You are on page 1of 16

117.

alea · 2019ko urtarrila · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI - 0371 - 08

Jarraitu ezazu
ELKARRIZKETA
Publizitatea. Zer eragin es.scribd.com-en

dute gugan online


bidezko iragarkiek?
Gipuzkoak 2019ko
aurrekontuak
onetsi ditu
La Navaleko Langileen
Komiteko presidentea Gipuzkoako Batzar Nagusiek
Juanjo Llorden 2019ko Aurrekontuak onetsi
dituzte, EAJ eta PSE alderdien
“Kudeatzaile babesarekin. 2018ko Aurre-
bakoitzak soilik kontuekin alderatuta, %2,2ko
bere interesen hazkundea izango dute aurten-
goek: orotara, 875,5 milioi euro.
alde jokatu du” Horietatik, 390 milioi euro
Gizarte Politiketara bidera-
10-11. orrialdeak tuko dituzte. Iaz baino 19 mi-
Jendeak 3.000 eta 5.000 ira- sinpatia eragin eta hartzai- zitate mota berriak agertu lioi euro gehiago izango ditu
garki-inpaktu jasotzen ditu learekin denbora luzeko ha- dira, batez ere, Internet bidez. Gipuzkoako Foru Aldundiak,
GRAFIKOAK egunero. Iragarleen borrokak rremana sortzea du helburu Sareko publizitateak gero eta eta Gizarte Politikekin lotu-
kontsumitzaileen bihotzean edozein publizitate kanpainak. gehiago eta esponentzialki ze- tako gaietarako 13 erabiliko
gertatzen dira. Horregatik, Azken urteetan, baina, publi- latatzen gaitu. 8. orrialdea dituzte. 4. orrialdea

Erregaiak garestitu egin dira,


urte berria sartu bezain pronto
EAEko Eraikuntza Urte berriarekin batera, erregaiak garestiago dira Hego Euskal
sektorea %13,9 gehitu Herrian, eta nabarmen, gainera. Zehazki, EAEn, gasolioaren
zen 2018ko hirugarren litroa 14 zentimo garestiagoa izango da. Estatu mailan, hi-
hiruhilekoan drokarburoen gaineko zerga bateratzea da garestitzearen
6. orrialdea arrazoia. 3. orrialdea
2 2019ko urtarila

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA Ekintza honek Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Sailaren
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA laguntza jaso du.

ADITUAREN KOMIKIA STAFF:


IRITZIA
HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31
Banaketa:
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.
Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute

Egin zaitez harpide!


Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,

J. C. Ibarra
edo idatz ezazu ekonomiarenkz@leizaola.eus posta helbidera, zure izen-
deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK: ____________________________ IZENA:_______________
HELBIDEA: __________________________________________________
Kazetaria TELEFONOA: _______________ E-MAILA: _______________________
HERRIA: _______________________________________ P.K: _________
blazquezcobo.blogspot.com

GORA BEHERA
Amildegira salto
Eraberritu edo hil. Horrela
planteatuta, zein zorok egiten
du jarraipenaren alde? Popu-
lismoa deritzoten hori etor- 35 behargin hil dira lan-istripuz
kizuna iluna dela konbentzi-
tzeko gaitasun dialektiko apro-
2018an EAEn, %33 gehiago
posa edukitzea da. Jair Bol- Lan-istripuek eragindako heriotzak %33,3 hazi ziren
sonarok kargua hartu berri Euskal Autonomia Erkidegoan 2018an, aurreko urtearekin
du Brasilen. Munduko jende alderatuz. Orotara, 35 langilek galdu zuten bizia lan-is-
gehienarentzat amildegira tripuz. Osalanek igorritako datuak dira horiek, eta,
egindako saltoa bada ere, bo- aditzera eman duenez, baja eragin duten 33.234 lan-
terean ultraeskuindarra ipini 650-1.000 euro bitartean kobratzen duten gazteei zuzenduta dago neurria. istripu zenbatu dituzte guztira, 2017an baino %1,9
duten brasildarrentzat infernu gehiago. Hala, erakundeak jakinarazi du eraikuntzaren
horretatik irteteko aukera ba- sektorean gertatu direla lan-istripu gehienak.
karra da. Gero eta maizago Jaurlaritzak alokairua ordaintzeko Datuak, sektoreka
gertatzen diren zigor-botoak
autolesioak dira; hautagai ze-
laguntzak emango dizkie gazteei Zauritu larriak eragin dituzten ezbeharrak %11 igo ziren
hatz baten kontra bozkatzen Eusko Jaurlaritzak alokairuaren %50 arte ordaintzeko iaz, aurreko urtearekiko. Sektoreka, Eraikuntzarena izan
dute. Suntsitzeko botoak dira diru-laguntzak eskainiko dizkie gutxien irabazten duten da lan-istripu gehien izan duen arloa: 79 baja, 1.000 lan-
horiek, oraina lehertzeko, gazteei. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Politika gileko. Ondoren, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza
mendekua hartzeko, ondorioei eta Etxebizitza sailburu Iñaki Arriolak iragarri ditu neu- (68 baja, 1.000 langileko), Industria (60 baja) eta Zerbi-
erreparatu gabe. Litekeena da rriak. Alokairuko etxebizitzen prezioen gorabeheren au- tzuak (25 baja).
kultura judeokristauaren era- rrean, gazteen emantzipazioa bultzatzea da xedea.

Gaztelagun programa
ginpean egotea, zeinak malkoz
Baja eragin duten 33.234 lan-istripu zenbatu dituzte.
beteriko haranetik ibiltzera
behartzen gaituen. Arriolak azaldu duenez, neurriak Gaztelagun programaren
Iruzurraren ofizio honi es- baitan jarri dira 2019ko urtarrilaren 1ean. Gauzak horrela,
ker (zaharrena), munduak gutxien irabazten duten gazteei alokairua ordaintzen la-
behaztopaka egiten du au- gundu nahi die, hau da, 650-1.000 euro bitartean kobratzen
rrera, odol, izerdi eta malkoz dutenei. Neurria 23 eta 35 urte bitarteko pertsonei zu-
blai. Gizakia premiazko be- zenduta dago. Sailak egindako aurreikuspenen arabera,
harrizanik gabe amildegira 2019an 2.500 gaztek eskatuko dute laguntza; 2020an,
salto egiten duen izaki baka- 4.500ek, eta 2021ean, 6.000k.
rra da.
2019ko urtarila 3

ALBISTEAK

Erregaiak garestitu
egin dira, urte berria
sartu bezain pronto
Urte berriarekin batera, erre- tu dute, azken boladan izan-
gaiak garestiago dira Hego dako prezio baxuei aurre egi-
Euskal Herrian, eta nabar- nez.

