You are on page 1of 87

Antarctica

Pinakakakaiba sa lahat ng pitóng kontinente, kilala rin ito bílang South


Pole dahil sa lokasyon nitóng pinakatimog na bahagi ng mundo. Wala itong
permanenteng hanggahan at nagbabago ang laki ayon sa panahon—lumiliit
kapag tag-init dahil natutunaw ang mga yelo at halos dumodoble ang laki
tuwing taglamig dahil sa niyebe at nabubuong yelo.
Siyamnapu’t walong porsiyento ng Antarctica ay nababalutan ng yelo. Ayon
sa mga talâ, ang pinakamataas na temperatura dito ay umabot lámang sa
-13.89˚C samantalang ang pinakamababa ay -88.89˚C.
Dahil sa gayong temperatura, walang táong permanenteng naninirahan dito.
Tánging mga siyentistang nagsasagawa ng mga pag-aaral ang pumupunta
rito tuwing tag-init. Ang karaniwang paksa ng kanilang pag-aaral ay ang
weder at mahigit 60 estasyon sa pananaliksik ang matatagpuan dito. Mga
meteorologo, glasyologo, astronomo, pisiko, osyanograpo, heologo, at biyologo
ang karaniwang makikita rito.

1
Africa
Ikalawa sa pinakamalaking kontinente, may súkat itong humigit-kumulang
30.22 milyong kilometro kuwadrado. Sa mahigit isang bilyon táong naninirahan
dito, kalahati rito ay edad 18 pababa.
Ayon sa talâ ng United Nations, umaabot sa 54 ang mga bansa sa Africa.
Bagaman gayundin ang bílang ng mga kinikilalang bansa ng African Union, may
kaibahan sa mga estadong tinatanggap ng dalawang organisasyon. Kinikilala
ng UN ang Morocco ngunit hindi ito miyembro ng African Union. Sa kabilang
dako, ang Western Sahara ay kinikilala ng African Union ngunit hindi ng UN.

Algeria (al∙dyír∙ya)/Argelia (ar·he·lí·ya)


Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah al Jaza’iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha’biyah
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Algiers (al·dyírs)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 5 Hulyo 1962 (mula sa France)
Salapi: Algerian Dinara
Wika: Arabic (opisyal); French, Tamazight, at iba pang diyalektong
Berber
Mamamayan: Algerian (al·dyír·yan)/Argelino (ar·he·lí·no)/Argelina
(ar·he·lí·na)
Sumanib sa UN: 8 Oktubre 1962

Angola (ang·gó·la)/Angola (ang·gó·la)


Opisyal na pangalan: República de Angola, dáting People’s Republic of Angola
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Luanda (lu·wán·da)

3
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 11 Nobyembre 1975 (mula sa Portugal)
Salapi: Kwanza
Wika: Portuguese (opisyal); samot-saring diyalektong tulad
ng Kikongo, Kimbundo, Umbundu, Chokwe, Mbunda, at
Oxikwanyama
Mamamayan: Angolan (ang·gó·lan)/Angoleño (ang·go·lén·yo)/Angoleña
(ang·go·lén·ya)
Sumanib sa UN: 1 Disyembre 1976

Benin (be·nín)/Benin (be·nín)


Opisyal na pangalan: Republique du Bénin, dáting Dahomey
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Porto-Novo (pór·to-nó·vo)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 1 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: Communauté Financière Africaine (CFA) Franc
Wika: French (opisyal); Fon at Yoruba (sa Timog), Nagot, Baribá,
at Dendi (sa Hilaga)
Mamamayan: Beninese (be·ní·nis)/Beninés (be·ni·nés)/Beninésa
(be·ni·né·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Botswana (bots·wá·na)/Botswana (bots·wá·na)


Opisyal na pangalan: Republic of Botswana, dáting Bechuanaland
Rehiyon: Timog Africa
Kabeséra: Gaborone (ga·bo·ró·ne)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 30 Setyembre 1966 (mula sa UK)
Salapi: Pula
Wika: English (opisyal); Setswana, Ikalanga
Mamamayan: Motswana (mots·wá·na) (isáhan), Batswana (bats·wá·na)
(maramihan); Botsuano (bots·wá·no)/Botsuana (bots·wá·na)
Sumanib sa UN: 17 Oktubre 1966

4 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Burkina Faso (bur·kí·na fá·so)/Burkina Faso (bur·kí·na
fá·so)
Opisyal na pangalan: Burkina Faso, dáting Upper Volta
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Ouagadougou (wa·ga·dú·gu)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 5 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French, Mooré, Dioula, Fulfuldé, iba pa
Mamamayan: Burkinabe (bur·ki·na·bé)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Burundi (bu·rún·di)/Burundi (bu·rún·di)


Opisyal na pangalan: Republika y’u Burundi
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Bujumbura (bu·dyum·bú·ra)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 1 Hulyo 1962 (mula sa Belgium)
Salapi: Burundi Franc
Wika: Rundi (Kirundi) at French (opisyal); Swahili (wika ng kalakal
at ng gobyerno)
Mamamayan: Burundian (bu·run·dí·yan)/Burundés (bu·run·dés)/
Burundésa (bu·run·dé·sa)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1962

Cameroon (ká·me·rún)/Camerún (ka·me·rún)


Opisyal na pangalan: Republique du Cameroun
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Yaoundé (yáwn·de)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1960 (para sa mga lugar na dáting pinamunuan ng
France) at 1 Oktubre 1961 (para sa mga dáting teritoryo ng
UK)
Salapi: CFA Franc

Africa 5
Wika: French at English (opisyal); humigit-kumulang 270
lengguwahe at diyalektong African, kabílang ang pidgin,
Fulfulde, at Ewondo
Mamamayan: Cameroonian (ka·me·rún·yan)/Camerunés (ka·me·ru·nés)/
Camerunésa (ka·me·ru·né·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Cape Verde (keyp vérd)/Cabo Verde (ká·bo vér·de)


Opisyal na pangalan: Republica de Cabo Verde
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Praia (prá·ya)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 5 Hulyo 1975 (mula sa Portugal)
Salapi: Cape Verdean Escudol
Wika: Portuguese (opisyal); Crioulo (pinaghalong Creole
Portuguese at West African)
Mamamayan: C a p e Ve rd a n t ( kéy p · vé r · d a n t ) /C a b ove rd i a n o
(ká·bo·ver·di·yá·no)/Caboverdiana (ká·bo·ver·di·yá·na)

Central African Republic (sént·ral áf·ri·kán ri·páb·lik)/


República Centroafricana (re·púb·li·ka
sént·ro·af·ri·ká·na)
Opisyal na pangalan: République Centrafricaine, dáting Ubangi-Shari, Central
African Empire
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Bangui (báng·gi)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 13 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika Francés (opisyal); Sangho (nasyonal)
Mamamayan: Central African (sén·tral Áf·ri·kán)/Centroafricano
(sén·tro·áf·ri·ká·no)/Centroafricana (sén·tro·áf·ri·ká·na)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

6 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Chad (tsad)/Chad (tsad)
Opisyal na pangalan: Repúblique du Tchad
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: N’Djamena (in·dya·mé·na)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 11 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French at Arabic (opisyal); Sara (sa timog), mahigit 120
katutubong lengguwahe at diyalektong Chad
Mamamayan: Chadian (tsá·di·yan)/Chadiano (tsád·ya·no)/Chadiana
(tsád·ya·na)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Comoros (ko·mó·ros)/Comoras (ko·mó·ras)


Opisyal na pangalan: Udzima wa Komori
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Moroni (ma·rów·ni)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 6 Hulyo 1975 (mula sa France. Maliban sa Islang Máyotte)
Salapi: Comorian Franc
Wika: Comorian (o Shikomor, na pinaghálong Swahili-Arabic),
Arabic, French (opisyal), at Swahili
Mamamayan: Comoran o Camorian (ko·mó·ran o ka·mór·yan)/Comorense
(ko·mo·rén·se)
Sumanib sa UN: 12 Nobyembre 1975

Congo (kóng·go)/Congo (kóng·go)


Opisyal na pangalan: République du Congo, dating Middle Congo, Congo/
Brazzaville, Congo
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Brazzaville (brá·za·vil)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 15 Agosto 1960

Africa 7
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal); Lingala at Munukutuba (nasyonal), Kikongo,
Sangho, Lari, Vili
Mamamayan: Congolese (kong·go·lís)/Congolés (kong·go·lés)/Congolésa
(kong·go·lé·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Côte d’Ivoire (kot dív·war)/Costa de Marfil (kós·ta de


mar·fíl)
Opisyal na pangalan: République du Côte d’Ivoire
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Yamoussoukro (ya·mu·súk·ro)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 7 Agosto 1960
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal); limang pangunahing grupong pangwika:
Diula (Dioula), Baule (Baoulé), Dan, Anyin, at Senari
Mamamayan: Ivorian (ay·vór·yan)/Marfileño (mar·fi·lén·yo)/Marfileña
(mar·fi·lén·ya)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Democratic Republic of the Congo (de·mok·rá·tik


ri·páb·lik of da kóng·go)/República
Democrática del Congo (re·púb·li·ka
de·mok·rá·ti·ka del kóng·go)
Opisyal na pangalan: République Démocratique du Congo, dáting Zaire, Congo
belge
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Kinshasa (kin·si·yá·sa)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 30 Hunyo 1960 (mula sa Belgium)
Salapi: Franc Congolais
Wika: French (opisyal); Lingala, Swahili, Kikongo, Tshiluba
(nasyonal)

8 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Congolese (kong·gó·lis)/Congolés (kong·go·lés)/Congolésa
(kong·go·lé·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Djibouti (dyi·bú·ti)/Yibuti (yi·bú·ti)


Opisyal na pangalan: République de Djibouti, dating Territoire Français des Afars
et des Issas
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Djibouti (dyi·bú·ti)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 27 Hunyo 1977 (mula sa France)
Salapi: Djibouti Franc
Wika: French at Arabic (opisyal); malawakan ding ginagamit ang
Somali at Afar
Mamamayan: Djiboutian (dyi·bút·yan)/Yibutiano (yi·bú·ti·ya·no)/Yibutiana
(yi·bú·ti·ya·na)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1977

Egypt (í·dyipt)/Egipto (e·híp·to)


Opisyal na pangalan: Jumhurìyat Misr al-Arabiyah
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Cairo (káy·ro)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 1922 (mula sa UK)
Salapi: Egyptian Pound
Wika: Arabic
Mamamayan: Egyptian (e·dyíp·si·yan)/Egipcio (e·híp·si·yo)/Egipcia (e·híp·si·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Equatorial Guinea (ék·wa·tór·yal gí·ni)/Guinea Ecuatorial


(hi·né·ya ék·wa·tor·yál)
Opisyal na pangalan: República de Guinea Equatorial
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Malabo (ma·lá·bo)

Africa 9
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 12 Oktubre 1968
Salapi: CFA Franc
Wika: Spanish at French (opisyal); pidgin na English, Fang, Bubi,
at Ibo
Mamamayan: Equatorial Guinean (ek·wa·tór·yal gi·ní·yan)/Guineano
(gín·ya·nó)/Guineana (gín·ya·ná)
Sumanib sa UN: 12 Nobyembre 1968

Eritrea (é·rit·ré·ya)/Eritrea (é·rit·ré·ya)


Opisyal na pangalan: Hagere Ertra
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Asmara (ás·ma·ra)
Uri ng gobyerno: Republika (transisyonal na gobyerno)
Araw ng kasarinlan: 24 May 1993 (mula sa Ethiopia)
Salapi: Nakfa
Wika: Tigrinya (Tigrigna), Arabic, English (opisyal), Tigré (ikalawang
pangunahing wika) at iba pang lengguwaheng Cushitic
Mamamayan: Eritrean (é·rit·ré·yan)/Eritreo (é·rit·ré·yo)/Eritrea (é·rit·ré·ya)
Sumanib sa UN: 28 Mayo 1993

Ethiopia (e·ti·yóp·ya)/Etiopía (é·ti·yo·pí·ya)


Opisyal na pangalan: Ityop’iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Addis Ababa (a·dís a·ba·bá)
Uri ng gobyerno: Republikang federal at demokratiko
Salapi: Birr
Wika: Amharic (opisyal); Afan Oromo, Tigrinya, Gurage, Somali,
Arabic at umaabot sa 80 lokal na lengguwahe; English
(pangunahing dayuhang wika na itinuturo sa mga
eskuwelahan)
Mamamayan: Ethiopian (e·ti·yóp·yan)/Etíope (é·ti·yo·pé)
Sumanib sa UN: 13 Nobyembre 1945

10 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Gabon (ga·bón)/Gabón (ga·bón)
Opisyal na pangalan: République Gabonaise
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: Libreville (líb·re·vil)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 17 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal), Fang, Myene, Bateke, Bapounou/Eschira,
at Bandjabi
Mamamayan: Gabonese (ga·bó·nis)/Gabonés (ga·bo·nés)/Gabonésa
(ga·bo·né·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Gambia (gám·bi·ya)/Gambia (gam·bí·ya)


Opisyal na pangalan: Republic of The Gambia
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Banjul (bán·dyul)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 18 Pebrero 1965 (mula sa UK)
Salapi: Dalasi
Wika: English (opisyal); Mandinka, Wolof, Fula (Pulaar), Jola, iba
pang katutubong wika
Mamamayan: Gambian (gám·bi·yan)/Gambiano (gám·bi·ya·no)/Gambiana
(gám·bi·ya·na)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1965

Ghana (gá·na)/Ghana (gá·na)


Opisyal na pangalan: Republic of Ghana
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Accra (ák·ra)
Uri ng gobyerno: Demokrasya
Araw ng kasarinlan: 6 Marso 1957
Salapi: Cedi
Wika: English (opisyal)
Mamamayan: Ghanaian (ga·né·yan)

Africa 11
Guinea (gí·ni)/Guinea (hí·ne·yá)
Opisyal na pangalan: République de Guinee, dating French Guinea
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Conakry
Uri ng gobyerno: Rehimeng militar
Araw ng kasarinlan: 2 Oktubre 1958
Salapi: Guinea Franc
Wika: French (opisyal)
Mamamayan: Guinean (gi·ní·yan)/Guineano (gín·ya·nó)/Guineana
(gín·ya·ná)

Guinea-Bissau (gí·ni bi·sáw)/Guinea Bissau (hi·né·ya


bi·sáw)
Opisyal na pangalan: República da Guiné-Bissau, dating Portuguese Guinea
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Bissau (bi·sáw)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 24 Setyembre 1973
Salapi: CFA
Wika: Portuguese Comsyal; Criolo, French
Mamamayan: Bissau-Guinean (bi·sáw-gi·ní·yan)

Kenya (kén·ya)/Kenia (ké·ni·yá)


Opisyal na pangalan: Republic of Kenya, dáting British East Africa
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Nairobi (náy·ro·bi)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 12 Disyembre 1963 (mula sa UK)
Salapi: Kenyan Shilling
Wika: English, Swahili, at mahigit 40 lokal na lengguwahe
Mamamayan: Kenyan (kén·yan)/Keniano (kén·ya·no)/Keniana (kén·ya·na)
Sumanib sa UN: 16 Disyembre 1963

12 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Lesotho (le·só·to)/Lesotho (le·só·to)
Opisyal na pangalan: Kingdom of Lesotho, dáting Basutoland
Rehiyon: Timog Africa
Kabeséra: Maseru (ma·sé·ru)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang parlamentaryo at konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 4 Oktubre 1966 (mula sa UK)
Salapi: Loti
Wika: Sesotho at English (opisyal); Zulu, Xhosa
Mamamayan: Mosotho (mo·só·to) (isáhan) at Basotho (ba·sóto)
(maramihan); Lesothense (le·só·tens)
Sumanib sa UN: 17 Oktubre 1966

Liberia (lay·bír·ya)/Liberia (li·bér·ya)


Opisyal na pangalan: Republic of Liberia
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Monrovia (mon·róv·ya)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 26 Hulyo 1847 (mula sa American Colonization Society)
Salapi: Liberian Dollar
Wika: English (opisyal); 16 na katutubong wika
Mamamayan: Liberian (lay·bír·yan)/Liberiano (li·ber·yá·no)/Liberiana
(li·ber·yá·na)
Sumanib sa UN: 2 Nobyembre 1945

Libya (líb·ya)/Libia (líb·ya)


Opisyal na pangalan: Libya, dáting Al Jumahiriyah al Arabiyah al Libiyah ash
Shabiyah al Ishtirakiyah al Uzma
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Tripoli (tri·po·lí)
Uri ng gobyerno: Probisyonal (transisyonal na gobyerno)
Araw ng kasarinlan: 24 Disyembre 1951 (mula sa pangangasiwa ng UN)
Salapi: Libyan Dinar

Africa 13
Wika: Arabic (pangunahing wika); naiintindihan din ang English,
French, at Italian sa mga pangunahing lungsod
Mamamayan: Libyan (líb·yan)/Libio (líb·yo)/Libia (líb·ya)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Madagascar (má·da·gás·kar)/Madagascar
(má·da·gás·kar)
Opisyal na pangalan: Repoblikan’i Madagasikara
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Antananarivo (an·tá·na·na·rí·vo)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 26 Hunyo 1960 (mula sa France)
Salapi: Ariary and Malagasy Franc (FMG)
Wika: Malagasy (mula sa Malayo-Polynesian at French [opisyal]);
English
Mamamayan: Madagascar (má·da·gás·kar)/Malgache (mal·gát·se)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Malawi (ma·lá·wi)/Malawi (ma·lá·wi)


Opisyal na pangalan: Republic of Malawi
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Lilongwe (li·lóng·we)
Uri ng gobyerno: Demokrasya
Araw ng kasarinlan: 6 Hulyo 1964
Salapi: Kwacha
Wika: English at Chichewa (opisyal); Chitumbuka, Chiyao, at
Chilomwe (diyalektong rehiyonal)
Mamamayan: Malawian (ma·la·wí·yan)/Malawiano (ma·la·wi·yá·no)/
Malawiana (ma·la·wi·yá·na)
Sumanib sa UN: 1 Disyembre 1964

Mali (má·li)/Malí (ma·lí)


Opisyal na pangalan: République de Mali, dating French Sudan at Sudanese
Republic

14 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Bámako (bá·ma·kó)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 28 Setyembre 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal); Bambara (sinasalita ng humigit-kumulang
80 porsiyento ng populasyon)
Mamamayan: Malian (mál·yan)
Sumanib sa UN: 28 Setyembre 1960

Maurìtania (maw·ri·tán·ya)/Mauritania (maw·rí·ta·ní·ya)


(maw·ri·tán·ya)
Opisyal na pangalan: Islamic Republic of Maurìtania
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Nouakchott (nwák·syot)
Uri ng gobyerno: Military junta
Araw ng kasarinlan: 28 Nobyembre 1960 (mula sa France)
Salapi: Ouguiya
Wika: Francés (opisyal); Creole patois
Mamamayan: Mauritanian (maw·ri·tán·yan/Mauritano (maw·ri·tá·no)/
Mauritana (maw·ri·tá·na)
Sumanib sa UN: 27 Oktubre 1961

Maurìtius (maw·rís·yus)/Maurìcio (maw·rís·yo)


Opisyal na pangalan: Republic of Maurìtius
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Port Louis (port lú·wis)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 12 March 1968 (mula sa UK)
Salapi: Maurìtian Rupee
Wika: French at English (opisyal); Creole, Hindi, Urdu, Hakka,
Bhojpurì
Mamamayan: Mauritian (maw·rís·yan)/Maurìciano (maw·rís·ya·no)/
Mauriciana (maw·rís·ya·na)
Sumanib sa UN: 24 Abril 1968

Africa 15
Morocco (mo·ró·ko)/Marruecos (mar·wé·kos)
Opisyal na pangalan: Al Mamlakah al-Maghribiyah
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Rabat (ra·bát)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 2 Marso 1956 (mula sa France)
Salapi: Moroccan Dirham
Wika: Arabic (opisyal); ilang diyalektong Berber; French (karaniwang
lengguwahe sa negosyo, pamahalaan, at diplomasya)
Mamamayan: Moroccan (mo·ró·kan)/Marroquí (ma·ró·ki)
Sumanib sa UN: 12 Nobyembre 1956

Mozambique (mó·zam·bík)/Mozambique (mo·zam·bí·ke)


Opisyal na pangalan: República de Moçambique
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Maputo (má·pu·tó)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 25 Hunyo 1975 (mula sa Portugal)
Salapi: Metical
Wika: Portuguese (opisyal); iba pang katutubong wika
Mamamayan: Mozambican (mo·zam·bí·kan)/Mozambiqueño
(mo·zam·bi·kén·yo)/Mozambiqueña (mo·zam·bi·kén·ya)
Sumanib sa UN: 16 Setyembre 1975

Namibia (na·mí·bi·ya)/Namibia (na·mí·bi·yá)


Opisyal na pangalan: Republic of Namibia, dáting German Southwest Africa, South
West Africa (SWA)
Rehiyon: Timog Africa
Kabeséra: Windhoek (wínd·huk)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 21 Marso 1990 (mula sa South Africa)
Salapi: Namibian Dollar

16 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Wika: English (opisyal); Afrikaans (lingua franca), German.
Katutubong Wika: Setswana, Lozi, Oshiwambo, Otjiherero,
Rukwangali, at Damara
Mamamayan: Namibian (na·mí·bi·yan)/Namibio (na·míb·yo)/Namibiana
(na·mib·yá·na)
Sumanib sa UN: 23 Abril 1990

Niger (náy·dyer)/Níger (ní·her)


Opisyal na pangalan: République du Niger
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Niamey (ni·yá·me)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 3 Agosto 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal); Hausa, Djerma, Fulfulde, Kanurì, Tamachek,
Toubou, Gourmantche, at Arabic
Mamamayan: Nigerian (nay·dyír·yan)/Nigerino (ni·he·rí·no)/Nigerina
(ni·he·rí·na)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Nigeria (nay·dyír·ya)/Nigeria (ni·hér·ya)


Opisyal na pangalan: Federal Republic of Nigeria
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Abuja (a·bú·dya)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 1 Oktubre 1960
Salapi: Naira
Wika: English (opisyal); Hausa, Igbo, Yoruba, iba pa
Mamamayan: Nigerian (nay·dyir·yan)/Nigeriano (ni·her·ya·no)/Nigeriana
(ni·her·ya·na)
Sumanib sa UN: 7 Oktubre 1960

Africa 17
Réunion* (re·yún·yon)/Reunión (ré·yun·yón)
Opisyal na pangalan: Réunion, dáting Île Bonaparte, Bourbon Island (hanggang
1848)
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Saint-Denis (san·de·ní)
Uri ng gobyerno: Teritoryo sa ibayong dagat ng France
(Departement d’Outre-Mer [DOM])
Salapi: Euro
Wika: French (opisyal); Creole
Mamamayan: Reunionese (re·yún·yo·nis)

Rwanda (ru·wán·da)/Ruanda (ru·wán·da)


Opisyal na pangalan: Republika y’u Rwanda
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Kigali (ki·gá·li)
Uri ng gobyerno: Republikang presidensiyal
Araw ng kasarinlan: 1 Hulyo 1962 (mula sa pangangasiwa ng UN na
pinangungunahan ng Belgium)
Salapi: Rwanda Franc
Wika: French, English, Kinyarwanda
Mamamayan: Rwandan (ru·wán·dan)/Ruandés (ru·wan·dés)/Ruandésa
(ru·wan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1962

São Tomé and Príncipe (saw to·mé end prín·si·pe)/


Santo Tomé y Príncipe (sán·to·to·mé i
prín·si·pé)
Opisyal na pangalan: República Democrática de São Tomé e Príncipe
Rehiyon: Gitnang Africa
Kabeséra: São Tomé (saw tó·me)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 12 Hulyo 1975 (mula sa Portugal)
Salapi: Dobra
Wika: Portuguese (opisyal)

18 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Sao Tomean
Sumanib sa UN: 16 Setyembre 1975

Senegal (sé·ne·gál)/Senegal (sé·ne·gál)


Opisyal na pangalan: République du Sénégal
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Dakar (da·kar)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 4 Abril 1960 (mula sa France)
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal); Wolof, Pulaar, Serer, Diola, Mandingo,
Soninke
Mamamayan: Senegalese (se·ne·ga·lís)/Senegalés (se·ne·ga·lés)/
Senegalésa (se·ne·ga·lé·sa)
Sumanib sa UN: 28 Setyembre 1960

Seychelles (séy·syels)/Seychelles (séy·tsel·yés)


Opisyal na pangalan: Seychelles
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Victoria (vik·tor·ya)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 29 Hunyo 1976 (mula sa UK)
Salapi: Seychelles Rupee
Wika: Creole (kreol seselwa), English, at French
Mamamayan: Seychellois (séy·si·yel·wa)/Seychellense (séy·tse·lén·se)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1976

Sierra Leone (si·ye·ra li·yón)/Sierra Leona (si·yé·ra


le·yó·na)
Opisyal na pangalan: Republic of Sierra Leone
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Freetown (fri·tawn)

Africa 19
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 27 Abril 1961 (mula sa UK)
Salapi: New Leone (SLL)
Wika: English (opisyal); Krio, Temne, Mende, at 15 katutubong wika
Mamamayan: Sierra Leonean (si·yé·ra le·yón·yan)/Sierraleonés (si·yé·ra
le·yó·nes)/Sierraleonésa (si·yé·ra le·yo·né·sa)
Sumanib sa UN: 27 Setyembre 1961

Somalia (so·mál·ya)/Somalia (so·mál·ya)


Opisyal na pangalan: Somalia
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Mogadishu (mo·ga·dís·yu)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 1 Hulyo 1960
Salapi: Somali Shilling
Wika: Somalia (opisyal); Arabic, Italian, at English
Mamamayan: Somalian (so·mál·yan)/Somalí (so·ma·lí)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

South Africa (sawt áf·ri·ká)/Sudáfrica (sud·áf·ri·ká)


Opisyal na pangalan: Republic of South Africa
Rehiyon: Timog Africa
Kabeséra: Pretoria (pre·tór·ya)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 31 Mayo 1910 (mula sa UK)
Salapi: Rand
Wika: Sesotho (sa Leboa), Sesotho, Setswana, Swati (Swazi),
Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, Ingles, Ndebele, Xhosa, at
Zulu (mga opisyal)
Mamamayan: South African (sawt af·ri·kan)/Sudafricano (súd·af·ri·ká·no)/
Sudafricana (súd·af·ri·ká·na)
Sumanib sa UN: 7 Nobyembre 1945

20 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Sudan (su·dán)/Sudán (su·dán)
Opisyal na pangalan: Jumhurìyat as-Sudan, dáting Anglo-Egyptian Suan
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Khartoum (kár·tum)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1956 (mula sa UK)
Salapi: Sudanese Pound
Wika: Arabic (opisyal); Nubian, Ta Bedawie, Ingles, iba pang
lengguwahe ng mga tribu
Mamamayan: Sudanese (su·da·nís)/Sudanés (su·da·nés)/Sudanésa
(su·da·né·sa)
Sumanib sa UN: 12 Nobyembre 1956

Swaziland (swá·zi·lánd)/Suazilandia (swá·zi·lan·dí·ya)


Opisyal na pangalan: Umbuso weSwatini
Rehiyon: Timog Africa
Kabeséra: Mbabane (em·ba·bá·ne)
Uri ng gobyerno: Monarkiya
Araw ng kasarinlan: 6 Septyembre 1968 (mula sa UK)
Salapi: Lilángeni
Wika: SiSwazi at English
Mamamayan: Suazi (su·wá·zi)
Sumanib sa UN: 24 Setyembre 1968

Togo (tó·go)/Togo (tó·go)


Opisyal na pangalan: République Togolaise, dáting French Togoland
Rehiyon: Kanlurang Africa
Kabeséra: Lomé (lo·mé)
Uri ng gobyerno: Republika
Salapi: CFA Franc
Wika: French (opisyal at lengguwahe ng komersiyo); Ewe at Mina
(dalawang pangunahing wikang African saTimog); Kabye (o
Kabiye); at Dagomba (dalawang pangunahing wikang African
sa hilaga)

Africa 21
Mamamayan: Togolese (to·gó·lis)/Togolés (to·go·lés)/Togolésa (to·go·lé·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Tunisia (tu·nís·ya)/Túnez (tú·nez)


Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah at Tunisiyah
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: Tunis (tú·nis)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 20 Marso 1956 (mula sa France)
Salapi: Tunisian Dollar
Wika: Arabic (opisyal); French
Mamamayan: Tunisian (tu·nís·yan)/Tunecino (tu·ne·sí·no)/Tunecina
(tu·ne·sí·na)
Sumanib sa UN: 12 Nobyembre 1956

Uganda (u·gán·da/yu·gán·da)/Uganda (u·gán·da)


Opisyal na pangalan: Republic of Uganda
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Kampala (kam·pá·la)
Uri ng gobyerno: Republika
Salapi: Ugandan Shilling
Wika: English (opisyal), Swahili, Luganda, at mga wikang Bantu at
Nilotic
Mamamayan: Ugandan (u·gán·dan)/Ugandés (u·gan·dés)/Ugandésa
(u·gan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 25 Oktubre 1962

United Republic of Tanzania (yu·náy·ted ri·páb·lik


of tan·zá · ni·ya)/República Unida
de Tanzanía (re·púb·li·ka ú·ni·dá de
tan·za·ní·ya)
Opisyal na pangalan: United Republic of Tanzania, dáting United Republic of
Tanganyika at Zanzibár
Rehiyon: Silangang Africa

22 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Kabeséra: Dodoma (do·dó·ma)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Taon ng kasarinlan: Tanganyika 1961 (mula sa pangangalaga ng UN na
pinangungunahan ng UK)
Salapi: Tanzanian Shilling
Wika: Kiswahili (Swahili, Kiunguja) at English (opisyal); Arabic
(malawakang sinasalita sa Zanzibár); iba pang lokal na
lengguwahe
Mamamayan: Tanzanian (tán·za·ní·yan)/Tanzano (tan·zá·no)/Tanzana
(tan·zá·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1961

Western Sahara* (wés·tern sa·há·ra)/Sáhara Occidental


(sá·ha·rá ók·si·den·tál)
Opisyal na pangalan: ‫ ةيبرغلاءارحصلا‬A - a rā’ al-Gharbīyah
Rehiyon: Hilagang Africa
Kabeséra: El Aaiún (él·a·ay·un)
Uri ng gobyerno: “Non-Self-Governing Territory”
Salapi: Moroccan Dirham
Wika: Arabic
Mamamayan: Western Saharan (wés·tern sa·há·ran)/Sahariano
(sa·har·yá·no)/Sahariana (sa·har·yá·na)

Zambia (zám·bi·yá)/Zambia (zam·bí·ya)


Opisyal na pangalan: Republic of Zambia, dáting Northern Rhodesia
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Lusaka (lu·sá·ka)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 24 Oktubre 1964 (mula sa UK)
Salapi: Kwacha
Wika: English (opisyal); humigit-kumulang 70 lokal na lengguwahe
at diyalekto, kabílang ang Bemba, Lozi, Kaonde, Lunda,
Luvale, Tonga, at Nyanja
Mamamayan: Zambian (zám·bi·yán)/Zambiano (zam·bi·yá·no)/Zambiana
(zam·bi·yá·na)

Africa 23
Sumanib sa UN: 1 Disyembre 1964

Zimbabwe (zim·báb·we)/Zimbabue (zim·bá·bu·wé)


Opisyal na pangalan: Republic of Zimbabwe, dating Republic of Rhodesia at
Zimbabwe Rhodesia
Rehiyon: Silangang Africa
Kabeséra: Harare (ha·rá·re)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 18 Abril 1980 (mula sa UK)
Salapi: Zimbabwean Dollar
Wika: English (opisyal); Chishona, Sindebele, at iba pang diyalekto
Mamamayan: Zimbabwean (zim·báb·we·yan)/Zimbabuense
(zim·bab·wen·se)
Sumanib sa UN: 25 Agosto 1980

24 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


A s i a
Pinakamalaki sa lahat ng mga kontinente sa laking 44.58 milyong kilometro
kuwadrado, nahahati ito sa anim na rehiyon: Hilagang Asia, Gitnang Asia,
Timog kanlurang Asia, Timog Asia, Timog silangang Asia, at Silangang Asia.
Ang Hilagang Asia ay kilala rin bílang Siberia. Halos buong taon itong
nababalutan ng niyebe at yelo kaya’t pinakakaunti ang naninirahan dito. Sa
kabilâng dako, ang Silangang Asia naman ang rehiyon na may pinakamalaking
populasyon. Dito matatagpuan ang China.
Mga disyerto, kabundukan, at talampas ang bumubuo sa Gitnang Asia. Dito
matatagpuan ang mga dáting bansa ng USSR.
Bukod sa mas kilala bílang Middle East, ang Timog-kanlurang Asia ay tinatawag
din na “Crossroads of the World” dahil dito nagtatagpo ang kontinente ng
Africa, Asia, at Europe. Ang malaking bahagi ng rehiyong ito ay binubuo ng
disyerto.
Mga kabundukan naman ang makikita sa Timog Asia, kabílang dito ang
Himalayan Mountains. Bahagi ng Himalayas ang Mount Everest, ang
pinakamataas na bundok sa buong mundo.
Samantala, mga kapuluan naman ang bumubuo sa Timog-silangang Asia.
Ang kontinenteng ito ay napaliligiran ng tatlong malalaking lawas ng tubig:
ang Karagatang Arctic sa hilaga, Karagatang Pacific sa silangan, at Karagatang
Indian sa timog.

Afghanistan (af∙gá∙nis∙tán)/Afganistán (af∙ga∙nis∙tán)


Opisyal na pangalan: Jomhurì-ye Eslami-ye Afghanestan
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Kabul (ká·bul)

25
Uri ng gobyerno: Republikang Islamiko
Araw ng kasarinlan: 19 Agosto 1919 (mula sa UK)
Salapi: Afghani
Wika: Dari (Afghan Persian) at Pashto (opisyal); Turkish
(pangunahin ang Uzbek at Turkmen); 30 minoryang
lengguwahe (pangunahin ang Balochi at Pasha)
Mamamayan: Afghan (áf·gan)/Afgano (af·gá·no)/Afgana (af·gá·na)
Sumanib sa UN: 19 Nobyembre 1946

Armenia (ar·mín·ya)/Armenia (ar·mén·ya)


Opisyal na pangalan: Hayastani Hanrapetut’yun
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Yerevan (yé·re·ván)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 21 Setyembre 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Dram
Wika: Armenian (Hayeren), Russian, iba pa
Mamamayan: Armenian (ar·mín·yan)/Armenio (ar·mén·yo)/Armenia
(ar·mén·ya)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Azerbaijan (a·zér·bay·dyán)/Azerbaiyán (a·zer·ba·yán)


Opisyal na pangalan: Azarbaycan Respublikasi
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Baku (bá·ku)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 30 Agosto 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Azerbaijian Manat
Wika: Azerbaijani Turkish, Russian, Armenian, iba pa
Mamamayan: Azerbaijani (a·zér·bay·dyá·ni)/Azerbaiyano (a·zer·ba·yá·no)/
Azerbaiyana (a·zer·ba·yá·na)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

26 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Bahrain (bá·reyn)/Bahrein (bá·reyn)
Opisyal na pangalan: Mamlakat al Bahrayn
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Al-Manámah (al·ma·ná·ma)
Uri ng gobyerno: Monarkiya
Araw ng kasarinlan: 15 Agosto 1971 (mula sa UK)
Salapi: Bahrain Dinar
Wika: Arabic (opisyal); English, Farsi, at Urdu
Mamamayan: Bahraini (ba·réy·ni)/Bahreiní (ba·réy·ni)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1971

Bangladesh (báng·la·dés)/Bangladesh (báng·la·dés)


Opisyal na pangalan: Gano Projatontri Bangladesh
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Dhaka (dá·ka)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 26 Marso 1971 (mula sa Pakistan)
Salapi: Taka
Wika: Bangla (opisyal, kilala din bílang Bengali); English
Mamamayan: Bangladeshi (bang·la·dés·yi)/Bangladesh (báng·la·dés)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1974

Bhutan (bú·tan)/Bután (bu·tán)


Opisyal na pangalan: Druk-yul o Druk Tsendhen
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Thimphu (tím·fu)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Salapi: Ngultrum
Wika: Dzongka (opisyal); English (gámit sa pagtuturo), Tshanglakha,
Lhotsamkha (Nepali), Khenkha, at Sharchop
Mamamayan: Bhutanese (bu·ta·nís)/Butanés (bu·ta·nés)/Butanésa
(bu·ta·né·sa)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1971

Asia 27
Brunei Darussalam (brú·nay da·rús·a·lam)/Brunei
Darussalam (brú·ney da·rú·sa·lam)
Opisyal na pangalan: Negara Brunei Darussalam
Rehiyon: Timog-Silangang Asia
Kabeséra: Bandar Seri Begawan (bán·dar sé·ri be·gá·wan)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang Malay Islamiko
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1984
Salapi: Bruneian Dollar
Wika: Malay, English, Chinese, Iban, at iba pang katutubong
diyalekto
Mamamayan: Bruneian (bru·ná·yan)/Bruneano (bru·ne·yá·no)/Bruneana
(bru·ne·yá·na)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1984

Cambodia (kam·bó·di·ya)/Camboya (kam·bó·ya)


Opisyal na pangalan: Preah Réachéanachâkr Kâmpuchea, dáting Khmer Republic,
Kampuchea Republic
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Phnom Penh (nom pen)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang bahagi ng monarkiyang konstitusyonal
Salapi: Riel
Wika: Khmer (opisyal); Francés; Ingles (nagiging popular at
ikalawang lengguwahe)
Mamamayan: Cambodian (kam·bó·di·yan)/Camboyano (kam·bo·yá·no)/
Camboyana (kam·bo·yá·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

China (tsáy·na)/China (tsí·na)


Opisyal na pangalan: Zhonghua Renmin Gongheguo
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Beijing (bey·dyíng)
Uri ng gobyerno: Komunista
Araw ng kasarinlan: 1 Oktubre 1949 (Pagkakatatag ng Republika ng Mamamayan)
Salapi: Yuan/Renminbi

28 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Wika: PuTongHua (Mandarin), Wu (sinasalita sa Shanghai), Yue
(Cantonese) iba pang diyalektong tulad ng Min, Hakka
(Kejia), Gan at Xiang
Mamamayan: Chinese (tsáy·nis)/Chino (tsí·no)/China (tsí·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Cyprus (sáyp·rus)/Chipre (tsíp·re)


Opisyal na pangalan: Kypriake Demokratia (Griego), Kibris Cumhurìyeti (Turko)
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Nicosia (ni·kós·ya)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 16 Agosto 1960 (mula sa UK)
Salapi: Euro
Wika: Greek, Turkish, English
Mamamayan: Cypriot (síp·ri·yot)/Chipriota (tsíp·ri·yó·ta)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1960

Georgia (dyór·dya)/Georgia (dyór·dya)


Opisyal na pangalan: Sak’art’velo, dáting Republic of Georgia at Georgian Soviet
Socialist Republic
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Tbilisi (ti·bí·li·si)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 9 Abril 1991 (idineklara ng Kataas-taasang Kapulungan ng
Republika ng Georgia ang kalayaan mula sa Soviet Union)
Salapi: Lari
Wika: Georgian (opisyal); Abkhaz (opisyal na wika rin ng Abkhazia)
Mamamayan: Georgian (dyór·dyan)/Georgiano (dyor·dyá·no)/Georgiana
(dyor·dyá·na)
Sumanib sa UN: 31 Hulyo 1992

Asia 29
Hong Kong (SAR, China)* (hong kong)/Hong Kong (hong
kong)
Opisyal na pangalan: 香港
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Hong Kong (hong kong)
Uri ng gobyerno: Espesyal na administratibong rehiyon ng China (limitadong
demokrasya)
Salapi: Hong Kong Dollar
Wika: Yue (Cantonese Chinese) at English
Mamamayan: Hong Konger (hóng ko·nger)/Hongkonés (hong·ko·nés)/
Hongkonésa (hong·ko·né·sa)

India (ín·di·yá)/India (ín·di·yá)


Opisyal na pangalan: Bharat Ganarajya
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: New Delhi (nyu·dél·hi)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 15 Agosto 1947 (mula sa UK)
Salapi: Indian Rupee
Wika: Hindi, English, at iba pang 16 na opisyal na wika
Mamamayan: Indian (ín·di·yán)/Indiano (in·di·yá·no)/Indiana (in·di·yá·na)
Sumanib sa UN: 30 Oktubre 1945

Indonesia (in·do·nís·ya)/Indonesia (in·do·nés·ya)


Opisyal na pangalan: Republik Indonesia, dáting Netherlands East Indies, Dutch
East Indies
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Jakarta (dya·kár·ta)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 27 Disyembre 1949 (mula sa The Netherlands)
Salapi: Rupiah
Wika: Bahasa Indonesia (opisyal), English, Dutch, at 583 diyalekto,
kabílang ang Javanese

30 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Indonesian (in·do·nís·yan)/Indonesio (in·do·nés·yo)/
Indonesia (in·do·nés·ya)
Sumanib sa UN: 28 Setyembre 1950

Iran (i·rán)/Irán (República Islámica del) (re·púb·li·ká


is·lá·mi·ká del i·rán)
Opisyal na pangalan: Jomhurì-ye Eslami-ye Iran, dating Persia
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Tehran (te·rán)
Uri ng gobyerno: Republikang teokratiko
Araw ng kasarinlan: 1 Abril 1979
Salapi: Iranian Rial
Wika: Persian at diyalektong Persian, Turkish at diyalektong
Turkish, Kurdish, Lurì, Balochi, at Arabic
Mamamayan: Iranian (i·rán·yan)/Iranio (i·rán·yo)/Irania (i·rán·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Iraq (i·rák)/Iraq (i·rák)


Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah al Iraqiyah
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Baghdad (bág·dad)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Taon ng kasarinlan: 1932 (mula sa UK)
Salapi: Iraqi Dinar
Wika: Arabic (opisyal); Kurdish, Assyrian, at Armenian
Mamamayan: Iraqi (i·ra·ki)/Iraqui (i·rá·ki)
Sumanib sa UN: 21 Disyembre 1945

Israel (ís·ra·él)/Israel (ís·ra·él)


Opisyal na pangalan: Medinat Yisra’el
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Jerusalem
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 14 Mayo 1948

Asia 31
Salapi: Shekel
Wika: Hebrew at Arabic (opisyal); Russian at English
Mamamayan: Israeli (is·ra·é·li)/Israelita (is·ra·e·lí·ta)
Sumanib sa UN: 11 Mayo 1949

Japan (dya·pán)/Japón (ha·pón)


Opisyal na pangalan: Japan
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Tokyo (tók·yo)
Uri ng gobyerno: Parlamentaryo (may konstitusyonal na monarkiya)
Araw ng kasarinlan: 660 BC
Salapi: Yen
Wika: Japanese (Nihongo)
Mamamayan: Japanese (dyá·pa·nís)/Japon (ha·pón)/Japona (ha·pó·na)
Sumanib sa UN: 18 Disyembre 1956

Jordan (dyór·dan)/Jordania (hor·dán·ya)


Opisyal na pangalan: Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah, dating Transjordan
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Amman (á·man)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 25 Mayo 1946
Salapi: Jordanian Dinar
Wika: Arabic (opisyal); English
Mamamayan: Jordanian (dyor·déyn·yan)/Jordano (dyor·dá·no)/Jordana
(dyor·dá·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Kazakhstan (ka·záks·tan)/Kazajstán (ka·zas·tán)


Opisyal na pangalan: Qazaqstan Respublikasy
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Astana (as·ta·ná)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 16 Disyembre 1991 (mula sa Soviet Union)

32 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Salapi: Tenge
Wika: Kazakh at Russian
Mamamayan: Kazakhstani (ka·zaks·tá·ni)/Kazako (ka·zá·ko)/Kazaka
(ka·zá·ka)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Kuwait (ku·wéyt)/Kuwait (ku·wá·it)


Opisyal na pangalan: Dawlat al Kuwayt, dáting Qurain
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Kuwait City (ku·wéyt sí·ti)
Uri ng gobyerno: Emiradong konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 19 Hunyo 1961
Salapi: Kuwaiti Dinar
Wika: Arabic (opisyal); English
Mamamayan: Kuwaiti (ku·wéy·ti)/Kuwaití (ku·wa·i·tí)
Sumanib sa UN: 14 Mayo 1963

Kyrgyzstan (kír·dyis·tán)/Kirguistán (kír·gis·tán)


Opisyal na pangalan: Kyrgyz Respublikasy, dáting Kirghizia
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Bishkek (bis·kék)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 31 Agosto 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Some
Wika: Kyrgyz (opisyal); Russian
Mamamayan: Kyrgyzstan (kir·dyis·tán)/Kirguís (kir·gís)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Lao People’s Democratic Republic (law pí·pols


de·mok·rá·tik ri·páb·lik)/República
Democrática Popular Lao (re·púb·li·ká
de·mok·rá·ti·ká po·pu·lár lá·o)
Opisyal na pangalan: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Rehiyon: Timog-silangang Asia

Asia 33
Kabeséra: Vientiane (vi·yen·si·yán)
Uri ng gobyerno: Komunista
Araw ng kasarinlan: 19 Hulyo 1949 (mula sa France)
Salapi: Kip
Wika: Lao (opisyal); French, English, at iba pang wikang etniko
Mamamayan: Laotian (la·os·yán)/Laosiano (la·o·si·yá·no)/Laosiana
(la·o·si·yá·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Lebanon (lé·ba·nón)/Líbano (lí·ba·nó)


Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah al Lubnaniyah
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Beirut (bey·rút)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 22 Nobyembre 1943
Salapi: Lebanese Pound
Wika: Arabic (opisyal); French, English, at Armenian
Mamamayan: Lebanese (le·ba·nís)/Libanés (li·ba·nés)/Libanésa
(li·ba·né·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Macau (China)* (ma·káw)/Macao (ma·káw)


Opisyal na pangalan: 澳門特別行政區
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Walang datos
Uri ng gobyerno: Limitadong demokrasya (Espesyal na administratíbong
rehiyon ng China [SAR])
Salapi: Pataca
Wika: Portuguese (opisyal); Chinese (Cantonese)
Mamamayan: Macanese (má·ka·nis)

Malaysia (ma·léy·si·ya)/Malasia (ma·lá·si·yá) (ma·lás·ya)


Opisyal na pangalan: Persekutuan Malaysia
Rehiyon: Timog-silangang Asia

34 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Kabeséra: Kuala Lumpur (kwá·la lum·púr)
Uri ng gobyerno: Demokrasya (may konstitusyonal na monarkiya)
Araw ng kasarinlan: 31 Agosto 1957
Salapi: Ringgit
Wika: Malay, Cantonese, Hokkien, Mandarin Chinese, English,
Tamil, at wikang katutubo
Mamamayan: Malaysian (ma·léy·si·yan)/Malasio (ma·lá·si·yó)/Malasia
(ma·lá·si·yá)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1957

Maldives (mal·dívs)/Maldivas (mal·dí·vas)


Opisyal na pangalan: Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Male (má·le)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 26 Hulyo 1965 (mula sa UK)
Salapi: Rufiyaa
Wika: Dhivehi (opisyal); English (ginagamit ng maraming opisyal
ng gobyerno)
Mamamayan: Maldivian (mal·dív·yan)/Maldivo (mal·dí·vo)/Maldiva
(mal·dí·va)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1965

Mongolia (mong·gól·ya)/Mongolia (mong·gól·ya)


Opisyal na pangalan: Mongol Uls, dating Outer Mongolia
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Ulaanbaatar (u·lán·ba·tór)
Uri ng gobyerno: Parlamentaryo
Taon ng kasarinlan: 1921
Salapi: Tugrik
Wika: Mongolian, Kazakh, Russian, at English
Mamamayan: Mongolian (mong·gól·yan)/Mongol/Mongola
Sumanib sa UN: 27 Oktubre 1961

Asia 35
Myanmar (miyán·mar)/Myanmar (myán·mar)
Opisyal na pangalan: Pyidaungzu Myanma Naingngandaw, dating Burma
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Nay Pyi Taw (ne pye do)
Uri ng gobyerno: Parlamentaryo
Salapi: Kyat
Wika: Burmese; mahigit 100 lengguwahe at diyalekto
Mamamayan: Burmese (búr·mis)/Birmano (bir·má·no)/Birmana (bir·má·na)
Sumanib sa UN: 19 Abril 1948

Oman (ó·man)/Omán (o·mán)


Opisyal na pangalan: Saltanat Uman, dáting Muscat and Oman
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Masqat (más·kat)
Uri ng gobyerno: Monarkiya
Taon ng kasarinlan: 1605 (matapos mapaalis ang mga Portuguese)
Salapi: Omani Rial
Wika: Arabic (opisyal); English, Baluchi, Urdu, Swahili, Hindi, at
diyalektong Indian
Mamamayan: Oman (ó·man)/Omaní (o·ma·ní)
Sumanib sa UN: 7 Oktubre 1971

Nepal (ne·pál)/República Federal Democrática de Nepal


(re·púb·li·ká fe·de·rál de·mok·rá·ti·ká de
né·pal)
Opisyal na pangalan: Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl, dating Kingdom of
Nepal (Nepal Adhirajya)
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Kathmandu (kát·man·dú)
Uri ng gobyerno: Republikang federal at demokratiko
Salapi: Nepalese Rupee
Wika: Nepali (opisyal at lingua franca), 70 diyalekto at 11
pangunahing lengguwaheng tulad ng Tibeto-Burman,
Lhotsamkha, Nepalbhasa, at Tamang.

36 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Nepalese (ne·pa·lís)/Nepalés (ne·pa·lés)/Nepalésa
(ne·pa·lé·sa)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

North Korea (nort ko·rí·ya)/República Popular


Democrática de Corea (re·púb·li·ká
po·pu·lár de·mok·rá·ti·ká de ko·ré·ya)
Opisyal na pangalan: Democratic People’s Republic of Korea
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: P’yongyang (pi·yóng·yang)
Uri ng gobyerno: Komunista
Araw ng kasarinlan: 9 Setyembre 1948
Salapi: North Korean Won
Wika: Korean
Mamamayan: North Korean (nort ko·rí·yan)/Coreano (kor·yá·no)/Coreana
(kor·yá·na)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

Pakistan (pá·kis·tan)/Pakistán (pá·kis·tán)


Opisyal na pangalan: Islami Jamhooriya-e-Pakistan
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Islamabad (is·lá·ma·bad)
Uri ng gobyerno: Republikang Islamiko
Araw ng kasarinlan: 14 Agosto 1947
Salapi: Pakistani Rupee
Wika: Urdu (ur·du) (nasyónal at opisyal); English, Punjabi, Sindhi,
Pushtu, Balochi, Hindko, Brahui, Saraiki (varyant ng Punjabi)
Mamamayan: Pakistani (pá·kis·tá·ni)/Pakistaní (pa·kis·ta·ní)
Sumanib sa UN: 30 Setyembre 1947

Philippines (fí·li·píns)/Filipinas (fi·li·pí·nas)


Opisyal na pangalan: Republic of the Philippines
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Manila (ma·ní·la)

Asia 37
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 12 Hunyo 1898 (mula sa Spain)
Wika: Filipino at English (opisyal)
Mamamayan: Filipino (fi·li·pí·no)/Filipino (fi·li·pí·no)/Filipina (fi·li·pí·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Qatar (ka·tár)/Qatar (ka·tár)


Opisyal na pangalan: Dawlat Qatar
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Dohá (do·há)
Uri ng gobyerno: Emirado
Araw ng kasarinlan: 3 Setyembre 1971
Salapi: Qatari Rial
Wika: Arabic (opisyal); English
Mamamayan: Qatari (ka·tá·ri)/Catarí (ka·tá·ri)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1971

Saudi Arabia (sáw·di a·réyb·yá)/Arabia Saudita (a·ráb·ya


saw·dí·ta)
Opisyal na pangalan: Al-Mamlaka al-Arabiya as-Saudiya
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Riyadh (rí·yad)
Uri ng gobyerno: Monarkiya
Salapi: Saudi Riyal
Wika: Arabic (opisyal)
Mamamayan: Saudi (sáw·di)/Árabe (Á·ra·bé)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Singapore (síng·ga·por)/Singapur (síng·ga·pur)


Opisyal na pangalan: Republik Singapura
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Singapore (síng·ga·por)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 9 Agosto 1965 (mula sa Malaysian Federation)

38 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Salapi: Singapore Dollar
Wika: Tamil, English, Putonghua o Mandarin (man·da·rin) Chinese
(opisyal); Malay (opisyal at nasyónal), Tamil (ta·mil)
Mamamayan: Singaporean (sing·ga·pór·yan)/Singapurense
(sing·ga·pu·rén·se)
Sumanib sa UN: 21 Setyembre 1965

South Korea (sawt ko·rí·ya)/República de Corea


(re·púb·li·ká de ko·ré·ya)
Opisyal na pangalan: 대한민국 – Taehan-min’guk
Rehiyon: Silangang Asia
Kabeséra: Seoul (sowl)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 15 Agosto 1945 (mula sa Japan)
Salapi: South Korean Won
Wika: Korean
Mamamayan: Korean (ko·rí·yan)/ Coreano (kor·yá·no)/Coreana (kor·yá·na)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

Sri Lanka (sri láng·ka)/Sri Lanka (sri láng·ka)


Opisyal na pangalan: Socialist Republic of Sri Lanka, dáting Serendib, Ceylon
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Colombo (ko·lóm·bo)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 4 Pebrero 1948 (mula sa UK)
Salapi: Sri Lanka Rupee
Wika: Sinhala at Tamil (opisyal); English
Mamamayan: Sri Lankan (sri láng·kan)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

State of Palestine* (is·téyt of pá·les·tayn)/Palestina


(pa·les·tí·na)
Opisyal na pangalan: ‫ نيطسلفةلود‬Dawlat Filas īn
Rehiyon: Kanlurang Asia

Asia 39
Kabeséra: Ramallah (ra·mal·lá)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 15 Nobyembre 1988
Salapi: Shekel
Wika: Arabic
Mamamayan: Palestinian (pa·les·tín·yan)/Palestino (pa·les·tí·no)/Palestina
(pa·les·tí·na)

Syrian Arab Republic (sír·yan á·rab ri·páb·lik)/República


Árabé Siria (re·púb·li·ká á·ra·bé sí·ri·yá)
Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah al Arabiyah as Surìyah, dáting United Arab
Republic (kasáma ang Egypt)
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Damascus (da·más·kus)
Uri ng gobyerno: Republika sa ilalim ng rehimeng awtoritaryan
Araw ng kasarinlan: 17 Abril 1946
Salapi: Syrian Pound
Wika: Arabic (opisyal); English, French, Kurdish, Armenian, Aramaic,
Circassian
Mamamayan: Syrian (sír·yan)/Sirio (sír·yo)/Siria (sír·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Tajikistan (tád·yi·kis·tán)/Tayikistán (ta·yí·kis·tán)


Opisyal na pangalan: Jumhurìi Tojikiston, dating Tajik Soviet Socialist Republic
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Dushanbe (dú·syan·be)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 9 Setyembre 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Somoni
Wika: Tajik (opisyal); Russian (malawakang ginagamit sa gobyerno
at negosyo)
Mamamayan: Tajikistani (tád·yi·kis·tá·ni)/Tayiko (ta·yí·ko)/Tayika/(ta·yí·ka)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

40 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Thailand (táy·land)/Tailandia (tay·lán·di·ya)
Opisyal na pangalan: Muang T’hai; Prathet T’hai, Kingdom of Thailand, at dating
Siam
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Bangkok (báng·kok)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: Hindi sumailalim sa kolonisasyon
Salapi: Baht
Wika: Thai (opisyal); English (ikalawang wika ng mga elite); mga
rehiyonal na diyalekto
Mamamayan: Thai (tay)/Tailandés (tay·lan·dés)/Tailandésa (tay·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 16 Disyembre 1946

Timor-Leste (ti·mór-lés·te)/Timor-Leste (ti·mór lés·te)


Opisyal na pangalan: Republika Demokratika Timor Loro Sa’e
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Dili (dí·li)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 28 Nobyembre 1975 (mula sa Portugal); 20 Mayo 2002 (mula
sa Indonesia)
Salapi: US Dollar
Wika: Portuguese at Tetum (opisyal); English, Bahasa Indonesia
Mamamayan: Timorese (ti·mo·rís)/Timorese (ti·mo·ré·se)
Sumanib sa UN: 27 Setyembre 2002

Turkey (tér·ki)/Turquía (tur·kí·ya)


Opisyal na pangalan: Türkiye Cumhurìyeti
Rehiyon: Kanlurang Asia/Timog Europe
Kabeséra: Ankara (áng·ka·rá)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo at demokratiko
Araw ng kasarinlan: 29 Oktubre 1923
Salapi: Turkish Lira
Wika: Turkish (opisyal); Kurdish at Arabic
Mamamayan: Turkish (tur·kish)/Turco (túr·ko)/Turca (túr·ka)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Asia 41
Turkmenistan (turk·mé·nis·tán)/Turkmenistán
(túrk·me·nis·tán)
Opisyal na pangalan: Turkmenistan, dáting Turkmen Soviet Socialist Republic
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Ashgabat (ás·ga·bát)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 27 Oktubre 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Turkmen Manat
Wika: Turkmen. Malawakan ding sinasalita ang Russian
Mamamayan: Turkmenian (turk·mín·yan)/Turcomano (tur·ko·má·no)/
Turcomana (tur·ko·má·na)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

United Arab Emirates (yu·náy·ted á·rab é·mi·réyts)/


Emiratos Árabes Unidos (e·mi·rá·tos
á·ra·bés ú·ni·dós)
Opisyal na pangalan: Dawlat Al Amarat al Arabiyah al Muttahidah
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Abu Dhabi (a·bu dá·bi)
Uri ng gobyerno: Federasyon ng mga emirado
Araw ng kasarinlan: 2 Disyembre 1971
Salapi: United Arab Emirates Dirham
Wika: Arabic (opisyal); English, Hindi, Urdu, at Farsi
Mamamayan: UAE, Emirati (e·mi·rá·ti)
Sumanib sa UN: 9 Disyembre 1971

Uzbekistan (uz·bék·is·tán)/Uzbekistán (uz·bé·kis·tán)


Opisyal na pangalan: Ozbekiston Respublikasi
Rehiyon: Timog-gitnang Asia
Kabeséra: Tashkent (tas·ként)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 1 Setyembre 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Uzbekistan Soum
Wika: Uzbek (Turkish), Russian, Tajik, at iba pa

42 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Uzbek (úz·bek), Uzbekistani (uz·bé·kis·tá·ni)/ Uzbeko
(uz·bé·ko)/Uzbeka (uz·bé·ka)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Viet Nam (vi·yét nam)/Viet Nam (vi·yét nam)


Opisyal na pangalan: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na
Rehiyon: Timog-silangang Asia
Kabeséra: Hanoi (ha·nóy)
Uri ng gobyerno: Komunista
Araw ng kasarinlan: 2 Setyembre 1945
Salapi: Dong
Wika: Vietnamese (opisyal); English (nagiging popular na bilang
pangalawang lengguwahe), French, Chinese, at Khmer, mga
wika sa mabundok na bahagi ng bansa
Mamamayan: Vietnamese (vi·yet·na·mís)/Vietnamita (vi·yet·na·mí·ta)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1977

Yemen (yé·men)/Yemen (yé·men)


Opisyal na pangalan: Al Jumhurìyah Al Yamaniyah
Rehiyon: Kanlurang Asia
Kabeséra: Sana’a (sa·ná a)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 1918 (mula sa Imperyong Ottoman), 1967 (ang South Yemen
mula sa UK)
Salapi: Yemeni Rial
Wika: Arabic
Mamamayan: Yemenite (yé·me·nayt)/Yemení (ye·me·ní)
Sumanib sa UN: 30 Setyembre 1947

Asia 43
44 Atlas ng mga Bansa sa Mundo
Australia
at
Oceania
Ito ang pinakamaliit sa pitóng kontinente ngunit ikaanim sa pinakamalaking
bansa sa mundo. Humigit-kumulang 23 milyon katao ang nakatirá dito, subalit
tinatayang 25 porsiyento ang hindi ipinanganak dito.
Bukod sa Sydney Opera House, tanyag din ang Australia dahil sa Great
Barrier Reef, ang pinakamalaking tangrib sa buong mundo. Matatagpuan sa
may baybáyin ng Queensland, binubuo ito ng 3,000 indibidwal na tangrib at
nagsisilbing tirahan ng ilang nanganganib na species.
Ang Australia ay napagigitnaan ng Karagatang Pacific sa silangan at Karagatang
Indian sa kanluran.

Australia (aws·trál·ya)/Australia (aws·trál·ya)


Opisyal na pangalan: Commonwealth of Australia
Rehiyon: Oceania
Kabeséra: Canberra (kan·bé·ra)
Uri ng gobyerno: Demokrasya (kinikilala ang reyna ng UK bílang soberána)
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1901
Salapi: Australian Dollar
Wika: English (opisyal); Italian, Greek, at Cantonese

45
Mamamayan: Australian (aws·tral·yan)/Australiano (aws·tral·ya·no)/
Australiana (aws·tral·ya·na)
Sumanib sa UN: 1 Nobyembre 1945

American Samoa* (a∙mé∙ri∙kán sa∙mó∙wa)/Samoa


Americana (sa·mó·wa a·me·ri·ká·na)
Opisyal na pangalan: Territory of American Samoa
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Pago Pago (pá·go pá·go)
Uri ng gobyerno: Teritoryo ng US
Salapi: US Dollar
Wika: Samoan, English
Mamamayan: American Samoan (a·mé·ri·kan sa·mó·wan)/Samoano
(sa·mo·wá·no)/Samoana (sa·mo·wá·na)

Cook Islands* (kuk áy·lands)/Islas Cook (ís·las kuk)


Opisyal na pangalan: Cook Islands
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Avarua (a·va·rú·wa)
Uri ng gobyerno: Monarkiya (Teritoryo ng New Zealand)
Salapi: New Zealand Dollar
Wika: English, Cook Islands Māori
Mamamayan: Cook Islander (kuk áy·lan·der)

Fiji (fíd·yi)/Fiyi (fí·yi)


Opisyal na pangalan: Republic of the Fiji Islands
Rehiyon: Oceania-Melanesia
Kabeséra: Suva (sú·va)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 10 Oktubre 1970 (mula sa UK)
Salapi: Fiji Dollar
Wika: English (opisyal); Fijian, Hindi
Mamamayan: Fijian (fíd·yi·an)/Fiyiano (fi·yi·á·no)/Fi·yiana (fi·yi·á·na)
Sumanib sa UN: 13 Oktubre 1970

46 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


French Polynesia* (frents po·le·nís·ya)/Polinesia
Francesa (po·li·nés·ya fran·tsé·sa)
Opisyal na pangalan: Territoire de la Polynésie Française
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Papeete (pá·pi·yé·ti)
Uri ng gobyerno: Teritoryo sa ibayong dagat ng France
(Territoire d’Outre-Mer [TOM])
Salapi: CFP Euro
Wika: Tahitian at French (opisyal)
Mamamayan: French Polynesian (frents po·li·nís·yan)/Polinesio
(po·li·nés·yo)/Polinesia (po·li·nés·ya)

Guam* (gu·wám)/Guam (gú·wam)


Opisyal na pangalan: Territory of Guam
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Hagåtña (ha·gát·nya)
Uri ng gobyerno: Teritoryo ng US
Salapi: US Dollar
Wika: English, Chamorro, at Japanese
Mamamayan: Guamanian (gu·wa·méyn·yan)

Kiribáti (ki·ri·bás)/Kiribáti (ki·ri·bá·ti)


Opisyal na pangalan: Republic of Kiribáti, dating Gilbert Islands
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Bairiki (bay·ri·ki)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 12 Hulyo 1979 (mula sa UK)
Salapi: Australian Dollar
Wika: English (opisyal); Gilbertese/I-Kiribáti (de facto)
Mamamayan: Kiribáti (ki·ri·bá·ti)/Kiribátiano (ki·ri·bat·yá·no)/Kiribátiana
(ki·ri·bat·yá·na)
Sumanib sa UN: 14 Setyembre 1999

Australia at Oceania 47
Micronesia (máyk·ro·nís·ya)/Micronesia (Estados
Federados de) (es·tá·dos fe·de·rá·dos
de mík·ro·nés·ya)
Opisyal na pangalan: Federated States of Micronesia, dáting Trust Territory of the
Pacific Islands, Ponape, Truk, and Yap Districts
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Palikir (pa·lí·kir)
Uri ng gobyerno: Kumpederasyón (Konstitusyonal)
Araw ng kasarinlan: 3 Nobyembre 1986 (mula sa pangangasiwa ng UN na
pinangunahan ng US)
Salapi: US Dollar
Wika: English at siyam na katutubong wika
Mamamayan: Micronesian (mayk·ro·nés·yan)/Micronesio (mik·ro·nés·yo)/
Micronesia (mik·ro·nés·ya)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

Nauru (na·ú·ru)/Nauru (náw·ru)


Opisyal na pangalan: Republik Naoero, dáting Pleasant Island
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Nauru
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 31 Enero 1968 (mula sa pangangasiwa ng UN sa pangungúna
ng Australia, New Zealand, at United Kingdom)
Salapi: Australian Dollar
Wika: Nauruan (opisyal); English
Mamamayan: Nauruan (naw·rú·wan)/Nauruano (naw·ru·wá·no)/Nauruana
(naw·ru·wá·na)
Sumanib sa UN: 14 Setyembre 1999

New Caledonia* (ni·yú ká·le·dón·ya)/Nueva Caledonia


(nu·wé·va ka·le·dón·ya)
Opisyal na pangalan: Territoire des Nouvelle-Calédonie et Dependances
Rehiyon: Oceania-Melanesia
Kabeséra: Nouméa (nu·mé·ya)

48 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Uri ng gobyerno: Teritoryo ng France sa ibayong dagat (TOM)
Salapi: CFP Franc
Wika: French (opisyal); mahigit 30 diyalektong Melanesian-
Polynesian
Mamamayan: New Caledonian (ni·yu ka·le·dón·ya)/Caledoniano
(ka·le·don·yá·no)/Caledoniana (ka·le·don·yá·na)

New Zealand (ni·yú zí·land)/Nueva Zelanda (nu·wé·va


zi·lán·da)
Opisyal na pangalan: New Zealand-Aotearoa
Rehiyon: Oceania
Kabeséra: Wellington (wé·ling·ton)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Salapi: New Zealand Dollar
Wika: English, Maori
Mamamayan: New Zealander (ni·yú zí·lan·der)/Zelandés (ze·lan·dés)/
Zelandésa (ze·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Niue* (ni·yú·we)/Niue (ní·we)


Opisyal na pangalan: Niuē
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Alofi
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (may malayang asosasyon
sa New Zealand)
Araw ng kasarinlan: 19 Oktubre 1974
Salapi: New Zealand Dollar
Wika: Niuean (ni·yu·wé·yan) at English
Mamamayan: Niuean Samoa (ni·yu·wé·yan sa·mó·wa)

Australia at Oceania 49
Northern Mariana Islands* (nór·dern mar·yá·na
áy·lands)/Islas Marianas del Norte
(ís·las mar·yá·nas del nór·te)
Opisyal na pangalan: Commonwealth of the Northern Mariana Islands, dáting
Mariana Islands District (Trust Territory of the Pacific
Islands)
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Garapan (ga·rá·pan)
Uri ng gobyerno: Bahagi ng Commonwealth ng US
Salapi: US Dollar
Wika: Chamorro, Carolinian, English
Mamamayan: Northern Mariana Islander (nór·dern mar·yá·na áy·lan·der)/
Chamorro (tsa·mó·ro)/Chamorra (tsa·mó·ra)

Palau (pa·láw)/Palau (pa·láw)


Opisyal na pangalan: Beluu er a Belau, dáting Pelew Islands, Republic of Palau
Rehiyon: Oceania-Micronesia
Kabeséra: Melekeok (me·le·ké·yok)
Uri ng gobyerno: Konstitusyonal na may malayang asosasyon sa US
Araw ng kasarinlan: 1 Oktubre 1994 (mula sa pangangasiwa ng UN)
Salapi: US Dollar
Wika: English (opisyal sa 16 na estado); Palauan
Mamamayan: Palauan (pa·lá·wan)/Palauano (pa·la·wá·no)/Palauana
(pa·la·wá·na)
Sumanib sa UN: 15 Disyembre 1994

Papua New Guinea (pá·pu·wa ni·yú gí·ni)/Papua Nueva


Guinea (pa·pú·wa nu·wé·va gi·né·ya)
Opisyal na pangalan: Papuaniugini, Independent State of Papua New Guinea, at
dating Territory of Papua and New Guinea
Rehiyon: Oceania-Melanesia
Kabeséra: Port Moresby (port mó·res·bi)

50 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal (may parlamentaryong
demokratiko)
Araw ng kasarinlan: 16 Setyembre 1975 (mula sa pangangasiwa ng UN na
pinangungunahan ng Australia)
Salapi: Kina
Wika: English, Tok Pisin (tok pi·sin), at Hiri Motu (opisyal). Humigit-
kumulang 860 iba pang lengguwahe
Mamamayan: Papua New Guinean (pa·pú·wa ni·yu gi·níyan)/Guineano
(gin·yá·no)/Guineana (gin·yá·na)
Sumanib sa UN: 10 Oktubre 1975

Solomon Islands (só·lo·món áy·lands)/Islas Salomón


(ís·las sá·lo·món)
Opisyal na pangalan: Solomon Islands, dáting British Solomon Islands
Rehiyon: Oceania-Melanesia
Kabeséra: Honiara (hon·yá·ra)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 7 Hulyo 1978 (mula sa UK)
Salapi: Solomon Islands Dollar
Wika: English (opisyal); Melanesian pidgin (lingua franca); 87
katutubong wika
Mamamayan: Solomon Islander (só·lo·mon áy·lan·der)
Sumanib sa UN: 19 Setyembre 1978

Tonga (tóng·ga)/Tonga (tóng·ga)


Opisyal na pangalan: Kingdom of Tonga, dáting Friendly Islands
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Nuku’alofa (nu·kú·a·ló·fa)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal (mula 1875)
Araw ng kasarinlan: 4 Hunyo 1970 (mula sa UK)
Salapi: Pa’anga
Wika: Tongan, English
Mamamayan: Tongan (tóng·gan)/Tongano (tong·gá·no)/Tongana
(tong·gá·na)
Sumánib sa UN: 14 Setyembre 1999

Australia at Oceania 51
Tuvalu (tú·va·lu)/Tuvalu (tú·va·lu)
Opisyal na pangalan: Tuvalu, dáting Ellice Islands
Rehiyon: Oceania-Polynesia
Kabeséra: Funafuti (fu·na·fu·ti)
Uri ng gobyerno: Demokratikong parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 1 Oktubre 1978 (mula sa UK)
Salapi: Australian Dollar
Wika: Tuvaluan, English, Samoan, at Kiribáti (sa isla ng Nui)
Mamamayan: Tuvaluan (tu·vá·lu·wan)/Tuvaluano (tu·va·lu·wá·no)/
Tuvaluana (tu·va·lu·wá·na)
Sumanib sa UN: 5 Setyembre 2000

Vanuatu (van·wá·tu)/Vanuatu (van·wá·tu)


Opisyal na pangalan: Republic of Vanuatu, dáting New Hebrides
Rehiyon: Oceania-Melanesia
Kabeséra: Port Vila (port ví·la)
Uri ng gobyerno: Républikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 30 Hulyo 1980 (mula sa France at UK)
Salapi: Vatu
Wika: English, French, at Bislama o English na pidgin (opisyal);
mahigit 120 wika
Mamamayan: ni-Vanuatu (ni-van·wá·tu)/Vanuatuense (van·wá·tu·wén·se)
Sumánib sa UN: 15 Setyembre 1981

52 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Europe
Nahahati sa dalawa ang kontinenteng ito: ang bulubunduking bahagi ng
Scotland sa timog at ang malawak na kapatagan ng Hungary sa hilaga. Ito
ang itinuturing na dahilan ng iba’t ibang kultura ng rehiyon. Ang mga bundok
naman ng Gitnang Europe ang nagsisilbing tagasalo ng ulan at niyebe upang
hindi manuyô ang mga bansang matatagpuan dito.
Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa Europe na umaabot sa 37 porsiyento
ng kabuuang laki ng kontinente. Samantala, ang Holy See, na isang maliit na
bahagi sa gitna ng Rome, ang pinakamaliit.

Albania (al∙béy∙ni∙ya)/Albania (al·bán·ya)


Opisyal na pangalan: Republika e Shqiperise
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Tiranë (ti·rá·na)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 28 Nobyembre 1912 (mula sa Imperyong Ottoman)
Salapi: Lek
Wika: Albanian
Mamamayan: Albanian (al·béy·ni·yán)/Albanés (al·ba·né·sa)/Albanésa
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Andorra (an·dó·ra)/Andorra (án·do·rá)


Opisyal na pangalan: Principat d’Andorra
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Andorra la Vella (an·dó·ra la vél·ya)

53
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (may dalawang pinunong
magkapantay ang kapangyarihan—Obispo ng Urgell at
Presidente ng France)
Taon ng kasarinlan: Matapos lagdaan ang Kasunduang Pariatges noong 1278-
1288
Salapi: Euro
Wika: Catalan (opisyal); French, Spanish
Mamamayan: Andorran (an·dó·ran)/Andorrano (an·do·rá·no)/Andorrana
(an·do·rá·na)
Sumanib sa UN: 28 Hulyo 1993

Austria (os·tri·yá)/Austria (áws·tri·yá)


Opisyal na pangalan: Republik Österreich
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Vienna (vi·yé·na)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Salapi: Euro
Wika: German
Mamamayan: Austrian (áws·tri·yán)/Austriaco (aws·tri·yá·ko)/Austriaca
(aws·tri·yá·ka)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Belarus (bé·la·rús)/Bielorrusia (bi·ye·lo·rús·ya)


Opisyal na pangalan: Respublika Bielarus
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Minsk (minsk)
Uri ng gobyerno: Republika (nása ilalim ng diktadurya)
Araw ng kasarinlan: 25 Agosto 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Belarusian Ruble
Wika: Belarussian at Russian (opisyal)
Mamamayan: Belorussian (bi·yé·lo·rús·yan)/Bielorruso (bi·ye·lo·rú·so)/
Bielorrusa (bi·ye·lo·rú·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

54 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Belgium (bél·dyum)/Bélgica (bél·hi·ká)
Opisyal na pangalan: Royaume de Belgique–Koninkrijk Belgie
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Brussels (brá·sels)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang federal at parlamentaryo (bahagi ng
monarkiya)
Taon ng kasarinlan: 1830 (mula sa The Netherlands)
Salapi: Euro
Wika: Dutch, French, at German
Mamamayan: Belgian (bél·dyan)/Belga (bél·ga)
Sumanib sa UN: 27 Disyembre 1945

Bosnia and Herzegovina (bós·niya end hért·se·go·ví·na)/


Bosnia-Herzegovina ( b ó s · n i · y á -
ér·ze·go·ví·na)
Opisyal na pangalan: Federacija Bosne i Hercegovine
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Sarajevo (sa·ra·dyé·vo)
Uri ng gobyerno: Republikang federal at demokratiko
Araw ng kasarinlan: 1 Marso 1992
Salapi: Convertible Marka
Wika: Bosnian, Serbian, Croatian (dating Serbo-Croatian)
Mamamayan: Bosnian (bós·ni·yán), Herzegovinian (hért·se·go·vín·yan)/
Bosnio (bós·ni·yo)/Bosnia/(bós·ni·ya)
Sumanib sa UN: 22 Mayo 1992

Bulgaria (bul·gér·ya)/Bulgaria (bul·gár·ya)


Opisyal na pangalan: Republika Bulgariya
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Sofia (so·fí·ya)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Taon ng kasarinlan: 1908 (mula sa Imperyong Ottoman)

Europe 55
Salapi: Bulgarian Lev
Wika: Bulgarian
Mamamayan: Bulgarian (bul·gér·yan)/Búlgaro (búl·ga·ro)/Búlgara
(búl·ga·ra)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Croatia (kro·wéy·si·ya)/Croacia (kro·wás·ya)


Opisyal na pangalan: Republika Hrvatska
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Zagreb (zá·greb)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 25 Hunyo 1991 (mula sa Yugoslavia)
Salapi: Kuna
Wika: Croatian (opisyal)
Mamamayan: Croatian (kro·wéy·si·yan)/Croata (kro·wá·ta)
Sumanib sa UN: 22 Mayo 1992

Czech Republic (tsek ri·páb·lik)/República Checa


(re·púb·li·ka tsé·ka)
Opisyal na pangalan: Ceska Republika, dáting bahagi ng Czechoslovakia
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Prague (prag)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1993
Salapi: Czech Koruna
Wika: Czech (tsek)/Checa (tsé·ka)
Mamamayan: Czech (tsek), Slovak (is·ló·vak)/Checo (tsé·ko)/Checa (tsé·ka)
Sumanib sa UN: 19 Enero 1993

Denmark (dén·mark)/Dinamarca (di·na·már·ka)


Opisyal na pangalan: Kongeriget Danmark
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Copenhagen (kó·pen·há·gen)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal

56 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Salapi: Danish Krone
Wika: Danish, kaunting German, Faroese, at Greenlandic.
Malawakang sinasalita ang English bilang ikalawang
lengguwahe
Mamamayan: Dane (deyn)/Dinamarqués (dí·na·mar·kés)/Dinamarquésa
(dí·na·mar·ké·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Estonia (es·tón·ya)/Estonia (es·tón·ya)


Opisyal na pangalan: Eesti Vabariik
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Tallinn (tá·lin)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo at demokratiko
Salapi: Kroon
Wika: Estonian (eesti keel), Russian, Ukrainian, Finnish
Mamamayan: Estonian (es·tón·yan)/Estonio (es·tón·yo)/Estonia (es·tón·ya)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

Faeroe Islands* (fé·ro áy·lands)/Islas Feroe (ís·las


fé·ro·wé)
Opisyal na pangalan: Føroyar
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Tórshavn (tórs·hawn)
Uri ng gobyerno: Teritoryo ng Kaharian ng Denmark
Salapi: Danish Krone
Wika: Faroese, Danish; malawakan ding sinasalita ang Ingles at
naiintindihán din nila ang mga lengguwaheng Nordic
Mamamayan: Faroese (fé·ro·wís)

Finland (fín·land)/Finlandia (fín·lan·dyá)


Opisyal na pangalan: Suomen tasavalta
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Helsinki (hel·síng·ki)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo

Europe 57
Araw ng kasarinlan: 6 Disyembre 1917 (mula sa Imperyong Russian)
Salapi: Euro
Wika: Finlandes at Swedish (opisyal); minoryang nagsasalita ng
Lapp at Russian
Mamamayan: Finn (fin)/Finlandés (fin·lan·dés)/Finlandésa (fin·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

France (frans)/Francia (frán·si·ya)


Opisyal na pangalan: Republique Française
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Paris (pá·ris)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 14 Hulyo 1789
Salapi: Euro
Wika: French
Mamamayan: French (frents)/Francés (fran·sés)/Francésa (fran·sé·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Germany (dyér·ma·ní)/Alemania (a·le·mán·ya)


Opisyal na pangalan: Bundesrepublik Deutschland, dáting German Empire,
German Republic, German Reich
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Berlin (ber·lín)
Uri ng gobyerno: Republikang federal at demokratiko
Salapi: Euro
Wika: German at mga pangalawang wika (English, French, at
Turkish)
Mamamayan: German (dyér·man)/Alemán (a·le·mán)/Alemána (a·le·má·na)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1973

Greece (gris)/Grecia (grés·ya)


Opisyal na pangalan: Elliniki Dimokratia, dáting Kingdom of Greece
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Athens (á·tens)

58 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Taon ng kasarinlan: 1830 (mula sa Imperyong Ottoman)
Salapi: Euro
Wika: Greek (opisyal); Turkish (Hilagang Greece), English
Mamamayan: Greek (grik)/Griego (gri·yé·go)/Griega (gri·yé·ga)
Sumanib sa UN: 25 Oktubre 1945

Holy See* (hó·li si)/Santa Sede (sán·ta sé·de)


Opisyal na pangalan: Stato della Città del Vaticano
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Vatican City (vá·ti·kán sí·ti)
Uri ng gobyerno: Eklesyastiko
Araw ng kasarinlan: 11 Pebrero 1929
Salapi: Euro
Wika: Italian, Latín, French, at iba pang lengguwahe

Hungary (háng·ga·rí)/Hungría (úng·gri·ya)


Opisyal na pangalan: Magyar Koztarsasag/Magyarország
Rehiyon: Gitnang Europe
Kabeséra: Budapest (bú·da·pést)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Salapi: Forint
Wika: Hungarian (Hungria), iba pa
Mamamayan: Hungarian (hang·gár·yan)/Húngaro (úng·ga·ró)/Húngara
(úng·ga·rá)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Iceland (áys·land)/Islandia (ís·lan·di·ya)


Opisyal na pangalan: Lydveldid Island
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Reykjavík (réy·ki·ya·vík)
Uri ng gobyerno: Republikang semi-presidensiyal, parlamentaryo, at
konstitusyonal
Taon ng kasarinlan: 1944

Europe 59
Salapi: Icelandic Króna
Wika: Icelandic, English, Nordic languages, German
Mamamayan: Icelander (ays·lán·der)/Islandés (is·lan·dés)/Islandésa
(is·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 19 Nobyembre 1946

Ireland (áyr·land)/Irlanda (ir·lán·da)


Opisyal na pangalan: Poblacht na héireann
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Dublin (dá·blin)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 6 Disyembre 1921
Salapi: Euro
Wika: English, Irish (Gaelic)
Mamamayan: Irish (áy·ris)/Irlandés (ir·lan·dés)/Irlandésa (ir·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Italy (í·ta·lí)/Italia (i·tál·ya)


Opisyal na pangalan: Repubblica Italiana, dating Kingdom of Italy
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Rome (rowm)
Uri ng gobyerno: Republika
Salapi: Euro
Wika: Italian (opisyal), German, French, Slovene
Mamamayan: Italian (i·tál·yan)/Italiano (i·tal·yá·no)/Italiana (i·tal·yá·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Latvia (lát·vi·ya)/Latvia (lát·vi·yá)


Opisyal na pangalan: Latvijas Republika, dáting Latvian Soviet Socialist Republic
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Riga
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Salapi: Lat
Wika: Latvian, Russian

60 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Latvian (lát·vi·yan)/Latvio (lát·vi·yó)/Latvia (lát·vi·yá)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

L i e c h te n s te i n ( l í k· t e n s · t á y n ) / L i e c h te n s te i n
(líts·ten·stéyn)
Opisyal na pangalan: Fürstentum Liechtenstein, Principality of Liechtenstein,
Fuerstentum Liechtenstein
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Vaduz (va·dús)
Uri ng gobyerno: Hereditaryong konstitusyonal na monarkiya
Araw ng kasarinlan: 12 Hulyo 1806 (mula sa Imperyong Romano)
Salapi: Swiss Franc
Wika: German (opisyal); Alemanic (pangunahing diyalekto); Italian
Mamamayan: Liechtensteiner (lík·tens·táy·ner)/Liechtensteiniano
(lík·tens·tin·yá·no)/Liechtensteiniana (lík·tens·tin·yá·na)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1990

Lithuania (lit·wéyn·ya)/Lituania (lit·wán·ya)


Opisyal na pangalan: Lietuvos Respublika, dating Lithuanian Soviet Socialist
Republic)
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Vilnius (víl·ni·yus)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 11 Marso 1990 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Litas
Wika: Lithuanian (opisyal), Polish, at Russian
Mamamayan: Lithuanian (lit·wéyn·yan)/Lituano (lit·wá·no)/Lituana
(lit·wá·na)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1991

Luxembourg ( l á k· s e m · b e r g ) / Luxemburgo
(lúk·sem·búr·go)
Opisyal na pangalan: Grand Duche de Luxembourg
Rehiyon: Kanlurang Europe

Europe 61
Kabeséra: Luxembourg (lák·sem·berg)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Taon ng kasarinlan: 1839
Salapi: Euro
Wika: Luxembourgish, French, at German (opisyal); malawakan
ding sinasalita ang English
Mamamayan: Luxembourger (lák·sem·bér·ger)/Luxemburgés
(lúk·sem·bur·gés)/Luxemburgésa (lúk·sem·bur·gé·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Macedonia (ma·se·dón·ya)/Macedonia (ma·se·dón·ya)


Opisyal na pangalan: Republika Makedonija, dating People’s Republic of
Macedonia, Socialist Republic of Macedonia
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Skopje (is·kóp·ye)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 8 Setyembre 1991 (mula sa Yugoslavia)
Salapi: Denar
Wika: Macedonian, Albanian, Turkish, Serbo-Croatian, iba pa
Mamamayan: Macedonian (ma·se·dón·yan)/Macedonio (ma·se·dón·yo)/
Macedonia (ma·se·dón·ya)
Sumanib sa UN: 8 Abril 1993

Malta (mól·ta)/Malta (mál·ta)


Opisyal na pangalan: Repubblika ta’ Malta, Republic of Malta
Rehiyon: Katimugang Europe
Kabeséra: Valletta (va·lé·ta)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 21 Setyembre 1964 (mula sa UK)
Salapi: Euro
Wika: Maltese at English (opisyal)
Mamamayan: Maltese (mál·tis)/Maltés (mal·tés)/Maltésa (mal·té·sa)
Sumanib sa UN: 1 Disyembre 1964

62 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Moldova (mol·dó·va)/Moldavia (mol·dáv·ya)
Opisyal na pangalan: Republica Moldova
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Chişinău (kí·syi·náw)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 27 Agosto 1991 (mula sa Soviet Union)
Salapi: Moldovan Leu
Wika: Romanian (opisyal na kilala bílang Moldovan), Russian,
Ukrainian, Gagauz, Bulgarian
Mamamayan: Moldovan (mol·dó·van)/Moldavo (mol·dá·vo)/Moldava
(mol·dá·va)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Monaco (mó·na·kó)/Mónaco (mó·na·kó)


Opisyal na pangalan: Principaute de Monaco, Principality of Monaco
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Monaco (mó·na·kó)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Salapi: Euro
Wika: French (opisyal); English, Italian, at Monegasque
(pinaghalong French at Italian)
Mamamayan: Monacan (mo·ná·kan)/Monegasco (mo·ne·gás·ko)/
Monegasca (mo·ne·gás·ka)
Sumanib sa UN: 28 Mayo 1993

Montenegro (món·te·nég·ro)/Montenegro
(mon·te·nég·ro)
Opisyal na pangalan: Republika Crna Gora, dating People’s Republic of
Montenegro, Socialist Republic of Montenegro
Rehiyon: Timog-silangang Europe
Kabeséra: Podgorica (pod·gor·ít·sa)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 3 Hunyo 2006
Salapi: Euro

Europe 63
Wika: Serbian, Serbio, Serbia, Montenegrin (opisyal), Bosnian,
Serbo-Croatian, at Albanian
Mamamayan: Montenegrin (mon·te·neg·rín)/Montenegrino
(mon·te·neg·rí·no)/Montenegrina (mon·te·neg·rí·na)
Sumanib sa UN: 28 Hunyo 2006

Netherlands (né·der·lánds)/Países Bajos (páy·ses


bá·hos)
Opisyal na pangalan: Koninkrijk der Nederlanden, kilala rin bílang Holland/
Holanda
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Amsterdam (áms·ter·dám)
Uri ng gobyerno: Monarkiya konstitusyonal
Salapi: Euro
Wika: Dutch, English
Mamamayan: Dutch (dats)/Neerlandés (ne·ér·lan·dés)/Neerlandésa/
(ne·ér·lan·dé·sa)
Sumanib sa UN: 10 Disyembre 1945

Norway (nór·wey)/Noruega (nor·wé·ga)


Opisyal na pangalan: Kongeriket Norge, Kingdom of Norway
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Oslo (ós·lo)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal
Taon ng kasarinlan: 1905
Salapi: Norwegian Krone
Wika: Bokmal Noruego at Nynorsk Norwegian (opisyal), Sami,
Finnish, English
Mamamayan: Norwegian (nor·wíd·yan)/Noruego (nor·wé·go)/Noruega
(nor·wé·ga)
Sumanib sa UN: 27 Nobyembre 1945

64 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Poland (pó·land)/Polonia (po·lón·ya)
Opisyal na pangalan: Rzeczpospolita Polska, Republic of Poland
Rehiyon: Ginang Europe
Kabeséra: Warsaw (wár·so)
Uri ng gobyerno: Republika
Salapi: Zloty
Wika: Polaco
Mamamayan: Pole (pol)/Polonés (po·lo·nés)/Polonésa (po·lo·né·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Portugal (pór·tyu·gál)/Portugal (por·tu·gál)


Opisyal na pangalan: República Portuguesa
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Lisbon (lís·bon)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Salapi: Euro
Wika: Portuguese, Mirandese
Mamamayan: Portuguese (pór·tyu·gís)/Portugués (por·tu·gés) /Portuguésa
(por·tu·gé·sa)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Romania (ro·méyn·ya)/Rumania (ro·ma·ní·ya)


Opisyal na pangalan: Romania
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Bucharest ( bú·ka·rest)
Uri ng gobyerno: Republika
Salapi: New
Wika: Rumano (opisyal), Hungarian, German, Roma, Ukranian
Mamamayan: Romanian (ro·méy·ni·yan)/Rumano (ru·má·no)/Rumana
(ru·má·na)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Europe 65
Russian Federation (rás·yan fé·de·réy·syon)/Federacion
de Rusia (fe·de·ras·yón de rús·ya)
Opisyal na pangalan: Rossiyskaya Federatsiya, dáting Russian Empire, Russian
Soviet Federative Socialist Republic
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Moscow (mós·kow)
Uri ng gobyerno: Federasyon
Araw ng kasarinlan: 24 Agosto 1991 (mula sa pangangalaga ng UN)
Salapi: Russian Ruble
Wika: Russian (opisyal); Dolgang, German, Chechen, Tatar, at
mahigit 140 lengguwahe at diyalekto
Mamamayan: Russian (rás·yan)/Ruso (rú·so)/Rusa (rú·sa)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

San Marino (san ma·rí·no)/San Marino (san ma·rí·no)


Opisyal na pangalan: Serenissima Repubblica di San Marino
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: San Marino (san ma·rí·no)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 3 September 301
Salapi: Euro
Wika: Italiano
Mamamayan: Sammarinese (sá·ma·ri·nís)/Sammarinense (sá·ma·ri·nén·se)
Sumanib sa UN: 2 Marso 1992

Serbia (sérb·ya)/Serbia (sér·bi·yá)


Opisyal na pangalan: Republika Srbija, dáting People’s Republic of Serbia,
Socialist Republic of Serbia
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Belgrade (bél·greyd)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 5 Hunyo 2006 (mula sa Serbia at Montenegro)
Salapi: Serbian Dinar

66 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Wika: Serbio (opisyal; Cyrillic ang opisyal na alpabéto gayundín
ang Latin); Hungarian, Romanian, Slovak, at Croatian (lahát
ay opisyal sa lalawígan ng Vojvodina); Albanian (Shqip,
opisyal sa Kosovo)
Mamamayan: Serbian (sérb·yan)/Serbio (sér·bi·yo)/Serbia (sér·bi·ya)
Sumanib sa UN: 1 Nobyembre 2000

Slovakia (is·lo·vák·ya)/Eslovaquia (és·lo·vák·ya)


Opisyal na pangalan: Slovenska Republika
Rehiyon: Gitnang Europe
Kabeséra: Bratislava (bra·tis·lá·va)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo at demokratiko
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1993
Salapi: Euro
Wika: Slovak (opisyal), Hungarian, Rome, at Ruthenian
Mamamayan: Slovak (is·ló·vak)/Eslovaco (és·lo·vá·ko)/Eslovaca (és·lo·vá·ka)
Sumanib sa UN: 19 Enero 1993

Slovenia (is·lo·vín·ya)/Eslovenia (és·lo·vén·ya)


Opisyal na pangalan: Republika Slovenija, dáting People’s Republic of Slovenia
at Socialist Republic of Slovenia
Rehiyon: Timog Europe
Kabeséra: Ljubljana (li·yúb·li·yá·na)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 25 Hunyo 1991 (mula sa Yugoslavia)
Salapi: Euro
Wika: Slovenian (opisyal); Hungarian, Italian, German, Bosnian,
Croatian, Serbian, at English
Mamamayan: Slovenian (ís·lo·vín·yan)/Esloveno (és·lo·vé·no)/Eslovena
(és·lo·vé·na)
Sumanib sa UN: 22 Mayo 1992

Europe 67
Spain (is·péyn)/España (es·pán·ya)
Opisyal na pangalan: Reino de España
Rehiyon: Timog-kanlurang Europe
Kabeséra: Madrid (mad·ríd)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 1492
Salapi: Euro
Wika: Castillian, Spanish (opisyal); Catalan, Galician, Basque
Mamamayan: Spaniard (is·pán·yard)/Español (es·pan·yól)/Española
(es·pan·yó·la)
Sumanib sa UN: 14 Disyembre 1955

Sweden (swí·den)/Suecia (swés·ya)


Opisyal na pangalan: Konungariket Sverige
Rehiyon: Hilagang Europe
Kabeséra: Stockholm (ís·tak·hom)
Uri ng gobyerno: Monarkiya konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 6 Hunyo 1523
Salapi: Swedish Krona
Wika: Swedish (opisyal), Sami, Finnish
Mamamayan: Swede (swid)/Sueco (su·wé·ko)/Sueca (su·wé·ka)
Sumanib sa UN: 19 Nobyembre 1946

Switzerland (swít·zer·land)/Suiza (swí·za)


Opisyal na pangalan: Schweizerische Eidgenossenschaft (German), Confederation
Suisse (French); Confederazione Svizzera (Italian);
Confederaziun Svizra (Romanish)
Rehiyon: Kanlurang Europe
Kabeséra: Bern (bern)
Uri ng gobyerno: Republikang federal (kumpederasyon)
Taon ng kasarinlan: 1499 (mula sa Holy Roman Empire)
Salapi: Swiss Franc
Wika: German, French, Italian, Romansch, at Retico
Mamamayan: Swiss (swis)/Suizo (su·wí·so)/Suiza (su·wí·sa)
Sumanib sa UN: 10 Setyembre 2002

68 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Ukraine (yúk·reyn)/Ucrania (uk·rán·ya)
Opisyal na pangalan: Ukrayina, dating Ukraine, National Republic, Ukraine State,
Ukrainian Soviet Socialists Republic
Rehiyon: Silangang Europe
Kabeséra: Kiev (kí·yev)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 24 Agosto 1991
Salapi: Hryvna
Wika: Ucrainiano (opisyal na pambans a ng wika); Russian
(rehiyonal)
Mamamayan: Ukrainian (yuk·rey·ni·yán)/Ucraniano (uk·ran·yá·no)/
Ucraniana (uk·ran·yá·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


(yu·náy·ted kíng·dom of greyt brí·ten
end nór·dern áyr·land)/Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Opisyal na pangalan: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Rehiyon: Kanluraning Europe
Kabeséra: London (lón·don)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal (bahagi ng Commonwealth)
Salapi: Pound Sterling
Wika: English; Scots, Scottish Gaelic, Welsh, Irish, at Cornish (mga
rehiyonal na wika)
Mamamayan: Briton (bri·tón)/Britanico (bri·tá·ni·ko)/Britanica (bri·tá·ni·ka)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Europe 69
N o r t h
America
at
Caribbean
Ikatlo ito sa pinakamalaki sa pitóng kontinente at ikaapat sa may
pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Binubuo ito ng 24 na bansa at
pinananahanan ng mahigit limang milyong katao.
Nahahati ito sa apat na heograpikong rehiyon: ang Great Plains, Canadian
Shield, East, at West. Malawak na grassland mulang kanluran ng Mississippi
River hanggang silangan ng Rocky Mountains ng Gitnang Canada at United
States ang Great Plains. Ang Canadian Shield o Laurentian Plateau ay malawak
na talampas ng namuong lava. Ang tinatawag na East ay lahat ng matatagpuan
sa silangan ng Kabundukan ng Appalachian samantalang ang West ay ang
kabuuan ng makikita sa kanlurang bahagi ng Rocky Mountains.
Ang North America ay napagigitnaan ng timog ng Karagatang Arctic at hilaga
ng Panama Canal at South America at ang silangan ng Karagatang Pacific at
kanluran ng Karagatang Atlantic.

71
Antigua and Barbuda (an·tíg·wa end bar·bú·da)/Antigua
y Barbuda (an·tíg·wa y bar·bú·da)
Opisyal na pangalan: Antigua and Barbuda
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: St. John’s (seynt dyans)
Uri ng gobyerno: Monarkiyang konstitusyonal (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: Nobyembre 1981 (mula sa UK)
Salapi: East Carribean Dollar
Wika: English (opisyal)
Mamamayan: Antiguan (an·tíg·wan), Barbudan (bar·bú·dan)/Antiguano
(an·tig·wá·no)
Sumanib sa UN: 11 Nobyembre 1981

Bahamas (ba·há·mas)/Bahamas (bá·ha·mas)


Opisyal na pangalan: Commonwealth of the Bahamas
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Nassau (ná·saw)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang konstitusyonal at parlamentaryo (bahagi ng
Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 10 Hulyo 1973 (mula sa UK)
Salapi: Bahamian dollar
Wika: English (opisyal); Creole (gamit ng mga dumayong taga-Haiti)
Mamamayan: Bahamian (ba·héy·mi·yan)/Bahameño (ba·ha·mén·yo)/
Bahameña (ba·ha·mén·ya)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1973

Barbados (bar·béy·dos)/Barbados (bár·ba·dós)


Opisyal na pangalan: Barbados
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Bridgetown (brids·tawn)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 30 Nobyembre 1966 (mula sa UK)
Salapi: Barbados Dollar
Wika: English, Bajan (lengguwaheng creole na batay sa English)

72 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Mamamayan: Barbadian (bar·béy·di·yán); impormal: Bajan (bay·dyan)
Sumanib sa UN: 9 Disyembre 1966

Belize (be·lís)/Belice (be·lí·ce)


Opisyal na pangalan: Belize, dáting British Honduras
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Belmopan (bél·mo·pan)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 21 Setyembre 1981 (mula sa UK)
Salapi: Belizean Dollar
Wika: English (opisyal); Creole, Spanish, Garifuna, Mayan
Mamamayan: Belizean (be·líz·yan); Beliceño (be·li·sén·yo)/Beliceña
(be·li·sén·ya)
Sumanib sa UN: 25 Setyembre 1981

Canada (ká·na·dá)/Canadá (ká·na·dá)


Opisyal na pangalan: Canada
Rehiyon: Hilagang America
Kabeséra: Ottawa (ó·ta·wa)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 1 Hulyo 1867 (mula sa UK)
Salapi: Canadian Dollar
Wika: English at French (opisyal); at 53 katutubong wika
Mamamayan: Canadian (ka·néy·di·yan)/Canadiense (ka·nad·yén·se)
Sumanib sa UN: 9 Nobyembre 1945

Costa Rica (kós·ta rí·ka)/Costa Rica (kós·ta rí·ka)


Opisyal na pangalan: República de Costa Rica
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: San José (san ho·sé)
Uri ng gobyerno: Republikang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 15 Setyembre (1821 mula sa Spain)
Salapi: Costa Rican Colon
Wika: Spanish, Caribbean Creole na English sa bahaging Limon

North America at Caribbean 73


Mamamayan: Costa Rica (kós·ta rí·ka)
Sumanib sa UN: 2 Nobyembre 1945

Cuba (kyú·ba)/Cuba (kú·ba)


Opisyal na pangalan: Republica de Cuba
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Havana (ha·vá·na)
Uri ng gobyerno: Komunista
Araw ng kasarinlan: 20 Mayo 1902 (mula sa Spain)
Salapi: Cuban Peso
Wika: Spanish
Mamamayan: Cuban (kyú·ban)/Cubano (ku·bá·no)/Cubana (ku·bá·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Dominica (do·mí·ní·ka)/Dominica (do·mi·ní·ka)


Opisyal na pangalan: Commonwealth of Dominica
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Roseau (ro·sów)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 3 Nobyembre 1978 (mula sa UK)
Salapi: E. C. Dollar
Wika: English; malawakan ding sinasalita ang Patois, isang wikang
Creole na batay sa French
Mamamayan: Dominican
Sumanib sa UN: 18 Disyembre 1978

Dominican Republic (do·mí·ni·kán ri·páb·lik)/República


Dominicana (re·púb·li·ka do·mi·ni·ká·na)
Opisyal na pangalan: Republica Dominicana
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Santo Domingo (sán·to do·míng·go)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 27 Pebrero 1844 (mula sa Haiti)
Salapi: Dominican Peso

74 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Wika: Spanish
Mamamayan: Dominican (do·mí·ni·kan)/Dominicano (do·mi·ni·ká·no)/
Dominicana (do·mi·ni·ká·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

El Salvador (el sál·va·dór)/El Salvador (el sál·va·dór)


Opisyal na pangalan: República de El Salvador
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: San Salvador (san sál·va·dór)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 15 Setyembre 1821 (mula sa Spain)
Salapi: US Dollar
Wika: Spanish
Mamamayan: Salvadoran (sal·va·dór·an)/Salvadoreño (sal·va·do·rén·yo)/
Salvadoreña (sal·va·do·rén·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Grenada (gre·ná·da)/Granada (gra·ná·da)


Opisyal na pangalan: Grenada
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: St. George’s (seynt dyords)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 7 Pebrero 1974 (mula sa UK)
Salapi: E. C. Dollar
Wika: English (opisyal); French (Patois)
Mamamayan: Grenadian (gre·néy·di·yan)/Granadino (gra·na·dí·no)/
Granadina (gra·na·dí·na)
Sumanib sa UN: 17 Setyembre 1974

Guatemala (gu·wa·te·má·la)/Guatemala (gu·wa·te·má·la)


Opisyal na pangalan: República de Guatemala
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Guatemala City (gu·wa·te·ma·la si·ti)

North America at Caribbean 75


Uri ng gobyerno: Republikang presidensiyal
Araw ng kasarinlan: 15 Setyembre 1821 (mula sa Spain)
Salapi: Quetzal
Wika: Spanish at 24 katutubong wika (pangunáhin sa mga ito ang
K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’, at Mam)
Mamamayan: G u a te m a l a n ( g u · w a · te · m á · l a n ) /G u a te m a l te co
(gwa·te·mal·té·ko)/Guatemalteca (gwa·te·mal·té·ka)
Sumanib sa UN: 21 Nobyembre 1945

Haiti (héy·ti)/Haití (a·í·ti)


Opisyal na pangalan: Repiblik d’Ayiti-République d’Haïti
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Port-au-Prince (port-o-prins)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 1 Enero 1804 (mula sa France)
Salapi: Gourde
Wika: Creole at French (opisyal)
Mamamayan: Haitian (héy·si·yan)/Haitiano (háy·ti·yá·no)/Haitiana
(háy·ti·yá·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Honduras (hon·dú·ras)/Honduras (ón·du·rás)


Opisyal na pangalan: República de Honduras
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Tegucigalpa (te·gú·si·gál·pa)
Uri ng gobyerno: Republikang konstitusyonal
Araw ng kasarinlan: 15 Setyembre 1821 (mula sa Spain)
Salapi: Lempira
Wika: Spanish, diyalektong Amerindian
Mamamayan: Honduran (hon·dú·ran)/Hondureño (hon·du·rén·yo)/
Hondureña (hon·du·rén·ya)
Sumanib sa UN: 17 Disyembre 1945

76 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Jamaica (dya·méy·ka)/Jamaica (há·may·ká)
Opisyal na pangalan: Jamaica
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Kingston (kíngs·ton)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo at konstitusyonal (bahagi ng
Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 06 Agosto 1962 (mulasa UK)
Salapi: Jamaican Dollar
Wika: English (opisyal); Patois (popular na diyalektong batay sa
English)
Mamamayan: Jamaican (dya·mey·kan)/Jamaiquino (dya·may·kí·no)/
Jamaiquina (dya·may·ká·na)

Mexico (mék·si·kó)/México (mé·hi·kó)


Opisyal na pangalan: Estados Unidos Mexicanos
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Mexico City (mék·si·kó sí·ti)
Uri ng gobyerno: Republikang konstitusyonal at federal
Araw ng kasarinlan: 16 Setyembre 1810
Salapi: Mexican Peso
Wika: Spanish (opisyal); 66 rehiyonal na katutubong lengguwahe
Mamamayan: Mexican (mék·si·kán)/Mexicano (me·hi·ká·no)/Mexicana
(me·hi·ká·na)
Sumanib sa UN: 7 Nobyembre 1945

Nicaragua (ni·ka·rág·wa)/Nicaragua (ni·ka·rág·wa)


Opisyal na pangalan: Republica de Nicaragua
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Managua (ma·nág·wa)
Uri ng gobyerno: Republikang presidensiyal
Taon ng kasarinlan: 1821 (mula sa Spain)
Salapi: Cordoba Oro
Wika: Spanish (opisyal); English at mga katutubong wika sa
baybáyin ng Caribbean

North America at Caribbean 77


Mamamayan: Nicaraguan (ni·ka·rág·wan)/Nicaragüense (ni·ka·rag·wén·se)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Panama (pá·na·má)/Panamá (pa·na·má)


Opisyal na pangalan: República de Panamá
Rehiyon: Gitnang America
Kabeséra: Panama City (pa·na·má si·ti)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 3 Nobyembre 1903 (mula sa Colombia)
Salapi: Balboa
Wika: Spanish (opisyal); English, iba pang katutubong lengguwahe
Mamamayan: Panamanian (pa·na·méy·ni·yan)/Panameño (pa·na·mén·yo)/
Panameña (pa·na·mén·ya)
Sumanib sa UN: 13 Nobyembre 1945

Saint Kitts and Nevis (seynt kits end né·vis)/San


Cristobal y Nieves (san kris·tó·bal i
nyé·vis)
Opisyal na pangalan: Federation of Saint Kitts and Nevis, dáting Federation of
Saint Christopher and Nevis
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Basseterre (bas·tér)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 19 Setyembre 1983 (mula sa UK)
Salapi: E. C. Dollar
Wika: English
Mamamayan: Kittitian (ki·ti·tís·yan), Nevisian (ne·vís·yan)
Sumanib sa UN: 23 Setyembre 1983

Saint Lucia (seynt lu·sí·ya)/Santa Lucía (seynt lu·sí·ya)


Opisyal na pangalan: Saint Lucia
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Castries (kás·tris)

78 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Uri ng gobyerno: Demokrasya
Araw ng kasarinlan: 22 Pebrero 1979 (mula sa UK)
Salapi: E. C. Dollar
Wika: English (opisyal); karaniwan din ang French patois sa buong
bansa
Mamamayan: St. Lucian (seynt lu·sí·yan)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1979

Saint Vincent and the Grenadines (seynt vín·sent


end da gré·na·dins)/San Vicente y
las Granadinas (san vi·sén·te i las
gra·na·dí·nas)
Opisyal na pangalan: Saint Vincent and the Grenadines
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Kingstown (kings·tawn)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 27 Oktubre 1979 (mula sa UK)
Salapi: E. C. Dollar
Wika: English (opisyal); French
Mamamayan: Vincentian (vin·sén·si·yan)/Granadino (gra·na·dí·no)/
Granadina (gra·na·dí·na)
Sumanib sa UN: 16 Setyembre 1980

Trinidad and Tobago (tri·ni·dád end to·béy·go)/Trinidad


y Tabago (tri·ni·dád i ta·bá·go)
Opisyal na pangalan: Republic of Trinidad and Tobago
Rehiyon: Caribbean
Kabeséra: Port of Spain (port of is·péyn)
Uri ng gobyerno: Demokrasyang parlamentaryo
Araw ng kasarinlan: 31 Agosto 1962 (mula sa UK)
Salapi: Trinidad and Tobago Dollar
Wika: English (opisyal)
Mamamayan: Trinidadian (tri·ni·dád·yan)/ Tobagonian (to·ba·gón·yan)
Sumanib sa UN: 18 Setyembre 1962

North America at Caribbean 79


United States of America (yu·náy·ted ís·teyts of
a·mé·ri·ká)/Estados Unidos de América
(es·tá·dos u·ní·dos de a·mé·ri·ká)
Opisyal na pangalan: United States of America
Rehiyon: Hilagang America
Kabeséra: Washington D.C. (wá·sing·ton dí·si)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 4 Hulyo 1776 (mula sa UK)
Salapi: US Dollar
Wika: English, Spanish, mga wikang Indo-European, Asian, Pacific,
at iba pa
Mamamayan: American (a·mé·ri·kan)/Americano (a·me·ri·ká·no)/Americana
(a·me·ri·ká·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

80 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


South
America
May lawak na 17.845 milyong kilometro kuwadrado, halos kalahati ng South
America ay binubuo ng Brazil. Ang natitirang bahagi ay nahahati sa tatlong
rehiyon: ang Southern Cone, Andean States, at Guiana region.
Matatagpuan sa timog ng Tropiko, tinaguriang Southern Cone ang bahaging ito
ng South America dahil sa hugis apa na nililikha ng mga bansang Argentina,
Chile, Paraguay, at Uruguay. Tinawag namang Andean States ang Colombia,
Ecuador, Peru, at Venezuela dahil bahagi sila ng Kabundukan ng Andes.
Samantala, ang Guiana Region ay binubuo naman ng Guyana, Suriname, at
French Guiana.
Ang malaking bahagi ng kontinente ay matatagpuan sa Katimugang Emisperyo.
Nasa kanluran ito ng Karagatang Atlantic, silangan ng Karagatang Pacific, at
nasa timog-silangan ng Dagat Carribean at North America.

Argentina (ár·dyen·tí·na)/Argentina (ar·hen·tí·na)


Opisyal na pangalan: República Argentina
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Buenos Aires (bu·wé·nos áy·res)

81
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 9 Hulyo 1816 (mula sa Spain)
Salapi: Argentine Peso
Wika: Spanish (opisyal); English, Italian, French, at German
Mamamayan: Argentine (ár·dyen·tin)/Argentino (ar·hen·tí·no)/Argentina
(ar·hen·tí·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Bolivia (bo·lív·ya)/Bolivia (Estado Plurìnacional de)


(bo·lív·ya)
Opisyal na pangalan: Estado Plurìnacional de Bolivia, Republica de Bolivia
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: La Paz (la paz) (administratíbo), Sucre (súk·re) (hudikatúra)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 6 Agosto 1825
Salapi: Boliviano
Wika: Spanish (opisyal); Quechua, Quechua, Aymara, at Guarani
Mamamayan: Bolivian (bo·lív·yan)/Boliviano (bo·liv·yá·no)/Boliviana
(bo·liv·yá·na)
Sumanib sa UN: 14 Nobyembre 1945

Brazil (bra·zíl)/Brasil (bra·síl)


Opisyal na pangalan: Republica Federativa do Brasil
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Brasília (bra·síl·ya)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 7 Setyembre 1822 (mula sa Portugal)
Salapi: Brazilian Real
Wika: Portuguese
Mamamayan: Brazilian (bra·zíl·yan)/Brasileño (bra·si·lén·yo)/Brasileña
(bra·si·lén·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

82 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Chile (tsí·le)/Chile (tsí·le)
Opisyal na pangalan: República de Chile
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Santiago (san·ti·yá·go)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 18 Setyembre 1810 (mula sa Spain)
Salapi: Chilean Peso
Wika: Spanish
Mamamayan: Chilean (tsi·lé·yan)/Chileno (tsi·lé·no)/Chilena (tsi·lé·na)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Colombia (ko·lómb·ya)/Colombia (ko·lóm·bi·yá)


Opisyal na pangalan: Republica de Colombia
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Bogotá (bo·gó·ta)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 20 Hulyo 1810
Salapi: Colombian Peso
Wika: Spanish
Mamamayan: Colombian (ko·lómb·yan)/Colombiano (ko·lom·bi·yá·no)/
Colombiana (ko·lom·bi·yá·na)
Sumanib sa UN: 5 Nobyembre 1945

Ecuador (ék·wa·dór)/Ecuador (ék·wa·dór)


Opisyal na pangalan: República del Ecuador
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Quito (kí·to)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 24 Mayo 1822 (mula sa Spain)
Salapi: US Dollar
Wika: Spanish (opisyal); mga katutubong wika lalo na ang Quichua,
ang diyalekto ng Quechua

South America 83
Mamamayan: Ecuadorian (ek·wa·dór·yan)/Ecuatoriano (ek·wa·tor·yá·no)/
Ecuatoriana (ek·wa·tor·yá·na)
Sumanib sa UN: 21 Disyembre 1945

French Guiana* (frents gi·yá·na)/Guyana Francesa


(gu·yá·na fran·tsé·sa)
Opisyal na pangalan: Guyane
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Cayenne (ká·yan)
Uri ng gobyerno: Teritoryo ng France sa ibayong dagat (DOM)
Salapi: Euro
Wika: French
Mamamayan: French Guyanese (frents gu·ya·nís)/Guianés (gu·ya·nés)/
Guianésa (gu·ya·né·sa)

Guyana (gu·yá·na)/Guyana (gu·yá·na)


Opisyal na pangalan: Co-operative Republic of Guyana, dáting British Guyana
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Georgetown (dyórds·tawn)
Uri ng gobyerno: Republika (bahagi ng Commonwealth)
Araw ng kasarinlan: 26 Mayo 1966
Salapi: Guyana Dollar
Wika: English, Guyanese Creole, lengguwaheng Amerindian
(pangunáhin ang Carib at Árawak)
Mamamayan: Guyanese (gu·ya·nís)/Guyanés (gu·ya·nés)/Guyanésa
(gu·ya·né·sa)
Sumanib sa UN: 20 Setyembre 1966

Páraguay (pá·rag·wáy)/Páraguay (pá·rag·wáy)


Opisyal na pangalan: República del Páraguay
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Asunción (a·sun·si·yón)
Uri ng gobyerno: Republikang konstitusyonal

84 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Taon ng kasarinlan: Mayo 1811 (mula sa Spain)
Salapi: Guarani
Wika: Spanish, Guaraní
Mamamayan: Paraguayan (pa·rag·wá·yan)/Páraguayo (pá·rag·wá·yo)/
Páraguaya (pá·rag·wá·ya)
Sumanib sa UN: 24 Oktubre 1945

Peru (pe·rú)/Perú (pe·rú)


Opisyal na pangalan: República del Perú
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Lima (lí·ma)
Uri ng gobyerno: Republikang presidensiyal
Araw ng kasarinlan: 28 Hulyo 1821
Salapi: Nuevo Sol
Wika: Spanish (pangunahing lengguwahe); kabílang din sa
kinikilalang opisyal na wika ang Quechua, Aymara, at iba
pang katutubong lengguwahe
Mamamayan: Peruvian (pe·rúv·yan)/Peruano (per·wá·no)/Peruana
(per·wá·na)
Sumanib sa UN: 31 Oktubre 1945

Suriname (su·ri·nám)/Surìnam (su·ri·nám)


Opisyal na pangalan: Republiek Surìname, dáting Netherlands Guiana, Dutch
Guiana
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Páramaribo (pá·ra·ma·ri·bo)
Uri ng gobyerno: Republikang demokratiko
Araw ng kasarinlan: 25 Nobyembre 1975
Salapi: Surìnamese Dollar
Wika: Dutch (opisyal); English Sranan Tongo (Creole), Hindustani,
at Javanese
Mamamayan: Surinamese (su·ri·na·mís)/Surinamés (su·ri·na·més)/
Surìnamésa (su·ri·na·mé·sa)
Sumanib sa UN: 4 Disyembre 1975

South America 85
Uruguay (yú·rug·wáy)/Uruguay (ú·rug·wáy)
Opisyal na pangalan: República Oriental del Uruguay
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Montevideo (món·te·vi·dé·yo)
Uri ng gobyerno: Republika
Araw ng kasarinlan: 25 Agosto 1825 (mula sa Brazil)
Salapi: Uruguayan Peso
Wika: Spanish
Mamamayan: Uruguayan (u·rug·wá·yan)/Uruguayo (u·rug·wá·yo)/Uruguaya
(u·rug·wá·ya)
Sumanib sa UN: 18 Disyembre 1945

Venezuela (ve·nez·wé·la)/Venezuela (República


Bolivariana de) (ve·ne·zu·wé·la)
Opisyal na pangalan: República Bolivariana de Venezuela
Rehiyon: Timog America
Kabeséra: Caracas (ka·rá·kas)
Uri ng gobyerno: Republikang federal
Araw ng kasarinlan: 5 Hulyo 1811
Salapi: Bolivar Fuerte
Wika: Spanish (opisyal); maráming katutubong diyalekto
Mamamayan: Venezuelan (ve·nez·wé·lan)/Venezolano (ve·ne·zo·lá·no)/
Venezolana (ve·ne·zo·lá·na)
Sumanib sa UN: 15 Nobyembre 1945

86 Atlas ng mga Bansa sa Mundo


Sanggunian

Mga aklat

Lexicon Publications, Inc. 1990. The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English
Language. Encyclopedic Edition. New York: Lexicon Publications, Inc.
Oficina de Educación Iberoamericana. 1972. Hispanismos en El Tagalo. Diccionario de
Vocablos de Origen Español Vigentes en esta Lengua Filipina. Serie 7: El Idioma Español
en El Mundo. España: Oficina de Educación Iberoamericana.

Mga website

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName
http://dictionary.reverso.net/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.nationsonline.org/oneworld
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.rae.es/
http://www.un.org/en/members/

87