KEPIMPINAN - Presentation Transcript

1. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang. 2. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah pencapaian matlamat organisasi (Lee Ong Kim). 3. Definisi Kepimpinan o Kepimpinan ialah tingkahlaku individu apabila ia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama (Hemphill & Coons). o Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi. (Stogdill). 4. Definisi Kepimpinan Kepimpinan dalam Islam bukan hanya mempengaruhi orang, tetapi pemimpin menurut Islam adalah pemandu umat dalam melaksanakan amanah ketuhanan, “ devine trust ” –memelihara agama dan menguruskan dunia. Kepimpinan dalam Islam merupakan Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “ tasrif” (kebesaran/kebanggaan). (Dr.Siddiq Fadzil). 5. Ciri-ciri pemimpin 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Kuasa dan pengaruh o Perwatakan, media, persekitaran dan iklim o Sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan o Mengikut prinsip dan kadar. 6. Kepimpinan Berkesan o Menghasilkan wawasan yang jelas o Mewujudkan strategi / pendekatan yang rasional. o Memastikan sokongan dan kerjasama semua ahli o Memberi dorongan / motivasi o Memastikan kawalan yang berkesan 7. Kepimpinan Berkesan Memastikan pencapaian matlamat yang dikehendaki Penerusan budaya kerja cemerlang Penyelesaian masalah yang efektif Dalam keadaan ini seorang pemimpin mungkin merupakan seorang pengurus,penyelia atau pengikut yang dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut kepada pencapaian matlamat bersama. Kesepaduan faktor di atas amat perlu. 8. Ciri-Ciri Kepimpinan o Hisham Al Talib menggariskan antara beberapa unsur atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan kepimpinan:o Kemampuan mental. o Sihat dan berkemampuan o Kemahiran berkomunikasi yang baik 9. Ciri-Ciri Kepimpinan

Kematangan Kekuatan motivasi Berkemahiran sosial yang baik Berkemahiran pengurusan 10. Ciri-Ciri Kepimpinan o Akhlak yang baik o Berkemanusiaan o Adil dan saksama o Kematangan emosi o Jujur dan amanah o Menghormati orang lain 11. Ciri-Ciri Kepimpinan 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya o Pantas, Cergas dan Proaktif o Berfikiran mendidik dan Mendorong o Sedia membantu dab Bertimbangrasa o Daya Imiginas, Kreatif dan Inovetif o Tegas, Arahan Jelas dan Bijak mengawal serta mengarah manusia 12. Mengikut Islam Bijaksana Berjiwa besar Mencintai ilmu Berakhlak mulia Azam dan berani Adil dan saksama o Mencintai kebenaran o Daya ingatan tinggi o Mempunyai Kewibawaan o Kefahaman mendalam 13. Kesimpulannya Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihat kepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia. 14. Gaya Kepimpinan Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orang – orang yang ada di bawah organisasinya. Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut: 15. Gaya Kepimpinan o Berkait rapat dengan proses membuat keputusan o Keadaan memilih atau memaksa o Kepatuhan atau penentangan o Lingkungan kuasa mengikut penerimaan o Keberkesanan organisasi dan aktiviti 16. Gaya Kepimpinan o Membina budaya kerja cemerlang o Mewujudkan budaya ilmu o Mewujudkan perancangan strategik o Pembinaan pasukan / kolegialiti o Pemimpin merupakan pengurus berkesan
o o o o

Pengertian Komunikasi - Document Transcript
1. PENGERTIAN KOMUNIKASI Dalam rangka pembahasan mengenai “ teknik komunikasi ” terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian komunikasi. Jadi, sebelum kita mengadakan paparan untuk menjawab pertanyaan “ bagaimana kita berkomunikasi ” (how to communicate), terlebih dahulu kita harus merasa jelas tentang “ apa itu komunikasi ” (what is communication), pengertian komunikasi dengan segala aspek yang dicakupnya. Pengertian komunikasi hams ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik, sehingga akan menjadi jelas bagaimana pelaksanaan teknik komunikasi itu. 1. Pengertian komunikasi secara umum Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relations). Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain yang, karena berhubungan, menimbulkan interaksi sosial (social interaction). Terjadinya interaksi sosial disebabkan interkomunikasi (intercommunication). Komunikasi dalam pengertian umum dapat dilihat dari dua segi: a. Pengertian komunikasi secara etimologis. Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Perkataan communis tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan politik. Arti communis di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi, komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak berlangsung. Dengan lain perkataan, hubungan antara orang-orang itu ddak komunikatif. b. Pengertian komunikasi secara terminologis. Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Karena itu, komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing human communication, yang sering kali pula disebut komunikasi sosial atau social comunication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antarmanusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalinnya. Robinson Crusoe, yang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil, tidak hidup bermasyarakat karena dia hidup sendirian. Oleh sebab itu dia tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa.Dari pengertian di atas/ komunikasi yang dibahas di sini tidak termasuk komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik. Komunikasi hewan adalah komunikasi antarhewan. Gajah dengan gajah

karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. poster. bumng dengan bumng berkomunikasi. bukan masalah yang dibahas disini.berkomunikasi. Mereka saling memberikan salam. Orang yang sedang sembahyang. misalnya polisi dengan anjing pelacak. papan pengumuman. dan sebagainya. tidak termasuk pembahasan di sini. pendapat. secara tatap muka. yang mengangkut manusia. dan sebagainya. tetapi dari sekian banyak definisi itu dapat disimpulkan secara lengkap dengan menampilkan maknanya yang hakiki. termasuk komunikasi dengan Tuhan. radio. dan sebagainya. tetapi karena duduk berdekatan. bergantung kepada pesanyang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. 2. spandoek. atau pesawat terbang. lalu terlibat dalam percakapan. bis. televisi. komunikasi manusia atau komunikasi sosial yang. Tetapi komunikasi jenis ini bukan komunikasi sosial. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain. komunikasi antarmanusia. telepon. Tetapi ini bukan komunikasi sosial atau komunikasi antarmanusia. Atau dapat disaksikan pada duaorang yang . Tetapi komunikasi tersebut 2. pesawat terbang. maupun media nonmassa. baik langsung secara lisan. ada yang dilakukan secara lisan. Pada kenyataannya memang ada manusia berkomunikasi dengan hewan. sebagaimana ditegaskan di atas. atau melalui media. misalnya sembahyang hajat atau sembahyang istikharah di kalangan pemeluk agama Islam. atau perilaku. Komunikasi transendental adalah komunikasi dengan sesuatu yang bersifat “ gaib ” . dan lain. petani pembajak sawah dengan kerbau piaraannya. atau film. meskipun tidak saling mengenai sebelumnya. mengandung makna “ proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain ” . Dalam pengertian paradigmatis. Jadi. yaitu: Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap.apa. bis. Pada kedua contoh situasi komunikasi itu tidak terdapat tujuan apa. Pengertian komunikasi secara paradigmatis Telah dijelaskan di muka dalam pengertian secara umum komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. misalnya surat berisikan pesan seseorang kepada orang lain yang diangkut oleh kereta api atau pesawat terbang. Jadi. tetapi sekadar membunuh waktu karena rasanya tidak enak duduk bersama-sama berjam-jam tanpa saling menyapa. dan sebagainya. misalnya surat. misalnya di dalam kereta api. komunikasi mengandung tujuan ter. Jadi komunikasi dalam pengertian paradigmatis bersifat intensional (intentional). Sejauh mana kadar perencanaan itu. Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatis ini banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam definisi tersebut tersimpul . misalnya dua tempat yang dihubungkan oleh kereta apt. baik media massa seperti surat kabar. adalah tengah berkomunikasi dengan Tuhan. teknik berkomunikasi yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan di sini adalah komunikasi antara seseorang dengan orang lain. mengandung tujuan. bertanya tentang kesehatan dan mengenai keluarga.tentu. baik yang sedang melakukan kewajibannya sebagai umat beragama ataupun yang tengah meminta sesuatu. meskipun ada kalanya terdapat kaitannya pula dengan komunikasi antarmanusia. Komunikasi dalam pengertian ini sering terlihat pada perjumpaan dua orang. maupun tak langsung melalui media.lain kendaraan.

gambar. b. seperti pada lampu lalu lintas: merah berarti berhenti. Jadi ditinjaudari segi si penyampai pernyataan. Dikatakan bahwa umumnya bahasa yang dipergunakan untuk menyalurkan pemyataan itu. Dampak afektif lebih . dampak kognitif. mencibirkan bibir. karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap. adalah lambang yangbiasa digunakan untuk menyampaikan pemyataan seseorang. Dengan lain perkataan. communicattion). sebab bahasa dapat menunjukkan pemyataan seseorang mengenai hal-hal. lukisan.efek . kuning berarti siap. tujuan komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan. atau perilaku (behavior). tampak ada-nya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup. Pernyataan tersebut dibawakan oleh lambang. keluhan. Teknik berkomunikasi adalah cara atau “ seni ” penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa.orang yang menyampaikan pesan.pesan . dan sebagainya. . PROSES KOMUNIKASI Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan di atas. anjuran. Tidak demikian kemampuan lambang-lambang lainnya. .dampak sebagai pengaruh dari pesan. atau penlaku seseorang atau sejumlahorang. Gambar. imbauan. yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude). dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya.sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. keyakinan.orang yang menerima pesan. yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Pesan yang disampaikan komunikator adalah pemyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan. selain yang kongkret juga yang abstrak. pendapat. umumnya bahasa. grafik.media . apakah itu foto. kesemuanya itu lambang yang dipergunakan polisi lalu lintas untuk menyampaikan instruksi kepada para pemakai jalan. mengedipkan mata. komunikan . c. Komunikasi persuasif (persuasive communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif (informative 3. sketsa.tujuan. Demikian pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis yang penting untuk dipahami sebagai landasan bagi penguasaan teknik berkomunikasi. komunikasi yangbertujuan bersifat informatifdan persuasif. Di sini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran si komunikan. warna. Melambaikan tangan. informasi. dapat berupa ide. atau lain-lainnya. dampak behavioral Dampak kognitif adalah yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. dan hijau berarti berjalan.pernyataan yang didukung oleh lambang. karikatur. Demikian pula warna. sebab ada juga lambang lain yang dipergunakan.Yang penting dalam komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. antara lain kial yakni gerakan anggota tubuh . pendapat (opinion). baik yang terjadi saat sekarang maupun waktu yang lalu dan masa yang akan datang. Di antara sekian banyak lambang yang biaa digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. atau menganggukkan kepala adalah kial yang merupakan lambang untuk menunjukkan perasaan atau pikiran seseorang.komunikator . dampak afektif. . Dalam “ bahasa komunikasi ” komponenkomponen tersebut adalah sebagai berikut: . sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Adalah komunikasi secara paradigmatis yang dipelajari dan diteliti ilmu Komunikasi. yakni: a. diagram.