Merkeago, gas naturala


men, gainera; baita Kanta-
brian, Gaztela eta Leonen, eta
Errioxan ere. Zehazki, EAEn, Hori ez da, baina, aldaketa
gasolioaren litroa 14 zentimo bakarra; izan ere, 2019arekin
Isabel Celaa Espainiako Gobernuko bozeramaileak nabarmendu duenez, 1977tik izandako igoerarik handiena da.
garestiagoa izango da. batera, gas naturalaren azken

Gutxieneko soldata
Estatu mailan, hidrokar- baliabideko tarifak kalkula-
buroen gaineko zerga bate- tzeko metodoa aldatu dute,
ratzea da garestitzearen arra- eta, oraingoan, kontsumit-

900 eurora igo du


zoia; Hego Euskal Herriaren zaileei mesedegarriagoa
izango zaie. Horrenbestez,
Gasolioaren litroa urteko lehen hiruhilekoan,

Espainiako Gobernuak
14 zentimo garestiagoa 2018arekin alderatuta, batez
beste %4,6 jaitsiko dira ta-
izango da rifak. Gasa sukalderako eta
kasuan, neurria nabarmen ur berorako erabiltzen du-
antzemango da, zerga baxue- tenek %3,8ko jaitsiera izango
netakoak baitzituzten bai dute, 2018ko azken hiruhi- Lanbide arteko gutxieneko PSOEren gobernuaren eta Lanbide arteko gutxieneko
EAEk zein Nafarroak. lekoko tarifekin alderatuta, soldata 2019an 900 eurokoa Elkarrekin Podemosen arteko soldata urtero onesten du Es-
Horrez gain, petrolioa eta berogailurako ere era- izatea onartu du Espainiako adostasunaren ondorioa da painiako Gobernuak, Errege
ekoizten duten herrialdeen biltzen dutenek, %4,8ko jai- Gobernuak. Isabel Celaa Es- soldataren igoera. Izan ere, Dekretu bidez.
artean prezioak igotzea ados- tsiera. painiako Gobernuko bozera- 2019rako Aurrekontuen ingu-
maileak eta Hezkuntza mi- ruan hitz egin zutenean, neurri 2,5 bat milioi
nistroak adierazi bezala, lan- hori hartzea adostu zuten. langilek izango dute
Autonomoen zalantzak
bide arteko gutxieneko sol-
data % 22,3 igo dute, 1977tik
soldata igoera
izandako igoerarik handiena, Horrela, bada, Errege Dekretu Bestalde, neurriak zalan-
hain zuzen ere. Celaak na- bidez onartu berri dute, eta tzak eragin ditu autonomoe-
barmendu duenez, igoera ho- urtarrilaren 1ean sartu da tan; izan ere, efektu horri au-
rri esker, Europan lanbide ar- indarrean. Espainiako Gober- rre egiteko neurriren bat
teko soldata handiena duten nuaren arabera, 2,5 bat milioi ezartzen ez bada, autonomoek
herrialdeen artean dago Es- langilek izango dute soldata kuotan izango duten igoera
Hidrokarburoen gaineko zerga bateratu dute Estatu mailan. painia. igoera. 32 euro ingurukoa da hilero.
4 2019ko urtarila

ALBISTEAK

751 lanpostuko eskaintza


publikoa deituko du
Nafarroako Gobernuak
Nafarroako Gobernuak 751 eskaintzen den plaza kopurua
lanpostuko ohiko lan eskaint- «urria» delako.
Lanpostuak
za publikoa (LEP) deituko du
ohar bidez jakinarazi duenez.
Gobernuak azaroaren 15ean Hezkuntza Departamentuak
aurkeztu zien proposamena 326 lanpostu zehaztu ditu.
sindikatuei, ondoren, euren Kopururik handiena maisu-
Finantziazioari eta nazioartekotzeari lotutako jarduera profesional zabala du Javier Zubia Gurucetak. proposamenak jasoz. Bero- maistrei dagozkielarik.

Javier Zubia izango da


Osasun Departamentuak, os-
ELA abstenitu egin da tera, 236 lanpostu definitu
ditu, horietatik 233 Osasun-
eskaintza kopurua bideri dagozkiolarik. Eskai-

Gipuzkoako Bazkundeko «urria» delako


riek aztertutakoan, Gober-
niko diren lanpostuetatik, 56
mediku espezialista izango
dira. Nukleo Administrazioari

idazkari nagusi berria


nuak bere proposamena be- dagozkion beste 189 lanpostu
rretsi du. LAB, CCOO eta UGT eskainiko ditu Nafarroako
sindikatuak abstenitu egin Gobernuak, Plaza kopururik
dira, lan eskaintza publikoak handiena (38) suhiltzaileak
Gipuzkoako Bazkundeko Oso- guztiaren adostasunarekin izan da. Urte bat lehenago, aurrera egin dezaten, baina, aukeratzeko delarik. Foru-
ko Bilkurak Javier Zubia Gu- onartu dute. 2015ean, Estudi Graf enpre- «murritzegia» dela uste dute. zainek ere beste horrenbeste
Ibilbidea
ruceta izendatu du Gipuzkoa- sarentzat merkatu berriak ire- ELA, ordea, aurka agertu da, edukiko dute.
ko Bazkundeko idazkari na- kitzeaz arduratu zen, geren-
gusi, eta eginkizun hori zu- Javier Zubia Ekonomia eta En- tearen alboko zuzendari kar-
presa Zientzietan lizentziatua guan zegoen bitartean. 2010.
Izendapena Osoko da Deustuko Unibertsitatean.
Finantziazioari eta nazioarte-
eta 2015. urteen artean Kufi-
nexeko zuzendari nagusia izan
Bilkura guztiaren kotzeari lotutako jarduera pro- zen. Kufinex Kutxak (ondoren
adostasunarekin fesional zabala du; 2016tik Kutxabank izan dena) eta Gi-
onartu dute SAPA Enpresako Finantza
Plangintzako zuzendaria da,
puzkoako Bazkundeak sortu
zuten, honako helbururekin:
zendari nagusiaren eginki- eta, bertan, konpainia honek aholkularitza eta finantziazio
zunekin batera beteko du. Michiganen egin duen ezarpen produktuak elkartu, zerbitzu
Izendapena Osoko Bilkura industrialaren arduraduna ezberdin bat eskaintzeko. Hezkuntza Departamentuak 326 lanpostu zehaztu ditu.

