You are on page 1of 216

Josipa Maras Kraljević Ilija Vučur

ATENTAT NA HRVATSKU THE ASSASSINATION OF CROATIA

(napad prosrpske JNA na Banske dvore i povijesnu jezgru Zagreba, 7. X. 1991.) (the attack of the pro-Serbian JNA on the Banski dvori and the historic centre of Zagreb, 7 October 1991)

Nakladnik / Publisher Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata The Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War

Za nakladnika / For the publisher izv. prof. dr. sc. Ante Nazor

Urednik / Editor izv. prof. dr. sc. Ante Nazor

Recenzenti / Reviewers dr. sc. Anđelko Mijatović Josip Štimac, general bojnik HV-a u mirovini

Autori / Authors Josipa Maras Kraljević Ilija Vučur

Lektorica / Proof-reading Julija Barunčić Pletikosić

Prijevod / Translation Ana Perišić Mijić

Izrada naslovnice / Front page design Nikola Market

Priprema i tisak / Prepress and print Tiskara Rotim i Market

Naklada / Print run 1000 primjeraka / copies

Autor fotografije na naslovnici / Author of the photograph on the front page Hrvoje Knez (Muzej grada Zagreba / Zagreb City Museum)

Predsjednička zastavica s automobila oštećena tijekom napada zrakoplova JNA na Banske dvore. (Memorijalni centar raketiranja Zagreba 1991./1995.) Presidential flag from the car damaged during the JNA aircraft attack on the Banski dvori. (Memorial Centre of the Rocket Attacks on Zagreb 1991/1995)

Na poleđini / On the back cover Dio plakata izložbe u Beču. Part of the poster of the exhibition in Vienna.

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000944820. CIP record available from the National and University Library in Zagreb under no. 000944820.

Zagreb, listopad 2016. / October 2016

Josipa Maras Kraljević Ilija Vučur

ATENTAT NA HRVATSKU THE ASSASSINATION OF CROATIA

(napad prosrpske JNA na Banske dvore i povijesnu jezgru Zagreba, 7. X. 1991.) (the attack of the pro-Serbian JNA on the Banski dvori and the historic centre of Zagreb, 7 October 1991)

Zagreb, listopad 2016. / October 2016

Uvod

Zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije (JNA) napali su 7. listopada 1991. Banske dvore, po- litičko središte Hrvatske, na Trgu sv. Marka na povije- snom Gradecu - Gornjem gradu u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Tim klasičnim činom državnoga te- rorizma, JNA je, tada već kao sredstvo provođenja ve- likosrpske politike oružanim putem, pokušala ubiti le- gitimno izabranoga predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Franju Tuđmana, koji je u svom uredu imao sastanak s predsjednikom Predsjedništva Socijalistič- ke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) Stjepa- nom Mesićem i predsjednikom Saveznog izvršnog vijeća SFRJ Antom Markovićem, dakle s dužnosnici- ma države s kojom je Hrvatska Ustavnom odlukom

o suverenosti i samostalnosti 25. lipnja 1991. zapo-

čela proces razdruživanja. Očigledno, čekao se trenu-

tak u kojem će sva trojica biti na okupu, jer su i Me- sić i Marković, iako bez većeg političkog utjecaja, kao Hrvati na formalno značajnim saveznim dužnostima ipak bili prepreka unitarističkim i velikosrpskim sna- gama za nesmetano provođenje njihove politike i po- kušaj uvođenja ratnog stanja u SFRJ, koje je vojni vrh JNA i političko vodstvo Srbije tražilo. U trenutku na- pada na Banske dvore, na drugoj strani Markova trga,

u zgradi Sabora Republike Hrvatske 1 nalazili su se sa- borski zastupnici. Navedenoga je dana završavao tro-

mjesečni moratorij na odluke o samostalnosti Hrvat- ske i Slovenije, potpisan na Brijunima 7. srpnja 1991. (Brijunski sporazum). Okolnost da su na istom mjestu

u isto vrijeme bili Predsjednik Republike Hrvatske kao

glavni politički protivnik i predstavnici saveznih insti-

tucija koji su, makar formalno, ometali centralističko - jugoslavenske, odnosno velikosrpske političke i voj- ne planove te prestanak moratorija na Ustavnu odlu- ku o samostalnosti i suverenosti Hrvatske, zasigurno su bili presudni za odluku vojnog vrha JNA da zapo- vjedi zračni napad na Banske dvore 7. listopada 1991.

1 Godine 1997. mijenja se naziv u Hrvatski državni sabor, a 2001. u Hrvatski sabor.

Introduction

On 7 October 1991 the aircraft of the Yugoslav People’s Army (JNA) attacked the Banski dvori, the polit- ical centre of Croatia, on St. Mark’s Square in the historic Gradec – the Upper Town of Zagreb, the capital of Cro- atia. With that classic act of state terrorism, the JNA, al- ready the armed vehicle of the Greater Serbian policy, tried to kill the legitimately elected President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman, who was in his office in a meet- ing with the President of the Presidency of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) Stjepan Mesić and the President of the SFRY Federal Executive Council Ante Marković, therefore with the officials of the country with which Croatia started the process of dissociation with the Constitutional Decision on Sovereignty and Independence on 25 June 1991. It is obvious that a moment in which all three would be together was waited for, since both Me- sić and Marković, although without much political influ- ence, as Croats on formally significant federal duties were nevertheless obstacles to the unitarian and Greater Serbian forces for the smooth implementation of their policies and the attempt to introduce a state of war in the SFRY, which the military leadership of the JNA and Serbian political leadership sought. At the time of the attack on the Bans- ki dvori, on the other side of St. Mark’s Square, members of the Parliament were in the building of the Parliament of the Republic of Croatia 1 . That precise date marked the end of a three-month moratorium on the decisions on in- dependence of Croatia and Slovenia, signed on the Brioni island on 7 July 1991 (“Brioni Agreement”). The fact that the President of the Republic of Croatia, as the main politi- cal opponent, and the representatives of federal institutions that, at least formally, interfered with the centralist Yugosla- vian and Greater Serbian political and military plans were in the same place at the same time, as well as the termina- tion of the moratorium on the Constitutional Decision on the Independence and the Sovereignty of the Republic of Croatia surely must have ruled in the decision of the JNA military leadership to command the air raid on the Banski dvori on 7 October 1991.

1 In 1997 the name was changed to the Croatian National Parlia- ment and in 2001 to the Croatian Parliament.

5

Kratak pregled raspada SFRJ i početka procesa osamostaljenja Republike Hrvatske

Rušenje Berlinskoga zida u studenom 1989. simbolično je označilo početak novog razdoblja eu- ropske povijesti, u kojem je u većini istočnoeuropskih država jednostranački, komunistički režim zamijenilo

višestranačje i demokracija. Taj proces zahvatio je i ve- ćinu republika bivše SFRJ, međutim ne i Socijalistič- ku Republiku Srbiju. Njezini građani postali su tao-

ci srpskih nacionalista, koji su sredinom 80-ih godina

20. stoljeća opet pokrenuli velikosrpski projekt iz 19.

stoljeća, prema kojem je zapadna granica srpske dr- žave – tzv. velike Srbije - planirana duboko na hrvat- skom teritoriju, na crti Virovitica – Pakrac – Karlovac - Ogulin i dio Gorskog kotara - Karlobag. To je, otpri - like, bila granica osmanlijskih osvajanja u Hrvatskoj od 15. do 17. stoljeća.

Medijska promidžba radi stvaranja uvjeta za

provođenje velikosrpskog projekta pokrenuta je objav- ljivanjem nacrta Memoranduma Srpske akademije na- uka i umetnosti u beogradskim Večernjim novostima

24. i 25. rujna 1986., u kojem se ističe navodna ugro-

ženost srpstva u Jugoslaviji. Srpski nacionalisti zapra-

vo su težili što većoj centralizaciji države. Tražili su do- minaciju Srbije u federaciji i potpuni utjecaj Beograda na događaje u Socijalističkim autonomnim pokrajina- ma Vojvodini i Kosovu te u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori. Rezultat takve nacionalističke, odnosno velikosrpske politike dijela srbijanskih političara bila

je smjena političkoga vodstva u spomenutim konsti-

tutivnim dijelovima SFRJ krajem 1988. i početkom

1989., a potom i promjena Ustava SR Srbije, kojom

je “de facto” ukinuta autonomija pokrajina. S obzi-

rom na to da su u Predsjedništvo SFRJ (6 predstav- nika republika i 2 autonomnih pokrajina) postavljeni prosrpski predstavnici Crne Gore, Vojvodine i Koso- va, Slobodan Milošević (od 8. svibnja 1989. predsjed- nik Predsjedništva SR Srbije) osigurao je kontrolu nad

polovicom njegovih članova, a Srbija preduvjete za političku dominaciju nad ostalim jugoslavenskim re- publikama. Događaji u Srbiji izazvat će reakciju u za- padnim jugoslavenskim republikama Hrvatskoj i Slo- veniji.

6

Short overview of the collapse of the SFRY and the beginning of the process of the independence of the Republic of Croatia

The fall of the Berlin Wall in November 1989 sym- bolically marked the beginning of a new period in Euro- pean history in which the one-party communist regime in most communist countries in Eastern Europe was re- placed by multi-party systems and democracy. That pro- cess also affected the majority of the republics of the former SFRY, but not the Socialist Republic of Serbia. Its citizens became hostages of the Serbian nationalists, who in the mid-1980s relaunched the Great Serbian project conceived in the nineteenth century according to which the western boundary of the Serbian state – the so-called Greater Serbia – was planned deep in Croatian territory, along the Virovit- ica – Pakrac – Karlovac – Ogulin and part of Gorski Kotar – Karlobag line. That was, approximately, the boundary of Ottoman conquests in Croatia between the fifteenth and seventeenth centuries.

A media campaign focused on creating the condi- tions for the implementation of the Great Serbian project was set in motion with the publication of the draft Mem- orandum of the Serbian Academy of Sciences and Arts in the Belgrade daily Večernje novosti (Evening News) on the 24 th and 25 th September 1986, that stressed the allegedly endangered condition of the Serbs and Serbian culture in Yugoslavia. The Serbian nationalist actually aspired to the greatest possible centralization of the state. They were look- ing for the domination of Serbia in the Federation and the full impact of Belgrade on events in the Socialist Autono- mous Provinces of Vojvodina and Kosovo and the Social- ist Republic of Montenegro. The result of this nationalist and Greater Serbian policy by a part of the Serbian politi- cians was the shift of the political leadership in these con- stituent parts of Yugoslavia, in late 1988 and early 1989, and then the change of the Constitution of the Republic of Serbia, which de facto abolished the autonomy of the prov- inces. Given the fact that the pro-Serbian representatives of Montenegro, Vojvodina and Kosovo were placed in the Presidency of Yugoslavia (6 representatives of the republics and 2 of the autonomous provinces), Slobodan Milošević (from 8 May 1989 the President of the Presidency of the Socialist Republic of Serbia) secured the control of half of its members and Serbia attained the preconditions for po-

Plakat 14. kongresa SKJ; Zbog nametanja volje delegata iz Srbije i Crne Gore te ignoriranja

Plakat 14. kongresa SKJ; Zbog nametanja volje delegata iz Srbije i Crne Gore te ignoriranja i odbijanja svakoga prijedloga delegata iz Slovenije, Kongres je 22. siječnja 1990. napustila slovenska, a potom i hrvatska delegacija. To je označilo kraj postojanja monolitne, centralizirane partijske organizacije kakva je bio Savez komunista Jugoslavije te početak raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

U skladu s velikosrpskom politikom iz Beogra- da, već su 1989. 2 i početkom 1990. u SR Hrvatskoj organizirani mitinzi - tzv. događanja naroda - Srba

iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su

zaoštrili hrvatsko-srpske političke odnose. Na mitinzi- ma su dominirale slike novoga “svesrpskog” vođe Slo-

bodana Miloševića, zastave Srbije, Jugoslavije i Saveza komunista te velikosrpske i protuhrvatske parole. No,

ni takva agresivna srbijanska politika nije mogla zau-

staviti proces demokratizacije u Sloveniji i Hrvatskoj.

U travnju i početkom svibnja 1990. u Hrvatskoj su

održani slobodni, višestranački izbori na kojima je po- bijedila Hrvatska demokratska zajednica predvođena dr. sc. Franjom Tuđmanom.

Odmah potom, prema nalogu srbijanskih po-

litičara (predsjednika Srbije Slobodana Miloševića te predstavnika Srbije u Predsjedništvu SFRJ i njego-

va predsjednika Borisava Jovića), na rezultate izbora

u Hrvatskoj vojne vlasti SFRJ reagirale su razoruža-

njem hrvatske Teritorijalne obrane, republičkog dije-

la

Oružanih snaga SFRJ. Ono je planirano i ubrza-

no

provedeno do 23. svibnja 1990., na temelju strogo

povjerljive zapovijedi, koju je 14. svibnja 1990. protu- zakonito (bez znanja i suglasnosti cijeloga Predsjedniš- tva SFRJ) potpisao general-pukovnik Blagoje Adžić, načelnik Generalštaba Oružanih snaga SFRJ. Dakle, prije nego što je u Hrvatskoj, sukladno rezultatima

2 Mile Dakić, Krajina kroz vijekove (Vedes, 2002), 1.

Poster of the 14th Congress of the League of Communists of Yugoslavia (SKJ) The Serbian and Montenegrin delegations forcibly asserted their own positions, ignor- ing and refusing every proposal from the Slovenian delegation and on 22 January 1990 the Slovenian and then the Croatian delegation left the Congress. This marked the end of the existence of a monolithic, centralized party organization as was the League of Communists of Yugoslavia and the beginning of the collapse of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

litical dominance over the other Yugoslav republics. The events in Serbia will cause a reaction in the western Yugo- slav republics Croatia and Slovenia.

In line with the Greater Serbian policy controlled from Belgrade, as early as in 1989 2 and 1990 the rallies – so called the events of the people – of the Serbs from Cro- atia, Bosnia and Herzegovina and Serbia were organized in the SR of Croatia, which strained the Serbo-Croatian po- litical relations. The pictures of the new “all-Serbian“ lead- er Slobodan Milošević, Serbian, Yugoslav and Communist Party flags, and Greater Serbian and anti-Croatian slogans dominated at the rally. However, not even such aggressive Serbian policy could stop the process of democratization in Slovenia and Croatia. In April and early May 1990, Croatia held free, multi-party elections, won by the Croatian Dem- ocratic Union, led by Franjo Tuđman.

Immediately afterwards, following the order by Serbian politicians (the President of Serbia Slobodan Mi- lošević and the representative of Serbia in the Presidency of SFRY and its President Borisav Jović), the military SFRY authorities reacted to the results of the elections in Croatia by disarming the Croatian Territorial Defence, a republic part of the SFRY Armed Forces. It was planned and car- ried out rapidly on 23 May 1990, on the basis of the confi- dential order illegally signed on 14 May 1990 (without the knowledge and agreement of the complete SFRY Presiden- cy) by General Blagoje Adžić, Chief of the General Staff of

2 Mile Dakić, Krajina kroz vijekove (Vedes, 2002), 1.

7

provedenih izbora, došlo do primopredaje dužnosti i ustrojavanja nove vlasti. Oduzeto naoružanje hrvatske Teritorijalne obrane (procjene se kreću od oko 80.000 do 200.000 “cijevi”) smješteno je u skladišta Jugosla- venske narodne armije. 3

Sabor Republike Hrvatske potom je na konsti-

tuirajućoj sjednici višestranačkoga sabora 30. svibnja

1990. izabrao Franju Tuđmana za predsjednika Pred-

sjedništva SRH, a 25. srpnja usvojeni su amandmani na Ustav SRH, kojima je iz naziva države uklonjen pridjev „socijalistička“, utvrđeni su novi („povijesni“) grb i zastava te prihvaćeni primjereniji nazivi držav- nih dužnosti: predsjednik, Vlada RH, ministar i dru- gi. 4 Istoga dana, na mitingu Srba u Srbu donesena je Deklaracija o suverenosti i autonomiji Srba u Hrvatskoj. Najavljeno je i održavanje „referenduma o srpskoj au- tonomiji“, od 19. kolovoza do 2. rujna 1990., koji nije bio utemeljen u republičkim i saveznim propisima. 5

Destabilizacija Hrvatske nakon izbora nastav-

ljena je protuustavnim i terorističkim djelovanjem, a

u kolovozu 1990. prerasla je u oružanu pobunu dije-

la Srba u Hrvatskoj, koji su balvanima i kamenjem blokirali prometnice u dijelu Dalmacije i Like. Poku- šaj hrvatske policije da uspostavi red i osigura mir na tom području spriječila je jugoslavenska federalna voj- ska. Tzv. balvan revolucija bila je odgovor dijela Srba iz Hrvatske na demokratske procese u Hrvatskoj i može se shvatiti kao početak oružane pobune Srba u Hrvatskoj protiv hrvatske, demokratski izabrane vla- sti. Krajnji cilj započete pobune bilo je pripajanje di- jela teritorija Republike Hrvatske jedinstvenoj srpskoj državi, koja bi obuhvatila veći dio bivše Jugoslavije. Doduše, oružano djelovanje pobunjenih Srba tada je još bilo ograničeno na napade iz zasjeda i na teroristič- ke akcije pojedinih skupina, među kojima su bili i te-

roristi ubačeni iz Srbije. Posebno žestoki bili su sukobi hrvatske policije sa srpskim teroristima u Pakracu 2. ožujka 1991. i na Plitvicama na Uskrs 31. ožujka, kad

je ubijen hrvatski policajac Josip Jović - prvi poginuli

hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, te 2. svibnja

1991. kad je iz zasjede ubijeno 12 hrvatskih policajaca

8

3 Ozren Žunec, “Rat u Hrvatskoj 1991. - 1995.”, Polemos 1 (1998), 66.; Martin Špegelj, Sjećanja vojnika (Zagreb: Znanje, 2001), 287, tab. III.; Anđelko Mijatović, Otkos-10 (Zagreb:

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Do- movinskog rata, 2011), 15.

4 Narodne novine 31, 28. srpnja 1990. (dalje: NN).

5 Hrvatska (dalje: HR) - Arhiv Ustavnog suda Republike Hrvat- ske (dalje: Arhiv Us RH) - Pravna dokumentacija vezana uz spis broj: U-VI-295/1991 od 2. listopada 1992.

the SFRY Armed Forces. Therefore, before the transfer of duty and establishment of a new government in Croatia according to the results of the elections. The confiscated weapons stocks of the Croatian Territorial Defence (esti- mates range from about 80,000 to 200,000 ”barrels”) were placed in the stores of the Yugoslav People’s Army. 3

The constituent assembly of the new multiparty Parliament of the Republic of Croatia was held on 30 May 1990 and Franjo Tuđman was elected the President of the Presidency of SR Croatia. On 25 July the amendments to the Constitution of the SR Croatia were adopted; the ad- jective ”socialist” was removed from the name of the state, new (“historic“) coat of arms and flag were established as well as more appropriate names of state duties: President, Government of the Republic of Croatia, Minister and oth- ers. 4 On the same day, the Declaration on the sovereignty and autonomy of the Serbs in Croatia was adopted at a rally of Serbs in Srb. A ”referendum on Serbian autonomy” was also announced, to be held from 19 August to 2 Septem- ber 1990, which was not based in the republic and federal regulations. 5

After the elections, the destabilization of Croatia was continued with the unconstitutional and terrorist acts, and in August 1990 has grown into an armed insurgency of a part of the Serbs in Croatia, who blocked the roads in parts of Dalmatia and Lika with logs and boulders. The at- tempt of the Croatian police to establish law and order in the area was prevented by the Yugoslav federal army. The so-called “log revolution” was a response of a part of the Serbs in Croatia to the democratic processes in Croatia and can be perceived as the beginning of the armed insurgency of the Serbs in Croatia against the democratically elected Croatian authorities. The ultimate objective of the insur- gency was the annexation of a part of Croatian territory to an integral Serbian state, which would encompass the big- gest part of the former Yugoslavia. However, the armed ac- tions by insurgent Serbs were then still limited to the am- bushes and terrorist activities of separate groups, among which were the terrorists infiltrated from Serbia. Particular- ly fierce were the clashes of the Croatian police with Serbi- an terrorists in Pakrac on 2 March 1991 and in the Plitvice

3 Ozren Žunec, “Rat u Hrvatskoj 1991.-1995.”, Polemos 1 (1998), 66.; Martin Špegelj, Sjećanja vojnika (Zagreb: Znanje, 2001), 287, tab. III.; Anđelko Mijatović, Otkos-10 (Zagreb: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2011), 15.

4 Official Journal 31, 28 June 1990. (further on: OJ)

5 Hrvatska (dalje: HR) - Arhiv Ustavnog suda Republike Hr- vatske (dalje: Arhiv Us RH) - Pravna dokumentacija vezana uz spis broj: U-VI-295/1991 od 2. listopada 1992.

u Borovu Selu (Slavonija), a jedan u Polači kod Zadra (Dalmacija).

Zbog takvog neprihvatljivog stanja u državi i nametanja politike srbijanskog vodstva, koje se očito- valo u samovoljnim i protuustavnim odlukama Pred- sjedništva i Skupštine SR Srbije, odnosno zbog poku- šaja centralizacije i jačanja političkog i gospodarskog položaja Srbije na račun ostalih republika u federaci- ji, hrvatsko i slovensko vodstvo predložilo je preustroj Jugoslavije u konfederalnu državu. Međutim, srpsko vodstvo odbilo je takav preustroj, pa su Hrvatska i Slovenija krenule u proces osamostaljenja. Nakon što je 22. prosinca 1990. proglasio novi Ustav Republi- ke Hrvatske, 6 Sabor RH je 25. lipnja 1991., na teme- lju rezultata referenduma održanog 19. svibnja 1991., usvojio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti i Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske, kao i Povelju o pravima Srba i drugih nacio- nalnosti u RH. 7 Odluka o samostalnosti potom je, pod pritiskom i uz posredovanje međunarodne zajednice, Brijunskim sporazumom, potpisanim 7. srpnja 1991., „zamrznuta“ na tri mjeseca, kako bi se pregovori o mirnom rješenju jugoslavenske krize mogli nastaviti.

Upravo tada, sukladno dogovoru srbijanskoga političkog vodstva i vodstva JNA, terorističke akcije

srpskih ekstremista u Hrvatskoj prerasle su u otvorenu

i nemilosrdnu agresiju Srbije i Crne Gore, odnosno

JNA i srpskih paravojnih formacija na Republiku Hr- vatsku. Uz ubojstva i progone civilnog stanovništva u istočnoj i zapadnoj Slavoniji, na Banovini, Kordunu, Lici i Dalmaciji, diljem napadnutoga područja sustav- no se uništavaju hrvatski kulturni i vjerski objekti i simboli, kao temelj hrvatskog nacionalnog identiteta. Srbijanski predstavnik u Predsjedništvu SFRJ i tadaš- nji vršitelj dužnosti predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisav Jović je u svojoj knjizi 8 zapisao da je 5. srpnja 1991. savezni sekretar za narodnu obranu SFRJ („mi- nistar obrane“) Veljko Kadijević „bez pogovora pri- hvatio zahtjev predsjednika Srbije Slobodana Miloše- vića da snage JNA pokriju sve teritorije gdje žive Srbi do potpunog raspleta i da se Hrvati i Slovenci potpu- no eliminiraju iz vojske“. Zapravo, JNA je već djelo- vala u skladu sa zahtjevima srbijanskoga vodstva: 26. lipnja postrojbe JNA pomogle su srpskim pobunjeni- cima u Hrvatskoj da zauzmu veći dio Gline, a 3. srp-

6 NN 56, 22. prosinca 1990.

7 NN 31, 25. lipnja 1991.

8 Borisav Jović, Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika (Beograd:

vlastita naklada, 1995), 349.

