim u pratnji bio accompanied by Mate Laušić (the President’s chief of secu-
je i Mate Laušić (šef Predsjednikova osiguranja, op. rity, author’s note), later on the Head of the Military Po-
a.), kasniji načelnik Uprave Vojne policije. Vidjelo se lice. It was obvious that President Tuđman approved our
da je predsjednik Tuđman odobravao kako smo mi to actions. He stayed with us for a short time, we reported on
odradili. Kratko se zadržao kod nas, izvijestili smo ga further actions, and then he left, and we continued with
o daljnjim stvarima i onda je on otišao, a mi smo dalje our work. (Statement made to the authors of the photo-mono-
nastavili s radom… (Izjava dana autorima fotomono- graph on 30 May 2014)
grafije 30. svibnja 2014.)

Ulaz u tunel Tuškanac – Tkalčićeva ulica danas. (HMDCDR, 2016.) / Udaljenost od tunela do restorana „Dubravkin put”. (HMDCDR, 2016.) /
Photo Entrance to the Tuškanac Tunnel - Tkalčić Street. Photo Distance from the Tunnel to ”Dubravkin put” restaurant.
163
Milan Lelas, časnik u Operativnom centru Milan Lelas, Officer in the Operations Centre of
Glavnog stožera Hrvatske vojske the General Staff of the Croatian Army

Noć s nedjelje na ponedjeljak 6./7. listopada The night from Sunday to Monday, 6/7 October
1991. je bila tko zna koja po redu koju sam proveo 1991 was one of many that I spent as an orderly officer in
kao dežurni časnik u Operativnom centru. Meteoro- the Operations Centre ... The meteorologist reported on a
log je izvijestio o lijepom danu, za nas je to bio pakle- beautiful day, but for us it was a day from hell... At 7:05 we
ni dan… U 7.05 objavljujemo prvu zračnu uzbunu signalled the first air alarm that day. The sky full of aircraft,
toga dana. Puno je nebo aviona, sve pratimo na ra- we monitor all of them on the radar screen. The system is
darskom ekranu. Sustav je umrežen od meteoroloških, a network of the meteorological, radar, visual and those ra-
radarskih, vizualnih te onih radara koji su obranjeni dars we managed to defend from the JNA robbery. At 13:30
od pljačke JNA. U 13.30 radarska postaja u Velikoj the radar station in Velika Buna surrendered. The son of my
Buni se predala. Predao se i sin moga “klasića” Slobo- classmate Slobodan Popović, whom he got employed there
dana Popovića, koji ga je ondje uposlio uz moju po- with my help and intervention, surrendered as well. Ironi-
moć i intervenciju. Da ironija bude veća, sjedio sam s cally, I was with Imra Agotić when Popović called him to
Imrom Agotićem kojeg je nazvao Popović da mu oslo- release his son. Imra did it, of course, but he was kidding
bodi sina. Normalno da je Imra to napravio, samo što me: “Why didn’t he call you, you’re his classmate and friend.
me zezao: „Što nije tebe zvao, ti si mu klasić i prijatelj.“
At 14:47 the first artilleryman of the Croatian Army
U 14.47 prvi artiljerac PZO-a HV-a Zvonko Air Defence Zvonko Ambrinac sounded the air alarm – was
Ambrinac dao je zračnu uzbunu – greškom, intuici- it an error, intuition, airspace scanning, intuition? It does
jom, iščitavanjem slike zračnog prostora, predosjeća- not matter, it was “God-through Zvonko-given”. At 15:01
jem? Nije važno, bilo je to „Bogom Zvonkom dano“. the Banski dvori in the centre of Zagreb was rocketed. A
U 15.01 raketiraju se Banski dvori u centru Zagreba. minute after that attack, the exit to the Dubravkin put was
Minutu nakon toga napada se izlaz na Dubravkin put. attacked. A soldier –cistern driver was killed and three peo-
Na ulazu su ubili vojnika - vozača cisterne i ranili troji- ple were wounded at the entrance. The attack was insid-
cu ljudi. Podmuklo, zločinački iz smjera sunca kamo su ious, criminal, from the direction of the sun, where they
se i povlačili. Bombe su bile one koje eksplodiraju iznad retreated. The bombs were the ones that explode above the
tla, dakle namijenjene isključivo za ubijanje i sakaćenje ground, that is, intended exclusively for the killing and mu-
ljudi. Pitam za Predsjednika, jer me nazvao šef njego- tilating people. I ask after the President, because his head of
vog osiguranja Mate Laušić: „Sve OK“, odgovara mi, security Mate Laušić called me: “Everything is OK”, he told
„neposredno prije napada preselili smo se u drugu pro- me, “Just before the attack we moved to another room.” I
storiju“. Odahnuo sam. Od 15.28 pa nadalje je klasični was relieved. From 15:28 onwards the classic massive air
masovni zračni napad avijacije s aerodroma Pula, Bihać attacks from the airports in Pula, Bihać and Banja Luka.
i Banja Luka. U zraku je 30 - 40 zrakoplova. Obavje- There are 30-40 aircraft in the air. We inform everyone, and
štavamo sve, a u stalnom smo kontaktu s gospodinom we are in constant contact with Mr. Ivica Žilec from the
Ivicom Žilecom iz Sabora i njihovim Centrom za oba- Parliament and its Centre for Information. What a crazy
vješćivanje. Kakav ludi dan! Kakav je to zločinački po- day! What kind of criminal enterprise was that? Or try to
thvat? Pokušati ubiti legalno izabranog predsjednika? kill the legally elected president? To kill innocent people? To
Ubiti nedužne ljude? Raketirati centar grada? Tko nor- rocket the city centre? Who in his sane mind can do such a
malan to može? Sjetio sam se i onoga bradatoga Raš- thing? I remembered that bearded Rašković, who has pub-
kovića koji je javno izjavljivao: „Srbi su lud narod“, pa licly stated “Serbs are crazy people”, then Milošević - ”No-
Miloševića: „Tko bre sme Srbina da bije“. Pa komuni- body should dare to fight the Serbs” Then the Communists,
sti, pa ta bivša JNA. Odavno sam znao da će sve to otići then the former JNA. Long ago I knew it would all vanish
u vjetar, da su to čiste iluzije, obmana. into pieces, that is was pure illusion, deception.
Ali nisam očekivao toliko podlosti, zločina, ne- But I did not expect so much treachery, crime, in-
korektnosti, prljavštine i podvala. I što je najgore u ci- correctness, dirt and cheating. And the worst thing is, it has
jeloj toj priči, ona nije završena. (Izjava dana autorima not been finished yet. (Statement made to the authors of the
fotomonografije 22. studenog 2012., uz korištenje dijelo- photo-monograph on 22 November 2012, using parts from the
va iz osobnog dnevnika Milana Lelasa.) personal Diary of Milan Lelas)
164
Zdravka Bušić, savjetnica i pročelnica Zdravka Bušić, Advisor and Head of the Office
Ureda predsjednika Republike Hrvatske of the President of the Republic of Croatia
Franje Tuđmana 1990. - 1995. Franjo Tuđman 1990 – 1995

Toga događaja se doista dobro sjećam. Koliko That event I remember really well. As I recall, I not-
se sjećam, zabilježila sam da je to bilo u 15 sati i 7 mi- ed that it happened at 15 hours and 7 minutes. Therefore,
nuta. Tako sam zapisala u dnevnik, no dopuštam da I wrote in the diary, but I allow that I was in a state of
sam i ja bila pod šokom. Znate, kad se čovjeku tako shock. You know, when something that important happens
nešto bitno dogodi u životu, do kraja života ne može in your life, you cannot forget a single detail as long as you
zaboraviti niti jedan detalj. Tako se i meni sve urezalo live. It is all etched in my memory, and I could easily de-
u pamćenje, da bih mogla opisati svaki detalj, svaku scribe every detail, every second and minute of how it all
sekundu i minutu kako je sve to izgledalo. looked.
Mogla bih vam točno pokazati gdje je sjedio I could show you exactly where the President was
Predsjednik, gdje Ante Marković, Stjepan Mesić, An- sittings, Ante Marković, Stjepan Mesić, Antun Vrdoljak,
tun Vrdoljak, Stjepan Adanić, akademik Slaven Bari- Stjepan Adanić, Academician Slaven Barišić ... and were
šić, a gdje je sjedio gospodin Gojko Šušak, kad se di- Mr. Gojko Šušak was, when he rose from the table and told
gao od stola i ispričao se Predsjedniku da mora poći. the President that he had to go. The danger was somehow
Jer, opasnost se nekako osjećala u zraku. Večer prije su felt in the air. The night before they were alarms and we all
bile uzbune i svi smo osjećali težinu događaja i opa- felt the weight of events and dangers lurking at us, but we
snosti koje nas vrebaju, ali morali smo živjeti, mora- had to live, we had to work. I think I could best describe
li smo raditi. Mislim da bih vam sliku nakon grana- the image after the bombing if I told you that after open-
tiranja najbolje mogla opisati ako vam kažem da sam ing the door of our office I thought that there was an abyss
nakon otvaranja vrata našega ureda pomislila da je right in front of it and that I was going to fall into it if I
provalija odmah ispred njih i da ću u nju upasti ako took a step forward. However, it was not an abyss but the
zakoračim. Međutim, to nije bila provalija, nego pra- dust that rose from the wall plaster and it looked like the
šina koja se digla od žbuke sa zidova i koja je izgledala smoke that prevented us to see anything. I thought every-
kao dim od kojega ništa nismo mogli vidjeti. Pomisli- thing was in flames, and I am generally afraid of the fire.
la sam da je sve u plamenu, a vatre se inače bojim. Ja I said I would go first because I knew every step, because
sam rekla da idem prva jer poznam svaku stepenicu, during the blackout I always had to turn off the lights, so
jer sam u vrijeme zamračenja uvijek morala gasiti svje- I walked down the hall and stairs with a flashlight. I said,
tla, pa sam s baterijskom lampom prolazila hodnikom I’m going to lead and in God’s hands, if somebody were to
i stepenicama. Rekla sam, idem ja voditi pa što dragi fall, it would be me. And indeed, I was covered in wounds

Svečana dvorana. (Luka Mjeda) / Ceremonial Hall, October 1991


165
Bog da, ako netko propadne, bit ću to ja. I stvarno, caused by the glass, because I was the first on to step on
bila sam sva izranjavana od stakla, jer sam prva gazila that pile of glass. After me there were Mesić, Marković and
po toj gomili stakla. Za mnom su išli Mesić, Marko- President Tuđman, I do not remember in what order, be-
vić i predsjednik Tuđman, ne sjećam se kojim redo- cause I didn’t turn around until we came down to the base-
slijedom, jer se nisam okretala dok nismo sišli dolje u ment. If we were there, in the Banski dvori, I would show
podrum. Na licu mjesta, u Banskim dvorima bih vam you the precise door and I would tell you exactly where the
pokazala koja su to vrata bila i rekla bih gdje točno President, Marković, Mesić, Ljiljana Pancirov and I were
smo Predsjednik, Marković, Mesić, Ljiljana Pancirov i standing, under which doorframe we took shelter. Five of
ja stajali, pod dovratnikom kojih vrata smo se sklonili. us under one, though somewhat broader door frame, where
Petero nas pod jednim, doduše nešto širim dovratni- we took shelter until we decided to go to the shelter. Ljil-
kom smo se sklonili dok smo odlučili poći u sklonište. jana Pancirov was then an advisor in the Office, she and I
Ljiljana Pancirov je tada bila savjetnica u Uredu, ona i worked together in the Office of the President. A very good
ja smo skupa radile u Uredu Predsjednika. Jedna jako and hardworking person. I remember, when the alarm was
kvalitetna i vrijedna osoba. Sjećam se da sam je kad je sounded, I warned her go to the shelter. I told her: ”Get
oglašena uzbuna upozorila da ide u sklonište. Rekla out, you’ve got a husband and a child, and I don’t, if I get
sam joj: “Skloni se, ti imaš muža i dijete, a ja nemam, hurt no orphans would remain.”, but she said she did not
ako nastradam neće ostati siročadi”, ali je ona odgovo- want to go if I wouldn’t go. This impressed me very much,
rila da ne želi ići ako ne idem i ja. To me se jako doj- but it was not an option for me to go to the shelter when
milo, ali nije dolazilo u obzir da odem u sklonište dok the President was in his office. I have in mind the shelter in
je Predsjednik u svom uredu. Mislim na sklonište u the Banski dvori, in the basement.
Banskim dvorima, u podrumu.
We went from the shelter in the Banski dvori di-
Mi smo iz skloništa Banskih dvora direktno rectly to the shelter in Tuškanac. I could not take anything
otišli u sklonište na Tuškancu. Iz ureda nisam uspje- from the office, later on I was brought my notebook and
la ništa ponijeti, tek su mi kasnije donijeli rokovnik i my personal belongings. I remember that in the morning
stvari. Sjećam se da me ujutro jedan policajac odvezao a police officer drove me home, I got ready for work and
doma, da sam se spremila za posao i otišla direktno u went directly to the Villa Zagorje. We spent only one night
Vilu Zagorje. Samo smo jednu noć proveli u skloni- in a shelter in Tuškanac, where the President had a working
štu na Tuškancu, gdje je Predsjednik imao jednu rad- chamber. There were his bodyguards, and we had a phone
nu sobicu. Tamo su bili i njegovi tjelohranitelji i ima- with the same number as in the office – “in case of war.”
li smo jedan telefon s brojem istim kao i u uredu, „za Nevertheless, we stayed there that night only. I think that
slučaj rata“. Ali tu se boravilo samo tu večer. Gorbachev called that evening (Mikhail Gorbachev, Presi-
dent of the Soviet Union, author’s note.), there were other
Mislim da je tu večer zvao i Gorbačov (Mihail
important calls, and it was clear that the matter was very
Gorbačov, predsjednik SSSR-a, op. a.), bilo je i dru-
serious. Then the President said to Marković, I remember
gih važnih poziva i vidjelo se da je stvar vrlo ozbiljna.
very well, “Ante, do you still need to be convinced, is not
Tada je Predsjednik rekao Markoviću, dobro se sje-
that enough what is going on?”
ćam: “Ante, je li te još uvijek treba uvjeravati, zar ovo
nije dovoljno što se događa?” Netko je sigurno rekao Someone must have said where we ate, because the
gdje smo mi jeli, zato što je raketa (bomba, op.a.) pre- rocket (bomb, author’s note) fell precisely there. If we had
cizno pala ondje. Da smo ostali dulje na objedu, ja ne stayed longer at the lunch, I do not know who would have
znam tko bi ostao živ. Pogledajte samo dobro ovaj stol stayed alive. Take a good look at this table (she is showing
(pokazuje fotografiju, op. a.), gdje su se stolice i staklo a photo, author’s note), where the chairs and glass crashed
sručile na sredinu stola. Pitam vas, tko bi tu mogao to the middle of the table. I ask you, who could have stayed
ostati živ? alive there?
Taj je dan objed počeo nešto kasnije, uvijek je That day the lunch started a little later, the lunch
objed bio u 13 sati, tada nije počeo prije 15 minuta do was always at one o’clock, that day it did not begin before
dva. Iz razloga što je Predsjednik išao u Glavni stožer 15 minutes to two. That was because the President went
HV-a. Vratio se kasno i s Markovićem je razgovarao to the General Staff. He came back late and spoke with
prije objeda, zbog čega se debelo kasnilo s objedom i Marković before lunch, so the lunch was very late and that
to se, očito, znalo. Da je Predsjednik ostao u blagova- was, obviously, known. If the President had remained in
166
onici, nastradao bi, da se išao odmarati, isto bi ga po- the dining room, he would have gotten hurt, if he had gone
godilo. Otići ćemo gore jednom pa ću vam točno po- to rest, the same would have happened. We will go there
kazati, to je svega nekoliko metara udaljeno od mjesta once and I will show you exactly, it is only a few meters
gdje je on sjedio za stolom. Poslije sam govorila, ja ni- away from where he sat at the table. Afterwards I said, I’m
sam strateg i ne razumijem se u ciljanje, ali oni su, po not a strategist and I do not understand anything about
svemu sudeći, ciljali jako dobro. targeting, but they had targeted, by all accounts, very well.
Znači, to je udarilo, ali u mojoj i Ljiljaninoj So, it struck, but in my and Ljiljana’s office, right
sobi, koja je bila ondje u kutu, ništa se nije dogodi- there in the corner, nothing happened. Not a single paper
lo. Nije se pomaknuo ni jedan papir. Međutim, kad was moved. However, when I opened the door, and even
sam otvorila vrata, i sad se naježim kad se sjetim, mi- now, I get goose bumps when I think back, I thought that
slila sam da ću, ako zakoračim, propasti dolje. Ne vi- if I took a step, I would collapse down. I didn’t see any-
dim ništa, srušilo se sve. Nevjerojatan osjećaj. Nisam thing, everything collapsed. An incredible feeling. I did not
znala što je s Predsjednikom, je li živ, ali sam iste se- know what happened with the President, if he’s alive, but
kunde rekla: “Ljiljana, idemo u Predsjednikov ured da I said right that second: ”Ljiljana let’s go to the President’s
vidimo što se tamo dogodilo.” Ona je išla odmah iza office to see what happened there”. She went right behind
mene, sa strahom... Meni se čini da se tada nisam bo- me, with fear ... It seems to me that I wasn’t afraid. I don’t
jala. Ne znam, možda se jednostavno predaš, ako te know, maybe you just give up, if you get killed – you get
ubije - ubije, što ćeš. Danas me uhvati jeza kad se sje- kill, you se... Nowadays I begin to shudder when I think
tim, da smo Ljiljana ili ja išle oprati ruke u jedan mali that if Ljiljana and I had gone to wash our hands in a small
WC, koji smo koristile samo nas dvije, ne bismo osta- bathroom, which only the two of us used, we wouldn’t
le žive. U njemu se potpuno srušio strop. Vraćam se na have stayed alive. The ceiling completely collapsed. I’m go-
trenutak kad je eksplodirala bomba i na dupla vrata s ing back to the moment when the bomb exploded and the
velikim dovratnikom koji je dijelio našu i Predsjedni- double doors with a large door frame that divided our and
kovu sobu. Ja sam otvorila prva vrata, a druga su već the President’s room. I opened the first door, and the other
bila otvorena i vidjela sam kako tamo stoje predsjed- was already open and I could see President Tuđman, Mesić
nik Tuđman, Mesić i Marković. Svi su bili u čudu i and Marković standing there. They were all stunned and
Predsjednik nam je rekao da ostanemo u prostoru is- the President told us to stay in the area below the frame.
pod dovratnika. Rekla sam mu kako ne možemo na I told him that we couldn’t go to the other side because
drugu stranu jer se otuda sve dimilo. I sada, naravno, the smoke was coming from that direction. And now, of
znamo da su udarili, čujemo gore zrakoplove. Oni se course, we know that they bombarded, we hear the planes
odmah povlače k nama i svih nas petero stojimo ispod above. They immediately come to us and all five of us are
dovratnika, Mesić, Marković, predsjednik Tuđman, standing below the doorframe, Mesić, Marković, President
Ljiljana i ja. I sada, svi smo se tu skupili i stojimo je- Tuđman, Ljiljana and I. And now, we are all gathered here
dan do drugoga i pitala sam se, što sad. Ovdje nismo and standing side by side and I was wondering, what now.
sigurni, iza vrata koja sam otvorila vidi se samo dim. We are not safe here, behind the door that I opened there is
Predsjednik je upitao možemo li izići kroz druga vra- only smoke. The president asked if we could leave through
ta u prostoriji, ali ona su uvijek bila zatvorena, zbog the other door in the room, but it was always closed, which
čega je Predsjednik u svoj ured ulazio i izlazio kroz is why the President entered and exited his office through
našu prostoriju. Otvorena su bila jedino vrata prema our office. The only door open was the one to the room
prostoriji u kojoj se danas održavaju sjednice Vlade. where today the government session are held. The Presi-
Predsjednik je upitao može li se proći tamo gdje se di- dent asked whether we could pass through the smoke. I
milo. Ja sam krenula i velim: “Idemo pokušati.” Kre- started walking and said, let’s try. They followed me down
nuli su za mnom niza stube i u dvorište. Tamo smo the stairs and into the yard. There we saw the President’s ar-
vidjeli Predsjednikov blindirani auto, koji je bio uni- moured car, which was destroyed, and we went further on,
šten, prošli smo dalje, jer se do skloništa mora proći because to get to the shelter you must go through the yard.
kroz dvorište.
Let’s go back for a moment to the scene under the
Da se vratim još malo na trenutak dok smo doorframe. I remember I asked if we could downstairs and
svi zajedno stajali ispod dovratnika. Sjećam se da sam whether the planes would hit again, but the President as-
upitala možemo li dolje i hoće li zrakoplovi opet uda- sessed that we could go downstairs while they make a cir-
167
Pogled na dvorište iz nekadašnje Svečane dvorane. (HMDCDR, 2016.) / Pogled na dvorište s druge strane. (HMDCDR, 2016.) /
View to the courtyard from the former Ceremonial Hall. View to the courtyard from the other side.

