You are on page 1of 1

2 NáóŸªî¦è[ Þœªô¢ªî¦ô¢Ù íƇvñ÷J 14, 2019

áÞœû #ô¢ªû¦÷« ÞœõxÙê¶!


Í-ë]ª(ÄêŸ ìÞœ-ô¢ÙÞ¥ Í÷ª-ô¦-÷A òÅ¡« ú£Oª-ÚÛ-ô¢-éÚÛª ·ôj꟪õ à•ô¢-÷
ô¦á-ëůE Eô¦t-é°-EÚ¨ D è[ñª(-L-÷y-ö˶ë]ª.- Í÷ª-ô¦-÷A -ô¦-á-ëůEÚ¨ Cî¦uÙÞœªõª, ÷”ë]ªÌÄõ Nô¦-ü°õª
-cí£±L-#Ù-êŸõ ìªÙ# 62 Ú¨.-Oª ë]«ô¢Ùö˺ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ÚÁú£Ù í‡õª-í£±-E›úh ·ôj꟪õª 34-î¶õ ÓÚÛ-ô¦õª òÅ¡«ú£-Oª-ÚÛ-ô¢é
ò°u¸ô@, ÍÚÛ\è[ ìªÙ# 23 Ú¨.-Oª ë]«ô¢Ùö˺ ví£Ú¥øŒÙ Ú¨Ùë] Ïà¦a-ô¢Ùç˶ ÍC ·ôj꟪õ ú£«pÄJh, ê¦uÞœÙ.- DÙêÁ ÍGÅ- îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢ÙsÍ÷ª-ô¦-÷Az, ì«uúÃ-åªè˶:- ì-î¦uÙvëÅ]
ò°u¸ô@, 12 Ú¨.-Oª ë]«ô¢Ùö˺ àÁè[-÷ô¢Ù ò°u¸ô@ ÷”-CÌÄö˺ ÷³Ùë]ª-ÚÛª-ð¼-꟪û¦oÙ.- îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù, J-øŒaÙ-vë¯- ô¦á-ëůE Í÷ª-ô¦-÷A Eô¦t-é°-EÚ¨ ÞœªÙå«ô¢ª >ö°x Í÷ª-
ÑÙæ°ô³.- îµ³êŸhÙ 97 Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ô¢ ìCö˺ Ïô¢ª- í£±ô¢Ù, ÷è[x-÷«ìª, šíë]-í£-JNª vÞ¥÷«õ ·ôj꟪õª òÅ¡« ú£Oª- ô¦-÷A ÷ªÙè[-ö°-EÚ¨ àµÙCì è¯yvÚ¥ ú£ÙíÆ£«õ ú£òÅ¡ªuõª,
îµj-í£±ö° Fô¢ªÙ-è˶ö° àŸ«þ§hÙ.- Ïö° Ñìo Ô·ÚjÚÛ ìC ÚÛ-ô¢é Ú¨Ùë] òÅ¡«÷³õª Ï÷y-è¯-EÚ¨ ÷³Ùë]ªÚÛª ÷ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÷ªï‡°-üŒõª, Cî¦uÙ-Þœªõª ú£yàŸaÄÙ-ë]ÙÞ¥ Nô¦-ü°-L#a
ÚÛ”ÿ§g, Ô·ÚjÚÛ ô¦á-ëůE Í÷ª-ô¦-÷A Í÷±-꟪ÙC.- ÷´è[ª ·ôj꟪õª ú£yàŸaÄÙ-ë]ÙÞ¥ ÷³Ùë]ª-ÚÛª-÷#a òÅ¡«Nª Ïþ§h-÷ªû¦o ë¯êŸ”-ê¦yEo à¦åª-ÚÛª-û¦oô¢ª.- îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô-@Ú¨
ò°u¸ô-@õ Eô¦téÙ í£²Jh-à¶ú‡ -cÓFd-Îô þ§ÞœôÂe-Þ¥ ô¢«í£- Oö˶x-ë]E ÚÛªvåêÁ áÞœû àµñª-ê¦ô¢ª.- ë¯Eo ì¸ôÙ-vë]-D øŒÙÚÛª-þ§–-í£ì ENªêŸhÙ ÷#aì ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°-
îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ú£òÅ¡ö˺ ví£ú£Ù-T-ú£ªhìo àŸÙvë]-ò°-ñª- ÚÛ-õpì à¶ú‡ Eô¢Ù-êŸô¢Ù Fô¢ªÙ-è˶ö° àŸ«þ§hÙ.- ví£í£Ù- ú£÷ª-J–-þ§hô¢ª.- ÐôÁV Í÷ª-ô¦-÷A, Ít-ë¯-ò°-ëÂ-õÚÛª ð¼L-ÚÛ- ñªE šíë]-ÚÛ«-ô¢-ð§è[ª Ótö˶u Ú•÷«t-õ-ð§æ¨ XëÅ]-ôÂêÁ
àŸÙö˺ ÍÙë]-iì ìÞœ-ô¢ÙÞ¥ Í÷ª-ô¦-÷-AE EJtþ§hÙ.- ö˶x÷±.- êµLN ê¶å-õêÁ ÍGÅ-÷”CÌÄ àµÙë¶ ú£ê¦h ÷ªìÚÛª ÑÙC.- ÚÛõú‡ î¦ô¢ª àµÚÛª\õª ÍÙë]-â˶-ø‹ô¢ª.- Í÷ª-ô¦-÷-AÚ¨
îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô@ ìªÙ# Í÷ª-ô¦-÷A, î¶ÙÚÛ-ç˶-øŒy-ô¢- ·ôj꟪-õìª Îë]ª-ÚÁ-î¦-õû¶ Ñë¶Ì-øŒÙêÁ ví£A ·ôj꟪ ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ¨
-Ð-û¦è[ª n- ÞœªÙå«ô¢ª
- þ§yNª Îõ-óŸ«õª, ò°ï£°u, ÍÙêŸô¢ ÷õóŸª ô¢ï£°-ë¯- Íìo-ë¯êŸ ú£ª&-òÅ¡÷ Ú¨Ùë] Ôè¯-CÚ¨ ô¢«.-10-î¶õª Ïî¦y-õE
àµÙCì ÷³Ú¥\-÷ªõ þ§v÷«áuÙ ô¢«.-õ¤Û, Wí£²-è…Ú¨
àµÙCì Ú¥Q NøŒy-û¦ëÇ] ÷ªï‡°ü° vÞœ«í£± ô¢«.-1,05,000,
ví£-ëůE ì¸ôÙvë] DÚ¨, îµjÚ¥ð§ ÍCÅ-û¶êŸ îµj.-ÓúÃ.-áÞœ-ûÁt- ô¢ªõª, ìCÚ¨ Íåª-îµjí£± ë]ªô¢_÷ªt ÎõóŸªÙ.-.-.- Ïö° Ô ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[-Lö˺ Eô¢g-ô³Ùà¦Ù.- D Ú•Ùë]ô¢ª ·ôj꟪-õ¸Ú ÷ªë]ô ëǵJþ§q vÞœ«í£± ô¢«.-õ¤Û, óŸªÙvè¯ô³, LÙÞ¥-
-ûÂ-·ô-è…“Ú¨ Þœªé-ð§ôÈ¢Ù àµð§p-Lqì ò°ëÅ]uêŸ ví£á-õÙ-ë]-Jšíj ìÞœ-ô¦-EÚ¨ ö˶ì-åª-÷Ùæ¨ Íê¦u-ëÅ]ª-EÚÛ þ¿ÚÛ-ô¦uõª Í÷ª-ô¦- Ïà¦aô¢ª.- ô¦ù£Z ví£òÅ¡ªêŸyÙ ví£A ·ôj꟪ ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ¨ Ïú£ªhÙC.- í£±ô¢Ù vÞ¥÷ª ú£÷«Üu ú£òÅ¡ªuõª ô¢«.-2 õ¤Ûõª, ÷ªJ-Ú•Ù-
ÑÙë]E ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°-ñª-û¦-óŸ³è[ª í‡õª-í£±-E- ÷-Aö˺ ÚÛLpÙ# ví£í£Ù-àŸÙö˺ Õë]ª ÍvÞœ ìÞœ-ô¦ö˺x ÖÚÛ- ë]ô¢ª ÏêŸô¢ îµ³ê¦h-õìª Nô¦-üŒÙÞ¥ ÍÙCÙ-à¦ô¢ª.- îµjÚÛªÙ-
à¦aô¢ª.- -cDE ÏÙæ¨Ú¨ í£Ùí‡þ§hÙ.- ÷ªìÚÛª ví£ê¶u-ÚÛ- æ¨Þ¥ BJa-C-ë]ªÌê¦Ù.- ví£í£ÙàŸþ§–ô³ ÷ª®LÚÛ ÷ú£-꟪õª ÷ªï£„ ú£ÙÞœ-÷ªÙêÁ ÚÛô¢÷± Eî¦-ô¢é ôÈ¢-í£±ô¢Ù ÓÙíˆ-æ©úˆ ú£òÅ¡ªu-ô¦õª ñÙè[x ú£ª÷ªA ÎëÅ]y-
ï£°Ë ºë¯ ô¦î¦-õÙç˶ D ÏÙæ¨Ú¨ ð¼î¦L.- áÞœû #꟪h- ÚÛLpÙ# Íë]ª(Ä-êŸ-iì ô¦á-ëů-EE ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶þ§hÙ.- ð¼õ-÷ô¢Ù Eô¦t-é°Eo Íè[ª“-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ áÞœû ÍEo-N- ô¢uÙö˺ vÞ¥÷«-EÚ¨ àµÙCì í£õª-÷±ô¢ª ÷ªï‡°-üŒõª ô¢«.-
#-꟪hÞ¥ ×è…-ð¼ô³, #ô¢ª-û¦÷« ÞœõxÙ꟪ Ú¥î¦L.- û¶ô¦õª, ÚÛ”ÿ§g ìCšíj ÕÚ¥-EÚ ÷Ùêµ-ìõ Eô¦téÙ ë¯yô¦ ëůö° ví£óŸª-AoÙ-à¦ô¢ª.- Íè[“Ù í£è…ê¶ ÷C-L-ší-è[-ê¦û¦.-.-.- 1,40,000 ›úÚÛ-JÙ# ÍÙCÙ-à¦ô¢ª.- ÷”ë]ªÌÄõª, NÚÛ-ö°Ù- ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°-ñªÚ¨ àµÚÛª\ ô¢«í£Ùö˺
íÆ£ªËºô¦õª ඛú ÷uÚÛªhõª ú£÷«-â°-EÚ¨ Ñí£-óµ«-Þœ-í£-è[ô¢ª.- ví£í£ÙàŸÙ îµ³êŸhÙ Í÷ª-ô¦-÷A îµjí£± àŸ«›úö° à¶þ§hÙ.- ÍGÅ-÷”-CÌÄÚ¨ Ó÷ô¢ª Íè[ª“-í£-è…û¦ àŸvÚ¥õª ÎÞœ÷±.- ÞÁë¯-÷Jn- Þœªõª ÚÛõú‡ ô¢«.-1,06,600 ÍÙCÙ-à¦ô¢ª.- î¦ô¢Ù-ë]-JÚ© Nô¦üŒÙ ÍÙë]-â˶-ú£ªhìo îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ÓÙíˆ-æ©úˆ
ôÁè[x Oªë] Oü˜x-ÚÛ\è¯ ÑÙè[-æ°-EÚ¨ Í÷-Ú¥øŒÙ ö˶ë]ª.- ÚÛ”ÿ§g Íìª-ú£Ù-ëů-û¦Eo í£²Jh-à¶ú‡ í£NvêŸ ú£ÙÞœ-÷«Eo ÷³Üu-÷ªÙvA ÚÛ”êŸ-á‘-êŸõª êµL-ð§ô¢ª. ú£òÅ¡ªu-ô¦õª ñÙè[x ú£ª÷ªA, ñÙè[x û¦¸ÞÙ-vë]÷ªt
Íö°Ùæ¨ ÷uÚ¨hE D Ú¥ð§-è[ª-꟪-û¦oô¢ª.- ï£°Ë ºë¯šíj ÷³Üu-÷ªÙvA åÙÞœª-å«J ví£Ú¥øŒÙ í£Ù꟪õª ê•L vð§â˵- ú£”ù‡dÙà¦Ù.- ÷ÙøŒ-ëůô¢, û¦Þ¥-÷R, ÞÁë¯-÷J, ÚÛ”ÿ§g, šíû¦o-
Þœæ¨dÞ¥ ð¼ô¦-è[-åÙö˺ CMxE ÚÛC-LÙà¦Ù.- ÷ªìÚÛª áJ-Tì ÚÛªdÞ¥ ví£Ú¥øŒÙ ò°u¸ô@ Eô¦t-é°-EÚ¨ íƇvñ-÷J 13, 1954ì êÁ-ð§åª 140 šíë¯Ì, #û¦o ìë]ª-õìª Íìª-ú£Ù-ëůì٠ඛú þ§-÷«->ÚÛ û¦uóŸ«-EÚ¨ êŸô¦yêŸ ÍÙë]-JF â˵jõªÚÛª í£Ùí‡-þ§hô¢ª êŸí£p à¶óŸª-Þœ-LÙ-ë¶Oª
Íû¦u-óŸ«Eo ë¶øŒÙ îµ³ê¦h-EÚ¨ à¦æ¨-àµð§pÙ.- ÍEo ô¦á- øŒÙÚÛª-þ§–-í£ì à¶ø‹ô¢ª.- ú£JÞ¥_ 65 ÔüŒx êŸô¦yêŸ Íë¶-ôÁV ÷ªï£„ ú£ÙÞœ÷ªÙ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«-EÚ¨ XÚ¥ô¢Ù àŸªæ°dÙ.- DEo ö˶ë]ª.- Õë¶üŒ‰x OªÚÁú£Ù ÚÛù£d-í£-诓ìª.- 75 ôÁVõª Oªô¢Ù-ë]ô¢«
Ú©óŸª ð§Kdõª ÷ªìÚÛª ú£Ùíƈª-òÅ°÷Ù êµL-óŸª-â˶-ø‹-óŸªÙç˶ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô-@Ú¨ øŒÙÚÛª-þ§–-í£ì à¶ú£ªhû¦oÙ.- ·ôÙè[ª í£²Jh-à¶ú‡ ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶-øËÂö˺ ÚÛô¢÷± ô¦ÚÛªÙè¯ à¶›ú ò°ëÅ]uêŸ ð¼ô¦-è…ì û¦¸Ú ÚÛªö°õª Îð§-C-þ§hô¦? ú£Nª-ù‡’Þ¥ û¦ ÚÁú£Ù, Oª òÅ¡N-ù£u꟪h ÚÁú£Ù, í‡õxõ ñÙÞ¥ô¢ª
ÍC Ð ví£òÅ¡ª-êŸyÙ-šíjì, û¦Oªë] Ñìo Nø‹y-þ§-EÚ¨ Eë]- ê¶Dõª ÖÚÛç˶ Ú¥÷-è[Ù-êÁ-ð§åª ÎÙvëÅ] ô¦ÿZ§-EÚ¨ ê•L Bú£ª-ÚÛªÙæ°Ù.- ô¦òËºó¶ª WûÂö˺ ÷ô¦{õª í£è…ì îµÙåû¶ Õë¶üŒ‰x Oª ÚÁú£Ù ÚÛù£d-í£-诓ìª.- û¶ìª à¶ú‡ì í£ìªö˺x ÚÛªõÙ, òÅ¡N-ù£u꟪h ÚÁú£Ù í£E-à¶-óŸªÙè….- ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶›ú ò°ëÅ]u-êŸìª
ô¢)ìÙe- ÍE ÎóŸªì ›íô•\-û¦oô¢ª.- ÞœªÙå«ô¢ª >ö°x Í÷ª- ÷³Üu-÷ªÙvA ví£Ú¥øŒÙ í£Ù꟪õª Ú¥Þ¥ ìî¦uÙ-vëÅ]ÚÛª ê•L ð¼õ-÷ô¢Ù ìªÙ# Fæ¨E vÞ¥Næ© ë¯yô¦ ÚÛ”ÿ§g ìCÚ¨ Bú£ª- ÷ªêŸÙ, vð§ÙêŸÙ Ñû¦oóŸ«? ÍÙë]-JÚ© û¦uóŸªÙ à¶óŸ«-õE Ð ví£òÅ¡ªêŸyÙ Bú£ª-ÚÛªÙ-åªÙ-ë]E òÅ¡ôÁþ§ Ïú£ªhû¦oe- ÍE
ô¦-÷A ÷ªÙè[õÙ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ÷ë]Ì ÚÛ”ÿ§g-ì-Cšíj îµjÚÛªÙ- ÷³Üu-÷ªÙ-vAÞ¥ û¶ìª îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô-@Ú¨ øŒÙÚÛª-þ§–- ÚÛª-÷þ§hÙ.- Ð Ôè¯C è…šúÙ-ñô¢ª û¦æ¨Ú¨ ð¼õ-÷-ô¦Eo í£E-à¶-ø‹ìª.- êŸí£±pè[ª ô¦á-Ú©-óŸ«õª ඛú ÷uÚÛªhõª ÚÛªõ-Þœ>b àŸÙvë]-ò°ñª ›íô•\-û¦oô¢ª.- áõ-÷-ì-ô¢ªõ ø‹Ü ÷ªÙvA ë¶N-û¶E
ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô@ Eô¦t-é°-EÚ¨ ñªëÅ]-î¦ô¢Ù ÎóŸªì øŒÙÚÛª- í£ì à¶óŸªè[Ù @N-êŸÙö˺ ÷ªô¢-#-ð¼-ö˶E ôÁVe- ÍE í£²Jh-à¶ú‡ â°AÚ¨ ÍÙÚ¨êŸÙ à¶þ§hÙ.- ë¶øŒÙö˺ ÷ª·ô-ÚÛ\è¯ í£åªd-ÚÛªE û¦ÚÛª ÚÛªö°õª Îð§-C-ú£ªh-û¦oô¢ª.- 40 ÔüŒ‰xÞ¥ Ñ÷«-÷ª-›ï°-øŒy-ô¢-ô¦÷±, Ót-ö˶uõª Ú•÷«t-õ-ð§æ¨ XëÅ]ôÂ, @O
þ§–-í£ì à¶ø‹ô¢ª.- Pö°-íÆ£-õ-Ú¥Eo ÎN-ù£\-JÙ-à¦ô¢ª.- ÍÙêŸÚÛª î¦uÝ°u-EÙ-à¦ô¢ª.- Íí£pæ˺x ô¢«.-2.-77 ÚÁåªx îµ#aÙ-àŸÞ¥ ö˶E KAö˺ Ð vð§â˵-ÚÛªdìª QvíÆ£ªÙÞ¥ í£²Jh-à¶ú‡ ø‹øŒy- þ§÷«->ÚÛ û¦uóŸªÙ ÚÁú£Ù ð¼ô¦è…, Í÷ªõª à¶ú‡ì ÷uÚ¨hE.- ÎÙá-û¶-óŸ³õª, ÓtMq ÔÓúà ô¦÷ª-ÚÛ”ù£g, áõ-÷-ì-ô¢ªõ ø‹Ü
÷³Ùë]ª ï£°Ë º÷ªÙ, í£²áö˺x ð§ö˹_-û¦oô¢ª.- Ð ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô-@Ú¨ ô¢«.-2,169 ÚÁåªx îµ#a-ú£ªh-û¦o-÷ª- êŸÙÞ¥ ›íô¢ª EL-#-ð¼-ó¶ªö° à¶þ§hÙ.- ÏC û¦ @N-ê¦- ÍGÅ-÷”CÌÄ, ú£Ù¸¤÷ªÙ, í£J-ð§-õì, NøŒy-ú£-F-óŸª-êŸö˺x ÷«êÁ Ú¥ô¢u-ë]J) øŒP-òÅ¡«-ù£éË ÚÛª÷«ôÂ, ÐÓûÂúˆ îµÙÚÛ-ç˶-øŒy-ô¢-ô¦÷±,
Ôô¦påª à¶ú‡ì ú£òÅ¡ö˺ ·ôj꟪-õ-ìª-ë¶Ì-PÙ# ÷«æ°x-è¯ô¢ª.- - û¦oô¢ª.- Íí£p-æ¨-ÚÛÙç˶ êŸyJ-êŸ-Þœ-Aì ò°u¸ô@ Eô¦téÙ øŒóŸªÙ.- ð¼õ-÷ô¢Ù í£²ô¢h-ô³ê¶ ÚÛô¢÷± Íû¶ ÷«å ð¼æ© í£è[-ö˶ÚÛ ÚÛªõÙ, ÷ªêŸÙ ›íô¢ª àµí‡p ÍN à¶þ§hÙ.-.-.- ÏN >ö°x í£J-ù£ê àŵjô¢tû ›ùÚ â°F-÷´ûÂ, >ö°x ÚÛö˵-ÚÛdô ÚÁì
c÷ªvë¯ú£ª ìªÙ# Nè…-ð¼-ô³ì êŸô¦yêŸ ÎÙvëÅ] ô¦ù£Z ê•L í£²Jh à¶þ§h-÷ªE Oª Ïà¦aô¢ª.- ô¦ÚÛªÙè¯ ú£Ùí£ë] ú£”ù‡dÚ¨ Í÷-Ú¥øŒÙ ÚÛõª-Þœª-꟪ÙC.- à¶þ§hÙ ÍE àµñª-ê¦ô¢ª.- ví£á-õÚÛª ඛú-ë¶Oª ö˶ë]ª.- ÷#aì øŒP-ëÅ]ô êŸC-êŸ-ô¢ªõª ð§ö˹_-û¦oô¢ª.-

÷ªSx â°-Jæ© Ï÷yÙè…


sîµ³ë]æ¨ ›í@ êŸô¢ªî¦ô³z
ô¢›íÆ-öËÀšíj ú£òÅ¡ö˺ ê¦ìª ÷«æ°x-è…ê¶ ví£ÚÛÙ-í£-ìõª ÷þ§h-óŸªÙå« ÞœêŸÙö˺
ô¦ï£‚öËÀ à¶ú‡ì î¦uÜuLo Þœªô¢ªh-à¶ú£«h Íö°Ù-æ¨-ë¶Oª ú£ÙòÅ¡-NÙ-àŸ-ö˶-ë]E N÷ª-
J)Ù-à¦ô¢ª.- -còÅ¡«ÚÛÙí£Ù ÷ú£ªhÙ-ë]û¶ ÷«åìª ÷ªìÙ Nû¦oÙ.- Õë¶üŒx ú£òÅ°-Ú¥õÙ
÷³T-óŸª-è¯-EÚ¨ ÷#aû¦, Íö°Ù-æ¨-ë¶Oª áô¢-Þœ-ö˶ë]ªe- ÍE Óë¶Ìî¦ à¶ø‹ô¢ª.-
áåªdÞ¥ ñJö˺ڨ ë¶-øŒ î¦uí£hÙÞ¥ ú£÷«-î¶-ø‹-õª
ë¶øŒ ví£á-õÙ-ë]-Jö˺ ÚÛ«å-Nªšíj Nø‹yú£Ù ÚÛL-TÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª
ë¶øŒÙ-ö˺E NGÅìo vð§Ùê¦ö˺x ÚÛ«åNª ú£÷«-î¶-ø‹õª Eô¢y-
Ù-à¦-õû¶ ÍGÅ-vð§-óŸ«-EÚ¨ Ní£¤Û û¶êŸõª ÷#a-ìåªx êµL-
ú‡ÙC.- ví£ú£ªhêŸÙ ð¿ô¢-ú£êŸy Gõªx Nù£-óŸªÙö˺ Ðø‹ìu
ô¦ÿZ§õ ví£áö˺x ÎÙëÁ-üŒì ûµõ-Ú•E ÑìoÙ-ë]ªì êŸë]ª-í£J
ú£÷«-î¶øŒÙ Ðø‹ìu ô¦ÿZ§ö˺x Ôô¦påª à¶›úh Óö°
îµj-ÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù í£ìªõª
ì-÷-óŸ³-ÞœÚÛª Íí£p-TÙ-êŸ-
-Ð-û¦è[ª, Í÷ª-ô¦-÷A:- ÚÛ”ÿ§g ìCšíj ví£Ú¥øŒÙ
ò°u¸ô->Ú¨ ÓÞœª-÷ì îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ÷ë]Ì ô¢«.-1069
ÚÁåxêÁ à¶í£-è[ª-꟪ìo ò°u¸ô> í£ìªõª ì÷-óŸ³Þœ
ú£Ùú£–ÚÛª Íí£p-Tú£«h áõ-÷-ì-ôª¢ õ ø‹Ü Ú¥ô¢u-ë]J)
ô¢›íÆöËÀ Öí£pÙ-ë¯Eo Eô¢-ú‡ú£«h Ú¥Ùv·Þúà ÓÙíˆõª ú£òÅ¡ö˺ Ú¥TêŸÙ N÷«-û¦Lo CMxö˺ ÓFqíˆ ÑÙåªÙ-ë]û¶ ÍGÅ-vð§óŸªÙ ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ ÷uÚÛh-iÙC.- Íë¶- øŒP-òÅ¡«-ù£éË ÑêŸh-ôª¢ yõª Ïà¦aô¢ª.- Ð í£ìª-õÚÛª
ÓÞœ-¸ô-óŸª-è¯Eo ví£þ§h-Nú£«h -cî¦ô¢ª N÷«-û¦Lo ÓÞœ-¸ô-›úÙ-ë]ªÚÛª ví£óŸª-AoÙ- ÍCÅû¶êŸ øŒô¢ë í£î¦ô N-ëÅ]ÙÞ¥ ë]¤-̈é°-Cö˺ ÚÛ«è¯ ÷ªôÁ-þ§J òÅË¶æ© áô¢-ð§-õû¶ ÷´è[ª-þ§ô¢ªx ç˵Ùè[ôª¢ x Îy-EÙ-#û¦ Ó÷ô¢«
à¦ô¢ª, Ú¥F ÷ªì ñõ-iì ví£â°-þ§y÷ªuÙ, ö˺ÚÂ-ú£òÅ¡ Þ½ô¢÷Ù î¦æ¨E þ§Þœ- Eî¦ú£Ùö˺ ÍGÅ-vð§-óŸ«-EÚ¨ ÷#a-ìåªx ú£÷«-à¦ô¢Ù.- Îú£Ú¨h àŸ«í£-ö˶ë]ª.- ví£òÅ¡ªêŸy ú£«àŸ-ìšíj Ú•Eo EñÙ-
E-÷y-ö˶ë]ª, Óö°Ùæ¨ òÅ¡«ÚÛÙ-í£÷´ ô¦ö˶ë]ªe- ÍE ›íô•\-û¦oô¢ª.- ô¦ù£Z-í£A ñªëÅ]î¦ô¢Ù àŸô¢aõª ëÅ]-ìõª ê•õ-TÙ# û¦õª-ÞÁ-þ§J ç˵Ùè[ôª¢ x í‡L-à¦ô¢ª.-
ví£ú£Ù-ޜٚíj ëÅ]ìu-î¦ë] Bô¦t-ìÙšíj ÷«æ°x-è[ª-꟪-ìo-í£±pè[ª Íåd--þ§õª ÚÛ«è¯ áô¢ªí£±êŸªìo Í÷-Ú¥øŒÙ ÑÙåªÙ-ë]-û¦oô¢ª.- Ïí£p-æ¨-ë¯Ú¥ Ð ÍÙø‹-õšíj ÕHÓÙ ÚÛû¦o 13.-91-ø‹êŸÙ Íë]-ìí£± víˆNªóŸªÙ
Nû¦o-ì-û¦oô¢ª.- úˆpÚÛô ú£ªNª-vê¦-÷ª--áûÂ, Ú¥Ùv·Þúà û¶êŸ ÷ªLx-Ú¥-ô¢ªb-ì-ܸô_ ö˺ÚÂ- Óö°Ùæ¨ Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÁ-ö˶-ë]-û¦oô¢ª.- êŸë]ª-í£J ú£÷«-î¶- ô¢ÚÛª í£E ඛúÙ-ë]ªÚÛª ì÷-óŸ³Þœ ú£Ùú£– Îú£Ú¨h
ú£-òÅ¡ö˺ êŸ÷ª-îµjì ð§vêŸõª ð¼ù‡Ù-à¦-ô¢E Ú¨ê¦-ñª-E-à¦aô¢ª.- ví£ú£ªhêŸ ö˺ÚÂ-ú£òÅ¡ àŸÙvë]ò°ñª ÷uÚÛhÙ à¶ú‡ ÓöËÀn-1Þ¥ EL-#ÙC.- ÕHÓÙ ÚÛû¦o 5
û¦óŸ³è[ª, øŒÙö˺ ꟪C Eô¢g-óŸ«-EÚ¨ ÷þ§h-÷ª-û¦oô¢ª.- â°BóŸª þ§–ô³ö˺
Eô¢y-Ù-#ì 17 šúù£-ìxö˺ ÓE-NªC ÷Ùë]-ø‹-êŸÙ-šíjÞ¥ íÆ£õ-÷Ù-êŸ-÷ª-óŸ«u-óŸªE ÖÚÛ î¶CÚÛ Ôô¦påª à¶ú‡ òÅ°á-ð§ÚÛª ví£ê¦u-÷«oóŸªÙ àŸ«ð§- ø‹ê¦-EÚ¨ NªÙ# Íìª-÷ª-AÙ-àŸ-ÚÛ«-è[-ë]û¶ EñÙ-ëÅ]ì
›íô•\-û¦oô¢ª.- îµ³êŸhÙÞ¥ ú£òÅ¡ 85 ø‹êŸÙ íÆ£õ-÷Ù-êŸÙÞ¥ þ§TÙ-ë]-û¦oô¢ª.- ÏÙêŸ- íÆ£ô¢«ÝËÀ ÍñªÌö°x, õû¶ õ¤ÛuÙêÁ ê¦÷³ í£E à¶ú£ªh-ìoåªx N÷-JÙ-à¦ô¢ª.- áõ-÷-ì-ôª¢ -õ-ø‹Ü í£ìªö˺x Í÷ªõª à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.-
ÚÛª-÷³Ùë]ª ð§ô¢x-Ù-åK ÷u÷--ô¦õ ÷ªÙv꟪-õªÞ¥ ›ú÷õª ÍÙCÙ-#ì îµÙÚÛ- Íô¢NÙë ¸Úv@î¦öËÀ, á÷´t-ÚÛ-Qtô ÷«@ ÷³Üu-÷ªÙvA íÆ£ô¢«ÝËÀ ÍñªÌö°x ÷«æ°x- îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù í£ìª-õÚÛª Ó÷ô¢« ÷³Ùë]ªÚÛª ô¦ÚÛ-ð¼-
óŸªu-û¦-óŸ³è[ª, ÍìÙ-êŸ-ÚÛª-÷«-ôÂõ í£E-B-ôª¢ ìª ví£øŒÙ-ú‡Ù-à¦ô¢ª.- ú£pù£d-iì ÎCÅ- ÷ª÷ªê¦ ò˵ìKb è[ªêŸ« -c-c÷ªÙ# úˆÓÙ-íˆE ô¢«ð»Ù-CÙ-àŸª-ÚÁ-î¦-õE ú£÷«-î¶- ÷-è[ÙêÁ Ð ëÅ]ô¢ÚÛª í£ìªõª ඛúÙ-ë]ªÚÛª ví£òÅ¡ªêŸyÙ
ÚÛuÙ-ö˶E ÓEo-ÚÛõ íÆ£L-ê¦õ ÷õx ë¶øŒÙ ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ Ïñ(Ù-ë]ªõª í£è…Ù- øŒÙö˺ Eô¢g-ô³Ùà¦Ù.- òÅ¡N-ù£u-꟪hö˺ ÷à¶a ví£òÅ¡ªêŸyÙ òÅ°ô¢- Íìª-÷ª-AÙ-#ÙC.- ô¢«.-1218.-51 ÚÁåxÚÛª Ð
ë]E, Ú¥F, ví£ú£ªhêŸÙ â°-J-æ©êÁ ÚÛ«è…ì ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÷õx òÅ°ô¢-êÂìª ÍÙë]ô¢« sîµ³ë]æ¨ ›í@ êŸô¢ªî¦ô³z ô¦ò˺-꟪-ìoÙ-ë]ªì NªvêŸ-í£¤¥õ ÷ªëÅ]u ú£÷ª-ìyóŸªÙ ÚÁú£Ù êÂìª ú£îµªi-ÚÛuÙÞ¥ ÑÙàŸ-è[Ù-êÁ-ð§åª, ëµñ(-Aìo ÷u÷-ú£–-õìª í£ìªõª Íí£p-TÙ-à¦ô¢ª.- ð¼õ-÷ô¢Ù ví£ëůì í£ìª-
í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åª-û¦o-ô¢E ›íô•\-û¦oô¢ª.- ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ ë¶øŒ ví£Aù£’ šíô¢-Þœ-è¯- Oªô¢ª ÚÛ«è¯ ÏÙë]ªö˺ ð§ö˹_Ùç˶ ò°ÞœªÙ-åªÙ-ë]E ÚÁô¢-è[ÙêÁ ٠î¦ô¦-E-ÚÁ-þ§J ÚÛ«ô•aE ÷«æ°x-è[ª-ÚÛªÙæ°Ù.- ÓEo-ÚÛõ ú£J-C-ë¯Ì-õ-ìoë¶ ÷« õ¤ÛuÙ. Ôíˆ ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°ñª õìª à¶í£-æd̈ì væ°ûÂq-væ°óÀª ú£Ùú£–ÚÛª, Î ú£Ùú£–
EÚ¨ ê¦ìª-Þ¥F, Në¶Q ÷u÷--ô¦õ ÷ªÙvA ú£ªÿ§t-ú£y-ô¦-âËÀ-Þ¥F Ú¥ô¢éÙ êŸô¦yêŸ ô¦ï£‚öËÀ ÚÛ«è¯ ÷#a àŸô¢aö˺x ð§ö˹_-û¦oô¢ª.- CMx, êŸô¦yêŸ Ïñ(Ù-ë]ªõª êŸö˵-êŸh-ÚÛ«-è[-ë]ìo Ñë¶Ì-øŒÙêÁ ÓEo-ÚÛõ û¦óŸ³è[ª ÷«æ°x-è[ªêŸ«.-.- -c-còÅ°÷-þ§-ô¢«í£u ð§Kd-õFo ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù ð»ÙCì ÏêŸô¢ Þœªê¶h-ë¯ô¢ª ú£Ùú£–-õÚÛª
Ú¥ë]E, ÷´è[ª ë]ø‹-ò°Ìõ êŸô¦yêŸ ö˺ÚÂ-ú£-òÅ¡ö˺ ú£Ùí£²ô¢g â°-J-æ©êÁ Ôô¢p- ÚÁöËÀ-ÚÛ-ê¦ö˺x ví£êŸu-ô¢ª–-õªÞ¥ Ñìo ÷³Üu-÷ªÙ-v꟪õª Íô¢-NÙ-ëÂ- ÷³Ùë]ú£ªh ÚÛ«å-NªE ÚÛ«è¯ Ôô¦påª à¶ú£ª-ÚÛªÙæ°Ù.- 26, â°BóŸª þ§–ô³ö˺ ÚÛLú‡ í£E à¶óŸ«-õE Eô¢g-ô³Ùà¦Ù.- ÷ªëÅ]u Ôô¢p-è…ì Nî¦-ë¯-õìª í£J-ù£\-JÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª
è…ì ví£òÅ¡ª-ê¦y-E-ë¶-ìE, Ð íÆ£ªìêŸ ë¶øŒ ví£á-õ¸Ú àµÙë]ª-꟪Ù-ë]-û¦oô¢ª.- òÅ°ô¢ê ¸Ú-v@-î¦öËÀ, ÷ª÷ª-ê¦-ò˵-ì-Kb-õêÁ ô¦ï£‚-öËÀ-Þ¥ÙDÅ ÚÛLú‡ ÚÛ«ôÁa- 27, 28 ê¶Dö˺x Óí£±pè[ª Oõ-ô³ê¶ Íí£±pè[ª ÷ªSx CMx- ô¦ù£Z-þ§–-óŸ³ö˺x ô¦á-Ú©óŸª Ïñ(Ù-ë]ª-õªÙç˶ î¦æ¨E þ§–E- ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÖÚÛ ÚÛNª-æ©E EóŸª-NªÙ-#ÙC.-
6÷ ÍA-šíë]Ì ÎJ–ÚÛ ÷u÷-ú£–Þ¥ Í÷-êŸ-JÙ-#Ù-ë]E, ú£ª÷«ô¢ª ô¢«.-360 õ¤Ûõ ÷è[Ù Ïë¶ ê•L-þ§J.- ô¦vÿ§dõ þ§–óŸ³ö˺x ÓEo ô¦á-Ú©óŸª Ú•þ§hÙ.- ÚÛFú£ Ñ÷ªtè… Ú¥ô¢u-vÚÛ÷ªÙ Îëů-ô¢ÙÞ¥ í£E ඛúÙ- ÚÛÙÞ¥ í£J-ù£\-JÙ-àŸª-ÚÛªÙæ°Ù.- ví£â°-þ§y÷ªuÙ, ö®Ú¨-ÚÛ-êŸ-ê¦yEo
ÚÁåx ÎJ–ÚÛ ÷u÷ú£– CøŒÞ¥ þ§Þœª-êÁÙ-ë]-û¦oô¢ª.- ví£í£ÙàŸÙ òÅ¡«ê¦í£Ù ÞœªJÙ# îµjô¢ª-ë¯ÌÄ-¬u-õªû¦o â°BóŸª þ§–ô³ö˺ ÷«vêŸÙ ÍÙë]ô¢« ÚÛLú‡ ë]ªÚÛª ٠ú‡ë]ÌÄÙÞ¥ Ñû¦oÙ.- D, ÍNª-êÂÿ§ ví£òÅ¡ª-ê¦yEo Eõ-ò˵-ç˶dÙ-ë]ªÚÛª ÷ªÙê¦ ÖÚÛ\-æ¨Þ¥ ÑÙæ°Ù.- ë¶ø‹Eo
àŸJa-þ¼hÙ-ë]E, òÅ°ô¢ê ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª þ¿ô¢ ÚÛ«å-NªE Ôô¦p-åªÚÛª ÚÛ”ù‡ í£E à¶óŸ«-õE ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ ð§ö˹_ìo û¶êŸ-õÙê¦ Eô¢g-ô³Ù- ×è…Ù# ví£â°-ð§-õ-ììª Bú£ª-ÚÛª-ô¢Ùè… Íû¶ Eû¦-ë]ÙêÁ ví£áõ ô¢¤¨Ù# ví£â°-þ§y-÷«uEo Eõ-ò˵-åd-è[ ÷« ÍÙA÷ª õ¤ÛuÙe-
à¶óŸªè[Ù ë¯yô¦ Ð ú£÷ª-ú£uìª êŸT_Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª êÁè[p-è…Ù-ë]-û¦oô¢ª.- ví£ú£ªhêŸ à¦ô¢ª.- ÓEo-ÚÛõ ÍìÙ-êŸô¢Ù Ïñ(Ù-ë]ªõª ö˶ÚÛªÙè¯ ÷³Ùë]ª-·Úü°hÙ.- ë¶ø‹Eo ú£ô¢y-û¦-øŒìÙ à¶ú‡ì Ð ví£òÅ¡ªêŸyÙ e- ÍE ú£pù£dÙ à¶ø‹ô¢ª.- êŸë]ª-í£J ú£÷«-î¶øŒÙ ÓÚÛ\è[ Eô¢y-
ö˺ÚÂ-ú£-òÅ¡ö˺ ÍN-FA, ìõx-ëÅ]ìÙ EôÁ-ëÅ]-Ú¥-EÚ¨ ÚÛJÈ-ì-iì àŸæ°dLo Î-CÙ- ÷³Ùë]ú£ªh ð»êŸªhõª šíåªd-ÚÁ-÷-è[Ù-êÁ-ð§åª, úˆÓÙíˆ ë¯yô¦ ÷ªìÚÛª Í÷-ú£ô¢Ù ö˶ë]ª.- -cD ôȦîËÂ.-.- ë¶øË ñà¦îËÂe- Ù-à¦-õ-û¶C ê¦÷ªÙê¦ ÚÛLú‡ Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªÙ-æ°-÷ªE,
àŸè[Ù áJ-TÙ-ë]E, @Ó-úˆdE ÚÛ«è¯ Î-CÙ-#Ù-ë]E, Ð ví£vÚ¨óŸª ú£ï£°-Ú¥ô¢ ÓEo-ÚÛ-õÚÛª îµü™h ví£á-õÚÛª òÅ¡ôÁþ§ Ï÷y-è[Ù-êÁ-ð§åª, òÅ¡N- Íû¶ë¶ ÷« Eû¦ë]Ùe- ÍE ›íô•\-û¦oô¢ª.- Í÷-ú£-ô¢-iê¶ ÓEo-
ú£«pÄJhE îµõx-è…Ù-#Ù-ë]E î¦uÝ°u-EÙ-à¦ô¢ª.- 16÷ ö˺ÚÂ-ú£-òÅ¡ö˺ ÍêŸu-CÅÚÛ ÍÙêŸ-ÚÛª-÷³Ùë¶ CMxö˺ ÖÚÛ-þ§J ú£÷«-î¶øŒÙ Í÷±-ê¦-÷ªE
ú£ÙÜuö˺ ÷ªï‡°ü° ÓÙíˆõª Ñû¦o-ô¢E ›íô•\-û¦oô¢ª.- òÅ¡vë]-Ꟛíj ¸ÚG-ûµæÀ ÚÛNª- ù£u꟪h Nëů-û¦-õìª ví£ÚÛ-æ¨Ù-#-ì-åx-÷±-꟪Ù-ë]û¶ òÅ°÷-ìÚÛª ÚÛõ ÷³Ùë]ª ð»êŸªh šíåªd-ÚÛªÙ-æ°-÷ª-û¦oô¢ª.- CMx úˆÓÙ ¸Úv@- ví£ÚÛ-æ¨Ù-à¦ô¢ª.- Ð ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ Îîª-Î-Dt-ð§-KdêÁ ÚÛLú‡ í£E-
æ©ö˺ ÚÛ«è¯ Ïë]Ìô¢ª ÷ªï‡°ü° ú£òÅ¡ªuõª Ñû¦o-ô¢-û¦oô¢ª.- 16÷ ö˺ÚÂ-ú£-òÅ¡ö˺ 219 ÷à¦aô¢ª.- ú£÷«-î¶øŒÙ ÍìÙ-êŸô¢Ù ô¦ï£‚-öËÀ-Þ¥ÙDÅ ÷«æ°x- î¦öËÀ ÷«æ°x-è[ªêŸ« -c-cÞœêŸ Íô³-ë¶-üŒxö˺ D, ÍNª-êÂ-ÿ§õª à¶-þ§hô¦? Íìo Nö˶-ÚÛô¢x ví£øŒoÚÛª ô¦ï£‚öËÀ ú£pÙCú£«h -c-
Gõªxõª ví£î¶-øŒ-ší-ådÞ¥, 203 Gõªx-õÚÛª Îë]Ù õGÅÙ-#Ù-ë]E, ÍÙë]ªö˺ ìõx- è[ªêŸ«.-.- -c-cú£÷«-î¶øŒÙ Eô¦t-é°-êŸt-ÚÛÙÞ¥ áJ-TÙC.- òÅ°ô¢êŸ ë¶øŒÙö˺ áìÙ ÷ªëÅ]u ú£pô¢–õª ¸ôí‡ Óö°Ùæ¨ ÚÛõª-ù‡êŸ î¦ê¦- cë¯Ešíj ÏÙêŸ-÷-ô¢ÚÛ« Óö°Ùæ¨ Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÁ-ö˶ë]ª.-
ëÅ]-û¦Eo EôÁ-CÅÙචGõªx-ÚÛ«è¯ ÖÚÛ-åE îµõx-è…Ù-à¦ô¢ª.- î¦è[ª-ÚÛö˺ ö˶E 1400 ví£â°-þ§y÷ªuÙ, ÷u÷-ú£–-õšíj D, ÍNª-êÂÿ§, ÎôÂ-ÓúÃ-ÓúÃ
à¶ú£ªhìo ë¯è[ª-õìª Íè[ª“-ÚÁ-÷-è[ ÷« ÍÙë]J ÷³Üu
÷-ô¢éÙ ú£”ù‡dÙ-à¦-ô¢-û¶-ë¯-Ešíj àŸJaÙà¦Ù.- Íö°Ùæ¨ î¦JE
×è…Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÍÙë]ô¢« ÚÛLú‡ í£E-à¶-óŸ«-Lqì Í÷-ú£ô¢Ù
â°BóŸª þ§–ô³ö˺ ÷«vêŸÙ ÍÙë]ô¢« ÚÛLú‡ í£E à¶óŸ«-õû¶ v›í÷ª ú£«vêŸÙ
àŸæ°dLo ú£òÅ¡ ô¢ë]ªÌ à¶ú‡Ù-ë]-û¦oô¢ª.- Në¶-ø‹ö˺x ìõx-ëÅ]ìÙ, Gû¦Oª Îú£ªhõª, Eô¢g-óŸ«-EÚ¨ ÷à¦aÙ.- CMx, í£Pa-÷ª-ò˵Ù-Þ¥-öËÀö˺ ÚÛLú‡ í£E
@Óúˆd GõªxLo ú£òÅ¡ Î-CÙ-#Ù-ë]E êµL-ð§ô¢ª.- ñÙÞ¥x-ë¶-øËÂêÁ ÓÙêÁ-Ú¥-õÙÞ¥ õ¤ÛuÙ.- ÍÙë]ô¢« àŸJaÙ-àŸª-Ú•E ÚÛFú£ Ñ÷ªtè… Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«- ÑÙë]E ví£áõª ÚÁô¢ª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª.- ÍÙê¦ ÚÛLú‡ í£E-à¶-óŸª- à¶óŸª-è[Ùšíj ÏÙÚ¥ Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÁ-ö˶ë]ªe-e- ÍE ›íô•\- ÷«ìî¦R v›í÷ª ú£«vê¦Eo ví£ê¶uÚÛ
Íí£-J-ù£\”-êŸÙÞ¥ Ñìo ú£J-ë]ªÌ Nî¦ë]Ù í£J-ÿ§\ô¢Ù, ÎJ–-ÚÛÙÞ¥ ñõ-ì EÚ¨ ô¢«í£-ÚÛ-õpì à¶óŸ«-õE Eô¢g-ô³Ùà¦Ù.- Î àŸô¢aõª è[Ùšíj Eô¦t-é°-êŸtÚÛ àŸô¢aõª áJ-Þ¥ô³.- ÍA êŸyô¢ö˺ òÅ¡N- û¦oô¢ª.- òÅ°á-ð§ìª ×è…Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÚÛLú‡ í£E-à¶-þ§h-÷ª-û¦oô¢ª.- vøŒë]ÌÄêÁ ð§æ¨ú£ªhÙëÁ ö˶ëÁ û¦ÚÛª
÷ô¦_-õÚÛª 10 ø‹êŸÙ Já-¸ôy-ù£ìªx ÚÛLpÙ-#ì ÍÙø‹Eo ví£þ§h-NÙ-à¦ô¢ª.- êµ-ë¶ð§ Ïí£±pè[ª îµ³ë]-õ-÷±-ê¦ô³.- òÅ°á-ð§ìª ×è…Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª ù£u꟪h Ú¥ô¦u-àŸ-ô¢é Üô¦ô¢ª à¶þ§hÙe-e- ÍE ví£ÚÛ-æ¨Ù-à¦ô¢ª.- Ð ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ ꟔é-÷´öËÀ Ú¥Ùv·Þúà ö˺ÚÂ-ú£òÅ° í£¤Û-û¶êŸ êµLóŸªë]ª. Íô³û¦ û¦¸ÚÙ #ÙêŸ ö˶ë]ª.
ÓÙíˆ P÷-ví£-þ§ë î¶ù£-ëů-ô¢é àŸ«ú‡-ì-í£±p-è[ö°x ú£òÅ¡ªu-õÚÛª ÖAhè… êŸT_-ð¼-ó¶ª- ÍÙë]ô¢« ÚÛL-ú‡-ÚÛ-åªdÞ¥ í£E ඛúÙ-ë]ªÚÛª ú‡ë]ÌÄÙÞ¥ Ñû¦oÙe-e- øŒô¢ë í£÷ô ÷«æ°x-è[ªêŸ«.-.- ÍÙë]ô¢« ÚÛL-ú‡-ÚÛ-åªdÞ¥ í£E ú£ªDíà ñÙëÁ-ð§-ëůuóŸª, ÓFqíˆ û¶êŸ ví£íÆ£±-öËÀ-í£-ç˶öËÀ, ÎíÃ
ÍE ú£pù£dÙ à¶ø‹ô¢ª.- ÷ª÷ªê¦ ò˵ìKb ÷«æ°x-è[ªêŸ« -c-cú£÷«- à¶óŸ«-õE Eô¢g-ô³Ù-à¦-÷ªE, Oö˵j-ì-àÁåx ÚÛLú‡ ð¼æ© à¶þ§h- ÓÙíˆ ú£Ùá-óÀª-ú‡ÙÞÂ, CMxö˺ Ôíˆ ví£òÅ¡ªêŸy ví£ê¶uÚÛ ví£A-ECÅ ÓÙë]ªÚÛÙç˶ ÷ªìÙ Öí£±pÚÛªû¦o
ë]E ví£ëůE ›íô•\-û¦oô¢ª.- 2022 û¦æ¨Ú¨ ÍÙë]-JÚ© Þœ”-÷-ú£A ÚÛLpÙ-à¦-õû¶
õ¤¥uEo þ§CÅÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÚÛ”ù‡ à¶ú£ªh-ìoåªx ›íô•\-û¦oô¢ª.- î¶øŒÙ à¦ö° íÆ£õ-ví£-ë]ÙÞ¥ áJ-TÙC.- êŸyô¢ö˺ ÓEo-ÚÛõª ÷ªE, Oõª-Ú¥E Ú•Eo ô¦ÿZ§ö˺x Nè…-N-è…-Þ¥ì« ð¼æ© ඛú ÚÛÙòÅ¡Ù-ð§æ¨ ô¦îµ«t--ûÂ-ô¦÷± ÚÛ«è¯ ð§ö˹_-û¦oô¢ª.- ö˶ÚÛªû¦o.. ÷ªì ví£î¶ªóŸªÙ ÔD
ö˶ÚÛªÙè¯û¶ Þœªô¢ªê¦yÚÛô¢{é ú£«vêŸÙ Óö°
ð§xû ÷«ô¢è¯EÚ¨
D¤Û ඛúh ë]ªvù£pà¦ô¢÷«?
í£E à¶ú£ªhÙëÁ ÏD ÍÙê¶!