Gipuzkoak 2019ko aurrekontuak onetsi ditu


Gipuzkoako Batzar Nagusiek eta Gizarte Politikekin lotu- kia; izan ere, udaberrian hau-
2019ko Aurrekontuak onetsi tako gaietarako 13 erabiliko teskundeak izango dira. Ola-
dituzte, EAJ eta PSE alderdien dituzte. noren esanetan, «kontu his-
«Propaganda egiten»
babesarekin. 2018ko Aurre- torikoak» dira datorren ur-
kontuekin alderatuta, %2,2ko tekoak, «inoizko diru gehien»
hazkundea izango dute aur- Hitza bete duela adierazi du bideratuko dutelako Gizarte
tengoek: orotara, 875,5 milioi Markel Olano ahaldun nagu- Politiketara.
euro. siak, «lurralde horretako Era berean, EH Bilduk, Po-
Horietatik, 390 milioi euro erronka handiei aurre egite- demos-Ahal Duguk eta PPk
Gizarte Politiketara bidera- ko» eta «enkistatuta zeuden Aurrekontuen aurka bozkatu
tuko dituzte. Iaz baino 19 mi- arazoei irtenbidea emateko». dute. Oposizioak «propagan-
lioi euro gehiago izango ditu Hauxe da legealdi honetan da egitea» egotzi dio Foru
2018koekin alderatuta, % 2,2ko hazkundea izango dute aurtengo Aurrekontuek. Gipuzkoako Foru Aldundiak, onetsiko duten azken eraba- Gobernuari.
2019ko urtarila 5

EKINTZAILETASUNA

Arrecife Systems, energia


garbia sortzen duen enpresa
2016. urtean sortu zuten
Arrecife Systems, José Javier
Doriak, Bilboko Ingeniaritza
Eskolako katedratiko eta hi-
drodinamikan adituak, egin-
dako ikerketa batean oina-
rrituta. Garatu duten tekno-
logiari esker, berrikuntza
erantsi diote itsas jatorriko
energia berriztagarrien ar-
loari. Hori dela eta, Europan
patentatu dute. Sistema ka-

Denborale gogorretan
ontzia urperatu
egiten da
tamaran baten antzeko sis-
tema flotatzaile bat da. Ko-
ralezko arrezifeen funtziona- 1 eta 5 metro bitarteko olatuekin da eraginkorren sistema berri hau.
menduan oinarritu izan dira Denborale gogorretan (edo- bitarteko olatuekin da eragin- teko. Doriaren arabera, sistema estreinatuko dute. Horreta-
proiektua garatzeko, eta, hori ta olatu handiak datozenean), korren sistema berri hau, hau horiek 6 edo 8 metrotik gorako rako, enpresak Energiaren
dela eta, izen bera ipini diote ontzia urperatu egiten da, gai- da, olatu arruntekin (%98). olatuekin soilik dira eraginko- Euskal Erakundearen lagun-

75 kW-eko gailua
sistemari. luak kalterik izan ez dezan. rrak, olatu guztien %2. tza izango du gailua instala-
Olatuen higidura horizon- Iñigo Doriak, Arrecife Arrecife Energy Systemsek tzeko, eta, gailuaren eragin-
talak zein bertikalak xurga- Energy Systemseko CEOak, Gaur egun erabiltzen diren sis- JIS taldearen inbertsioa jaso kortasuna frogatzen bada,
tzeko gai dira gailu horren tur- azaldu bezala, itsasoko energia temek buia handiagoak eta as- zuen uztailean, eta 75 kW- 2020an BIMEPera (Biscay
binak, eta, horrela, olatu txikiak baliatzeko «kontzeptu berri» tunagoak erabiltzen dituzte, al- eko gailu bat fabrikatzen ari Marine Energy Platform) ko-
aprobetxatzen dituzte. bat garatu dute. 1 eta 5 metro tuera handiko olatuei aurre egi- da une honetan. Sistema udan nektatzea espero dute.
6 2019ko urtarila

HILEKO GRAFIKOAK

2018ko azaroan, industria-prezioek %0,1 egin zuten behera aurreko hilaren aldean
Eustatek landutako datuen arabera, EAEko industria-prezioak %0,1 jaitsi ziren 2018ko
azaroan, aurreko hilaren aldean. Datu horiekin, azaroko urte arteko tasa (azken hamabi
hilabeteetan industria-prezioen aldakuntza) %3,2koa da. Analisi zehatzagoa eginda,
hauek dira 2018ko azaroan prezio-hazkunderik handienak izan dituzten adarrak, au-
rreko hilaren aldean: Energia elektrikoa, gasa, lurruna eta aire girotua, %3,7ko igoe-
rarekin; Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta zapatagintza, %1,9koarekin; eta
Industria kimikoa, %1,6koarekin. Aitzitik, hauek dira prezioetan jaitsierarik handienak
izan dituzten sektoreak: Kokeriak eta petrolio fintzea, %4,9koarekin; Erauzketa-in-
dustriak, %1,0ekoarekin; eta Zura, papera eta arte grafikoak, %0,6koarekin.

Iturria: EUSTAT

EAEko Eraikuntza sektorea %13,9 gehitu zen 2018ko hirugarren hiruhilekoan


Eustaten datuen arabera, 2018ko hirugarren hiruhilekoan, lan-egutegi homogeneoan
eta urte artean, %13,9 nominala gehitu zen EAEko Eraikuntza.
Hobekuntza hori, nagusiki, Etxegintzari zor zaio, urte arteko %15,3ko gehikuntza izan
baitu; Obra Zibilean %3,2koa izan da gehikuntza.
Urtaroen eragina zuzenduta, 2018ko hirugarren hiruhilekoan Eraikuntzaren sektorea
%1,7 igo zen, 2018ko bigarren hiruhilekoaren aldean. Aurreko hiruhilekoaren aldean,
Etxegintzak bilakaera positiboa izan zuen 2018ko hirugarren hiruhilekoan, aurrekoa-
ren aldean, %2,6ko gehikuntzarekin; Obra Zibilak %5,3ko jaitsiera izan zuen aldi be-
rean.
Iturria: EUSTAT

EAEko industria-jarduera %1,9 gehitu zen 2018ko urrian


Industria Produkzioaren Indizeak %2,1eko gehikuntza metatua du 2018ko lehen
hamar hiletan, ekipo-ondasunen lidergopean, %4,4ko tasarekin.
Eustaten datuen arabera, 2018ko urrian %1,9 gehitu zen EAEko industri-produkzioa
lan-egutegiko baldintza homogeneoetan, 2017ko hil beraren aldean. 2018. urteko lehen
hamar hiletan %2,1eko hazkundea dago, 2017ko aldi beraren aldean. Aurreko hilarekin
alderatuta, 2018ko iraila, EAEko industria-produkzioan ez da aldaketarik izan (%0,0),
behin urtaroen eragina zuzenduta. Ekipo-ondasunak 2,5 gehitu dira eta Bitarteko on-
dasunak %0,4, baina Energia %0,3 jaitsi da. Kontsumo-ondasunak, oro har, % 7,6 gehitu
dira. Haietan, Iraunkorrak %12,4 igo dira eta Ez-iraunkorrak %5,7.

