You are on page 1of 6

( *™y M ÛŒ ) X ì ~B; Æv Z¼ ƒ

 Î ?ì BŠ Z% ã â ðÃy ̈Z }


Û
?ì Hˆy M Œ
ò ÷ögŠ Z·*Ññ]|
_ ( 2)

ì ̬ Š à èE4$ Z Lƒ ä Åzmv Z -v Z w Îg

k
PG
6‰

.p
gzZ„Æw ìzëz Ëä ÅzmvZ -\ Mì ežÐ n¾Åäâ • Û gzŠÃê XÂkZ
Û }ÂøZëVvZ Ôƒ 1™i Zz M Ÿ• Û Ãi Zz M ã+ qzg KZŠp cà ìgzZ bz ËÐzz Å ûÒ‰h$
G
D â•
gB E '
I
á g ZÔì ¬Š~ *Š ÏZŠpêL FÃêPG™wÎgkZ äx?Zz> }ZmÑž•
åö •…ø ‚û³³³Ïø³³³³Öøæø :ì Š •

d u
Xóì ó ¬Š6¬QAà ( L ð ƒ) *™wÎgkZ äÑ
e
å kZ—"gzZ L L( 23:kð½5ÅZ ) X ó ó àônû fôÛöÖû] ÐôÊöŸ. ^û eô
G

gz Z s ™ ) ŽB‚Æ ¬ QX • ëÃ} g )Æ ( ÃåL7 ) y • M ¹ñ zg i Z ¬ Q

ri .
cÍÔ å Zƒ îgz Z s ™Ç !Ô å: Šß M g ½ cŠß M 'Z iž cŠ et Æ™† Ÿ Z »ÚÅ ( ãZz
ŠŽ z !Æ äƒgzŠ éV z hz™gz Z Z (k Ù q
g ZD
nž ©Ô • Ù ŠÃ `gÎ6gîDƵz — Ëš á Zz• g6} i ‰
n u
Z 㠽Р{ ™Æ } iÆ `gÎ b§T
Ü z Dƒ q ƒ

a
J

.b
F Ñ!Ðg¦ ã ̈ZŽ )6]gß±-ZÃx? ZmLƒ ä dz Vv Z b§ÏZ Ô • M 3
BgF+E
I
¬ Š Šp êL ~ ~g ZË ä Åzmv Z -\ M gz Z å cŠ ÌîŠ ÃÅzmv Z -vZ wÎg Ôì

w
y EZÃÅzmv Z -\ Mž @Ô 7„ y k Z ðÃ~ { @ xkZ »†

w
{ z Ôì @àx ¯ »vZgz Zì @ M ~ ^ã ̈Z k 0}÷ cVƒ ù
:ì Š •á g Zç OÔ 7{)zX ce
 cžðŠÆ { óÔ åÌ
i Zz M ~ ÅTž ñ Yƒ
Û + F

w
6]È ðÃÔì ¸• [H»v Z ¸
X óì ó 7Ì( ]!zw¸»y-ŠzŠ%ËtgzZ L L(25:kð½5ÅZ)ó ó Üõnû qô…$ áõ^_ønû •ø Ùôçû Ïøeô çø aö ^Úø æø LL
G

• 7Ìy ̈ZÆ n² • á ðÃÅzmv Z -\ Mž cŠ e ÌtB‚B‚Æ ÏZ


nòæ‚ » ðÃÅzmv Z -\ M „: Ô • D ™ ¹ ó ói Zz M ‰ L Lå Ãi Zz M Å;L ZŽ
Å Åzmv Z -\ M X • D ™ cŠ ó ó, ¸Å ( L L= g f Æ ó óv âhL LŽ • òŠ M Æ
~ /K Z ä ( Åzmv Z - ) ·:žì } Y^^ »l Ôì @ • á Å kZ Ï0 i V! ‚: e
Ùæ¢] Äne…
bMPO P 11


