You are on page 1of 58

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

► ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА


► МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
► МАСТЕР – ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА
► ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА
► ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА
ПО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗ 2006.

БЕОГРАД
2013.
За издавача: декан, др Слободан Гвозденовић
Главни и одговорни уредник: др Драгослав Кузмановић
Технички уредник: Гордана Марјановић
Корице: Далибор Новак
Издавач: Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305,
телефон: 3976–017
фаx: 3096–704
http://www.sf.bg.ac.rs
Припрема и штампа: Издавачка делатност
Саобраћајног факултета
телефон: 3091–344; 3091–329
e-mail: izdavacka_delatnost@sf.bg.ac.rs
ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
117. Мр АЛЕКСАНДАР В. МАНОЈЛОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја, рођен 11. сеп-
тембра 1972. године у Београду – Република Србија. Одбранио докторску дисер-
тацију 10. маја 2012. године под називом: Управљање трошковном ефикасно-
шћу возних паркова сложених јавних система.
118. Мр ОЛИВЕРА М. МЕДАР, дипл. инж. саобраћаја, рођена 26. октобра 1963. го-
дине у Београду – Република Србија. Одбранила докторску дисертацију 16. маја
2012. године под називом: Допринос методологији оцене утицаја саобраћајне
политике на друмски транспорт робе.
119. Мр БОРИС Ж. АНТИЋ, дипл. инж. саобраћаја, рођен 27. марта 1972. године у
Бихаћу– Република БиХ. Одбранио докторску дисертацију 11. јуна 2012. године
под називом: Унапређење и развој метода за анализу могућности избегавања
незгода типа путнички аутомобил - бицикл.
120. ИВАН С. ИВКОВИЋ, дипл.инж. саобраћаја, рођен 14. децембра 1974. године у
Смедереву – Република Србија. Одбранио докторску дисертацију 04. јула 2012. годи-
не под називом: Истраживање перформанси аутобуса са погоном на компримо-
вани природни гас са становишта безбедности и утицаја на животну средину.
121. БРАНКО М. МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја, рођен 7. маја 1977. го-
дине у Лозници – Република Србија. Одбранио докторску дисертацију 06. јула
2012. године под називом: Прилог развоју методологије за избор траса за кре-
тање возила која транспортују опасну робу са аспекта управљања ризиком.
122. Мр ДАЛИБОР Р. ПЕШИЋ, дипл. инж. саобраћаја, рођен 15. јануара 1978. годи-
не у Београду – Република Србија. Одбранио докторску дисертацију 28. новем-
бра 2012. године под називом: Развој и унапређење метода за мерење нивоа
безбедности саобраћаја на подручју.

МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА


257. ВУЈИН Д. ДАРКО, рођен 18. јуна 1972. године у Београду, Србија. Одбранио ма-
гистарски рад 02. фебруара 2012. године под називом: Прилог методологији за
димензионисање површине за паркирање путничких аутомобила.
258. ЧУЉКОВИЋ В. ВЛАДИМИР, рођен 24. фебруара 1973. године у Београду, Ср-
бија. Одбранио магистарски рад 26. априла 2012. године под називом: Прилог
методологији за управљање попуњеношћу паркинг гаража за јавну намену.
259. СПИРИЋ С. САША, рођен 29. априла 1966. године у Книну, Хрватска. Одбра-
нио магистарски рад 25. јуна 2012. године под називом: Перформансе рачунар-
ске мреже банке и утицај увођења новог система обраде докумената.
260. ВУКИЋ Д. ЉУБИЦА, рођена 3. марта 1976. године у Бару, Црна Гора. Одбра-
нила магистарски рад 4. децембра 2012. године под називом: Развој модела за
одређивање техничко-технолошких карактеристика морског брода за превоз
контејнера.

3
МАСТЕР – ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА

112. РУЖИЋ Р. НЕБОЈША, рођен 24. јуна 1987. године, Чачак, Србија. Уписан
школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранио ма-
стер рад 16. јануара 2012. године под називом: Прилагођавање окружења осо-
бама са посебним потребама на примеру Гуче. Просечна оцена у току студи-
ја 9,13. Оцена на мастер раду 10.
113. ДАВИДОВИЋ М. ЈЕЛЕНА, рођена 12. октобра 1986. године, Ваљево, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 23. јануара 2012. године под називом: QoS ру-
тирање између домена Интернета. Просечна оцена у току студија 9,5. Оце-
на на мастер раду 10.
114. СТАМЕНКОВИЋ С. ДАЛИБОР, рођен 24. новембра 1985. године, Лесковац,
Србија. Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранио мастер рад 01. фебруара 2012. године под називом: Примена
ITS-a у смањењу негативних утицаја теретних возила на мрежи градских
саобраћајница. Просечна оцена у току студија 7,5. Оцена на мастер раду 8.
115. МИЛОШЕВИЋ М. СТЕВАН, рођен 29. јуна 1986. године, Јагодина, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.
Одбранио мастер рад 02. фебруара 2012. године под називом: Квалитет услу-
ге у терминалној згради са примерима на аеродрому Никола Тесла. Просеч-
на оцена у току студија 9,88. Оцена на мастер раду 10.
116. АГАТОНОВИЋ Н. ДРАГУТИН, рођен 21. новембра 1987. године, Београд,
Србија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и
друмског транспорта. Одбранио мастер рад 07. фебруара 2012. године под на-
зивом: Истраживање својстава и показатеља квалитета система и услуге
приградске железнице у Београду и поређење са другим европским градови-
ма. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на мастер раду 10.
117. ПЕРИЋ М. НЕБОЈША, рођен 8. фебруара 1985. године, Лозница, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранио мастер рад 08. фебруара 2012. године под називом: Организација и
садржај рада саобраћајне полиције на пословима безбедности саобраћаја.
Просечна оцена у току студија 9,14. Оцена на мастер раду 10.
118. МАХМУТОВИЋ С. ПРЕДРАГ, рођен 11. марта 1988. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже.
Одбранио мастер рад 08. фебруара 2012. године под називом: Вишекритери-
јумска анализа при избору техничког уређаја за аутоматизовано сортира-
ње писмоносних пошиљака у ЈП ПТТ саобраћаја "Србија". Просечна оцена
у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
119. ХЕЛД Т. СРЂАН, рођен 1. маја 1976. године, Београд, Србија. Уписан школске
2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског транспорта. Од-
бранио мастер рад 21. фебруара 2012. године под називом: Управљање квалите-
том услуга у систему јавног масовног транспорта путника на основу стан-
дарда ISO 9001. Просечна оцена у току студија 9,14. Оцена на мастер раду 10.

4
120. МИЛОСАВЉЕВИЋ З. ДИЈАНА, рођена 28. јула 1986. године, Краљево, Ср-
бија. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског сао-
браћаја. Одбранила мастер рад 22. фебруара 2012. године под називом: Анали-
за утицаја психоактивних супстанци на возача у погледу безбедног учешћа
у саобраћају. Просечна оцена у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
121. СУБОТИЋ С. СЛАЂАНА, рођена 3. децембра 1985. године, Задар, Хрватска.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранила мастер рад 27. фебруара 2012. године под називом: Развој
упутника за сегментацију тржишта путовања у ваздушном саобраћају.
Просечна оцена у току студија 9,78. Оцена на мастер раду 9.
122. МАНЧИЋ Д. САША, рођен 8. јуна 1985. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт. Одбра-
нио мастер рад 29. фебруара 2012. године под називом: Испитивање безбед-
ности ваздухоплова А320 на основу Reason модела. Просечна оцена у току
студија 9,22. Оцена на мастер раду 10.
123. МИХАЛЧИЋ Т. БОЈАН, рођен 18. септембра 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.
Одбранио мастер рад 29. фебруара 2012. године под називом: Анализа опера-
тивних ризика ваздухоплова. Просечна оцена у току студија 9,33. Оцена на
мастер раду 10.
124. МИЉКОВИЋ Р. ДРАГАНА, рођена 11. новембра 1987. године, Смедерево,
Србија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранила мастер рад 05. марта 2012. године под називом: Предлог мера
побољшања стања на две раскрснице на обилазном путу Смедерева. Про-
сечна оцена у току студија 7,88. Оцена на мастер раду 10.
125. ПЕТРОВИЋ З. МИЉАН, рођен 24. новембра 1977. године, Пирот, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Железнички саобраћај и тран-
спорт. Одбранио мастер рад 05. марта 2012. године под називом: Симулацио-
ни модел железничко друмског терминала. Просечна оцена у току студија
9,83. Оцена на мастер раду 10.
126. МАРКОВИЋ М. НАТАША, рођена 19. новембра 1987. године, Београд, Ср-
бија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и
друмског транспорта. Одбранила мастер рад 06. марта 2012. године под нази-
вом: Истраживање могућих ефеката увођења плана одржавања возног пар-
ка ЈКП "Београдски водовод и канализација". Просечна оцена у току студија
8,29. Оцена на мастер раду 7.
127. МАРИЋ М. ТИЈАНА, рођена 9. септембра 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранила мастер рад 06. марта 2012. године под називом:
Испитивање могућих ефеката увођења плана одржавања возног парка
ГСП-а "Београд" – погон Нови Београд. Просечна оцена у току студија 8,29.
Оцена на мастер раду 7.
128. СТАНИСАВЉЕВИЋ Д. ЈЕЛЕНА, рођена 11. јануара 1986. године, Смедере-
во, Србија. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инже-
њерство. Одбранила мастер рад 06. марта 2012. године под називом: Предлог
мера побољшања стања саобраћаја – пример Велико Градиште. Просечна
оцена у току студија 9,25. Оцена на мастер раду 10.

5
129. СИМОВИЋ А. СЛОБОДАН, рођен 20. фебруара 1981. године, Чачак, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.
Одбранио мастер рад 12. марта 2012. године под називом: Прилог анализи
перформанси транспортног ваздухоплова у полетању. Просечна оцена у то-
ку студија 10. Оцена на мастер раду 10.
130. КОМРАКОВ М. ПЕТАР, рођен 20. фебруара 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 13. марта 2012. године под називом: Примена ласерских
сензора у управљању саобраћајем. Просечна оцена у току студија 9,5. Оцена
на мастер раду 10.
131. РАКИЋ С. МЛАДЕН, рођен 21. децембра 1986. године, Прибој, Србија. Упи-
сан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранио
мастер рад 15. марта 2012. године под називом: Савремене смернице и мето-
дологија за вредновање (економско, еколошко и друштвено) у саобраћају и
транспорту. Просечна оцена у току студија 8,63. Оцена на мастер раду 10.
132. ЈЕЧМЕНИЦА Б. ЈОВАНА, рођена 31. марта 1986. године, Ивањица, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 20. марта 2012. године под
називом: Оцена пројекта нове регионалне депоније "Метерис" за чврст от-
пад применом Cost-Benefit анализе. Просечна оцена у току студија 9,14. Оце-
на на мастер раду 10.
133. ПАРЕЗАНОВИЋ М. ТАЊА, рођена 24. јуна 1987. године, Ивањица, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранила мастер рад 21. марта 2012. године под називом:
Примена TQM модела у транспорту. Просечна оцена у току студија 10. Оце-
на на мастер раду 10.
134. ЛАЗАРЕВИЋ З. УРОШ, рођен 1. октобра 1986. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту
и комуникацијама. Одбранио мастер рад 21. марта 2012. године под називом:
Индекс логистичких перформанси као бенчмаркинг алат. Просечна оцена у
току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
135. ИВАНОВИЋ Д. ДЕЈАН, рођен 26. августа 1985. године, Задар, Хрватска.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 23. марта 2012. године под називом: Саобраћајно уређење
насеља – безбедни путеви ка школама. Просечна оцена у току студија 8,88.
Оцена на мастер раду 10.
136. БАКОВИЋ Ж. СПАСЕНИЈА, рођена 23. марта 1986. године, Пријепоље, Срби-
ја. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер
рад 26. марта 2012. године под називом: Мерење перформанси у логистици гра-
ђевинарства. Просечна оцена у току студија 9,71. Оцена на мастер раду 10.
137. КУСТУРИЋ С. ЈЕЛЕНА, рођена 20. јула 1984. године, Ужице, Србија. Упи-
сана школске 2010/11. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер рад
26. марта 2012. године под називом: Примери примене data mining-a у логи-
стици. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.

6
138. ШИШКОВИЋ Р. МИЛЕНА, рођена 18. априла 1987. године, Крагујевац, Ср-
бија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Логистика. Одбранила ма-
стер рад 26. марта 2012. године под називом: Модели додељивања докова у
Less-than-truckload терминалима. Просечна оцена у току студија 9,29. Оцена
на мастер раду 10.
139. РЕНОВИЦА М. САЊА, рођена 15. маја 1987. године, Сарајево, Босна и Хер-
цеговина. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Операциона истражи-
вања у саобраћају. Одбранила мастер рад 26. марта 2012. године под називом:
Лоцирање станица за мјерење тежине камиона у покрету примјеном оп-
тимизације колонијом пчела. Просечна оцена у току студија 9,71. Оцена на
мастер раду 10.
140. РАДОВИЋ Р. ИВАНА, рођена 21. јуна 1985. године, Ужице, Србија. Уписана
школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту и
комуникацијама. Одбранила мастер рад 27. марта 2012. године под називом:
Смернице за избор консултаната за систем менаџмента квалитетом у
складу са међународним стандардом. Просечна оцена у току студија 9,57.
Оцена на мастер раду 10.
141. ПАВЛОВИЋ Б. АЛЕКСАНДРА, рођена 18. марта 1986. године, Краљево, Ср-
бија. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског сао-
браћаја. Одбранила мастер рад 29. марта 2012. године под називом: Анализа
саобраћајних прекршаја саобраћајних незгода возача почетника. Просечна
оцена у току студија 9,29. Оцена на мастер раду 10.
142. СУБОТИЋ Н. ИВАНА, рођена 26. априла 1985. године, Београд, Србија. Упи-
сана школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранила мастер рад 30. марта 2012. године под називом: Истраживање ставова
возача по питању преузимања ризика у вожњи и њиховог утицаја на безбед-
ност саобраћаја. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на мастер раду 10.
143. ЈАНКОВИЋ М. МИЛЕНА, рођена 10. октобра 1986. године, Крагујевац, Ср-
бија. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског сао-
браћаја. Одбранила мастер рад 30. марта 2012. године под називом: Проблеми
младих возача са аспекта безбедности саобраћаја. Просечна оцена у току
студија 9. Оцена на мастер раду 10.
144. ЂОРЂЕВИЋ В. ДАНИЈЕЛА, рођена 14. септембра 1985. године, Урошевац,
Србија. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранила
мастер рад 30. марта 2012. године под називом: Утврђивање предлога рацио-
нализације проблемских тачака у сектору логистике фабрике "Дреник" –
Н.Д. Просечна оцена у току студија 8,71. Оцена на мастер раду 0.
145. СТОЈАНОВИЋ Д. САЊА, рођена 15. октобра 1985. године, Врање, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Операциона истраживања у сао-
браћају. Одбранила мастер рад 02. априла 2012. године под називом: Повезива-
ње заједничких вожњи на путном правцу Врање – Бујановац применом мето-
де K-means. Просечна оцена у току студија 9,88. Оцена на мастер раду 10.
146. ТРИФУНОВИЋ М. АЛЕКСАНДАР, рођен 15. новембра 1985. године, Бео-
град, Србија. Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инже-
њерство. Одбранио мастер рад 02. априла 2012. године под називом: Модели-
рање мреже теретног саобраћаја. Просечна оцена у току студија 9,38. Оцена
на мастер раду 10.

7
147. МАРКОВИЋ Д. МЛАДЕН, рођен 22. децембра 1985. године, Краљево, Срби-
ја. Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског саобра-
ћаја. Одбранио мастер рад 04. априла 2012. године под називом: Анализа по-
ступка за утврђивање нивоа употребе сигурносних појасева, са посебним
освртом на употребу у Београду. Просечна оцена у току студија 9. Оцена на
мастер раду 10.
148. МИЉКОВИЋ С. ИВАНА, рођена 26. децембра 1987. године, Врање, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 04. априла 2012. године под називом: Истраживање
осцилаторних карактеристика возила симулацијом у програму CarSimEnd.
Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на мастер раду 10.
149. ДАМЊАНОВИЋ М. АНА, рођена 2. јануара 1987. године, Књажевац, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 10. априла 2012. године под називом: Саобраћајна сигна-
лизација у граду – пример Књажевац. Просечна оцена у току студија 8,88.
Оцена на мастер раду 10.
150. ЂУРОВИЋ Д. МИЛИЈА, рођена 9. маја 1987. године, Нови Пазар, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 25. априла 2012. године под називом: Примена HOV тра-
ка (возила са високом попуњеношћу) на примеру Београда. Просечна оцена у
току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
151. СТАРЧЕВИЋ Ж. ИВАН, рођен 30. априла 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад
08. маја 2012. године под називом: Логистичке перформансе ланаца снабде-
вања у компанији "Метро Cash Carry". Просечна оцена у току студија 9,57.
Оцена на мастер раду 10.
152. ГАЧЕВИЋ Д. ДАНИЈЕЛА, рођен 18. фебруара 1986. године, Прибој, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 22. маја 2012. године под на-
зивом: Електронско пословање и управљање односима са корисницима при-
меном online друштвених мрежа. Просечна оцена у току студија 9,25. Оцена
на мастер раду 10.
153. ЗЛАТКОВИЋ М. МИЉАНА, рођена 18. априла 1986. године, Пирот, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспор-
ту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 22. маја 2012. године под називом:
Истраживање задовољства корисника услугама на примеру робно-дистрибу-
тивног центра. Просечна оцена у току студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
154. ЂОКИЋ Р. АЛЕКСАНДРА, рођена 20. априла 1986. године, Берн, Немачка.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 22. маја 2012. године под на-
зивом: SCRM као нови облик Интернет маркетинга. Просечна оцена у току
студија 9,63. Оцена на мастер раду 10.
155. РАОВИЋ Л. НЕВЕНА, рођена 30. децембра 1986. године, Прибој, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Операциона истраживања у сао-
браћају. Одбранила мастер рад 28. маја 2012. године под називом: Фази логич-
ки систем за одређивање броја радника на наплатним рампама ауто-путе-
ва. Просечна оцена у току студија 9,5. Оцена на мастер раду 10.

8
156. РУЖИЧИЋ М. КАТАРИНА, рођена 5. јануара 1988. године, Ваљево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 30. маја 2012. године под називом: Анализа утицаја неис-
правности возила и мерење кочних сила на техничким прегледима на безбед-
ност саобраћаја. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на мастер раду 10.
157. БАБИЋ Р. ЈЕЛЕНА, рођена 8. новембра 1986. године, Скопље, Македонија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 30. маја 2012. године под на-
зивом: Пројектовање организације коришћењем фази приступа "корак по
корак". Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
158. РАДОШ М. МИЉАН, рођен 1. јула 1987. године, Чапљина, Босна и Херцего-
вина. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство.
Одбранио мастер рад 04. јуна 2012. године под називом: Прва фаза реализа-
ције УМП-а истраживања побољшања на уличној мрежи. Просечна оцена у
току студија 8,75. Оцена на мастер раду 10.
159. ПАВЛОВИЋ М. МИЛОШ, рођен 8. априла 1987. године, Лозница, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 11. јуна 2012. године под називом: Квалитет
сервиса у LTE мрежама. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер
раду 10.
160. КАРАПЕТРОВИЋ В. ЈЕЛЕНА, рођена 12. новембра 1986. године, Чачак, Ср-
бија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство.
Одбранила мастер рад 18. јуна 2012. године под називом: Проблематика про-
јектовања и употребе вертикалне саобраћајне сигнализације у саобраћајном
инжењерству. Просечна оцена у току студија 8,38. Оцена на мастер раду 10.
161. САВИЋЕВИЋ И. МИЛАН, рођен 03.09.1988. године, Ниш, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нио мастер рад 22. јуна 2012. године под називом: Упоредна анализа објек-
тивних и субјективног метода за идентификацију опасних места на сао-
браћајницама. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
162. ПОПОВИЋ О. ИРЕНА, рођена 4. маја 1967. године, Шибеник, Хрватска.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 26. јуна 2012. године под називом: Модели за утврђивање
броја незгода на ванградским путевима. Просечна оцена у току студија 8,5.
Оцена на мастер раду 10.
163. АНДРИЋ С. МИРОСЛАВ, рођен 5. јануара 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 29. јуна 2012. године под називом: Анализа варијантних
решења управљања саобраћајем на сигналисаној раскрсници – пример рас-
крснице К.Вишеслава – Р.Вујовића-Чоче, Пилота М.Петровића. Просечна
оцена у току студија 8,75. Оцена на мастер раду 0.
164. ЗЕКИЋ Б. ЕДВИНА, рођена 4. маја 1986. године, Сјеница, Србија. Уписана
школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранила
мастер рад 03. јула 2012. године под називом: Пројектовање "Зоне 30" – при-
мер блок 1 на Новом Београду. Просечна оцена у току студија 9,13. Оцена на
мастер раду 10.

9
165. ЋИРИЋ М. МАРИЈА, рођена 16. априла 1987. године, Ваљево, Србија. Упи-
сана школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранила мастер рад 05. јула 2012. године под називом: Радње у саобраћају –
инжењерски и правни аспект. Просечна оцена у току студија 9,14. Оцена на
мастер раду 10.
166. ГРУЈИЋ Д. ИВАН, рођен 7. новембра 1976. године, Приштина, Србија. Упи-
сан школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад 09.
јула 2012. године под називом: Преглед и промена метода мерења логистич-
ких перформанси једне класе транспортних система. Просечна оцена у то-
ку студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
167. СТАРЧЕВИЋ Д. СУЗАНА, рођена 7. априла 1987. године, Брежице, Словени-
ја. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у
транспорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 09. јула 2012. године под
називом: Управљање односима са корисницима применом друштвених ме-
дија. Просечна оцена у току студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
168. БЛАГОЈЕВИЋ Б. ДУШАН, рођен 31. јула 1987. године, Смедеревска Палан-
ка, Србија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инже-
њерство. Одбранио мастер рад 09. јула 2012. године под називом: Краткороч-
не мере побољшања саобраћаја – пример града Смедеревске Паланке. Про-
сечна оцена у току студија 9,63. Оцена на мастер раду 10.
169. РОШУ Ј. НИКОЛА, рођен 22. фебруара 1987. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранио мастер рад 10. јула 2012. године под називом: Анализа искуства раз-
вијених земаља у погледу утицаја брзине на безбедност саобраћаја. Просеч-
на оцена у току студија 8,57. Оцена на мастер раду 9.
170. ЖИВАНОВИЋ Д. ТАЊА, рођена 26. фебруара 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 11. јула 2012. године под на-
зивом: Утицај транспорта и комуникација на просторно-временску кон-
вергенцију. Просечна оцена у току студија 9,71. Оцена на мастер раду 10.
171. ТРИФУНОВИЋ Ј. УРОШ, рођен 27. маја 1985. године, Краљево, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 11. јула 2012. године под нази-
вом: SQL база података као подршка при управљању квалитетом у тран-
спорту. Просечна оцена у току студија 9,14. Оцена на мастер раду 10.
172. ТЕРЗИЋ Л. ЛЕНКА, рођена 18. марта 1987. године, Смедерево, Србија. Уписа-
на школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нила мастер рад 23. августа 2012. године под називом: Анализа стања безбедно-
сти саобраћаја на Петријевској и Коларској раскрсници у Смедереву са пред-
логом мера. Просечна оцена у току студија 9,29. Оцена на мастер раду 10.
173. ОБУЋИНА М. ДАЛИБОР, рођен 29. јула 1986. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 27. августа 2012. године под називом: Кружне раскрснице:
пример могућности редизајна трга Славија у Београду. Просечна оцена у то-
ку студија 9,25. Оцена на мастер раду 10.

10
174. ЧАВКА И. ИВАНА, рођена 21. августа 1987. године, Бихаћ, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Ваздушни саобра-
ћај и транспорт. Одбранила мастер рад 05. септембра 2012. године под нази-
вом: Трошкови безбедности у ваздушном саобраћају. Просечна оцена у току
студија 9,67. Оцена на мастер раду 10.
175. ТРАЈКОВИЋ Ј. ФИЛИП, рођен 22. јануара 1988. године, Врање, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 10. септембра 2012. године под називом: Примена детек-
торских система у управљању саобраћајем – пример раскрснице Партизан-
ски пут – Ф.Филиповића у Врању. Просечна оцена у току студија 9,75. Оцена
на мастер раду 10.
176. ЦВЈЕТИНОВИЋ С. ТАЊА, рођена 19. октобра 1986. године, Београд, Срби-
ја. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранила мастер рад 11. септембра 2012. године под називом: Повеза-
ност аеродрома Београд и опслужног подручја јавним превозом. Просечна
оцена у току студија 9,89. Оцена на мастер раду 10.
177. ЛУКИЋ Д. ДАЛИБОР, рођен 28. јуна 1987. године, Крушевац, Србија. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранио
мастер рад 13. септембра 2012. године под називом: Оправданост изградње
аутопута Прељина – Појате. Просечна оцена у току студија 8,75. Оцена на
мастер раду 10.
178. ТОДОСИЈЕВИЋ Н. АНДРИЈАНА, рођена 14. фебруара 1987. године, Ужи-
це, Србија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони
саобраћај и мреже. Одбранила мастер рад 13. септембра 2012. године под нази-
вом: Диаметер протокол у функцији динамичког тарифирања телекомуни-
кационих сервиса. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
179. СТАНОЈЕВИЋ О. СТЕФАН, рођен 2. новембра 1987. године, Бајина Башта,
Србија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранио мастер рад 15. септембра 2012. године под називом: Саобра-
ћајна студија Бајине Баште и предлог вођења транзитног саобраћаја. Про-
сечна оцена у току студија 9,38. Оцена на мастер раду 10.
180. ТОПАЛОВИЋ Д. ИВАНА, рођена 11. фебруара 1986. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Операциона истраживања у сао-
браћају. Одбранила мастер рад 17. септембра 2012. године под називом: Преглед
техника примењених на проблем пројектовања ротација посада у ваздушном
саобраћају. Просечна оцена у току студија 9,75. Оцена на мастер раду 10.
181. НЕДЕЉКОВ С. МЛАДЕН, рођен 24. августа 1987. године, Чачак, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 17. септембра 2012. године под називом: Улога софтвера у
пројектовању рада светлосних сигнала – Вредновање решења кроз симула-
ције. Просечна оцена у току студија 9,38. Оцена на мастер раду 10.
182. ЈАНКОВИЋ М. МАРИНКО, рођен 5. маја 1987. године, Ужице, Србија. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже. Од-
бранио мастер рад 19. септембра 2012. године под називом: Тенденције у раз-
воју нових сервиса и технологија у поштанском сектору. Просечна оцена у
току студија 7,86. Оцена на мастер раду 10.

11
183. СТАНКОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА, рођена 22. септембра 1986. године, Смеде-
рево, Србија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и еко-
номија у транспорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 20. септембра
2012. године под називом: Обрачун логистичких трошкова на бази актив-
ности – методологија примене у 3PL компанијама. Просечна оцена у току
студија 10. Оцена на мастер раду 10.
184. КРСМАНОВИЋ И. ИВАНА, рођена 5. јуна 1986. године, Чачак, Србија. Упи-
сана школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбрани-
ла мастер рад 21. септембра 2012. године под називом: Пројектантске и дру-
ге мере побољшања стања у саобраћају – пример града Ивањице. Просечна
оцена у току студија 8,25. Оцена на мастер раду 10.
185. МИЛОСАВЉЕВИЋ Т. ВЛАДИМИР, рођен 24. марта 1982. године, Београд,
Србија. Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и
транспорт. Одбранио мастер рад 22. септембра 2012. године под називом:
Путнички терминали и платформе генералне авијације. Просечна оцена у
току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
186. СТАНЧИЋ П. МАРИЈА, рођена 20. новембра 1986. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 24. септембра 2012. године под називом: Примена кру-
жних раскрсница на пролазу пута кроз насеље – пример Обреновца. Просеч-
на оцена у току студија 9,13. Оцена на мастер раду 10.
187. ВЛАЈКОВИЋ М. АНА, рођена 21. марта 1987. године, Аранђеловац, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранила мастер рад 25. септембра 2012. године под нази-
вом: Управљање одржавањем возног парка у условима примене савремених
информационих система на возилима. Просечна оцена у току студија 8,57.
Оцена на мастер раду 9.
188. ТОТОВИЋ М. ЈЕЛЕНА, рођена 16. августа 1987. године, Ивањица, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранила мастер рад 25. септембра 2012. године под нази-
вом: Анализа проблема управљања одржавањем возног парка транспортног
предузећа. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 9.
189. НОВКОВИЋ Л. МАРКО, рођен 30. септембра 1987. године, Лазаревац, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског
транспорта. Одбранио мастер рад 25. септембра 2012. године под називом: Ис-
траживање могућих ефеката увођења плана одржавања В.П. ЈКП "градска
чистоћа" Београд. Просечна оцена у току студија 8,57. Оцена на мастер раду 9.
190. ЈОВИЋ Ж. АЛЕКСАНДАР, рођен 12. јуна 1977. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранио мастер рад 27. септембра 2012. године под нази-
вом: Преглед и анализа пореза на возила у Европској унији и Србији. Просеч-
на оцена у току студија 9,14. Оцена на мастер раду 10.
191. МИЦИЋ С. НЕБОЈША, рођен 22. априла 1987. године, Бор, Србија. Уписан
школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског тран-
спорта. Одбранио мастер рад 27. септембра 2012. године под називом: Основи
захтеви у пројектовању аутобуских стајалишта са освртом на систем
ЈМТП у Београду. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на мастер раду 10.

12
192. НИКОЛИЋ Д. ДЕЈАН, рођен 20. августа 1986. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад 27. сеп-
тембра 2012. године под називом: Оптимизација интермодалног ланца извоза
флаширане воде. Просечна оцена у току студија 8,43. Оцена на мастер раду 10.
193. ЛУКИЋ С. БОЈАНА, рођена 3. марта 1986. године, Лазаревац, Србија. Уписа-
на школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер рад 27.
септембра 2012. године под називом: Анализа квалитета интермодалног
транспорта. Просечна оцена у току студија 9,71. Оцена на мастер раду 10.
194. ДИВЉАН С. МАРКО, рођен 5. фебруара 1986. године, Јагодина, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад
27. септембра 2012. године под називом: City логистичке концепције – Тре-
нутно стање и потенцијали. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на
мастер раду 10.
195. ЖИВКОВИЋ М. ДУШАН, рођен 23. новембра 1984. године, Крушевац, Ср-
бија. Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Безбедност друмског сао-
браћаја. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Анали-
за стања безбедности саобраћаја у саобраћајном предузећу "Југопревоз –
Крушевац". Просечна оцена у току студија 7,71. Оцена на мастер раду 8.
196. ВЕЛИЋ Е. ИГОР, рођен 27. јула 1986. године, Бор, Србија. Уписан школске
2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбранио мастер рад
28. септембра 2012. године под називом: Истраживање безбедности саобраћаја
у зони школе. Просечна оцена у току студија 8,29. Оцена на мастер раду 9.
197. ВУЈАНАЦ С. МИЛЕНА, рођена 26. јула 1987. године, Краљево, Србија. Упи-
сана школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Понашање уче-
сника у саобраћају на кружним и четворокраким раскрсницама са аспекта
безбедности саобраћаја у Краљеву. Просечна оцена у току студија 8,86. Оце-
на на мастер раду 10.
198. РЕКОВИЋ С. ПЕТАР, рођен 12. јула 1987. године, Прибој, Србија. Уписан
школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Анализа активности
штетних материја возила у Београду применом IVE модела. Просечна оце-
на у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
199. ГРДИНИЋ Д. МИРЈАНА, рођена 21. априла 1988. године, Бијело Поље, Цр-
на Гора. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског
саобраћаја. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом:
Истраживање утицаја критичних маневара управљачем на бочну стабил-
ност теретних возила у програму ARCSIM. Просечна оцена у току студија 9.
Оцена на мастер раду 10.
200. ПАВЛОВИЋ С. ИВАНА, рођена 28. јуна 1986. године, Крагујевац, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под нази-
вом: Основни захтеви у пројектовању стајалишта шинских подсистема са
освртом на систем JMTP у Београду. Просечна оцена у току студија 8,86.
Оцена на мастер раду 10.

13
201. ГЕРИЋ М. ИВАНА, рођена 27. марта 1985. године, Панчево, Србија. Уписана
школске 2009/10. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског тран-
спорта. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Развој
методологије квантитативног праћења ставова превозника у процесу ана-
лизе политике. Просечна оцена у току студија 9,57. Оцена на мастер раду 10.
202. ТОДОРОВИЋ С. БИЉАНА, рођена 23. фебруара 1987. године, Крагујевац,
Србија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Инжењерство градског и
друмског транспорта. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под
називом: Анализа логистике снабдевања возила течним нафтним гасом
(ТНГ) са аспекта великих возних паркова. Просечна оцена у току студија
8,71. Оцена на мастер раду 8.
203. ЈАНКОВИЋ Р. МИЛОШ, рођен 31. марта 1987. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад
28. септембра 2012. године под називом: WMS стање и трендови. Просечна
оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
204. СТАМЕНКОВИЋ Ђ. ПРЕДРАГ, рођен 11. априла 1987. године, Београд, Ср-
бија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Логистика. Одбранио ма-
стер рад 28. септембра 2012. године под називом: Примена посибилистичког
линеарног програмирања на агрегатне планове. Просечна оцена у току сту-
дија 8,57. Оцена на мастер раду 9.
205. ПАВИЋ Л. БОЈАНА, рођена 7. јануара 1985. године, Београд, Србија. Уписа-
на школске 2009/10. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту
и комуникацијама. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под нази-
вом: Европска транспортна политика у области безбедности друмског са-
обраћаја. Просечна оцена у току студија 9,75. Оцена на мастер раду 10.
206. ЈОКИЋ Ж. ДРАГАНА, рођена 2. маја 1985. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту и
комуникацијама. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под нази-
вом: Индикатори транспорта и комуникација у процесу бенчмаркинга гра-
дова. Просечна оцена у току студија 9,29. Оцена на мастер раду 10.
207. БЕЛЕНЗАДИЋ М. ЖАРКО, рођен 19. децембра 1986. године, Лозница, Ср-
бија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у
транспорту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. годи-
не под називом: Преглед Civitas мера за одрживу мобилност у градовима.
Просечна оцена у току студија 9,29. Оцена на мастер раду 10.
208. ПЛЕСКИЋ М. МИЛОШ, рођен 7. марта 1985. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту
и комуникацијама. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под нази-
вом: Преглед студија еластичности транспортних захтева. Просечна оце-
на у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 8.
209. ПЕТКОСКИ Д. РИСТА, рођен 16. јануара 1986. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту и
комуникацијама. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом:
Мерење перформанси транспортних услуга у функцији транспортне поли-
тике. Просечна оцена у току студија 8,71. Оцена на мастер раду 8.

14
210. АВДИЈЕНКО Н. ДЕЈАН, рођен 25. септембра 1984. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и еко-
номија у транспорту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 28. септембра
2012. године под називом: Примена телематских система у оцени квалите-
та рада професионалних возача. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена
на мастер раду 10.
211. МИЛИЋ Ђ. ДРАГАНА, рођена 20. новембра 1986. године, Неготин, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године
под називом: Систем за подршку одлучивању при избору возила специјалне
намене кроз интеграцију фази AHP и вештачких неуронских мрежа. Про-
сечна оцена у току студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
212. КУЗЕЉЕВИЋ Л. МИРЈАНА, рођена 8. фебруара 1986. године, Ужице, Срби-
ја. Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Операциона истраживања у
саобраћају. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом:
Примена методе K-means и вештачких неуронских мрежа на проблем из-
бора вида превоза. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
213. ЛУКИЋ Р. МАРИЈАНА, рођена 1. децембра 1986. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Организација
писмоносне доставе у пошти 26300 Вршац. Просечна оцена у току студија
8,57. Оцена на мастер раду 10.
214. ГОЛУБОВИЋ З. НЕВЕНА, рођена 15. новембра 1986. године, Смедерево,
Србија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Поштански саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Уни-
верзална поштанска услуга и заштита животне средине. Просечна оцена у
току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
215. ЛУКИЋ М. КРИСТИНА, рођена 29. априла 1986. године, Смедерево, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Савремени по-
ступци за анализу капацитета кружних раскрсница. Просечна оцена у току
студија 8,25. Оцена на мастер раду 10.
216. ГРУБЉЕШИЋ М. МАРИЈА, рођена 19. септембра 1986. године, Нови Град,
Босна и Херцеговина. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобра-
ћајно инжењерство. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под на-
зивом: Пројектовање система јавног бицикла – пример града Београда. Про-
сечна оцена у току студија 8. Оцена на мастер раду 10.
217. ЧОЛИЋ Д. МИЛИЦА, рођена 19. маја 1987. године, Чачак, Србија. Уписана
школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранила
мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Анализа саобраћајног то-
ка при неповољним временским условима на микроскопском нивоу. Просеч-
на оцена у току студија 9,25. Оцена на мастер раду 10.
218. РАНКИЋ Н. ВЕЛИБОР, рођен 9. маја 1987. године, Сребреница, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инже-
њерство. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Крат-
корочне мере побољшања саобраћаја – пример града Сребренице. Просечна
оцена у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.