Lakes National Park on Easter Day, 31 March, when the Croatian policeman Josip Jović was killed - the first Croa- tian defender killed in the Homeland War, and on 2 May 1991, when 12 Croatian policemen were ambushed and killed in Borovo Selo (Slavonia), and one in Polača near Zadar (Dalmatia).

Due to this unacceptable situation in the state and the imposition of the policies by the Serbian leadership, ev- ident in the arbitrary and unconstitutional decisions of the Presidency and the Assembly of the SR Serbia, and for at- tempting to centralize and strengthen the political and eco- nomic position of Serbia at the expense of other republics in the federation, the Croatian and Slovenian leadership suggested the restructuring of Yugoslavia into a confeder- ate state. However, the Serbian leadership rejected such re- structuring so Croatia and Slovenia started the process of independence. After the Parliament of the Republic of Cro- atia enacted a new Constitution of the Republic of Croa- tia on 22 December 1990 6 , on the basis of the referendum held on 19 May 1991, it also enacted the Constitutional De- cision on the Sovereignty and the Independence of the Republic of Croatia, as well as the Charter on the Rights of Serbs and Other Nationalities in the Republic of Croatia. 7 The Deci- sion on the Independence was put, under the pressure and with the mediation of the international community, under a three-month moratorium by the Brioni Agreement so that the negotiations on a peaceful resolution of the Yugoslav crisis could continue.

Precisely then, in accordance with the agreement of the Serbian political leadership and the JNA leadership, the terrorist actions of Serbian extremists in Croatia grew into an open and merciless aggression of Serbia and Montene- gro, that is the JNA and Serbian paramilitary formations, against the Republic of Croatia. In addition to the murders and persecution of civilians in eastern and western Slavo- nia, Banovina, Kordun, Lika and Dalmatia, throughout the attacked areas the Croatian cultural and religious sites and symbols, as the foundation of the Croatian national identi- ty, were systematically destroyed. Borisav Jović, the Serbian representative in the SFRY Presidency and the acting Presi- dent of the SFRY Presidency at the time, noted in his book The Last Days of the SFRY: Excerpts from the Diary 8 that on 5 July 1991 the Secretary of the Federal Secretariat for National Defence” (i.e., the Yugoslav Minister of Defence) Veljko Kadijević ”unquestioningly accepted the request of

6 OJ 56, 22 December 1990

7 OJ 31, 25 June 1991

8 Borisav Jović, Poslednji dani SFRJ: Izvodi iz dnevnika (Beograd:

vlastita naklada, 1995), 349.

9

nja 1991. ušle su u Baranju. S obzirom na to da se već od svibnja počela razmještati na kriznim područjima u Hrvatskoj, JNA je do početka srpnja 1991. nadzirala sve mostove između Hrvatske i Srbije. Zaposjevši važ- ne strateške pozicije, JNA je početkom srpnja 1991. bila spremna za napad na Republiku Hrvatsku. Otvo- renu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku nije zausta- vio ni već spomenuti Brijunski sporazum od 7. srpnja 1991., prema kojem se JNA trebala povući u vojar- ne i na temelju kojega je hrvatski predstavnik u Pred- sjedništvu SFRJ Stjepan Mesić konačno postao pred- sjednik Predsjedništva SFRJ, kao što je to predviđala jednogodišnja izmjena predstavnika jugoslavenskih republika po utvrđenom redoslijedu, a čemu se Srbija od 15. svibnja 1991. protivila. Iako su u Generalšta- bu JNA od početka srpnja generali raspravljali o no- vom planu napada na Sloveniju, Predsjedništvo SFRJ

je

18. srpnja 1991. donijelo odluku o povlačenju JNA

iz

Slovenije, republike u kojoj Srbi nisu živjeli u zna-

čajnijem broju. 9 Drži se da je tom odlukom Predsjed- ništva SFRJ zapečaćena sudbina Jugoslavije. Naime, prihvaćanjem takve odluke vodstvo JNA odreklo se svoje Ustavom određene obveze čuvanja cjelovitosti tadašnje države i svoje aktivnosti otvoreno prilagodilo zahtjevima srbijanskoga vodstva, odnosno velikosrp- skoj politici, da svi Srbi s područja bivše Jugoslavije žive u jednoj državi.

Ignorirajući mirovne pregovore, odnosno po- kušaje Vlade RH i međunarodne zajednice da krizu riješe mirnim putem, JNA i srpsko-crnogorske po-

strojbe krenule su krajem rujna i početkom listopada

u opći napad na svim bojištima u Hrvatskoj, s ciljem

da za 20 dana slome obranu Republike Hrvatske. O silovitosti napada govori i procjena pojedinih stranih vojnih analitičara da hrvatski branitelji neće uspjeti iz- držati „više od dva tjedna“. 10 U svojoj knjizi tadašnji jugoslavenski “ministar obrane” i general JNA Veljko Kadijević iznosi plan napada JNA na Hrvatsku u je- sen 1991.: 11

9 Davor Marijan, Slom Titove armije – JNA i raspad Jugoslavije 1987. - 1992. (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, 2008), 212; Kronologija rata: agre- sija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (1989. - 1998.) (Zagreb:

Hrvatski informativni centar, 1998), 77. 10 Anton Tus, „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primir- ja“, u: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991. - 1995., ur. Branka Magaš i Ivo Žanić, (Zagreb - Sarajevo: Naklada Jesenski - Turk, Dani, 1999), 78. 11 Veljko Kadijević, Moje viđenje raspada (Beograd: Politika, 1993), 135.

10

the President of Serbia Slobodan Milošević that the JNA cover all territories inhabited by Serbs until the full reso- lution and that Croats and Slovenes become totally elimi- nated from the military.” In fact, the JNA was already pro- ceeding in line with the orders of the Serbian leadership: on 26 June the JNA units helped Serbian armed paramilitary units in Croatia to occupy the greater part of Glina, and on 3 July 1991 entered Baranja. Since it had started to deploy in the crisis areas in Croatia already in May, by early July 1991 the JNA controlled all the bridges on the Danube be- tween Croatia and Serbia. Having taken important strate- gic positions, in early July 1991 the JNA was ready to at- tack the Republic of Croatia. The open aggression of Serbia and the JNA on the Republic of Croatia was not stopped even by the already mentioned Brioni Agreement of 7 July 1991, according to which the JNA was supposed to with- draw to barracks and on the basis of which Stjepan Mesić finally became the President of the SFRY Presidency, as it was foreseen by the annual change of the representatives of the Yugoslav republics by the established order, to which Serbia opposed from 15 May 1991. Although in the JNA General Staff the generals discussed a new plan of the at- tack on Slovenia in the beginning of July, on 18 July 1991 the SFRY Presidency adopted a decision on the withdrawal of the JNA from Slovenia, a republic that was not inhabited by the Serbs in significant numbers. 9 It is believed that this decision of the SFRY Presidency sealed the fate of Yugosla- via. In fact, the acceptance of such a decision the JNA lead- ership gave up its Constitutional obligation to maintain the integrity of the state and openly adapted its activities to the requirements of the Serbian leadership, that is, the Greater Serbian policy that all the Serbs from the former Yugoslavia should live in one state.

Ignoring the peace negotiations, i.e., the attempts of the Croatian Government and the international com- munity to resolve the crisis peacefully, the JNA and Serbi- an paramilitary units launched all-out attacks on all battle- fields in Croatia, with the aim to break the defence of the Republic of Croatia in 20 days. The force of the onslaught is confirmed by the estimates of certain foreign military analysts that the Croatian defenders would not be able to hold out for “more than two weeks”. 10 In his book the Yu-

9 Davor Marijan, Slom Titove armije – JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992. (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, Hr- vatski institute za povijest, 2008), 212; Kronologija rata: agresija na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (1989.-1998.) (Zagreb: Hr- vatski informativni centar, 1998), 77. 10 Anton Tus, „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prim- irja“, u: Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991.-1995., ur. Branka Magaš i Ivo Žanić, (Zagreb-Sarajevo: Naklada Jesens- ki-Turk, Dani, 1999), 78.

- Potpuno blokirati Hrvatsku iz zraka i s mora;

- Smjerove napada glavnih snaga JNA što izrav- nije vezivati uz oslobađanje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatskoga teritorija. U tom cilju ispresijecati Hrvatsku na pravcima: Gradiška – Virovitica, Bihać – Karlo- vac – Zagreb, Knin – Zadar, Mostar – Split. Naj- jačom grupacijom oklopno-mehaniziranih snaga osloboditi istočnu Slavoniju, a zatim brzo nasta- viti djelovanje na zapad, spojiti se sa snagama u zapadnoj Slavoniji i produžiti prema Zagrebu i Varaždinu, odnosno granici Slovenije. Istodobno jakim snagama iz rejona Herceg Novi – Trebinje blokirati Dubrovnik s kopna i izbiti u dolinu Ne- retve te na taj način zajednički djelovati sa snaga- ma koje nastupaju u smjeru Mostar – Split;

- Nakon dostizanja određenih objekata, osigurati i držati granicu Srpske Krajine u Hrvatskoj, izvući preostale dijelove JNA iz Slovenije i nakon toga povući JNA iz Hrvatske; (…).

U takvim okolnostima došlo je do napada zra- koplova JNA 7. listopada na Banske dvore u Zagre- bu, koji pokazuje da velikosrpski stratezi nisu ni po- mišljali na mirno rješenje jugoslavenske krize, te da agresor nije birao sredstva za ostvarenje svoga cilja. Pod dojmom toga događaja te slika razaranja i vijesti o brojnim žrtvama koje su pristizale iz ostalih napad- nutih hrvatskih gradova i naselja, u okolnostima silo- vite velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, Sa- bor Republike Hrvatske sljedećeg je dana, 8. listopada 1991., proglasio neovisnost Republike Hrvatske. Nai- me, ustvrdivši da je istekla tromjesečna odgoda Ustav- ne odluke od 25. lipnja 1991., saborski zastupnici do- nijeli su Odluku o odcjepljenju Republike Hrvatske od SFRJ i njezinu osamostaljenju. Republika Hrvatska ra- skinula je sve državno-pravne veze na osnovi kojih je za- jedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dota- dašnju SFRJ. 12 Zbog opasnosti 13 od napada zrakoplova JNA, zasjedanje toga Sabora održano je u Velikoj dvo- rani zgrade INA-e Naftaplina u Šubićevoj ulici u Za- grebu. 14

12 NN 53, 8. listopada 1991.

13 Dana 8. 10. 1991. oko 14 sati hrvatska prislušna služba „uhva- tila“ je i dostavila informaciju Operativnom centru GS-a HV-a o saznanjima JNA da se sjednica Sabora RH održava u zgra- di INA-e Naftaplina. Izvanredno izvješće za dan 8. 10. 1991. Operativnog centra GS-a HV-a upućeno MUP-u RH i Vladi RH.

14 Naziv dvorane dobiven je u telefonskom razgovoru s djelatni- com Odjela za odnose s javnošću INE Naftaplina, za ostalo

goslav ”Minister of Defence“ at the time and the JNA Gen- eral Veljko Kadijević described the plan of the JNA attack on Croatia in the autumn of 1991: 11

- totally block Croatia from the air and the sea;

- the direction of the main JNA attacks link as di- rectly as possible to the liberation of the Serbian territories in Croatia and the JNA garrisons deep in the Croatian territory. To that aim, intersect Croatia along the Gradiška – Virovitica, Bihać

– Karlovac – Zagreb, Knin- Zadar and Mostar

– Split lines. Liberate Eastern Slavonia with the

most powerful armoured and mechanized forces and then advance rapidly towards the west, link up with the forces in Western Slavonia and pro- ceed towards Zagreb, Varaždin and the border with Slovenia. Concurrently, break through, with strong forces, from Herceg Novi and Trebinje area, and block Dubrovnik from the land and reach the valley of the Neretva and thus operate jointly with the forces advancing along the Mostar – Split line;

- After reaching designated objects, secure and hold the planned border of the Serbian Krajina in Cro- atia, pull out the remaining parts of the JNA from Slovenia and then withdraw the JNA from Croa- tia; (

In such circumstances the JNA aircraft attacked the Banski dvori on 7 October, which shows that the Greater Serbian strategists did not even consider a peaceful solu- tion of the Yugoslav crisis, and that the aggressor did not choose the means to achieve its goal. Under the impression of the attack and of the pictures and news about numer- ous casualties arriving from other attacked Croatian towns and villages, in conditions of the violent Greater Serbian aggression on the Republic of Croatia, the Parliament of the Republic of Croatia declared the independence of the Republic of Croatia the following day, 8 October 1991. In fact, after realising that the three-month moratorium of the Constitutional decision of 25 June 1991 expired, the MPs adopted a Decision on the separation of the Republic of Croa- tia from the SFRY and its independence. The Republic of Cro- atia broke all state and legal relations on the basis of which, together with other Republics and Provinces, the former SFRY was created. 12 Due to the danger 13 of possible attacks by the

11 Veljko Kadijević, Moje viđenje raspada (Beograd: Politika, 1993), 135.

12 OJ 53, 8 October 1991.

13 On 8 October 1991 around 2 o’clock Croatian intercepting service „caught“ and provided information to the Operational Centre of the GS HV on the JNA findings that the session

11

U obraćanju zastupnicima na spomenutom za- sjedanju Sabora RH, navodeći razloge i okolnosti koje su dovele do konačnog proglašenja hrvatske neovisno- sti i razlaza s Jugoslavijom, ali i osjećaje najvećeg di- jela saborskih zastupnika i hrvatskih građana, hrvat- ski premijer Franjo Gregurić spomenuo je raketiranje Banskih dvora: “Raketiran je i uništen TV toranj na zagrebačkoj gori, a jučer je gađana rezidencija Pred- sjednika Republike. Cilj napada nije bio samo uni- štenje objekta već i ubojstvo Predsjednika Republike i saveznog premijera. Treba li uopće podsjećati da je to učinjeno na dan isteka Brijunskog moratorija, uz niz napada kojima su uništavani Sisak, Karlovac, Viro- vitica, Koprivnica, Vinkovci, Vukovar, Gospić, Duga Resa itd.” 15

Reagirajući na donesene odluke i zaključke Sabora Republike Hrvatske, Europska zajednica je na Konferenciji o Jugoslaviji u Haagu 18. listopada 1991. predstavnicima bivših jugoslavenskih republika izložila plan preustroja Jugoslavije u zajednicu suvere- nih država. „Sporazum o općem rješenju jugoslaven- ske krize“, poznat kao „Carringtonov plan“ predlagao je stvaranje „slobodnog saveza suverenih i neovisnih država sa sveobuhvatnim sporazumima o kontrolnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i sa specijal- nim statusom za određene skupine“ te predviđao „pri- znanje republika, koje to žele, unutar postojećih gra- nica“. Predloženi plan prihvatile su sve jugoslavenske republike, osim Srbije. No, potom je i Crna Gora po- vukla svoj pristanak na plan. 16 Zbog toga je i predstav- nik Tužiteljstva na Međunarodnom kaznenom sudu za područje bivše Jugoslavije u Haagu Geoffrey Nice ustvrdio da bi, da je Srbija 18. listopada 1991. prihva- tila „Carringtonov plan“ i da su sve strane prišle stva- ranju konfederacije uz posebna prava za Srbe u Hrvat- skoj, rat (već tada, op. a.) završio, a tisuće života bile spašene. 17

Tako je isključivost srbijanskoga političkog vodstva i vojnoga vrha JNA zapečatila sudbinu Jugo- slavije i njezin krvavi raspad učinila neminovnim. Hr- vatska je nakon toga ubrzala postupak za svoje među- narodno priznanje, temeljeći ga, između ostaloga, i na

v.: Ranka Baračević et al., INA u Domovinskom ratu (Zagreb:

INA-Industrija nafte dd, 1997), 20.

12

15 “Istekao moratorij, zbogom, Jugoslavijo“, Večernji list, (Za- greb), 9. X. 1991., 2.

16 Momir Bulatović, Pravila ćutanja (Beograd: Narodna knjiga, Alfa, 2004), 64-74.

17 Ozren Žunec, Goli život – socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj, I. (Zagreb: Demetra, Posebna izdanja Dimitrija Sa- vića, 2007), 172-174, bilj. 274, 277.

JNA aircraft, the Parliament met in the Great hall of the INA Naftaplin Petroleum Company in the Šubićeva Street in Zagreb. 14

In a speech to the members of the Parliament at the mentioned session of the Croatian Parliament, stating the reasons and circumstances that led to the final declaration of the Croatian independence and the breakup with Yugo- slavia, but also the feelings of the majority of the members of Parliament and Croatian citizens, the Croatian Prime Minister Franjo Gregorić mention the attack to the Bans- ki dvori: ”the TV tower was targeted and destroyed on Za- grebačka gora, and yesterday the residence of the President of the Republic was targeted. The aim of the attack was not only the destruction of the building but also the murder of the President of the Republic and federal Prime Minister. Is it really necessary to remind that it was done on the day of expiry of the Brioni moratorium, with a series of attacks which destroyed Sisak, Karlovac, Virovitica, Koprivnica, Vinkovci, Vukovar, Gospić, Duga Resa, etc.” 15

Reacting to the decisions and the conclusions of the Parliament of the Republic of Croatia, on the Conference on Yugoslavia in The Hague held on 18 October 1991, the European Community presented to the representatives of the former Yugoslav republics a plan of the restructuring of Yugoslavia into the community of sovereign states. “The agreement on the general solution of the Yugoslav crisis”, also known as the “Carrington Plan” proposed the creation of a ”free association of sovereign and independent states with comprehensive agreements on the control mecha- nisms for the protection of human rights and special status for certain groups” and it anticipated ”the recognition of the republics, upon their wish, within the existing borders”. The proposed plan was accepted by all the republics ex- cept Serbia. However, Montenegro soon also withdrew its consent to the plan. 16 That is why the representative of the Prosecution at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague Geoffrey Nice said that, if Serbia had adopted the ”Carrington plan“ on 18 Octo- ber 1991 and if all the sides had agreed to the creation of a

of the Croatian Parliament was to be held in the building of INA Naftaplina. Special report for the 8 of October 1991 of the Operational Centre was sent to the Ministry of Interior og the Republic of Croatia and the Government of the Republic of Croatia.

14 The name of the hall was obtained in the phone call with the employee of the Public Relations department of the IN Nafta- plin, for the rest see: Ranka Baračević et al., INA u Domovins- kom ratu (Zagreb: INA-Industrija nafte dd, 1997), 20.

15 “Istekao moratorij, zbogom, Jugoslavijo“, Večernji list, (Za- greb), 9. X. 1991., 2.

16 Momir Bulatović, Pravila ćutanja (Beograd: Narodna knjiga, Alfa, 2004), 64-74.

Večernji list, 26. lipnja 1991. / Croatia independent state, 26 June 1991
Večernji list, 26. lipnja 1991. / Croatia independent state, 26 June 1991

odredbama do tada važećega Ustava SFRJ iz 1974., koji je afirmirao državnost republika, odnosno Usta- va SRH iz 1974., u kojem je istaknuto da je „hrvat- ski narod uspostavio svoju državu SR Hrvatsku na te- melju prava na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje“. 18

18 Ustav SFR Jugoslavije – Ustav SR Hrvatske, ekspoze Jakova Bla- ževića, (Zagreb, 1974), 224.

Večernji list, 9. listopada 1991. / Independent Croatia, 9 October 1991
Večernji list, 9. listopada 1991. /
Independent Croatia, 9 October 1991

confederation with special rights for the Serbs in Croatia, the war (as early as then, author’s note) would have been completed, and thousands of lives would have been saved. 17

Thus, the rigidity of the Serbian political leadership and the JNA military leadership sealed the fate of Yugo- slavia and made its bloody disintegration inevitable. After that, Croatia accelerated the procedure for its international recognition, supporting it, among other things, by the pro- visions of the then valid Yugoslav Constitution – the Con- stitution of 1974, which affirmed the statehood of the re- publics and stressed that “the Croatian people established their state of the Federal Republic of Croatia on the basis of the right to self-determination, including the right to se- cession” 18

17 Ozren Žunec, Goli život – socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj, I. (Zagreb: Demetra, Posebna izdanja Dimitrija Sav- ića, 2007), 172-174, bilj. 274, 277.

18 Ustav SFR Jugoslavije – Ustav SR Hrvatske, ekspoze Jakova Blaževića, (Zagreb, 1974), 224.

13

Zračni napad na Banske dvore i Gornji grad u Zagrebu 7. listopada 1991.

Nakon potpisivanja Brijunskog sporazuma hr-

vatska je vlast, uz posredovanje međunarodne zajedni-

ce, za čitavo razdoblje trajanja moratorija na odluke o

samostalnosti, kroz mnogobrojne razgovore i pregovo-

re s političkim i vojnim vrhom u Beogradu bezuspješ- no pokušavala postići mirno rješenje. Međutim, bez obzira na sve poduzeto, zbog ponašanja JNA i srbijan- skoga vodstva, te njihove suradnje, napad jugoslaven- ske vojske na glavni grad Hrvatske činio se realnom opcijom. Posebice kad su krajem rujna i početkom li- stopada 1991. JNA, odnosno srpsko-crnogorske snage krenule u napad duž cjelokupnog ratišta, od krajnjeg istoka pa do krajnjeg juga Hrvatske. Prema sjećanju Franje Gregurića, predsjednika Vlade demokratskog jedinstva, na sjednici Kriznog stožera Vlade Republi-

ke Hrvatske i Vrhovnog državnog vijeća održanoj 5.

listopada 1991. zaključeno je da treba provoditi mje- re obrane suvereniteta Republike Hrvatske, ali i nepo- sredne obrane grada Zagreba. 19 Naime, Štab Vrhovne komande Oružanih snaga SFRJ uputio je 1. listopada 1991. pismo predsjedniku Republike Hrvatske, Vla-

di RH i Glavnom stožeru Hrvatske vojske u kojem

upozoravaju da će za svaki napadnuti i osvojeni objekt

JNA biti odmah „uništen po jedan objekt od vitalnog značenja za Republiku Hrvatsku“, a prijetilo se i na- padom na civilne objekte u svakom gradu u kojemu

će biti napadnut i osvojen garnizon JNA. Također se

otvoreno prijetilo i mogućim vojnim operacijama ši- rih razmjera na teritoriju RH i to, kako se navodi u

pismu, zbog osvajanja vojarni i drugih vojnih objeka-

ta odnosno kršenja dogovorenih primirja. Kao zadnja

točka, zahtijevalo se slobodno povlačenje postrojbi JNA, s cjelokupnom tehnikom i imovinom te članova

njihovih obitelji, uz mogućnost prisustva međunarod- nih promatrača. 20 Potpisani „Štab Vrhovne Komande“

na kraju pisma zapravo skriva činjenicu da se radi o

19 Franjo Gregurić, Vlada demokratskog jedinstva 1991. - 1992. (Zagreb: Naklada Zadro, 1998), 172.

20 Mate Rupić, ur., Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.

- 1995. Dokumenti, sv. 1: Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj

i agresija OS SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku

Hrvatsku (1990. - 1991.) (Zagreb: Hrvatski memorijalno-do- kumentacijski centar Domovinskog rata, 2007), “Komanda 9. korpusa, Str. pov. broj 582-2, 4. 10. 1991., Upozorenje Štaba Vrhovne komande, prosleđenje”, 358; Slavoljub Šušić, Zlato- je Terzić, Nikola Petrović, ur., Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991. godine (Beograd:
14

Air raid on the Banski dvori

and the Upper Town, 7 October

1991

After signing the Brioni Agreement, the Croatian government was, with the mediation of the international community and throughout the period of the moratorium on the decisions on independence, through numerous dis- cussions and negotiations with the political and military leadership in Belgrade, unsuccessfully trying to achieve a peaceful solution. However, despite all the undertaken ef- forts, due to the behaviour of the JNA and Serbian lead- ership and their cooperation, the Yugoslav army attack on the Croatian capital appeared to be a realistic option. Espe- cially in late September and early October 1991, when the JNA i.e. Serbian-Montenegrin forces launched the attack along the entire battlefield line in Croatia, from Dubrovnik to Vukovar and Ilok. As remembered by Franjo Gregurić, the Prime Minister of the Democratic Unity Government, at a meeting of the Crisis Staff of the Croatian Govern- ment and the Supreme State Council on 5 October 1991,

it was concluded that the measures for the defence of the

sovereignty of the Republic of Croatia, but also for the di- rect defence of the city of Zagreb, should be carried out. 19 The Supreme Command of the SFRY Armed Forces sent

a letter on 1 October 1991 to the Croatian President, the

Croatian government and the General Staff of the Croatian Army, warning that for every attacked and conquered JNA facility, one “facility of vital importance for the Republic of Croatia” would be immediately destroyed, and threats and attacks on civilian objects in every city in which a JNA garrison would be attacked and captured were also made. Open threats of possible large scale military operations on the territory of the Republic of Croatia were also made, due to, as stated in the letter, the conquering of the barracks and other military facilities, that is, due to the violations of the agreed cease-fire. As a last point, demands were made for the free withdrawal of the JNA units of, with the overall technique and property and their family members, with the possibility of the presence of international observers. 20 The

19 Franjo Gregurić, Vlada demokratskog jedinstva 1991. – 1992. (Zagreb: Naklada Zadro, 1998), 172.

20 Mate Rupić, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.

- 1995. Dokumenti, sv. 1: Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj

i agresija OS SFRJ i srpskih paravojnih postrojbi na Republiku

Hrvatsku (1990. - 1991.) (Zagreb: Hrvatski memorijalno-do- kumentacijski centar Domovinskog rata, 2007), “Komanda 9. korpusa , Str.pov.broj 582-2, 4. 10. 1991., “Upozorenje Štaba Vrhovne komande, prosleđenje”, 358; Slavoljub Šušić, Zlato- je Terzić, Nikola Petrović, ur., Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991. godine (Beograd:

Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu (SSNO),

signed “Supreme Command Staff” at the end of the letter

odnosno o generalu JNA Veljku Kadijeviću koji se na- lazio na njegovu čelu. U zadanim zakonskim okvirima

actually hid the fact that it actually was the Federal Secre- tariat for National Defence (SSNO), and the JNA Gener-

iz

1980-ih, propisano je da ulogu Vrhovne komande

al Veljko Kadijević who headed the Secretariat. In the giv-

u ratnim okolnostima preuzima Predsjedništvo SFRJ, a SSNO ima ulogu Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga SFRJ. 21 Iz navedenog se može iščitati sljedeće. Prvo, s obzirom da je Stjepan Mesić na mjesto pred- sjednika Predsjedništva SFRJ postavljen tek nakon dva mjeseca odugovlačenja i osporavanja prava, te na odnos snaga u tom jugoslavenskom političkom tije-

en legal framework from the 1980s, it was stipulated that the role of the Supreme Command in wartime circumstanc- es would be taken over by the SFRY Presidency, while the SSNO would take over the role of the Supreme Command Staff of the SFRY Armed Forces. 21 The following can be read from all of the above. Firstly, given that Stjepan Me- sić was appointed as the President of the SFRY Presiden-

lu

gdje je prevagu odnosila (pro)srpska strana, razvid-

cy only after two months of delays denials, and having in

no je da regularno Predsjedništvo SFRJ s hrvatskim predstavnikom Mesićem na čelu nije imalo nikakav utjecaj ni na donošenje odluka ni na upravljanje save-

mind the balance of power in that Yugoslav political body where the preponderance of power was on the (pro)Serbian side, it is evident that the regularly appointed SFRY Presi-

znim oružanim snagama. Drugo, znakovita je činjeni-

dency headed by the Croatian representative Mesić had no

ca

da je jugoslavenski vojni vrh pokušao samovoljno

influence whatsoever on decision-making nor on the man-

proglasiti ratno stanje uz prijetnje legalno i demokrat- ski izabranim hrvatskim vlastima. Još tijekom prolje- ća 1991. godine Predsjedništvu SFRJ i Štabu Vrhov- ne komande nije uspio pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Jugoslaviji, 22 ali gore navedeni dokument od- nosno pisane prijetnje s početka listopada 1991. poka- zuju da beogradski politički i vojni vrh nije odustajao od te ideje. Svega jedan dan nakon Kadijevićeve pisa- ne prijetnje, 2. listopada 1991., krnje Predsjedništvo SFRJ u sastavu od samo četiri člana (Srbija, Vojvodi- na, Kosovo i Crna Gora) odlučilo je podržati odluku Štaba Vrhovne komande i uvesti izvanredno stanje tj.

agement of the federal armed forces. Secondly, very signif- icant is the fact that the Yugoslav military leadership tried to arbitrarily declare a state of war with threats to the legal- ly and democratically elected Croatian authorities. As early as during the spring of 1991, the SFRY Presidency and the Supreme Command Staff failed at introducing a state of emergency in Yugoslavia, 22 but the above mentioned docu- ment, that is, the written threats dating from the beginning of October 1991 show that Belgrade’s political and military leadership did not give up on the idea. Only one day after Kadijević’s written threats, on 2 October 1991, the usurped (truncated) SFRY Presidency composed of only four mem-

“stanje neposredne ratne opasnosti”. Na istoj su sjed- nici prihvatili programsku osnovu o rješavanju krize u Jugoslaviji s “platformom o položaju Krajine u budu- ćoj Jugoslaviji”. 23 Krajina je, kao samoproglašena srp- ska paradržava u nastajanju, ovim potezom praktički dobila status relevantnog političkog subjekta, osobi-

bers (Serbia, Vojvodina, Kosovo and Montenegro) decid- ed to support the decision of the Supreme Command Staff and to introduce a state of emergency, that is, “the state of imminent threat of war ”. At the same session, the program based on the resolution of the crisis in Yugoslavia was ac- cepted, with a “platform on the position of the Krajina in

to

ako je poznata činjenica da je na navedenoj sjedni-

the future Yugoslavia”. 23 With this move the Krajina, as a

ci

Predsjedništva SFRJ bio i Milan Babić, predsjednik

self-proclaimed Serbian para-state in the making, was given

Vlade SAO Krajine. Time je ono prihvatilo stajalište pobunjenih Srba o pravu naroda na samoopredjelje- nje. 24 Njihov je stav bio da Srbi iz Republike Hrvatske žele živjeti u Srbiji, a pri tome bi se određeni dio hr-

the status of a relevant political subject, especially if taken into the consideration that Milan Babić, the Prime Min- ister of the SAO (Serbian Autonomous Region) Krajina, at- tended the said session of the SFRY Presidency. By that it

Generalštab Vojske Jugoslavije, 2002), 438-439.; “Tri točke ul- timatum”, Večernji list, (Zagreb), 2. X. 1991., 3.

21 Davor Marijan, “Rukovođenje i komandovanje OS SFRJ: Vr- hovna razina”, Časopis za suvremenu povijest 41 (2009), br. 3,

674-675.

22 Ivan Brigović, Ante Nazor, ur., Zapovjedni vrh JNA siječanj 1990. - svibanj 1992. (Zagreb: MORH, HMDCDR, 2010),

183.

23 Ivan Bilić, “Kronologija raspada SFRJ i nastanka hrvatske drža- ve”, National Security and the Future 6 (2005), No. 1.-2., 145.

24 Srđan Radulović, Sudbina Krajine (Beograd: Dan Graf, 1996),

53.

Generalštab Vojske Jugoslavije, 2002), 438-439.; “Tri točke ul- timatum”, Večernji list, (Zagreb), 2. X. 1991., 3.

21 Davor Marijan, “Rukovođenje i komandovanje OS SFRJ:

Vrhovna razina”, Časopis za suvremenu povijest 41 (2009), br. 3, 674-675.

22 Ivan Brigović, Ante Nazor, ur., Zapovjedni vrh JNA siječanj 1990.- svibanj 1992. (Zagreb: MORH, HMDCDR, 2010),

183.

23 Ivan Bilić, “Kronologija raspada SFRJ i nastanka hrvatske

države”, National Security and the Future 6 (2005), No. 1.-2.,

145.

15

vatskog teritorija pripojio željenoj (srpskoj) državi. 25 Iz ovih se poteza jasno vidi uigranost (veliko)srpskog političkog i vojnog vodstva koje je nelegalno koristi- lo još uvijek postojeće jugoslavenske institucije. Prijet- njama ratom Hrvatskoj, koja je već bila proglasila sa- mostalnost i suverenost te najavama izdvajanja dijela hrvatskog teritorija pokušalo se, makijavelistički, po- stići da Hrvatska ostane u Jugoslaviji.

Dramatičnost situacije i opasnosti koje su pri- jetile Hrvatskoj opisuju izravni sudionici tih događa- ja, koji su tada bili na važnim dužnostima u hrvatskoj politici. Tako tadašnji hrvatski premijer Franjo Gregu- rić u svojoj knjizi navodi da je upravo u danima prije napada na Banske dvore, a nakon dobivene informa- cije da će uslijediti opći napad na Zagreb, intervenirao kod samog sovjetskog predsjednika Mihaila Gorbačo- va, da to pokuša spriječiti svojim utjecajem u Beogra- du. 26 Informaciju o mogućem napadu na glavni hr- vatski grad potvrđuje i Mario Nobilo, tada savjetnik predsjednika RH za vanjsku politiku. 27 O postojanju plana JNA za napade po Zagrebu, svjedoče i oficiri JNA koji su prešli na hrvatsku stranu. Prema tom pla- nu, u Zagrebu su trebali biti bombardirani „svi vitalni objekti: Banski dvori, Ministarstvo unutarnjih poslo- va, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska pošta i teleko- munikacije, Toplana…, a planirana je uporaba 70 - 80 aviona koji bi letjeli u tri borbena leta“. 28 S obzirom da većeg napada na sam grad nije bilo, osim navede- nog na Gornjem gradu, moguće je pretpostaviti da je intervencijom sovjetskog predsjednika ipak spriječena katastrofa većih razmjera. Vjerojatno je i procjena srp- skog vojnog i političkog vodstva bila da bi od većeg napada na grad Zagreb imali više političke štete nego vojne koristi. Opcija „kirurškog reza“ odnosno uboj- stva hrvatskog predsjednika i njegovih suradnika ima- la bi veći učinak s posljedicama koje su priželjkivali i planirali. Bilo bi moguće pred međunarodnom javno- sti negirati vezu s ubojstvom ili ga lakše pravdati od ši- reg napada na gusto naseljeni grad, a učinak je mogao biti brza kapitulacija hrvatske politike državne samo-

25 Među odmetnutim srpskim stanovništvom u Hrvatskoj održan je „referendum za prisajedinjenje“ 12. svibnja 1991., a već su 16. svibnja SAO Krajinu proglasili sastavnim dijelom Republi- ke Srbije: Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih (Zagreb: HMDCDR, 2011), 60.

26 Gregurić, Vlada, 655.

27 Mario Nobilo, Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza zatvo- renih vrata 1990. - 1997. (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000), 176-177.

28 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. 2006., 10-11.

16

accepted the rebel Serbs’ position on the right of peoples to self-determination. 24 Their view was that the Serbs from the Republic of Croatia wished to live in Serbia, thereby a certain part of Croatian territory would be annexed to the preferred (Serbian) state. 25 These moves clearly show the or- ganization of the (Greater) Serbian both political and mil- itary leadership which were illegally using the still existing Yugoslav institutions. War treats to Croatia, which had al- ready declared its independence and sovereignty, as well as the announcements of seizing a part of Croatian territory, prove a Machiavellian attempt to force Croatia to remain in Yugoslavia.

The direct participants of these events, who were on important positions in Croatian politics at the time, de- scribe the dramatic situation and the dangers that threat- ened Croatia. Croatian Prime Minister at the time Franjo Gregurić states in his book that in the days before the at- tack on the Banski dvori, and after the information that a general attack on Zagreb was about to follow, he intervened with the Soviet President Mikhail Gorbachev, to try to pre- vent the attack on Zagreb using his influence in Belgrade. 26 Mario Nobilo, the advisor of the President of the Republic of Croatia on Foreign Affairs at the time, also confirmed information about a possible attack on the Croatian cap- ital. 27 The JNA officers who had crossed to the Croatian side also confirm the existence of the JNA plan to attack

Zagreb. According to the plan “all vital facilities: the Bans- ki dvori, the Ministry of Interior, the Croatian Television,

in Zagreb were to

the Croatian Post, the Heating Plant

be bombed and 70 to 80 planes flying in three combat flights were to be used”. 28 Considering that no major attack on the city itself took place, beside the one in the Upper Town, it is possible to assume that the intervention of the Soviet President nevertheless prevented a disaster of major proportions. The Serbian military and political leadership probably also assumed that a major attack on the city of Zagreb would cause more political damage than military benefits. The “surgical incision” option or the murder of the Croatian President and his associates would have more

24 Srđan Radulović, Sudbina Krajine (Beograd: Dan Graf, 1996.),

53.

25 Among the rebel Serbian population in Croatia ”the referen- dum for annexation” was held on 12 May 1991, and already on 16 May the SAO Krajina was proclaimed an integral part of the Republic of Serbia: Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih (Zagreb: HMDCDR, 2011), 60.

26 Gregurić, Vlada, 655

27 Mario Nobilo, Hrvatski feniks, Diplomatski procesi iza zat- vorenih vrata 1990. - 1997. (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000), 176-177.

28 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. 2006., 10-11.

stalnosti. Kad se govori o razlozima odluke da se izve- de ubojstvo hrvatskog predsjednika, potrebno je vodi-

ti računa o iracionalnim elementima u velikosrpskoj

politici, odnosno neskrivenoj i nekontroliranoj mržnji

prema Franji Tuđmanu koja je vladala u navedenim političkim krugovima, zbog njegove nepopustljive po- litike hrvatske državne samostalnosti.

O tome što su navedeni politički krugovi go- vorili među sobom o predsjedniku Tuđmanu zorno

svjedoče podaci tajnog informatora Službe za zaštitu ustavnog poretka MUP-a RH koje je čuo u društvu poznatih hrvatskih intelektualaca i agenata Kontrao- bavještajne službe JNA, 6. listopada 1991., dan prije napada na Banske dvore. Jedan od tih intelektuala- ca družio se u Beogradu s admiralom Brankom Ma- mulom koji je, iako u mirovini, svakodnevno dolazio

u zgradu CK SKJ, na sastanke umirovljenih i aktiv-

nih oficira JNA. Od kruga ljudi oko Mamule reče-

no mu je da Tuđman „mora otići milom ili silom, jer

je to uvjet za prestanak krvoprolića i razrješavanje ju-

goslovenske krize“. 29 Napad na Banske dvore, odno- sno pokušaj likvidacije demokratski izabranog pred- sjednika RH bio je u skladu s načinom „rješavanja“ političkih problema Jugoslavije koji su preferirali vo- deći oficiri JNA. Da su kojim slučajem uspjeli u na- umu i ubili trojicu čelnih ljudi, Tuđmana, Mesića i Markovića, obezglavili bi hrvatsko vodstvo i ujedno uklonili Markovića kao važnu, njihovim radikalnim planovima suprotstavljenu figuru savezne vlasti. Hr- vatsku i njezinu težnju za slobodom dovelo bi se u si- tuaciju potpune neizvjesnosti. Da su uspjeli ubiti Tu- đmana tada bi Žarko Domljan, predsjednik Sabora Republike Hrvatske, 30 privremeno, do novih izbora, preuzeo dužnost predsjednika Republike Hrvatske. 31

Zagreb je od sredine rujna 1991. živio svoje rat- ne dane – prve uzbune i trčanja u skloništa. U rujnu

29 Dopis SZUP-a Centar Zagreb SZUP-u MUP-a RH o ugrože- nosti Predsjednika RH, Ur. br. I-1782., od 28. 10. 1991.

30 Ustav Republike Hrvatske, članak 97.

31 Ono što se zaista dogodilo bilo je da su nakon proglašenja ne- ovisnosti RH postavljeni bliski suradnici Slobodana Miloševi- ća na mjesta predsjednika Predsjedništva i Vlade SFRJ. Stje- pana Mesića zamijenio je Branko Kostić kao vršitelj dužnosti predsjednika Predsjedništva SFRJ (“Branko Kostić”, pristup ostvaren 12. IX. 2014., https://sh.wikipedia.org/wiki/Bran- ko_Kosti%C4%87), a Aleksandar Mitrović nakon ostavke Ante Markovića imenovan je predsjednikom SIV-a (“Savezno izvršno vijeće”, pristup ostvaren 12. IX. 2014., https://hr.wi- kipedia.org/wiki/Savezno_izvr%C5%A1no_vije%C4%87e). S obzirom na navedeno, da su atentatori uspjeli u svom naumu dogodila bi se vjerojatno identična imenovanja i time bi put ka prekrajanju Jugoslavije prema unitarnom i velikosrpskom modelu bio otvoren.

effect with consequences that they hoped for and planned. It would be possible before the international public to deny the connection with the murder or to justify it more easily than a wider attack on the densely populated city, and the effect could be a rapid capitulation of the Croatian policy of state independence. When discussing the reasons for the decision to carry out the murder of the Croatian President, it is necessary to take account of the irrational elements in the Greater Serbian policy, or the unhidden and uncon- trolled hatred of Franjo Tuđman in those political circles, because of his uncompromising policy of the Croatian state independence.

The talks about President Tuđman among those po- litical circles was witnessed by a secret informant of the Ser- vice for the Protection of the Constitutional Order of the Croatian MI in the company of famous Croatian intellec- tuals and the JNA counterintelligence agents on 6 Octo- ber 1991, the day before the attack on the Banski dvori. One of the intellectuals had just arrived from Belgrade where he hung out with Admiral Branko Mamula, who, although retired, came every day to the building of the Central Committee of the League of Communists of Yu- goslavia, to attend the meetings of retired and active JNA officers. From the circle of people around Mamula, he was told that Tuđman “had to go willingly or unwillingly, be- cause it was a condition for the termination of bloodshed and the solution of the Yugoslav crisis.” 29 The rocketing of the Banski dvori and the attempt to liquidate the democrat- ically elected President of the Republic of Croatia was in accordance with “solving” political problems of Yugoslavia, in the way preferred by the leading JNA officers. Were they, by any chance, to succeed in the plan and kill three top people, Tuđman, Mesić and Marković, the Croatian lead- ership would be beheaded and Marković, as an important figure of the federal government opposed to their radical plans, would be eliminated. Croatia and its aspirations for freedom would be placed in a situation of total uncertainty. If they had managed to kill Tuđman, Žarko Domljan, the President of the Parliament of the Republic of Croatia, 30 would than temporarily take the office of the President of the Republic of Croatia until new elections. 31

29 Dopis SZUP-a Centar Zagreb SZUP-u MUP-a RH o ugroženosti Predsjednika RH, Ur. br. I-1782., od 28. 10. 1991.

30 Constitution of the Republic of Croatia, Article 97

31 What really happened was that after the declaration of the sov- ereignty of the Republic of Croatia, Branko Kostić as a close associate of Slobodan Milošević replaced Stjepan Mesić as the Acting President of the SFRY Presidency, “Branko Kostić”, access achieved on 12 September 2014, https://sh.wikipedia. org/wiki/Branko_Kosti%C4%87, and after the resignation of Ante Marković Aleksandar Mitrović (also the associate of Mi- loševićev) was appointed as the President of the SFRY Federal

17

je prvi put raketiran i TV odašiljač na Sljemenu s ci-

ljem da se spriječi širenje istine i izazove panika među stanovništvom. U tom naletu odašiljač nije pogođen,

za razliku od sljedećeg napada, 4. listopada, kada zbog

oštećenja dolazi do kratkotrajnog prekida programa te do prebacivanja emitiranja na rezervne i posuđene fre- kvencije. 32 Na Sljemenu se nalazio i meteorološki ra- dar WSR-74 33 (Radarski centar Puntijarka) na udalje- nosti od otprilike jednog kilometra od TV odašiljača. Pomoću njega su se uz određene preinake mogli pra- titi letovi neprijateljskih zrakoplova, ali prema dostu- pnim podacima, radar nije gađan ni oštećen. 34

Ratno zrakoplovstvo JNA u nedjelju 6. listopa- da i u ponedjeljak 7. listopada 1991. bilo je izrazito aktivno na nebu iznad Hrvatske. U nedjelju je napad- nuto zagrebačko predgrađe Lučko i vojarna zrako- plovne grupe Glavnog stožera Zbora narodne garde u njemu (GS ZNG) 35 s ubojnim sredstvima istovjetnim onima koja su korištena u napadu na Gornji grad, 36 pa je to, prema nekim pretpostavkama, bila “general- na proba” za Banske dvore. 37

Tijekom ponedjeljka ukupno je na području

grada Zagreba oglašeno sedam zračnih uzbuna, čime

je ostvaren dotadašnji neslavni rekord u oglašavanju

opasnosti na području grada Zagreba. 38 Već u 4.30 Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske voj- ske (GS HV) dojavljeno je polijetanje s aerodroma

u Puli. U 7.05 oglašena je treća uzbuna (prethodno

su tijekom noći bile oglašene dvije uzbune) za Zagreb

i okolicu, a zrakoplovi su borbeno djelovali na širem području grada. 39 U 8.30 napadima su se priključili zrakoplovi iz Bihaća, a opažena su i prva polijetanja

iz Banje Luke. Nebo je bilo puno zrakoplova tako da

18

32 “Pogođen TV toranj na Sljemenu”, Večernji list, (Zagreb), 5. X. 1991., 2.

33 HR - Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane RH, Zagreb (dalje: SVA MORH), Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba borbenih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.

34 Prema izjavi Dušana Bižića, djelatnika Državnog hidrometeo- rološkog zavoda koji je preko RC-a Puntijarka radio na proma- tranju zračnog prostora 1991. HR - Hrvatski memorijalno-do- kumentacijski centar Domovinskog rata (dalje: HMDCDR) - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo: Izjava Dušana Bižića o RC Puntijarki.

35 U spomenutom dokumentu (bilj. 36) naveden je GS ZNG-a iako je 21. rujna 1991. osnovan GS Hrvatske vojske.

36 Tom je prilikom poginuo jedan branitelj, a trojica su ranjena. Dopis PU Zagreb upućen MUP-u RH, Broj: 511-18-15/1- 18802/91., Zagreb, 7. 10. 1991.

37 HR - HMDCDR - Fond 11 - Zbirka videozapisa – Snimke napada na Zagreb - DVD inv. br. 2543a.

38 Dnevnik Josipe Maras, ponedjeljak 7. X. 1991., 157-158. U posjedu autorice.

39 Dnevnik Josipe Maras, ponedjeljak 7. X. 1991., 157-158.

From mid-September 1991, Zagreb was living its war days - the first alarms and running in shelters. In Sep- tember, the TV transmitter on Sljeme was rocketed for the first time in order to prevent the spread of truth and cause panic among the population. In that attempt the transmit- ter was not damaged, unlike in the following attack, on 4 October, when due to damage a short-term interruption of the programme happened and the broadcasting was trans- ferred to the spare and borrowed frequencies. 32 The mete- orological radar WSR-74 33 was also located on Sljeme (Ra- dar centre Puntijarka) at a distance of approximately one kilometer from the TV transmitter. With certain modifi- cations, it could be used for monitoring enemy aircraft flights, but according to available data, radar was not tar- geted or damaged. 34

The JNA Air Force was extremely active in the sky above Croatia on Sunday, 6 October, and on Monday. 7 October 1991. On Sunday the Zagreb suburb Lučko and the barrack of the aerial group of the General Staff of the Croatian National Guard (GS ZNG) 35 in it were attacked with missiles identical to those used in the attack on the Upper Town, 36 so according to some assumptions that at- tack was the “general rehearsal” for the Banski dvori. 37

On Monday there were seven air alerts in total in Zagreb, surpassing the former infamous alert record in Za- greb. 38 As early as at 4:30 the Operations Centre of the General Staff of the Croatian Armed Forces (GS HV) was tipped off about the take-off from the airport in Pula. At 7:05 the third alarm was announced (previously during the

Executive Council. “Savezno izvršno vijeće”, access achieved on 12 September 2014, https://hr.wikipedia.org/wiki/Savez- no_izvr%C5%A1no_vije%C4%87e. In view of the above, had the assassins been successful, probably identical appointments would have taken place and thereby the route to redrawing Yugoslavia towards the unitary and the Greater Serbian model would have been opened.

32 “Pogođen TV toranj na Sljemenu”, Večernji list, (Zagreb), 5.X.1991., 2.

33 HR - Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane RH, Zagreb (dalje: SVA MORH), Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba borbenih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.

34 According to the statement by Dušan Bižić, employee of the State Hydrological Institute who worked on the observation of the airspace through the RC Puntijarka in 1991. HR - HMD- CDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo:

Izjava Dušana Bižića o RC Puntijarki.

35 In the mentioned document (note no. 36) the General Staff of the Croatian National Guard was stated, although on 21 September 1991 the GS of the Croatian Army was established

36 On that occasion one defender got killed, and three were in- jured. Dopis PU Zagreb upućen MUP-u RH, Broj: 511-18- 15/1-18802/91., Zagreb, 7. 10. 1991.

37 HR - HMDCDR - Fond 11 - Zbirka videozapisa - dvd inv. br. 2543a.

38 Diary of Josipa Maras, Monday, 7 October 1991, 157-158. Owned by the author.

ih je na trenutke bilo 30 - 40 na radarskim zaslonima Operativnog centra. Treća uzbuna za Zagreb zaklju- čena je u 10 sati i 15 minuta. Međutim, zrakoplovi JNA su se ponovno vratili prema Zagrebu, zbog čega je u 11.47 oglašena četvrta uzbuna, koja je trajala do 12.23 sati. 40 Dežurni časnik Operativnog centra GS-a HV-a u 14.47 oglasio je za područje Zagreba i petu, pokazat će se kasnije, najvažniju zračnu uzbunu toga dana, jer su u 15.01 41 četiri borbena zrakoplova JNA napala Gornji grad i Banske dvore, rezidenciju hrvat- skog predsjednika. 42

Prema sjećanju dežurnog časnika u navedenom Operativnom centru, ključni razlog za oglašavanje pete uzbune bila je skupina zrakoplova koja je leteći iz smjera juga prema Virovitici iznenada promijenila smjer leta i krenula prema Zagrebu. U to vrijeme na nebu iznad kontinentalnog dijela Hrvatske letjelo je još nekoliko skupina zrakoplova koje su nesumnjivo pored borbenih imale i zadaću odvraćanja pozornosti hrvatskih motritelja iz protuzračne obrane. Hrvatska je tada raspolagala uglavnom improviziranim sredstvi- ma za otkrivanje neprijateljskih zrakoplova. 43 Prvi ra- dar vojne namjene P-15 zaplijenjen u vojarni iz Viro-

vitice, instaliran je na položaj u okolici Bjelovara, te je počeo raditi 6. listopada, dan prije napada na Banske dvore. Do tada su potrebe za organiziranim praćenjem

i motrenjem zračnog prostora kontinentalne Hrvatske

ostvarivane osloncem na radare, sustave organizacije

i komunikacije Državnog hidrometeorološkog zavo-

da Hrvatske. Meteorološki radari nisu predviđeni za otkrivanje zrakoplova i praćenje zračnog prometa pa je njihova uloga u tome ipak bila ograničena. Stoga

40 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo, Dnevnik brigadira Milana Lelasa, časnika u Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 1.

41 Nekoliko je različitih verzija zabilježenog vremena napada na Banske dvore, a kreću se između 15,01 i 15,07 sati. S obzirom da se radilo o preletu četiri borbena zrakoplova i eksploziji 4

bombe i 16 raketa, nije čudno da su svjedoci bili pod utjecajem stresa te su koristeći različite i neusklađene satove zabilježili ra- zličito vrijeme napada. Pojedini svjedoci, kao npr. A. Mijatović

i Z. Bušić zabilježili su 15,07 sati (HR - HMDCDR – HDD2

– Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo: Zapis inter- vjua s A. M. i Z. B., 2.), dok je u Zapisniku o očevidu Istražnog odjela Okružnog suda u Zagrebu zabilježeno vrijeme 15,03 sati. (HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori

- Dokumenti: Zapisnik o očevidu Istražnog odjela Okružnog

suda u Zagrebu, Oznaka: XVIII Kir-2009/91, 1.) (Zapisnik je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio

MUP RH).

42 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Dnevnik brigadira Milana Lelasa, 1; HR - SVA MORH - Dnevni pregled aktivnosti i pokreta vojnih jedinica za dan 7/8. 10. 1991.

43 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Zapis intervjua sa Z. Ambrincem, 4-15.

night there were two alarms) for Zagreb area, and the air- craft were in combat action in the wider city area. 39 At 8:30 the aircraft from Bihać joined the combat, and the first take-offs from Banja Luka were observed. The skyline was full of aircraft so that at times there were 30-40 on the radar screens of the Operations Centre. The third alert for Zagreb was terminated at 10:15 minutes. However, the JNA air- craft returned to Zagreb again and the fourth alarm, which started at 11:47, lasted until 12:23. 40 The orderly officer at the Operations Centre of the GS HV 14.47 started the fifth, the most important air alarm of that day, as would become evident later, because at 15:01 41 four JNA combat aircraft attacked the Upper Town and the Banski dvori, the residence of the Croatian President. 42

According to the memory of the orderly officer at the Operations Centre, the key reason for sounding the fifth alarm was a group of aircraft that was flying from the south towards Virovitica, but suddenly changed the flight direction of and went towards Zagreb. At that time, sev- eral more groups of aircraft were flying in the sky over the continental Croatia that undoubtedly had the task to dis- tract Croatian observers from the air defence, in addition to combat. Croatia at that time disposed of mainly impro- vised means for detecting enemy aircraft. 43 The first military P-15 radar, seized from the barracks in Virovitica, was in- stalled at the position near Bjelovar and began functioning on 6 October, the day before the attack on the Banski dvori. Until then, the need for organized tracking and monitor- ing of the Croatian continental airspace was accomplished by relying on the radars, organization and communication

39 Diary of Josipa Maras, Monday, 7 October 1991, 157-158.

40 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo, Dnevnik brigadira Milana Lelasa, časnika u Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 1.

41 There are several different version of the recorded time of the attack on the Banksi dvori, all between 15:01 and 15:07. Con- sidering that there were four combat jets and 4 bombs and 16 rockets explosions, it is not surprising that the witnesses were under stress and that they used different and uncoordinated clocks to record the attack. Several witnesses, such as for exam- ple. A. Mijatović and Z. Bušić recorded 15,07h (HR - HMDC- DR – HDD2 – Mapa 70 - Banski dvori - Memoarsko gradivo:

Intervju s A. M. i Z.B., 2), while the Investigation record of the Investigation Department of the District Court in Zagreb the recorded time was 15:03. (HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Zapisnik o očevidu Istražnog odjela Okružnog suda u Zagrebu, Oznaka: XVIII Kir-2009/91, 1.) (The record is a part of the documentation on the attack on the Banski dvori provided by the Ministry of Interior of the Republic of Croatia.)

42 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo: Dnevnik brigadira Milana Lelasa, 1; HR - SVA MORH - Dnevni pregled aktivnosti i pokreta vojnih jedinica za dan 7/8. 10. 1991.

43 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo: Intervju sa Z. Ambrincem, 4-15.

19

je osobna procjena dežurnog časnika u Operativnom

centru često bila presudna za davanje signala zračne opasnosti. 44

Borbena skupina koja je iznenada u dobro pri- premljenoj akciji napala Banske dvore sastojala se od dva zrakoplova G-4 „Super Galeb“ i dva MiG-a 21. Dan je bio sunčan i vedar što je između ostalog izra-

zito išlo u prilog pilotima agresorske JNA. 45 Odabra-

li su smjerove napada tako da sunce ometa djelova-

nje hrvatske protuzračne obrane. Osim toga, napad

je izvršen usklađenim manevrom, dolaskom zrakoplo-

va na velikoj visini, iznad zone mogućeg djelovanja protuzrakoplovnih oružja hrvatskih snaga. S te visi- ne poniranjem pod velikim kutom izvršili su odbaci-

vanje i lansiranje ubojnih sredstava. Napad je izvršen

iz dva smjera, upotrebom dvije vrste ubojnih sredsta-

va. 46 Nije u potpunosti poznato jesu li prvo djelovali

“Super Galebovi” ili “MiG-ovi”, međutim, s obzirom

na značajke cilja napada i odabrana ubojna sredstava vjerojatnije je da su prvo djelovali zrakoplovi s bom- bama, a nakon njih zrakoplovi s raketama. 47 Prema do sada dostupnim podacima, zrakoplovi G-4 na zadatak

su poletjeli s vojnog aerodroma Udbina, 48 a zrakoplovi MiG-21 s aerodroma Bihać. 49

Zrakoplovi G-4 doletjeli su iz smjera sjeveroza-

pada (između Medvedgrada i TV tornja) te su djelova-

li smjerom prema Ulici Tituša Brezovačkog i Banskim

dvorima. Djelovali su pojedinačno, jedan za drugim,

iz poniranja pod velikim kutom. Bili su naoružani s

po dvije bombe američke proizvodnje Mk-82 „Snake Eye“ od 227 kg težine, opremljene s konvencionalnim stabilizatorima i blizinskim upaljačima koji aktiviraju

bombu pet metara od tla, odnosno čvrste prepreke. 50 Prvi zrakoplov G-4 je odbacio obadvije bombe odjed-

44 HR - SVA MORH - Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba bojevih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.

45 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo, Zapis intervjua s brigadirom Zvonimirom Ambrincem, časnikom u Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 14.

46 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-

menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću

o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.

47 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autorima tek- sta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja 2016.

48 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. 2006, 11.

49 HR – HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Intervju s Tomislavom Mrđom, 3-7.

50 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-

menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću

20

o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.

systems of the Croatian Meteorological and Hydrological Service. Meteorological radars are not designed to detect aircraft and monitor air traffic so their role in the process was rather limited. Therefore, the personal assessment of the orderly officer at the Operations Centre was often cru- cial for signalling air threat. 44

The combat group, that in a sudden and well-pre- pared action attacked the Banski dvori, consisted of two G-4 “Super Galeb” (Super Seagull) aircraft and two MiG- 21. The day was bright and sunny what was, among oth- er things, extremely favorable for the pilots of the aggres- sor JNA. 45 They chose the attack direction so that the sun could distract the actions of the Croatian air defence. In addition, the attack was carried out in a coordinated ma- noeuvre, with the arrival of the aircraft from high altitude, above the zone of possible action of the anti-aircraft weap- ons of the Croatian forces. From that altitude the launch- ing of lethal weapons was carried out by plunging under great angle. The attack was carried out from two directions, using two types of weapons. 46 It is not fully known wheth- er the “Seagulls” or the “MiGs” were the first to attack, but considering the features of the target of attacks and chosen weapons it is more likely that the first aircraft to attack car- ried bombs, followed by the aircraft with rockets. 47 Accord- ing to the available data, G-4 aircraft took off from the mil- itary airport Udbina, 48 while MiG-21 aircraft took off from the airport Bihać. 49

The G-4 aircraft flew in from the northwest (be- tween Medvedgrad and the TV tower) and operated in the direction towards Tituš Brezovački Street and the Banski dvori. They acted individually, one after the other, plung- ing under great angle. They were armed with two Mk-82 “Snake Eye” American production grenades of 227 kg, equipped with conventional stabilizers and proximity fus- es that trigger the bomb five meters from the soil or sol-

44 HR - SVA MORH - Zapovjedništvo HRZ i PZO, Raščlamba bojevih djelovanja HRZ i PZO za 1991., 13-23.

45 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo, Zapis intervjua s brigadirom Zvonimirom Ambrincem, časnikom u Operativnom centru Glavnog stožera Hrvatske vojske, 14.

46 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.

47 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autori- ma teksta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja

2016.

48 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14. 02. 2006, 11.

49 HR – HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Intervju s Tomislavom Mrđom, 3-7.

nom, tako da mu je bomba s lijevog krila eksplodira-

la pet metara iznad krovišta dvorišne zgrade u Ulici T.

Brezovačkog br. 6, a druga bomba s desnog krila ek- splodirala je u južnom dvorištu Banskih dvora. 51

Učinak eksplozije bio je takav da je nastala ve- lika šteta na Banskim dvorima. Razbijena su stakla na gotovo svim prozorima, a krila i žaluzine prozora iz- bijeni su iz ležišta. U gotovo svim prostorijama Ban- skih dvora, a posebno u Svečanoj dvorani udarni je val bombe znatno oštetio inventar. Nanesena je velika šte- ta i na vanjskim zidovima kao i na krovištu. 52 Kratera uslijed eksplozije zrakoplovne bombe u dvorištu Ban-

skih dvora nije bilo, jer se radilo o tempiranoj eksplozi-

ji na visini od pet metara iznad tla. U dvorištu je ispod

mjesta eksplozije u zemlji ostalo udubljenje, u obli- ku ptičjeg gnijezda elipsastog tipa. Udarni val nakon detonacije bombe je samo stlačio zemlju. 53 Sam na- pad planiran je tako da se prije svega djeluje razornim udarnim valom i krhotinama rasprsnutog tijela fuga- sne bombe Mk-82, što upućuje na zaključak da se nije išlo na rušenje zgrade Banskih dvora, nego na likvi- diranje svih zatečenih osoba izuzetno visokim tlakom nastalim u detonacijskom valu poslije eksplozije. 54

Šteta od eksplozije druge bombe na zgradi u

Ulici T. Brezovačkog br. 6 bila je znatna za samu zgra - du, jer je razoreno krovište, popucali su nosivi zidovi,

a po okolnim zidovima bilo je puno rupa od krhoti-

na bombe. Oštećeni su i automobili koji su se zatekli

u dvorištu zgrade. Bomba je promašila Banske dvore,

kojima je očito bila namijenjena, za 30 do 35 meta- ra. 55

Pilot drugog zrakoplova G-4 također je odjed- nom odbacio obje bombe koje su bile opremljene bli- zinskim upaljačem, isto kao i kod prvog zrakoplova. Bomba s lijevog krila eksplodirala je u zraku u šumi na Tuškancu, i to 100 metara prije mjesta eksplozije druge bombe. Mjesto pada bombe na Tuškancu nije detaljnije istraživano. Desna bomba ovoga zrakoplo- va eksplodirala je jugozapadno od restorana „Dubrav- kin put“ na udaljenosti 12 - 13 metara, između ceste na Dubravkinom putu i zemljanog bedema na počet- ku Visoke ulice. Na tom je mjestu također ostao oti- sak na travnjaku od udarnog vala u obliku ptičjeg gni- jezda, kao i u dvorištu Banskih dvora. 56 Nedaleko od

51 Isto, 1-2.

Isto, 1-2.

Isto, 1-2.

Isto, 1-2.

Isto, 1-2.

Isto, 1-2.

56

55

54

53

52

id obstacles. 50 The first G-4 aircraft launched both bombs at once, so that the left wing bomb exploded five meters above the roof of the yard building in the 6 T. Brezovač - ki Street, and the second right wing bomb exploded in the southern courtyard of the Banski dvori. 51

The explosion caused a great damage of the Bans- ki dvori. The glass was smashed on almost all the windows, and the wings and window blinds were knocked out of the slot. In almost all the premises of the Banski dvori, especial- ly in the “Ceremonial Hall” the bomb shock wave caused considerable damage to the inventory. Extensive damage was also dome to the exterior walls and the roof. 52 There was no crater caused by the explosion in the yard of the Banski dvori because it was a timed explosion at a height of five meters above the ground. There was a dent below the explosion in the courtyard, in the shape of an elliptical bird’s nest. The shock wave after the bomb detonation only pressurized the soil. 53 The attack was planned in such a way to primarily act by a devastating shock wave and the frag- ments of the exploded Mk-82 concussion bomb body, sug- gesting that it was not the demolition of the Banski dvori building that was planned, but the liquidation of all the people present by the extremely high pressure occurring in the detonation wave after the explosion. 54

The damage from the explosion of the second bomb on the building at 6 T. Brezovački Street was significant for the building itself, because the roof destroyed, the bear- ing walls shattered, and the surrounding walls were full of bomb fragments holes. The cars present in the yard hous- ing a driving school were also damaged. The bomb, clear- ly intended for the Banski dvori, missed it for about 30-35 meters. 55

The pilot of the second G-4 aircraft also launched both bombs, equipped with proximity fuze, at once, same as the first aircraft. The left wing bomb exploded in the air in the Tuškanac woods, 100 meters before the explo- sion place of the second bomb. The drop location of the Tuškanac bomb was not investigated in detail. The right bomb of this aircraft exploded southwestern of the “Du- bravkin put” restaurant, at a distance of 12-13 meters from the road of the Dubravkin put and the earth rampart at the beginning of the Visoka Street. The same dent on the lawn

50 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće brigadira Petra Ferenčića generalu Imri Agotiću o djelovanju zrakoplova JNA na Banske dvore 7. 10. 1991., 1.

51

52

53

54

55

Same, 1-2.

Same, 1-2.

Same, 1-2.

Same, 1-2.

Same, 1-2.

21

mjesta pada ove bombe nalazio se ulaz u tunel u ko- jem je bio smješten Operativni centar Glavnog stože- ra Hrvatske vojske, za koji se smatralo da je bio mo- gući cilj drugog zrakoplova G-4. Međutim, kako je bomba bila opremljena s blizinskim upaljačem malo

je vjerojatno da joj je cilj bio ulaz u tunel, jer da ga je i

pogodila, eksplozija bi nanijela neznatne štete samom tunelu, a gotovo nikakve osobama koje su se nalazile unutar tunela. 57

Zrakoplovi MiG-21 djelovali su pojedinačno, jedan iza drugog, poniranjem iz smjera između Zapre- šića i Samobora – klub Saloon na Tuškancu – Visoka ulica – Banski dvori. MiG-ovi su bili naoružani s po dva lansera nevođenih raketa zrak-zemlja M-74 „Mu- nja“, jugoslavenske proizvodnje, svaki lanser je sadrža- vao 4 rakete kalibra 128 mm. Sve rakete su bile opre- mljene udarnim upaljačima trenutnog djelovanja. 58 Rakete M-74 izvorno su namijenjene za djelovanje po površinskim ciljevima: vojnicima i borbenoj tehnici smještenoj u utvrđenjima poljskog tipa. 59

Iz izbora upotrijebljenog oružja za drugi na- padajni val može se zaključiti da se nakon eksplozije bombi iz prvog napadajnog vala te razaranja i pomut-

nje koju bi one izazvale, išlo na likvidiranja preživjelih raketama, ukoliko bi se zatekli na otvorenom ili slabije utvrđenom prostoru. Rakete su lansirane plotunom, svih osam raketa odjednom, što su potvrdile udarne točke raketa na tlu. Učinka na Banskim dvorima od raketiranja MiG-ovima nije bilo. Prve su udarne točke raketa bile na rubu pločnika i kolnika na samom ulazu

u klub „Saloon“, a sljedeće dalje iza kolnika na trav- njaku i zemljanom bedemu Visoke ulice. Samo su dvi-

je rakete završile u krovištu kuće na broju 20 u Visokoj

ulici. Dijelovi raspadnutog raketnog motora i stabili- zatora raketa pronađeni su dalje, po Gornjem gradu. 60

Hrvatska vojska je na području Zagreba ras- polagala s protuzrakoplovnim oružjem kojim je ogra- ničeno mogla rušiti zrakoplove JNA, 61 međutim, na snazi je bila zapovijed da se iznad gradova ne ruše ne-

57 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Memo- arsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autorima tek- sta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja 2016.

58 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.

59 “Nova srpska raketa vazduh-zemlja”, Radiotelevizija Srbije, pri- stup ostvaren 2. VIII. 2016., http://www.rtcg.me/vijesti/regi-

on/26658/nova-srpska-raketa-vazduh-zemlja-.html.

22

60 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.

61 HR - HMDCDR - Fond 24 - Zbirka digitalnih fotografija – Napad na Banske dvore - DVD inv. br. 2808: Prikaz Protu- zračnog sustava Strela-10 na području grada Zagreba.

caused by the shock wave in the form of a bird’s nest was also left at this place, just like in the courtyard of the Banski dvori. 56 Not far from the drop location of this bomb there was the entrance to the tunnel in which the Operations Centre of the General Staff of the Croatian Armed Forc- es was located, which was probably a possible target of the second G-4 aircraft. But since the bomb was equipped with a proximity fuze, it is unlikely that its aim was the entrance to the tunnel, because even if it had been hit, the explosion would have caused minor damage to the tunnel, and al- most no damage to the people in the tunnel. 57

The MiG-21 aircraft acted individually, one after the other, plunging from the direction between Zaprešić and Samobor - Saloon club on Tuškanac - Visoka Street – Banski dvori. The MiGs were armed with two unguided air-ground M-74 “Munja” (Lightning) rocket launchers of Yugoslav production, each launcher contained 4 128-mm calibre rockets. All rockets were equipped with an impact fuze with instantaneous detonation. 58 The M-74 rockets were origi- nally designed to operate at surface targets: soldiers and combat equipmet, located in the field type fortifications. 59

The selection of weapons for the second com- bat wave demonstrates that after the bomb explosions of the first combat wave and the destruction and confusion caused by them. The liquidation of the survivals was to follow, if they happened to be in the open or less forti- fied area. The rockets were salvo launched, all eight rock- ets at once, confirmed by the rockets drop locations on the ground. There was no damage caused by MiG rocketing on the Banski dvori. First rocket drop location was on the edge of the sidewalk and the roadway at the very entrance to the “Saloon” club, and the following further behind the roadway on the grass and earth rampart of the Visoka Street. Only two rockets ended up in the roof of the house at number 20 Visoka Street. Parts of the decomposed rock- et engine and rocket stabilizer were found further, around the Upper Town. 60

The G-4 aircraft were not entirely precise as well, es- pecially the second aircraft.

56 Same, 1-2.

57 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Me- moarsko gradivo: Mišljenje Petra Ferenčića izrečeno autori-

ma teksta prilikom obilaska napadnutih lokaliteta 11. travnja

2016.

58 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.

59 “Nova srpska raketa vazduh-zemlja”, Serbian Radio-television, access achieved on 2 August 2016, http://www.rtcg.me/vijesti/

region/26658/nova-srpska-raketa-vazduh-zemlja-.html.

60 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 1.

Protuzrakoplovni raketni sustav Strijela-10 u središtu Zagreba, listopad 1991. (Jadran Mimica, Hrvatski povijesni muzej)

Protuzrakoplovni raketni sustav Strijela-10 u središtu Zagreba, listopad 1991. (Jadran Mimica, Hrvatski povijesni muzej) / Anti-aircraft missile system Strijela-10 in the centre of Zagreb, October 1991

prijateljski zrakoplovi, 62 što je vjerojatno bio osnovni razlog da se to oružje ne upotrijebi. Ipak, čini se da su pojedinci iz pješačkog naoružanja samoinicijativno otvarali paljbu na odlazeće zrakoplove, najvjerojatnije bez značajnijih posljedica. 63

Toga dana, na radnom ručku u Svečanoj dvo- rani Banskih dvora, uz Franju Tuđmana, Antu Mar- kovića i Stjepana Mesića, uz duže ili kraće zadržava- nje, bili su ministar obrane Gojko Šušak i ministar informiranja Branko Salaj, predsjednikovi savjetnici akademik Slaven Barišić, Mario Nobilo i Vesna Škare Ožbolt, pročelnica Ureda predsjednika Zdravka Bu- šić, redatelj i direktor Hrvatske radiotelevizije Antun Vrdoljak te Stjepan Adanić, varaždinski gradonačel- nik. Potonji je ostao na ručku nakon prijepodnevnog sastanka s predsjednikom Tuđmanom prilikom čega je imenovan pomoćnikom ministra obrane Republi- ke Hrvatske i glavnog pregovarača za odlazak JNA iz Hrvatske. Ručak nije bio poslužen u uobičajeno vri- jeme oko 13 sati, već je započeo oko 13.15, zato što su prethodne obveze predsjednika Tuđmana trajale

62 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 2.

63 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2543a.

Agotiću, 2. 6 3 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2543a. Strijela-10 u

Strijela-10 u Ul. Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu krajem rujna 1991. (Boris Gregurić) / Strijela-10 in Hrvatska bratska zajednica Street in Zagreb, end of September 1991

The Croatian Army in the Zagreb area had an an- ti-aircraft weapon with which it could demolish the JNA aircraft in a limited fashion. 61 However, the order not to de- stroy the enemy aircraft above cities was effective, 62 which was probably the main reason for not using it. Neverthe- less, it appears that some individuals opened fire on their own initiative from the infantry weapons on the departing aircraft, most likely without significant consequences. 63

On that day, at a working lunch in the Bans- ki dvori Ceremonial Hall, together with Franjo Tuđman, Ante Marković and Stjepan Mesić, for a longer or short- er period of time, were the Defence Minister Gojko Šušak and the Information Minister Branko Salaj, the Presiden- tial Advisors the Academician Slaven Barišić Mario Nobilo and Vesna Škare Ožbolt, the Head of the President’s Office Zdravka Bušić, the Director of the Croatian Radio-tele- vision Antun Vrdoljak and Stjepan Adanić, the Mayor of Varaždin. The latter stayed for lunch after the morning meeting with President Tuđman and his appointment as the

61 HR - HMDCDR - Fond 24 - Zbirka digitalnih fotografija - dvd inv. br. 2808. Prikaz Protuzračnog sustava Strela-10 na području grada Zagreba.

62 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Izvješće Petra Ferenčića Imri Agotiću, 2.

63 HR - HMDCDR - 11 - dvd inv. br. 2543a.

23

Skica napada i mjesta eksplozija bombi i raketa na Gornji grad

Skica napada zrakoplova JNA na Banske dvore izrađena je na temelju TV snimke karte, Komisije
Skica napada zrakoplova JNA na Banske dvore izrađena je na
temelju TV snimke karte, Komisije za očevid i sjećanja
brigadira P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije.

1.MiG-21

P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije. 1.MiG-21 2.MiG-21 Pogled na skicu 6 4 koja prikazuje smjer leta
P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije. 1.MiG-21 2.MiG-21 Pogled na skicu 6 4 koja prikazuje smjer leta
P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije. 1.MiG-21 2.MiG-21 Pogled na skicu 6 4 koja prikazuje smjer leta
P. Ferenčića, pridruženog člana Komisije. 1.MiG-21 2.MiG-21 Pogled na skicu 6 4 koja prikazuje smjer leta

2.MiG-21

Pogled na skicu 64 koja prikazuje smjer leta MiG-ova i putanju ispaljenih raketa, nameće zaključak da je MiG-ovima, kao i zrakoplovima G-4, primarni cilj bila zgrada Banskih dvora. Ako su primarni cilj raketa bili Banski dvori, a sekundarni eventualno ostale državne ustanove na Gornjem gradu, može se također za- ključiti da su piloti MiG-ova napravili podbačaj, odnosno da su za djelić sekunde prerano ispalili plotune. Ni drugi zrakoplov G-4 nije bio precizan (izgleda da je također prerano odbacio svoje bombe), no jedna od bombi bačenih iz prvog zrakoplova G-4 pala je na gotovo idealno mjesto (odmah pored Svečane dvorane Banskih dvora gdje je u to vrijeme trebao biti predsjednik Tuđman). Na osnovu prikupljenih informacija stručnjaci za balistiku zrakoplovnog naoružanja JNA zaključuju da su jurišnici G-4 brzinom od 600 km/h te ponirući pod kutom od 30°, odbacili bombe s udaljenosti od oko 2000 m od cilja i isto toliko od tla. Pre- sretači MiG-21 su, prema istima, ponirući brzinom od 900 km pod kutom od 30° ispalili prve rakete s visine od 1000 m i udaljenosti od cilja od 2000 m. Piloti s velikim letačkim i borbenim iskustvom na zrakoplovu MiG-21 tvrde da preuranjeni ili prekasni pritisak na dugme za ispaljivanje raketa od samo 1/10 sekunde rezultira, u navedenim parametrima leta, 25 metarskim promašajem cilja.

24

64 Kao podloga za skicu poslužio je katastarski plan k.o. Zagreb-centar. HR HDA 311 Republička geodetska uprava SR Hrvatske, k.o. Zagreb-centar.

Sketch of the attack and the bombs and rockets explosion sites in the Upper Town

1.G-4

bombs and rockets explosion sites in the Upper Town 1.G-4 2.G-4 View of the sketch 6

2.G-4

and rockets explosion sites in the Upper Town 1.G-4 2.G-4 View of the sketch 6 4
and rockets explosion sites in the Upper Town 1.G-4 2.G-4 View of the sketch 6 4
and rockets explosion sites in the Upper Town 1.G-4 2.G-4 View of the sketch 6 4
and rockets explosion sites in the Upper Town 1.G-4 2.G-4 View of the sketch 6 4

View of the sketch 64 showing the Mig-s flight direction and the rockets trajectory suggests that the Mig-s, as well as the G-4 aircraft, has the Banski dvori building as their main target. If the primary target was the Banski dvori and the secondary possibly the other state institutions in the Upper Town, it can be concluded that the MIG pilots failed and that they were a split second too early to salvo fire. Not even the second G-4 aircraft was precise (it seems that it also dropped its bombs too soon), but one of the bombs dropped from the first G-4 aircraft fell onto almost ideal location (next to the Ceremonial Hall of the Banski dvori where President Tuđman was supposed to be at that time). Based on the gathered information, the ballistics experts in the JNA aircraft weapons concluded that the G-4 attack aircraft, at a speed of 600 km / h and plunging at an angle of 30°, dropped the bombs from a distance of about 2000 meters from the target and the same distance from the ground. The MiG-21 interceptors, according to them, plunging at a speed of 900 km at an angle of 30°, fired the first rockets from the height of 1000 m and the distance of 2000 m from the target. Pilots with extensive flight and combat experience on the MiG-21 aircraft claim that a 1.10 second imprecision in pressing the button for firing rockets, whether to early or too late, results in these flight parameters in missing the target by 25 meters.

64 The cadastral plan of the cadastral municipality Zagreb-centre served as the basis for the draft. HR HDA 311 Republička geodetska uprava SR Hrvatske, k.o. Zagreb-centar.

25

duže od predviđenog vremena. 65 Tijekom ručka na- vratio je i zamjenik ministra unutarnjih poslova Ivan Jarnjak s novom hrvatskom putovnicom za predsjed- nika Tuđmana. Nakon završetka objeda, Predsjed- nik je s dvojicom visokih uzvanika iz Svečane dvora- ne, smještene u zapadnom krilu zgrade uz Matoševu ulicu, otišao prema istočnom dijelu Banskih dvora u kojem je bio njegov Kabinet. U tome dijelu zgrade, prema Markovom trgu, zatekao ih je i zrakoplovni na- pad. Dvorana iz koje su izašli nekoliko minuta pri- je napada, kako je vidljivo na fotografijama s očevi- da, pretrpjela je najveća oštećenja od siline udarnog vala bombe Mk-82 koja je ne dodirnuvši tlo, eksplo- dirala u visini prozorskih otvora, pet - šest metara od njih, odnosno dvorišnog zida Svečane dvorane. Da se netko zatekao u navedenoj prostoriji zadobio bi vjero- jatno teške ili smrtonosne ozljede od tlačnog udara i gelera bombe te raznih krhotina od prozorskih okvira, stakla, komada namještaja i ostalog jer su upravo on- dje bila najznačajnija oštećenja. 66 Predsjednikov Kabi- net, s obzirom da se nalazio u istočnom dijelu zgrade i dalje od središta eksplozije, pretrpio je osjetno manja oštećenja. Ured Stjepana Mesića nalazio se na sjevero- zapadnom uglu Banskih dvora, uz križanje Matoševe i Ulice Tituša Brezovačkog. Osim razbijenih svih staka- la na prozorima njegova ureda i vrata izbijenih od si- line tlaka eksplozije bombe koja je eksplodirala iznad kuće u Ulici T. Brezovačkog 6, nije bilo drugih fizič - kih oštećenja. 67

Nakon svladanog prvotnog šoka, Predsjednik je s gostima i suradnicima otišao u sklonište Banskih dvora, a nakon procjene da nema neposredne opasno- sti od eventualnih novih napada otišao je u tunel pod- no Gornjeg grada u kojem je bio smješten i Opera- tivni centar Glavnog stožera Hrvatske vojske. Ondje mu je podneseno usmeno izvješće o napadu i trenut- noj situaciji. U tunelu se zadržao kraće vrijeme jer je otprilike dva sata nakon napada bio u središtu grada

26

65 Prije konferencije za tisak održane u podne u Banskim dvori- ma povodom završetka tromjesečnoga moratorija na Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti RH, dogovorenog na Bri- junima 7. srpnja 1991., predsjednik Tuđman imao je sastanke sa Stjepanom Adanićem, zatim s Marijom Nobilom, Brankom Salajem i Antom Markovićem, a nakon konferencije Predsjed- nik je otišao na sastanak u Glavni stožer HV-a. Neposredno prije objeda imao je kratke sastanke sa Slavenom Barišićem i Brankom Salajem. Tjedni program Predsjednika, 7. listopad 1991.: HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Tjedni program Predsjednika, 7. listopada 1991.

66 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 7.

67 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 17-25.

Assistant Secretary of Defence and the Croatian Chief Ne- gotiator for the JNA departure from Croatia. Lunch was not served at the usual time, around 13:00 hours, but it start- ed around 13:15 hours, due to the previous commitments of President Tuđman that lasted longer than scheduled. 65 During lunch, the Deputy Minister of the Interior Ivan Jarn- jak stopped by with a new Croatian passport for President Tuđman. After the end of the meal, Franjo Tuđman with two high-ranking guests left the Ceremonial Hall located in the west wing of the building along the Matoš Street, and went to the part of the Banski dvori that housed his Cabi- net. They were in that eastern part of the building, towards the St. Mark’s Square, when the aircraft attack occurred. The hall they were in just few minutes before the attack, as seen in the photos of the investigation, suffered the greatest dam- age from the force of the Mk-82 bombs shock wave that ex- ploded at window level, not touching the ground, 5-6 meters from them and from the Ceremonial Hall courtyard wall. If someone had been in that room, he would have likely been seriously or fatally injured by the compression stroke and bomb shrapnel and various fragments of window frames, glass, pieces of furniture and other things because right there the most significant damage was done. 66 The President’s Cab- inet, considering that it was situated in the eastern part of the building and away from the explosion epicentre, suffered significantly less damage. The Stjepan Mesić’s office was on the northwest corner of the Banski dvori, next to the cross- road of the Matoš and Tituš Brezovački Streets. Except the entirely broken window glass of his office and the knocked office door caused by the force of the explosion pressure of the bomb that exploded above the house in 6 T. Brezovački Street, there was no other physical damage. 67

After the initial shock passed, the President went to the shelter of the Banski dvori with his guests and co-work- ers, and after the assessment that there was no immediate threat of possible new attacks, he went in the tunnel at the foot of the Upper Town, where the Operations Centre of

65 Before the press conference held at noon in the Banski dvori on the occasion of the end of three-month moratorium on the Constitutional decision on the independence and the sover- eignty of the Republic of Croatia, agreed upon on the Brijuni islands on 7 July 1991, President Tuđman had meetings with Stjepan Adanić, then with Mario Nobilo, Branko Salaj and Ante Marković, and after the conference the President went to the meeting in the General Staff of the Croatian Army. Just before the lunch he had short meetings with Slaven Barišić and Branko Salaje. President’s weekly programme, 7 October 1991:

HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Tjedni program Predsjednika, 7. listopada 1991.

66 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 7.

67 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 17-25.

12 10 6 4 2
12
10
6
4
2

Ulica Tituša Brezovačkog

6. 1. Mjesto eksplozije bombe 5. 2. 3. 4. Freundenreichova ulica Matoševa ulica Trg svetog
6.
1.
Mjesto eksplozije
bombe
5.
2.
3.
4.
Freundenreichova ulica
Matoševa ulica
Trg svetog Marka

1. Svečana dvorana / Ceremonial Hall

2. Terasa / Terrace

3. Prolaz iz Svečane dvorane do Kabineta predsjednika / Passage from the Ceremonial Hall to the President’s Cabinet

4. Ured pročelnice Ureda predsjednika Z. Bušić / Office of Z. Bušić, Head of the President’s Office

5. Kabinet predsjednika Tuđmana / President Tuđman’s Cabinet

6. Ured S. Mesića / S. Mesić’s Office

Skica mjesta eksplozija bombi Mk-82 u Banskim dvorima i Ulici Tituša Brezovačkog 6. / Sketch of the Mk-82 bombs explosion sites in the Banski dvori and in the 6 Tituš Brezovački Street

na kavi s obitelji i suradnicima pokazujući time svoj stav prema prijetnjama i napadima iz Beograda. 68 Ka- sno predvečer obišao je Banske dvore, što su zabilježile i kamere Hrvatske radiotelevizije te je još uvijek pod dojmom napada i viđenog stanja dao izjavu stojeći ispred slike Vlahe Bukovca Hrvatski narodni preporod:

„…Banski su dvori bili, ali i ostat će simbol hr- vatske državnosti. Vidite ovu razrušenu Svečanu dvo- ranu Banskih dvora, tu sam sjedio četiri - pet minu- ta, ne znam koliko, možda šest za objedom sa svojim suradnicima prije nego što će barbari uputiti svoje ra- zorne rakete da bi uništili, da bi pokušali uništiti taj simbol hrvatske državnosti, da bi pokušali obezglaviti Hrvatsku. Tu se nalazimo pred svjedočanstvom o hr- vatskom preporodu iz prošlog stoljeća. Evo, oštetili su tu sliku, htjeli su uništiti onaj hrvatski preporod koji smo ostvarili u ovih proteklih godinu i pol dana, us- postavom hrvatske demokracije, uspostavom suverene

68 “Predsjednik u Tkalčićevoj”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991., poleđina. U sklopu Priloga ove knjige nalazi se preslika navede- ne novinske vijesti.

the General Staff of the Croatian Armed Forces was locat- ed. There he was submitted the oral report on the attack and the current situation. He remained in the tunnel for a short time because approximately two hours after the at- tack he was in the city centre for coffee with his family and co-workers, thus demonstrating his attitude towards threats and attacks from Belgrade. 68 Later in the evening he visited the Banski dvori, what was recorded by the camer- as of the Croatian Radio-television, and still under the im- pression by the attack and the seen condition, he made a statement standing in front of the painting by Vlaho Buko- vac the Croatian National Revival:

“… Banski dvori have always been and will be the symbol of Croatian statehood. See that devastated Ceremo- nial Hall in the Banski dvori, there I sat four to five min- utes, I do not know how long, maybe six, for a meal with my colleagues before the barbarians sent their devastating rockets to destroy, to try to destroy this symbol of Croa-

68 “Predsjednik u Tkalčićevoj”, Večernji list, (Zagreb), 8. X. 1991., backside. In the Annex of this book there is a copy of this piece of news.

27

i samostalne Hrvatske. Oštetili su sliku, dobrim dije- lom su razorili ovu Svečanu dvoranu i Banske dvore, ali su time barbari postigli suprotno što su htjeli, po- stigli su još veće jedinstvo hrvatskog naroda. Svijest koju smo uskrisili u borbi za izbore i uspostavu demo- kracije bit će sada još stamenija. Hrvatski narod bit će kao jedan u borbi da istjeramo i posljednjeg oku- patora iz hrvatske zemlje. Hrvatski narod i domovin- ske i iseljene Hrvatske izgradit će porušenu Hrvatsku. Kad su poslije Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Pakraca, Gospića, Otočca, Šibenika i Zadra napali Dubrovnik htjeli su uništiti najznamenitiji znamen hrvatske kul- ture. Učinili su kulturni zločin pred čitavim svijetom. Napavši Banske dvore učinili su i politički zločin, zlo- čin koji će pamtiti pokoljenja i čovječanstvo.“ 69

Da tu nije završio Predsjednikov radni dan po- kazuje dokument potpisan u 23 sata kojim opunomo- ćuje Stjepana Adanića i pukovnika Imru Agotića za razgovore s generalom JNA Andrijom Rašetom. 70 S obzirom na dramatično zaoštravanje situacije, ka- sno navečer 7. listopada održan je i sastanak užeg po- litičkog vodstva. Noć je predsjednik Tuđman, prema svjedočenju bliskih suradnika, proveo u spomenutom tunelu ispod Gornjeg grada, 71 od 8. listopada 1991. Banski dvori više nisu služili kao predsjedničko sje- dište, a Ured je preseljen u Vilu Zagorje na Pantov- čaku. 72

Pismo Ante Markovića, u kojem je optužio ge- nerala JNA Veljka Kadijevića za pokušaj atentata, Vla- da RH je na 37. sjednici toga istoga dana primila na znanje te je odlučeno da se proslijedi u javnost putem Ministarstva informiranja RH i Hrvatske izvještajne agencije (HINA). 73

69 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312.

70 Stjepan Adanić, Razmjene ratnih zarobljenika 1991. godine (Za- greb: Udruga pripadnika grupe “Orion”, 2011), 105.

71 Rekonstrukcija rasporeda predsjednika Tuđmana za navedeni dan izrađena je na temelju Tjednog programa i izjava sudioni- ka, navedeno u popisu korištenih izvora i literature.

72 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Tjedni program Predsjednika, 8. listopada 1991.

73 Zapisnik s 37. sjednice Vlade RH i Kriznog štaba RH, Broj 87/1991., 7. 10. 1991., 4.

28

tian statehood, to try to decapitate Croatia. Here we are in front of the witness of the Croatian revival from the last century. Here, they have damaged the painting, they want- ed to destroy the Croatian revival that we have achieved in the past year and a half, by establishing Croatian de- mocracy, by establishing a sovereign and independent Cro- atia. They have damaged the painting and they have exten- sively damaged the Ceremonial Hall and the Banski dvori, but the barbarians have achieved the opposite of what they wanted, they have achieved even greater unity of the Croa- tian people. The awareness that we have resurrected in our fight for the elections and the establishment of democra- cy will further on be even stronger. The Croatian people will be together as one in the struggle to drive out the very last invader from the Croatian territory. The Croatian peo- ple from the homeland and from abroad will build the de- stroyed Croatia. When Dubrovnik was attacked after Vu- kovar, Vinkovci, Osijek, Pakrac, Gospić, Otočac, Šibenik and Zadar. When Dubrovnik was attacked they wanted to destroy the most honourable symbol of the Croatian cul- ture. They have committed a cultural crime against the en- tire world. Attacking the Banski dvori they have committed a political crime, a crime that will be remembered by gen- erations and by the humanity.” 69

A document signed at 23:00 which authorised Stje- pan Adanić and Colonel Imra Agotić for talks with the JNA General Andrija Rašeta 70 shows that the working day was not over. Due to the dramatic worsening of the situation, a meet- ing of the narrow political leadership was held late in the evening on 7 October. President Tuđman, according to the testimony of his close associates, spent the night in the said tunnel under the Upper Town 71 , and from 8 October 1991 the Banski dvori no longer serve as the Presidential Residence, because his Office was moved to the Villa Zagorje in the Pan- tovčak area. 72

At the 37th session that same day the Government of the Republic of Croatia received and noted a letter by Ante Marković accusing the JNA general Veljko Kadijević for the assassination attempt and decided to forward it to the public through the Ministry of Information of the Re- public of Croatia and the Croatian News Agency (HINA). 73

69 HR - HMDCDR - 11 - dvd inv. br. 2312.

70 Stjepan Adanić, Razmjene ratnih zarobljenika 1991. godine (Za- greb: Udruga pripadnika grupe “Orion”, 2011), 105.

71 The reconstruction of President Tuđman‘s schedule for that day was made on the basis of the Weekly programme and the statements of the participants indicated in the list of sources and literature.

72 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Tjedni program Predsjednika, 8. listopada 1991.

73 Zapisnik s 37. sjednice Vlade RH i Kriznog štaba RH, Broj 87/1991., 7. 10. 1991., 4.

Razaranja na Gornjem gradu

Ljudska žrtva

Damage to the Upper Town

Human fatality

Pripadnici Policijske uprave Zagreb i Centra za kriminalistička ispitivanja i vještačenja MUP-a RH,

balistički stručnjaci i stručnjaci za eksplozive i poža- re, te istražni sudac Okružnog suda i zamjenik tuži- telja Okružnog javnog tužiteljstva

u Zagrebu obavili su očevid mjesta

zločina 8. listopada 1991. godine. 74 Utvrđeno je da je učinjena velika materijalna šteta udarom bombi i raketa po Gornjem gradu, nekoli- ko je osoba ozlijeđeno, a jedan je čovjek ubijen. Radi se o Marku Mi- hiću, rođenom 1949. u okolici Bi- haća, djelatniku Gradskog sekreta- rijata za narodnu obranu Zagreba. Tijekom napada zatekao se na tera-

si restorana „Dubravkin put“. Ob-

dukcijom tijela zaključeno je da je iskrvario od rana zadobivenih kr- hotinama bombe. 75

Prema dostupnim podaci-

ma, ranjene su četiri osobe na Gor- njem gradu, međutim teško je u potpunosti utvrditi točan broj ozlijeđenih jer mnogi od njih nisu ni prijavili lakše ozljede. 76 Ipak, zahva- ljujući discipliniranosti Zagrepčana koji su se na znak opasnosti sklanjali u skloništa nije bilo više smrtnih slučajeva.

The members of the Police Department of Zagreb and the Centre for Forensic Examinations and Expertise of the Croatian MI, ballistic experts and experts in explo- sives and fires, and the investigating judge of the District Court and the Deputy Prosecu- tor of the District Public Prose- cutor’s Office in Zagreb conduct- ed an investigation of the crime scene on 8 October 1991. 74 It was concluded that significant material damage was inflicting by the bomb and rocket attack to the Upper town, several peo- ple were injured and one person was killed, named Marko Mihić, born in 1949 in the Bihać area, who was employee of the City Secretariat for National Defence of Zagreb. During the attack he found himself on the terrace of the “Dubravkin put” restaurant.

The autopsy of the body con- cluded that he bled from wounds sustained by missile shrapnel. 75 According to available data, four people were wounded in the Upper Town, but it is dif- ficult to fully determine the exact number of injured be- cause many of them didn’t even report minor injuries. 76 However, thanks to the discipline of the citizens of Zagreb who used to go to the shelters at the sign of alarm more deaths were avoided.

the shelters at the sign of alarm more deaths were avoided. Marko Mihić 1949. – 1991.

Marko Mihić 1949. – 1991. (Turopoljski glasnik)

74 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 1-93.

75 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 88-92.; HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Poseban izvještaj PU Zagreb, broj: 511-18-12/4-20-K-1703/91., 31. 10. 1991. (Do- pis je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio MUP RH).

76 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: PU Zagreb, Dopis 511-18-15/1-18841/91., 8. 10.

1991.

74 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 1-93.

75 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 88-92.; HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: PU Zagreb, Dopis 511- 18-15/1-18841/91., 7. 10. 1991. (Dopis je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio MUP RH).

76 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: PU Zagreb, Dopis 511-18-15/1-18841/91., 8. 10.

1991.

29

Materijalna šteta

Dan nakon razaranja stavljena je zaštita na kro- vište Banskih dvora da ne bi došlo do još većih ošte- ćenja istoga uslijed vremenskih nepogoda. Istog su dana stručne ekipe Gradskog zavoda za zaštitu i obno- vu spomenika kulture i prirode grada Zagreba obavi- le pregled oštećenja objekata na Gornjem gradu te ze- lene površine na Dubravkinom putu. Temeljem toga napisano je izvješće o evidenciji šteta. 77

Teška oštećenja pretrpjeli su objekti u sljedećim ulicama i trgovima:

- Markov trg 1 i 2 (tadašnji Radićev trg),

- Tituša Brezovačkog 4, 6, 8, 10 i 12,

- u Visokoj ulici 14a, 16 i 20.

Lakša oštećenja nastala su u:

- Basaričekovoj 1, 3, 6 i 8,

- Brezovačkoga 2 i 3,

- Ćirilometodskoj 5 – Kuševićevoj 2,

- Demetrovoj 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 22,

- Matoševoj 9, 11, 13 i 15,

- Mesničkoj 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 i 49,

- Mletačkoj 1, 3, 5, 7, 9, 6-8, 10,

- Opatičkoj 2, 4, 7, 20 – 22,

- Visokoj 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 i 22,

- Ulici 29. X. 1918. br. 2, 4 i 6

- te na zgradi Hrvatskog sabora i crkvama sv. Marka i sv. Katarine. 78

77 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-

menti: Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture

i prirode (dalje: GZZOSKP), Evidencija štete na spomeniku

kulture - Gornji grad, 8. 10. 1991. (Izvješće je dio dokumen-

tacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Za- vod).

78 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: GZZOSKP, Dopis Evidencija šteta na spomenicima kulture Gradskog zavoda za zaštitu i obnovu spomenika kul- ture i prirode, klasa 612-08/91-01/60, 8. 10. 1991. (Dopis je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).

79 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture

30

- Gornji grad, 8. 10. 1991.

Material damage

The day after the destruction the protection was put on the roof of the Banski dvori to avoid even greater damage due to bad weather. The same day, the expert team of the City Institute for the Conservation of Cultural and Natural Heritage of the City of Zagreb carried out a review of damage to the Upper Town buildings and green areas on the Dubravkin put. Based on this, a report on the damage was made. 77

The objects in the following streets and squares suf- fered severe damage:

- 1 and 2 St. Mark’s Square (the Radić Square at the time),

- 4, 6, 8, 10 and 12 Tituš Brezovački Street,

- 14a, 16 and 20 Visoka Street.

Minor damage was caused in:

- 1, 3, 6 and 8 Basaričekova Street,

- 2 and 3Brezovački Street,

- 5 Ćirilometodska Street – 2 Kuševićeva Street,

- 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 and

22 Demeter Street,

- 9, 11, 13 and 15 Matoš Street,

- 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 and

49 Mesnička Street,

- 1, 3, 5, 7, 9, 6-8 and 10 Mletačka Street,

- 2, 4, 7, 20 – 22 Opatička Street,

- 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 and 22 Visoka Street,

- 2, 4 and 6 29 October 1918 Street

- and the building of the Croatian Parliament and the churches of St. Mark and St. Cather- ine. 78

77 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku-

menti: Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode (dalje: GZZOSKP), Evidencija štete na spomeniku kul- ture - Gornji grad, 8. 10. 1991. (Izvješće je dio dokumentacije

o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).

78 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: GZZOSKP, Dopis Evidencija šteta na spomenicima kulture Gradskog zavoda za zaštitu i obnovu spomenika kul- ture i prirode, klasa 612-08/91-01/60, 8. 10. 1991. (Dopis je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).

79 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do-

kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture

- Gornji grad, 8. 10. 1991.

U mjesecu studenom 1991. Hrvatski je sabor donio Zakon o utvrđivanju ratne štete, 80 a kasnije osnovana Državna komisija za utvrđivanje ratne šte- te imenovala je Posebnu središnju komisiju za popis i procjenu ratne štete na spomenicima kulture od 1991. do 1995. godine. S obzirom na širinu prostora zahva- ćenog ratom, ovoj su Komisiji pomagali područni uredi. Izvješće se podnosilo (tadašnjem) Ministarstvu kulture i prosvjete RH. Nakon organizacijskih pripre- ma i stjecanja uvjeta za rad, komisije su započele radi- ti na navedenom projektu tek u jesen 1993., popis i procjena šteta na Gornjem gradu obavljeni su u pro- ljeće 1994. godine, 81 a sveukupna obrada dokumenta- cije izvršena je u studenom 1995. godine. 82 Zaključak Komisije zadužene za grad Zagreb bio je da su, pre- ma stupnjevanju jačine oštećenosti objekata, 83 Ban- ski dvori zadobili oštećenja 3. i 4. kategorije, odnosno Banski dvori na adresi Markov trg 1 zadobili su teža oštećenja, oštećenja 4. kategorije. 84 Objekt je izravno pogođen u dvorišnom dijelu i uslijed toga uništeno je krovište, potkrovlje te stropovi i zidovi dijela podru- ma, čime je bila ugrožena stabilnost nosive konstruk- cije. Unutar dvorišta uništeni su prozori i terasa u juž- nom dijelu. Stropovi unutar zgrade napukli su kao i zidovi, a štuko (stucco) dekoracije stropova i zidova su uništene ili teško oštećene. Unutarnja stolarija je uni- štena ili teško oštećena, a vrlo vrijedan inventar (na- mještaj, posuđe i umjetnička djela) je dijelom uništen ili oštećen. U sjevernom dijelu Banskih dvora, Markov trg 2, teško je oštećena krovna konstrukcija, dok je lakše oštećena stropna konstrukcija i nosivi zidovi. I u ovom dijelu objekta prozori i vrata teško su oštećeni. 85 Uz dio Banskih dvora, oštećenja 4. kategorije zadobili su objekti na adresi Tituša Brezovačkog na brojevima

80 NN 61, 19. studenog 1991.

81 HR - Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA) - Fond 1640 - Dr- žavna komisija za popis i procjenu ratne štete Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Državna komisija), Završni izvještaj o ratnim štetama na spomenicima kulture, kut. 1.

82 Godine 1999. završen je sveukupni popis i procjena ratne štete na području Republike Hrvatske.

83 Kategorizacija ratne štete od 1. do 6.: 1. manja površinska ošte- ćenja, 2. laka oštećenja – bez oštećenja na nosivoj konstrukciji, 3. laka oštećenja nosive konstrukcije, 4. teška oštećenja nosive konstrukcije, 5. građevina djelomično srušena i 6. građevina potpuno srušena (HR - HDA - 1640 - Završni izvještaj o rat- nim štetama na spomenicima kulture, 4).

84 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kulture, Obrasci br. 1295 i 1858.

85 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture - Gornji grad, Redni brojevi obrazaca 1, 1a i 2.

In November 1991, the Croatian Parliament passed the Law on War Damage Assessment 80 and the later estab- lished State Commission for the War Damage Assessment appointed a Special Central Commission for Registering and Estimating War Damage to Cultural Monuments from 1991 to 1995. Due to the large area affected by war, this Commission was assisted by branch offices. The report was submitted to the Ministry of Culture and Education of the Republic of Croatia (at the time). After the organizational preparation and the acquisition of working conditions, the commissions began to work on the said project as late as in the autumn of 1993, the inventory and assessment of the damage in the Upper Town were conducted in the spring of 1994, 81 and the overall processing of documents was car- ried out in November 1995. 82 The conclusion of the Com- mission in charge of the city of Zagreb was that, according to the classification of the severity of damage to buildings 83 , the Banski dvori suffered categories 3 and 4 damage, ant the part of the Banski dvori at the 1 St Mark’s Square suffered more severe damage, category 4 damage. 84 The building was hit directly in the courtyard area and consequently the roofing, attic, ceilings and walls of a part of the basement were destroyed, which eroded the stability of the load-bear- ing structure. In the courtyard the windows and terrace in the southern part were destroyed. The ceilings inside the building were cracked as well as the walls, and the stucco decorations on the ceilings and walls were destroyed or bad- ly damaged. The interior woodwork was destroyed or badly damaged, and the most valuable inventory (furniture, dish- es and artwork) were partly destroyed or damaged. In the northern part of the Banski dvori, on 2 St. Mark’s Square 2, the roof structure was badly damaged while the ceiling and load-bearing walls were slightly damaged. In this part of the building the windows and doors were badly damaged as well. 85 Beside the Banski dvori, the objects at 4/1, 6-8 Tituš

80 OJ 61, 19 November 1991.

81 HR - Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA) - Fond 1640 - Državna komisija za popis i procjenu ratne štete Ministarstva kulture Republike Hrvatske (dalje: Državna komisija), Završni izvještaj o ratnim štetama na spomenicima kulture, kut.1

82 In 1999 the overall inventory and assessment of war damages in Croatia was completed.

83 The categorization of war damage from 1 to 6: 1 - minor sur-

face damage, 2 - minor damage - no damage to the load-bear- ing structure, 3 - minor damage to the load-bearing structure, 4 - severe damage to the load-bearing structure, 5 - building partially destroyed and 6 - building completely destroyed (HR

- HDA - 1640 - Final report on war damage to cultural mon- uments, 4).

84 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kulture, Obrasci br. 1295 i 1858.

85 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: GZZOSKP, Evidencija štete na spomeniku kulture

- Gornji grad, Redni brojevi obrazaca 1, 1a i 2

31

32 Grafički prikaz štete na Gornjem gradu - Gradski zavod za zaštitu i obnovu spome-

32

Grafički prikaz štete na Gornjem gradu - Gradski zavod za zaštitu i obnovu spome- nika kulture i prirode, Zagreb. 78

Graphical representation of the damage in the Upper Town (City Institute for the Conservation of Cultural and Natural Heritage, Zagreb) 78

4/1, 6 - 8 te na adresi Visoka ulica 20. 86 Radi se uglav- nom o privatnim (stambenim) prostorima, ali i dije- lom o tadašnjoj društvenoj imovini (auto-moto klub, autoškola, foto i kino klub, radio klub, klub željeznič- kih modelara, društvo Narodne tehnike…). 87 Sljede- ću nižu kategoriju oštećenja (3.) imali su prostori na adresama: Tituša Brezovačkoga 4, 10 i 12, Visoka uli- ca 14a i 16 te na Dubravkinom putu 3. Ovdje je riječ

o isključivo privatnoj imovini – stambenim prostori- ma. 88 Ostale pogođene građevine na Gornjem gradu imale su oštećenja 1. i 2. kategorije.

Među 70-ak pogođenih i oštećenih zgrada na Gornjem gradu nalazile su se brojne palače kultur- no-povijesnog karaktera (uz Banske dvore, odnosno palače Rauch i Sermage - Kulmer), kao npr. palača Jelačić (Demetrova 7), 89 palača Vojković – Oršić – Rauch (zgrada Hrvatskog povijesnog muzeja u Ma- toševoj 9), zgrada Hrvatskog sabora, palača (dvorac)

obitelji Pongratz u Visokoj 22, Popov toranj u Opa- tičkoj 22. 90 Oštećene su i zgrade nekih institucija vlasti, poput zgrade Sabora i Vlade RH, Ministarstva vanjskih poslova RH, Ustavnog suda te Starogradska vijećnica. U Ulici Ivana Gorana Kovačića oštećena je

i rezidencija tadašnjeg švicarskog konzula Wernera

Maurera. Na Gornjem su gradu svoj prostor pronašle i neke znanstvene i kulturne institucije koje su također oštećene, primjerice Muzej grada Zagreba, Hrvatski povijesni muzej, Državni arhiv Zagreba, Staroslavenski institut i Hrvatski prirodoslovni muzej. Lakša su oštećenja zadobili i Atelje Meštrović u Mletačkoj, 91 zbirka glazbenih automata iz razdoblja 1814. – 1914. vlasnika Ivana Gerersdorfera u Demetrovoj te interijer salona Kugli Lentić u Visokoj. 92

86 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kulture, Obrasci br. 595, 607, 622.

87 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 63.

88 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kul- ture, Obrasci br. 606, 608, 1179, 619, 620 i 1080.

89 Na navedenoj se adresi nalazio i dječji vrtić koji je nekoliko dana prije napada zatvoren, a djeca su počela boraviti u zgradi matičnog vrtića na Pantovčaku. „Melodija u tutnjavi“, Večernji list, (Zagreb), 10. X. 1991., 20.

90 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i pro- cjena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za- greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 01. 1996.; Više o palačama na Gornjem gradu: Lelja Dobronić, Slobodni i kraljevski grad (Zagreb: Školska knjiga, 1992).

91 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 73.

92 “Gričke oči istine”, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13; Katalog izložbe „Zagrebački Grič – još jedna žrtva bezumnog

Brezovački Street and at 20 Visoka Street 20 sustained the category 4 damage. 86 These were mainly private (residen- tial) premises, but also a part of the former socially-owned property (the automobile club, driving school, photo and cinema club, radio club, railway modellers club, national

engineering

(third) had the spaces on the following addresses: 4, 10 and

12 Tituš Brezovački Street, 14a and 16 Visoka Street and 3 Dubravkin put Street. These were all private property - res- idential spaces. 88 Other buildings in the Upper Town had categories 1 and 2 damage.

Among around 70 affected and damaged buildings in the Upper Town there were many palaces of cultural and historical importance (along the Banski dvori, that is the Rauch and Sermage - Kulmer Palaces) such as the Jelačić Palace (7 Demeter Street), 89 the Vojković - Oršić - Rauch Palace (the building of the Croatian History Museum at 9 Matoš Street), the building of the Croatian Parliament, the palace (castle) of the Pongratz family at 22 Visoka Street, Popov toranj in 22 Opatička Street. 90 The buildings of some government institutions were damaged, such as the building of the Croatian Parliament and the Government, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, the Constitutional Court and the Old City Hall. The resi- dence of the then Swiss Consul Werner Maurer was dam- aged in the Ivan Goran Kovačić Street. The Upper Town housed some scientific and cultural institutions that were also damaged, such as the Zagreb City Museum, the Cro- atian History Museum, the Zagreb State Archives, the Old Church Slavonic Institute and the Croatian Natural Histo- ry Museum. The Meštrović Atelier in the Mletačka Street, 91 the collection of musical automata from the period 1814- 1914 owned by Ivan Gerersdorfer in the Demeter Street

society 87 The next lower category of damage

86 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kulture, Obrasci br. 595, 607, 622.

87 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 63.

88 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Procjena ratne štete za grad Zagreb, Popis i procjena ratne štete na spomenicima kul- ture, Obrasci br. 606, 608, 1179, 619, 620 i 1080.

89 On that address there was the kindergarten which was closed several days prior to the attack, and children started attend- ing the building of the parent kindergarten on Pantovčak. „Melodija u tutnjavi“, Večernji list, (Zagreb), 10.X.1991., 20.

90 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i proc- jena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za- greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30.01.1996.; Više o to palača- ma na Gornjem gradu: Lelja Dobronić, Slobodni i kraljevski grad (Zagreb: Školska knjiga, 1992).

91 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Zapisnik s očevida, 73.

33

Prema podacima Hrvatskog restauratorskog za- voda iz Zagreba, u napadu na Banske dvore oštećene su i mnogobrojne umjetničke slike. Neke od njih da- tiraju iz razdoblja kasnog baroka (druga polovica 18.

st.), zatim historicizma (prva polovica 19. st.), a ima ih i iz novijeg razdoblja odnosno iz 20. stoljeća. Radi se

o djelima koja imaju uglavnom vrijednost nacionalne

baštine. Neke od njih su nakon restauriranja vraćene

u Banske dvore, a druge vlasnicima poput Hrvatskog

povijesnog muzeja ili su preseljene u druge državne institucije, Hrvatski sabor ili Ured predsjednika RH.

Oštećenja na slikama mahom su bila mehanička, kao posljedica udara mnogobrojnih gelera. Tako je npr. „Portret bana Ignjata Gyulaya“, autora Johanna Pe- tera Krafta iz prve polovice 19. stoljeća, probijen na nekoliko stotina mjesta što je stvorilo više velikih po- derotina. Slika je, nakon restauratorskih zahvata, vra- ćena vlasniku, Hrvatskom povijesnom muzeju, 1996. godine. 93 Slika iz svečanog stubišta „Utvrđeni gradovi sa štafažama“ iz ciklusa „Četiri elementa”, nepoznatog autora iz razdoblja kasnog baroka, također je pretrpje-

la velika mehanička oštećenja. 94 Slika Vladimira Kiri-

na „Harmica“ tek je 2014. restaurirana iako je prvo- bitna ideja bila da se sačuva oštećenje na okviru slike kao podsjetnik na nemili događaj iz 1991. godine.

Na temelju dokumentacije može se zaključiti da je materijalna šteta na Gornjem gradu, a osobito na palačama Banskih dvora, bila velika. Iznos štete obra- čunavao se u tada postojećoj valuti, hrvatskim dina- rima (HRD), a iznosio je oko 54 milijuna za Banske dvore od ukupne štete od oko 70 milijuna HRD za Gornji grad. 95

Aktivni su bili i djelatnici Instituta za povijest umjetnosti upućujući pismo međunarodnim institu- cijama poput ECOVAST-a, Europskog vijeća za sela i male gradove. Obavijestili su ih o zločinu koji je JNA počinila 7. listopada uništavajući i oštećujući mnogo- brojne zgrade spomeničke vrijednosti i umjetnine na Gornjem gradu. Ujedno su poslali i popis sveukupnih

rata“, Muzeja grada Zagreba, postavljene u Beču 12. - 29. 12.

1991.

93 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000454.000. (Do- kumenti su dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).

94 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000407.000.

95 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i procje- na ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Zagre- ba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 1. 1996.

34

and the Kugli Lentić interior saloon in the Visoka Street sustained minor damage. 92

According to data of the Croatian Conservation In- stitute in Zagreb, numerous paintings and artworks were damaged in the attack on the Banski dvori. Some of them date back to the late Baroque period (second half of the 18 th century), then the Historicism (first half of the 19 th centu- ry), but there were also some from more recent period, that is from the 20 th century. These works mainly have national heritage value. Some of them were returned after the resto- ration to the Banski dvori, and others to their owners, such as the Croatian History Museum, or were transferred to other state institutions, the Croatian Parliament or the Of- fice of the President of the Republic of Croatia. The dam- age to the paintings was mostly mechanical, as a result of the impact of numerous shrapnel. Thus, for example, the “Portrait of the Ban Ignjat Gyulay” by Johann Peter Kraft from the first half of the 19 th century, got broken in several hundred places which created bigger rips to the painting. The painting was, after restoration, returned to its own- er, the Croatian History Museum in 1996. 93 The painting from the grand staircase “The fortified cities with staffage” from the “Four Elements” series, by the unknown author from the late Baroque period also suffered severe mechan- ical damage. 94 The painting “Harmica” by Vladimir Kirin got restored as late as in 2014 although the original idea was to preserve the damage to the picture frame as a re- minder of the 1991 event.

Based on the documentation it can be concluded that the material damage in the Upper Town, especially on the Banski dvori palaces, was extensive. The amount of the damage was assessed in the then existing currency, the Cro- atian dinar (HRD), and was about 54 million for the Bans- ki dvori out of total damage of about 70 million HRD for the Upper Town. 95

The employees of the Institute of Art History were active sending letters to international institutions such as the ECOVAST, European Council for the Village and

92 “Gričke oči istine”, Večernji list, (Zagreb), 14. X. 1991., 13; Kat- alog izložbe „Zagrebački Grič – još jedna žrtva bezumnog rata“, Muzeja grada Zagreba postavljene u Beču, 12. - 29. 12. 1991.

93 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000454.000. (Do- kumenti su dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Zavod).

94 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: Hrvatski restauratorski zavod (dalje: HRZ), Dossier umjetnina, Evidencijski broj N 10477.01 P 000407.000.

95 HR - HDA - 1640 - Državna komisija, Izvješće: Popis i proc- jena ratne štete na spomenicima kulture – Područje grada Za- greba, klasa: 612-08/95-01/66, 30. 01. 1996.

ratnih šteta koje su JNA i pobunjeni Srbi u Hrvatskoj počinili do 30. rujna 1991. godine. 96 Međunarodna zajednica, politička i kulturna, mogla je u skladu s do- bivenim informacijama raditi na pokušaju zaustavlja- nja rata u Hrvatskoj.

raditi na pokušaju zaustavlja- nja rata u Hrvatskoj. Small Town. They informed them about the crime

Small Town. They informed them about the crime com- mitted by the JNA on 7 October that destroyed and dam- aged numerous buildings of historical value and works of art in the Upper Town. They also sent the list of the over- all war damage done by the JNA and rebel Serbs in Croatia until 30 September 1991. 96 The international community, both political and cultural, could, according to the infor- mation received, work on the attempt of stopping the war in Croatia.

work on the attempt of stopping the war in Croatia. Dio oštećenja na slici„Harmica“ Vladimira Kirina

Dio oštećenja na slici„Harmica“ Vladimira Kirina (MUP RH). / Part of the damage to the painting ”Harmica”by Vladimir Kirin.

96 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: Izvještaj o bom- bardiranju Gornjeg grada s Predsjednikovom palačom u Banskim dvorima u Zagrebu poslan faxom 10. 10. Johnu Sellu, arhitektu i predsjedniku sekcije za ruralnu arhitekturu ECOVAST-a, 7. (na- vedeni izvještaj objavljen je i u Radovima Instituta za povijest um- jetnosti 17 (1993), br. 1, 122-123.). (Gradivo je dio dokumenta- cije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Institut.)

96 HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Doku- menti: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: The report on bombing of the Upper Town with the Presidential Residence in the Banski dvori in Zagreb was sent by fax on 10 October to Mr John Sell, architect and president of the section for ru- ral architecture of ECOVAST. RADOVI Instituta za povijest umjetnosti, 17/1993., 122-123. (Izvješće je dio dokumentacije o napadu na Banske dvore koju je ustupio navedeni Institut).

35

Na kraju

Napad na Banske dvore pomno je bio plani- ran u režiji beogradskog vojnog i političkog vrha s ci- ljem likvidacije predsjednika Republike Hrvatske dr. sc. Franje Tuđmana te hrvatskih predstavnika u Pred- sjedništvu i Vladi SFRJ čime bi se izazvao kaos 97 i ste- kli uvjeti za uvođenje izvanrednog stanja u Jugoslaviji kao preduvjeta za nametanje unitarističkog i veliko- srpskog državnog koncepta.

Uz poznate motive i materijalne dokaze prona- đene nakon zračnog napada lako je uočiti idejne za-

četnike zločina, ali odgovor na pitanje tko su izvršitelji

i dalje ostaje nedorečen. Srbijanski usmeni izvori po-

tvrđuju da je napad pažljivo i u tajnosti pripremljen. 98 Odobrili su ga najviši zapovjednici JNA, da bi ga po- tom u tajnosti izvela posebna zrakoplovna skupina po-

punjena odabranim oficirima Ratnog vazduhoplovstva i Protuvazdušne obrane (RV i PVO). 99 Prema nepro- vjerenim izjavama, važnu ulogu u prikupljanju infor- macija o dnevnom rasporedu predsjednika Tuđmana i tlocrtu prostorija u Banskim dvorima, a i samoj izved- bi zračnog napada na Banske dvore, imala je skupina operativaca Kontraobavještajne službe (KOS) odnosno Kontraobavještajne grupe (KOG) RV i PVO 100 , koja je

u to vrijeme djelovala u Zagrebu i šire po Hrvatskoj. 101 Nažalost, tragično zvuči činjenica da su nesumnjivo

veliku odgovornost za zračni napad na Banske dvore imali oficiri JNA hrvatske nacionalnosti. To su bili ge - neral-pukovnik Zvonko Jurjević, tada zapovjednik RV

i PVO i pukovnik B. Š., načelnik štaba 5. korpusa RV

97 Djelatnici PU Zagreb su 20-ak minuta nakon napada na Ban- ske dvore uhitili građanina V. D. srpske narodnosti, koji je na javnom mjestu pred više okupljenih građana iznosio tvrdnje “da je predsjednik RH pobjegao u Pariz, da je u Samoboru poginulo 450 pripadnika Zbora narodne garde, da je pri bom- bardiranju Banskih dvora poginulo 12 osoba te da su četnici stigli do Žitnjaka u Zagrebu. HR – HMDCDR – Baza HDD – Mapa 19 – MUP RH, PU Zagreb, Operativno dežurstvo, Br. 511-18-15/1-18858/91., Zagreb, 08. 10. 1991.

98 Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992. (Beograd: Institut za suvremenu istoriju, 2006),

313.

99 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. 2006, 1-22; HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovin- skom ratu prikupljenog iz privatnih izvora, Izjava Radenka Ra- dojčića djelatnicima MUP-a RH, 15. 03. 1994., 64.

100 Više o tomu: Dragan Vukušić, JNA i raspad SFR Jugoslavije (Stara Pazova: Tekomgraf, 2006.), 132-134.

101 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri-

kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 64-

36

65.

In the end

The attack on the Banski dvori was carefully planned and directed by the Belgrade military and political leader- ship with a view to liquidate the President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman and the Croatian representatives in the SFRY Presidency and the Government. This would have caused chaos 97 and created conditions for the intro- duction of a state of emergency in Yugoslavia as a precon- dition for imposing the unitarian and the Greater Serbian state concept.

Along with familiar motives and material evidence found after the attack it is easy to spot the conceptual cre- ators of the attack, although the answer to the question on the executors remains elusive. The Serbian oral sources con- firm that the attack was carefully and secretly prepared 98 . It was approved by the highest JNA commanders, to be then secretly performed by the special circle of the Yugoslav Air Force and Air Defence officers. 99 According to the unver- ified statement, an important role in gathering information on the President’s Tuđman daily routine and the layout of the Banski dvori, as well as the execution of the air raid on the Banski dvori, had a group of operatives of the Counterintel- ligence Service, that is, the Counterintelligence Group of the Air Force and Air Defence 100 , which at the time operated in Zagreb and elsewhere in Croatia. 101 Unfortunately, tragic is the fact that an undoubtedly large responsibility for the air raid on the Banski dvori had the JNA officers of the Croatian nationality. They were Lieutenant General Zvonko Jurjević, then the Commander of the Air Force and the Air Defence and Colonel B. Š., the Chief of Staff of the 5th Corps of the Air Force and Air Defence from Bihać, that operationally

97 The staff of the Police Department Zagreb, 20 minutes after the attack on the Banski dvori, arrested citizen V.D. of Serbian nationality, who, in a public place in front of many gathered people, claimed that “the President of the Republic of Croatia fled to Paris, that 450 members of the Croatian National Guard got killed in Samobor, that 12 people got killed in the Banski dvori and that the Chetniks reached Žitnjak in Zagreb. HR – HMDCDR – Baza HDD – Mapa 19 – MUP RH, PU Zagreb, Operativno dežurstvo, Br. 511-18-15/1-18858/91., Zagreb, 08. 10. 1991.

98 Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992. (Beograd: Institut za suvremenu istoriju, 2006),

313.

99 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. 2006, 1-22; HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovins- kom ratu prikupljenog iz privatnih izvora, Izjava Radenka Ra- dojčića djelatnicima MUP-a RH, 15. 03. 1994., 64.

100 More on the topic: Dragan Vukušić, JNA i raspad SFR Jugo- slavije (Stara Pazova: Tekomgraf, 2006.), 132-134.

101 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri-

kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 64-

65.

i PVO iz Bihaća koji je operativno i logistički podu- pirao zrakoplovnu skupinu 102 koja je izvela napad. 103

Bez obzira na izjavu operativca KOS-a koju je dao hrvatskim tijelima sigurnosti, i dalje ostaje otvo- reno pitanje na koji je način informacija o radnom rasporedu i kretanju predsjednika Tuđmana došla do izvršitelja ove zločinačke akcije. Ostaje otvorena mo- gućnost da je JNA i bez doušnika iz neposrednog okruženja predsjednika RH imala mogućnost prisluš- kivati telefonske razgovore sudionika sastanka 104 te te- lefonske linije najviših tijela vlasti u Zagrebu. 105

Balističko izvješće Komisije za očevid MUP-a RH nije bilo dostupno autorima fotomonografi- je čime je rekonstrukcija napada bila otežana i done- kle zakinuta. 106 Sigurno bi na mnoga otvorena pitanja koja se tiču pokušaja ubojstva prvog hrvatskog pred- sjednika kao glavne političke prepreke u ostvarenju velikosrpskih planova, odgovore dali i dokumenti iz institucija bivše jugoslavenske države kao što su JNA, obavještajno-sigurnosnih službi i tadašnjih političkih tijela.

Kako bi izgledala moderna hrvatska povijest bez jasne vizije i energičnosti Tuđmanova državničkog vodstva koje je ratnih 1990-ih ujedinjavalo narodne

snage, može se samo nagađati. Ostaje na kraju znako- vita poruka predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana koju je dao u izjavi za Hrvatsku radiotelevi- ziju uvečer 7. listopada 1991.: „Napavši Banske dvore učinili su i politički zločin, zločin koji će pamtiti po-

Kao što vidite, nisu uspje-

koljenja i čovječanstvo. (

)

li, pa sve da su i uspjeli Hrvatska bi živjela i bez mene, ali živjet će i sa mnom u oslobađanju od okupatora i u izgradnji. Uskrisit ćemo i obnovit ćemo Hrvatsku!“ 107

102 Prema dostupnim podacima, general-major Ljubomir Bajić, zapovjednik 5. korpusa RV i PVO imao je značajnu ulogu:

HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Do- kumenti: Stenografske bilješke s 12. sjednice Vrhovnog saveta odbrane, 23. i 25. 08. 1993., 9.

103 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. 2006, 1-22.

104 Davor Ivanković, Zoran Ogorlić, Zdravko Milinović: Osigu- rao sam 136 transfera oružja i nisam izgubio ni metak, Večernji list, (Zagreb), online izdanje, 31. 12. 2013., pristup ostvaren 25. 6. 2016., http://www.vecernji.hr/hrvatska/osigurao-sam-

136-transfera-oruzja-i-nisam-izgubio-ni-metak-912653

105 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri- kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 110.

106 Umjesto toga, korišteno je izvješće i izjave Petra Ferenčića, pri- druženog člana Komisije za očevid.

107 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312.

and logistically supported the group 102 that carried out the attack. 103

Despite the statement of the Counterintelligence Service operative given to the Croatian security authori- ties, it remains unknown how the information on the dai- ly work schedule and the movement of President Tuđman came to the knowledge of the executors of this criminal action. It seems possible that the JNA even without infor- mants from the immediate environment of the Croatian President had the ability to eavesdrop the telephone con- versations of the participants of the meeting 104 and the tele- phone lines of the highest authorities in Zagreb. 105

The ballistics report of the Commission for Investi- gation of the Ministry of Interior of the Republic of Croatia was not available to the authors of this photo-monograph which made the reconstruction of the attack more difficult and somewhat insufficient. 106 Many open questions con- cerning the attempted murder of the first Croatian Presi- dent as a major political obstacle in achieving the Greater Serbian plans would be answered by the documents of the former Yugoslav state institutions such as the JNA, intelli- gence and security services and political bodies of that time.

What would modern Croatian history look like without a clear vision and vigour of Tuđman’s statesman- like leadership that united the popular forces in the wartime 1990s can only be speculated. It the end remains the mean- ingful message of the President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman that he gave in a statement for the Croa- tian Radio-television in the evening of 7 October, 1991:

“Attacking the Banski dvori they have committed a political crime, a crime that will be remembered by generations and

As you can see they failed, and even if

by the humanity (

they succeeded Croatia would live without me, but it will live with me as well in the liberation from the occupiers and in construction. We will resurrect and renew Croatia!” 107

)

102 According to available data, Major General Ljubomir Bajić,

the Commander of the 5th Corps of the Air Force and Air Defence had a significant role: HR - HMDCDR - HDD2 - Mapa 70 - Banski dvori - Dokumenti: Stenografske bilješke s

12. sjednice Vrhovnog saveta odbrane, 23. i 25. 08. 1993., 9.

103 Dopis Protuobavještajne agencije RH MUP-u RH, Klasa:

P0210-SS0001, Urbroj: 539-20-01130-06/14479, 14.02. 2006, 1-22.

104 Davor Ivanković, Zoran Ogorlić, Zdravko Milinović: Osigu- rao sam 136 transfera oružja i nisam izgubio ni metak, Večernji

list, (Zagreb), online izdanje, 31. 12. 2013., pristup ostvaren

25. 6. 2016., http://www.vecernji.hr/hrvatska/osigurao-sam-

136-transfera-oruzja-i-nisam-izgubio-ni-metak-912653

105 HR - HMDCDR - Zbirka gradiva o Domovinskom ratu pri- kupljenog iz privatnih izvora - Izjava Radenka Radojčića, 110

106 Instead, the report and statement by Petar Ferenčić, associate member of the Commission for investigation, were used.

107 HR - HMDCDR - 11 - DVD inv. br. 2312.

37

Spomen-ploča na zgradi Vlade RH podsjeća na 7. listopada 1991., dan kada su Banski dvori

Spomen-ploča na zgradi Vlade RH podsjeća na 7. listopada 1991., dan kada su Banski dvori bombardirani. (HMDCDR, 2016.)

38

The memorial plaque on the building of the Government of the Republic of Croatia recalls the 7 of October 1991, the day when the Banski dvori was bombed. (HMDCDR, 2016.)

Zabilježen je trenutak napada na Gornji grad. (Hrvoje Knez, Muzej grada Zagreba) / The moment

Zabilježen je trenutak napada na Gornji grad. (Hrvoje Knez, Muzej grada Zagreba) / The moment of the attack on the Upper Town.

grada Zagreba) / The moment of the attack on the Upper Town. Fotografija kojom je iz

Fotografija kojom je iz Laginjine ulice zabilježen napad na Gornji grad. (Stanislav Šolc) / The photo that recorded the attack on the Upper Town from the Laginja Street.

39

40

40 Pogled s tornja crkve sv. Marka na Banske dvore. (MUP RH) / The view from

Pogled s tornja crkve sv. Marka na Banske dvore. (MUP RH) / The view from the St. Mark’s church tower on the Banski dvori.

from the St. Mark’s church tower on the Banski dvori . Pogled s tornja crkve sv.

Pogled s tornja crkve sv. Marka prema oštećenim prostorima u Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The view from the St. Mark’s church tower towards the damaged areas in the Tituš Brezovački Street.

Kut dvorišta gdje je eksplodirala bomba. (MUP RH) / The corner of the courtyard where

Kut dvorišta gdje je eksplodirala bomba. (MUP RH) / The corner of the courtyard where the bomb exploded.

RH) / The corner of the courtyard where the bomb exploded. Od siline eksplozije letjeli su

Od siline eksplozije letjeli su i crjepovi i granje i žbuka i okviri prozora i oluci… (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / The blast sent the tiles and branches and plaster and window frames and gutters flying in all directions

41

42

42 Hodnik na strani zgrade suprotno od udara bombe. (Luka Mjeda) / The corridor on the

Hodnik na strani zgrade suprotno od udara bombe. (Luka Mjeda) / The corridor on the side of the building opposite the bomb attack.

on the side of the building opposite the bomb attack. Pogled iz kuta dvorišta gdje je

Pogled iz kuta dvorišta gdje je eksplodirala bomba. (Luka Mjeda) / The view from the corner of the courtyard where the bomb exploded.

Pogled iz Svečane dvorane – istraga o neprijateljskom napadu je u tijeku. (Luka Mjeda) /

Pogled iz Svečane dvorane – istraga o neprijateljskom napadu je u tijeku. (Luka Mjeda) / The view from the Ceremonial Hall - investigation of the attack is in progress.

43

44

44 Potraga za ostacima bombe. (Luka Mjeda) / The search for the remains of the bomb.

Potraga za ostacima bombe. (Luka Mjeda) / The search for the remains of the bomb.

U potrazi za dokazima o napadu. (MUP RH) / In search of the evidence of

U potrazi za dokazima o napadu. (MUP RH) / In search of the evidence of the attack.

napadu. (MUP RH) / In search of the evidence of the attack. Reljefni zemljovid Jugoslavije –

Reljefni zemljovid Jugoslavije – posljedice napada zrakoplova JNA, simbolički gledano i za istoimenu državu. (Luka Mjeda) / The contour map of Yugoslavia – the consequences of the JNA aircraft attack, and symbolically speaking, for the namesake state.

attack, and symbolically speaking, for the namesake state. „Raspad Jugoslavije“ u Banskim dvorima. (Luka Mjeda) /

„Raspad Jugoslavije“ u Banskim dvorima. (Luka Mjeda) / “The disintegration of Yugoslavia”in the Banski dvori.

45

46

46 Kaos nakon eksplozije u dvorištu Banskih dvora. (Stanko Szabo) / Chaos after the explosion in

Kaos nakon eksplozije u dvorištu Banskih dvora. (Stanko Szabo) / Chaos after the explosion in the courtyard of the Banski dvori.

after the explosion in the courtyard of the Banski dvori . Eksplozijom bombe srušen je dio

Eksplozijom bombe srušen je dio terase. (Stanko Szabo) / The bomb explosion destroyed a part of the terrace.

Ulazni kolni prilaz s Predsjednikovim automobilom. (MUP RH) / Entrance driveway with the President‘s car.

Ulazni kolni prilaz s Predsjednikovim automobilom. (MUP RH) / Entrance driveway with the President‘s car.

(MUP RH) / Entrance driveway with the President‘s car. Blindirani Predsjednikov automobil i vidljiva oštećenja na

Blindirani Predsjednikov automobil i vidljiva oštećenja na zidu. (Luka Mjeda) / The President‘s armoured car and visible damage to the wall.

President‘s armoured car and visible damage to the wall. Oštećenje stropne konstrukcije u prizemlju Banskih dvora.

Oštećenje stropne konstrukcije u prizemlju Banskih dvora. (Luka Mjeda) / Damage to the ceiling structure in the ground floor of the Banski dvori.

ceiling structure in the ground floor of the Banski dvori . Velika oštećenja u prizemlju. (MUP

Velika oštećenja u prizemlju. (MUP RH) / Extensive damage in the ground floor.

47

48

48 Krovište je pretrpjelo veliku štetu. (MUP RH) / The roof suffered major damage

Krovište je pretrpjelo veliku štetu. (MUP RH) / The roof suffered major damage

Pogled na kolni ulaz, dijagonalno od mjesta eksplozije bombe. (MUP RH) / The view of

Pogled na kolni ulaz, dijagonalno od mjesta eksplozije bombe. (MUP RH) / The view of the driveway, diagonally across from the explosion site.

of the driveway, diagonally across from the explosion site. Krovište prema unutarnjem južnom dvorištu. (MUP RH)

Krovište prema unutarnjem južnom dvorištu. (MUP RH) / The roof towards the inner southern courtyard.

(MUP RH) / The roof towards the inner southern courtyard. Unutrašnjost uništenog potkrovlja u Banskim dvorima.

Unutrašnjost uništenog potkrovlja u Banskim dvorima. (Luka Mjeda) / The interior of the destroyed attic in the Banski dvori.

49

50

50 Uobičajeno jesensko vrijeme pojačava dojam težine situacije. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / Typical

Uobičajeno jesensko vrijeme pojačava dojam težine situacije. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / Typical autumn weather reinforces the impression of the severity of the situation.

reinforces the impression of the severity of the situation. Izbijena ulazna vrata Banskih dvora, na mjestu

Izbijena ulazna vrata Banskih dvora, na mjestu izvođenja “Velike smjene straže”Predsjedničke garde koja je i toga dana u podne uredno izvršena. (Luka Mjeda) / The knocked front door of the Banski dvori, on the location of the„Great changing of the Presidential Guard“, which was also carried out on that day at noon.

Oštećena krovišta na oba kompleksa zgrada u Banskim dvorima. (MUP RH) / Damaged roofs on

Oštećena krovišta na oba kompleksa zgrada u Banskim dvorima. (MUP RH) / Damaged roofs on both building complexes in the Banski dvori.

roofs on both building complexes in the Banski dvori . Zaštita objekta od eventualnih vremenskih nepogoda

Zaštita objekta od eventualnih vremenskih nepogoda započela je dan nakon napada. (Luka Mjeda) / Protecting the buildings from possible bad weather began the day after the attack.

51

52

52 Svečana dvorana u kojoj su hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, Ante Marković, Stjepan Mesić i ostali

Svečana dvorana u kojoj su hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, Ante Marković, Stjepan Mesić i ostali uzvanici objedovali svega desetak minuta prije napada neprijateljskih zrakoplova JNA. (Stanko Szabo) / The Ceremonial Hall in which the Croatian President Franjo Tuđman, Ante Marković, Stjepan Mesić and other dignitaries dined just ten minutes before the JNA enemy aircraft attack JNA.

just ten minutes before the JNA enemy aircraft attack JNA. Udarni val eksplozije bombe došao je

Udarni val eksplozije bombe došao je iz smjera prozora. (Luka Mjeda) / The shock wave of the bomb explosion came from the direction of the window.

Prozori prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The windows to the Matoš Street. Razbijeni prozori

Prozori prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The windows to the Matoš Street.

ulici. (MUP RH) / The windows to the Matoš Street. Razbijeni prozori prema Matoševoj ulici. (MUP

Razbijeni prozori prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The broken windows to the Matoš Street.

