You are on page 1of 23
ISHRANA ODOJGADI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA UVOD YVanroche situacje mogu bit izezvane priracnim 2rotnicima kao Sto eu zomitres i poplave, a mogu bil rezulat i pottckh namira koji esto ode u rat, borbu i bombardovanje, Yanrodne situacijo nastaju i nakon induetipkih nesreca, zagadenja voda li nesreéa u saobraéajs, Zaecrigho svim vanredaim situacijama je poremoéaj normainog evako ‘dnevnog Zivota i parernaéa| v radu nejosnevnijin slusbi. \Mnog| su Gesto prinudeni da napuste dorrave. Snabdevanje hanom, vodom Hi stujom moze posta! neredovno, plate tehode, a vrednost novca moze rapidno da se menja. Bez obzira na intenziet | traarje vanredne situacie, lana briga rocteja je o¢wenje zeravla dece. Ova brosura je napraviena da bi vam pomoge da pravilno hrarite bebu (odoiée) u vvarradnim akolnostina + Dojenje je napoli rain 2a obuverje edravja vateg detota vas sam Vase misko je sve So je bebi potetno u prvih 6 mesect vote. + Mozete ponovo zapocetl da doje dete éak | aka sta pres- tal pre per mesect + Kada beba napuni 6 meseci Zivota mozete uvestl | neku 36x hranu, al je vage mleko potrebno dete kada ono rnapuni dve godine, pa i kesnije. + Ova brogura odgovara na pitanja © ishrani odojéoia u teskim sttuacjama. Ona vamn pomaze da hranite va8ulbeou Ita povrate vase meko aka sta vee prastal 2 dojenjem, ee Zbog éega je dojenje tako vaino? Dojonia je nabolj naéin strane 2a 2dravje, rast iran) dato- ‘a. Majéino mlako je mnogo vrednije od bilo kojeg crugoa. prowvoda koji se daje kao zamena 2a majéno mieko. Ono sear uramnoteten cdnos hanjivn mater}e | sasiojaka ca fodbranu od infekcija,Idealno prlagoden potrebama vased tela. Beba koja je dojena dobia najrechiju hrarws i koja i) naive odgovara. Zalo, beba mllonera koja se_hreni veStagkim miekom Ima loSju ishranu od bebe iz njsiromasnije porodice koju do} njéna majka. Da Ii je vestaéko mleko za bebe podjednako dobro kao i dojenje? YVestadhu ishranu beba zamenema za mejéino mioko mlokom i fadioame promoviéu Komorcjaino kemparijoieljuéivo 2009 zarade, To foi dojenju. Cak nasi nok straSnjaci ubeduju da je vestagka ishrana dobrakolica | dojanye, pa nas to nave da omisi ca je to modemo i bezbedno. Vestacka ishrana tzaz- ‘va 2dravsivens probleme | u normainim oxohnosima, a W ‘vanrednim stuscjama | izk ze somo uvotsva bog éega vestaéka mleka nisu toliko dobra? ‘vestath proizvecena mieka za bebe (koja s2o8 naziveu for ‘mula za odojéad, zamena za majéino mleko) rikada ne mos ‘da 92 porode sa marin mlekom, €ak | eko su napraviena liz pomoé nejrazvierijh nautnin’ metoda. Ova micka no sade sastoke kajislute za zastity od iniekoje. Cak i ako bi proizvadaé uspe0 da prekopira udsko micko, ono nkada re mde da bude dobro za svako dote, jor se majéino micko men u skladu a pottodama detota. Kolosrum, prvo majsro Inleke kojo je qusto | 3uto delue kao prva imunzacia| sacra Super dozu anjtela | vtamra. Kolostum pomaze pn elimi habit prve etolce kod deteta. Kolostum se menia u zrel0 Imloko pratoéi potrobe noverodenéeta. MaiSino mleko staino priagodava svoj eastay uzrestu dete, Ali da li svaka Zena moe da doji? Vella vetina Zona moZe da dof, all na Zatost postoye mnogi ustajeni obi kj ugrozavaju dojene, Ove) vakie po DIM put ddoveo do toga de se jedan prirodni meharizam, kao SIO je {ojonie iegubi u velko| meri Pogredne ideje su despele ak | uu modiciisko udiberike. Razcvalarje majke i bebe posie oredaje, ishrana po utvdono} Semi, davanje na faSicu vostackog mieks, ajeva ti noko druge teénoat, postal eu lstajena prakss koja je neminomno dovola do poremesaia {fojona | smanjenja zaiha majeinog mieka, Postupei koji mogu da ugroze dojenje: Razdvajanje majke | bebe tokom boravka u porodilist | kasnie; Zakasneli prvi poco Smanjivanje uéestalosti podoja; Pranje bradavica pre i posle podojo; Ishrana po ulvdenom rasporedu; ‘Odvajanje bebe od dojke pre nego Sto se asi; Davanje nekih drugih teénosti pre prvog podojc Davanje dedatnin ebroka ili votladkog mioke; Davanje obiéne vode, zasladene vod Ili Eojova lamedu obroka; Pogreéni saveli koji dovode da majka posumnja LU SvojU sporobnest da uspeino doy; Davanje besplatnih uzoraka vestaekog mieka ra ‘bebe poroailistima ill mokama; troacija mojke oc onih koji podriavalu dojenie: Upolreba siinika za bradavice, cucl, faéica; Upolreba lekova u toku porodaja koji mogu da uspavaju dete.