Iturria: EUSTAT

EAEko BPGd, urte artean, %2,6 gehitu da 2018ko hirugarren hiruhilekoan


2018ko hirugarren hiruhilekoan, EAEko BPGd %2,6 gehitu da aurreko urteko hiruhi-
leko beraren aldean, Eustaten datuen arabera. 2018ko bigarren hiruhilekoaren aldean,
zenbatetsitako hazkundea %0,5ekoa izan da. Hazkunde horiek berresten dituzte Hi-
ruhilekoko Kontu Ekonomikoen Aurrerapeneko zenbatespenak, 2018ko iragan urria-
ren 30ean eskainiak, eta EAEko hazkunde ekonomikoa inguruko ekonomia gehienen
gainetik jartzen dute. Eskaintzaren aldetik, sektore produktiboen bilakaerari errepa-
ratuz, ikusten da jokaera hedakorra nagusi dela sektore guztietan, Lehenean izan ezik
(Nekazaritza, Abeltzaintza, Arrantza), zeina %4,6 txikitu baita 2017ko hirugarren hi-
ruhilekoaren aldean, eta %5,4, 2018ko bigarrenarekiko.

Iturria: EUSTAT
2019ko urtarila 7

I+G+b ALBISTEAK

Euskadik hobetu
egin du bere berrikuntza-
maila Europarekiko
Euskadik %3 hobetu du bere kidegoak 0,48ko puntuazioa basqueren jarduera-gune na-
kokapena, 2018ko Europako lortu du, EBko batez beste- gusietako bat da, eta
Aurten, argitalpena ETE-etan oinarritu da.
Berrikuntza Adierazleen Pa- kotik bi ehunenera bakarrik, 2020rako helburua erakunde
nelean (EIS). Panelak EBko azken hori 0,50ekoa baita. berritzaileen, bereziki enpre-

Euskadiko Berrikuntzaren lurraldeen berrikuntza-maila


neurtzen du, eta, horrela, Eus-
Hobetu beharra
sa txiki eta ertainen, kopurua
gehitzea da.

Gidaliburua aurkeztu dute kadik batez beste %94,7 lortu


du Europako batez besteko
Hala ere, ez da dena positiboa
izan, eta aldaketak ere egin Euskadik batez beste
berrikuntzari dagokionez. behar dituela dio txostenak.
Estrategia Empresarialek eta rre, EHUko Marketin eta Mer- Alegia, Euskadik berrikuntza Ildo horretan, panelak na-
%94,7 lortu du Europako
Innobasquek Euskadiko kataritza Zuzendaritza Mas- handiko herrialdeen mailari barmentzen du Euskadik ho- batez besteko
2019ko Berrikuntzaren Gi-
daliburua aurkeztu dute, Bil-
terraren zuzendaria; Marc
Handels, Salto Systemsen
eusten dio; izan ere, bertan,
Alemania, Frantzia, Belgika,
betu egin behar duela “Mar-
ketin eta antolakuntzan be-
berrikuntzari dagokionez
boko Guggenheim Museoan, sortzaile-kidea; Félix Ajuria, Irlanda edota Eslovenia dau- rritzaile diren ETE”-ei dago- Bestalde, “Produktu edo
abenduaren 19an. Bexen Cardioren zuzendaria, de. kien adierazlea; izan ere, Eus- prozesuan berritzaileak diren
Gidaliburuak urtero gai eta Leire Bilbao, Innobasque- Horixe argitaratu du Eus- kadik %21,1 lortu duen arren, ETEak” eta “Barne-berrikun-
jakin batean jartzen du fokua; ren zuzendaria. tatek, EIS adierazleei jarrai- Europako Batasunean %34,9 tza duten ETEak” ataletan
Goi-teknologia
horrela, aurten, argitalpena tuz; lau bloke nagusi daude, lortu da. Berrikuntza hau, ez- Europakoa baino handiagoa
ETE-etan oinarritu da. Inno- eta, horietan, Autonomia Er- teknologikoa deitua, Inno- da Euskadiren maila.
basqueko presidente Manuel Aurreko hilean jakitera eman
Salaverriak eman dio hasiera genuenez, goi-teknologiako sek-
ekitaldiari. Era berean, Aran- torearen garrantzia hazi egin
txa Tapiak, Eusko Jaurlari- da, bai enpleguan zein balio
tzako Ekonomiaren Garapen erantsian. Eustatek emandako
eta Azpiegituretarako sailbu- datuen arabera, goi-mailako
ruak, eman dio amaiera. eta goi-erdi mailako teknolo-
Hauei buruz eta negozio- giako sektoreak Erkidegoko
eredu, marketin eta antola- guztizko balio erantsiaren %8,8
ketako berrikuntzari buruz sortu zuen Euskal Autonomia
eztabaidatu da mahai-inguru Erkidegoan 2016an, hau da,
batean. Honakoak izan dira aurreko urtearen aldean, ha-
mahai-inguruan: Marisol Agi- marren bat gehiago. Euskadik %3 hobetu du bere kokapena, 2018ko Europako Berrikuntza Adierazleen Panelean (EIS).
8 2019ko urtarila

ERREPORTAJEA

Publizitatea. Zer eragin dute


gugan online bidezko iragarkiek?
Jendeak 3.000 eta 5.000 iragarki-inpaktu jasotzen ditu egunero. Iragarleen borrokak kontsumitzaileen bihotzean gertatzen dira. Horregatik, sinpatia
eragin eta hartzailearekin denbora luzeko harremana sortzea du helburu edozein publizitate kanpainak. Azken urteetan, baina, publizitate mota
berriak agertu dira, batez ere, Internet bidez. Sareko publizitateak gero eta gehiago eta esponentzialki zelatatzen gaitu. Iragarkiak aurkezteko
moduak berritzaileak eta ezezagunak dira, batzuetan ohartezinak. Horregatik, erne ibili beharra du hartzaileak.