riti, ali Predsjednik je procijenio da se možemo spu- cle. I remember well that he said that, it is a result of his
stiti dok oni naprave krug. Dobro se sjećam da je to military training. When we got downstairs, they probably
rekao, to je rezultat njegove vojne izobrazbe. Kad smo made the circle, you should check, but I think the Du-
već sišli dolje, oni su vjerojatno napravili taj krug, to bravkin put was bombed then. As for Dubravkin put, you
morate provjeriti, ali mislim da je tada puklo na Dub- know what’s up there in Dubravkin put, there is the en-
ravkinu putu. Znate što je na Dubravkinu putu, tamo trance to the tunnel. I’m convinced they wanted to bomb
je ulaz u tunel. Sigurna sam da su htjeli bombardira- the entrance to the tunnel, so that we couldn’t go in there.
ti ulaz u tunel, da mi ne možemo ući tamo. Znalo se It was known that the entrance was there, although it was
da je tu ulaz, iako je on dobro zamaskiran. Preko vra- well disguised. Ivy is growing over the entrance, so it can’t
ta raste bršljan, tako da ih ne možete lako primijetiti. be easily noticed.
Glavni štab Zbora narodne garde bio je gore, The headquarters of the Croatian National Guard
blizu Predsjednikove kuće, na Tuškancu. Išla sam (ZNG) was up there, behind the President’s house, in
tamo kad je Martin Špegelj bio ministar obrane. Tre- Tuškanac. I went there when Martin Špegelj was the Min-
bate znati da je Mesić tada bio predsjednik SFRJ, a ister of Defence. You should know that Mesić was the Presi-
Marković predsjednik Savezne vlade. Morate znati ka- dent of the SFRY and Marković the President of the Federal
kva je atmosfera tada vladala. JNA djeluje, hoće uni- Government. You have to know what kind of atmosphere
štiti Hrvatsku. Predsjednik je u takvoj situaciji pozvao then prevailed. The JNA was operating, trying to Croatia.
Markovića i čula sam da mu je rekao: “Je li potrebno In such situation the President called Marković and I heard
više govoriti? Konačno se povuci i djeluj u Hrvatskoj, him say: “Is it necessary to say more? Finally back off and
pomozi nama u Hrvatskoj.” To mu je Predsjednik re- act in Croatia, help us in Croatia.” That’s what the presi-
kao i s tom ga je namjerom pozvao. Znam “ugrubo” dent said, and he was with that intention invited. I know
što je ostalo Predsjednik rekao Markoviću, jer sam bila “roughly” what else the President said to Marković because
u svome uredu, a oni su razgovarali u drugoj prosto- I was in my office, and they were talking in the other room.
riji. On je nagovarao i uvjeravao Markovića da mu je He urged and persuaded Marković it was his time to return
vrijeme vratiti se u Hrvatsku jer je on ipak Hrvat, da to Croatia because he was a Croat, that it was the end of
je kraj Jugoslavije i da je treba do kraja razmontirati. Yugoslavia and that it was necessary to dismantle it to the
Iz ove perspektive znamo točno što je Baker (James end. From this perspective, we know exactly what Baker
Baker, državni tajnik SAD-a, op. a.) i kada govorio u (James Baker, Secretary of State of the United States, au-
Berlinu. Marković je vjerovao u Amerikance, koji su thor’s note) sail in Berlin and when. Marković believed in
još i tada podržavali Jugoslaviju. Predsjednik Tuđman Americans, who at that moment still supported Yugoslavia.
je vidio da je JNA odlučila napasti Hrvatsku i on je President Tuđman realised that the JNA decided to attack
njega kao Hrvata htio uvjeriti, pa čovječe Božji, što još Croatia and he wanted to persuade his, as a Croat, but for
trebaš vidjeti da bi ti bilo jasno da je Jugoslaviji kraj. I the help of God, what else do you need to see to realise it’s the
168
baš se dogodilo to što se dogodilo, upravo kad je on end of Yugoslavia. And it happened, precisely that and then,
bio u Banskim dvorima. when he was in the Banski dvori.
Istjecao je moratorij na samostalnost, treba i to The moratorium on independence was expiring,
uzeti u obzir. Poznavajući taj povijesni trenutak, ono that should also be taken into account. Knowing that his-
što se događalo, jednostavno je zaključiti. Jasno je za- torical moment, what was happening, it is easy to make a
što je tu bio Marković, zašto je bio Mesić, zašto se conclusion. It is clear why Marković was there, why Mesić
predsjednik Tuđman postavio tako ozbiljno i zašto su was there, why President Tuđman was so serious and why
nas oni točno taj dan raketirali. (Izjava dana autorima they rocketed precisely on that day. (Statement made to the
fotomonografije 23. listopada 2014.) authors of the photo-monograph on 23 October 2014)

Ljiljana Pancirov, savjetnica i izvršna osobna Ljiljana Pancirov, Advisor and Executive Perso-
tajnica predsjednika Republike Hrvatske nal Secretary of the President of the Republic
Franje Tuđmana 1991. - 1993. of Croatia Franjo Tuđman 1991 - 1993

Kabinetu predsjednika Tuđmana koji je vodi- I joined the Cabinet of President Tudjman, headed
la Zdravka Bušić, ujedno i njegova najbliža savjetnica, by Zdravka Bušić, who was also his closest advisor, in Janu-
pridružila sam se u siječnju 1991. i prihvatila dužnost ary 1991, and I accepted the office of the President’s executive
izvršne osobne tajnice Predsjednika u statusu savjetni- personal secretary in the advisor status. After ten years of ex-
ka. Nakon desetogodišnjeg iskustva u međunarodnoj perience in the international scientific and technical coopera-
znanstvenoj i tehničkoj suradnji na različitim razinama tion at various levels of management, it was a special honour
upravljanja, bila je posebna čast prihvatiti poziv i radi- to accept the invitation and to work for the President, give
ti za Predsjednika, dati svoj osobni prinos, osjećati puls your personal contribution, feel the pulse of the nation in an
naroda u okruženju ratne napetosti, vidjeti kako se kre- environment of war tensions, see how the history is created,
ira povijest, izbliza. Kabinet je uvijek bio u žurbi, pre- up close. The Cabinet was always in a hurry, flooded by dai-
trpan poslovima dnevnih aktivnosti. Pratio je bioritam ly activities work. The Cabinet followed the President’s bio-
Predsjednika koji je u jednom danu odradio dva radna rhythm that would fit two working days into one. His work-
dana. Njegovo radno vrijeme uglavnom je završavalo ing hours generally ended around midnight, and started in
oko ponoći, a započelo u jutarnjim satima. the morning.
Sedmi listopada 1991. nije po svom dinamič- The dynamic beginning of 7 October 1991 was no
nom početku bio ništa drugačiji. Usuglašavanje dnev- different. The harmonization of the President’s daily schedule,
nog rasporeda Predsjednika, pregled i svrstavanje pošte assessment and classification of mail and documents, com-
i dokumenata, ulazak i izlazak savjetnika i dužnosni- ing and going of advisers and officials, the phone that keeps
ka, telefon koji neprestano zvoni. Onda se oglase si- ringing. Then the sound of civil protection sirens. We all be-
rene Civilne zaštite. Svi se ponašamo kao da se ništa i have as if nothing happens, the President working in his of-
ne događa, Predsjednik radi u svojoj sobi, Zdravka Bu- fice, Zdravka Bušić and me in our office in front of his. The
šić i ja u našoj sobi ispred njegove. Zvoni telefon. Jav- phone rings. Zdravka picks it up. Minister Šušak on the oth-
lja se Zdravka. S druge strane ministar Šušak. Ljuti se er side. He’s angry that the President is not in the shelter.
što Predsjednik nije u skloništu. Pa on nikada ne ide u And he never goes to the shelter! The two of us didn’t go, we
sklonište! Nismo otišle ni nas dvije. Radimo. Stigli su are working. The main guests today arrived, the President of
današnji glavni gosti, predsjednik Predsjedništva SFRJ the SFRY Presidency Stjepan Mesić and the President of the
Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Federal Executive Council, Ante Marković. The regular Pres-
Ante Marković. Redovna Predsjednikova rutina bilje- ident’s routine included working meals with guests according
žila je radne objede odabirom gostiju prema temi koja to the topics to be discussed. It was the same on that day, but
bi se raspravljala. Bilo je tako i toga dana, samo gosti su the guests were particularly selected, and the topic was ex-
bili posebno odabrani, a tema iznimno važna, vezana tremely important, regarding the difficult situation, the up-
uz tešku situaciju, predstojeću odluku o raskidu s Jugo- coming decision of the break-up with Yugoslavia, (Serbian
slavijom, o Miloševiću (srbijanskom predsjedniku Slo- President Slobodan, author’s note) Milošević and the military
bodanu, op. a.) i vojnom vrhu JNA. leadership of the JNA.
169
Vrijeme je za radni objed u pokrajnjoj Svečanoj It’s time for the working lunch in the side Ceremo-
dvorani. Predsjednik i Zdravka odlaze, no vraćaju se s nial Hall. The President and Zdravka leave, but return to the
gostima u Kabinet ranije nego obično, ne u tri, već de- guests in the Cabinet earlier than usual, not at three but ten
setak minuta prije tri. Predsjednik je nestrpljiv da raz- minutes before three. The President is eager to start the triple
govori utroje počnu što prije, pa kavu kao završnicu talks as soon as possible, so he recommends having coffee to
objeda preporuča popiti u svojoj radnoj sobi. finish the meal in his study.
Zvoni telefon i ja se javljam. Čujem ugodan glas The phone rings and I pick it up. I hear the pleasant
predsjednika Predsjedništva Slovenije, Milana Kučana, voice of the President of the Presidency of Slovenia, Milan
koji je često znao osobno sam nazvati, bez tajnice Mari- Kučan, who happens often to call on his own, without his
ne. Želio je čuti Predsjednika i oni su nastavili razgovor. secretary Marina. He wanted to hear the President and they
continued the conversation.
Zdravka čita tek pristigli materijal u kutu naše
sobe, koji je bio vizualno zaštićen tekstilnim oslikanim Zdravka is reading the recently arrived material in the
starim paravanom i ja joj prilazim da bismo nesmeta- corner of our room, which was visually protected by textile
no razgovarale i komentirale sadržaj pisma. U tom tre- painted old screen and I approach her so we can freely dis-
nutku odjekne snažna eksplozija. Budući da smo stajale cuss and comment on the contents of the letter. At that mo-
u kutu dijagonalno postavljenom od smjera eksplozije, ment I hear a powerful explosion. Since we were standing in
nismo bile izložene izravnom udaru zračnog vala, već a corner set diagonally from the direction of explosion, we
je osjećaj bio kao da nam se cijela utroba podigla i na- weren’t exposed to the direct air wave attack, but the feeling
glo spustila. Zvuk je bio snažan i dolazio je iz središ- was as though the whole insides went up and down rapidly.
njeg dvorišta. Zdravka je potrčala prema radnoj sobi The sound was powerful and was coming from the central
Predsjednika, a ja sam odškrinula vrata prema hodniku courtyard. Zdravka rushed to the President’s study room, and
– prašina je bila tako gusta da sam imala osjećaj da vi- I opened the door to the hall - the dust was so thick that I
simo odsječeni od ostatka zgrade. Brzo sam krenula za had the feeling we were hanging cut off from the rest of the
Zdravkom i usput zgrabila svoju ručnu torbicu s doku- building. I quickly followed Zdravka and grabbed my hand-
mentima sa stola (refleksno, valjda da me se može iden- bag with the documents from the table (a reflex, I guess so I
tificirati). Svi smo se našli u širokom i iznimno dubo- could be identified). We were all gathered in a wide and very
kom okviru (štoku) dvokrilnih i dvostrukih vrata koja deep frame of the two-winged double doors that were located
su se nalazila između naše i Predsjednikove radne sobe. between our and the President’s study. We always joked that
Uvijek smo se šalile da su prevelika, previsoka i preši- it was too big, too high and too wide, and that you feel small
roka te se čovjek osjeća malenim kada kroz njih prola- when passing through the door. This time, the size didn’t
zi. Ovoga puta njihova nam veličina nije smetala. Svi bother us. We all stood in the door frame: Ante Marković,
smo stajali u okviru: Ante Marković, potpuno blijed, completely pale, Stjepan Mesić, extremely serious, President
Stjepan Mesić, iznimno ozbiljan, predsjednik Tuđman, Tuđman, especially quiet and Zdravka and I squeezed in be-
posebno miran, te Zdravka i ja stisnute između. Čeka- tween them. We waited, and one other powerful explosion
li smo, odjeknula je i druga snažna eksplozija. Kasnije echoed. We found out later that one person was killed from
smo saznali da je na Dubravkinom putu od šrapnela shrapnel in the Dubravkin put. We listened for more, and
poginula jedna osoba. Osluškivali smo hoće li ih biti when everything calmed down, we headed for the door of
još, a kada se smirilo, krenuli smo prema vratima naše our study. It wouldn’t open. I pushed with all my strength,
radne sobe. Nisu se dala otvoriti. Gurnula sam svom and a heap of rubble shifted so that we could pass. The air
snagom, a hrpa šute pomakla se toliko da možemo pro- in the corridor cleared of dust, but everything was destroyed,
ći. Zrak u hodniku raščistio se od prašine, ali je sve doors thrown out of the door frames, windows smashed. No
bilo razrušeno, vrata izbačena iz okvira, prozori razlu- one but us. The young man who was guarding the President
pani. Nikoga osim nas. Mladić koji je čuvao Predsjed- was standing outside the door, but the shock wave threw him
nika stajao je ispred vrata, ali ga je udarni val odbacio away together with the door of the utility rooms so he sought
zajedno s vratima pomoćnih prostorija te je potražio for help. When we reached the formal spiral staircase through
pomoć. Kada smo kroz hrpe šute, slomljenog drva i the piles of rubble, broken wood and glass, we saw Marijan
stakla stigli do svečanih zavojitih stuba, ugledali smo Grgić, the Chief of Protocol. He took us to the shelter. Soon,
Marijana Grgića, šefa Protokola. On nas je poveo do the President was moved to safety, in the atomic shelter in the
skloništa. Uskoro je Predsjednik premješten na sigurno, Dubravkin put, where he continued to work. The employees
170
u atomsko skloniše na Dubravkinom putu, gdje je na- of the President’s Office were squeezed into two rooms only
stavio raditi. Djelatnici Ureda Predsjednika bili su sti- one step below ground level, with glass surfaces on the sides
snuti u dvjema prostorijama tek jednu stubu ispod ra- (no protection whatsoever). There was rumour in the room,
zine zemlje, sa staklenim površinama sa strane (nikakva some people had some scratches and were receiving aid. The
zaštita). U prostoriji se žamorilo, neki su imali ogrebo- President talked with the European statesmen, Ljerka Hodak,
tine pa su dobivali pomoć. Predsjednik je razgovarao who was link to the EU, called for the establishment of the
s europskim državnicima. Ljerka Hodak, koja je bila “air umbrella”. It was scary because the TV announced that
poveznica s EU-om, pozivala je na uspostavu „zračnog the planes took off and headed towards Zagreb (at the same
kišobrana“. Bilo je zastrašujuće jer je TV najavila da su time many other cities across Croatia were attacked). Sudden-
se avioni „digli“ i krenuli prema Zagrebu (napadani su ly it echoed: “the enemy aircraft were returned.” We were all
istovremeno i mnogi drugi gradovi diljem Hrvatske). relieved. The air alarm stopped. We go our separate ways. The
Najednom je odjeknulo: „Neprijateljski avioni su vra- next day we were invited to continue work in the premises in
ćeni!“ Uslijedilo je olakšanje. Prekid uzbune. Razilazi- Pantovčak. The new Presidential Palace, still unadjusted for
mo se. Sutradan smo već pozvani na nastavak rada u office work, got our desks, piles of papers and documents and
prostorijama na Pantovčaku. Novi Predsjednički dvori, everything continues in the usual dynamic way.
još uvijek neprilagođeni za uredski rad, dobivaju naše
The beautiful Banski dvori remained in ruins, some
stolove, hrpe papira i dokumenata i sve se nastavlja na
parts beyond recognition, as well as a number of other houses
uobičajen dinamičan način.
in the old city centre. The President’s great statesman safe in
Prelijepi Banski dvori ostali su u ruševinama, the e study, perhaps weighing a ton, was hit by the shock wave
neki dijelovi do neprepoznatljivosti, kao i niz susjednih and was kicked out of its niche, and the wall was damaged.
kuća u samoj staroj gradskoj jezgri. Predsjednikov ve- Good thing was that the President was sitting with his guests
liki državnički trezor u radnoj sobi, težak možda tonu, nest to the sofa and thus avoided the direct hit. They were all
našao se na udarnom valu i izletio je iz svoje niše, a opposite his desk which was damaged and hit by the stron-
zid je bio oštećen. Dobro da je Predsjednik s gostima gest wave. There was a phone next to the sofa, and the talk
sjedio uz garnituru i tako izbjegao direktan udar. Svi with Kučan took place during the attack. Kučan heard the ex-
su bili nasuprot njegovog radnog stola koji je stradao i plosion and commotion after that and kept saying, “Are you
prihvatio najjači udarac. Uz garnituru bio je i telefon, all right?” The neighbouring meeting room remained ”in one
a razgovor s Kučanom odvijao se tijekom napada. Ku- piece”, the huge crystal chandeliers collapsed. The ceremoni-
čan je čuo eksploziju i komešanje nakon toga te je samo al hall was completely destroyed. The entire group of persons
ponavljao: „Jeste li dobro?“ Susjedna soba za sastanke who during lunch sat by the window overlooking the court-
ostala je „u komadu“, srušili su se veliki kristalni lusteri. yard would have been seriously injured, as well as others who
Svečana dvorana potpuno je uništena. Cijeli niz osoba were sitting across the table, and the President at the head of
koji je tijekom objeda sjedio uz prozor s pogledom na the table. A precise hit into the centre of a square yard did not
dvorišni dio, bio bi teško ozlijeđen, kao i ostali koji su leave a crater, it scattered pieces of the deadly bombs radial-
sjedili s druge strane stola, te Predsjednik na čelu. Pre- ly in all directions, and the first shock wave hit directly the
cizan udarac u središte kvadratnog dvorišta nije ostavio ceremonial hall where the lunch took place. It was extremely
krater, raspršio je ubojite komadiće bombe zrakasto na precise and deliberately murderous, with the aim of behead-
sve strane, a prvi udarni red bila je upravo Svečana dvo- ing Croatia and Yugoslav head, a military coup after which
rana u kojoj se ručalo. Iznimno precizno i promišljeno the JNA would have introduced a state of war and sought to
da ubije, obezglavi Hrvatsku i jugoslavenski vrh, vojni preserve Yugoslavia. The attack was carried out on the eve of
udar nakon kojeg bi JNA uvela vojno stanje i nastojala the expiration of the EU moratorium on the decision of the
sačuvati Jugoslaviju. Napad je izveden uoči isteka mo- Croatian Parliament on the independence of the Republic of
ratorija EU-a na odluku Hrvatskog sabora o osamo- Croatia. But the decision on dissolution of all constitution-
staljenju RH. Nije omeo da se odluka o raskidu svih al ties with the former Yugoslavia was brought the next day,
državnopravnih veza s bivšom SFRJ donese sljedećeg 8 October 1991 in the basement hall of the INA and the
dana, 8. listopada 1991. u dvorani INA-e i da Hrvatski Croatian Parliament declared independence notwithstand-
sabor proglasi neovisnost. (Izjava dana autorima foto- ing. (Statement made to the authors of the photo-monograph on
monografije 3. kolovoza 2016.) 3 August, 2016)

171
Stjepan Adanić, ratni gradonačelnik Varaždi- Stjepan Adanić, wartime Mayor of Varaždin
na 1990. - 1991. i pomoćnik ministra obrane 1990 - 1991 and Assistant Minister of Defence
Republike Hrvatske 1991. - 1998. of the Republic of Croatia 1991 - 1998

