You are on page 1of 9

PRUTUL

* REVISTĂ DE CULTURĂ * HUŞI *

Serie nouă, Anul VIII (XVII), Nr. 2 (62) / 2018 * Fondator Costin CLIT

1
O LEGENDĂ LOCALĂ: CASA CUZA DIN BÂRLAD

Costin CLIT

Anica, o fiică a căminarului Gh. Șerban, s-a căsătorit cu spătarul Gheorghe


N. Cuza, înainte de 1815 1. Prea puține urme ale spătarului pot fi găsite prin
documentele azi accesibile2. Astfel, îi vedem numele când semnează ca martor, la
29 martie 1821, cu prilejul vânzării a doi stânjeni de loc bisericii Vovidenia din
Bârlad de către Costantin, feciorul Mitului3, iar la 20 octombrie 1821, ca postelnic și
membru al Divanului Moldovei, alături de Meletie Episcopul Hușilor, logofătul
Ioan Sturza, vel vistierul Costachi Mavrocordat și vornicul Andronachi Donici 4.
Postelniceasa Anica Cuza, văduva lui Gheorghe Cuza, deținea, potrivit
Catagrafiei ținutului Tutova din 1828, supuși fără bir la Cotoroaia 5, Ciurești6,
Săghica7, Tăbăcești8, Prisăcani9, Căbești10, Fichitești11, precum și în mahalalele
Podeni (unul)12 și Mijlocul (unul)13 din Bârlad.
Într-o monografie recentă se precizează „prezența caselor familiei Cuza în
cartierul Podeni, „în Mahalaua Mijlocului din târgul Bârladului” în perioada în
care Ioan Cuza, tatăl viitorului domnitor, îndeplinea funcțiile de ispravnic de
Tutova și Fălciu”, case pe care le-ar fi deținut până pe la 1830, invocându-se și
„tradiția locului, transmisă din generație în generație”14 sau analiza catagrafiei de
la 1828, fiind „știut că într-un asemenea recensământ nu putea fi trecut cineva care

1
Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade (Documente slavo-române), Iași, Tipografia „Dacia” P.
& D Iliescu, 1912, vol. VII, p. CCXLV-CCXLVI.
2
Unele documente lipsesc, deși sunt înregistrate în inventarele arhivistice; a se vedea ANI,
Colecția Documente, 613/72.
3
Preotul Ioan Antonovici, Documente bârlădene, Bârlad, Tipografia Neculai P. Peiu, 1911,
vol. I, p. 97-98, nr. XXXII.
4
Nicolae Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, București, Editura
Ministeriului de Instrucție Publică, vol. XXI, Documente interne, p. 361-362 (la 24
octombrie 1821).
5
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). XII. Ținutul Tutova, Partea 1 (1828), volum
editat de Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Ioan Mihalcea și Ana Sabie, Iași, Casa
Editorială Demiurg, 2018, p. 60 și 458.
6
Ibidem, p. 88 și 458.
7
Ibidem, p. 458.
8
Ibidem, p. 147 și 458.
9
Ibidem, p. 148-149.
10
Ibidem, p. 150 și 458-459.
11
Ibidem, p. 155 și 458.
12
Ibidem, p. 405 și 458.
13
Ibidem, p. 421, 458.
14
Oltea Râșcanu-Gramaticu, Istoria Bârladului, Iași, Editura PIM, Ediția a III-a revăzută și
adăugită, 2015, vol. I, p. 463.