Publizitatea nonahi. Iragarkien Azken boladan, Interne-


bonbardaketa egunero. Per- teko publizitateak gero eta
tsona batek batez beste 3.000 gehiago eta esponentzialki
eta 5.000 iragarki-inpaktu ja- zelatatzen gaitu; iragarkiak
sotzen ditu egunero. Berez, aurkezteko moduak berri-
kontsumitzailearentzat eros- tzaileak eta ezezagunak dira,
ketak egiteko momentuan ba- eta, batzuetan, egoera ohar-
liagarria izan daitekeenak tezinak sortzen dituzte sareko
zama negatiboa du. Ziurrenik, erabiltzaileentzat.
iragarle askok egindako ge-
hiegikerien eraginez. Interne- 15-24 urte bitarteko
teko publizitatearen inguruko gazteek dute iritzirik
pertzepzio txarra du jendeak.
2006an “NetObserver” izene-
txarrena
Internetek publizitatea askoz ere pertsonalizatuago bidaltzeko aukera ematen du.
ko europar azterketak erakutsi Iragarkien eginbeharra
zuenez, 15-24 urte bitarteko da kontsumitzaileari eros- dutela, alegia, beharrizan bat blizitate horrek dituen mo- Internet bidez hedatzen
gazteek dute iritzirik txarrena. keta prozesua bizkortzea, asmatu eta ase dutela. dalitate desberdinei buruz diren spotak telebistakoak

Cookieak
Hori guztia dela-eta, ez-ohiko hauta-tzeko gaitasuna ho- eta kontsumitzeko ohituretan baino laburragoak dira; beraz,
bideak bilatu behar dituzte betuz eta erosketa bera sin- duen eraginari buruz. hartzaileak arreta txikiagoa
publizistek; originaltasuna bi- plifikatuz. Era berean, mer- Internetek publizitatea askoz Ildo horretan, cookieek be- eskaintzen die, eta gehienez
latu behar dute beste guztia- kataritza-berrikuntza sus- ere pertsonalizatuago bidal- tetzen duten rola argi eduki 10-15 segundoko spotak izan
ren gainetik. tatzen du. tzeko aukera ematen du; behar dugu: web-zerbitzari ba- behar dute.
Halaber, publizitatea begi Baina, egia da, era berean, kontsumitzaileak kontzien- tek erabiltzailearen fitxategi Publizitate formaturik be-
okerrez ikusten badugu ere, publizitate eta marketin kan- teago izan behar du Interne- sisteman (erabiltzailearen na- rritzaileenen artean Prescriptor
erabateko eragina du gugan. painek kontsumismoa sustatu teko publizitateari buruz, pu- bigatzailean) idazten duen tes- eta Web 2.0 daude. Prescriptor
tu-fitxategi txiki bat da. Era- delakoak Interneten aritzen di-
biltzaileak webgune hori kar- ren pertsonak dira. Sare so-
zialak, foroak, bilatzaileak eta
Publizitate formaturik abar erabiltzen dituzte marka
berritzaileenetako batzuk komertzial eta produktu jakinei
buruz duten iritzia, esperien-
Prescriptorrak dira tzia, elkarbanatzeko. Ohikoena
gatuko duen aldi bakoitzean, da prescriptorrak oso fidelak
nabigatzaileak atzera bidaliko izatea marka jakin bati, eta
dio cookie hori zerbitzariari, marka horri buruzko laudo-
erabiltzailearen aurreko jar- rioak besterik ez izatea. On-
duera jakinarazteko. Horrela, dorioz, produktu berri bat eros-
zerbitzariak erabiltzaile horri tera doan pertsona batek pres-
modu pertsonalizatuan erakutsi criptor fidel horren ebaluake-
ahal izango dio webguneko in- tekin egingo du topo Interneten,
formazioa. Alegia, zure gustuak eta, horrela, “ahoz aho” zabal-
jakiteko bidea dira cookieak, duko dira marken inguruko
Prescriptorrak oso fidelak dira marka jakin bati, eta marka horri buruzko laudorioak besterik ez dute igortzen. beste gauza batzuen artean. iritzi onak edo txarrak.
2019ko urtarila 9
10 2019ko urtarila

ELKARRIZKETA

Juanjo Llorden
La Navaleko Langileen Komiteko presidentea

“Urteetan, kudeatzaile bakoitzak


soilik bere interesen alde jokatu du”
Ziurgabetasun beteko hilabeteen ostean, aurreikuspenik latzenak bete dira Sestaon. Kontsultaldiko azken bileran ez da akordiorik izan, eta La
Navaleko 173 behargin kaleratzeko lan-erregulazioko espedientea sinatu dute, akordioa lortu gabe. 150 milioi euroko zorra pilatu du euskal
ontziolak, eta, horrenbestez, hartzekodunen lehiaketa deitu zuten 2017an. Alabaina, lana egon badago Sestaoko nasetan. Horren lekuko da une
honetan daukaten draga. La Navalen zer gertatu den eta aurrerantzean zer izan daitekeen jakiteko, La Navaleko Langileen Komiteko presidente
Juanjo Llordenekin hitz egin dugu. Horrez gain, Llorden CAT sindikatuko ordezkaria ere bada.

Azken unean, hainbat ger- baitan genuen azken bilera- diagoa eskaini zigun, EEE si- katu zuten. Horietatik, bi ba- zionista nagusiek (Murueta
taera jazo izan dira La Na- ren aurretik. Langileok erre- natzea onartzen bagenuen. liogabeak izan ziren, 89 si- eta Ingeteam) euren enpresen
valen etorkizunaren ingu- ferendum bat egin genuen, CAT sindikatukook oso argi natzearen aurkakoak eta 36 interesen alde jokatzen zuten,
ruan... Inbertitzaileen go- EEE (enplegu-erregulazioko geneukan ez genuela hori si- akordioaren aldekoak. Ho- La Naval kontuan hartu gabe.
rabeherak... Nola dago pro- espedientea) sinatu edo ez natuko; aitzitik, CCOO eta rrenbestez, La Navaleko ad- Gauzak horrela, lan-eskae-
zesua orain? kontsultatzeko. Aurretik, en- UGT sinatzearen alde agertu ministratzaileari jakinarazi rak onartzeari ekin diote, ino-
presako administratzaileak ziren. Horrenbestez, bozketa diogu ez dugula akordioa si- lako neurririk hartu gabe, eta
Langileok batzar orokorra legeak ezartzen duena baino hautetsontzien bidez egin ge- natuko. karteran lau ontzi genituela,
egin dugu, kontsultaldiaren kalte-ordain apur bat han- nuen, eta 127 langilek boz- betekadaren ondorioz hil
Zer gertatu da egoera ho-
netara heltzeko? “Estatu mailan,
Azken lauzpabost urteetan
errendimendu handiena
gauzak txarto zihoazen. En- zuen ontziola zen
presa Komitetik agintari po-
litikoei abisatu genien jada
La Naval”
gauzak txarto zihoazela; beraz, gara. Ez genuke inoiz horren-
ezin dute esan ez zekitela ezer. beste ontzi jarraian kontra-
Gure ustez, ontziolaren ja- tatu behar. Epeetan bukatzea
beek oso txarto kudeatu dute ezinezkoa zen, ez geneuka-
enpresa. Ez dugu ahaztu be- lako plantillarik momentu
har Espainiako Gobernuak berean maila horretako lau
ere ardura duela La Naval ontzi egiteko. Beraz, guk uste
egoera honetara heltzeko; dugu kudeatzaileek euren in-
izan ere, bera izan zen teresen arabera hartu zutela
2006an ontziola pribatizatu sekulako lan-karga hori; izan
zuena. ere, euren tresneria itsasontzi
Estatu mailan, errendi- horietan sartzen zuten. Esa-
mendu handiena zuen on- terako, Ingeteamek bere tres-
tziola zen La Naval. Baina, neria itsasontziei saltzen die;
erabaki politikoen erruz, on- hortaz,hainbeste lan-karga
tziola saltzea erabaki zuten. hartzea, bertan bere tekno-
Bost bazkidek erosi zuten en- logia sartzen zuelako. Ez du
presa. Nik uste dut akats han- La Navalen gaitasuna kontuan
dia izan zela bost akzionisten hartu, baizik eta bere enpre-
artean kudeatzea enpresaren sak ahalik eta etekin gehiago
zuzendaritza. Euren artean ateratzea nahi izan du. Eta
Llordenek irtenbide bakarra erakutsi du: Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean ontziola erostea. gatazkak zeuden, eta bi ak- Muruetak, berdin. Urteetan,
2019ko urtarila 11

ELKARRIZKETA

bazkide bakoitzak soilik bere


interesen alde jokatu du.
Horrela, bada, 2017an
hartzekodunen lehiaketa dei-
tu zuten, zor itzela zuelako
(150 milioi euro inguru). La
Navalek 404 enpresari zor
die dirua, eta kutxa hutsik
dago. Gutxi barru, likidazio
plana onartuko dute, eta be-
hin hori onartuta, edozein
enpresak erosi ahal izango
du La Naval.

“Ez genuke
inoiz horrenbeste
ontzi jarraian
kontratatu behar”
Interesik agertu al du in-
bertitzaileren batek?
La Navalen egoera bazkideen kudeaketa txarraren ondorio dela adierazi du Llordenek.

laguntza delako, etab. CAT bestez, egingarria da bi go- egin nahi badute, guk ez die- eta ez dugu etsiko; hori argi
Bai, hori diote. Eusko Jaurla- sindikatuak lehiakortasuna- bernuek La Naval erostea. gula utziko. daukagu.
ritzak bi urte darama zeregin ren defentsan aritzen den ka- Horrela ez bada, zalantza Agintean dauden alderdi
horretan, baina egia da guk binete bat kontratatu du, eta bat suertatzen zaigu: inber- Zelan dago plantilla? politikoei ez ezik, gainerakoei
ez dakigula ezer. Hala ere, txostenak zera dio: merka- titzaile berriek plantilla osoa ere mezu bat igorri nahi die-
argi daukagu: irtenbide ba- tuaren egoera errespetatuz, kontuan hartzen al dute? Igarotzen den egun bakoitza gu: alderdiei interesatzen
karra da inbertitzaile berriak edozein Estatuk erosi deza- Arantxa Tapia eta Espainiako kolpe latza da. Hala ere, nik zaien gauza bakarra hautes-
bi gobernuak izatea, eurak keela ontziola bat. Hori bai, Gobernua behin eta berriz indartsu ikusten dut, eta lan- kundeak dira, eta maiatzean
baitira egoera honen eran- txostenak dio beste inberti- esaten ari dira badaudela in- postuen alde borrokatzen ja- herri eta foru hauteskundeak
tzuleak. Hori uste dugu bai tzaile bat izan behar dela, nahiz bertitzaileak, baina ez digute rraitzeko gaitasunarekin.
CAT sindikatuak zein langi-
leen komiteak. Beti ari dira
eta nagusia ez izan, eta bi ur-
terako bideragarritasun plan
zehazten plantilla osoa man-
tenduko duten. Argi izan be-
Plantillaren % 88 35 urte da-
rama hemen lanean, alegia,
“Borrokan jarraituko dugu,
hori ezin dela izan, Europak bat azaltzea. Bada, guk badugu har dute, egiteko daukagun mobilizazioetan adituak gara. eta ez dugu etsiko”
ez duela onartzen, Estatuaren bi urtetarako lana. Horren- draga beste plantilla batekin Borrokan jarraituko dugu,
dira. Ohartarazi nahi diegu
langileok jakin badakigula
noren alde bozkatuko dugun:
irtenbidea eman, eta babesten
gaituenari. Guk argi daukagu:
Espainiako Gobernuak zein
Eusko Jaurlaritzak ontziola
alor estrategikotzat hartu be-
har dute, Italiak, Frantziak
edota Alemaniak egin duten
bezala. Inork ez du zalantzan
ipintzen diru apur bat gal
daitekeenik: Navantiak urtero
300 milioi euro galtzen ditu,
baina Feijook ontziolen alde
egiten du Galizian. Andaluzian
ere berdin gertatzen da. Gau-
za bera eskatzen diogu guk
Eusko Jaurlaritzari. Jarreraz
aldatu behar du, eta bestelako
industria-politika gauzatu be-
har du. Ezin dugu denok tu-
Sestaoarren, eta, oro har, jendearen elkartasuna eskertu du CAT sindikatuko ordezkariak. rismoaren alorretik bizi.
12 2019ko urtarila

Mugikorrarekin ordaintzearen abantailak


AHOLKUAK

"Diruz ala txartelarekin?" galdetzea zaharkituta geratu


da jada. Mugikorrarekin ordaintzeko aukera berriak sortu
dira; finantza-erakundearen arabera, aukera ezberdinak
daude. Orain, telefonoa baliatuta ordain dezakezu
produktu bat, soinean txartelik eraman beharrik gabe,
edota kontaktu bati dirua bidaltzeko aukera duzu.

Apple Store edo Play Store-tik deskargatu ditzakezu aplikazio horiek. Bizum da nagusiena, baina, finanza erakundeek euren app-a kaleratu dute Bizumen oinarrituta.

Gailuak gero eta maizago eskatzen dizu identifikatzea, ordaintzera zoazenean kasu.

Oso erosoa da lagunen artean dirua hartu eta emateko.