( Åzmv Z -·]| ) X ì ê Š ™bZ iÃy Z Z ^ Ñ

:ì Š • á g Z n ÏZ ( Å ðÍ-ðà ) Å- ¹„:gz Z ¹ÄðÃL


( 41:‘ÒZ ) X ó ó áøçû ßöÚô ©ûiö ^Úø ÷¡nû ×ô Îø †õÂô ^•ø Ùôçû Ïøeô çø aö ^Úø æø L L
Xóƒ ó D Ñ y Z Z Á„ ¹ ?Ôì ( x¯ ) w ¸»² • á Ë„:gz Z L L
( 43Ô42:‘ÒZ ) !XX àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h ( …$ àûÚ( غmûˆôßûiø áøæû †ö Ò$ „øiø ^Úø ¡ ÷ nû ×ô Îø àõaô^Òø Ùôçû Ïøeô Ÿøæø ZZ
YEkI4&
ï Š 7y ·Š ̼ ?Ôì ( ð ð½5 G F) w ¸» ( òæ ) ‚ » Ë„: gz Z L L
X ó óì [  { Š™w i *ÅÝ ¬g ÇŠgz6Ât ( ! 7ŠÆ=} g Z )
~¡Ž ÌŠŽ z !Æ 0 Ø gzZ!Zi ZÆ ] 2z u“Æ nC Ù gzZ ã ; Š ¢Ð U kZ
䃗 Ð VÇZ• ÇÅ Ï0 i L É L Ô … â 7ÌJ  ` M x¯ »vZÃy M Œ Û ÔŠ xOŠ ? Ø gzZ
i !Ð ì ó óY »g Z ½ZŠ L L có/ó Š ãqzg L L »ÅzmvZ -vZ wÎgQ c( i Zz M Å;) ó ói Zz M à Zz
á g ZÔ •D â • Û [ æ~i Z0  Z: \ MgzZ: ô*ð•Z ó óš
k
G"
:ì Š •  1g L LÐ Ÿ é¨G3E Ð y ZÔ D M 7

.p
G
(28Ô27Ô26:k ð½5ÅZ) !XX Üønû Ïô jøŠûm$ áû*] ÜûÓößûÚô ðø ^•ø àûÛøÖô àønû ÛôÖø^Ãø ×ûÖ( †ºÒûƒô Ÿ$žô çø aö áûžô áøçû föaø „ûiø àømû ^*ÊøZZ
( ?~ 3 ) ?ƒ ì g Y V ¹ ? ( ! 7Š Æ y Y K Z } Z ) : L L' :À F
¿kZ ì ( [  Š) Ãq Z n Æ Vß Zz Ý ¬ x Ó Â( y M Œ
d u Û )t

e
X ó óì e »6{ Zg S¦Ž nÆ

.
ri
sÜ: Ôì ¬Š ÌgzZû%q Z6]gß±-Z ÅyZÃðLƒä ÅzmvZ -\ M
kZÃŽ¬QÏZ~âZz ÒgÎgzZXì ¬Š Ì@™]!gzZ @ M k0LZÐ V- —Åy• MÉ Ôt
Æy• M dZ ¬QÆwÎg±kZ „B‚gzZì câ •
n u Û ¨Ð dZ ¬QÐ n¾Åä™C Ù ª~—Å
-g—™F
:ìŠ •á g ZÔì câ •

.b a
Q6gîà ©)Ð ~— ]Š ¬ ¾g { kZQgzZÚ Š™ƒ Z9 J¦6}g )+F
Û ™f Ì»äà( x¯ )kzÅ'°VvZgzZäY M k0Ç!ÆÅzmvZ
oÞF•û *] æû *] àônûû ‰øçû Îø hø^Îø áø^ÓøÊø oÖ#‚øjøÊø ^Þø•ø Ü$ $ö o×FÂû Ÿ* û] Ðô³ÊöŸ. û^³eô çø ³aö æø pFç³jø‰û^³ÊøZZ

¬Z + F
w w
( 11Ô 10Ô 9Ô8Ô7Ô6:âZ ) !XX pFœ…ø ^Úø •ö ]©øËöÖû] h
—(‰ Ü z kZ ) { zgzZ Š ƒ Z9 J¦ ( ¸•
ø „øÒø ^Úø ouFæû ]* ^Úø ǻ‚ôfûÂø oÖFžô ouFæû ^*Êø
Û äz) { z : L L':ÀF

w cM FZ ( n Ð 6
}ÈÆvZ ä kZQÔ Š
zZ ) { z ÂZƒ d
ƒd
X ó ócP7ÃkZ äwŠ ¬Š ä \ M¼Ž Ô ÈävZ ÌŽ ðàkz{ zÃ
Œ
Œ
Û Ð \ M { zQ Ô å6( }g )Æ y • M )
Û {Š ci ÌÐ kZ cg”ÆV â ¾zŠ { zgzZ

6z Zwz e‰Ü zÆ% ï ã 0Ð , .‰Ô *Mn™vÐ6z Z• pÆó ó oÖ‚³i L L


fp â ó ó o³Ö‚³iL Ð L ÏZÔ• ëÃwz eÆ% ï ã 0ó ó çÖ•L L~ ! ²X ì @ M6RÅ ã 0nÐ
6ó ódZ ¬Q L Lwz Z 6]gß±-Z KZð}Z Lƒž ñƒt pÆ`™e  M Z®Ôì Ãz
Ùæ¢] Äne…
bMPO P 12
( Åzmv Z -·]| ) X ì b Š x Zg M ûn + F
aZˆ Æ y Z Z


F Z× M× M Ð n¾Å äƒ d
 Œ Û Ð ÅzmvZ -\ M ˆ Æ kZ Ô ñƒ} 9ñ¦
-\ M ó óÞZ kz L L™ƒ d ŒÛ zgŠ e ¸Ð ÅzmvZ -\ M gz Z ‰ M ~ ^ã ̈Z ªÔ ñ M
»ä M ~ ^ã ̈ZÐ ^ C”ÆðLƒä ÅzmvZ -\ MvŠ º Ö!Ô ðàÃÅzm+vZ
gB E
I
Ð ä egz Z *M k0Æy ̈Z~ ^ã ̈Z »x?ZmLƒ ]|X ì H{@xŠpêL FÌ
Ì{ z ´Æ x £ kZ Ô *™'!~ : M b§ÅV â ̈Z zŠQgz Z 'y ̈ZÃy Q » ¿kZ¬
Ðzz Åäƒ F 6ë› C”F x Ó§ Zztèa XÐ ³7\ M d kÔì " UÐ y M Œ Û
è• Û gz Z y *ZŠ ~â YZq ZÃkZ• ‚" ÑZzG  x ¬ Ôì F Ñ!ÌÐg¦É kªz =ã ̈Z
ëz ~ kZ Ôì |u @u§ Zztž• D ÑŠ ¢ÃV â ̈Z øZëVvZ n kZ Ô Ç¾ ã ¹
„gNŠ¼ Ž @ M Åx?ZmÑÉ ÔìžðŠ » { ó: Ô 74Š Ç» y áz [ ˜ cw ìz
Ô ó ó p!ÿ …ø ^Úø •ö ]©øËöÖû] hø„øÒø ^³Úø L L:ì Š •
OŠ QOŠ S ‰
á g ZÔ¸ìg™& ¤ÅkZjz=gzZ r â ŠzwŠ »\ M Ô‰
Ü z D ™^~ sg‰ªÔ ó ócP7ÃkZ ä ( r â Šz ) wŠ ¬Š ä å\ M¼Ž L L
.p k
`gÎ cì @™d
-\ M X • D ™h
†ÅV\ M r â Šz wŠ »\ M 1Ô• D M Ãñƒ D hzŠÃ\ M |
 Š F†ÅkZ] !Š³‚1Ôì @ M ÃZƒ O˜Š¤
d u 
 gŠÆ
Šg ZÆ} iÃ\ M

e
zd
ÅkZŠy  z =gëÐ y ZZ§ âÔ‰„gNŠ¼Ž @ MÉ Ô å: ¦

ri .
] Ñ»Û{ÇgŠ ‡1 ó ó ]‚³n`• ²^³³e o³Ë³³ÒæL Lì ]Š ÞÅ] Ñ»Û{t Ô ¶„g™& ¤
Ù (Z {@xt » ÅzmvZ
C

] Ì( Y Zgß ZY ZgzÐ ð‚g ÅŠy


\ M ä VrZ Ô¸: Á¼ ̉
n

uz=ã ̈Z ) ÅkZgz Z Ù M *Ð ÄcÅ ä³³³i…‚³Î k³³×³³q
Ü z kZ „  6Ò ó ñ ó 0
 ZÆVߊ L LxzøÐ y ZZ6] Ѿz

.b a
™FQÐ dZ ¬Qgz Z Zƒ Z96]gßÅy ZÃð} Z Lƒ )§ Zz ]Š ¬ ¾y
q zÑ *™ Z×Ð ÅzmvZ -\ M6( ä àÞZ kzgz ZÚ Š Zƒ @ M ~ ^ã ̈Z k0L Z
kZÐ ÅzmvZ -

w
' !Ðígz Z Š M k0}÷`gξ ðÉì w õ b§ÏZ Ât ?ì Yƒùtž cŠ™
bzgz Z à ì Ëä ÅzmvZ -\ M cì Î »ðŠ ÃÃÅ ÅzmvZ -\ M éSE 4¨GG
$ Ô Î ä™

w
5G
GC9
o×FÂø äü Þøæû …ö ^ÛøjöÊø]*L L: • D â •Û+Š • á g ZÆ™[ æÃV ðG34E Î, Z äi…‚Î k×qvZÔì ¬ŠÃ]gß

w I BE
X ó ó ?ì 8 Š ( ŠpêL ) { zŽƒ D ™ Z×6q kZ ( Ð Ñ L Z ) kZ ?H L LÔ ó ó p†Fmø ^Úø
gF
\ M ™FZÐ dZ ¬QÃ ( ðLƒ) wÎg öÀÓ$MkZ ?: • D â •
M
| (Ð kZèÑqÔƒì g™ Zׄ6ä àÞZ kzgz Z ä Y M 6} i k0ÆÅzmvZ -
Ûh' × G @g•ˆÆ kZ

§ñÆ` ZcÉ Ô6} isÜ:ÃwÎg ±kZ Ñ} g vtžìt ÂÖ™ » ~0 z Z}‹gŠ™


:ì Š • á g ZÔ•`NŠû%q Z ̉ Ü z D FQì òz ò)ÅZ ¼ V ˜ k0ÆzZ >g‡6

Ùæ¢] Äne…
bMPO P 13


( Åzmv Z -·]| ) X } ™x Z • Z » Ïz 7{ zžz ŠÈÐ k Zì ‚
g y Z Z6w Îgg z Z Z}
Ž

!XX pFæ^+ÛøÖû] èöß$qø ^aø ‚øßûÂô o F̀ jøßûÛöÖû] éô …ø ‚û‰ô ‚øßûÂô p†ø ìû]. è÷Öøˆû Þø åö •…ø ‚ûÏøÖøæø ZZ
( 1 5Ô 1 4Ô 1 3:âZ )
Z Ã ( wÎg ± ) kZ Âä Ñ } g vkZ Z{ gz Z L L' :À F
gz Zû% q
X ó óì ¬ Š Ôì òz Ó Z ¼ d Œ Û Æ Tk 0ÆzZ èNg‡‰ Ü z D FQ
gzZ ì x¯ »vZ y M Œ Û žì " U6gî¬Ð ] cM Ñ!{gÃè Åxy M Œ Û w q¾
Å *™y M Œ Û ð}Z Lƒž%Zt ;g ¹!X càk0ÆÅzmvZ -vZ wÎgÃkZ äð}Z Lƒ
]gßz ^Åy ̈Z ËcM ?¸ D M ~ ]gßz ^¾k0ÆÅzmvZ -\ M™á ] cM
! lÐ p ÖZ y ZÆ*™y M Œ Û ïÅkZ ?¸ D M ~ ]gßz ^±-Z KZ c?¸ D M ~
Û ¨ÃäàgzZä Ñkzk0ÆÅzmvZ -\ MÆ}
Xì câ • ð ZLƒÐ Xì CYƒ
Û èE
]o» kZ¸ D M ™á ~ ]gßz ^ã ̈Z ] cM Åy M Œ PG4$Z Lƒ
Ð y Z ì câ •
™á y M Œ
Û ™f » ä àgz Z ä Ñ ] cM Å y M Œ
Û k 0Æ Åzmv Z -\ M ~ V ÂgßV âzŠ x? Zm} Z Lƒžì @ƒx¥
Û Ð p Ö Z X~ xy M Œ