(...) Predsjednik me toga dana primio oko 10 (...) The President received me that day about 10
sati, tada još u svojstvu gradonačelnika Varaždina. o’clock, then still in my capacity as the Mayor of Varaždin.
Bilo je to nedugo nakon što smo uspješno osvojili vo- It was shortly after we successfully won the Yugoslav Army
jarne jugovojske u Varaždinu zarobivši puno neprija- barracks in Varaždin, capturing a lot of enemy techniques,
teljske tehnike, te je ta pobjeda izravno utjecala i na and that victory directly influenced the course of the mil-
tijek ratnih operacija za obranu i oslobođenje Hr- itary operations for the defence and liberation of Croatia.
vatske. Predsjednik je bio vidno zadovoljan tom i ta- The President was visibly pleased with such operation in
kvom operacijom u Varaždinu, a naročito činjenicom Varaždin, and in particular with the fact that I listened to
da sam provodio njegove savjete i zapovijedi u vezi s his advice and orders in connection with the beginning of
početkom obrane kao i tijekom ratnih operacija u Va- the defence as well as during the war operations in Varaž-
raždinu u koje je imao potpuni uvid. U opuštenoj i din, in which he had a complete insight. In a relaxed and
prijateljskoj atmosferi, zadovoljan rezultatima rata u friendly atmosphere, satisfied with the results of the war in
Varaždinu i svega onog što je to značilo za obranu Hr- Varaždin and all that it meant for the defence of Croatia, he
vatske, rekao je: „Dolaziš u hrvatsku prijestolnicu, u said: “You come to the Croatian capital, to the city of Za-
grad Zagreb kao ratni pobjednik, a ova je pobjeda u greb, as a war winner, and this victory in Varaždin is a turn-
Varaždinu prekretnica u Domovinskom ratu, drago ing point in the Homeland War. I’m glad you’ve managed
mi je da si uspio ostvariti sve što smo dogovorili.“ to accomplish all that we have agreed.”
Nakon sastanka, predsjednik me Tuđman po- After the meeting, President Tuđman invited me
zvao da ostanem na ručku s njim. Toga su dana, a bio to stay for lunch with him. On that particular day, and
je ponedjeljak 7. listopada 1991., na ručku uz hrvat- it was Monday, 7 October 1991, at lunch with the Croa-
skog predsjednika bili Ante Marković, predsjednik ju- tian president there were Ante Marković, President of the
goslavenskog Saveznog izvršnog vijeća, Stjepan Mesić, Yugoslav Federal Executive Council, Stjepan Mesić, Presi-
predsjednik Predsjedništva Jugoslavije, Gojko Šušak, dent of the Presidency of Yugoslavia, Gojko Šušak, Min-
ministar obrane Republike Hrvatske, Antun Vrdoljak, ister of Defence of the Republic of Croatia, Antun Vrdol-
Zdravka Bušić... Predsjednik je veći dio ručka držao slo- jak, Zdravka Bušić. .. For most of the lunch the President
vo Anti Markoviću da se više založi za Hrvatsku, da se held a speech to Ante Marković to do more for Croatia, to
dade na raspolaganje, da je Hrvat iz Bosne i Hercegovi- put himself at its disposal, saying he was a Croat from Bos-

Sastanak u Banskim dvorima 7. listopada 1991. (Stanko Szabo) /


The meeting in the Banski dvori on Friday, 7 October 1991.
172
ne i morao bi, razumije se, učiniti sve za Hrvatsku. Ante nia and Herzegovina and should, of course, do everything
Marković se držao rezervirano i kiselo... Nije htio, kako for Croatia. Ante Marković kept reserved and seemed un-
smo mu predlagali, održati konferenciju za tisak, pro- comfortable... He would not, as we proposed, hold a press
glasiti JNA i paravojne srbijanske snage agresorima na conference, declare the JNA and paramilitary Serb forces
Hrvatsku i ostati u Hrvatskoj, već je rekao da ima svo- aggressors to Croatia and stay in Croatia, but he said he
ju stranku koja će demokratizirati Jugoslaviju i da će se had his own party that would democratize Yugoslavia and
vratiti u Beograd. Par minuta prije 15 sati završili smo that he would return to Belgrade. A few minutes before 15
s ručkom te smo svi otišli iz te dvorane. Nekoliko mi- o’clock, we finished lunch and we all went out of that hall.
nuta poslije završetka radnog ručka čuo sam prodoran Several minutes after the end of the working lunch, I heard
zvuk nekoliko aviona te je odjeknulo nekoliko straho- the shrill sound of several aircraft and several terrible explo-
vitih eksplozija. Pogodili su ciljanu metu. Sve je bilo u sions echoed. They hit their target. Everything was covered
dimu i prašini, od šoka nisam znao što se zapravo do- in smoke and dust, I did not know what was really going
gađa. Baš sam izlazio niz stepenice u Banskim dvorima on due to shock. I was going down the stairs in the Bans-
kad su odjeknule snažne eksplozije te me pogodila krho- ki dvori when I heard strong explosions and a tile chip hit
tina crijepa u nogu. Bojao sam se za Predsjednika, je li me in the leg. I was afraid for the President, whether he
živ ili mrtav, ali zahvaljujući dragom Bogu, Predsjednik was alive or dead, but thank God, the President, as well as
je, kao i svi sudionici radnog ručka, za dlaku izbjegao all the participants of the working lunch, narrowly escaped
smrt pod naletom pobješnjele jugoslavenske avijacije. death in the onslaught of raging Yugoslav aviation.
Mjesto gdje je sjedio za ručkom bilo je skroz The place where he was sitting at lunch was com-
uništeno, šrapneli po cijeloj sobi. Nitko ne bi preživio pletely destroyed, shrapnel all over the room. No one would
da smo ostali još koju minutu u dvorani. Bio je to po- have survived if we had stayed another minute in the room.
kušaj atentata bez presedana. U glavnom gradu svih It was an assassination attempt without precedent. In the
Hrvata, u Banskim dvorima, pokušali su ubiti hrvat- capital of all Croatians, in the Banski dvori, they tried to
skog predsjednika, a time i hrvatsku državu. Bio je to kill the Croatian president, and thus the Croatian state. It
pokušaj likvidacije hrvatskog predsjednika dan prije was an attempt to liquidate the Croatian President the day
nego je završavao moratorij Europske zajednice (da- before the end of the moratorium of the European Com-
nas EU) na Odluku Hrvatskog sabora od 25. lipnja munity (now the EU) on the Decision of the Croatian Par-
1991. godine o suverenosti i samostalnosti. Predvečer liament of 25 June 1991 on the sovereignty and indepen-
7. 10., nakon pokušaja atentata, opet sam se sastao dence. In the evening of 7 October, after the assassination
s predsjednikom Franjom Tuđmanom, ali ovaj put u attempt, I met again with President Tuđman, but this time
atomskom skloništu na Tuškancu gdje me imenovao in the atomic shelter in Tuškanac where I was appointed
pomoćnikom ministra obrane i glavnim i ovlaštenim Assistant Minister of Defence and the Chief Negotiator au-
pregovaračem u ime Republike Hrvatske protiv JNA, thorized on behalf of the Republic of Croatia against the
na čelu s generalom i zapovjednikom 5. vojne oblasti JNA, led by the General and Commander of the 5th Mili-
Andrijom Rašetom. tary District Andrija Rašeta.
Dan nakon toga, 8. listopada 1991., na zasjeda- The following day, 8 October 1991, at the session of
nju Hrvatskog sabora u ratnim uvjetima, proglašen je the Croatian Parliament in wartime conditions, the termi-
raskid svih državnopravnih odnosa sa SFRJ. Tog istog nation of all constitutional relations with the SFRY was de-
dana započeli su i pregovori o odlasku JNA iz Zagreba clared. That same day the negotiations on the departure of
i Republike Hrvatske na kojima sam i sâm sudjelovao. the JNA from Zagreb and Croatia started, where I partici-
Kad sam na pregovorima u Hotelu „I“ u Zagrebu pi- pated as well. When during the negotiations in the “I” Ho-
tao generala Rašetu zašto su izvršili napad na predsjed- tel in Zagreb I asked General Rašeta why they had attacked
nika dr. sc. Franju Tuđmana i jasno mu rekao da je to President Franjo Tuđman and clearly told him that this was
barbarski i teroristički čin, nakon kratkih konzultaci- a barbaric and terrorist act, after a short consultation with
ja s pukovnikom KOS-a Stamenkovićem (Randjelom, a Counterintelligence Service (KOS) Colonel (Randjel, au-
op. a.) odgovorio mi je da to nisu napravili oni nego thor’s note) Stamenković he said to me that it wasn’t them
mi, ali poslije je ipak priznao da jesu, čak mi je u jed- but us, but he later admitted that it was them. At one point
nom trenutku pregovora u odsutnosti pukovnika Sta- of the negotiations in the absence of Colonel Stamenković
menkovića rekao da mu je zbog toga žao. (...) Rašeta even told me that he regretted it. (...)
173
Svi mi koji smo tih dana i godina bili uz Pred- All of us who were with the President in those days
sjednika, svoju smo zadaću obavili časno i dostojan- and years, we all did our task with honour and dignity to
stveno na dobrobit hrvatske države. Na svima nama the benefit of the Croatian state. It is still our duty to safe-
ostaje čuvanje djela prvog hrvatskog Predsjednika i guard the works of the first Croatian President and to tell
iznošenje istine o Ocu Domovine dr. sc. Franji Tu- the truth about Franjo Tuđman, the Father of the Home-
đmanu i Domovinskom ratu za neovisnu i slobodnu land, and the Homeland War and free Croatian state.
hrvatsku državu. (Izjava dana autorima fotomonografi- (Statement made to the authors of the photo-monograph on
je 2. lipnja 2016.) 2 June 2016)

Mario Nobilo, savjetnik za vanjsku politiku Mario Nobilo, Foreign Policy Advisor and
i glasnogovornik predsjednika Republike Spokesperson of the Croatian President
Hrvatske Franje Tuđmana 1991. - 1992. Franjo Tuđman 1991 - 1992

Potvrđujem da sam bio na ručku s predsjed- I confirm that I was present at lunch with President
nikom Tuđmanom neposredno prije bombardiranja Tuđman just before the bombing of the Banski dvori. At
Banskih dvora. Tada sam obnašao funkciju vanjsko- that time I served as a Foreign Policy Adviser and Spokes-
političkog savjetnika i glasnogovornika predsjednika person for President Tuđman. In retrospect, I think that
Tuđmana. Gledano unatrag, mislim da nas je spasi- President Tuđman saved us when he decided to shorten the
lo to što je predsjednik Tuđman odlučio skratiti ru- lunch and skip the dessert, and he retreated to his office
čak i preskočiti desert, već se povukao u svoj ured da to talk privately with the President of the SFRY Presiden-
bi nasamo razgovarao s predsjednikom Predsjedniš- cy Stipe Mesić and the President of the Federal Executive
tva SFRJ Stipom Mesićem i s predsjednikom SIV-a Council Ante Marković. The sirens sounded a few minutes
Antom Markovićem. Sirene za uzbunu su se oglasi- later, but at that time they were quite frequent and some
le nekoliko minuta kasnije, ali kako su u to vrijeme of us, as usual, decided not to go to the basement shelter
one bile česte, neki od nas su kao i obično odlučili ne in the Banski dvori, just like the President and his guests, I
odjuriti u podrumsko sklonište u Banskim dvorima, believe. I came out to the corridor outside my office in the
a mislim niti Predsjednik i njegovi gosti. Samo sam north wing of the Banski dvori and together with the Head
izašao na hodnik ispred mog ureda u sjevernom krilu of Protocol listened to the possible sound of the aircraft
Banskih dvora i zajedno sa šefom Protokola osluški- when it hit. We all evacuated then to the shelter. Given the
vao mogući zvuk zrakoplova, kada je udarilo. Svi smo fact that a few days before the US authorities evacuated
se potom evakuirali u sklonište. S obzirom na to da su people from the consulate in Zagreb and we were receiving
nekoliko dana ranije američke vlasti evakuirale ljude iz warnings of a possible JNA attack, President Tuđman was
konzulata u Zagrebu te da su nam stizala upozorenja either extremely brave or his common sense prevented him
na mogući udar JNA, predsjednik Tuđman je bio ili in believing in such a possibility, or both.
ludo hrabar ili zdravo razumski nije vjerovao u takvu
We didn’t spend much time in the shelter because
mogućnost, ili oboje.
President Tuđman decided to get together with several asso-
Nismo dugo bili u skloništu jer je predsjednik ciates, including Slaven Letica and me and his son Miroslav
Tuđman odlučio da se zajedno s nekoliko suradnika, Tuđman for a cup of coffee on the Jelačić Square, because
uključujući i Slavena Leticu i mene te njegovog sina wanted to cut the speculation that something happened to
Miroslava Tuđmana, pojavi na Jelačić placu, jer je že- him. We went down the Radić Street to the Square fol-
lio presjeći spekulacije da mu se nešto dogodilo. Siš- lowed by the applause of rare and shocked passers-by. We
li smo Radićevom ulicom do Trga, na što su rijetki i sat in the first cafe in the Tkalčić Street and had coffee.
šokirani prolaznici zapljeskali. Sjeli smo u prvi kafić u
When the HTV team arrived at the scene in the
Tkalčićevoj ulici i pili kavu.
Banski dvori the President also wanted to visit the hall (the
Kada je ekipa HTV-a došla na mjesto događaja current pressroom in the Banski dvori), which was com-
u Banskim dvorima, i Predsjednik je želio obići dvo- pletely destroyed. Hardly anyone could have survived the
ranu (sadašnju Press salu u Banskim dvorima) koja je force of the attack that hit that side of the inner court-
174
Večernji list, 8. 10. 1991. / “President Tuđman in the Tkalčić Street”, Večernji list, 8 October1991

bila potpuno uništena i teško da bi itko preživio silinu yard, knocking all windows and furniture, which got bro-
udara koji je pogodio tu stranu unutrašnjeg atrija iz- ken into an unrecognizable mass at the other end of the
bivši sve prozore i namještaj, koji se polomio u nepre- hall. Revolted but decisive the President said: “Now they
poznatljivu masu na drugom kraju dvorane. Revolt- have nailed the last nail in the coffin of Yugoslavia!” How-
iran, ali odlučan, rekao je: „Sada su zabili posljednji ever, he did break and with tears in his eyes he watched the
čavao u lijes Jugoslavije!“ Ali se ipak slomio i sa suza- paintings from the walls of the hall destroyed in the bomb-
ma u očima razgledao u bombardiranju uništene slike ing with a flashlight, because the power supply was inter-
sa zidova dvorane s baterijskom svjetiljkom osiguran- rupted. When a few days the foreign journalists asked me
ja, jer je struje nestalo. Kada su me strani novinari koji whether the President of the SFRY Presidency Stipe Mesić
dan kasnije pitali ima li predsjednik Predsjedništva had any control over the JNA, I replied that I doubt giv-
SFRJ Stipe Mesić ikakvu kontrolu nad JNA, odgov- en the speed with which he rushed to the shelter when it
orio sam da sumnjam s obzirom na brzinu kojom je hit. The “event” with Mesić illustrates the ignorance and
odjurio u sklonište kad je udarilo. Zgoda s Mesićem naiveté of foreign as well as domestic journalists who even
ilustrira neupućenost i naivnost stranih pa i domaćih after that were more inclined to believe that all this wasn’t
novinara koji su i nakon toga bili skloniji povjerovati the JNA plan but an incident that went too far and would be
da se ne radi o planu JNA nego o incidentu koji se oteo clarified in Belgrade.
kontroli pa će se to u Beogradu razjasniti.
The bombing of the Banski dvori was carried out
Bombardiranje Banskih dvora izvedeno je pre- too late, with the opposite moral and international effect,
kasno, sa suprotnim moralnim i međunarodnim as a sign of desperation and an attempt to intimidate before
učinkom, kao znak očaja i pokušaj zastrašivanja pred the declaration of independence. (Statement made to the au-
proglašenje neovisnosti. (Izjava dana autorima fotomo- thors of the photo-monograph on 25 July 2016, with fragments
nografije 25. srpnja 2016. uz dijelove preuzete iz knjige taken from the book by M. Nobilo: „Hrvatski feniks, Diplo-
M. Nobila “Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza za- matski procesi iza zatvorenih vrata 1990.-1997.”)
tvorenih vrata 1990. - 1997.”)

175
Vesna Škare Ožbolt, savjetnica za odnose s Vesna Škare Ožbolt, Advisor for Public
javnošću predsjednika Republike Hrvatske Relations of the President of the Republic of
Franje Tuđmana 1991. - 1994. Croatia Franjo Tuđman 1991 - 1994

Zagreb, 7. 10. 1991., Banski dvori, Sveča- Zagreb, 7 October 1991. Banski dvori, Ceremonial
na dvorana, 14.50 sati. U dvorani su na ručku pred- Hall, 14:50 hours. The President of the Republic of Croatia
sjednik RH Franjo Tuđman, predsjednik Savezne vla- Franjo Tuđman, the President of the Federal SFRY Govern-
de SFRJ Ante Marković i predsjednik Predsjedništva ment Ante Marković, the President of the SFRY Presidency
SFRJ Stipe Mesić, savjetnici predsjednika Tuđmana Stipe Mesić, the President Tuđman’s Advisors Mario Nobi-
Mario Nobilo i Vesna Škare Ožbolt, pročelnik vojnog lo and Vesna Škare Ožbolt, the Head of the Military Cab-
kabineta Stjepan Adanić i tajnica predsjednika Zdrav- inet Stjepan Adanić and the President’s secretary Zdravka
ka Bušić. Razgovara se o teškoj situaciji u Hrvatskoj, Bušić are in the hall at lunch. The discussion is about the
o odlukama Predsjedništva SFRJ i o onome što radi difficult situation in Croatia, about the decisions the SFRY
Milošević i vojni vrh JNA. Ručak je pri kraju. Treba se Presidency and about what Milošević and military leader-
servirati kava. U tom trenutku Tuđman naglo preki- ship of the JNA are doing. The lunch is at an end. Cof-
da Markovića koji je govorio i predlaže da popiju kavu fee is about to be served. At that moment Tuđman sud-
kod njega u kabinetu. Nobilo i ja se pogledamo. Ni- denly interrupted Marković who was talking and proposed
kada do sada Tuđman to nije napravio – da se nakon to have coffee in his Cabinet. Nobilo and I look at each
ručka vraća u svoj kabinet. Bio je čovjek rutine. Svaki other. Never before did Tuđman do such thing – go back
dan radni ručak sa suradnicima započinjao je točno u to his Cabinet after lunch. He was a man of routine. Ev-
13.30 i završio bi do 14.50. Tuđman bi odlazio u svo- ery day the working lunch with his co-workers began ex-
ju sobu za odmor gdje bi slušao vijesti na radiju u 15 actly at 13.30 and ended by 14:50. Tuđman would go to
sati. To nikada nije propuštao. Sada odjednom ovakav his room to rest where he listened to the radio news at 15
iskorak. Svi se dižemo i zajedno odlazimo do Tuđma- o’clock. He never missed that. Now suddenly this change.
novog kabineta, Nobilo i ja se pozdravljamo s Mesi- We all get up and walk together to Tuđman’s Cabinet, No-
ćem i Markovićem i odlazimo do naše tajnice Nade bilo and I say goodbye to Mesić and Marković and go to
Talan koja nas je nestrpljivo čekala s brojnim poruka- our secretary Nada Talan who is impatiently waiting for
ma. Ušli smo u njenu sobu. Za stolom je sjedila Mir- us with numerous messages. We went into her room. Mir-
na Kovačićek, prevoditeljica koja je na telefonu. (...) na Kovačićek, the translator, is sitting at the table talking
Odjednom smo začuli snažni zvuk koji je postajao sve on the phone… (...) All of a sudden, we heard a strong
glasniji i bliži, kao kad mlazni avion polijeće. Eksplo- sound that grew louder and closer, like a jet plane taking
zija. Poletjela sam kroz zrak i tresnula u vrata. Soba je off. Explosion. I flew through the air and slammed into the
bila puna dima. Brzo sam se pridigla, bila sam zbijena door. The room was full of smoke. I got up quickly, I was
u prostor između duplih vrata. Svi smo bili živi. (...) squeezed into the space between the double doors. We were
Tada sam prvi puta bila u skloništu Banskih dvora. all alive. (...) It was my first time in the shelter of the Bans-
Dvije sobe, telefon, televizor. Unutra je već bilo puno ki dvori. Two rooms, a telephone, a TV. There was already
ljudi. Tuđman je već razgovarao s nekim na telefon. a lot of people. Tuđman is already talking to someone on
„Da, ovo je bila raketa, napadnuti smo“, čula sam ga the phone. “Yes, this was a rocket, we are under attack”, I
kako govori na svom lošem engleskom. Televizor je heard him say in his broken English. The TV is surprising-
začudo radio. Na TV-u je bio znak opće opasnosti za ly on. A general danger for the Zagreb is was announced
Zagreb. Odjednom se pojavila napisana vijest, velika on the TV. Suddenly, a written news popped up, a large
skupina aviona digla se s aerodroma na Udbini i leti group of aircraft too off from the airport in Udbina and is
prema Zagrebu. Odlučili su nas ubiti, pomislila sam. flying to Zagreb. They decided to kill us, I thought. During
Za to vrijeme Tuđman je razgovarao s Genscherom that time Tuđman was talking to Genscher (Hans-Dietrich
(Hans Dietrich Genscher, njemački ministar vanjskih Genscher, the German Foreign Minister, author’s note)
poslova, op. a.) i van den Broekom (Hans van den and Van den Broek (Hans van den Broek, the Dutch For-
Broek, nizozemski ministar vanjskih poslova, op. a.). eign Minister, author’s note). He told them that we were
Rekao im je da smo napadnuti. Bili su to trenuci šut- attacked. These were moments of silence and waiting. We
nje i čekanja. Čekali smo novi udar. Jedino je televi- were waiting for another attack. Only the TV was loud.
zor bio glasan. Odjednom vijest - grupa aviona koja Suddenly there was news – a group of aircraft that flew to
176
je letjela prema Zagrebu vratila se na Udbinu. Odlič- Zagreb returned to Udbina. Excellent! Who saved us? Later
no! Tko nas je spasio? Kasnije sam saznala. Digli su I learned. The North Atlantic Treaty Organization planes
se avioni Sjevernoatlantskog saveza iz Aviana i zapri- from Aviano took off and threatened the JNA they would
jetili JNA ako budu nastavili napadati Zagreb, da će intervene if they continue to attack Zagreb. Tuđman, Me-
se umiješati. Tuđmana, Markovića i Mesića odvode u sić and Marković were taken to another hidden shelter, and
drugo tajno sklonište, a mi se razilazimo. Meni nešto we all go home. However, something is nagging me, and
ne da mira, vraćam se gore prema našim kabinetima. I return to our cabinets. The hall where we had lunch was
Dvorana u kojoj smo ručali bila je razrušena. Nema destroyed. Tuđman’s resting room is also gone. Tuđman’s
ni Tuđmanove sobe za odmor. Tuđmanov kabinet nije cabinet was not badly damaged, but all the windows were
jako oštećen, ali sva stakla su porazbijana. Sef je izle- smashed. The safe flew out of the frame, blocking the door.
tio iz sjedišta i blokirao vrata. Odlazim u svoju sobu. I go to my room. Large fragments of glass stuck in my desk
Na mom stolu i u mojoj stolici zabijene velike krhoti- and in my chair. If I were sitting there as usual, listening to
ne stakla. Da sam tu sjedila kao obično i slušala vijesti, the news, I would be cut down dead. The glass was stuck
sada bih bila mrtva, sasječena. Stakla je bilo svugdje everywhere, in the walls and paintings...
zabijenog u zidove i slike…
That evening, after the event that changed our lives,
Tu večer nakon događaja koji nam je promije- President Tuđman said in a television interview that he
nio život, predsjednik Tuđman je u televizijskom in- condemned the Serbian terrorism, but that neither crimes
tervjuu izjavio kako osuđuje srpski terorizam, ali da nor victims can stop Croatia on its path to sovereignty and
Hrvatsku na svome putu do suverenosti i neovisno- independence. Croatia would continue to live without me,
sti ne mogu spriječiti ni zločini niti žrtve. Hrvatska bi and now it will live with me in freedom. The decision on
nastavila živjeti i bez mene, a sad će sa mnom živjeti dissolution of all constitutional ties with the former SFRY
u slobodi. Odluka o raskidu svih državnopravnih veza was passed the following day in the hall of the INA in the
s bivšom SFRJ donesena je sutradan u dvorani INA-e Šubić Street, 8 October1991. (From the conversation with
u Šubićevoj, 8. listopada 1991. godine. (Iz razgovora the authors of the photo-monograph, the statement was taken
s autorima fotomonografije te iskaz preuzet uz odobrenje with the approval from http://pollitika.com/tako-je-to-bilo,
s http://pollitika.com/tako-je-to-bilo, 9. svibnja 2016.) 9 May 2016)