253
nu avea domiciliul stabil în localitatea respectivă”15. Ne întrebăm câte domicilii
stabile avea postelniceasa Anica Cuza la 1828 ? Locuințele boierilor tutoveni se
găseau în târgul Bârlad sau la moșiile principale, unele chiar în Iași sau în ținuturile
învecinate, de unde proveneau16. Potrivit catagrafiei din 1828, în târgul Bârlad
întâlnim mahalalele Crânganii, Podenii, Muntenii, Căcaina de Sus și Mijlocului.
Avem astfel siguranța a două mahalale distincte: Podenii și Mijlocul. Catagrafia
înregistrează și pe cei doi supuși fără bir ai postelnicului Ioan Cuza din mahalaua
Mijlocul de la Bârlad17. Postelnicul Ioan Cuza este atestat documentar ca ispravnic
al ținutului Fălciu la 5 februarie 1828 18 și la 28 octombrie 1828 19. În urma ordinului
de întocmire a vidomostiei boierilor aflați în țară, dat la 11 decembrie 1828 de către
generalul Pavel Kisselev, postelnicul Ioan Cuza este orânduit cu întocmirea acesteia
pentru ținutul Fălciu, iar documentația a fost trimisă la Iași la 17 mai 1830 20.
Vidomostia înregistrează la poziția a patra: „IOAN CUZA, postelnic, familie veche,
neam de 200 ani, născut în satul Bărboșii, de 46 ani; locuiește în satul Bărboși”21.
Oltea Gramaticu-Râșcanu consideră că „fratele ispravnicului, Gheorghe
Cuza deținea casă în Bârlad, în cartierul Podeni, pe care a lăsat-o fiilor săi
Constantin și Ioan”, participanți la mișcările politice din anii 1843, 1846, 1847 și ca
luptători unioniști22. Despre Ioan Cuza știm puține fapte: că s-a judecat cu mama sa
Anica Frunzăti (?), s-a aflat în dispută cu otomanul Memeș Ezagi pentru
îndestularea acestuia cu „sumă chile ‒ neprecizată ‒ grâu ce după hotărâria
tribunalului de comerț din Galați ar fi avut a răspunde”, dar și satisfacerea „casăi”
răposatei comisoaia Zamfirița. Anaforaua Divanului Domnesc din 30 septembrie
1843 face referire la conflictul cu vornicul Alecu Sturza, dregătorul ținutului
Tutova, pe care Ioan Cuza „prin deosăbite casă purtându-să, s-ar fi dat că va
ucide”, „pentru care sfârșit s-ar fi și purtat prin târg(ul) Bârladului cu pistoali la
brâu, încins cu sabie”. Mai amintim și relațiile de „dușmănie și prigonire pentru
interesurile moșiei” cu răzeșii din Căbești23, unde își avea conacul și iazul cu
pește24. Căsătorit în 1839 cu Victoria Rosetti din Bacău, va avea, se pare, cinci
copii, dar va fi acuzat de soție, la 23 iunie 1859, de o legătură extraconjugală cu o
slujnică Caterina, din care au rezultat un copil sau doi. În 1859, Ioan și Victoria

15
D. Ivănescu, Virginia Isac, Date noi privind viața și activitatea lui Alexandru Ioan Cuza
până la alegerea sa ca domnitor al Principatelor Unite, în „Revista arhivelor”, nr. 4, 1971,
p. 525.
16
Mircea Ciubotaru, Introducere, la Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). XII.
Ținutul Tutova, Partea 1 (1828), p, X-XI.
17
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). XII. Ținutul Tutova, Partea 1 (1828), p. 427
și 443.
18
ANI, Fond Isprăvnicia ținutului Fălciu, dosar 4/1828, tr. 628, op. 689, f. 8.
19
Ibidem, f. 74.
20
Alexandru V. Perietzianu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflați în țară la 1829
(I), în „Arhiva Genealogică”, I (VI), 1994, nr. 1-2, p. 271.
21
Ibidem, în „Arhiva Genealogică”, I (VI), 1994, nr. 3-4, p. 300.
22
Oltea Râșcanu-Gramaticu, op. cit., p. 463-464.
23
Costin Clit, Documente hușene, Iași, Editura PIM, 2016, vol. IV, p. 330-332, nr. 355.
24
Puiu Traian Hurjui, Biserica din satul Fichitești (Căbești) ridicată de Ioan și Victoria
Cuza în Bârladul odinioară și astăzi, III, p. 104.