dari sumber(komunikator)atau isi informasi. Dampak/efek yang terjadi pada komunikan(penerima) setelah menerima pesan dari sumber. (Lasswell 1960). sedih.maupun tidak langsung(melalui media cetak/elektronik dll).6:54pm — Rejals Analisis Definisi Komunikasi Menurut Harold Lasswell Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect?). Pernah sebuah surat kabar membuat berita yang dilengkapi foto mengenai seorang wanita yang menderita tumor yang menahun sehingga pemtnya besar tak terperikan. Analisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi Menurut Harold Lasswell Sat. 4. Apabila ia merasa iba atas penderitaan perempuan yang hidupiya tidak berkecukupan itu.gagasan/maksud sumber tadi. Berita tersebut dapat menimbulkan berbagai jenis efek. dll. 5.bertambahnya pengetahuan. Who? (siapa/sumber). Yang paling tinggi kadarnya adalah dampak behavioral.dan bentuk/organisasi pesan.symbol untuk menyampaikan makna. Contoh: Komunikasi antara guru dengan muridnya. 3. Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator(sumber) kepada komunikan(penerima) baik secara langsung(tatap muka). kemudian pergi ke redaksi surat kabar yang memberitakannya dan menyerahkan sejumlah uang untuk disampaikan kepada si penderita. 2. Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. To Whom? (untuk siapa/penerima). tetapi tergerak hatinya. atau kegiatan. 10/11/2007 . Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan). Says What? (pesan). dan sebagainya.seperti perubahan sikap. Jika seorang pembaca hanya tertarik untuk membacanya saja dan kemudian ia menjadi tahu.tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan tahu. Tetapi kalau si pembaca yang tersentuh hatinya itu.Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan. misalnya perasaan iba. Peristiwa yang diberitakan lengkap dengan fotonya itu menarik perhatian banyak pembaca. With What Effect? (dampak/efek).nilai. berita tersebut menimbulkan dampak afektif. gembira. tindakan. In Which Channel? (saluran/media). maka dampaknya hanya berkadar kognitif saja. 4. Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960): 1.organisasi.bisa seorang individu. menimbulkan perasaan tertentu.kelompok. Untuk contoh mengenai ketiga jenis dampak di atas dapat diambil dari berita surat kabar. marah. 5. Ada 3 komponen pesan yaitu makna.maupun suatu negara sebagai komunikator. maka berita tadi menimbulkan dampak behavioral. terharu.Disebut tujuan(destination)/pendengar(listener)/khalayak(audience)/komunikan/penafsir/p enyandi balik(decoder).Setelah itu guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung(tatap muka) atau . yakni dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan.

M. dan teknologi. 2005. to whom. tetapi juga dalam hal ekspresi muka. Prof.) 7. sengaja atau tidak sengaja. Dedy Mulyana) 2. Hafied Cangara. (pengantar Ilmu komunikasi. Prof. hal 68] Komunikasi : Transmisi informasi. Dr. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. Dr. lukisan. Sc. 1998. Berlo. Raymond S. Sc. Hafied Cangara. Rogers. Lawrence Kincaid. memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. Menurut Prof. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih. Dr. hal 20. (pengantar Ilmu komunikasi.juga harus menentukan tujuan komunikasi/maksud dari pesan agar terjadi dampak/effect pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Steiner. Dedy Mulyana) 6. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. dengan saluran apa. Hafied Cangara. Sc. Tindakan atau proses transmisi itulah yang disebut dengan . mengatakan apa. 1998. hal 20. 1998. hal 19. 1949. (pengantar Ilmu komunikasi.) 4.Setelah itu guru harus menyesuaikan topic/diri/tema yang sesuai dengan umur si komunikan. hal 62. Semoga bermanfaat. 1960. Everett M. (pengantar Ilmu komunikasi. Sc. hal 20. Kesimpulan: Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan(penerima) dari komunikator(sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/effect kepada komunikan sesuai dengan yang diingikan komunikator. grafik dan sebagainya. Hafied Cangara. Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Dr. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. hal 3. gambar. Alo Liliweri. 2005. 2003. Dedy Mulyana) 8. M. David K. [dedy Mulyana. ketrampilan.) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Hafied Cangara. Prof. hal 4 9. Ross.) 3. dan sebagainya. M. 1998. 2005. 1. emosi. 1965 Ilmu pengantar komunikasi Komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain. Prof. Lasswell. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal.) (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . 1998. Prof. gagasan.tidak langsung(media). hal 69.Yang memenuhi 5 unsur who. Komunikasi Juga dapat terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Shannon & Weaver. Dr. Rogers & D. hal 62. kepada siapa? Dengan akibat 6. pengertian Komunikasi menurut ahli.) 5. 1998. dengan menggunakan simbol-simbol – kata-kata. seni. in which channel. (pengantar Ilmu komunikasi. Sc. with what effect. Sc. Bernard Berelson & Gary A. Steven. juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam memciptakan keseimbangan dengan masyarakat. figur. dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. M. M. Hafied Cangara. (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. Dr. Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Harorl D. says what. hal 19. 1981. apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) (pengantar Ilmu komunikasi. Dr. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Prof. Komunikasi adalah suatu proses menyortir. M.

[dedy Mulyana. Menurut M. Drs. hal 69] Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan Komunikasi sebagai proses sosial Komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. 2003. [dedy Mulyana. [Dasar-dasar Komunikasi Kesehatan. Judy C pearson & Paul E melson. Tubbs & Sylvia Moss. Lasswell. Menurut lexicographer (ahli kamus bahasa). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. SH. 17. hal 69] Komunikasi adalah proses makna diantara dua orang atau lebih. 18. hal 68] Komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna. 19. [komunikasi. 23. 7. komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. hal 4] Komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Webster’s New Collegiate Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses . Stewart L. 26. Dr. dengan saluran apa. Menurut Anwar arifin (1988:17). 21. 25. Menurut William I. 20. Aristoteles (ruben. Anderson. kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?) 13. Menurut Prof. 2002:21) komunikasi adalah alat dimana warga masyarakat dapatberpartisipasi dalam demokrasi 22. 1960. 1983. [dedy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. 24. Simbol/verbal/ujaran. Dimana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum menfokuskan pada kegiatan manusia dan kaitan pesan dengan perilaku. Menurut William Albig. hal 62] Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa. [dedy Mulyana. Menurut John R. [dedy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. hal 62] komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain 12. [dedy Mulyana. komunikasi adalah pertukaran pikiran atau gagasan secara verbal. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. & rektorika. mempertahankan atau memperkuat ego. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. hal 69] Komunikasi adalah Proses memahami dan berbagi makna 14. Redi Panuju. hal 13. [Komunikasi dan pidato. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005. seseorang kepada orang lain. Menurut Carl I.] komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang berarti diantara individuindividu. ide-ide. Wenburg dan William W Wilmot. Menurut Harorl D. Barnlund. Msi (2001:1) Komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi. hal 2] Komunikasi adalah seni untuk menyampaikan informasi. komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. Gordon. Djenamar. 10. 1964. 1986.Hovland. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Hoben . mengatakan apa. Alo Liliweri. 16. 1981 : Murphy & Mendelson. 11. Markman. 1973 : Komunikasi merupakan suatu komunikaso untuk membangun & mempertahankan hubungan interpersonal.komunikasi. persuasi. bertindak secara efektif. 27. 15.

Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Komunikasi adalah melibatkan keseluruhan pribadi anda. tandatanda atau tingkah laku. dan segala sesuatu yag terpancar dari pribadi anda. 33. M. Panduan Lengkap supervisi Perspektif Syariah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima pesan melalui cara dan media tertentu. tingkah laku anda. 1959 30. utk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi dan tingkah laku orang yang menerima pesan. Super Mind for Successful Life. gagasan. Achmad S. Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. sikap anda. 36. Weaver. data atau informasi dari seseorang kpd org lain. Komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan dari media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh kemampuan. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Sukses sebagai manajer Profesional tanpa gelar MM atau MBA . Wuryanano. 1949 32. Agus M. 8. Ruky. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). Gode. Komunikasi berkesan 1 6 months ago • • • • • Email Favorite Download Embed More… • Like this presentation? 0 comments . sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Janis & Kelley:1953 29. ED KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL. Atep Aditya Barata..Sc. penerimaan pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertyentu pula kepada orang yang menyampaukan pesan itu kepadanya. dasar-dasar pelayanan prima adalah poses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita (informasi) antara 2 orang atau lebih dengan cara yang efektif. 28. Sindu mulianto. 1957 31.pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang. 34.Komunikasi adalah proses pemindahan dan pertukaran pesan yang dapat berbentuk fakta. perasaan. Ruesch. Hovland. cara berbicara. DRS. 35. Hardjana.

SECARA LISAN  MENGGUNAKAN SUARA YANG  DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI  DAN PENERIMA BUKAN LISAN  MENGGUNAKAN MEMEK MUKA  GERAK BADAN o o o o .Embed Video Post Comment Subscribe to comments Edit your comment no notes for slide #9 Update Cancel Komunikasi berkesan 1 . 4.Presentation Transcript 1. o DEFINISI o JENIS KOMUNIKASI o FUNGSI KOMUNIKASI o MODEL KOMUNIKASI o HALANGAN DALAM KOMUNIKASI o KOMUNIKASI BERKESAN o PENUTUP SKOP PERSEMBAHAN 3. SESUATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT PERASAAN. IDEA DAN PEMIKIRAN DARIPADA SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG LAIN. Komunikasi Berkesan By : SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING 012-3268040 2. IDEA-IDEA DAN SIKAP DARIPADA SEORANG INDIVIDU KEPADA SEORANG YANG LAIN. SUATU SENI MENYALURKAN.

o MENERIMA MESEJ  JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH MENDENGAR DENGAN TELITI. HALANGAN DALAM KOMUNIKASI PHYSICAL DISTRACTIONS SEMANTIC PROBLEMS STATUS EFFECTS PERCEPTUAL DISTORTIONS NO FEEDBACK SENDER RECEIVER CULTURAL DIFFERENCES POOR CHOICE OF COMMUNICATION CHANNELS 8. FUNGSI KOMUNIKASI o PEMINDAHAN MAKLUMAT o PEMBELAJARAN o PEMUJUKAN (INFLUENCE) o HIBURAN o SOSIALISASI MANUSIA 6. o MENGAMBIL TINDAKAN  PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG DITERIMANYA. MODEL KOMUNIKASI DISTORTION SENDER NOISE MESSAGE CHANNEL RECEIVER EFFECT MAKLUMBALAS FILTERING 7. o MEMAHAMI MESEJ  PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ YANG DIHANTAR  PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI SEPENUHNYA OLEH PENERIMA. TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI  HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI  CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN  PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN DAPAT PERHATIAN 9.  HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN DAPAT DILIHAT. 10.  TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU.  MESEJ DITERIMA   .BAHASA ISYARAT PERGERAKAN MATA 5. o MEMBENTUK IDEA  APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN o MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL  DALAM BENTUK PERKATAAN  BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL o MENGHANTAR MESEJ  PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT  MELALUI MEMO.

KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN KEPADA “7K” KEPERCAYAAN  PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR  DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR  DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT  PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA KONTEKS  MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA  TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU 12.  MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI  PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR  MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA  o o o o o o o o 11. KANDUNGAN  HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA  MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK KEJELASAN  MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN  PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS KEUPAYAAH PENDENGAR  TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI  JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR. PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR  LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI 13. KAEDAH  KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH .

RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI o o o o o … . DEFINISI SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN DAPAT MENGWUJUDKAN PERASAAN PUASHATI.sambungan 17. KESOPANAN & KEHALUSAN BUDI PEKERJA GUNA PERKATAAN TEPAT. RASA DIHARGAI DAN KEINGINAN UNTUK SALING BEKERJASAMA ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT.. BERSEDIA UNTUK BERKHIDMAT & BERI KERJASAMA o . FAHAM KEADAAN PELANGGAN BERCAKAP DALAM KEADAAN HORMAT TINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR JUJUR KEPADA DIRI SENDIRI SENTIASA KEMAS  KOMUNIKASI MESRA 16.o o o o o o o o o o o o o o KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT  PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG  APAKAH KUMPULAN SASAR  BERAPAKAH SAIZNYA KESINAMBUNGAN  KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN  KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR  SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN 14. SENTIASA BERSEDIA WUJUDKAN SUASANA MESRA KAWAL PERILAKU. 15.

KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP INDIVIDUINDIVIDU LAIN. PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ YANG ANDA SAMPAIKAN.o o o CUBA FAHAMI MASALAH ORANG LAIN ELAK PERKATAAN YANG BOLEH MENYINGGUNG PERASAAN ORANG SENTIASA INSAF & BERFIKIRAN TERBUKA … . 21.sambungan 18. PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS SERTA MUDAH DIFAHAMI. BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA. PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ YANG DISAMPAIKAN. ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI FIKIRAN YANG TERBUKA. PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN JELAS. BAHASA TIDAK JELAS LATARBELAKANG BERBEZA PERSEKITARAN SALAH TAFSIR KESESUAIAN MASA/EMOSI SIKAP PENGHANTAR CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN ORANG YANG BERCAKAP 22. SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUMBALAS DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG 19. CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN JADIKAN PELANGGAN MERASA DIUTAMAKAN BERI PELUANG PELANGGAN CERITA MASALAH SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU PELANGGAN KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK DIPANDANG 20. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ..

JARINGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISAI o o o o o . o Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan o tanggungjawab seseorang dalam organisasi o Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan o tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab o seseorang o Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi o sesuai dengan keperluan penyelarasan dan o pengawasan o Dasar umum organisasi perlu kekal secara o relatif walaupun struktur organisasi akan berubah o mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan 26.MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI) PERTENTANGAN MATA (PERLU DIHADKAN) PERGERAKAN TANGAN (KESOPANAN) PERAWAKAN/GERAK-GERI (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN) SENYUMAN (PERLU DIPRAKTIKKAN) 23. o Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan o kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan o kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan o Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang o menjalankan tugas yang baik dan berjasa o Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan o keahliannya di dalam organisasi 27. o SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA o MEMBERI TUMPUAN o MENCATAT PERKARA-PERKARA PENTING o TAHU DI MANA PERLU MENYAMPUK o BERTANYA SEKIRANYA KURANG FAHAM 24. o KOMUNIKASI : o Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan o PRINSIP ORGANISASI o Mempunyai tujuan yang jelas o Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli o Tujuan organisasi di terima ahli o Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti o dapat dijalankan dengan berkesan (unity of o direction) o Perlu ada keselarasan perintah yang dapat o menjamin kelancaran pentadbiran (unity of o command) 25.

TEPUK. o KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN o PRODUKTIF o KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG o BERKESAN o PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP o KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU: o . KOMUNIKASI KEORGANISASIAN YANG BERMAKNA o SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA o PADA PERUBAHAN o PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI o DAN DORONGAN o PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK o KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN o SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG.Menulis o .KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI KE BAWAH KOMUNIKASI MENDATAR RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK FORMAL 28.Mendengar o . URUTo URUT DAN SEBAGAINYA o o o o o o .Membuat keputusan o .Menyelesaikan masalah 30. BELAIAN SECARA FIZIKAL o GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA o JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN o PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM o PEGANG. JAWAB o ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN o DI PERCAYAI o SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL 29.Bertutur o . BELAIAN SECARA PSIKOLOGI o BERI PUJIAN SECARA JUJUR o MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’ o ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH o ORANG LAIN PENTING o ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN o MENARIK o BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL o TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT 31. GOSOK-GOSOK.Panggilan Telefon o .

JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI o 24. MAJALLAH o 18. TELEFON o PAPAN KENYATAAN. PETI CADANGAN o 17. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA o 15. TALIAN TELEFON. KOMPUTER o 16. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO. KAD DAN SEBAGAINYA 32. o MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA o MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI o MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS o MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU o MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI o MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN o KEPIMPINAN o 14. SURAT. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT. o 19.PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA BERCAKAP DAN MENDENGAR MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH SIMPATI DAN EMPATI MEMBERI HADIAH. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB o 8. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU o 25. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK o PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN o MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL o 6. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA o MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK. o DIALOG. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA o YANG BAIK 33. KAUNSELING. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI o HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI o o o o o o . WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI o 26. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA o 7. BINA DASAR PINTU TERBUKA 34. o LAPORAN KEWANGAN. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN o KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI o BUKAN DIKEJI o 23. o BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI o 22. ASAS KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI o KOMUNIKASI DALAM DIRI o PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI o YANG BAIK o 3.

Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU 36. jargon dan susah difahami  Kesan ‘halo’  Penilaian pertama terhadap penyampai. IDEA-IDEA DAN SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN.”  EMERY AULT DAN AGEEL DEFINISI 39. HALANGAN KOMUNIKASI  Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. o Menitikberatkan kepada:  Nada Suara  Bahasa yang digunakan  Kefasihan Sebutan  Kelancaran perkataan yang digunakan.35. o “ SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT. * Pemesongan (Distortion) 42. memek muka dan gerak mata. TAKRIFAN o SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima) 38. sudah tahu) o Beri perhatian kepada perkara lain     . 40. 41. Ayam Hutan. o Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan. KOMUNIKASI LISAN o Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara . kebersihan o Melalui pihak ketiga o Kurang/ tambah o Salah tafsiran 44. gelap. Perbezaan Latarbelakang Kasar Lemah Lembut Taraf Pendidikan 43. jarak jauh. *Sebahagian sahaja (omission) o Persekitaran o Bising. *Bebanan (Overload) o Telah sedia ada maklumat o (bosan . KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 37.