n ÷ªï£„ê¦t Þ¥ÙDÅ
îµú£ªõªò°ç˶ -vޜ٠-Í-ìª-vޜÙ
æ©O àŦìüŒxšíj væ°óÀª ú£pùˆdÚÛô¢é 14n2n2019 Þœªô¢ªî¦ô¢Ù
Ð-û¦è[ª, šïj°ë]-ô¦-ò°ëÂ:- æ©O àŦìöËÀq ÓÙàŸª-ÚÁ- X NüŒÙ-G û¦÷ª ú£Ù""ô¢Ù"" ÑêŸh-ô¦-óŸªéÙ
÷-æ°-EÚ¨ ÷«Ja 31 ÷ô¢ÚÛª Ï#aì Í÷-Ú¥-ø‹Eo PPô¢ ô¢ªêŸª÷±; ÷«íÆ£ª ÷«ú£Ù; øŒ‰ÚÛx í£¤ÛÙ
ú£Cy-E-óµ«ÞœÙ à¶ú£ª-ÚÁ-î¦-õE ç˵LÚ¥Ù ·ôÞœªu-ö˶-åK î¶-øŒÙö˺ CMx ëÅ]ô¢t-ð¼-ô¦å D¤Û, D à¶ú‡ì ô¦ù£ZÙö˺ ð§Kd êŸô¢-íÆ£±ì à¶ú‡ì D¤Ûõª î¶ô¢E, àŸJaÙ-à¦ô¢ª.- ë¯EE ¸ÚÙvë]Ù í£²JhÞ¥ Î-CÙ- ì÷Nª: Ñ.-9.-51 êŸë]ª-í£J ë]øŒNª
Íëǯ-Jæ© svæ°óÀªz àŸÙë¯-ë¯-ôª¢ -õÚÛª ú£«#Ù-#ÙC.- Q û¦è[ª þ§yô¦–-EÚ¨ D à¶ú‡ì N÷ª-ô¢)-õšíj àŸô¢a áJ-TÙC.- D¤Û ENªêŸhÙ ô¢«.- CMx D¤Û î¶ô¢E ›íô•\-û¦oô¢ª.- ÍI-õ-í£¤ÛÙ ú£÷«- à¶ö° àŸ«è¯-õE ÍCÅ-Ú¥-ô¢ª-õÚÛª Cø‹-E-¸ôÌøŒÙ
ÓÙí‡ÚÛ Nù£-óŸªÙö˺ êŸTì Í÷-Þ¥-ì ö˶ÚÛ-ð¼- 2.-83 ÚÁåx Üô¢ªaÚÛª ÷ªÙvA-÷ô¢_Ù Îë]Ù êµL- î¶øŒ Eô¢góŸªÙ ô¢ÚÛª ô¦vù£d ví£óµ«-á-û¦õ ÚÁú£Ù à¶ø‹ô¢ª.- #꟫hô¢ª, ÍìÙ-êŸ-í£±ô¢Ù >ö°x-õÚÛª þ§Þœª- ôÁï‡°é¨ ì¤ÛvêŸÙ: þ§.-5.-34 êŸë]ª-í£J ÷ª”Þœ-Pô¢
÷æÙ ÷öx à¦ö°-÷ªÙC àŸÙë¯-ë¯-ôª¢ õª Ïñ(Ù- Üô¢ªa ÏÙêŸ-ÚÛû¦o ÍCÅ-ÚÛÙ- í‡ÙC.- ÏÙë]ªö˺ ô¢«.-1.-23-ÚÁåªx ·ôjüŒxÚÛª, ô¢«.-1.- CMx D¤Û à¶ø‹-÷ªE N÷-JÙ-à¦ô¢ª.- Fæ¨ Ú•ô¢êŸ ö˶ÚÛªÙè¯ àŸ«è¯-õE ú£«#Ù-à¦ô¢ª.- Í÷ª”êŸ íÆ£ªè…-óŸªõª: ÷ª.-2.-24 ìªÙ# 3.-59 ÷ô¢ÚÛª
ë]ªõª Óë]ª-ô•\Ù-åªìo û¶í£-ëÇ]uÙö˺ Ð ð»è…-TÙí£± 60 ÚÁåªx Ôíˆ òÅ¡÷û ÷ë]Ì Üô¢ªa-õÚÛª NE-óµ«- ä -cÍìo-ë¯ê¦ ú£ª&-òÅ¡÷e- í£ëÇ]-ÚÛÙšíj ví£ëů-ìÙÞ¥ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô->Ú¨ ÷³Üu-÷ªÙvA ñªëÅ]-î¦ô¢Ù -÷ô¢buÙ: Ñ.-9.-40 ìªÙ# 11.-15 AJT
Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛª-ìoåªx êµL-í‡ÙC.- àŸÙë¯-ë¯-ôª¢ õª Q ÷ªì D¤Û 5 ÚÁåx TÙ-#-ìåªx ›íô•\-û¦oô¢ª.- Þœªá-ô¦ê ÷³Üu-÷ªÙ- ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L àŸJaÙ-#ÙC.- Ú˽õª ·ôj꟪-õÚÛª øŒÙÚÛª-þ§–-í£ì à¶ú£ªhÙ-è[-åÙêÁ ÷ªÙvA ìÚ¥\ ÎìÙ- ô¦.-10.-59 ìªÙ# 12.-32 ÷ô¢ÚÛª
àŦì-üŒxìª ÓÙàŸª-ÚÁ-ÚÛ-ð¼-÷æÙ ÷öx 24 ø‹êŸÙ ÏüŒxÚÛª ÎÙvëÅ] ví£áõ ÚÁú£Ù- vAÞ¥ Ñìo-í£±pè[ª 2011 šúšídÙ-ñô 17ì ì¸ôÙ- Óö° õGÌÄ ÚÛLpÙ-à¦-õû¶ Nù£-óŸª÷´ àŸô¢aÚÛª ë]-ò°ñª úˆÓÙÚÛª ÍGÅ-ìÙ-ë]ì Bô¦tìÙ ví£î¶-øŒ-ší- ë]ªô¢ªt-ô¢h¬Ù: Ñ.-10.-20 ìªÙ# 11.-06 AJT
›íàŦ-ìöËÀq EL-#-ð¼-ô³-ìåªd êµL-óŸª-æÙêÁ NE- vë]-D ú£ë¯(Ä-÷ì Nªù£û ›íô¢ªêÁ à¶ú‡ì Üô¢ªa ÷#aÙC.- ¸ÚÙvë] í£ëÇ]ÚÛÙ ÷õx ví£óµ«-áìÙ æ°dô¢ª.- ví£Ú¥øŒÙ ò°u¸ô->Ú¨ à¶ú‡ì ôÁVû¶ îµjÚÛªÙ-ôÈ¢- ÷ª.-2.-54õ 3.-40 ÷ô¢ÚÛª
óµ«-Þœ-ë¯-ôª¢ õª Ïñ(Ù-C-í£-è[-ÚÛªÙè¯ Ð àŸô¢u Bú£ª- Q ô¦ù£Z ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ ëÅ]ô¢t-ð¼-ô¦å D¤Û ÷uóŸªÙ ÚÛÙç˶ à¦ö° ÓÚÛª\- ð»Ùë]E Íìo-ë¯-êŸÚÛª ÏC Îú£ô¦ Í÷±-꟪Ù-ë]E í£±-ô¦-EÚ© øŒÙÚÛª-þ§–-í£ì à¶óŸªè[Ù Þœªô¢ªhÙ-àŸª-ÚÁ-ë]Þœ_ ô¦ï£‚-Ú¥õÙ: ÷ª.-1.-30 ìªÙ# 3.-00 ÷ô¢ÚÛª
ÚÛª-û¦o-÷ªÙC.- Ïí£p-æ¨Ú© ÏÙÚ¥ àŦìöËÀq ÓÙàŸª-ÚÁE ÷ìo ÍÙøŒ÷´ àŸô¢aÚÛª ÷#aÙC.- D D¤Û ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L ÍGÅ-vð§-óŸª-í£-è…ÙC.- ÍÙøŒ-÷ªE ÎìÙ-ë]-ò°ñª Íû¦oô¢ª.- îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù
î¦JÚ¨ Ót-þ¼yõª, è…æ-̈šï°à Îí£-¸ô-æô¢ªx êŸTì ÷uóŸ«EÚ¨ Î-ë]Ù- þ§yô¦–-EÚ¨, ÎóŸªì ð§Kd ví£óµ«-á-û¦õ ÚÁú£Ù ä ð¼õ-÷ô¢Ù vð§â˵ÚÛªd ·ôÙèÁ è†íˆ-ÎôÂÚÛª ô¢«.- ò°u¸ô->ö˺ ÑÙචFæ¨ Eõy êŸC-êŸô¢ ÍÙø‹-õšíj ú£«ôÁu-ë]óŸªÙ: Ñ.6n32; ú£«ô¦u-ú£h-÷ªóŸªÙ: þ§.5.-57
Í꟪u-êŸh÷ª ð§xûË Ïî¦y-öËE ú£«#Ù-#ÙC.- þ§ëů- à¶ú‡Ù-ë]E ÍGÅ-vð§-óŸª-í£-诓ô¢ª.- ÷ªÙvA Ú¥õ÷ 55,548 -ÚÁåx ÍÙàŸ-û¦êÁ ¸ÚÙvë] þ§Ù¸Ú-AÚÛ ú£õ ÷ªÙvA Ñ÷«ìª ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°ñª Ú•Eo
ð¼õ-÷ô¢Ù è†íˆ-ÎôÂn-2 šíjû¦ àŸô¢a-
ô¢-éÙÞ¥ àŸÙë¯-ë¯-ôª¢ õ òÅ°ù£, vð§ÙêŸÙ, ÷«÷´-
õªÞ¥ àŸ«›ú àŦìöËÀq ÑÙè˶ö° ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì
ð§xûË Ïî¦yL.- Ïí£±p-è[ªìo æ°JíÆà ví£Ú¥-ô¢î¶ª Ïú£«h
Q

Q îµjÚÛªÙ-ôÈ¢-í£±ô¢Ù ò°u¸ô>
XE-î¦-ú£ªõª Nö˶-ÚÛ-ô¢ª-õêÁ ÷«æ°x-è[ªêŸ« ÚÛNªæ© Îë]Ù êµõ-í£-è[Ù-šíjû¦ ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ ví£øŒoõª Íè…-T-ìåªx ú£÷«-à¦ô¢Ù.-
àŸL n í£±L
Oö˵j-ìÙêŸ ÷ô¢ÚÛª î¦J ûµöË-î¦K àŸÙë¯ ÞœêŸÙö˺
Ñìo-ë¯-E-ÚÛÙç˶ šíô¢-Þœ-ÚÛªÙè¯ àŸ«è¯-öËE ú£«#Ù-
#ÙC.- àŸÙë¯-ë¯ô¢ª ê¦ìª ÷ë]Ì-ìª-ÚÛªìo àŦìöËÀq
øŒÙÚÛª-þ§–-í£-ìšíj úˆÓÙÚÛª
ÍGÅ-ìÙ-ë]-ì-õª
sîµ³ë]æ¨ ›í@ êŸô¢ªî¦ô³z
OJ-ë]Ìô¢« ôy-ô¢ªÞ¥ Nö˶-ÚÛ-ô¢ª-õêÁ ÷«æ°x-è¯ô¢ª.-
ÚÛªåªÙò°EÚÁ šúöËÀðƼûÂ! -10 î¶õ óŸªÙö˺ 30 ø‹êŸÙ ÷«vêŸî¶ª @êŸ-òÅ¡-ê¦u-õÚÛª
Üô¢ªa à¶óŸ«-õû¶ EñÙ-ëÅ]ì Ú¥ô¢-éÙÞ¥ î¦J
@ê¦õª šíÙà¶Ù-ë]ªÚÛª Oõª ö˶ÚÛªÙè¯
-vð§ÙêŸÙ
A-ô¢ª-í£A
X-Ú¥-ÚÛªüŒÙ
ÚÛEù£’
15.-6
17.-0
ÞœJ-ù£’
27.-4
28.-0
B›úú‡ Ú¥î¦-öË-ìª-ÚÛª-û¶-î¦-æ¨E ÓÙàŸª-ÚÁ-÷-æ°-EÚ¨ Í÷-
Ú¥øŒÙ ÚÛLpÙ-à¦Lq ÑÙåªÙC.- êŸì Ïù£d-÷³ìo
ð§u¸Ú-âË-ÀÚ¨ ÷«ô¢-æ°-EÚ¨ ÓÙàŸª-ÚÛªìo 72 ÞœÙæ-ö˺xÞ¥
Î ð§xû-ËÂö˺ڨ ÷«¸ôa ò°ëÅ]uêŸ í£Ùí‡é©ú£Ùú£–öË Oªë]
ÑÙåªÙC.- ÏÙë]ªö˺ ÓÚÛ\è¯ vò°èÂ-Ú¥-ú£d-ô¢xÚÛª ú£«àŸ-
-Ð-û¦-è[ª n Í÷ªô¦÷A
-
-Í-ô³ë]ª ÚÁåx ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øË ví£áõ ví£óµ«-á-
û¦õª Ú¥ð§-è˶Ù-ë]ªÚÛª CMxö˺ ô¦ù£Z ví£òÅ¡ªêŸyÙ
94 õ¤Ûõ ÷ªÙC è¯yvÚ¥ ÷ªï‡°-üŒ-õÚÛª šúöËÀ-
ðƼìªx Ïî¦y-õìo Eô¢g-óŸ«-EÚ¨ ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L
Î-ë]-÷³vë] î¶ú‡ÙC.- OJÚ¨ ÷´è˶üŒx ð§åª
Ñ#-êŸÙÞ¥ ÚÛûµ-ÚÛ{û Ïî¦y-õE Eô¢g-ô³Ù-#ÙC.- Ð
ò°ëÅ]u-êŸìª ÖÚÛ Ôâ˵-FqÚ¨ Íí£p-TÙ-àŸ-ìª-û¦oô¢ª.-
þ§óŸªÙ-
ú£ªõª N÷-JÙ-à¦ô¢ª.- Ð í£ëÇ]ÚÛÙ Í÷ª-õªÚÛª NCÅ-
ð¼ô³ÙC.- Ð EñÙ-ëÅ]-ììª ú£è[-Lú£«h.-.-
í£Ùà¦-óŸª-Bö˺x 50 ø‹êŸÙ ÷ô¢ÚÛª Îë¯-óŸ«Eo
@êŸ-òÅ¡-ê¦u-õÚÛª Üô¢ªa ඛúÙ-ë]ªÚÛª Oõª
ÚÛLpú£«h ÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªÙC.-
DÙêÁ ÚÛÙæ¨Ù-â˵Fq ú‡ñ(Ù-CÚ¨ î¶êŸ-û¦õª šíÙà¶
N-ø‹-Ü-í£åoÙ
ÚÛ-è[í£
Í-ìÙ-êŸ-í£±ô¢Ù
ÞœªÙ-å«ô¢ª
17.-8
18.-0
18.-5
19.-2
30.-6
35.-0
34.-2
32.-9
êŸô¢-íÆ£±ì ÷³Üu-÷ªÙvA, ví£â°-ú£Ù-íÆ£«õ û¦óŸª- îµú£ª-õª-ò°åª õGÅ-ú£ªhÙC.- šïj°-ë]-ô¦-ò°ë 19.-3 31.-8
ìõª ö˶÷± Ú¥ñæd̈ Ót-þ¼y-öËêÁ áJ-Tì Öí£pÙ- ÚÛªõª ëÅ]ô¢t-ð¼-ô¦å D¤Û ඛúh Î Üô¢ªašíj Íì- ô¦ù£ZÙö˺ îµ³êŸhÙ 1.-43 ÚÁåx ›íë] ÚÛªåªÙ-ò°õª N-ëů-û¦õª Üô¦ô¢ª Ú¥î¦Lq ÑÙC.- Õ-Ô-ÓúÃõª, ÓûÂ-@-îËÁõª, ·Þ>-ç˵è ÍCÅ-Ú¥-ô¢ª- ô¦-á-÷ª-›ï°Ù-vë]-÷ô¢Ù 21.-0 34.-0
ë¯öË ví£Ú¥ô¢Ù àŸÙë¯-ë¯-ôª¢ õª àŸ«›ú àŦì-öËÀqÚÛª ÷-ú£ô¢ ô¦á-Ú©óŸªÙ à¶þ§hô¦.-.- ÍÙå« ô¦ù£Z Ñû¦oô³.- ví£A ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ¨ šúöËÀ-ðƼû Ïî¦y- í£Ù-à¦-óŸªB ÚÛÙæ¨Ù-â˵Fq ÑëÁu-Þœªõ @-ê¦õ õÚÛª ÏüŒx ú£–ö°-õª.. Í-÷ª-ô¦-÷-A-ö˺E ú£#-î¦-
Gõªx àµLxÙ-àŸÚÛ êŸí£pë]ª.- ÍÙë]ª-÷-öËì àŸ«›ú àŦì- ÚÛ-ô¢«oõª 21.-2 34.-8
÷ªÙvA-÷ªÙ-è[L Îvޜ٠ví£ÚÛ-æ¨Ù-#ÙC.- ÍÙë]ª- õÙç˶ ô¢«.-7,175 ÚÁåªx Üô¢a-÷±-꟪ÙC.- ví£á- šíÙí£±-ìÚÛª îµú£ª-õª-ò°-åª.. í£Ù-à¦-óŸª-Bö˺x õóŸªÙ, ô¦ù£Z Ú¥ô¦u-õ-óŸ«ö˺x í£E à¶ú£ªhìo -N-á-óŸª-î¦è[ 21.-4 30.-6
öËÀqÚÛª àŸÙë¯-ë¯ô¢ªìªÙ# ÷ú£«õª à¶óŸªæÙ ÚÛ«è¯ ÚÁú£Ù ô¢«.-10-ÚÁåªx îµ#aÙ-à¦-ô¢Ùå« ë]ªvù£p- õìª þ§Ù¸Ú-A-ÚÛ-êŸÚÛª Íõ-î¦åª ඛúÙ-ë]ªÚÛª Óí£pæ¨ ìªÙàÁ í£E à¶ú£ªhìo ÚÛÙæ¨Ù-â˵Fq ÕÔ-ÓúÃõª, ·Þ>-ç˵è ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª, ÓFb-îËÁ-õÚÛª
êŸí£pë]ª.- ÏC ¸Ú÷öËÙ ð§xû ÷«ô¢-æ°-EÚ¨ àŸÙë¯-ë¯- à¦ô¢Ù à¶óŸª-è[Ùšíj ÷ªÙvA-÷ô¢_ ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ OõªÞ¥ ê•L Nè[-êŸö˺ è¯yvÚ¥ ÷ªï‡°-üŒ-õÚÛª ÑëÁu-Þœªõª û¦÷ª-÷«-vêŸí£± @ê¦-õêÁ Ïñ(Ù- ÏüŒx ú£–ö°õª Ïà¶aÙ-ë]ªÚÛª Íìª-÷ª-Aú£«h ÷ªÙvA- ì-ô¢-þ§-í£±ô¢Ù 21.-6 30.-2
ô¢ª-Ú-̈#aì î˵ú£ª-õª-ò°ç˶ êŸí£p æ°JíÆà Îô¢“ô Í÷ªõª ÍòÅ¡uÙ-êŸ-ô¦õª ÷uÚÛh-÷ª-óŸ«uô³.- îµõ-Þœ-í£²è… ðƼìªx Ïî¦y-õE Eô¢g-ô³Ù-#-ìåªx Ú¥õ÷ XE-î¦- ë]ªõª í£è[ª-꟪-û¦oô¢ª.- í£Ùà¦-óŸª-Bõ Îë¯- ÷ªÙ-è[L Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªÙC.- ûµ-õ«xô¢ª 22.-0 30.-0
î¦ô³ë¯ í£è…-ìåªx Ú¥ë]E væ°óÀª îµõx-è…Ù-#ÙC.- ú£#-î¦-õ-óŸªÙö˺ ñªëÅ]-î¦ô¢Ù ÷ªÙvA-÷ô¢_ ú£÷«- ÖÙ-ÞÁõª 22.-9 31.-8
CA