You are on page 1of 34

Guro Lucille S.

Reyes Baitang/Antas I - Diligence

ESP, Mother Tongue,Filipino,


Markahan Ikatlo Asignatura
AP, Math,MAPEH, English

November 19, 2018 Edukasyon sa


Mother Tongue-Based Filipino Araling Panlipunan Matematika MAPEH English
Monday Pagpapakatao
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang Naipakikita ang pagmamahal Nakapagbibigay ng Ang mag-aaral ay… The learner... The learner The learner…
pag-unawa sa sa pagbasa sa pamamagitan katugma ng salitang naipamamalas ang pag- Demonstrates  Claps, taps, chants, demonstrates
kahalagahan ng ng pakikinig sa kwento. ibinigay ng guro sa wikang unawa sa kahalagahan understanding of and plays musical understanding of
pagiging masunurin, Nakapakikinig na mabuti sa Filipino. ng pagkilala ng mga fractions ½ and 1/4. instruments in response sounds and their
pagpapanatili ng binasang kwento. batayang impormasyon to sound with correct meanings for
kaayusan, kapayapaan Nakikilahok sa talakayan ng pisikal na kapaligiran rhythm: appropriate use of
at kalinisan sa loob ng pagkatapos ng kwentong ng sariling paaralan at ng  In groupings of 2s words
tahanan at paaralan napakinggan. mga taong bumubuo dito  In groupings of 3s
Nababalikan ang mga detalye na nakakatulong sa  In groupings of 4s
sa kwentong nabasa o paghubog ng kakayahan
narinig. ng bawat batang mag-
natutukoy ang aaral
ugali/katangiang ipinahiwatig
ng tauhan batay sa kanyang
sinabi o ikinilos.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang MT1OL-IIIa-i-6.2 Participate Nagagamit nang wasto ang Ang mag-aaral ay… The learner... The learner... The learner…
may kusa ang mga actively in class discussions mga salitang “loob at labas” buong pagmamalaking is able to recognize, Responds to music manipulates skillfully
kilos at gawain na on familiar topics. sa isang pangungusap. nakapagpapahayag ng represent, and compare grouped in 4s by the sounds in words to
nagpapanatili ng MT1OL-IIIa-i-1.3 Talk about pagkilala at fractions ½ and 1/4 in playing and moving. express meaning
kalinisan, kaayusan at family, friends, and school pagpapahalaga sa various forms and
katahimikan sa loob ng using descriptive words. sariling paaralan contexts. displays sensitivity to
tahanan at paaralan sounds in spoken
language
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PPP- IIIf-h – 4 MT1PWR-IIIa-i-7.1 Read Naibibigay ang isang AP1PAA-IIIc-5 M1NS-IIIb-72.1 The learner... EN1V-IIIa-e-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakatutulong sa sight words salitang katugma ng Naipaliliwanag ang  Creates and performs Use words that
pagpapanatili ng MT1PWR-IIIa-i-6.2 Spell salitang ibinigay ng guro. kahalagahan ng paaralan visualizes and identifies simple ostinato patterns are related to self,
kalinisan at kaayusan and write grade one level sa sariling buhay. ½ and ¼ of a whole in groupings of 4s with family, school,
sa loob ng words consisting of letters object. body movements or community, and
tahanan at paaralan already learned. instruments available in concepts such as the
para sa mabuting MT1C-IIIa-e-1.3 Express the classroom. names for colors,
kalusugan ideas through phrases, shapes, and numbers
sentences or longer texts EN1LC-IIIa-j-1.1
using both invented and Listen to short
conventional spelling. stories/poems and give
the correct sequence of
three events
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng A. K-12 Curriculum Guide pp.51 Araling Panlipunan Curriculum Guide pah. 25-47
Gabay sa Kurikulum ng
Guro Kagamitan ng Mag-aaral 19
K-12 pah. 21
(Yunit 3) Pahina 12
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng bata, tsart : tsart ng kwento, larawan Kwento: “Si Emang Larawan ng Sariling tunay na bagay
ng kwento Engkantada at ang Tatlong Paaralan
Haragan”; mga larawan ng Manila Paper, Pentel Pen
tauhan at iba’t ibang gamit
na makikita sa kuwento.
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Gamit ang Tama o Ano ang tawag natin sa Ano ng pangalan ng Pangkatang Laro: Awitin ang Twinkle, Teacher introduces the
at/o pagsisimula ng bagong Mali Paghahawan ng balakid dalawang salita na may ating paaralan? Gamit ang mga cut-out Twinkle Little Star. song, “Ten Little
aralin. Ipasagot sa mga bata pamamaypay (sa parehong tunog sa hulihan ng iba’t ibang hugis. Fingers,” in class.
ang pagsasanay sa pamamagitan ng paggamit ng ng salita? Bigyan ng limitadong
ibaba. tunay na Hal. Manok-palayok oras ang bawat pangkat “Ten Little Fingers”
___Itaboy ang ligaw pamaypay na gawa sa sariling upang hanapin ang hugis One little, two little,
na hayop. lugar) na nakalaan sa kanilang three little fingers
___Itapon ang kalat pulgada (sa pamamagitan ng pangkat. Four little, five little, six
sa bakuran ng pagpapakita ng tamang sukat Hal. Pangkat 1 – bilog little fingers
kapitbahay. gamit ang panukat ) Pangkat 2 – tatsulok Seven little, eight little,
___Pagbukud- dekorasyon (sa pamamagitan Ang pangkat na may nine little fingers
bukurin ang mga ng larawan/tunay na bagay) pinakamaraming Ten little fingers in our
basura nakuhang hugis ang hands
___Magtapon sa siyang panalo. (Repeat twice)
tamang tapunan
___Pangalagaan
ang kapaligiran.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Naranasan mo na ba Magkaroon ng eksibit ng lokal Malinis ba ang inyong Saan matatagpuan ang Magpakita ng larawan Teacher divides the
na mapagalitan ng na likhang sining tulad ng bahay? ating paaralan? ng dalawang batang class in small groups
inyong guro? Bakit? placemat, fruit tray, fan, wall Anu-ano ang inyong naghahati sa tinapay. with 3-5 members.
décor, pamaypay at iba pa. ginagawa para Each group forms a
(Gawin ito isang araw mapanatiling malinis ang circle. Members of the
bago talakayin ang inyong bahay? group pass around
aralin.Ilagay ito sa isang sulok a special
sa loob ng silid- microphone and
aralan.Magpatulong sa mga introduce themselves
mag-aaral sa pagsasaayos ng to their group
eksibit.Ipaliwanag sa mga mates. Teacher
mag-aaral ang dahilan kung Ano ang nakikita ninyo moves around the
bakit ito sa larawan? room as the pupils do
ginagawa na hindi tinutukoy Sino sa inyo ang katulad the
ang aralin.Kung maiaangkop ng bata na hinahatian activity.
ito sa ibang asignatura tulad ang kaklase na walang
ng Araling Panlipunan ay baon?
gawin upang higit na maging Gaaano kalaki ang
makabuluhan ibinigay niyang kaparte
ito.)Kinabukasan sa oras ng sa babae?
asignaturang ito ipatuon ang Ano ang nararamdaman
atensiyon ng mga mag-aaral ninyo kapag nagbibigay
sa eksibit. kayo sa iba?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Itanong: Nakikita ba ninyo Sabihin ngayong araw ay Sino sa inyo ang may Gamit ang plaskard,
sa bagong aralin. ang mga ito sa ating makikinig tayo sa isang mga magulang na dito rin ipatukoy ang mga iba’t
pamayanan? kwento tungkol sa pag- nagtapos ng ibang hugis sa mga bata.
Alin sa mga ito ang nakita aalaga sa ating kapaligiran. elementarya?
na ninyo sa inyong Pagkatapos magbibigay
pamayanan? ako ng mga salitang hango
Kilala nyo ba ninyo ang o galing sa kwento at
gumawa ng isa sa mga bagay magbibigay naman kayo ng
rito? mga salitang katugma ng
Sino-sino sila? Mag-anak mga salitang sasabihin ko.
ba sila? May kaibigan ka ba
sa mag-anakna ito? Sino?Ano
ang masaabi mo tungkol sa
kanya? Alin sa mga nasa
eksibit ang ginagawa nila?
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Iparinig/Ipabasa ang Kung pamaypay ang nais 1. Ipaalala ang mga Pagtalakay ng Teksto: Gamit ang cut-out ng Narito ang mga kumpas READ ALOUD STORY:
at paglalahad ng bagong talaarawan: ninyong gawin,anong tanong Pamantayan sa Magalang Nasisiyahan ba kayong parisukat, paano ko ng awiting ―Twinkle, SAMPUNG
kasanayan #1 Mahal kong ang na Pakikinig sa mga bata. mag-aral sa ating hahatiin ang hugis na ito Twinkle Little Star‖. MAGKAKAIBIGAN
Talaarawan makapagtuturo sa inyo nang 2. Pagbasa ng paaralan? Bakit? para makakuha ako ng Gumuhit ng sa ilalim (TEN FRIENDS)
Alam mo, malungkot tamang paraan ng kwento ng guro. Pangkatang Gawain: dalawang pantay o ng MALAKAS na
ako sa araw na ito. paggawa nito. Buuin ang “Si Emang * Hatiin sa 4 na pangkat magkasinglaki na kumpas sa iyong 1 Teacher
Nahuli ako ni Bb. tanong. Engkantada at ang Tatlong ang mga mag-aaral. bahagi? sagutang papel. reads the story by
Reyes, ang aking guro Tanong; Haragan” Bigyan ng pentel pen at Itiklop ang papel sa Tingnan ang chunks in class. He or
na nagtapon ng kinusot Papaano gumawa ng Ni Rene O. Villanueva Manila Paper ang bawat dalawang pantay na halimbawa. she reads pages 1-13
kong papel sa katabi pamaypay o abaniko? Adarna House pangkat. bahagi. of the book. Pupils then
ko. Babawasan daw Ang Paggawa ng Ibigay ang panuto sa Ilang pantay na bahagi listen and answer a few
niya ang aking marka Pamaypay lider ng grupo. mayroon? questions about the
sa Kagandahang-Asal ni Nida C. Santos Panuto: Isulat sa Manila Ituro ang dalawang IIIIIIII story.
at Wastong Pag-uugali. Kilala ang lugar nina Allan at Paper ang sagot sa pantay na bahagi habang 2 Teacher
Nangako ako sa Aloha sa paggawa ng tanong na ibibigay ng ipinakikita sa mga bata. explains the meaning
kanya na hindi na ito
mauulit. Lagi kong
magagandang gamit na yari
sa kawayan tulad ng
guro.
Tanong: Anu-ano ang
IIIIIIII of difficult words in the
story using gestures,
isasaisip na ang pamaypay, dekorasyon sa ginagawa mo sa facial expressions,
basura ay dapat itapon bahay, lagayan ng prutas at paaralan araw-araw? pictures, etc.
sa basurahan. iba pa. Kahit nasa unang Magbigay ng 3 sagot. IIIIIIII 3 Teacher
Ang baitang pa lamang sila ay writes the new words
iyong kaibigan, marunong na rin silang on the board.
gumawa ng pamaypay at 4 The word
Tina pandekorasyon gamit ang overtook (p. 4) means
mga kawayan. IIIIIIII to get ahead of
Ating alamin kung paano someone in front of
gumawa ng pamaypay sina you. It is the same as
Allan at Aloha. the word “inunahan ” in
Paggawa ng Pamaypay IIIIIIII Filipino.
Mga gagamitin: 5 The word
1. mainipis na piraso ng noticed (p. 7) means
kawayan na may 7 pulgada
ang haba
IIIIIIII see. It is the same as
the word “napansin” in
2. karton Filipino. The
3. plato (katamtaman ang laki) expression “Serves
4. manipis na pisi, 10 pulgada you right” is similar to
ang haba the expressions “Buti
5. krayola nga” or “Buti nga
6. gunting sa’yo” in Filipino.

