You are on page 1of 5

Monografie contabilă privind

capitalurile. Exemple practice.

 Expert contabil Bărbuleasa Ion

a) Se înregistrează subvenţia pentru investiţii de primit în sumă de 2.000 lei:


445 = 131 2.000
Subvenţii Subvenţii gu-
vernamentale
Exemple practice privind pentru investiţii
capitalurile
b) Se primeşte subvenţia pentru investiţii în sumă de 2.000 lei:
5121 = 445 2.000
Conturi la bănci în lei Subvenţii

c) Se primeşte prin donaţie, cu titlu gratuit, un calculator în valoare de


1.500 lei:
2132 = 131 1.500
Aparate şi instalaţii de mă- Subvenţii gu-
surare, control şi reglare vernamentale
pentru investiţii

d) Se înregistrează trecerea unei părţi (500 lei) din subvenţia pentru inves-
tiţii la venituri:
131 = 7584 500
Subvenţii guvernamen- Venituri din subvenţii
tale pentru investiţii pentru investiţii

e) Se înregistrează subvenţia pentru investiţii primită în contul de la bancă,


1.000 lei:
5121 = 131 1.000
Conturi la bănci în lei Subvenţii gu-
vernamentale
pentru investiţii

f) Se primeşte sub formă de donaţie un brevet, 1.500 lei:


205 = 131 1.500
Concesiuni, brevete, li- Subvenţii gu-
cenţe, mărci comerciale, vernamentale
drepturi şi active similare
pentru investiţii

 Revista ContaPlus • nr. 7 • noiembrie, 2006


g) Se înregistrează valoarea subvenţiilor pentru dife- d) Închiderea contului de cheltuieli:
renţe de preţ, de primit, potrivit legii, în sumă de
121 = 658 3.000
1.000 lei: Profit şi Alte cheltuieli
445 = 7417 1.000 pierdere de exploatare
Subvenţii Venituri din
subvenţii de e) Anularea provizionului pentru litigii rămas fără
exploatare obiect, în urma pierderii procesului, 3.000 lei:
aferente altor
venituri 1511 = 7812 3.000
Provizioane Venituri din
h) Se încasează de la bugetul statului suma cuvenită pentru litigii provizioane
drept subvenţie pentru acoperirea diferenţelor de
preţ în sumă de 1.000 lei: f) Închiderea contului de venituri din provizioane:

5121 = 445 1.000 7812 = 121 3.000


Conturi la Subvenţii Venituri din Profit şi
bănci în lei provizioane pierdere

i) Închiderea conturilor de venituri: ***


% = 121 1.500 SC „XYZ“ SRL, care are ca obiect de activitate produce-
Profit şi
pierdere rea de monitoare LCD, constituie provizioane pentru
garanţia monitoarelor LCD pe un an de zile în sumă
7417 1.000 de 5.000 lei.
Venituri din
subvenţii de a) În anul constituirii provizionului:
exploatare
aferente altor 6812 = 1512 5.000
venituri Cheltuieli de Provizioane
7584 500 exploatare pentru garan-
Venituri din privind pro- ţii acordate
subvenţii vizioanele clienţilor
pentru investiţii
b) La finele anului se decontează cheltuielile care au
***
suportat provizionul:
a) Constituirea provizionului pentru litigii, la sfârşitul
exerciţiului financiar, 3.000 lei: 6812 = 121 5.000
Cheltuieli de Profit şi
6812 = 1511 3.000 exploatare pierdere
Cheltuieli de Provizioane privind pro-
exploatare pentru litigii vizioanele
privind pro-
vizioanele în anul următor:
b) Decontarea cheltuielilor la sfârşitul exerciţiului finan- c) Unitatea efectuează cheltuieli cu remedierea unor
ciar al constituirii provizionului: defecţiuni ale monitoarelor LCD în perioada de ga-
121 = 6812 3.000 ranţie, în sumă de 4.000 lei, din care 2.500 lei - piese
Profit şi Cheltuieli de de schimb şi 1.500 lei drepturi salariale:
pierdere exploatare
privind pro- 6024 = 3024 2.500
vizioanele Cheltuieli Piese de
privind piesele schimb
c) Pierderea litigiului în urma judecării procesului în de schimb
exerciţiul financiar următor constituirii provizionului.
Suma se plăteşte din contul de disponibil (3.000 lei):
641 = 421 1.500
658 = 5121 3.000 Cheltuieli cu Personal – sa-
Alte cheltuieli Conturi la salariile per- larii datorate
de exploatare bănci în lei sonalului