Branko Salaj, ministar informiranja u Vladi Branko Salaj, Information Minister in the
Republike Hrvatske 1991. - 1992. Government of the Republic of Croatia
1991 - 1992
Da, bio sam na tom ručku. Mislim da sam toga
dana imao uobičajeno brifiranje kod Predsjednika ne- Yes, I was at that lunch. I think that that day I had
što kasnije nego obično, a on me zadržao na objedu the usual briefing with the President a little later than usu-
s posebnim gostima. Ostao mi je u sjećanju već od al, and he invited me for lunch with special guests. What
samoga početka kao nesvakidašnji i pomalo nadrea- stuck to my memory from the very beginning as an unusu-
lan događaj: za stolom tri Hrvata u nominalno vode- al and somewhat surreal event: at the table there were three
ćim pozicijama u dvije države – i u onoj koja nastaje Croats in nominally leading positions in two states - the
i u onoj koja nestaje. Hrvatski predsjednik s velikim one that was being created and the one that was dissolv-
ovlastima, ali s još uvijek slabim snagama, pod punim ing. The Croatian President with broad powers, but with
udarom agresije, a uz njega dva Hrvata nominalno na still weak forces, under the full impact of aggression, and
čelu napadačke strane, velike vojne sile koju su razdi- with him two Croats nominally heading the aggressor side,
rale ugrađene suprotnosti, a oni sami potpuno liše- a large military force tormented by the embedded contra-
ni stvarnog utjecaja i mogućnosti da agresiju zaustave. diction, and they themselves completely devoid of real in-
Tromjesečni moratorij na proglašenje državnosti na- fluence and possibility to stop the aggression. Three-month
metnut u ljetu bio je pri kraju – nisam imao dojam moratorium on the declaration of statehood imposed in the
da Marković ima ikakvih iluzija da može utjecati na summer was at the end - I didn’t think that Marković had
177
hrvatske odluke, ali vjerujem da je on Tuđmanu bio any illusions that he could affect the Croatian decisions,
marginalno zanimljiv u odnosu na igre velikih sila i but I believe that he was marginally interesting for Tuđman
određeni predratni ugled koji je Marković imao u tom in relation to the play of great forces and a certain pre-war
krugu. Koliko se sjećam, atmosfera je bila dosta suzdr- reputation Marković had in that circle. As I recall, the at-
žana, ali pristojna. Na kraju su se trojica glavnih igra- mosphere was quite restrained, but polite. At the end the
ča povukla u kabinet Predsjednika na, kako se moglo three major players withdrew to the President’s Cabinet, as
očekivati, malo otvoreniju razmjenu mišljenja. one would expect, for a little more open exchange of views.
Ja sam pak preko Markova trga prešao u Sabor I went across the St. Mark’s Square to the Opera-
do Operativnog informativnog centra da se raspitam tional Information Centre to inquire about the safety sit-
o sigurnosnoj situaciji. Ne vjerujem da sam tamo bio uation. I do not believe I spent more than a minute there
više od minute prije nego što nas je iznenada zatresao before we were suddenly shaken by a big bang. My first re-
veliki prasak. Moja je prva reakcija bila da se radilo o action was that it was a low supersonic flight. It was only
niskom nadzvučnom preletu zrakoplova. Tek kad sam when I got out of Parliament that I realized the extent of
izašao iz Sabora shvatio sam opseg šteta – na desetak the damage - at ten meters from the Banski dvori there were
metara od Banskih dvora bile su hrpe cigle i stakla, a piles of brick and glass, and the roof over the Banski dvori
krov nad Dvorima napola bez crijepa. Čuo sam da je half without roofing tiles. I heard that Tuđman was alive
Tuđman živ i pojurio stotinjak metara do Ministarstva and I rushed some hundred meters to the Ministry of In-
informiranja u Opatičkoj 8 da, čekajući možebitni formation in Opatička 8 to, waiting for a possible new at-
novi napad, počnemo planirati reagiranje. Zgrada Mi- tack, plan a response. The building of the Ministry did not
nistarstva nije pretrpjela nikakva oštećenja. Do nekog suffer any damage. A new attack didn’t occur, and mean-
novog napada nije došlo, a ja sam u međuvremenu while I concluded that it would be good to get the Presi-
zaključio da bi bilo dobro dobiti Predsjednikovu pro- dent’s assessment whether, after such a challenge, to change
cjenu treba li nakon ovakvog izazova mijenjati strateš- the strategic concept, and to see in what condition he him-
ku koncepciju, a i vidjeti u kakvom je stanju on sâm. self was in. I witnessed that he was physically and mentally
Osvjedočio sam se da je on i fizički i psihički dobro. well. The following day the declaration of full sovereignty
Idući je dan bilo na redu proglašenje pune suvereno- of the Republic of Croatia was adopted in the INA hall...
sti Republike Hrvatske u INA-inoj dvorani...“ (Izjava “ (Statement made to the authors of the photo-monograph on
dana autorima fotomonografije 22. srpnja 2016.) 22 July 2016)

Anđelko Mijatović, savjetnik za kulturu Anđelko Mijatović, Advisor for Culture of the
predsjednika Republike Hrvatske President of the Republic of Croatia Franjo
Franje Tuđmana 1990. - 1999. Tuđman 1990 - 1999

To je bilo vrijeme svakodnevnih uzbuna, neki This was the period of alarms on a daily basis, some
su išli u sklonište, ali mnogi nisu. Kad bi bila neka people went to the shelter, but many didn’t. So if there was
upozorenja da se doista mora ići u sklonište, onda bi a warning that there is a real threat of danger, people would
se išlo. Osiguranje naravno nije išlo, nije išlo ni ono go. Security people didn’t go, of course, just like the sup-
pomoćno osoblje. Kad je bio napad i kad sam došao port staff. When the rocketing took place and when I came
do Banskih dvora vidio sam upravo okrvavljeno oso- to the Banski dvori, it was them I saw, the staff working in
blje koje u kafiću radi, jer je bomba udarila nedaleko the cafeteria, because the bomb fell near them. The deto-
od njih. Detonacija je izbila dovratnike, vrata… Ozli- nation kicked the door frames out, as well as the doors. Ms
jeđena je bila i gospođa Nada Talan, koliko se sjećam, Nada Talan was also injured, as I recall it, the knocked door
na nju su pala izbijena vrata i udarila je u leđa. fell on her and hit her in the back.
Ja sam taj dan imao službeni sastanak s bisku- That day I had an official meeting with Bishop
pom Kokšom (Đuro, op. a.). Biskup je tada radio s (Đuro, author’s note) Kokša. The Bishop was working at
par ljudi na doseljavanju i smještaju Hrvata iz Letni- the time with a couple of people on immigration and ac-
178
ce (Kosovo, op. a.) u zapadnoj Slavoniji, a mi iz Ure- commodation of Croats from Letnica (Kosovo, author’s
da smo pri tome malo pomagali. (…) Tako sam pošao note) in the western Slavonia, and we from the Office
biskupu, zapravo, mi smo tada bili dobili neko nao- helped out a bit. (...) So I went to see the Bishop, in fact,
ružanje gore u uredu, pištolje, ali nismo imali futro- we got some arms up there at the office, the guns, but we
le pa smo kolega Mladen Čutura, isto savjetnik, i ja had no holsters, so my colleague Mladen Čutura, advisor
pošli u Frankopansku ulicu kupiti futrole, jer se tamo as well, and I went to the Frankopan Street to buy some
prodavala ta oprema. Došli smo dolje, nije toga bilo holsters, because this equipment was sold there. We went
pa smo produžili Dalmatinskom ulicom do Varšavske, down, they didn’t have any holsters, so we continued via
gdje nas je zatekla uzbuna. Mi smo polako dalje doš- the Dalmatinska Street to the Varšavska Street, where we
li do Trga, kolega Mladen je otišao Radićevom gore, heard the sirens. We slowly continue to the Square, Mlad-
a ja sam otišao biskupu Kokši na sastanak. Kad sam en went up the Radić Street and I went to the meeting
bio blizu biskupove kurije na Kaptolu 22, odjednom with bishop Kokša. When I was close to the Bishop’s Curia
je grunulo vrlo jako. Ja sam u ruci imao jedan fascikl s on the 22 Kaptol Street, suddenly something very strong
kojim sam nesvjesno, spontano, kleknuvši na koljena banged. I had a folder in my hand with which I uncon-
zaštitio glavu. I kad sam se podigao padali su djelići li- sciously, spontaneously, protected my head dropping to my
šća, granja, svukud je prštalo okolo s krovova. Ja sam knees. And when I got up the pieces of leaves and branches
imao osjećaj da je to pogodilo negdje na Šalati. Kad were falling around, everything was bursting around from
sam došao biskupu on me pitao, što mi se čini u što the rooftops. I had a feeling the hit was somewhere in Šala-
je udarilo, ja mu kažem: “Imam osjećaj da je pogodilo ta. When I came to the Bishop he asked my opinion about
Šalatu.” Mi smo tu brzo završili naš razgovor pa sam ja the location, I told him I felt Šalata was hit. We quickly
požurio u ured. Kad sam se spustio u Tkalčićevu uli- finished our conversation, so I rushed to the office. When
cu, kafići su bili puni ljudi, nitko se nije sklonio zbog I went down, the Tkalčić Street was filled with people, no-
uzbune. Onda sam kroz Kamenita vrata došao gore body went to the shelter due to the alarm. Then I went
do ljekarne gdje sam opazio poznate magistre koje su through the Stone Gate and I came up to the pharmacy
mi rekle da su raketirani Banski dvori. I ja pogledam, where I saw the pharmacists I knew who told me that the
doista. Na krovu Dvora nije bilo crijepa. Ja sam htio Banski dvori got rocketed. I took a look at it, and indeed.
gore, međutim, došla je policija i upućivala nas je u On the roof of the Banski dvori there were no tiles. I wanted
sklonište. Tako sam boravio u skloništu Muzejsko-ga- to go up, but the police came and directed us to the shelter.
lerijskog centra oko sat vremena. Kad sam krenuo u So I ended up in the shelter of the Museum Gallery Centre
ured, uz put sam vidio da iz Sabora žuri njegov pred- for about an hour. When I went to the office, I saw Žarko
sjednik Žarko Domljan i njegov tajnik Petković (Mi- Domljan and his secretary (Milovan, author’s note) Petkov-
lovan, op. a.) prema Banskim dvorima, da vide što se ić rushing towards the Banski dvori, to see what happened.
dogodilo. Ja sam otišao u svoju sobu na čijim je vrati- I went tom my room where the lock was kicked out by the
ma brava detonacijom bila izbijena, a mali dio te bra- detonation, I guard that piece of lock to this day. We had
ve čuvam i danas. Imali smo velike prozore s duplim large windows with double glass and heavy curtains, and
staklima i teškim zavjesama, a uslijed eksplozije došlo due to the explosion, the window shattered and the cur-
je do prsnuća prozora i zavjesa je pala na stol. Da sam tain fell on the table. If I had been at the table, I am confi-
bio za stolom, uvjeren sam da bi me zavjesa sa staklom dent that I would have been hit by the curtains with glass
udarila točno u glavu. Jer sam to sve zatekao na dijelu right in the head. Because it all took place at the precise
radnog stola gdje mi se inače nalazila glava prilikom spot where my head usually was when I was working. Then
rada. Tada je jedan od osiguranja ranjen i završio je one of the security guys got wounded and ended up in the
u bolnici na Rebru… Ja sam kod Dubravkinog puta Rebro hospital... I parked my golf car near the Dubravkin
ostavio parkiran svoj golf, a kad je sve to završilo išli put, and when it was all over we went home. My wife, who
smo kući. Moja supruga, koja je radila u Ministarstvu worked in the Ministry of Education of the Republic of
prosvjete RH u Varšavskoj ulici, pošla je gore da vidi Croatia in the Varšavska Street, went up to see what hap-
šta je s nama, sreli smo se i uputili se do auta. Kad smo pened to us, we met and we went to the car. When we got
došli do auta vidjeli smo da je na njemu izbijena jedna to the car we saw that one strip came off, which I put back
lajsna koju sam vratio nazad tako da nije bilo nikakvih so that there were no problems with the car, but some other
problema s autom, ali su neka druga vozila stradala, vehicles got destroyed, particularly around the Banski dvori.
posebno oko Banskih dvora. Mislim da je nastradao I think Mario Nobilo’s car got damaged, and others’ as well.
179
auto Marija Nobila, ali i drugi. Onda su nama rekli, Then they told us, I think it was in the evening, around 5-6
mislim da je to bilo uvečer oko 5 - 6 sati: “Idite kući, o’clock, “Go home, we’ll call you.” It was not known what,
mi ćemo vas pozvati.” Nije se znalo što, kuda (gdje će where (the office would continue to work), but tomorrow
ured nastaviti raditi), međutim mi smo sutra ujutro morning we all came as one to the Banski dvori and then we
kao po dogovoru svi došli u Banske dvore i onda su were sent to the Villa Zagorje. Mr. Hrvoje Šarinić, Head of
nas poslali u Vilu Zagorje. To nam je rekao gospodin Office, told us that. (...) We picked up our papers and other
Hrvoje Šarinić, predstojnik Ureda. (…) Pokupili smo things and went up. There were desks at the Villa, but there
svoje papire i ostalo i pošli gore. U Vili je bilo stolova, were no chair (laughing) ... You asked if it was possible that
ali nije bilo stolica (smije se)… Postavili ste pitanje, someone from the office tipped the aggressors? Naturally,
je li moguće da je netko iz Ureda javljao agresorima? in the Banski dvori there were people of Serbian nationali-
Naravno, u Banskim je dvorima bilo osoba srpske na- ty and people from the old system. They were two people
rodnosti i osoba iz staroga sustava. Bile su dvije osobe precisely in the office that we inherited, a lady, I think she
baš u Uredu koje smo naslijedili, jedna gospođa, mi- now works as a notary or a lawyer in Zagreb, sometimes I
slim da sada radi kao bilježnik ili je odvjetnica u Za- see her. There was another lady, she was mentioned in the
grebu, ponekad je vidim. Bila je još jedna gospođa, pi- papers. Her husband was in the Secretariat of Interior in
salo je u novinama o tome. Suprug joj je bio u SUP-u Krajina. She ran there those days, and the tip was attribut-
u “Krajini”. Ona je tih dana pobjegla tamo, a njoj se ed to her… (...).
pripisivala dojava. (…)
Today it is interesting to talk about it, but many of
Danas je zanimljivo o tome pričati, ali nismo us were not aware of what was going on. I think we all took
mi mnogi bili svjesni što se događa. Mislim da smo mi it very lightly. Firstly, we had absolute confidence in Pres-
to sve olako gledali. Prvo, imali smo apsolutno povje- ident Tuđman, we never noticed that he doubted his goal
renje u predsjednika Tuđmana, nikada mi nismo pri- and this confidence was, naturally contagious. This time,
mijetili da bi on sumnjao u svoj cilj i to je, normalno, although the President went to his room after lunch as a
na nas prenosio. Ovaj put, iako je Predsjednik u pra- rule (he would not sleep, he usually read, rested or did some
vilu poslije objeda išao u svoju sobu (ne bi on spavao, concept, etc.), he didn’t do it but they, Marković, Mesić
obično bi čitao, odmarao ili radio neki koncept itd.), and he returned to his office and continued to talk. On 7
to nije napravio nego su se oni, Marković, Mesić i on, October, when they decided to carry it out on the last day
vratili u njegov ured i nastavili razgovarati. Dana 7. li- of the moratorium (the Brioni Agreement, author’s note),
stopada, oni su očito, kad su odlučili to napraviti za- they obviously wanted to send a message. (Statement made
dnji dan moratorija (Brijunskog sporazuma, op. a.), to the authors of the photo-monograph on 23 October 2014)
željeli poslati poruku. (Izjava dana autorima fotomo-
nografije 23. listopada 2014.)