E. Pagtalakay ng bagong konsepto Sino ang Pamamaraan: 1. Pagtalakay Tatalakayin ng guro ang Ipaliwanag na bawat Pagkatapos mong The word grabbed
at paglalahad ng bagong sumulat ng 1. Bakatin ang plato sa Sinu-sino ang mga tauhan kahalagahan ng bahagi ay isa sa lagyan ng bituin ang means to take or pull
kasanayan #2 talaarawan? karton. sa kwento? pagkakaroon ng dalawang pantay na malakas na kumpas ng something from
Bakit 2. Gupitin ito gamit ang Saan naganap ang paaralan at ang bahagi o tinatawag na awit, gumuhit ng bar someone with force. In
malungkot si Tina? gunting. kwento? naitutulong nito sa kalahati ng isang buong lines sa unahan ng Filipino, we say it as
Ano ang balak gawin Ano ang nangyari sa pansariling buhay ng parisukat. Isinusulat ito bawat malakas na “inagaw.”
ng guro sa kanyang 3. Guhitan ng nais na disenyo halamanan ni Emang mga mag-aaral. ng ½. kumpas upang The word join (p. 10)
marka? ang bilog na karton gamit ang Engkantada? Ang tawag dito ay makagawa ng bars. is similar to the word
Ano ang pangako ni krayola. Paano naparusahan ang fraction o hatimbilang. “sumali” in Filipino.
Tina sa kanyang guro? 4. Ilagay ang 7 pulgadang tatlong haragan? Gumamit ng tunay na Hide-and-seek (p. 10)
Saan niya haba ng manipis na kawayan bagay o cut-out. is a game kids play. It
itatapon ang kanyang sa gitnang bahagi ng karton Hal. bilog na pizza is called “taguan” in
basura? para maging tangkay. Tumawag ng bata Filipino. Do you play
5. Talian ng pisi ang dulong at ipakita kung paano ito taguan?
bahagi na nag-iipit sa karton. hahatiin sa dalawa nang The word alone (p. 12)
pantay o magkasinglaki. means nobody is with
Paano hinati ang pizza. you. In Filipino, it
Ilang bahagi ang means “mag-isa.”
lumabas?
Ano ang tawag sa isang
bahagi? (1/2)
F. Paglinang sa Kabihasaan Hayaang gumawa ng Magpakita ng mga larawan Presentasyon ng awtput Kulayan ang kalahati ng Bilangin kung ilang Teacher asks pupils a
(Tungo sa Formative Assessment) pamaypay ang mga bata. (cut-out) ng mga tauhan sa Ipaulat sa lider ang mga sumusunod na kumpas ang nasa few questions about
kwento, mga bagay o lugar kinalabasan ng kanilang hugis. Isulat ang ½ sa bawat bar. Isulat sa the story.
na nabanggit sa kwento. awtput. kabilang bahagi. iyong papel ang sukat Teacher says: Who
Pagbigayin ang mga bata sa linya na nasa are Karlo’s friends?
ng salitang katugma ng Bibigyan ng guro ng unahan ng awit. Can you tell me their
mga ngalan na ibibigay ng kaukulang pagpuna ang names? Do they like
guro. ginawang awtput mga playing with Karlo?
Hal. Pol – putol ,sipol mag-aaral. What did Karlo do to
Pat – kalat, sibat them?
Paz - waldas , labas
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Sagutin nang Gabayan ang mga bata sa Laro: Pumitas ng Bunga Bigyan ang mga bata ng
araw-araw na buhay pasalita. paggawa ng pamaypay. Paramihan sa papel na gugupitin.
Oo o Hindi bungang mapipitas. Bakit kailangang Hayaan silang gumupit Teacher asks pupils to
1.Makabubuti ba ang Bawat bunga ay may pahalagahan ang ating ng iba’t ibang hugis at copy the new words
pagtatapon ng basura nakasulat na salita na paaralan? ipatiklop sa dalawang written on the board.
kahit saan? galing sa kwento . pantay na bahagi. He or she reminds
2.Sa basurahan ba Hahanapin ng mga bata pupils to review the
dapat itapon ang ang pares ng salitang words at home.
pinagtasahan ng lapis? magkatugma.
3.Tamad tumayo ang Hal. Bakuran - halaman
kapatid mo kaya maari
bang sa ilalim ng mesa
itatapon ang kalat
niya?
4.Ang basura ay
maaring pagmulan ng
sakit?
5 Basurero lang ba
ang dapat magligpit ng
basura?
H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapanatili Anu-ano ang mga kailangan Ang salitang may parehong Ipasabi kung paano Ano ang tawag sa isang Tandaan:
na malinis at maayos sa paggawa ng pamaypay? tunog sa hulihan ng salita ipapakita ang bahagi ng isang buo na Dalawang bar lines ang
ang ating paligid? Paano ito ginagawa? ay tinatawag na salitang pagpapahalaga sa hinati sa dalawang inilalagay sa katapusan
Saan dapat itapon magkatugma. paaralan. pantay na bahagi? ng awit. Ito ay tinatawag
ang ating basura? Tandaan: na Double Bar
Tandaan: Kung ang isang buo ay Ipinakikita nito na tapos
Itapon ang basura hinati sa dalawang na ang awit.
sa basurahan. pantay na bahagi, ang
isang bahagi ay
tinatawag na kalahati
Isinusulat ito sa
simbolong ½.

I. Pagtataya ng Aralin Naglalakad si Alvin Ipakita sa harap ang mga Isulat ang tsek (/) kung Lagyan ng √ ang Gumuhit ng double bar Teacher posts three
habang kumakain ng pamaypay na nagawa ang pangungusap ay hugis na nagpapakita ng sa huling kumpas ng pictures on the board
saging. Bigla niyang ng mga bata. nagpapakita ng kalahati. awit na ―Twinkle, showing events of the
hinagis sa daan ang kahalagahan ng Twinkle Little Star.‖ story. Pupils arrange
balat ng saging. paaralan at ekis (x) the pictures according
1. Ano sa kung hindi. 1. to the events in the
palagay mo ang 1. Natuto akong bumasa story.
mangyayari sa batang sa paaralan. *Picture of Karlo
makakatapak sa balat 2. Nagkaroon ako ng 2. waking Anton up
ng saging? maraming kaalaman. *Picture of Karlo
2. Tama ba ang 3. Nagkaroon ako ng knocking over Leo’s
ginawa ng bata sa maraming kaibigan. 3. tower
balat ng saging? 4. Natuto akong makipag- *Picture of Karlo
3. Saan dapat away sa aking kaklase. grabbing Lara’s suman
4.
itapon ang balat ng 5. Nabigyan ako ng
saging? pagkakataong
makapagtapos at
5.
magkaroon ng
mabuting kinabukasan.
J. Karagdagang Gawain para sa Sagutan ang tseklis sa Iguhit ang bakuran ni Iguhit ang mga
takdang-aralin at remediation ibaba. Emang Engkantada sumusunod na hugis. Teacher asks pupils to
Gawain a. Hatiin sa 2 pantay na tell their families about
Palagi Minsan bahagi. Kulayan ang the story they heard.
Hindi kalahati. Pupils then ask their
1. Ginagamit ko ang 1. bilog families to tell them a
basurahan sa kalat 2. tatsulok story in return. Teacher
at basura 3. parihaba reminds pupils to
2. Inilalagay ko 4. parisukat remember the
pansamantala sa 5. biluhaba characters of the story
bulsa ang maliliit na and the events of the
basura gaya ng balat story heard.
ng kendi.
3. tinuturuan ko ang
batang kapatid ko sa
paggamit ng
basurahan.
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Guro Lucille S. Reyes Baitang/Antas I - Diligence

ESP, Mother Tongue,Filipino,


Markahan Ikatlo Asignatura
AP, Math,MAPEH, English

November 20, 2018 Edukasyon sa


Mother Tongue-Based Filipino Araling Panlipunan Matematika MAPEH English
Tuesday Pagpapakatao
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang Naipakikita ang pagmamahal Nasasabi ang kaibhan ng Ang mag-aaral ay… The learner... The learner…
Pangnilalaman pag-unawa sa sa pagbasa sa pamamagitan loob at labas. naipamamalas ang pag- Demonstrates The learner demonstrates
kahalagahan ng ng pakikinig sa kwento. unawa sa kahalagahan understanding of  Claps, taps, chants, understanding of
pagiging masunurin, Nakapakikinig na mabuti sa ng pagkilala ng mga fractions ½ and 1/4. and plays musical sounds and their
pagpapanatili ng binasang kwento. batayang impormasyon instruments in response meanings for
kaayusan, kapayapaan Nakikilahok sa talakayan ng pisikal na kapaligiran to sound with correct appropriate use of
at kalinisan sa loob ng pagkatapos ng kwentong ng sariling paaralan at ng rhythm: words
tahanan at paaralan napakinggan. mga taong bumubuo dito  In groupings of 2s
Nababalikan ang mga detalye na nakakatulong sa  In groupings of 3s
sa kwentong nabasa o paghubog ng kakayahan  In groupings of 4s
narinig. ng bawat batang mag-
natutukoy ang aaral
ugali/katangiang ipinahiwatig
ng tauhan batay sa kanyang
sinabi o ikinilos.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang MT1OL-IIIa-i-6.2 Participate Natutukoy kung ang isang Ang mag-aaral ay… The learner... The learner... The learner…
may kusa ang mga actively in class discussions bagay ay nasa loob o buong pagmamalaking is able to recognize, manipulates skillfully
kilos at gawain na on familiar topics. labas. nakapagpapahayag ng represent, and compare Responds to music the sounds in words to
nagpapanatili ng MT1OL-IIIa-i-1.3 Talk about pagkilala at fractions ½ and 1/4 in grouped in 4s by express meaning
kalinisan, kaayusan at family, friends, and school pagpapahalaga sa various forms and playing and moving.
katahimikan sa loob ng using descriptive words. sariling paaralan contexts. displays sensitivity to
tahanan at paaralan sounds in spoken
language
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PPP- IIIf-h – 4 MT1PWR-IIIa-i-7.1 Read Natutukoy ang mga salitang AP1PAA-IIIc-5 M1NS-IIIb-72.1 The learner... EN1V-IIIa-e-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakatutulong sa sight words magkatugma. Naipaliliwanag ang  Creates and performs Use words that
pagpapanatili ng MT1PWR-IIIa-i-6.2 Spell kahalagahan ng paaralan visualizes and identifies simple ostinato patterns are related to self,
kalinisan at kaayusan and write grade one level sa sariling buhay at sa ½ and ¼ of a whole in groupings of 4s with family, school,
sa loob ng words consisting of letters pamayanan o object. body movements or community, and
tahanan at paaralan already learned. kumunidad. instruments available in concepts such as the
para sa mabuting MT1C-IIIa-e-1.3 Express the classroom. names for colors,
kalusugan ideas through phrases, shapes, and numbers
sentences or longer texts EN1LC-IIIa-j-1.1
using both invented and Listen to short
conventional spelling. stories/poems and give
the correct sequence of
threenevents
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Gabay sa Kurikulum ng K-12 Curriculum Guide pp.51 Curriculum Guide pah.
Pahina 12
Guro K-12 pah. 21 19
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ngLearning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng bata, tsart : tsart ng kwento, larawan Larawan ng paaralan,
ng tula Mapa ng lugar kung saan
matatagpuan ang
paaralan,Manila Paper
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Saan mo dapat Magbalik-aral sa Paggawa ng Ano ang tawag natin sa Ipasulat sa papel ang Hanapin sa hanay B ang Teacher introduces the
at/o pagsisimula ng bagong itapon ang iyong kalat Pamaypay. Magkasamang dalawang salita na may pangalan ng paaralan. kalahati ng hugis sa song, “Ten Little
aralin. o basura? basahing muli parehong tunog sa hulihan hanay A. Gumamit ng Fingers,” in class.
1. ang pamaraan na nasa tsart ng salita? guhit upang itambal. “Ten Little Fingers”
One little, two little,
three little fingers
Four little, five little, six
little fingers
Seven little, eight little,
nine little fingers
Ten little fingers in our
hands
(Repeat twice)
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagganyak: Pagbasa ng guro sa Tukoy-alam: Saan matatagpuan ang Itambal ang bagay sa
Magpakita ng isang pamaraan ng paggawa ng Itaas ang iyong kanang ating paaralan? tamang hugis.
gawain sa Sining. pamaypay kamay? Kaliwa? Teacher asks pupils to
(Paper Mosaic) na nakasulat sa tsart nang Ituro mo ang itaas/Ibaba. share the story they
Itanong: Mga bata tuloy tuloy at may tamang Alin ang harap/likod? heard from their
ano ang masasabi bigkas ng mga families. Pupils talk
ninyo sa gawaing ito? salita,intonasyon at tono. about the story’s
Anu-ano ang mga characters, setting, and
kagamitan na events with their
kailangan para sa seatmates.
paggawa ng paper
mosaic?

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Nais ba ninyong Pagbasa ng guro kasama ang Ang inyo bang tirahan ay Ipaawit: Tono:( Farmer Teacher calls 3-5 pupils
sa bagong aralin. gumawa tayo ng sining mga mag-aaral na may malayo o malapit sa in the Dell) to share their stories in
na ito? tamang bigkas,ng mga paaralan? A Whole class. Pupils may also
salita,intonasyon at tono A whole, a whole, a share their seatmates’
ngunit may paghinto sa whole stories instead.
tamang daluyan ng paghahati Divided into two Teacher guides pupils
upang magtanong o sumagot One part is called one- and gives them enough
sa tanong. half time to share.
And so the other one.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Iparinig/Ipabasa ang Pangkatang gawain Sabihin ngayong araw ay Pagtalakay ng Teksto: Magpakita ng drawing o Gawin ang 4-time READ ALOUD
at paglalahad ng bagong kwento: Hatiin ang klase sa 5 pangkat tutukuyin natin ang Magpakita ng mapa ng larawan ng isang hardin. Meter STORY: SAMPUNG
kasanayan #1 Abala ang mga bata at bigyan ng gawain kinalalagyan ng isang lugar kung saan makikita (Kalahati lamang ang Panuto: Pumili ng kilos MAGKAKAIBIGAN
sa paggupit ng mga Pangkat I – “Iguhit Natin” bagay – kung ito ay nasa ang paaralan. may tanim) na aangkop sa malakas (TEN FRIENDS)
“art paper” sa kanilang Iguhit ang mga produkto sa loob o sa labas. Susubukin Itanong: Tingnan ninyo ang na kumpas at mahinang
“paper mosaic” sa silid- lugar nina Allan at Aloha na din nating alamin kung ang1. Ayon sa mapa, anu-ano hardin. Ito ay hinati sa 2 kumpas ng awiting Teacher asks pupils to
aralan. Ang iba ay yari sa kawayan. mga pares ng salita ay ang mga makikita ninyo pantay na bahagi. Ang ―Twinkle, Twinkle Little retell the part of the
naggugupit at ang iba Ilarawan ang gamit magkatugma. sa paligid ng paaralan? bawat bahagi ay isa sa 2 Star‖. Muling awitin ito story they heard.
naman ay nagdidikit sa nito. 2. Mabuti ba na malapit pantay na hati o parte. habang ipinakikita ang
“coupon bond”. Produkto mula Ginagamit sa lamang sa ating tirahan Ang buong hardin ay kilos na napili mo para Teacher reads pages
Biglang tumunog sa kawayan ang ating paaralan? walang tanim. kalahati sa malakas at mahina 14-19 of the story.
ang bel. Tapos na rin Bakit? lamang ng hardin ang na kumpas. Maaari Pupils listen and
sila sa kanilang Pangkat II – “Sundin Natin” may tanim. mong gawing batayan answer a few questions
gawain. Pinulot nila Talakayin at ipakita ang Ang bilang na nagsasabi ang iyong sagot sa about it.
ang mga kalat at paraan ng paggawa ng ng tamang hati ng hardin Gawain 1.
inilagay sa plastic na pamaypay. ay Teacher explains the
Paggawa ng
supot. kalahati o ½. meaning of difficult
pamaypay
1.
Tuwang-tuwa ang Ang isang buo ay may words in the story
2.
3.
kanilang guro dahil dalawang kalahating using gestures, facial
4. wala siyang nakitang bahagi. expressions, pictures,
5 . kalat sa kanilang etc
upuan.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Nasaan ang Pangkat III – “Alamin Natin” Magpalaro ng “Open the Ipaliwanag na bawat Halina‘t Maglakbay sa Teacher writes the new
at paglalahad ng bagong mga bata? Isulat kung ano ang maaaring Basket” bahagi ay isa sa 3-Time Meter at words on the board.
kasanayan #2 Ano ang mangyari kung: ( Tingnan ang dalawang pantay na 4-Time Meter!
ginagawa nila? pamamaraan ng laro sa bahagi o tinatawag na Panuto: Ito ay mga The word wonder (p.
Anu-ano ang pah. 44 ng kalahati . halimbawa ng bars na 15) means
kanilang ginamit? Sinasanay ang mga
bata sa paggawa ng Gabay ng Guro sa Isinusulat ito ng ½. nasa 4-time meter at 3- “pagtataka” in Filipino.
Ano ang mga bagay na yari sa
kawayan. Filipino ) Ang tawag dito ay time meter. Kung It happens when we
binigyan nila ng pansin fraction o hatimbilang. matatandaan sa are thinking of question
at ginawa Isulat ang dahilan kung bakit Gumamit ng tunay na nakaraang kuwarter, but are not sure or do
nang natutuwang bumili ang mga bagay o cut-out. ang malakas na not know the answer.
turista ng produkto natin. Dula-Dulaan:
tumunog ang bell? Hal. parihaba na keyk. kumpas ay ang laging
Pumili ng bata na
Ipakita kung paano ito unang kumpas sa bar. The word invite (p. 17)
magsasakilos ng mga
Kaya hahatiin sa 2 pantay na Lagyan nang tamang means to ask someone
maraming Sumusunod na
turista ang bahagi. bilang ang bawat to do something with
bumibili sitwasyon.
ng produkto Tumawag ng bata kumpas. Tingnan ang you. For example,
- Batang masayang
at ipakita kung paano ito halimbawa. inviting someone to
Pangkat IV – “Gamitin Natin” naglalakad patungo sa
hahatiin sa dalawa nang play, inviting someone
Bukod sa mga nabanggit na paaralan.
pantay o magkasinglaki. to a party. In Filipino,
produktong yari sa kawayan, -Batang sumasakay pa
sa service bago
4 IIIIIII we use the word
ano pang mga bagay ang yari Paano hinati ang keyk? “inimbita .”
sa kawayan? Iguhit ang mga makarating sa paaralan.
-Batang hindi nakapag-
Ilang bahagi ang I The word realized (p.
ito. lumabas? 1 2 3 4 19) means to
Pangkat V – “Gawin natin, aral dahil sa sobrang
Ano ang tawag sa isang understand. In Filipino,
Ipagmalaki” layo ang kanilang tirahan
bahagi? (1/2) the word means
sa paaralan. 3 IIIIIIII “naisip .” Also, the
word painful means
Marami pang bagay
ang maaaring gawin
I “masakit” in Filipino.
mula sa kawayan 1 2 3 The word fought
means hurting or
Kung ikaw si Allan at Aloha, arguing with someone.
paano mo ipagmamalaki ang In Filipino, we say it as
mga produktong gawa natin? “inaway.”
Gumawa ng patalastas
tungkol sa produkto na nais
mong ipagmalaki
F. Paglinang sa Kabihasaan Ano ang mga likhang sining at Gamit ang mga salita sa Ayon sa napanood ng Gawain: Pumili ng mga tunog
(Tungo sa Formative Assessment) produkto na ginagawa sa plaskard. Ipahanap sa mga mga mag-aaral na dula- Bilugan ang hugis na gamit ang katawan o What did Karlo feel
lugar nina bata ang pares ng dulaan, itanong ang nagpapakita ng kalahati pagkilos para sa when he found his
Allan at Aloha? magkatugmang salita. sumusunod? o ½. malakas at mahinang friends? Look at him in
Pakinggan ang Pangkat I sa Kung magkatugma ilagay Alin ang mas mabuting kumpas. Ipakita ang the picture. Does he
paglalarawan nila ng iba’t sa loob ng basket, kung sitwasyon, ang una na pagkilos na naaayon sa look happy? What is
ibang produktong yari sa hindi sa labas ng basket. malapit lamang ang 3-time meter at 4-time he doing? That’s right.
kawayan. paaralan o ang huli na meter habang inaawit Karlo is crying because
Sa edad na anim sina Allan at hindi na nakapag-aral ang mga awiting he is sad. He realized
Aloha at mga batang kasing- dahil malayo ang tirahan natutuhan sa ikalawang that nobody wanted to
edad sa paaralan? kuwarter. play with him. What do
nIla ay sinasanay na na you think will Karlo do
maging mahusay sa paggawa now? Will he still be
ng pamaypay. friends with his
Tingnan natin kung paano ang classmates? We will
paggawa nito. find out tomorrow.
Pakinggan natin ang Pangkat
II.
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Sagutin nang Tukuyin ang kilalalagyan ng Mabuti ba na may Nagpapakita ba ng
araw-araw na buhay pasalita. bagay. paaralan na malapit sa kalahati ang larawan?
a. Pagkatapos mong Kapag patuloy ang Sabihin kung nasa loob o ating lugar?
gumawa ng takdang- pagsasanay at ginagawa ito nasa labas.
aralin, iniligpit mo ang nang maayos, maganda ang
iyong mga kagamitan. kalalabasan.Totoo kaya ito
Ano sa palagay mo Pakinggan ang ulat ng Aklat
ang mararamdaman ng Pangkat III.
nanay pag-uwi niya? Bukod sa pamaypay na
b. Naglalaro kayo inyong ipinakita, ano pang
ng mga kapatid mo sa bagay ang gawa sa kawayan?
Itlog
salas. Nagkalat angPakinggan ang ulat ng Pangkat IV.
inyong mga larawan.
Dumating si Nanay at Pera
Tatay na maraming
dalang pinamili. Ano
ang gagawin mo?
H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapanatili Ang salitang loob at labas Ano ang tawag sa isang Natutuhan natin sa
na malinis at maayos Kailangan nating tangkilikin at ay nagsasabi ng bahagi ng isang buo na modyul na ito na ang
ang ating paligid? ipagmalaki ang sariling kinalalagyan ng isang hinati sa dalawang mga kumpas ay
Ano ang dapat produkto. bagay o maraming bagay. pantay na bahagi? maaaring pangkatin ng
gawin sa mga kalat Ang Isang paraan upang Tandaan: apatan (4-time meter).
pagkatapos gumawa mahikayat ang iba sa pagbili Kung ang isang buo ay  Upang makilala ang
ng isang gawain sa ng produkto ay sa Bakit mahalaga ang hinati sa dalawang kumpas ng isang awit,
Sining?? pamamagitan ng patalastas. paaralan sa isang pantay na bahagi, ang kailangang bilangin ang
Tandaan: Tingnan natin kung ano ang pamayanan o isang bahagi ay _______ na
Iligpit ang mga kalat. ginawang patalastas tungkol komunidad? tinatawag na kalahati matatagpuan sa bawat
sa mga produktong gawa sa Isinusulat ito sa bar.
kawayan. simbolong ½.  Magbigay ng isang
halimbawa ng awiting
pambata o kaya‘y isang
katutubong awit na
nasa 4-time meter.
I. Pagtataya ng Aralin Lagyan ng √ ang Talakayin ng guro ang Gamit ang Treasure Box Bilugan ang T kung tama Aling hugis ang Ipakita kung gaano Teacher posts three
mga ginagawa mo at X isinagawa ng 5 pangkat, pabunutin ang mga bata ng at M kung mali ang nagpapakita ng kalahati mo natutuhan ang pictures on the board
ang hindi. salita at ipagamit ito sa isinasaad ng bawat ng isang buo? Ikahon showing events of the
Isulat ang mga sagot sa mga aralin sa
__1. Inililigpit ko ang pangungusap gamit ang sitwasyon. mo. story. Pupils arrange
tsart pamamagitan ng
gamit pagkatapos mag- Pangkat Gawain Kasanayang
binigyang salitang sa “loob at labas” T M 1. Marami ang paglalagay ng tsek the pictures according
aral. pansin
makakapag-aral kung ( ) sa iyong papel. to the events in the
__2. Inilalagay ko ang may malapit na paaralan. Kasanayan Kaya Hindi story.
ng pa
mga kalat sa T M 2. Madali ang Gawi kaya *Picture of Karlo crying
basurahan pagkatapos pumasok sa paaralan n *Picture of
1. Nakaririnig
ng ginagawa ko. kung malapit lamang ito. at Karlo looking
__3. Ibinabalik ko ang T M 3. May mga batang nakasusunod
sa kumpas
for his friends
mga laruan sa tamang tinatamad nang pumasok 2. *Picture of Karlo
Nakasusunod
lalagyan pagkatapos dahil malayo ang sa mga finding his
kong maglaro. paaralan sa kanilang kumpas na
malakas at
friends in the
___4. Inililigpit ko ang tirahan. mahina school yard
3.
mga pinggan T M 4. Mas magiging Nakasusunod
pagkatapos kumain. maunlad ang pamayanan sa kumpas
nang may
___5. Hayaan na kung may paaralan dito. pagkilos
4. Nakakikilala
lamang katulong na T M 5. Walang ng
siyang magligpit ng naidudulot na kabutihan palakumpasan
ng isang
mga kalat. ang pagkakaroon ng kilalang awit
paaralan sa pamayanan.
J. Karagdagang Gawain para sa Lutasin: Sumulat ng 5 pares ng Lutasin:
takdang-aralin at remediation Tapos na si Ben na salitang magkatugma sa May pasalubong na
gumawa ng kanyang loob ng tatsulok. At 5 pares siopao ang tatay para Teacher asks pupils to
mga takdang-aralin. ng di- magkatugmang salita kay Julie. copy the new words
Ipinasok niya sa bag sa labas ng parihaba. Dumating ang kaibigan written on the board in
ang kanyang mga niya para makipaglaro. their notebooks. Pupils
kagamitan. Ano kaya Paano niya hahatian then review the words
ang mararamdaman ni ang kaibigan niya ng at home.
nanay? siopao na pasalubong ng
tatay?
Iguhit mo ang sagot.
VI. Mga Tala
VII. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Guro Lucille S. Reyes Baitang/Antas I - Diligence

ESP, Mother Tongue,Filipino,


Markahan Ikatlo Asignatura
AP, Math,MAPEH, English

November 22, 2018 Edukasyon sa


Mother Tongue-Based Filipino Araling Panlipunan Matematika MAPEH English
Thursday Pagpapakatao
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang Natutukoy ang gamit ng Natutukoy kung tama ang Ang mag-aaral ay… The learner... Nakalilikha ng bakas sa The learner…
Pangnilalaman pag-unawa sa panghalip na pantukoy na ito, gamit ng “loob at labas” sa naipamamalas ang pag- Demonstrates pamamagitan ng demonstrates
kahalagahan ng iyan, iyon at ditto, diyan at pangungusap. unawa sa kahalagahan understanding of fraction paggamit sa daliri o understanding of
pagiging masunurin, doon. ng pagkilala ng mga ¼. palad gamit ang sounds and their
pagpapanatili ng batayang impormasyon pangkulay (dye)sa meanings for
kaayusan, kapayapaan ng pisikal na kapaligiran pamamagitan ng appropriate use of
at kalinisan sa loob ng ng sariling paaralan at ng pagdiin para makalikha words
tahanan at paaralan mga taong bumubuo dito ng bakat.
na nakakatulong sa
paghubog ng kakayahan
ng bawat batang mag-
aaral
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang MT1OL-IIIa-i-6.2 Participate Nakapagbibigay ng tamang Ang mag-aaral ay… The learner... The learner The learner…
may kusa ang mga actively in class discussions pangungusap gamit ang buong pagmamalaking is able to recognize and demonstrates manipulates skillfully
kilos at gawain na on familiar topics. “loob at labas”. nakapagpapahayag ng represent fraction understanding of the sounds in words to
nagpapanatili ng MT1OL-IIIa-i-1.3 Talk about pagkilala at 1/4 in various forms and shapes and texture and express meaning
kalinisan, kaayusan at family, friends, and school pagpapahalaga sa contexts. prints that can be
katahimikan sa loob ng using descriptive words. sariling paaralan repeated, alternated displays sensitivity to
tahanan at paaralan and emphasized sounds in spoken
through printmaking language
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PPP- IIIf-h – 4 MT1PWR-IIIa-i-7.1 Read Natutukoy kung ang isang AP1PAA-IIIc-6 M1NS-IIIb-72.1 The learner creates EN1V-IIIa-e-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakatutulong sa sight words bagay ay nasa loob o Nasasabi ang prints that show Use words that
pagpapanatili ng MT1PWR-IIIa-i-6.2 Spell labas. mahalagang pangyayari Visualizes and identifies repetition, alternation are related to self,
kalinisan at kaayusan and write grade one level sa pagkakatatag ng ¼ of a whole object. and emphasis using family, school,
sa loob ng words consisting of letters sariling paaralan. objects from nature and community, and
tahanan at paaralan already learned. found objects at home concepts such as the
para sa mabuting MT1C-IIIa-e-1.3 Express and in school names for colors,
kalusugan ideas through phrases, shapes, and numbers
sentences or longer texts EN1LC-IIIa-j-1.1
using both invented and Listen to short
conventional spelling. stories/poems and give
the correct sequence of
three
events
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng K-12 Curriculum Guide pp.51 Curriculum Guide pah. K-12 Art 25-47
Gabay sa Kurikulum ng
Guro Pahina 12 19 Curriculum Guide in
K-12 pah. 21
Arts pp.11-12
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng bata, tsart : tsart ng kwento, larawan Luma at bagong tunay na bagay, tsart puting papel, pangkulay
ng kwento Larawan ng paaralan
Manila Paper
Kopya ng Kasaysayan
ng Sariling Paaralan
IV. PAMAMARAAN
Ano ang dapat Anong produkto at Anu-anong salita ang Balikan ang aralin sa Lagyan ng √ ang Paano nakagagawa ng Teacher introduces the “Rainbow
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Song” in class.
at/o pagsisimula ng bagong gawin sa kalat? pamamaraan ng paggawa nagsasabi ng kinalalagyan unang linggo tungkol sa hugis na nagpapakita ng imahe gamit ang “Rainbow Song”
aralin. nito ang binasa natin? ng isang bagay o maraming kasaysayan ng paaralan. kalahati at X kung hindi. dahon? I’m watching the rainbow after
the morning rain
bagay? Paano ito naitatag? Isulat sa patlang ang I’m watching the rainbow over
sagot. the green terrain
Shall we learn its colors?
Red
1. Orange
1. _______ Yellow
Green
Blue
Indigo
2. _______ And one more is Violet
(Repeat stanza)
(Repeat song once)

3. _______

4. _______

5. _______
Ano ang ibig sabihin
ng kalahati?
Paano isinusulat ang
kalahati sa simbolo?