Revista ContaPlus • nr. 7 • noiembrie, 2006 


d) Se închid conturile de cheltuieli: d) Se anulează obligaţiunile răscumpărate:
121 = % 4.000 161 = 505 6.000
Profit şi Împrumuturi Obligaţiuni
pierdere din emisiuni emise şi răs-
6024 2.500 de obligaţiuni cumpărate
Cheltuieli
privind piesele e) Se înregistrează valoarea dobânzilor datorate, afe-
de schimb rente împrumuturilor, în sumă de 1.200 lei:
641 1.500 666 = 1681 1.200
Cheltuieli cu Cheltuieli pri- Dobânzi
salariile per-
vind dobânzile aferente îm-
sonalului
prumuturilor
e) Se anulează provizionul constituit în anul precedent din emisiuni
la nivelul sumei iniţiale: de obligaţiuni

1512 = 7812 7.000 f) Se plăteşte prin bancă dobânda la împrumutul pe


Provizioane Venituri din bază de obligaţiuni:
pentru garan- provizioane
ţii acordate 1681 = 5121 1.200
clienţilor Dobânzi afe- Conturi la
rente împru- bănci în lei
f ) Se închide contul de venituri care preia provizionul
muturilor din
anului precedent: emisiuni de
7812 = 121 7.000 obligaţiuni
Venituri din Profit şi
provizioane pierdere g) La sfârşitul perioadei se decontează cheltuielile pri-
vind dobânzile:
***
121 = 666 2.000
SC „ABC“ SA, cu un capital social de 6.000 lei, emite 1.200 Profit şi Cheltuieli pri-
de obligaţiuni, conform prospectului de emisiune, cu pierdere vind dobânzile
valoarea nominală de 5 lei şi cu o dobândă de 20%, pe
***
care le răscumpără după un an, achitând prin bancă şi
dobânda. SC „WZY“ SA emite obligaţiuni cu primă pe o peri-
oadă de un an, conform prospectului de emisiune,
a) Se înregistrează subscrierea publică a 1.200 de obli-
la valoarea nominală de 5.000 lei, preţul de emi-
gaţiuni cu valoarea nominală de 5lei bucata, în ve-
siune - 4.000 lei, prima de emisiune – 1.000 lei,
derea obţinerii unui împrumut:
răscumpărându-se obligaţiunile la scadenţă.
461 = 161 6.000
Debitori diverşi Împrumuturi a) Emisiunea de obligaţiuni cu primă conform pro-
din emisiuni spectului de emisiune, care se distribuie:
de obligaţiuni
% = 161 5.000
b) Se primeşte împrumutul, respectiv se încasează prin Împrumuturi
bancă suma subscrisă de la debitori: din emisiuni
de obligaţiuni
5121 = 461 6.000
Conturi la Debitori diverşi 461 4.000
bănci în lei Debitori
diverşi
c) La scadenţă se răscumpără obligaţiunile:
169 1.000
505 = 5121 6.000
Obligaţiuni Conturi la Prime privind
emise şi răs- bănci în lei rambursarea
cumpărate obligaţiunilor

 Revista ContaPlus • nr. 7 • noiembrie, 2006


b) Încasarea valorii de vânzare a obligaţiunilor, conform d) Se închide contul de cheltuieli:
dispoziţiei de plată-încasare către casierie, chitanţei
121 = 666 800
şi registrului de casă: Profit şi Cheltuieli pri-
5311 = 461 4.000 pierdere vind dobânzile
Casa în lei Debitori diverşi
***
c) Răscumpărarea la scadenţă a obligaţiunilor cu pri-
mă, achitându-se cumpărătorilor şi prima: SC „NET“ SA emite 2.000 de obligaţiuni cu o va-
505 = 5311 5.000 loare nominală de 6,00 lei, care după 14 luni se
Obligaţiuni Casa în lei răscumpără în vederea anulării împrumutului.
emise şi răs-
cumpărate a) obligaţiuni cu primă, valoarea de emisiune – 5,40 lei,
prima de rambursare - 0,60 lei;
d) Anularea obligaţiunilor răscumpărate:
161 = 505 5.000 b) obligaţiuni cu câştig, valoarea de emisiune - 6,00 lei,
Împrumuturi Obligaţiuni câştigul – 1.200 lei;
din emisiuni emise şi răs-
de obligaţiuni cumpărate c) obligaţiuni cu dobândă, valoarea de emisiune - 6,00
lei, dobânda - 20%.
e) Amortizarea primelor de emisiune:
6868 = 169 1.000
Cheltuieli Prime privind a) Obligaţiuni cu primă:
financiare rambursarea
privind amorti- obligaţiunilor 1. Emisiunea de obligaţiuni cu primă:
zarea primelor % = 161 12.000
de rambursare Împrumuturi
a obligaţiunilor din emisiuni
de obligaţiuni
***
461 10.800
SC „MIX“ SA angajează un credit de 20.000 lei Debitori diverşi
pe termen de un an cu o dobândă de 48%.
169 1.200
20.000 x 48% = 9.600 lei; Prime privind
rambursarea
9.600 lei / 12 luni = 800 lei/lună obligaţiunilor
a) Primirea creditului:
2. Încasarea prin virament a contravalorii obligaţiuni-
5121 = 1621 20.000 lor:
Conturi la Credite
bănci în lei bancare pe 5121 = 461 10.800
termen lung Conturi la Debitori diverşi
bănci în lei
b) Se înregistrează dobânda lunară:
666 = 1628 800 3. Răscumpărarea obligaţiunilor (plata prin virament):
Cheltuieli pri- Dobânzi afe-
vind dobânzile rente creditelor 505 = 5121 12.000
bancare pe Obligaţiuni Conturi la
termen lung emise şi răs- bănci în lei
cumpărate
c) Se achită dobânda:
4. Anularea împrumutului obligatar:
1628 = 5121 800
Dobânzi afe- Conturi la 161 = 505 12.000
rente creditelor bănci în lei Împrumuturi Obligaţiuni
bancare pe din emisiuni emise şi răs-
termen lung de obligaţiuni cumpărate

Revista ContaPlus • nr. 7 • noiembrie, 2006 


5. Înregistrarea cheltuielilor cu prima de emisiune: 10. Anularea împrumutului obligatar:
6868 = 169 1.200 161 = 505 12.000
Cheltuieli Prime privind Împrumuturi Obligaţiuni
financiare rambursarea
privind amorti- obligaţiunilor din emisiuni emise şi răs-
zarea primelor de obligaţiuni cumpărate
de rambursare
a obligaţiunilor
c) Obligaţiuni cu dobândă:

b) Obligaţiuni cu câştig: 11. Emisiunea de obligaţiuni cu dobândă:

6. Emisiunea de obligaţiuni cu câştig: 461 = 161 12.000


461 = 161 12.000 Debitori diverşi Împrumuturi
Debitori diverşi Împrumuturi din emisiuni
din emisiuni de obligaţiuni
de obligaţiuni
12. Încasarea prin bancă a contravalorii obligaţiunilor:
7. Încasarea prin bancă a contravalorii obligaţiunilor:
5121 = 461 12.000
5121 = 461 12.000
Conturi la Debitori diverşi
Conturi la Debitori diverşi
bănci în lei bănci în lei

8. Achitarea câştigului în urma tragerii la sorţi (prin vi- 13. Răscumpărarea obligaţiunilor la scadenţă (plata prin
rament): virament):
668 = 5121 1.200 505 = 5121 12.000
Alte cheltuieli Conturi la Obligaţiuni Conturi la
financiare bănci în lei emise şi răs- bănci în lei
9. Răscumpărarea obligaţiunilor la scadenţă (plata prin cumpărate
virament):
14. Achitarea dobânzii (prin bancă):
505 = 5121 12.000
Obligaţiuni Conturi la 666 = 5121 1.200
emise şi răs- bănci în lei Cheltuieli pri- Conturi la
cumpărate vind dobânzile bănci în lei

Actualitatea Legislativă
acte normative, de interes pentru persoanele juridice, publicate în Monitorul Oficial
- luna octombrie -
Ordin nr. 665/2006 din 27/09/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822
din 05/10/2006 privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte
ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent
din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru se-
zonul de irigaţii 2007
Hotărâre nr. 1317/2006 din 20/09/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
823 din 06/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispo-
ziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
Ordin nr. 664/2006 din 26/09/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 823
din 06/10/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotă-
rârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de
subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul
piscicol, precum şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 94/2006

10 Revista ContaPlus • nr. 7 • noiembrie, 2006