You are on page 1of 2

Mimořádné shromáždění členů

spolku Unijazzu
17. listopadu 2018, Čítárna Unijazzu, Jindřišská 5, Praha 1

Zápis:
Přítomni: viz prezenční listina (uložena k nahlédnutí v sídle spolku)

PROGRAM:

1. Aktuální informace (Čestmír Huňát)


a. Čítárna
i. termín kompletního vyklizení ke dni 7. 1. 2019
ii. náhradní prostory zatím nejsou, objevují se nějaké nabídky (shromažďuje
Barbora Pencová, Veronika Fischerová a Petr Vrabec) – nyní po festivalu
Alternativa se bude spolek intenzivně hledání prostor věnovat
iii. byly zajištěny skladovací prostory v Klíčanech za finančně příznivých
podmínek, nájemní smlouva se připravuje – vybavení Čítárny se přesune
mezi 1. a 7. lednem
iv. kancelář se přestěhuje v průběhu prosince do Kaštanu, neobjeví-li se do té
doby vhodnější řešení
v. sídlo Unijazzu zatím bude ponecháno v Jindřišské (pokud to bude možné po
dohodě se správcem domu) s dosílkou pošty na Kaštan
vi. připravuje se harmonogram konkrétního postupu stěhování, rozpočet
z rezervy + kauce 45000 složená pronajímateli
b. Kaštan
i. stávající nájemní smlouva je sjednána do 31. 1. 2019
ii. bude dle příslibu zástupce starosty MČ P6 Jana Laciny dodatkem
prodloužena na další 3–4 roky, resp. do kompletní rekonstrukce objektu, která
se připravuje

2. Koncepce dalšího fungování Unijazzu (Igor Láník)


shrnutí a představení zpracovaného návrhu, rozeslán e-mailem a rozdán na
shromáždění, je přílohou zápisu

3. Diskuse
 co je náplní funkce čestného předsedy?
 hezká koncepce, ale slabé místo je nový předseda – už dlouho čekáme, že se objeví,
proč by měl během dvou let?
 dvouletá pauza k hledání nového předsedy je dobrá pro nástupnictví po Čestmíru
Huňátovi, vydefinování náplně jeho pozice (změna stávajícího pojetí předsednictví)
 v koncepci jsou návrhy, o kterých se mluví už dva a více let bez naplnění
 vyjádřen nesouhlas – postupné změny již probíhají
 jaké jsou konkrétní návrhy mentorů jednotlivých aktivit?
 návrh bude předložen na dalším shromáždění cca v únoru
 každý člen výboru musí posoudit své kapacity a možnost dalšího aktivního zapojení
 ať členové UNIJAZZu zváží a nabídnou možnost aktivnější spolupráce - od stěhování
na konci roku po dlouhodobou spolupráci
 výbor nemůže sám o sobě plnit úkoly uložené shromážděním, spolek je ze své
povahy závislý na aktivitě zdola a vůli členů naplňovat účel spolku
 předložená koncepce odpovídá maximu toho, co lze dnes dosáhnout, v únoru budou
předloženy prováděcí dokumenty
 ukončení nájmu Jindřišské vnímáme jako velký impuls k rozhýbání činnosti
 týmy jsou zkostnatělé, např. UNI
 není pravda, týmy se postupně obměňují, dokladem je změna v týmech na Boskovice,
Alternativu, Čítárnu
 UNIJAZZ má stále velký smysl a spousta nijak výrazně aktivních členů si jeho činnosti
váží
 podstatným důvodem pro změnu je nadměrná pracovní zátěž několika málo klíčových
členů
 je důležité propojovat jednotlivé aktivity, poskytovat si navzájem podporu a týmy musí
více komunikovat mezi sebou a s centrálou

4. Úkoly výboru na další mimořádné shromáždění:


4.1. připravit návrh změny stanov (čestný předseda, vazba pobočných spolků na jednotlivé
pilíře – Boskovice, Alternativa, UNI, Čítárna, Kaštan
4.2. připravit návrh personálního obsazení jednotlivých týmů a jejich garantů ve výboru a
v revizní komisi
4.3. definovat kompetence centrály (seznam činností zajišťovaných Danou Makovskou a
dalších)
4.4. zpracovat do organigramu: centrála – výbor – revizní komise – týmy s uvedením
kompetencí
4.5. základní informace o hospodaření za rok 2018
4.6. předběžný termín únor 2019

Návrh usnesení:
Shromáždění
1. schvaluje
předloženou koncepci dalšího fungování Unijazzu
2. ukládá výboru Unijazzu
2.1. svolat shromáždění členů Unijazzu v únoru 2019
2.2. předložit na shromáždění
i. návrh změny stanov (čestný předseda, vazba pobočných spolků na
jednotlivé pilíře)
ii. návrh personálního obsazení jednotlivých týmů a jejich garantů ve
výboru a v revizní komisi
iii. definovat kompetence centrály (seznam činností zajišťovaných
Danou Makovskou a dalších)
iv. zpracovat změnu do organigramu: centrála – výbor – revizní komise –
týmy s uvedením jednotlivých kompetencí
v. základní informace o hospodaření za rok 2018
Hlasování
pro: všichni ostatní
proti: 0
zdržel: 1

Přílohy:
1. Návrh koncepce
2. Prezenční listina

V Praze dne 17. listopadu 2018


Zapsala: D. Šwarzová
Ověřil: Čestmír Huňát

You might also like