B. Paghahabi sa layunin ng aralin Magdaos ng Sabihin:Bukod sa Sabihin ngayong araw ay Anong mga detalye ang Ipaawit: ” A Whole” Awit: I Have Two Teacher shows a
ehersisyo sa paghigop pamaypay may iba tayong susubukin nating gamitin sa tumimo sa isipan ng mga Tono:Hello!,Hello!,Hello!) Hands picture of a rainbow.
at paghinga ng hangin. produkto. tamang pangungusap ang mag-aaral sa A Whole Ilan ang mga daliri ng He or she uses the
Ano ang Tingnan ang larawan. Alin ang mga salitang “loob at kasaysayan ng A whole, a whole, a iyong kamay? song and the picture to
naramdaman ninyo gusto mo sa mga larawang labas”. paaralan? whole introduce the concept
nang kayo ay humigop ito? Bakit? Divided into four of colors in class.
ng hangin? maghinga Sino sa inyo ang One part is called one-
ng hangin? pinasasalubungan ng tatay fourth
Halimbawa: , , o nanay kapag sila’y And so the other three.
dumadating galing sa
, , malayong lugar?
Pinaghahatian ba ninyong
magkakapatid a
, ,

, ,
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Sa inyong bang Anu-ano ang mga -Magpakita ng tunay na Sino sa inyo ang Teacher divides the
sa bagong aralin. palagay malinis ang mahahalagang pie. Hatiin ito sa apat na pinasasalubungan ng class in small groups
hanging ating pangyayari sa pantay na bahagi. tatay o nanay kapag with 3-5 members.
nalalanghap? Bakit? pagkakatatag ng -Tumawag ng isang bata sila’y dumadating galing Each group forms a
paaralan? at ipabilang sa kanya sa malayong lugar? circle. The members of
kung ilang pantay na Pinaghahatian ba the group pass around
bahagi hinati ang egg ninyong magkakapatid a special microphone
pie. ang pasalubong? and introduce
-Ipaliwanag sa mga bata themselves to their
na bawat bahagi ay isa group mates. Teacher
sa apat na pantay na moves around the
bahagi o tinatawag na room as the pupils do
sangkapat na bahagi. the activity.
-Isinusulat ito ng ¼. Ang Say:
tawag dito ay fraction o Hello everyone! My
hatimbilang. favorite color/s
is/are
______________.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Iparinig/Ipabasa ang Gamit ang tunay na bagay, Magpakita ng larawan ng -Hingin ang tulong ng -Bawat bata ay may Ngayon ay susubukin READ ALOUD
at paglalahad ng bagong tula: ipakikita ng guro kung paano mga bagay, tao o hayop na isang guro na maalam sa hawak na parisukat na nating gumawa ng STORY: SAMPUNG
kasanayan #1 Sa Ating Kapaligiran ginagamit sa pangungusap makikita sa loob at labas ng mga mahahalagang papel. bakat o imahe gamit MAGKAKAIBIGAN
Magtanim ng gulay, sa ang mga panghalip na isang pook. pangyayari sa paaralan - Sa ibabaw ng kanilang ang ating mga daliri o (TEN FRIENDS)
inyong bakuran. pantukoy. at irecord ang interview desk ay tutupiin nila ang palad at pangkulay.
Mga punongkahoy at Ito ay bag. dito. Iparinig sa mga papel sa apat na bahagi. Teacher shows the
mga halaman. Ito ang paborito kong bag. mag-aaral ang interview. - Hayaan silang mag-isip pages of the book read
Magiging maganda ang Ito ay gawa sa kawayan. Hal. Tanungin ang mga mag- kung paano nila hahatiin to the pupils yesterday.
kapaligiran. (Hawak ng guro ang bag) Manok sa loob ng aaral sa natandaan nila ito sa 4 na pantay na Pupils retell the events
Sariwang hangin ating Iyan ay mesa (Ituturo ng guro kulungan. ayon sa kanilang narinig bahagi. of the story using the
makakamtan. ang mesa na malapit sa na voice record. - Gagawa sila ng iba’t- pictures.
Maglagay ng kinakausap) ibang paraan ng
basurahan sa bawat Iyan ang mesa na aking paghahati ng papel sa Teacher reads pages
tahanan. ginagamit. Bata apat na bahagi. 20-29 of the story.
Mga tigil na tubig ay Matibay ang mesa na iyan. sa loob ng silid-aralan. - Pakulayan ang isang Pupils listen and
dapat iwasan. Iyon ang malaking pamaypay. bahagi. answer a few questions
Maglinis araw-araw ng (Ituturo ng guro ang about it.
bakuran. dekorasyon na malayo • Teacher explains the
Gamitin nang wasto sa kanya at sa kausap) meaning of difficult
Lapis sa
mga palikuran. Iyon ang dekorasyon na words in the story
loob ng bag.
ibinigay sa akin ng kaibigan using gestures, facial
Itanong: Nasaan
ko. expressions, pictures,
mahahanap ang _____?
Gawa iyon sa kawayan. etc.

E. Pagtalakay ng bagong konsepto Pagtalakay: Kailangang ilahad din ng guro Hayaang sagutin ng mga Itanong ang mga 1. Paghahanda ng mga Teacher writes the new
at paglalahad ng bagong Tungkol ang iba pang panghalip na bata ang bawat tanong sumusunod: kagamitan words on the board.
kasanayan #2 saan ang tula? pantukoy; dito, diyan, doon. ayon sa larawang ipinakita. - Ilang bahagi hinati ang
Saan dapat hugis parisukat? 2. Pagsasagawa sa The word approached
magtanim? - Ano ang hugis ng bawat gawain. (p. 21) means to go or
Isa –isahin ang
Ano ang bahagi? move near someone or
mahahalagang
ginagawa ng mga - Masasabi mo ba na something. In Filipino,
pangyayari sa
halaman? nahati mo ng pantay ang it means “lumapit .”
pagkakatatag ng
Saan galing bawat bahagi? The word share
paaralan.
ang sariwang hangin? - Paano mo nasabi na means to have or use
Magkaroon ng tanong-
Ano ang pantay ang hati ng bawat something with others.
sagot na talakayan
dapat ilagay sa bahay? bahagi? In Filipino, it means
tungkol dito.
Ano - Ano ang tawag sa isang “maghati sa isang
ang dapat gawin sa bahagi ng isang buo na bagay .”
kapaligiran? hinati sa apat na pantay
na bahagi. The word noise (p. 26)
- Paano isinusulat ang means loud, unwanted
simbolo ng sangkapat o sound. In Filipino, it
one-fourh? means “ingay .”

F. Paglinang sa Kabihasaan Magpakita ng iba pang Pangkatang Gawain:


(Tungo sa Formative Assessment) larawan na nagpapakita ng Hatiin sa apat na
gamit ng ito, iyan, iyon, ditto, pangkat ang mga mag- Teacher reads the
diyan, at doon. aaral. questions about the
*Pangkat I- Bilugan ang story written on the
hugis na nagpapakita ng board. Pupils then
sangkapat. answer the teacher’s
questions.

Pangkatang Gawain:
Hatiin sa apat na
pangkat ang mga mag- *Pangkat II- Kulayan
aaral.Ayon sa talakayan ang sangkapat na bahagi
sa mahahalagang ng bawat hugis. Isulat
pangyayari sa ang simbolo sa tapat
kasaysayan ng paaralan, nito.
pagawin ng “SKIT” ang .
bawat pangkat tungkol *Pangkat III- Ikahon ang
sa pangyayaring pinaka- hugis na nagpapakita ng
nagustuhan nila. 4 na pantay na
pagkakahati ng hugis.

Pangkat lV- Hatiin sa 4


na pantay na bahagi ang
mga hugis. Kulayan ang
isang bahagi at isulat
ang simbolo ng
sangkapat.

G. Paglalapat ng aralin sa pang- Gumuhit ng isang Ibigay ang wastong Magbigay ng pangungusap Ipalahad sa mga bata -May baon kang tinapay 1. Paano nakalilikha ng
araw-araw na buhay malinis at maayos na pangungusap mula sa tungkol sa larawan. ang kanilang ginawang sa paaralan. May 3 kang imahe sa papel?
kapaligiran. larawan na ibinigay. Gamitin ang mga salitang SKIT sa pag-uulat ng kaklase na lumapit sa
“loob at Labas” lider ng grupo. iyo na humihingi ng baon 2. Ilang beses mo
mong tinapay. Ano ang nagawa ang
gagawin mo? pagbabakat o
- Ilang pantay na bahagi paglilipat ng imahe?
Hal. mo hahatiin ang tinapay?
- Ano ang tawag sa
bahagi na mapupunta sa
bawat kaklase mo?
-Paano isinusulat ng
tama ang sangkapat sa
simbolo?
-Mga bata tutularan nyo
ba ang ginawa ng inyong
kaklase?
-Paano niya hinati ang
dala niyang tinapay?
-Tama ba ang ginawa
niyang paghahati?
Paano nyo nasabi?
- Ano ang nararamda-
man ninyo kapag kayo
ay nagbibigay sa iba?
H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapanatili Itanong: Kailan ginagamit Ang salitang loob at labas Ano ang tawag sa Tandaan: Ang
na malinis at maayos ang ito? Iyan? Iyon? ay nagsasabi ng isang bahagi ng isang printmaking ay maaring Did you enjoy hearing
ang ating paligid? Kailan ginagamit ang dito? kinalalagyan ng isang buo na hinati sa apat na ulitin o gawin ng it again? Did you learn
Tandaan: Diyan? Doon? bagay o maraming bagay. pantay na bahagi? maraming beses. new words today?
Dapat Panghalip na Pantukoy Bigyang diin ang Tandaan: What are those words?
pangalagaan ang ating Hawak ng
nagsasalita
Ito Malapit sa
nagsasalita
Dito kaisipan tinalakay ng Kung ang isang buo ay
kapaligiran. ang bagay
na tinutukoy
bawat grupo at magbigay hinati sa apat na pantay
Maglinis at Itinuturo ng
nagsasalita
Iyan Malapit sa
kinakausap
Diyan pa ang guro ng dagdag na bahagi, ang isang
mag-ayos tayo ng ang bagay
na malapit
na impormasyon. bahagi ay tinatawag na
paligid upang maging sa
kinakausap
sangkapat na bahagi.
malusog ang mga Malayo ang
bagay sa
Iyon Malayo Doon Isinusulat ito sa
mamamayan. nagsasalita
at sa
simbolong 1/4.
kinakausap

I. Pagtataya ng Aralin Tapusin ang mga Isulat ang angkop na Lagyan ng / kung tama ang Kulayan ng pula ang Piliin ang mga hugis na Hayaang makalikha ang Now, let’s look at the
pangungusap: panghalip pantukoy sa pangungusap na tumutukoy bilog O kung ang nagpapakita ng sang- mga bata ng bakas o pictures posted on the
1. Magtanim tayo ng mga sumuusunod. sa kinalalagyan ng bagay. sumusunod ay kapat na bahagi ng isang bakat gamit ang board. Let’s arrange
mga ______________. X kung hindi. mahalagang pangyayari buo. Iguhit ito sa inyong kanilang daliri o palad the pictures based on
2. Maglagay sa bawat 1. __Nasa loob ng sa pagkatatag ng papel. at pangkulay. the events on the story,
bahay ng __________. kahon ang bola. paaralan. Piliin ang similar to what we did
3. Panatilihing malinis ___ ay aking 2. __Nasa loob (Note: Ang mga tanong pinakamagandang yesterday.
ang ______________. computer. ng kubo ang ay base sa Kasaysayan gawa at ipaskil sa
4. Sa mga tigil na tubig mama. ng sariling paaralan) paskilan. *Picture shows Karlo
tumitira ang _______. 3. : and his friends having
5. Maglinis ng paligid ___ ay __Nasa loob their picture taken
__________________. saranggola. ng kulungan *Picture shows Karlo
ang baboy. hugging shabby Sussie
4. __Nasa loob ng *Picture shows playing
sobre ang with Karlo and Ella
____ ko po napulot singsing.
ang pitaka. 5. __Nasa loob
ng bakod ang
dyip.

J. Karagdagang Gawain para sa Maginterview sa bahay Gamitin sa pangungusap. Gumuhit ng 5 hugis. Ipaskil ang inyong gawa Teacher asks pupils to
takdang-aralin at remediation tungkol sa paksa. Nasa loob ng kwarto Hatiin sa apat na parte sa isang bahagi ng draw pictures. The first
Dapat bang sunugin Nasa labas ng ang bawat hugis at inyong silid. picture shows an event
ang mga basura tulad paaralan kulayan ang isang in the story when they
ng plastic at bahagi upang ipakita ang think Karlo was most
Styrofoam? Bakit? ¼. unpleasant to his
friends. The second
picture shows an event
when Karlo is nicest to
his friends.

IV. Mga Tala


V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?

Lucille S. Reyes Baitang/Antas I - Diligence


Guro
ESP, Mother Tongue,Filipino,
Markahan Ikatlo Asignatura
AP, Math,MAPEH, English

November 22, 2018 Edukasyon sa


Mother Tongue-Based Filipino Araling Panlipunan Matematika MAPEH English
Thursday Pagpapakatao
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang Natutukoy ang gamit ng Nakapagbibigay ng tamang Ang mag-aaral ay… The learner... Naipakikita ang The learner…
Pangnilalaman pag-unawa sa panghalip na pantukoy na ito, pangungusap gamit ang naipamamalas ang pag- Demonstrates wastong paraan ng demonstrates
kahalagahan ng iyan, iyon at ditto, diyan at “loob at labas”. unawa sa kahalagahan understanding of pangangalaga para sa understanding of
pagiging masunurin, doon. ng pagkilala ng mga fractions ½ and 1/4. pandama sounds and their
pagpapanatili ng batayang impormasyon (sense organ) para meanings for
kaayusan, kapayapaan ng pisikal na kapaligiran makaiwas sa mga appropriate use of
at kalinisan sa loob ng ng sariling paaralan at ng karaniwang sakit sa words
tahanan at paaralan mga taong bumubuo dito tenga.
na nakakatulong sa
paghubog ng kakayahan
ng bawat batang mag-
aaral
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang MT1OL-IIIa-i-6.2 Participate Nakapagbibigay ng tamang Ang mag-aaral ay… The learner... The learner The learner…
may kusa ang mga actively in class discussions pangungusap gamit ang buong pagmamalaking is able to recognize, demonstrates manipulates skillfully
kilos at gawain na on familiar topics. “loob at labas”. nakapagpapahayag ng represent, and compare understanding of the the sounds in words to
nagpapanatili ng MT1OL-IIIa-i-1.3 Talk about pagkilala at fractions ½ and 1/4 in proper ways of taking express meaning
kalinisan, kaayusan at family, friends, and school pagpapahalaga sa various forms and care of the sense
katahimikan sa loob ng using descriptive words. sariling paaralan contexts. organs displays sensitivity to
tahanan at paaralan sounds in spoken
language
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PPP- IIIf-h – 4 MT1PWR-IIIa-i-7.1 Read Naibibigay ang isang AP1PAA-IIIc-6 M1NS-IIIb-72.1 The learner EN1V-IIIa-e-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakatutulong sa sight words salitang katugma ng Nasasabi ang practices good health Use words that
pagpapanatili ng MT1PWR-IIIa-i-6.2 Spell salitang ibinigay ng guro. mahalagang pangyayari visualizes and identifies habits and hygiene in are related to self,
kalinisan at kaayusan and write grade one level sa pagkakatatag ng ½ and ¼ of a whole caring for the sense family, school,
sa loob ng words consisting of letters sariling paaralan. object. organs. community, and
tahanan at paaralan already learned. concepts such as the
para sa mabuting MT1C-IIIa-e-1.3 Express names for colors,
kalusugan ideas through phrases, shapes, and numbers
sentences or longer texts
using both invented and EN1OL-IIIc-
conventional spelling. 1.5.3 Use appropriate
expressions for
expressing gratitude
and apology
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng K-12 Curriculum Guide pp.51 Curriculum Guide pah. 25-47
Gabay sa Kurikulum ng
Guro Pahina 12 19
K-12 pah. 21
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng bata, tsart : tsart ng kwento, larawan Manila Paper larawan ng tenga
ng kwento Kopya ng Kasaysayan
ng Sariling Paaralan
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Muling ipabigkas sa Anu-ano ang mga anghalip na Anu-anong salita ang Kailan naitatag ang ating Paano mo
at/o pagsisimula ng bagong mga bata nang pantukoy na napag-aralan? nagsasabi ng kinalalagyan paaralan? Ano ang ibig sabihin ng mapangangalagaan
aralin. pangkatan ang tula: ng isang bagay o maraming sangkapat na bahagi o ang iyong mga mata? Teacher asks the pupils
“Sa Ating Kapaligiran” bagay? parte? to bring out their
Paano natin Paano ito isinusulat sa homework. Pupils
mapapangalagaan ang simbolo? show their work to their
ating kapaligiran? seatmates
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Sino ang Kailan ginagamit ang ito? Sabihin ngayong araw ay Paano naitatag ang Ipaawit: Tono:( Farmer Song: Little Ears Teacher and pupils
makabubuo nang Iyan? Iyon? Dito? Diyan? At gagawa tayo ng mga paaralan?etc. in the Dell) Little ears be careful sing the song, “Thank
wasto sa tugmang ito? Doon? pangungusap kung saan A Whole what you hear (2x) you.”
Basura na itinapon gagamitin natin ang mga A whole, a whole, a For the Good Lord “Thank You”
mo ay _____din sa salitang “loob at labas”. whole above (To the tune of
iyo? Divided into four is looking down with Happy Birthday)
Gaano katotoo ang One part is called one- love Thank you for the
kasabihang ito? fourth Little ears be careful world so sweet,
And so the other three. what you hear.. Thank you for the
May uwing isang buko Anong bahagi ng food we eat,
pie ang tatay galing sa katawan ang nabanggit Thank you for the
Laguna. sa awit? birds that sing,
Apat ang anak . Sa ilang Thank you for
bahagi niya hahatiin ang everything.
buko pie? (Repeat song)
Anong parte ang
makukuha ng bawat
isang anak?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Magbigay ng pangungusap Mahalaga ba na alam Tingnan ang bawat hugis Ano ang nasa kahon?
sa bagong aralin. gamit ang mga panghalip na natin ang mahahalagang . Isulat ang angkop na
pantukoy. pangyayari sa simbolo ½ o ¼ na
pagkakatatag ng ating nagpapakita ng
paaralan? pagkakahati ng bawat
isang buong bagay.
Hal.

D. Pagtalakay ng bagong konsepto Iparinig/Ipabasa ang kwento: Gawain sa Labas Magpakita ng mga larawan Pakikinig muli sa voice Magpakita ng larawan ng Takpan ang
Bawal ang Plastik
at paglalahad ng bagong Isama ang mga bata sa labas na nagpapakita ng wastong record ng interview sa isang malaking hardin. inyong dalawang
Isang Linggo ng umaga,
kasanayan #1 maagang nagtungo sa ng silid-aralan(sa hardin o sa gamit ng mga salitang “loob isang guro o isang Tingnan ninyo ang tainga. Teacher shows pupils
palengke ang nanay ni palaruan) at labas” sa pangungusap. maalam sa kaysayan ng harding ito, sa ilang Maayos ba ninyong two pictures. The first
Vivian. Sumama siya sa a. Pangkatang gawain paaralan. bahagi ito hinati? naririnig ang mga ingay picture shows a little
pamimili sa ina. Pagdating sa
Pantay ba o at tunog sa paligid? girl receiving a gift from
pamilihan, nakita nila ang
pinuno ng pamilihan Hayaang pag-usapan ng magkakasinglaki ang Mahalaga ba na her mother. The other
mayroon itong ipinababatid mga bata ang mga bagay na pagkakahati ng bawat pangalagaan ang iyong picture shows a little
na panukala para sa lahat ng kanilang nakita, nahawakan, bahagi? mga tainga. boy who bumped into
mga mamimili.
at narinig sa hardin o sa Ipakita ang larawan ng his classmate. Pupils
“Linggo ngayon, bawal ang
plastic!” ang paulit-ulit na palaruan gamit ang panghalip Hardin malaking tainga. describe the picture
sinasabi nito gamit ang na pantukoy. B Sabihin: Ang ating mga and say the
malakas na mikropono. tainga ay isa sa appropriate expression
“Bakit po bawal ang plastic?”
¼ mahalagang bahagi ng for those situations.
tanong ni Vivian sa ina.
“Kasi anak, sobra sobra na ¼ ¼ ¼ ating katawan.
ang mga kalat sa paligid na Sa pamamagitan ng
mga plastic. Ito rin ang Ano ang tawag natin sa ating mga tenga,
nagiging sanhi ng pagbaha
isang bahagi nito? naririnig natin ang mga
at pagbabara ng mga ilog at
sapa.” sagot ng ina. Paano ito isinusulat sa huni, tunog, ingay, awit
Kaya naman po pala konting simbolo? sa ating paligid. Dahil
ulan lang eh baha na sa atin. dito naiintindihan natin
Dapat nga po talagang
ang nangyayari sa ating
iwasan na ang paggamit ng
plastic. paligid.
Pag-usapan ang
kahalagahan at mga
karaniwang
karamdaman ng tainga.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Saan Hayaan ng guro na mag-usap Gamit ang Treasure Box Ipaliwanag na bawat Mga Paraan ng
at paglalahad ng bagong nagtungo ang mag- ang mga bata ng may pabunutin ang mga bata ng Pangkatang Gawain: bahagi ay isa sa apat na Pangangalaga sa
kasanayan #2 ina? kapareha tungkol sa nakita salita at ipagamit ito sa Isasadula ng bawat pantay na bahagi o Tenga
Ano ang nila sa labas ng paaralan pangungusap gamit ang pangkat ang SKIT na tinatawag na sangkapat 1 Magsalita Teacher asks the class
anunsiyo ng puno ng gamit ang panghalip sa salitang sa “loob at labas” ginawa nila kahapon. na bahagi. ng to act out situations
pamilihan? pantukoy. Isinusulat ito ng1/4. mahinahon. when “Thank you” and
Bakit Talakayin sa buong Ang tawag dito ay 2 Linisin ang “I’m sorry” are used.
ipinagbabawal ang klase ang dulang fraction o hatimbilang. tainga ng Pupils discuss with
paggamit ng ipinalabas ng mga mag- Gumamit ng tunay na malinis na their seatmates the
aaral upang lubos itong bagay o cut-out. tuwalya. situation they will act
plastik? maunawaan ng lahat. Hal. Gamit ang isang 3 Suminga nang wasto. out
puting papel. Panatilihing
Kunwari ito ay isang lote bukas ang
na hahatiin sa apat na magkabilang
magkakapatid. Paano butas ng ilong. Teacher goes around
ninyo ito papartihin ng 4 Makinig the room to listen to
pantay? sa pupils’ conversation
malumanay and to help those
na musika. pupils who are having
Paano hinati ang lote? difficulty with the
Ilang bahagi ang 5 Tuyuin ng activity.
lumabas? tuwalya ang
Ano ang tawag sa isang iyong tainga.
bahagi? (Sangkapat na
bahagi) 6 Pangalagaan ang
Paano ito isinusulat sa tainga sa malalakas na
simbolo? (1/4) ingay.
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)

G. Paglalapat ng aralin sa pang- Gumuhit ng isang Anu-ano ang mga bagay na Bigyan ng pagkakataon Gamit ang bond paper. Paano natin
araw-araw na buhay basket na lalagyan ng iyong nakita o nahawakan? ang bawat mag-aaral na Hayaang gumawa ang mapangangalagaan
iyong pamimili. maglahad ng na tutunan mga bata ng ibat-ibang ang ating tenga?
sa aralin. hugis upang ipakita ang
Anong mahalagang ¼. Ang ating tenga ay
pangyayari ang Itupi at kulayan ang mahalagang bahagi ng
natandaan mo sa sangkapat na bahagi. ating katawan na dapat
pagkakatatag ng ating nating pangalagaan.
paaralan?
H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapanatili Ginagamit ang mga panghalip Ang salitang loob at Isulat sa pisara ang lahat Ano ang tawag sa isang Tandaan We say “Thank you!”
na malinis at maayos pantukoy sa mga bagay o labas ay nagsasabi ng ng mahahalagang bahagi ng isang buo na Ang malakas na tunog when someone gives
ang ating paligid? lugar na ating nakikita o kinalalagyan ng isang pangyayari sa hinati sa apat na pantay ay masama sa ating us something like gifts
Tandaan: nahahawakan. bagay o maraming bagay. pagkatatag ng paaralan na bahagi? tainga. or food, when
Dapat na babanggitin ng mga Tandaan: Pangalagaan natin someone does
pangalagaan ang ating mag-aaral at ipabasa ito Kung ang isang buo ay ang ating tainga. something for us like
kapaligiran. ng lahatan sa klase. hinati sa apat na pantay Linising palagi nang opening the door, and
Iwasan ang na bahagi, ang isang buong ingat ang ating when someone says
paggamit ng plastik na bahagi ay tinatawag tainga gamit ang something nice about
nagiging sanhi ng sangkapat na bahagi. tuwalya. us.
pagbaha sa paligid. Isinusulat ito sa Huwag lagyan ng We say“I’m sorry”
Magdala na lamang simbolong 1/4. matutulis at kung ano- when we do or say
ng basket kung anong bagay ang ating something that hurt
namimili. tainga. someone.
I. Pagtataya ng Aralin Lagyan ng √ kung Panuto: Gamitin sa Pangkatin ang mga bata Gumawa ng maikling Gawin: Hatiin sa apat Tingnan ang mga
dahilan kung bakit pangungusap ang sumusunod sa 3 pangkat. talata tungkol sa iyong ang bawat hugis. larawan.
pinagbabawal ang na panghalip na pantukoy. Bigyan sila ng Manila paaralan. Kulayan ang sangkapat Lagyan ng tsek ang
plastik X ang hindi. Iguhit ang iyong kasagutan. Paper at pasulatin ang na bahagi. Lagyan ng ¼ mga ginagamit na
___1. Nagiging sanhi Ito Dito bawat pangkat ng 2 sa ilalim. panlinis ng tainga.
ng pagbaha ang mga Iyan Diyan pangungusap gamit ang
plastik. Iyon Doon “loob” at “labas”.
___2. Mura lang ang Tawagin ang bawat lider ng ___ __
plastik kaya mabuting pangkat upang iulat ang
gamitin. gawa ng grupo.
___3. Madaling ___ __
malusaw ang mga
plastik.
___4. Nakasisira ng
kapaligiran ang plastik.
___5. Nakasasama sa __ __
kalusugan ang plastik.
J. Karagdagang Gawain para sa Pangako: Iiwasan Gamitin sa pangungusap. Gumuhit ng 5 hugis
takdang-aralin at remediation ang paggamit ng Nasa loob ng opisina hatiin sa tatlong parte
plastik upang Nasa labas ng mall ang bawat hugis at
makatulong sa pag- kulayan ang isang
iwas sa pagbaha at bahagi upang ipakita ang
pagkasira ng paligid. 1/3.
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?

Lucille S. Reyes Baitang/Antas I - Diligence


Guro
ESP, Mother Tongue,Filipino,
Markahan Ikatlo Asignatura
AP, Math,MAPEH, English

November 23, 2018 Edukasyon sa


Mother Tongue-Based Filipino Araling Panlipunan Matematika MAPEH English
Friday Pagpapakatao
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang Natutukoy ang gamit ng Nakapagbibigay ng salitang Ang mag-aaral ay… The learner... Naipapakita ang The learner…
Pangnilalaman pag-unawa sa panghalip na pantukoy na ito, katugma ng salitang naipamamalas ang pag- Demonstrates kombinasyong kilos na demonstrates
kahalagahan ng iyan, iyon at ditto, diyan at ibinigay ng guro. unawa sa kahalagahan understanding of lokomotor at di- understanding of
pagiging masunurin, doon. ng pagkilala ng mga fractions ½ and 1/4. lokomotor. sounds and their
pagpapanatili ng batayang impormasyon Naisasagawa ang kilos meanings for
kaayusan, kapayapaan ng pisikal na kapaligiran pag-iskape at appropriate use of
at kalinisan sa loob ng ng sariling paaralan at ng pagbaluktot at pag-unat words
tahanan at paaralan mga taong bumubuo dito ng mga bisig.
na nakakatulong sa
paghubog ng kakayahan
ng bawat batang mag-
aaral
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang MT1OL-IIIa-i-6.2 Participate Nagagamit nang wasto ang Ang mag-aaral ay… The learner... The learner . . . The learner…
may kusa ang mga actively in class discussions mga salitang “loob at labas” buong pagmamalaking is able to recognize, demonstrates manipulates skillfully
kilos at gawain na on familiar topics. sa isang pangungusap. nakapagpapahayag ng represent, and compare understanding of the sounds in words to
nagpapanatili ng MT1OL-IIIa-i-1.3 Talk about pagkilala at fractions ½ and 1/4 in qualities of effort in express meaning
kalinisan, kaayusan at family, friends, and school pagpapahalaga sa various forms and preparation for
katahimikan sa loob ng using descriptive words. sariling paaralan contexts. participation in physical displays sensitivity to
tahanan at paaralan activities. sounds in spoken
language
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EsP1PPP- IIIf-h – 4 MT1PWR-IIIa-i-7.1 Read Naibibigay ang isang (Performance Task) M1NS-IIIb-72.1 The learner . . . EN1V-IIIa-e-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakatutulong sa sight words salitang katugma ng performs Use words that
pagpapanatili ng MT1PWR-IIIa-i-6.2 Spell salitang ibinigay ng guro. visualizes and identifies movements of varying are related to self,
kalinisan at kaayusan and write grade one level ½ and ¼ of a whole qualities of effort with family, school,
sa loob ng words consisting of letters object. coordination. community, and
tahanan at paaralan already learned. concepts such as the
para sa mabuting MT1C-IIIa-e-1.3 Express names for colors,
kalusugan ideas through phrases, shapes, and numbers
sentences or longer texts
using both invented and EN1G-IIIb-1.4
conventional spelling. Recognize simple
sentences and
recognize similarities
and differences in the
way sentences are
formed/structured in
MT, Filipino, and
English
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng K-12 Curriculum Guide pp.51 Gabay na Kurikulum sa 25-47
Curriculum Guide pah.
Guro Gabay sa Kurikulum ng K-12 sa Edukasyon sa
19
K-12 pah. 21 Pagpapalakas ng
katawan sa baitang I
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng bata, tsart : tsart ng kwento, larawan larawan na nagpapakita
ng kwento ng mga kilos ng
lokomotor at di-
lokomotor

IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Bakit dapat ng Gamitin sa pangungusap ang Aling salita ang katugma ng Ano ang ibig sabihin ng Pagkandirit at
at/o pagsisimula ng bagong iwasan ang paggamit sumusunod na panghalip na mata? ika-apat na bahagi o pagbaluktot ng tuhod.
aralin. ng plastik sa pamimili? pantukoy. parte?
Ano ang dapat mong Ito Dito Paano ito isinusulat sa
dalhin kung pupunta ka Iyan Diyan simbolo?
sa palengke? Bakit? Iyon Doon

B. Paghahabi sa layunin ng aralin Marunong ka bang Iguhit ang iyong kasagutan. Sabihin ngayong araw ay Ipaawit: Tono:( Farmer Nakakita ka na ba ng Teacher and pupils
maglangoy? magbibigay kayo ng in the Dell) kabayo? sing the song, “Thank
Naranasan mo na salitang katugma ng A Whole Paano ito kumilos? Ito you.”
ba na maligo sa ilog? salitang sasabihin ko. A whole, a whole, a ba ay tumatakbo o nag- “Thank You”
Bakit? whole iiskape(galloping)? (To the tune of
Divided into three Ang kabayo ba ay nag- Happy Birthday)
One part is called one- iiskape? Thank you for the
third world so sweet,
And so the other two. Thank you for the
food we eat,
Tatlo ang anak ni Mang Thank you for the
Nestor. Isang araw nag- birds that sing,
uwi siya ng banana keyk. Thank you for
Sa ilang bahagi niya everything.
hahatiin ang keyk? (Repeat song)
Anong bahagi ang tawag
sa magiging parte ng
bawat anak?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Sabihin kung ½ o Ang pag-iiskape ay Teacher divides the
sa bagong aralin. ¼ ang pagkakahati sa isang ehersisyong may class into small groups
bawat hugis. kilos na lokomotor at di- with 3-5 members.
lokomotor. Each group forms a
circle. Members of the
1/ group pass around a
2 special microphone
1/ and introduce
41/ themselves to their
group mates. Teacher
1/42 . moves around the
4 room as pupils do the
1/ activity.
Say:
4
Hi I’m ________. I’m
____ years old. My
favorite color is
__________. How
about you?
Iparinig/Ipabasa ang kwento:
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Maraming bagay sa daigdig
Isulat natin Iparinig/ipabasa ang tugma Nagluto ng putong Pag-iskape at Teacher brings out the
at paglalahad ng bagong ang ginawa ng Diyos para bigyan Sumulat ng awit/ tula/ biro/ Ang Mga Prutas at Gulay bibingka si Lola Pacing. Pagbaluktot at Pag-unat picture of a fiesta and
kasanayan #1 tayo ng ating mga kailangan. Isa bugtong/ o maikling kuwento Bow! Ibinahagi niya ang ng mga Bisig posts it on the board.
na rito ang ilog na ating yamang-
tubig. tungkol sa pagbili ng pagkain/ Sa ating bakuran, bibingka sa tatlo niyang a. Tumayo nang tuwid. Then, he or she shows
May mga batang naglalaro sa damit/ laruan at iba pa sa Mga prutas at gulay ay kapitbahay. Ibaluktot ang mga bisig. the class a list of
tabing ilog at nag-uusapan.
Pakinggan natin sila.
tindahan, palengke o mall matatagpuan; Ilagay sa baywang. sentences and phrases
Digna: May sinabi si Lolo Ignacio gamit ang panghalip na pinag- May santol, atis, kaymito, at b. Mag-iskape about the poster. Pupils
tungkol sa ilog noong bata pa aralan. mangga, pasulong nang tatlong point out the sentences
siya.
Magno: Talaga! Ano ang sabi Balimbing, bayabas, saging ulit. in the list.
niya? at papaya, Iunat at ibaluktot ang
Digna: Nakapamimingwit daw
sila ng dalag at iba pang isda sa Talong, okra, sitaw, Ano ang tawag natin sa mga bisig habang nag-
ilog. kalabasa, isang bahagi nito? iiskape.
Agnes: May pang-ulam na sila
noon. Tiyak na busog silang lagi.
Kamatis, petsay, upo at Paano ito isinusulat sa c. Ulitin ang mga kilos
Digna: Maari rin daw maligo sa mustasa, simbolo? na ito.
ilog. Sa ating katawan ay Mag-iskape nang
Magno: Naku! Ang lamig tiyak ng
tubig. nagpapasigla. paurong.
Digna: Aba. oo! Malinis at Gawin ang a-c nang Fiestas are colorful.
malinaw pa raw ito.
Magno: Halikayo, maligo tayo sa paulit-ulit. lechon and rice
ilog. The food is delicious.
Agnes: Ikaw na lang. Ayokong watching the parade
maligo at baka magkasakit pa
ako. Napakarumi ng tubig.
Maraming basura at nakalubog
na mga lata at bubog sa ilog.
Digna: Sayang. Paano kaya ang
mga dapat gawin para ang ilog
ay makapgbigay ng pakinabang
sa mga tao?
Agnes at Magno: Mag-isip tayo
ng paraan para maibalik sa dati
ang ilog. Gawin natin ang mga
nararapat.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Sinu-sino Tingnan ang tamang gamit ng Anu-anong mga prutas at Ipaliwanag na bawat Paano ang pag-iskape After reading the
at paglalahad ng bagong ang mga bata sa bantas, gamit ng malaking gulay ang nagpapasigla? bahagi ay isa sa tatlong at pagbaluktot ng mga sentences and
kasanayan #2 kwento? letra, tamang pasok, at Bakit mahalaga sa ating pantay na bahagi o bisig? phrases, teacher
Ano raw ang kaayusan. Isulat ito sa malinis katawan ang pagkain ng tinatawag na ikatlong encircles the sentences
ginawa ng Diyos para na papel at salungguhitan ang mga prutas at gulay? bahagi. and asks the pupils the
sa atin? lahat ng panghalip na ginamit Alin-aling salita ang Isinusulat ito ng1/3. following questions.
Ano raw ang sa pangungusap. (Hayaang magkatugma sa tula? Ang tawag dito ay Teacher says: Which
pagkakaiba ng ilog basahin ng isang bata ang fraction o hatimbilang. ones are the
noon at ilog ngayon? ginawa niya sa klase. Gumamit ng tunay na sentences? How did
Bakit kaya? bagay o cut-out. you know that they are
Anu- Hal. sentences? That’s
anong paraan ang Gumamit ng tunay na right. We know that
dapat gawin para bagay para ipakita ang they are sentences
maibalik ang dting ikatlong bahagi ng isang because they start with
itsura ng mga ilog buong bagay. a capital letter and end
natin? Hal. mansanas with a period.
(hatiin sa tatlo at kunin
ang isang bahagi)
F. Paglinang sa Kabihasaan Titingnan ng guro kung Paano hinati ang
(Tungo sa Formative Assessment) tama ang ginawa at bigyan ng mansanas?
angkop na komento. Ipaskil Ilang bahagi ang
ang sinulat ng mga bata. lumabas?
Ano ang tawag sa isang
bahagi? (Ikatlong
bahagi)
Paano ito isinusulat sa
simbolo? (1/3
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Lutasin: Tukuyin kung anong Itambal ang salita sa Gamit ang bond paper. Pangkatang Teacher shows pupils
araw-araw na buhay May babalang panghalip ang mga hanay A na katugma ng Hayaang gumawa ang Pagpapakitang Kilos pictures of people and
nakasulat sa gilid ng sumusunod. salita sa hanay B. mga bata ng ibat-ibang things from the poster.
ilog. ____1. Ginagamit kung hugis upang ipakita ang Pupils then give
“Bawal magtapon ng hawak ng nagsasalita Hanay A Hanay B 1/3 examples of simple
basura dito!” ____2. Ginagamit kung Kamatis atis Itupi at kulayan ang sentences using the
Pero ng walang itinuturo ang lugar na malayo Talong ubas ikatlong bahagi. pictures. Teacher
nakakita, doon inihagis sa nag-uusap Mustasa kalabasa provides a model
ni Lito ang isang supot ____3. Ginagamit kung Bayabas tahong sentence for pupils to
na basura na bitbit malapit ang bagay sa Sayote kamote follow.
niya. Tama ba ang kinakausap
ginawa niya? Bakit?

H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapanatili Tandaan: Ano ang tawag sa mga Ano ang tawag sa isang Tandaan: Sentences have a
na malinis at maayos Hawak ng Ito Malapit sa Dito salitang pareho ang tunog bahagi ng isang buo na Ang pag-iiskape at subject and a
nagsasalit nagsasalit
ang ating paligid? a ang a sa hulihan ng salita? hinati sa tatlo na pantay pagbaluktot ng mga predicate. A subject is
Tandaan: bagay na
tinutukoy
na bahagi? bisig ay isang the doer or topic in the
Dapat Tandaan: ehersisyong pambata. sentence. The
Itinuturo Iyan Malapit sa Diya
pangalagaan ang ating ng kinakausa n Kung ang isang buo ay Kinagigiliwan itong predicate tells us
kapaligiran. nagsasalit
a ang
p
hinati sa tatlo na pantay gawin ng mga bata. something about the
Iwasang tapunan ng bagay na na bahagi, ang isang Hindi lamang pag- topic or the action of
malapit sa
mga basura ang mga kinakausa bahagi ay tinatawag na iiskape at pagbaluktot the doer.
ilog, sapa, batis at p
ikatlong bahagi. ng mga bisig ang ating For example: “The
dagat upang Malayo Iyon Malayo Doo Isinusulat ito sa nagagawa. Maaari rin chick is yellow.” “The
ang bagay n
mapangalagaan ang sa simbolong 1/3. tayong mag-iskape at chick chirps.”
ating kapaligiran. nagsasalit
a at sa
iunat ang ating mga
kinakausa bisig. Ang ehersisyong
p
ito ay nagpapalakas ng
ating katawan.
I. Pagtataya ng Aralin Bakit dapat sagipin Panuto: Sumulat ng Tawaging isa-isa ang Gawin: Hatiin sa tatlo Sagutin: Tama o Mali
ang ating mga ilog? pangungusap tungkol mga bata. Pagbigayin ng ang bawat hugis. ___1. Ang pag-
Lagyan ng √ ang mga sa larawan gamit ang salitang katugma ng Kulayan ang ikatlong iskape ay ginagawa
dahilan. X ang hindi. tamang panghalip na salitang sasabihin niya. bahagi. ng pasulong.
___1. Pinagkukunan pantukoy. Lagyan ng 1/3 sa ilalim.
___2. Iniuunat at ibinabaluktot
ng pagkain tulad ng natin ang ating mga
isda. bisig habang nag-
___2. Mabuting iiskape.
tapunan ng basura ___3. Isang ulit lang
dahil maluwang. ginagawa ang
___3. Maaring pasulong.
paliguan at pasyalan. ___4. kayang gawin
___4. Mabuting gawin ng mga bata ang pag-
labahan. iiskape.
___5. May ___5. Maaring ulitin ang pag-
nakukuhang graba at iiskape at ito ay sa
buhangin. paurong.

J. Karagdagang Gawain para sa Pangako: Iiwasan Magdala ng produktong Magbigay ng katugma Gumuhit ng 5 hugis Pag-aralan ang Teacher asks the pupils
takdang-aralin at remediation ang paggamit ng sariling atin na nasa inyong ng: hatiin sa limang parte natutuhang kilos sa to write two sentences
plastik upang bahay. Humanda sa a. Tao ang bawat hugis at bahay. in their notebooks.
makatulong sa pag- pagpapakita at paglalarawanb. Palay kulayan ang isang Pupils can ask their
iwas sa pagbaha at nito. Sisiw bahagi upang ipakita ang families to help them
pagkasira ng paligid. d. payong 1/5. write their sentences.
e. silya
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?