You are on page 1of 2

সাম্প্রতিক_িথ্য

১. বাাংলাদেদে ডাক তবভাদের 'তডজিটাল তিন্যাজিয়াল সাতভিস ' এর ন্িু ন্ কার্ক্রদের


ি ন্াে-
ন্েে।(কার্ক্রে
ি শুরু কদর-১৪ অদটাবর,২০১৮)

২. পদ্মা ররলদসিু র সাংদর্াে প্রকল্প উদবাধন্ করা হয়- ১৪ অদটাবর, ২০১৮(ঢাকা-র্দোদরর


েদধয)

৩. ঘূর্ঝড়
ি 'তিিতল ' ভারিীয় উপকূদল আঘাি হাদন্- ১১ অদটাবর, ২০১৮। তিিতলর ন্ােকরর্
কদরদে- পাতকস্তান্। তিিতল অথ্-ি প্রিাপতি।

৪. তবদের বৃহত্তে রসিু - হাংকাং-ঝু হাই-েযাকাও রসিু (দেঘয-৫৫তকদলাতেটার)


ি

৫. তবদের সবদেদয় উঁেু ভাস্কর্-ি স্টােু অব ইউতন্টট ( গুিরাট, ভারি)

৬. ২০১৮ সাদল রন্াদবল পুরস্কার রেওয়া হয়তন্ - সাতহদিয। রর্ৌন্ রকদলঙ্কাতরর অতভদর্াে
উঠায়। িদব ২০১৮ সাদল সাতহদিয তবকল্প রন্াদবল রেয়- তন্উএকাদডতে ন্াদের একটট
প্রতিষ্ঠান্। রপদয়তেদলা- ঔপন্যাতসক েযাতরস কযাজি।

৭. বঙ্গবন্ধু ১ সযাদটলাইট সম্পূর্ বাাংলাদেে


ি তন্য়য়ন্ত্রদর্ রন্য়- ৯ ন্দভম্বর।

৮. একােেিে িািীয় সাংসে তন্বােন্


ি অন্ুটষ্ঠি হদব- ৩০ তডদসম্বর। (তন্বতন্ধি রািনন্তিক
েল-৩৯টট)

৯. প্রধান্েন্ত্রী রেখ হাতসন্াদক তন্দয় তন্তেিি তসদন্ো- A daughter's tale. ররিাউর রহোন্ খান্
তপপলু পতরোতলি ৭০ তেতন্দটর এই প্রাোর্যতেত্রটট েুজি পায় ১৬ ন্দভম্বর।

১০. ভূ টাদন্র ন্িু ন্ প্রধান্েন্ত্রী হদয়দেন্- রলাদট রেতরাং (েদলর ন্াে - তডএন্টট)

#তন্তবড়_োহেুে

১১. পরীক্ষােূলক ৫জি োলু কদর - রতব (২০১৮ সাদলর ২৫ িুলাই)

১২. বিিোন্ সবতন্ম্ন


ি রোবাইল কলদরট - ৪৫ পয়সা।

১৩. উইদকটরক্ষক তহদসদব রটদস্ট একোত্র ডাবল রসঞ্চুতর কদরন্ - েুেতিকুর রতহে
(বাাংলাদেদের রটদস্ট বযজিেি সদবাচ্চ
ি রাদন্র োতলক ২১৯ রান্)

১৪. EVM - Electronic Voting Machine (E-Voting) তবদের প্রথ্ে োলু হয় - র্ুিরাদের ১৯৬০
সাদল (েিান্তদর - এদস্তাতন্য়া)

১৫. উেীেী তেল্পদোষ্ঠী একটট সাাংস্কৃতিক সাংেঠন্। সম্প্রতি এর ৫০ বের পূতিি হয়। ১৯৬৮
সাদলর ২৯ অদটাবর এটট প্রতিটষ্ঠি হয়।

১৬. বাাংলাদেদের পদক্ষ ১০০ িে আন্তিিাতিক রসঞ্চুতর কদরন্- েতেন্ুল হক।


১৭. প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, তবধবাসহ সুতবধাবজঞ্চি োন্ুদের কলযাদর্ কাি করা পাঁেিন্ বযজি বা
প্রতিষ্ঠান্দক প্রতিবের ‘োোর অব তহউেযাতন্টট সোিকলযার্ পেক’ রেওয়া হদব। এখাদন্
োোর অব তহউেযাতন্টট বলদি প্রধান্েন্ত্রী রেখ হাতসন্াদক রবাঝাদন্া হদে। পেক প্রোন্ করা
হদব প্রতিবের ২ িান্ুয়াতর।