.p k Û

x¯ » v Z gz Z Þ Z kz Æ x ? Zm Lƒ ]|~ *™y M Œ

d u
Û ç O Ôì càgz Z • ñ M
mv Z -*™Ñ w z Z ' °Vv Zç O X ì câ •

. e
Û ¨Ð ÂÆ ½~ ] cM Š¼Ãä Ñ

ri
:ì Š • á g ZÔ•D â • Û & ¤Åäƒ Þ Z kzÆ ÂC Ù ñƒ†Ð ug Iy !i ÅÅz
! XXouFçû m% oºuûæø Ÿ$žô çø âö áûžô pçF`ø Öû] àôÂø Ðö_ôßûmø ^Úø æø ZZ

u
( 4Ô 3:âZ )
¼ Ž ) Â{ z Ô s 1 7¼ Ð s§K Z ( Ñ ) } g v{ z gz Z L L' :À F

a n
X ó óì C Y ÈŽ ì Cƒ kzØ{ ( { z • s 1
:ì Š • á g ZˆÆ kZ
( 5:âZ )

w
( ã qzg ) „  Š'i q .b !XXéõ †$ Úô æû ƒö pçFÏöÖû] ‚ömû‚ô•ø äü Ûø×$ Âø ZZ
Z Ã ( Åzmv Z -Ñ } g v ) kZ ì @™½L L
X ó ó( Lƒ¸• Û )©lpÑ Zz V ¸

:ìŠ •
w w
Xì êŠ ó ó½L LÃ\ M ÅkZì @ M™á k0Æ\ M wÎg ±{zŽ ~0
á g ZÔ• îG
X ó óì ~Š ½Åy M Œ
0. ïŠE “ GÒE 7vZ ÂáZz¶Š½ÝZÅë ZxEgzZy M Œ
zZ} ö09zC
Û ÃÅzmvZ-\ M ! q
Û ä ( g ÇŠgz6) y !$} (¹ L LX ó ó áø•†û ÏöÖû] Üø ×$ Âø àöÛFuû†$ Ö]L L
Ù cÍ
gŠ c

àûÓöiø ÜûÖø^Úø Ô á g ZÆ™[ æÃÅzmv Z -\ M Šp~ Y ̈ÒgÎgz Z


ø Ûø×$ Âø æø L L: ì Š •
X ó ó¸ … Y 7( ¬ Ð kZ ) ?ÃT ~Š ½{ zà ?( ! Ñ} Z )gz Z L LX ó ó Üö×øÃû iø
Lƒ) óô ó ZzL LÏZ ~ ÜÒgÎgzZì Ð=g fÆ x?Zm}Z Lƒ ½tèa 1

Ùæ¢] Äne…
bMPO P 14

( Åzmv Z -·] | ) X Ð Ÿu‰ì Zƒ 5 b §k ZñÐ y Z Z


'°VvZ ªÔì câ • Û [™s§Åð}ZLƒÃ½kZ n kZÔì Š°*Z™sg ¬» ( ð}Z
Xì ~ŠÐôZzÆ} ð ZLƒÉ Ô ~Š7„  Zg { Z'½Åë ZxEgzZy M Œ Û x¯kZ LZä
Û ¨Ð ( äJ 7
ì câ • ) ] PŒ Û ÃäàÆ( y M Œ Û )x¯LZä øZëVvZ b§ÏZ
Ì ó ó*J 7 L Lt èÑq Ôcâ • Û [™s§KZ Ìà ó óäJ 7 L LkZ Ð n¾Å ä™gzŠ Ã{ éE 4]IZgzZ
5G
-Æð}ZLƒcÐ spÆäYwÈÅzmvZ-\ MèagzZì ÐôZzÆð}ZLƒ
D™ÒÃÅ äZC Ù ™gzZ "7B‚B‚ÆðLƒ ]|Ð60  ZÆN | 7:ˆÆ äY
gzZÐßÈÃy M Œ Û kZ ?:ž•D ÑŠyEZgzZ•D â • Û IÐ"7 B‚B‚kZnkZÔ¸
:ìŠ • á g Z~dZ ÒgÎX Ïñ M 7~g ZØŠ ðÃ~"7Ãy M Œ Û ˆÆä M :ZzÆL ð ƒ:
(7Ô6:dÑZ) !XXF oËFíûmø ^Úø æø †ø `û røÖû] Üö ×øÃû mø äö $Þžô äö ×# Ö] ðø ^•ø ^Úø Ÿ$žô oŠFßûiø ¡Êø ø Õ ø ¨ö†ôÏûßö‰øZZ
Ð ßÈ ? ÂÐ , ™ cŠ J 7à ?( Ðô Zz ÆðLƒ ) ë L L' :À F
gz Z6 ´ì } Y „ z —" Ôì e *>v ZŠpŽÆ kZ SÔ 7( ¦
.pkÙ )
C
X ó óÃ ( V Agz Z V £ ) {æ7
:ì Š •
d u
á g Z~) ª ÒgÎ
åö ^Þø]+†ø Îø ]ƒø¬ôÊø äü Þø•†û Îöæø äü Ãø Ûûqø ^ßønûû ×øÂø á$ žô äô eô Øørø³Ãû ³jøÖô Ô
. e ø Þø^³ŠøÖô äô ³eô Õû†( ³vø³iö ŸøZZ

ri
( 19Ô 18Ô 17Ô 16: îG%gZ ) !XX äü Þø^nø eø ^ßønûû ×øÂø á$ žô Ü$ $ö äü Þø•†û Îö Äûfôi$^Êø
Û ? L L':ÀF

u
z™ ch : Ãy!i KZÐ n¾Å ( h | 7Ð) ~¢Ãy M Œ

n
¦ ( ~ wŠ }g v) ÃkZì )f }g ø —" ( z™ J 7:B‚B‚ )

a
}g ø ª) ë: ( bŠ Z™~g Y6y!i ) bŠ J 7ÃkZgzZ ( bŠ Z™Š c) bŠ™

.b
„ *J 7gzZ *Z™Š ct)Qz™ ‹™ Îy» ? ³7( ðLƒº•
Xóì ó )f}g ø( Ì) bŠ™yÒ» ( ̈_zãçÆ) kZ (É Ô7
Û ñƒÇ

w w
(114: îW †W)!XX^÷Û×ûÂô oûÞô•û ‡ô h ( …$ ØûÎöæø äü nö uûæø Ô
Û ) ¬ Ð äƒ Zg7 Æ kz Å ( y M Œ
:ì Š • á g Z~ È ÒgÎ
ø nûû Öøžô o–FÏûm% áû*] Øôfû Îø àûÚô áô•†û ÏöÖû^eô ØûrøÃû iø Ÿæøø ZZ
Û ) kZ ?gz Z L L' :À F
w
( Æy M Œ
gz Z " 7: ÔÐ ßÈ Ìswq Z » kZ ?: ) z™ H # Ö ~¢ Å " 7
} Z ( z™ H ¬Š ) z™ ¹gz Z ( Ð z™kC~g ZØŠ ~ ä ™ ZŠ Z Ð y !i
X ó ó} Š â • Û { Š cigz ZÃD}÷ Â! [g
ÅV h§gz Z [ ZŠ M Æ " 7b§ÅV â ̈Z x ¬ ÃÅzmvZ -ò Q wÎg ~ Vì M VÐy Z
ÅV â ̈Z ÑZz ä J 7y M Œ Û žì ?Š ÅkZ ‡ *â • Û IÐ V Â!'~ ðJ 7gz Z *â • Ûe
Z@
Ùæ¢] Äne…
bMPO P 15
( Åzmv Z -·]| ) X Ç ñ Y Ñ ïÐ c i z Š { z ǃ y Z Z½{ g f ~ w ŠÆ ¿T


o‰ Ü zÆ ä J 7] cM Å[  q Z Åy !i ! ², i Z { z ´X ì @J 7y M Œ Û Ã\ M b§
~ wŠgz Z äƒ ~g Y6y !iÆ kZgz Z ª! ZCZ à ©)ÅwÎg •z ¹y uZ ! ²! ‚
gzŠg !g !îZE !•á VvZÃTgz Zì ; gƒÐ ] cM y Zg Ö Z »T ã EZ"t 0Æ• gpô
žì ?Š×zg Å% Z kZ Ô• ì gá) f L Zà ó ó¶Š Z™Š cL Lgz Z ó ó¶Š J 7L Lgz Z • ì g â • Û
ì x¯ »' °VvZÉ Ôì [  Åy !i ! ²x ¬ ðÃy M Œ Û :gz Zì x¯ »y ̈Z Ë: y M Œ Û
} (Ð } (: Ž ) Ì6t‘~Š â œgz Z xÜ ó óh N L Lì t Ý ¬ » ó ó…Cƒ ÑL LÆ T
H
$M Vß²i lM Æ } i
VzÖgz Z V â ÃîÆ V Zg !zŠ !} (Ð } (: gz Zƒ ø!Ð M øÐ
\ M Â@Yƒ { mg { mggzZ @Y|ŠÐ ÞZÄzsp Â@Y cŠg @Zy M Œ Û t ( Œ Ð(KZÐ
y$  »ÅzmvZ -\ MgzZì ( Z•»“ EE
 Í )¡î0œ{!q Z wq¾ Âug Iy !i ÅÅzmvZ -
ÅzmvZ -\ MQÔì t‘V Z Â*z ®q
]”Ý ¬ ä äjÛÓu k³×³qvZ¡Ât ?¸ M ƒ3Æ…kZðYgz Zù Ây !iz»Æ
.p k
Z ._Æó ó ^÷Ënû Ãô •ø áö^ŠøÞûŸô û] Ðø³×ô ³ìöL LÌug I

ä J 7gz Z ¶Š ½ÃÅzmvZ -\ M Ãð}Z Lƒ ó óWZ b zg L Là Zz V ¸ã qzgxq


ž @Ô cŠ â • Û gñâ n Æ ä J 7ÃÅzmvZ -\ M b§ÅV â ̈ZÃy ZÆ™m?W ZzÆ
d u Z Å

]”gz Z ( ì „g} Š`™e


. e
 M Ñ!{gÃè Å• ÒgÎ]Š ÞÅT ) …Cƒ ÑL LkZÆy M Œ Û

g !g !ð} ZLƒ¤


u
Ü zÆä J 7ÆVì M õ 0«Ð ƒ
Z‰ ri
y !igz Z ( b zggÅ~ f ) » » ÅzmvZ -\ M '¼ gz Z ñ Yƒ 3WZ b zgt ¼ Å
 Å( xy M Œ Û ÌQX Vƒ 3

n
-/B ŸE
Ã] ¸ã qzg ÅÅzmvZ -\ M=g fÆóÛ ó D
E
 ´@L LÅ ( õ F E
Ggz Z ä ÎÐJ  ) ûšErzæÆ
[ !~g g 9< ‡ Z%Ôì gÃè ~ g
„#
.b a u FZ ázg•,ÅT ) D ™: F
Ö Z:gz Z Yƒ ~g Y6ug Iy !i ÅÅzmvZ -\ M: ( x¯ »vZ ) y M Œ
Ë ™Ýq]Š XÅ]z ˆÅy M Œ
~ ¸Ð ~ ¸
Û t Â( Åkß ZY$
Û

w
^³³ßø³nû ×ø³³Âø á$ žôL`  M Å) ª ÒgÎ » øZëVvZw q¾X $
L ™e
×zggz Z¬Å% Z kZ ¢ ) f L ZöŠ Z™ ZŠ ZÐ y !igz Z ¶Š Z™Š c=g fÆó ó äü Þø•†û Îöæø äü Ãø ³Ûû³qø
Æp

w w
gŠ cgz Z ä™ ZŠ Z Ð y !iÆ TÔì 7G x¯ ! ² » y ̈Z Ëy M Œ
Ôƒu" gz Z [sg ŠkZì ! ²y !i ~gŠ â ÅT ê Zz [²Z ^Z!‚oq
™Å
AE
Û žì ?Š
Z~} g !
~ >q Zžì Ý ¬t »CqÆ [²I Z x ¬²Ôì ; gƒÐ Vì M VÐy Zg Ö Z » T
Ãy Z { z Ug ¯ÆUg ¯gz Z¸ D YƒŠ cÃy Zg à Z Vz %7õ 0kŠ ñƒ•Æû%q Z sÜ
Ð bá ~¡gz Z ûy ZÆ [² G ÅzmvZ -\ Mgz Z¸ T gŠ c½/gz Z¸ ï Š ZC ÙŠ
( ì ~g Y ) X ¸ [ c{¾ ?Z î0<Eg$ 

Ùæ¢] Äne…
bMPO P 16