180
Stanko Szabo, službeni fotograf u Banskim Stanko Szabo, Official Photographer at the
dvorima 1990. – 1993. Banski dvori 1990 – 1993

Toga dana jedina stranka koja je došla u Banske That day, the only party that came to the Banski
dvore oko 10 sati bio je Stjepan Adanić. Kako sam ga dvori around 10 o’clock was Stjepan Adanić. As I already
otprije znao iz Varaždina, gospođa Zdravka Bušić po- knew him from Varaždin, Ms. Zdravka Bušić sent me to
slala me na ulaz da ga dopratim u Kabinet predsjed- the entrance to escort him to the Office of the President.
nika. Sastanak s predsjednikom Tuđmanom trajao je The meeting with President Tuđman lasted about 20 min-
oko 20 minuta, a ja sam pričekao gospodina Adanića utes, and I waited for Mr. Adanić to see him off. When
da ga ispratim. Prilikom odlaska rekao mi je da će se he was leaving, he told me he would be back because he
vratiti jer ga je šef imenovao za savjetnika i pozvao na was appointed as an advisor and invited for lunch, with
ručak, s deset uzvanika. Prije početka objeda uslikao ten guests. Before the start of the meal I photographed the
sam uzvanike u Svečanoj dvorani, a nakon ručka gos- guests at the Ceremonial Hall, and after lunch, Ms. Bušić
pođa Bušić mi je rekla da sam slobodan te da se vra- told me that I was free, and that I should come back late
tim kasno poslijepodne zbog daljnjih obveza. Sjeo sam in the afternoon due to further obligations. I sat in the car
u auto i krenuo kući. Bio sam na raskršću Tuškanca i and headed home. I was at the crossroads of Tuškanac and
Nazorove u vrijeme napada... Nakon napada oglasila the Nazor Street at the time of the attack ... After the attack
se i uzbuna! the alarm started!
Drugo jutro oko 4 sata došao sam u Banske The next morning around 4 o’clock I came to the
dvore – rezultat su fotografije koje posjedujete... (Izja- Banski dvori - the result are the photos that you have... “
va dana autorima fotomonografije 7. lipnja 2016.) (Statement made to the authors of the photo-monograph on 7
June 2016)

Obilježje mjesta gdje je tlak od eksplozije bombe ostavio trag u dvorištu Banskih dvora. (HMDCDR,
2016.) / A mark of the location where the force of the explosion pressure of the bomb left a mark in the
courtyard of the Banski dvori.

181
PRILOG 1 ANNEX 1

B. Dodatak B. Addition
– objavljeni memoarski zapisi – published memoirs

U svojim je političkim memoarima Stjepan In his political memoirs Stjepan Mesić wrote that
Mesić zapisao da ih je napad na Banske dvore zatekao the attack on the Banski dvori happened while they were in
u Kabinetu predsjednika uz kavu i razgovor o aktual- the President’s Cabinet over coffee and talk about the cur-
noj političkoj situaciji. Opisao je Antu Markovića kao rent political situation. He described Ante Marković as a
osobu koja je pokazivala političku naivnost vjerujući person who showed the political naiveté believing that the
da jugoslavenski vojni vrh ipak neće napasti Zagreb. Yugoslav military leadership would not attack Zagreb af-
Naveo je da je Banske dvore potresla jaka eksplozija te ter all. He said that the Banski dvori was shaken by a huge
da je najviše stradala prostorija u kojoj su upravo ruča- explosion and the room where they just had lunch was the
li. Posvuda je bilo prašine, krhotina stakla te razbaca- most damaged one. There was dust everywhere, glass shards
nih i uništenih komada namještaja. Nakon udara na- and scattered and destroyed furniture pieces. He stated that
vodi da su sva trojica (Tuđman, Marković i on, op. a.) after the attack all three of them (Tuđman, Marković and
otišli u sklonište nekoliko stotina metara udaljeno od he, author’s note) went to the shelter a few hundred me-
Banskih dvora.109 Smatrao je da je napad bio planiran ters away from the Banski dvori.109 He believed that the at-
upravo dok su se sva trojica nalazila na istom mjestu tack was planned just as the three of them were in the same
u isto vrijeme s ciljem izazivanja destabilizacije Hrvat- place at the same time so as to cause the destabilization of
ske, ali i potpunog preuzimanja kontrole nad još uvi- Croatia, but also the complete control over the still existing
jek postojećim jugoslavenskim političkim vrhom.110 Yugoslav political leadership.110
Ante Marković, čovjek koji je vjerovao da Ju- Ante Marković, the man who believed that Yugo-
goslavija može opstati uz pomoć planiranih gospodar- slavia could survive with the help of the planned economic
skih i političkih reformi, prema izjavama danim me- and political reforms, according to statements he made in
dijima i suradnicima, bio je šokiran doživljenim. Za the media and his colleagues, was shocked by the situation.
napad je optužio generala JNA i tadašnjeg saveznog He accused the JNA general and the then Federal Secre-
sekretara za narodnu obranu Veljka Kadijevića. „Ge- tary for National Defence Veljko Kadijević for the attack.
nerala Kadijevića smatram odgovornim za ovaj poku- “I hold General Kadijević personally responsible for this at-
šaj ubojstva i zbog toga se ne kanim vratiti u Beograd tempted murder, and therefore I do not intend to return to
prije nego što on bude smijenjen.“111 Ante Marković, Belgrade before he is removed from office.”111 Ante Markov-
bez obzira na rečeno, vratio se u Beograd i ostao na ić, regardless, returned to Belgrade and remained in office
dužnosti saveznog premijera do 20. prosinca 1991. as the Federal Prime Minister until 20 December in 1991.
godine.
Antun Vrdoljak, one of the participants lunch in the
Antun Vrdoljak, jedan od sudionika ručka u Conference Hall, said in an interview for the Večernji list
Svečanoj dvorani, u intervjuu Večernjem listu rekao je that they were saved from certain death because “Mesić did
da ih je od sigurne smrti spasilo to što „Mesić nije vo- not like štrukle (cheese strudel, author’s note)” so they ex-
lio štrukle“ pa su ranije izišli iz dvorane. Dvojica uzva- ited the hall before it was planned. Two of the guests went
nika su na Predsjednikov poziv otišli na kavu u njegov for coffee in the President’s Cabinet upon his invitation,
Kabinet, a ostatak se razišao. Sam Vrdoljak je izišao iz and the rest split up. Vrdoljak himself got out of the Banski
Banskih dvora i krenuo prema svom automobilu kad dvori and walked toward his car when the bomb went off.
je pala bomba. Ipak, vratio se natrag i vidio u kojem However, he went back and saw the condition of the hall
109
 Nakon prvog udara otišli su najprije u sklonište Banskih dvora 109
 After the first attack, first they went to the shelter of the Banski
(op. a.). dvori (author’s note)
110
 Stjepan Mesić, Kako smo rušili Jugoslaviju (Zagreb: Globus In- 110
 Stjepan Mesić, Kako smo rušili Jugoslaviju (Zagreb: Globus In-
ternational, 1992), 278-279. ternational, 1992.), 278-279.
111
 “Preživjeli smo pravim čudom”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 111
 “Preživjeli smo pravim čudom”, Večernji list (Zagreb), 8. X.
1991., 5.; “Čudom ostali živi”, Borba, (Beograd), 9. X. 1991., 1991., 5.; “Čudom ostali živi”, Borba, (Beograd), 9. X. 1991.,
3. 3.
182
je stanju dvorana u kojoj su boravili koji trenutak pri- they were in just few moments before the attack, and he
je napada, a kao podsjetnik na nemili događaj uzeo je took a broken cup as a reminder of the unpleasant event.112
jednu razbijenu šalicu.112
Žarko Domljan, President of the Parliament of the
Žarko Domljan, predsjednik Sabora RH, pri- Republic of Croatia, recalled the attack in his political mem-
sjetio se navedenog napada u svojim političkim me- oirs. He wrote that the air raid took place while they were
moarima. Zapisao je da ih je zračni napad zatekao in the small hall of the Parliament during the meeting of
u maloj dvorani Sabora tijekom održavanja sastanka the HDZ Representatives’ Club, and only in the basement
Kluba zastupnika HDZ-a, a tek su u podrumu Sabo- of the Parliament they heard that the Banski dvori was at-
ra čuli da su napadnuti Banski dvori. Osiguranje ga je tacked. The security led him to President Tuđman who was
odvelo do predsjednika Tuđmana koji je tada već bio u already in the shelter of the Tunnel. Among other things, he
skloništu tunela. Između ostalog, zapisao je: „Bilo mu wrote: “He was glad that I came (Tuđman, author’s note),
je drago što sam došao (Tuđmanu, op. a.), ali nije bio but was not in the mood for a longer conversation, so we
raspoložen za dulji razgovor pa smo izmijenili tek ne- exchanged a few words, agreed to maintain tomorrow’s ses-
koliko riječi, dogovorili održavanje sutrašnje sjednice sion of the Parliament in a safe and secret place and then I
Sabora na sigurnome i tajnome mjestu i zatim sam ga left him alone with his thoughts. And Tuđman had a lot to
ostavio samog s njegovim mislima. A Tuđman je imao think about because the man with whom he spoke to yes-
o čemu razmišljati jer ga je čovjek s kojim je do jučer terday and negotiated, with whom he was sitting at inter-
razgovarao i pregovarao, s kojim je sjedio na među- national meetings and in whose word he believed tried to
narodnim sastancima i u čiju je riječ vjerovao, poku- physically liquidate him in cold blood. And besides, it was
šao hladnokrvno fizički likvidirati. A osim toga, bilo je more than obvious that in the nearest Tuđman environment
više nego očito da su u najbližoj Tuđmanovoj okolini existed the KOS agents and that the military leadership in
postojali KOS-ovi agenti i da je vojni vrh u Beogradu, Belgrade, who gave the order to the aircraft to take off from
koji je izdao zapovijed za polijetanje zrakoplova iz Bi- Bihać, followed Tuđman’s movement and chose the most
haća, pratio Tuđmanovo kretanje i odabrao najpovolj- convenient moment to attack the Banski dvori.” He believed
niji trenutak za napad na Banske dvore.“ Smatrao je that thanks to the miscalculation of the captain of the air-
da su zahvaljujući krivoj procjeni kapetana zrakoplo- craft (Ljubomir, author’s note) Bajić and due to a mistake in
va Bajića (Ljubomira, op. a.) i pogrešci oko navođenja missile guidance the Presidents avoided death.113
projektila predsjednici izbjegli smrt.113
In the neighbouring building of the Croatian Par-
U susjednoj su se zgradi Hrvatskog sabora u liament at the time of the attack there were, each in his
vrijeme napada zatekli, svatko u svojim prostorija- own premises, Croatian Deputy Prime Ministers Zdravko
ma, potpredsjednici hrvatske Vlade Zdravko Tomac Tomac and Mate Granić. Although the alarm was sound-
i Mate Granić. Iako je oglašena uzbuna za opasnost, ed, Zdravko Tomac did not go to the shelter, that is the
Zdravko Tomac nije otišao u sklonište, odnosno sa- parliamentary restaurant which was used as a shelter, but
borski restoran koji je korišten kao sklonište, već je he went to the room of the Prime Minister Franjo Gregurić
otišao do sobe predsjednika Vlade Franje Gregurića who was outside Zagreb. At the time of the attack he was
koji je bio izvan Zagreba. U trenutku napada stajao je standing by the window, the glass got broken, and the force
kraj prozora, stakla su popucala, a od siline udara pao of the attack threw him on the floor. Believing that the new
je na pod. Vjerujući da slijede novi napadi, nazvao je attacks would follow, he called his family and went down
svoje ukućane, te se spustio u saborsko sklonište.114 in the Parliamentary shelter.114
Mate Granić je oko 15 sati bio u svom uredu u Mate Granić was in his office in the Parliament
Saboru, a nakon bombardiranja Banskih dvora nazvao around 15 o’clock, and after the bombing of the Banski
je Franju Gregurića i obavijestio ga o napadu. Nakon dvori he called Gregurić and informed him about the attack.

112
 “Šef CIA-e za Europu rekao mi je, skloni obitelj sve će vas 112
 “Šef CIA-e za Europu rekao mi je skloni obitelj sve će vas pobi-
pobiti!”, pristup ostvaren 12. III. 2016., http://www.vecernji. ti!”, access achieved on 12 March 2016, http://www.vecernji.
hr/hrvatska/sef-cia-e-za-europu-rekao-mi-je-skloni-obitelj- hr/hrvatska/sef-cia-e-za-europu-rekao-mi-je-skloni-obitelj-
sve-ce-vas-pobiti-462705 sve-ce-vas-pobiti-462705
113
 Žarko Domljan, Visoko podignimo zastavu (Zagreb: Profil, 113
 Žarko Domljan, Visoko podignimo zastavu (Zagreb: Profil,
2010), 366-367. 2010.), 366-367.
114
 Zdravko Tomac, Iza zatvorenih vrata (Zagreb: Organizator, 114
 Zdravko Tomac, Iza zatvorenih vrata (Zagreb: Organizator,
1992), 113-114. 1992), 113-114.
183
toga otišao je do mjesta napada koje je još bilo u dimu After that he went to the attack site that was still covered
i prašini. Napominje da je predsjednik Tuđman već in the smoke and dust. He notes that President Tuđman
bio evakuiran. Prvi susret s njim bio je te iste večeri u had already been evacuated. The first encounter with him
skloništu ispod Trga sv. Marka kad je održan sastanak was that evening in the shelter below the St. Mark’s Square,
Užeg kabineta. Prema njegovim riječima, Tuđman je when the meeting of the Inner Cabinet was held. According
„bio utučen i tih, ali potpuno priseban“. Donesena je to him, Tuđman “was depressed and quiet, but complete-
odluka da se umjesto Banskih dvora za daljnje pred- ly calm”. The decision was made that instead of the Banski
sjednikovo radno boravište koristi Vila Zagorje, a sva- dvori for the further President’s working residence “Vila Za-
kako najvažnija odluka te večeri bila je da već sutra- gorje” would be used, and certainly the most important de-
dan, 8. listopada, stupi na snagu Odluka o suverenosti cision that evening was that, the following day, 8 October,
i samostalnosti Republike Hrvatske.115 the Decision on the Sovereignty and Independence of the
Republic of Croatia would come into force.115
Hrvatska kulturna javnost reagirala je na opći
kulturocid koji je širom Hrvatske, pa i u opisanom The Croatian cultural community reacted to the
zračnom napadu na zagrebački Gornji grad, provodi- general culturecide which was happening across Croatia,
la velikosrpska politika. Nada Premerl, vršiteljica duž- and in the described air raid in Zagreb Upper Town, car-
nosti ravnateljice Muzeja grada Zagreba 1991., opisa- ried out by the Greater Serbian policy. Nada Premerl, Act-
la je svoje sjećanje na te listopadske dane. Napad ju je ing Director of the Museum of the City of Zagreb in 1991
zatekao na radnom mjestu. Tek je poslije prvih udara described her memory of those October days. The attack
na Gornji grad i ozljeđivanja noge krhotinama, otiš- took place when she was in her workplace. It was not until
la s kolegicom u sklonište unutar prostora Popovog after the first attack on the Upper Town and the leg inju-
tornja. „Taj dan prošetala sam Gornjim gradom. Oko ries caused by the shrapnel that she went with a colleague
muzeja bilo je puno šplitera, a zgrada je strašno na- in the shelter inside the space of the Popov toranj (medi-
stradala i to naročito pročelja na uličnoj i sjevernoj eval fortress from the 13th century, author’s note). ”That
strani. Došla sam i do Banskih dvora. (...) Došla sam day I walked around the Upper Town. Around the muse-
na ideju da mi moramo brzo nešto napraviti, sakupiti um there was a lot of splitter, but the building was horri-
sve oštećene predmete i fotografirati oštećene spome- ble damaged and especially the facade on the street and the
nike kulture. Bili smo jednostavno osupnuti tim straš- north side. I came to the Banski dvori (...) I came up with
nim činom. Nismo vjerovali da će doći do toga, da će the idea that we had to do something quickly, gather all
doći do izravnog napada u samo središte hrvatske dr- the damaged items and make photographs of the damaged
žave, na vrijedan spomenik kulture, koji je bio obilje- cultural monuments. We were simply appalled by that hor-
žen znakom Haške konvencije, kao i naš muzej, kao i rible act. We did not believe it would come to that, that
svi spomenici kulture u Zagrebu.“116 Ideja je pretoče- there would be a direct attack at the very centre of the Cro-
na u djelo. Svega nekoliko dana nakon napada otvo- atian state, in the valuable historical monument, which was
rena je izložba „Zagrebački Grič – još jedna žrtva be- marked with the sign of The Hague Convention, as well as
zumnog rata“ u Muzeju grada Zagreba te još jedna u our museum, as well as all the monuments of culture in Za-
sklopu izložbene akcije „Oči istine“ u Muzejsko-gale- greb.”116 The idea was transformed into action. Only a few
rijskom centru, pod nazivom „Banski dvori – proma- days after the attack, the exhibition “Zagreb Grič - another
šeni pucanj“.117 victim of the senseless war” was open in the Museum of the
City of Zagreb as well as another one as a part of the ex-
hibition action ”The eyes of truth” in the Museum Gallery
Centre, called ”Banski dvori – a missed shot.”117

115
 Mate Granić, Vanjski poslovi iza kulisa politike (Zagreb: Algo- 115
 Mate Granić, Vanjski poslovi iza kulisa politike (Zagreb: Algo-
ritam, 2005), 34. ritam, 2005), 34.
116
 Nada Premerl, “Nije to bila samo izložba, nego i naša mani- 116
 Nada Premerl, “Nije to bila samo izložba, nego i naša mani-
festacija protiv agresora”, u: Katalog izložbe Zagrebačka ratna festacija protiv agresora”, u: Katalog izložbe Zagrebačka ratna
1991. – deset ratnih svjedočanstava, ur. Kristian Strukić, (Za- 1991. – deset ratnih svjedočanstava, ur. Kristian Strukić, (Za-
greb: Muzej grada Zagreba, 2016), 87-90. greb: Muzej grada Zagreba, 2016), 87-90.
117
 „Gričke oči istine“, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13. 117
 „Gričke oči istine“, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13.
184
PRILOG 2. ANNEX 2

A. Reakcije srbijanskih medija, A. Reactions of the Serbian


politike i zapovjedništva JNA media, politics and the JNA
command

Dok su se u zagrebačkom Večernjem listu mo- While Večernji list, Zagreb daily newspaper, pub-
gle pročitati reakcije europskih i američkih političa- lished the reactions of the European and American politi-
ra i vlada, i osude napada jugoslavenskih ratnih zra- cians and governments condemning the attack of the Yu-
koplova na Banske dvore,118 pojedini su beogradski goslav military aircraft carried out on the Banski dvori,118
mediji istodobno donosili izvješća u kojima se, pre- some Belgrade media simultaneously brought reports that,
ma riječima njihovih dopisnika iz Hrvatske i BiH, za according to their correspondent in Croatia and Bosnia,
napad optužuje zrakoplovstvo JNA.119 Međutim, već accuse the JNA for the attack.119 However, the following
sutradan, prenoseći priopćenja SSNO-a i “Koman- day, relaying the communications of the Federal Secretar-
de Ratnog vazduhoplovstva i Protuvazdušne odbra- iat of People’s Defence (SSNO) and the Commands of the
ne”, počinje se odbacivati upletenost JNA. Organizi- Air Force and the Air Defence, the involvement of the JNA
ran je dolazak oficira JNA u studio Radio-televizije started to be rejected. The arrival of the JNA officers in the
Beograd, održane su tiskovne konferencije, objavljeno studio of Radio Television Belgrade was organised, press
je mnoštvo tekstova o navedenome.120 Uz otklanjanje conferences were held, numerous texts were published ex-
odgovornosti za taj čin pokušalo se sugerirati da je sam tensively on that topic.120 In the attempt to remove the re-
hrvatski vrh organizirao i izvršio napad s ciljem optu- sponsibility for the attack, it was attempted to suggest that
živanja Srbije i JNA za rat te dobivanja simpatija svjet- the very Croatian leadership organized and carried out the
ske javnosti za stvaranje hrvatske države. attack with the aim of accusing Serbia and the JNA for war
and getting sympathy of world public for the creation of
„Saopštenje za javnost Informativne službe ko-
the Croatian state.
mande Ratnog vazduhoplovstva i Protuvazdušne od-
brane (RV i PVO): U vezi vesti koja je u popodnevnim “Press release of the Information Service of the Air
časovima plasirana posredstvom domaćih i inostranih Force and Air Defence Command: Regarding the news that
sredstava javnog informisanja o navodnom napadu iz was placed in the afternoon through domestic and foreign
vazduha na palatu Banske dvore u kojoj je razorena re- mass media about an alleged air raid to the Banski dvori palace
zidencija predsednika Republike Hrvatske, Informativ- when the residence of the President of the Republic of Cro-
na služba komande RV i PVO, ovlašćena je da saopšti atia was destroyed, the Information Service of the Air Force
sledeće: u današnjim precizno naređenim, planiranim and Air defence is authorized to communicate the following:
i izvršavanim borbenim dejstvima avijacijskih jedinica in today’s precisely ordered, planned and executed combat ac-
na teritoriji Hrvatske gde su i dalje pod blokadom i tion of the aviation unit on the Croatian territory, where nu-
napadima ustaških formacija brojne jedinice i objekti merous JNA units and facilities are still under blockade and
JNA, nijedna posada niti jedinica borbenih vazduho- under attacks of the Ustasha formations, neither the crew nor
plova RV i PVO nisu dobili zadatak da bombarduju ili the unit of the combat aircraft of the Air Force and Air De-
bilo kako dejstvuju na pomenuti objekat u centru Za- fence got the mission to bomb or act in any way at the men-
greba. U Komandi RV i PVO ne isključuje se moguć- tioned facility in the Zagreb centre. The Command of the Air
nost da je s obzirom na celokupnu situaciju u zemlji Force and Air Defence does not exclude the possibility that,
neko od pilota i mogao nešto ovako učiniti, međutim in view of the overall situation in the country, some of the pi-
sasvim je sigurno da bi i efekti takvog dejstva bili mno- lots could do something like this, but it is quite certain that
go ubedljiviji od onih koje u javnost plasira hrvatsko the effects of such action would be much more convincing
vrhovništvo i predsjednik SIV-a. Odmah nakon infor- than those placed to the public by the Croatian leadership