Teknologia berriek ordaintzeko me- soinean eramatea. Aplikazioa konfi- Normalean, hatz-aztarnaz (‘Touch tzuk onartzen ditu. Xehetasun gehiago
todo berriak jarri dizkigute eskura- guratzen duzunean, zor-, kreditu- edo ID’) edo, iPhone X izenekoaren ka- jakiteko, begiratu Android Pay-en la-
garri. Ordaintzeko unean "diruz ala aurreordainketa-txartel batekin alta suan, aurpegia ezagutzeko sistemaz guntza-gunean.
txartelarekin?" galdetzea zaharkituta eman beharko duzu, eta, une horre- ( ‘Face ID’). Apple Pay-ek American Baina, zalantzarik gabe, Bizum
geratu da. Orain, telefono mugikorraz tatik aurrera, denda fisiko batean zer- Express, Mastercard, Visa, Boon, Cai- aplikazioa da jaun eta jabe. Aplikazio
ere baliatu gaitezke. bait erosterakoan, hau bakarrik egin xabank, Banco Santander eta Open- horren bidez, pertsonek sakelakoaren
Oso erosoa da lagunen artean di- beharko duzu: kontakturik gabe (con- bank txartelak onartzen ditu. bidez bidal diezaiokete elkarri dirua
rua hartu eta emateko finantza-era- tactless) ordaintzen uzten duen da- Android Pay bateragarria da An- (jaso eta bidali). Horretarako, biek
kundeek kaleratutako app-a. Jarraian, tafono batera gerturatu zure mugi- droid Kit Kat 4.4 bertsioa edo hortik ala biek eman behar dute alta apli-
mugikorrarekin ordaintzeko hainbat korra, eta zeure burua identifikatu. gorakoa eta NFC teknologia duten kazioan. Banku askok (Kutxabank,
Hamaika aplikazio
aplikazioz mintzatuko gara: mugikorrekin. Teknologia horrek au- Laboral Kutxa, BBVA, Caixabank, Caja
Apple Store edo Play Store-tik des- kera ematen du datafonoko datuak Rural, Banco Santander edo Sabadell)
kargatu ditzakezu aplikazio horiek, Apple Pay-k egin bezala, gailuak gero haririk gabe bidaltzeko. Momentuz, erabiltzen dute plataforma hori, nahiz
dendetan eta webguneetan mugiko- eta maizago eskatzen dizu identifi- BBVAren, Edenreden, Openbanken eta bakoitzak izen ezberdinez kaleratu
rrarekin ordaintzeko. Ahaztu txartela katzea, ordaintzera zoazenean kasu. eta American Expressen txartel ba- app-a.
2019ko urtarila 13

IKUSPEGIAK

«Hipoteken zerga.
Zergatik irabazten
Margarita García

du beti bankuak?»
Llorente
Komunikazio aditua

nola edo hala: «Izan ere, badakigu


finantza-merkatua ez dela batere
leiala, eskaintza gutxi baitago; are
gehiago, 2008ko krisitik aurrera».

«Komunikazio-plan
Zehazki, 2008tik 2016ra bitartean

bat egin aurretik


finantza-erakundeen kopuruak behar dugu. «Zein izan da orain
%43 egin du behera. 2008an, bost arte egindako komunikazioa? Era-

kontuan hartu
finantza-erakunde nagusiek %43ko ginkorra izan da? Lehiakideek zer
merkatu-kuota zuten bitartean, egin dute?». DAFO edo PEST ana-

beharrekoa»
2016an % 61,8koa zuten. «Horren- lisiak egitea nahitaezkoa da.

Markaren sustapena
bestez, baldintzak inposatzeko egoe-
Carlos Martínez ra hobean daude».
«Kartelen gisa»
Helburuak ezarri behar ditugu, eta,
Ekonomialaria horren arabera, gure plana disei-
Beraz, ekonomialariak ez du ontzat natu. Hirugarrenik, gomendio ba-
Espainiako Auzitegi Gorenak ekint- ematen nagusitu den analisi sin- Behin baino gehiagotan esan izan liozkoa ematen digu komunikazio
za juridiko dokumentatuen gaineko plea, alegia, bankuei ezartzen ba- dugu komunikazio-plan on bat adituak, alegia, marka eta produk-
zergak nork ordaindu behar zituen diete zerga, azkenean bezeroak edukitzea funtsezkoa dela marka tua desberdintzea: «Batzuetan era-
agindu zuenean –bankuak edo ordainduko duela, baldin eta ez edo enpresa bat posizionatzeko kargarria izan daiteke produktua
mailegua eskatzen dutenek–, ez- bada onartzen finantza-merkatua orduan. Horren plangintza eta be- sustatzea, baina beti izango da ho-
tabaida sutsua piztu zen Estatu ustelduta dagoela eta bankuak tearazpenaren arabera, marka bat bea marka sustatzea».
osoan. Horren inguruan, hausnar- «kartelen gisa» aritzen direla. targetera heldu daiteke edo ez. Norengana zuzentzen zaren de-
keta interesgarria egin du Carlos Bestalde, badago zerga hori Margarita García Llorente Agen- finitzea ere ezinbestekoa da. Ho-
Martínez ekonomialariak. erabat ezabatu behar dela esan cialia Comunicación agentziako rrez gain, zeharkako publikoa kon-
Zentzu horretan, Martínezek duenik ere. Martínez ekonomialaria kontu eta komunikazio zuzendaria tuan hartzea gomendatzen du Gar-
argi uzten du alde batetik epaitegiak horren aurka agertu da, hipotekak da, eta, berriki, komunikazio-plan cíak.
agindu duena dugula, baina, bes- zergapeko beste hainbat kontzeptu bat egiteko orduan arreta zertan Behin targeta definituta, mezua
talde, benetan egikaritzen dena dituelako bere gain, eta berdin- ipini behar dugun azaldu du, Puro zehaztu bahar da, eta, horren os-
daukagu. Horrela, bada, nahiz eta tsuak dira horiek: «Bankuen zergak Marketing aldizkarian. tean, erremintak. Kanpaina bukatu
zerga bankuen gain ipini, zenbateko kentzearen aldekoek ez dute gauza Lehenik eta behin, zein posi- ondoren, bestalde, horren guztia-
hori bezeroarengan kargatzen dute bera esaten beste zerga horiez». ziotatik abiarazten garen aztertu ren analisia egin behar da.
14 2019ko urtarila

TEKNOLOGIA

Xiaomi Mijia M365


patinetea
Patinete elektrikoak izango Lehenik eta behin, ECO mo-
al dira mugikortasunaren dua erabilgarri duela esan
etorkizuna? Oraindik ikus- behar dugu. Horrekin, bateria
teko dago, baina, egia da aurrezteaz gain, abiadura ere
modan jarri direla gailu ho- mugatu dezakezu –gehienez
riek. jota 18 km/h–. Azeleragailua,
gainera, askoz ere leunagoa
Xiaomiren patinete elektrikoa da.
aztertu dugu, Mijia M365,
alegia. Ez da patinete azka- Potentzia nahikoa du, baina
rrena, ezta merkeena ere, bai- egia da, batzuetan, aldapa go-
na orekatuenetarikoa da. gorrenetan, astiroago doala.

