1

Tajuk 1

Huruf-huruf Hijaiyah yang berbaris fathah (atas)

Huruf-huruf hijaiyah di dalam al-Quran mengandungi 28 huruf
semuanya. Pada halaman ini huruf-huruf tersebut semuanya dibaris
fathah atau baris atas. Cara menyebutnya adalah dengan membaca terus
tanpa mengeja. Sebagai contoh :
Cara membacanya adalah a-ba-ta, bukan alif-baa-taa. Jangan
dipanjangkan sebutan apabila membaca seperti aaa-baaa-taaa. Baca
dengan sebutan yang pendek.
. . '

2


'
. .
'
. . ' . .
.
' . . . '
.
. ' . ' .
'
' . ' ' .

. -
'
. - . . -
'
- . . - .
.
- . - ' .
.
. - . - .

3

- -
- ' - - . -
- . - - . -
- - - - - '
- ' . - . '

· ·
- · · - . ·
- · · · - .
. · . · - .
. · - . - ·

4

' -
. · -
. . -
- '
¸ ¸
¸ - · ¸ .
- ¸ · ¸ . .
- ¸ - ¸ .
¸ . - ¸ ·


5

¸ ¸
¸ . ' ¸ .
¸ - . - ¸
¸ . - ¸ . '
¸ - · ¸ .


.
' '
.
' ' .
.
¸ .

. -

6

- -
. - - .
- ¸ - .
- - ¸ . -
- . . ¸ · -

·

- . ·

. ' · .

. - . · .

. ¸ - · ·

7

· .
·
. . · . .
- · . · .
·
. . - ·
·
- . . ·

· .
· . · . - ·
· . · · .
· . - · · .
- . · . .


8

. ·
· . ¸ . · .
· · . · ·
. · . . · ·
. · . . · · ·
.
¸ - . . ·
. · . · .
. . . . -
. · . · ¸ .

9
' . · .
. - . . -
- - . · . · .
· - .
¸ - ¸ . -
¸ . . .
. · - . .
- . · - -
· . ¸ · ¸
. · · . -

10
. · . . -
. ¸ . ·
. . . - - -
· · ¸ ¸
' ¸ -
- · · . ·
. . · - . · .
. . . . '
. - . - - -
· · ·11
' . . . - - -
· · ¸ ¸ ¸
¸ - - ·
· . · . . · . .
. . . · . · . ·
· - - ¸
¸ ¸ ¸ · ·
- - - . . . '

12

Tajuk 2

Huruf-huruf yang bersambung

Apabila huruf-huruf hijaiyah bersambung, sebahagian daripada bentuk
asalnya akan mengalami perubahan. Apa yang perlu diperhatikan adalah
titik-titik pada huruf yang bersambung. Bentuknya mungkin berubah,
tetapi titiknya tetap tidak berubah.

Terdapat 6 huruf yang tidak boleh disambung pada sebelah belakang.
Huruf-huruf tersebut adalah :· · '

13
. - .. . . - ¸. .
. - .. . . - ¸. ,.
· · .
· . · .
' ' . ¸ = .
- - ·
' .
¸ .
¸ ¸
¸ : · ¸ ,

14
- - -. -. - ¸ - ¸. .
- - -. -. - ¸ - ¸. .. .
. - - - ¸ - .
- ' - -
- - . - - . ' -
- . ¸ - .
¸ - - - ~ . -
- . . - - . . -
. . ¸ - - - . -
- · . - . -
. - . . - .


15
. · - ·. .. · ¦ · . - ·. ¦ ·
. ~ . · . - · . ·
. . , · · - ·
. · . · = - · ¯
- · · . · . ·
· ¸ · ¸ · ·
. · - . . . . .
· · · · ·
. . . . . · ¸ · '
. ¸ . . ·
. · . - . . .


16
- - ·. ·. · ¦ · - ,. . ·
· - · ¸ · . ·
· ¸ · · · ·
· · · · . · · ·
. · . . . · · ¸ ·
¸ · , · · · ·
¸ · - · · . ·
· , · ¸ · · -
· · ¸ · ~ . · . ·
· . - - ¸ · . · .
- · · · ¸ . · ·

17
· - : ´. ¯ . - ¸. . · - .. . ·
· ¯ ¯ . . ´ - . ¯
: · . ´ · ¸ · ¸ · -
. ´ ¯ ´ · . ·
. . . ¯ . ´ · ¸ ´ ·
¸ ´ · ´ · - · . ·
¸ · , · - · ¸ ´ ·
- · : · ¸ . · , ·
¸ · . · ¸
. ¸ ¯ ¸ .
· - . - · · . ~


18
Tajuk 3

Huruf-huruf yang berbaris kasrah (bawah)

Tajuk seterusnya adalah bacaan huruf-huruf yang berbaris kasrah (baris
bawah). Sekali lagi diingatkan agar para pelajar menjaga agar tidak
memanjangkan bacaan bagi baris fathah maupun baris kasrah.' . . . . . .
- - - - - - · ·
· · ¸ ¸
¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
- - - -
· · · · . . · ·
. . . · . · . .
19
¸ - ¸ - - -
. · - · · ¸ - - ¸ -
- - . - . . - - .
· · . - .
- · . . · - ·
· - · , · ¸ ·
. . · . . · . · - .
¸ = · - = · · = · ¸ =
. · ~ . · ~ ¸
· ´ · - · · ~ ·
· ·

20
. - · . · -
. ¯ , - , · ¸ ·
~ . · . ~ . ¯
- ¯ . · · ¸ ·
- · - ¯ ¸ .
, . . ¸ ¸ ·
. · ' · · . . · -
. = · . · . . ·
. = - ¸ · . ¸ ¸ ·
¸ - ¸ - - -
. · - · · ¸ - - ¸ -


21
Tajuk 4

Huruf-huruf yang berbaris dhammah (depan)

Kini adalah penyempurnaan bagi huruf-huruf yang berbaris di dalam al-
Quran. Baris terakhir adalah dhammah (baris depan).


' ' ` . . . ` . . .
` · · · · · · `
` ` ¸ ¸ ¸ ` ¸ ¸ ¸
` ¸ ¸ ¸ ` ¸ ¸ ¸
` - - - - - -
` ` · · · ` · · ·
. . . ` · · · . . .
` ` ·. .. · ` . . .

22
· = · ` · ` ·` ` ` .
` . ` . ` .` ¯ ` . ·
¸ . ` ` . · ·` · '
. · ' . · ' ` ¸ · `
¸ - -` . .
. · .` ' -
¸ · -` - .` - ¸` . -
. .` - ` - = . . ¯` · · ` ·
, · ` - , · ¯`
` . ·` ¸ · ` - ` .
` · · ·` ¯ - - ` -

23
Tajuk 5

Mad Alif

Tajuk selanjutnya adalah cara menyebut huruf-huruf yang mempunyai
huruf mad (panjang). Huruf mad yang pertama di sini adalah huruf alif.
Apaibla huruf alif terdapat setelah hurf yang berbaris atas, maka di situ
terbentuk bacaan mad. Cara menyebutnya adalah dengan
memanjangkan bacaan sehingga dua harakat. Sebagai contoh :dibaca maa la ka dengan memanjangkan mim yang berbaris atas.

Terdapat dua jenis mad alif di dalam al-Quran. Pertama adalah huruf
alif yang biasa. Kedua adalah adalah alif kecil. Kadangkala alif kecil
terletak di atas huruf wau atau huruf ya'. Bila itu terjadi wau dan ya
tidak dibaca.
: ·

24
: · : · . ¯ . ¯
- . - · . ¯ · ¯ ·
· . · · · ¸ · ¸ ·
· · · · · ·
¸ · ¸ · · · · ·
. - . . · . · . -
` - · · ` . - . - ` .
· · - - · · . - ·
· · ` . · . - ` ¸
. · · ` · · ` · ·` · · ·
` · ~ . ` . - - ` · ·

25
π.≈=. ©.s´ρ
×±≈ΨΒ´ρ
“‰γ· λ“,≈.Ρ
λ“,≈™¦
1≡´¸. ¦Œ¦·
©-™
.≈.2
µ.≈:. .¦‹s
©.Β ’?s
!κ.‰s´ρ
'#Βl. ©›θϑ≈ƒ
λ“,≈.Ρλλλλλ
79≡‹.
Ν≈=Ÿ2
‰>≈.Β
µ.≈ƒ¦´™
’?.
!Ρ‘¦´ρ
ξ≈=> !±s´ρ
7.≈ƒ¦´™
µ≈9|
λ“,Ρλλ
7γ≈9|
.≡´¸.> .≡´θ=. λ’.¦´™´ρ

26
Tajuk 6

Mad Ya'

Huruf mad yang kedua adalah huruf ya. Apabila huruf ya terletak
setelah huruf yang berbaris bawah, maka bacaan huruf tadi hendaklah
dibaca dengan bacaan yang panjang. Sebagai contoh :
Di baca Qa dii ru dengan memanjangkan huruf dal yang berbaris bawah.

Seperti huruf mad alif, huruf mad ya' juga terdapat dua bentuk di dalam
al-Quran. Pertama yang biasa dan kedua adalah ya' kecil. Kedua-duanya
apabila terletak selepas huruf yang berbaris bawah, hendaklah dibaca
huruf tersebut dengan kadar dua harakat.

` ·

27
` · · ` · ` · · ` ·,
` . ` . ` . · ` ., ·
- ` -
` - -
` . ` .
¸ · · ¸, · · - · , -
!ϑŠ)`ƒ ≅‹.™
¸ . · ¸ ·
., · · - · . ¸ · -
. · - ' . · · ¸ . . ¸ , ·
· . − · · −
µ)≈.ŠΒ µ.≈ƒ¦´™
· · · − · · − · · - − · · . −
· · . ' −
· · − · ` ¯ − νŠ!.s28
Tajuk 7

Mad Wau

Huruf mad yang ketiga dan yang terakhir adalah huruf wau. Apabila
huruf wau terletak selepas huruf-huruf yang berbaris depan, maka huruf
tersebut hendaklah dibaca dengan panjang sekadar dua harakat.
Huruf wau mad boleh dikenali dengan wau yang biasa dan wau kecil.


.` · ·

29
` · · ¸ · · .` · ·
` - ¸ - .` -
· - = · - .. = · -
¸ · · .. ·
¸ · · ¸ , · · .. · ·
` . · · ..` ·
` - - - - ..` - -
¸ - · - · .. - ·
` · · · · ..` · ·
· = · .. = ·
` . ..`


30
¦θ=Η- ¦θ´..!Ρ ~9θ`ƒ
šχθ`Ζ%θ`Β µΡρŠ .θϑ.
¦θ%ρŒ´ρ &!θ™´‘´ρ ¦θΡl.
¦θ`ΖΒ¦´™´ρ
¦θ).· ¦ρ‰‹s¦
¦ρ¸. . ¦θΡlŸ2´ρ −θ´.Σ
βρ`,γ≈L. ©›θ`Β´ρ `Αθ)ƒ
!´Ζ .θ`‹. βρ‰ƒ,`ƒ ¦ρ‰γ≈s
βρ‰>† '‘ρ‰. ¦θ9!% ¦‹≈δ
¦θ%‰. ´.θ. ƒ ¦θ9!´ Ζƒ
…µ)=> …`&!θ™´‘´ρ …µ.3×≈=Β´ρ

31

32
Tajuk 8

Tanwin

Selain daripada baris fathah, kasrah dan dhammah, di dalam al-Quran
terdapat tanda yang berbaris tanwin (baris dua) bagi baris-baris tersebut.
Ianya dinamakan dengan fathatain (baris dua diatas), kasratain (baris
dua dibawah) dan dhammatain (baris dua didepan).

33
!.,Β ο´‘θ´.. ∃ρ'™,9 ¦´‘!Ρ
·≈´Κ=L !:≡,· ´™!Ψ. ο,ϑ.
!´γ.≈:.`Β .≡´θ≈ϑ™ ο´¸.39 !Ρ¦
π-≈±: ¦¸:Ÿ2 ·≈ϑ=. οŠ,%
‰>≡´ρ "‘!· π±‹=> ΛLs
π´Ζ™ ≅±≈-. ο,). π.9l>
U¦‹s .Ÿ.s !)ƒ, ±· !´Ψϑ. ξŠ=%
‰>¦ ξ‹=)· π.θ:ϑ9 ¦$#. !´ΖΒ¦´™
¦´‰.> ¸.. ¸.Ρ ´.¦‹s
!´Β!Β| ¸.Ρ ≅±≈-. ×™≡´ρ

34
Tajuk 9

Tanda Sukun (mati)

Tajuk seterusnya adalah cara membaca huruf-huruf yang bertanda
sukun (mati). Di antara 28 huruf hijaiyah, terdapat 5 huruf yang apabila
dimatikan ianya dibaca dengan hukum qalqalah. Huruf-hurufnya adalah:Sila dapatkan bacaannya daripada guru yang mengajar.
· - · .

35
'
βρ'¸∆!. ♥.´ρ βθ`ΖΒσ.´ρ
' ` .
`.δ ’< Λδ≡,¯.| βρ¸.¯.`ƒ´ρ
` . '
νθ=.Ρ ¦Œ| ’?.. βθ=.ƒ
.'
“´θ.Β !ϑ.| Α!).Β
` -'
≅->´Š9 ≅>-. ϑ™ ¦θ=->´
` -'
´!ϑ.· πϑ>´‘ “‰>| ·≈Ψ.>Χ
` -'
¦θϑ..ƒ´ !Ψ‚±Ψ· µŠ· ¦θ±‚.
` ·'
‰)· —!· 8‰>† !ϑŠ.ƒ 79≡Œ !Ρ≡´ρ‰`s
·'
šχ‹>¦´ρ µ≈Ρ‹>!· Œ| Α!%
` '
Οƒ¯,Β .¯,Β¦´ρ χθ`->¯,`ƒ
` '
βθϑ`s“ƒ …µ%—‘ !γ%—‘

36
` ¸'
©∏.`.ƒ !Ψ·¦´¸`.|´ρ `.`>´ρ .¦´θ.
` ¸'
βρ¸.:„ 79≡Œ ¸:> βθ.¸:„
` ¸'
¦θ>=.¦´ρ #`.Ρ !Β 8,. µ‹=.!™ ,)™
` ¸'
ρŒ ≅.· β≡´θ.‘´ρ ¸.>
'
!:L. Π!-L¦· βθϑ-L`ƒ
'
βθϑ=Lƒ ν,γL¦´ρ Ÿω βθϑ=L`ƒ
` -'
Ν=-ƒ´ρ !Ψ-ϑ™ !ƒŠ!Ψ`Β 7.>-.
-'
´θδ ©_s¦ Ÿω ©_-. ©:-ƒ π±←!L
` '
¦θ`>,±ƒ !γ. !γ±-≈Ÿ.`ƒ šχθ>=±.
` ·'
!Ρ¯‘,%¦ βl. …ν'‘¦‰)Β ¦θ.,).
` ·'
Πθ´L3Β βρ`,±3. ¦θ`Κ.3.´ρ

37
.'
.¦Œ ~≡´θ9¦ 7=. ·≈ƒ¦´™ !ϑ=L´ρ
` ·'
©_`..ϑƒ β≡,ϑs ¯Ν6·,.
.'
Β .≈>´¦ ,=>´ρ !κ]Β ϑ9 ´‘:>
` '
∃θ™ “,`ƒ ¦Œ|´ρ ¦¯θ= > β¯θs¯,·´ρ
.` ·'
“‰δ¦ …`&#δ¦´ρ ´θδ´ρ ´χ´θδ¦
` .'
!γ؏. ¯Νκ¯Ž9| -:≈> ´.θ.ƒ ¯Νκ¯Ž=.

38
39

40


41
Tajuk 10

Tanda syaddah (sabdu)

Selanjutnya adalah cara membaca huruf-huruf yang bertanda syaddah
(sabdu). Perbezaan dengan bacaan sukun (mati), huruf-huruf yang
bertasydid (sabdu) dibaca dua kali dengan membunyi baris pada tanda
sabdu. Di antara huruf-huruf hijaiyah, hanya huruf mim dan nun saja
yang didengung bila ianya bertasydid.


42
` . ' ¸`

` . ' ¸`

. ' .

` - ' ¸` - ·

` - ' ¸` -

` - ' ` - '

` · ' ` ·

· ' . ·

` ' ` ¯

` ' ` ·

` ¸ ' ` ¸ ·


43
` ¸ ' `

` ¸ ' ` ¸ ·

` ¸ ' ¸` . ·

' ¸ = ·

' -

` - ' .` · .

- ' ` · . ¸` · . ·
` ' ` . ¯

` · ' ` ,

` · ' ` : ·

. ' ¸ ·


44
` · ' ` . ·

. ' ` ¸ ·

` ' ` .

.` · ' ¸` .

` . ' ` '

45

46
Tajuk 11

Alif Lam Ta'rif

Tajuk seterusnya adalah mengenai cara membaca alif-lam ta'rif. Apabila
sebuah kalimah terdapat alif-lam ta'rif beserta tanda mati, maka lam
hendaklah dibaca dengan jelas pada kalimat tersebut. Manakala alif-lam
ta'rif beserta tanda sabdu, lam tidak dibaca langsung pada kalimat
tersebut.47


48
Tajuk 12

Kalimah Allah

Hukum membaca kalimah Allah di dalam al-Quran ada dua : Pertama
jika sebelumnya berbaris atas atau depan, maka kalimah Allah dibaca
dengan tebal. Kedua, jika sebelumnya berbaris bawah, maka kalimah
Allah dibaca dengan tipis. Sila dapatkan bacaannya daripada guru yang
mengajar49


50
Tajuk 13

Hamzah Wasal

Tajuk ini membincangkan hukum membaca hamzah wasal. Hamzah
tidak dibaca apabila ianya bersambung dengan kalimah sebelumnya
atau ianya terletak ditengah ayat.

Tetapi apabila ianya terletak di hadapat ayat atau dimulakan bacaan
dengannya, maka ianya dibaca derdasarkan kaedah melihat huruf yang
ketiga di dalam sebuah kalimah. Jika huruf ketiga berbaris atas atau
bawah, maka ia dibaca dengan baris bawah. Jika ianya berbaris depan,
maka ianya dibaca dengan baris depan.51


52
Tajuk 14

Hukum Izhar dan Iqlab

Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf daripada huruf-
huruf hijaiyah, maka hukum membacanya adalah dengan izhar (jelas).
Huruf-Huruf izhar :

.· - - - - '

Manakala nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba', maka
cara membacanya adalah dengan hukum iqlab (menukarkannya kepada
bacaan mim).
Huruf iqlab : .


5354
Tajuk 15

Hukum Idgham

Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf iaitu lam, mim, nun
wau, ya' dan ra' daripada huruf-huruf hijaiyah, maka hukum
membacanya adalah dengan idgham (dengung). Bagi huruf lam dan ra',
hendaklah dibaca dengan idgham bila ghunnah (tanpa dengung).
Sementara huruf ya, mim, nun dan wau dibaca secara ghunnah
(dengung).

Huruf-huruf idgham :
. · . .

5556
Tajuk 16.

Hukum Ikhfa'

Nun mati dan tanwin yang bertemu dengan 15 huruf selain daripada
huruf-huruf izhar, iqlab dan idgham, maka cara membacanya adalah
dengan cara ikhfa' (samar-samar) Sila dapatkan bacaan hukum nun mati
dan tanwin daripada guru yang mengajar.

Huruf-huruf ikhfa' :

· · ¸ ¸ ¸ ¸ · · - . .


57


58
Tajuk 17

Waqaf

Waqaf adalah menghentikan bacaan pada tempat-tempat tertentu. Cara
mewaqafkan bacaan adalah dengan dimatikan semua huruf diakhir
kalimah kecuali huruf ta' marbuthah yang ditukarkan kepada ha sakinah
(ha mati). Manakala tanda yang berbaris fathatain (dua diatas), barisnya
dibuang satu serta dipanjangkan dua harakat.59


602

3

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

Bentuknya mungkin berubah. sebahagian daripada bentuk asalnya akan mengalami perubahan. tetapi titiknya tetap tidak berubah. Huruf-huruf tersebut adalah : .12 Tajuk 2 Huruf-huruf yang bersambung Apabila huruf-huruf hijaiyah bersambung. Apa yang perlu diperhatikan adalah titik-titik pada huruf yang bersambung. Terdapat 6 huruf yang tidak boleh disambung pada sebelah belakang.

13 = = = = .

14 = = = = .

15 | = | = .

16 = | = .

17

=

=

=

18
Tajuk 3 Huruf-huruf yang berbaris kasrah (bawah) Tajuk seterusnya adalah bacaan huruf-huruf yang berbaris kasrah (baris bawah). Sekali lagi diingatkan agar para pelajar menjaga agar tidak memanjangkan bacaan bagi baris fathah maupun baris kasrah.

19

20 .

Baris terakhir adalah dhammah (baris depan).21 Tajuk 4 Huruf-huruf yang berbaris dhammah (depan) Kini adalah penyempurnaan bagi huruf-huruf yang berbaris di dalam alQuran. .

22 .

Pertama adalah huruf alif yang biasa. Kedua adalah adalah alif kecil. Sebagai contoh : dibaca maa la ka dengan memanjangkan mim yang berbaris atas. Apaibla huruf alif terdapat setelah hurf yang berbaris atas. Terdapat dua jenis mad alif di dalam al-Quran. Kadangkala alif kecil terletak di atas huruf wau atau huruf ya'. Bila itu terjadi wau dan ya tidak dibaca. maka di situ terbentuk bacaan mad. Cara menyebutnya adalah dengan memanjangkan bacaan sehingga dua harakat.23 Tajuk 5 Mad Alif Tajuk selanjutnya adalah cara menyebut huruf-huruf yang mempunyai huruf mad (panjang). . Huruf mad yang pertama di sini adalah huruf alif.

24 .

ϵÏG≈tƒ#u™ ξ≈n=ym µ≈s9Î) N≡uŽy£ym .25 ìÏ ≈oΨΒuρ t λ“t≈y™é& ©tëy™ >#x‹tã $pκŝy‰tãuρ λ“t≈|ÁtΡλ ‰Éf≈|¡tΒ $tΡÍ‘&ρ ru 7ÏG≈tƒ#u™ 7yγ≈s9Î) λ’tA#u™uρ ©|¤tãuρ λ“t≈|ÁtΡ #sŒÎ*sù µt7≈t±s? 4’n?tã ©y›θßϑ≈tƒ Ν≈n=Ÿ2 ’n?t/ $x tãuρ λ“ttΡλ N≡uθn=|¹ πsW≈n=rO “y‰yγsù Þ≡uŽÅÀ =≈tFÅ2 ©tLtΒ 's#ÏΒ%x. 7Ï9≡x‹x.

Kedua-duanya apabila terletak selepas huruf yang berbaris bawah. .26 Tajuk 6 Mad Ya' Huruf mad yang kedua adalah huruf ya. maka bacaan huruf tadi hendaklah dibaca dengan bacaan yang panjang. Pertama yang biasa dan kedua adalah ya' kecil. hendaklah dibaca huruf tersebut dengan kadar dua harakat. Sebagai contoh : Di baca Qa dii ru dengan memanjangkan huruf dal yang berbaris bawah. huruf mad ya' juga terdapat dua bentuk di dalam al-Quran. Apabila huruf ya terletak setelah huruf yang berbaris bawah. Seperti huruf mad alif.

27 ≅‹Î6y™ $yϑŠÉ)ムϵÏG≈tƒ#u™ − ÍνÏŠ$t6Ïã − ϵÉ)≈sWŠÏΒ − − − − − − − .

. Apabila huruf wau terletak selepas huruf-huruf yang berbaris depan. Huruf wau mad boleh dikenali dengan wau yang biasa dan wau kecil.28 Tajuk 7 Mad Wau Huruf mad yang ketiga dan yang terakhir adalah huruf wau. maka huruf tersebut hendaklah dibaca dengan panjang sekadar dua harakat.

29 .

$tΡ Ï ÏµÏΡρߊ Ï&!θß™u‘uρ Î (#θà)|¡sù #θçΡ%Ÿ2uρ 4©y›θãΒuρ tβρ߉ƒÌãƒ â‘ρ߉s? z>θçGtƒ …ã&!θß™u‘uρ s #þθè=ÏΗxå šχθãΖÏ%θãΒ (#θè%ρèŒuρ (#θãΖÏΒ#u™uρ (#ρçŽy9|¹ βρãÎγ≈sàè? $uΖs?θã‹ç/ tβρ߉Ågs† (#θè%y‰|¹ …çµs)n=yz .30 ßk9θãƒ Ï ßNθßϑ? s #θçΡ%x. ( (#ρ߉‹Ïãé& ä−θÝ¡nΣ ãΑθà)tƒ (#ρ߉yγ≈tã #x‹≈yδ (#θä9$s% (#θä9$uΖtƒ …çµçG3Í×≈n=Βuρ s t (#θÝ¡.

31 .

Ianya dinamakan dengan fathatain (baris dua diatas). .32 Tajuk 8 Tanwin Selain daripada baris fathah. kasrah dan dhammah. di dalam al-Quran terdapat tanda yang berbaris tanwin (baris dua) bagi baris-baris tersebut. kasratain (baris dua dibawah) dan dhammatain (baris dua didepan).

Zπx ‹Î=yz οts)t/ × $Z)ƒÌx sù π/θèVyϑs9 × t AŽÅÁtΡ @≅Ï ≈tóÎ/ .33 #Y‘$tΡ .N≡uθ≈yϑy™ #ZŽÏVŸ2 ÖÚÍ‘$sù @≅Ï ≈tóÎ/ 5=ŸÒxî Wξ‹Î=s)sù ׎ÅÁt/ AŽÅÁtΡ $ZÊttΒ ×M≈uΚè=àß $YγÎ7≈t±tFãΒ ×πyè≈x x© 7‰Ïn≡uρ 7πuΖy™ ÑU#x‹tã >‰ymr& #Y‰|¡ym $YΒ$tΒÎ) .οtyϑrO <¨$tΡé& ¸οyŠtÏ% ×ΛÏàã t ZπÁÏ9%s{ | ξŠÎ=s% $YΨϑrO W y $YΖÏΒ#u™ #$s#t/ ë>#x‹tã ììÅ™≡uρ Ô∃ρâ™ts9 ™!$oΨÎ/ [ îÎ7s3s9 u .M≈yϑÎ=x.οu‘θÝ¡Î/ $V©≡tÏù .

Di antara 28 huruf hijaiyah. terdapat 5 huruf yang apabila dimatikan ianya dibaca dengan hukum qalqalah. Huruf-hurufnya adalah: Sila dapatkan bacaannya daripada guru yang mengajar. .34 Tajuk 9 Tanda Sukun (mati) Tajuk seterusnya adalah cara membaca huruf-huruf yang bertanda sukun (mati).

35 βθãΖÏΒ÷σè?uρ βρçŽÅÇö7ƒuρ ã βθè=÷Gtƒ tΑ$s)÷WÏΒ #θè=yèøgB r M≈oΨ|ÁøtèΧ #θà ÷‚è? $ZΡ≡uρ‰ãã y79≡sŒ ô Ï tΑ$s% øŒÎ) χθãèy_öãƒ $yγs%—Í‘ ø §ø♥Î/uρ tΛÏδ≡tö/Î) 4’n?÷Gè? #sŒÎ) $VϑøOÎ) &Ïϑy™ 9≅ôfÏèÎ/ “y‰÷nÎ) ϵŠÏù $sΨ÷‚x oΨsù $VϑŠÏKtƒ x8ô‰Égs† µ≈tΡõ‹zr'sù y NöÏΒé&uρ …çµè%ø—Í‘ βρâß∆ù's? ’Í< ó=yδ νθè=÷GtΡ “Yθ÷WtΒ ≅yèôfuŠÏ9 7πyϑômu‘ z$ϑÎ6sù (#θßϑÅÁtGøƒrB y—$sù ô‰s)sù šχõ‹yzr&uρ ΟtƒötΒ βθßϑãã÷“tƒ .

36 É>#uθrO ó¡muρ ã tβθä.Ύô³ç„ $oΨsù#uŽó Î)uρ ym y7Ï9≡sŒ ô Ä©÷∏tGó¡tƒ βρçŽtI±o„ ô #θßsn=ô¹r&uρ @≅ôÒsù ρèŒ $W±ôÜt/ βθßϑÎ=ôàtƒ Νn=÷ètƒuρ 4©o_øîr& uθèδ $yγÎ/ (#θãmtø tƒ $tΡö‘tø%r& ×ΠθÝàõ3tΒ ts)y™ ϵ‹Î=ô¹é'y™ x8ts? $tΒ ß#óÁÏΡ ŽôØz ä βθßϑèÜãƒ Ï ô tβθßϑ=àムŸω nô ×β≡uθôÊÍ‘uρ Π$yèôÛÎ*sù νtyγøßr&uρ 7ç7Éf÷èè? $ZƒŠ$oΨãΒ $oΨ÷èÏϑy™ Ï πx ←$sÛ 4©y´øótƒ Z Í! χθßsÎ=ø è? š #θàÊ̍ø)è? ( #θãΚçGõ3s?uρ ©Í_øó? Ÿω è $yγø Ïè≈ŸÒム…çν‘#y‰)ÏΒ tβ%x. â ø βρãà õ3s? .

n=yzuρ Ï (#θn=yz #sŒÎ)uρ ö …ã&s#÷δr&uρ 8y≡uθø9r& ÏN#sŒ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ É=≈ptõ¾r& ôÏΒ 3“tãƒ t∃ôθy™ Ï3“y‰÷δr& $yγoΨ÷t/ öΝÍκŽn=tæ z>θçGtƒ tÏè±≈yz öΝÍκöŽs9Î) ö Ï .37 $Vϑ=ßuρ ùà Νà6sùt|¹ ö }‘ϱyz ôϑÏ9 y βöθtãÏùuρ ö χuθ÷δr& uθèδuρ Ü àM≈tƒ#u™ 7ù=Ï? β≡tôϑÏã $pκ÷]Β t.

38 .

39 .

40 .

41 Tajuk 10 Tanda syaddah (sabdu) Selanjutnya adalah cara membaca huruf-huruf yang bertanda syaddah (sabdu). Di antara huruf-huruf hijaiyah. . Perbezaan dengan bacaan sukun (mati). huruf-huruf yang bertasydid (sabdu) dibaca dua kali dengan membunyi baris pada tanda sabdu. hanya huruf mim dan nun saja yang didengung bila ianya bertasydid.

42 .

43 .

44 .

45 .

Manakala alif-lam ta'rif beserta tanda sabdu. .46 Tajuk 11 Alif Lam Ta'rif Tajuk seterusnya adalah mengenai cara membaca alif-lam ta'rif. lam tidak dibaca langsung pada kalimat tersebut. Apabila sebuah kalimah terdapat alif-lam ta'rif beserta tanda mati. maka lam hendaklah dibaca dengan jelas pada kalimat tersebut.

47 .

Kedua. jika sebelumnya berbaris bawah. maka kalimah Allah dibaca dengan tipis. Sila dapatkan bacaannya daripada guru yang mengajar .48 Tajuk 12 Kalimah Allah Hukum membaca kalimah Allah di dalam al-Quran ada dua : Pertama jika sebelumnya berbaris atas atau depan. maka kalimah Allah dibaca dengan tebal.

49 .

50 Tajuk 13 Hamzah Wasal Tajuk ini membincangkan hukum membaca hamzah wasal. Jika huruf ketiga berbaris atas atau bawah. . Tetapi apabila ianya terletak di hadapat ayat atau dimulakan bacaan dengannya. maka ia dibaca dengan baris bawah. maka ianya dibaca derdasarkan kaedah melihat huruf yang ketiga di dalam sebuah kalimah. Hamzah tidak dibaca apabila ianya bersambung dengan kalimah sebelumnya atau ianya terletak ditengah ayat. maka ianya dibaca dengan baris depan. Jika ianya berbaris depan.

51 .

Huruf-Huruf izhar : Manakala nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba'. maka hukum membacanya adalah dengan izhar (jelas).52 Tajuk 14 Hukum Izhar dan Iqlab Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf daripada hurufhuruf hijaiyah. Huruf iqlab : . maka cara membacanya adalah dengan hukum iqlab (menukarkannya kepada bacaan mim).

53 .

hendaklah dibaca dengan idgham bila ghunnah (tanpa dengung). mim. Bagi huruf lam dan ra'. ya' dan ra' daripada huruf-huruf hijaiyah.54 Tajuk 15 Hukum Idgham Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf iaitu lam. Sementara huruf ya. maka hukum membacanya adalah dengan idgham (dengung). nun wau. nun dan wau dibaca secara ghunnah (dengung). Huruf-huruf idgham : . mim.

55 .

maka cara membacanya adalah dengan cara ikhfa' (samar-samar) Sila dapatkan bacaan hukum nun mati dan tanwin daripada guru yang mengajar. Hukum Ikhfa' Nun mati dan tanwin yang bertemu dengan 15 huruf selain daripada huruf-huruf izhar.56 Tajuk 16. iqlab dan idgham. Huruf-huruf ikhfa' : .

57 .

Manakala tanda yang berbaris fathatain (dua diatas). Cara mewaqafkan bacaan adalah dengan dimatikan semua huruf diakhir kalimah kecuali huruf ta' marbuthah yang ditukarkan kepada ha sakinah (ha mati).58 Tajuk 17 Waqaf Waqaf adalah menghentikan bacaan pada tempat-tempat tertentu. . barisnya dibuang satu serta dipanjangkan dua harakat.

59 .

60 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful