You are on page 1of 27

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση


των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη
τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2018 και
παράλληλα εμπεριέχει στατιστικά στοιχεία της ελεγκτικής δράσης του Σ.ΕΠ.Ε και
του Ε.Φ.Κ.Α. για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας από 01.01.2018 έως
31.12.2018.

Τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του


Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.ΥΠ.Ε.Α.), καταχωρούνται σε ειδική βάση
δεδομένων, όπου γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση τους από το Τμήμα
Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης και Αξιοποίησης Δεδομένων της Δ/νσης
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. και παρουσιάζονται αναλυτικά, στο ειδικό τεύχος
«ΑΡΤΕΜΙΣ» που περιλαμβάνει όλο το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27397/122/19.8.2013


ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ένας εκ των βασικών μοχλών της παραοικονομίας είναι η αδήλωτη


εργασία, η οποία αποτελεί σκόπελο στην προοπτική ανάπτυξης της κάθε χώρας. Η
χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας.
Η έκταση του φαινομένου αυτού έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις
καθώς υποβαθμίζει - πρώτα και κύρια - τα δικαιώματα και την προστασία των
ίδιων των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τη χρηματοδοτική
επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ
των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας.

Με αφορμή την έναρξη ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ.
Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/ Β’/ 23.8.2013), που προβλέπει
αυστηροποίηση των προστίμων και με σκοπό την δραστική αντιμετώπιση του
φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αποφάσισε την εφαρμογή ενός επιχειρησιακού πλαισίου δράσης, με την
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου (Σ.ΕΠ.Ε
και Ε.Φ.Κ.Α.) και την υλοποίηση εστιασμένων ελέγχων σε όλες τις περιοχές της
χώρας.

Για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των δύο ελεγκτικών


σωμάτων του υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και του

2
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με την πρώην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου
Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.), με την έναρξη ισχύος από 13 Ιουνίου 2014, της Υ.Α Υπ.
Αριθμ. 11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ 1851/ Β’/ 12.6.2014), οι δύο φορείς
πλέον ελέγχουν με τον ίδιο τρόπο την αδήλωτη εργασία (επιβάλλοντας τα ίδια
πρόστιμα), με τη συνδρομή μάλιστα και της Οικονομικής Αστυνομίας για
περιστατικά εκτεταμένης παραβατικότητας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από
το Σ.ΕΠ.Ε διαβιβάζονται απευθείας στις εφορίες της χώρας, ενώ αυτά του Ε.Φ.Κ.Α
διαβιβάζονται απευθείας στα ταμεία του., χωρίς να περνούν πλέον από τις
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές.

Με την υπ’ αριθμ.: 5072/6/25.2.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013), απόφαση του


Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.: 28153/126/30.8.2013 (ΦΕΚ
2163, Β΄), τέθηκε σε ισχύ από 1/3/2013, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»,
όπου καταγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι ροές μισθωτής απασχόλησης, με
την αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο και για κάθε περιοχή της χώρας, κρίσιμων
στοιχείων που αφορούν τις προσλήψεις, αποχωρήσεις μισθωτών.

Με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, καθιερώθηκε από


1/3/2013 ως υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των
εντύπων Ε3 και Ε4, κατά την πρόσληψη των εργαζομένων και πριν αναλάβουν
εργασία.
Η ανασφάλιστη εργασία ελέγχεται πλέον αποτελεσματικά και εντοπίζεται
άμεσα μέσω των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται για την αδήλωτη εργασία
αλλά και έμμεσα μέσω της διαλειτουργικότητας των «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» και «OΠΣ-
Ε.Φ.Κ.Α.».

Κατόπιν αυτών, κρίθηκε σκόπιμο να καταργηθεί η υποχρέωση των


εργοδοτών να τηρούν ταυτόχρονα και παράλληλα σε χειρόγραφη μορφή το
Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, σύμφωνα με
την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014, και κατ’ ακολουθία καταργείται και
η επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 Ν.4255/2014, τα


Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, τηρούνται ως
31/5/2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα, στους
χώρους απασχόλησης, για δέκα (10) έτη από τη νόμιμη θεώρηση τους και
επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούν τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α.
Ωστόσο, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και εξάλειψη του
φαινομένου της αδήλωτης εργασίας εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα
που επιβάλλονται στους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους
με την θεσμοθέτηση του Ν. 4554/2018 (άρθρα 5,6 και 7) (ΦΕΚ Α 130 18.7.2018)
και της Υπουργικής Απόφασης 43614/996/21.8.2018 (ΦΕΚ Β 3521 21.8.2018),

3
δίνοντας κίνητρα για την κανονικοποίηση της αγοράς εργασίας αποβλέποντας
έτσι στην προστασία των εργαζομένων, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4554/2018 ορίζεται ότι: «1.
Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή
ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος
υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα
πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη
πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο
εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για
παροχή εξηγήσεων.»

Επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4554/2018 προβλέπεται το


δικαίωμα και οι προϋποθέσεις της έκπτωσης επί του προστίμου των 10.500 ευρώ
εφόσον:
«1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο
εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που
διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης, το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μειώνεται ως εξής:
α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με
σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το πρόστιμο δύναται να μειωθεί αν ο


εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη των αδήλωτων εργαζόμενων με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτουν οι ως άνω διατάξεις καθώς και να αυξηθεί σε
περίπτωση υποτροπής του εργοδότη.

Συνεπώς παρέχονται ισχυρά κίνητρα στους εργοδότες με στόχο πάντα την


ενίσχυση της απασχόλησης και την πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης
εργασίας.

4
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α.. & Σ.ΕΠ.Ε.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και από


κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε.


είναι κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας , ενώ οι έλεγχοι που διενεργούνται από κλιμάκια αποτελούμενα
από υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., είναι στοχευόμενοι στους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν
υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, ήτοι:
Επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια - ταβέρνες, αίθουσες δεξιώσεων,
μεζεδοπωλεία, καφετέριες μπαρ, κέντρα διασκέδασης), Βιοτεχνικά Πάρκα,
Βιομηχανικές ζώνες, Κομμωτήρια, Πρατήρια Βενζίνης, Συνεργεία Αυτοκινήτων,
Μεταφορικές Επιχειρήσεις, Λιανικό εμπόριο, Καθαριότητα, Κατασκευές,
Φιλοξενία, Υπηρεσίες ασφαλείας, Επιχειρήσεις Φασόν. (βλ. πίνακες Χ, XI και
διaγράμματα VII, VIII ).
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα Ι , στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013
έως 31 Δεκεμβρίου 2018, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού
σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε 176.402 επιχειρήσεις όλων των κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 24.769 επιχειρήσεις,
βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,04%).
Σε σύνολο 699.456 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 40.352 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,77%), ενώ τα πρόστιμα
που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό
των 423.692.416 €.
Κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη
διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό
μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην
Ε.ΥΠ.Ε.Α), ελέχθησαν 37.270 επιχειρήσεις. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 3.869,
απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 10,38%).
Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων, διαπιστώθηκε ότι οι 5.689 εργαζόντουσαν ως
αδήλωτοι (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα που φτάνουν τα
58.857.687 €.
Το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ελέχθησαν 36.683
επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους
εργαζόμενους οι 5.357 (ποσοστό 14,60%).
Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα
που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό
των 88.109.944 €.
Σε ότι αφορά για όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του επιχειρησιακού
σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των
επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.577
(ποσοστό 16,29%).
Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιμα

5
που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό
των 97.858.466 €.
Στον Πίνακα Ι, καταγράφονται επίσης ξεχωριστά τα στοιχεία που
προέκυψαν από τους ελέγχους, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου
«AΡΤΕΜΙΣ», για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας κατά τα έτη 2015,
2014, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος από
15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ. Αριθμ. 27397/122/19.8.2013, έως την
31/12/2013.

Οι υψηλές αυτές κυρώσεις επιβλήθηκαν άμεσα, επιτόπια και κατά


«δέσμια αρμοδιότητα» του ελεγκτή, καθώς η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται
πλέον, και με την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ευθέως
αποδεικνυόμενη παράβαση, ενώ τα πρόστιμα έχουν αυστηροποιηθεί και
ανέρχονται στα 10.500 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15.09.2013 15.09.2013
ΕΤΟΣ 2018 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2014
ΕΩΣ ΕΩΣ
31.12.2018 31.12.2013
Αριθμός Ελεγχθεισών
176.402 37.270 36.683 34.241 34.054 27.635 6.519
Επιχειρήσεων
Αριθμός Επιχειρήσεων με
24.769 3.869 5.357 5.577 5.562 3.827 577
Αδήλωτους Εργαζόμενους
Ποσοστό % Παραβατικών
14,04% 10,38% 14,60% 16,29% 16,33% 13,85% 8,85%
Επιχειρήσεων
Αριθμός Εργαζομένων 699.456 112.073 139.021 130.608 142.570 135.566 39.618
Αριθμός Αδήλωτων
40.352 5.689 8.335 9.270 9.975 6.177 906
Εργαζομένων
Ποσοστό % Αδήλωτων
Εργαζομένων σε σχέση με 5,77% 5,08% 6,00% 7,10% 7,00% 4,56% 2,29%
το σύνολο των εργαζομένων
423.692.416 58.857.687 88.109.944 97.858.466 105.047.410 64.592.922 9.225.987
Ποσά Προστίμων σε (€)
€ € € € € € €

Στον Πίνακα ΙΙ παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχων ανά


γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, για το διάστημα 15.09.2013 έως 31.12.2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
Ποσοστό %
Αριθμός Αδήλωτων
Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό % Αριθμός Εργαζομένων Ποσά
Αριθμός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ελεγχθεισών με Παραβατικών
Εργαζομένων
Αδήλωτων σε σχέση με Προστίμων
Επιχειρήσεων Αδήλωτους Επιχειρήσεων Εργαζομένων το σύνολο σε (€)
Εργαζόμενους των
εργαζομένων
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9.548 1.323 13,86 34.856 1.946 5,58 20.311.956
& ΘΡΑΚΗΣ

6
ΑΤΤΙΚΗΣ 63.462 11.678 18,40 253.978 20.018 7,88 210.582.277
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.294 246 5,73 18.437 355 1,93 3.615.040
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8.009 901 11,25 24.552 1.454 5,92 15.152.234
ΔΥΤΙΚΗΣ
3.497 346 9,89 11.009 515 4,68 5.347.167
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 11.618 840 7,23 35.360 1.196 3,38 12.433.379
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10.085 1.105 10,96 48.016 1.741 3,63 18.192.770
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.455 559 10,25 17.971 838 4,66 8.714.161
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
27.511 3.585 13,03 106.596 5.852 5,49 61.251.777
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ 9.912 1.327 13,39 52.587 1.991 3,79 21.198.130
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10.198 1.157 11,35 49.780 1.800 3,62 19.026.916
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7.861 1.046 13,31 28.286 1.655 5,85 17.387.633
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.952 656 13,25 18.028 991 5,50 10.478.980
ΣΥΝΟΛΟ 176.402 24.769 14,04 699.456 40.352 5,77 423.692.416

Στο Διάγραμμα Ι αποτυπώνονται ο αριθμός αδήλωτων εργαζομένων και τα


ποσά επιβληθέντων προστίμων, για αδήλωτη εργασία, ανά Περιφέρεια, κατά το
διάστημα 15.09.2013 – 31.12.2018.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι

ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


15/9/2013 - 31/12/2018
25.000 250.000.000

210.582.277 €
20.000 200.000.000

15.000 150.000.000

10.000 100.000.000

61.251.777 €

5.000 21.198.130 € 50.000.000


20.311.956 € 18.192.770 €
15.152.234 € 19.026.916 €
12.433.379 € 8.714.161 € 17.387.633 €
3.615.040 € 5.347.167 € 10.478.980 €
0 838 0
1.946 20.018 355 1.454 515 1.196 1.741 5.852 1.991 1.800 1.655 991

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ €

7
ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(15/09/2013 - 31/12/2018)

Κεντρική Ανατολική
Μακεδονία Μακεδονία & Θράκη
5.852 1.946
61.251.777 € 20.311.956 €

Δυτική
Μακεδονία
515
5.347.167 €

Βόρειο Αιγαίο
Ήπειρος 355
1.196 Θεσσαλία 3.615.040 €
12.433.379 € 1.741
18.192.770 €

Δυτική
Ιόνια Νησιά Ελλάδα Στερεά
838 1.454 Ελλάδα
8.714.161 € 15.152.234 € 991
10.478.980

Νότιο Αιγαίο
Πελοπόννησος
1.800
1.655
19.026.916 €
17.387.633 €

Αττική
20.018
210.582.277 €

Κρήτη
1.991
21.198.130 €

ΧΑΡΤΗΣ : ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.

8
Στον Πίνακα ΙΙΙ παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχων ανά
γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, για το διάστημα 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
Ποσοστό %
Αριθμός Αδήλωτων
Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό % Αριθμός Εργαζομένων Ποσά
Αριθμός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ελεγχθεισών με Παραβατικών
Εργαζομένων
Αδήλωτων σε σχέση με Προστίμων
Επιχειρήσεων Αδήλωτους Επιχειρήσεων Εργαζομένων το σύνολο σε (€)
Εργαζόμενους των
εργαζομένων
ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 1.867 153 8,19 3.106 230 7,41 2.434.004
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 14.429 1.746 12,10 49.348 2.604 5,28 26.591.511
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 973 78 8,02 1.913 124 6,48 1.245.467
ΔΥΤΙΚΗΣ
1.541 151 9,80 3.614 202 5,59 2.111.433
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
804 26 3,23 1.833 26 1,42 264.350
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 2.481 173 6,97 3.532 279 7,90 2.762.371
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.032 101 4,97 3.860 135 3,50 1.514.595
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1.240 115 9,27 2.668 166 6,22 1.625.099
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
5.534 779 14,08 24.058 1.164 4,84 12.182.148
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ 1.818 204 11,22 4.425 277 6,26 2.983.937
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.956 117 5,98 5.646 167 2,96 1.781.867
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.576 145 9,20 4.202 199 4,74 2.075.398
ΣΤΕΡΕΑΣ
1.019 81 7,95 3.868 116 3,00 1.285.510
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 37.270 3.869 10,38 112.073 5.689 5,08 58.857.687