15
219. ЂОРЂЕВИЋ Д. МИРОСЛАВ, рођен 12. августа 1987. године, Сурдулица,
Србија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Описива-
ње основних параметара саобраћајног тока помоћу расподела вероватноћа
случајних промењљивих. Просечна оцена у току студија 9,13. Оцена на мастер
раду 10.
220. ОСТОЈИЋ Д. ГОРИЦА, рођена 1. јула 1985. године, Ваљево, Србија. Уписа-
на школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранила
мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Путоказна и туристич-
ка сигнализација у граду – пример града Ваљева. Просечна оцена у току сту-
дија 8,88. Оцена на мастер раду 10.
221. МАНОЈЛОВ Б. СРЂАН, рођен 28. јуна 1985. године, Косовска Митровица,
Србија. Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Идејно ре-
шење реконструкције коридора на примеру деонице главне градске артерије
Смедерева. Просечна оцена у току студија 9,13. Оцена на мастер раду 10.
222. ИЛИЋ В. НАТАЛИЈА, рођена 29. јануара 1987. године, Котор, Црна Гора.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Показатељи
ефикасности рада кружних раскрсница. Просечна оцена у току студија 9,38.
Оцена на мастер раду 10.
223. ПАВЛОВИЋ Д. РАДМИЛА, рођена 17. јануара 1988. године, Крушевац, Ср-
бија. Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство.
Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Интеракција
видова саобраћаја и утицај на капацитет и ниво услуге. Просечна оцена у
току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
224. ТЕРЗИЋ В. ИВАН, рођен 13. јуна 1987. године, Ваљево, Србија. Уписан
школске 2010/11. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранио ма-
стер рад 28. септембра 2012. године под називом: Идејно решење линијске ко-
ординације светлосних сигнала у Трговачкој улици. Просечна оцена у току
студија 9. Оцена на мастер раду 10.
225. ЂУРЂЕВИЋ З. СЛАЂАНА, рођена 20. маја 1985. године, Јагодина, Србија.
Уписана школске 2009/10. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Војне
комуникације. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
226. БРАНДИ Т. ТИНА, рођена 11. априла 1986. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2010/11. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: MPLS-TP: Но-
ва технологија за пакетске транспортне мреже. Просечна оцена у току
студија 10. Оцена на мастер раду 10.
227. ДАНИЋ Д. НАДА, рођена 24. марта 1986. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2009/10. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт. Одбра-
нила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Симулациони модел
управљања продајом седишта авио-компаније. Просечна оцена у току студи-
ја 9,89. Оцена на мастер раду 10.

16
228. ПУРИЋ С. МАРКО, рођен 11. фебруара 1986. године, Бар, Црна Гора. Упи-
сан школске 2010/11. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт. Од-
бранио мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Поремећаји у из-
вршавању реда летења и кашњење путника. Просечна оцена у току студија
9,56. Оцена на мастер раду 9.
229. ПЕТРОВИЋ Б. МАРИЈА, рођена 21. априла 1973. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2010/11. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранила мастер рад 28. септембра 2012. године под називом: Анали-
за могућности претварања спортског у аеродром за јавни авио-превоз. Про-
сечна оцена у току студија 9,33. Оцена на мастер раду 10.
230. БАЈИЋ М. МИЛИЦА, рођена 24. априла 1987. године, Бајина Башта, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 02. октобра 2012. године под називом: Анализа стања
безбедности на подручју Бајина Башта за период 2005-2011. Просечна оцена
у току студија 9. Оцена на мастер раду 9.
231. ЂОРЂЕВИЋ Н. БОБАН, рођен 15. августа 1988. године, Ниш, Србија. Упи-
сан школске 2011/12. године на Модулу: Железнички саобраћај и транспорт.
Одбранио мастер рад 08. октобра 2012. године под називом: Напредна тех-
ничка решења за обезбеђење путних прелаза. Просечна оцена у току студија
9,57. Оцена на мастер раду 10.
232. ЈАНКОВИЋ М. АНДРИЈА, рођен 17. децембра 1988. године, Шабац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Железнички саобраћај и тран-
спорт. Одбранио мастер рад 08. октобра 2012. године под називом: Израда
програма за одређивање дужине просторних одсека на примеру пруге Ваље-
во – Лозница коришћењем рачунара. Просечна оцена у току студија 9,86.
Оцена на мастер раду 10.
233. КИЋАНОВИЋ Ј. ЈАСНА, рођена 19. јула 1988. године, Чачак, Србија. Упи-
сана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранила мастер рад 15. октобра 2012. године под називом: Анализа безбедно-
сти деце у саобраћају у Новом Саду. Просечна оцена у току студија 9,86. Оце-
на на мастер раду 10.
234. ГРУЈИЋ Н. МИЛЕНА, рођена 16. маја 1988. године, Прокупље, Србија. Уписа-
на школске 2011/12. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског тран-
спорта. Одбранила мастер рад 16. октобра 2012. године под називом: Коришће-
ње софтвера за лоцирање возила у циљу управљања радом комерцијалних во-
зних паркова. Просечна оцена у току студија 9,71. Оцена на мастер раду 10.
235. ДАШКОВИЋ М. СТАНКО, рођен 21. септембра 1988. године, Ваљево, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 16. октобра 2012. године под називом: Реализација
Smart grid система и пружање широкопојасног приступа у ЈП Електропри-
вреда Србије. Просечна оцена у току студија 9,83. Оцена на мастер раду 10.
236. МИТРИЋ М. ДАРКО, рођен 26. септембра 1988. године, Ужице, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 16. октобра 2012. године под називом: Нови ме-
тоди управљања фреквенцијским спектром са нагласком на когнитивни
радио. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.

17
237. АЈДИНОВИЋ И. ЈАСМИНА, рођена 9. јуна 1988. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранила мастер рад 16. октобра 2012. године под називом: Безбед-
ност хеликоптера у цивилном ваздухопловству. Просечна оцена у току сту-
дија 9,38. Оцена на мастер раду 10.
238. РОГОЖАРСКИ Д. ДИМИТРИЈЕ, рођен 14. августа 1986. године, Пожаре-
вац, Србија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског
саобраћаја. Одбранио мастер рад 17. октобра 2012. године под називом: Ана-
лиза саобраћајних незгода на територији града Пожаревца у периоду 2005-
2010. године. Просечна оцена у току студија 8,29. Оцена на мастер раду 8.
239. РИСТИЋ М. ГОРАН, рођен 1. септембра 1988. године, Прокупље, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранио мастер рад 17. октобра 2012. године под називом: Испитивање
управљивости возила симулацијом у програму CarSimEd. Просечна оцена у
току студија 8,43. Оцена на мастер раду 10.
240. ТОМИЋ Н. ИЛИЈА, рођен 2. јануара 1988. године, Смедерево, Србија. Упи-
сан школске 2011/12. године на Модулу: Инжењерство градског и друмског
транспорта. Одбранио мастер рад 18. октобра 2012. године под називом: Ис-
траживање задовољства корисника квалитетом услуга у систему JMTP
применом композитних индекса. Просечна оцена у току студија 10. Оцена на
мастер раду 10.
241. ЈЕВТОВИЋ Р. БОЈАНА, рођена 10. јуна 1988. године, Ужице, Србија. Уписа-
на школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Од-
бранила мастер рад 19. октобра 2012. године под називом: Употреба течног
нафтног гаса са аспекта безбедности саобраћаја. Просечна оцена у току
студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
242. ВЕИН Ђ. МИЉА, рођена 17. јануара 1988. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нила мастер рад 19. октобра 2012. године под називом: Употреба компримо-
ваног природног гаса са аспекта безбедности саобраћаја. Просечна оцена у
току студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
243. ГРУЈИЋ Ј. МАРИНА, рођена 21. августа 1988. године, Алексинац, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 19. октобра 2012. године под називом: Утицај алкохола
на младе возаче. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
244. СИМИЋ Д. НАТАША, рођена 6. марта 1988. године, Параћин, Србија. Уписана
школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 25. октобра 2012. године под називом: Безбедност соци-
јалних мрежа. Просечна оцена у току студија 9,83. Оцена на мастер раду 10.
245. РАДОВИЋ Ђ. ВОЈКАН, рођен 30. децембра 1986. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 25. октобра 2012. године под називом: Начин функ-
ционисања ADSL-a, WIFI-a и CDMA у пракси и њихов утицај на задовољство
корисника. Просечна оцена у току студија 9,33. Оцена на мастер раду 10.

18
246. ЈЕЛИЧИЋ Д. АЛЕКСАНДАР, рођен 19. новембра 1987. године, Брус, Срби-
ја. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранио мастер рад 25. октобра 2012. године под називом: Оптимал-
но планирање drift down перформанси класе А транспортног авиона. Про-
сечна оцена у току студија 9,88. Оцена на мастер раду 10.
247. БЛАГОЈЕВИЋ Л. ЈЕЛЕНА, рођена 14. новембра 1988. године, Ужице, Срби-
ја. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобра-
ћаја. Одбранила мастер рад 29. октобра 2012. године под називом: Анализа
безбедности саобраћаја младих возача. Просечна оцена у току студија 9,43.
Оцена на мастер раду 10.
248. ЛАЗИЋ М. МИЛОШ, рођен 27. септембра 1985. године, Ваљево, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Инжењерство градског и друм-
ског транспорта. Одбранио мастер рад 30. октобра 2012. године под називом:
Допринос политика паркирања одрживом транспортном систему. Про-
сечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
249. ДИМИТРИЈЕВИЋ З. СЛАЂАНА, рођена 19. октобра 1987. године, Аранђе-
ловац, Србија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Инжењерство
градског и друмског транспорта. Одбранила мастер рад 31. октобра 2012. годи-
не под називом: Примена TQM алата у истраживању задовољства кори-
сника транспортном услугом. Просечна оцена у току студија 9,57. Оцена на
мастер раду 10.
250. СУДИМАЦ Л. ДАНИЈЕЛ, рођен 6. априла 1986. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад
31. октобра 2012. године под називом: Солвер за примену метахеуристика
при решавању проблема трговачког путника. Просечна оцена у току студија
9,43. Оцена на мастер раду 10.
251. МИЛОШЕВИЋ З. ИВОНА, рођена 29. септембра 1988. године, Зајечар, Ср-
бија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 31. октобра 2012. године под називом: Примена
адресног кода у развијеним поштанским системима. Просечна оцена у току
студија 9,29. Оцена на мастер раду 10.
252. ЂУРИЋ Д. САША, рођен 17. марта 1985. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранио мастер рад 31. октобра 2012. године под називом: Биометријски
системи са информационом анализом биометријом ириса. Просечна оцена
у току студија 9,67. Оцена на мастер раду 10.
253. ВУЈАНОВИЋ Р. МИЛОШ, рођен 23. фебруара 1987. године, Крагујевац, Ср-
бија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобра-
ћај и мреже. Одбранио мастер рад 31. октобра 2012. године под називом: При-
мена дискретне wavelet трансформације код компресије слика. Просечна
оцена у току студија 9,5. Оцена на мастер раду 10.
254. ЈАНИЋ З. АНА, рођена 30. марта 1988. године, Краљево, Србија. Уписана
школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 01. новембра 2012. године под називом: Управљање
мрежама наредне генерације. Просечна оцена у току студија 9,67. Оцена на
мастер раду 10.

19
255. МИЛЕНКОВИЋ Л. ЈЕЛЕНА, рођена 28. марта 1988. године, Смедерево, Ср-
бија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство.
Одбранила мастер рад 07. новембра 2012. године под називом: Модел за вред-
новање ефеката од електронске наплате путарине (ЕНП) у свету и приме-
на у Србији. Просечна оцена у току студија 8,88. Оцена на мастер раду 10.
256. САДОВСКИ Ј. МИЛАН, рођен 22. новембра 1987. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и транспорт.
Одбранио мастер рад 09. новембра 2012. године под називом: Fasn tools. Про-
сечна оцена у току студија 9,25. Оцена на мастер раду 8.
257. ЈОВАНОВИЋ Б. ВЛАДАН, рођен 13. јула 1988. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 13. новембра 2012. године под називом: Решење
заштите IP мрежа помоћу мрежних филтера и виртуелних приватних
мрежа. Просечна оцена у току студија 9,83. Оцена на мастер раду 10.
258. СТАНКОВИЋ Д. МЛАДЕН, рођен 2. априла 1988. године, Подгорица, Црна
Гора. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Ваздушни саобраћај и тран-
спорт. Одбранио мастер рад 19. новембра 2012. године под називом: Оптими-
зација перформанси транспортних ваздухоплова применом CCO и CDA.
Просечна оцена у току студија 9,5. Оцена на мастер раду 10.
259. МИЉКОВИЋ З. МИЛОШ, рођен 16. фебруара 1988. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобра-
ћаја. Одбранио мастер рад 23. новембра 2012. године под називом: Анализа
утицаја повећаног степена моторизације на проточност и безбедност са-
обаћаја. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 9.
260. ЖАРКОВИЋ В. ТАНКОСАВА, рођена 27. јуна 1988. године, Ваљево, Срби-
ја. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и мре-
же. Одбранила мастер рад 26. новембра 2012. године под називом: Анализа
квалитета услуга компаније DHL express. Просечна оцена у току студија
9,57. Оцена на мастер раду 10.
261. ИЛИЋ З. МИЛОШ, рођен 22. августа 1988. године, Чачак, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранио мастер рад 26. новембра 2012. године под називом: Енергетска
ефикасност и мултимедијална подршка у бежичним сензорским мрежама.
Просечна оцена у току студија 9,83. Оцена на мастер раду 10.
262. МАДЗИЋ М. ГОРАН, рођен 6. марта 1988. године, Смедеревска Паланка, Ср-
бија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског сао-
браћаја. Одбранио мастер рад 27. новембра 2012. године под називом: Анализа
понашања возача на територији града Београда. Просечна оцена у току сту-
дија 9. Оцена на мастер раду 10.
263. БОЈИЧИЋ Р. ТАМАРА, рођена 18. октобра 1988. године, Ваљево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 27. новембра 2012. године под називом: Предлог
примене нове платформе за реализацију мобилне телевизије. Просечна оце-
на у току студија 9,67. Оцена на мастер раду 10.

20
264. СМАИЛОВИЋ З. ЕМИР, рођен 14. јула 1987. године, Нови Пазар, Србија.
Уписан школске 2010/11. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранио мастер рад 29. новембра 2012. године под називом: Модел анализе
безбедности саобраћаја у зони школе. Просечна оцена у току студија 9,57.
Оцена на мастер раду 10.
265. РИСТАНОВИЋ Ж. МИЛАН, рођен 6. фебруара 1989. године, Сарајево, Бо-
сна и Херцеговина. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуни-
кациони саобраћај и мреже. Одбранио мастер рад 29. новембра 2012. године
под називом: Примена мима технике у LTE систему. Просечна оцена у току
студија 9,67. Оцена на мастер раду 10.
266. ТОМИЋ Д. АЛЕКСАНДРА, рођена 25. августа 1988. године, Врање, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 30. новембра 2012. године под називом: Квалитет на
основу искуства. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
267. ЂОРЂЕВИЋ Ј. МАРИЈА, рођена 18. јуна 1988. године, Смедерево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 04. децембра 2012. године под називом: Бициклистички
саобраћај – пример града Смедерева. Просечна оцена у току студија 9,13.
Оцена на мастер раду 10.
268. СТАНКОВИЋ Р. ИГОР, рођен 22. августа 1988. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Железнички саобраћај и тран-
спорт. Одбранио мастер рад 06. децембра 2012. године под називом: Идејна
решења реконструкције станичних колосечних капацитета на прузи Бео-
град – Шид за брзине до 160 km/h. Просечна оцена у току студија 9,83. Оцена
на мастер раду 10.
269. САВИЋ С. СНЕЖАНА, рођена 17. маја 1988. године, Смедерево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 11. децембра 2012. године под називом: Пројектовање зо-
не 30. Просечна оцена у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
270. ЛУКОВИЋ М. РАДОСАВ, рођен 11. марта 1988. године, Ивањица, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 17. децембра 2012. године под називом: Управљање брзина-
ма – елеменат управљања саобраћајем на мрежи путева и улица. Просечна
оцена у току студија 9,25. Оцена на мастер раду 10.
271. АНЂЕЛИЋ М. БОЈАНА, рођена 18. јуна 1988. године, Панчево, Србија. Упи-
сана школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспор-
ту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 21. децембра 2012. године под на-
зивом: Интерни стандарди као основа за увођење стандардизованих менаџ-
мент система у транспортним компанијама. Просечна оцена у току студи-
ја 9,57. Оцена на мастер раду 10.
272. ЂОКИЋ С. БОБАН, рођен 27. јула 1988. године, Смедерево, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нио мастер рад 24. децембра 2012. године под називом: Примена конфликтне
технике на различите типове раскрсница. Просечна оцена у току студија
9,57. Оцена на мастер раду 10.

21
273. ЂУРКОВИЋ А. МЛАДЕН, рођен 21. септембра 1988. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у
транспорту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 24. децембра 2012. године
под називом: Европска истраживања задовољства корисника транспорт-
ним и комуникационим услугама од општег интереса. Просечна оцена у то-
ку студија 9,71. Оцена на мастер раду 10.
274. ТРИПКОВИЋ М. КАТАРИНА, рођена 4. јула 1988. године, Панчево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у тран-
спорту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 24. децембра 2012. године
под називом: Модели пословне изврсности у услужним организацијама.
Просечна оцена у току студија 9,57. Оцена на мастер раду 10.
275. НИКОЛИЋ Г. ВАЛЕНТИНА, рођена 21. јула 1988. године, Ниш, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 24. децембра 2012. године под називом: Бициклистички
саобраћај и интелигентни транспортни системи (ИТС) – системи јавних
бицикала. Просечна оцена у току студија 9,38. Оцена на мастер раду 10.
276. МИЛЕТИЋ Д. БОЈАНА, рођена 19. јануара 1988. године, Ивањица, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 24. децембра 2012. године под називом: Приказ саобраћај-
ног мастер плана Београда са посебним освртом на ИТС и управљање сао-
браћајем. Просечна оцена у току студија 9,5. Оцена на мастер раду 10.
277. ШЕЛМИЋ М. МИЛОШ, рођен 21. јануара 1988. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранио мастер рад 24. децембра 2012. године под називом: Краткорочне мере
побољшања постојећег стања саобраћаја на примеру града Крушевца. Про-
сечна оцена у току студија 8,38. Оцена на мастер раду 10.
278. ЋИРИЋ Ј. МИЛОШ, рођен 21. априла 1988. године, Зајечар, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Одбранио ма-
стер рад 25. децембра 2012. године под називом: Стратегије за ефикасно ко-
ришћење капацитета аутопутева. Просечна оцена у току студија 9,75. Оце-
на на мастер раду 10.
279. МИЛЕНКОВИЋ Н. МИЛАН, рођен 23. октобра 1988. године, Смедерево,
Србија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењер-
ство. Одбранио мастер рад 25. децембра 2012. године под називом: Пројекто-
вање линијске координације светлосних сигнала у Булевару Зорана Ђинђи-
ћа у Београду. Просечна оцена у току студија 8,63. Оцена на мастер раду 10.
280. ПАВЛОВИЋ В. МИЛОШ, рођен 25. јуна 1986. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспорту
и комуникацијама. Одбранио мастер рад 26. децембра 2012. године под нази-
вом: Доношење пословних одлука у условима еизика применом симулацио-
них метода. Просечна оцена у току студија 9,57. Оцена на мастер раду 10.
281. МИТРИЋ Д. НЕМАЊА, рођен 17. јуна 1988. године, Брчко, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инже-
њерство. Одбранио мастер рад 26. децембра 2012. године под називом: Анали-
за комерцијалне исплативости – аутопута Бања Лука – Добој. Просечна
оцена у току студија 9,75. Оцена на мастер раду 10.

22
282. КОПРИВИЦА В. МИХАЈЛО, рођен 30. априла 1985. године, Требиње, Босна
и Херцеговина. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно ин-
жењерство. Одбранио мастер рад 26. децембра 2012. године под називом: Про-
јектовање зоне 30 – пример Требиња. Просечна оцена у току студија 8. Оцена
на мастер раду 10.
283. ЖИВКОВИЋ М. ОЛГИЦА, рођена 4. фебруара 1988. године, Аранђеловац,
Србија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони са-
обраћај и мреже. Одбранила мастер рад 26. децембра 2012. године под нази-
вом: Ethernet технологија у мрежама телекомуникационих оператора: ар-
хитектуре, стандарди и протоколи. Просечна оцена у току студија 9,17.
Оцена на мастер раду 10.
284. ПЕТРОВИЋ З. МАРИЈАНА, рођена 3. априла 1988. године, Чачак, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 27. децембра 2012. године под називом: Праћење ста-
ња безбедности саобраћаја коришћењем индикатора на подручју града
Чачка. Просечна оцена у току студија 9,86. Оцена на мастер раду 10.
285. СТАНИМИРОВИЋ М. ВЛАДИМИР, рођен 19. јула 1988. године, Власени-
ца, Србија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског
саобраћаја. Одбранио мастер рад 27. децембра 2012. године под називом: Упо-
редна анализа употребе сигурносних појасева, мобилних телефона и днев-
них светала на територији Београда и Зворника. Просечна оцена у току сту-
дија 8,86. Оцена на мастер раду 10.
286. МИЈАИЛОВИЋ Л. НИКОЛА, рођен 9. јула 1986. године, Лазаревац, Србија.
Уписан школске 2009/10. године на Модулу: Логистика. Одбранио мастер рад
27. децембра 2012. године под називом: Интермодални транспорт и кон-
цепт логистичких центара. Просечна оцена у току студија 9,43. Оцена на
мастер раду 10.
287. РАДОВАНОВИЋ С. ЂИНА, рођена 18. марта 1988. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер
рад 27. децембра 2012. године под називом: Анализа задовољства и лојално-
сти корисника логистичких услуга. Просечна оцена у току студија 9. Оцена
на мастер раду 10.
288. ЂУРИЋ С. МИЛИЦА, рођена 28. октобра 1988. године, Панчево, Србија. Уписа-
на школске 2011/12. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер рад 27. де-
цембра 2012. године под називом: Различити приступи мерењу квалитета ло-
гистичке услуге. Просечна оцена у току студија 8,43. Оцена на мастер раду 10.
289. СУБОТИЋ А. МИЛИЦА, рођена 7. априла 1988. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Логистика. Одбранила мастер
рад 27. децембра 2012. године под називом: Анализа профитабилности ко-
рисника са аспекта примене у логистици. Просечна оцена у току студија 9.
Оцена на мастер раду 10.
290. КРСТИЋ М. МИЛОШ, рођен 19. новембра 1988. године, Крагујевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспор-
ту и комуникацијама. Одбранио мастер рад 27. децембра 2012. године под нази-
вом: Економско вредновање инвестиционог пројекта изградње вишетрачног
пута на делу магистралног пута М-22 на деоници од Кнежевца до Велике Мо-
штанице. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на мастер раду 10.

23
291. ШИПЕТИЋ Р. ДРАГАНА, рођена 28. јуна 1988. године, Чачак, Србија. Упи-
сана школске 2011/12. године на Модулу: Менаџмент и економија у транспор-
ту и комуникацијама. Одбранила мастер рад 27. децембра 2012. године под на-
зивом: Улога online друштвених мрежа у маркетингу мобилности. Просеч-
на оцена у току студија 10. Оцена на мастер раду 10.
292. ДЕЛИЋ Д. СВЈЕТЛАНА, рођена 5. августа 1988. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно ин-
жењерство. Одбранила мастер рад 27. децембра 2012. године под називом:
Утицај тунела на брзину и капацитет двотрачних путева. Просечна оцена
у току студија 8,5. Оцена на мастер раду 10.
293. МАРИНКОВИЋ С. НЕВЕНА, рођена 23. децембра 1988. године, Чачак, Ср-
бија. Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство.
Одбранила мастер рад 27. децембра 2012. године под називом: Утицај кон-
троле приступа на ефикасност и безбедност саобраћајног тока. Просечна
оцена у току студија 8,38. Оцена на мастер раду 10.
294. ЛЕКИЋ Р. ВЛАДИМИР, рођен 16. јануара 1986. године, Крагујевац, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и
мреже. Одбранио мастер рад 27. децембра 2012. године под називом: Елек-
тронски пасоши и личне карте нове генерације. Просечна оцена у току сту-
дија 8,83. Оцена на мастер раду 10.
295. ЦВЕТИЋ М. ИВИЦА, рођен 03. јула 1987. године, Ужице, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја. Одбра-
нио мастер рад 27. децембра 2012. године под називом: Анализа стања
безбедности саобраћаја на територији општине Ариље. Просечна оцена у
току студија 7,43. Оцена на мастер раду 9.
296. ОСТОЈИН З. ИВАНА, рођена 03. септембра 1987. године, Панчево, Србија.
Уписана школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранила мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Анализа
безбедности саобраћаја у превозу опасних материја. Просечна оцена у току
студија 9. Оцена на мастер раду 9.
297. КНЕЖЕВИЋ Р. МАРКО, рођен 27. марта 1988. године, Ивањица, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже.
Одбранио мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Квалитет по-
словања у мрежама наредне генерације. Просечна оцена у току студија 9.
Оцена на мастер раду 10.
298. ЦАКОВИЋ С. НЕНА, рођена 23. децембра 1988. године, Пријепоље, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и мреже.
Одбранила мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Обезбеђивање
и оптимизација квалитета сервиса у телекомуникационим мрежама. Про-
сечна оцена у току студија 9,29. Оцена на мастер раду 9.
299. МАТИЈЕВИЋ С. ЈЕЛЕНА, рођена 26. фебруара 1988. године, Нова Варош,
Србија. Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Поштански саобраћај и
мреже. Одбранила мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Квали-
тет будућих Интернет сервиса. Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена
на мастер раду 10.

24
300. ЛЕШЕВИЋ Б. ДАНИЦА, рођена 12. марта 1988. године, Нови Пазар, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Саобраћајно инжењерство. Од-
бранила мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Утицај контроле
приступа на параметре саобраћајног тока – пример пута М 24.1. Просечна
оцена у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
301. ПАЈИЋ М. ПРЕДРАГ, рођен 1. марта 1986. године, Лозница, Србија. Уписан
школске 2011/12. године на Модулу: Телекомуникациони саобраћај и мреже.
Одбранио мастер рад 28. децембра 2012. године под називом: Сигурносни серви-
си у TSR/IP моделу. Просечна оцена у току студија 9. Оцена на мастер раду 10.
302. ВУЈАНАЦ М. МАРКО, рођен 29. децембра 1988. године, Краљево, Србија.
Уписан школске 2011/12. године на Модулу: Безбедност друмског саобраћаја.
Одбранио мастер рад 29. децембра 2012. године под називом: Примена
конфликтне технике на комплексним раскрсницама. Просечна оцена у току
студија 10. Оцена на мастер раду 10.

25
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА

5755. РОДИЋ Р. НИКОЛА, рођен 18. јануара 1984. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2003/04. године. Дипломирао 13. јануара 2012. године на Одсеку
за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Главни – технолошки
пројекат паркинг гараже "Цветкова пијаца" у Београду. Просечна оцена у
току студија 7,37. Оцена на дипломском испиту 10.
5756. РИСТИЋ Д. ЗОРАН, рођен 29. марта 1985. године, Краљево, Србија. Уписан
школске 2004/05. године. Дипломирао 18. јануара 2012. године на Одсеку за
ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Конвергенција
телевизије, телефоније и приступа интернету – triple play. Просечна оцена
у току студија 7,58. Оцена на дипломском испиту 10.
5757. ЈОВАНОВИЋ С. ВЛАДИМИР, рођен 22. септембра 1983. године, Јагодина,
Србија. Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 20. јануара 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Предлог по-
бољшања решења за бициклистички саобраћај у Јагодини. Просечна оцена у
току студија 7,2. Оцена на дипломском испиту 10.
5758. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ З. ИВАНА, рођена 6. септембра 1984. године, Ваљево, Ср-
бија. Уписана школске 2003/04. године. Дипломирао 23. јануара 2012. године
на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Смањење емисије
азотних оксида у полетању применом редукованих перформанси тран-
спортног авиона. Просечна оцена у току студија 8,24. Оцена на дипломском
испиту 10.
5759. РИЛАК Р. ВОЈИСЛАВ, рођен 21. јула 1985. године, Крушевац, Србија. Упи-
сан школске 2004/05. године. Дипломирао 31. јануара 2012. године на Одсеку
за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Путоказна и тури-
стичка сигнализација у граду – пример Александровац. Просечна оцена у то-
ку студија 7,05. Оцена на дипломском испиту 10.
5760. ТРИБЛ П. МАРКО, рођен 18. априла 1983. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2002/03. године. Дипломирао 27. фебруара 2012. године на Одсеку за
Логистику са темом: Улога логистичких провајдера у outsourcing моделима.
Просечна оцена у току студија 7,91. Оцена на дипломском испиту 9.
5761. РАКОЊАЦ М. ТАНАСКО, рођен 9. септембра 1984. године, Пријепоље, Ср-
бија. Уписан школске 2003/04. године. Дипломирао 06. марта 2012. године на
Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Без-
бедност у WLAN мрежама. Просечна оцена у току студија 7,68. Оцена на ди-
пломском испиту 10.
5762. ДРОБЊАКОВИЋ Д. ЈЕЛЕНА, рођена 21. јуна 1983. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2002/03. године. Дипломирао 09. марта 2012. године на Од-
секу за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Развој
VOIP тржишта у Србији. Просечна оцена у току студија 7,7. Оцена на ди-
пломском испиту 10.

26
5763. ЈОВАНОВИЋ Т. БОЈАН, рођен 22. априла 1985. године, Лесковац, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Дипломирао 16. марта 2012. године на Одсе-
ку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Пројектовање сао-
браћајних решења зоне 30 – пример малог кварта у Београду. Просечна оце-
на у току студија 8,37. Оцена на дипломском испиту 10.
5764. ШИПЕТИЋ П. МИЛАН, рођен 4. децембра 1984. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2003/04. године. Дипломирао 19. марта 2012. године на Одсе-
ку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Упоређење система
показатеља рада возног парка. Просечна оцена у току студија 7,07. Оцена на
дипломском испиту 10.
5765. ЈОВАНОВИЋ С. БОЈАН, рођен 28. новембра 1985. године, Мајданпек, Срби-
ја. Уписан школске 2004/05. године. Дипломирао 19. марта 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Путоказна и
туристичка сигнализација у граду – пример Мајданпек. Просечна оцена у
току студија 7,1. Оцена на дипломском испиту 10.
5766. СТАНОЈЕВИЋ Р. ЈЕЛЕНА, рођена 21. априла 1982. године, Лазаревац, Ср-
бија. Уписана школске 2001/02. године. Дипломирао 21. марта 2012. године на
Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Зло-
намерни програми и могућа заштита. Просечна оцена у току студија 7,7.
Оцена на дипломском испиту 10.
5767. МИЛОВАНОВИЋ Р. ВЕСНА, рођена 22. децембра 1980. године, Крагујевац,
Србија. Уписана школске 1999/00. године. Дипломирао 22. марта 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Путоказна и
туристичка сигнализација у граду – пример Крагујевац. Просечна оцена у
току студија 7,59. Оцена на дипломском испиту 10.
5768. СИМАНОВИЋ Г. ИГОР, рођен 5. новембра 1982. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2001/02. године. Дипломирао 27. марта 2012. године на Одсе-
ку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Техноло-
гије и протоколи система видео на захтев. Просечна оцена у току студија
7,4. Оцена на дипломском испиту 10.
5769. ГРУЈИЋ Н. МАРКО, рођен 18. септембра 1985. године, Марибор, Словенија.
Уписан школске 2004/05. године. Дипломирао 28. марта 2012. године на Одсе-
ку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Техноло-
гија и обрада дигиталних фотографија. Просечна оцена у току студија 7,45.
Оцена на дипломском испиту 10.
5770. БОГДАНОВИЋ Д. БОГДАН, рођен 15. децембра 1983. године, Лазаревац,
Србија. Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 28. марта 2012. године
на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Примена фази
транспортног задатка за решавање проблема распоређивања празних те-
ретних кола на железници. Просечна оцена у току студија 7,83. Оцена на ди-
пломском испиту 10.
5771. ЈАКОВЉЕВИЋ Д. ЂОРЂЕ, рођен 3. јула 1983. године, Лазаревац, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 04. априла 2012. године на Од-
секу за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Анализа услова са-
обраћаја на путу М-4 од Лазаревца до Аранђеловца и предлог мера побољ-
шања. Просечна оцена у току студија 8,1. Оцена на дипломском испиту 10.

27
5772. ЂУРОВИЋ М. МИЛОЈЕ, рођен 14. марта 1985. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2003/04. године. Дипломирао 10. априла 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Анализа квалитета логистичких
услуга применом кано модела. Просечна оцена у току студија 7,35. Оцена на
дипломском испиту 10.
5773. КОРАЋ М. ЉУБОМИР, рођен 20. јуна 1982. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2001/02. године. Дипломирао 12. априла 2012. године на Одсеку за
Логистику са темом: Рационализација складишта готових производа "ХИП
Фабрика синтетичких каучука" Елемир. Просечна оцена у току студија
7,16. Оцена на дипломском испиту 10.
5774. КОЛОВИЋ М. ДРАГАНА, рођена 12. априла 1982. године, Нова Варош, Ср-
бија. Уписана школске 2001/02. године. Дипломирао 12. априла 2012. године
на Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Поштански саобраћај са темом: Прогнози-
рање броја писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају.
Просечна оцена у току студија 7,17. Оцена на дипломском испиту 10.
5775. ЈАКОВЉЕВИЋ Д. МАРКО, рођен 15. јануара 1984. године, Јагодина, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 24. априла 2012. године на Од-
секу за Логистику са темом: Стандарди и процедуре у царинском посредова-
њу. Просечна оцена у току студија 7,74. Оцена на дипломском испиту 10.
5776. ЈОВАНОВИЋ М. ДАНКА, рођена 13. августа 1982. године, Трстеник, Србија.
Уписана школске 2003/04. године. Дипломирао 24. априла 2012. године на Од-
секу за Логистику са темом: Значај информација у ланцима снабдевања.
Просечна оцена у току студија 7,19. Оцена на дипломском испиту 9.
5777. ТОДОРОВИЋ М. ВЛАДИМИР, рођен 26. јула 1980. године, Сплит, Хрват-
ска. Уписан школске 1999/00. године. Дипломирао 25. априла 2012. године на
Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Анализа мера за смање-
ње буке ваздухоплова: процедуре и накнаде. Просечна оцена у току студија
6,98. Оцена на дипломском испиту 10.
5778. ВАСОВИЋ Р. СРЕЋКО, рођен 16. маја 1978. године, Приштина, Србија. Упи-
сан школске 1997/98. године. Дипломирао 21. маја 2012. године на Одсеку за
ПТТ саобраћај, смер: Поштански саобраћај са темом: Реорганизација достав-
ног подручја поште 16000 Лесковац. Просечна оцена у току студија 7,37.
Оцена на дипломском испиту 10.
5779. ЧВОРОВИЋ Д. АНА, рођена 10. новембра 1980. године, Чачак, Србија. Упи-
сана школске 1999/00. године. Дипломирао 23. маја 2012. године на Одсеку за
Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Истраживања савремених проце-
дура за смањење буке транспортних ваздухоплова. Просечна оцена у току
студија 7,71. Оцена на дипломском испиту 10.
5780. ЂОРЂЕВИЋ М. АНДРЕЈА, рођен 8. маја 1983. године, Пожаревац, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 24. маја 2012. године на Одсеку
за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Анализа могућности
коришћења лаких теретних возила у великим градовима. Просечна оцена у
току студија 7,37. Оцена на дипломском испиту 10.
5781. МАРКОВ А. НИКОЛА, рођен 30. августа 1985. године, Ужице, Србија. Упи-
сан школске 2004/05. године. Дипломирао 29. маја 2012. године на Одсеку за
Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Пројектовање кружних
раскрсница у нивоу – пример раскрснице у Ивањици. Просечна оцена у току
студија 7,32. Оцена на дипломском испиту 10.

28
5782. КЛИСАРА Ј. НЕДЕЉКА, рођена 24. марта 1985. године, Травник, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2004/05. године. Дипломирао 29. маја 2012. го-
дине на Одсеку за Логистику са темом: Анализа инструмената маркетинг
микса на примеру логистичке компаније. Просечна оцена у току студија
8,65. Оцена на дипломском испиту 10.
5783. СТЕФАНОВИЋ З. ПРЕДРАГ, рођен 10. децембра 1984. године, Ниш, Срби-
ја. Уписан школске 2005/06. године. Дипломирао 29. маја 2012. године на Од-
секу за Логистику са темом: Акредитација и сертификација система квали-
тета према стандардима ISO 9000. Просечна оцена у току студија 7,02. Оце-
на на дипломском испиту 9.
5784. БЛОМБЕРГ С. ВЕРИЦА, рођена 29. априла 1984. године, Брус, Србија. Упи-
сана школске 2003/04. године. Дипломирао 05. јуна 2012. године на Одсеку за
Железнички саобраћај и транспорт са темом: Утврђивање оптималног начи-
на регулисања саобраћаја на путно-пружном прелазу Батајница. Просечна
оцена у току студија 7,39. Оцена на дипломском испиту 9.
5785. СРЕДИЋ Д. ДРАГАНА, рођена 13. јула 1977. године, Београд, Србија. Уписа-
на школске 1996/97. године. Дипломирао 06. јуна 2012. године на Одсеку за
Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Мере смиривања саобра-
ћаја у функцији безбедности саобраћаја. Просечна оцена у току студија 7,66.
Оцена на дипломском испиту 10.
5786. ВАСИЉЕВИЋ В. СЛАВКО, рођен 15. августа 1980. године, Пријепоље, Ср-
бија. Уписан школске 1999/00. године. Дипломирао 06. јуна 2012. године на
Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Вер-
тикални handover код LTE. Просечна оцена у току студија 7,55. Оцена на ди-
пломском испиту 10.
5787. МУШКАТИРОВИЋ А. БИСЕРКА, рођена 12. фебруара 1981. године, Београд,
Србија. Уписана школске 2000/01. године. Дипломирао 11. јуна 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Видљивост интермодалног ланца снабдевања.
Просечна оцена у току студија 7,23. Оцена на дипломском испиту 10.
5788. АЛЕКСИЋ Ј. НЕНАД, рођен 1. јула 1980. године, Сурдулица, Србија. Уписан
школске 1999/00. године. Дипломирао 21. јуна 2012. године на Одсеку за
Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Упоредна анализа реше-
ња лакошинских подсистема ЈГТП у карактеристичним градовима Евро-
пе. Просечна оцена у току студија 8,21. Оцена на дипломском испиту 10.
5789. НЕДИМОВИЋ Б. ДИЈАНА, рођена 18. октобра 1982. године, Апатин, Срби-
ја. Уписана школске 2001/02. године. Дипломирао 21. јуна 2012. године на Од-
секу за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Мобил-
но банкарство и плаћање са фокусом на мобилна бесконтактна плаћања.
Просечна оцена у току студија 8,13. Оцена на дипломском испиту 10.
5790. САВИЋ В. СТЕВАН, рођен 12. августа 1985. године, Пожаревац, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Дипломирао 25. јуна 2012. године на Одсеку
за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Класификација и упо-
редна анализа прекршаја у вези насилничке вожње у развијеним земљама и
Србији. Просечна оцена у току студија 7,8. Оцена на дипломском испиту 10.

29
5791. КОСТИЋ П. ЈАНКО, рођен 30. маја 1981. године, Бор, Србија. Уписан школ-
ске 2000/01. године. Дипломирао 27. јуна 2012. године на Одсеку за ПТТ сао-
браћај, смер: Поштански саобраћај са темом: Однос поштанских система
према заштити животне средине. Просечна оцена у току студија 7,05. Оце-
на на дипломском испиту 10.
5792. БОШКОВИЋ Д. МИЛИЦА, рођена 14. октобра 1984. године, Шабац, Србија.
Уписана школске 2003/04. године. Дипломирао 27. јуна 2012. године на Одсеку
за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Утврђивање приоритета инве-
стиционих улагања у подизање нивоа безбедности на путно-пружним прела-
зима. Просечна оцена у току студија 7,76. Оцена на дипломском испиту 10.
5793. ЦИЦОВИЋ Д. ЂУРЂИЈА, рођена 5. маја 1981. године, Вршац, Србија. Упи-
сана школске 2000/01. године. Дипломирао 02. јула 2012. године на Одсеку за
ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Квалитет сер-
виса у мултимедијалним комуникацијама. Просечна оцена у току студија
7,43. Оцена на дипломском испиту 10.
5794. ЈОВИЧИЋ Л. АЛЕКСАНДАР, рођен 8. фебруара 1984. године, Пећ, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 09. јула 2012. године на Одсеку
за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Пројектовање раскр-
снице у нивоу – пример раскрснице на Смедеревском путу –. Просечна оцена
у току студија 7,22. Оцена на дипломском испиту 10.
5795. КАЛИЧАНИН В. АЛЕКСАНДРА, рођена 22. децембра 1983. године, Краље-
во, Србија. Уписана школске 2002/03. године. Дипломирао 09. јула 2012. годи-
не на Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Поштански саобраћај са темом: Реструк-
туирање поштанског система. Просечна оцена у току студија 7,66. Оцена на
дипломском испиту 10.
5796. ЦВИТКОВАЦ Н. ЂУРО, рођен 20. јуна 1983. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2002/03. године. Дипломирао 09. јула 2012. године на Одсеку за
ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Методе за ши-
рокопојасни приступ интернета у возовима. Просечна оцена у току студија
7. Оцена на дипломском испиту 10.
5797. ЈАНКОВИЋ Н. САЊА, рођена 25. јануара 1984. године, Зајечар, Србија.
Уписана школске 2003/04. године. Дипломирао 10. јула 2012. године на Одсе-
ку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Промена структуре
корисника након увођења рестриктивних режима паркирања. Просечна
оцена у току студија 7,51. Оцена на дипломском испиту 10.
5798. САВИЋ С. ГОРАН, рођен 3. јануара 1985. године, Приштина, Србија. Уписан
школске 2003/04. године. Дипломирао 11. јула 2012. године на Одсеку за
Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Анализа функционисања
паркирања на паркиралишту у улици Владимира Поповића као паркирали-
шта неформалног система "паркирај и вози се". Просечна оцена у току сту-
дија 7,24. Оцена на дипломском испиту 10.
5799. ЦВЕТКОВИЋ С. ЂОРЂЕ, рођен 16. августа 1978. године, Смедеревска Палан-
ка, Србија. Уписан школске 1997/98. године. Дипломирао 11. јула 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Развој одрживог урбаног теретног тран-
спорта. Просечна оцена у току студија 6,77. Оцена на дипломском испиту 10.

30
5800. СТАМАТОВИЋ Н. БРАНКО, рођен 21. септембра 1983. године, Ивањица,
Србија. Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 16. јула 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Сложени редо-
ви вожње на више линија са заједничким делом трасе – пример линија 5, 6,
7 и 14 у Београду. Просечна оцена у току студија 7,12. Оцена на дипломском
испиту 9.
5801. МАНИЋ Р. БРАНКО, рођен 11. јануара 1984. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2003/04. године. Дипломирао 11. септембра 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Анализа теоријских и практичних аспеката
логистичког outsourcing-a. Просечна оцена у току студија 7,02. Оцена на ди-
пломском испиту 10.
5802. ЈАНКОВИЋ З. ЗЛАТАН, рођен 30. септембра 1973. године, Зајечар, Србија.
Уписан школске 1994/95. године. Дипломирао 19. септембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Анализа и пред-
лог мера за унапређење процеса контроле и мониторинга функционисања
система јавног градског транспорта путника – пример град Зајечар. Про-
сечна оцена у току студија 7,34. Оцена на дипломском испиту 9.
5803. ГЛУМИЧИЋ М. БОЈАН, рођен 8. септембра 1983. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 24. септембра 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Регулатива у међународним робним токови-
ма. Просечна оцена у току студија 8,16. Оцена на дипломском испиту 9.
5804. СТОЈКОВИЋ А. ВЕСНА, рођена 3. септембра 1985. године, Пожаревац, Ср-
бија. Уписана школске 2004/05. године. Дипломирао 16. октобра 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Опорезивање
службених возила. Просечна оцена у току студија 8,39. Оцена на дипломском
испиту 10.
5805. ЛУКОВИЋ Д. ЈЕЛЕНА, рођена 31. јануара 1985. године, Ивањица, Србија.
Уписана школске 2004/05. године. Дипломирао 29. октобра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Анализа енер-
гетске и еколошке ефикасности возног парка предузећа за одржавање пу-
тева. Просечна оцена у току студија 9,07. Оцена на дипломском испиту 10.
5806. СТОЈКОВИЋ А. ДАНИЈЕЛА, рођена 2. јуна 1983. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2002/03. године. Дипломирао 07. новембра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Примена концепције City ло-
гистике. Просечна оцена у току студија 7,19. Оцена на дипломском испиту 10.
5807. СТАМЕНИЋ С. ВЕЛИБОР, рођен 19. јануара 1983. године, Ужице, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 13. новембра 2012. године на
Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Си-
гурност смарта картица у електронском банкарству. Просечна оцена у то-
ку студија 7,03. Оцена на дипломском испиту 10.
5808. КОХАЈМ Н. НИНОСЛАВ, рођен 6. августа 1981. године, Зрењанин, Србија.
Уписан школске 2000/01. године. Дипломирао 11. децембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт са темом: Бициклистич-
ки саобраћај у Зрењанину. Просечна оцена у току студија 7,29. Оцена на ди-
пломском испиту 10.

31
5809. ПЕТРОВИЋ М. НИКОЛА, рођен 13. априла 1981. године, Рума, Србија. Упи-
сан школске 2000/01. године. Дипломирао 20. децембра 2012. године на Одсе-
ку за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: ГИС у
предикцији радио покривања и анализа кабловских система. Просечна оце-
на у току студија 7,58. Оцена на дипломском испиту 10.
5810. ЛУЧИЋ Д. БОШКО, рођен 9. јула 1979. године, Београд, Србија. Уписан
школске 1998/99. године. Дипломирао 21. децембра 2012. године на Одсеку за
ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Интерни про-
токоли рутирања у рачунарским мрежама. Просечна оцена у току студија
7,33. Оцена на дипломском испиту 10.
5811. СТОЈАКОВ С. СЛОБОДАН, рођен 9. јуна 1978. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Дипломирао 24. децембра 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Утицај контенеризације на развој поморских
лука. Просечна оцена у току студија 7,28. Оцена на дипломском испиту 10.
5812. СИМОНОВИЋ М. НИКОЛА, рођен 7. јула 1978. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 1997/98. године. Дипломирао 24. децембра 2012. године на Од-
секу за ПТТ саобраћај, смер: Поштански саобраћај са темом: Прогнозирање бро-
ја поштанских пошиљака у радној јединици поштанског саобраћаја "Леско-
вац". Просечна оцена у току студија 7,59. Оцена на дипломском испиту 10.
5813. РАДОСАВЉЕВИЋ М. ДУШАН, рођен 29. октобра 1981. године, Београд,
Србија. Уписан школске 2000/01. године. Дипломирао 26. децембра 2012. го-
дине на Одсеку за ПТТ саобраћај, смер: Поштански саобраћај са темом: При-
мена RFID технологије у ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија". Просечна оцена у
току студија 7,51. Оцена на дипломском испиту 10.
5814. НИКОЛИЋ Д. ЗОРАН, рођен 26. јуна 1982. године, Смедерево, Србија. Упи-
сан школске 2001/02. године. Дипломирао 27. децембра 2012. године на Одсе-
ку за Логистику са темом: Речни контејнерски транспорт. Просечна оцена у
току студија 7,58. Оцена на дипломском испиту 10.
5815. ЈАНКОВИЋ М. ГОРАН, рођен 5. априла 1984. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2003/04. године. Дипломирао 27. децембра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Праћење терета у међународ-
ним токовима засновано на smart-cm платформи. Просечна оцена у току
студија 7,47. Оцена на дипломском испиту 10.
5816. ПЈАНОВИЋ Р. ЂОРЂЕ, рођен 6. маја 1985. године, Пријепоље, Србија. Упи-
сан школске 2004/05. године. Дипломирао 27. децембра 2012. године на Одсеку
за ПТТ саобраћај, смер: Телекомуникациони саобраћај са темом: Интерполаци-
ја слике. Просечна оцена у току студија 7,1. Оцена на дипломском испиту 10.

32
ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА
ПО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗ 2006.

521. СТЕВАНОВИЋ В. МИЛАН, рођен 08. априла 1986. године, Смедерево, Ср-
бија. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 24. јануара
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Идејни пројекат регулисања и управљања саобраћајем
на раскрсници улица Носилаца албанских споменица и 17. октобра у Сме-
дереву. Просечна оцена у току студија 7,24. Оцена на завршном испиту 10.
522. КАЊЕВАЦ Р. СТОЈАН, рођен 17. фебруара 1983. године, Сјеница, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Одбранио завршни рад 25. јануара 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Законска регулатива поштанских услу-
га. Просечна оцена у току студија 7,45. Оцена на завршном испиту 10.
523. СТАНОЈЕВИЋ З. НЕВЕНА, рођена 25. јуна 1987. године, Прибој, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 02. март 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Анализа услова саобраћаја на путу М-21 од Љубиша до Нове
Вароши и предлог мера побољшања. Просечна оцена у току студија 7,25.
Оцена на завршном испиту 10.
524. БЕЛОТИЋ М. ЗЛАТА, рођена 24. фебруара 1988. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 02. март 2012. године
на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опслуга пртљага на
аеродрому. Просечна оцена у току студија 8,16. Оцена на завршном испиту 10.
525. ЈАНКОВИЋ Д. ПЕТАР, рођен 15. јула 1987. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 09. март 2012. године на Од-
секу за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони
саобраћај и мреже са темом: Тарифирање у оквиру мреже мобилног операто-
ра. Просечна оцена у току студија 7,71. Оцена на завршном испиту 10.
526. АГОВИЋ Х. ДАВОР, рођен 12. октобра 1986. године, Лазаревац, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 12. март 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни са те-
мом: Анализа структуре времена задржавања возила у погону за одржава-
ње. Просечна оцена у току студија 7,48. Оцена на завршном испиту 9.
527. ЧЕРОВИЋ П. ДАНИЛО, рођен 10. јуна 1987. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 27. март 2012. године на Одсе-
ку за Логистику са темом: Основни логистички процеси у услугама експресне
испоруке. Просечна оцена у току студија 7,52. Оцена на завршном испиту 9.
528. СПАСИЋ Д. МАРКО, рођен 24. март 1986. године, Шабац, Србија. Уписан
школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 28. март 2012. године на Одсеку
за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони саобра-
ћај и мреже са темом: Безбедност адресирања рачунара у оквиру интернет сао-
браћаја. Просечна оцена у току студија 7,31. Оцена на завршном испиту 10.

33
529. ЗЛАТКОВ Ј. ЈОВАНА, рођена 30. јануара 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 30. март 2012. го-
дине на Одсеку за Логистику са темом: Параметри City логистике Младе-
новца, проблеми и могућа концепцијска решења. Просечна оцена у току сту-
дија 6,87. Оцена на завршном испиту 10.
530. МОЛНАР Л. НЕВЕНКА, рођена 01. августа 1978. године, Ужице, Србија. Упи-
сана школске 1997/98. године. Одбранила завршни рад 03. априла 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Имплементација ERP система у компанији
Jaffa A.D.. Просечна оцена у току студија 7,51. Оцена на завршном испиту 9.
531. РАДОВАНОВИЋ В. МАРКО, рођен 14. јула 1985. године, Прокупље, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 05. априла 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт-
ни са темом: Анализа шпедитерских услуга у увозном робном току. Просеч-
на оцена у току студија 6,82. Оцена на завршном испиту 9.
532. БУДИМИРОВИЋ Н. ЈОВАНА, рођена 16. јуна 1988. године, Београд, Срби-
ја. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 24. априла 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Промоција као инструмент марке-
тинга – специфичности на подручју логистике. Просечна оцена у току сту-
дија 8,46. Оцена на завршном испиту 9.
533. РЕЉИЋ Д. АЛЕКСАНДАР, рођен 17. септембра 1988. године, Краљево, Срби-
ја. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 25. априла 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни
са темом: Актуелна истраживања вредновања ефеката од безбедности сао-
браћаја. Просечна оцена у току студија 8,44. Оцена на завршном испиту 10.
534. УРОШЕВИЋ Р. ВЕСНА, рођена 02. јула 1985. године, Ваљево, Србија. Упи-
сана школске 2005/06. године. Одбранила завршни рад 25. априла 2012. године
на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуни-
кациони саобраћај и мреже са темом: Сервиси мобилног плаћања. Просечна
оцена у току студија 7,4. Оцена на завршном испиту 10.
535. СРЕТЕНОВИЋ П. БОЈАН, рођен 26. фебруара 1986. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 14. маја 2012. го-
дине на Одсеку за Логистику са темом: Утицај комисионирања на трошкове
логистике при снабдевању малопродајних објеката компаније "Delhaize
Serbija". Просечна оцена у току студија 8,3. Оцена на завршном испиту 8.
536. ЈОВАНОВИЋ Р. МИЛЕНА, рођена 03. децембра 1986. године, Смедерево,
Србија. Уписана школске 2005/06. године. Одбранила завршни рад 17. маја
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Унапређење основног – транспортног процеса у
трамвајском подсистему ГСП "Београд". Просечна оцена у току студија
7,85. Оцена на завршном испиту 9.
537. НИКОЛИЋ Б. МИОДРАГ, рођен 07. октобра 1985. године, Трстеник, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 17. маја 2012. године
на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански
саобраћај и мреже са темом: Локацијска анализа поштанских јединица на
територији града Крушевца. Просечна оцена у току студија 7,58. Оцена на
завршном испиту 10.

34
538. ПОПОВИЋ Н. МАРКО, рођен 26. септембра 1988. године, Мајданпек, Срби-
ја. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 17. маја 2012. го-
дине на Одсеку за Водни саобраћај и транспорт са темом: Анализа речног
путничког саобраћаја у Београду. Просечна оцена у току студија 8,27. Оцена
на завршном испиту 9.
539. СИМОВИЋ Д. НЕМАЊА, рођен 21. октобра 1986. године, Требиње, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 25. маја
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Утицај помоћних система на возилу на енергетску
ефикасност моторних возила. Просечна оцена у току студија 8,3. Оцена на
завршном испиту 10.
540. ПЕТКОВИЋ М. МИЛОШ, рођен 04. септембра 1983. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2002/03. године. Одбранио завршни рад 29. маја 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт-
ни са темом: Утицај цене паркирања на карактеристике паркирања у пар-
кинг гаражи "Пионирски парк". Просечна оцена у току студија 7,17. Оцена
на завршном испиту 9.
541. МРДАК Н. ДАНИЛО, рођен 29. августа 1987. године, Бијело Поље, Црна Го-
ра. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 31. маја 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Пројектовање линијске координације светлосних сигнала –
пример улице Антифашистичке борбе у Београду. Просечна оцена у току
студија 7,92. Оцена на завршном испиту 10.
542. ЛУКОВИЋ Б. МИЛОШ, рођен 30. јула 1987. године, Панчево, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 15. јуна 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са те-
мом: Идејни пројекат регулисања и управљање саобраћајем на раскрсници
Балканска – Адмирала Гепарта – Милована Миловановића – Гаврила
Принципа. Просечна оцена у току студија 7,43. Оцена на завршном испиту 10.
543. РАДИВОЈЕВИЋ Б. МАРКО, рођен 19. маја 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 28. јуна 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни са
темом: Системи прорачуна за обезбеђивање терета. Просечна оцена у току
студија 7,87. Оцена на завршном испиту 9.
544. КОСТИЋ М. БОЈАН, рођен 17. јануара 1988. године, Пирот, Србија. Уписан
школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 29. јуна 2012. године на Од-
секу за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са темом:
Контрола у управљање инцидентним ситуацијама у тунелима. Просечна
оцена у току студија 8,06. Оцена на завршном испиту 10.
545. ПОЛИЋ Н. МЛАДЕН, рођен 01. августа 1987. године, Панчево, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 02. јула 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност друм-
ског саобраћаја са темом: Анализа утицаја стања електронских уређаја на
возилима у односу на безбедност саобраћаја. Просечна оцена у току студија
7,33. Оцена на завршном испиту 10.

35
546. ТОМИЋ Б. МАРКО, рођен 20. јула 1987. године, Београд, Србија. Уписан школ-
ске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 02. јула 2012. године на Одсеку за По-
штански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони саобраћај и
мреже са темом: Анализа перформанси TCO протокола помоћу OPNET моде-
лера. Просечна оцена у току студија 7,46. Оцена на завршном испиту 10.
547. КОМЛЕНОВИЋ М. ВАЊА, рођена 09. јула 1987. године, Горажде, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 03.
јула 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт –
смер безбедност друмског саобраћаја са темом: Упоредна анализа програма
за едукацију деце у саобраћају у развијеним земљама и Србији. Просечна оце-
на у току студија 7,98. Оцена на завршном испиту 10.
548. РАДИШИЋ З. ДУЊА, рођена 30. јуна 1989. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 03. јула 2012. године на Од-
секу за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони
саобраћај и мреже са темом: Примена OPGW кабла у телекомуникационим
мрежама електроенергетских система. Просечна оцена у току студија 9,52.
Оцена на завршном испиту 10.
549. ЈОВАНОВИЋ Д. ИВАН, рођен 18. октобра 1983. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2002/03. године. Одбранио завршни рад 05. јула 2012. године
на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански
саобраћај и мреже са темом: Маркетинг платних картица банке Поштан-
ска Штедионица и поређење са платним картицама пословних банака.
Просечна оцена у току студија 6,7. Оцена на завршном испиту 9.
550. РЕПОВИЋ Г. АЛЕКСАНДАР, рођен 27. новембра 1988. године, Београд, Ср-
бија. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 05. јула 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских по-
шиљака у пошти 11070 Београд 27. Просечна оцена у току студија 8,17. Оце-
на на завршном испиту 10.
551. АРСЕНИЈЕВИЋ М. РАДЕ, рођен 06. новембра 1988. године, Чачак, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 05. јула 2012. године на
Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански сао-
браћај и мреже са темом: Прогнозирање броја књижених писмоносних, пакет-
ских, пост експрес и упутничких пошиљака у поштанском центру 32200 Ча-
чак. Просечна оцена у току студија 7,37. Оцена на завршном испиту 10.
552. ЈОВИЋ Д. СНЕЖАНА, рођена 13. августа 1987. године, Пожаревац, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 06. јула 2012. годи-
не на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштан-
ски саобраћај и мреже са темом: Postexport – нова услуга Поште Србије. Про-
сечна оцена у току студија 7,76. Оцена на завршном испиту 10.
553. ИЛИЋ З. СЕЛЕНА, рођена 26. октобра 1989. године, Пирот, Србија. Уписана
школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 06. јула 2012. године на Од-
секу за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански сао-
браћај и мреже са темом: Симулациона анализа функционисања шалтерске
службе у пошти 11010 Београд. Просечна оцена у току студија 9,54. Оцена на
завршном испиту 10.

36
554. ДУЈАНОВИЋ Ж. АЛЕКСАНДАР, рођен 24. новембра 1980. године, Пакрац,
Хрватска. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 09. јула
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Анализа утицаја техничке исправ-
ности мотоцикла на безбедност саобраћаја. Просечна оцена у току студија
7,94. Оцена на завршном испиту 7.
555. МАРКОСКИ Д. ВЕСНА, рођена 07. августа 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 09. јула 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни
са темом: Нова техничка решења за заштиту од пожара у тунелима. Про-
сечна оцена у току студија 7,17. Оцена на завршном испиту 10.
556. ВУЈОШЕВИЋ В. ДРАГОСЛАВ, рођен 06. јануара 1989. године, Беране, Цр-
на Гора. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 09. јула
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Систем визуелних комуникација – примјер град Беране.
Просечна оцена у току студија 8,02. Оцена на завршном испиту 10.
557. ВИГЊЕВИЋ В. ИРЕНА, рођена 15. октобра 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 09. јула 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни
са темом: Коришћење етанола као погонског горива моторних возила и мо-
гућност његовог комбиновања са бензином. Просечна оцена у току студија
8,22. Оцена на завршном испиту 10.
558. ШУША Д. МИЛОШ, рођен 24. децембра 1987. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 09. јула 2012. године на
Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникаци-
они саобраћај и мреже са темом: Бежични комуникациони системи са стра-
тосферским платформама. Просечна оцена у току студија 7,65. Оцена на за-
вршном испиту 10.
559. ТОМИЋ М. СУЗАНА, рођена 26. маја 1987. године, Ваљево, Србија. Уписана
школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 09. јула 2012. године на Од-
секу за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони
саобраћај и мреже са темом: Примена нанотехнологије и morph технологије
у бежичним мрежама наредне генерације. Просечна оцена у току студија
7,88. Оцена на завршном испиту 10.
560. ЂУРОВИЋ Г. НИКОЛА, рођен 27. фебруара 1989. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 10. јула 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Анализа стања безбедности саобраћаја за оп-
штину Врачар за период 2007.-2011, са предлогом мера. Просечна оцена у
току студија 7,61. Оцена на завршном испиту 9.
561. ПЕТРОВИЋ М. МИЛУН, рођен 16. августа 1989. године, Пирот, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 10. јула 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Анализа безбедности бициклистичког сао-
браћаја у Пироту са предлогом мера. Просечна оцена у току студија 9,54.
Оцена на завршном испиту 10.

37
562. ДОБРИЧИЋ М. СТЕВАН, рођен 09. јануара 1986. године, Краљево, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 10. јула 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са
темом: Путоказна и туристичка сигнализација – пример града Краљева.
Просечна оцена у току студија 7,57. Оцена на завршном испиту 10.
563. ЂОРЂЕВИЋ С. ЗОРАНА, рођена 26. јануара 1988. године, Јагодина, Србија.
Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 11. јула 2012. годи-
не на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: TCAS систем.
Просечна оцена у току студија 9,23. Оцена на завршном испиту 10.
564. ТРИФУНОВИЋ Н. АЛЕКСАНДАР, рођен 02. јануара 1988. године, Крушевац,
Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 20. јула 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт-
ни са темом: Примена интелигентних транспортних система у паратранзи-
ту. Просечна оцена у току студија 8,4. Оцена на завршном испиту 9.
565. ДАВИДОВИЋ Р. ЈЕЛИЦА, рођена 09. децембра 1989. године, Београд, Срби-
ја. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 23. августа 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Анализа утицаја умора на безбедност
саобраћаја професионалних возача. Просечна оцена у току студија 9,66. Оце-
на на завршном испиту 10.
566. МРДАК М. АНКА, рођена 03. децембра 1985. године, Београд, Србија. Уписа-
на школске 2004/05. године. Одбранила завршни рад 28. августа 2012. године
на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Прописи и процедуре
за кретање возила по маневарским површинама и платформи. Просечна
оцена у току студија 7,81. Оцена на завршном испиту 8.
567. МИЛОШЕВИЋ Н. ИВАНА, рођена 20. септембра 1989. године, Прокупље,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 10. септем-
бра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Истраживање понашања учесни-
ка у саобраћају са аспекта безбедности саобраћаја у Прокупљу. Просечна
оцена у току студија 9,58. Оцена на завршном испиту 10.
568. МИЛЕНКОВИЋ М. МАРИНА, рођена 29. априла 1989. године, Прокупље,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 11. септем-
бра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Истраживање ставова младих во-
зача са аспекта безбедности саобраћаја. Просечна оцена у току студија 9,82.
Оцена на завршном испиту 10.
569. ИГЊАТОВИЋ Ј. ДАНИЈЕЛ, рођен 05. септембра 1987. године, Смедерево,
Србија. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 13. септембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Транспорт експлозивних материја разреда опасно-
сти 1.1. Просечна оцена у току студија 7,22. Оцена на завршном испиту 10.
570. ВУЧУРОВИЋ М. ВУК, рођен 04. августа 1986. године, Јагодина, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 14. септембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Идентификација и анализа стања сао-
браћајног система "црних тачака" на подручју Јагодине. Просечна оцена у
току студија 7,6. Оцена на завршном испиту 8.

38
571. ЦРНОГОРАЦ Б. ЈЕЛЕНА, рођена 31. јануара 1988. године, Требиње, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 14.
септембра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт
– смер безбедност друмског саобраћаја са темом: Анализа безбједности сао-
браћаја за општину Требиње за период 2007-2011.године са приједлогом мје-
ра. Просечна оцена у току студија 7,49. Оцена на завршном испиту 9.
572. МАСЛАЋ Ј. МАРКО, рођен 03. јануара 1989. године, Крагујевац, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 14. септембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Анализа безбедности двоточкаша у сао-
браћају у Београду, са освртом на фактор пут. Просечна оцена у току студи-
ја 8,88. Оцена на завршном испиту 10.
573. ТОДОСИЈЕВИЋ Р. АЛЕКСАНДАР, рођен 04. фебруара 1990. године, Горњи
Милановац, Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад
14. септембра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и тран-
спорт – смер безбедност друмског саобраћаја са темом: Осигурање моторних
возила са освртом на анализу материјалне штете. Просечна оцена у току
студија 8,1. Оцена на завршном испиту 9.
574. ЈОВАНОВИЋ Ј. ЈЕЛЕНА, рођена 10. јула 1986. године, Љубовија, Србија.
Уписана школске 2005/06. године. Одбранила завршни рад 14. септембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Значај и утицај ризика на ланац
снабдевања. Просечна оцена у току студија 7,16. Оцена на завршном испиту 10.
575. ЕСКИЋ Д. НЕМАЊА, рођен 13. јуна 1985. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 17. септембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са те-
мом: Идејни пројекат регулисања и управљања саобраћајем на раскрсници
Краља Александра Обреновића и Јанка Катића. Просечна оцена у току сту-
дија 6,9. Оцена на завршном испиту 10.
576. НИКОЛИЋ З. НЕНАД, рођен 20. март 1987. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 19. септембра 2012. године на
Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански са-
обраћај и мреже са темом: Системи плаћања NEAR FIELD COMMUNICA-
TION. Просечна оцена у току студија 7,63. Оцена на завршном испиту 10.
577. ЉУБИСАВЉЕВИЋ З. ДЕАН, рођен 12. децембра 1989. године, Загреб, Хр-
ватска. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 19. септембра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
телекомуникациони саобраћај и мреже са темом: Преглед техника заштит-
ног кодовања у DVB-S и DVB-S2 систему. Просечна оцена у току студија
8,71. Оцена на завршном испиту 10.
578. ТОПАЛОВИЋ Д. МИРКО, рођен 07. октобра 1989. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 19. септембра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер теле-
комуникациони саобраћај и мреже са темом: Анализа примене заштитних
кодова у системима треће генерације мобилне телефоније. Просечна оцена
у току студија 8,71. Оцена на завршном испиту 10.

39
579. ЂОРЂЕВИЋ М. АЛЕКСАНДРА, рођена 11. септембра 1988. године, Лазаре-
вац, Србија. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 19.
септембра 2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са те-
мом: Анализа и превенција удара птица у ваздухоплову. Просечна оцена у то-
ку студија 9. Оцена на завршном испиту 10.
580. ПЛАВШИЋ Р. ВЛАДИМИР, рођен 19. јуна 1989. године, Нови Пазар, Срби-
ја. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 21. септембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Аутобуси са погоном на електричну енергију. Просеч-
на оцена у току студија 8,11. Оцена на завршном испиту 10.
581. ИВАНОВИЋ Н. СТЕФАН, рођен 22. фебруара 1989. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 21. септембра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер теле-
комуникациони саобраћај и мреже са темом: Дељење телекомуникационе ин-
фраструктуре код мобилних оператера. Просечна оцена у току студија 8,69.
Оцена на завршном испиту 10.
582. АНГЕЛЕСКИ Д. ДАРКО, рођен 14. јуна 1987. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 24. септембра 2012. годи-
не на Одсеку за Логистику са темом: Правци развоја ТИР и АТА карнета.
Просечна оцена у току студија 7,17. Оцена на завршном испиту 9.
583. МИЛЕНКОВИЋ М. ЈОВАНА, рођена 08. јуна 1987. године, Горњи Милановац,
Србија. Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 24. септембра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Логистика свемирских истра-
живања. Просечна оцена у току студија 8,52. Оцена на завршном испиту 10.
584. МЕДАН Т. МАРКО, рођен 24. августа 1984. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2003/04. године. Одбранио завршни рад 24. септембра 2012. године на
Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Естимација возних
времена електровучног возила са становишта рационалног утрошка енер-
гије. Просечна оцена у току студија 8,41. Оцена на завршном испиту 10.
585. СТАНОЈЕВИЋ Л. НИКОЛА, рођен 24. март 1988. године, Смедерево, Срби-
ја. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 25. септембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Угроженост старих лица у сао-
браћају на територии Србије. Просечна оцена у току студија 7,63. Оцена на
завршном испиту 8.
586. ТОМИЋ С. ВЛАДИМИР, рођен 04. фебруара 1988. године, Чачак, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 25. септембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Анализа безбедности саобраћаја за град
Чачак у периоду од 2007. до 2011., са предлогом мера. Просечна оцена у току
студија 7,78. Оцена на завршном испиту 9.
587. МИТРОВИЋ Д. БИЉАНА, рођена 10. фебруара 1988. године, Ваљево, Срби-
ја. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 25. септембра
2012. године на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Развој
симулационог модела друмско-железничког контејнерског терминала. Про-
сечна оцена у току студија 8,35. Оцена на завршном испиту 10.

40
588. МИЛОСАВЉЕВИЋ С. МИЛАН, рођен 28. октобра 1989. године, Лесковац,
Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 25. септембра
2012. године на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Развој
симулационог модела железничког – друмског терминала – Технологија А.
Просечна оцена у току студија 9,06. Оцена на завршном испиту 10.
589. ДАБИЖЉЕВИЋ Б. БОЈАНА, рођена 06. јануара 1989. године, Краљево, Ср-
бија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 25. септембра
2012. године на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: При-
мена модела вишекритеријумске анализе за избор путничких кола. Просеч-
на оцена у току студија 8,73. Оцена на завршном испиту 10.
590. ПРОДАНОВИЋ Д. САНДРА, рођена 09. октобра 1987. године, Београд, Ср-
бија. Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 26. септембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Транспорт инфективног отпада
са аспекта безбедности. Просечна оцена у току студија 7,61. Оцена на заврш-
ном испиту 10.
591. ЖИВКОВИЋ З. ИВАН, рођен 23. фебруара 1988. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 26. септембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Поређење технологија управљања
кретањем комисионера. Просечна оцена у току студија 7,52. Оцена на заврш-
ном испиту 10.
592. ЂУКИЋ Р. МАРИЈА, рођена 11. априла 1989. године, Београд, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 28. септембра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Утврђивање стања безбедности саобраћаја
на територији општине Сопот на основу показатеља безбедности саобра-
ћаја. Просечна оцена у току студија 9,62. Оцена на завршном испиту 10.
593. ШЕБЕК Д. НИКОЛА, рођен 23. децембра 1987. године, Бијело Поље, Црна Го-
ра. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 28. септембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Систем визуелних комуникација – примјер град Бијело Поље
(Црна Гора). Просечна оцена у току студија 7,67. Оцена на завршном испиту 10.
594. МАРИЋ М. ДРАГАНА, рођена 12. августа 1989. године, Чачак, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 01. октобра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Анализа утицаја алкохола на безбедност сао-
браћаја на подручју града Чачка у периоду од 2007. до 2011. године. Просечна
оцена у току студија 8,7. Оцена на завршном испиту 10.
595. РОСИЋ Н. МИРОСЛАВ, рођен 06. јула 1989. године, Банатски Карловац, Ср-
бија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 02. октобра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Анализа вертикалне саобраћајне
сигнализације са аспекта безбедности саобраћаја на делу општине Алибу-
нар. Просечна оцена у току студија 9,53. Оцена на завршном испиту 10.

41
596. МАТИЋ Т. ВУК, рођен 09. јуна 1989. године, Прибој, Србија. Уписан школ-
ске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 02. октобра 2012. године на Одсе-
ку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникациони
саобраћај и мреже са темом: Карактеристике, изазови и квалитет сервиса
4G мрежа. Просечна оцена у току студија 8,94. Оцена на завршном испиту 10.
597. НИКОЛИЋ Б. ИВАНА, рођена 04. августа 1989. године, Ваљево, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 03. октобра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Управљање трошковима засновано на
активностима у области поштанских услова. Просечна оцена у току студи-
ја 9,11. Оцена на завршном испиту 10.
598. ПАУНОВИЋ Ђ. НЕМАЊА, рођен 08. март 1989. године, Чачак, Србија. Упи-
сан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 04. октобра 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспортни са
темом: Транспорт експлозивних материја разреда опасности 1.2.. Просечна
оцена у току студија 7,62. Оцена на завршном испиту 10.
599. МИЛОВАНОВИЋ М. БОЈАН, рођен 16. маја 1988. године, Крушевац, Срби-
ја. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 05. октобра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Ефекат vind-
milinga на перформансе у безмоторном лету. Просечна оцена у току студија
6,9. Оцена на завршном испиту 10.
600. ПОПАДИЋ С. МИЛИЦА, рођена 02. март 1989. године, Краљево, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 08. октобра 2012. године
на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Упоредна анализа вре-
мена и трошкова превоза робе ваздушним, железничким и друмским саобра-
ћајем. Просечна оцена у току студија 8,67. Оцена на завршном испиту 10.
601. ПОЛАК И. КАРЛО, рођен 07. априла 1984. године, Београд, Србија. Уписан
школске 2003/04. године. Одбранио завршни рад 08. октобра 2012. године на Од-
секу за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Утицај техничке опре-
мљености пруге на одвијање саобраћаја (на примеру деонице пруге Ресник –
Лазаревац). Просечна оцена у току студија 7,85. Оцена на завршном испиту 10.
602. ЖЕЖЕЉ М. САЊА, рођена 12. фебруара 1986. године, Београд, Србија. Упи-
сана школске 2005/06. године. Одбранила завршни рад 09. октобра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни
са темом: Мере побољшања саобраћајне сигнализације и тунела на маги-
стралном путу М-25.1 – деоница од Доњег Милановца до Кладова. Просечна
оцена у току студија 7,27. Оцена на завршном испиту 9.
603. МИЛЕТИЋ Ј. ДЕЈАН, рођен 18. новембра 1987. године, Бор, Србија. Уписан
школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 10. октобра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност друм-
ског саобраћаја са темом: Анализа утицаја пнеуматика на безбедност сао-
браћаја. Просечна оцена у току студија 7,74. Оцена на завршном испиту 8.
604. НЕНАДОВИЋ З. СТЕВАН, рођен 12. јуна 1989. године, Крушевац, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 11. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Преглед примене система за подршку
одлучивању у поштанском саобраћају. Просечна оцена у току студија 7,78.
Оцена на завршном испиту 10.

42
605. ЈОЛИЋ И. ДУШАНКА, рођена 14. децембра 1984. године, Кикинда, Србија.
Уписана школске 2003/04. године. Одбранила завршни рад 11. октобра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Превоз лако
кварљиве робе у ваздушном саобраћају. Просечна оцена у току студија 7,1.
Оцена на завршном испиту 9.
606. ТЕОФИЛОВИЋ М. НИКОЛА, рођен 30. децембра 1989. године, Ваљево, Ср-
бија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 12. октобра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Уобличавање повратне логи-
стичке мреже за инфективни медицински отпад. Просечна оцена у току
студија 9,35. Оцена на завршном испиту 10.
607. АНЂЕЛКОВИЋ Ј. ДУШАН, рођен 06. децембра 1986. године, Београд, Ср-
бија. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 12. октобра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
за поштански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја IPTV корисни-
ка компаније "Орион телеком". Просечна оцена у току студија 7,14. Оцена
на завршном испиту 10.
608. ПАВЛОВИЋ М. ГОРАН, рођен 01. фебруара 1989. године, Крушевац, Срби-
ја. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 12. октобра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Улога поштанских система у области
директног маркетинга. Просечна оцена у току студија 7,8. Оцена на заврш-
ном испиту 10.
609. НОВАКОВИЋ Н. ЖАРКО, рођен 12. августа 1989. године, Чачак, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 15. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Упоредна анализа класичног поступка проце-
не штете на моторним возилима и поступка уз примену Audatex програма.
Просечна оцена у току студија 8,86. Оцена на завршном испиту 10.
610. САВИЋ Ј. ДАНКА, рођена 13. октобра 1989. године, Прокупље, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 15. октобра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Безбедни путеви до школе као елемент пове-
ћања безбедности деце у саобраћају. Просечна оцена у току студија 8,94.
Оцена на завршном испиту 10.
611. ЋЕВАП И. НЕМАЊА, рођен 14. септембра 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 15. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт-
ни са темом: Еколошки начин вожње комерцијалних возила. Просечна оцена
у току студија 7,41. Оцена на завршном испиту 10.
612. ГРУЈИЧИЋ М. НЕНАД, рођен 03. децембра 1988. године, Лозница, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 16. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Анализа услова саобраћаја на путу М-4 од Лознице до Осечине
и предлог мера побољшања. Просечна оцена у току студија 8,02. Оцена на за-
вршном испиту 10.

43
613. РАИЧЕВИЋ Р. СРЂАН, рођен 14. јануара 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 16. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских по-
шиљака у пошти 11080 Земун. Просечна оцена у току студија 7,2. Оцена на
завршном испиту 10.
614. ТРАЈКОВИЋ С. АЛЕКСАНДРА, рођена 01. октобра 1988. године, Врање,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 17. октобра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
за поштански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских
услуга у поштанској јединици 11010 Београд 48. Просечна оцена у току сту-
дија 8,62. Оцена на завршном испиту 10.
615. ЂУРОВИЋ Р. МИОМИР, рођен 01. јануара 1988. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 18. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Анализа услова саобраћаја на путу М-5 (DP IA-4) од Краљева
до Врњачке Бање и предлог мера побољшања. Просечна оцена у току студија
8,73. Оцена на завршном испиту 10.
616. МИКОВИЋ Ж. МИЛОШ, рођен 05. децембра 1989. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 19. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Логистику са темом: Концепти LEAN и SIX SIGMA у логи-
стици. Просечна оцена у току студија 8,87. Оцена на завршном испиту 10.
617. НЕШКОВИЋ З. ПАНТО, рођен 09. маја 1989. године, Ужице, Србија. Упи-
сан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 19. октобра 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Логистичке перформансе у процесима на-
бавке и складиштења. Просечна оцена у току студија 9,15. Оцена на заврш-
ном испиту 10.
618. ПЕТРОВИЋ М. ВЕЉКО, рођен 01. септембра 1988. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 19. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Планирање и формирање WLAN окру-
жења. Просечна оцена у току студија 7,02. Оцена на завршном испиту 10.
619. ЏАМБАСЕВИЋ З. ЈЕЛЕНА, рођена 18. августа 1989. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 19. октобра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опслуга тере-
та у увозу на Аеродрому "Никола Тесла". Просечна оцена у току студија
8,29. Оцена на завршном испиту 10.
620. НИКИЋ В. КАТАРИНА, рођена 04. априла 1989. године, Аранђеловац, Срби-
ја. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 22. октобра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Анализа карактеристика и могућих стратегија у упра-
вљању бициклистичким транспортним захтевима. Просечна оцена у току
студија 8,98. Оцена на завршном испиту 10.
621. БОГДАНОВИЋ М. ВОЈИСЛАВ, рођен 16. јануара 1989. године, Пријепоље,
Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 22. октобра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Стратегије прерасподеле радних кретања у Београду.
Просечна оцена у току студија 9,27. Оцена на завршном испиту 10.

44
622. СРЕТЕНОВИЋ Р. МАРЈАН, рођен 07. октобра 1988. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 23. октобра 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност друмског
саобраћаја са темом: Утицај употребе заштитних кацига на безбедност у сао-
браћају. Просечна оцена у току студија 7,45. Оцена на завршном испиту 9.
623. ЛАЖЕТИЋ М. ИВАНА, рођена 02. августа 1989. године, Гацко, Република
Српска. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 23. октобра
2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Анализа
тока робе у документима у увозу на Аеродрому "Никола Тесла" – Београд.
Просечна оцена у току студија 8,17. Оцена на завршном испиту 9.
624. МИЛОСАВЉЕВИЋ Р. МАРКО, рођен 10. априла 1987. године, Крагујевац,
Србија. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 24. октобра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Систем визуелних комуникација – пример град Топола.
Просечна оцена у току студија 8,35. Оцена на завршном испиту 10.
625. ТЕШИЋ М. ДРАГАНА, рођена 12. јуна 1989. године, Ужице, Србија. Уписа-
на школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 24. октобра 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Двоешалонски приступ моделирању мре-
же за дистрибуцију хлора. Просечна оцена у току студија 9,02. Оцена на за-
вршном испиту 10.
626. МИЛИНКОВИЋ М. МАРИЈАНА, рођена 09. септембра 1989. године, Чачак,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 25. октобра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
безбедност друмског саобраћаја са темом: Анализа безбедности саобраћаја
возача почетника на територији града Чачка са освртом на ауто-школе у
којима су похађали обуку. Просечна оцена у току студија 8,78. Оцена на за-
вршном испиту 10.
627. РАДИСАВЉЕВИЋ З. МЛАДЕН, рођен 24. јануара 1989. године, Аранђело-
вац, Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 25. окто-
бра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Анализа функционисања аутобуске станице у Младе-
новцу. Просечна оцена у току студија 8,56. Оцена на завршном испиту 10.
628. ЦВЕТКОВИЋ З. МИЛОШ, рођен 02. маја 1990. године, Охрид, Македонија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 25. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Европске ниско-
тарифне авио-компаније. Просечна оцена у току студија 8,54. Оцена на за-
вршном испиту 10.
629. ЛАЗАРЕВИЋ Ж. НЕНАД, рођен 01. октобра 1985. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 30. октобра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Идејни пројекат регулисања и управљања саобраћајем на рас-
крсници Милоша Обреновића – Љубе Ненадовића у Обреновцу. Просечна
оцена у току студија 7,24. Оцена на завршном испиту 10.
630. ЏУНИЋ Ч. БОЈАН, рођен 15. септембра 1989. године, Пирот, Србија. Уписан
школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 30. октобра 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Могућност примене вишекритеријумске ана-
лизе у области логистике. Просечна оцена у току студија 8,63. Оцена на за-
вршном испиту 10.

45
631. КРСТИЋ М. ДУШАН, рођен 22. маја 1989. године, Крушевац, Србија. Упи-
сан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 30. октобра 2012. године
на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански
саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских пошиљака у
пошти 37240 Трстеник 1. Просечна оцена у току студија 8,09. Оцена на за-
вршном испиту 10.
632. МИЛОВАНОВИЋ Н. АНДРИЈА, рођен 08. октобра 1989. године, Смедерево,
Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 30. октобра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
за поштански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских
пошиљака у пошти 11107 Београд 11. Просечна оцена у току студија 7,57.
Оцена на завршном испиту 10.
633. ВАСИЋ Г. ЖАКЛИНА, рођена 26. јануара 1987. године, Јагодина, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 31. октобра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобра-
ћајни са темом: Путоказна и туристичка сигнализација у граду – пример
Свилајнца. Просечна оцена у току студија 7,54. Оцена на завршном испиту 10.
634. БОЖОВИЋ Н. ПЕТАР, рођен 06. августа 1989. године, Врање, Србија. Упи-
сан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 31. октобра 2012. године
на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са
темом: Нови концепти саобраћајног уређења урбаних простора. Просечна
оцена у току студија 8,6. Оцена на завршном испиту 10.
635. МИЛЕТИЋ М. МИЛИЦА, рођена 22. августа 1989. године, Чачак, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 31. октобра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Креирање и мерење вредности у ло-
гистици. Просечна оцена у току студија 9,02. Оцена на завршном испиту 10.
636. ЈОВИЋ Р. ЗЛАТА, рођена 23. септембра 1989. године, Петровац на Млави,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 31. октобра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Анализа искустава у мерењу и
праћењу логистичких трошкова на националном нивоу. Просечна оцена у
току студија 8,57. Оцена на завршном испиту 10.
637. ВУКОЛИЋ М. МАРИЈАНА, рођена 18. фебруара 1989. године, Пожега, Ср-
бија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 31. октобра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Анализа пословања логистич-
ких провајдера на глобалном тржишту. Просечна оцена у току студија 8,15.
Оцена на завршном испиту 10.
638. ЂУРОВИЋ В. ЈЕЛЕНА, рођена 29. јануара 1989. године, Ужице, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 31. октобра 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Анализа система за праћење експресних по-
шиљки. Просечна оцена у току студија 9,07. Оцена на завршном испиту 10.
639. ПОПОВИЋ Д. ДРАГАНА, рођена 28. новембра 1988. године, Неготин, Срби-
ја. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 31. октобра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
телекомуникациони саобраћај и мреже са темом: Анализа перформанси OSPF
протокола помоћу симулатора OPNET ITGAE. Просечна оцена у току сту-
дија 8,15. Оцена на завршном испиту 10.

46
640. ПЕТРОВИЋ С. МАРИЈАНА, рођена 15. јуна 1989. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 01. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Еколошки значај биодизела са освртом
на анализу и могућност коришћења у Србији. Просечна оцена у току студија
8,84. Оцена на завршном испиту 9.
641. ИКОНИЋ В. НЕНАД, рођен 28. јула 1989. године, Ваљево, Србија. Уписан
школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 01. новембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са те-
мом: Путоказна и туристичка сигнализација – пример град Ваљево –. Про-
сечна оцена у току студија 7,48. Оцена на завршном испиту 10.
642. ФИЛИПОВИЋ Д. СТЕФАН, рођен 17. августа 1989. године, Краљево, Срби-
ја. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 01. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Анализа функционисања аутобуске станице у Краљеву.
Просечна оцена у току студија 7,58. Оцена на завршном испиту 10.
643. ЦВИЈОВИЋ В. БРАНКО, рођен 24. октобра 1988. године, Бајина Башта, Ср-
бија. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 01. новембра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
за поштански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских
услуга у пошти 11141 Београд 9. Просечна оцена у току студија 7,67. Оцена
на завршном испиту 10.
644. СТОЈИЋ М. ДАНКА, рођена 16. октобра 1989. године, Ужице, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 01. новембра 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја књижених писмо-
носних, пакетских, postexpress и упутничких пошиљака у пошти 31210 По-
жега. Просечна оцена у току студија 8,24. Оцена на завршном испиту 10.
645. МАРКОВИЋ Т. ДРАГАН, рођен 14. март 1988. године, Ваљево, Србија. Упи-
сан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 02. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Анализа стања безбедности саобраћаја за оп-
штину Уб за период 2005-2012. са предлогом мера побољшања. Просечна
оцена у току студија 8,56. Оцена на завршном испиту 10.
646. ПОЊАВИЋ М. ИРЕНА, рођена 01. фебруара 1988. године, Горњи Милановац,
Србија. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 02. новембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер без-
бедност друмског саобраћаја са темом: Анализа стања безбедности саобраћаја
за општину Горњи Милановац за период 2007-2011. године са предлогом ме-
ра. Просечна оцена у току студија 8,06. Оцена на завршном испиту 10.
647. МИТРОВИЋ П. МЛАДЕН, рођен 29. децембра 1989. године, Краљево, Срби-
ја. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 02. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Анализа безбедности деце у друмском са-
обраћају на територији општине Краљево. Просечна оцена у току студија
8,02. Оцена на завршном испиту 10.

47
648. РАШКОВИЋ Р. ДАРКО, рођен 10. октобра 1988. године, Нови Пазар, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 05. новембра 2012. го-
дине на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Комерцијална возила као фактор безбедности у
саобраћају. Просечна оцена у току студија 7,69. Оцена на завршном испиту 8.
649. ТАНАСИЋ С. БОЈАН, рођен 15. новембра 1986. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 07. но-
вембра 2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Анализа система за
повезивање учесника у робним токовима. Просечна оцена у току студија
7,04. Оцена на завршном испиту 9.
650. ЖИВКОВИЋ Д. АНА, рођена 14. априла 1988. године, Зајечар, Србија. Упи-
сана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 07. новембра 2012. го-
дине на Одсеку за Логистику са темом: Анализа информационо комуникаци-
оног оквира за управљање логистичким процесима. Просечна оцена у току
студија 7,7. Оцена на завршном испиту 10.
651. МИТРОВИЋ Д. ВЛАДИМИР, рођен 27. децембра 1989. године, Панчево, Ср-
бија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 07. новембра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Примена система паметних
пошиљки у међународним робним токовима. Просечна оцена у току студија
8,22. Оцена на завршном испиту 10.
652. СТАНКОВИЋ Ч. ДРАГАН, рођен 05. фебруара 1988. године, Владичин Хан,
Србија. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 08. новембра
2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Утицај
масе авиона у полетању на укупне трошкове лета. Просечна оцена у току
студија 8,58. Оцена на завршном испиту 10.
653. ЕРЧИЋ В. ИВАНА, рођена 21. јануара 1989. године, Сарајево, Босна и Херце-
говина. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 13. новем-
бра 2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај –
смер телекомуникациони саобраћај и мреже са темом: Компоненте у оптич-
ким мрежама за приступ. Просечна оцена у току студија 8,54. Оцена на за-
вршном испиту 10.
654. САВИЋ Д. МИЛИЋ, рођен 14. јуна 1984. године, Ужице, Србија. Уписан
школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 14. новембра 2012. године на
Одсеку за Логистику са темом: Улога логистичких перформанси у једној кла-
си лучких терминала. Просечна оцена у току студија 7,54. Оцена на заврш-
ном испиту 8.
655. МАРИЋ Н. ИВАНА, рођена 01. августа 1988. године, Ваљево, Србија. Уписа-
на школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 14. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекому-
никациони саобраћај и мреже са темом: Архитектура, стандардизација и
примена гигабитних пасивних оптичких мрежа. Просечна оцена у току сту-
дија 7,98. Оцена на завршном испиту 10.
656. ЂУРОВИЋ С. АНА, рођена 02. јануара 1985. године, Никшић, Црна Гора.
Уписана школске 2003/04. године. Одбранила завршни рад 14. новембра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опис и одр-
жавање хидрауличког система авиона. Просечна оцена у току студија 6,81.
Оцена на завршном испиту 10.

48
657. ТРАЈКОВСКА Б. ИВАНА, рођена 26. јуна 1989. године, Куманово, Македо-
нија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 16. новембра
2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опти-
мизација перформанси транспортног авиона за потребе планирања лета.
Просечна оцена у току студија 8,13. Оцена на завршном испиту 10.
658. ЂОКОВИЋ М. НЕНАД, рођен 14. новембра 1985. године, Ужице, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 19. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Коришћење биодизела као погонског горива и могућност
комбиновања са дизел горивом. Просечна оцена у току студија 7,46. Оцена на
завршном испиту 10.
659. ДРОБЊАКОВИЋ Р. АНДРЕА, рођена 01. јула 1987. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 19. новембра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Поређење пер-
форманси полетања и слетања авиона амфибија. Просечна оцена у току
студија 7,42. Оцена на завршном испиту 10.
660. ЦЕРОВИЋ О. МИЈАТ, рођен 23. августа 1988. године, Бенгази, Либија. Упи-
сан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 21. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност
друмског саобраћаја са темом: Безбедност деце у саобраћају. Просечна оцена
у току студија 7. Оцена на завршном испиту 10.
661. ПОПОВИЋ Н. НЕМАЊА, рођен 20. маја 1987. године, Скопје, Македонија.
Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 21. новембра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за по-
штански саобраћај и мреже са темом: NFC – near field communication. Просеч-
на оцена у току студија 7,7. Оцена на завршном испиту 10.
662. ПОПОВИЋ Д. БОЈАНА, рођена 11. маја 1989. године, Нови Пазар, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 22. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Упоредна анализа при транспорту екс-
плозива у друмском, железничком и ваздушном саобраћају. Просечна оцена
у току студија 8,6. Оцена на завршном испиту 10.
663. ИЛИЋ М. ДУШИЦА, рођена 25. септембра 1983. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2002/03. године. Одбранила завршни рад 22. новембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Анализа процеса пријема и обраде
диспозиције у шпедицији. Просечна оцена у току студија 6,83. Оцена на за-
вршном испиту 9.
664. ТОМИЋ Б. МИЛЕНА, рођена 27. јануара 1989. године, Београд, Србија. Упи-
сана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 22. новембра 2012. го-
дине на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телеко-
муникациони саобраћај и мреже са темом: IP Centrex – Реализација у Телеко-
му Србија. Просечна оцена у току студија 8,17. Оцена на завршном испиту 10.
665. ЗЛАТИЋ Р. МЛАДЕН, рођен 16. јануара 1989. године, Ивањица, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 23. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Методе за избор теретног возила. Просечна оцена у току
студија 9,24. Оцена на завршном испиту 8.

49
666. ЂОРЂЕВИЋ С. МАРКО, рођен 20. јануара 1989. године, Врање, Србија. Упи-
сан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 26. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни
са темом: Анализа услова саобраћаја на путу Владичин Хан – Босилеград и
предлог мера побољшања. Просечна оцена у току студија 7,75. Оцена на за-
вршном испиту 10.
667. НЕГИЋ М. МИЛОМИР, рођен 30. августа 1989. године, Лазаревац, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 26. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански
саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање броја поштанских услуга у пошти
14210 Уб. Просечна оцена у току студија 7,93. Оцена на завршном испиту 10.
668. САВИЋ М. СТРАХИЊА, рођен 20. маја 1988. године, Нови Пазар, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 27. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Транспорт нагризајућих материја са
аспекта безбедности. Просечна оцена у току студија 7,78. Оцена на заврш-
ном испиту 10.
669. РАДОСАВЉЕВИЋ Р. ИВАН, рођен 05. јула 1989. године, Јагодина, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 27. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Специјалистички курс за оспособљавање
возача за транспорт радиоактивних материја. Просечна оцена у току сту-
дија 8,52. Оцена на завршном испиту 10.
670. РУДАКОВИЋ С. ФИЛИП, рођен 18. јуна 1987. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 27. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Упореда анализа
превоза опасних материја у ваздушном, друмском и железничком саобраћа-
ју. Просечна оцена у току студија 7,9. Оцена на завршном испиту 7.
671. КРСТИЋ Б. ВОЈИСЛАВ, рођен 04. августа 1989. године, Крагујевац, Србија.
Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 28. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Приступ превентивном одржавању
друмских возила са савременим електронским дијагностичким системима.
Просечна оцена у току студија 9,1. Оцена на завршном испиту 10.
672. ТАТИЋ Б. ВЕЛИМИР, рођен 15. априла 1988. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 28. новембра 2012. годи-
не на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни
са темом: Идејни пројекат регулисања и управљања саобраћајем на раскр-
сници Војислава Илића – Светозара Радојчића. Просечна оцена у току сту-
дија 8,21. Оцена на завршном испиту 10.
673. НИКЕТИЋ М. МАРИЈА, рођена 04. августа 1988. године, Горњи Милановац,
Србија. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 28. новем-
бра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Осигурање опасне робе у транспорту. Просечна оцена
у току студија 7. Оцена на завршном испиту 10.

50
674. ПАНТОВИЋ М. ОГЊЕН, рођен 16. јула 1989. године, Сарајево, Босна и Хер-
цеговина. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 28. новем-
бра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Типови траса лаког шинског подсистема и њихова
интеграција у градски транспортни систем. Просечна оцена у току студија
7,31. Оцена на завршном испиту 10.
675. ДРАГОЈЛОВИЋ М. ПРЕДРАГ, рођен 02. јуна 1986. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 28. новембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Планови развоја логистике и ин-
термодалног транспорта. Просечна оцена у току студија 6,69. Оцена на за-
вршном испиту 10.
676. ТОШИЋ Ж. АЛЕКСАНДАР, рођен 07. априла 1987. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 28. новембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Интермодални транспортни си-
стеми. Просечна оцена у току студија 7,2. Оцена на завршном испиту 10.
677. РУЖИЋ З. ИВАНА, рођена 22. јуна 1988. године, Београд, Србија. Уписана
школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 28. новембра 2012. године
на Одсеку за Логистику са темом: Анализа система за електронско прија-
вљивање робе у царинском систему Србије. Просечна оцена у току студија
7,78. Оцена на завршном испиту 9.
678. ПЕТИЈЕВИЋ Б. ЂУРО, рођен 01. октобра 1989. године, Дубровник, Хрват-
ска. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 28. новембра
2012. године на Одсеку за Логистику са темом: Шпедитерска и логистичка
удружења. Просечна оцена у току студија 7,33. Оцена на завршном испиту 10.
679. ВЕЈСЕЛОВИЋ А. ЈАСМИНА, рођена 27. новембра 1989. године, Београд,
Србија. Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 28. новем-
бра 2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај –
смер за поштански саобраћај и мреже са темом: Банкарство на Интернету.
Просечна оцена у току студија 8,18. Оцена на завршном испиту 10.
680. ВИДОВИЋ Ј. ЛАЗАР, рођен 18. новембра 1987. године, Кикинда, Србија.
Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 28. новембра 2012.
године на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Истражи-
вање саобраћајних процеса на путно-пружном прелазу "Кикинда". Просеч-
на оцена у току студија 7,61. Оцена на завршном испиту 10.
681. ТОМОВИЋ З. ВЛАДИМИР, рођен 25. септембра 1988. године, Београд, Срби-
ја. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 29. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћај-
ни са темом: Географски информациони системи у функцији планирања сао-
браћаја. Просечна оцена у току студија 8,17. Оцена на завршном испиту 10.
682. ЦВЕТКОВИЋ П. МАЈА, рођена 14. март 1987. године, Прокупље, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 29. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Транспорт сумпора. Просечна оцена у току студија 7,33.
Оцена на завршном испиту 10.

51
683. МАТИЋ М. МИЛАН, рођен 06. јула 1988. године, Параћин, Србија. Уписан
школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 29. новембра 2012. године на
Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер телекомуникаци-
они саобраћај и мреже са темом: Примена diversiti техника за ублажавање
фединга. Просечна оцена у току студија 8,58. Оцена на завршном испиту 10.
684. РОБОВИЋ М. МАРКО, рођен 17. маја 1988. године, Чачак, Србија. Уписан
школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 30. новембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбедност друм-
ског саобраћаја са темом: Транспорт војних експлозива. Просечна оцена у то-
ку студија 7,6. Оцена на завршном испиту 10.
685. ЋИПРОВСКИ Т. ДЕЈАН, рођен 09. априла 1988. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 30. новембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер безбед-
ност друмског саобраћаја са темом: Ефекти побољшања безбедности, ефи-
касности новоизграђене петље Панчевачки мост. Просечна оцена у току
студија 7,16. Оцена на завршном испиту 9.
686. ДИМИТРИЈЕВИЋ Д. НИКОЛА, рођен 14. септембра 1986. године, Круше-
вац, Србија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 30. но-
вембра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт –
смер безбедност друмског саобраћаја са темом: Безбедносне процедуре у
транспорту експлозивних материја разреда опасности 1.4.. Просечна оцена
у току студија 8,26. Оцена на завршном испиту 10.
687. ЋИРОВИЋ Р. МАРКО, рођен 13. јуна 1989. године, Ивањица, Србија. Уписан
школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 30. новембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са темом:
Анализа услова саобраћаја на путу Ужице Бељина (Чачак) и предлог мера по-
бољшања. Просечна оцена у току студија 8,06. Оцена на завршном испиту 10.
688. СТЕВИЋ Ј. АЛЕКСАНДРА, рођена 18. јула 1985. године, Сарајево, Босна и
Херцеговина. Уписана школске 2004/05. године. Одбранила завршни рад 30.
новембра 2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт
– смер транспортни са темом: Транспорт воћа и поврћа. Просечна оцена у то-
ку студија 7,18. Оцена на завршном испиту 10.
689. ЈОВЧИЋ Б. ЂОРЂЕ, рођен 07. јануара 1988. године, Ливно, Босна и Херцегови-
на. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 30. новембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Извозни и увозни процеси у ланцу
снабдевања. Просечна оцена у току студија 7,48. Оцена на завршном испиту 9.
690. ЧОЛИЋ Н. СЛАВИША, рођен 11. март 1985. године, Ваљево, Србија. Уписан
школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 30. новембра 2012. године на
Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер за поштански сао-
браћај и мреже са темом: Инфраструктура јавног кључа у сертификационом
телу поште. Просечна оцена у току студија 6,91. Оцена на завршном испиту 10.
691. ЂОРЂЕВИЋ Д. МИЉАН, рођен 28. децембра 1987. године, Сурдулица, Ср-
бија. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 30. новембра
2012. године на Одсеку за Водни саобраћај и транспорт са темом: Организаци-
ја пријема и отпреме контејнера у лучким контејнерским терминалима.
Просечна оцена у току студија 8,96. Оцена на завршном испиту 10.

52
692. ДОЈЧИНОВИЋ С. НАТАША, рођена 29. октобра 1988. године, Сплит, Хр-
ватска. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 30. новем-
бра 2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опис
и анализа функционисања аеродрома у Хонг Конгу. Просечна оцена у току
студија 7,57. Оцена на завршном испиту 8.

693. МИЛЕТИЋ Р. НИКОЛА, рођен 06. априла 1986. године, Горњи Милановац,
Србија. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 03. децембра
2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер
телекомуникациони саобраћај и мреже са темом: Сигурност на физичком
слоју бежичних мрежа. Просечна оцена у току студија 7,3. Оцена на заврш-
ном испиту 10.

694. МИЈАЛКОВИЋ Д. РАДОМИР, рођен 20. априла 1989. године, Јагодина, Ср-
бија. Уписан школске 2008/09. године. Одбранио завршни рад 03. децембра
2012. године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Анализа
перформанси транспортног хеликоптера у појединим фазама лета. Про-
сечна оцена у току студија 8,29. Оцена на завршном испиту 10.

695. МИЛЕТИЋ А. ЗОРАН, рођен 31. октобра 1988. године, Петровац на Млави,
Србија. Уписан школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 05. децембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер са-
обраћајни са темом: Пројектовање ВИК система – пример град Пожаревац.
Просечна оцена у току студија 7,5. Оцена на завршном испиту 10.

696. МИЛИЋ Д. МИЛИЈАН, рођен 17. јула 1988. године, Ужице, Србија. Уписан
школске 2007/08. године. Одбранио завршни рад 10. децембра 2012. године на
Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер саобраћајни са те-
мом: Могућност примене кружне раскрснице као варијантног решења че-
творокраке раскрснице – пример град Ужице. Просечна оцена у току студија
7,71. Оцена на завршном испиту 10.

697. ЊАГУЛ Д. МИЛУТИН, рођен 25. септембра 1987. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 11. децембра 2012. го-
дине на Одсеку за Водни саобраћај и транспорт са темом: Анализа утицаја еми-
сије штетних издувних гасова при претовару топло ваљаног лима у луци
"Београд". Просечна оцена у току студија 7,46. Оцена на завршном испиту 9.

698. НАСТАСИЋ С. ЛУКА, рођен 01. март 1988. године, Сарајево, Босна и Херце-
говина. Уписан школске 2006/07. године. Одбранио завршни рад 13. децембра
2012. године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер
транспортни са темом: Анализа рада технолошког возног парка ЈКП Бео-
градски водовод и канализација. Просечна оцена у току студија 7,16. Оцена на
завршном испиту 10.

699. ВАСИЛИЈЕВИЋ Д. НЕДА, рођена 12. март 1987. године, Ужице, Србија.
Уписана школске 2006/07. године. Одбранила завршни рад 13. децембра 2012.
године на Одсеку за Ваздушни саобраћај и транспорт са темом: Опасне вре-
менске појаве и њихов утицај на лет ваздухоплова. Просечна оцена у току
студија 7,5. Оцена на завршном испиту 9.

53
700. СТАЈКОВИЋ И. МИЛАН, рођен 03. новембра 1986. године, Сурдулица, Ср-
бија. Уписан школске 2005/06. године. Одбранио завршни рад 13. децембра
2012. године на Одсеку за Железнички саобраћај и транспорт са темом: Ис-
траживање функционисања пруге Стара Пазова – Суботица у условима
модернизације и изградње другог колосека. Просечна оцена у току студија
7,48. Оцена на завршном испиту 10.
701. СТАНИШИЋ Р. ГОРАН, рођен 08. априла 1984. године, Смедерево, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 26. децембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Уговори о превозу ствари и робе у друмском саобраћају.
Просечна оцена у току студија 6,53. Оцена на завршном испиту 8.
702. МАТЕЈИЋ Г. МАРИНА, рођена 19. фебруара 1989. године, Београд, Србија.
Уписана школске 2008/09. године. Одбранила завршни рад 26. децембра 2012.
године на Одсеку за Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер тран-
спортни са темом: Транспорт радиоактивних материја. Просечна оцена у
току студија 7,64. Оцена на завршном испиту 10.
703. ЂОРЂЕВИЋ Д. МИЛЕНА, рођена 17. новембра 1988. године, Куманово, Ма-
кедонија. Уписана школске 2007/08. године. Одбранила завршни рад 26. де-
цембра 2012. године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај
– смер за поштански саобраћај и мреже са темом: Прогнозирање post-net
трансакција у пошти 17501 Врање. Просечна оцена у току студија 6,87. Оце-
на на завршном испиту 10.
704. РИСТОВИЋ Ж. МАРКО, рођен 09. августа 1984. године, Београд, Србија.
Уписан школске 2003/04. године. Одбранио завршни рад 27. децембра 2012.
године на Одсеку за Логистику са темом: Избор логистичког провајдера у ме-
ђународним робним токовима. Просечна оцена у току студија 6,77. Оцена на
завршном испиту 10.
705. ЂУРОВИЋ Д НЕМАЊА, рођен 31. јула 1984. године, Београд, Србија. Упи-
сан школске 2003/04. године. Одбранио завршни рад 27. децембра 2012. годи-
не на Одсеку за Логистику са темом: Модели управљања празним контејне-
рима. Просечна оцена у току студија 7,1. Оцена на завршном испиту 10.
706. МАРКОВИЋ Г. САША, рођен 16. септембра 1985. године, Шабац, Србија.
Уписан школске 2004/05. године. Одбранио завршни рад 28. децембра 2012.
године на Одсеку за Поштански и телекомуникациони саобраћај – смер теле-
комуникациони саобраћај и мреже са темом: WBAN окружење. Просечна оце-
на у току студија 7,6. Оцена на завршном испиту 10.

54
Модул: Безбедност друмског Модул: Безбедност друмског

34
40
саобраћаја саобраћаја

Модул: Саобраћајно Модул: Саобраћајно

47
78
инжењерство инжењерство

Модул: Инжењерство градског и Модул: Инжењерство градског и

17
23
друмског транспорта друмског транспорта

Модул: Логистика Модул: Логистика

16
32
Модул: Поштански саобраћај и Модул: Поштански саобраћај и

10
16
мреже мреже

Модул: Телекомуникациони Модул: Телекомуникациони

19
34
саобраћај и мреже саобраћај и мреже

Модул: Менаџмент и економија у Модул: Менаџмент и економија у

24
33
транспорту и комуникацијама транспорту и комуникацијама
од 2009. до 2012. године

Модул: Операциона Модул: Операциона

5
истраживања у саобраћају 6 истраживања у саобраћају

од 01.01.2012. до 31.12.2012. године


Модул: Железнички саобраћај и Модул: Железнички саобраћај и

4
19

транспорт транспорт
Модул: Водни саобраћај и Модул: Водни саобраћај и

0
4

транспорт транспорт

Број студената који су завршили мастер академске студије


Број студената који су завршили мастер академске студије

Модул: Ваздушни саобраћај и Модул: Ваздушни саобраћај и


транспорт транспорт

У К У П Н О У К У П Н О

15 191
17 302

55
56
Одсек за
Одсек за
железнички саобраћај

3
785
железнички саобраћај
и транспорт
и транспорт
Одсек за друмски
саобраћај и транспорт

2102
Одсек за друмски

21
саобраћај и транспорт
Одсек за водни

248
саобраћај и транспорт
Одсек за водни

0
саобраћај и транспорт Одсек за ваздушни

702
саобраћај и транспорт

Одсек за ваздушни Одсек за

3
саобраћај и транспорт

758
ПТТ саобраћај

Смер
Смер
телекомуникациони

260
телекомуникациони

14
саобраћај
саобраћај
саобраћај

Смер поштански

саобраћај
Одсек за ПТТ

153
Смер поштански саобраћај

од 01.01.2012. до 31.12.2012.

6
Одсек за ПТТ
од 1953. године до 2012. године

саобраћај
Одсек за интегрални и
483

индустријски транспорт
Одсек за логистику

15
Број дипломираних инжењера саобраћаја у периоду
Број дипломираних инжењера саобраћаја у периоду

Одсек за логистику
325

У К У П Н О

62
У К У П Н О
5816
Модул: Модул:

7
Железнички саобраћај и Железнички саобраћај и

44
транспорт транспорт

смер: Саобраћај смер: Саобраћај

27
170
смер: Транспорт смер: Транспорт

23
81
смер: Безбедност смер: Безбедност

саобраћај и транспорт
саобраћај и транспорт

36
78

Модул: Друмски и градски


Модул: Друмски и градски

друмског саобраћаја друмског саобраћаја

Модул: Водни Модул: Водни

3
7
саобраћај и транспорт саобраћај и транспорт

Модул: Ваздушни Модул: Ваздушни

18
60
саобраћај и транспорт саобраћај и транспорт

Модул: Поштански саобраћај Модул: Поштански саобраћај

24
53
и мреже и мреже
у периоду од 2008.до 2012. године

по Закону о високом образовању из 2006.


по Закону о високом образовању из 2006.

Модул: Телекомуникациони Модул: Телекомуникациони

18
64

саобраћај и мреже саобраћај и мреже

у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године


Модул: Логистика Модул: Логистика

30
149

Број дипломираних инжењера саобраћаја који су завршили студије


Број дипломираних инжењера саобраћаја који су завршили студије

У К У П Н О У К У П Н О

186
706

57