254
Rosetti erau „vețuitori în politia Bârladului”25. Ioan Cuza a participat la revoluția de
la 1848, a fost arestat la 29 martie și exilat la Brussa. Efectuează călătorii în
străinătate în anii 1853, 1854, 1856, mai ales în Turcia, unde își avea pe cei doi fii la
învățătură26.
Constantin (Costachi) Cuza (1815-1866), jurist cu studii la Paris, stăpânea
împreună cu fratele său moșiile de la Căbești, Fichitești, dar și la Bârlad27 și a fost
prefect de Ismail28. Căpitanul Ioniță Bunelu și Vasâli Olteanu au fost însărcinați la
30 martie 1849 de privighetorul ocolului Pereschiv cu alegerea în hotarul Căbeștilor
„a trii stânjăni și giumătati pământ a lui Dumitru sin Costandin Ioniță, ce zâce că
eu trecut în vânzare cătră d(umisa)li bo(i)eriu(l) Costachi Cuza, fiiul răposatul(u)i
bo(i)eriu post(elnicul) Gheorghe Cuza”29. Anica, fiica lui Toader Gligori, împreună
cu postelnicelul Gheorghi Paladi, soțul său, din satul Căbești, au vândut la 22
ianuarie 1850, doi stânjeni de pământ din moșia Găureni lui Costachi Cuza, „fiiului
răposatului post(e)lnicului Gheorghi Cuza”, din târgul Bârlad, cu 8 galbeni blanci30.
Istoriografia bârlădeană susține ipoteza nașterii viitorului domnitor
Alexandru Ioan Cuza „la Bârlad, în casa fratelui tatălui său, din cartierul Podeni
(numită azi Casa Cuza). În anul nașterii viitorului domnitor, tatăl său a locuit în
această casă din Bârlad pentru că fusese numit ispravnic al ținutului Tutova”31.
Punem în circulație două documente, unul din 29 noiembrie 1848 și al
doilea din 17 mai 1874, care fac lumină în privința caselor postelnicesei Anica Cuza
din mahalaua Podeni, cumpărate de la negustorul Gheorghi Mihai, iar locul de la
Tudorița, fiica lui Tănasă sin Sârma Buiuc, între 1842 și 1847. La rândul său,
postelniceasa Anica Cuza le vinde la 29 noiembrie 1848 fiului ei Costachi Cuza cu
3850 de lei32. În această casă nu avea cum să se nască la 20 martie 1820 viitorul
domnitor Alexandru Ioan Cuza, în condițiile intrării ei în proprietatea postelnicesei
Anica Cuza, văduva lui Gh. Cuza, abia între 1842 și 1847.
După decesul lui Costachi Cuza, survenit probabil în 1866, consiliul
familiei decide prin procesele-verbale din 20 octombrie 1867 și 29 ianuarie 1873
înființarea epitropiei și autorizarea epitropului Panaite Casimir de a vinde prin
mezat casele din Podeni și un loc sterp din mahalaua Munteni. Avocatul Iordachi
Ganea era împuternicit „di-a pune în vânsare cu formile cerute de lege vânsarea
prin mesat volnicu a aratatelor imobile, începându strigările de la prețiurile
destinate prin regularea Consiliului de familie”. Casele ajung la 17 mai 1874 în

25
Costin Clit, Documente inedite despre comisul Ioan Cuza din Bârlad, în Dumitru
Ivănescu (editor), Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagoniști, Iași, Editura Junimea,
2005, p.113-121.
26
D. Ivănescu și Virginia Isac, Alexandru Ioan Cuza. Acte și scrisori, Iași, Editura Junimea,
1973, p. 116-117.
27
Oltea Râșcanu-Gramaticu, op. cit., p. 469.
28
Ibidem, p. 472, nota 739.
29
ANI, Colecția Documente, 426/38.
30
ANI, Colecția Documente, 426/258.
31
Oltea Râșcanu-Gramaticu, op. cit., p. 490; Valentin Negre, Bârlad, 15 noiembrie 2003:
Cuza s-a întors acasă, în „Păreri tutovene”, nr. 741, din 18-22 noiembrie 2003, p. 1-2.
32
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Achiziții Noi, MMDLXXI / 22.

255
proprietatea lui Pananite Neacșu, unul dintre vecinii răposatului Costachi Cuza,
pentru suma de 1145 de franci33.
Casa „Cuza” din Bârlad, cartierul Podeni, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.
95A, transformată în locuință socială de autoritățile comuniste, a fost inclusă în lista
monumentelor istorice (Cod: VS-2-m-B-06724)34. O placă memorială a fost
dezvelită la 20 martie 1990 de către primarul Gabriel Craus. Una dintre chiriașe,
Veronica Handrea, declara unui jurnalist la 26 martie 2014: „Stăm aici de 40 de ani.
Înainte, se plimbau porcii peste tot. Tot ce se vedeţi e făcut de noi. N-am ştiut că
stăm în casa lui Cuza. Lumea spunea că domnitorul trecea pe vremuri pe strada
noastră. Atât! După ce au pus placa comemorativă, autorităţile au mai venit un an
sau doi să pună coroane de flori. După aia n-a mai trecut nimeni”35. O prea vagă
legendă patriotică locală, întreținută doar de repetiția decenii de-a rândul a unei
simple păreri sau presupuneri, nici nu putea susține un interes real al locuitorilor și
oficialităților bârlădene pentru acest „monument”.

ANEXĂ

1848 noiembrie 29. Postelniceasa Anica Cuza încredințează fiului său


Costachi vânzarea caselor sale din mahalaua Podeni din târgul Bârladului.

Zapis di vecinică vânzare

Jos iscălita, postelniciasa Anica Cuza, încredințăz prin acest zapis ci dau
fiiului meu Costachi Cuza că i-am vândut de veci casâli cu toati heiurili și tot locul
lor ci am în mahalaoa Podenii din târgul Bârladului, în preț di trii mii opt suti
cinzăci lei; cari casă și eu li am cumpărati di la neguțătoriul Gheorghi Mihaiu,
înpreună și locul di la Tudorița, fiica lui Tanasă sân Sărma Buiuc, precum despri
aciasta dovidești înscrisurili lor din 27 și 28 maiu a trecutului an una mii opt suti
patruzăci și șapti supt întăritura epitropii târgului Bârladul, cari docomenturi odată
cu aciasta s-au predat cumpărătoriului. Spre a fi dar știută această dintri noi
alcătuiri, precum și că mi-am priimit toț(i) banii deplin, i s-au dat acest înscris
rugăm prin diosăbită jalubă și pi cinstita judecătorii di a-l încredința după formă.
1848 noemvri(e) 29 zâli
<ss> Anica Cuza

33
Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția Documente Moldovenești, XX / 108.
34
„Monitorul oficial al României”, Partea I, nr. 113 bis din 15 februarie 2016, p. 2575; a se
vedea https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf
35
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/casa-lui-cuza-din-barlad-distrusa--
136722.html

256
Giud(ecăto)r(ia) ți(nu)t(u)lui Tutovei

În urmare(a) ceririi ci prin jalbă au făcut d(u)m(nea)ei c(u)c(oana) iscălită în


acest zapis post(elniceasa) Anica Cuza și pi temeiul titluril(o)r de proprietati ci au
înfățoșat în No de trii bucăți docomenturi, cel întâiu din 1842 iuli 12, al doile(a) din
1844 iunii 3, și al triile(a) din (1)847 maiu 28, din cari s-au luoat lămurire că și
d(umnea)ei li ari cumpărate aceste casă di la Tudorița, fiica lui Sărma Buiuc, să
încredinț(e)ază zapisul acesta vremelnic cu iscăliturile cuvenite și punire(a) peceții
giud(ecăto)ri(ei), punim (...) termen de șasă luni spre dișteptare(a) legiuițil(o)r
pretindatori.
<ss> P. P. Cos(ta)chi (...)
<ss> Indescifrabil

Director <ss> Zaharie med(elni)cer.


Șăf M(asă) <ss> Dumitrachi Vasâliu
Ma(sa) al IIIle(a)
N. 1498
1849 maiu 9

Giudecătoriia țân(u)t(u)lui Tutovii


Fiind că atât terminul de șasă luni publicat pentru această vânzari prin foaia
sătească din 24 dec(em)v(rie), anul 1850, No 52, precum și aceli cinsprezăci zile de
respect ova(...)risâti prin anaforaoa cârmuitoriului sfat din anul (1)839, supt N o
1008, pentru neprevăzuti cazuri, au trecut și asupra aceștii vânzări, nu s-au ivit nici
o protestații, apoi acum după îndeplinire(a) legiuitel(o)r formalități să încredințază
actul acesta statornic cu iscăliturili cuvenite și puniri(a) peceții giud(ecăto)r(iei) spre
vecinica întemieri a cuprinderei lui.
<ss> Indescifrabil
<ss> Indescifrabil

257
<ss> Indescifrabil
Derector <ss> Epureean
<ss> S. Brăilescu
No 2768
1851 săpt(emv)r(ie) 10

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Achiziții Noi, MMDLXXI/22,


original, difolio, pecețile Tribunalului ținutului Tutova.

1874 mai 17. Panaite Neacșu cumpără casa răposatului Costachi Cuza din
orașul Bârlad, mahalaua Podeni, cu prețul de 1145 franci.

Actu de eternă proprietate!

Consiliul familiei casei decedatului Costachi Cuza prin Procesul Verbal din
20 Octombrie 1867 și 29 Ianuar(ie) 1873, încheiet în camera Tribunalului Iassi,
secția Iia, unde esti înființată epitropiea, și de pe care Procese Verbale se găsescu la
dosaru(l) din Tribunalul Tutova copii legalizate de Tribunalul Iassi subu N. 7127 la
13 August (1)873 și sub N. 559 la 30 Ianuar același anu, au dispusu autorizându pe
dum(nealui) epitropu(l) Panaite Casimir că casele ce reposatul Costachi Cuza are în
acest Orașu Bârladu în mahalaua Podenii, Cff. IVlea, precum și un locu stărpu ci are
totu în acestu Orașu în Cff. IIlea, mahalaua Muntenii la margin(e)a Orașului, să se
vândă prin mesatu.
În puterea autorisațiunei Consiliului de familie aretate mai susu,
dum(nealui) epitropu(l) Panaite Casimiru prin procurile din 12 Iunie 1873, fevruar
1874, cea întâi legalisată sub No 478 de Comisarul disp(ărțirii) II a din Urb(e)a
Bârladu și cea a doua sub No. 410 la 25 / 10 fevruar (1)874 de Comisiea a III din
Iassy, amândouă alăturate la dosar, au împuternicit pe subscrisul avocat Iordachi
Ganea di-a pune în vânsare cu formile cerute de lege vânsarea prin mesat volnicu a
aratatelor immobile, începându strigările de la prețiurile destinate prin regularea
Consiliului de familie. Pe temeiul cărora împuterniciri, subscrisul cerând la onoratul

258
Tribunal de Tutova punerea în vânsare a acestor imobille, după îndeplinirea tuturor
formalităților cerute de lege comunicându-se publicație prin foaea de Focșani la
celu întâi și al doilea termin nu s-au arătat concurenți care să deie prețiul cerutu de
dispozițiile Consiliului de famillie, la al treilea termin care s-au publicat prin gaseta
de Focșani N. 27 din 28 Mart (1)874, în ziua de 29 Apriil acest anu s-au presentat în
Camera Tribunalului mai mulți concurenți pentru casele cu locul lor și o case de
cuhnie ci este pi acest locu din mahalaua Podenii Cf. IVlea și care se megieșește la
răsărit cu casele lui Ilie Popa, la apusu cu o casă a lui Ilie Slavi, la meazăno(a)pte cu
Panaite Neacșu și la meazăzăi cu drumu(l) de comunicație, după strigările urmate
prețiul cel mai folositor și care trece peste prețiul ficsat de Consiliul familiei l-a dat
D(om)nu(l) Panaite Neacșu în sumă de 1145, una mie una sută patruzeci și cinci
franci, cu condițiune că to(a)te cheltuelile de tacse și timbre să-l priivească pe Dsa,
și fiindu că nici la înplinirea de optu zile a supralicitații nimene nu au sporitu peste
acestu prețiu, Tribunalul au adjudecatu asupra D(omnu)lui Panaite Neacșu aratatele
case, în puterea căriea și în virtutea autorisațiunei Consiliului familiei și a procurilor
ci subscrisul amu de la D(om)nu(l) epitrop Panaite Casimiru, prin acestu actu declar
că D(om)nul Pananite Neacșu esti de astăzi înainte deplin proprietar pi acesti case
așa precum să găsescu ele și în to(a)te drepturile ce au avutu defunctul Cuza, și
fiindu că după autorisațiunea ce am priimită, am priimit de la D(om)nu(l) Panaite
Neacșu și banii, una mie una sută patruzeci și cinci franci, asemeni am trădat
Domnii Salle Actul de fațe transcris de onoratul Trebunalu de Tutova conform legii
și în puterea căruea Dsa va și intra în posesiune.
1874 luna maiu în 17 zile.
<ss> Iordache Gannea procuratore.

Noi / Președintele Tribunalului Județiului Tutova.

Constatămu identitate(a) subscrierii din acestu Actu, cum și consimțimântul


părțiloru care au cerutu transcrierea lui, pentru care se dă cuvenita autenticitate
acestui Actu, conform Art(icolului) 1171 cod civilu.
<ss> V. Mitre

Procesu Verbalu
No 2345
1874 Iunie 1o
Tribunalul Jud(ețului) Tutova
Având în vedere cerire(a) adresată Trib(unalului) la 17 Mai curentu de
D(umnea)lui Iordache Ganea în calitate de procuratore d(umnea)lui P. Casimir,
tutorele casei def(unctului) C. Cuza, autorisatu prin procura ce a presentatu
legalisată sub No 410 / 74 de Comisia III din Iassy și D(omnu)l Panaite Neacșu d(e)
a se transcribe actul de Eternă venzare cu care cel 1o în numele tutorelui casei
def(unctului) C. Cuza ce este autorisatu de Consiliu(l) de familie, vinde celui al II o
casă cu loculu ei din acestu orașu Cuart. IV, proprietate a reposatului C. Cuzacu
prețiu de 1145 franci.
Avend în videre că ace(a)sta casa fiind sco(a)să în venzare voelnicu prin
acestu Trib(unal), s-a adjudecat definitive asupra D(omnu)lui P(anaite) Neacșu cu

259
aratata sumă de 1145 franci dupe cum dovidescu lucrările existente în dosarulu N o
9693 / 867.
Avend în videre că D(omnu)l Președinte constatându identitate(a)
semnăturei și consimțământul părților a dat autenticitate legală zisului Actu.
Avend în videre că pentru suma de 1145 franci, prețiul venzerei, cuvenindu-
se taxa de 22 franci, 90 bani, s-a și depusu ace(a) taxă dupe recipisa Casieriei N o
340, ce a presentatu la 28 Mai anulu curentu.
Vezind Art. 722 proc(edură) civile și 1801 cod civil.
Ascultând și pe D(omnu)l Procurore.
Dispune
D(omnu)l Grefier va transcrie vorbitulu Act în registrulu respective,
eliberându-l celui în dreptu.
Semnați V. Mitre / Triandafilu / Grefier Zapisescu.
Acestu Actu s-a trecut în condica de transcripțiuni de la Trib(unalul) Tutova
pe anulu 1870 și patru, și s-a eliberatu celui în dreptu, trecându-se în condica de
transcripțiuni la No 146.
Pentru to(a)tă credința subsemnatulu eu Grefierulu Tribunalului astăzi la 1 o
Iunie anului 1870 și patru.
Greffier <ss> Zapisescu.
<ss> P(anaite) Ne(a)cșu.

Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția Documente Moldovenești,


XX/108.

260