Sagardoa
ARDOA

Olatz Arrieta kazetari ospe- Petritegi


tsuak ireki du aurtengo txotx- sagardoa
garaia. Urtarrilaren 16an izan Jatorri-izendapena: Euskal
da Sagardo Berriaren XXVI. sagardoa
eguna, Astigarragako Gar- Prezioa: 3,20€
tziategi sagardotegian. Ho-
rren harira, sagardoa ekarri Beobide
dugu gogora atal honetan. Jatorri-izendapena: Euskal
Alkohol graduazio txikia sagardoa
du (3º eta 8º bitartekoa), eta Prezioa: 3,14€
sagar zukua hartzituz lortzen
da. Euskal Herrian edari kla- Eula
siko eta herrikoia da, eta sa- Jatorri-izendapena: Euskal
gardotegien tradizio zabala sagardoa
dago. Prezioa: 2,86€

Algorri
JATETXEA

jatetxea
netan lanean daramanak. Ja-
tetxea Donostian dago, Zubi-
berri bidean.

Ospakizun berezietarako, la-


Jatetxe hau helburu bakar gunarteko elkarrizketetarako
batekin ireki zuten: egunero, zein negozio kontuetarako jan-
maitasun eta mimoz egindako toki lasai eta diskretua dauka,
platerak eskaintzea, bai egu- eta bere kartako edozein plater
neko menua jan nahi duenari, ederrekin gozatzeko lekua da.
baita zerbait bereziagoa nahi Hori guztia, itsas giroan de-
duenari ere... Urte batzuk da- koratua. Jangela desberdinetan
ramatzate helburu hori lor- 240 lagunentzako lekua du
tzen. Algorri ostalaritza maite Algorri jatetxeak.

www.algorrijatetxea.com
duen talde batek osatzen du,
ia bizitza guztia sektore ho-
2019ko urtarila 15

AISIALDIA LAN

Zinema zikloa, José Julián Bakedanoren eskutik


ESKAINTZAK
LOREZAINA
Negutegiko lanak egiteko lorazaina
behar da: landare zainketa eta
salmenta, lore moztuarekin lore
sortak, zentroak, ezkontzak.... etab
Euskal Herriko ekoizpen zinematogra-
fikoaren eboluzioa ikus daiteke. egitea.. Ezinbestekoa lorezaintzan
formazioa eta esperientzia, eus-
Filmak kera eta eskualdekoa izatea. Sei
hilabetetarako lan kontratoa es-
keintzen da. Lanordua: arratsal-
Zikloa urtarrilaren 11tik 25era bitar-
dez,astelehenetik larunbate-
tean izango da ikusgai Bilboko Arte
Ederren museoan. Film hauek egongo ra:15:30-tik 19:30-ra. Berehala
dira ikusgai, besteak beste: Ama Lur, hasteko. Hileko soldata gordina:
Ciclo de cortometrajes Anticine, La casa 1.100€.
drama, thrillerra edo komedia. Horri sin fronteras, El espíritu de la colmena
ITRUGIN LAGUNTZAILE
Euskal zinemaren bost hamarkadatan
zehar egindako ibilbidea da José Julián esker, estiloak bereizi egin daitezke, eta eta Axut. Iturgin lanetan aritzeko pertsona
Bakedano zinema-zuzendari eta gidoi- behar da zerergin hauetarako: ka-
lariak egindako atzera begirako hau. lefakzio instalazioa, aerotermia,
suelo radiante, konponketak e.a.
Lanaldi osoko kontratoa eskaintzen
Ibilbide horretarako, 30 lan aukeratu

da. Esperientzia eta formakuntza


ditu; batez ere Euskadin ekoiztutako
baloratuko dira. Ezinbestekoa da
film luzeak dira, eta zinemagileen hiru
belaunaldiren jardunaren emaitza da. lanerako googa, seriotasuna eta
Aipatutako zikloa 1968an hasten da inplikazioa.
Ama Lur filmarekin, eta Errementari-
ETXEKO LANGILEA BEHAR
DA ARRASATEN
rekin amaitzen da, eta hainbat genero
Etxeko garbiketa egingo du, eta
aurkitu ditzakegu bertan: dokumentala,
etxean bizi diren bi pertsonei be-
raien garbiketan lagundu, konpai-
EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU nia egin, eta beraien zaintza oro-
korra. ezinbesteko baldintzak: Arre-
ta soziosanitarioa etxean emateko
lanbide kualifikazioa izatea, 12 hi-
Euskera - Castellano - English labeteko esperientzia izatea lan
antzekoan, pertsona goxoa izatea,
Iragarki - Anuncio - Advert debagoienean bizitzea. Jornada:
Kudeatzaile - Gestor, -a - Manager goizez 3 ordu (11:30-14:30) aste-
lehenetik larunbaterarte (barne).
Mugagabe - Ilimitado - Unlimited
Akordio - Acuerdo - Agreement AHOLKULARI KOMERTZIALA
Hildako - Muerto, -a - Dead Jendearekiko arreta postua mer-
kataritza-prioekzioko aseguru bu-
Zerbitzu - Servicio - Service legoan. Ezinbesteko baldintzak:
Eraikuntza - Construction - Building enpatia, trebetasun sozialak, iraun-
Erregai - Combustible - Fuel kortasuna, salmentarako jarrera
ona, informatikako erabiltzaile eza-
Ondasun - Riqueza - Wealth guera altua, proaktibitatea.
Aurrekontu - Presupuesto - Budget
Behargin - trabajador, -a - Worker ARKITEKTUA
EDO ARKITEKTU TEKNIKOA
Soldata - Sueldo - Salary Lanak: Hiri mantenuko lanen koor-
Eskaintza - Oferta - Offer dinazioa eramatea. Ezinbestekoa:
ERANTZUNAK

Merkatu - Mercado - Market Langabezian egotea eta lanbiden


Zenbat denbora eman duzu

alta moduan inskribatuta egotea.


sudokua ebazteko?
Idazkari - Secretario, -a - Secretary Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi-
Hona hemen erantzunak.

tzuko zuzendari nagusiena 2018ko


ekainaren 13ko ebazpenean ager-
tzen diren baldintzak betetzea.
Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? Prestakuntza: Arkitektua edo ar-
kitektu teknikoa titulua izatea. Ega
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. edo baliokidea izatea. Oarsoaldeko
eskualdean erroldatuta egotea.
Bultza dezagun euskara!! Baloragarria: Egoera soziolaborala
eta lan frogak. Gida-baimena eta
ibilgailua izatea. 6 hilabeteko
Bisita ezazu geure webgunea!! amaierako lan obra kontra.

www.ekonomiarenkz.eu Lan eskaintza gehiago Lanbide.net


Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia Ekintza honek Bizkaiko Foru
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune Aldundiaren Kultura Sailaren
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan. laguntza jaso du. 2019ko urtarrila