You are on page 1of 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢, ΕΡΕΤΝΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ Άργοσ, 14-02-2019


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢
ΔΙ Ε Υ ΘΥΝ Σ Η Δ Ι Α Β ΙΟ Υ Μ Α ΘΗ Σ ΗΣ
Aρ Πρωτ: ΔΤ

Δ.ΙΕΚ ΑΡΓΟΤ΢
Σαχ.Δ/νςθ : 2oχλμ Άργουσ-Δαλαμανάρασ Προσ: Εκπαιδευτζσ/τριεσ
Πλθροφορίεσ: Γόγολα Αγγελικι Δ.ΙΕΚ Άργουσ
Σθλζφωνο: 2751062910
E-mail: iekargol@sch.gr

ΘΕΜΑ: ΢φλλογοσ διδαςκόντων Δ.ΙΕΚ άργουσ

Αγαπθτοί/τεσ εκπαιδευτζσ/τριεσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του εξαμινου κατάρτιςθσ


2018Β, ςασ καλοφμε ςτθν τακτικι ςυνεδρίαςθ του ΢υλλόγου των Διδαςκόντων του
Δ.ΙΕΚ Άργουσ, τθ Δευτζρα 18-02-2019 και ώρα 14:00, ςτο χώρο του Δ.ΙΕΚ.

κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ αποτελοφν:

1. Επικφρωςθ αποτελεςμάτων επίδοςθσ των καταρτιηόμενων για το χειμερινό


εξάμθνο 2018Β
2. Προγραμματιςμόσ και οργάνωςθ παιδαγωγικοφ, διδακτικοφ ζργου και
εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων του εαρινοφ εξαμινου 2019Α
3. Διάφορα λειτουργικά κζματα του Δ.ΙΕΚ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢ ΣΟΤ Δ.ΙΕΚ

Δελής Φίλιππος