118
 “Svijet oštro osudio barbarski napad na hrvatski glavni grad”, 118
 “Svijet oštro osudio barbarski napada na hrvatski glavni grad”,
Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991., zadnja stranica. Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991., last page.
119
 “Bombardovan Zagreb“, Borba, (Beograd), 8. X. 1991., na- 119
 “Bombardovan Zagreb“, Borba, (Beograd), 8. X. 1991., front
slovnica. page.
120
 U prilogu. 120
 Annexed.
185
macija o ovim dejstvima nad Zagrebom, po naređenju and the President of the Federal Executive Council. Imme-
komandanta RV i PVO, obavljeni su razgovori sa svim diately after the information about these actions in Zagreb,
posadama vazduhoplova koji su danas izvršavali zadat- the interviews were conducted with all the crew members of
ke u širem rejonu Zagreba i niko od njih nije potvrdio the aircraft that were active today in the general area of Za-
​​
pomenuto dejstvo. Sve gore rečeno navodi na zaključak greb, on the commanders’ of the Air Force orders, and none
da ovo može biti još jedna dobro smišljena i inscenirana of them confirmed the mentioned fact. All of the above sug-
provokacija od strane vrhovništva protiv rukovodstva gests that this may be another well designed and staged prov-
JNA i njenih pripadnika.“ (Snimka Radio-televizije Be- ocation by the leadership against the JNA leadership and its
ograd (RTB) HMDCDR, DVD inv. br. 1459) members.” (The video recording of the Radio-Television Belgrade
(RTB), HMDCDR, dvd inv.br. 1459)
„Saopštenje Službe za informisanje SSNO: Po-
vodom vesti objavljenih u nekim sredstvima informi- ”The release of the Information Service of the Feder-
sanja da su danas navodno bombardovani Banski dvo- al Secretariat of People’s Defence: Regarding the news pub-
ri u Zagrebu obaveštavamo javnost da nijedan sastav lished in some media that the Banski dvori in Zagreb have
JNA nije imao zadatak da dejstvuje po Zagrebu. Jedi- reportedly been bombed today, we inform the public that
nice koje se već duže nalaze u blokadi, a koje su i danas no JNA structure had the task to operate in Zagreb. The
napadane izvodile su samoodbranu. Ne isključuje se units that have been blocked for some time now and which
mogućnost da je neka od jedinica u samoodbrani dej- were attacked today self-defended themselves. We cannot
stvovala i po gradu. Provere koje smo do sada izvršili rule out the possibility that some of the units operated in
ne potvrđuju ovu mogućnost, ali nije isključeno da je the city in self-defence. The checks that we have carried out
hrvatsko vrhovništvo insceniralo i ovaj napad kao što so far do not confirm this possibility, but it is not excluded
je to radilo i nebrojeno puta do sada. Istina se može that the Croatian leadership staged this attack as well as it
utvrditi samo na licu mesta.“ (Snimka RTB-a, HMD- has been done countless times before. The truth can be es-
CDR, DVD inv. br. 1459) tablished only on the spot.” (The video recording of the Ra-
dio-Television Belgrade (RTB), HMDCDR, dvd inv.br. 1459)
„...ni komandant vazduhoplovstva ni njegovi
podčinjeni u jedinicama u ponedjeljak 7. oktobra nisu “... Neither the commander of the Air Force nor his
izdali nikakvo naređenje koje bi dovelo do ovakvih subordinates issued on Monday 7 October any order that
posledica... Na osnovu analize prikazanih efekata veo- may have led to these consequences... Based on the anal-
ma je lako dokazati da u konkretnom slučaju nema ni ysis of the shown effects is very easy to prove that in this
govora o upotrebi avionskog naoružanja. Efekti dej- case there is no question about the use of aircraft weapon-
stva avionskih bombi i raketa sasvim su drugih karak- ry. The effects of the air bombs and rockets are of quite dif-
teristika u odnosu na prikazane, a pre svega su znatno ferent characteristics in relation to the shown, and above
većeg intenziteta... Mogu da tvrdim da su se koristile all, are much more intense ... I can claim that had the air
avionske bombe ili rakete da bi ova zgrada bila sruše- bombs or rockets been used that this building would have
na u celini. Da je korišćena vođena raketa sa određe- been demolished in its entirety. If a guided rocket had been
nog rastojanja također bi došlo do rušenja dela nose- used from some distance, the demolition of a part of the
ćih elemenata konstrukcije i do rušenja ili dela zgrade supporting elements of the construction and the demoli-
ili zgrade u celini... sigurno da bismo do prave istine tion of the building or a part of the building would have
i istrage došli samo kada bismo omogućili da stručni occurred... Naturally, we could reach the truth and the in-
organi i s naše strane posete ovo mesto i da konkretno vestigation only if our professional bodies could visit this
sa drugom stranom sagledaju sve činjenice i posledi- place and if they could take into consideration all the facts
ce na licu mesta... Činjenica je mi pretpostavljamo da and implications with the opposite side on the spot... The
bi nam omogućili da mi dođemo do tog objekta jed- fact is, we assume that we would be allowed to come to
nako kao što nam omogućavaju da dođemo do naših this object just as they allow us to get to our comrades and
drugova i jedinica u okolini Zagreba, u Kerestincu, u units in the vicinity of Zagreb, Kerestinec, Samobor that
Samoboru koji je jučer okupiran, zauzet i zbog čega was occupied, taken, yesterday, and this is the aircraft are
se inače avijacija upotrebljava u prilazima Zagrebu da used in the outskirts of Zagreb, to defend and preserve our
bi obranila i sačuvala naše ljude.“ (Milanko Cvijović i people.” (Milanko Cvijović and Mladen Savić, JNA officers,
Mladen Savić, oficiri JNA, Specijalna emisija RTB-a, 8. Special programme of the RTB, 10 October 1991, HMDC-
10. 1991., HMDCDR, DVD inv. br. 254) DR, dvd inv.br. 254)
186
„...oštećenja na zgradi Banski dvori ukazuju da “... the damage to the Banski dvori indicate that the
je eksplozija nastala u dvorištu zgrade i da je dejstvo explosion occurred in the courtyard of the building and
udarnog talasa bilo iz pravca dvorišta prema unutraš- that the shock wave came from the direction of the court-
njem delu zgrade. Na ovo ukazuje činjenica da su raz- yard towards the inner part of the building. This is indicat-
bijeni prozori i stakla kao i ramovi i prozori u dvoriš- ed by the fact that the broken windows and glass as well
nom delu zgrade, a da na fasadnom delu zgrade nema as the window frames and windows are in the courtyard
velikih vidljivih oštećenja čak ni stakla na prozorima. of the building, and that the facade of the building has no
U drugom ulaznom hodniku u koji se ulazi s dvori- major visible damage, not even the window glass. The Pres-
šta zgrade nalazi se automobil predsednika Tuđmana, ident Tuđman’s car, a BMW, is in the other entrance hall,
BMW, koji prema snimkama nema nikakvih vidljivih entered from the courtyard of the building, which accord-
oštećenja. Pretpostavljajući da su ulazna vrata o koji- ing to recordings has no visible damage. Assuming that the
ma je bilo reči izvaljena i slomljena, pod navodnicima, front door in question were rolled over and broken, in quo-
i odbačena preko dvadeset metara od eksplozije koja tation marks, and dropped more than twenty meters from
se dogodila u dvorištu zgrade, automobil predsednika the explosion that took place in the courtyard, the Presi-
Tuđmana ne bi mogao ostati neoštećen. Na osnovi na- dent Tuđman’s car could not remain intact. Based on the
pred iznetog, bez mogućnosti neposrednog uvida na previously mentioned, without the possibility of direct ac-
licu mesta može se izvesti zaključak da je do oštećenja, cess to the site it can be concluded that the damage, accord-
po prikazanim snimcima, došlo na dva potpuno ra- ing to recordings shown, has been caused in two complete-
zličita načina. Oštećenje zgrade Banski dvori izvršeno ly different ways. The damage to the Banski dvori building
je eksplozijom veće količine eksploziva postavljenog was done by the explosion of larger quantities of explo-
na uglu dvorišta u visini tla tako da je dejstvo udar- sives mounted in the corner of the courtyard at the ground
nog talasa dovelo do oštećenja na zgradi sa unutraš- level, so that the effect of the shock wave caused damage
nje strane kao i rušenje crepa sa krova u većoj količini to the building from the inside, as well as the demolition
sa unutrašnje strane i manje sa spoljne strane zgrade. of the roof tiles, in large quantities on the inside and in
Rušenje crepa i druga oštećenja je bilo moguće izvesti small on the outside of the building. The demolition of
sa razmeštajem manjih količina eksploziva na više me- tiles and other damage could have been carried out by de-
sta...“ (Dio izjave pukovnika JNA Janka Viličića na ti- ploying small quantities of explosives in several places ...”
skovnoj konferenciji, snimka RTB-a, HMDCDR, DVD (A part of the statement by the JNA Colonel Janko Viličić on
inv. br. 249) the press conference, RTB video recording, HMDCDR, DVD
inv. br. 249)

Predsjednikovo blindirano vozilo. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) /


The President’s armoured car.

187
Zrakoplov Super Galeb G-4 s dvije bombe Mk-82. 121 /
Super Galeb (Super Seagull) aircraft with two Mk-82 bombs.

Borba, 8. 10. 1991. / Borba, Zagreb bombed, 8 October 1991 „Rakete na Zagreb, borbe u Vukovaru, oko
Dubrovnika i Zadra“

Hrvatske vlasti saopštile da je pogođen i oštećen


stari deo Zagreba, kao i palata Banski dvori. Vojne vlasti
nisu ništa saopštile o aktivnostima avijacije na područ-
ju Hrvatske i nad njenim glavnim gradom. Kaže se da
nema poginulih, a da je više ljudi ranjeno.
...
Juče po podne, nekoliko minuta posle 15 časova,
kako javlja Tanjug, samo središte istorijskog dela Zagre-
ba, Gornji grad, pogođeno je najverovatnije raketom is-
paljenom iz borbenog aviona JNA. Šteta je naneta i pa-
lati „Banski dvori“ u kojoj je smešten ured predsednika
Hrvatske, a oštećeno je i više starih zgrada u okolini.

“The rockets on Zagreb, fighting in Vukovar,


around Dubrovnik and Zadar”

The Croatian authorities have reported that the old


part of Zagreb, as well as the Banski dvori palace had been hit
and damaged. The military authorities have not reported any-
thing about the aviation activities on the Croatian territory
and over its capital city. There have been no dead, but several
people have been wounded.
...
Yesterday afternoon, a few minutes after 15 o’clock, as
reported by Tanjug, the very centre of the historical part of Za-
greb, the Upper Town, was hit probably by a rocket fired from
the JNA combat aircraft. The Banski dvori palace, that hous-
es the Office of the President of Croatia, as well as more old
buildings in the area have been damaged.
121
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Foto-
Politika, 8. 10. 1991. / Politika, 8 October 1991 grafije: Zrakoplovstvo JNA.
188
Saopštenje Komande RV i PVO:
„Avijacija nije bombardovala Banske dvore“

Uvaženi članovi hrvatskog vrhovništva zajedno s


Antom Markovićem nisu posle uzbune otišli u sklonište,
nego su mirno sedeli za baroknim stolom. Medijski spek-
takl uperen protiv JNA.

The Release of the Air Force and Air Defence


Command
“The Aviation has not bombed the Banski dvori”

The distinguished members of the Croatian leadership


together with Ante Marković did not go to the shelter after the
alarm, but they remained quietly sitting around a Baroque ta-
ble. Media spectacle directed against the JNA.

Politika, 9. 10. 1991. / Politika, 9 October 1991

Zrakoplov MiG-21 opremljen lanserom za rakete „Munja”. 122 /


MiG-21 aircraft equipped with rocket launcher ”Munja” (Lightning).

Borba, 9. 10. 1991. / Borba, Another conspiracy against JNA: the Air Force
and Air Defance Command deny that the aviation units were acting in
Zagreb, 9 October 1991 122
 Isto.
189
Borba, 9. 10. 1991. / Borba, Ante Marković: ”Criminal, gangster attack”, 9 October 1991

Borba, 11. 10. 1991. / Borba, Banski dvori demolished by commercial explosives: The JNA military experts deny that the JNA bombed the centre of Zagreb, 11 October 1991

190
„Banski dvori minirani iznutra“

Vojni stručnjaci JNA demantuju da je JNA bom-


bardovala centar Zagreba.
Zgrada je oštećena postavljanjem eksploziva u vi-
sini krova ili u kutu dvorišta zgrade. Predlog da među-
narodna grupa eksperata ispita sve činjenice. Inženjeri
naoružanja tvrde da nije bilo teoretskih šansi da bomba
ili raketa padnu u dvorište Banskih dvora.
„Vrata izvaljena, BMW neoštećen“
„Luster izdržljiviji od kase“
„Eksploziv postavili stručnjaci“
121122

121

122

Oštećeni Predsjednikov automobil. (MUP RH) /


Damaged President’s car.

“Banski dvori blown up from the inside”

The JNA military experts deny that the JNA bom-


bed the centre of Zagreb.
The building was damaged by placing explosives
in the height of the roof or in a corner of the courtyard
of the building. There is a proposal for an international
group of experts to examine all the facts. The weapons en-
gineers claim that there was no theoretical chance that a
bomb or rocket fell into the courtyard of the Banski dvori.
”The door knocked, the BMW not demaged.”
”The chandelier more resilient than the safe.”
”The explosive was set by experts.” Politika, 11. 10. 1991. / Politika, 11 October 1991
191
Apsurdnost beogradske politike pokazuje dopis The absurdity of the Belgrade’s policy is shown in a
Saveznog sekretarijata za pravosuđe i upravu (SSPU) letter from the Federal Secretariat for Justice and Adminis-
upućen Vladi RH s prijedlogom da imenuje svoje čla- tration (SSPU) to the Government of the Republic of Cro-
nove koji će sudjelovati u radu „Komisije za utvrđiva- atia with a proposal to appoint their members who would
nje činjeničnog stanja u vezi s eksplozijom i ošteće- participate in the “Commission for the establishment of
njem u Rezidenciji predsjednika Republike Hrvatske facts regarding the explosion and damage to the Resi-
– Banski dvori“.123 Odluku o osnivanju Komisije do- dence of the President of the Republic of Croatia – Banski
nijelo je Savezno izvršno vijeće (SIV) na sjednici 10. dvori”.123 The decision to establish the Commission was ad-
listopada 1991., kojom je predsjedao potpredsjednik opted by the Federal Executive Council (SIV) in the session
SIV-a Aleksandar Mitrović.124 Hrvatska vlada odbaci- held on 10 October 1991, chaired by the Vice President of
la je i pomisao da sudjeluje u radu navedene Komisi- the SIV Aleksandar Mitrović.124 The Croatian Government
je, smatrajući da SSPU nema legalitet ni legitimitet te rejected the very idea to participate in the work of that
ne može osnivati komisije predviđene za rad na po- Commission, considering that the SSPU neither legality
dručju samostalne i suverene hrvatske države.125 Za- nor legitimacy and could not establish Commissions estab-
ključak je bio da su osnivanje spomenute Komisije te lished to work in the independent and sovereign Croatian
spremnost na suradnju s Hrvatskom trebali pokazati state.125 The conclusion was that the establishment of the
da Srbija odnosno Jugoslavija nije imala nikakve veze said Commission and willingness to cooperate with Cro-
s pokušajem atentata u Banskim dvorima. Pokušaje atia was intended to show that Serbia and Yugoslavia had
odbacivanja odgovornosti za napad na hrvatsku stra- nothing to do with the assassination attempt in the Bans-
nu demantiraju sami materijalni dokazi pronađeni na ki dvori. The physical evidence found at the crime scene
mjestu zločina na Gornjem gradu. on the Upper Town denies any attempt of rejecting the re-
sponsibility for the attack on the Croatian side.

123
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- 123
 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-
kumenti: Preslika dopisa SSPU-a upućenog telefaksom Vladi menti: Preslika dopisa SSPU upućeno telefaksom Vladi RH,
RH, 5/0-003/192-91-08, Beograd, 15. 10. 1991. 5/0-003/192-91-08, Beograd, 15. 10. 1991.
124
 Prema navodima Borbe, Ante Marković „nije na vrijeme stigao 124
 According to the “Borba” Ante Marković “didn’t come on
iz Zagreba zbog prometnih problema, ali je u telefonskom raz- time from Zagreb due to the traffic problems, but in a phone
govoru s Mitrovićem odlučeno da se zbog hitnosti nekih pita- conversation with Mitrović it was decided to hold the session
nja sjednica održi bez njega“. (“Predsedavao Mitrović”, Borba, without him due to the emergency regarding some issues”:
(Beograd), 11. X. 1991., 9.) “Predsedavao Mitrović”, Borba, (Beograd), 11. X. 1991., 9.
125
 Zapisnik s 40. sjednice Vlade RH, Zagreb, 16. 10. 1991., 27. 125
 Zapisnik s 40. sjednice Vlade RH, Zagreb, 16. 10. 1991., 27.
192
PRILOG 2 ANNEX 2

B. Iz hrvatskog tiska B. From the Croatian press

Vjesnik, „Ni neuspjeli atentat na Tuđmana neće zaustaviti odluke Sabora“, 8. 10. 1991. /
Vjesnik “Not even a failed assassination on Tuđman will stop the Parliamentary Decision“, 8 October 1991
193
Slobodna Dalmacija, „Raketirani Banski dvori“, 8. 10. 1991. / Večernji list, „Preživjeli smo pravim čudom“, 8. 10. 1991. /
Slobodna Dalmacija “Banski dvori rocketed”, 8 October 1991 Večernji list “It is a miracle we have survived “, 8 October 1991

Večernji list, „Hitac u srce Zagreba“, 8. 10. 1991. / Večernji list “Shot to the heart of Zagreb“, 8 October 1991
194
Slobodni tjednik, „Sam Bog sačuvao Tuđmana od smrti“, 10. 10. 1991. /
Slobodni tjednik “Only God kept Tuđman from death “, 10 October 1991

Vjesnik, „Tu su radili Zajc i Meštrović“, 11. 10. 1991. / Vjesnik “Both Zajc and Meštrović worked here: Every damaged house in the Upper Town has
its story... The history in the conscience of the Zagreb inhabitants no rockets can destroy.“, 11 October1991
195
Večernji list, „Gričke oči istine”, 14. 10. 1991. /
Večernji list “Grič eyes of the truth”, 14 October 1991

Informativni list MUP RH, “Gornji grad raketiran i bombardiran”, listopad 1991. /
Informativni list MUP RH, “Upper Town rocketed and bombed”, October 1991
196
Vjesnik, „Napad na Zagreb, poraz za Europu“, 8. 10. 1991. /
Vjesnik “Attack on Zagreb, defeat for Europe “, 8 October1991

Večernji list, „Past će i bečki dvori“, 9. 10. 1991.


(Reakcije s Radija Petrove gore) / Večernji list “We will
attack Vienna, if needed”, 9 October 1991 (Reactions
from the Serbian Petrova Gora Radio, broadcasted on
the occupied territory of the Republic of Croatia)

Večernji list, Reakcije iz svijeta 8. 10. 1991. /


Večernji list, Reactions from around the world. The world has
condemned the barbaric attack on the Croatian capital,
8 October 1991
197
PRILOG 3 ANNEX 3

Izložba u Beču Exhibition in Vienna

Dijelovi plakata izložbe Muzeja grada Zagreba Parts of the poster of the exhibition of the Zagreb
o zračnom napadu JNA i ratnim razaranjima na zagre- City Museum on the JNA air raid and war damage in Za-
bačkom Griču 7. listopada 1991. postavljene u Povi- greb Grič on 7 October 1991, set in the Vienna History
jesnom muzeju grada Beča 12. - 29. 12. 1991. godine Museum, 12-29 December 1991 (donor Mario Jareb).
(darovatelj Mario Jareb).

198
199
200
201
202
203
PRILOG 4 ANNEX 4

Povijesni pregled nastanka The History of the Banski dvori


Banskih dvora

Banski dvori jedan su od simbola hrvatske dr- The Banski dvori is one of the symbols of the Croa-
žavnosti, ali i sinonim za Vladu Republike Hrvatske, tian statehood as well as a symbol of the Croatian govern-
odnosno općenito za hrvatsku politiku. Za današnji se ment and the Croatian politics in general. For its appearance
izgled može reći da je nastajao kroz stoljeća, kroz pre- nowadays it can be said that it was created over the centu-
namjene prostora, dogradnje i promjene vlasnika. Na ries, through the conversion of space, extensions and change
izgled su utjecali i vanjski rušilački faktori poput po- of owners. The appearance has also been affected by external
žara ili napada zrakoplovstva Jugoslavenske narodne destructive factors such as the fires and the aviation attack by
armije u listopadu 1991. godine. Kompleks od dviju the Yugoslav People’s Army, which many remember from the
zgrada zaokružen je Trgom sv. Marka na istoku (1991. recent past. The complex of two buildings is encircled by the
nazivao se Radićev trg), Ulicom Tituša Brezovačkoga St. Mark’s Square in the east (in 1991 it was called the Radić
na sjeveru, Matoševom ulicom na zapadu i s juga Fre- Square), the Tituš Brezovački Street in the north, the Matoš
udenreichovom ulicom. Street in the west and the Freudenreich Street in the south.
Na mjestu današnjih Banskih dvora, tijekom During the 15th century, in the southwestern part
15. stoljeća na jugozapadnom dijelu tog kompleksa of the complex or insula, the chapel of the Blessed Vir-
odnosno insule, stajala je kapela Blažene Djevice Ma- gin Mary with a hospice was situated on the site of today’s
rije s hospitalom, a nakon preseljenja hospitala na nje- Banski dvori, and after moving the hospice the town ar-
govom je mjestu smještena gradska oružarnica u 17. moury was located in its place in the 17th century. In the
stoljeću. U 17. je stoljeću navedena kapela posvećena 17th century the abovementioned chapel was dedicated to
svetoj Uršuli, dok ju posljednji vlasnik, Ivan Emili- St. Ursula until its last owner, Ivan Emilijan Kulmer, de-
jan Kulmer, nije 1801. srušio zajedno s oružarnicom, stroyed it in 1801 along with the armoury, and the entire
a čitav kompleks proširio prema istoku, prema crkvi complex spread to the east, toward the church of St. Mark.
sv. Marka.
Until 1661 the palace was owned by Ivan Pucz, and
Palača je do 1661. bila u vlasništvu Ivana Puc- after that by the family of Petar Zrinski. After his tragic fate
za, a zatim u vlasništvu obitelji Petra Zrinskog. Nakon in Wiener Neustadt and the confiscation of the entire prop-

Trg sv. Marka sredinom 19. st. (Državni arhiv Zagreb) / St. Mark’s Square in the middle of the 19th century (State Archives Zagreb)
204
njegove tragične sudbine u Bečkom Novom Mjestu i erty of the Zrinski family, the Upper Town palace was tak-
konfiskacije cjelokupnog imanja obitelji Zrinski, gor- en over by Baron Stjepan Čikulin, but already in 1687 the
njogradsku palaču preuzima barun Stjepan Čikulin, palace came into the possession of Count Ivan Drašković.
a već 1687. ona dolazi u posjed grofa Ivana Draško- Following family ties, the palace became the property of
vića. Slijedom obiteljskih veza, palača postaje vlasniš- the Sermage family, and during that period, more precise-
tvo obitelji Sermage, a tijekom tog razdoblja, točnije ly in 1766, the palace was badly damaged in a fire, but the
1766., palača je dosta oštećena u požaru, ali su se vla- owners made an effort to restore it. The last private owners
snici potrudili da se i obnovi. Zadnji, privatni vlasnik were the Kulmer family (1782 - 1808). In 1808, Ferdinand
bila je obitelj Kulmer (1782. - 1808.). Ferdinand Kul- Kulmer made a sales contract with Ban (Viceroy)126 Ignjat
mer sklopio je 1808. kupoprodajni ugovor s banom126 Gyulay and for the sum of 75,000 forints sold the palace
Ignjatom Gyulayom i za svotu od 75.000 forinti pro- as a residence for Croatian viceroys. The palace also housed
dao palaču za potrebe stanovanja hrvatskih banova the State Archives (until 1913) as well as the sessions of the
(banska rezidencija). Također se tu smjestio i Državni Croatian parliament (until 1847) and the Land Court Ta-
arhiv (do 1913.), odvijala su se i zasjedanja Hrvatskog ble.127 With all the necessary building modifications during
sabora (do 1847.), a tu je radio i Zemaljski sudbeni the rule of the viceroy Ignjat Gyulay, three decades lat-
stol127. Uz sve potrebne građevinske preinake tijekom er, due to lack of space for the growing needs expressed
banovanja Ignjata Gyulaya, tri desetljeća kasnije, zbog by all the users of the palace, the baroque palace of Baron
skučenosti prostora za sve veće potrebe koje su iskazi- Rauch (the building on the St Mark’s Square No. 2) in the
vali svi korisnici prostora, otkupljuje se barokna pa- northern part of the complex was acquired. That complet-
lača baruna Raucha (zgrada na Trgu svetog Marka 2) ed, with certain upgrades and expansions, the complex as
u sjevernom dijelu kompleksa te se time, uz određe- it looks nowadays, known since 1809 as the Banski dvori.
ne nadogradnje i proširenja, ipak zaokružuje današnja
In addition to all other bans, the palace hosted the
cjelina, od 1809. poznata pod nazivom Banski dvori.
rule as well as the death of the most famous Croatian ban
U palači je, uz sve ostale banove, stolovao, ali i Josip Jelačić. During the rule of Nikola Tomašić in the
umro najpoznatiji hrvatski ban Josip Jelačić. Tijekom beginning of the 20th century some additional construc-
banovanja Nikole Tomašića početkom 20. stoljeća iz- tion modifications of space were made, especially in the
vršene su dodatne građevinske preinake prostora, oso- north-western part of the complex. The Banski dvori host-
bito u sjeverozapadnom dijelu kompleksa. U Banskim ed emperors such as Franz I (1818) and Franz Joseph I on
su dvorima odsjedali i vladari poput careva Franje I. several occasions. In the period of the Kingdom of Serbs,
(1818.) i Franje Josipa I. u više navrata. U razdoblju Croats and Slovenes/Yugoslavia some modifications were
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugosla- made again, but mostly in the interior, as well as during
vije, opet se pristupilo preinakama, ali uglavnom inte- the rule of the Independent State of Croatia (1941-1945).
rijera, kao i za vrijeme trajanja Nezavisne Države Hr- The Banski dvori was known then under the name of the
vatske (1941. - 1945.). Dvori su tada bili poznati pod Poglavnikovi dvori (Poglavnik’s Residence) because it served
nazivom Poglavnikovi dvori jer su služili kao reziden- as a residence of Ante Pavelić, the head (poglavnik) of the
cija Ante Pavelića, čelnika (poglavnika) tadašnje hrvat- Croatian state at the time.
ske države.
Although during the communist regime and during
Iako su tijekom komunističkog režima, odno- the existence of the Socialist Federal Republic of Yugosla-
sno tijekom postojanja Socijalističke Federativne Re- via the Banski dvori belonged to the Executive Council of
publike Jugoslavije, Banski dvori pripali Izvršnom the Socialist Republic of Croatia, it was used mainly for the
vijeću SR Hrvatske, koristili su se uglavnom u repre- representative purposes for high visitors from other Yugo-
zentativne svrhe za važne dužnosnike i posjetitelje iz slav republics and the world.
drugih jugoslavenskih republika i iz svijeta.
126
  Throughout history, since the 10th century at the latest until
126
 Ban je tijekom povijesti, najkasnije od X. stoljeća pa (uz kraće (with shorter breaks) 1941, Ban (Viceroy) was a high official in
prekide) do 1941., bio visoki dužnosnik u hrvatskoj državi, the Croatian state, usually the most important one after the king.
uglavnom najvažniji nakon kralja. Kao predstavnik državnosti As the representative of the Croatian statehood in associations
Hrvatske u zajednicama s drugim državama imao je nadlež- with other states, he had jurisdiction in judicial, administrative
nost u sudskim, upravnim i vojnim poslovima hrvatskog dije- and military affairs of the Croatian part of the state: Hrvatski
la države: Hrvatski leksikon, I. sv., (Zagreb: Naklada leksikon leksikon (Croatian Lexicon), vol. I, (Zagreb; Naklada leksikon
d.o.o., 1996), 57-58. d.o.o., 1996), 57-58.
127
 Tadašnja visoka sudska institucija. 127
 High judicial institution at that time.
205
Banski dvori oko 1906. (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb) / Banski dvori around 1906 (Museum of Arts and Crafts, Zagreb)

Pogled iz zraka na Banske dvore početkom 21. st. (autor „Suradnik 13“)128 /
Aerial view of the Banski dvori in the early 21st century (Author “Collaborator 13”)126

 Fotografija Banski dvori iz zraka, pristup ostvaren 10. VI.


128

2016., https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Banski_dvo- 1
 The photograph of the Banski dvori from air, accessed on 10
ri_iz_zraka.jpg June 2016
206
Nakon osamostaljenja Hrvatske 1991., Banske After the Croatian independence in 1991, the first
je dvore u predsjedničke svrhe koristio prvi predsjed- President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman used
nik Republike Hrvatske dr. sc. Franjo Tuđman. Ubr- the Banski dvori for the presidential purposes. Shortly after
zo nakon zračnog napada u listopadu 1991. i velikih the attack in October 1991 and a major damage to the pal-
oštećenja, Predsjednik seli u Predsjedničke dvore na ace, the President moved to the Presidential Palace in Pan-
Pantovčaku, a Vlada RH useljava u gornjogradsku pa- tovčak and the Croatian government moved into the pal-
laču na Markovu trgu 1993. godine. ace on the St. Mark’s Square on the Upper Town in 1993.
Godine 2003. kompleks Banskih dvora zbog In 2003 the Banski dvori complex, due to its cultur-
kulturno-povijesne i arhitektonske vrijednosti uvr- al, historical and architectural value, was added to the list
šten je na listu zaštićenih nepokretnih kulturnih do- of protected immovable cultural property of the Republic
bara Republike Hrvatske.129 of Croatia.128

Brošura o povijesti zdanja napisana na nekoliko stranih jezika u izdanju Banskih dvora iz 1990-ih. (darovatelj Stanko Szabo) / Brochure on the history of the building written in
several languages, published by the Banski dvori in the 1990s (donor Stanko Szabo)

129
 Lelja Dobronić, Zagrebački Gornji grad nekad i danas (Zagreb: 128
 Lelja Dobronić, Zagrebački Gornji grad nekad i danas (Za-
Školska knjiga, 1983), 41-43.; L. Dobronić, Slobodni kraljev- greb: Školska knjiga, 1983), 41-43.; L. Dobronić, Slobodni
ski grad Zagreb (Zagreb: Školska knjiga, 1992), 132-149.; L. kraljevski grad Zagreb (Zagreb: Školska knjiga, 1992), 132-
Dobronić, „O gradnji dvora na Radićevu trgu u Zagrebu“, u: 149.; L. Dobronić, „O gradnji dvora na Radićevu trgu u Za-
Iz starog i novog Zagreba VI, (Zagreb: Muzej grada Zagreba, grebu“, u: Iz starog i novog Zagreba VI, (Zagreb: Muzej grada
1984), 135-144.; Dragutin Hirc, Stari Zagreb – Gradec i Grič, Zagreba, 1984), 135-144.; Dragutin Hirc, Stari Zagreb – Gra-
(Zagreb: Matica hrvatska, 2008), sv. 1, 168.; Snješka Kneže- dec i Grič, (Zagreb: Matica hrvatska, 2008), sv. 1, 168.; Snješ-
vić, „Markov trg – ogledalo Gornjeg grada“, Zagreb moj grad ka Knežević, „Markov trg – ogledalo Gornjeg grada“, Zagreb
41 (2012), god. VI., 13-23.; Mladen Perušić, „Banski dvori moj grad 41 (2012), god. VI., 13-23.; Mladen Perušić, „Bans-
– hrvatska Bijela kuća“, Zagreb moj grad 41 (2012), god. VI, ki dvori – hrvatska Bijela kuća“, Zagreb moj grad 41 (2012),
28-33.; Lana Belas, „Vlada pod okom bana Jelačića“, Zagreb god. VI, 28-33.; Lana Belas, „Vlada pod okom bana Jelačića“,
moj grad 42 (2013), god. VII, 22-28. Zagreb moj grad 42 (2013), god. VII, 22-28.
207
Izvori i literatura / Sources and references

Hrvatska, Arhiv Ustavnog suda Republike Hrvatske, obnovu spomenika kulture i prirode, Evidencija šte-
Zagreb, Pravna dokumentacija vezana uz spis broj: te na spomeniku kulture - Gornji grad, 8. 10. 1991.
U-VI-295/1991 od 2. listopada 1992.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski državni arhiv, Fond 1640, Držav- centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
na komisija za popis i procjenu ratne štete Ministar- Banski dvori, Dokumenti: Zbirka Marina Sabolovića,
stva kulture Republike Hrvatske. Dnevnik provjere veze Aerodroma Željava za dan 7.
listopada 1991., preslika.
Hrvatska, Hrvatski državni arhiv, Fond 311, Re-
publička geodetska uprava SR Hrvatske, k. o. Za- Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
greb-centar. centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
Banski dvori, Dokumenti: Tjedni program Predsjed-
Hrvatska, Državni arhiv Zagreb, Fond 857, Zbirka
nika, 7. listopada 1991.
Ulčnik Ivan, Trg sv. Marka sredinom 19. stoljeća.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Banski dvori oko
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
1906., preslika fotografije, inv. br. 15625-51.
Banski dvori, Dokumenti: Brošura o povijesti Banskih
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski dvora, darovatelj Stanko Szabo.
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Banski dvori, Dokumenti: PU Zagreb.
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Banski dvori, Dokumenti: Institut za povijest umjet-
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, nosti, Zagreb: Izvještaj o bombardiranju Gornjeg gra-
Banski dvori, Dokumenti: Stenografske bilješke s 12. da s Predsjednikovom palačom u Banskim dvorima
sjednice Vrhovnog saveta odbrane, 23. i 25. 8. 1993. u Zagrebu. Dopis SZUP-a Centar Zagreb SZUP-u
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski MUP-a RH o ugroženosti predsjednika RH, Ur. br.
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, I-1782., od 28. 10. 1991. U posjedu autora.
Banski dvori, Dokumenti: Zapisnik o očevidu Istraž- Dnevnik Josipe Maras. U posjedu autorice.
nog odjela Okružnog suda u Zagrebu, Oznaka: XVIII
Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH,
Kir-2009/91.
od 14. 2. 2006. U posjedu autora.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
centar Domovinskog rata, Zagreb, Zbirka gradiva o
Banski dvori, Dokumenti: Izvješće brigadira Petra Fe-
Domovinskom ratu prikupljenog iz privatnih izvora,
renčića generalu Imri Agotiću o djelovanju zrakoplova
Izjava Radenka Radojčića djelatnicima MUP-a RH,
JNA na Banske dvore 7. 10. 1991.
15. 3. 1994.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
Banski dvori, Dokumenti: Preslika dopisa SSPU upu-
Banski dvori, Memoarsko gradivo: Zapis intervjua s
ćeno telefaksom Vladi RH, 5/0-003/192-91-08, Beo-
brigadirom Zvonimirom Ambrincem.
grad, 15. 10. 1991.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70,
Banski dvori, Memoarsko gradivo: Dnevnik brigadira
Banski dvori, Dokumenti: Hrvatski restauratorski za-
Milana Lelasa i njegov iskaz. Hrvatska, Hrvatski me-
vod, Dossier umjetnina.
morijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata,
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Zagreb, HDD2, Mapa 70, Banski dvori, Memoarsko
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, gradivo: Zapis intervjua s Anđelkom Mijatovićem i
Banski dvori, Dokumenti: Gradski zavod za zaštitu i Zdravkom Bušić.
208
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 11, Zbirka
Banski dvori, Memoarsko gradivo: Mišljenje Petra Fe- videozapisa: Snimka napada na Zagreb, DVD inv. br.
renčića izrečeno autorima teksta prilikom obilaska na- 2543a.
padnutih lokaliteta 11. travnja 2016.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 24, Zbirka
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, digitalnih fotografija: Očevid u Banskim dvorima u
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Dušana Bi- Gornjem gradu, DVD inv. br. 2731.
žića o RC Puntijarki.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 24, Zbirka
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, digitalnih fotografija: Napad na Banske dvore, DVD
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Branka Sa- inv. br. 2780.
laja.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 24, Zbirka
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, digitalnih fotografija: Napad na Banske dvore i Gor-
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Stjepana nji grad, DVD inv. br. 2808 (darovatelj Hrvatski po-
Adanića. vijesni muzej).
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 24, Zbirka
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Stanka Sza- digitalnih fotografija: Posljedice napada na Banske
be. dvore, DVD inv. br. 3692.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Hrvatska, Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, RH, Dnevni pregled aktivnosti i pokreta vojnih jedi-
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Marija No- nica za dan 7/8. 10. 1991.
bila.
Hrvatska, Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski RH, Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba borbe-
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, nih djelovanja HRZ i PZO za 1991.
Banski dvori: Memoarsko gradivo: Izjava Ljiljane Pan-
cirov. Mapa 70, Banski dvori, Memoarsko gradivo: Zapis
intervjua s Tomislavom Mrđom.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, Narodne novine 31, 25. lipnja 1991.
Banski dvori, Fotografije: Banski dvori i okolica da- Narodne novine 31, 28. srpnja 1990.
nas.
Narodne novine 53, 8. listopada 1991.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, HDD2, Mapa 70, Narodne novine 56, 22. prosinca 1990.
Banski dvori, Fotografije: Zrakoplovstvo JNA. Narodne novine 61, 19. studenog 1991.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski Zapisnik s 37. sjednice Vlade RH i Kriznog štaba RH.
centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 11, Zbirka U posjedu autora.
videozapisa: Konferencija za tisak JNA, DVD inv. br.
249. Zapisnik s 40. sjednice Vlade RH, Zagreb, 16. 10.
1991. U posjedu autora.
Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 11, Zbirka Zbirka Marina Sabolovića. Dnevnik provjere veze ae-
videozapisa: Snimka napada na Banske dvore, DVD rodroma Željava.
inv. br. 2312. Hrvatska, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski
centar Domovinskog rata, Zagreb, Fond 40, Zbirka
tis­kovina.
209
“Bombardovan Zagreb“, Borba, (Beograd), 8. X. “Tri točke ultimatum”, Večernji list, (Zagreb), 2. X.
1991., naslovnica. 1991., 3.
“Branko Kostić”, pristup ostvaren 12. IX. 2014., „Gričke oči istine“, Večernji list, (Zagreb), 14. X.
h t t p s : / / s h . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / Br a n k o _ Ko - 1991., 13.
sti%C4%87
„Melodija u tutnjavi“, Večernji list, (Zagreb), 10. X.
“Čudom ostali živi”, Borba, (Beograd), 9. X. 1991., 3. 1991., 20.
“Gornji grad raketiran i bombardiran”, Informativni „Simbol hrvatstva“, Vjesnik, (Zagreb), 9. X. 1991., 10.
list MUP RH, (Zagreb), listopad 1991., 8.
Adanić, Stjepan, Razmjene ratnih zarobljenika 1991.
“Gričke oči istine”, Večernji list, (Zagreb), 14. X. godine. Zagreb: Udruga pripadnika grupe “Orion”,
1991., 13. 2011.
“Istekao moratorij, zbogom, Jugoslavijo“, Večernji list, Baračević, Ranka et al. INA u Domovinskom ratu. Za-
(Zagreb), 9. X. 1991., 2. greb: INA-Industrija nafte dd, 1997.
“Izvještaj o raketiranju Gornjega grada u Zagrebu 7. Belas, Lana. „Vlada pod okom bana Jelačića“. Zagreb
listopada 1991.”, Radovi Instituta za povijest umjetno- moj grad 42 (2013), god. VII: 22-28.
sti 17 (1993), br. 1, 122-123.
Bilić, Ivan, “Kronologija raspada SFRJ i nastanka hr-
“Nova srpska raketa vazduh-zemlja”, Radiotelevi- vatske države”, National Security and the Future 6
zija Srbije, pristup ostvaren 2. VIII. 2016., http:// (2005), No. 1.-2.: 73-184.
www.rtcg.me/vijesti/region/26658/nova-srpska-rake-
Blažević, Jakov. Ustav SFR Jugoslavije – Ustav SR Hr-
ta-vazduh-zemlja-.html.
vatske, ekspoze. Zagreb: 1974.
“Past će i bečki dvori”, Večernji list, (Zagreb), 9. X.
Božić, Aleksandar; Goršeta, Damir. 153. velikogorička
1991., 10.
brigada HV. Velika Gorica: Turopoljski glasnik, 2002.
“Pogođen TV toranj na Sljemenu”, Večernji list, (Za-
Brigović, Ivan; Nazor, Ante, ur. Zapovjedni vrh JNA
greb), 5. X. 1991., 2.
siječanj 1990. - svibanj 1992. Zagreb: MORH, HM-
“Predsedavao Mitrović”, Borba, (Beograd), 11. X. DCDR, 2010.
1991., 9.
Bulatović, Momir. Pravila ćutanja. Beograd: Narodna
“Predsjednik u Tkalčićevoj”, Večernji list, (Zagreb), 8. knjiga, Alfa, 2004.
X. 1991., poleđina.
Dakić, Mile. Krajina kroz vijekove. Vedes, 2002.
“Preživjeli smo pravim čudom”, Večernji list, (Zagreb),
Davor Ivanković, Zoran Ogorlić, Zdravko Milino-
8. X. 1991., 5.
vić: Osigurao sam 136 transfera oružja i nisam izgu-
“Sam Bog sačuvao Tuđmana od smrti”, Slobodni tjed- bio ni metak, Večernji list (Zagreb), online izdanje,
nik, (Zagreb), 10. X. 1991., naslovnica. 31. XII. 2013., pristup ostvaren 25. VI. 2016., http://
www.vecernji.hr/hrvatska/osigurao-sam-136-transfe-
“Savezno izvršno vijeće”, pristup ostvaren 12. IX.
ra-oruzja-i-nisam-izgubio-ni-metak-912653
2014., https://hr.wikipedia.org/wiki/Savezno_izvr%-
C5%A1no_vije%C4%87e Dimitrijević, Bojan B. Jugoslovensko ratno vazduho-
plovstvo 1942-1992. Beograd: Institut za suvremenu
“Šef CIA-e za Europu rekao mi je skloni obitelj sve će
istoriju, 2006.
vas pobiti!”, pristup ostvaren 12. III. 2016., http://
www.vecernji.hr/hrvatska/sef-cia-e-za-europu-rekao- Dobronić, Lelja. „O gradnji dvora na Radićevu trgu
mi-je-skloni-obitelj-sve-ce-vas-pobiti-462705 u Zagrebu“. Iz starog i novog Zagreba VI (1984), 135-
144.
“Svijet oštro osudio barbarski napad na hrvatski glav-
ni grad”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991., zadnja Dobronić, Lelja. Slobodni kraljevski grad Zagreb. Za-
stranica. greb: Školska knjiga, 1992.
“Tako je to bilo”, Vesna Škare Ožbolt, pristup ostva- Dobronić, Lelja. Zagrebački Gornji grad nekad i danas.
ren 9. V. 2016., http://pollitika.com/tako-je-to-bilo Zagreb: Školska knjiga, 1983.
210
Domljan, Žarko. Visoko podignimo zastavu. Zagreb: Nazor, Ante. Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-
Profil, 2010. ih. Zagreb: HMDCDR, 2011.
Fotografija Banski dvori iz zraka, pristup ostvaren 10. Nobilo, Mario. Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza
VI. 2016., https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:- zatvorenih vrata 1990. - 1997. Zagreb: Nakladni za-
Banski_dvori_iz_zraka.jpg vod Globus, 2000.
Granić, Mate. Vanjski poslovi iza kulisa politike. Za- Perušić, Mladen. „Banski dvori – hrvatska Bijela
greb: Algoritam, 2005. kuća“. Zagreb moj grad 41 (2012), god. VI, 28-33.
Gregurić, Franjo. Vlada nacionalnog jedinstva. Zagreb: Premerl, Nada, “Nije to bila samo izložba, nego i naša
Naklada Zadro, 1998. manifestacija protiv agresora”. U: Katalog izložbe Za-
grebačka ratna 1991. – deset ratnih svjedočanstava:
Hirc, Dragutin. Stari Zagreb – Gradec i Grič. Zagreb:
katalog izložbe, uredio Kristian Strukić, 87-90. Za-
Matica hrvatska, 2008.
greb: Muzej grada Zagreba, 2016.
Hrvatski leksikon, I. sv. Zagreb: Naklada leksikon
Radulović, Srđan. Sudbina Krajine. Beograd: Dan
d.o.o., 1996.
Graf, 1996.
Jović, Borisav. Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika.
Rupić, Mate, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat
Beograd: vlastita naklada, 1995.
1990.-1995. Dokumenti, sv. 1: Oružana pobuna Srba
Kadijević, Veljko. Moje viđenje raspada. Beograd: Po- u Hrvatskoj i agresija OS SFRJ i srpskih paravojnih po-
litika, 1993. strojbi na Republiku Hrvatsku (1990. - 1991.). Zagreb:
Katalog izložbe „Zagrebački Grič – još jedna žrtva be- Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Do-
zumnog rata“ Muzeja grada Zagreba, postavljene u movinskog rata, 2007.
Beču, 12. - 29. 12. 1991. Šušić, Slavoljub; Terzić, Zlatoje; Petrović, Nikola, ur.
Knežević, Snješka. „Markov trg – ogledalo Gornjeg Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti
grada“. Zagreb moj grad 41 (2012). god. VI: 13-23. Jugoslavije 1990-1991. godine. Beograd: Generalštab
Vojske Jugoslavije, 2002.
Kronologija rata: agresija na Hrvatsku i Bosnu i Herce-
govinu (1989.-1998.). Zagreb: Hrvatski informativni Tomac, Zdravko. Iza zatvorenih vrata. Zagreb: Orga-
centar, 1998. nizator, 1992.