53

54

54 Krhotine stakla i drvenih okvira prozora sigurno bi teško ozlijedile ili ubile svakoga tko bi

Krhotine stakla i drvenih okvira prozora sigurno bi teško ozlijedile ili ubile svakoga tko bi se zatekao u Svečanoj dvorani. (Stanko Szabo) / The shards of glass and wooden window frames would have certainly seriously injured or killed anyone who would have happened to be in the Ceremonial Hall.

anyone who would have happened to be in the Ceremonial Hall. Udarni val bombe razbacao je

Udarni val bombe razbacao je namještaj i uništio prozore prema Matoševoj ulici. (MUP RH) / The shock wave of the bomb scattered furniture and destroyed the windows to the Matoš Street.

Dvorišna strana Svečane dvorane. (MUP RH) / The courtyard side of the Ceremonial Hall Pogled

Dvorišna strana Svečane dvorane. (MUP RH) / The courtyard side of the Ceremonial Hall

(MUP RH) / The courtyard side of the Ceremonial Hall Pogled prema dvorištu i epicentru eksplozije.

Pogled prema dvorištu i epicentru eksplozije. (MUP RH) / The view towards the courtyard and the epicentre of the explosion.

55

56

56 Mnoštvo poderotina zadobila je i vrijedna slika s kraja 19. st.„Portret Jurja Draškovića“, autora Imre

Mnoštvo poderotina zadobila je i vrijedna slika s kraja 19. st.„Portret Jurja Draškovića“, autora Imre Vizkeletyja. (MUP RH) / A valuable painting from the late 19th century “Portrait of Juraj Drašković“”by Imre Vizkelety suffered a multitude of tears.

Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial

Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial Hall.

57

58

58 Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial

Uništeni vrijedni interijer u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial Hall.

RH) / Destroyed valuable interior in the Ceremonial Hall. Uništena vaza u Svečanoj dvorani. (Luka Mjeda)

Uništena vaza u Svečanoj dvorani. (Luka Mjeda) / Destroyed vase in the Conference Hall.

(Luka Mjeda) / Destroyed vase in the Conference Hall. Uništena keramika unutar vitrine. (Luka Mjeda) /

Uništena keramika unutar vitrine. (Luka Mjeda) / Destroyed ceramics inside the showcase.

Predsjednikov radni stol. (Stanko Szabo) / The President‘s desk. Pogled prema uništenom hodniku ispred Kabineta

Predsjednikov radni stol. (Stanko Szabo) / The President‘s desk.

radni stol. (Stanko Szabo) / The President‘s desk. Pogled prema uništenom hodniku ispred Kabineta i prema

Pogled prema uništenom hodniku ispred Kabineta i prema dvorištu. (Stanko Szabo) / The view towards the ruined hallway outside the Cabinet and towards the courtyard.

59

60

60 Krhotine stakla s lustera i prašina sa zidova. (Stanko Szabo) / Shards of glass from

Krhotine stakla s lustera i prašina sa zidova. (Stanko Szabo) / Shards of glass from the chandeliers and dust from the walls.

of glass from the chandeliers and dust from the walls. Pogled prema uredu Bušić – Pancirov.

Pogled prema uredu Bušić – Pancirov. (Stanko Szabo) / The view towards the Bušić - Pancirov office.

Predsjednikov kabinet ostao je gotovo netaknut. Predsjednik Tuđman, Ante Marković i Stjepan Mesić sjedili su

Predsjednikov kabinet ostao je gotovo netaknut. Predsjednik Tuđman, Ante Marković i Stjepan Mesić sjedili su uz prozore na svijetloj garnituri. (Stanko Szabo) / The President‘s cabinet remained almost intact. President Tuđman, Ante Marković and Stjepan Mesić were sitting along the windows on the light sofa.

Mesić were sitting along the windows on the light sofa. Simbolika: neoštećena slika grba Predsjednika RH.

Simbolika: neoštećena slika grba Predsjednika RH. (Stanko Szabo) / Symbolism: undamaged image of the coat of arms of the President of the Republic of Croatia.

61

62

62 Pogled iz hodnika prema Kabinetu. (MUP RH) / The view from the hall towards the

Pogled iz hodnika prema Kabinetu. (MUP RH) / The view from the hall towards the Cabinet.

Udarni val eksplozije pomaknuo je teški sef iz ležišta. (Luka Mjeda) / The shock wave

Udarni val eksplozije pomaknuo je teški sef iz ležišta. (Luka Mjeda) / The shock wave of the explosion shifted the heavy safe from the frame.

wave of the explosion shifted the heavy safe from the frame. Prostor ispred Kabineta. (Stanko Szabo)

Prostor ispred Kabineta. (Stanko Szabo) / The area in front of the Cabinet.

63

64

64 Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. Lusteri nisu izdržali tlačni udar bombe. (Luka Mjeda)

Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. Lusteri nisu izdržali tlačni udar bombe. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council. The chandeliers did not withstand the pressure shock of the bomb.

Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of

Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council.

65

66

66 Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of

Dvorana za održavanje sjednica Vrhovnog državnog vijeća. (Luka Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council.

Mjeda) / The hall for meetings of the Supreme State Council. Prozori dvorane za sjednice Vrhovnog

Prozori dvorane za sjednice Vrhovnog državnog vijeća gledaju na istok prema Trgu sv. Marka. (Stanko Szabo) / The windows of the Supreme State Council hall face east toward the St. Mark‘s Square.

Vidljiv je paravan iza kojeg su poslije ručka sjele i nastavile raditi Zdravka Bušić i

Vidljiv je paravan iza kojeg su poslije ručka sjele i nastavile raditi Zdravka Bušić i Ljiljana Pancirov. (Stanko Szabo) / The screen behind which Zdravka Bušić and Ljiljana Pancirov sat down after lunch and continued to work is visible.

sat down after lunch and continued to work is visible. Ured Zdravke Bušić i Ljiljane Pancirov,

Ured Zdravke Bušić i Ljiljane Pancirov, vide se vrata prema Kabinetu predsjednika Tuđmana. (Stanko Szabo) / Zdravka Bušić and Ljiljana Pancirov‘s office, the door to the Cabinet of President Tuđman is visible.

67

68

68 Vrata i prozori iščupani su iz svojih okvira u salonu ispred Svečane dvorane. (Stanko Szabo)

Vrata i prozori iščupani su iz svojih okvira u salonu ispred Svečane dvorane. (Stanko Szabo) / Doors and windows torn from their frames in the salon in front of the Ceremonial Hall.

their frames in the salon in front of the Ceremonial Hall. Klavir, slike, namještaj i prozori

Klavir, slike, namještaj i prozori nakon udara bombe. (Stanko Szabo) / Piano, paintings, furniture and windows after the bomb attack.

Pogled iz salona na stablo trešnje. (Luka Mjeda) / The view from the salon on

Pogled iz salona na stablo trešnje. (Luka Mjeda) / The view from the salon on the cherry tree.

(Luka Mjeda) / The view from the salon on the cherry tree. U Crvenom salonu prozori

U Crvenom salonu prozori prema Freudenreichovoj ulici su popucali. (MUP RH) / The Red Salon windows to the Freudenreich Street got cracked.

69

70

70 Plavi salon, jedan od prolaznih salona koji se protežu od Svečane dvorane na zapadu do

Plavi salon, jedan od prolaznih salona koji se protežu od Svečane dvorane na zapadu do ureda Bušić – Pancirov na istoku. (MUP RH) / The Blue Salon, one of the pass-through salons that stretch from the Ceremonial Hall on the west to the Bušić - Pancirov office on the east.

Luster nije izdržao udar. (Luka Mjeda) / The chandelier did not survive the attack. 71

Luster nije izdržao udar. (Luka Mjeda) / The chandelier did not survive the attack.

71

72

72 U Zelenom salonu vrata su bila izbijena. (MUP RH) / The Green Salon door was

U Zelenom salonu vrata su bila izbijena. (MUP RH) / The Green Salon door was knocked down.

Luster iz Zlatnog salona. (Luka Mjeda) / The chandelier from the Golden Salon. 73

Luster iz Zlatnog salona. (Luka Mjeda) / The chandelier from the Golden Salon.

73

74

74 U Zlatnom salonu. (Stanko Szabo) / In the Golden Salon. Manja šteta nastala je i

U Zlatnom salonu. (Stanko Szabo) / In the Golden Salon.

74 U Zlatnom salonu. (Stanko Szabo) / In the Golden Salon. Manja šteta nastala je i

Manja šteta nastala je i u Crnom salonu. (MUP RH) / Minor damage in the Red Salon.

Manja šteta u salonu s klavirom s orijentalnim ukrasima. (MUP RH) / Minor damage in

Manja šteta u salonu s klavirom s orijentalnim ukrasima. (MUP RH) / Minor damage in the salon with the piano with oriental decorations.

75

76

76 Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.

Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.

Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.
Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.
Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.

Uredi prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The offices facing the Tituš Brezovački Street.

77

78

78 Prostor na drugom katu okrenut prema dvorištu, oštećena su bila vrata, a vidi se i

Prostor na drugom katu okrenut prema dvorištu, oštećena su bila vrata, a vidi se i veliko oštećenje krovišta. (MUP RH) / The space on the second floor facing the courtyard, the door was damaged, and major damage to the roof can also be seen.

was damaged, and major damage to the roof can also be seen. Spavaća soba na drugom
was damaged, and major damage to the roof can also be seen. Spavaća soba na drugom

Spavaća soba na drugom katu, Banska soba: oštećenje stropa. (MUP RH) / The bedroom on the second floor, the Ban‘s room: damage to the ceiling.

Uništena vrata na svečanom ulazu u istočnom dijelu Banskih dvora kraj kojeg je bio parkiran

Uništena vrata na svečanom ulazu u istočnom dijelu Banskih dvora kraj kojeg je bio parkiran Predsjednikov automobil. (MUP RH) / The destroyed door at the ceremonial entrance to the eastern part of the Banski dvori, next to which the President’s car was parked.

79

80

80 Svečano stubište u istočnom dijelu zgrade posuto žbukom otpalom sa zidova i okvirima prozora. (MUP

Svečano stubište u istočnom dijelu zgrade posuto žbukom otpalom sa zidova i okvirima prozora. (MUP RH) / The ceremonial staircase in the eastern part of the building sprayed with plaster fallen from the walls and window frames.

Pogled prema prvom katu sa svečanog stubišta. (MUP RH) / The view towards the first

Pogled prema prvom katu sa svečanog stubišta. (MUP RH) / The view towards the first floor from the ceremonial staircase.

view towards the first floor from the ceremonial staircase. Svečano stubište: prostor gdje su uništene i

Svečano stubište: prostor gdje su uništene i umjetničke slike. (Luka Mjeda) / The ceremonial staircase: the space where paintings got destroyed.

81

82

82 Zapadni dio Banskih dvora: nekadašnji Ulaz Trešnja. (Stanko Szabo) / The western part of the

Zapadni dio Banskih dvora: nekadašnji Ulaz Trešnja. (Stanko Szabo) / The western part of the Banski dvori: former Cherry Entrance.

western part of the Banski dvori : former Cherry Entrance. Pogled prema prizemlju Ulaza Trešnja. (Stanko

Pogled prema prizemlju Ulaza Trešnja. (Stanko Szabo) / The view towards the ground floor of the Cherry Entrance.

Luster iz dvorane za tiskovne konferencije u prizemlju. (MUP RH) / The chandelier from the

Luster iz dvorane za tiskovne konferencije u prizemlju. (MUP RH) / The chandelier from the press conferences hall on the ground floor.

from the press conferences hall on the ground floor. Luster na glavnom ulazu. (Luka Mjeda) /

Luster na glavnom ulazu. (Luka Mjeda) / The chandelier in the main entrance.

ulazu. (Luka Mjeda) / The chandelier in the main entrance. Još jedan luster na podu. (MUP

Još jedan luster na podu. (MUP RH) / Another chandelier on the floor.

83

84

84 „Portret bana Ignjata Gyulaya“, zaslužnog za nastanak Banskih dvora. Slika je ukrašavala prostor ispred Kabineta

„Portret bana Ignjata Gyulaya“, zaslužnog za nastanak Banskih dvora. Slika je ukrašavala prostor ispred Kabineta Predsjednika RH. Autor: Johann Peter Kraft, 1830./31. (MUP RH) / “Portrait of Ban Ignjat Gyulay”, responsible for creating the Banski dvori. The painting decorated the area in front of the Cabinet of the President of the Republic of Croatia. Author: Johann Peter Kraft, 1830./31. Detalj: oštećenje na portretu bana Gyulaya. (MUP RH) / Detail: damage to the portrait of Ban Gyulay.

„Portret Jurja Draškovića“, autora Imre Vizkeletyja. Slika je nastala 1894. godine. Tijekom napada oštećena je

„Portret Jurja Draškovića“, autora Imre Vizkeletyja. Slika je nastala 1894. godine. Tijekom napada oštećena je u Svečanoj dvorani. (MUP RH) / “Portrait of Juraj Drašković”by Imre Vizkelety. The painting was created in 1894. During the attack it was damaged in the Ceremonial Hall.

85

86

86 Slike na završetku svečanog stubišta na prvom katu. Desno je slika„Husarski tabor“, nepoznatog autora iz

Slike na završetku svečanog stubišta na prvom katu. Desno je slika„Husarski tabor“, nepoznatog autora iz druge polovice 18. st. (Stanko Szabo) / The paintings at the end of the grand staircase on the first floor. On the right is the painting ”Hussar Camp“ by the unknown author from the second half of the 18th century.

the unknown author from the second half of the 18th century. Druga slika je„Utvrđeni gradovi sa

Druga slika je„Utvrđeni gradovi sa štafažama“, druga polovica 18. st. (MUP RH) / The second painting is “The fortified cities with staffage”, the second half of the 18th century.

Slika„Veprovi“, autora Friedricha Gauermana iz sredine 19. st. (MUP RH) / “Wild boars”by Friedrich Gauerman

Slika„Veprovi“, autora Friedricha Gauermana iz sredine 19. st. (MUP RH) / “Wild boars”by Friedrich Gauerman from the mid-19th century.

87

88

88 „Tigrica“ je slika manje poznatog bečkog slikara Prema, iz druge polovice 19. st. (MUP RH)

„Tigrica“ je slika manje poznatog bečkog slikara Prema, iz druge polovice 19. st. (MUP RH) / “Tigress”is a painting of a little-known Viennese painter Prem, from the second half of the 19th century.

painter Prem, from the second half of the 19th century. Slika Vladimira Kirina„Harmica“, restaurirana 2014.

Slika Vladimira Kirina„Harmica“, restaurirana 2014. godine. (MUP RH) / Painting by Vladimir Kirin “Harmica”, restored in 2014.

„Hrvatski narodni preporod“ Vlahe Bukovca iz 1896., s velikim oštećenjima nakon bombardiranja. (MUP RH) /

„Hrvatski narodni preporod“ Vlahe Bukovca iz 1896., s velikim oštećenjima nakon bombardiranja. (MUP RH) / “Croatian National Revival”by Vlaho Bukovac from 1896, with major damage after the bombing.

Bukovac from 1896, with major damage after the bombing. Detalji:„Hrvatski narodni preporod“. (MUP RH) / Details:
Bukovac from 1896, with major damage after the bombing. Detalji:„Hrvatski narodni preporod“. (MUP RH) / Details:

Detalji:„Hrvatski narodni preporod“. (MUP RH) / Details: ”Croatian National Revival“.

damage after the bombing. Detalji:„Hrvatski narodni preporod“. (MUP RH) / Details: ”Croatian National Revival“. 89

89

90

90 Snažan pritisak nastao od eksplozija bombe izbijao je dovratnike s vratima. (MUP RH) / Strong

Snažan pritisak nastao od eksplozija bombe izbijao je dovratnike s vratima. (MUP RH) / Strong pressure created by the bomb explosion knocked out the doorposts and the doors.

the bomb explosion knocked out the doorposts and the doors. Stubište koje spaja kuhinju s gornjim

Stubište koje spaja kuhinju s gornjim etažama. (MUP RH) / The staircase that connects the kitchen to the upper floors.

The staircase that connects the kitchen to the upper floors. Hodnik na drugom katu prema Ulici

Hodnik na drugom katu prema Ulici Tituša Brezovačkog. (MUP RH) / The hallway on the second floor facing theTituš Brezovački Street.

on the second floor facing theTituš Brezovački Street. Hodnik na drugom katu uz dvorište. (Luka Mjeda)

Hodnik na drugom katu uz dvorište. (Luka Mjeda) / The hallway on the second floor adjacent to the courtyard.

Hodnici u dijelu nekadašnje Rauchove palače, odnosno zgrade Banskih dvora na Trgu sv. Marka 2.
Hodnici u dijelu nekadašnje Rauchove palače, odnosno zgrade Banskih dvora na Trgu sv. Marka 2.

Hodnici u dijelu nekadašnje Rauchove palače, odnosno zgrade Banskih dvora na Trgu sv. Marka 2. (MUP RH) / The hallways of the former Rauch Palace, that is, the Banski dvori building on 2 St. Mark’s Square.

91

92

92 Hodnik na prvom katu uz dvorište. (MUP RH) / The hallway on the first floor

Hodnik na prvom katu uz dvorište. (MUP RH) / The hallway on the first floor adjacent to the courtyard.

Velika je sreća da se nitko nije zatekao na hodniku u vrijeme napada. (MUP RH)

Velika je sreća da se nitko nije zatekao na hodniku u vrijeme napada. (MUP RH) / It was sheer luck that no one was in the hallway at the time of the attack.

93

94

94 Pogled iz hodnika nasuprot mjestu eksplozije bombe. (Luka Mjeda) / The view from the hallway

Pogled iz hodnika nasuprot mjestu eksplozije bombe. (Luka Mjeda) / The view from the hallway opposite the explosion site.

/ The view from the hallway opposite the explosion site. „Krš i lom“ u hodniku. (MUP

„Krš i lom“ u hodniku. (MUP RH) / “Havoc”in the hallway.

Izbijeni prozor i dijelovi zida u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / The kicked window and

Izbijeni prozor i dijelovi zida u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / The kicked window and wall fragments in the utility rooms.

/ The kicked window and wall fragments in the utility rooms. Oštećenja stropa, zidova i prozora.

Oštećenja stropa, zidova i prozora. (MUP RH) / Damage to the ceiling, walls and windows.

(MUP RH) / Damage to the ceiling, walls and windows. Od siline udara izbijeni su dijelovi

Od siline udara izbijeni su dijelovi zida. (MUP RH) / Due to the impact knocked out parts of the wall.

(MUP RH) / Due to the impact knocked out parts of the wall. Ogoljeni zidovi u

Ogoljeni zidovi u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / Bare walls in the utility rooms.

95

96

96 Kuhinja koja se nalazila u prizemlju gleda na dvorište u kojem je eksplodirala bomba. (Stanko

Kuhinja koja se nalazila u prizemlju gleda na dvorište u kojem je eksplodirala bomba. (Stanko Szabo) / The kitchen located on the ground floor overlooking the courtyard where the bomb exploded.

floor overlooking the courtyard where the bomb exploded. Tlak bombe otvorio je kuhinjske elemente i prozore

Tlak bombe otvorio je kuhinjske elemente i prozore te uništio strop u pomoćnim prostorijama. (MUP RH) / The bomb pressure opened the kitchen cabinets and windows and destroyed the ceiling in the utility rooms.

and windows and destroyed the ceiling in the utility rooms. Kroz vrata kuhinje vidi se dvorište.

Kroz vrata kuhinje vidi se dvorište. (MUP RH) / The courtyard seen through the kitchen door.

Predsjednik Franjo Tuđman održao je konferenciju za tisak u podne tog 7. 10. upravo za

Predsjednik Franjo Tuđman održao je konferenciju za tisak u podne tog 7. 10. upravo za ovom govornicom. (Stanko Szabo) / President of the Republic of Croatia Franjo Tuđman held a press conference at noon that 7 of October 1991 precisely at this speaker‘s stand.

that 7 of October 1991 precisely at this speaker‘s stand. Dvorana za tiskovne konferencije nalazi se
that 7 of October 1991 precisely at this speaker‘s stand. Dvorana za tiskovne konferencije nalazi se

Dvorana za tiskovne konferencije nalazi se u prizemlju Banskih dvora. Vide se vrata prema dvorištu. (MUP RH) / Press conference hall is located on the ground floor of the Banski dvori. The door to the courtyard is visible.

97

Ulica Tituša Brezovačkog… Tituš Brezovački Street…

Ulica Tituša Brezovačkog… Tituš Brezovački Street… 98 Pogled iz zraka na objekte na Gornjem gradu u

98

Ulica Tituša Brezovačkog… Tituš Brezovački Street… 98 Pogled iz zraka na objekte na Gornjem gradu u

Pogled iz zraka na objekte na Gornjem gradu u Ulici Tituša Brezovačkog. Neprijateljska bomba Mk-82 namijenjena Banskim dvorima promašila je cilj te je eksplodirala iznad kuće na br. 6 (graniči s dvorištem na br. 4). Materijalna je šteta bila velika. (MUP RH) / Aerial view of buildings in the Upper Town in the Tituš Brezovački Street. The enemy bomb Mk-82 intended for the Banski dvori missed the target and exploded above the house at no. 6 (bordering the courtyard at no. 4). Material damage was significant.

U Ulici Tituša Brezovačkog 2 - 4…

In the 2-4 Tituš Brezovački Street…

U Ulici Tituša Brezovačkog 2 i 4 uništeni su privatni stambeni objekti i vozila. Procijenjena je 2., 3. i 4. kategorija štete, odnosno laka oštećenja bez oštećenja nosive konstrukcije te lakša i teška oštećenja nosive konstrukcije.

In 2-4 Tituš Brezovački Street the private residential buildings and vehicles were destroyed. The damage was estimated as of the 2nd, 3rd and 4th categories, that is, minor damage without damaging the load-bearing structure and minor and severe damage to the load-bearing structure.

and minor and severe damage to the load-bearing structure. Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP
and minor and severe damage to the load-bearing structure. Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

99

100

100 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 101
Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 101

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

101

102

102 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 2-4 Tituš Brezovački

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 103
Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 103

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

103

104

104 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 105

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

105

106

106 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
106 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
106 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

106 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.
Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street. 107

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

107

108

108 Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 2 - 4. (MUP RH) / 2-4 Tituš Brezovački Street.

U Ulici Tituša Brezovačkog 6 - 8…

In the 6-8 Tituš Brezovački Street…

… pogođeni su stambeni i poslovni objekti te vozila, a s obzirom na to da je bomba eksplodirala iznad dvorišnog zida na br. 6, šteta je bila velika, 4. kategorije.

the residential and commercial buildings and vehicles were hit, and given the fact that the bomb exploded above the courtyard wall at no. 6, the damage was significant, the 4th category damage.

no. 6, the damage was significant, the 4th category damage. Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8.
no. 6, the damage was significant, the 4th category damage. Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8.

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.

109

110

110 Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 6-8 Tituš Brezovački

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (Velimir Ester, Hrvatski povijesni muzej) / 6-8 Tituš Brezovački Street.

Hrvatski povijesni muzej) / 6-8 Tituš Brezovački Street. Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH)

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street.

Ulica Tituša Brezovačkog 6 - 8. (MUP RH) / 6-8 Tituš Brezovački Street. 111