You are on page 1of 1

E" Partit Demòcrata exigeix "a dimissió

de "a secretària d'Estat per España


G"oba"
La petició arriba després de "es dec"aracions d'=rene
Lozano en què comparava "'1-O amb una vio"ació
E# Partit Demòcrata ha presentat avui una moció a #a Comissió d'Exteriors de# Senat on s'exigeix #a dimissió
de #a Secretària d'Estat per España G#oba#, Arene Lozano, "de forma immediata per "a gravetat de "es
seves dec"aracions a "a cadena britànica Sky news", on compara e# referèndum de #'1-O d'octubre amb
una vio#ació, amb #'argument que "votar està bé, però si no tens permís, a Espanya, és un de#icte; com e#
sexe, si no és consentit, és una vio#ació".

E# PDeCAT considera aquestes dec#aracions "abso"utament impròpies d'un càrrec púb"ic de


"'administració de "'Estat" i denuncia que "no respecten "a pressumpció d'innocència de"s presos
po"ítics cata"ans i de"s exi"iats". "A més, també pressuposen, fa"sament, "'existència de vio"ència
per part de"s votants "'1 d'octubre", #amenta #a moció presentada.

Des de# Partit Demòcrata encara es consideren més greus #es dec#aracions tenint en compte "e" context
de "es constants mostres de vio"ència masc"ista que s'estan produint a "'Estat espanyo"".

Madrid, 14 de febrer de 2019