Marijan, Davor. “Rukovođenje i komandovanje OS Tus, Anton. „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajev-
SFRJ: Vrhovna razina”, Časopis za suvremenu povijest skog primirja“. U: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercego-
41 (2009), br. 3: 659-686. vini 1991.-1995., ur. Branka Magaš i Ivo Žanić, (Za-
greb – Sarajevo: Naklada Jesenski-Turk, Dani, 1999):
Marijan, Davor. Slom Titove armije – JNA i raspad Ju- 67.-92.
goslavije 1987.-1992. Zagreb: Golden marketing –
Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, 2008. Ustav Republike Hrvatske.

Martin Špegelj. Sjećanja vojnika. Zagreb: Znanje, Vukušić, Dragan. JNA i raspad SFR Jugoslavije. Stara
2001. Pazova: Tekomgraf, 2006.

Mesić, Stjepan. Kako smo rušili Jugoslaviju. Zagreb: Žunec, Ozren. “Rat u Hrvatskoj 1991.-1995.” Pole-
Globus International, 1992. mos 1 (1998): 57-87.

Mijatović, Anđelko. Otkos – 10. Zagreb: Udruga dra- Žunec, Ozren. Goli život – socijetalne dimenzije pobu-
govoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hr- ne Srba u Hrvatskoj, I. Zagreb: Demetra, Posebna iz-
vatske, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar danja Dimitrija Savića, 2007.
Domovinskog rata, 2011.

211
Kazalo osoba / Register of people

A Jović, Borisav 7, 8, 9 Petković, Milovan 179


Adanić, Stjepan 23, 28, 165, 172, Jurjević, Zvonko 36 Pongratz 33
176, 180 K Popović, Slobodan 164
Adžić, Blagoje 7 Kadijević, Veljko 9, 10, 11, 15, 28, Premerl, Nada 184
Agotić, Imra 20, 28, 162, 164, 182 Pucz, Ivan 204
Ambrinac, Zvonimir 162, 164, Kirin,Vladimir 34, 35, 88 R
B Kokša, Đuro 178, 179 Rašeta, Andrija 28, 173
Babić, Milan 15 Kostić, Branko 17 Rašković, Jovan 164
Bajić, Ljubomir 37, 183 Kraft Johann, Peter 34, 84 Rauch, 205
Baker, James 168 Kučan, Milan 170, 171 S
Barišić, Slaven 23, 26, 165 Kugli Lentić 33, 34 Salaj, Branko 23, 26, 177
Kulmer 33, 205 Savić, Mladen 189
Broek, Hans van den 176
Kulmer Ferdinand 199 Sermage, 205
Bukovac, Vlaho 27, 89
Kulmer, Ivan Emilijan 204, 205 Stamenković, Randjel 173
Bušić, Zdravka 19, 23, 60, 67, 70,
165, 169, 172, 176, 180 L Szabo, Stanko 46, 52, 54, 59, 60,
Laušić, Mate 163, 164 61, 63, 66, 67, 68, 74, 82,
C 86, 96, 97, 172, 180, 201
Lelas, Milan 19, 162, 164
Carrington, Peter 12
Letica, Slaven 174 Š
Cvijović, Milanko 186
M Šarinić, Hrvoje 179, 180
Č Škare Ožbolt, Vesna 23, 176,
Mamula, Branko 17
Čikulin, Stjepan 205 Špegelj, Martin 8, 162, 168
Marković, Ante 5, 17, 23, 26, 28,
Čutura, Mladen 178 Šušak, Gojko 23, 165, 169, 172,
52, 61, 165, 166, 167, 168,
D 169, 170, 172, 173, 174, T
Domljan, Žarko 17, 179, 183 176, 177, 178, 180, 182, Talan, Nada 176, 178
189, 190, 192 Tomac, Zdravko 183
Drašković, Ivan 56, 85, 205
Maurer, Werner 33 Tomašić, Nikola 205
F Mesić, Stjepan 5, 10, 15, 17, 23, Tuđman, Franjo 5, 7, 8, 17, 23,
Franjo I. 205 26, 52, 61, 165, 166, 167, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 52,
Franjo Josip I. 205 168, 169, 170, 172, 174, 61, 67, 97, 163, 165, 166,
175, 176, 177, 180, 182 167, 168, 169, 170, 172,
G
Mihić, Marko 29, 149 173, 174, 175, 176, 177,
Genscher, Hans Dietrich 176
Mijatović, Anđelko 19, 178 178, 180, 182, 183, 184,
Gerersdorfer, Ivan 33
Milošević, Slobodan 6, 7, 9, 10, 187, 193, 195, 207
Gorbačov, Mihail 16, 166
17, 164, 169, 176 Tuđman, Miroslav 174
Granić, Mate 183, 184 Vasiljković, Dragan 157
Mitrović, Aleksandar 17, 192
Gregurić, Franjo 12, 14, 16, 183, Mrđa, Tomislav 157 Viličić, Janko 187
Grgić, Marijan 170, Vizkelety, Imre 56, 85
N
Gyulay, Ignjat 34, 84, 205 Vrdoljak, Antun 23, 165, 172, 182
Nice, Geoffrey 12
H Nobilo, Mario 16, 23, 26, 109, 174 Z
Hodak, Ljerka 171 Zrinski, 205
P
J Zrinski, Petar 204
Pancirov, Ljiljana 60, 67, 70, 166,
Jarnjak, Ivan 26 169 Ž
Jelačić, Josip 33, 153, 174, 205 Pavelić, Ante 205 Žilec, Ivica 164
212
Kazalo mjesta / Register of places

A I Slavonija 9, 11, 162, 178


Aviano 177 Italija 158 Sljeme 18
B J Slovenija 5 - 7, 9 – 11, 170
Banovina 9 Jugoslavija (SFRJ) 5-17, 36, 45, Split 11
Banja Luka 19, 162, 164 158, 161, 168, 169, 171 - Srbija 5 – 10, 12, 15, 16, 192
Batajnica 158 177, 182, 192, 205 Š
Beč 34, 198 K Šalata 179
Bečko Novo Mjesto 205 Karlobag 6 Šibenik 28
Beograd 6, 7, 14, 16, 17, 27, 157, Karlovac 6, 11, 12 T
161, 173, 175, 182, 183, Kerestinec 186 Trebinje 11
185, 186
Knin 11 Trg sv. Marka (Radićev trg) 5, 27,
Berlin 6, 168 30, 66, 91, 184, 204 , 205,
Koprivnica 12
Bihać 11, 18- 20, 29, 36, 37, 157, 207
Kordun 9
158, 160 - 162, 164, 183
Kosovo 6, 15, 178, 179 Tuškanac 21, 22, 128, 144, 145,
Bjelovar 19 163, 166, 168, 173, 180
Borovo Selo 9 L
Letnica 178, 179 U
Bosna i Hercegovina 7, 172, 185
Lika 8, 9 Udbina 20, 157, 158, 162, 176,
Brijuni 5, 9, 10, 12, 14, 26, 180 177
Lučko 18
C Ulica Ivana Gorana Kovačića 33
Crna Gora 6, 7, 9, 12, 15 M Ulica, Basaričekova 30
Medvedgrad 20 Ulica, Ćirilometodska 30
D
Mostar 11 Ulica, Demetrova 30, 33, 150, 153
Dalmacija 8, 9
Dubravkin put 21, 30, 33, 146, N Ulica, Frankopanska 178
162 - 164, 168, 170, 171, Neretva 11 Ulica, Freudenreichova 27, 69, 204
179, O Ulica, Kuševićeva 30
Dubrovnik 11, 14, 28, 188 Ogulin 6 Ulica, Matoševa 26, 27, 30, 33, 53,
Duga Resa 12 Osijek 28 54, 153, 204
G Otočac 28 Ulica, Mesnička 30, 152, 153
Glina 9, 10 Ulica, Mletačka 30, 33, 150, 151
P
Gradec 5 Ulica, Opatička 30, 33, 178
Pakrac 6, 8, 28
Grič 184, 198 Ulica, Radićeva 174, 179
Pantovčak 28, 171, 207
Gorski kotar 6 Ulica Tituša Brezovačkog 20, 21,
Pariz 36 26, 27, 30, 31, 33, 40, 76,
Gospić 12, 28
Plitvice 8 77, 90, 98 – 127, 204
Gradiška 11
Plješevica 159 Ulica, Tkalčićeva 27, 162, 163,
H Polača 9 174, 175, 179
Haag 12 Priština 158 Ulica, Varšavska 179
Herceg Novi 11 Pula 18, 160, 161, 164 Ulica, Visoka 21, 22, 30, 33, 34,
Hrvatska 5 - 19, 23, 26, 27, 28, 31, Puntijarka 18 128 – 143
35 - 37, 156, 161, 162, 165, Ulica 29. X. 1918. 30
168, 169, 171 - 174, 176 - S
178, 182, 184, 185, 188, Samobor 22, 36, 186
192, 204, 205, 207 Sisak 12
213
V Z Ž
Varaždin 11, 23, 172, 180 Zadar 9, 11, 28, 188 Željava 157, 159, 160
Velika Buna 164 Zagreb 5, 11, 12, 14, 16 – 19, 22, Žitnjak 36
Vinkovci 12, 28 23, 29, 30, 31, 33 - 37, 39,
Virovitica 6, 11, 12, 19, 162 150, 158, 160 - 164, 171
– 174, 176, 177, 180, 182
Vojvodina 6, 15
– 186, 188, 189, 190, 191,
Vukovar 12, 14, 28, 188
192, 194, 195, 197, 198,
204
Zaprešić 22

214
Zahvala / Acknowledgment

Zahvaljujemo se svim pojedincima i institucijama za doprinos u stvaranju fotomonografije o napadu na Ban-


ske dvore 7. listopada 1991. godine (We would like to express our gratitude to all the individuals and institutions for their
contribution in creating this photo-monograph about the attack on the Banski dvori on 7 October 1991):

Stjepan Adanić Mario Nobilo Gradski zavod za zaštitu spomenika kul-


ture i prirode, Zagreb (City Institute for
Zvonimir Ambrinac Ljiljana Pancirov
the Conservation of Cultural and Natural
Dubravka Belas Dijana Piškor Heritage, Zagreb)
Dušan Bižić Marin Sabolović Hrvatski državni arhiv (Croatian State
Zdravka Bušić Branko Salaj Archives)

Bojan Dimitrijević Ivan Selak Hrvatski povijesni muzej (Croatian His-


tory Museum)
Velimir Ester Darko Strosser
Hrvatski restauratorski zavod (Croatian
Petar Ferenčić Kristian Strukić Conservation Institute)
Darjan Godić Vladimir Superina Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Boris Gregurić Stanko Szabo (Institute of Art History, Zagreb)
Mario Jareb Irina Šadura Memorijalni centar raketiranja Zagreba
1991./1995. (Memorial Centre of the
Mirjana Jurić Irena Šimić
Rocket Attacks on Zagreb 1991/1995)
Hrvoje Kirić Vesna Škare Ožbolt
Ministarstvo kulture RH (Ministry of
Ante Klanac Nevena Škavić Culture of the Republic of Croatia)
Hrvoje Knez Stanislav Šolc Ministarstvo unutarnjih poslova RH
(Ministry of Interior of the Republic of
Eleonora Korošić Knez Josip Štimac
Croatia)
Egon Kraljević Palma Vučur
Muzej grada Zagreba (Zagreb City Mu-
Milan Lelas „Suradnik 13“ seum)
Snježana Maras Kirić Centar za forenzična ispitivanja, is- Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (Mu-
traživanja i vještačenja Ivan Vučetić, Za- seum of Arts and Crafts, Zagreb)
Anđelko Mijatović
greb (Forensic Science Centre Ivan Vučetić,
Jadran Mimica Turopoljski glasnik, Velika Gorica
Zagreb)
Vanja Mirosavljević Vlada RH - Banski dvori (Government
Državni arhiv Zagreb (State Archives Za-
of the Republic of Croatia - Banski dvori)
Luka Mjeda greb)
Županijsko državno odvjetništvo u Za-
Tomislav Mrđa Državni ured za upravljanje državnom
grebu (County State’s Attorney of Zagreb)
imovinom (State Property Management
Vladimir Ninić Administration)

215
SADRŽAJ / CONTENT
Uvod.....................................................................................................................................................................5
Introduction...........................................................................................................................................................5
Kratak pregled raspada SFRJ i početka procesa osamostaljenja Republike Hrvatske...............................................6
Short overview of the collapse of the SFRY and the beginning of the process of the
independence of the Republic of Croatia...................................................................................................................6
Zračni napad na Banske dvore i Gornji grad u Zagrebu 7. listopada 1991...........................................................14
Air raid on the Banski dvori and the Upper Town, 7 October 1991.........................................................................14
Razaranja na Gornjem gradu...............................................................................................................................29
Damage to the Upper Town...................................................................................................................................29
Ljudska žrtva.......................................................................................................................................................29
Human fatality....................................................................................................................................................29
Materijalna šteta..................................................................................................................................................30
Material damage..................................................................................................................................................30
Na kraju..............................................................................................................................................................36
In the end.............................................................................................................................................................36
Fotografije / Photographs......................................................................................................................................39
Prilog 1 / Annex 1
A. Sjećanja sudionika i svjedoka događanja 7. listopada 1991. godine...............................................................157
A. Memories of the participants and witnesses of the events of 7 October 1991........................................................157
Tomislav Mrđa........................................................................................................................................157
Zvonimir Ambrinac................................................................................................................................162
Milan Lelas.............................................................................................................................................164
Zdravka Bušić.........................................................................................................................................165
Ljiljana Pancirov.....................................................................................................................................169
Stjepan Adanić........................................................................................................................................172
Mario Nobilo..........................................................................................................................................174
Vesna Škare Ožbolt.................................................................................................................................176
Branko Salaj............................................................................................................................................177
Anđelko Mijatović..................................................................................................................................178
Stanko Szabo..........................................................................................................................................181
B. Dodatak – objavljeni memoarski zapisi.........................................................................................................182
B. Addition – published memoirs.........................................................................................................................182
Prilog 2 / Annex 2
A. Reakcije srbijanskih medija, politike i zapovjedništva JNA............................................................................185
A. Reactions of the Serbian media, politics and the JNA command........................................................................185
B. Iz hrvatskog tiska..........................................................................................................................................193
B. From the Croatian press..................................................................................................................................193
Prilog 3 / Annex 3
Izložba u Beču...................................................................................................................................................198
Exhibition in Vienna..........................................................................................................................................198
Prilog 4 / Annex 4
Povijesni pregled nastanka Banskih dvora..........................................................................................................204
The History of the Banski dvori............................................................................................................................204
Izvori i literatura / Sources and references.............................................................................................................208
Kazalo osoba / Register of people.........................................................................................................................212
Kazalo mjesta / Register of places.........................................................................................................................213
Zahvala / Acknowledgment.................................................................................................................................215
Sadržaj / Content...............................................................................................................................................216