1.

1 Definasi Etika
Etika didefinasikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Ia merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas daripada menganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum, iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Etika dalam erti yang lain ialah mematuhi moral. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan; iaitu analisis konsepkonsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan, dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika berbeza dengan agama.

1

Untuk kefahaman yang lebih jelas dengan etika, ia harus dibezakan dengan moral. Moral adalah ajaran, kumpulan, peraturan dan ketepatan, lisan atau bertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Kesimpulannya, etika adalah disiplin dan peraturan yang menentukan semua perbuatan itu baik atau jahat.

2

2.1 Teori dan Aliran Pemikiran

2.1.1 Teologi
Teori ini melihat kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan esuatu perbuatan itu tidak diketahui sama ada baik atau buruk sehinggalah melihat kepada kesannya.

2.1.2 Subjektif
Penilaian terhadap sesuatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Individu berhak meletakkan nilai sama ada baik atau sebaliknya. Perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk sesuatu tindakan.

2.1.3 Objektif
Kod moral adalah bebas dari kepentingan individu. Baik dan buruk tidak bersandar kepada sikap individu tetapi wujud dengan sendirinya.

2.1.4 Naturalisme
Sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bergantung kepada pengalaman

3

keseronokan. ‘Baik’ perlu dijelaskan dalam bentuk kualiti fakta alam seperti memenuhi keperluan manusia, mendatangkan kebahagiaan, kenikmatan dan sebagainya kepada manusia.

2.1.5 Non Naturalisme
Moral adalah sesuatu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Sesuatu perlakuan itu baik kerana ianya memang baik.

2.1.6 Relativisme
Sesuatu yang dianggap baik oleh satu masyarakat tidak mungkin dianggap sedemikian oleh masyarakat yang lain. (barat-timur) Ini bererti masyarakat yang berlainan memberikan nilai moral yang berbeza bagi tingkahlaku yang serupa.

2.1.7 Absolutisme
Prinsip moral berbeza dari satu budaya dengan budaya yang lain. Bagaimanapun prinsip asas sejagat adalah sama. Misalnya, semua masyarakat meletakkan nilai yang tinggi kepada kebaikan.

4

Jangka masa. jangka masa. Bentham mengenalpasti 7 elemen yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur keseronokanmencipta kalkulus Hedonistik Bentham yang memberi skala antara –10 hingga +10.1.8 Utilitarianisme Teori ini merupakan suatu aliran atau dimensi di bawah teori etika Teologikal yang juga dikenali sebagai consequentialism. Sejauhmanakah dalamnya kesan pengalaman terhadap seseorang.2. kepastian. kesegeraan. Adakah anda pasti sama ada mengalami keseronokan atau kesengsaraan 5 . Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan akan berakhir? 3. kesedaran. 2. Tindakan dikatakan sebagai bermoral jika ia menghasilkan kegembiraan yang maksimum. Elemen yang dimaksudkan oleh Bentham ialah: intensiti. Kebaikan ini termasuklah kegembiraan atau keseronokan kepada semua pihak. Ia adalah doktrin moral yang mengkehendaki manusia supaya bertindak untuk menghasilkan kebaikan secara maksimum. Kepastian. 1. keberkesanan dan had atau batasan. Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) adalah dua orang tokoh yang dikaitkan dengan teori ini. Intensiti bermaksud kedalaman.

Apakah kemungkinan anda mengalami rasa sengsara pada masa hadapan? Mangsa tragedi selalunya sentiasa berasa takut dan risau 7. Mill mengukur kualiti dan kuantiti sekaligus.akibat sesuatu yang berlaku. Kepantasan anda mengalami rasa seronok atau sebaliknya. dan baru/lama. pendidikan. bermoral dalam tindakan dan kesihatan yang baik. Kita harus bertanya kepada diri sendiri mengenai kesan akibat sesuatu tindakan dalam keadaan tertentu ke atas pihak-pihak yang terlibat sebelum sebarang 6 . petunjuk kualiti keseronokan adalah seperti tinggi/rendah. Kesegeraan. Menurut Mill. Apakah kemungkinan anda mengalami rasa seronok pada masa akan datang? 6. Keberkesanan. Had atau batasan. sensitiviti. 4. Mill membezakan antara keseronokan dengan memasukkan aspek kualiti. baik/buruk. objektif/subjektif. 5. Faktor yang boleh mempengaruhi keseronokan pula ialah kecerdikan. Berapa kerapkah kesengsaraan dan keseronokan dicetuskan dalam kehidupan orang lain? Jika jumlah skor kesengsaraan melebihi keseronokan maka sesuatu perbuatan tersebut adalah sememangnya salah dan tidak beretika. Utilitarianisme pada peringkat paling rendah dipanggil ‘act utilitarinisme’. Kesedaran.

Relativisme etika melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu. Tindakan dinilai berdasarkan kesan atau akibatnya. Tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal atau secara mutlak. Perbezaan ini berlaku apabila wujud pertentangan budaya dan amalan dalam diri individu terhadap sesuatu tindakan.tindakan diambil.9 Relativisme Etika Keadaan merupakan pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan itu sama ada beretika atau tidak. Tiadanya skala penilaian yang piawai dan mutlak dalam menilai suatu perbuatan itu sama ada beretika atau sebaliknya 7 . Sekiranya tindakan tersebut menghasilkan kebaikan maka ia dianggap betul. 3. 2. Perspektif tersebut melihat dari aspek : 1.1. 2. Kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada bermoral atau sebaliknya.

10 Deontologikal Teori deontologikal memeriksa bagaimana kita bertanggungjawab untuk melayani orang lain dan apakah tugas-tugas kita terhadap mereka kerana mereka juga merupakan manusia seperti kita. Apabila pendekatan ini digunakan.2. berdasarkan kepada pendekatan ini. tindakan yang bersesuaian dikatakan bermoral dan tindakan yang tidak bersesuaian dikatakan tidak bermoral. Sesuatu tindakan itu boleh diterima oleh sesuatu masyarakat tetapi dianggap salah oleh masyarakat lain. 8 . kegembiraan dan kedudukan. Jadi penilaian akan dibuat terhadap betul atau salah adalah sesuatu perkara yang agak sukar. bukannya keseronokan. Kesimpulannya.1. bermaksud kita melihat sebaik manakah sesuatu tindakan itu dibandingkan dengan piawaian yang bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau apakah yang sesuai untuk dilakukan terhadapnya. Ia juga dikenali sebagai pendekatan berorientasikan tindakan atau ’act oriented approach’. kesengsaraan. pengukuran etika cuma bergantung ke asas tindakan seseorang dan bukan akibat dari tindakan tersebut. Mengikut pendekatan ini. Sebenarnya. pengukuran tindakan manusia adalah bergantung kepada piawaian.

puncapuncanya. Selain itu. kewujudan media sama ada media massa atau media elektronik sangat berpengaruh di dalam menentukan corak maklumat dan hiburan yang diperolehi oleh golongan remaja. Remaja kini semakin liar dan tidak beretika sehingga timbulnya prlbagai isu yang berkaitan dengan mereka. Pelbagai persoalanan timbul seperti siapakah yang harus dipersalahkan. Penyebaran maklumat perlu dikawal agar remaja tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak sihat. 9 .3.1 Pendahuluan Jenayah etika merupakan suatu isu hangat yang diperkatakan kini. Namum begitu. langkah-langkah mengatasi dan sebagainya. Antaranya ialah perbuatan jenayah remaja. isu rasuah juga merupakan isu yang hangat yang diperkatakan kini. Nilai-nilai etika semakin hilang di mana suatu ketika diperlihara dengan baik oleh generasi dahulu.

Is bukan sahaja melibatkan individu. 3. keluarga malah masyarakat dan negara. iaitu tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa.Rasuah merupakan suatu pemberian yang diberi kepada seseorang untuk membenarkan perkara salah dan membantalkan perkara yang betul. Berdasarkan ajaran agama Islam. Kesan rasuah sangat besar. Peranan dan tangungjawab badan berkuasa sama ada kerajaan atau Badan Pencegah Rasuah (BPR) adalah besar untuk menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan rasuah ini. 10 . Pada peringkat tersebutlah seseorang mula bertindak balas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri.2 Masalah Sosial Remaja Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan manusia. Tetapi kini. Oleh itu timbul persoalan di sini. perbuatan rasuah tidak boleh dipandang sebelah mata sahaja. remaja terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya dan melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka. perbuatan rasuah merupakan perbuatan yang keji dan hina. Keruntukan moral dan akhlak remaja berada di tahap yang agak membimbangkan. Oleh itu. adakah nilai-nilai murni yang disemai dan dipelihara sudah lusuh rentetan daripada permodenan mental dan kebendaan.

Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja. peras ugut. Dalam Akta Pengangkatan 1952. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja. bunuh. bohsia. Ponteng seperti tidak hadir ke sekolah. ujian. Bersikap kurang sopan kepada guru.3. penyalahgunaan. kongsi gelap. kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. kelas dan perhimpunan.2. Jenayah Juvana seperti berjudi. mencabut hormat dan memiliki senjata. samun. iii. buang anak. pengedaran dadah. orang tua serta orang 11 . ii. lumba haram. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu. ibu bapa. mencuri. golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan. pecah rumah.1 Definasi Secara umumnya masalah sosial negatif anggota merangkumi berbagai perlakuan masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Contoh gejala-gejala negatif remaja: i.

awam. Lari dari rumah. Merosaklkan harta benda sekolah dan awam seperti pondok telefon.2 Nilai.2. 12 . masalah sosial remaja adalah salah kerana akan mendatangkan banyak kesan yang buruk terhadap masyarakat.nilai Etika Terdapat terlalu banyak kes masalah jenayah remaja yang dilaporkan kepada pihak yang berkuasa. v. berkelakuan lucah adalah salah dalam masyarakat Malaysia tetapi boleh diterima oleh masyarakat barat. 3. Tetapi masih ada lagi kes-kes yang tidak dilaporkan. perhentian bas. Dari segi teori teologi. melikis gambar lucah dan memiliki bahan lucah. Nilai-nilai etika yang diterapkan dalam agama setiap individu tidak dipatut sepenuhnya. Ini adalah disebabkan sikap masyarakat yang tidak peduli. Contohnya. Berkelakuan lucah seperti menggunakan kata-kata lucah. ketidaksopanan terhadap orang tua adalah satu kesalahan yang besar dalam agama buddha. Berdasarkan salah satu teori etika – pendekatan deontologikal. tandas awam dan sebagainya. Kes-kes ini telah menggambarkan remaja tidak menjalankan tata cara kehidupan yang baik seperti yang digariskan dalam agama masing-masing. vi. iv.

perpisahan ibu bapa.Ibu bapa hendaklah membimbing. Ini akan mendorong kepada kewujudan suasana harmonis. memahami kehendak jiwa remaja dan berfikiran terbuka.3 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja A. mereka merayau-rayau di 13 . Pengaruh persekitaran. luaran dan media massa Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. B. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anakanaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Keluarga James Becker mengatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. keadaan sosioekonomi yang sempit. Punca-punca keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur.Ibu bapa hendaklah menjadi ‘role model’ sekaligus sebagai perangsang. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini.3.2.

Internet . Melalui teknologi yang semakin canggih ini. mereka bergaul dengan rakan-rakan sebaya juga tidak 14 . Melalui internet umpamanya. golongan belia mudah terdedah kepada banyak maklumat.Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) juga turut menyumbang kepada pemaparan gejala-gejala negatif selain peranannya yang begitu penting bagi kemajuan sesebuah bangsa dan negara.pusat-pusat membeli-belah. Media massa merupakan sumber maklumat yg cukup berkesan dalam penyebaran berbagai informasi.maklumat itu sesuai untuk kesemua peringkat umur. namun tidak semua maklumat. Paparan adeganadegan negatif dari filem barat menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin cuba sendiri mengikut apa yang ditonton. Oleh itu. Gagal dalam pelajaran Gagal dalam pelajaran juga merupakan punca terjadinya gejala sosial tersebut.Ini menjadi masalah kerana lazimnya golongan belia mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka. Remaja yang terkandas dalam pelajaran mempunyai masa lapang yang banyak. masyarakat yang berfikiran kurang sehat dengan mudahnya boleh akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif. C. pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas.

Politik dan Negara Keruntuhan moral remaja bukan sahaja akan mengancamkan masyarakat. mengunjungi pusat-pusat hiburan.bersekolah dan bermula dari situ. 15 .2. berjudi. lambat laun masyarakat akan menjadi huru hara. lumba haram dan sebagainya. Remaja merupakan aset negara dan juga pemimpin masa depan. remaja yang tidak dapat mengawal diri sendiri telah menjadi satu ancaman bagi masyarakat. Masyarakat akan hidup dalam ketakutan memandang remaja kini yang hilang nilai-nilai etika serta moralitinya. Sosial Remaja merupakan generasi yang menjadi harapan untuk membangun dan mengharminikan masyarakat pada masa yang akan datang. Maka. dadah. menculik dan meragut. Apabila mereka terlibat dala kegiatan ersebut. merompak. mereka memerlukan wang yang banyak untuk memperolehnya. 3. malahan ia juga akan memberi kesan buruk kepada politik seterusnya negara. pil ecstasy. B. mereka mengambil jalan yang mudah untuk mendapat wang dengan mencuri.4 Kesan gejala sosial remaja A. Tetapi padsa masa kini. mereka mula ponteng sekolah. Sekiranya masalah ini tidak dikawal.

Peranan ibu bapa Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka.Kemajuan sesebuah negara bukan sahaja bergantung kepada ekonomi tetapi juga pemimpin yang sesebuah negara tersebut. C. Ekonomi Gejala sosial juga akan memberi kesan yang negatif kepada ekonomi negara. Pemimpin tersebut hendaklah seorang yang disanjungi orang ramai dan dipercayai orang rakyat.2. Ini memandangkan apabila gejala sosial berleluasa berlaku. ini akan mengurangkan keyakinan pelabur asing unutk melabur di negara kita.5 Cara Mengatasi masalah sosial remaja A. ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi kestabilan dan keharmonian negara. ekonomi serta politik. Mereka akan merasa tidak selamat untuk melabur di negara kita. 3. Pelabor akan memilih untuk melabur di negara yang lebih stabil dari segi masyarakat. remaja kita yang begitu mudah dipengaruhi oleh gejala negatif. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap 16 . Tetapi jika dilihat keadaan sekarang.

emosi dan keputusan. melatih anak cara bersopan. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan. prinsip-prinsip akauntabiliti. mewujudkan sikap positif terhadap masalah. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Malahan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM) ditekankan perkara ini di mana nilai-nilai murni hendaklah diserapkan dalam setiap mata pelajaran dalam sesi pengajaran. Peranan Guru Guru hendaklah menekankan nilai-nilai murni dalam pengajaran supaya pelajar-pelajar dapat diasuh dan dibimbing ke arah keperibadian tinggi dan mempunyai sifat-sifat mulia. menunjukkan keperibadian yang mulia. Oleh itu. motivasi. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mempratikkannya. B. sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak.gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. supaya dengan 17 . tepati janji. nilai-nilai murni. berketerampilan. amanah. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. keberanian.

Peranan Masyarakat Untuk mengatasi masalah ini. pelajar bukan sahaja mendapat pengetahuan tetapi juga menjadi orang yang bermoral.cara ini. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Program Kauseling Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. masyarakat juga memainkan peranan uang penting. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. E. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. 18 . Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membanterasnya. Masyarakat bertindak sebagai pemerhati dalam memberi nasihat yang sepatutnya kepada remaja kita. D. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. C.

pihak media massa perlulah memainkan peranan yang baik dan bekerjasama untuk membanteraskan masalah ini. 19 . Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa. Televisyen hendaklah menayangkan filem-filem yang boleh merangsang pembinaan insan yang baik. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Oleh itu.F. penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Media massa perlulah memperbanyakkan bahan-bahan ilmiah. Peranan Media Massa Media massa boleh memberi pengaruh yang positif dan negatif kepadaremaja. G.

kontrak atau keistimewaan (favours) dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang. Daripada perbincangan ini. malah.3. 3. masyarakat dan nehara. hadiah. keraian kepada pihak-pihak tersebut.1 Definasi Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang dimana seseorang mendapat kebebasan. keluarga.3 Rasuah Rasuah merupakan jenayah etika yang membawa banyak keburukan daripada kebaikan. ia memberi kesan buruk kepada individu.3. hanya beberapa isu rasuah sahaja diketengahkan. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia terdapat empat kesalahan rasuah yang utama: • • • Meminta/Menerima Rasuah Menawar/Memberi Rasuah Membuat Tuntutan Palsu 20 .

Perbezaan ini hendak difahami kerana seseorang mungkin tidak mempunyai niat untuk merasuah.• Menyalahguna Jawatan/Kedudukan 3. Apa yang embezakannya adalah niat pemberi. rasuah sering dirujuk kepada pemberian dan penerima wang atau hadiah dengan persefahaman penerima melakukan sesuatu untuk pemberi.2 Nilai.3. Konsep rasuah dan amanah adalah bertentangan. Sesetengah daripada kita tidak dapat membezakan rasuah dengan hadiah. maka perbuatan ini dikatakan rasuah.nilai Etika Dari pandangan agama Islam. Ini adalah kerana pada masa yang na nti akan digunakan untuk menyelewengkan kebenaran. tetapi pemberian itu jika diberikan kepada golongan yang tertentu dan si pemberi mempunyai kepentingan kepada individu tersebut. Konsep amanah ialah tidak melakukan sesuatu demi kepentingan diri sendiri dalam tanggungjawab 21 . orang yang menerima rasuah haram hukumannya dan wang atau yang diperolehi melalui amalan rasuah adalah tidak bersih. Daripada pengertian yang diberi dan difahami umum. Persepsi mengenai rasuah adalah lebih luas kerana ia diasaskan kepada konsep kepercayaan.

jika dia tidak berbuat demikian. dalam konteks begitu timbulnya rasuah. pakaian berjenama. Selain itu. Tiap-tiap individu diamanahkan menjalankan tugas untuk umat manusia yang lain.3 Punca Rasuah Keinginan atau kemahuan seseorang yang tidak terbatas adalah suatu naluri yang sentiasa ada pada kita. 3.3. Rasuah merupakan cara yang cepat dan mudah untuk kita memperolehnya. Gaya hidup yang digerakkan oleh keinginan konsumeris Keinginan adalah keinginan memiliki barangan mewah. Gaya hidup sekarang memaksa mereka memberi prioriti rendah kapada keperluan asas dan menumpukan lebih perhatian kepada barangan konsumer. rumah besar dan sebagainya.yang diberi. inginkan kereta mewah. Contohnya. Kebanyakkan orang lebih suka memenuhi keperluan konsumeris 22 . faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah adalah seperti yang berikut : A.

Desakan keluarga meliputu desakan daripada isteri. Mereka hidup lebih daripada kemampuan. Ini kerana pendapatan mereka hanya mencukupi keperluan harian terutama mereka yang bertugas di bandar-bandar besar. Kajian menunjukkan golongan yang baru bekerja dan mendirikan rumahtanggan mempunyai kecanderungan untuk menerima rasuah. C. mertua untuk membeli pelbagai keperluan atau barang-barang. barang-barangan yang diimport dan sebagainya. Apabila ini berlaku. Desakan masyarakat pula meliputi desakan jiran seperti jiran memandang rendah terhadap mereka. desakan daripada orang yang berkuasa seperti majikan dan sebagainya. Gaya hidup yang mewah Ramai orang inginkan gaya hidup yang mewah. iaitu desakan keluarga dan desakan masyarakat. kereka yang mewah. anakanak. mereka terpaksa mencari sumber pendapatan yang lain termasuk mengamalkan rasuah. Selain itu.berbanding dengan keperluan asas. Desakan Desakan terbahagi kepada dua. B. Mereka menganggap golongan kaya mesti memakai pakaian yang jenama. Maka dengan ini. cara yang paling mudah untuk memperolehnya adalah dengan 23 .

Silang budaya Budaya di kalangan masyarakat Malaysia menyebabkan amalan memberi ‘hadiah’ sebagai satu ritual dalam dunia perniagaan. kemungkinan untuk melakukan rasuah adalah besar.mengamalkan rasuah. Sikap mementingkan diri Apabila sikap mementingkan diri sendiri menguasai. lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada 24 . Penyalahgunaan kuasa Melalui jawatan/amanah/ kedudukan untuk dapatkan suapan dalam membuat keputusan untuk diri sendiri.saudara-mara atau sekutunya yang ada kepentingan. G. D. E. pandangan orang lain tidak mustahak lagi dan seseorang akan bersedia untuk membuat apa sahaja. Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan. F. Apabila orientasi kehidupan berubah. tiada pemantauan.

H. 3. Modenisasi. Rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender. mengumpul kekayaan. Pengaliran wang juga akan meningkat. I. Politik Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa. Projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya.penyelewengan khususnya rasuah. menagih populariti dan sebagainya. Golongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. Mereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. memenangi pemilihan jawatan politik.4 Kesan Rasuah 25 .3. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Perlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. mempercepatkan bayaran.

perasaan tidak puas hati dan seterusnya kita tidak akan berjaya membina negara yang aman dan makmur. Ketidakadilan Mereka yang miskin & tidak berpengaruh akan tertindas kerana tidak mampu memberi rasuah. B. Hal ini dilihat seolah-olahnya teknologi boleh digunakan sewenag-wenangnya dengan mengabaikan nilai-nilai etika. Negara dan Masyarakat Rasuah amat berbahaya kerana ia boleh membabitkan pembunuhan. ia akan menimbulkan perasaan dengki.A. Teknik rasuah dan merasuah sekarang dilakukan dengan menggunakan kemudahan teknologi. Tanggungjawab dan peranan pihak berkuasa adalah besar untuk membasmi perbuatan yang tidak bermoral ini. menyebabkan hak-hak mereka dinafikan. Sekiranya rasuah berleluasa. 26 . Ia juga adalah satu penyakit masyarakat yang amat berleluasan. Mereka perlu lebih peka terhadap jenayah rasuah kerana rasuah kini bukan lagi dilakukan secara bersemuka malah melalui media interaktif. Ada pihak yang mengunakan kemajuan teknologi untuk melakukan jenayah besar-besaran seperti money laundering serata dunia melalui internet.

Tumpuan pembangunan atau pelaburan tidak seimbang Akibat rasuah . F. Ini menyebabkan banyak wang mengalir keluar/kehilangan modal. Menyebabkan kenaikkan harga barangan (Kos modal) Kajian mendapati pengguna terpaksa membayar antara 10% hingga 20% lebih daripada harga sepatutnya E. Ini akan menyebabkan bangunan atau jalan 27 . keputusan untuk pelaburan dan pembangunan lebih dipengaruhi oleh keuntungan peribadi pihak-pihak atau individu tertentu daripada kepentingan dan keperluan masyarakat D. Membahayakan nyawa Pemaju dan kontraktor yang memberi sogokan kepada mereka yang terlibat terpaksa mengurangkan kualiti bahan binaan dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Pengaliran keluar wang negara(Capital outflow) Wang yang diperolehi secara rasuah selalunya disimpan dibank luar negara bagi mengelakkan dikesan/dirampas/tidak selamat.C.

Kelemahan Penguatkuasaan Undang-undang Kerana rasuah. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang 28 . H. penjualan senjata api secara haram. G.raya yang boleh membahayakan nyawa orang ramai. ikhlas. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab. Mengancam keselamatan negara Membocorkan rahsia kerajaan.3.5 Cara Mengatasi Rasuah A. Mamasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. penguatkuasaan peraturan dan undang-undang dilaksanakan secara tidak adil dan pilih kasih atau selective enforcement dan double standard berlaku. 3. membiarkan kebanjiran pendatang asing tanpa izin kerana menerima rasuah boleh mengancam keselamatan negara. amanah. Yang menjadi mangsa adalah mereka yang tidak mampu memberi sogokan.

kontraktor dan pelabur. Memudahkan urusan menggunakan ICT Prosedur diproses yang panjang. Meningkatkan Penguatkuasaan Undang-Undang dan Hukuman Siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibenteras dan dibendung untuk keselamatan negara. D. proses temu duga dan seumpamanya perlu diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga. Penggunaan borang. Pemimpin sebagai "role model" 29 . Selain itu para pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. B. Proses yang mudah dan telus dapat menghindari bahaya rasuah kerana tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepatkan proses.bebas daripada rasuah. C. sukar dan lambat perlu diperkemaskan dan dipermudahkan dengan menggunakan kelebihan ICT.

4.1 Fakta Kajian 30 . Pemimpin adalah merupakan role model dan "motor penggerak" untuk mencapai tujuan kewujudannya.Dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. maka nilai-nilai yang sama dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. berkesan dan berterusan di kalangan anggota-anggotanya. Seseorang ketua atau pemimpin itu perlulah menjadi role model bagi warga organisasi yang diterajuinya. Jika sifat keperibadian dan nilai integriti yang tinggi menjadi asas kepimpinan. sebahagian besarnya ditentukan oleh cara-cara pemimpin dalam membimbing orang-orang yang dipimpinnya. fungsi kepimpinan itu amat besar dan mutlak sekali. Berjaya atau tidaknya sesebuah organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.

Menurut kajian itu.Kajian yang dilakukan oleh Transparency International Malaysia yang mengatakan bahawa golongan berpendapatan tinggi di Malaysia lebih cenderung memberi rasuah kepada pihak berkuasa. diikuti kumpulan berpendapatan bulanan RM3.500 (18%) (Berita Harian 6 Mac 07). RM1.000 (31%) dan kurang RM1. Tiga per-empat (3/4) dari negara-negara yang mempunyai indeks kurang dari 5 adalah terdiri dari negara-negara miskin di mana rakyatnya berpendapatan kurang dari 1USD sehari (0 adalah paling dicemari oleh rasuah. iaitu gejala rasuah berlaku kerana didorongi oleh faktor kemiskinan [laporan Corruption Perception Index 2006 (CPI 2006)]. Menurut kajian Transparency International Global Corruption Barometer 2006.RM3.000 ke atas didapati paling ramai memberi rasuah iaitu 52%. Suatu kajian yang dikeluarkan oleh Transparency International mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang rapat di antara gejala rasuah dan kemiskinan.001 hingga RM5. dan 10 adalah paling bersih dari rasuah).000 (40%).501 .* mendapati kesan rasauh menurut sector di Malaysia seperti berikut : 31 . golongan berpendapatan bulanan RM5.

1 2.8 2.1 2.5 3.8 2.0 2.4 2.5 2.2 3.7 Jadual Kesan Rasuah Di Malaysia tahun 2006 32 .3 3.2 2.0 3.2 1. 5 = paling kotor) 3.Sektor Parti Politik Parlimen dan Pentadbiran Kerajaan Bisnes & Syarikat Swasta Polis Kehakiman Media Badan Cukai Perubatan Pendidikan Ketenteraan Perkhidmatan Pendaftaran & Permit Perkhidmatan NGO ( Badan bukan kerajaan) Badan Keagamaan Tahap (1= terbersih .

.Para pengetua dan guru besar sekolah diminta tidak merahsiakan perbuatan pelajarnya yang terlibat dengan jenayah daripada pengetahuan pihak polis semata-mata mahu menjaga nama sekolah. tindakan tersebut bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi boleh mengundang masalah pada kemudian hari. ''Sepanjang tahun lalu misalnya. WAN Mohd. daerah Cameron Highlands merupakan antara tempat yang mencatatkan kes jenayah paling rendah membabitkan pelajar sekolah di negara ini. Malah katanya. Deputi Supritendan Mohd." katanya ketika berucap pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands Tahun 2009 di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands di sini hari ini. hanya tiga kes jenayah membabitkan pelajar dilaporkan berlaku di Cameron Highlands iaitu dua kes pecah rumah dan satu kes curi motosikal.4.2 Kes-kes Masalah Sosial Remaja ARKIB : 22/01/2009 Jangan rahsia jika pelajar lakukan jenayah CAMERON HIGHLANDS 21 Jan. setakat ini pihaknya belum pernah menerima laporan pengetua atau guru besar menyembunyikan pembabitan pelajar dalam jenayah di daerah Cameron Highlands. kita bimbang ia akan merebak seterusnya memudaratkan keselamatan pelajar lain dan sekolah itu sendiri. Zahari Wan Busu bersalaman dengan guru-guru besar pada Majlis Pelantikan Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Cameron Highlands di Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands. Zahari." katanya. pengetua dan guru besar yang mengetahui pelajar mereka terlibat dalam jenayah boleh berhubung terus dengan pegawai perhubungan sekolah untuk memaklumkan perkara itu agar tindakan segera boleh diambil. semalam. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands. ''Kalau perbuatan jenayah ini disembunyikan. 33 . Menurut Wan Mohd. ''Perbuatan jenayah tidak perlu disembunyikan kerana lambat-laun ia tetap akan diketahui oleh polis. Zahari Wan Busu berkata. ''Tiga pelajar ditangkap kerana terlibat dalam kes pecah rumah manakala seorang lagi kes curi motosikal dan penangkapan mereka yang terdiri daripada pelajar tingkatan tiga hingga lima telah berjaya menyelesaikan kes tersebut. Bagaimanapun katanya.

. Ketika serbuan. Asisten Komisioner Mohd. jumlah itu didapati menurun 23. "Salah seorang daripada suspek yang ditahan mempunyai dua rekod jenayah lampau atas kesalahan yang sama. ARKIB : 20/11/2008 3 termasuk remaja perempuan ditahan edar dadah KAJANG 19 Nov. suspek dipercayai giat menjalankan aktiviti menjual dadah di sekitar Lembah Klang. Beliau berkata. kesemua suspek kini ditahan reman selama lapan hari mulai semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Kanun Keseksaan.Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun adalah antara tiga suspek yang ditahan kerana memiliki dan mengedar dadah di sebuah rumah di Kampung Baru.Wan Mohd. Sakaruddin Che Mood berkata. siasatan mendapati ketiga-tiga suspek berusia antara 16 hingga 23 tahun itu bergiat aktif sejak lapan bulan lalu. dua telefon bimbit dan dua buku akaun bank. Ketua Polis Daerah Kajang." katanya kepada pemberita di sini hari ini. pihaknya percaya suspek-suspek membungkus semula dadah tersebut sebelum menjualnya kepada pembeli. ARKIB : 28/11/2008 34 . Cheras di sini semalam. polis merampas lima paket heroin seberat 987 gram bernilai RM26. Katanya.000. kesemua suspek sedang membungkus dadah ke dalam plastik kecil sebelum diberkas pihak polis. keseluruhannya masalah jenayah di Cameron Highlands berada dalam keadaan terkawal apabila hanya 61 kes dicatatkan sepanjang tahun lalu. Katanya. Turut dirampas ialah sebuah kereta Proton Wira Aeroback. Zahari berkata. Dalam serbuan pada pukul 4 petang itu. Tambah Sakaruddin.75 peratus berbanding 80 kes yang dicatatkan dalam tempoh yang sama pada 2007.

Samad Ibrahim (BN-Sri Menanti). Abd. ''Kerajaan negeri memandang serius terhadap gejala rogol di kalangan remaja dan sentiasa berusaha membendungnya. seminar. Warisan 2020 dan Rakan Waja Diri dari semasa ke semasa. Beliau berkata. Belia dan Sukan negeri." kata Abd." jelasnya semasa menjawab soalan Datuk Zainal Abidin Ahmad (BN-Sungai Lui) pada persidangan Dewan Undangan Negeri ke-12 di sini hari ini. tapisan serta kawalan yang ketat perlu dilaksanakan terhadap media massa. Selain itu ujar beliau. 35 . pendekatan bersepadu berasaskan ajaran Islam merupakan satu kaedah paling berkesan bagi menangani gejala tersebut. Katanya lagi.Sebanyak 149 kes rogol membabitkan golongan remaja dilaporkan berlaku di negeri ini sepanjang tahun lalu. agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negeri ini diminta mengambil inisiatif yang lebih serius terhadap isu rogol melibatkan remaja. daripada jumlah itu." ujar Abd. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pembangunan Modal Insan. Rembau (lapan kes) dan Jelebu (lima kes). . Kuala Pilah (18 kes). 93 kes melibatkan mangsa berumur di bawah 16 tahun manakala 27 suspek berusia di bawah 18 tahun. Samad berkata. kaunseling dan motivasi perlu diperbanyakkan. Pusat Pembangunan Insan Cemerlang. kerajaan negeri akan mengkaji semula keberkesanan serta menambah baik program Rakan Muda. Beliau turut menyarankan supaya pertubuhan bukan kerajaan dan pertubuhan dakwah menggiatkan penganjuran program pembangunan modal insan yang disasarkan kepada golongan remaja.149 kes rogol babitkan remaja SEREMBAN 27 Nov. Samad. Jempol (23 kes). kesedaran serta motivasi dalaman yang tinggi diyakini berupaya mencegah remaja daripada terjebak dalam gejala rogol. ''Program-program yang bermanfaat untuk golongan remaja seperti bengkel. daerah Seremban mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 58 kes diikuti oleh Port Dickson (24 kes). Samad. Abd. ''Di samping itu. ''Sektor swasta juga boleh membantu dengan menaja atau membiayai program-program berkenaan. cetak dan elektronik untuk mengelakkan remaja terpengaruh dengan unsur-unsur lucah. Beliau berkata. Tampin (13 kes).

16. baju T dan berselipar ditemui dalam keadaan berlumuran darah di tepi jalan oleh sepasukan anggota polis yang meronda di kawasan terbabit. tiga tikaman dan perutnya terburai di Subang Jaya dekat sini kelmarin." ujarnya. 36 . Menurutnya. mereka direman selama enam hari bagi membolehkan polis menyiasat kes ini di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat itu ditemui di Jalan LP2/7 itu hanya 100 meter dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Subang Jaya. Mayat B.15 pagi. kirakira pukul 7. Ketua Polis Daerah Subang Jaya. "Siasatan masih dijalankan dan polis meminta orang ramai yang ada maklumat mengenai kejadian supaya menghubungi IPD Subang Jaya di talian 03-89484822 atau mana-mana balai polis berdekatan.ARKIB : 15/08/2008 Polis tahan 6 lelaki kes bunuh remaja KUALA LUMPUR 14 Ogos . Difahamkan. polis menahan dua suspek hari ini manakala empat lagi ditahan kelmarin. Arjunan.Polis menahan enam lelaki bagi membantu siasatan kes remaja lelaki yang ditemui mati dibunuh dengan kesan kelar di leher. Asisten Komisioner Zainal Rashid Abu Bakar berkata. lengkap berseluar jeans kelabu. kesemua suspek yang berusia 20-an itu ialah kumpulan yang terakhir dilihat bersama mangsa.

'' katanya kepada Utusan Malaysia ketika ditemui baru-baru ini. Justeru. Beliau berkata. Sebab itu kata Norani. ibu bapa yang merasakan diri mereka moden. Akibatnya mereka lebih mengejar kebendaan dan meminggirkan tanggungjawab sebenar untuk melatih dan melahirkan generasi muda yang menghormati dan menghargai nilai sebuah keluarga. "Sebaliknya masalah itu turut melanda keluarga yang tidak bermasalah. Ekoran itu katanya. mereka perlu akrab dengan anak-anak. lazimnya akan menjadi 'tawanan' anakanak kerana kuasa untuk mereka mengawal anak-anak telah hilang. Salleh berkata. "Hari ini banyak kes remaja bermasalah. ibu bapa hari ini ingin menjadi kumpulan ibu bapa moden dengan memadamkan 'garisan' yang sepatutnya ada antara mereka dan anak-anak. Tetapi tidak semua mereka datang dari keluarga yang berpecah belah. anak-anak cuba menjadi dewasa sedangkan hakikatnya mereka tidak cukup matang untuk mengawal hidup mereka sendiri.ARKIB : 02/05/2008 Ibu bapa generasi kini hanyut dalam arus kemodenan KUALA LUMPUR 1 Mei . Anak-anak yang dilatih dengan cara itu katanya. dalam apa keadaan yang diharungi oleh pasangan suami-isteri. akan memberontak jika kemahuan tidak dituruti. golongan ini mempraktikkan hubungan sebagai kawan dengan anak-anak tanpa menyedari kesannya yang menyebabkan lahir remaja yang tidak berdisiplin. ia tidak bererti ibu bapa perlu garang tanpa bertempat sebaliknya bertegas supaya anak-anak mendengar nasihat yang diberikan. cara konvensional masih perlu digunakan dalam mendidik anak-anak. Madya Dr. Menurut beliau. Prof. katanya. Pengarah Pusat Pembangunan Keluarga Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. 37 . ibu bapa hari ini tidak lagi dapat menjalankan peranan mereka seperti yang sepatut dan sewajarnya. Beliau berkata. Oleh itu.Masalah sosial di kalangan remaja di negara ini semakin serius ekoran generasi baru ibu bapa hanyut dalam arus pemodenan. Sebab itu katanya. banyak keluarga yang tidak berfungsi seperti mana yang sepatutnya. tegasnya. Norani Mohd.

Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan sempena wacana bulanan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertajuk Jenayah dan Perubahan Nilai Dalam Masyarakat Malaysia di Menara DBP di sini. kata Ketua Polis Negara (KPN). sekali gus anak-anak akan rasa di sayangi dan dihargai oleh ibu bapa. Menjawab satu soalan. sebanyak 6. Musa berkata.545 adalah pelajar. Beliau menyuarakan kebimbangan tersebut kerana kes-kes jenayah melibatkan remaja dan pelajar di seluruh negara meningkat sebanyak 295 kes pada tahun lalu. statistik penglibatan remaja dan pelajar dalam penyalahgunaan dadah pula menurun dari 1.113 remaja berusia antara 16 dan 18 tahun ditahan sepanjang tahun lepas dan daripada jumlah itu 3. 38 .357 orang pada 2005 kepada 1. ‘‘Situasi ini harus dipandang serius oleh semua pihak kerana dalam sesetengah kes ia turut melibatkan para pelajar seawal umur tujuh hingga 10 tahun. Musa berkata institusi kekeluargaan perlu terus diperkukuh dalam usaha untuk menjadikannya sebagai benteng paling teguh dalam menghadapi cabaran sosial masa kini. Bagaimanapun katanya.889 pelajar pada tahun 2005.’’ katanya. beliau berkata. Musa memberitahu.253 orang pada tahun lepas.’’ katanya.838 kes jenayah termasuk jenayah kekerasan. ibu bapa diingatkan jangan terlampau mengejar kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak. hari ini. Dalam perkembangan sama.Kes remaja terlibat jenayah meningkat KUALA LUMPUR 16 Feb. harta benda terutama kes mencuri motosikal membabitkan remaja dilaporkan pada tahun lalu berbanding 5.997 orang termasuk 2.543 kes pada tahun sebelumnya. beliau mengingatkan ibu bapa agar bersikap terbuka terhadap teguran jiran tetangga ke atas perlakuan anak-anak mereka. Tan Sri Musa Hassan. Beliau berkata. ia juga sangat perlu kerana kewujudan keluarga bahagia akan memudahkan usaha bagi melahirkan sebuah masyarakat yang baik tanpa mendatangkan masalah pada negara. – Masyarakat perlu berganding bahu bersama polis dalam usaha mengatasi masalah jenayah di kalangan remaja termasuk pelajar yang semakin membimbangkan. jumlah remaja yang ditangkap pada tahun lepas juga meningkat berbanding 5. Mengulas lanjut. ‘‘Sebab itu perlu ada perasaan kasih-sayang dan hormat-menghormati dalam keluarga bagi mewujudkan masyarakat penyayang. ‘‘Seramai 8.

47. dia cam wajah anak saya setelah melihat gambar Muhammad Izzuddin yang disiarkan di dalam akhbar Utusan Malaysia semalam. Saidah Mohd. beliau terus menelefon seorang kenalannya yang tinggal berdekatan kawasan itu dan meminta agar membawa anaknya pulang terlebih dahulu. "Saya difahamkan sejak lima hari berkeliaran di stesen minyak itu anak saya enggan makan atau minum walaupun telah diberi oleh pekerja di stesen tersebut. "Sayu melihat keadaannya.Remaja lelaki. "Katanya. Muhammad Izzuddin Masrokhin. Muhammad Izzuddin yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) hujung tahun ini dilaporkan hilang setelah dipercayai keluar dari rumah di Shah Alam pada 30 Januari lalu. 51. . "Apabila sampai kami melihat keadaan Muhammad Izzuddin dalam keadaan lemah dan tidak terurus dengan baju kemeja biru dan seluar hitam yang dipakai sejak hari pertama kehilangannya didapati koyak. saya dan isteri terus memeluknya dengan penuh perasaan gembira." katanya dalam nada yang sebak. beliau dan isteri. Said. Menurut bapanya. 17. di sini menuju ke Ampang ke kediaman rakan mereka itu. 39 . Masrokhin melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang ramai yang membantu mencari anaknya. Tambahnya. Katanya. Sejak itu gerakan mencari turut melibatkan penduduk kawasan terbabit serta anggota Ikatan Relawan Rakyat (Rela) Selangor dilancarkan. Sejurus itu kata Masrokhin. yang hilang dari rumahnya di sini sejak 10 hari lalu ditemui dalam keadaan lemah di sebuah stesen minyak di Ampang hari ini. Dalam pada itu.30 pagi. kemudian bergegas dari rumah mereka di Taman Desa Subang Permai." katanya ketika ditemui di sini hari ini.Remaja hilang 10 hari dijumpai semula SHAH ALAM 8 Feb. Masrokhin Masruri. terutama pekerja di stesen minyak tersebut. pekerja itu memberitahu anaknya sudah berada di stesen minyak itu sejak lima hari lalu. beliau menerima panggilan daripada seorang pekerja stesen minyak itu mengenai anaknya pada pukul 8.

" jelas beliau."Saya bersyukur kerana menemui semula anak saya dan kalau tidak kerana keprihatinan pekerja stesen minyak itu. 4. mungkin anak saya sukar untuk ditemui atau perkara buruk akan berlaku kepadanya.3 Kes-kes Rasuah 40 .

Bercakap kepada pemberita dalam satu sidang akhbar.400 dengan menggunakan dana sebuah agensi kerajaan negeri. Katanya. Pengerusi Gerak itu juga mendakwa. Pengerusi Gerak. Shah Alam pada jam 10. Abdul Khalid menjelaskan bahawa lembu tersebut sebenarnya disumbangkan oleh sebuah syarikat milik agensi kerajaan negeri. beliau tidak menyedari wujudnya sebarang agensi kerajaan negeri yang dikenali sebagai Selangor Industrial Corporation (SIC). Mohd Nazree Mohd Yunus mendakwa. Abdul Khalid juga merupakan ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu. 09 1:09pm Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap Menteri Besar Selangor. Abdul Khalid telah menggunakan wang negeri untuk menaja 46 ekor lembu untuk korban dan mengedarnya kepada penduduk Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur ketika Hari Raya Korban Disember lalu. Dalam aduannya.Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd. mereka menerima dokumen minggu lagi dari seorang individu yang bekerja dengan agensi kerajaan negeri terbabit . Mohd Shamsuddin Yusof di Plaza Masalam. beliau tidak menggunakan sebarang dana kerajaan negeri untuk tujuan tersebut. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim kerana didakwanya telah menyalahgunakan dana kerajaan negeri. Mohd Nazree mendakwa Abdul Khalid telah membeli lembu tersebut pada harga RM110. Aduannya diterima oleh Pengerusi SPRM SElangor.Rahmah Ghazali | Jan 21. Menurutnya. Laporan rasuah terhadap MB S'gor Tiga didakwa rasuah pemilihan Umno 41 .45 pagi. Abdul Khalid menafikan dakwaan Gerak tersebut.

mesyuarat tersebut juga membuat pencalonan bagi jawatan tertinggi Umno unruk pemilihan parti Mac depan. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. Mesyuarat bahagia juga memilih perwakilan ke perhimpunan agung tersebut. naib ketua bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno bahagian. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini.enam dari kalangan kepimpinan bahagian manakala tujuh lagi dipilih dalam mesyuarat bahagian. Manakala lanjutan tarikh mesyuarat diberikan kepada lima bahagian Umno yang bermasalah. Setiap bahagian menghantar 13 perwakilan . termasuk seorang naib ketua Umno bahagian di Perak.Jan 20. Menurut SPRM. akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini atas tuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno bahagian pada awal November lalu. Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap tuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan ketua bahagian Umno di Pahang. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008. 42 . lapor Bernama. Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka. 09 1:42pm Tiga orang. Selain memilih kepimpinan di peringkat bahagian. Mesyuarat Umno di peringkat bahagian berlangsung selama sebulan dari 9 Oktober hingga 9 November lalu.

Mohd.76 peratus merupakan satu tahap yang agak membimbangkan. Indeks rasuah dinilai daripada tahap 10 bagi prestasi paling cemerlang dan tahap satu bagi prestasi paling lemah.9 peratus responden juga mengatakan tahap amalan rasuah dalam negara adalah tinggi.967 responden dengan 67 peratus atau 10. Akauntabiliti dan Penandaarasan di IIM di sini hari ini. Beliau berkata. Tap Salleh.9 peratus atau 4.1 peratus adalah pertubuhan ekonomi. responden pula rasuah adalah Tambah beliau. perbandingan antara penjawat awam menunjukkan bahawa kefahaman mengenai rasuah di kalangan warga pihak 43 . ‘‘Indeks Persepsi Rasuah Malaysia adalah pada tahap agak membimbangkan walaupun jumlahnya tidak begitu rendah. 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia).5 peratus responden yang terlibat dalam kajian Indeks Persepsi Integriti Nasional 2007 juga menyatakan bahawa rasuah dalam sektor politik adalah tidak terkawal. Mohd.Indeks Persepsi Rasuah Malaysia membimbangkan Dikirim pada Oktober 22. ‘‘Hanya 58. – Indeks Persepsi Rasuah Malaysia 2007 yang dicatatkan pada tahap 6. Tap seterusnya berkata. kajian berkenaan melibatkan 14. Datuk Dr. sebanyak 52.’’ katanya ketika membentangkan laporan indeks berkenaan pada Forum Terbuka Indeks Integriti.’’ katanya.031 adalah penjawat awam dan 913 atau 6. kata Presiden Institut Integriti Malaysia (IIM).023 adalah isi rumah. 26.2 peratus daripada keseluruhan mengatakan langkah-langkah pencegahan berkesan. selain itu. ‘‘Sejumlah 53.

akan dihadapkan ke mahkamah Khamis ini terhadap pertuduhan memberi wang rasuah ketika pemilihan Umno Bahagian pada awal November lalu.000 dan RM2. antara faktor yang mempengaruhi indeks persepsi rasuah ialah kemunculan kes berprofil tinggi sewaktu kajian dibuat dan keprihatinan masyarakat mengenai kes rasuah terutamanya melalui Internet. termasuk seorang Naib Ketua Umno Bahagian di Perak. yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Menurut kenyataan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya hari ini.000 untuk membebaskan S Thiben dan S Munisvarandi di tempat sama. Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Klang. Bagi tuduhan pertama Hardy didakwa setuju menerima RM3. Seorang ejen akan didakwa pada tarikh yang sama terhadap pertuduhan memberi rasuah sebanyak RM200 kepada seseorang bagi mengundi calon dalam pemilihan Ketua Bahagian Umno di Pahang. 44 .000 daripada pengadu kes sebagai ganjaran melepaskan S Munisvaran dan S Thiben yang ditahan kerana mencuri baja di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPD Klang pada 19 Disember lalu. tidak mengaku salah terhadap semua tuduhan itu.000 dan seorang penjamin serta menetapkan 8 dan 9 Jun depan untuk perbicaraan kes itu.000 sebagai upah membebaskan dua individu yang ditahan kerana mencuri baja. 24. Naib Ketua Bahagian Umno berkenaan akan didakwa di mahkamah atas dakwaan memberi wang rasuah sebanyak RM300 kepada seseorang dalam pemilihan Umno Bahagian.berkuasa tempatan (PBT) adalah lebih rendah berbanding dengan lain-lain jabatan dan agensi kerajaan. Tiga akan didakwa kerana rasuah pemilihan Umno KUALA LUMPUR: Tiga orang. Hardy anak Charles. pada 19 Disember dan 6 Januari lalu. Katanya. Anggota polis tak mengaku terima suapan KLANG: Seorang anggota polis berpangkat Inspektor Percubaan didakwa di Mahkamah Sesyen di sini semalam atas tiga tuduhan meminta dan menerima rasuah RM3. kira-kira jam 11 malam. Tuduhan kedua dan ketiga. Hakim Nazilah Manap membebaskan tertuduh dengan ikat jamin RM3. Hardy didakwa menerima masing-masing RM1.

“Kita juga percaya ada syarikat-syarikat membawa masuk pekerja asing lain yang terlibat dalam kegiatan ini dan kita sedang meneruskan siasatan. turut dirampas daripada mereka yang ditahan ialah visa yang telah pun dikeluarkan Jabatan Imigresen kepada pekerja asing.Kes ketiga melibatkan seorang ejen di Melaka. 45 . Menurutnya BPR mendapat maklumat mengenai kes itu daripada orang awam dan bertindak menjalankan siasatan sebelum mula membuat tangkapan pada Selasa.000 membabitkan pengeluaran visa kepada warga asing. Menurut SPRM. Pengarah Siasatan BPR Datuk Shukri Abdull ketika ditemui di ibupejabat BPR di sini mengesahkan tangkapan itu dan berkata kesemua mereka ditahan di tempat berasingan di sekitar Lembah Kelang. . “Kita sudah pun mengenalpasti semua syarikat yang kita percaya terlibat dalam sindiket ini. ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa Posted on 11 July 2008 Tags: ditahan BPR kes rasuah dalam pengeluaran visa.Bernama Ketua Pengarah. ketiga-tiga mereka akan didakwa mengikut Seksyen 10 (b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008. Saya ingin menyeru mereka yang terlibat agar segera membuat laporan sebelum kita mengambil tindakan terhadap mereka. dua Datuk. Menurut Shukri. Kesemua mereka ditahan bersabit siasatan kes melibatkan wang suapan berjumlah RM500. yang akan didakwa di mahkamah pada tarikh sama atas dakwaan memberi rasuah RM200 kepada seseorang untuk mengundi Ketua Bahagian Umno dalam pemilihan Umno baru-baru ini. dua Datuk. Ketua Pengarah PUTRAJAYA: Seorang Ketua Pengarah bergelar datuk dan dua lagi ahli perniagaan terkemuka juga bergelar datuk ditahan Badan Pencegah Rasuah (BPR) dalam satu operasi yang bermula Selasa lalu hingga tengah malam tadi.” katanya. Ketua Pengarah berkenaan beserta enam yang lain itu telah pun dikenakan tahanan reman antara empat dan lima hari.

TI Malaysia. "The MRRM reports show that Transmile overstated their revenue by RM95 million in financial year 2004. RM194 million in financial year 2005 and RM333 million in financial year 2006. transparency. adding that RM341 million in its property. takes a very serious view of the findings of the Moores Rowland Risk Management's (MRRM) in its final report on Transmile." Ramon. who opined that the level of corporate integrity in the private sector still needs improvement. integrity and accountability which TI advocates in government and businesses. plant equipment account was not supported by documentations. called for several measures to be taken by the authorities and corporate boards. Article source: mSTAR Online TI wants justice delivered in Transmile case . he added. 07 : Transparency International (TI) Malaysia has called for a full investigation on Transmile Group Berhad concerning allegations that it may have overstated its consolidated revenues for the past two years. mereka yang ditahan itu dipercayai anggota sindiket yang bertindak sebagai orang tengah dalam kes-kes pengeluaran visa yang dicurigai. Mereka yang ditahan berumur antara 35 dan 64 tahun." he said in a statement today.Selain seorang penjawat awam dan dua ahli perniagaan terkemuka itu. katanya.Malaysiakini Jun 22. "This would appear be a flagrant violation of the principles of good governance. TI Malaysia president Dr Ramon Navaratnam said that appropriate measures must be taken if corporate fault and corruption are proven." he said. "The culprits must be held accountable for their misdeeds in deceiving the public in order to gain financially by any improper means. Strengthen commitment 46 .

measures to protect whistleblowers. chartering. and more deterrent punishment including imprisonment of corporate leaders for corporate frauds.Among them are. reform and strengthen its commitment to promote good governance and accountability on a more substantive manner before Malaysia's future prospects of economic prosperity and political stability is affected. Transmile is a cargo carrier whose shareholders include Malaysia's richest man Robert Kuok. aircraft leasing and general freight services. while the 2005 pretax profit of RM120 million could be cut to a RM77 million loss." he added. "The world is watching us on how this MRRM report will be handled and TI hopes Malaysia will deliver justice well." said Ramon. MRRM findings may result in Transmile having to re-state its 2005 and 2006 earnings in full provisions have to be made. It provides air cargo and international freight services. 47 . Transmile's 2006 pretax profit of RM207 million could be reduced to a loss of RM126 million. "The private sector must review.

semalam. Negara lain yang turut disenaraikan ialah Sweden. turut meletakkan Denmark sebagai negara paling rendah mencatatkan kadar rasuah dalam sistem berkenaan. Jerman. Presiden Transparency International Malaysia.BERITA HARIAN . Negara jiran itu berada pada kedudukan kedua.” katanya pada pelancaran Laporan Transparency International Global 2007 di Auditorium Majlis Peguam. Tan Sri Ramon Navaratnam yang mengumumkan hasil kajian itu. Singapura adalah antara dua negara Asia yang tersenarai dalam kedudukan 10 negara paling rendah mencatatkan jenayah berkenaan. Norway. 48 . Selain itu. di sini.25 MAY 2007 Kita tempat ke-9 rendah kes rasuah KUALA LUMPUR: Hasil kajian Transparency International meletakkan Malaysia pada kedudukan kesembilan daripada 62 negara yang mencatatkan kadar rasuah paling rendah dalam sistem perundangan sepanjang tahun lalu. Finland. “Fokus kajian dibahagikan kepada dua jenis iaitu campur tangan politik terhadap proses perundangan sama ada oleh kuasa eksekutif atau legislatif kerajaan selain elemen suapan. Luxemborg dan Iceland. Katanya. Laporan kajian itu dikeluarkan di sini. berkata pihaknya mengalu-alukan hasil kajian berkenaan yang memilih sistem perundangan semua negara terbabit sebagai fokus penyelidikan. Switzerland. semalam. setiap tahun tumpuan kajian rasuah badan antarabangsa itu berbeza dan untuk tahun lalu ia memfokuskan kepada sistem perundangan.

Presiden Majlis Peguam.Hadir sama Presiden Institut Integriti Malaysia. Richard Yeoh. Navaratnam berkata hasil kajian itu agak longgar kerana tidak dilakukan secara mendalam. Ambiga Sreenevasan dan Pengarah Eksekutif Transparency International Malaysia. 49 . Datuk Dr Mohd Tap Salleh. Mengulas lanjut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful