You are on page 1of 2

PERBEZAAN TEORI HURAIAN BAHASA

PERBEZAAN TEORI NAHU TRADISIONAL STRUKTURAL TRANSFORMASI GENERATIF
Manusia dilahirkan dengan kecekapan semulajadi untuk berbahasa. Penutur natif berkebolehan membentuk dan memahami peraturan baru.

FUNGSIONAL

BIDANG KAJIAN Ahli fonetik India menganggap bahawa bahasa adalah ucapan fikiran dan perkataanmanusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan bahasa.

Bahasa adalah sistematik,mempunyai tatabahasa damberubah. Ahli linguistik beranggapan bahawa struktur bahasa merupakan kaitan antara fonem sebagai unit bunyi dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asas kajian mereka tiaptiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur yang tersendiri . Edward Sapir, Bloomfield dan Leonard de Saussure (abad ke-20)

Ahli fungsional mengkaji pada perubahan struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi kerana bahasa merupakan alat perhubungan. Penekanan diberikan kepada aspek bahasa yang dituturkan ketika berkomunikasi.

PELOPOR

Panini (India)

Noam Chomsky (1950an)

Haliday dan Wilkins (1960an1970an)
y y y

CIRI-CIRI

y y

y

Mementingkan bahasa y tulisan. Semua bahasa mempunyai y peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. y Semua penutur diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan.

Tumpuan terhadap fonologi, y morfologi dan sintaksis. Huraian bahasa dilakukansebagai induktif. y Huraian bahasa tidak mementingkan maknadanhuraian bahasa dibuat secara luaran. y

y

Pembentukan rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap. Penguasaan bahasa adalah melalui penguasaan bahasa pertama terlebih dahulu. Setiap ayat mempunyai struktur dalaman dan luaran yang kuat. Bahasa bersifat sejagat dan

y y

Bahasa sebagai media perhubungan. Mementingkan aspek semantik. Pengukuhan bahasa berlakusecara verbal dan nonverbal. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi.

Pengukuhan bahasa boleh dicapai melalui verbal dan nonverbal. Bahasa sebagai media komunikasi. . Manusia ber berkeupayaan berbahasa secara semula jadi dan boleh dikuasai melalui penguasaan tatabahasa. Bahasa juga merupakan salah satu media perhubungan. Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan simbol untuk menganalisis nahu.y kreatif. KESIMPULAN Bahasa diterjemahkan daripada bahasa pertama kepada bahasa kedua. Bahasa ialah satu sistem bunyi yang bersifat arbitrari.