Tidak dapat menerima maklumat baru 45.Imej profesional . HALANGAN KOMUNIKASI YANG BERPUNCA DARI o KEPERCAYAAN o Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja . *Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima o Marah o Sedih o Keliru o Tekanan 47. sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja. *Ketepatan Masa o Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat o Situasi yang tegang 46.Jika tidak faham.(susah hendak mempercayai yang didengar dan hendak nilai mesej yang tersirat 48. SIKAP ⇒ Tindakan seseorang individu adalah kuat dipengaruhi oleh sikap PRASANGKA ⇒ Kenyataan / maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej 49. PERSEPSI ⇒ Penerimaan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej adalah dipengaruhi oleh latar belakang pelajaran.⇒ o Contoh Pekerja yang sering ditegur tentang kerja.Peranan pendengar amat penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi 4 Jujur kepada diri sendiri  .terus terang dengan pelanggan 51.Pelanggan tidak mahu mendekati orang yang selekeh .Kepercayaan/ keyakinan hilang 6 Sentiasa bersedia . 3 Tingkat kemahiran mendengar  . 5 Sentiasa kemas . pendidikan dan penerima mesej ISTILAH ⇒ Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain 50.Dapatkan keyakinan pelanggan o o o o o o o o o o o o o o o o .

o 10. -Howard H. Mengawal mimik muka dan pergerakan diri o 11 Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama o 12 Cuba fahami masalah orang lain 54. PENGENALAN  DEFINISI  FUNGSI  ASAS-ASAS o 2. HALANGAN  Halangan kepada komunikasi  Mengatasi halangan kepada komunikasi 60. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 5. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 3. MODEL  KONSEP  PROSES o 4. KEMAHIRAN KOMUNIKASI o 1. ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas 53. 1. PENGENALAN SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D.Tekanan Suara  . KONSEP  KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN  KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 58. o 7 Wujud suasana mesra o 8 Kawal perilaku. Lasswell . PENGENALAN Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.“Volume”  . o 13 Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang o 14 Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka 55. o 15 Amal “seni” percakapan (The art of Talking)  . Dean 62. DEFINISI 1.52. DEFINISI 1.Kecepatan 56.Alunan Suara  . BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI  KOMUNIKASI PERSEORANGAN  KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN  KOMUNIKASI KORPORAT 59. kesopanan dan kehalusan budi pekerti o 9 Gunakan perkataan tepat . PENGENALAN DEFINISI Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) 61. KEMAHIRAN KOMUNIKASI OLEH: [email_address] 57.

Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. PENGENALAN LISAN – Menggunakan Bahasa . PENGENALAN Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya.63. PENGENALAN o SENYUM  Simpul  Meleret  Menawan  Sinis  Seribu makna  Kambing  Perli  Pahit  Dr. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. PENGENALAN TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian 70. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan.Rancang/spontan 69. KONSEP Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. DEFINISI 1. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat. PENGENALAN BERTULIS – Surat Memo Emel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL . percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars 65.Rasmi/tidak rasmi . FUNGSI 1. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.Iklan 71. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Syed Rahman Syed Zain 67.Sigmund Freud 68. -Everett M.Lisan/tutur .Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim 72. PENGENALAN Komunikasi adalah penghantaran. PENGENALAN o Untuk memindahkan maklumat o Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) o Untuk pengaruh o Untuk hiburan o Untuk sosialisasi o Untuk perundingan 66. PENGENALAN Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai. tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik . . DEFINISI 1. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. . JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. Rogers 64. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1.

KONSEP TEMBOK SIKAP DUNIA PEKERJA DUNIA PENGURUS 74. KONSEP 77. Pasif Agresif Asertif o o o KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP 78. o Komunikasi individu / kumpulan o Melibatkan – interaksi semuka o – penyampaian maklumat o – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi o – sempadan o Penting untuk mencapai matlamat organisasi KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda Tidak menyuarakan pandangan Berpunca daripada tiada keyakinan diri. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah o o o . KONSEP o Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu:  penyampaian maklumat yang jelas  perkongsian idea  kemahiran mendengar  penyertaan  perasaan signifikan  saling mempercayai  keyakinan 75. KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 2. KONSEP o PRINSIP ORGANISASI  Mempunyai tujuan yang jelas  Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi  Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi  Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif  Ada pembatasan kuasa pemimpin  Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas  Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab  Ada pembahagian / pengkhususan tugas 76.Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran 73.

KONSEP 81. kemesraan dan keyakinan o Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita o Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan o seterusnya o Kemahiran mendengar 84. KONSEP KOMUNIKASI 3. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif o o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF 2. pandangan. Pernyataan perasaan. KONSEP 79.KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF 2. satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media 82. berita atau fikiran komunikator o Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna. MODEL o Ada Komunikator dan Komunikan o Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain o Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. MODEL Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi 83. KOMUNIKASI PERSEORANGAN 4. maklumat. PROSES KOMUNIKASI 3. hak dengan jelas dan tegas Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat Bersikap defensif. Orang yang yakin pada diri sendiri Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum Menghormati hak dan pandangan orang lain Percaya kepada persamaan hak asasi Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri Bersikap terbuka. BENTUK o Satu proses yang kompleks o Berlaku secara semuka / tidak semuka o Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain o Menambahkan kepercayaan. terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat Kerap melenting apabila ditegur Adakala merendahkan keupayaan orang lain o o o o o KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF 2. KONSEP 80. BENTUK o Rangkaian – dari seorang ke seorang . KOMUNIKASI BERKUMPULAN 4.

Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) 89.Sikap. HALANGAN o Faham o Jadi pendengar yang baik o Teliti maklumat o Galakkan orang lain memberi pendapat o Hargai pendapat dan maklumat orang lain o Bersemuka o Bahasa yang sesuai o Beri maklumbalas 90. o tertekan) 88. BENTUK o Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh o Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi. nilai perkhidmatan. HALANGAN KOMUNIKASI 5.Bunyi bising o Objek fizikal o Jarak lokasi o DALAMAN . panjang komunikasi.dalam kumpulan Terbuka – dari seorang kepada ramai Dialog – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan adainteraksi 85. HALANGAN KOMUNIKASI 5. nilai. perjawatan. harapan) o . KOMUNIKASI KORPORAT 4.Halangan terhadap penghantar (persekitaran. reputasi organisasi 87. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. budaya dan nilai yang o berbeza (Psikologi) o Kurang kemahiran komunikasi o Maklumat tidak tepat (marah. BENTUK o Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi o Membolehkan orang yang ingin berurusan. kesan terhadap status) o . tahap intelek. HALANGAN o LUARAN . produk atau perkhidmatan o Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka 86. KOMUNIKASI KORPORAT 4. memahami matlamat dan objektif organisasi o Memberi kesan kepada persepsi. HALANGAN o 3 klasifikasi: o .Halangan terhadap pemahaman (bahasa. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. persepsi terhadap mesej. sikap. HALANGAN o KEMAHIRAN MENDENGAR o Gunakan ‘subconscious mind’ anda o Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap o o o .

Ayam Hutan. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU o o o o o  HALANGAN-HALANGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI Halangan dalam organisasi pengkhususan status Faktor persekitaran Perbezaan objektif struktur  a) Struktur -Apabila seseorang memegang jawatan yg lebih tinggi kemungkinan besar wujud masalah komunikasi. PENUTUP “ Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya. 5.” . PENUTUP “ Wahai anakku.Pesanan Luqman Al-Hakim 94. layani orang besar sesuai dengan kedudukannya. Contohnya pihak dari Jabatan Teknikal sukar utk berkomunikasi dgn Jabatan Pemasaran kerana bidang pengurusan mereka yang berbeza dan mereka kurang bergantung antara satu sama lain. -Contohnya pihak atasan memaklumkan maklumat tentang meningkatkan produktiviti subordinat jadi maklumat yang diperolehi oleh pihak bawahan semakin kurang kerana terpaksa melalui beberapa tahap dalam organisasi. supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” .Pesanan Luqman Al-Hakim 93. PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang. • . PENUTUP “ Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam. akan tertumbuh sebahagiannya.Beri tumpuan kepada penyampai Tunjukkan anda minat mendengar Bersabar Kawal perasaan Bertanya dengan jelas dan tepat 91. 5. sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . 5. • • •  b) Pengkhususan Pengkhususan tugas berdasarkan kepakaran akan mendatangkan kesukaran. Biasanya seorang pakar dlm sesuatu bidang akan menghadapi masalah komunikasi daripada pakar dari bidang yg lain krn mereka tidak memerlukan antara satu sama lain. Surah AlJumu’ah: 10 95. 5. serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal. Seandainya tidak tertumbuh semuanya.Pesanan Luqman Al-Hakim 92.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  Perbezaan objektif Lazimnya objektif ke atas penghantaran maklumat antara jabatan. Contohnya. . & individu adalah berbeza. •  • •  Tanggapan yang bercanggah Tanggapan yg dibuat oleh penerima maklumat terhadap sesuatu situasi mungkin bercanggah dgn tanggapan yg dibuat oleh penyampai. Contohnya .  e) Faktor persekitaran Komunikasi sukar utk dilakukan di kawasan yang bising. dalam kilang yang menggunakan mesin. organisasi.Manakala subordinat lebih mementingkan pancapaian & imbuhan peribadi yg bakal diperolehi. ada sesetengah majikan tidak mahu menerima pandangan daripada pekerja bawahannya dan mengamalkan gaya kepimpinan autokratik. jabatan melihat kpd pencapaian keseluruhan jabatan manakala organisasi melihat kpd kepentingan organisasi. persekitaran tempat kerja seperti di kawasan pembinaan. ini kerana ia akan mengganggu penyampai dan penerima semasa melakukan proses komunikasi.  Status Merujuk kpd tahap atau hierarki seseorang dalam organisasi. Contohnya.

bagi masyarakat semenanjung ia bermaksud cantik. seseorang yg berada dlm emosi marah apbl diganggu oleh rakan sekerja yg lain kemungkinan akan mengundang kemarahannya & blh menyebabkan pergaduhan. disamping wujudnya fakta & pendpt dlm mengkomunikasikan sesuatu maklumat. Pengurus akan mempamerkan emosinya.  Emosi Emosi merupakan tindak balas subjektif berasakan perasaan yg akan mempengaruhi tindak tanduk pengurus. Kalau tidak ditetapkan tempoh yang dikehendaki oleh pengurus maka ia akan menimbulkan kekeliruan kepada subordinat dalam memahami maksud secepat ”mungkin”.  Semantik Pemilihan perkataan oleh pengurus yg mempunyai makna yg tidak konsisten apabila diterjemahkan oleh penerima maklumat. Tetapi bagi masyarakat Sarawak ”lawa” dimaksudkan sombong. Contohnya. Pengurus perlu menyedari bahawa terdapatnya perkataan yg sama tetapi mempunyai pengertian yg berlainan kepada penerima maklumat daripada latar belakang budaya yg berbeza.• Contohnya arahan pengurus kepada subordinat tentang sesuatu tugas yang hendak disiapkan secepat mungkin.  Budaya Pelbagai budaya yg wujud dlm organisasi menyebabkan subordinat minoriti sukar utk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Contohnya perkataan ”lawa”.

pekerja lelaki mempunyai sikap prejudis terhadap ketua perempuan dan sukar untuk berkompromi dengan ketua perempuan.• • • • • • • • menyesuaikan diri dlm suasana kerja yg dipelopori oleh majoriti subordinat. individu juga hanya melihat apa yg dia suka tengok sahaja. Bangladesh & sebagainya supaya mereka dpt bekerja dgn keadaan yg selesa. Contohnya. prejudis & stereotyping Hanya memilih @ mendengar sesuatu perkara yg hendak dengar sahaja. Contohnya.  e) Bahasa Bahasa yg berlainan diantara satu individu @ individu lain juga boleh menjadi halangan komunikasi. Contohnya.  f) Persepsi. jargon dan susah difahami. . Selain itu. bahasa yang digunakan oleh pekerja yang datang dari Terengganu berbeza dengan pekerja yang berasal dari Negeri Sembilan. pengurus perlu faham budaya pekerja yg datang dr Indonesia. Thailand. • • • • • • • • • • • • •  g) Pemesongan (Distortion) Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah.

ada sesetengah pekerja yang bercanggah pendapat dan menyebabkan pertengkaran. Contohnya. dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai idea-idea yang dapat menyampaikan maksud .F.  DEFINISI KOMUNIKASI • S. dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat. pengurus menggunakan bahasa kiasan atau bahasa yang berbungabunga semasa di dalam mesyuarat. perhubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara . taraf ekonomi dan taraf pendidikan. pendapat. Hal ini akan mempengaruhi komunikasi di organisasi. penghantar surat dan sebagainya. Stoner & Charles Wankel (1989) komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian atau maksud yang dikongsi. apabila berada di bilik mesyuarat. • • • • • • • • • • • •  Ketepatan masa Masa yang tidak sesuai akan mempengaruhi maklumat yang ingin disampaikan.• Contohnya. lemah lembut.  DEFINISI KOMUNIKASI • James A.Bernard Rosenblatt dalam bukunya Communication in Business (l983) mendefinisikan komunikasi sebagai pertukaran idea. huruf. maklumat.  h) perbezaan latar belakang Samaada perwatakan kasar. nombor. Contohnya. pekerja yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam sesuatu organisasi kurang untuk berkomunikasi dengan pekerja bawahan seperti tukang sapu.

dan sikap daripada seseorang kepada seseorang.Suatu kondisi dimana tujuan. competitive. karena hal itu mengurangi korban jiwa manusia.Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang. mencegah disorganisasi suatu bangsa . konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 1997) komunikasi ialah seni memindahkan maklumat. Konteks konflik meliputi : Konflik domestik : isu utamanya adalah suatu kondisi dimana terdapat masalah-masalah antara pemegang kekuasaan dengan penantangnya yang diselesaikan dengan cara damai. Konflik dapat menjadi alat yang efektif dalam percaturan internasional. Kekerasan seringkali merupakan alat yang ampuh untuk bargaining position. Bentuk hubungan bisa bersifat cooperative. komunikasi bermula apabila satu mesej (maklumat) daripada pengirim (penutur. idea. Makna Konflik A. Meskipun demikian penyelesaian konflik selalu merupakan tujuan yang secara politik paling diharapkan. memelihara kohesifitas internal dan memeperluas hubungan ke luar.peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi.Sikap saling memperthankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yaitu memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama. Definisi Konflik Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti saling memukul.  DEFINISI KOMUNIKASI • Emery. 3. Sulaiman Masri. pendengar) yang kemudiannya memberikan maklum balas (mengekod dan mentafsir) mesej tersebut. Definisi dari konflik adalah : 1. kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing. Konflik internasional : isunya sama dengan konflik regional tetapi cakupannya lebih luas. Konflik regional : isu utama menekankan proses negosiasi dan hubungan antara negara tetangga. Ia dapat mengemban fungsi sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuatan (power). Sulaiman Masri (l997) merumuskan bahawa . kelompok atau organisasi. bertabrakan dan akibatnya terjadilah agrasi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (schelling). penulis) dipindahkan menerusi alat atau saluran tertentu kepada penerima (pembaca. Ault dan Agee (dlm. •  RUMUSAN DEFINISI KOMUNIKASI • Proses pertukaran idea dan maklumat antara dua individu atau lebih. Secara sosiologis. dengan maksud untuk berkongsi maklumat dan pengalaman bagi mencari persamaan. 2. Pertukaran idea ini boleh berlaku secara lisan atau tulisan ataupun dengan menggunakan pelbagai deria yang ada pada manusia. dan transforming.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua dimensi. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut : 1. sekurang-kurangnya perdamaian negative.Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. 59). 2. misalnya menjamin stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan sosial maupun ekonomi. Penyelesaian konflik (conflict resolution) adalah suatu jalan menuju perdamaian.dan memulihkan stabilitas dalam hubungan luar negeri mereka. 3.Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk “memenangkan” konflik. pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya.Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan “kemenangan” konflik bagi pihak tersebut. 1991: h. Definisi lain mengatakan bahwa penyelesaian konflik adalah suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Penyelesaian konflik (conflict resolution) didefinisikan sebagai suatu proses mencari peluang penyelesaian konflik dimana setiap pelaku tidak lagi merasa perlunya melanjutkan perselisihan dan mengakui bahwa dengan begitu mungkin mereka dapat memperoleh keuntungan tertentu. (nicolson. . dan mempunyai fungsi lain. Tidak ada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful