You are on page 1of 1

Asignaturas de master

TOTAL 9

Obligatorias:
 Fonaments neurocognitius de l’aprenentatge i del llenguatge
5
 Processos afectius, motivacionals i socials en l’aprenentatge
escolar 5
 Bases normatives, organitzatives i curriculars d’atenció a la
diversitat 5
 Pràcticum 9  Haber cursado todas las obligatorias y una
optativa.
 Treball final de màster 6

Optativas:
 Trastorns d’aprenentatge de la lectura 5
 Adquisició i avaluació del llenguatge 5
 Trastorns del llenguatge oral 5
 Discapacitat sensorial i motriu 5
 Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de
l’espectre autista 5
 Dèficits d’atenció i trastorns de conducta 5