Στο Διάγραμμα ΙΙ, παρουσιάζονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας ανά


περιφέρεια, όπως προέκυψαν από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά το
χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΙΑΝ. - 31 ΔΕΚ. 2018

7,90%
7,41%

6,22% 6,26%
5,59%
5,28% 6,48%
4,84% 4,74%

3,50%
2,96% 3,00%

1,42%

9
Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων από 15.09.2013 έως 31.12.2018
ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ 1.798 4.686 334 7,13
ΕΒΡΟΥ 1.785 8.097 238 2,94
ΑΝ. ΘΑΣΟΥ 451 1.463 125 8,54
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.472 9.418 439 4,66
ΞΑΝΘΗΣ 1.402 6.191 384 6,20
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.640 5.001 426 8,52
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
7.977 43.884 1.389 3,17
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
5.966 21.817 2.371 10,87
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.802 14.269 1.004 7,04
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
5.271 19.587 1.881 9,60
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
22.418 78.861 9.658 12,25
ΑΘΗΝΩΝ
ΝΗΣΩΝ 549 1.544 113 7,32
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
6.841 33.194 1.905 5,74
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.640 40.826 1.697 4,16
ΙΚΑΡΙΑΣ 24 32 1 3,13
ΛΕΣΒΟΥ 2.389 11.025 136 1,23
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 62 170 6 3,53
ΣΑΜΟΥ 1.091 3.644 110 3,02
ΧΙΟΥ 725 3.566 102 2,86

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.007 8.510 307 3,61


ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 4.589 11.621 944 8,12
ΗΛΕΙΑΣ 1.413 4.421 203 4,59
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 213 422 37 8,77
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.093 3.339 143 4,28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.664 5.794 215 3,71
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 527 1.454 120 8,25
ΑΡΤΑΣ 1.491 3.744 162 4,33
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 912 1.519 180 11,85
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.240 23.203 646 2,78
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.974 6.892 208 3,02
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.245 4.350 250 5,75
ΛΑΡΙΣΑΣ 2.482 13.671 616 4,51
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.111 13.418 577 4,30
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 347 1.224 74 6,05
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.900 15.353 224 1,46
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.087 3.536 262 7,41
ΙΘΑΚΗΣ 34 201 2 1,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.156 7.725 390 5,05
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.036 2.899 105 3,62
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.142 3.610 79 2,19
ΗΜΑΘΙΑΣ 992 6.461 182 2,82
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.927 60.203 4.105 6,82
ΚΙΛΚΙΣ 1.550 9.233 124 1,34
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ 1.702 9.094 147 1,62
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.831 9.786 416 4,25
ΣΕΡΡΩΝ 1.095 3.652 261 7,15
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.413 8.165 617 7,56
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.509 17.730 780 4,40
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.290 9.165 340 3,71
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.739 9.733 341 3,50
ΧΑΝΙΩΝ 3.174 15.959 530 3,32
ΑΝΔΡΟΥ 416 910 35 3,85
ΘΗΡΑΣ 1.063 3.944 172 4,36
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 98 275 20 7,27
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 303 915 16 1,75
ΚΩ 675 3.415 196 5,74
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 3 12 3 25,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 314 1.090 32 2,94
ΜΥΚΟΝΟΥ 1.081 5.176 164 3,17
ΝΑΞΟΥ 844 2.769 46 1,66
ΠΑΡΟΥ 600 2.135 124 5,81
ΡΟΔΟΥ 3.196 22.001 895 4,07
ΣΥΡΟΥ 1.333 6.347 72 1,13
ΤΗΝΟΥ 272 791 25 3,16
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.419 4.169 474 11,37
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.525 6.894 148 2,15
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.061 6.140 315 5,13
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.395 4.957 314 6,33

11
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.461 6.126 404 6,59
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.234 5.554 161 2,90
ΕΥΒΟΙΑΣ 1.278 4.467 365 8,17
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 208 490 18 3,67
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 938 3.247 348 10,72
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.294 4.270 99 2,32
ΣΥΝΟΛΟ 176.199 699.456 40.352 5,77

Στον Πίνακα V παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων από 01.01.2018 έως 31.12.2018 ανά
περιφερειακή ενότητα της χώρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ V
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ 537 702 9 1,28

ΕΒΡΟΥ 405 681 11 1,62

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 50 125 0 0,00


& ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ 444 661 99 14,98

ΞΑΝΘΗΣ 356 592 65 10,98


ΡΟΔΟΠΗΣ 75 345 46 13,33
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.944 5.074 186 3,67

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
1.739 4.206 179 4,26

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.426 4.198 150 3,57


ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.107 4.554 304 6,68
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
3.798 16.853 1.303 7,73
ΝΗΣΩΝ 83 293 15 5,12
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
1.885 5.777 229 3,96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.447 8.393 238 2,84
ΙΚΑΡΙΑΣ 24 32 1 3,13
ΛΕΣΒΟΥ 382 685 83 12,12
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 62 170 6 3,53
ΣΑΜΟΥ 191 405 4 0,99
ΧΙΟΥ 311 621 30 4,83

12
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 305 982 54 5,50
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 952 1.671 90 5,39
ΗΛΕΙΑΣ 284 961 58 6,04
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 71 125 2 1,60

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 301 724 10 1,38


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 345 693 12 1,73
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 87 291 2 0,69
ΑΡΤΑΣ 564 774 25 3,23
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 482 583 99 16,98
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 922 1.410 111 7,87
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 513 765 44 5,75
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 108 310 3 0,97
ΛΑΡΙΣΑΣ 832 1.665 63 3,78
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 823 1.298 39 3,00
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 51 143 2 1,40
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 218 444 28 6,31
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 243 418 36 8,61
ΙΘΑΚΗΣ 33 82 2 2,44
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 448 1.184 92 7,77
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 333 708 14 1,98
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 183 276 22 7,97
ΗΜΑΘΙΑΣ 98 621 22 3,54
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.437 16.553 913 5,52
ΚΙΛΚΙΣ 88 604 22 3,64
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ 259 1.187 81 6,82
ΠΙΕΡΙΑΣ 268 2.479 72 2,90
ΣΕΡΡΩΝ 124 433 8 1,85
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 260 2.181 46 2,11
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 650 1.533 111 7,24
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 316 1.136 31 2,73
ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 358 735 68 9,25
ΧΑΝΙΩΝ 294 1.021 67 6,56
ΑΝΔΡΟΥ 78 208 1 0,48
ΘΗΡΑΣ 305 720 22 3,06
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 54 0 0,00
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 14 61 2 3,28
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩ 101 712 12 1,69
ΜΗΛΟΥ 134 319 3 0,94
ΜΥΚΟΝΟΥ 187 425 7 1,65
ΝΑΞΟΥ 126 404 6 1,49

13
ΠΑΡΟΥ 103 375 1 0,27
ΡΟΔΟΥ 519 1.644 98 5,96
ΣΥΡΟΥ 283 418 3 0,72
ΤΗΝΟΥ 104 306 12 3,92
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 503 1.198 33 2,75
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 293 543 16 2,95
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 198 719 19 2,64
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 256 626 50 7,99
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 326 1.116 81 7,26
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 263 1.101 25 2,27
ΕΥΒΟΙΑΣ 381 1.182 59 4,99
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 44 99 12 12,12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 179 795 13 1,64
ΦΩΚΙΔΑΣ 152 691 7 1,01
ΣΥΝΟΛΟ 37.067 112.073 5.689 5,08

Στον Πίνακα VI, καταγράφονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας ανά φύλο, ενώ στον Πίνακα
VIΙ , καταγράφονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, αλλοδαπών και ημεδαπών εργαζομένων, κατά το
διάστημα 15.09.2013 έως 31.12.2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ VI
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΗΛΩΤΟΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
17.463 944 5,41 17.393 1.002 5,76
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 140.963 11.978 8,50 113.015 8.040 7,11
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9.279 206 2,22 9.158 149 1,63
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 12.675 662 5,22 11.877 792 6,67
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.880 257 4,37 5.129 258 5,03
ΗΠΕΙΡΟΥ 17.585 569 3,24 17.775 627 3,53
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25.032 744 2,97 22.984 997 4,34
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8.475 421 4,97 9.496 417 4,39
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 55.704 2.712 4,87 50.892 3.140 6,17
ΚΡΗΤΗΣ 25.485 974 3,82 27.102 1.017 3,75
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 26.327 969 3,68 23.453 831 3,54
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 14.210 766 5,39 14.076 889 6,32
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9.296 511 5,50 8.732 480 5,50
ΣΥΝΟΛΟ 368.373 21.713 5,89 331.083 18.639 5,63

14
ΠΙΝΑΚΑΣ VIΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΕ
ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΩΝ ΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
31.061 1.368 4,40 3.795 578 15,23
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 196.030 10.350 5,28 57.948 9.668 16,68
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16.022 249 1,55 2.415 106 4,39
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 22.267 1.004 4,51 2.285 450 19,69
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.080 395 3,92 929 120 12,92
ΗΠΕΙΡΟΥ 32.199 915 2,84 3.161 281 8,89
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 43.673 1.224 2,80 4.343 517 11,90
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 14.173 455 3,21 3.798 383 10,08
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 91.547 4.157 4,54 15.049 1.695 11,26
ΚΡΗΤΗΣ 44.434 1.242 2,80 8.154 749 9,19
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 36.216 936 2,58 13.564 864 6,37
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 23.247 998 4,29 5.039 657 13,04
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15.052 677 4,50 2.976 314 10,55
ΣΥΝΟΛΟ 576.000 23.970 4,16 123.456 16.382 13,27

Όπως φαίνεται στον Πίνακα VI, από τους 40.352 συνολικά εργαζόμενους που απασχολούνταν
αδήλωτοι στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι άνδρες καταλαμβάνουν ποσοστό 53,81%, ενώ οι
γυναίκες 46,19%. Το μερίδιο των αδήλωτων ανδρών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των ανδρών
εργαζομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,89%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων γυναικών
εργαζομένων, καταλαμβάνει ποσοστό 5,63%.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα VIΙ, από τους 699.456 εργαζόμενους που απασχολούνταν
συνολικά στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν οι 576.000 είναι ημεδαποί, (ποσοστό 82,35%), ενώ οι
123.456 αλλοδαποί (ποσοστό 17,65%).
Το ποσοστό των αδήλωτων ημεδαπών εργαζομένων, σε σχέση με το σύνολο των ημεδαπών
εργαζομένων είναι 4,16%, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των αδήλωτων αλλοδαπών εργαζομένων σε
σχέση με το σύνολο των αλλοδαπών εργαζομένων είναι 13,27%. Οι αδήλωτοι ημεδαποί εργαζόμενοι
στο σύνολο των αδήλωτων εργαζομένων αντιστοιχούν σε ποσοστό 59.40%, ενώ οι αδήλωτοι
αλλοδαποί εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 40.60%.

Στον Πίνακα VIΙΙ, παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων σε κλάδους οικονομικής


δραστηριότητας που παρουσιάζουν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας από 15.09.2013 έως 31.12.2018.

15
ΠΙΝΑΚΑΣ VIΙΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΗΛΩΤΟΙ
ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς


01 δραστηριότητες
3.436 164 4,77

02 Δασοκομία και υλοτομία 72 17 23,61


03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1.178 13 1,10
07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 388 3 0,77
08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 362 6 1,66
10 Βιομηχανία τροφίμων 36.060 1.025 2,84
11 Ποτοποιία 2.243 21 0,94
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3.860 665 17,23
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 5.688 1.655 29,10
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 174 12 6,90
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
16 ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών 1.220 109 8,93
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 1.179 22 1,87
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
18 μέσων
2.328 58 2,49

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 1.620 45 2,78


Παράγωγη βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
21 φαρμακευτικών σκευασμάτων
1.032 14 1,36
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
22 πλαστικές ύλες
1.424 25 1,76

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2.601 62 2,38


24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 686 14 2,04
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
25 μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
3.599 198 5,50
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,
26 ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
191 8 4,19

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 865 17 1,97


Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
28 π.δ.κ.α.
1.230 78 6,34
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 438 11 2,51
οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 14.508 103 0,71
31 Κατασκευή επίπλων 1.231 101 8,20
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 3.660 551 15,05
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
33 εξοπλισμού
746 37 4,96
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
35 ατμού και κλιματισμού
659 12 1,82

16
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 21 1 4,76
37 Επεξεργασία λυμάτων 52 5 9,62
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων,
38 ανάκτηση υλικών
2.395 87 3,63
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για
39 τη διαχείριση αποβλήτων
61 3 4,92

41 Κατασκευές κτιρίων 3.309 115 3,48


42 Έργα πολιτικού μηχανικού 4.655 69 1,48
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.405 295 6,70
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
45 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
6.574 455 6,92
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
46 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
39.080 2.538 6,49
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
47 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
124.496 3.330 2,68

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 12.471 542 4,35


50 Πλωτές μεταφορές 727 26 3,58
51 Αεροπορικές μεταφορές 1.075 26 2,42
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
52 δραστηριότητες
3.522 162 4,60

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικες δραστηριότητες 3.326 69 2,07


55 Καταλύματα 59.641 1.377 2,31
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 240.205 20.592 8,57
58 Εκδοτικές δραστηριότητες 1.481 79 5,33
Παράγωγη κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
59 τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 624 19 3,04
μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και
60 ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
673 25 3,71

61 Τηλεπικοινωνίες 1.378 34 2,47


Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
62 υπολογιστών, παροχής συμβούλων και συναφείς 583 34 5,83
δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 277 17 6,14
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με
64 εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 6.285 50 0,80
συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστηκά και συνταξιοδοτικά
65 ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική 700 10 1,43
ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς προς τις
66 χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 1.097 16 1,46
δραστηριότητες
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 676 67 9,91
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 1.611 51 3,17
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
70 δραστηριότητες παροχής συμβούλων διαχείρισης
2.192 28 1,28

17
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
71 μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
2.071 34 1,64

72 Επιστημονική ερεύνα και ανάπτυξη 104 1 0,96


73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.261 95 7,53
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74 δραστηριότητες
836 73 8,73

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.611 79 4,90


78 Δραστηριότητες απασχόλησης 708 20 2,82
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
79 γραφείων οργανωμένων ταξιδιων και άλλων 4.538 137 3,02
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 5.953 96 1,61
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
81 εξωτερικούς χώρους
8.263 355 4,30
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή
82 υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 3.319 325 9,79
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
84 κοινωνική ασφάλιση
2.203 67 3,04

85 Εκπαίδευση 8.647 247 2,86


86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 7.345 150 2,04
87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον 902 17 1,88
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
88 καταλύματος
1.089 42 3,86
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
90 διασκέδαση
877 88 10,03
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
91 μουσείων, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
70 3 4,29

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 2.608 80 3,07


Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
93 διασκέδασης και ψυχαγωγίας
8.755 845 9,65

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1.243 52 4,18


Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
95 ατομικής η οικιακής χρήσης
210 38 18,10
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
96 υπηρεσιών
14.959 2.334 15,60
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού
97 προσωπικού
23 1 4,35

99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 137 5 3,65


ΣΥΝΟΛΟ 694.002 40.352 5,81

Στο Διάγραμμα IΙΙ, παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους εντοπίστηκε
ο μεγαλύτερος αριθμός αδήλωτων εργαζομένων κατά το διάστημα 15.09.2013 έως 31.12.2018.

18
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙI

Στο Διάγραμμα ΙV, παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με τα


υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας κατά το διάστημα 15.09.2013 έως 31.12.2018.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙV

19
Στον Πίνακα ΙΧ παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων σε κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας που παρουσιάζουν φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, κατά το χρονικό διάστημα
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΗΛΩΤΟΙ
ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς
1 447 11 2,46
δραστηριότητες
3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 113 2 1,77

10 Βιομηχανία τροφίμων 2.585 172 6,65

11 Ποτοποιία 652 17 2,61

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1.012 207 20,45

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 452 36 7,96


Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
16 ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή 82 3 3,66
ειδών καλαθ
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 99 6 6,06
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων
18 57 2 3,51
μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 71 1 1,41
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21 12 1 8,33
και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22 32 2 6,25
και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
23 115 7 6,09
προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 221 7 3,17
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
25 568 83 14,61
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 66 3 4,55
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
28 102 10 9,80
π.δ.κ.α.
31 Κατασκευή επίπλων 74 5 6,76

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 658 58 8,81


Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
33 79 6 7,59
εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
35 54 2 3,70
ατμού και κλιματισμού
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 21 1 4,76
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων,
38 23 3 13,04
ανάκτηση υλικών
41 Κατασκευές κτιρίων 604 9 1,49

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 352 9 2,56

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 960 82 8,54

20
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο٠ επισκευή
45 505 83 16,44
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
46 4.852 499 10,28
μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
47 30.350 534 1,76
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1.088 54 4,96

50 Πλωτές μεταφορές 44 2 4,55


Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
52 447 18 4,03
μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές
53 201 5 2,49
δραστηριότητες
55 Καταλύματα 10.254 244 2,38

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 39.039 2.827 7,24

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 191 12 6,28


Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
59 τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 74 2 2,70
μουσικές εκ
Δραστηριότητες προγραμματισμού και
60 85 4 4,71
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
61 Τηλεπικοινωνίες 19 1 5,26
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 72 8 11,11
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
64 με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και 501 5 1,00
τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
65 ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική 84 1 1,19
ασφάλιση
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 107 31 28,97

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 201 4 1,99


Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
70 335 7 2,09
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
71 δραστηριότητες μηχανικών٠ τεχνικές δοκιμές και 229 7 3,06
αναλύσεις
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 361 11 3,05
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
74 129 31 24,03
δραστηριότητες
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 73 12 16,44
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
79 γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων 1.004 13 1,29
υπηρεσιών κρατήσεων
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 1.087 20 1,84
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και
81 1.189 41 3,45
εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου,
γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
82 1.122 88 7,84
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Δημόσια διοίκηση και άμυνα٠ υποχρεωτική
84 56 3 5,36
κοινωνική ασφάλιση

21
85 Εκπαίδευση 725 58 8,00

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 525 29 5,52

87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ΄ οίκον 29 7 24,14


Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
88 96 5 5,21
παροχή καταλύματος
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και
90 81 5 6,17
διασκέδαση
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 494 17 3,44
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
93 1.961 102 5,20
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94 Δραστηριότητες οργανώσεων 87 2 2,30
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών
95 33 11 33,33
ατομικής ή οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών
96 1.447 141 9,74
υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ 108.688 5.689 5,23

Στο Διάγραμμα V, παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους


εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αδήλωτων εργαζομένων κατά το χρονικό διάστημα, από 1
Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ V

Στο Διάγραμμα VI, παρουσιάζονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με τα υψηλότερα


ποσοστά αδήλωτης εργασίας κατά το διάστημα, από 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018.

22
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VI

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΑΣ

Στον Πίνακα Χ, παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων ανά περιφέρεια, που διενεργήθηκαν κατά
το διάστημα 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018, στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως
προέκυψαν από τους στοχευμένους ελέγχους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι εμφανίζουν υψηλή
παραβατικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Χ

Ποσοστό %
Αριθμός Αδήλωτων
Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό % Αριθμός Εργαζομένων Ποσά
Αριθμός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ελεγχθεισών με Παραβατικών Αδήλωτων σε σχέση με Προστίμων
Εργαζομένων
Επιχειρήσεων Αδήλωτους Επιχειρήσεων Εργαζομένων το σύνολο σε (€)
Εργαζόμενους των
εργαζομένων
ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 698 94 13,47 1.537 166 10,80 1.768.258
ΘΡΑΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 8.905 1.384 15,54 25.652 2.190 8,54 23.403.848

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 251 51 20,32 798 93 11,65 994.475

23
ΔΥΤΙΚΗΣ
501 124 24,75 1.292 172 13,31 1.816.690
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ
31 1 3,23 51 1 1,96 11.049
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ 1.041 136 13,06 2.265 237 10,46 2.503.792

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 280 51 18,21 767 79 10,30 841.222

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 451 90 19,96 1.646 137 8,32 1.462.003

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
4.720 642 13,60 11.801 1.017 8,62 10.598.121
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ 769 130 16,91 2.784 191 6,86 2.070.099

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 300 53 17,67 854 95 11,12 1.015.401

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 514 99 19,26 1.509 148 9,81 1.568.548

ΣΤΕΡΕΑΣ
249 52 20,88 618 85 13,75 907.054
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 18.710 2.907 15,54 51.574 4.611 8,94 48.960.560

Στον Πίνακα ΧΙ και στο Διάγραμμα VIIΙ, παρουσιάζονται τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας
ανά μήνα από Ιανουάριο 2013 έως και Δεκέμβριο 2018, στους κλάδους υψηλής
παραβατικότητας, όπως προέκυψαν από τους στοχευμένους ελέγχους, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα, ενώ στο Διάγραμμα VII, παρουσιάζεται ο
Μέσος Όρος της αντίστοιχης ποσοστιαίας διακύμανσης ανά έτος (2013 – 2018).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ

Month/Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Jan 39,04% 24,76% 15,36% 12,03% 14,80% 11,12%
Feb 40,47% 21,86% 20,68% 12,64% 12,01% 10,26%
Mar 38,50% 23,61% 21,21% 14,46% 13,18% 11,60%
Apr 39,18% 21,65% 23,05% 16,78% 13,53% 10,70%
May 38,68% 23,39% 15,25% 15,20% 12,43% 9,30%
Jun 35,01% 15,84% 13,68% 12,44% 12,27% 8,44%
Jul 34,07% 15,54% 11,77% 10,68% 12,32% 8,63%
Aug 27,21% 12,00% 13,03% 14,22% 10,29% 7,39%
Sept 26,30% 21,47% 16,88% 13,31% 14,11% 7,44%
Oct 21,39% 17,35% 17,24% 17,05% 11,75% 7,65%
Nov 20,57% 18,72% 14,41% 12,94% 11,25% 7,30%
Dec 18,95% 13,82% 15,31% 12,19% 11,65% 7,23%
Average/Year 31,61% 19,17% 16,48% 13,58% 12,40% 8,94%

24
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VII

Average Rate/Year, Uninsured work in sectors with high delinquency

35,00%
31,61%

30,00%

25,00%

20,00% 19,17%
16,48%
13,58%
15,00%
12,40%

10,00% 8,94%

5,00%

0,00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

25
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ VIIΙ