You are on page 1of 7

FOKUS/Forskning med dold agenda

Samarbete
på egen risk
Det finns länder som har dolda agendor i internationella
forskningssamarbeten. En ny rapport visar hur Kinas militär
sänder forskare till utländska universitet för att samla in
kunskap som ska stärka hemlandets stridsförmåga. Det
framgår att Sverige är överrepresenterat i mottagandet av
forskare knutna till Kinas militär.
Men Kina är inte unikt. Flera diktaturer har tidigare
utnyttjat svensk samarbetsvilja och aningslöshet.
TEXT JOJJE OLSSON OCH MARIELOUISE SAMUELSSON q ILLUSTRATION ROBERT HILMERSSON

ARTIKLARNA:
SIDAN 24 De forskar för Kinas militär
SIDAN 27 Medveten strategi att skicka
forskare med militärkoppling
SIDAN 28 ”Finns en lång tradition av
att klanta till det”

nr 1 • 2019   universitetsläraren
nr 1 23
FOKUS/Forskning med dold agenda

De forskar för Kinas militär


Kinas militär skickar forskare med dold agenda till utländska universitet. För­
värvade kunskaper används sedan för att förbättra militärens stridsförmåga. En ny
rapport visar att Sverige är överrepresenterat vad gäller att ta emot dessa forskare.

B
lott 22 år gammal kom en talangfull stu- utveckling av vapen och [militär] utrustning att utebli”,
dent vid namn Zhang Chaofan från Kina till var ledorden som Zhang Chaofans professor vid NUDT
Uppsala universitet 2008 för att påbörja sin gav honom inför avfärden till Uppsala. Nu har Zhang
doktorsavhandling. En professor i Uppsala Chaofan nått sin målsättning genom att använda sina
blev så imponerad av Zhang Chaofans framgångar inom kunskaper för att utveckla vapen åt PLA.
atomfysik och molekylär fysik att han hjälpte Zhang att Zhang Chaofan är långt ifrån unik. I november släppte
ansöka om stipendier från Svenska institutet. tankesmedjan Australian Strategic Policy Insitute rap-
Vidare rekommenderade Ingolf Lindau, medlem i porten Picking flowers, making honey, enligt vilken PLA
Kungliga Vetenskapsakademien, Zhang Chaofan för det senaste dryga årtiondet har skickat 2 500 forskare och
vidare studier vid Stanford University. Detta möjliggjor- ingenjörer till utländska universitet. Rapportförfattaren
des 2014, då Zhang Chaofan började bedriva forskning på Alex Joske noterar att de inte sällan skickas med civil
postdoknivå vid Stanford med hjälp av ett stipendium från forskar­status som täckmantel.
Wallenberg Foundation. De forskar sedan inom områden som superdatorer,
Men det finns också en annan sida av underbarnet navigation, signalprocessorer eller annat som kan vara till
Zhang Chaofan, som efter forskningen vid Stanford fördel för PLA:s stridsförmåga. Detta innebär i praktiken
”omedelbart återvände till Kina för att ägna all sin tid att västerländska universitet – som ofta finansieras med
och energi åt militära ändamål”. Efter att sedan ha gjort allmänna medel – i sin ovetskap hjälper till att förbättra
genombrott inom kvantfysiken, sade Zhang Chaofan att militären i världens största diktatur.
nästa steg var att applicera resultaten inom militären med
fokus på högprecisionsvapen. För att koppla samman forskare med PLA undersöker
Detta enligt en intervju med honom i People’s Liberation rapporten två faktorer. Dels ska forskarna vara knutna till
Army Daily, den officiella tidningen för Kinas militär, PLA. ett lärosäte som tillhör Kinas militär. Dels ska de ha slutat
I intervjun får vi också veta att Zhang Chaofan i dag forskar publicera vetenskapliga artiklar efter sin återvändo till
vid National University of Defense and Technology, NUDT, Kina. Om båda dessa kriterier uppfylls är det sannolikt att
i mångmiljonstaden Changsha i centrala Kina, där han forskarna, likt Zhang Chaofan, använder sina nyvunna
också tog examen innan sin tid i Uppsala. Lärosätet är känt kunskaper till forskning för den kinesiska militärens räk-
som Kinas absolut främsta militärakademi. ning.
Genom att kartlägga antalet referentgranskade veten-
En lång biografi om Zhang Chaofan på NUDT:s hemsida skapliga publikationer som vid utländska universitet har
uppger att han varit ”en militärman” ända sedan unga år, publicerats tillsammans med dessa forskare från PLA,
med en dröm om att gå med i militären för att tjäna sitt visar Alex Joske att USA och Storbritannien är deras van-
land. När han 2004 antogs vid NUDT var hans uttalade ligaste destinationer. Australien har flest sampublikatio-
mål att bli militär forskare. ner per capita, men även Sverige är överrepresenterat.
”Utan genombrott inom fysiken, kommer snabb Sverige låg åtta i världen sett till det totala antalet samar-

24 universitetsläraren  nr 1 • 2019


nr 1 • 2019   universitetsläraren 25
FOKUS/Forskning med dold agenda

beten med PLA-anknutna forskare perioden 2006–2017, att ett stort antal forskare av olika nationaliteter samarbe-
och året 2017 låg vi på sjätte plats, framför länder som tar på KTH, och att den teknikvetenskapliga forskningen
Frankrike och Japan. inte delar upp sig i militär eller civil tillämpning.
En klar ökning av detta slags vetenskapliga rapporter Östlund uppger att man inte märkt någon särskild
ses i Sverige med början 2009, då antalet steg från noll till ökning av forskningssamarbetet med Kina på senare år:
nio. Sedan har antalet gradvis växt till en högstanivå på – Min uppfattning är att volymen forskning med kine-
37 under 2017. Kungliga Tekniska högskolan, KTH, ligger siska lärosäten varit tämligen konstant och relativt omfat-
klart i topp i Sverige med 70 sampubliceringar med fors- tande.
kare från Kinas militär. Sedan kommer Lunds universitet, Varje år kommer cirka 50 doktorander och 200 studen-
LU, på 51, följt av Karolinska institutet, KI, med 34. ter på masternivå till KTH från Kina.
Richard Stenelo framhåller sampubliceringar som det
Universitetsläraren har kontaktat dessa tre lärosäten. främsta måttet på om forskningen har ökat. De senaste tio
Richard Stenelo, avdelningschef för externa relationer åren har LU haft 1 380 sådana med Kina. Antalet har också
vid LU, intygar att såväl ledningen som flera forskare kän- mycket riktigt växt, från 55 under 2008 till 225 år 2017.
ner till fenomenet med PLA: Detta innefattar då besökande forskare från kinesiska
– Det finns även en diskussion kring detta på Lunds uni- lärosäten, och inte forskare som tillhör LU även om de har
versitet, men vi känner inte till några konkreta fall, uppger kinesisk bakgrund. Enligt svensk lag får universiteten inte
Richard Stenelo via mejl. registrera nationalitet.
Stenelo understryker att LU följer svensk lag vad gäller
de säkerhetspolitiska aspekterna av forskningen. Ändå Ole Petter Ottersen, rektor vid KI, beskriver det som
vill man från universitetets håll agera proaktivt för att en tydlig trend att samarbetet med kinesiska läro­säten
forskningen ska användas i goda syften, och medger att ökat på senare år. Detta delvis för att Kina avsätter
kunskapen inom akademin gällande samarbete med Kina ökande belopp för internationellt forskningssamarbete,
kan förbättras. vilket innebär att deras möjligheter till samarbete har
– Vid Lunds universitet arbetar vi nu med att ta fram en ökat.
handlingsplan för Asien som ska vara klar i vår och i den Ottersen säger att det inte är ovanligt med militära
föreslår vi att vi ska ta fram en särskild handlingsplan för kopplingar inom internationellt forskningsutbyte, inte
Kina. Flera frågor relaterade till etik, demokrati, [och] bara med Kina utan även med många andra stater. Att
forskningens roll i samhället kommer att diskuteras i dess vidta åtgärder för att förhindra detta är dock inte enkelt:
framtagande. – Vi bedriver forskning som syftar till att förbättra män-
Richard Stenelo tillägger att rapporten Picking flowers, niskors hälsa, vi bedriver vetenskapliga samarbeten med
making honey också kommer att diskuteras under arbetet andra med liknande syften. Vi har ingen möjlighet att över-
med handlingsplanen. pröva eller kontrollera hur våra samarbetspartner använder
Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer vid sig av forskningsresultat, säger Ole Petter Ottersen.
KTH, svarar nej på frågan om lärosätet någonsin hört talas Inget av de tre lärosätena gör någon central samman-
om detta slags forskare utsända av PLA. Han säger vidare ställning av huruvida forskare som varit verksamma där

Säpo arbetar aktivt mot utländsk underrättelseverksamhet


n Näst efter Ryssland är Kina och främst inhämtning av information vapen – vilka Kina tillhör – ofta
Iran de två länder som mest aktivt om teknik och vetenskap. behöver kunskap från högre forsk-
bedriver underrättelseverksamhet Hon framhåller kontraspionage ning utanför det egna landet.
i Sverige. Det säger Sofia Hellqvist, som ett av Säpos viktigaste områ- – Säpo besöker därför företag,
pressekreterare hos Säpo, som även den. Dock kan man ändå inte gå mässor, branschorganisationer och
påpekar att det finns viss skillnad in på detaljer eftersom det riske- lärosäten i syfte att minska risken
mellan olika länders aktiviteter: rar att störa det operativa arbe- att dessa blir inblandade i anskaff-
– När det gäller Kina ser vi också tet. Hon nämner dock att stater ning till program för massförstör­
större intresse för andra frågor, som tillverkar massförstörelse­ else­vapen, säger Sofia Hellqvist.

26 universitetsläraren  nr 1 • 2019


fortsätter publicera vetenskapliga publikationer efter att alltså om drygt 50 sampubliceringar som Alex Joske pekar
de återvänt till Kina. ut, bland de närmare 1 400 som Richard Stenelo uppgav.
– Vi följer inte upp detta strukturerat men tror att det Men vissa fall går att hitta på Kinas internet. I juli 2018
är en förenkling att säga att alla som inte publicerar sig publicerade nätportalen Sohu en intervju med forskaren
efter att ha varit i Sverige arbetar för PLA, säger Ole Petter Cai Zun, som där avbildades i militäruniform. Enligt
Ottersen. texten var Cai Zun doktorand i flygteknik vid NUDT.
Han menar att flera sådana forskare säkert också går till Han var även verksam vid LU under ett års tid med start
näringslivet eller olika former av administration. i oktober 2015.
Vidare bistod Alex Joske med två särskilda exempel på
Enligt Richard Stenelo handlar bristen på uppföljning referentgranskade vetenskapliga publikationer i Sverige
också om resurser: där forskare från PLA medverkat. Båda fallen kommer
– Dels av integritetsskäl, dels eftersom det inte finns från LU och rör utveckling av jetmotorer. En kinesisk
någon möjlighet att följa alla internationella forskare som professor hemmahörande vid institutionen för energi­
passerar Lunds universitet under hela deras livstid, säger vetenskaper i Lund, har i dessa två publikationer bedrivit
han. forskning tillsammans med fyra andra kineser. En av dem
Det är därför svårt för svenska högskolor att spåra fors- heter mycket riktigt Cai Zun.
kare med koppling till PLA. Exempelvis handlar det vid LU TEXT JOJJE OLSSON

Medveten strategi att skicka


forskare med militärkoppling
Att åka utomlands för att inhämta information och teknik är en uttalad strategi
från den kinesiska militärens sida. Och trenden är ökande, visar Alex Joskes
rapport.

A
tt ”plocka blommor utomlands för att göra kommer även från mindre lärosäten eller påhittade insti-
honung i Kina” är ett uttryck som ofta före- tutioner.
kommer i People’s Liberation Army Daily (den Och trenden är ökande. Under 2017 – det senaste året
officiella tidningen för Kinas militär, PLA) som kartläggs i rapporten – publicerade utländska uni-
och bland kinesiska forskare knutna till PLA. Blommorna versitet 734 referentgranskade publikationer med PLA-
refererar till kunskap, och honung till teknik som kan anknutna forskare. Det var det högsta antalet någonsin,
utveckla militärens stridsförmåga. och en ökning från 95 stycken tio år tidigare.
Alex Joskes nya rapport (se föregående artikel) under- Kevin Carrico, som undervisar i sinologi vid Monash
stryker hur fusionen mellan militärt och civilt ses som en University i Australien, säger till Universitetsläraren att
grundpelare i militärens modernisering. Innovationen många akademiker ”av ideologiska skäl” inte vill inse det
i den civila sektorn – såväl inom som utanför Kina – ska verkliga problemet i utbytet med PLA. Moralisk relativism
användas för att utveckla PLA. Även president Xi Jinping förekommer ofta, där man frågar sig vad skillnaden är
har talat om detta som en förutsättning för att bygga en mellan att utbyten gynnar PLA eller USA:s militär.
stark militär. Säkerhetspolitiskt är skillnaden, enligt Kevin Carrico,
väsentlig:
Enligt Alex Joskes rapport har drygt 2 500 forskare med – Personligen anser jag att forskning vid amerikanska
anknytning till PLA i detta syfte skickats utomlands under eller australiensiska universitet inte borde bistå med för-
det senaste årtiondet. Över hälften kommer från Natio- måga till en expansionistisk diktatur som potentiellt kan
nal University of Defense and Technology, men många göra skada mot världens demokratier om konflikt uppstår,

nr 1 • 2019   universitetsläraren 27


FOKUS/Forskning med dold agenda

för att inte nämna PLA:s förfärliga track record mot sin tydliga policyer. Det skulle exempelvis kunna handla om
egen befolkning. att försvåra visumprocessen för PLA-anknutna forskare.
Kevin Carrico hänvisar till att Kina ockuperar stora ytor Rapporten menar att västerländska lärosäten på senare
internationellt vatten i Sydkinesiska havet, och konstant år ofta upplevt problem med sin finansiering. Men många
utfärdar militära hot mot demokratin Taiwan. Han påmin- har sett en ökning av intäkter relaterade till utbyten med
ner även om att ”det senaste slagfältet” för PLA var Pekings Kina, vilket också innebär en nödvändighet att hålla sig
gator, under massakern vid Himmelska fridens torg. väl med landets regim.
Detta kan skapa bekymmer. En forskare vid namn Hu
Kevin Carrico framhåller även det faktum att en del av Xiaoxiang publicerade under sin tid vid norska Agders
forskarna döljer sina identiteter så noga visar på omsorgs- universitet fem stycken vetenskapliga publikationer som
full planering och assistans från myndigheterna i att kulti- kunde vara till fördel för PLA:s utveckling av kryssnings-
vera dessa forskare. Han menar att detta varit framgångs- missiler. Detta enligt norska myndigheter, som i januari
rikt, då den allmänna kunskapen om denna trend inte 2015 utvisade Hu Xiaoxiang, då han ansågs utgöra en fara
är särskilt känd i akademiska kretsar. Men efter Joskes för rikets säkerhet.
välunderbyggda rapport finns det nu ingen ursäkt att fort-
sätta vara ovetande. Detta försvårade dock Norges akademiska utbyte med
Vad gäller åtgärder, så håller Kevin Carrico i stort sett Kina. Norges statliga tv, NRK, rapporterade att forskaren
med om de rekommendationer Alex Joske ger i sin rap- Jan Ketil Arnulf från Handelshögskolan BI, som då befann
port: sig i Shanghai, fick besök av säkerhetspolisen vid sitt kontor
– Regeringar och lärosäten världen över behöver samar- kort efter Hu Xiaoxiangs utvisning. Arnulf sade till NRK att
beta för att säkerställa att forskare och besökande akade- han på omvägar fick höra: ”När de inte vill samarbeta med
miker från Kina inte använder sin forskning för att stärka våra forskare, så kommer vi inte att samarbeta med deras.”
PLA, säger han. NRK intervjuade även Björnar Sverdrup-Thygeson,
Alex Joske betonar att universitetens egna regleringar forskare vid norska Utrikespolitiska institutet, som sa att
på detta område varit närmast obefintliga, då man i regel en klar försämring ägt rum i forskningsutbytet med Kina
inte ens skiljer på samarbete med Kinas militär och lan- som ”en straffaktion” efter utvisningen av Hu Xiaoxiang.
dets civila akademiska sektor. Sannolikt kommer sådana Senare samma år upphävde Oslo tingsrätt utvisningen.
regleringar heller inte att ske så länge regeringar inte inför TEXT JOJJE OLSSON

”Finns en lång tradition


av att klanta till det”
Sverige har en lång tradition av oskicklighet i internationella samarbeten, att inte
se risken att svenska lärosäten blir filialer till främmande makt.
Det säger professor Mats Benner om de återkommande exemplen på svenska
lärosätens samverkan med diktaturer.

R
edan 1984 skrev Centerpartiet i en motion: mot att den nedläggningshotade Tandläkarhögskolan i
”Regimen är en avskyvärd förtryckarregim Malmö skulle räddas genom utbildningssamarbete med
som utövar terror mot den egna befolk- Iran.
ningen. Ett led i denna terror har varit att för-
följa alla oliktänkande. Detta har inte minst drabbat intel- Bertil Fiskesjö (C) ansåg att ”den planerade utbild-
lektuella av olika kategorier. Bland annat har tusentals ningen av iranska tandläkare skulle således innebära att
läkare och tandläkare avrättats eller tvingats i landsflykt.” vi ställer upp för att ersätta de avrättade eller förjagade
Regimen i fråga var Iran och Centerpartiet protesterade regimkritikerna med utbildade anhängare av den sittande

28 universitetsläraren  nr 1 • 2019


terrorregimen. Detta är enligt vår mening inte mora-
liskt försvarbart”.
– Uppdragsutbildning framstod som en smart lös-
TRE ÅSIKTER
ning, men få betänkte vad det kan innebära att svenska …om internationella forskningsutbyten
utbildningsinstitutioner blir filialer till främmande
Sven Stafström, gd för Veten­
makter som dessutom är militariserade, säger Mats
skapsrådet, i vars uppdrag det
Benner, professor i forskningspolitik, vid Lunds univer- ingår att hantera de bilaterala

FOTO F8 STUDIO
sitet. samarbetsavtal som regeringen
slutit med andra länder, bland
I sammanhanget uppdragsutbildning nämner han annat Kina. 
– Vi är väl medvetna om
den så kallade Telub-affären då statliga teknikföretaget
den oroande utvecklingen i Kina, med hot
Telub utbildade libyer inom teleteknik. Verksamheten
om politisk kontroll över publiceringar.
avbröts sedan tidningen Expressen avslöjat att utbild- Vi ska ta upp det nästa gång vi träffar
ningen hade militär användning och att studenterna National Natural Science Foundation of China,
efter avslutad utbildning återvände till Libyens luftför- vår partner som vi har en kontinuerlig dialog
svar. med. Man måste vara vaksam om vi ser för-
– Ja, det finns en lång tradition av att klanta till det då ändring till det sämre, men vår grundhållning i
internationalisering av forskning och högre utbildning internationella samarbeten är tillit till forskarna
länge har präglats av tillfälligheter, opportunism och och de villkor vi ställer.
aningslöshet, menar Mats Benner.   
Andreas Göthenberg, vd för
Knappa resurser i universitetssystemet och beroende
FOTO KARIN NORDIN

Stiftelsen för internationalise­


av extern finansiering bidrar självfallet till sådant som ring av högre utbildning och
att uppdragsutbildning anses nödvändigt, oavsett vilka forskning, Stint.
man samarbetar med. – Internationalisering är i
2016 uppmärksammade tidningen ETC Malmö att grunden något positivt, även i en
Tandläkarhögskolan, numera Tandvårdshögskolan, i polariserad värld kan samarbete
Malmö säljer utbildningar till Saudiarabien och Kuwait. bidra till förståelse, öppenhet och tolerans. Men
”Att samarbeta med en diktatur är inte helt oproble- internationalisering är ett komplicerat verktyg
som bör användas strategiskt, inte reaktivt. Man
matiskt, men är också ett sätt att sprida värderingar.
måste veta varför och vad som är målet med
Och pengarna behövs”, sade Thomas List, ordförande i
internationella samarbeten. Det behövs till-
högskolans vidareutbildningsnämnd i en kommentar. gång till kvalificerad omvärldsanalys som alla
lärosäten kan ha nytta av. Det behövs också mer
Att samverkan med diktaturer ska leda till att resurser för omvärldsbevakning och relations-
svenska värderingar exporteras är ett vanligt argument. byggande på plats i andra länder. 
– Ja, vi är något av de aningslösa egenintressenas  
land, riskanalyser är inte självklart, samarbetsytorna är Agneta Bladh, ansvarig för
oreglerade och det är svårt att veta hur och av vem som Internationaliseringsutred­
ningen.
beslut om samarbeten har fattats, säger Mats Benner.
– Det behövs internationalise-
– Det finns ju heller inte någon sträng moral på den ringsstrategi för både utbildning
politiska nivån och internationella forskningssam- och forskning, både nationellt
arbeten påverkas av en merkantilistisk handels- och och vid varje lärosäte. Läro­
näringspolitik med märkbart inflytande från företags- sätes­ledningar och fakulteter ska inte lägga
intressen. sig i själva forskningen, men att förhandla och
Han sätter nu visst hopp till internationaliserings­ sluta avtal vid samarbeten med andra länder
utredningen, som visserligen knappast kan påverka ska inte överlämnas till enskilda forskare. Vi ska
varken aningslöshet eller resursflöden. inte isolera oss, men internationalisering kräver
– Men en optimistisk tolkning är att utredningens för- mycket högre medvetande än hittills. Jag har
föreslagit en plattform på nationell nivå, ett
slag kommer att förmå lärosätena att bilda sig en mer
stöd till lärosätena, bland annat för samordnad
kvalificerad uppfattning om världen och de risker och
omvärldsanalys.
möjligheter som internationella samarbeten medför.
TEXT MARIELOUISE SAMUELSSON

nr 1 • 2019   universitetsläraren 29